You are on page 1of 1

IZBA

KRAJOWA
Do druku nr 638
RADCOWPRAWhIYCI'{

00-478Warszawa 18lok',4
' AleieUiazdowskie
' NIP:526-10-43-011
tel./fax02262205g8,622g42g;33. e-mail:kirp@kirp.pl

r'
Warszawa, dnia 1 liPca 2008
L.dz. ,ŁG1. /oBsil/2008

SEKR ETAR IAT


MARSZ.\I: K.\ S l.l.Ii\ItI Ił,P

a 7. A7, 200ij
-t l_tt ,- SzanownY Pan
WPŁYNĘŁo Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
RzecrYPtosPolitej Polskiej

f
P;c'v\ t N,('
,(.'r^łę--p^\
2 ;--vr u{ ..r 'L*
\Y\ CCu{
-> t,
3 marca 2008 r.
do przesłanego do Sejmu przy piśmie z dnia
W nawiązaniu w zakładzie
.,stawv o *vĘywaniu kary po"bu*ienia wolności
pose'skiego projekt,,
(dil; ; ei8i i{ ;a Rad.aRadcÓw Prawnych
karnym w systemietvgoj'li,*,* p.:"r.t} p:d.*.zgięd,em,^::^'',"rycznympragnre
nie oceniając załozetlopiniowanego .po'ob.' wykonania kary
d,otycząceJ.
zgłosićwątpliwościco do .,*i.," karnym.
akcie prawnym a nie w kodeksie
"i^iiu"*.*"Ńi
pozbawienia wolności* ol,ęu'vm

Ł vltaĄ
P,'lu\o

Wicepre
LRadY Rad PrawnYch

ąłaje

wtTzlAŁ PREZYDhLN
L.dz, """"""""
/ĄY.--95.jP-F..
Data wPtYrvuV':