You are on page 1of 10

A palánkai VECSERA SÁNDOR Magyar Művelődési Egyesület folyóirata

II. évfolyam 6. (13.) szám 2005. június Ingyenes példány


2 2005. június

SZÁZ NAP

szágunk bent van az Európai Unióban,


A fejlett demokráciájú országok- értékeljük ezt mi is, és legyünk büszkék magyar
ban íratlan szabály, hogy az létünkre, mert ezért jobb szomszédok is
újonnan kiválasztott kormányt leszünk és igazi lojális polgárai országunknak,
az újságírók, az ellenzék – akárhogy is hívják és fogják hívni a jövőben.
egyszóval, a kritikusok legalább Ezenkívül meg kell oldaniuk a már idült
száz napig békén hagyják. A pénzhiány kérdését is, ugyanis, anyagiak nélkül
tapasztalat ugyanis megmutatta, ennyi idő még a díjtalanul dolgozó műkedvelők sem
elegendő arra, hogy az új kormány föltalálja tudnak működni. Itt van a nyakunkon a Dél-
magát, és kezdje húzni azokat a lépéseket, bácskai és Szerémségi körzet művelődési
amiért meg is lett választva. egyesületeinek rendes évi találkozója, amelyet
2005. május 14-én meg lett választva a az idén a mi egyesületünk rendez, és ez egy jó
Vecsera Sándor MME új "kormánya". A frissen
választott vezetőségben négy új tag van
(gondolok itt az elnökségi tagságra), tehát
mondhatjuk, hogy új erők lettek bevetve a
művelődés csodaszép, de igen keserves,
pénztelen, érdeklődéstelen és még jó néhány –
talan vagy –telen porondjára.
Nem lesz könnyű nekik. Egy jó néhány
nehéz kérdést kell megoldaniuk. Az első,
hogyan ideédesgetni a magyarokat, képletesen
mondva: az egylet ne kongjon az ürességtől,
hanem zsongjon a vidám emberhangoktól. Az
egyesület váljon magyar otthonná, tehát a
palánkai község magyarsága második
otthonának érezze. Hogy ez így is legyen,
nagyon fontos előföltétel a helyiségkérdés
tartós és minőséges megoldása. Ha mást nem,
egy olyan hongkongi szerződést kellene kötni,
amely 99 évre szól, és majd távoli leszárma-
zottjaink gondolkodjanak a következő 99 évről. mérce arra, hogy megtudjuk fölnőttünk-e a nagy
Aztán itt van az anyanyelvápolás fájó kérdése. egyesületek közé vagy sem.
Meg kell találni a módját annak, hogy a Tehát, ne legyünk túlzottan kritikusak az új
legkisebbjeink ne szégyelljék magyar mivol- vezetőség iránt, várjuk meg azt a száz napot
tukat, hanem büszkék legyenek rá. Meg kell úriember módján, mert három hónap múltán se
hogy értsék – a más nemzet tagjai nem azért lesz késő az orrukra törölni az esetleges
becsülnek bennünket mert makogjuk anyanyel- hibákat. Én, mint az Akácos Út főszerkesztője,
vünket, félünk magyarnak lenni, hanem éppen ezt megígérem.
az ellenkezője miatt. És a miatt is, hogy 13
Nobel díjas tudósunk van, hogy az
összlakossághoz képest a legtöbb érmet
szereztük az Olimpiákon, hogy van egy VECSERA Sándor
Petőfink, Vörösmartynk, Jókaink, Kodályunk,
Bartókunk, Munkácsink, Kovács Appolóniánk,
Biszák Júliánk, Boros Istvánunk, Omegánk,
Locomotiv GT-énk, és hogy ne soroljam tovább.
Ha a világ ezt értékelni tudta, ha anyaor-
2005. június 3

ÉVI KÖZGYŰLÉS A VECSERA SÁNDOR MME-BEN

2005. május 14-én tartotta meg rendes évi közgyűlését a Vecsera Sándor MME, amely az
idén egyben tisztújító is volt. Az egyesület nagytermében kb. 70-en jelentek meg, és mivel nem
volt meg a kvórum, az alapszabály szerint 30 perces várakozás után, a jelenlévő taglétszám
döntőképessé vált.
A közgyűlést Andriga Sándor elnök nyitotta meg, és
köszöntötte a vendégeket: Galambos Lászlót, a Magyar Nemzeti
Tanács elnökségének tagját, Bátori Józsefet, a Horizont Dél-
Bácskai és Szerémségi Civil Szervezetek Szövetségének elnökét,
Toma Jánost, a VMSZ palánkai HSZ-nek elnökét, valamint Bakos
Pált, az egyesület tiszteletbeli elnökét. Ezek után ki lett nevezve a
munkaelnökség és Brankov Klára elnöklő szót adott Andriga
Sándor elnöknek.
Beszámolójában Andriga Sándor elemezte négyéves
elnökösködésének eredményeit, rámutatott a fölmerült
nehézségekre és tanáccsal látta el a jövendőbeli elnökséget.
Beszámolója végén, Andriga elnök köszönőleveleket osztott ki az
arra érdemeseknek.
Nagy Anna pénztáros beszámolt az egyesület egyévi
pénzügyeiről. Mindkét beszámoló rövidebb vita után el lett fogadva.
Miután ki lett nevezve a választóbizottság, le lett bonyolítva a
Ifj. Faragó Sándor, választás. Az eredmények alapján a Vecsera Sándor MME
A Vecsera Sándor vezetősége a következő:
MME új elnöke az elnök Ifj. Faragó Sándor,
az alelnök Dosztán Mihály,
a titkár Kovácsevity Gabriella,
a pénztáros Uhlárik Etelka,
elnökségi tagok: Bakos Ferenc – Öcsi, Horvát Tibor és
Koleszár László.
A közgyűlés szerény ünnepséggel fejeződött be.

BEINDULT A DUNAKANYAR

2005. április 28-án, kéthetente, a palánkai BAP televízióban


beindult egy fél órás műsor magyar nyelven Dunakanyar néven. A
műsorban többek között a nézők egy-egy portrét láthatnak a
palánkai község eminens magyarjairól (idáig Bakos Pál, Horvát
István és Horvát Borbála jelent meg), híreket a Vecsera Sándor
MME-ből, beszámolókat a kultúrrendezvényekről, és újabban,
egyesületünk színjátszó szakcsoportjának kísérletezéseit rövidebb
scath-ekben. Mindez minőséges magyar nótákkal, táncokkal van
gazdagítva.
A műsort, az egyesület egyes tagjainak hathatós
támogatásával, Vecsera Sándor rendezi és vezeti.
4 2005. június

MINDEN NAPUNK EGY AJÁNDÉK ( ? )

V
alószínűleg meglepődsz, mert most levelet kapsz tőlem ... – írta a húgom Amerikából.
Persze, hogy meglepett. Már évtizedek óta odakinn van Amerikában és már rászoktam,
hogy minden évben csupán húsvéti és újévi köszöntőt, valamint születésnapi gratulációt
kapok tőle. Firkálásra sohasem volt ideje, mert mindig csak dolgozni és dolgozni kellett. És
most tessék: sem újév, sem születésnap, mégis egy vaskos levelet hagyott a kezemben a
postás. Talán csak nincs valami baj? A következő mondat a levélben kissé megnyugtatott:
"...mondhatom, most már minden rendben van ..." Most már? Ez azt jelenti, hogy előtte mégis
csak történt valami? Íme a levél folytatása:"...csak, hát megdöglött a kiskutya..."
Ebben a pillanatban abba-
hagytam az olvasást. Nagyon rossz
előérzet kerített hatalmába. A húgom
szemmelláthatóan tréfálkozott, de
ennek a fele sem lehet tréfa, mert ezt
a régi viccet már nagyon sokan
tudjuk. Egy nagyságos asszonyról
szól, aki vonaton érkezett meg a
vendégeskedésből. Az őt beváró
szolgálólánytól megkérdezte, hogy mi
újság van idehaza. A válasz az volt,
hogy nincs semmi újság, minden
rendben van csak hát megdöglött a
kiskutya."A Fifike...?" – szörnyülködött
a nagyságos asszony – "...hogyan
történhetett ez? Miért nem vigyáztatok
.Gion Valéria és Veisz Oszkár a János vitéz-ben (1953) rá?" "Túlzabálta magát sült lóhússal."
. . - vonakodott bevallani a cselédlány. "Ki
merészelt neki annyi sült lóhúst adni?" – hördült fel az asszonyság."Nem adta azt neki senki,
kérem alássan, a Fifike saját maga talált rá az istállóban." A nagyságos asszony dühbe gurult.:
"Hogyan került sült lóhús az istállóba?" "Az úgy történt, kérem szépen, hogy az istálló leégett és
a lovak mind megsültek." "Te jó ég! – az asszonyság elsápadt – honnan a tűz az istállóban?"
"Tetszik tudni – magyarázta tovább a cselédlány – a tűz az égő kastélyról terjedt át az istállóra,
mert a tűzoltók sehogyan sem tudták azt eloltani." "A kastély leégett? – a nagyságos asszonyt
most már az ájulás kerülgette – hát ki gyújtotta fel a kastélyt?" "A nagyságos úr, kérem –
mondta a cselédlány – mikor szívinfarktust kapott és összerogyott, feldöntötte a petróleum-
lámpát és így a tüzet nem lehetett megakadályozni." "A házvezetőnő miért nem szaladt
segítségért?" "Hát ... szaladni szaladt, de mikor a nagyságos úr szobájából kiszaladt,
túlságosan hiányos öltözékben volt..."
Eddig a jól ismert vicc. Ismét a kezembe vettem a húgom levelét, és tovább olvastam:
"Ne ijedj meg, nekünk nincs kiskutyánk, és lovaink sincsenek, a házunk sem égett le, és
haláleset sem történt a családban. Csak éppen, hogy időm volt rendet tenni az
asztalfiókomban, és ráakadtam a leveledre, amit nyolc hónappal ezelőtt kaptam tőled, és
elhatároztam, válaszolok rá ..." Mindig tudtam, hogy a húgomnak van humorérzéke, de nekem
nem tetszett ez a hasonló sorrend, mert nem jó végét sejtettem. Íme, mit írt tovább: "Biztosan
csodálkozol, hogy most miért volt időm, ami eddig sohasem volt. Azért, mert nem dolgozok.
Hogy miért nem dolgozok? Mert nincs kocsim, és erre mifelénk csak oda mennek kocsi nélkül
ahová a király is gyalog jár. Hogy miért nincs kocsim? Azért, mert megrongálódott, és a "pók"
2005. június 5

elvonta a kocsitemetőbe. Baleset érte szegényt, és csak egy roncs maradt belőle. Bizony nagy
gond ez részünkre, mert egy rakás pénzbe került. A biztosító pedig csak a fele értékét fizeti
meg.
Ezenkívül van itt még egy apró probléma: mikor a kocsit baleset érte, az nem volt üres.
Én voltam benne ..."
Na, tessék! Tudtam, hogy ez lesz a vége. Forgalmi baleset! A részleteket már alig
mertem tovább olvasni. Ezek után már nem volt tréfálkozás.
"Az üzletet, ahol dolgoztam, este fél tízkor zárjuk. A közlekedés nem volt zsúfolt, és
gondoltam, azt a negyven kilométert hazáig majd normális (a megszokott) százassal "szólóban"
megteszem. A három párhuzamos sáv közül a középsőt választottam. Rövid idő után hirtelen
furcsa zajra lettem figyelmes. A kocsim egyszerre megrázkódott. Mi ez, mi történt? Talán
elgázoltam valamit az úton? Földrengés van? A kormány nem működött, és egyszerűen nem
voltam többé ura a helyzetnek. Amikor a kocsim hirtelen jobb irányba kényszerült, minden
világos lett előttem. Baloldalról egy másik jármű nekemszaladt, és alaposan meglökött. A
kocsim így nagy sebességgel átvágott az úttesten, és ferdeszögben nekirontott a jobboldali,
méternyi vasbetonkerítésnek. Óriási robaj,
recsegés, az összetört ablaküveg
szilánkjainak csörömpölése törte meg az
éjszaka csendjét. A motor tovább üzemelt,
és a kocsi most hirtelen visszafordult,
balra, és ugyanolyan sebességgel
átrohant az útszakaszon, a túlsó oldalon
lévő betonkerítés felé. Abban a percben,
amikor a betonkerítést eszeveszetten
közeledni láttam, még utoljára átvillant az
agyamon: "Tehát így halnak meg az
emberek az úton. Az ütközés most majd
az én oldalamon fog történni és többé
nincs mentség!" Újból recsegés,
ropogás, üvegszilánkok csörömpölése. Gion Antal illusztrációja
A kocsi megint fordult egyet, de
most már végleg megállt. Csend. Én még éltem. Nehezen lélegeztem, talán a biztonsági öv
szorított. Ájulás környékezett. Utána hallottam a szirénák éles sivítását. A
mentők és a rendőrség gyorsan a helyszínen teremtek. A forgalom leállt, a nép összecsődült.
Valaki kinyitotta a kocsim ajtaját. Beszéltek hozzám, kérdeztek, mondtak, ismét kérdeztek. Félig
csukott szemmel, egészen halkan, majdnem csak saját magamnak mondogattam, hogy nincs
semmi bajom, csak éppen nehezen lélegzem. Azután mikor magamhoz tértem, már gipszben
voltam. Mindent megúsztam csupán egy lábtöréssel, kartöréssel, bordatöréssel és egy kis
fejsérüléssel. A szemtanúk állítása szerint egy kisebb tehergépkocsi ütött meg és lökött félre, és
persze továbbrohant. A rendőrség nyomoz utána, de alighanem hasztalan. Én húztam a
rövidebbet, de most már sokkal jobban vagyok. A férjem elkényeztet, ágyba hozza a reggelit.
Lám, mit kell egy asszonynak megélnie, hogy a férje figyelmesebb legyen hozzá!"
A levélolvasást befejeztem, és eszembe jutott egy mondás: "Minden perc az életben, ami
elmúlott, sohasem jön vissza többé, és minden perc talán az UTOLSÓ az életünkben." Nem
kellene ezeket a perceket jobban megbecsülni?
GION Antal
.
6 2005. június

JÚNIUS – SZENT IVÁN HAVA

Palánkán is hosszú hagyománya van a Jézus Szíve


Június 24-én van Keresztelő szent János tiszteletnek. Templomunkban a mellékoltár éppen a Szent
(szent Iván) Szívnek van szentelve. Ezen kívül a
születésének napja. Az Úr Jézus és Jézus Szíve napja számunkra
Szűz Mária mellett ez az egyetlen fogadalmi ünnep is. Az idén van 40 éve
szent, akinek a születése napját is annak, hogy a nagy árvíz idején, 1965-
ünnepli az Egyház. ben, az akkori plébános, Krmpotity
A katolikus Egyházban ez a Lázár atya, a Szent Szív védelmébe
hónap hagyományosan Jézus Szent ajánlotta a várost, és nevünkben
Szíve tiszteletének van szentelve. fogadalmat tett, hogy Palánkán
Naponta tartanak ájtatosságot a különösen tisztelni fogjuk Jézus Szívét.
templomokban, litániával, énekekkel Említésre méltó, hogy attól a pillanattól
üdvözlik a Szent Szívet. a Duna már hajszálnyit sem emelkedett.
Krisztusban megtestesült a
világról gondoskodó, a világot
fenntartó, a világot szerető Isten. Az ARANYHÁRFA
Atya Fiának Szívében áldott meg és
segít minket. Az Üdvözítő Szívének Kisegi Iván diakónus és
tiszteletét, az irgalmába vetett egyesületünk karmestere Mák István
bizalmat nem szabad összetéveszteni tanár úr a hittanos gyerekeket az
azzal a felfogással, hogy: "vétkezz Aranyhárfa nevű, egyházi gyermek-
bátran, csak higgyél még jobban". A kórusok találkozójára készíti fel. Az idei
Szent Szív lényegét legjobban Aranyhárfa június 18-án lesz megtartva
Krisztus szavaiban sejthetjük meg: "A Szabadkán. Palánkáról 25-30 hittanos
megroppant nádat nem töri le, míg készül erre a rendezvényre két énekkel.
győzelemre nem viszi az igyzságot." Sikeres fellépést kívánunk nekik.
(Máté. 12,20). Ugyanakkor nem
téveszthetjük szem elől azt a MÉSZÁROS János
mondását sem, hogy az Emberfia elé
"gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig
különválasztja őket egymástól, ahogy
a pásztor különválasztja a juhokat a
kosoktól" (Máté 25,32). Az igazság e két megállapítás
tengelyében van. Istennek és Fiának Szíve nem kegyetlen,
de nem is lehet kijátszani.

MISEREND: A KATOLIKUS NAPTÁRBÓL

Június 5-e, vasárnap, 17 h Június 3-a, péntek


Évközi 10. vasárnap Jézus Szíve

Június 12-e, vasárnap, 17 h Június 3-a, szombat


Évközi 11. vasárnap Mária Szeplőtelen Szíve

Június 13-a, hétfő, 17 h, Ópalánkán Június 24-e, péntek


Páduai szent Antal búcsú Keresztelő sz. János – bukini búcsú

Június 19-e, vasárnap, 17 h Június 27-e, hétfő


Évközi 12. vasárnap László király

Június 26-a, vasárnap, 17 h Június 29-a, szerda


Évközi 13. vasárnap Péter és Pál apostolok
2005. június 7

a Vecsera Sándor MME Elnökségének 2005. május havában tartott üléseiről


(Az Elnökség tagjai: Andriga Sándor, Dosztán Mihály, Nagy Anna, Kovácsevics Gabriella, Deák
György, ifj. Faragó Sándor és Petrovics János.)

2005. május 04.


a) Nagyban folynak az előkészületek az Egyesület Évi Közgyűlésére. Az elnökség elfogadta a
Közgyülés napirendjét. Az az ajánlat is el lett fogadva, miszerint a Közgyülésen köszönő leveleket kell
kiosztani az Egyesület minden aktív tagjának. A Közgyűlésre körülbelül 200 személyt kell meghívni,
ezért a meghívókat azonnal nyomtatni kell, hogy időben kézbesíthessük azokat. Palánkán kívüli
vendégeink között ott kellene lenniük Bátori Józsefnek (a Horizont elnöke), Novkovity Erzsébetnek (a
Módszertani Központból), Galambos Lászlónak (a Magyar Nemzeti Tanácsból), Bunyik Zoltánnak,
Korhecz Tamásnak és Zavarkó Sándornak. A közgyülés befejeztével sós süteményt és szörpöket
fogunk felkínálni. Andriga Sándor lett megbízva avval, hogy a Palánkán kívüli vendégeket már telefonon
értesítse a Közgyűlésre való meghívásról.

2005. május 11.


a) Folytatódnak az előkészületek az Egyesület Évi Közgyűlésére. Az elnökségi tagok egyeztek abban,
hogy a már kinyomtatott meghívók mellett plakátot is kell készíteni és azt kiragasztani épületünk
kapujára. Mivel nincs megbízott "futárunk" aki a meghívókat a címekre széthordaná, az elnökségi tagok
magukra vállalták, hogy mindenki az ismerőseinek elviszi a meghívót. Ezt tették azok is, akik nem voltak
elnökségi tagok. Gion Antal tudatta az elnökséggel, hogy Brankov Klára magára vállalta a
munkabizottság elnökének tisztségét. Abban az esetben, ha valami közbejön, tartalékban Horvát Tibor
áll készen. A munkabizottság két másik tagjaként Gion Tibort és Dosztán Magdalénát látták elő. A
jegyzőkönyvet majd Kovácsevity Gabriella vezeti. Az elnökség ajánlata szerint a választóbizottságban
Gion Antal, Faragó Tomi és Faragó Mari lesznek.

2005. május 14.


a) Ezen a napon a VECSERA SÁNDOR MME megtartotta Évi Közgyűlését az Egyesület
helyiségében, Palánkán, a Kralja Petra utca 9/I szám alatt. A Közgyűlés úgy döntött, hogy nyilvános
szavazással fogják megválasztani az Egyesület új elnökét, alelnökét és az elnökségi tagokat. Ilyen
szavazással az Egyesület új elnöke ifjabb Faragó Sándor lett, alelnöke Dosztán Mihály, az elnökségi
tagok pedig, Kovácsevity Gabriella, Uhlárik Etelka, Bakos Ferenc (Öcsi), Horvát Tibor és Koleszár
László. Az új ellenőrzőbizottságba bekerültek: Faragó Jolán, Gion Tibor és Toma József.
.
2005. május 20.
a) Faragó Sándor és Dosztán Mihály a Módszertani Központban globális megbeszéléseket folytattak
Bátori Józseffel a Palánkán tervezett rendezvénnyel kapcsolatban. Részletesebb megbeszélést ez év
május 30-ára tűztek ki Újvidéken. A község-elnökkel is beszélni kell az anyagi támogatás miatt. Horvát
Tibor aláhúzta, mivel hogy nagyon komoly dolgot akarunk tenni, ezért mindjárt az elején, először egy
szervezőbizottságot alakítunk, akik majd elvégzik a munkálatok koordinálását. Az elnökségi döntés
szerint a szervezőbizottság tagjai Faragó Sándor, Andriga Sándor és Kovácsevity Gabriella lesznek.

2005. május 25.


A Podunavljeval kötött szerződés szerint a "házbérünket" úgy fogjuk kifizetni, hogy az Egyesület tagjai
(önkéntes munkások) meghatározott munkálatokat fognak végezni a Podunavlje új épületén. Egyes
munkálatok már befejeződtek és a napokban a Podunavlje képviselőivel megbeszélések folytak a
jövendőbeli munkálatokról. Az épületen még 7 ablakot kell kicserélni. Faragó Sándor és Bakos Ferenc
magukra vállalták, hogy a részleteket a munkásokkal megbeszélik. Horvát Tibor aláhúzta, hogy a
Podunavlje részére a számlát el kell készíteni, de úgy, hogy annak elvégzését egy meghatározott
határidőhöz kell kötni és nem állandóan halasztgatni. Hangsúlyozta még, hogy ezt nagyon komolyan
kell venni és nem csak ebben az esetben, hanem a jövőben is, az Egyesület minden tevékenysége
terén.
GION Antal
8 2005. június

AZ ASZPIRIN, VALAMINT FŰBEN-FÁBAN ORVOSSÁG

Lapozgattam egy régebbi viszonylag kevéssé mérgező, ugyanakkor


keltezésű folyóiratban, és kifejezetten hatásos a szívinfarktus és
figyelmemet megragadta egy cikk, vérkeringési szövődmények megelőzésére,
amely az Aszpirin történetéről szól, valamint egyéb sokkok elhárítására. Ezért a
és gondoltam, megosztom Önökkel fölfedezésért dr. Sir Vajn 1982-ben Nobel díjat
a tanulmányos tudnivalót. kapott az orvostudományban elért eredményeiért.
A természet igen sok növényi Ugyanabban a folyóiratban olvastam egy
gyógyszert rejt, amelyet feltehetőleg az őskori írást a citromról, amelyből kitűnik, hogy a citrom
ember is ismert, miután kóstolgatásuk, az egyetlen gyümölcs, amely egész éven át
elfogyasztásuk után neki is föltűnhetett a növény megtalálható a zöldségesboltokban. Ha igazán
sajátságos gyógyhatása. A gyógynövények a szeretjük a kertészkedést és lehetőségünk is van
bennük rejlő hatóanyagok révén fejtik ki jótékony rá, hogy télire fagymentes helyre tegyük,
gyógyító hatásukat. Egy részük gyógyszerészeti nevelhetünk magunknak is citromfát. Megéri.
nyersanyagként szolgál, míg számos más Igenis, megéri! Nekem is van már évek óta
gyógynövény, teaként elkészítve, akár egész egy kis (örökké termő) citromfám, amelyről
felhasználható gyógyszert nyújt, amely évente leszüretelek 30-40 darab egészséges,
hatásfokában drága, külföldi gyógyszer- ökológiailag tiszta
készítményekkel vetekszik. citromot. A citrom-
A gyógy- nak sokfajta
növények je- gyógyhatása van,
lentős része amit személyesen
minden em- is tapasztaltam, és
beri beavat- el is mondok
kozás nélkül is Önöknek egy pár
megterem. Be- jellegzetes esetet.
gyűjtésükhöz Jó vízhajtó.
azonban kellő Ha kúraszerűen használjuk, vértisztító munkát is
jártasság és végez. Regenerálja a kapilláris ereket a vesében,
tapasztalat is és ennek köszönhetően, a vese nagyobb
szükséges. A lendülettel kapcsolódik be a víztelenítésbe.
leggyakrabban Hatásos a különféle daganatok megszüntetésénél
használt házszerek a kamillavirág, a hársfavirág, is. Mivelhogy a citrom tele van C vitaminnal és
a bodzavirág, a csipkebogyó és a kakukkfű. elég germániumot is tartalmaz, segít felszámolni
A fehér fűz nedves, nyirkos helyeken, ezeket a daganatokat. Kitűnő fegyver a rákos és
vízfelületek mellett termő, fűzfaféléhez tartozó fa. daganatos betegségekkel szemben, és ajánlatos
A kérge sokfajta vegyi elemet tartalmaz. A minden más gyógyszer mellé egy-egy vastagabb
kérgéből és a leveléből készített teát már citromszeletet is megenni.
Hipokrátesz (az orvostudomány atyja) is Miután hazajöttünk a lakodalomból, avagy
fogyasztotta láz és fájdalom csillapítására. A főzet egy disznótoros vacsoráról, sokszor gyomor-
bélhurut, reuma, izületi bántalmak, emésztési égésre panaszkodunk. Ilyenkor egy pohár
zavarok és hólyaggyulladás kezelésére is citromos víz segíthet a rossz érzés leküzdésében.
alkalmas, külsőleg pedig aranyeres panaszok, Ihatunk minden evés után (bor helyett) egy jó
fájdalmak csillapítására használható. pohár citromos vizet, kitisztítja a gyomrot és a
1897-ben, F. Hoffmann német vegyész beleket.
dolgozta ki az acetilsav szintézisének eljárását, A citrom nagyon jó az izomgörcs és
később pedig (1900-ban) az akkor is már híres izomfájás elhárítására, a holeszterol csök-
Bayer gyógyszergyártó cég piacra dobta az első kentésére és a reuma gyógyítására is. Igen, jól
Aszpirin néven ismert fájdalomcsillapítót. olvasták: a reuma gyógyítására. Nem kívülről kell
Hetven évre rá, a kutatók fölfedezték az kenegetni a fájós részt, hanem a gyomron
Aszpirin sokféle betegség elleni jótékony hatását, körösztül orvosolni. Tehát, neki lehet veselkedni a
és ezek a fölfedezések a már régen mellőzött citrom fogyasztásának!
Aszpirint ismét az érdeklődés homlokterébe Összeállította: GION Tibor
helyezték. Új alkalmazást találtak számára, mert
2005. június 9

Legkisebbjeink szárnybontogatásai
a rajzolás terén
10 2005. június

EGY KIS GONDŰZŐ

MAGYAR NYELVŰ MŰSOR A PALÁNKAI BAP RÁDIÓBAN


Csütörtökön 18.00-19.00 óráig a Hírmondó, Vasárnap 8.00-9.30 percig a Nefelejcs

MAGYAR NYELVŰ MŰSOR A PALÁNKAI BAP TELEVÍZIÓBAN


Június 9-én és 23-án 17.00-17.30 óráig a Dunakanyar

- Akárhova megy a férjem, mindenütt


Az öregedő feleség sírva lép el a tükör kifejezetten meleg fogadtatásban van része.
elől. - És ez nem zavar téged.
- Mi baj? – kérdi a férje. - Akár zavar, akár nem, el kell viselnem. A
- Nézegettem magam a tükörben, és bi- férjem tűzoltó.
zony egyre mélyebbek a ráncaim, egyre
rondább vagyok.
- Na, ne bőgj már! – vígasztalja a férje. – *
Hiszen te csak akkor látod magad, ha néha 1 sör nem sör.
belenézel a tükörbe, de én egész nap látlak, 2 sör = fél sör
és mégsem sírok. 3 sör = 1 sör
1 sör nem sör.
*
Kiadja: a Vecsera Sándor Magyar Művelődési Egyesület, Palánka.* Felelős szerkesztő: Ifj. Faragó Sándor *
Főszerkesztő: Vecsera Sándor * Munkatársak: Gion Antal (Jegyzőkönyv-kivonatok, fényképek), Mészáros János
(Vallási rovat), Gion Tibor (Visszaemlékezések), Ballangó István (Fényképek) * Lektor: Mészáros János *
E-mail: vecsera2001@yahoo.com A szerkesztőség cime: Kralja Petra I 9/I. póstafiók 19. 21400 Palánka, tel/fax: (021)751-862.