You are on page 1of 8

LỊCH HỌC HỌC KỲ THU 2010-11 Từ 4/10/2010 đến 21/1/2011

MPP 3
Sáng Kinh tế học vĩ mô Vĩ mô Tiếng Anh Tiếng Anh
Tiết 1: 08:30-10:00 Kinh tế học vi mô Vi mô Vi tính ứng dụng Vi tính
Tiết 2: 10:15-11:45 Phương pháp định lượng Định lượng
Chiều Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế CS công
Tiêng Anh: 01:30-03:30 Luật và chính sách công Luật
Khác: 01:30-03:00

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật

Tuần 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10
1 AM Định lượng Vĩ mô Định lượng Vĩ mô Giới thiệu
Vi mô CS công Vi mô CS công chương trình
Nộp bài viết môn Vi mô
Nộp nhật ký môn CS Công
PM Vi tính Vi tính
Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
Giới thiệu NCTH
11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10
2 AM Định lượng Vĩ mô Định lượng Vĩ mô Định lượng
Vi mô CS công Vi mô CS công Vi mô
Nộp bài tập môn Định lượng Nộp bài tập môn vi mô
Nộp nhật ký môn CS Công
PM Vi tính Vi tính
Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
Vĩ mô
18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10
3 AM Định lượng Vĩ mô Định lượng Vĩ mô Định lượng
Vi mô CS công Vi mô CS công Vi mô

PM Vi tính Vi tính
Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
Vĩ mô
25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10
4 AM Định lượng Vĩ mô Định lượng Vĩ mô Định lượng
Vi mô CS công Vi mô CS công Vi mô

PM Vi tính Vi tính
Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
Vĩ mô
1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11
5 AM Định lượng Vĩ mô Định lượng Vĩ mô Định lượng
Vi mô CS công Vi mô CS công Vi mô

PM
Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
Vĩ mô
8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11
6 AM Định lượng Vĩ mô Định lượng Vĩ mô Định lượng
Vi mô CS công Vi mô CS công Vi mô

PM
Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh
Vĩ mô

15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11
7 AM Định lượng Vĩ mô Định lượng Vĩ mô Định lượng
Vi mô CS công Vi mô CS công Vi mô

PM Tiếng Anh
Tiếng Anh Tiếng Anh
Thi Giữa kỳ Vĩ mô
22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11
8 AM Thi GK Thi Định lượng Thi GK Thi GK Thi Vi mô
Định lượng Chuyển đổi Vi mô Vĩ mô Chuyển đổi

PM Thi Vĩ mô
Chuyển đổi

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật Tuần 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 9 AM Định lượng Vĩ mô Định lượng Vĩ mô Định lượng Vi mô Luật Vi mô Luật Vi mô PM Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Vĩ mô 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 10 AM Định lượng Vĩ mô Định lượng Vĩ mô Định lượng Vi mô Luật Vi mô Luật Vi mô PM Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Vĩ mô 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 11 AM Định lượng Vĩ mô Định lượng Vĩ mô Định lượng Vi mô Luật Vi mô Luật Vi mô PM Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Vĩ mô 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 12 AM Định lượng Vĩ mô Định lượng Vĩ mô Định lượng Vi mô Luật Vi mô Luật Vi mô PM Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Vĩ mô 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/01 2/01 13 AM Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ PM Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ Nghỉ 3/01 4/01 5/01 6/01 7/01 8/01 9/01 14 AM Định lượng Vĩ mô Định lượng Vĩ mô Định lượng Vi mô Luật Vi mô Luật Vi mô PM Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Vĩ mô 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 15 AM Định lượng Vĩ mô Định lượng Vĩ mô Định lượng Vi mô Luật Vi mô Luật Vi mô PM Thi Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Vĩ mô 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 16 AM Thi Vi mô PM Báo cáo đề tài Thi Thi nhóm Vĩ mô Định lượng .

2010 FALL SEMESTER CLASS SCHEDULE From 4/10/2010 to 21/1/2011 MPP 3 Morning Macroeconomics Macro English English Session 1: 08:30-10:00 Microeconomics Micro Computer Turorials Computer Session 2: 10:15-11:45 Quantitative Methods Quant Afternoon Introduction to Public Policy & Institutional Analysis Intro English: 01:30-03:30 Law and Public Policy Law Others: 01:30-03:00 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Week 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 1 AM Quant Macro Quant Macro Orientation Micro Intro Micro Intro PM Computer Computer English English English Case Study 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 2 AM Quant Macro Quant Macro Quant Micro Intro Micro Intro Micro PM Computer Computer English English English Macro 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 3 AM Quant Macro Quant Macro Quant Micro Intro Micro Intro Micro PM Computer Computer English English English Macro 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 4 AM Quant Macro Quant Macro Quant Micro Intro Micro Intro Micro PM Computer Computer English English English Macro 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 5 AM Quant Macro Quant Macro Quant Micro Intro Micro Intro Micro PM English English English Macro 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 6 AM Quant Macro Quant Macro Quant Micro Intro Micro Intro Micro PM English English English Macro 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 7 AM Quant Macro Quant Macro Quant Micro Intro Micro Intro Micro PM English English English Midterm Exam Macro 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 8 AM Quant Quant Micro Macro Micro Midterm Exam UEH Exam Midterm Exam Midterm Exam UEH Exam PM Macro UEH Exam .

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Tuần 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 9 AM Quant Macro Quant Macro Quant Micro Luật Micro Luật Micro PM English English English Macro 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 10 AM Quant Macro Quant Macro Quant Micro Luật Micro Luật Micro PM English English English Macro 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 11 AM Quant Macro Quant Macro Quant Micro Luật Micro Luật Micro PM English English English Macro 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 12 AM Quant Macro Quant Macro Quant Micro Luật Micro Luật Micro PM English English English Macro 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/01 2/01 13 AM OFF OFF OFF OFF OFF PM OFF OFF OFF OFF OFF 3/01 4/01 5/01 6/01 7/01 8/01 9/01 14 AM Quant Macro Quant Macro Quant Micro Luật Micro Luật Micro PM English English English Macro 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 15 AM Quant Macro Quant Macro Quant Micro Luật Micro Luật Micro PM English English English Exam Macro 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 16 AM Micro Exam PM Quant Project Macro Quant Report Exam Exam .

2009-2010 SPRING SEMESTER CLASS SCHEDULE From Feb 14 to Jun 14. 2010 MPP 3 Morning Development Policy Development Session 1: 08:30-10:00 Public Sector Economics Public Econ Session 2: 10:15-11:45 Financial Analysis Finance Afternoon Regional and Local Development Regional Session 1: 01:30-03:00 Rural Transformation Rural Session 2: 03:15-04:45 Public Governance Governance Research Methods Research Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Week 14/Feb 15/Feb 16/Feb 17/Feb 18/Feb 19/Feb 20/Feb 1 AM Public Econ Development Public Econ Development Development Governance Governance Finance PM Finance Finance Regional Regional 21/Feb 22/Feb 23/Feb 24/Feb 25/Feb 26/Feb 27/Feb 2 AM Governance Development Governance Development Public Econ Regional Public Econ Regional Public Econ Finance PM Finance Finance 28/Feb 1/Mar 2/Mar 3/Mar 4/Mar 5/Mar 6/Mar 3 AM Public Econ Development Public Econ Development Development Governance Governance Finance PM Finance Finance Regional Regional 7/Mar 8/Mar 9/Mar 10/Mar 11/Mar 12/Mar 13/Mar 4 AM Governance Development Governance Development Public Econ Regional Public Econ Regional Public Econ Finance PM Finance Finance Week 14/Mar 15/Mar 16/Mar 17/Mar 18/Mar 19/Mar 20/Mar 5 AM Public Econ Development Public Econ Development Public Econ (Rosengard) Governance (Rosengard) Governance (Rosengard) PM Finance Finance Regional Regional 21/Mar 22/Mar 23/Mar 24/Mar 25/Mar 26/Mar 27/Mar 6 AM Public Econ Development Public Econ Development Public Econ (Rosengard) Governance (Rosengard) Governance (Rosengard) PM Finance Finance Regional Regional 28/Mar 29/Mar 30/Mar 31/Mar 1/Apr 2/Apr 3/Apr 7 AM Public Econ Development Public Econ Development Public Econ (Rosengard) Governance (Rosengard) Governance (Rosengard) PM Finance Finance Regional Regional 4/Apr 5/Apr 6/Apr 7/Apr 8/Apr 9/Apr 10/Apr 8 AM Public Econ Development Public Econ Development Development Governance Governance Finance PM Finance Finance Regional Regional Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Week 11/Apr 12/Apr 13/Apr 14/Apr 15/Apr 16/Apr 17/Apr 9 AM Development Public Econ Finance King Hung Day .

King Hung Day Mid-term Exam Mid-term Exam Mid-term Exam PM King Hung Day 18/Apr 19/Apr 20/Apr 21/Apr 22/Apr 23/Apr 24/Apr 10 AM Public Econ Development Public Econ Development Development Research Research Finance PM Finance Finance Rural Rural 25/Apr 26/Apr 27/Apr 28/Apr 29/Apr 30/Apr 1/May 11 AM Public Econ Development Public Econ Development Public Econ Research Research Finance PM Finance Finance Rural Rural Week 2/May 3/May 4/May 5/May 6/May 7/May 8/May 12 AM Victory Day Labor Day No Class Rural Field Trip PM Victory Day Labor Day No Class 9/May 10/May 11/May 12/May 13/May 14/May 15/May 13 AM Public Econ Development Public Econ Development Development Research Research Finance PM Finance Finance Rural Rural 16/May 17/May 18/May 19/May 20/May 21/May 22/May 14 AM Public Econ Development Public Econ Development Public Econ Research Research Finance PM Finance Finance Rural Rural 23/May 24/May 25/May 26/May 27/May 28/May 29/May 15 AM Public Econ Development Public Econ Development Development Research Research Finance PM Finance Finance Rural Rural 30/May 31/May 1/Jun 2/Jun 3/Jun 4/Jun 5/Jun .

From Jan 04 to Feb 05. 2010 MPP 3 Morning Advanced Econometrics Econometrics Session 1: 08:30-10:00 Trade Policy Trade Session 2: 10:15-11:45 Development Finance Dev Finance Afternoon Session 1: 01:30-03:00 Session 2: 03:15-04:45 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Week 4/Jul 5/Jul 6/Jul 7/Jul 8/Jul 9/Jul 1 AM Dev Finance Trade Dev Finance Trade Dev Finance PM Econometrics Econometrics Econometrics Trade 11/Jul 12/Jul 13/Jul 14/Jul 15/Jul 16/Jul 2 AM Dev Finance Trade Dev Finance Trade Dev Finance PM Econometrics Econometrics Econometrics Trade 18/Jul 19/Jul 20/Jul 21/Jul 22/Jul 23/Jul 3 AM Dev Finance Trade Dev Finance Trade Dev Finance PM Econometrics Econometrics Econometrics Trade 25/Jul 26/Jul 27/Jul 28/Jul 29/Jul 30/Jul 4 AM Dev Finance Trade Dev Finance Trade Dev Finance PM Econometrics Econometrics Econometrics Trade .