You are on page 1of 3

1. Các bạn chọn theo hình và click vào About.

2. Chép lấy số License key

Click nút generate để lấy Long time trial license key. 4. Điền số License key đã chép vào ô thứ nhất.3. . Click chọn nút Register.

.5. Điền vào ô Product key từ “lairt” 6. Điền vào ô License key bằng Long time trial license key đã có bên trên.