You are on page 1of 4

Misiunea din Berea şi Atena

Fapte 17:10-34 (Fapte 17:11)

Contextul lecţiei: Răscoala generată de iudaizatori i-a determinat pe fraţii din Tesalonic să-i silească
pe Pavel şi Sila să părăsească oraşul în timpul nopţii, ajunşi în Bereea, (oraş situat la aproximativ 75
km sud-vest de Tesalonic),

Conţinutul lecţiei: Urmărind modul în care echipa de misiune şi-a împlinit slujirea în Bereea şi Atena,
descoperim:

1. Cadrul în care s-a desfăşurat misiunea din Bereea şi Atena
Iudeii din Berea aveau o inimă mai bună,

a). deschişi să asculte Cuvântul lui Dumnezeu (Fapte 17:10-11),

b). să primescă Cuvântul Scripturii (Fapte 17:11/b),

c). să cerceteze Scripturile (Fapte 17:11/c)

d). să creadă în Domnul Isus (Fapte 17:12).

Printre cei ce au crezut au fost nu numai iudei, ci şi greci, atât bărbaţi cât şi femei, oameni de rând,
precum şi persoane cu o înaltă poziţie socială (Fapte 17:12).

În Atena slujirea lui Pavel a fost împărţită între:

A. sinagogă (unde stătea de vorbă cu iudeii şi cu oamenii temători de Dumnezeu – Fapte 17:17/a)

B. piaţă (unde stătea de vorbă cu oamenii pe care îi întâlnea – Fapte 17:17/b).

- Oamenii din Bereea îşi petreceau timpul cercetând Scripturile,

- Atenienii îşi petreceau timpul ascultând discursuri filozofice, urmărind să fie la
curent cu tot ceea ce era nou (Fapte 17:21).

Diputele filozofice din Atena erau purtate între:

1. Filozofii epicurieni (urmaşii lui Epicur, 347 - 270 î.Hr., care susţineau materialismul şi
ateismul, având ca scop al vieţii”plăcerea”) Sloganul - „bucură-te de viaţă!”,

2.Filozofii stoici (urmaşii lui Zenon din Cipru, 340 - 265 î.Hr., care susţineau panteismul.

Respingeau idolatria dar susţineau că există un Dumnezeu universal (spirit universal) care este contopit
cu materia şi aduce viaţa. Sloganul -„îndură necazurile vieţii!”.

. bunătatea lui Dumnezeu (Dumnezeu este Susţinătorul – Fapte 17:25). a pornit de la o situaţie reală şi de interes general – (Fapte 17:23). Vestirea Evangheliei a adus roadă şi în Atena. Deviza care defineşte învăţătura apostolului Pavel poate fi: „ cum poţi să intri în viaţă” sau „cum poţi găsi adevărata viaţă!” 3.2. o femeie numită Damaris şi alţii împreună cu ei (Fapte 17:34). IV. Printre cei ce au primit Cuvântul Scripturii s-au numărat Dionisie Areopagitul. a captat atenţia folosind o adresare reverenţioasă şi o apreciere corectă – Fapte 17:22) II. conţine cele mai puternice argumente despre existenţa şi lucrarea lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu (Dumnezeu este Judecătorul – Fapte 17:31). b) alţii au amânat vremea deciziei. Reacţia celor din Atena a fost însă diametral opusă: a). unii au desconsiderat mesajul şi pe mesager. Rezultatul misiunii din Bereea şi Atena Vestirea Evangheliei în Bereea a fost urmată de un răspuns deosebit. V. In areopagul din Atena el a folosit o cu totul altă strategie. atotputernicia lui Dumnezeu (Dumnezeu este Stăpânitorul – Fapte 17:26-29). Predica apostolului Pavel. rostită în areopagul din Atena. măreţia lui Dumnezeu (Dumnezeu este Creatorul – Fapte 17:24). (Fapte 17:10-12). rămânând în starea lor de mai înainte (Fapte 17:32-33). 10-11). harul lui Dumnezeu (Dumnezeu este Mântuitorul –Fapte 17:30) VII. III. I. alţii au refuzat Cuvântul. c). Strategia folosită pentru predicarea evangheliei în Bereea şi Atena In Bereea apostolul Pavel a predicat Evanghelia dovedind prin Scriptură că Isus este Mesia (Fapte 17:2-3. VI. batjocorindu-l. prezentate în contrast cu preceptele filozofiei antice.

şi a zis: "Bărbaţi Atenieni! În toate privinţele vă găsesc foarte religioşi. am descoperit chiar şi un altar. Am vrea dar să ştim ce vrea să zică aceasta. şi să se silească să-L găsească bâjbâind. noaptea. l-au dus până la Atena. 27 ca ei să caute pe Dumnezeu. pe care este scris: . când au aflat că Pavel vestea Cuvântul lui Dumnezeu şi în Berea. au intrat în sinagoga Iudeilor. Pavel la Atena. şi au zis: "Putem să ştim care este această învăţătură nouă. pe care o vesteşti tu? 20 Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. iar alţii au zis: "Asupra acestor lucruri te vom asculta altădată." 32 Când au auzit ei de învierea morţilor. ca şi când ar avea trebuinţă de ceva. le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor. 11 Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. ca să vadă dacă ce li se spunea. Când au sosit. şi mulţi bărbaţi au crezut. măcar că nu este departe de fiecare din noi. pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi. ieşiţi dintr-unul singur. şi nu locuieşte în temple făcute de mâini.Pavel la Berea. este Domnul cerului şi al pământului. după cum au zis şi unii din poeţii voştri: .Suntem din neamul lui. şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pavel la Corint. ceea ce voi cinstiţi. Apoi s-au întors.Cuvântarea 15 Cei ce însoţeau pe Pavel. El. Au primit Cuvântul cu toată râvna. să locuiască pe toată faţa pământului. 25 El nu este slujit de mâini omeneşti. 10 Fraţii au trimis îndată. 17 În sinagogă stătea deci de vorbă cu Iudeii şi cu oamenii temători de Dumnezeu. care dă tuturor viaţa. 34 Totuşi unii au trecut de partea lui. 18 Unii din filosofii epicurieni şi stoici au intrat în vorbă cu el. ziceau: "Pare că vesteşte nişte dumnezei străini." 21 Căci toţi Atenienii şi străinii.' 29 Astfel dar. 14 Atunci fraţii au pornit îndată pe Pavel spre mare. între aceştia era Dionisie Areopagitul. 31 pentru că a rânduit o zi. fiindcă suntem de neam din Dumnezeu. 28 Căci în El avem viaţa. cu însărcinarea să ducă lui Sila şi lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a ieşit din mijlocul lor. 22 Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului. suflarea şi toate lucrurile. şi cercetau Scripturile în fiecare zi. Şi unii ziceau: "Ce vrea să spună palavragiul acesta?" Alţii. fără să cunoaşteţi. care stăteau în Atena. care a făcut lumea şi tot ce este în ea. i se întărâta duhul la vederea acestei cetăţi pline de idoli. pe Pavel şi pe Sila la Berea. prin Omul. o femeie numită Damaris. 16 Pe când îi aştepta Pavel în Atena. 13 Dar Iudeii din Tesalonic.. nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa omului. 26 El a făcut ca toţi oamenii. când l-au auzit că vesteşte pe Isus şi învierea. şi au crezut. . ca să tulbure şi să aţâţe noroadele. este aşa. 24 Dumnezeu. 30 Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă. şi alţii împreună cu ei. în care va judeca lumea după dreptate. unii îşi băteau joc. au venit acolo. mişcarea şi fiinţa." 19 Atunci l-au luat. aceea vă vestesc eu.." 33 Astfel.. iar în piaţă stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care-i întâlnea. 12 Mulţi dintre ei şi din femeile cu vază ale Grecilor.Unui Dumnezeu necunoscut!' Ei bine. Sila şi Timotei au rămas în Berea. l-au dus la Areopag. pe când străbăteam cetatea voastră şi mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi. 23 Căci...