You are on page 1of 3

MEMBENTUK MAHASISWA KELAS PERTAMA: TANGGUNGJAWAB DAN CABARAN

Berikut adalah sedikit maklumat yang dipetik melalui pembacaan saya. Adalah diha
rapkan maklumat ini dapat dikongsi demi kebaikan bersama. Nor Azlin Jemali
Membentuk Mahasiswa Kelas Pertama : Tanggungjawab dan Cabaran
Dipetik dari Forum Bicara Siswa
Oleh: Dato Hj. Abdul Majid bin Omar
Timbalan Mufti Negeri Selangor, Tokoh Guru Kebangsaan 2007

Para pendidik hari ini memainkan peranan yang amat penting di dalam merealisasik
an aspirasi negara iaitu melahirkan pelajar sekolah yang berguna dan seterusnya
mahasiswa kelas pertama kerana mereka merupakan agen kepada keberkesanan pendidi
kan. Kedudukan para pendidik sebagai suatu profesion di dalam Dasar Pelajaran Ke
bangsaan mendedahkan mereka terhadap cabaran-cabaran yang perlu ditempuhi bukan
sahaja pada masa kini tetapi juga pada masa akan datang. Di antara cabaran yang
perlu diharungi oleh para pendidik pada hari ini adalah seperti berikut :-
Cabaran Pertama:
Mempertingkatkan Profesionalisma
Bagi mempertingkatkan profesionalisma seseorang pendidik, sewajarnya kemahiran d
an pengetahuan dalam aspek pendidikan perlu di kemas kini. Para pendidik perlu b
erusaha untuk mengaplikasikan kaedah-kaedah pengajaran dan pendidikan terkini. M
ereka juga harus mempertingkatkan kemahiran diri masing-masing dengan menghadiri
dan mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak-pihak berwaji
b agar dapat mempertingkatkan ilmu, keupayaan, ketahanan dan juga prestasi bagi
menghadapi segala cabaran yang semakin kompleks. Dalam ertikata lain suatu anjak
an paradigm perlu dilakukan oleh para pendidik dalam mempertingkatkan profesiona
lisma masing-masing.
Cabaran Kedua:
Memahiran dalam Penggunaan ICT
Tidak dinafikan bidang pendidikan sentiasa berkembang dan berubah sejajar dengan
perkembangan global dengan teknologi telekomunikasi dan internet menuntut banya
k cabaran kepada para pendidik untuk mencapai Misi Nasional. Para pendidik sehar
usnya bersikap proaktif dan terangsang dengan perkembangan teknologi yang semaki
n canggih. Ilmu ICT mesti sikuasai oleh para pendidik sebagai golongan yang akan
menyebar luaskan kepada para pelajar. Pendidik juga harus melengkapkan diri sec
ara global kerana dalam era teknologi maklumat masa kini, masyarakat terpaksa be
rdepan dengan pelbagai peralatan elektronik dalam kehidupan harian sebagai suatu
cara hidup moden.

Cabaran Ketiga:
Berpengetahuan, Berdaya Fikir dan Berakhlak
Pendidik yang berpengetahuan perlu serba tahu dengan menambah pembacaan untuk pe
ningkatan ilmu serta dapat membawa isu-isu semasa untuk dibincang dan mencari pe
nyelesaian. Pendidik yang berpengetahuan dapat melahirkan generasi anak didik ya
ng cemerlang di kemudian hari. Selain itu, dalam kurikulum pendidikan telah dite
gaskan nilai-nilai murni yang perlu diserap kepada pelajar dalam pengajaran. Pen
erapan nilai murni ini penting untuk menyediakan modal insan yang berkualiti, me
njadi warga yang berguna kepada bangsa dan negara.
Cabaran Keempat:
Menyedari Tanggungjawab

tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang menjejaskan kepercayaan masyarakat serta membantu rakan sejawat. 2. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara seperti mengelak dari menyeba r perkara negatif. Tanggungjawab terhadap ibubapa pelajar seperti mewujudkan hubungan mesra. Cabaran Keenam: Menjadi Pendidik yang Berkesan Berikut adalah antara ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang pendidik yang be rkesan. bersikap adil. 1. Berakhlak terpuji dan mempunyai moral yang teguh 5. Kaya ilmu pengetahuan 3. tidak dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi mereka d an memberi maklumat kepada mereka untuk kepentingan anak-anak mereka 3. seminar dan lain-lain kursus dalam pe rkhidmatan. menghormati masyarakat setempat serta menggalakkan kerjasama dan persefahaman. Cabaran Kelima: Menjadi Pendidik berkualiti Bagi mempertingkatkan profesion perguruan. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa 7. Bersikap Profesional 2. akan dapat melahirkan generasi yang berilmu. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja 4. seseorang pendidik perlu mempunyai ci ri-ciri yang berkualiti seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara jika mahu dipandang tinggi oleh masyarakat.Menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing pelajar untuk mencapai kemaju an dan wawasan. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan pelajar 8. Penguasaan ilmu yang seimbang antara duniawi dan ukhrawi. berkualiti. Sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti hasil pengajaran 6. serta memupuk nilai murni. Melengkapkan diri sejajar dengan tuntutan semasa . menghormati mereka. mampu besaing dan berse suaian dengan kehendak pasaran dunia pada alaf baru ini. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profession seperti mengelak dari membuat kenyataan negatif. Kualiti para pendidik dapat diperke maskan dari masa ke semasa dengan latihan. 4. Tanggungjawab terhadap pelajar seperti mengutamakan kebajikan dan keselama tan pelajar. bertakwa. para pendidik perlu melaksanakan tanggungjawab seperti berikut:- 1.

. Menampilkan watak terpuji. Berupaya membentuk perwatakan pelajar dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. berperibadi mulia. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa 10. 9. pandai menyesuaikan diri dengan sit uasi tertentu) 14. tabah dan bijak dalam menghadapi semua cabaran dan mampu menanganinya bagi melahirkan mahasiswa kelas pertama sejajar dengan as pirasi negara. Professional dan menumpukan perhatian kepada Pengajaran dan pembelajaran d i sekolah Berdasarkan cabaran-cabaran yang telah dinyatakan di atas. Berupaya melahirkan persekolahan berwatak supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. menunjukkan bahawa pa ra pendidik hari ini perlu kuat. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik 13. berketrampilan. berakhlak mulia. berpersonaliti sihat dan serba boleh 12. berimej. Mempastikan situasi guru mengajar murid belajar wujud di dalam kelas 11.