You are on page 1of 21

Tài liệu tham khảo

:
1. PGS.TS. Nguy ễn Hữu Phương. Xử lý số tín hiệu. NXB Thống kê.2003.
2. Tống Văn On. Lý thuy ết & bài tập Xử lý số tín hiệu. NXB Lao động-
XH.2006.
3. Lê Tiến Thường. Xử lý số tín hiệu và W avelets. NXB ĐH QG TP. HCM.
2004.
4. PGS.TS. Nguy ễn Quốc Trung & …. Giáo trình Xử lý số tín hiệu. NXB
GD.2007.
5. https://sites.google.com/s ite/dtvtgtvthc m/giao-trinh.