P. 1
upravljanje kvaliteom

upravljanje kvaliteom

|Views: 44|Likes:
Published by Milan_Trkulja_480

More info:

Published by: Milan_Trkulja_480 on Dec 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2010

pdf

text

original

VISOKA POSLOVA ŠKOLA STUKOVNIH STUDIJA ČAČAK

UPRAVLJANJE KVALITETOM -PDCA- ciklus

mr. Milosevic Milorad

ČAČAK 2010

Milan Trkulja 111-006

...........................................................14 2 ......................................................................9 5............... Definisanje postupka za poboljšanje.......................................................................................................3 1.......................................................11 Zaključak....................................................5 2................................................................................................................................... Analiza slabih tačaka procesa .......................................................................................................................................................................................7 4.............................................6 3................................................13 Literatura.....SADRŽAJ Uvod.......... Evaluacija poboljšanog procesa............. Opis procesa rada.......................................................................................................................................10 6..... Ocena procesa rada..... Dijagram toka..................................

povećanje efikasnosti i profitabilnosti.com/PoslovnaSkola-Saznajte-vise-o-Upravljanju-kvalitetom_953 http://www. faza provere C.com/PoslovnaSkola-Saznajte-vise-o-Upravljanju-kvalitetom_953 3 http://www. povećanja imidža. PDCA ciklus predstavlja iterativni algoritam za poboljšanje procesa. kreiranju novih potreba i poboljšanih vrednosti namenjenih kupcima. procesa i organizacije. To je disciplina upravljanja koja se bavi sprečavanjem pojave problema. 2 Upravljanje totalnim kvalitetom je sistemski pristup upravljanju koji ima za cilj da kontinuirano unapredjuje vrednost za kupca projektovanjem i stalnim napredovanjem organizacionih procesa.Uvod Konkurentnost kompanije na svetskom tržištu odredjena je kvalitetom procesa unutar same kompanije. To znači da svaku aktivnost treba planirati. jasnih procedura. faza primene D. smanjenju vremena proizvodnje. Kvalitet označava nastojanje da se stvari urade dobro prvi i svaki sledeći put. PDCA metodologija može se. opisati na sledeći način: 1 2 http://www. Upravljanje kvalitetom je sistematičan način kojim se garantuje da će se organizovane aktivnosti odvijati onako kako je planirano. sigurnosti i pouzdanosti proizvoda ili usluga. bolje komunikacije i informisanosti. do boljeg upravljanja ljudskim potencijalima. predstavljaju deo ovog strateškog koncepta i orijentacije i savremene organizacije ka poboljšanju i inovacijama u svim aspektima njenog delovanja.com/PoslovnaSkola-Saznajte-vise-o-Upravljanju-kvalitetom_953 3 . ukratko. Takva organizacija teži stalnim promenama u susret novim zahtevima kupaca. realizovati. usluge i organizacione sisteme kojim se ostvaruje poboljšana vrednost za kupce. čime se osigurava preventiva. merenje i poboljšanje procesa predstavljaju osnovne zadatke modernog upravljanja kvalitetom. do usmerenosti na kupce. pa potom proveriti i na osnovu tog iskustva preduzeti mere za poboljšanje. Stalno poboljšanje i unapredjenje se odnosi na proizvode. sprovođenje. za šta se koristi PDCA (Plan-Do-Check-Action/planirajte – uradite – proverite .poslovnaskola.poslovnaskola.poslovnaskola. Inovacije tehnologije. minimiziranja grešaka. 3 Postupci za planiranje. Kvalitet proizvoda je želja i cilj svakog uspešnog tržišno orijentisanog poslovnog istema. kao i kontrolom. 1 Uvodjenjem sistema upravljanja kvalitetom u firmi dolazi do: kontinuiranog stalnog poboljšanja. povećanja konkurentnosti. bolje motivacije. proizvoda. Ima četiri faze: faza planiranja P. faza pune primene A) PDCA krug (slika u prilogu) bi trebao da simbolizuje zatvorenu petlju redosleda izvođenja ukupnog posla i pojedinačnih poslovnih procesa u odgovarajućem modelu procesa.delujte) metodologija.

Delujte: preduzmite akcije za stalno poboljšavanje performansi procesa. poredeći ih sa politikom. u skladu sa zahtevima korisnika i politikom organizacije. i izveštavajte o rezultatima. Uradite: primenite (realizujte) procese. 4 . ciljevima i zahtevima za proizvod.Planirajte: utvrdite ciljeve i uspostavite procese potrebne za dobijanje rezultata. U ovom radu biće obrađen proces šalterskog poslovanja na primeru podnošenja zahteva za studenstki kredit. Proverite: pratite i merite procese i proizvod.

Šalterski službenik je dužan da mu pruži sve tražene informacije i da odgovarajuće formulare koje je potrebno popuniti.1. Klijent dolazi na šalter da se raspita o potrebnim dokumentima i uslovima dobijanja kredita. za koji smo se odlučili da uradimo analizu i predlog poboljšanja je prijem zahteva za dobijanje studentskog kredita. Klijent želi da svoju potrebu zadovolji na efikasan način. 5 . Tok procesa. takozvanim dijagramom toka. Stranka se vraća na šalter sa svim potrebnim dokumentima. Konkretnom proces rada. Šalterski službenik proverava da li su sva dokumenta validna. Davalac usluga pak želi da posao bude što bolje odrađen. službenik otvara predmet i obaveštava stranku o daljem postupku. upućuje stranku da izvrši ispravku i donese nova dokumenta. Standardizovanim grafičkim simbolima opisuje se tok procesa pri čemu se teži da se prikažu sve aktivnosti. Ukoliko neki dokument ne zadovoljava potrebne uslove. službenik zahteva ispravku. Opis procesa rada Kvalitet uslužnih delatnosti meri se zadovoljstvom korisnika date usluge. Ako nije. službenik zahteva ispravku. što se obavlja na šalteru opštine. Kad stranka donese svu potrebnu dokumentaciju. uz što manje potrošenog vremena i sredstava. prihvata dokumenta i otvara predmet. Ukoliko neki dokument ne zadovoljava potrebne uslove. sa što manje grešaka. Rečima opisan proces najčešće se i grafički prikazuje. Ako jesu.

2. Dijagram toka Početak Dolazak klijenta na šalter Službenik daje informaciju o potrebnim dokumentima Službenik daje klijentu formulare koje je potrebno popuniti Stranka se vraća sa dokumentacijom Službenik proverava dokumentaciju NE Dokumenta -cija potpuna? DA Prihvata se dokumentacija i otvara predmet. Dijagram opisa toka procesa 6 . Kraj Slika 1.

dok je zbog sopstvene greške moralo ponovo da dođe na šalter 16 klijenata. U toku 7 dana pratićemo broj klijenata koji su dolazili na šalter.71 klijenata. 2.86 klijenta (45. a 2. Rezultate ankete beležićemo u tabelu za skupljanje podataka: 1 Odmah doneli potrebnu dokumentaciju Vraćeni jer prvi put nisu dobili potpunu inforamciju Vraćeni jer su zaboravili šta je sve potrebno doneti UKUPNO 18 13 9 11 7 8 9 75        16   2   3    4    5    6    7    18 UKUPNO 41     Na osnovu tabele možemo zaključiti da je na šalter u toku 7 dana ukupno došlo 75 novih klijenata (ne računamo one koji su morali da se vrate zbog prethodnih propusta).57(24%) se vrati greškom službenika. Prosečno se dnevno pruži usluga za 10. da bismo stekli jasniju sliku o upsešnosti trenutnog procesa 7 . − vraćeni jer prvi put nisu dobili potpunu informaciju − vraćeni jer su zaboravili šta je potrebno doneti Klijente koji su vraćeni anketiraćemo da bi smo saznali razlog zbog koga moraju ponovo da dođu na šalter. što čini 21. što čini 45.29(21. 34 klijenta je moralo da se vrati jer nisu doneli potrebnu dokumentaciju.3.33%.33%).33%) svojom greškom. Ocena procesa rada Da bismo ocenili kvalitet procesa rada u navedenom slučaju. Greškom službenika vraćeno je 18 klijenata što čini 24%. Ukupno se vrati 4.33%. Razdvojićemo ih u grupe: − Nakon dobijene informacije odmah donelu svu potrebnu dokumentaciju. Približnim brojevima izraženo. rukovodimo se brzinom obavljenog posla i brojem klijenata koji su sa što manje dolazaka na šalter obavili posao.

na jednog uspešno usluženog dolazi jedan neuspešno uslužen. ili.je: da je svaki drugi klijent uspešno uslužen. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 greškom službenika odmah svojom greškom Iz svega rečeno možemo izvesti zaključak da je proces rada neupsešan i da treba naći razloge takvog stanja i načine za poboljšanje procesa rada. 8 .

Analiza slabih tačaka procesa Procedura Službenici Nemotivisani Previše dokumenata Zasićeni jednoličnim poslom Zavisnost od drugih službi Nestručni Zaboravni Nekoncentrisani Nesavesni Gužva i buka na šalteru Nedovoljno sredstava Klijenti Uslovi rada Slika 2. klijentima i službenicima. Ishikawa dijagram Na osnovu Ishikawa dijagrama možemo zaključiti da faktori koji uslovljavaju slabost procesa rada leže u uslovima rada. nekoncentrisanih i zaboravnih klijenata i nestručnih službenika.4. slabost procesa rada nastaje zbog gužve i buke na šalteru. Odnosno. 9 .

ovo će pomoći da i nedovoljno motivisani i neiskusni službenici mogu da pruže potrebne informacije klijentu. Loša kopija formulara. Klijent ne čuje od gužve i td. Službenik proverava dokumentaciju NE Dokumenta -cija potpuna? DA Prihvata se dokumentacija i otvara predmet. Kraj 10 . − Obezbediti rotaciju službenika nakon izvesnog perioda da bi se sprečila smanjena zainteresovanost službenika zbog jednoličnosti posla. neljubazan. ne vide se sva polja. Definisanje postupka za poboljšanje Nakon uočenih slabih tačaka u procesu rada analiziranjem mogućnosti došli smo do sledećih mera koje je potrebno sprovesti da bi se poboljšao proces rada: − Pripremiti štampani materijal sa spiskom potrebne dokumentacije za podnošenje zahteva koji će se dati klijentu ili na vidnom mestu istaći (npr. u vidu plakata) spisak potrebne dokumentacije. nedovoljno razumljivo govori. Početak Dolazak klijenta na šalter Službenik daje informaciju o potrebnim dokumentima Službenik daje klijentu formulare koje je potrebno popuniti Stranka se vraća sa dokumentacijom Ne kaže sve što treba.5. − Obezbediti mir i disciplinu na šalteru što bi uticalo na povećanje koncentrisanosti i službenika i klijenta. Na ovaj način eliminisaćemo faktore slabosti koji potiču od zaboravnosti i nesavesnosti klijenata. Takođe... nestrpljiv.

6. Na osnovu tabele i apsolutnih vrednosti vidi se da je stanje poboljšano. 1 Odmah doneli potrebnu dokumentaciju Vraćeni jer prvi put nisu dobili potpunu inforamciju Vraćeni jer su zaboravili šta je sve potrebno doneti UKUPNO 18 13 9 11 7 8 9 75       11     2    3       4 4  5  6   7   UKUPNO 60      11 . Brojnost uzorka je zadržana radi lakšeg upoređivanja. Najviše uticaja mere su imale na službenike. da je mnogo veći broj klijenata koji odmah donesu potrebnu dokumentaciju. Napominjem da se rukovodimo time koliko klijenata je podnelo zahtev za dobijanje studentskog kredita sa dva dolaženja na šalter. a drugi put da donesu potrebnu dokumentaciju. Ponovo smo pratili situaciju u toku 7 radnih dana. Dobijeni rezultati prikazani su u sledećoj tabeli. odnosno da li je poces rada poboljšan. Evaluacija poboljšanog procesa Nakon tri meseca izvršeno je testiranje procesa sa ciljem da se utvrdi da li su sprovedene mere dale očekivane rezultate. odnosno na faktore slabosti procesa rada koji su uzrokovani radom službenika. Prvi put da dobiju informaciju.

70 60 50 40 30 20 10 0 greškom službenika odmah svojom greškom Upoređivanjem histograma takođe možemo zaključiti da su sprovedene mere doprinele poboljšanju procesa rada a time i većem zadovoljstvu i klijenata i službenika. 12 .

ishikawa dijagrami i slično. merenje i poboljšanje procesa predstavljaju osnovne zadatke modernog upravljanja kvalitetom. 13 . Klijent želi da svoju potrebu zadovolji na efikasan način. Davalac usluga pak želi da posao bude što bolje odrađen. uz što manje potrošenog vremena i sredstava. raspodele. Da bi ustanovili koliko su predložene i primenjene mere zaista blagotvorno delovale na proces rada. Postupci za planiranje. Stalnim praćenjem procesa rada.Zaključak Upravljanje kvalitetom je proces kontinuiranog unapređenja poslovanja. uočavanjem slabih tačaka. usluga i ljudskih resursa. sa što manje grešaka. Na osnovu ovih medota i alata uočavamo slabe tačke procesa rada nakon čega predlažemo mere za njihovo prevazilaženje.delujte) metodologija. sprovođenje. unapređenja proizvoda. histogrami. predlogom mera za otklanjanje slabih tačaka i naravno njihovim sprovođenjem postižemo konstantno unapređenje procesa rada. To znači da svaku aktivnost treba planirati. pa potom proveriti i na osnovu tog iskustva preduzeti mere za poboljšanje. dijagram toka. realizovati. za šta se koristi PDCA (Plan-Do-Check-Action/planirajte – uradite – proverite . moramo vršiti vrednovanje unaprađenog procesa. Kvalitet uslužnih delatnosti meri se zadovoljstvom korisnika date usluge. Ocenu procesa rada vršimo koristeći statističke i menadžerske alate kao što su srednja vrednost. a takođe vršimo testiranje poboljšanog procesa rada.

Stanković R./14%20-%20M. www.yu/2005/fq2005/SEKCIJA%20B%20. 2.ekof..poslovnaskola.cqm.pdf 14 . Upravljanje kvalitetom.. 4. (2008).yu/upload/100319.ac..%20Lazic.. Beograd.LITERATURA 1.com/PoslovnaSkola-Saznajte-vise-o-Upravljanju-kvalitetom_953 3.bg.co. www. www.%20Dijagram%20uzroka%20i%20posledica %20mk%20preda. VPŠ Čačak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->