You are on page 1of 19

Colegiul Economic Manualul Calităţii

„Nicolae Titulescu“ Cod MC – C.E.N.T. Ed. 1 Rev.0 Pag. 1/19

COLEGIUL ECONOMIC „NICOLAE TITULESCU“

Adresa: Str. Progresului, nr. 45, Baia Mare, telefon 0262-224289; fax 0262-223331
C.I.F. RO …………..
Cont nr. …………………… deschis la ………… Sucursala …………

MANUALUL CALITĂŢII
Ediţia 1
Revizia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manualul este elaborat conform standardului de referinţă
SR EN ISO 9001:2001 – „SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII – CERINŢE“

Copie necontrolată

controlată

Exemplar nr. 1

Posesor CEAC

Acest document este proprietatea Colegiului Economic „Nicolae Titulescu“. Reproducerea sau
utilizarea parţială sau totală a documentului este interzisă fără acordul scris al proprietarului. Acest
document a fost elaborat numai pentru uz intern.

.........2......13 6...........................................13 6..................................... Generalităţi .............................................................1........................... autoritate şi comunicare................................................7 1................................................. Generalităţi ....11 5........................10 5........................... Responsabilitate.........13 6............................6...................... Comunicarea internă....... Scop .............................2... Controlul Manualului calităţii ..................10 4.........................................2.................................6...............................................................................................................................1.............................................................................................. Procese referitoare la relaţia cu clientul.........................................................................1.......................................................13 6.................12 5......................12 5................................................................................................ Documente de referinţă....13 6........3................ Termeni şi definiţii ..................................... Planificarea ................11 5......................2.................................... 1 Rev... Analiza efectuată de management........6..................................2.............................................................2............................ Director.............. 02. Elemente de ieşire ale analizei.................... ediţia I.................. 1.................... Ed.......... Angajamentul managementului .......................................E......................2... Asigurarea resurselor umane. Generalităţi .........12 5...................... Sistemul de management al calităţii....................................................................12 5...................................................3....... Asigurarea resurselor .................................................. Scop şi domeniu de aplicare a manualului calităţii.........2........5......................................................4..... Controlul înregistrărilor........................................ Asigurarea mediului de lucru.............10 4.....................11 5........................................................ definiţii şi abrevieri ........................... Responsabilitatea managementului .......... Managementul resurselor ....... Politica referitoare la calitate......................... Obiectivele calităţii.................................. Cerinţe referitoare la documentaţie................. Controlul documentelor..........13 6........................3.................................................................................13 5........T.......................... conştientizare şi instruire.....2008 Aneta Carpov revizia 0 CUPRINS I.........................................................10 5...............................14 ... Asigurarea infrastructurii ............................................................................................ Prof......................4..........................................................6..........3.................................................... Realizarea produsului....... paragraf/ Conţinutul revizia/ crt............... Planificare ....../cap.......................................................1..........1............................2............................................4 II... Reprezentantul managementului ..4..8 3...........................5..... CEAC – C........................./ Responsabilităţi Ediţia/ Nr.......2.14 7.......9 4............8 3.N......................................1..........7 1.................10 4......8 3...........................................................2008 ......................... Elemente de intrare ale analizei............................9 4.......................3..........7 1....13 6...................................................1........................ Competenţă.................................................1.......................................1.................................................... Domeniul de aplicare..............2......12 5 5.............................................2.......... Responsabilitate şi autoritate.....................................14 7............................................... Orientare către client ......................................14 7...................... Prezentarea COLEGIULUI ECONOMIC „NICOLAE TITULESCU“. aliniat reviziei data modificat Elaborat Verificat Aprobat Elaborare................................12 5..........1.....................2...................12 5.................T............13 5.................................. Termeni...................2............8 4......1......7 2................................................................10 4....................4...........2........E.................................................................. Abrevieri...........................................0 Pag. 1/0/11..................................................................................N....................... Colegiul Economic Manualul Calităţii „Nicolae Titulescu“ Cod MC – C.. 2/19 INDICATORUL REVIZIILOR Pag.............12................... Cerinţe generale....................... Manualul calităţii.......................5.....................2................................

..............1..............................3...2................N...............................................1...................................4......................... Colegiul Economic Manualul Calităţii „Nicolae Titulescu“ Cod MC – C............................................ Monitorizare şi măsurare ............................. analiză şi îmbunătăţire.......................15 8.............................................3...................................................16 8.4....3............................................. 3/19 7..............................................................................14 7....................2.................. Acţiuni corective ..3.13 7............................................................................0 Pag.....5............... Procesul de aprovizionare cu materiale ..........2.......15 8.......... Îmbunătăţire continuă...............................................5........................................................14 7.............. Controlul proceselor suport.......... Controlul produsului neconform.............. Monitorizarea şi măsurarea proceselor. Producţie şi procese suport ...................................................5..................1......... Controlul procesului de învăţământ.15 8................................... Satisfacţia clientului ...................................................2...16 8............................ Analiza datelor...T...............2.2.....................................................4............................14 7..................................................14 7.15 8.............15 8.. Îmbunătăţire SMC...................2.................................. Generalităţi...........16 8....................................................................... Acţiuni preventive .5.................. Ed.....4...................................................3.....................1....... Monitorizarea şi măsurarea produsului ..........4....................3................................4..............E.............14 8............................................15 8.....................................................16 8............... 17 .................... Procesul de achiziţie publicaţii ....................................................................................1..................2.....3............. Validarea procesului didactic ......................14 7.........2........................16 8................. Aprovizionare ................................. Măsurare...................................................................................................15 8.... 1 Rev................................................ Autoevaluarea......... Identificare şi trasabilitate .............5....................14 7....................

Nicolae Titulescu. 1 Rev. Prezentarea Colegiului Economic „Nicolae Titulescu“ 1. 45. o zonă întinsă a judeţului. cursanţii îşi formează competenţele profesionale şi prin aplicarea unui concept didactic modern.T. Progresului. Baia Mare c) Adresa web: www. în spiritul idealului educaţional naţional şi european. dar şi în dezvoltarea economico-socială. necesari economiei regiunii Maramureşului. nr. s- a orientat în permanenţă spre domenii de formare profesională care să se alinieze direcţiilor de dezvoltare ale municipiului. de a conduce evidenţa contabilă computerizată şi de a participa la diferite târguri interne şi internaţionale ale firmelor de exerciţiu. de a întocmi documente specifice tranzacţiilor economice. În concordanţă cu acest ideal. respectiv prin crearea şi simularea unui model de întreprindere reală – firma de exerciţiu. Din punct de vedere geografic. pentru a dezvolta o abordare novatoare comună în toate domeniile de activitate. simbolul unui om de mare luciditate şi putere de previziune în problemele cardinale ale vieţii internaţionale. fiind una dintre instituţiile şcolare care a pus bazele unui învăţământ economic în spirit european. menite să întărească dezvoltarea cunoştinţelor în domeniul pregătirii profesionale. pe parcursul celor 50 de ani de existenţă. care a întrezărit dimensiunea europeană a societăţii româneşti şi necesitatea realizării unui cadru comun de obiective educaţionale şi politice. având în vedere industria monocoloră din zonă.N.E. Ca urmare a acestei situaţii. În vederea creării unei paradigme educaţionale moderne.colegiultitulescu. căutând mereu permanenţele în devenire. Baia Mare este situată într-o zonă puternic afectată de factorii poluanţi. Colegiul Economic Manualul Calităţii „Nicolae Titulescu“ Cod MC – C. se resimt ca efecte a ceea ce a fost. cu un curriculum adaptat standardelor maximale de competenţă. prin specializările pe care le are. C. în cadrul orelor de practică. 4/19 I. dovadă şi numele pe care-l poartă. dar şi altor zone ale ţării.ro 2. În acest sens. Astfel. Ed. Date de identificare a) Denumire: Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“ b) Adresa: str. şcoala noastră.T. Zona nu a suferit numai un dezechilibru puternic în conservarea mediului. bazat pe învăţare la un loc de muncă virtual. în special în ceea ce priveşte anticiparea necesităţilor în materie de deprinderi şi nevoi de calificare cerute de piaţa muncii. de a derula tranzacţii virtuale cu alte firme similare din ţară şi străinătate. Scurt istoric al şcolii Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“ este situat în centrul oraşului Baia Mare şi deserveşte. care.N. chiar dacă acum s-au diminuat. colegiul nostru şi-a creat un cadru logistic adecvat.E. fiind concepute şi diseminate oferte curriculare care să certifice aceste competenţe. C. oraşul Baia Mare a fost constrâns să răspundă provocărilor generate de trecerea de la un oraş cu profil predominant minier şi metalurgic la un municipiu modern care să răspundă prompt cerinţelor mileniului III. şcoala noastră a realizat şi realizează în continuare proiecte şi studii pe baze transnaţionale. . Şcoală cu tradiţie.N. respectiv turism şi economie. de noi metode de pregătire şi evaluare a acestei pregătiri. pe fondul restructurării învăţământului românesc. produşi de industria minieră şi metalurgică.E. firma de exerciţiu este nu numai o provocare pentru elevi. este o şcoală de prestigiu. ci şi o posibilitate de a-şi descoperi aptitudinile şi talentele manageriale.0 Pag. a pregătit şi pregăteşte specialişti de nivel mediu. datând din anul 1959. în vederea unei educaţii prospective.T. De exemplu.

a Legii nr. Bilblioteca Judeţeană. OPC.T. 1 sală de sport şi teren de sport.E. 1 Rev. 11 cadre didactice auxiliare. Colegiul Economic Manualul Calităţii „Nicolae Titulescu“ Cod MC – C. 2 sunt doctori în filosofie şi ştiinţe. Profesorii noştri fac parte din comisiile naţionale de specialitate ale M..E. contabilitate şi administraţie.N. alte şcoli. În tot procesul instructiv-educativ se regăseşte o constantă care vizează ameliorarea calităţii şi . Din cei 66 de profesori ai cancelariei C.T. 3.0 Pag. 2 birouri: director şi director-adjunct.T. Econet). C. este prezentată în Organigrama şcolii (vezi Anexa 1). dar şi păstrarea unor Tradiţii şi valori durabile. şcoala noastră s-a bucurat de o participare fructuoasă la diferite Târguri ale firmelor de exerciţiu.N. notabile fiind în acest sens târgurile organizate în Freistadt – Austria (2004). C. sunt formatori naţionali.T.E. colegii şi universităţi).T. În anul şcolar 2007/2008. 4. Socrates. a altor documente şi acte normative referitoare la sistemul de învăţământ.N. Statutul juridic Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“ este o instituţie de învăţământ de stat. 22 au gradul didactic I.E. biblioteca. toate cadrele didactice au obţinut calificativul FOARTE BINE.C. AJOFM. Plovdiv – Bulgaria (2006). 25 sunt profesori definitivi. 4 sunt doctoranzi.N. în concordanţă cu structura ocupaţională specifică evoluţiei dinamice a pieţei muncii din România. iar personalul nedidactic numără 14 angajaţi. alte realizări notabile ale colegiului nostru sunt legate atât de multiplele relaţii de parteneriat încheiate cu comunitatea locală în desfaşurarea unor acţiuni concrete (Primăria. Praga – Cehia (2007) sau Cegled – Ungaria (2007).. Organizare Structura organizatorică generală a C.T.N. deschidere spre Nou. autori de manuale.216 volume.867 abordează domeniul social-politic. 1 cantină cu o dublă utilitate – spaţiu pentru servirea mesei de către elevele interniste (utilitate practică). cu caracter participativ-social.E.T.575 sunt cărţi tehnice.N. profesori îndrumători în derularea practicii pedagogice a studenţilor de la Universitatea de Nord Baia Mare. biologie. care funcţionează în baza Constituţiei României din 1991. 1 internat cu o capacitate de 20 camere-dormitoare cu anexe sanitare.E. 1 laborator de fizică. îşi propune şi asumă realizarea unei formări profesionale şi a unei educaţii adaptate la o societate democratică bazată pe economia de piaţă. chimie. sub îndrumarea maiştrilor instructori. din care 2. utilaje. 2 săli profesorale. precum şi „ecusonul C.E. 1. Pe de altă parte.N.T. 11 au gradul didactic II. Ed. 1 spălătorie dotată cu uscătorie şi călcătorie. 1 atelier de întreţinere. Poliţia. pregătirea meniului zilnic şi servirea preparatelor (utilitate didactică). 84/1995 (Legea învăţământului). aprovizionarea.N..“ În Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“ activitatea se desfăşoară cu 72 cadre didactice. profesori metodişti. culegeri şi ghiduri.“ (obligatorie pentru toţi elevii).687 abordează ştiinţele naturale şi matematica. dispune de: 3 corpuri de clădiri cu 28 săli de clasă. ce dispune de 40.E. 3.E. Toate spaţiile sunt dotate corepunzător cu echipamente. aparatură şi tehnică de calcul. 5 spaţii adecvate pentru desfaşurarea activităţilor de secretariat. îşi propune să devină o şcoală care oferă Competenţe Europene. 9 cabinete. 5. Colegiul nostru a introdus „uniforma C. cu principalele compartimente şi subordonarea acestora. cât şi de experienţa bogată în programe naţionale şi internaţionale (Leonardo.449 sunt volume de beletristică. 5/19 Pe parcursul anilor. iar 27. Misiunea Şcolii C. din care 3 de informatică şi 6 cabinete pentru instruire practică. mediu în care elevii experimentează.

T. pentru a suscita dinamica între diferitele domenii ale formării. urmărindu-se o transversalitate a măsurilor educative. prin includerea de noi specializări şi asigurând o pregătire de înaltă calitate. Pentru consolidarea realizărilor reformei. 1 Rev. Prioritatea 2: Asigurarea de şanse egale privind accesul la învăţământ şi inserţia profesională a tinerilor.E. obiectivele managementului strategic al şcolii au în vedere priorităţile naţionale. Colegiul Economic Manualul Calităţii „Nicolae Titulescu“ Cod MC – C. 6/19 capacitatea de inovare a sistemelor politicii educaţionale. calitatea şi competitivitatea reprezintă principalii piloni strategici pe care se sprijină educaţia promovată de C. promovarea achiziţionării competenţelor-cheie. regionale şi locale privind educaţia. La nivel naţional au fost stabilite următoarele priorităţi:  Învăţarea centrată pe elev  Parteneriatul cu întreprinderile  Dezvoltare de curriculum  Dezvoltare de standarde de performanţă  Formarea continuă a personalului  Asigurarea calităţii  Orientare şi consiliere  Implementarea şi dezvoltarea sistemul informaţional  Modernizarea bazei materiale  Management educaţional  Şanse egale  Utilizarea tehnologiei informatice în predare  Elevii cu nevoi speciale  Formarea continuă a adulţilor  Integrarea europeană  Dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată Regiunea Băii Mari şi zonele din care unitatea noastră şcolară îşi recrutează elevii au următoarele priorităţi şi obiective: Prioritatea 1: Armonizarea domeniului serviciilor cu piaţa muncii. Domeniile de excelenţă ale regiunii. turismul din domeniile identificate ca prioritare la nivel regional. 6.E.E. prin punerea la dispoziţia elevilor specializări de viitor pentru adaptarea la dezvoltarea economică a regiunii.T. bazată pe elemente de cultură generală şi pe formarea competenţelor profesionale. care să se plieze pe o serie de influenţe şi oportunităţi externe.N. Obiectivele managementului strategic al Colegiului Economic „Nicolae Titulescu“ Conform Planului de Acţiune al Şcolii (PAS 2006-2013). îşi propune astfel o bună formare a elevilor în domeniul serviciilor. Aderarea României la UE impune crearea unui învăţământ profesional şi tehnic bazat pe competenţă şi transparenţă.T. pe bază de studii şi cercetări. Obiectiv: Corelarea ofertei şcolare cu cererea existentă pe piaţa muncii. continuarea studiilor sau iniţierea propriei afaceri. . adaptarea la schimbare. dezvoltarea dimensiunii europene în domeniul formării şi orientării. care să le permită elevilor exercitarea autonomă şi creativă a unei profesii. Ed.0 Pag.N.N. C. În contextul educaţional actual. învăţământul profesional şi tehnic trebuie să manifeste flexibilitate faţă de noile cerinţe ale economiei şi să permită evaluarea continuă în vederea certificării. adaptarea formării în funcţie de exigenţele societăţii. care se disting prin potenţialul lor inovativ şi prin poziţionarea pe pieţele europene ale produselor regionale sunt: industria alimentară şi a bunurilor de consum.

industriale etc. Manualul calităţii 1. cod MC-01.2. la programe de formare continuă specifice noilor competenţe profesionale şi atragerea de noi specialişti în domeniu. filiera servicii – economic. Colegiul Economic Manualul Calităţii „Nicolae Titulescu“ Cod MC – C. 7/19 Obiectiv: Şcolarizarea elevilor cu situaţii deosebite (rromi. a conformităţii sistemului de management al calităţii din şcoala noastră cu reglementările . Obiectiv: Asigurarea accesului cadrelor didactice din învăţământul tehnologic. Prioritatea 6: Eficientizarea şi dezvoltarea activităţilor de consiliere profesională a tinerilor. Obiectiv: Dezvoltarea cabinetelor de specialitate şi a practicilor de consiliere profesională şi de carieră în unitatea noastră. 1. este documentul-cadru care descrie sistemul de management al calităţii adoptat de COLEGIUL ECONOMIC „NICOLAE TITULESCU“ pentru asigurarea calităţii prestaţiilor către societate.E. prin atragerea de specialişti şi formarea continuă a cadrelor didactice existente. Ed. ca element de referinţă pentru monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de asigurare şi evaluare a calităţii în unitatea noastră de învăţământ. pe bază de acorduri cu liceele de profil economic şi cu cele teoretice. în scopul verificării şi eficientizării acestora. cu echipamente didactice de ultimă oră.  pentru demonstrarea. Prioritatea 3: Dezvoltarea bazei didactico-materiale pentru domeniul serviciilor.N. Prioritatea 4: Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate în domeniul servicii.T. a elevilor cu dificultăţi de învăţare şi a celor cu handicap. Obiectiv: Actualizarea dotării cu mijloace moderne. adecvate cerinţelor profilului economic. Obiectiv: Dezvoltarea de parteneriate sociale active de formare profesională. Scop Manualul calităţii. Domeniul de aplicare Prezentul manual se utilizează pentru documentarea şi ţinerea sub control a politicii. II. spre exemplu) conform planului de şcolarizare.1. 1 Rev. Manualul calităţii este utilizat:  de conducerea şi personalul şcolii. Scop şi domeniu de aplicare a manualului calităţii 1. în parteneriat cu alte organizaţii. structurii şi proceselor sistemului de management al calităţii din şcoală. obiectivelor. la cererea organismelor de control şi a altor părţi interesate. Prioritatea 5: Dezvoltarea domeniului serviciilor. în speţă economic.0 Pag.

U. prezentul manual al calităţii adoptă definiţii specifice pentru produs şi client.T. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei ▪ H. Abrevieri Abrevierile utilizate în Manualul calităţii sunt: C. instituţii specializate în gestiunea resurselor umane. Colegiul Economic Manualul Calităţii „Nicolae Titulescu“ Cod MC – C. Termeni. Elevii sunt purtători ai cerinţelor clientului.1.E. definiţii şi abrevieri 3. 2.N.08.T. Termeni şi definiţii Pe lângă termenii recomandaţi de documentaţia de referinţă. dar şi ai produsului şcolii. Documente de referinţă ▪ SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calităţii. contribuabilii. 8/19 naţionale şi cerinţele normelor europene referitoare la asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţământul preuniversitar. PG – Procedură generală PO – Procedură operaţională CA – Consiliul de Administraţie ROI – Regulament de ordine interioară PDCA – Metodologia propusă de Deming: plan-do-check- act/planifică-efectuează-verifică-acţionează RCC – Regulamentul de funcţionare a CEAC RAC – Raport de acţiuni corective RAP – Raport de acţiuni preventive . prin adaptarea conceptelor fundamentale din managementul calităţii la învăţământul preuniversitar: Produsul şcolii este dat de competenţele dobândite de către elevi în urma procesului de învăţământ. Clientul şcolii este societatea. ei au propriile aşteptări în ceea ce priveşte pregătirea profesională. dobândesc cunoştinţe şi deprinderi care formează competenţele profesionale.E. nu în ultimul rând. – Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“ SMC – Sistemul de management al calităţii RC – Responsabil cu asigurarea calităţii MC – Manualul calităţii din C.G. 125/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a ARACIP cu modificările ulterioare ▪ Ordin nr. şi. 4889/09. iar ca participanţi la procesul de învăţământ. Ed. reprezentată prin instituţiile guvernamentale centrale sau ale administraţiei locale.0 Pag. firme.E.T.G nr.2.2006 privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională la nivelul reţelei învăţământului profesional şi tehnic 3. 87/2006 pentru aprobarea O. derulat în conformitate cu planurile de învăţământ şi cu programele şcolare aprobate. 1 Rev. Cerinţe ▪ SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calităţii. 3. nr. Principii fundamentale şi vocabular ▪ Legea nr.N.N.

T. precum şi particularităţile COLEGIULUI ECONOMIC „NICOLAE TITULESCU“.N. aplicate în managementul calităţii. modul de acţiune şi control în cazul fiecărui proces SMC. politica şi obiectivele calităţii. controlării şi monitorizării proceselor. ▪ tipologia resurselor necesare desfăşurării. ▪ determinarea succesiunii şi interacţiunii acestor procese..N. urmăreşte satisfacerea cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2001 şi aplicarea principiilor de bază ale managementului calităţii. prin Fişa postului.N. Documentarea proceselor: Fiecare proces este descris de o procedură documentată. ▪ determinarea indicatorilor de performanţă. . cerinţele managementului strategic.E. 1 Rev.T.E. conducerea şcolii şi responsabilii de proces stabilesc responsabilităţile pentru cadrele didactice şi personalul TESA. care implică: ▪ identificarea proceselor necesare pentru obţinerea rezultatului dorit. La realizarea sistemului s- au avut în vedere reglementările naţionale şi cerinţele din standardele europene de referinţă. analiză şi îmbunătăţire a performanţelor. sunt grupate în patru compartimente: ▪ Procese de management al activităţilor ▪ Procese de asigurare resurse ▪ Procese de realizare produs ▪ Procese de control şi îmbunătăţire Fiecare proces din cadrul SMC al C. Sistemul de management al calităţii 4. include o gamă variată de activităţi a căror succesiune este prezentată în Harta proceselor (vezi Anexa 2).T. 9/19 4. ▪ abordarea proceselor conform metodologiei propuse de Deming pe ciclul PDCA. Fiecare procedură descrie.E. Alocarea responsabilităţilor: Având drept suport cele patru mari categorii de procese şi procedurile care le documentează.T. ▪ metodele prin care se asigură măsurarea performanţelor procesului şi înregistrările asociate monitărizării procesului. Cerinţe generale Sistemul de management al calităţii din cadrul C. Ed.0 Pag. Identificarea proceselor Realizarea sistemului de management al calităţii are la bază abordarea bazată pe proces. ▪ stabilirea metodelor de monitorizare. ▪ intrări/ieşiri. Procesele SMC din cadrul C. pe baza metodologiei PDCA. ▪ identificarea interfeţelor proceselor cu entităţile funcţionale ale instituţiei. stabilind: ▪ responsabilul de proces. ▪ obiective măsurabile stabilite pentru procesul respectiv.N. elaborată de compartimentele responsabile la nivelul fiecărui proces.1. ▪ identificarea şi evaluarea datelor de intrare şi ieşire ale proceselor.E. proiectat şi implementat începând cu anul şcolar 2006/2007. Colegiul Economic Manualul Calităţii „Nicolae Titulescu“ Cod MC – C.

2. 4. Ed. În cadrul C. analize.N. rapoarte. modificarea şi retragerea documentelor cerute de SMC. 1 Rev. cuprind: ▪ Regulamentul privind funcţionarea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii ▪ Manualul calităţii ▪ Proceduri (generale şi operaţionale) ▪ Documente referitoare la structuri şi reguli de funcţionare aplicate în şcoală (ROI. Procedura stabileşte responsabilităţile şi modul de lucru pentru controlul şi verificarea activităţilor privind pregătirea.4. este reglementat în PG-05. Controlul înregistrărilor. 4. Cerinţe referitoare la documentaţie 4. . ca dovezi ale conformităţii cu cerinţele şi ale funcţionării eficiente a SMC.2.N.. avizarea. ▪ registre.2. Controlul Manualului calităţii Manualul calităţii este revizuit periodic. Controlul înregistrărilor Procesul de ţinere sub control a înregistrărilor.E. Arhivarea sa se face de către RC şi se consemnează în Registrul de Evidenţă documente. Pentru identificarea şi regăsirea cu uşurinţă a documentelor SMC. aprobarea. Orice modificare în conţinutul MC atrage după sine o nouă revizie. Controlul documentelor Controlul documentelor este reglementată în PG-04.T. Colegiul Economic Manualul Calităţii „Nicolae Titulescu“ Cod MC – C. procedura stabileşte un sistem de codificare a documentelor. Toate înregistrările trebuie să rămână lizibile şi regăsibile cu uşurinţă. difuzarea. Generalităţi Documentele SMC din cadrul C.0 Pag. O nouă ediţie a Manualului calităţii se va elabora atunci când se fac modificări majore ale conţinutului sau după 4 revizii.T. ▪ procese verbale. şi să fie păstrate în condiţii care să asigure integritatea lor. CEAC gestionează toate aceste documente. Numărul de revizii este limitat la maximum 4. înregistrarea.N.E. Controlul documentelor.1.2. 10/19 4. Multiplicarea MC se face doar cu acordul conducerii şcolii. Orice revizie este consemnată prin înscrierea numărului de ordine a reviziei în rubrica corespunzătoare de pe foaia de pe prezentare.3. înregistrările efectuate se regăsesc pe/în: ▪ formulare tipizate.2.T.E.2. RCC) şi alte documente de provenienţă internă şi externă ▪ Înregistrări şi dovezi (certifică faptul că procesele s-au desfăşurat şi centralizează rezultatele obţinute). 4.

respectiv dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a acestui sistem prin: ▪ stabilirea politicii referitoare la calitate..3. se angajează să asigure funcţionarea eficientă a SMC implementat în şcoală. ▪ asigurarea resurselor necesare. cunoscută şi recunoscută pe plan naţional şi internaţional. luarea deciziilor pe baza faptelor. implicarea personalului.E. cu o orientare dinamică a întregului proces instructiv-educaţional spre formarea unor absolvenţi de valoare. este să se reconfirme drept o şcoală de elită. Dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a SMC în şcoala noastră presupune implicit atingerea următoarelor obiective: ▪ modernizarea şi adecvarea strategiilor de instruire. 5. din rândul cadrelor didactice.N. 11/19 5. Angajamentul managementului Conducerea C.N.N.E. a căror pregătire să răspundă exigenţelor actuale.T. C.T.T.E.2. a unui grup de iniţiativă. Colegiul Economic Manualul Calităţii „Nicolae Titulescu“ Cod MC – C. Aneta Carpov şi Director adj. PG-02 – Măsurarea satisfacţiei clientului reglementează modul de analiză şi măsurare a satisfacţiei clienţilor şcolii noastre.0 Pag. cărora să le inducă şi motiveze necesitatea aspiraţiei spre performanţă profesională. aflându-se la baza funcţionării SMC. Politica referitoare la calitate Preocuparea constantă a C. seriozitate şi responsabilitate în raport cu misiunea de formare profesională şi educare a tinerilor. ▪ conducerea eficientă a analizelor efectuate de management. atribuţiile privind calitatea fiind stabilite la nivelul fiecărei catedre. Principiile managementului calităţii care stau la baza funcţionării SMC sunt cunoscute şi aplicate de întregul personal. în aplicarea unor strategii didactice adaptabile fiecărei discipline în parte şi particularităţilor colectivelor de elevi.T. ▪ formarea. Responsabilitatea managementului 5. centrarea activităţii pe elev. ▪ consultarea agenţilor economici şi a partenerilor economici în legătură cu stabilirea parcursurilor absolvenţilor pentru a le facilita inserţia în structurile sociale. îmbunătăţire continuă. asigură un cadru de excelenţă profesională. Coordonarea activităţilor aferente managementului calităţii revine Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi subcomisiilor care funcţionează în cadrul acesteia. abordarea holistică a proceselor. ▪ punerea accentului pe performanţă. managementul strategic. Gabriel Morar. relaţiile mutuale cu furnizorii.N. Ed. 1 Rev. ▪ abordarea interdisciplinară a conţinuturilor de învăţare şi elaborarea de cursuri opţionale. performantă. 5. Prof. Orientare către client Cerinţele societăţii sunt identificate şi determinate în permanenţă. Aceste principii sunt: orientarea spre client. . ▪ elaborarea de instrumente curriculare pentru disciplinele tehnice sau cele de cultură generală.E.1. reprezentată prin Director Prof. abordarea prin procese. Realizarea calităţii se face cu participarea întregului personal.

Responsabilitatea atingerii acestor obiective revine responsabililor ariilor curriculare. analizează şi propune soluţii cu privire la implementarea SMC. ♦ un reprezentant din partea Consiliului Local. poate fi membru în Consiliul de Administraţie sau poate fi oricare alt cadru didactic. prin afişare sau publicare.T.0 Pag. în cadrul Consiliului Profesoral. autoritate şi comunicare 5. ♦ un reprezentant din partea SLIMM. la convocarea Preşedintelui. de asemenea. există şi funcţionează Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. a conducerii şcolii sau la solicitările membrilor. Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în instituţia de învăţământ. Responsabilitate şi autoritate Responsabilităţile referitoare la coordonarea activităţilor în cadrul C. conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţie.T. Conducerea operativă a CEAC este asigurată de directorul instituţiei sau de un coordonator desemnat de acesta. Reprezentantul managementului La nivelul C. 5. Comisia este condusă de un profesor în calitate de preşedinte. CEAC constituie o structură funcţională-suport la nivelul şcolii. ♦ un reprezentant din partea Consiliului Elevilor. ♦ un reprezentant din partea părinţilor. prin includerea lor în cadrul unor Comisii de lucru. Structura organizatorică a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“ este: ♦ 6 reprezentanţi ai corpului profesoral. Comisia îşi elaborează propriul regulament de funcţionare.E.T. conform ROI şi conform Fişei postului. precum şi în şedinţă extraordinară ori de câte ori situaţia o impune. d) cooperează cu agenţia română specializată în asigurarea calităţii. Planificare 5. CEAC: a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii. şefilor de catedre şi întregului corp profesoral. Acesta poate avea o funcţie de conducere.4. aprobate de conducerea unităţii şcolare. şi responsabili pentru fiecare Comisie de lucru.1. Obiectivele calităţii Pentru fiecare arie curriculară sunt stabilite obiective referitoare la calitate. urmează să-şi desfăşoare activitatea în anul şcolar în curs. Ed.N. Colegiul Economic Manualul Calităţii „Nicolae Titulescu“ Cod MC – C. Se stabilesc.E.E. Acestea se organizează pe diferite domenii vizând procesul educaţional şi.5. potrivit legii. Misiunea CEAC constă în elaborarea conceptuală şi implementarea unui sistem . ♦ un reprezentant al minorităţilor.5. care se află în relaţie de concordanţă cu politica referitoare la calitate. pe baza căruia directorul elaboreză raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară. 12/19 5. un organism colectiv de lucru care identifică. c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. sunt stabilite şi anumite responsabilităţi pentru cadrele didactice. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor.N. cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară sau din străinătate.1. şi este pus la dispoziţia evaluatorilor externi. La începutul fiecărui an şcolar.5.2.4. 1 Rev. b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară. Responsabilitate. 5.N. sunt stabilite conform legii. în colaborare cu CEAC. CEAC se întruneşte lunar în şedinţă ordinară.

De comunicarea hotărârilor. este conştientă de importanţa calităţii resurselor umane în vederea atingerii obiectivelor propuse.3. Generalităţi Conducerea C. 6. 5. Ed.E.A.6. prin înscrierea în vederea obţinerii gradelor didactice specifice învăţământului preuniversitar. Managementul resurselor 6.T.2.3.T.6.6.2. 13/19 funcţional de management al calităţii în C.E. folosind ca date de intrare: stadiul implementării SMC. Elemente de intrare ale analizei Responsabilii CEAC întocmesc un raport preliminar. 5. dezvoltarea continuă a bazei de resurse umane şi materiale reprezintă o condiţie indispensabilă implementării.1.N. şi al Consiliilor Profesorale..E. 1 Rev. Colegiul Economic Manualul Calităţii „Nicolae Titulescu“ Cod MC – C.2. la nivel de Universităţi. menţinerii şi eficientizării SMC. Analiza efectuată de management 5. Asigurarea resurselor umane 6.2. conştientizare şi instruire Cadrele didactice se instruiesc permanent prin particparea la cursuri de perfecţionare organizate la nivelul Casei Corpului Didactic.0 Pag. dispoziţiilor şi a altor informaţii referitoare la SMC către persoanele implicate este responsabil secretarul CEAC.1.5. stadiul implementării acţiunilor corective. 6. precum şi adaptarea continuă a acestuia la cerinţele învăţământului preuniversitar românesc şi european. Comunicarea internă Comunicarea internă este reglementată prin PO-03 – Comunicare internă/Informare.2. 5. prin participare la cursuri de masterat.N.6. Elemente de ieşire ale analizei Ca urmare a raportului preliminar se întocmeşte Planul de îmbunătăţire. 6. Asigurarea resurselor Pentru C.T.1. Generalităţi Conducerea şcolii efectuează sistematic analize pentru a evalua eficienţa SMC şi a stimula dezvoltarea de proiecte de îmbunătăţire continuă a proceselor din şcoală. 5. doctorat.N. .T. rapoartele de monitorizare internă. Competenţă.N.. Membrii CEAC răspund de gestionarea documentelor şi de consemnarea îndeplinirii acţiunilor propuse. situaţia reclamaţiilor cu privire la procesul didactic. stadiul implementării deciziilor luate în cadrul C.E.

Planificarea Planificarea iniţierii şi dezvoltării de programe educaţionale eficiente şi adecvate cerinţelor se face anual pe baza politicii şi obiectivelor calităţii. Asigurarea mediului de lucru C. 7.4.E.4. spaţii de lucru şi utilităţi asociate. 1 Rev. cantină şi servicii de mentenanţă.N. pe baza capacităţii acestora de a furniza materiale necesare procesului instructiv-educativ. şefii de catedre. 14/19 6.T.3.N. C. internat.T stabileşte criterii pentru elaborarea şi analiza Referatelor de necesitate. Aprovizionare 7. 7. recepţie.E.E. achiziţie.2. 7. Procese referitoare la relaţia cu clientul Cerinţele programelor educaţionale sunt precizate în documentaţia de referinţă a prezentului manual şi în indicatorii calităţii elaboraţi de ARACIP.1. Asigurarea infrastructurii C.2. responsabilii ariilor curriculare.0 Pag. ia în permanenţă măsuri pentru asigurarea condiţiilor adecvate bunei derulări a proceselor. având ca suport Planul strategic al şcolii.N. 7.2.N.E. . dispune de o infrastructură adecvată: clădiri. Realizarea produsului 7. secretariat. membrii CEAC sau directorul şcolii efectuează verificări sistematice la fiecare activitate didactică specifică disciplinei. efectuarea comenzilor. Procesul de aprovizionare cu materiale C. evaluează şi selectează anual furnizorii.1.3.E.3. 7. prin întocmirea Planului anual de achiziţie publicaţii (PG-14 – Achiziţie publicaţii).1.N. Colegiul Economic Manualul Calităţii „Nicolae Titulescu“ Cod MC – C. echipamente hardware şi software pentru laboratoare.T. Validarea procesului didactic Pe parcursul derulării procesului didactic. 7. achiziţia publicaţiilor.T. bibliotecă. Controlul procesului de învăţământ Documentele SMC certifică faptul că sunt disponibile şi transparente informaţiile necesare derulării activităţilor didactice.T. 6. Ed.4.T. Procesul de achiziţie publicaţii C. monitorizare şi îmbunătăţire proces.N.E.4. Producţie şi procese suport 7.3. stabileşte selectarea editurilor. iar procesele suport de mentenanţă şi servicii care asigură creşterea eficienţei procesului de învăţământ sunt controlate.

verifică funcţionalitatea SMC şi identifică posibilităţile de îmbunătăţire a eficacităţii SMC în cadrul şcolii.2.T. analiză şi îmbunătăţire 8. Generalităţi C. monitorizează şi realizează o bază de date cu parcursul absolvenţilor. luând drept parametru de măsurare satisfacţia clientului.E. identifică neconformităţile SMC şi verifică dacă ele au fost corectate. conţinutul şi metodele de predare/evaluare utilizate.1. 15/19 7. . verifică conformitatea SMC cu cerinţele standardului de referinţă. pentru a demonstra performanţele procesului didactic. Măsurare. C.E.T. Trasabilitatea procesului didactic este asigurată prin: manualul şcolar. prin procedura PG-08 – Monitorizare servicii de educaţie.N. spiritul de iniţiativă şi implicare. 1 Rev. Activităţile didactice efectuate se înregistrează în condicile de prezenţă.N.E.T. la intervale planificate de timp. Procedura stabileşte responsabilităţile pentru etapele procesului de autoevaluare.T. Satisfacţia clientului Absolventul este purtător al produsului şcolii (cunoştinţe/capacităţi/competenţe). 8. în cadrul cărora sunt stabilite căile de îmbunătăţire a satisfacţiei clientului. 8. analiză şi îmbunătăţire. pentru a asigura conformitatea cu SMC şi pentru a îmbunătăţi continuu eficacitatea SMC. 8.N.0 Pag. Procedura PG-07 – Autoevaluare documentează procesul de audit intern al SMC.N.1. Colegiul Economic Manualul Calităţii „Nicolae Titulescu“ Cod MC – C. Monitorizare şi măsurare 8. planifică şi implementează procese adecvate de monitorizare.2. în vederea stabilirii măsurii în care aparatura folosită în procesul didactic răspunde cerinţelor specifice.T.E.2. Procedura se aplică la evaluarea tuturor disciplinelor. având în vedere obiectivele. îşi planifică şi organizează activităţi de autoevaluare a calităţii. C.2. perfecţionare. Măsura satisfacţiei clientului este dată de un set de indicatori care caracterizează gradul de competenţă.5. măsurare.N. alte surse bibliografice conform disciplinei. urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor obţinute prin parcurgerea unei discipline de studiu. spiritul de echipă/comunicare şi responsabilitate socială dovedită de absolvent după angajare.E.N. 7. PG-06 – Controlul aparatelor de laborator defineşte responsabilităţile şi documentează activităţile efectuate. Identificare şi trasabilitate Identificarea procesului didactic se realizează prin intermediul Planului de învăţământ.3. Controlul proceselor-suport În laboratoarele didactice se utilizează echipamente şi aparate care sunt verificate şi întreţinute în mod corespunzător. 8.3. Procedura defineşte etapele procesului de determinare a satisfacţiei clientului şi responsabilităţile aferente. Înregistrările rezultate din analiza satisfacţiei clientului reprezintă date de intrare în analizele efectuate de management.2. În acest sens. Monitorizarea şi măsurarea proceselor C. PG-02 – Măsurarea satisfacţiei clientului descrie procesul de evaluare a calităţii. Ed.T.E. Autoevaluarea C. creativitate.4.

T. Îmbunătăţire continuă Pentru îmbunătăţirea continuă a SMC. monitorizează calitatea competenţelor achiziţionate de elevi prin rezultatele obţinute cu ocazia evaluărilor curente. 8. verifică derularea proceselor şi acţionează în vederea îmbunătăţirii continue a performanţelor proceselor. monitorizează obţinerea unor produse neconforme. .E. Acţiuni corective Procedura PG-10 – Acţiuni corective stabileşte modul de lucru şi responsabilităţile pentru acest proces. conformitatea cu cerinţele referitoare la produs.E.N. centralizează rezultatele obţinute de elevi la diferite olimpiade şi concursuri şcolare organizate la nivel local. Colegiul Economic Manualul Calităţii „Nicolae Titulescu“ Cod MC – C. CEAC verifică eficienţa acţiunilor corective propuse şi întocmeşte rapoarte.T. la examenele de bacalaureat şi la cele de admitere în învăţământul superior.T. De regulă.4.1. cauzele obţinerii unor produse neconforme în procesul didactic sunt: admiterea în şcoală a unor elevi cu un nivel scăzut de cunoştinţe. de asemenea. * înregistrarea/comunicarea neconformităţii. Analiza datelor Analiza datelor furnizează informaţii referitoare la satisfacţia clientului. Ed. inclusiv oportunităţile pentru acţiuni preventive şi partenerii sociali. efectuează. sumative. judeţean sau naţional. Monitorizarea şi măsurarea produsului C. Analiza neconformităţilor şi a tendinţelor lor de apariţie sunt luate în considerare pentru îmbunătăţire şi reprezintă date de intrare pentru analiza efectuată de management. * verificarea modului în care a avut loc acţiunea corectivă. implementează noi procese sau le modifică pe cele existente.N. 8.0 Pag. 8. 1 Rev. Îmbunătăţire SMC 8. 16/19 8. Controlul produsului neconform C.E. a unor competenţe insuficiente. * iniţierea Raportului de neconformitate.5. * stabilirea acţiunilor corective.2. 8.N.N. respectă metodologia Deming PDCA: planifică noi obiective privind calitatea.2. caracteristicile şi tendinţele proceselor.3. atunci când se au în vedere obiective de reduceri şi necesităţi de resurse. PG-09 – Controlul produsului neconform stabileşte etapele în demersul identificării şi corecţiei produsului neconform: * identificarea produsului neconform.T. C. a evaluărilor la lucrările scrise semestriale. existenţa unei comunicări deficitare între elev şi cadru didactic. elaborarea unor programe analitice necorespunzătoare cerinţelor pieţei forţei de muncă etc.5.E.5.4.

E.3.0 Pag.T. ▪ implementarea acţiunii preventive. Informaţiile rezultate în urma verificării realizării acţiunilor propuse se regăsesc în Raportul de acţiuni corective/preventive – RAC şi RAP. în urma analizei posibilelor cauze de apariţie a neconformităţilor. După cum stabileşte PG-11 – Acţiuni preventive.5. Acţiuni preventive CEAC propune un plan de acţiuni preventive. 17/19 8. Ed. ▪ evaluarea eficienţei acţiunii preventive.N. iniţierea unei acţiuni preventive presupune parcurgerea următoarelor etape: ▪ stabilirea obiectivului acţiunii preventive. 1 Rev. ▪ stabilirea acţiunii preventive. . a responsabilităţilor şi a termenelor. Colegiul Economic Manualul Calităţii „Nicolae Titulescu“ Cod MC – C.

T. la nivel tactic. schemă logică. procese ale sistemului managementului calităţii (vizează următoarele paliere: controlul înregistrărilor. datele trebuie să prezinte următoarele caracteristici: suficiente. cum?. matrice a responsabilităţilor). valide.0 Pag. societatea ai educaţiei Cerinţă nevoie sau aşteptare declarată şi care este obligatorie Competenţă abilitatea demonstrată de a aplica aptitudini şi cunoştinţe Conformitate îndeplinirea unei cerinţe Criteriu aspect fundamental de organizare şi funcţionare a unei organizaţii furnizoare de educaţie Dovezi date care susţin că ceva există sau nu. este autorizată de către conducere şi este monitorizată prin evaluări interne ale calităţii. aprovizionare.T.. prin care se formează încrederea beneficiarilor Beneficiari direcţi persoanele cuprinse într-o formă de educaţie (în C.N.  descriere şi responsabilităţi (forma acestui punct poate fi: text. familiile beneficiarilor direcţi.E. ce?. elevii) ai educaţiei Beneficiari indirecţi angajatorii. de ce? Orice procedură trebuie să atingă următoarele puncte:  scop. este adevărat sau nu. 18/19 DICŢIONAR Acţiune corectivă acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate sau a altei situaţii nedorite Acţiune preventivă acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi potenţiale sau a altei posibile situaţii nedorite Asigurarea calităţii ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare. răspunzând clar la următoarele întrebări: cine?. educaţiei planificare şi implementare de programe de studiu.E. analize efectuate de management) .  domeniu de aplicare. controlul serviciului neconform. Colegiul Economic Manualul Calităţii „Nicolae Titulescu“ Cod MC – C. resurse umane. actuale. prin de performanţă raportare la standarde de referinţă Managementul activităţi coordonate pentru a orienta şi controla o organizaţie în ceea ce calităţii priveşte calitatea Manualul calităţii document care descrie sistemul de management al calităţii al unei organizaţii Procedură un document care descrie modul în care urmează să se desfăşoare o activitate şi cine o va desfăşura. Descrie sintetic o activitate. s-a întâmplat sau nu. consecvente. o procedură de sistem care descrie. 1 Rev. Procedură generală este o procedură standard. Ed. angajaţii.  definiţii şi abrevieri. măsurabile.N. satisfacţia clienţilor.  documente de referinţă. fidele. autentice Eficacitate măsura în care sunt realizate activităţile planificate şi sunt obţinute rezultatele scontate Indicatori instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activităţi. controlul documentelor. acţiuni preventive/corective. unde?.

T. ADRIANA CÎNŢA Aprobat: C. alte specificaţii) Autor: Prof. 19/19 Procedură operaţională conţine o prezentare formalizată.E. dr.N. 1 Rev. a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi. ANETA CARPOV Conţine: 19 pagini . Ed.0 Pag. regulamente de funcţionare. Verificat: Director Prof. a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii. Colegiul Economic Manualul Calităţii „Nicolae Titulescu“ Cod MC – C. cu privire la aspectul procesual (se referă la: instrucţiuni de lucru. în scris.A.