Rüdiger Dahlke

:

A MANDALÁK VILÁGA
Egzotikus kalandozás a mandalák segítségével a világban és önmagunkban

*** Különleges meditációs- és kifestıkönyv

***

Fordította: Zornánszky Károly Lektorálta: Kisfaludy György

***

A mandalák világa az a könyv, amit kifesthet, ami mellett ellazulhat, meditálhat. A mandala kört jelent. Minden körnek van középpontja - és ennek elérése a cél. Ez a könyv - egy „csináld magad!” - kifestıkönyv. A szerzı a különbözı mandalaformákkal ad keretet, és arra buzdít, hogy használjuk fel saját belsı mintáink felfedezésére a mandalák világát, foglalkozzunk velük, formáljuk ıket. Ugyanakkor egy különleges utazásra is hív, végigkísérve az olvasót a nyugati katedrálisok világától - a keleti templomokon át - egészen az indiai rítusokig. E könyv segítségével „megélheti” önmagát, átélheti belsı világának titkait.

T au — B ensı ú T -ikalauz kö nytár áb ó l

http ://www. T au.hu

Tartalom
A MANDALÁK VILÁGA Tartalom ELİSZÓ ÚTMUTATÁS ELİTÖRTÉNET
A VÁLASZTÁS A PARADOXON A SZIMBÓLUM

1 2 3 5 5
6 7 9

A SZÍNEK VILÁGA
A SZÍNEK SZIMBOLIKÁJA

81
89

A SZEMMANDALA
A FORMÁK VILÁGA A SZÁMOK VILÁGA GYÓGYÍTÁS RÓZSÁKKAL FANTÁZIAMANDALA MEDITÁCIÓ A RÓZSA

93
97 98 104 106 107 112

A MANDALÁK VILÁGA A VILÁG MANDALÁI
A VÖRÖS FONÁL - AHOGY KINT, ÚGY BENT KÉRDÉSEK VÁLASZOK AZ EMBER ÉS A KÖZÉPPONT

A LABIRINTUSBELI UTAZÁS 10
17 20 21 22 A PONTOK MEDITÁCIÓJA HAZATÉRÉS - VISSZATÉRÉS A MEGFORDULT IDİ ILLÚZIÓK

115
117 126 127 127

A TERMÉSZET MANDALÁI
A BENNÜNK LÉVİ PÓK MEDITÁCIÓ LÁTÁSGYAKORLATOK A FÉLELEM ÉS AZ ÁRNYÉK VILÁGA

134
138 150 165 171

A MANDALA EREDETE
TEREMTÉSTÖRTÉNETEK AZ İSPONT MEDITÁCIÓ A MANDALÁK HAZÁJA A MANDALÁK VIRÁGKORA AZ EMBER VÁLSÁGKORA SEGÉDESZKÖZÖK, AMELYEK A KÖZÉPHEZ VEZETNEK

23
25 29 31 33 33

A MANDALA AZ INDIÁNOK VILÁGÁBAN
NAP-SZÍN-ÓRA

173
180

A RÍTUS VILÁGA
38

186
192 196

MANDALATÖRTÉNETEK
ÁLDOZAT AZ ELÉGETÉS SZERTARTÁSA A KÖZÉP KÖRÜLI TÁNC, ÉS AZ INTELLEKTUS MINT NÉZİ A KERÉK

40
48 50 56 58

EGY MODERN GYÓGYÍTÓ RÍTUS AZ ENERGIA SZINTJEI

MANDALAJÁTÉKOK
MEDITÁCIÓ A KATEDRÁLISBAN

201
201

FIGYELMEZTETÉS
HÓPELYHEK TÉR AZ ÖN MANDALÁINAK

253
253 258

A RÓZSAABLAKOK VILÁGA

60

ELİSZÓ
Egy kör igazi közepe egy pont. Egy pontnak azonban se kiterjedése, se fizikai helye nincs. Így a pont mind az érzékelésünk, mind a képzelıerınk számára megfoghatatlan. Nem a mi világunkból való, mert a mi világunkban mindennek van kiterjedése és dimenziója, mert a világ: forma. A pont viszont egy másik létezési rendbe tartozik, a világon túl létezik, a szó szoros értelmében metafizikai. Egységet, egészséget, tökéletességet szimbolizál, így minden kultúrában és korban Isten szimbóluma. A pontban benne van minden, de csak mint lehetıség, mint megvalósulatlan állapot. Kör és gömb születik belıle, ezek a pont megjelenési formái. Ami a pontban még metafizikai lehetıség, az a körben és gömbben formára lel. A kör a pont plusz dimenziója, így a kör a középpontból él, az határozza meg, akkor is, ha ez számunkra megfoghatatlan. A pont és a kör - az Isten és a világ - az egy és a sok, a megnyilvánulatlan és a megnyilvánult, a tartalom és a forma, a metafizikai és a fizikai fogalmi párok, és ugyanazt jelentik. Hasonlatként a mag és a kifejlett növény viszonyára gondolhatunk. Fel kell ismernünk, hogy a kicsiben, a részben bennfoglaltatik az egész, mert nekünk, embereknek a megismeréshez mindig szükségünk van a dimenzionalitásra (vagyis a térbeli kiterjedés szempontjának figyelembevételére). Azért kell az embernek a látható formák világa, hogy felismerje benne a Láthatatlant. Azért van szükségünk testre, hogy tudati tapasztalatokat szerezhessünk. A látható világ a transzcendenciával (azaz a tapasztalatfelettivel, az érzékfelettivel, a nem anyagival) való kapcsolatfelvétel eszköze. Isten a világ által nyilatkoztatja ki magát a - mondják a keresztények, míg a buddhista így fogalmaz: a nirvána és a prakriti azonos. Ugyanígy vélekedik a szufimester, Ibn Arabi is, amikor azt mondja: „Bizonyossággal nem létezik semmi más, mint Isten, a Legfelsıbb, az ı tulajdonságai és az ı cselekedetei. Minden az övé, minden tıle származik, és felé halad. Ha csak egy szempillantásra is elválna a világtól, úgy a világ abban a pillanatban eltőnne. A világ csak úgy maradhat meg, hogy ı fenntartja és megırzi. A lényébıl áradó fény pedig olyan hatalmas, hogy túllépi felfogóképességünk határait, és mi csak a teremtését ismerhetjük fel, amely ıt elfedi.” (Ibn Arabi: Utazás a hatalom urához) Az Isten és a világ, a valóság és az illúzió azonossága egy nagy titkot rejt magában, amely mellett sokan túl gyorsan elmennek. E paradox összefüggés helyes ismerete két extrém viselkedésmódtól óvhat meg bennünket: Vagy elveszünk az anyagi világban (materializmus), vagy megkíséreljük a menekülést a formák világából, abban a tévhitben, hogy a spiritualitást a világon kívül találjuk meg. De a világból nem menekülhetünk, hiszen az csak a tudatunkban létezik. A világot fel kell tehát használni a Középponthoz vezetı úthoz; a megváltáshoz. A világ felhasználása azt jelenti, hogy élünk benne, tudatosan megküzdünk vele, táncolunk, dolgozunk, játszunk, és e tevékenységeket segédeszközként használjuk fel a pont megtalálásához, amelyben egyesül a sokféleség. A világ törvénye a mozgás, a Közép törvénye a nyugalom. A világban az élet mozgás, aktivitás, tánc. Életünk állandó tánc a Közép körül, állandó körözés a láthatatlan Egy körül, akinek mi - mint kör létünket köszönjük. A Középpontból élünk akkor is, ha nem tudjuk

3

érzékelni, csupán vágyunk rá. Ahogy a kör nem feledheti eredetét, úgy mi is vágyunk a Paradicsom után. Akármit teszünk, azért tesszük, mert a közepet keressük, a mi közepünket, a Közepet: a megnyugvás pontját. Minden tevékenyég mögött ott áll a változás utáni vágy, és benne nyilvánul meg a mindenkori helyzetünkkel való elégedetlenség. Amíg ember van a világon, mindig cselekedni, mindig változtatni fog, hisz a világon nem lehet tartós az elégedettség. Csak a Közép elérése, a Pontba való belépés vált meg, szabadít meg az elégedetlenségtıl. De hol található ez a Pont? Sehol, hiszen nincs helye - mindenütt, mert ı minden lét alapja. Meg kell tanulnunk meghúzni köreinket, egyre szorosabbra húzni azokat, míg egész életünk nem forog körülötte; a Pont körül. Nem véletlenül jelenti az ógörög „vétkezni” egyidejőleg azt is: 'elvéteni a pontot'. (Magyarul szintén! A fordító.) Elvétjük a közepet, s bőnben élünk, mert kiválunk. Ezt a különválást kell megszüntetni, ezt a szakadékot kell áthidalni. A láthatatlan Közép körüli szakadatlan körözés életünk alapmintája. A tánc eredetét tekintve: rituális történés. Az emberi élet rituális ábrázolása. Ezért lehet a táncot, mint segédeszközt, misztikus tapasztalatok szerzésére felhasználni, ahogy ezt például a dervisek teszik De az általunk jól ismert rítusok mögött, - pl. amikor a pap körmenetkor körbejárja az oltárt - ugyanaz a szimbólumtartalom rejlik: a közép körüli tánc. Ebben a könyvben is egy szertartásról van szó. Ez a könyv elsısorban nem olvasásra való, hanem olyan könyv, amely arra szólít fel, hogy rituálisan járjuk körbe a Közepet. Tehát ez egy szokatlan könyv - többet akar, mint hogy elolvassuk és megértsük -, élményekhez akar juttatni, tudati folyamatokat akar kiváltani. A kifestıkönyv megjelölés csak akkor lesz jogos, ha festésen - szertartást értünk, egy örök érvényő ısminta mikrokozmikus követését. Minden cselekvés jelentéktelen és értelmetlen marad, míg azt nem rítusként fogjuk fel. Csak miután tudatosul bennünk, hogy minden emberi cselekvés formába öltött kifejezése a mögötte rejlı tartalmaknak és mintáknak, kezdjük életünket mint rítust felfogni. Akkor egy csapásra felismerjük, hogy egyáltalán nem az a fontos, hogy mit teszünk, hanem egyes-egyedül az, hogy azt hogyan tesszük. A zen-szerzetesek olyan „egyszerő” tevékenységeket, mint az ülés, a menés, a teázás, a nyilazás - tesznek rítussá, és ezáltal útjuk segédeszközévé. E könyvnek nem az az elsıdleges célja, hogy a képeket szépen kifessék benne, hanem az, hogy valamit olyan tudatosan tegyenek, hogy felfedezzék a részben az egészet. Rüdiger Dahlke szemügyre vette a legkülönbözıbb megjelenési formákat, és egyszer csak mindenben a lét ısformáját, a mandalát látta. Ebben a könyvben meghívja Önt ennek átélésére, önmagában való tevıleges kialakítására. Noha mindannyian mindig a Közép körül táncolunk, mégis meg kell tanulnunk egyre tudatosabban átélni ennek a táncnak a törvényeit, és ez a könyv sokat segíthet ebben. Elég a szavakból, ideje, hogy továbbhaladjunk München, 1984. november Thorwald Dethlefsen

4

ÚTMUTATÁS
Ez a könyv, amit Ön éppen felütött, még egyáltalán nem befejezett! Legtöbb társával ellentétben meg szüksége van az Ön együttmőködésére ahhoz, hogy igazi tartalmát és formáját megtalálja. Igen, Ön ezzel a könyvvel egy útba kezdett bele. Ez az út sem egyenes vonalban megy az elejétıl a végéig, hanem körökben és spirálokban tekereg egy Közép körül, a körül a Közép körül, ami az Öné is. E könyv útja közeledik majd a Középhez, aztán eltávolodik tıle, megérinti és újra elveszíti azt, körbe fog forogni - a mandalának megfelelıen. Ha Ön együtt forog vele és követi a spirális fordulatokat, nem szédül el. Ha azonban ellenáll 'a Közép körüli tánc”-nak, kellemetlennek találja majd ezt a szembeszegülést, elszédül talán még utat is téveszt. A külsı út elméletbıl és gyakorlatból - itt mindenekelıtt festı- és meditációs gyakorlatokból - áll. Amikor valami festenivaló lesz, Ön mindig a következı jelre bukkan: Az ilyen és másféle gyakorlatokra utalást egy oldalsó vonallal jelöltük, úgy, ahogy Ön e mellett a rész mellett is látja. A mandalák kifestésénél különbözı anyagokkal kísérletezhet: rosttollal vagy színes ceruzával, olajkrétával, akvarell-, fedı-, akril- vagy olajfestékkel különbözı színeket keverhet kedvére. Néhány eljárás, mint pl. a rosttoll vagy az akril különösen alkalmas a ragyogása miatt arra, hogy alapját képezzék mandalák optikai utazásainak. Vagy ha vízfestéket használ, akkor nagyon lágy mandalák keletkeznek. Különösen partnermandalák esetében alakulhatnak ki ilyen technikákkal elmosódások és kölcsönhatások Javasoljuk, hogy a könyvben csak színes ceruzával, akvarell- vagy zsírkrétával „fessen”. A víz- és olajfesték árthat a könyvnek, a rosttoll átüthet a következı oldalra, veszélyeztetve az Ön továbbhaladását az úton. Ezeket a technikai megoldásokat a pótcsomag különálló lapjainál viszont bátran alkalmazhatja.

ELİTÖRTÉNET
Nem az a szándékom, hogy itt és most a mandalákról szóló összes tudnivalót Ön elé tárjam. Ahol felbukkan az információ, ott a könyv arra akar ösztönözni, hogy ebbe az irányba mélyüljön el. Néhány nagy tudásterületet csak érinteni fogunk, másokat egészen elhagyunk, és megint másokat csak távolról tekintünk át. Így azután nem is fontos minden biztatást megfogadni, még csak nem is kell mindet érteni! Ennek az útnak nem a megértés a célja, hanem a mandalák megélése. Ez a könyv tehát vezérfonal szeretne lenni - egyeseknek talán Ariadné-fonal a személyes labirintusban -, egy vezérfonal a saját mandalához, a világegyetem, mint mandala, megtapasztalásához. 5

hiszen elıször elég unalmas és színtelen. és ezt most szándékosan tenni fárasztó. a hullahopp-karika. s ezért merít annak a szinte határtalan energiájából és örömébıl. Legyen ez a könyv tényleg több. mert mind a gyerekek.Amennyire szükséges.esetleg az elsı azok közül. vagy baráti körben találkozni. hogy a felnıttek szükségtelenül bonyolítják. Legalábbis a gyerek a saját belsejébıl játszik. a játékot is a szándéktalanság élteti. hogy útját megtalálja és a játékot velem játssza. hiszen akár a meditációt. mint sajátunkat. ami van. de ha jobban mögéjük nézünk. hogy mindez annak a beteljesedése. 6 . mint egy könyv. Ez az út áldozatot követel. hogy leküzdjük ıket. Ezeket a helyzeteket ábrázolják az úgynevezett mozgó mandalák. A meditációban és a játékban van valami közös. magunkévá tegyük. ha Ön nem fekteti bele a saját energiáját. azt látjuk.idegen helyzetekkel találjuk szemben magunkat.legkifejezettebben a keringıben. és már kinıtte a kifestıkönyveket. szavaim kísérni fogják az útját. Nem véletlenül ez a legidıtállóbb tánc. hisz a közepük körül forognak. sıt zavarják a játékukat. amit Ön alakított ki önmagának A VÁLASZTÁS Ha a mandalák „idegen”. tudatosítsa a helyzetet: ez a mi alaphelyzetünk. kényszerek. belsı mandalát újra beindítani: ez a szándékom. és így az Ön. s ebben . A bonyolult jármővek részegységei is visszavezethetık a körhintára. E dolgok persze már mögöttünk vannak. Ez a felismerés kezdetben lesújtó lehet. hogy lehetséges valami újat teremtenünk a saját szabadságunkból. A mandala-könyv ezt különösen jól igazolja. de a maga teljes mélységében átélve: „csak” felszabadító. hogy a felnıtteknek is örömük telik a középpont körüli táncban. hogy túl öreg. a meditációnál a középrıl van szó. Idıvel nyilvánvalóan és kifejezetten játékrontóvá válunk. Az olyan játékokban. melyek mint külsı szabályok. A legtöbb felnıtt már rég elfelejtett játszani. és ami lesz. legyen ez egy játék! Aki úgy véli. s hogy végül átéljük azt az érzést. csak ık ezt megnehezítik Vegyünk például egy vidámparkot! Ugyanaz az elv mindenütt. elismerjük. amit az maga nem hajlandó megtenni. Mint ahogy a szó jelentésébıl kiderül. törvények bukkannak fel. és a legtöbb játék is a közép körül forog. de ennél sokkal fontosabb az Ön készsége arra hogy tapasztalatai elıtt megnyíljon. mind a felnıttek egyformán élvezik a közép körüli forgást. Ha viszont ezt megteszi.semmit sem tudok igazán tenni az olvasóért. Ezért is érzik a gyerekek gyakran úgy. fel kellene hogy tegye a kérdést: az „út”-hoz és az „élet”-hez nem öreg-e már? Játszani egyáltalán nem olyan könnyő. az legalább a céllövöldében megpróbál a közepébe találni. a kötélugrás. fennáll az a lehetıség is. hogy elfogadjuk. mint a körtánc. ha azt korlátozónak érzi. ami már volt. s az is marad.megnyilvánul ez az elv.mint egyébként minden könyv esetében . A saját. Aki magát e játékhoz túl felnıttnek tartja. legegyénibb és legsajátabb könyve lehet . Folyton látszólag külsı . akkor már visszatükrözheti az Ön belsı sokrétőségét és színességét. s nem teszi a saját könyvévé. a pörgettyő . kifestıkönyv jellegő felépítése taszítja. elıírások. Amellett. Sok táncban játszik a tömeg forgatónyomaték szerepet a középpont körül . Már most fel kell áldoznunk azt az illúziónkat.

úgy tőnik hogy még messzebb visz tıle. 7 . ha most. Nem találjuk meg sem az akaratunkkal sem az intellektusunkkal. a rendeltetésük: a szél követése . hogy egy olvasó. akik engem ezen az úton el akarnak kísérni. akinek van ideje tapasztalatot szerezni. Nekik nincs céljuk. amikor a bennem lévı ötlet találkozik és szövetkezik az övékével. a lényeghez vezetı utat. amikor a szél északra. az is. kiszól a képekbıl és a gyakorlatokból. nem elegendıek Nyelvünk . a mandalák közepe . A PARADOXON Itt.és szakkönyvet tart-e maga elıtt. aztán fesse ki a feleségem. Ez paradoxonként hat. Ha az elsı változat mellett dönt . nehéz helyzetbe hoz.ebben a könyvben is -. hogy az ı rendeltetése mint felhıé az. hogy azok. magukban hordják ezt az elképzelést. illetve csak egy. Valószínőleg az lenne a legjobb. mégis igazabb. De a nap végén minden felhı ugyanazon a helyen van. rögtön ez után a szakasz után. annál inkább odavezet aztán. Képzeljük el a következı helyzetet: Egy lökhajtásos repülıgéppel egyre inkább eltávolodunk a Föld mandalájának egy pontjától úgy. hogy amikor visszatérünk hozzá. mert azt. noha mindkettı részt vesz az út megtételében.hisz nyilvánvalóan a mandalák világában élünk. Abban bízom. És mégis. ellenkezıleg.amely gondolkozásunk leggyakoribb kifejezıje . neki több ideje van” -. annál közelebb jövünk. Nekem van egy elképzelésem róla. csak.és így mindig harmóniában vannak önmagukkal meg a céllal. hogy a szél hajtsa. ezáltal. vagy egy tapasztalati és „cselekvési” könyvet. mert minél jobban eltávolít bennünket az úttól. az útjuk.minden intellektuális elképzelés számára elérhetetlen. Az Egyetlen. ezzel egy idıben segít. mivel egyre jobban belebonyolít minket „az ezer dolog világába”. amirıl tulajdonképpen szó van: „a középhez visszavezetı utat” tényleg nem tudom leírni. mint bármely más elgondolás. befejezné az olvasást. most döntse el Ön. sajnos. értelmet és feladatot kapnak . és bátorságom e könyv megírásához abból a reménybıl táplálkozik.sem könnyíti meg a középponthoz. nyugatra vagy keletre fújja ıket A másik oldalon van egy kis csoport. és fokozatosan emlékezni fognak rá. minél messzebb mentünk el . és mégis ott él mindnyájunkban. hogy ez az elképzelés átsüt a sorokon.a következı mottó alapján: „Elıször átolvasom. és átengedné valaki másnak.Egy guru ezt a következı képbe foglalta: A kék égen vonuló fehér felhık családja két csoportba oszlik: az egyik oldalon a felhık nagy tömege meleg déli célt tőzött ki. amely felismerte. İk nagyon sokat szenvednek. Ez a felhık és az emberek választási szabadsága.

8 .

A szimbólum a paradoxont rejti magában. Mi is át fogjuk élni. a kezében tartotta minden teremtetthez a kulcsot. Emlékezzünk a tékozló fiú példabeszédére: minden út visszavezet. mint minden más a Májá világában. A „Ra” például rádiumot jelent anélkül. Tudatosan közeledünk a szimbólumhoz: a kulcs olyan közel van. hiszen képekbıl él. akik adtak is neki mindenféle tanácsot egészen a Holdig. így elsısorban ezekhez fordulunk. és megkérdezte égi tanácsadóit.bár a lényeg elıtt értetlenül fog állni. A szimbólum mindig mindent tartalmaz: tudniillik a polaritás mindkét oldalát. Isten azonban így szólt: »Én mégis inkább egészen közel és egészen távol rejtem el. hogy az indirekt vezet bennünket. neki is meglehet a maga öröme . hiszen az a kizárásból és a megkülönböztetésbıl él.” Miközben messzire fogunk utazni . A képek és mindenekelıtt a szimbólumok . s mégis mindig ugyanaz lesz . hogy különbséget tenne annak éltetı és pusztító tulajdonságai között. a kerék és a mandala viszont már direkt vezethetnek minket. nem húz határokat.tudván tudva. mint a szavak és a számok Így aztán nem is elégítheti ki az intellektust. Hogy a dolog még izgalmasabb legyen. Az ember feladata az lenne.különféle kultúrákon és korszakokon át -. Nem árt. a látszatvilágban. Isten a lehetı legjobban el akarta rejteni. 9 . minden a Közép körül fog forogni.A SZIMBÓLUM Nyugodtan rábízhatjuk magunkat a nyelvre . mégis mindig errıl a középrıl lesz szó. és mégis minden ilyen egyszerő. Mindenféle helyeken és a legkülönbözıbb köntösökben fogunk vele találkozni. Más szavakkal: a szimbólum nem zár ki. ahol legutoljára fogják keresni. oda. az összes gyakorlat és tapasztalat mindig az Egyhez vezet vissza. Az intellektus is eljöhet az utazásra. és ezért igazabb.az egyetlen Közép.« És az ember legközepébe rejtette el. hogy ezt a kulcsot megtalálja. ha egy idıre beleveszünk az idegenbe.a kör. hogy minden utazás. „Amikor Isten a teremtést az egybıl megalkotta. hanem behatol. hogy banálisnak tőnhet ilyen egyszerő dologgal foglalkozni.

Az Univerzum maga is egy mandala a különbözı dimenziók számtalan mandalájából. 10 . mindennek a részei.A MANDALÁK VILÁGA A VILÁG MANDALÁI A formákat és szimbólumokat. egyre könnyebb lesz mint sajátunkat . hiszen ezek a struktúrák univerzálisak Senkiéi és mindenkiéi . amelyekkel ezen az úton találkozunk.a teremtés alapkövei. és ugyanakkor maga az egész.újra felfedezni. Itt egy ködspirál.

Minden sokféle mögött az EGY van. 11 .mint az ige mondja: az Egy és a Különbözı. a naprendszerünk is egy mandala. Vagy: az Egybıl nı ki a sokféle. Szőkebb Univerzumunk.Minden mandala egyben egy univerzum is .

Földünk is egy mandala. a szárazföld és a hegységek ásványokból vannak teremtve. Itt egy ilyen kristálymandala. Csökkentjük a mértéket.Mint már láthattuk. és azok építıkövei. világtengerekre lelünk. A szilárd szerkezetek. s a kristályok ezek építıkövei. 12 . A kristályok pedig mandalákat képeznek. a vízcseppek szintén mandalák.

sejtekbıl áll.Minden.növények. ami él . és minden sejt egy mandala. 13 . állatok és emberek -.

Így nı a mandalák élıvilága.Minden sejtnek van egy magja. Íme egy sejtmag az osztódásnál. és az egy mandala. Ennek a magnak az osztódása két új sejtmandalához vezet. 14 .

és minden atom egy mandala. meg egyáltalán minden ezen a bolygón atomokból áll. 15 .Minden sejt és kristály.

Még nem is olyan régen ismeretlen volt számunkra az atomok mandalastruktúrája és tovább. Hasonlóan járunk. Nem is létezett volna ezért? De egészen biztosan létezett . a rózsaablakokban ábrázolva már megtaláljuk. sıt létezett korábban is. mint az alább látható kelta motívum mutatja.Az atom után már túl kicsi lesz a mérték. visszafelé a sejt meg a ködspirál.a gótikus rozettákban. és így nem ismerjük fel a további struktúrákat. 16 . ha a dolgok túl nagyok lesznek.

hogy az ne érintsen meg minket. Fesse hát bele az útját ebbe a francia útvesztıkertbe! És élje meg a rövidítések.AHOGY KINT. az utak és a kerülık jelentıségét! 17 . („Ez nekem túl gyerekes. Témánk megkönnyíti ezt az átélést. s a sokféleségbıl egyidejőleg halad egy Közép felé. Ezt az alapmintát minden ember felismeri. hogy az ne hasson ránk. a javítások. akkor mostantól fogva már „csak” arra kell ügyelnie. hisz mindenekelıtt a saját élményrıl van itt szó. vagyis: majdnem lehetetlen mandalákat készíteni anélkül. olvasva. mindig egy központból indul ki.”) Nem tud eléggé „gyerekes” és „játékos” lenni. ahogy jönnek: ne értékelje ıket. mert magában hordja. tudatosan festve. Ahogy fent. Ha ezt a könyvet a magáévá teszi. Ne próbáljon meg ügyeskedni. Éppilyen nehéz egy gótikus katedrális rozettáját anélkül megtekinteni. ha ezen keresztül akarja keresni az útját. A mandala mozgás. Ehelyett haladjon lépésrıl lépésre a könyv labirintusán keresztül. az élet kereke. és mi most ezen a könnyő úton fogunk haladni. hogy ne induljon meg belülrıl az ember. Ezt az idıtlen ezoterikus törvényt nemcsak a világban. Könnyő az embernek megnyínia e megértés felé. amit magunkban is megtalálhatunk.A VÖRÖS FONÁL . Ez nekem túl játékos. az univerzum leképezése. ÚGY BENT Akárhova is hatolnak be modern kutatásaink. de a mandalában is megélhetjük. úgy lent . Vegye a soron következı feladatokat tényleg úgy. hogy a tartalom és a forma összhangban maradjon. Igazából nehéz a mandalába úgy belemélyedni. úgy bent. mandalákat kihagyni vagy átugrani. alakítva azt. kifelé törekszik. mindig „csak” ugyanarra az alapmintára lelünk.ahogy kint. és fonjon így belsı útvesztıjébe egy vörös fonalat. ami maga is egy mandala.

18 .

A mintákat szándékosan nem szakemberek készítették.Fesse ki a mellékelt fantáziamandalát belülrıl kifelé. elıször fogadja el. és tapasztalja meg. Ön is mondjon le arról. Az elırajzolt alakzat vagy támpontként és útmutatóként szolgálhat. itt nem a technika a fontos. ami a színt és anyagot illeti. Még ha tökéletlennek vagy hibásnak tőnik is. éppúgy lehet az Ön kivitelezése is technikailag hiányos . Ahogy a rajzmintalap technikailag tökéletlen lehet. MAGÁRÓL van szó. hogy átengedje a szakértıknek a kivitelezést. 19 . hogy mi lesz belıle.engedje meg ezt magának -. Kövesse spontán ötleteit és elképzeléseit.

akin kitöltheti az elégedetlenségét? A központból indul szívesebben vagy inkább kívülrıl? Vagy máshonnan? Hagy idıt magának? Vagy hajtja magát? Milyen színt használt? Tetszik a mőve? Vagy elégedetlen vele? Magára ismer benne? Lenne kedve felismerni önmagát egy képében? Van kedve tovább csinálni? Vagy már sok volt? Megpróbálja egészen tudatosan. hogy a megadott struktúrákon és határokon belül marad. és hogyan élte meg önmagát eközben! Nézze meg. hogy hibákat kövessen el? Vagy haragszik ilyenkor magára? Vagy keres magának valakit. hogy önmagával legyen? És mindenekelıtt ıszintén? Kit tudna egyáltalán áltatni önmagán kívül? 20 .mandaláját. átlépi vagy berzenkedik ellenük! Megengedi-e magának. hajlamos-e arra.KÉRDÉSEK Gondoljon vissza még egyszer arra. hogyan festette ki .valószínőleg elsı .

Ha tehát egy mandala ábrázolásával foglalkozunk. Ha valóban átadjuk magunkat ennek a foglalatosságnak. ha többet tudnánk. amelyek úgy keletkeztek. 21 . a Ji Csingbıl. bár ez eleinte kevesebb örömet szerez. végül is itt nem ez az érdekes! Jóllehet. Ha a mandalával foglalkozunk. Az elsı mandala után még nem fogja tudni. Csak tudnia kell. a horoszkópból.. de minél intenzívebben foglalkozik a mandalákkal. se jó.VÁLASZOK Mint már bizonyosan sejti.. úgy annak tökéletes struktúrája hasonlóan hat majd a mi struktúránkra. Minket sokkal inkább a valódi áttekintés érdekel. és jobb lenne az áttekintésünk. Mindent kiolvashat belıle. Teljesen mindegy. annál inkább kifejlıdik Önben a látás. a kávézaccból. Valóban: maga a lótuszülés mint testtartás mindenki kipróbálhatja . az út a Létezıhöz. még ha ez kezdetben külsıleges is. hogy a hozzá tartozó belsı majd ennek megfelelıen változik. Valami hasonlót tapasztalunk a hatha jóga testi gyakorlatainál is. ha már lesz hozzá szeme. természetesen örülnénk. És ez a képesség. hogy hogyan. Istenrıl és a világról. az öröklési szubsztanciából (DNS) vagy egy mandalából olvassa ki. Ezért nem rossz a ma megkezdett fordított út sem.harmonizálóan hat a testre és a szellemre. az értelmezés képessége. mert a tökéletes belsı tartásnak ezek feleltek meg. amelyben az intellektus és az intuíció részt vesz. hogy azt. akkor az ki fog hatni a tökéletességünkre. se rossz. sıt meredeknek és keservesnek is tőnhet. Ezt a folyamatot még csak feltartóztatni sem tudja. abban a reményben. hogy a fejlett emberek ilyen testtartásokat vettek fel spontán. a mandala számtalan kérdésre tud válaszolni. akkor egy tökéletes formával van dolgunk. Kérdésekre Önrıl. Az ember egy tökéletes külsı tartást (ászana) vesz fel. mint a többiek. ami érdekli.

mint csillagmandalának. De azt. Kitárt karokkal és lábakkal az ember egy ötágú csillagot képez. A középpont . Minden embernek. van egy jól kivehetı közepe. Testünk tehát végeredményben számtalan mandalából tevıdik össze. ami lényével azonos.és így egy mandala. Valamikor meg fogjuk találni. s minden mandala egy saját középre való emlékezés . mandalaként foghatjuk fel. és mindannyian szüntelenül keressük azt. akár nem . és minden csillag egy mandala. Végsı soron minden meditáció egy saját középpont körüli keringés .és így meditáció 22 .akár érezzük tudatosan.felismeri azt a mandalastruktúrát kívül. mint egészet is.AZ EMBER ÉS A KÖZÉPPONT Az emberi test sejtekbıl áll. az pedig atomokból van felépítve. Középpontunk tudatos élménye leírhatatlan boldogság: ez minden meditáció célja.

De már itt kérdésessé válik.ahogy az alakja ezt nekünk majd megtanítja . a mandala viszont . 23 . Megkísérelhetjük természetesen a mandalák elsı felbukkanásának idejét meghatározni. folyton arra hajlik. a középpontban bizony megszőnik a tér és az idı.A MANDALA EREDETE Nehéz a mandala történetéhez bármit is hozzátenni mert a történet idıt feltételez. A mandala nem sorolható be az idıbe. A mandala története mint minden rendes történet a keletkezéssel kellene hogy kezdıdjön. alig lehet az idıben tanulmányozni. hovatovább lehetetlen: egy meteorit becsapódása az ıstengerbe például lehetne egy nagyon korai mandala.lényegében idın és téren kívüli. és ott. de ez is nehézségekbe ütközik. hogy bevonjon minket a közepébe.

Nem azt mesélik tudósaink. mint a teremtés. Igen olyan idıs. hogy az egész egy ısrobbanással kezdıdött? És egy robbanás képe nem egy mandala? 24 .Be kell vallanunk: a mandala idısebb mint mi magunk.

és kilélegzi. minden fény egy mandala hiszen azok rezgései is egy középpontból terjednek szét minden irányba. ezen nem kell csodálkoznunk. mert ott is egy centrumból terjednek szét . mindig ugyanarról van szó. A János evangéliumában ez áll: „Kezdetben vala az ige. mert aligha van alkalmasabb egy szimbólumnál a teremtés szakaszos jellegének és a transzcendencia (a középpont) meg a polaritás (a rózsa széle) kapcsolatának kifejezésére. hogy univerzumunk az ısrobbanás óta szakadatlanul csak terjeszkedik.csak ami ott idı. Még meghökkentıbb. állandó váltakozásban keletkezteti és elmulasztja azt. Jó példa erre a lausanne-i székesegyház rózsája. mert a teremtésben minden ciklusokban fejlıdik. hogy a mandala minden formája a középbıl indul ki. az itt tér. csak azt más szavakkal fogalmazzák meg. A következı rajz visszaadja a kı-. és így ugyanaz a kép keletkezik. megállapíthatjuk.” Az indiai vallásban ez a Hang volt. hogy a Védák még messzebbre tekintenek.szimbolikus képek segítségével. hiszen a sok nyelv ellenére csak egy igazság van. Nos. Aki be. mint a mi modern tudományunk. Differenciált teremtéstörténetet ábrázol sok gótikus rozettaablak is . és a kapcsolatot ezzel a képzelt középponttal mindvégig megtartja. 25 . A gótika építımesterei tudatosan használták a mandalát.gömb formában . Ha más teremtésmítoszokat veszünk szemügyre. A szó mögött is egy hang van és amögött egy mandala.TEREMTÉSTÖRTÉNETEK A tudósaink valóban utána tudnak mérni. Ha e tudósítás ciklikus jellegét nézzük. Figyeljen a festésnél arra. Más mítoszokban minden a fénnyel kezdıdik. és részben még az ólomkeretstruktúrát is. mint a vízbe dobott kı esetében . minden szikra.a hanghullámok. hogy ezzel a hindu hagyományok már évezredek óta tisztában vannak A teremtést Brahma légzésritmusaként írják le.

26 .

A megoldás sokkal inkább a mandala közepében van. és csak tapasztalat által érhetı el. a mandala elıtt nincs semmi. mert az a tudományos kérdésfeltevés számára. Mi volt elıbb: a tyúk vagy a tojás? Ahogy a Zen-koánnak nincs logikus megoldása. A lektor. úgy a tudományos koánnak sincs. annak örök „miért?”-je miatt nem érdekes. (Ez a Megnyilvánult Bindu ısi jele. Még inkább találunk a mandala által valamit az ısrobbanás elıtt.) 27 . „Miért robbant oly hirtelen?” A kutatók továbbra is a tudományos Zen-koánjukkal foglalkoznak. Kísérelje meg a következı körökbe és szappanbuborékokba a középpontokat berajzolni.Akárhogy is csőrjük-csavarjuk a teremtést.

28 .

Ez minden mandala lényege.középpont minden idık mandaláiban közös. Így keletkezik a pontból egy gömb. minden forma a pontból van levezetve. A pontot egyáltalán nem tudjuk észlelni.kivesszük belıle. ahogy a tiszta fehér fényt se látjuk. Ha a pontot tovább húzzuk a síkban. azaz minden kultúrában egy ennek megfelelı egységszimbólum található. nem a formákéba.ahogy az indiaiak nevezik ıket . Jóllehet. Ha még idıt is adunk hozzá. Ahol a kettı véget ér. a földkerekség . hogy lényege az értelem számára felfoghatatlan. ha a teret és az idıt. a két nagy ámítót . akkor megkapjuk teremtésünket. a pontnak még sincs formája. És az pontosan a mandala közepén van. vagy az Atyaisten. a térhez és az idıhöz kötıdik.amirıl tudjuk. a változót értjük is. A keresztény területen a rózsaablak egyenesen a teremtést ábrázolja (ez éppen a polaritás világa). az túl van az ideán. akkor a csalódások világa összeesik egy ıspontba. a lényegtelent.AZ İSPONT Egy középpontot meghatározni. Újra felfedezzük. amivel a pontot rajzoljuk. A ceruza pici grafitjának. A külsıt újra meg lehet érteni. többnyire éppen a polaritás ábrázolásából. Amit általában pontnak hívunk. amit láthatunk. ott megszőnik a megértés is.ritka esetben . hogy mandala. még ha mi a mandala kifejezésen rendszerint éppen a másikat. Az egyik .anyagilag nem is létezı . és így már nem pont. már van térbeli kiterjedése. a Logos. hanem lehetetlen is. A meghatározás szerint a pontnak nincs térbeli kiterjedése. Itt egy irokéz ezüstmunka. ha térré fújjuk fel. általában a falakat és a tetıt értjük rajta.egyenesen a T'ai Chi-szimbólum. mint azt. benne szőnik meg a polaritás. De középen mindig a kimondhatatlan Egy szimbóluma. 29 . hogy a teremtés „csak” egy mandala. a Májá világát. azt. Itt egy döntı ponthoz érkeztünk Többet a mandalából nem lehet megérteni. de ezt meg lehet érteni! Az értelem a polaritáshoz. kapunk egy egyenest és egy távolságot. Ha ezt az egyenest vég nélkül tovább húzzuk. Benne békülnek ki az ellentétek. hanem inkább kör vagy még inkább gömb. az ideák világába tartozik. sem eladni nem lehet viszont lehet benne lakni. vagy . Azokba viszont nem tudunk és nem is akarunk bemenni. Ezt a hibát gyakran elkövetjük: ha például egy házról beszélünk. kialakul egy kör. vagy a Krisztus. amit pedig sem építeni. Valójában a falak közötti térrıl van szó. egy igazi pontot ábrázolni nemcsak nehéz.

30 .

És most nincs más dolga.MEDITÁCIÓ Most egy egyszerő meditációs gyakorlattal kezdünk. mint a mandalára tekinteni. Játssza a játékot kb. Amikor észreveszi. úgy. 20 percig. egyszerően csak nézni. 31 . se nem túl feszülten se nem túl intenzíven. mindig térjen vissza a tudatával a mandala közepéhez. amelyet nem messze magától. hogy gondolatai elszakadnak a látottaktól. Üljön csak le egyenesen és kényelmesen. és tekintsen az egyik színes mandalájára. Önnek semmit sem kell hozzá tudnia. szemmagasságban felállított. hogy az egész mandalát a szeme elıtt tartsa.

) 32 . idıvel csökkenni fog az érdeklıdése a saját szellemi terméke iránt. az mind Ön és az Ön fantáziájának teremtményei lehetnek. A jelen a közepén van! Így fest egy Bindu. és egyre inkább a közép felé tart.Akárhová is röpítette a meditáció. a sajátja és a mandaláé felé: mert csak az Egy van. Ha Ön gyakran végez ilyen gyakorlatokat. elképzelés. akikkel találkozott. álmok és belsı mindig „csak” minket tükröznek vissza. A lektor. Minden tapasztalat. gondolat. olyanok. (Ez itt egy dimenzióforrás felülnézete. akármit is élt át benne.

A MANDALÁK HAZÁJA A „mandala” szó a szanszkritból ered, tehát keleti eredető (ha az ember eltekint attól, hogy a brahmanista hagyomány esetleg druida /Ram/ eredetre vezethetı vissza). A legtöbb ember tudatában a mandalák valóban keletiesek. Ez viszont nem mindig volt így, ahogy a gótika rózsaablakai tanúsítják, és nem is kéne így lennie, hiszen a mandalák minden kultúra eredeténél, minden ember gyökereiben ott vannak. Az emberiség egész eddigi fejlıdése tovább él mindnyájukban, öröklıdési anyagunk genetikai kódjában is, ami minden élılénynél azonos építıformákból építkezik A lét közös fejlıdését, ha nagyon lerövidítve is, még egyszer átéljük az élet kezdetén. Egysejtőként kezdjük, aztán vízilényként, a magzatvízben úszunk, amelynek összetétele azonos az İstengerrel. A további fejlıdés tartalmaz egy csúszó-mászó szakaszt, megismételve a csúszómászók korát, végül a felegyenesedés - minden gyerek számára olyan dramatikus lépés - amilyen az az emberiség számára volt. Még felnıttként is viseljük származásunk nyomait, különösen, ha teljes testfelületünk szırösödik. A nyelv fejlıdése is ugyanezt az elvet mutatja. Az anyagi léthez hasonlóan a lélekben is tovább visszük hosszú történetünk képeit és tapasztalatait - ezért ne csodálkozzunk, hogy megvannak bennünk az egység képei, a Paradicsomé, amit egykor elhagytunk. Az egység képei a mandalák. Így aztán világos, hogy azoknak minden emberben meg kell lenniük, és hogy azokkal minden kultúrában - az összes ember közös lelki örökségeként - állandóan szembetalálkozunk *** A MANDALÁK VIRÁGKORA AZ EMBER VÁLSÁGKORA Az újkori kultúránkban mindenekelıtt C. G. Jung foglalkozott a mandalákkal, és úgy találta, hogy azok különösen akut lelki káoszhelyzetekben - a pszichózis és a hirtelen kitörı neurózis esetében - lépnek fel, mint a lélek öngyógyító tendenciái - spontán képekben. Feltőnik ebben az összefüggésben, hogy a gótika a maga rózsaablakaival a legnagyobb külsı káosz idejére esik, elég, ha a keresztes hadjáratokra és az inkvizíciókra gondolunk. Az se lenne csoda, ha az ember (mikrokozmosz) gyógyításának kísérlete mellett egy kultúráé vagy akár egy világé (makrokozmosz) is létezne. Sıt: Hermész Triszmegisztosz mondata („úgy fent, mint lent úgy kint, mint bent”) alapján még inkább elvárjuk a mikro- és makrokozmosz ilyen összhangját. A ma megfigyelhetı érdeklıdés a mandalák iránt, és azok egyre gyakoribb megjelenése a mővésztben és a meditációs gyakorlatokban - így értelmet nyerne. Mert nyilvánvalóan megint olyan idıket élünk, amely egyre inkább külsıségekbe vész, és kielégítetlenül hagyja az emberek lelkét. Értékelésünk egyoldalúvá válása fejezi ki e helyzetet, ez pedig gondolkodásunk egyoldalúságával függ össze. A gondolkozáshoz agyat kaptunk, ezért a problémákat a segítségével kellene felismernünk.

33

Fentrıl tekintve az agyat, legalább három dolog tőnik fel: 1. egyfajta mandalát alkot; 2. labirintusra emlékeztet; 3. kivehetıen két részre oszlik és így poláris jellegő (vesd össze a következı oldalon lévı T'ai Chi jellel).

34

35

Az idı múlásával megtanultunk agyunk ideglabirintusában tájékozódni. Annak viszont szinte kizárólag az egyik, a bal oldalára korlátozódtunk, és ezáltal egyoldalúak lettünk. A bal oldal analitikus módon gondolkodik és megkülönböztet, írni, olvasni és számolni tud, nagyjából és egészében minden értelmi mőködést ı végez, és a test jobb oldalát irányítja (mivel az idegpályák a gerincvelıben keresztezıdnek). A jobb oldali agyfélteke ezzel szemben a világ egységként való felfogásáért felelıs, az érzésekért minden mővészi dologért, a színek, illatok és rezgések érzékeléséért, a test bal feléért. Ezt a nıihez, a holdszerőhöz sorolják; a sötét yinnek, a negatívnak, a magnetikusnak felel meg, szemben a pozitívval, az elektromossal, a férfiassal, a világos yang T'ai Chi jelben. A bal oldal egyoldalú hangsúlyozása nyugati civilizációnk sajátos jelensége. Az indián és a keleti kultúrák inkább a jobb oldalt részesítik elınyben. E probléma megoldását - bal vagy jobb - a mandalák világába tett, akármilyen rövidke kirándulásunk után Ön is megtalálhatja. Igen, helyes, ezúttal is középen van! Ha még egyszer az agyhoz fordulunk, a mélyén egy struktúrát találunk, az úgynevezett hidat, amely összeköti a két agyféltekét. Ebben az összekötı-szerkezetben, ebben a középben van a megoldás, nevezetesen: harmonizálni, egyenértékőnek megélni a két felet és mindEggyé tenni. Meg vagyok gyızıdve arról, hogy a megvilágosodás állapota a harmónia szintjén, a két poláris agyfélteke között jön létre. Bármelyik oldal túlhangsúlyozása szükségszerően félmegoldás. Hogy erre a következtetésre jussunk, egyáltalán nem szorulunk az orvosi agyélettan megállapításaira. Csak rá kell nézni a mai világra! Sem a Nyugat, sem a Kelet nem boldog a maga felével. Azok példája is, akik megpróbáltak „kiszállni”, ugyanezt mutatja: nem megoldás, ha mi, intellektuálisan magasan képzett nyugati emberek hirtelen - abból a biztos érzésbıl kiindulva, hogy ez, így, egyoldalúan nem mehet tovább - megkíséreljük a másik végletet, és indiai aszkéták vagy indiánok vagy cigányok akarunk lenni. Hogy ez nem ideális megoldás, azokon az embereken láthatjuk, akik kezdettıl fogva ezen az úton járnak, mert ennek megfelelı környezetbe születtek, és nem volt más választásuk. Nem az értelem a rossz vagy a bőnös; csak hát mégsem minden. A megoldás kelet és nyugat, észak és dél között; Középen van.

36

37

hogy a konkrétba kapaszkodjon. hogy a két ellentétes agyféltekét harmonizáljuk. ezért fontos számukra az ornamentika. színes mandalákká alakítjuk. Vegyük figyelembe a hagyományokat.SEGÉDESZKÖZÖK. ha a rózsaablakokat absztrakt. A látóérzék is fontos saját Közepünk megtalálása szempontjából. hanem a sajátos ablakok és a rózsák által megszőrt. olyan környezetet tanácsos teremteni. de történhet ez az ortodoxok szívimádságával vagy a rózsafüzér recitálásával is. kifárasztjuk a mantrák monoton éneklésével. és egyértelmően a jobb agyféltekére hat. a szó legigazibb értelmében is. Mindenesetre nem kell az eredeti figurális ábrázolást megsiratnunk. füstölırudacska). és szenteljen festı-meditációi során egy kis figyelmet mindenkori környezetének! (Békés zene. Valami hasonlót találunk az elsı parancsolatban: „Istenrıl. Így például csak kultikus ünnepségen játszik lényeges szerepet a zene . A lektor.figurálisan ábrázolni. A baloldalit . AMELYEK A KÖZÉPHEZ VEZETNEK Hogy a középre eljussunk. amelyek a meditációt és a vallást megırizték. hogy nem a képek hatnak (azok túl kicsik. Nos.annak a dominanciája miatt . hogy ítéljen és értékeljen. Mindenekelıtt az ütem és a monotónia különbözı formái által helyezzük át a súlypontot a Közép irányába. amely mindkét féltekét inspirálja. ne csinálj faragott képmást!”. a te Uradról.vagy akár az ı prófétáit . Épp ellenkezıleg: az a jó. Van értelme a képektıl való óvásnak. és így . el lehet mélyülni. amelyekhez a mai agykutatás révén jutunk.) 38 . A lényeg már akkor is alighanem az volt. hogy egy másik szinten ugyanezt kifejezzék.mégis a képi szimbólumok világában kereste a kiutat. alulról gyakran fel sem ismerhetık).rendjével és struktúrájával . Továbbá illatokkal (tömjén. A szimbólumba.mindenekelıtt a gótikában . az megélte. mind Nyugaton -.mind Keleten. Gondolja át ezeket a dolgokat. Legyen ez az Ön saját szertartása. Ezért nincsenek az iszlám mesékben alakábrázolások.például intellektuális prédikációkkal serkenteni a mi „köreinkben” felesleges. mert a képek lehetıvé teszik a bal félteke számára. sıt ízeken keresztül is (kultikus ételek) ingerelhetjük a jobb féltekét. fény. ha azt eltereljük. mert azok már évezredek óta ösztönösen alkalmazzák azokat a felismeréseket. majdnem mágikusan ható fény. füstölı. a keresztény vallás . a muzulmánoknál szigorúan tilos Allahot . Aki volt valaha is egy gótikus katedrálisban. Ez azonban a bal félteke monotóniájával túl unalmas.inkább a jobb féltekére hat.

39 .

szétdaraboló. és élje meg. Még maguk a gótikus katedrálisok is . Az idı következetes jeleként néhol már belépıt is kérnek. nemhiába beszélünk „az idı kerekérıl”. aztán a tudatból tőnt el. Az egységes. majd elıször a mővészetbıl. amelyben egységgé olvadt a fény. a szín és a forma. abban „a sorskerékben”. de hozzá fogunk szokni. intellektuális világfelfogás. Ezzel a mandala fejlıdési szakasza a világnak ezen a részén nyilvánvalóan beteljesedett. amelyeket ma már alig lehet hívıkkel megtölteni. és ezzel a mandaláival is. kártyáját. A gótikus rózsaablakokkal a Nyugat a mandalák egyik legfejlettebb kifejezési formáját teremtette meg.rózsáikkal egyetemben . Mielıtt „az istentelen idık” felett elmélkednénk. mert sok hasonló egybeesés van. ipari civilizációnk elveszítette kapcsolatát a gyökereivel. a tarotjáték 10. hanem önmagával összhangban lévı szimbólumnak: a vallás helyére a fogyasztás lép. A mandala ebben is segítségünkre lesz. A kártyajátéknak mély ezoterikus gyökere van. és mára épp ez a gondolkodás sodorta az emberiséget a világmandala végének a közelébe.szemszögbıl vizsgálni. és egyezése a római katolikus templommal kezdetben meglepheti. amely néhány katedrális bejáratán és ablakán látható. szent gondolkodást fokozatosan kiszorította a racionális. mintsem értékelı .MANDALATÖRTÉNETEK A mi nyugati. Ezt nem kritikának szánjuk. Fesse ki ezt a mandalát. csak egyszerően a mandala forgásának a kifejezıi. mert a történelem folyása is emlékeztet a mandalára. amit ez a szimbólum Önnek mond! 40 .nem kell ıket leküzdeni -. A mandalák hanyatlása az egész világon Nyugatról indult. E ciklusok nem rosszak . hozzákezdünk a történelmet egy másik inkább ezoterikus.hajdanvolt gigantikus templomokból haldokló múzeumokká süllyedtek. A legkifejezıbben ezt a tizedik tarotkártya mandalája ábrázolja.

41 .

és a különbözı európai népek. az tudja azt kívül megvalósítani. akiknek viszont e legnemesebb fém belsı tartalma számított csupán. ami lesüllyed. mővészeti formákra éppúgy érvényes. a szent kultúráké is. Csak aki a belsı El Doradót megtalálja. az álomszerően gazdag aranyországot sohasem tudták megtalálni.mind a mai napig . Így mutatja a mandala a történelem folyását általában. és saját sorsát is az idı által. gazdasági virágzásra. korokra. Hasonló sikertelenségre kárhoztatott koncepcióval közeledik a kémia . és a jobb látszólag teljesen alulmaradt.az alkímiához és annak „aranycsinálóihoz”. Így aztán nem csoda. mint népekre. újra le kell süllyednie. hiszen a Napisten szimbóluma volt. A spanyolok . helyesebben idıtlen. a majáktól és az inkáktól rabolták el az aranyat. A Nyugat megegyezett a hódítási koncepcióban. és velük együtt a teljes. az ugyanis nem kívül van. hogy a spanyolok az „El Doradót”. Az aztékoktól. emberekre. ízlésirányzatokra és divatáramlatokra. melyek a mandala alatt éltek. A katedrálisok és rózsáik virágkora után megkezdıdött a mandalák pusztítása. az újra felemelkedik? Egy ısi. nekik csak annak külsıséges aspektusa számított. Más szóval: a bal félteke háborút üzent a jobbnak. ezoterikus törvényrıl van szó. ami felemelkedik.Mit mond nekünk a sors kereke? Vajh. nem azt hogy mindennek. amely kultúrákra. vállalták az egységes kultúrák elpusztítását. De csak látszólag! Ezt az idıtlen T'ai Chi jel fejezi ki: 42 .jellemzı módon az arany után kutatva hozzákezdtek a közép-amerikai kultúrák szétveréséhez.

ahol pedig az egész életet meghatározta.és dél-amerikai kultúrák elleni csapást illeti. évszázadunkban. Az isteni szövetség jele. Így maradt alul a mandala Indiában is. A lektor. az egyik felszabadulási szimbólumuk újra a kerék lett. Jellemzı módon. Az a szövıkerék. abban egyetértettek.) 43 . Ezek azok a „lamedwolfok”.alulmaradtak az angol vezetés alatt egyesült európaiakkal szemben.homokmandaláikkal . akik még napjainkban is a Földön élnek. Az indiaiaknak elıször meg kellett fonniuk azt a fonalat. (A kerék a 16 „megtartó” szimbóluma. Ez van a japán címerben is. de ami az egységes orientációjú észak. a Föld teremtıi. Más földrészeken sem volt a „szent” kultúráknak semmi esélyük az új gondolkodás és cselekvés ellenében.Észak-Amerika indián kultúrái . hogy az indiaiakat visszavezesse a gyökereikhez. amely ıket a gyökereikkel összeköti. Bár az európaiak egymás között ellenségeskedtek. amelyet Mahatma Gandhi szüntelenül forgatott.

melynek . Afrikában. a T'ai Chi által szervezett .ısi kultúrája már korábban alulmaradt az új gondolkodással szemben. A világ mandalája a következı formát vette fel: 44 . Európában .ahonnan kiindult . Késıbb Európában.a taoizmus és annak szimbóluma. maradványaikat meg múzeumokba hurcolták. s ezeken egy megmerevedett vallás hívıi okos prédikációkat hallgattak. a chartres-i labirintust székekkel éktelenítették el.A mandalakultúrák elpusztításának egyfajta befejezését jelentette Tibet leigázása a nyugatiracionalista ideológia által vezérelt Kínától.látványossággá süllyedtek a katedrálisok. Ez világmérető folyamat volt. Tibetben a mandalák az egész életet behálózva uralkodó szerepet játszottak. Amerikában. de csak ritkán érintették meg a középpontot. Ausztráliában és Ázsiában az élı mandalákat elpusztították.

Az árnyékban.a technikába . magába az ellenvilágba .A mandalák mégse haltak ki teljesen. Nem véletlenül találja sok ember úgy a mi kultúránkban. melynek legfontosabb szimbóluma a hajtómő kereke lett. 45 . névtelen fogaskerék a hajtómőben. a fantáziákban sikerült megkapaszkodniuk. a romokban.férkıztek be. láthatatlan. hogy ı csak egy pici. az ırületben és a kábítószeres mámorban levegıhöz jutottak.

se nem rossz .ez van. kétségbeeséssé vált. és most feladatunkká válik a keresés. se rossznak .Nem kell aggódnunk a mandalák miatt. a meditáció felé. De épp a polaritásban megrekedt. A mandalához főzıdik.. Ma fordulóponton vagyunk. amely kívül rekedt. A mandala köre bezáródik. Ha az egyik fele (az agyé vagy a T'ai Chi-jelé) mégoly erısen dominál is. míg egy ember is él. hogy újra kinyíljon azután ismét bezáródik és ismét kinyílik. És ez se nem jó. Ezt az egyoldalúságot eredményezı fejlıdést nem tekinthetjük se jónak. Így éljük meg fokozatosan és nem véletlenül a mandalák külsı feltámadását. és ott kóros szenvedéllyé. Fekete Szarvas az indiánok kálváriáját egészen a pusztulásukig. 46 . Nem pusztulhatnak el. a saját közepén az ellenpólus átvészel mindent (mint a fekete pont a fehér mezıben). mert ezek a mővészetben és a meditációs hagyományokban új életre kelnek. Találkozunk az árnyékunkkal. Ezt a fejlıdést minden mandalából törvényszerően kiolvashatjuk.ez van.. fordul most a centrum felé. vagy a hopik a maguk próféciáiban). a mandalakultúrákban elıre megjósolták (mint az indián látnok. a belsı mandalákén. gyökereink újrafelfedezésének pontján. a középpont felé.

47 .

hogy az önmagához való hőséget gyakorolja. és Ön pedig csinálja nélküle. nem. nyilvánvaló. hogy ezt az elhatározását megvalósítsa. Figyeljen mindenekelıtt az értelmére és az ötleteire.ÁLDOZAT Most pedig olyan gyakorlatot fogunk végezni. melynek során megfigyeljük magunkat. és késıbb is a festés közben. intellektusa hamar feladja sértıdöttségét. kinek is? Mindenesetre nem nekem lesz!” Vagy: „Az egész értelmetlen és ráadásul még veszélyes is. mint vele. nélkülem!” Vagy még rafináltabban: „Eszembe se jut e szép könyvet tönkretenni. És itt van még egy esély: Ön elhatározta. Ne féljen. ha az intellektusa idáig elmegy.. Vagy egészen elvileg: „Ilyesmihez elvbıl nem csatlakozom. mert így megszabadul a teljesítés kényszerétıl és a hatékonyságból eredı aggályoktól egyaránt. mikor már olyan sok munkám fekszik benne. úgyis csak neki. Figyelje magát e közben az elképzelés közben. ha kész van! 48 . hogy aztán szétrombolja azt. Legyen meg neki az ı döntése. Hallgassa meg.” Örüljön neki. amikor megbékülünk a pusztulással és a rombolással. Fesse ki tehát ezt a mandalát abban a tudatban hogy utána majd feláldozza! Csak akkor lapozzon tovább az áldozás végrehajtásának az utasításaihoz. Ez most igencsak alkalmas pillanat arra. és nem olvas elıre. Tudatosítsa ezt. Meglátja: menni fog! Még jobban is megy. és így talán a valóság egy további trükkjére ébredünk.”. és akkor majd szeretettel és értelemmel teheti. hogy mit sugall magának: „Egy áldozati szertartás.. hogy az elméletet és a gyakorlatot nem választja külön. mielıtt még belekezdene a következı mandala festésébe. És ekkor kezdje el! Értelem helyett csinálja szeretettel. ez valami ódivatú marhaság!” Vagy: „Ezt most jó gyorsan megcsináljuk.

49 .

A 49. Hogy milyen nehéz valóban visszavenni saját teremtményünket. hiszen elpusztítja külsı formáját! 3. és a fordított folyamatot. vagy akár többször is. mennyire hagyatkozhat életében a tudatosságra. amely áldozat lesz és Önben fog továbbélni. és ezzel egója oltárán tőzáldozatot hozott. Vegyen egy füstölırudacskát gyújtsa meg. mert így van. És ez is rendben van. közepén egy lyukkal. Az Ön színes mandalája helyett ott egy elszenesedett kör maradt. kezdje! Ön elvégezte ezt a szertartást. Ez a párizsi Notre-Dame nyugati rózsája. melyek most felbukkannak! 2. Tényleg nehéz az egyszer már megalkotottat újra visszahozni. hogy minden múlékony ebben a poláris világban . Mi csak oda tudunk visszatérni. esetleg elızetes koncentrációval arra a mandalára. Csak a mandalát égesse el . és teremtse meg saját színes világát! Most hozzon még egy áldozatot! Fogjon egy ollót.AZ ELÉGETÉS SZERTARTÁSA Az elızı oldalon lévı mandalát a következıképpen égesse el: 1. pontosan a közepén lévı lyuknál! 5. Ez esetben szakítson idıt egy másik gyakorlatra: kérdezze meg magát. és égesse át vele a mandala közepét! 4. Hangolódjon rá e cselekedet rituális jellegére. Ha ezt nem tette meg. Fogjon egy égı gyertyát. mennyire uralja Önt az intellektusa. pontosan úgy.a testünket is beleértve. és vágja ki ezt az oldalt! Ne habozzon! Így lesz rálátása a Teremtıkre! 50 . és tartsa a könyvoldalt a mandalával úgy nyitva. és gyújtsa meg a mandalát a hátsó oldalról. Vegye szemügyre ezt a mandalát. aztán fújja el a lángot! Jó. Legyen tudatos. Bizonyosodjon meg az elégetés kapcsán a felismerésrıl.majdnem a külsı szélig -. oldalról az elszenesedett lyukon át néz egy mandala. tudatosítsa összes gondolatát és érzését. mint az elıttünk égı mandala. és hogy nem akar-e Ön ezen változtatni? Ha az áldozati gyakorlat során nehézségei voltak. ami mindig egy kicsit ravaszabb és így elvezeti Önt a lényeg mellett. s ez már megint egy mandala. a világ teremtését ábrázolja. azt láthatja az „elégetett” oldalon. csak olvasott idáig. és ez nem csak a mandalákra vonatkozik. ismételje meg a szertartást legalább még egyszer. amit csak nehezen pótolhat. akkor elmulasztott valami lényegeset. ahonnan származunk. hogy az a lehetı legmesszebb legyen a többi oldaltól.

51 .

mert ez van. egyszerően túl büszke a mővére.. tisztában kell lennünk azzal. mint egy ember. Az igazi forma. Mi csupán a materializált . hanem megfelelı kultikus helyiségekbe viszik ıket. Ha nem tud megválni tıle.Ha egy mandalát feláldozunk. Természetesen Ön is kezelheti mandaláit hasonló érzésekkel vagy tekinti azokat csupán színes képeknek Valahol e két szélsıség között lesznek az Ön érzései. Az ego lassan belefárad eme ötlet leküzdésébe. és kizárhatunk mindenki mást. ami megmarad számunkra. hogy valamit megtarthatunk magunknak.jóllehet. már rég egyesült az illetı emberrel. nem egy tettetett szentségrıl van szó. és nyilvánvaló tagadása annak az egyetlen biztonságnak. Ez annak az illúziónak a kifejezése. középen az Atyával. elképzeléseik szerint. Ugyanezt a gondolatmenetet követik a navajo indiánok. és mint meditációs segédeszközök. hátsó gondolatok nélkül tenni. amikor homokmandaláikat a rituális szertartás után átengedik az enyészetnek. Egyszer valamit. hogy elcsenhetünk az egónk számára az Egészbıl egy darabkát. az esszenciája pusztán szintet vált. Ez is rendjén való. összpontosítást szolgáló tárgyak szolgálnak tovább. A lektor. Ez 12 pár. hogy úgy élje meg mindezt. ahogy érzései diktálják. hogy annak igazi lényegét egyáltalán nem lehet elpusztítani. ahol azok kegyeletteljes légkört árasztanak.és ezáltal megmerevített . valamit. ismerje be azt is.. mert pl. önmagának. ami csak a miénk. állattal vagy istennel. Tibetben sem semmisítik meg a mandalákat. (Mi néz Önre a lyukon át? A kezdet teremtı mandalája. Engedje meg magának. amikor a testünktıl megválunk. Ugyanakkor épp olyan szép lehet a kész mandalákat megtartani és azoknak örülni. ahonnan jött. hogy mindentıl meg kell válnunk. egy mandalát visszaküldeni az egységbe szép rítus. Itt nem álszentségrıl.formájától tudjuk megszabadítani és visszajuttatni oda. Nos. Mi mindnyájan rendszerint abba a nagy illúzióba abba a kétségbeesett reménybe esünk. nem kell minden mandalát fizikailag elpusztítani .) 52 . Végsı soron nincs is pusztulás! Egy mandala éppúgy nem tud meghalni. valóban méltatás nélkül. legkésıbb akkor.

hogy megforduljunk és az extrémbıl elmozduljunk a Közép felé. hogy a pusztításban és a hanyatlásban is az újrakezdéshez szőkséges feltételt lássuk. Tulajdonképpen nem egy új látószögre. De többé-kevésbé erre figyelmeztet ma is egy katasztrófa: itt az ideje. a kerék is ugyanazt a kiutat mutatják: csak a kerek közepén van örök nyugalom. de számunkra nehezen elfogadható.. ahogyan van. míg végül középen megnyugszik. a sorskeréken láthattuk. (A legszőkebb keresztmetszet: a jelenünk. Hogy eközben az inga törvénye szerint a másik szélsıségnél kötünk ki. amely görög ısjelentése szerint (hé katastrophé) „megfordulás”-t jelent. oldal mandaláit! A lektor. 53 . lásd a 31.A gondolat. A régiek tehát minden katasztrófában a fordulat lehetıségét látták. Mindkettı. az inga is. 32. és az inga is (hacsak nem egy óramő hajtja) minden kilengéskor veszít egy kevés energiát. hanem a megfigyelés újfajta módjára van szükségünk. miszerint minden úgy van jól. azt már a 10. tarotkártyán. ısi.) Útbaigazítást a katasztrófa szó adhat.

akik kımővescéhekbıl váltak ki. Ez az út sem igazán új. Ora et labora. amin belül Önnek valamit meg kellene csinálnia és el kellene érnie. gyorsabban vagy lassabban. a kézi munkára. nem vetélkednek a partnerrel. minden keret korlát. és különösen nincs idı. szebben vagy csúnyábban. amit végül szét kell robbantani! A fejmunka és a kézi munka összefüggésére már a régi szerzetesszabály is utal. akkor az nem teszi Önt jobbá vagy rosszabbá. a keresztény templomok építımesterei voltak. Néhány szabály a kézi munkához és a megfelelı beállítódáshoz: Elsısorban magáért a munkáért csináljuk és csak másodsorban az eredményért. nem végzik se trehányul. egyszóval: Mindig a középutat járják. amikor azok fészket építenek. mint a barátja. Egyáltalán. imádkozz és dolgozz! Ez a szabály még abból az idıbıl származik. S ha mégis alkot valamit. Sok tanító számára volt és maradt létfontosságú a kétkezi munka és a fejmunka közötti kapcsolat. Vagy annak veszi. hanem akkor ez van . mikor a szerzetesek a kultúra hordozói. és a fészek közepétıl végzik. már minden volt valahol. se túlzottan pontosan. és kultúránk alapjait rakták le. ebben a könyvben nincs semmi új. ami: útja keretének De ne feledje. Gondoljunk csak a szabadkımővesekre. Se nem sietnek különösebben. Megfelelı idıben teszik. (Figyelem: az intellektus igyekszik ezt majd megfordítani!) Nem kell semmit sem teremteni és elérni.Most helyezzük át a súlypontot a fejtıl a kezekbe. Fesse a madárfészek mandaláját ilyen beállítódással: szálról szálra! 54 . hanem vele együtt csinálják. se nem piszmognak. Az ideális beállítódást a madaraktól lesheti el. minden származik valahonnan. Ezt már értékelheti: „ezt lopta” vagy „szorgalmasan győjtögette”.és ennek kell lennie.

55 .

A fazekas centírozásnak nevezi ezt az eljárást.az az érzés. ha pontosan a közepén és teljes nyugalommal végzik Egyébként az agyagdarab feltétlen lerepül a korongról. nézze magát. Alakítsa ki ezt a fantáziamandalát belsı dinamikájának megfelelı színekkel (például tőzpiros árnyalatokkal)! 56 . hogy az ember cselekvés közben érezze a saját Közepét.. ilyen például a fazekaskorongon való munka. Legyen mindig tisztában azzal.. melyeket nem is generál. aki e fokot elérte. Ezért okoz a tánc mindenkinek. körülményesen vagy hatékonyan imádkozni? Egyetlen célunk a Közép. Vannak tevékenységek. Erre a tapasztalatra törekszik a T'ai Chi .az ember reménytelenül szédülni fog. Próbálja ki csak egyszer is az ellenkezıjét: igyekezzen helyesen és jól táncolni! Már vége is az önfeledtségnek. ha a középbıl indulva hajtják ıket végre. Hasonlóan érezheti magát a furulya . Csak ha az értelem feladja. hogy ki kell hagyni az intellektust a játékból. harci technikáknál: a mozdulatok és ütések nagy sebessége és ereje a harcos közepének a nyugalmán alapszik. Forognak és pörögnek. pontosabban az egofeledtségnek. ami leginkább egy imához hasonlítható. ha türelmetlen lesz. Másra is felhívja figyelmünket a saját közép körüli tánc. Az iszlám dervisek fergeteges tánca is ezt az elvet mutatja. amikor keresztülrezegnek rajta azok a hangok.A KÖZÉP KÖRÜLI TÁNC. nézze magát. A korong nagy sebességgel forog. Céltalan táncnál viszonylag könnyő az intellektust rövid ideig kihagyni a játékból és önfeledten keringeni a zenére. oly sok örömet. tudatosnak maradni akármi is történjék: akármit is tesz éppen az ember szemlélje tudatosan önmagát. és egyik kedvenc érve az „unalmas”). melyeket csak akkor lehet jól csinálni. Hasonló jelenséget figyelhetünk meg a keleti. a mi örökifjú táncunkban élünk át. Ha nem sikerül ezt a közepet legalább megközelítıleg megtalálni amivel próbálkozik az értelem is. és nézze magát. csak hát ahhoz újra meg kell tanulni játszani. ha elfárad. A festıjátékban is csak oda jutunk. hogy irányítson . és ugyan ki akarna különösen jól vagy gyorsan. hogy a test mozog és az ember mégis mozdulatlan -. Nézze magát. hogy közepükben a nyugalmat (Istent) megtalálják. ha dühös lesz. gyızzük le a szédülést és tudunk szinte határtalanul keringeni. vagyis hogy minden mozgás a Közép-bıl folyik. ha unalmas lesz (az intellektus a változatosságból él.mint a test a T'ai Chi-nál. és a mő csak akkor sikerül. mégis belıle jönnek elı. és a Közép mégis nyugalomban van. amit a keringıben. hogy egy meditációról van szó. ÉS AZ INTELLEKTUS MINT NÉZİ A legjobb segítség ahhoz.

57 .

már régóta imádkozott. körülötte roppant nagy lendület.a kör isteni. Dolgozza ki a bourges-i katedrális egyszerő kerékablakát! 58 . Még sokkal késıbb is kör alakúra készítették a templomok ablakait. A ciklon centrumában szinte félelmetes nyugalom uralkodik. mert .mint az Istenség helyéhez . Elıdeinknek a tőzgyújtáshoz vagy a fémfeldolgozáshoz hasonló ugrást sikerült elérniük vele.mint egy természetes dóm . A legegyszerőbb ezt egy közönséges kerék képével megvilágítani. A kerékelv tudatos felismerése döntı lépés lehetne az ébredı emberiség számára. Mindenesetre ekkor már a Földön is volt egy nap-szimbólum. az égbe magasló kupola pedig kerek A keleti kultúrában és szimbolikában ez a megkülönböztetés szinte egészen pontos: a négyszög anyagi.kör alakú volt (niaux-i barlang). és így a poláris világnak . A kerék isteni vagy holisztikus jellegét mint szimbólumot viszonylag korán felismerte az ember.akik jóval idıszámításunk elıtt a francia Arričgevölgyben éltek . és ezért az egységnek elkötelezett forma.A KERÉK A nyugvó közép körüli mozgás elvét nemcsak a táncok rejtik magukban. Így már a crô-magnoni emberek is . Több utalás van arra. Sok bazilika és majdnem minden görög ortodox templom figyelembe veszi ezt a különbséget: A földön lévı templomépület négyszögletes. hogy a kör nagyon korán (vesd össze az aztékok napkalendáriumával) isteni szimbólum lett. hiszen a Naphoz . míg ez a forma a világi építmények esetében kivétel maradt. Ezt az elvet a legfeltőnıbben a forgószél mutatja. Talán a kereket is a napkerék után formálta. A középpont nyugalma a külsı mozgásnak felel meg. hanem a gótika évszázados rózsaablakai is.azért választottak barlangot templomul (bár nehezen lehetett megközelíteni).

59 .

s ez az út mentén vezet.” Formálja meg a 10. Valóban „véletlen”. és közben rátaláljunk a visszavezetı útra. Ma a bal agyfélteke meg elégszik a „versität”-tel. Ha az asztrológia „ördögi babona”. hogy felkutassuk az egységet a sokféleségben. hogy a két fogalom közti látszólagos ellentétet feloldjuk. Lao-ce azt mondja: „A képességet. Bár a mai keresztény egyház az alkímiát indulatosan elutasítja. majd minden második gótikus ablakrózsa a tizenkettes kulcsra van felépítve. kizáráson és kölcsönös leértékelésen a vallások között. a különbözıséggel. mint mai használóik. akkor miért van annyi asztrológiai szimbólum a székesegyházakban? Igen. különösen a katedrálisokéi többet tudtak. a régi templomok feltőnıen tele vannak alkímiai szimbólumokkal. és igyekszünk a sokféleségben fellelni az egységet. Angyal (vízöntı). Megkíséreljük a csatlakozást ehhez az ısi tudáshoz. ahol a törvényeket foganatosítani kellett volna. mely felismeri az ısi tudás forrását. Az univerzum szó erre utal. bika. hogy ezek éppen az ókor négy elemét (Tőz-Víz-Levegı-Föld) jelképezik? Aligha! Kézenfekvı a gyanú. sas (mint a megváltott skorpió). A rózsaablakok világán vezetı utunkon különbözı kultúrákat. amelybıl minden vallás merít akkor csodálkozunk a ma általános kirekesztésen. korokat és rendszereket fogunk érinteni. és az universität (egyetem .A RÓZSAABLAKOK VILÁGA Korokat és kultúrákat összekötı szimbolika Ha a mandalaszimbólum egyetemlegességére emlékezünk és felidézzük. hogy a régi templomok építıi és tervezıi. vörös fonálnak nevezzük. azzal az egyetlen céllal. és ábrázolja a tizenkét állatövet. hogy a négy evangélista szimbóluma mindenütt pontosan egybeesik az állatöv fix keresztjével: oroszlán. hogy csak egy igazság és így csak egy forrás van. tarotkártya sorskerekét a beauvais-i katedrális portálján! 60 .a fordító) eredetileg az a hely volt. és véletlen.

61 .

62 . ahogyan az a végtelent a végesen belül kifejezi. Ugyanez fellelhetı az iszlámban és a katedrálisok portáljain.A négyszög (mint a véges anyag szimbóluma) és a kör (mint a végtelen egység szimbóluma) kapcsolata megfelel a keleti yantrák felépítésének. Tekintsük meg a Clermond-Ferrand déli rózsáját. amely akár az iszlám mővészetbıl is származhatna. mindenekelıtt a rózsákban is. és ehhez olyan tiszta ornamentikát használ.

A párizsi Notre-Dame nyugati rózsájában, amelyet Ön a 51. oldalon egyszer már megfestett, van Szőz Mária a gyermekkel, körülvéve 24 mezıvel, melyek szép egységben a tizenkét állatövvel, az erényeket és a bőnöket, meg a prófétákat tartalmazzák.

63

Néhány keresztény szent különös szerszámot hord magánál, melyet mint alkimistahengert nem nehéz felismerni, ugyanígy például nem nehéz felismerni a kinyilatkoztatás presbitereit a Santiago de Compostella-i katedrálisban. A spanyol kolostor és zarándoktemplom, San Juan de la Peńa egy reliefjén határozottan fel lehet ismerni egy athanort, egy alkimista-tőzhelyet és a párizsi Notre-Dame északi, még ma is alkimistának nevezett rózsáját.

64

A lyoni katedrálisban a T'ai Chi-jel szimbóluma van a centrumban, tehát pontosan ott, ahol annak a taoista hagyomány szerint lennie kell. Az apokalipszis 24 presbitere veszi körül.

65

A toulous-i katedrális egyik rózsája szintén egy, a T'ai Chi-hez hasonló szimbólumot mutat, és még egy további utalással is szolgál. Ez a rózsa közepén tartalmazza a „templomoskereszt” két ábráját. Talán a temlomosok bírják a székesegyház még mindig rejtélyes keletkezésének megértéséhez és titkos szimbolikájához a kulcsot. Mert mind a mai napig tisztázatlan, hogy a gótika hogyan tudta ily rövid idı (mintegy 100 év) alatt ezen óriási épületek sokaságát létrehozni, minden elıkészület nélkül - mert nincs általunk ismert sikertelen kísérlet, nincs semmiféle hozzávezetı út. Ráadásul a legtöbb olyan helységben áll, mely mind a mai napig kicsiny, akkoriban pedig bizonyára semmiféle tekintetben nem voltak abban a helyzetben, hogy egyedül pénzt, tudást bocsássanak az ilyen építkezések rendelkezésére. Ebben az idıben - a pápaság mellett - csak a templomosok rendelkeztek befolyásos és hatalmas szervezette a nyugati világban. Kezdetben a Nyugat és a Kelet ellenségként álltak szemben egymással, késıbb azonban mint egymást kölcsönösen megtermékenyítı pólusok mőködtek tovább.

66

67

melyek bizonyára az év 52 hetét reprezentálják. A továbbfejlesztett ábécénk is »még« betőkbıl (németül: bükkbotokból. 68 . A mandalát. melyben a törzs papja botdobásból értelmezte Isten akaratát. és a régi zarándokutakhoz. hasonlóan a taoisták cickafarkszárak vetésével végzett Ji Csing orákulumához. és az látszatra alkalmazkodik. Mindez ismert jelenség: a régi tartalmat átveszik. Gyönyörő példája ennek a következı mandala: a 14. melyek ugyanahhoz a forráshoz irányítanak bennünket. itt újra négyszög veszi körül. hiszen 22 tarotkulcs (nagy arkanum) és 22 bető van a héber ábécében. melynek centrumában ornamentikák által körülvéve látható Krisztus feje. isteni írásrendszer elemei voltak. hanem egy divinatórikus.) áll. Mert ezek a betők eredetileg nem az emberek közti információrendszer. E kerék közepén nyugszik a megváltás. a külsı mezıkön 52 fejet találunk. rózsával ábrázolják Ez Mária és a szeretet jele. Egyre csak ugyanazokkal a szimbólumokkal találkozunk. és az egykori egyiptomi alakokat nyugati ruhákba öltöztették. A gótikán kívül is találunk kultúrákat összekötı szimbólumot templomainkban. új keresztény tartalmak kapcsolódtak A beauvais-i homlokzat sorskerekében ábrázolták a 10. itt is gyakran virággal. amelyek azokra a bükkbotokra utalnak nyelvileg. E keréknek van még egy különössége. hogy megfejtsük a teremtés nyelvének struktúráját. nevezetesen a 22 küllıje. Ez is egy fontos ısi szám. melyeket a régi germánok és azok elıdei arra használtak. Ezen elv alapján épültek fel a régi druida kultikus helyeken a keresztény templomok. mint a Santiago de Compostellára vezetıkhöz. A fordító. ha újra tanulunk. újra figyelünk a betőkre. úgy találta. tarotkulcsot. melyek komoly szerepet játszanak a Kabalában. és amely leginkább Buddha fejébıl nı ki. különbözıképpen ábrázolják. századból származó orvietói dóm nyugati homlokzata. hogy az általa „szerencsekerék”-nek nevezett sorskerék a gótika rózsájává fejlıdött. A rózsák szimbólumvilágán át vezetı utunkon hasznos lehet. a rózsaablakoknak egy csodaszép könyvet szentelt. hogy kiolvassák belılük az istenek akaratát. A keresztény kerékablak közepében is van megváltás. amit gyakran ezerlevelő lótusszal ábrázolnak. aki Krisztus. de megnyilvánulhat a Logosz által is. és az állatövekbıl az evangélisták szimbóluma lett.A sorskereket különbözı helyeken. Cowen. Gondoljunk a romantika egyszerő szerkezető kerékablakainak szimbolikájára és a buddhizmus újjászületési kerekére.

69 .

Akármilyen magyarázatot fogad el az ember . Így anélkül is megnyugszik a tekintet. és nem tekinthetünk el tılük. és figyelje meg. és ha semmi sem történik. s közben átélheti a rózsaablak üzenetét egyszer a reggeli. hanem a nézés. Ha megtalálja a helyét a templomban. hogy megtörténjen. Rám személyesen a kölni dóm sorsa tette a legmélyebb benyomást. másszor az esti fény színeiben. A 71-72. hogy csinálna valamit. Ismételje meg ezt a gyakorlatot a rózsaablak elıtt egy másik napszakban.ezek a hatalmas építészeti mőemlékek még mindig itt vannak. oldalon ugyanazt a rózsát találja. hogy ez nem véletlen. 70 . Hagyja. hagyja. akkor pillanatnyilag az a legjobb. hogy az óriási fekete dóm külsıleg szinte sértetlenül emelkedett ki a romsivatagból. Egyszerő lett volna köveket dobni a „jámbor” ablakokba. Még olyan (gyökerekig hatoló) radikális mozgalom mint a francia forradalom sem érte el azt. miként változik minden idıben az ablakokban tükrözıdı teremtés. és biztos. Viszonylag ártalmatlan pusztítások azonban mind a mai napig elıfordulnak. aztán szemben az este színeiben. hogy egy rózsa essen a látóterébe. Akkortájt keveredett bennem a „Szóval mégis vannak védıangyalok?!” és az „Itt valami nincs rendben!” érzése. aminek meg kell történnie. hiszen nyugati múltunk ezen gigantikus bizonyságai még mindig köztünk vannak. hogy a katedrálisokat komolyan megrongálják. különös felügyelet alatt állnak.A következı gyakorlat most egy katedrálisba vezet. Nekem még mint gyereknek mutatta meg apám a szétbombázott Köln városképét. hogy tekintete körbejárjon a rózsán. Látogasson meg hát egy Önhöz közel lévı katedrálist! Üljön le a templom hajójában úgy. Megdöbbentett a tény. és tartsa szemmel. Egyedül csak a középpont marad változatlan. Nem a felismerés a fontos. Fesse ki elıször a reggel. ám ezek a kövek a vallás elleni győlölet dacára sem kezdtek repülni.

Ez nem véletlen. hogy az valóban a fényhez igazodva épült. oldalon) az iránytő rózsáján. akkor észrevehette. reggel. azaz középen állt. Régen még az oltár is a kereszt két szárának a metszéspontjában. majdnem minden katedrálist ily módon állítottak be. vagy a rózsakereszt szimbólumon. a hit titka. ezt gyönyörően megfigyelhetjük (a 37. és az oldalhajó a latin kereszt rövid északi-déli szárát képezi. Mert hiszen a kereszt is a mandalából keletkezett. Így történhetett meg a változás.Ha ezt a gyakorlatot egy katedrálisban végezte. 71 . A fıhajó pontosan nyugatról keletre mutat. mint Chartres-ban a mai napig. a legtöbbjük keletre mutat (latinul oriens: Kelet. Napisten). végtelen az isteni területén.

72 .

73 .

akkor fogjuk átélni. hogy lehet az. ahogy van: örökké. E helyzethez tökéletes analógiát találunk a fizikai környezetben. ahol Ádám és Éva még nem ismerték fel. A legtöbb rózsa a megfelelı égtájat követi tematikájában is: északra a múltat helyezték. aki ennek jelentıséget tulajdonít. Ahogy korábban a teret leplezte le számunkra a mandala. keleten nincs rózsa. hogy ez a világ atomokból épül fel. hisz minden szinten létezik. érvényes a keresztény vallásban is. idıtlenül.és idınélküliségben . A fenti krisztusi mondathoz még egy további hasonló szellemő kiegészítés járul: „Bizony mondom Néktek: a mennyei birodalom bennetek van!” Innen nézve térképpé lesz számunkra a rózsaablak. akkor azt látjuk.Feltehetnénk magunkban a kérdést.az ott uralkodó tér. ezt mi polaritásban . de azzal sohasem érintkezünk Amivel mi érintkezésbe kerülünk. feledésbe merült rend sok elemét tartalmazza. az évszázadokéban. vagy a gyermek Jézussal vagy Máriával. ahogy Hérakleitosz megfogalmazta). Amíg kívül a Teremtés uralkodik a sorskerék törvénye szerint az idın keresztül. és ezzel eltőnik az idıtengelyrıl. Tudjuk. A Kelet már minden rózsa középpontjában . nyugaton a jövı helyezkedik el. gyakran az ótestamentum jeleneteivel. mondjuk az utolsó ítélet által ábrázolva. és hogy ezek az atomok tulajdonképpen energiából állnak. amelyet mi is minden reggel megfigyelhetünk az égen.mint egy egyenes idıtengelyt képzeljük el. addig a középben a Logosz uralkodik. Krisztus által. Ebbıl az a tanulság vonható le. Nyilvánvalóan. az év 52 hetében. Amikor Krisztus a rózsa centrumában trónolva így fogalmaz: „Senki sem jut el az Atyához. hogy egy út vezet csak az égbe Istenhez. a 12 hónapéban. És még egy idıvel összefüggı jelenségre hívja fel figyelmünket a rózsa: míg kint a teremtés polaritásában minden szüntelenül fejlıdik és mozog (minden folyik. délen inkább a jelent találjuk újtestamentumi témákkal. vagy Krisztussal mint a világ bírájával vagy az Új Jeruzsálem felépítésével. ez számunkra azt jelenti. hogy a mi poláris világunkban egyedül az biztos. az állatövben. hogy a keresztény templomokat így orientálták. mert az egységben nincs (férfi és nı = poláris) megkülönböztetés. hogy ugyanaz a térkép mindenütt feltőnik mint jel és szimbólum. A katedrális egy alig ismert. úgy a rózsa az idıt mint illúziót leplezi le: kívül a rózsa szféráiban ábrázolják. a középpontban egyesül. Mi egy illúzióvilágba ágyazva élünk egy üres világban. noha alig akad ma pap. Ha az idıt lineárisan . ami valóban van. és mindenütt. hogy a jelen pillanatnak. miért használunk mi Nyugaton egy ilyen szót amely nem tartalom nélküli „irányt keresni”-t jelent hanem szó szerint „keletet keresni”-t. igen.jelen van. nemcsak az egész univerzumé. a közép idıtlen. hanem belsı lelki tájunké is.. tehát az anyagi rész egész pici és a középben van. hogy minden úgy marad. egészen a közepében van. az bizonyítottan illúzió. mint egyébként minden más mandala.különbözı képekben . Nem is 74 . Az egyetlen. az örökkévalóságtól az örökkévalóságig. idı és tér nélküli egység közepén keresztül visz vissza abba a paradicsomba. ahogy van.. Csak ha visszatértünk a középbe. hogy különböznek. és ez az út egyetlen. hogy semmi sem marad úgy. az úgynevezett idıpontnak egyáltalán nincs kiterjedése az idıtengelyen. az úgyszólván idıtlen. Talán azért mert a fény keletrıl jön? És az ısi ezoterikus bölcsesség az „ex oriente lux”. hacsak nem általam”. minden egyes ember belsı lénye felismeri: ez a szimbólum itt volt és itt is marad örökre. Mindez összetart.észleljük. Így már nem csodálkozunk többé. örök nyugalomban marad. mely a jövıbıl jön és a múltba vezet. ott a fıoltár.

és kaotikus. az ısi jellel. építı erıket szimbolizál. Ez balra forog. és kozmikus. A kör mindig újból bezáródik. A napkerék az óra mutatóival együtt forog. 75 . és ha vissza akarjuk szorítani. Nincs menekvés a mandalák területérıl.eltörölni a föld színérıl. és megfordítva.lehet .ahogy a rövid történelmi áttekintés bizonyítja . akármennyire is védekezünk ellene. ahogy a népek meséi és mondái. még a horogkereszt hatalomgyakorlásának idején is kialakult egy kiegyenlítı ellenerı a fehér rózsa szimbólumával. pusztító erıket szimbolizál. Akármit követünk is el a mandala ellen.mint ahogy ez a svasztikával. akkor is újjá fog születni. amely igyekezett visszajutni a középhez. a runával történt -. mindig fel fog bukkanni. a sorskerék természetébıl adódóan fent újra lent lesz. Önkéntelenül is a T'ai Chi-jel fekete mezıjében lévı fehér pontra emlékezünk Bocsásson ki tüzet a horogkereszt meghajlított végeibıl! Így indiai tőzkereket kap. egy forradalmár sapkáján vagy a Notre-Dame rózsájában. mindig fel fogjuk ismerni egy vadászbombázó kormánymővén vagy a betlehemi csillagban. Még ha egy a rend ellenében balra forgó kerékkel tesszük is . Minduntalan felszáll a lélek mélyérıl. És valóban.

Keresse ki az érzése szerint legjobb elrendezést! 76 . (Vesd össze ezzel a buddhisták újjászületési kerekét és az ingát!) A rózsaablakot a világ horoszkópjának tekinthetjük A világ születését és annak további fejlıdését ábrázolja. a Plútó (sötétvörös) a Skorpióban. nem egyértelmőek.amennyiben Önt ez érdekli . Színezze ki most ezt az ábrát. mint minden mandala . a horoszkópmandala régi ábrázolását . a Merkúr (narancs) a Szőzben.olyan színekkel. ha egy fölfelé keskenyedı spirált képzel el. Így emlékeztetnek bennünket egy másik mandalára. Ezek a színodarendelések vitatottak.halak Már ebbıl a felosztásból is adódik a színek egy . amelyik olyan. a Jupiter (ibolya) a Nyilasban. kezdhetjük elölrıl. a megváltáshoz. érdektelen. a Vénusz (zöld) a Mérlegben. a Vénusz (zöld) a Bikában. Mármost egy horoszkóp sem merev. akkor tovább differenciálhat. de ez. az Uránusz (kék vagy tarka) a Vízöntıben és a Neptun (palackzöld) a Halban találja meg a helyét. a Merkúr (sárga) az Ikrekben. mint egy csigaház. Ha Ön még a bolygókat is figyelembe veszi. mint azt néha feltételezik. csak egy picit magasabb szinten.szőz . mint egy horoszkóp. és ezúttal valamivel kisebb lesz. Ha a kört körbefutottuk. Ha eddig még nem foglalkozott asztrológiai szimbolikával. íme néhány rövid utalás: az állatövek 12 jegyét a 4 elemhez rendelték: a három Tőzjegy: kos . A Mars (piros) a Kosban.mérleg . hanem éppen úgy. így közeledünk a közepe felé.dinamikus folyamat Csupán. mozdulatlan alkotás.vízöntı a három Víz jegy: rák .oroszlán . a Nap (arany) az Oroszlánban. amelyek az állatövekhez tartoznak. melyek illenek az egyes szférákhoz és a bolygókhoz. a térrıl és az idırıl. a középen uralkodik nyugalom.bak a három Levegı-jegy: ikrek . a mi célunkat illetıen. addig viszont hosszú az út.skorpió .bizonyos elrendezése. a Hold (ezüst) a Rákban. amely szintén egy szimbólumban köti össze a teret és az idıt: a horoszkóp az a tér-idı egyenlet.A gótikus ablakrozetták közepén lehull a lepel létünk két nagy titkáról.nyilas a három Föld jegy: bika . amely egy személy vagy esemény születési helyébıl és idejébıl számítható ki. a Szaturnusz (fekete) a Bakban. A legjobb.

77 .

A rózsaablakban a világ születése egy robbanásra. megvált bennünket a sors. egy pontba győjti. majd kıvé mered. A fény elemekre bomlik. színes és sugárzó lesz. Némely rózsa szélén csakugyan gyújtólencse formájú szerkezetek vannak. ahol tizenkét ilyen gyújtóüveg irányítja középre a figyelmünket. a tudomány által is feltételezett ısrobbanásra hasonlít. 78 . a széle felé egyre jobban megszilárdul. Fordítva pedig a rózsa visszaveszi a teremtést. mint egy gyújtólencse. A középsı medalionnak szintén van tizenkét gyújtóüvege. amely sugarai középpontjában gyújt tüzet. ami által az ott ábrázolt Krisztus a szó igazi értelmében gyújtópontjává válik az univerzumnak. például a chartres-i déli rózsa. ahogy a nirvána üressége a buddhistát az újjászületés kerekétıl. Ezek összpontosítják a fényt.

az a hatágú csillag . a sok kísérlet ellenére soha többé nem sikerült hasonlóan káprázatos színes üveget elıállítani. A rózsaablak a Napot közvetíti felénk. hogy az több fényt tartson fogva. sajátos fénytörése révén alig engedi szabadon. szintén a fény születését hirdeti a téli napfordulón. de a végsı titok felderítetlen. fenn az emberek felett. mint sok egyéb a gótikában. melynek fényébe közvetlenül aligha pillanthatunk. Állítólag a 13. hogy bár beereszti a fényt. Hasonló jelenséget mutatnak a rózsaablakok. úgy. a rózsaablak fıszíneivel -. században drágaköveket öntöttek a üvegablakokba. A rózsák mint a Nap szimbólumai és képmásai a valóságos Nap meg a katedrálisban lévı emberek között teremtenek kapcsolatot. mindenekelıtt a gyémánt titka épp az. és a katedrális belsejét misztikus megvilágításba helyezik Így lesznek az ablakok a katedrálisok csillagaivá és a rózsák azok Napjává. Logoszhoz vezetı utat mutatják. rajtuk. az tehát fogva marad a kıben és csillogtatja azt. Dávid csillaga is. A rózsaablakok centrumát képezı Logosz pedig köztünk és Isten végtelensége között teremt összeköttetést.A fény a rózsák központi jelensége és a gótika egyik titka. a tüzet és a vizet jelképezı vörös és kék színnel. mint a drágaköveken keresztül tör be a fény.melyet gyakran ábrázolnak egymáson áthatoló háromszöggel. mely a makrokozmoszt a mikrokozmosszal egyesíti. tehát a legnagyobb sötétség idején. mert a drágakövek. ahogy a rózsaablakok is a legnagyobb sötétség idején üzentek Formáljon csillagot a bourges-i katedrális kupolájából! 79 . mint ahogy Isten jelenlétét sem viseljük el közvetlenül. Valami keveset tudunk. A katedrálisok kupoláján. Az íves ablakok üvege mind a mai napig ırzi titkát. csillagként ragyogva mutatják a rózsaablakok az utat a templom hajójában. ahogy a betlehemi csillag mutatta azt a három napkeleti bölcsnek És még mindig ugyanazt a Krisztushoz.

80 .

Fény nélkül semmi sem nyilvánulna meg számunkra. és így tovább. és ott a centrumban fixálják. mert valami más hideg. a fény hiányának a kifejezıdései. Logoszhoz vezet. Egy központból indulva terjednek a világ színei és struktúrái. ott valami forró. A rózsa fényjátéka ugyanúgy a középen lévı Lényeghez. Így a rózsa lényege szintén a közepében. amelyik hiányzik ahhoz. a Logoszban van. a lényegre irányítják. Kicsit leegyszerősítve a dolgot. a Sátánra. De a lényeg sohasem a formákban rejlik. mint ahogy a katedrális lényege a belsı térhez. A mi világunkban mindent az ellentét. hogy miközben a fényt szétszórják. amely a középsı kép mögött lappang. amelyek kifelé egyre anyagibb jelleget öltenek. és a forma csupán segíteni tud abban. a szépnek csúnya. az Aquinói Tamás emlegette „arany középben”. úgy a sárga hiányzik neki.A SZÍNEK VILÁGA A teremtés története ezekkel a szavakkal kezdıdik: „Legyen fény!” A fény tehát kezdettıl fogva a középpontban áll. minden színnek megvan a maga kiegészítı színe. mert valami más nagy. ha kéknek tőnik valami. a férfinak nı. A bıség képével kápráztatnak el és mégis a hiány. nevezetesen az. kifelé viszont a polaritás világa kezdıdik. Ha egy tárgy piros annak a zöld hiányzik. ott. olyan alkotás. az „a 10 000 dolga a világnak”. úgy keletkezik az egész világ a fehér fénybıl. a szemet fogságba ejtik és a középre. 81 . a szó legszorosabb értelmében körülötte forog. amelynek színeiben és formáiban állandóan elveszünk. tehát abban az ideában. mint „ennek a (poláris) világnak az urát”. ahol nincs szín. mert úgy hatnak. Mint minden szép dolog a világon. még Krisztusnak is szüksége van egy ellenpólusra. nem holmi kıfalakhoz és tornyokhoz. A keréknél is üres a középpont (a tulajdonképpeni lényeg. Ebben segítenek nekünk a katedrálisok rózsái. a hiányzó pólus határoz meg: itt valami kicsi. Ahogy minden tér a tér nélküli pontból fejlıdik ki. így a színek és a formák is az illúziók világába tartoznak. ami mögött újra meg kell találnunk az Egyet. ami leköt minket. amellyel együtt megközelítıleg fehéret (a gyakorlatban inkább szürkét) ad. a jónak rossz kell. a kerékagy) és mégis minden. Így minden egyes színnek tulajdonképpen szüksége van az összes többire. mindig amögött húzódik valahol. és fordítva. és így maga is a teremtés mása. hogy rajta keresztül eljussunk a lényeghez. A rózsaablak a katedrális fényét közvetíti az emberekhez. hogy az egész újra fehér legyen. Következésképp minden színnek megvan az ellenszíne. akit tisztel. Noha a polaritáshoz kötıdve mi formákra és struktúrákra gondolunk inkább. hogy megint fehér legyen. ami ebbıl a középbıl kinı. A mindent átfogó egység a középben van. ha katedrálisról beszélünk. a gazdagnak szegény. míg végül a katedrálisok kıfalainak szerkezeteibe torkollnak. Minden.

gondoljon a szivárványra. hogy a fehér napfény megtörik a számtalan esıcseppen. végezzen el néhány egyszerő gyakorlatot! Hogy minden szín a fehérbıl keletkezik hogy a fehér tartalmazza az összes színt. Fessen ki minden mezıt a megadott színnel! 82 . ha a Nap normális fényét vagy annak kicsinyített mását (például a villanykörte fényét) prizmára veti. A következı mandalán ezt még egyszer egészen világossá teheti. ami (egyébként szintén egy természetes mandala) úgy keletkezik.Hogy a színek lényegével jobban megismerkedjen. kiderül abból. Ha ez túl komplikált Önnek.

A színek néhány titkát még leleplezi a színcsillagmandala: 1. és így tovább vég nélkül. A köztük fekvı háromszögek színei szinte maguktól adódnak.. Ebben a gyakorlatban a színek teremtéstörténetét festve akarjuk megmagyarázni értelmünknek Az alább lévı rajzon hagyja a Dávid-csillag belsı hatszögét fehéren. A kiegészítı színek (mint ellenpólusokhoz illik) egymással szemben helyezkednek el. hisz az univerzum a belsı fény által minden másodpercben újrakeletkezik. Minden kiegészítı színpár három primér színt tartalmaz. mint az indiai felfogásban.. Ne aggódjon. A sárga és a zöld sárgászöldet. mint eredeti színt. a jobb alsót pedig sárgára. majd ragassza rá egy kerek keménypapírra szúrjon lyukat a közepébe és rögzítse ezen a lyukon keresztül egy gombostővel egy talpazatra.a megvilágosodás egy pillanatában -. hogy nehézkes szemünk (!) számára látszólag álljon. ha követi a nyilakat. és keveri a két szomszédos színt. Ezután már csak a korongot kell megforgatnia.És ha most kedve van. vágja ki azt. akkor semmi más nem történik. újra fog kezdıdni. 4. újra fehér. 2. Egymás mellé helyezve a lehetı legnagyobb kontrasztot képezik. miután a piros és a sárga együtt narancssárgát. kék és piros lilát ad. (Csak a három alapszín fénybıl való keverése hoz létre fehéret. lehetséges (hangsúly az „összesen”) színárnyalatot. Egy teremtési ciklus visszatért a kezdetéhez. Ha Ön a rózsa szemlélése közben hirtelen a színes sokféleségen át a Középbe zuhan. mint ami történt egyszerő gyakorlatunk során. a három úgynevezett alapszínnek megfelelıen. ahol az univerzum minden pillanatban újra létrejön. festékekkel ezek csak feketéhez közelítı szürkét adnak. amit ekkor lát. A továbbiakban csak a két szomszédos csúcsot vagy színt kell összekeverni. csak egy kis munka: fessen magának ismét egy színes kerek mandalát. hanem a fény átváltozása a színek sokaságába állandó teremtéssé teszi ıket. mégpedig olyan gyorsan. Most már bizonyára azt is megérti. ugyanúgy. 83 . Ennek fordítottja történik a gótika rózsáiban. kék és sárga zöldet. Nem kell hozzá mágia. Összekeverve újra fehéret (szürkét) eredményeznek. hisz a színek sokaságából újra létrehozta az eredeti fehér színt. hogy a színes televízió három színnel az összes többit elı tudja állítani.) 3. A lektor. a bal alsó háromszöget kékre. és így megkapjuk az összes. Így visszavezette a teremtés egy ciklusát az egységhez. Az egyetlen szín. Például a vörös és a narancs narancsvöröset ad. A felsı háromszöget fesse pirosra. a szivárvány összes színét újra fehérré teheti. Ezek a másodlagos színek. Nemcsak a teremtést ábrázolják bennük képileg. amelyek együtt újra fehéret alkotnak. és már csak fehéret lát .

84 .

amely a színeket mint a polaritás kifejezıdését velünk felismerteti. 85 . Ön által már ismert szimbólumot. hogy mit lát maga elıtt.Most vegyünk még egy játékot. aztán tekintsen rá néhány percig nagyon erısen és intenzíven! Majd csukja le a szemeit és figyelje meg. Világítsa meg egy viszonylag sötét helyiségben a következı.

Ez az úgynevezett „utókép” mindig az ellen. amelyet nagyon szívesen képviselne mindenki. A fekete a színek hiánya. tehát a kiegészítı színt. csukja le a szemét pár percre és győjtsön érveket ez alatt az idı alatt az ellenpólus javára. minden álláspontnak az ellenálláspontja. az „árnyékban” van elrejtve. nagyon közel vannak egymáshoz . hogy az egyik pólus felé eltávolodott.Helyes. A szó szoros értelmében közvetlenül mellette. középen van. mert az minden szín együttese. Hamarosan észreveszi. Szeretet és győlölet. illetve nehéz meglátni. és az éppoly könnyő. Figyelem! Tudatosítsa magában. hogy az ellenpólus az ellenkezı álláspont felıl ugyanúgy képviselhetı. mint a tiszta fehér fényt. Az egyetlen igazság. s ez megváltoztathatja az Ön egész életét! E könyv kereteit messze meghaladó gyakorlat lenne a következı: amikor észreveszi. amelynek nincs ellenszíne. 86 .és minden pólusnak megvan az ellenpólusa.vagy kiegészítı színbıl áll. hogy az ellenpólus milyen közel van a tudatunkban. ha fekete szimbólum helyett fehér szimbólumot lát fekete alapon. Az álláspontok végül is mindEgyek. mint a népnyelv is tudja. hogy ez alól a törvény alól nincs kivétel. A gyakorlat megmutathatja nekünk.

A fény így keményen áll a fal. mert ha túl közel megyünk hozzá. Nekünk a polaritás szintjén a rózsaablakok közvetítik és fordítják le az Egységet. mint pl. Mi nem láthatjuk Istent (az Egységet). hogy amikor Isten fényjelenséggel lép fel. A Bibliában ezt formálisan úgy ábrázolják. a teremtés sötétségével szemben. a polaritás világából egyáltalán nem észlelhetı. Ez a közvetítés különbözı állomásokon keresztül fejlıdött ki.A tiszta fény amely az ezoterika és a vallás számára mindig is az egység és a megvilágosodás szimbóluma volt. A régebbi ablakok (a legkifejezıbben a román kerékablakok) töretlenül engedték beáramlani a fehér fényt a központi nyíláson. a spanyolországi Astorgában. nem tudjuk elviselni. akkor fényessége elvakítja az embereket. 87 .

A késı gótika teljesen kifejlıdött rózsáiban a tiszta fehér fény szimbólumát a Logosz vagy a (Mária-) szeretet szimbóluma váltotta fel. 88 .

A SZÍNEK SZIMBOLIKÁJA A legtöbb rózsa uralkodó színe a piros és a kék, általuk lehet a meleg és a hideg polaritását ábrázolni. E kettı közepén, mint a színmandalán is láthatjuk, van a lila, mely a szakrális színvilágban (lásd a miseruhákat!) „szent” jelentıséggel bír, hisz az embereket a spiritualitásra, a középre vezetı útra ösztönzi. A kék nemcsak a hideg színe, hanem egyúttal a befogadónak, a felvevınek, vagyis a nıi princípiumnak a színe. Így ez a színe Szőz Mária köpenyének is, aki maga a nıiség, akinek a neve összefügg a kék tengerrel, a „mare”-val. A tenger az elnyelést és az elsüllyedést szimbolizálja, így a kék szín mélységet, elsüllyedést és passzivitást fejez ki, ahogy azt az alkohol élvezete után emlegetett „kék hétfı” és „kéknek lenni” példákból láthatjuk. (Ezek tipikus német kifejezések. A fordító.) A kék tehát a nıi, a szaporító, sokszorosító princípium színe. De a Teremtı egy aspektusához is hozzájárul. Visnu, mint „a kék Isten” ismert az indiaiaknál. Agnit, „az igazságkeresés istenét” is gyakran ábrázolják kéknek. Ezzel a kék az igazság, a hőség és a halhatatlanság színévé is válik És ahogy belemerülünk a hővös kékbe, úgy emel ki minket a piros. Ez a forró és a láng színe, meg a Szentlélek színe is, mely pünkösdkor lángnyelvekben ereszkedett le az apostolokra. A bátorság színe, meg a lelkesedés tüzéé, és ugyanolyan élénkítıen hat a külvilágra, mint a lila a belsıre. Emellett a piros a szeretet színe világunkban, ezért beszélünk forró, sıt lángoló szerelemrıl. A cigányok veszélyesnek találták lakókocsijukban a túl sok pirosat, ügyeltek arra, hogy mindig elég lila vegye ıket körül, mert a lila a közép kifejezése. Fontos, de érthetı módon ritka szín a rózsaablakokban az arany, mert az csak az „arany közép”-nek, fıleg a Logosznak és a napfénynek jár ki, amely a megnyilvánult fényszimbólum ábrázolására szolgál. A hétköznapi világban is csak a legfontosabb és legcentrálisabb dolgok számára van fenntartva az arany. Már az alapul szolgáló fém magas anyagi értéke is kezeskedik errıl. Tehát a királyok és a császárok színe és féme ez a mi nyugati világunkban, de a világ többi részébe is. Csak a maják, aztékok és inkák mesés aranykincsére kell gondolnunk, akik számára ez a szín, mint legfelsıbb istenségük lakóhelyének, a Napnak a színe, szent volt. Nagyon közel áll hozzá a sárga, amely tiszta formájában a fény színének számít. De amint átmegy fakóba vagy „kénesbe”, az irigység, a féltékenység és az árulás színe lesz. Júdás Iskariótot gyakran ábrázolják ebben a színben. Ilyen a színe a kénnek, annak az alapanyagnak, amellyel az ördög a poklot főti. A fehér a töretlen fény színe, az aranyhoz hasonlóan csak a legelıkelıbbeket illeti meg. Ez a papi ruhák színe, Aaron, az egyiptomi pap, a Biblia elsı papja ugyanúgy ezt viselte, mint az indiai guruk, és a pápa öltözete is fehér. Ezenkívül a feltámadásnak és a halálnak a színe is, mert aki fel akar támadni, annak elıbb meg kell halnia. Így aztán a szellemi újjászületés színe is. Ne csodálkozzunk azon, ha más országokban és kultúrákban, mint pl. Indiában, Japánban a temetés színe fehér. Ez csak azon álláspont kérdése, amelybıl a halált nézzük Sok országban a halotti virágok is fehérek, akárcsak azok a virágok, amelyeket az újjászületett mestereknek ajándékoznak A lótuszvirág, a legteljesebb fejlettség szimbóluma sem véletlenül fehér Keleten, a tökéletesség mellett az abszolút tisztaságot is szimbolizálja, s ezzel megint

89

hazatértünk; és azt látjuk, mi, akiknek mindenre bizonyíték kell, hogy a fizika szerint a fehér az egyetlen tökéletes szín, mert magába foglalja az összes többit. És számunkra is a tisztaság szimbóluma, amit „hófehér”, „hattyúfehér”, „liliomfehér” szavakkal külön hangsúlyozunk. A többi szín igencsak háttérbe szorul a rózsákban, ami nem jelenti azt, hogy a mandalák kifestésekor Ön ne használjon más színt. Az indián mandalákban például a zöld és a barna, mint a természet leggyakoribb színei érthetıen gyakrabban vannak képviselve. Emellett a zöld mint a béke színe nemegyszer a rózsákban is elıfordul. A zöldet még az iszlám színeként, meg a növekedés szimbólumaként is számon tartjuk. Ahogy a természet kizöldülése a hosszú, halálhoz hasonló (fehér) tél után reményt kelt az emberekben, úgy szimbolizálja a zöld a tavaszt. Természetesen még sokkal több asszociáció társítható az egyes színekhez, és még több szín is van, játsszon velük tovább, ha van kedve hozzá. Nézze meg még egyszer a már kifestett mandaláit a színek szempontjából, és gondolkozzon el azon, hogy vajon mit mondanak Önnek a színek. Szemlélje meg figyelmesen a feketét is, noha az tulajdonképpen nem szín, az csupán a színek távollétére utal, és mégis körbevesz minden rózsát, mert belülrıl, a katedrálisból tekintve a rózsák körüli kıszerkezetek feketének tőnnek. Ha újfent visszatérünk a fehér szimbolikájához, akkor a fekte jelentısége hamar világossá válik Ahogy a fehér a mindent felölelı tökéletességet ábrázolja, úgy a fekete az abszolút redukálás, minden fény és ezzel minden szín hiánya. Az asztrológiai szimbolikában a Szaturnusznak, a küszöb ırének a színe ez, nálunk pedig a gyász és a halál színe. Mindenkinek el kell haladnia a „küszöb ıre” elıtt, a legvégsıkre való redukálás szakaszán, mindenkinek át kell mennie a sötét póluson, az árnyékon vagy az alvilágon a fényhez vezetı útja során. Ezt szimbolizálják a rózsák azzal, hogy valósággal arra kényszerítik a tekintetünket, hogy kövesse ezen út archetipikus menetirányát. A környezı kıszerkezetek sötétjébıl érkezve a szem végigvándorol a rózsa színpompás perifériáján, és az úton egyre több fényt nyer, míg végül a tökéletes, mindent tartalmazó középben végzi. Érdekes gyakorlat az is, hogy megtaláljuk, mit akarnak mondani a színkombinációk, hogy rájöjjünk, melyek fordulnak elı gyakran és melyek ritkán. Már többször észleltük, hogy a piros és kék túlsúlyban vannak a katedrálisablakokon. Ezzel a két színnel gyakran találkozunk a tarotkártyák képein, és ott is ugyanazt fejezik ki: az ellentétek poláris világának egy aspektusát. Van egy színkombináció, amelyet még sohasem láttam egyetlenegy rózsaablakban sem: a vörös és a fekete. Az is a polaritást ábrázolja, de már biztos, hogy Ön is észrevette - annak egy olyan aspektusát, amely nem illik templomaink képébe. Ezek ugyanis az ördög színei, és számukra nincs bebocsátás a hivatalos keresztény templomokba. Következésképp az anarchisták e színeket választották maguknak, és az északamerikai navajó indiánok is ezekkel ábrázolták „a pusztítás Istenét”. Érdemes talán a nemzeti zászlókat is szemügyre venni egyszer ebbıl a nézıpontból. A németeknél a polaritás ördögi aspektusának színei, a fekete és a vörös megelızik a tökéletességet szimbolizáló arany színét. A régi német zászló a polaritás színeit még a középen lévı egység köré rendezte: fekete fehér - vörös. Ha van kedve, játsszon el egyszer a színekkel és a zászlókkal meg a jelentésükkel. Talán nem véletlen, hogy egy olyan ország, mint Svájc, amely Európában talán egyedül tekinthet

90

vissza békés történelemre, szinte egyedül bír zászlajában egy tökéletes mandalával. Ilyen játékoknál ajánlatos vigyázni, hogy ne keverjünk bele értékeléseket, sokat tanulhatunk e téren a „kevésbé civilizált” kultúráktól. Az indiaiak Sivának, a „három Isten” egyikének, a pusztítónak, a feloszlatónak is építenek templomokat, és tisztelik ıt, hiszen a poláris világban ı az úr. A navajók is imádkoznak az ı „Idegen-Isteneket-megsemmisítı” „pusztító Istenükhöz”, akihez a háborúk és a természeti katasztrófák tartoznak. Benne látják a figyelmeztetıt is, aki a katasztrófákat - mint jeleket - küldi nekik, hogy visszavezesse ıket a helyes ösvényre. A kabalisták szerint az ördög (németül Dahlke által elválasztva a Teuf-el. A fordító.) egy bukott angyal (erre bennünket az összes angyalnévben fellelhetı utolsó szótag, az „el” emlékeztet), aki egy elég magas angyalhierarchiából zuhant le, miután a legfelsıbb elv ellen fellázadt. Zuhanásakor magával rántotta a világot, és annak most az a feladata, hogy újra felemelkedjen a fényhez. Ezzel szemben mi megkíséreljük az ördögöt, aki egyszer valamikor Lucifer, azaz egy „fényhordozó” volt, letaszítani a pokolba. Csak az a probléma, hogy ez a pokol köztünk van! Krisztus egész világosan elmondja, hogy birodalma nem errıl a világról való, hogy e világnak az ördög az ura. A tékozló fiú példázata is ebbe az irányba terelhet minket, és világosságot gyújthat Luciferrel, a fény hordozójával kapcsolatban. Kérdés: Milyen lenne a világ az ördög nélkül? Válasz: Nem lenne. Nos, a színek világán keresztül az ördöghöz vezetett az utunk és ez megállja a helyét, mert a színek, a fehér és az aranysárga mögött álló idea kivételével, az ı világába tartoznak. Hisz minden, amit szemeinkkel a legszebb rózsából láthatunk, a poláris világ része, és ebben az értelemben ördögi... Formálja meg az észak-spanyolországi léoni katedrálisból származó rózsát egészen tudatosan ebbıl a szempontból, és jusson eszébe mindaz a tudás, amit a rózsákról szerzett.

91

92

A SZEMMANDALA
A rózsák kétségtelenül bizonyos hatással vannak ránk, hisz árad belılük egy kisugárzás. Ez talán azzal a hatással vethetı össze, amelyet egy piramis tesz. Én már gyakran állítottam, hogy a mandala belsı lénye hat a mi belsı lényünkre, és a kettı analóg szerkezete alapján mintha felismerné egymást. Ennek most alaposabban utánanézünk! Az biztos, hogy a rózsa rendje a belsejében lévı üvegfestékbıl kiindulva, a színeken és formákon keresztül, az ónkeretet is beleértve, a külsı kıszerkezetig folytatódik, és ez teszi a rózsát harmonikus egésszé. E harmonikus alkotás nyilvánvalóan közvetlenül, vagyis elıször biztosan a szemeinkre hat. Következésképpen a további útmutatást a szemekben találjuk Fennáll a gyanú, hogy ez lehetséges is. Gondoljunk Goethe szavaira: „Ha a szem nem lenne napszerő, nem pillanthatná meg a Napot.” Figyelje meg egyszer nyugodtan a saját szemét a tükörben! Aztán színezze ki azt a megfelelı színekkel!

Az Újtestamentumban Máténál (6.22) Jézus a következı kijelentést teszi: „A test fénye a szem. Ha tehát a te szemed egészséges, akkor a te egész tested fény lesz.” Ez a „test fénye” is egy mandala, mint azt Ön a tükörben láthatja, és néhányan talán már az „íriszdiagnosztika” ábráiból is tudják. Ezt a Máté evangéliumbeli mondatot az íriszdiagnosztika korai megfogalmazásának tarthatjuk, hiszen a szem és különösen az írisz tényleg leképezi szerveinket, végül magát az egész embert. Ha ez a tükör egészen tiszta lenne, akkor mi egészen fény lennénk, mint ez Máténál elhangzik Az íriszdiagnosztika valóban azt tanítja, hogy egy ember annál egészségesebb, minél harmonikusabb az íriszstruktúrája. Minden eltérés a harmonikus struktúrától, mint a leöblösödések és a foltok a betegség felé való

93

Ma már komplikált elektronikus segédeszközökkel technikailag abszolút pontosan be lehet hangolni a hangszereket. valami mindig hiányzik neki ahhoz. vagyis van benne valami isteni. gyakran mandalaszerő mintáikba beleszınek. De térjünk vissza a látáshoz. Így engedik át a tökéletességet Istennek A gótika ablakai sincsenek technikailag „teljesen pontosan” kivitelezve. Hasonlóképpen sohasem találunk teljesen harmonikus horoszkópmandalát. és ezzel az indiánok meg törökök hőségesek az eredeti jelentéshez. Még ma is okulusnak (a latinban szemnek) nevezik a korai templomok egyszerő. Képzeljünk el nálunk egy komputert. amelyeket szemünk . hogy teremtményeiknek hiányzik valamije. mert a poláris világban élı ember teste többé-kevésbé sérült. úgy látszik.ösztönösen felismer. A „haragos pillantás”-on Isten haragját értik a szınyegszövınık. kerek ablakát.akár tudatosan érzékeljük. ami hiányzik (hiányzik = hibázik. meg azért... hanem mi is gyakran szimbolizáljuk Istent.). tehát hiábavaló minden trükk és csalás. Török szınyegszövı asszonyoknál is rábukkantam a szándékosan elkövetett kis „hiba” jelenségére. 94 . ami csak Istené”. nálunk a hiba majdnem definíciószerően valami szándékolatlan. Valójában nemcsak a török asszonyok asszociálják Istent a pillantáshoz. De figyeljünk újra a betőkre: hiba az. A szem mandalájában benne van a legmagasabb fokú harmónia lehetısége. embernek kell behangolnia. ami itt a Földön történik. hogy harmóniát közvetítsen a hangszer. Azt fejezik ki a gesztusukkal. akár nem . olyanokon. A harmóniájuk. mert akkor lesz benne hiba. A gyakorlatban persze sohasem találunk ideálisan strukturált íriszt. csak akkor nem szólnak szépen. tökéletest csak Isten alkothat. más törvényeken alapul.elmozdulást (a harmónia és a rend elvesztését) mutatják. a mi nyugati szokásainkhoz már alkalmazkodott szınyegkereskedı Konjából rezignáltan magyarázta nekem hogy egyszerően lehetetlen ezekbıl az emberekbıl a szándékos hibát kinevelni. A fordító. amelyet évszázados. mert rettegnek a „haragos pillantástól”. A tökéletesség eléréséhez el kell hagynunk a polaritást. hogy Isten vagy a Nagy Szellem mindent lát. legfeljebb csak megközelíthetı. Ahhoz. Nos. követnek el az indiánok szándékosan hibát homokmandaláikban. hogy egészséges legyen. Valami ilyesmire tanít minket a hallásunk is. pontosabban Isten szemét egy háromszögben lévı körrel. és ez megfelel ama felfogásuknak (mint ahogy az indiánokénak is). Ezt kifejezendı. A polaritásban a tökéletesség nem érhetı el. „nehogy olyasmit bitoroljanak. amelybe alázatból szándékosan hibát programoznak be! Egy.

mögöttes szintre tereli (vö. úgyhogy a látás a centrum felé egyre élesebb lesz. Így a rózsaablak a szemhez hasonlít: a fényt teljesen áteresztı ínhártya megfelel a külsı kıszerkezeteknek. A perifériáról befelé egyre sőrőbben helyezkednek el a látósejtek (csapok és pálcikák). A középen keresztül el lehet hagyni a kétdimenziós felületet. különbözı színő íriszbıl sok folttal és középütt a fekete pupillából áll. hogy ott tulajdonképp nincs semmi. és ezen át el lehet jutni a mögötte fekvı tér harmadik dimenziójába. 95 . úgyszólván a kívül fekvı agy. Mindig ugyanaz történik minden mandalánál: a periféria összegyőjti a tekintetet. A belsı szem (retina) csak megismétli a mandalának ezt a felépítését. a színes írisz a tarka üvegelemeknek és a pupilla a rózsa centrumának. hogy ez utóbbi mögött elhelyezkedı negyedik dimenzió idı. ami a fényt megállítaná.itt található a semmi. ami egyúttal egység és teljesség . és valóban a középen található a „vakfolt”.és térnélküliségébe zuhanunk. még egyszer a gyújtóüveggel). és ez lehetıségében a minden. Minden fényt elnyel ez a lyuk és a recehártyára vezeti. Az agy mandalastruktúráját viszont már korábban megismertük.A szemünk látható része fehér ínhártyából. az üresség. A szem egyébként közvetlenül az agy része. Ez a feketeség optikailag úgy keletkezik. de ahonnan az összes információt az agyhoz vezetik a látóidegek. sıt bizonyos körülmények között még az is lehetséges. és a középponton át egy új. amin keresztül a pillantás átsiklik a Logosz mögött lévı valóságba Minden mandala középpontja a semmi. ahol semmit sem lehet látni.

se tudás. a polaritás világában látni a mandalákat. ha a homlokzat mögé pillantunk és a külsı szemtıl eljutunk a belsı látásig. rózsának vagy csakrának ábrázolunk. Ha megtanuljuk kívül. Ha felidézzük magunkban. Jézus sugárzó szívének. amit mi szimbolikusan harmadik szemnek. a lét felfedezi a Létet. És ez a belsı fény megfelel a külsınek . Tehát minden mandalában a valódi önmagát ismerheti fel az ember. 96 . jóllehet éppen az téveszt majd meg minket. se megismerés.ahogy fenn. ahogy a Földön minden fény megfelel a Nap fényének . Legtöbbször túlságosan ragaszkodunk a külsıségekhez.Élje át ezt a mélybe vezetı elvet a recehártya képének kifestésekor! Nap nélkül se fény se látás. A szem közvetít a Nap külsı fénye és a tudás belsı fénye között. Így sok mindent megmutat nekünk a szem. bensınk is megtanulja közben valódi lényét felfedezni.ahogy kinn úgy benn hasonlóan ahhoz. hogy kívül minden csak bensınk tükre. A szem mandalája megmutatja nekünk a Nap ısmandalája és belsı ısmandalánk közötti kapcsolatot. akkor a mandalán saját valódi lényünket éljük meg. a közép ráismer a Középre. úgy lenn.

6. mint az Egyes. Minden mandala és különösen a rózsaablakok bizonyos számviszonylatok alapján épülnek fel. amely maga mint forma még nem is létezik. ami nem más. a formák mögött is ott van a geometria törvényei meg a számok. úgy minden forma egy pontból nı ki. hasonlatosan ahhoz. A Középpont száma az Egységé. úgy mindig eljutunk a ponthoz. Ha a rózsaablak szerkezetét követjük.A FORMÁK VILÁGA Miután szemeink átláttak a színek világán. ahogy a színek mindig elvezetnek a közép fehérségéhez. Ahogy a színek mögött a poláris világban bizonyos törvényeket fedezhetünk fel. 12. 16 vagy 24 elemmel találkozunk.többnyire 4. a formákhoz és a struktúrákhoz fordulunk. 97 . mint már bizonyára észrevették . Ahogy a színek az egy fehér színbıl erednek. Ez a pont mint „ıspont” szüli az összes formát és struktúrát. 8.

ezzel szemben a teremtés harmonikus aspektusát fejezi ki. egy isteni. Így ábrázolja a számsor az utat az egyik 98 . mint a Teremtés mögött. A kereszt és a négyszög az anyag és ezzel a mi világunk szimbólumai. Az ötszárú csillag kıvel körülépítve a gótika csúcsívét adja. Levegı és Föld). a négy iránnyal. miután öt sebbıl vérzik a kereszten. a négy végpontjával. ahol a fehér természetesen az Egynek felel meg. a teremtés alaperıivel. de az indiaiak is ismerik ezt a hármasságot a három Isten megnyilvánulásában. E középpontban eltőnik a négy irány. négy gyökérfajta. de az eggyel szemben már megnyilvánult szintet. Hét klasszikus bolygó van. Így szólunk a Szentháromságról (Atya.nyilvánvalóan a polaritás száma.A SZÁMOK VILÁGA Ha a kerék és a rózsaablak az univerzum modelljei akkor ezek mögött ugyanúgy számokat és viszonyokat kell hogy találjunk. Általában azt látjuk. amit magunkra kell vennünk. amikor az egységbıl a világra jött és a kettıt összekötötte egymással. ezt mutatja nekünk az embermandala ötágú csillaga. tehát ezé a világé (és így az ördögé). Víz. És ez az a kereszt is. A 6 . A világnak természetesen négy eleme van (Tőz. A háromszögben geometriailag látjuk. A világ legszubsztilisebb információhordozója. amelyekre tudósaink véleménye szerint felépítik az erık világát és a hatásokat. a harmónia mellett elkötelezett számot látunk. A lektor.újra egy. hogy a három miképp nıtt a kettı fölé. mely leképezi a világot. ezek pedig pontosan megfelelnek a három. ahogy ez a hatágú csillagról leolvasható.a kereszt száma. a Három Szent Királyról. négy évszak és négy világkorszak van. Fiú. és ez Krisztus száma is az ı emberi aspektusában. míg a párosok inkább a kettıhöz és így a polaritáshoz kapcsolódnak. egy már kifejezetten anyagi szinten. nem tartozik az anyagi világhoz. az ellentéteké.) Így négy világfolyó. A számok világában is találunk már általunk ismert szimbolikát. hullámszerő tér. Nézzük meg közelebbrıl a számokat és jelentıségeket: Az 1 . Egy középpontból feszítik ki keresztet négy irányba. Visnu és Siva analóg a három gunával. valamint a „szex” mint a magát megsokszorozó emberi világ kifejezıdése.újból a polaritás szimbóluma egy még tovább kibontott szinten. a még meg nem nyilvánultnak. A 2 . Az ötös szám az emberé.az egységnek felel meg. hisz Brahma. az indiaiak ötödik eleme. Az ókoriaknál a hét misztikus számnak számított. az akasha. mert így vitte végbe Isten az egész teremtést hét nap alatt (vagyis egy héten). a Legfelsıbbnek: Istennek. a polaritás két gerendájából képezve. hét erény (a rózsák gyakori témája) és hét életkor. Ez az a kereszt. amit Krisztus vett magára. A hat kiáll az erık közötti egyensúlyért is. A három alapszín is kifejezi ezt az összefüggést. Az egészet. kék színével a mikro. A 7-esben . a mindenen áthatoló. A 3 . (Ez a kabalában az éter. amelyek a maguk piros. hét szabad mővészet. alapvektornak. ami miatt az 5 is az ı száma. Gondoljon a Dávid-csillag egymáson keresztülhatoló háromszögére. és a polaritás két gerendája is eggyé lesz a keresztezési pontban.és a makrokozmosz egymáson való áthatolását ábrázolják Ennek a szintnek felel meg a hatszínő szivárvány és a férfi-nı ellenpólus. A 4 . Szentlélek). hogy a páratlan számok az egyes direkt fejlıdésének folytatói.

Ebben a szellemben folytatja a 8 . és ezzel újra az 1-esnek felel meg. a 12 állatövre és az év 12 hónapjára. a pólustól az ellenpólusig.van még egy önálló jelentése. 18 = 1 + 8 = 9-et és a 40 újra 4-et. 9) sokféle. vagy az asztrológia és az idı tizenkettes rendszerében. A 12-nek . A 9 . hogy mögötte mindig ugyanaz az idea van. és így újra egy tökéletes szám lesz. 13 = 1 + 3 = 4. és a 12 apostol Isten három-egységének újbóli kifejezıdése egy anyagi szinten. vagy értelmezhetı az arab számok tízes rendszerében. de hasonló jelentése van. az elemek és típustan négyes rendszerében vagy a kínai ötszörös elemtanban (amely a Yin és Yang kettes rendszerére támaszkodik). Kifogásolható. hogy egyik rendszer sem jobb. Ez a két szint egy szimbólumban egyesítve a misztikus 7-es számot adja. 7. de a teremtés komplexitásának így felelnek meg a legjobban.a 4 fejlıdését. a 10 egy 1-es és egy 0. a szükségesnél jóval több lehetıséggel rendelkezik. így az újjászületés szimbóluma is. a négyzet az anyagi világ kifejezıdése. Így a ciklus valóban elölrıl kezdıdik Így eredményez pl. nevezetesen a tökéletesség . hiszen a 10-zel új szakasz kezdıdik. Ha tehát egy rózsa a 6-12 ( = 3) vagy a 24 ^ ^ ( = 6) vagy a 48 ( = 3) séma alapján van felépítve. ami a hét napjainak a száma. kiegészítik és soha nem zárják ki 99 . mint a másik. amely tér által felfúvódott. és a rendszerekrıl nincs értelme vitatkozni.szélsıségbıl a másikba. mástmást hangsúlyoznak. mindenekelıtt az indiai és tibeti mandalákban a 3as és a 4-es számrendszereket a mögöttük fekvı sorokkal. Emlékszünk: a 4. Ezek a maguk helyén mind betöltik hivatásukat. a 3. azt az ıspontot. láthatjuk. (Megj. ahol mindig egy pozitív meg egy negatív állatövjegy váltakozik. Az ezoterika a számokat szimbolikus értékük alapján vizsgálja és ahhoz adja az összegzett számokat addig. A 10 .) Megragadva az alkalmat rögtön tisztázhatjuk. hiszen a genetikai kód. Nem véletlenül használják az ezoterikában és a matematikában a lemniszkátát (mint a mágus feje felett az elsı tarotkártyán) azonos értelemben. hogy a különbözı rendszerek eltérnek egymástól. Az újrakezdés a tízzel még egy másik szempontból is jelentıs. A nyolc a fekvı lemniszkáta formájában a végtelenséget is visszatükrözi. Már csak képileg is. És ebben a 0-ban újra megpillanthatjuk a pontot. és feltehetı a kérdés.gondoljunk Israel ^ 12 törzsére. tehát a 10 eszerint 1+0 = 1. 11 = 1+1 = 2.a számszimbolikában megint az egyesnek és a kezdıpontnak felel meg. amely a szerves élet sokféleségét határozza meg. vagy a kabala huszonkettes rendszerében és így tovább. a háromszög alakú isteni szemmel). A négyesség világa fölött annak a négy irányával és négy paradicsomi folyamával fúj a nyolc világszél (ezeket még a mai meteorológia is használja).befejezi a számoknak ezt az elsı ciklusát.: A biológiában találunk ehhez egy párhuzamot. hogy a különbözı számoknak (mint 3. Gyakran kötik össze a rózsákban. hogy minek egyáltalán ennyi szimbólum. mint az állatövben. a hármasság (a háromszög) pedig az isteni kiáramlása (vesd össze pl. míg azok megint egy számmá nem lesznek (ez az úgynevezett teozófiai összeadás). 5. hasonlóan. ha úgyis mind ugyanazt fejezi ki? Meg kell mondani. Ugyanaz az igazság kifejezhetı a YinYang kettes rendszerében vagy a gunák és az alapszínek hármas rendszerében. 12= 1+2 = 3. Az év 52 hónapja 7-re redukálódik.

A legnagyobb benyomást talán mégis a DNS genetikus kódja és a Ji Csing hasonlósága teszi ránk Amíg a genetikus kód az aminosav négy jelével dolgozik. sem az asztrológiának a lényegét nem értette meg. amelyeket egy hármas Codon-rendszerbe köt és így 64 „betője” van. minden emberi. Minden televízió hármas analógrendszerben dolgozik. amelyek szinte mindentudónak tőnnek. Miért ne képezné le a Ji Csing az egész életet a pszichológia szintjén? Fesse ki most ezt a rózsát. hogy ennek a „jóskönyvnek” számítástechnikai szempontból is van értelme: a 0 a teljes. az 1-es az elvágott jóspálcika Az ugyanitt megszervezett férfi-nı paritásvizsgálat arra figyelmeztet. kétállapotú) rendszer szerint mőködik. hexagrammhoz jut. állati vagy növényi fehérje egy egységes kódrendszer szerint mőködik.) A genetikus kód abszolút univerzális. Így képezi a DNS minden élet alapját a biológia szintjén.egymást. Az összes komputer ma kettıs alapú (bináris. az sem annak. Aki számára lehetetlennek vagy túlságosan is spekulatívnak tőnik az az igény. Az az asztrológus. ám mindig két hármasrendszerbe van besorolva. hogy a tudás univerzális! A lektor. az legalább gondolja át azokat az analógiákat. (Az egészben az a hihetetlen. és így szintén 64 „betőhöz”. és közben figyeljen a benne elrejtett számszimbolikára! 100 . addig a Ji Csing két jelre van felépítve. s ez pontosan megfelel a kínai Yin Yang-nak. A legnagyobb számítógéprendszereink. végül is csupán az igen és a nem között képesek különbséget tenni (ezt mindenesetre nagyon gyorsan). aki a Ji Csinget értelmetlennek tartja. a T'ai Chi-szimbólum által kifejezve. hogy az Egészet kevés szimbólummal fejezzük ki. és ezzel az egész színskálát elı tudja állítani. amelyek a mi kevéssé misztikagyanús idınkig nyúlnak vissza.

101 .

(A fény kulcsa. és a 87. Minden rádius (út) a középhez vezet és benne van a Logosz. A dervisek számára. A lektor.) 102 . Így szolgálja a geometria amelyrıl Püthagorasz azt mondja a benne elrejtett számharmónia idıtlen állandósága miatt. akiket az iszlám misztikusainak is nevezhetnénk. a körsugár út és centrum. rendszint. a körkerület törvény (a földkerekségé). Nyilvánvalóan a geometria mögött a legtöbb rózsában van egy mélyebb. a bőnök és erények szembeállításával meg az állatöv tanulságaival. csak kifelé. az elsı tekintet elıl elrejtett ún. A másik kettı a 77. amely a végsı igazságot ábrázolja.Ezzel a chartres-i északi rózsával már mind a három rózsáját kifestette ennek az egyedülálló gótikus katedrálisnak. hogy isteni jellegő . oldalon található. mint a fény és a szín. Még nyilvánvalóbb ez az iszlám szent mővészetében. Ez teljesen egybevág a rózsa keresztény változatával. a pont igazság. Alább pedig egy iszlám mandala. és a geometria szemszögébıl nézve. a polaritás törvényével. emögött pedig egy szimbolikus szint. A körkerületben találjuk az életet a maga törvényeivel. Mindezek a végtelen utáni vágy kifejezései egy véges világban. mert itt a geometria a figurális elemek teljes mellızése miatt még központibb eszköze lesz az istenkutatásnak.ugyanazt a célt. Mindhárom a tizenkettes kulcs szerint van felépítve. Nézze meg ıket még egyszer együtt. a periféria felé hangsúlyozza mindegyik a teremtés egy másik aspektusát. a centrum felé haladva egyre hasonlóbbak lesznek.

103 .

Amennyiben Ön e rózsák festése közben diszharmonikus érzéseket él át. magunkban hordjuk az egész emberiség fejlıdését. Talán hasonló idıket élünk át ma. az igazság és az élet. és így elvben mindent kiválthat belılünk Néha nem sikerül az ellentéteket azonnal a középen . az nem a rózsák miatt van hanem amiatt. Akárhogy is. a paradicsomi állapot ugyanúgy megvan mindenkiben. és így mindnyájunkban él még az inkvizíció is . mert e tevékenységükbıl koruk zavarossága ellenére is erıt merítettek útjuk megtalálásához. Nem váltanak ki bennünk káoszt. hogy kedvetlenség. Ez olvasás közben is megtörténhet. ha hagyjuk. hogy azt nem elfojtani. hogy még képtelen harmóniájukat követni. amikor a sötétség a legmélyebb volt és az út már majdnem elveszettnek tőnt. bár igen gyakran az éppenséggel az is megtörténhet.) De az egység tapasztalata.a bőn kivetítésével. düh és türelmetlenség vesz rajtunk erıt a festéskor. a káosszal. ha rádöbbenünk. a káosz és a kozmosz is közel vannak egymáshoz. Akár tudunk a törvényszerő rendrıl.egy új harmóniába egyesíteni. Ezen idıtlen szimbólumok szemlélése pszichoterápia annak valódi és legmélyebb funkciójában: az embert saját mélységével szembesíti. Bár ez nem is lehetséges az univerzum belsı kiegyensúlyozottsága miatt. ahol létezett. mert nem arra rezonálnak Sokkal inkább összekötnek minket . Éppen egy olyan korban láttuk a rózsák keletkezését. Bizonyos. hogy a mandala mindent tartalmaz. hasonlóan azokhoz az emberekhez. hogy ne tévesszük szem elıl a célt. Mint minden ellentét. ahol találva érezzük magunkat.” Minden egyben.a maguk belsı és külsı rendje által . szemünk fölfogja a szimbolikus geometria belsı harmóniáját és kapcsolatba hozza belsı mintáinkkal. Minden egyben. melyek az utat mutatják nekünk. megmozdulhat bennünk valami. de sokkal valószínőbb meditálás vagy festés közben. hogy a káosz is a mi feladatunk. ami történik. az ránk is vonatkozik Ott. illetve amiatt. ott történhet velünk valami. hogy Önben berzenkedik még valami ez ellen a harmónia ellen. és az útnak a rendhez (a kozmoszhoz) kell vezetnie. hanem konfrontálni kell. Nem kell. és emiatt fontos. Fıleg akkor. A náci idık káoszában a modern inkvizíció rendszerével. Mi a teendı? 104 . és mindkettıbıl tanulhatunk. a besúgás és üldöztetés idején a keresztény egyház. Senki sem fog a gótikus rózsák megtekintése közben kaotikus érzelmeket átélni. ott. amelyek mindent Egyben és az Egyet mindenben szimbolizálják A velük való foglalkozás és tapasztalat erıt adhat nekünk ahhoz.GYÓGYÍTÁS RÓZSÁKKAL Krisztus mondja magáról: „Én vagyok az út. hogy szembesüljünk az ellenpólussal. Leginkább a mandalajátéknál fordul ez elı. E régi tapasztalat modern párhuzamát épphogy magunk mögött hagytuk. akik 800 évvel ezelıtt a katedrálisokat és a rózsákat megalkották. akár nem. hogy mindig szép vagy kellemes legyen. hiszen a külsı materializmusban a belsı szikrák már kialvással fenyegetnek. majd elfogadjuk. ha találva érezzük magunkat. egészen új erıre és energiára lelt.a bennünk lévı belsı rend kozmoszával. Amit a katedrálisok és rózsák építıirıl mondtunk. amely a fenyegetettség elmúltával szemlátomást el is enyészett. mert mindezen káosz mögött bennünk is a kozmosz van. hogy megérintsenek minket a dolgok. (Csak ma másképp hívják az eretnekeket és a boszorkányokat. Hogy lehetséges ez? Megállapítottuk. Ezt az emléket a mandalák hívják elı.

hogy legyen nyitott és figyelmes a mandalákkal szemben. és vegye észre a belsınkben lévı mandalákat. hogy mintái korlátozhatják önt. Kívül soha semmi nem hibás. hogy mandalája szimmetrikus maradjon: ez akkor sikerül a legjobban. hibásak mindig csak mi lehetünk? Vigyázat! Ez a mondat. Egy körzı. mint egyszerően megtekinteni. hiszen a korlátozásban megvan az az esély. A könyv veszélyes abból a szempontból. ha rétegrıl rétegre.és valamikor csak leesik a tantusz. a színekrıl és a geometriáról elolvasott. és lásson hozzá! Kezdje ott. ha valóban megszívleli. befejezésül színezze is ki ıket! 105 .Semmi más. Ahol a minták nem tökéletesek. hogy rátaláljon saját mandaláira kívül és belül. Ha kész a szerkesztéssel. egy vonalzó és egy ceruza kell csupán. koncentrikus körökben. hogy „ott” mi folyik . hogy tökéletes. Tehát merítsen bátorságot! Számtalan . Ne utánozzon és ne másoljon le semmit sehonnan! Ugyanakkor akármit is tesz az a teremtés utánzása és lemásolása. Találjon rájuk olyan értelemben. és elıveszi a színes ceruzát a fiókból. Merítsen belılük ihletet és ösztönzést ahhoz. amelyek körülvesznek minket. hogy a mandala nem tehet róla. veszélyes. egyenletesen hagyja belülrıl kifelé nıni. elıítéleteire és pozícióira egyaránt! Szerkessze meg a következı üres oldalra a saját fantáziamandaláját! Természetesen ösztönözheti Önt mindaz.a közepén! Ügyeljen arra. és Ön észreveszi. de jól van ez így. az nem feltétlenül szándékos.végtelenül sok mandalavariáció van. minden álláspontjára. ahol minden elkezdıdik . amit már a formákról. hogy túlléphetünk a sorompókon és a határokon.a szó igazi értelmében .

FANTÁZIAMANDALA 106 .

amely bennünket visszahatólag újra rezgésbe hozhat. az osztatlant! Ez a rendminta minden aspektusában egy kivetítés. Fessen bele mindent. melyeket Ön alakít ki. ne törıdjön a részletekkel. amit akármivel megtölthet. akár nem. hanem élje meg az egészet. ill. az Ön bensıjének a teremtménye kell legyen. testrészeiben megérzi. tudatának visszaadja azt. nézze meg anélkül. hogy Ön a mandala szimbolikus struktúráit. tehát mindenütt. ami mindenképpen ott van . Ha ezt nem kívánja megtenni. és annak egyes részeit bizonyos szerveiben. ahonnan hiányzik. engedje tehát újra be. mindennek az árnyoldalát. akkor sem dıl össze a világ. és a mandala úgyszólván a mi saját rezgéskörünk. akármilyen káosszal ami Önben van. Egy ilyen folyamatban megtörténhet. ha elege van a harmóniáról és egységrıl szóló papolásból. Adjon saját árnyoldalának is helyet a könyvében. átéli egész a testiségéig.majd zárja be újra a kört. hogy megítélné. egy kört.MEDITÁCIÓ Tekintse meg a mővét és engedje hogy az visszahasson Önre. A rezonancia egy visszhangjelenség. 107 . amelybıl ez éppencsak kinıtt. Engedje át magát az együttrezgésnek! Alább egy egészen egyszerő mandalát talál. hozza vissza úgy. Az árnyoldala megkeresi a maga helyét a mandalakönyvben. ahogy Brahma egy sokkal hosszabb ciklusban újra belélegzi a teremtését .akár tudomást kíván róla venni.

108 .

A lyoni katedrális egyik oldalkápolnájának a rózsájában a teremtést egy ısörvény formájában ábrázolják. Próbálja meg e rózsa dinamikáját színekkel megközelíteni! Az eredeti a meleg (piros) és hideg (kék) ellentétes színeivel készült. De lehet az az örvény is. ciklon vagy valamilyen vízörvény. 109 . amellyel erre a világra jövünk és amellyel ezt elhagyjuk. A geometriai alapelvet félig-meddig a természet ısképeirıl lesték el.Minden tudás . és ık nagyon tudatosan felhasználták ezt a rózsaablakokban. hogy azokban kifejezzék az Egyet és a Mindent. A már ismert nyugalomelv tetten érhetı a vihar közepén. a számrendekrıl rendelkezésre állt a gótika építımestereinek.a fényrıl és árnyékról a színekrıl és formákról. amely lehet akár spirálköd.

A sées-i északi rózsa a hópelyhek titkával, a télnek ezen számolatlan mandaláival ismertet meg bennünket. A rózsa pontosan ezen elvnek megfelelı utánérzés. Minden hópehely szigorú szimmetriájú, hatágú csillag, és mind másféle. A hatágú csillag a maga szimbolikájában a fenti és a lenti, illetve az isteni és földi világ egyesülését és egymásba hatolását ábrázolja. Már maga a hópehelyjelenség elegendı ahhoz hogy egyszer s mindenkorra tisztázzuk, az Egynek végtelenül sok formája (mandalája) van.

110

A templomablakok fejlıdése az idık során a késı gótika lángrózsáihoz vezet, amelyek a szerkezet, a szín és a fény kombinációjával a tőz benyomását keltik, és gyakran a valóságban is a Szentlélek lángnyelveit ábrázolják. Alakítson át egy ilyen lángrózsát bizonyos színekkel valódi tőzlabdává. Az alapstruktúra az amiens-i rózsának felel meg, amely a külsı körben egyébként még a „szerencsekerékszimbolikát” is tartalmazza.

111

A RÓZSA
Nos, nézzük meg még egyszer a rózsa szimbólumot, amely a katedrális ablakainak a nevét adta. A rózsának a nyugati hagyományban a virágok között különleges, talán a kelet lótuszához hasonlítható jelentısége van. Az ezerlevelő lótusznak, ami a megvilágosultak fején nyílik, a glória felel meg a keresztény szentképeken. Mit mond nekünk a rózsa szimbóluma? Ha az akkori idı vallásos mővészetében szemléljük, akkor feltőnik Szőz Máriához főzıdı kapcsolata, akit gyakran ábrázolnak rózsákkal, illetve rózsalugasban, és akinek a rózsafüzért, ezt az állandó ismétlésekbıl álló, ritualizált imát szentelik. Ez a rózsafüzér újra a Kelettel köt össze minket, mert valószínőleg azonos az indiai málával, ami Indiából jutott az arabokhoz, aztán a keresztes lovagok magukkal hozták, és nálunk rózsafüzér lett belıle. A „rózsafüzérima” monotóniájában hasonlít a keleti egyház szívimádságához, sıt még a tibeti imamalmok gondolataihoz is, de még a zen koánjával is mutat némi hasonlóságot. Mindezek a formák azt célozzák, hogy az intellektust annak kifárasztásával kikapcsolják, hogy így megtapasztalhassák Istent. Így köti össze Szőz Mária rózsafüzére a kultúrákat. Mária nemcsak a keresztények számára, hanem az iszlámista szufik számára is a megnyíló, odaadó szeretet szimbóluma, amely szimbólum viszont mindig is a rózsa volt, elıbb Ízisz virága, aztán Aphroditéé és Vénuszé, végül Máriáé. Így hát a rózsaablakok a szeretet ablakai, és a szeretet gyakran áll Mária személyében a középpontban és válik az Egy szimbólumává. Érdemes e helyen megemlíteni, hogy Dante „Isteni színjáték”-ában a paradicsom rózsa formájú. A paradicsom viszont az egység, az Istentıl való elnemszakadás helye. (A rózsa a zsidó Kabalában is visszatérı motívum. A lektor.) Nemcsak a szeretet jele, a bebocsátás szimbóluma is a rózsa, mert a szeretet semmi mást nem jelent, mint áldozatot és bebocsátást. És így lett a szenvedés szimbóluma is. A 13. évszázad misztikájában a szeretet az Istennel való egyesülés szimbóluma volt. (vö. a mineköltészetet ebbıl a korból és a szufik, például Rumiet szerelmi költeményeit. (A szerzı a német Liebe szót mindkét értelmében - szeretet/szerelem - használja. A fordító.) Az alkimistáknál a rózsa a „tudók virága” volt, és egy „rosarium philosophorum”-rıl, egy filozófiai rózsakertrıl beszéltek. A párizsi északi rózsát, mint már mondtuk, „alkimista rózsának” hívják. Ha hagyjuk a rózsaablakot egészében ránk hatni, úgy találunk még egy analógiát a rózsafüzérhez, nevezetesen a formák és ornamensek monotóniáját, amely az értelem számára fárasztó, és így pontosan alkalmas arra, hogy szempillantásokra kiszabadítsa a szellemet a tér és idı keretei közül. Nem utolsósorban megjegyzendı, hogy a legnagyobbak és legszebbek a Szőz Máriának szentelt ún. Notre Dame templomok. Charpentiers A chartres-i katedrális titka c. könyvében azt írja, hogy az Isle de France Notre Dame templomai olyan helyeken állnak, amelyek nagy magasságból szemlélve a Szőzanya csillagképéhez hasonlítanak, s ez a gótika egy további rejtélye. Lehetséges, hogy a gótika virágkorában kísérlet történt Kelet és Nyugat között a politikai nyitásra és kibékülésre Mária szimbóluma alatt. Az a templomos lovagrend, amelynek a rózsafüzért köszönhetjük és amely Mária jele alatt állt akkortájt, a pápaság és királyság mellett a leggazdagabb és legbefolyásosabb szervezet lett. Noha a feladatuk az volt, hogy az iszlámot leküzdjék, a templomosok szemmel láthatóan megnyíltak a keleti bölcseleti

112

tanok elıtt, és egyezkedni kezdtek a „keleti bölcsekkel”. A rend egy belsı magva vagy ezáltal, vagy már korábban ezoterikus kereszténységgé fejlıdött. Sok minden szól egy ilyen feltételezés mellett, többek között a rend végül is tisztázatlan feloszlatása körüli rejtélyes események, egészen a pápaság azon kísérletéig, hogy maradéktalanul eltüntesse a nyomait. Lehetséges, hogy a katarokkal, azokkal a manicheus orientációjú eretnekekkel is kapcsolatuk volt, akiket ideáljukért, a tiszta szellemi szeretetért ezrével égetett el az inkvizíció. A templomosok nyíltan megtagadták a katarok elleni keresztes hadjáratban való részvételt. Egyébként a rózsakereszt - amelynek mindig volt ezoterikus vonatkozása - egy manicheus szimbólum, amely a poláris világ és a földöntúli szeretet jeleit egy mandalában egyesíti (4 + 1). Fesse ki ezt a rózsakeresztet a poláris erık közötti harmónia és szeretet nézıpontjából!

113

114

a jó és a rossz között keskeny ösvényen haladva megbotolhat. ha akar. pontosan megegyezik térben és nagyságban a katedrális padlóján lévı labirintussal. a fehéret el nem éri. Ez néha a középhez közelebb majd attól távolabb. Angliában. etruszk és babiloni változatai. a rózsa perifériáján pedig az ég és a pokol. még Vietnamban is. a chartres-i labirintusét meg a fényét. a Chartres-ban egy hatlevelő fehér márványrózsa várt rájuk. felfedezhettük volna a mandalák másfajta kifejezési formáiban is. Ezt az ötletet ábrázolja a könyv borítója is. amikor pl. Sok országban párhuzamosan bukkannak fel: vannak kelta. Így már a megalitikus korban rájuk lelünk egy kövön a spanyolországi Pontevedrában. Így megtaláljuk még ma is. Poitiers-ban. és ez a legkülönbözıbb kerülıkön keresztül vezet az egyetlen Középhez. Arras-ban. E Középben. amíg a rózsa centrumát. hogy megrekedhet a kettısségben). a vezekléskor vagy a rituális zarándokúton a térdükön csúszva követték a labirintus irányát a Középhez. A klasszikus forma Rómában és Görögországban található. A következı gyakorlat során két utat fogunk egymással összekötni. Auxerre-ben. és ha gondolatban egymásra vetítjük ıket. Franciaország és Olaszország katedrálisaiban gyakori volt a középkorban. minószi. Nyilvánvalóan egymáshoz tartozik a két egyforma nagyságú mandala. Észak-Németországban. Sens-ben. Egy út van.A LABIRINTUSBELI UTAZÁS Mindent. A labirintusokat éppen olyan nehéz besorolni. Ugyanaz a cél vár ránk. gyakran ugyan elrejtve Amiens-ben. Itt az út két szimbóluma. 115 . ha az ember gondolatban a padlóra fekteti a falat. egészen addig. E formák egyike a labirintus. és ott tájékozódhat. a (fehér) teljesség bıségéig megtalálja a legtöbb rózsában. kiindulva a feketébıl a külsı téren. a spirálforma Gotland szigeten Észak-Európában. amit a rózsákban átéltünk. és mint minden labirintus. Saint Quentin-ben. A rózsák világán keresztül vezetı utazás megfelel a labirintusok világán keresztül vezetı utazásnak. Ez a labirintus is mandala alakú. mint a tökéletesség és a szeretet szimbóluma. s igen. A gyakorlat célja a labirintus útját színnel követni. A nyugati portál rózsája amely az utolsó ítéletet ábrázolja a lelkek felosztásával ég és a pokol között. várja a Logosz vagy a rózsa. amelyet a léleknek az élet során meg kell tennie. úgy a tanulság kettıs. Korábban a hívık szimbolikusan tették meg ezt az utat. Ha az ember kiállta mindezeket a veszélyeket. Emellett itt még jelzik ezen út veszélyeit is: az ember a labirintusban eltévedhet és kétségbeeshet (ami azt jelenti. egybe van kötve. Bayeux-ban. Más katedrálisokban a labirintusokat késıbb pusztították el. amely szintén szoros kapcsolatban áll a gótikával és annak katedrálisaival. A fény haza vezetı útját a (fekete) színtelenség szükséghelyzetébıl a színesség relatív szükséghelyzetén át. mint a mandalákat. az emberkeresést ábrázolja a legkülönbözıbb utakon. és állítólag a még nem is nagyon távoli idıkben a chartres-i püspök táncokat rendezett bennük És ebben a (valószínőleg a legtitokzatosabb és a legjelentısebb) katedrálisban maradt meg a legismertebb labirintus. mint például Reims-ben. de végül mégiscsak az egy centrumhoz vezetve halad. Új-Zélandon. amely pontosan a nyugati portálrózsa centrumában lévı rozettával kerül fedésbe.

116 .

A másik pont simán eltéved . egyszerően eltőnik. Végül. nem. ami a rendszerét valamennyire is megzavarja.A PONTOK MEDITÁCIÓJA Nézzen az épp elkészült mővére és váljon gondolatban egyre kisebbé. hogy még világosabb lett . a kanyart. ami már egész sötétkék. amely hosszabb idı után narancsszínően visszatért. mint maga . de egy darabkával sem kerül közelebb.és már tudja. a Középbe . megreked. Így próbál . de nem tudva mit. dühöng és töpreng. akik aztán hálás hívei lesznek. bár nem távolodik jobban el. aztán minden eszközzel megpróbálkozik. egyenesen halad a cél felé. és akkor „beveszi a kanyart” és megint egyenesen halad. az a tény. hogy bár a másik egyértelmő hibákat követett el. de mindez nem segít.nos. hogy egykor valami olyasmit 117 . Az egyetlen. A narancsszín azért elgondolkoztatja és idınként kétségei támadnak rendszerét illetıen.behatolni. sötétkékbe ütközik . hogy maga is a fénybıl merít. mint színt gyakorlatilag meg is cáfolja. hogy lila pontokról egyáltalán nem hall többé. igen. Bár mindig talál kis bejáratokat. mialatt körben forog. hogy a most festett és Ön elıtt fekvı labirintus járatain átférjen. és így a kételyek egyre nyomasztóbbakká és szörnyen kétségbeejtıvé váltak És akkor betörnek a világába. persze semmibe veszi. már észreveszi.talán egy kicsit lila . és a kis pont begyalogol egyenesen a célba. Küzd. mint otromba csábítót és dicsıségének irigyét lelepleznie. Amikor ismét újabb pontok jönnek és azoknak is ugyanaz lesz a sorsuk. Aztán ez a jöttment pont beveszi. Ön lenne persze az utolsó. míg nem lesz egy kis színes pont. és akkor újra letér az egyenes útról. Ön a legkékebb sugárzó az összes pont között.erre számtalan bizonyíték van. tényleg beveszi. majdnem azt lehetne mondani. nem lett újra sötét. már fel van vértezve és óva int a lila veszélytıl. hogy az utat és egyáltalán az egész rendszert meg kell javítani. egyre világosabb lesz. de azok mind ugyanahhoz a fekete akadályhoz vezetnek. Jön egy másik pont. már nem megy a sötétbe. néhányat meg is tud menteni a tévúttól. és akkor eljön az idı.már megint megreked -. mert hiszen az nem egészen olyan kék. azt.mégis marad egy vékony fal Ön és a fény között.sokáig és hiábavalóan . amikor feladja a harcot. és támad egy halvány érzése. elfogadja a határt. gyakran irányt változtat. Aztán megint elmegy mellette. némi kutatás után még érveket is talál a lila ellen. És akkor eltőnik ez a másik ırült pont. sikerült. egyenesen a sötétbe gyalogolt. fáradozik. Most Ön ez a pont és többé-kevésbé cél nélkül úszkál a külsı tér fekete négyzetén keresve. alapjaiban meg kell reformálni. és sok idı telik el. és máris újra rendben van a világ. továbbjut.és mégsem éri el . Kezdetben még az egészet optimistán lehetett felfogni. és a pont titokban követi természetesen a fény oldalán. De akármennyit is dolgozik. Az egyetlen zavaró tényezı csak az. de már nem hajlandó menni. az út újra a sötétbe akarja vezetni. és amelyet aztán követett néhány híve is. itt az úttal nem stimmel valami! Talál is egy rendszert és sok értelmes okot. hogy igaza van. és már megint. nem. mint az összes többi. aztán a pont valami világosba. hamarosan világosabb. hogy mit keres: a fényt És megkísérli a továbbhaladást. Így lesz aztán a rettenetes lila valóságos prófétája és köztiszteletben öregszik meg. a világ mégsem lesz igazán jobb. melyek mind megerısítik abban. már megint a következı sarkon a sötétség irányába. nem jut tovább . Egyet. és ezt megérdemli . amelyek a fénytıl elválasztják.inkább piszkoskék.majd újra lemegy a sötétbe. hirtelen belebotlik egy bejáratba és új reményt merít. elég nagy ahhoz. aki a lilát szép színnek tartaná. és azt csak céltalanul követi. de idıvel az egész sziszifuszi munkának bizonyult.

ahova számtalan kutatómunka szerint soha egyetlen pont nem juthat el. az megfogja az öreg pontot. és megy tovább megint körbe. és csinál még egy kanyart a sötétben.útra kerekedik a sarkon túl. a kék meg persze történelmi tévedés és maradiság. ami egyáltalán nem történhet meg. csak egész kevesen idıznek itt a még nagyobb sötéttel szembeni ellenérzés miatt. melyek igencsak régen léteztek.csak a fantaszták és a mesemondók teljesen hihetetlen történeteiben hallani ilyesmit és most maga volt valami ilyesmi.Ön öreg és mélykék. akkor az erıszaktól sem riadnának vissza . sıt. és tesz még egy kanyart még messzebb a fénytıl. mert tudja. Ha mindez nem segítene. mert ki tudna már mindezek után bármiben is biztos lenni . nem szól semmit. ami eddig a világ vége volt. mint eddig. de . És újra egy kanyarhoz érkezik. És még sokan mások is útra kerekednek vele. nem szólnak semmit.most már tényleg nem megy tovább elıre. korábbi hívei megelızik ıt és elébe futnak a fénynek. Ami a legtöbbjüknek támaszt nyújt. akik az összes pontot megszabadítanák a kék és lila színtıl. hogy a fehéret nem lehet elérni. és megint körbe.a vörös pontológia nevében. amelyet viszont nem adnak tovább. örül neki. majd újra visszamaradnak néhányan. elmondja.a remény. Nem tudja megmondani. amely sok idıvel ezelıtt felbukkant és idegen gondolatokat terjesztett. A régi igazság annyiban mégis bebizonyosodott. amelyrıl eddig mit se hallott a pontok történelemkönyvében . a pontok egyre vörösebbek lesznek. sokkal tovább. nem mond ellent. elmondja a sárga pontokról szóló legendát. nem beszél rá senkit arra. a további út ugyanis egyenesen a sötétbe kanyarodik. és néhány régi tanítványa már mindent kikutatott. Sok olyan helyzet van. Az Ön kék pontológiájának a rendszerét a kék pontok és fıleg a köztük található kutatók építették ki. ami eszébe jut. Ott. már felderítették az új világ határait . mint a fény s hogy ez a narancs esetleg azzal függhet össze.keresett.és amikor egy pont mégis magától követi. Az út végtelenül hosszú és kacskaringós és egyre tovább visz a sötétség irányába. és amikor mégis. Az öreg pont örül a fénynek. minden feltőnés nélkül továbbmegy a kanyaron.és most maga is elég vörös. És ekkor valami olyasmi történik. még egy kicsit lilásak is lesznek.egészen csendben és halkan . Az öreg pont tovább megy. úgy vakít ott a túloldalon . az az új reménység.és megy tovább Ön is meg a többiek. a megoldás a pirosban keresendı. a kék bolygó kék axiómájáig és a lila kitaszítás példabeszédéig. abban a sugárzó fehérben a határ mögött .de amit a falon keresztül mond. hogy az 118 . halad tovább a sötétség felé .még érzékelni is alig lehet. és megy tovább megint a másik irányba. beszél a sejtelmeirıl. és a következı kanyar is a fényhez vezet. és amikor maguk is narancsszínőekké válnak. és a következı meg az azután következı. hogy menjen vele. a sötétbe. Ennek színét nem is lehet meghatározni . túl az újabb sötétségbe. a tények pedig magukért beszélnek. és a fiatal pontok. De mi ijeszthette még meg hosszú élete megannyi csalódása után? Végül is újra ott áll szemben a fénnyel. már nem csodálkoznak. Rendszeresen akarnak visszaküldeni hírnököket. sajátosan vöröses lesz. elmondja azt a történetet a narancsszínő pontról.ott megjelenik egy pont. de ezúttal elég sokan visszamaradnak az öreg pontnak még a fülébe cseng a fehérbıl jövı hang. s egy egészen új szín jön létre. hogy maga is keveset tud arról. és akkor végre visszatér a fényhez. Ejh. és újra körbehalad. amikor az egyik rászorul a másik segítségére. ezúttal a másik irányba. mit . Ekkor az abszolút sötétséggel állnak szemben és ez kemény dolog. erısítették meg. hogy hol és hogyan. csak most a másik oldalról látszik . ami jön .

Sok minden megerısíti ezt a sejtelmet. A hısnek kell ez esetben a labirintusba (élet) szállnia. hogy ennek utánagondoljanak . hogy még a sötétségre is szükségük van ahhoz. amelyeket most már nagyon komolyan vesznek. S aztán hosszú körútjaikon még azt a bizonyosságot is megszerzik. bár nem értik.világos utalásként a minószi labirintusra. a Minótaurosz. és ez mindegy. amely a gótikus katedrálisoknak nemcsak idıbeli. hasonlóan Dante „Isteni színjáték”-ára vagy bármilyen hıseposzra.igen. és a megváltás kívül fekszik. ha Homérosz Odisszeájára gondolunk. az út elhagyja a sötétet és a fénybe vezet .és amikor újra kitér.csak más formában .egyenes út kacskaringós.s aztán az is egyre bizonyosabb lesz. minél tovább mennek. hogy megvilágosodjanak . hogy még sárgák is lesznek. Itt a középen leselkedik a szörny.egyikük egyenesen oda és belemegy. amelyek mögött ugyanaz rejtızik. hogy egy legyen újra a Semmi egészen. visszatér a színes pontokhoz. mesékbıl tanulnak. csak az út. már minden ok régen megszőnt. vesztve találni a Mindent. Az irodalomban is. mert mennek. E mögött az elsı pillantásra fordított szimbolika mögött ugyanaz az idea áll. másikuk megfordul. s fel is hagynak azzal. Végül ez a sárga is megvilágosodik. hogy mi történik. de idıvel óvatossá válnak. és minél több sötétséget engednek be. fehér fénnyé válik. hogy köszönetet éreznek a Sötéttel szemben. Bikafejjel és anélkül is egyértelmő a szimbolika.mutatja be. hanem földrajzi közelében fejlıdött ki. és csak Ariadné királylány híres fonala segítségével kerülhet ki megváltva. mely oda vezet. hogy a Sötét elleni harcból egy alázatos és köszönetteljes úton át . Mindenütt különbözı jeleket találunk.ki gondolta volna. a világ lassan már paradoxszá válik. fordított. amelyet szimbolikus alakjában egyszer mint nagy drágakövet. A Grál esetében egy edényfajtáról van szó. és ugyanazt a tartalmat hasonló szimbólumokkal . és valóban megtörténik ez az egyszerő és rendben lévı dolog. (A lektor mőfordítása) A chartres-i labirintus rózsájának centrumában eredetileg egy bikafejjel ellátott tábla volt elhelyezve . az is épp úgy rendben van továbbmennek. Most mindketten hisznek abban. amelyet meg kell találni. Útkáoszodnak útmutatói. A határozott párhuzam miatt még a Grál-legenda érdekes számunkra. annál világosabbak lesznek maguk . élettapasztalataikból és a régi mondákból. a polaritást) legyıznie. ahol a hısnek a nehézségek valóságos labirintusán kell magát visszaküzdenie hazájába. és így már látják a vakítóan világos célt . hogy a saját szín világosabb lesz. eltőnik.már olyan sokat gondolkoztak kettesben. ott a szörnyet (az ördögöt. drágakövekkel kirakott és földöntúli fénysugarakkal telítettet írják le. A tulajdonképpeni Grál itt is az egyes keresıkben van 119 . másszor mint tiszta aranyból lévı.

Már a szimbolika hasonlósága is félreismerhetetlen. amelynek centrumában rózsa áll (legalábbis a winchesterin. és Parsifal a „völgyet átlépdelı” hosszú külsı keresés után végül is belül. lehetséges. és Önt elıször a külsı részre küldik keresni. 120 . éppúgy. a közép a közép felé irányítja a keresést. jóllehet a megoldás középen. a körben van. Az Artus-kör 12 vagy 24 lovagja egy kör alakú asztalnál ül. Mind a rózsa. hogy a Grál-legenda. mint a katedrálisok építése. magában találja meg. hogy közös forrásuk az emberek belsı világában lelhetı fel.az mindenesetre bizonyos. aztán kívülrıl belülre.elrejtve. amely belülrıl indul. a templomosokra vezethetı vissza . mind a Grál fényjelenségekkel kapcsolatban fejti ki erejét. amelynek ábrája alább van).

121 .

„Mi hiányzik neked. Mindig az egyetlen közép körüli táncról van szó. A labirintus mint az élet ısképe egyszerő úgylétével hat. hiszen „a király és az ország egy”. Ez azonban középütt történik. amelyek labirintuson keresztül vezetı szakrális és profán táncokról számolnak be. s ezt felismerni csak a középen. melynek közepén egy golyót gyötörnek a gyerekek. mert több legendát és történetet ismerünk. illetve visszaútnak közte a fordulóponttal. Ezt a körforgásban rejtızı titkot még ma is megtaláljuk a legkülönbözıbb összefüggésekben.csak már tudatosan. a nehézségek labirintusában tett hosszú tévelygés után. E formában sajátos bőverı rejlik. felteszi egy lovag éppen az a Parsifal.az árnyékra vonatkozó helyes kérdést.ekkor megfordul a tekintet és újra visszatér a középbe. sıt végül a világtól való elszakadásig eljutni általa. Ezt nézni szép lehet. a kívül és a belül egy. A régi kerékablakokban ez még nyilvánvalóbb volt. élete fordulópontján válaszút elé kerül. de megoldás nincs. Oheim?” És a tipikus válasz. amelybıl minden. mert még hiányoznak részek az egészbıl. melyet minden légzési ciklus csalhatatlanul kifejez. a 12 apostol. a 4 paradicsomi folyó vagy a 8 szél. melyet a Grál utáni kutatás végén talál: újra az egységhez vezet. ahol Parsifal a Grál-várban tett elsı. azaz a teljes fény esik be.egészen a vallási eksztázisig. Hasonlóan van ez a rózsaablakokban: a periféria külsı terében a fény tarka. A Grál legenda elsı csúcspontján. E táncok általában kör vagy spirálformát rajzolnak maguk után. hogy sok katedrálist állítólag azért romboltak szét. és akkor (ideális esetben) sikerül a döfés a középre. Az életet felfoghatjuk úgy is. a periférián pedig keverednek a fények és a kıszerkezetek. mert lefolyásában megfelel a teremtés ısrezgésének. És így jutunk el újra a labirintushoz. mint egy mandalát . belül lehet. nevezetesen a megszokott érzékszerveinkkel fel nem fogható ıspontban. amelytıl kezdve még egyszer át kell élnie az életet . A centrumba a tiszta. Egészen ritkán élik meg ezt az emberek tudatosan. és a labirintusokban oly erısen hatottak ezek. a jelenségek világa csak a középtıl kap értelmet. Az asztal és a rózsaablak szimbólumának. Ezen közép körüli táncok mindegyike mögött ugyanaz a minta rejlik. mint az univerzum mindenkori képének hasonlósága is érthetı. a zsebmérető játéklabirintustól. és képes . ahogy azt már a keringınél láttuk. A tulajdonképpeni és a lényeges minden rózsában más dimenzióban keletkezik.analóg módon a rózsaablakokkal és a labirintussal. a korridáig. mely nemcsak a chartres-i püspököt inspirálta táncra. A Grál-mítosz ezen útleírásához pontos párhuzamra lelünk a rózsaablakokban. ahol a torreádor a bikát egy egyre szőkülı spirál mozgásra kényszeríti. az oda-. oly heves kivonulása és megtisztult hazatérése is csak szimbolikusan érthetı. csak a középpont felé lesz „egészebb”. a 12 állatöv. Parsifal élete.mint azt a dervisek rituális dhikrje és az úgynevezett primitívek keringıtáncai mutatják . A periféria. de mindig hat és van benne valami magával ragadóan lelkesítı és rituális: a mőkorcsolyázók piruettjétıl a májusfa és korábban az életfa körüli körtáncig. mert nem bírtak a játszó és táncoló gyerekkel. a kezdeti kitágulásnak és az azt következı összehúzódásnak. aki az utat egészen a végéig megtette . tehát a rózsa egyre anyagibbá váló termése is kibomlik. a 4 elem vagy a 4 evangélista. hanem a világ különbözı részein élıket is. majd megmerevedik a kıfal sötétjében . vészterhes látogatása után eléri azt a fordulópontot. melynek középpontjában a bika egészen megnyugszik. a centrum körül a kerekasztal 12 lovagja. fehér. a 7 szabad mővészet vagy a bőnök és erények csoportosulnak. a legtöbb embernek örömet okoz (lásd a búcsúkat). Pszichológiailag jóval igényesebben kifejezve ugyanazt találjuk Wolfram von Eschenbach Grál-eposzában. ahol 122 .Végül.

Amfortast és beteg birodalmát (a Teremtést) meggyógyíthatja: „A király és országa: egy. gyerekként kezdi útját Anyja. hogy fennáll a fordulat. ami által a beteg királyt. hogy most minden célját elérte. „Bizony mondom néktek. feltőnik. a keret ólma és az egyre masszívabbá váló kıszerkezetek felé. hogy ha nem lesztek olyanok. hogy fia elkerülhesse azokat a szívfájdalmakat. A mikrokozmosz.” Ezt az üzenetet többnyire még veszik. amikor elveszett az analóg gondolkodás és látás képessége. amikor az eredet világos fényébıl jövet elérjük a rózsát övezı. és hogy innen visszaforduljon. csak aztán megkísérlik a 123 . Így az egyéni életciklusokban pontosan ugyanarra a szimbolikára lelünk. sıt talán betérı idı. hiszen Jézus Krisztust várják újra az emberiség éjszakáján. és mindenben megfelel neki. szinte eltőnik . nem juttok el az égi birodalomba. mint a gyerekek”. mint az említett visszaforduló. hogy ez még nem lehet minden. ez a mi látszólag egyszerő képletünk. amikor a szimbólum iránt nincs megértés. a katasztrófához vezet. mert innen van csak visszaút a fényhez. ez az a helyzet. Legalábbis az élet ezen ısképeit tudatosan alig ábrázolják a mővészetben. Egyébként a világ megváltó fénye. Így az élet közepén kialakult válság. Csak a visszaút végén képes felismerni a Grál rejtélyt. ahogy már mondtuk. Fel kell nınie. úgy tőnik nem lehetünk meg nélkülük. hogy elérje a legnagyobb sötétséget (miután a Grál várból kitaszították). a sötétség idején megszülethet a felismerés fénye. Mi nyomasztja ıt. amelyet a Grál-legendához közel hozzánk. persze csak azért. azaz idıbeli szempont szerint tőnik fel az élet közepén. hogy megismerje az egész utat. csak azt ma „Midlife Crisis”-nek nevezzük és meglepı tehetetlenséggel állunk vele szemben. szentestén. Az egységbıl minden út ehhez a fénytelen helyhez és ezzel egy lehetséges fordulóponthoz. lesz szomorú.kénytelen „megfordulni” és „magába fordulni”. mint a gyerekek. azért a legfontosabb.” Más szóval: a birodalom (a Teremtés) egy király tükörképe. lesz depresszív. Bár ez a „Midlife Crisis” nem más. Heneloide megkísérelte. És épp ez a kitüntetett és megszentelt éjszaka . De Parsifalnak fontos.jóllehet a fény ekkor a leggyengébb. amikor anyagi becsvágya kielégült. nyomott a közérzete. a fény meg egyre inkább elvész ezen az úton. hogy végül a fénytelen falban végzıdjenek. hogy felismerjük: itt a megtérés ideje. Krisztus is a legnagyobb sötétségben. amikor az elhagyott Grálvárban reggel felébred. amelyeket apja. hogy kivonuljon és átmenjen a középen. ha közelebbrıl megnézzük. Értelmezzük az élet közepén fellépı válság „szociológiai jelenségét”: nem annyira mennyiségi. Gyakran épp akkor kerül az ember a legnagyobb válságba. hogy a szimbólumok tudattalanul mégiscsak becsúsznak. a makrokozmosz. mert az életet tudatosan visszafelé kell átélnie. sokkal inkább minıségi aspektusa van. a megtérés lehetısége. Így vezet az út a rózsa középpontjából a sötétbe. Manapság. És mégis. amikor mindent elért és tulajdonképpen a legboldogabb lehetne. Parsifal. a téli napforduló idején született. Gachmuret lovagi halála kívül a világban (a Teremtésben) kiváltott. hogy újra „olyan legyen. hogy megérkezzen a fordulópontra. amikor elérte a hatalmat. az egységhez. fénytelen kıfalat. mert lehetıséget nyújt arra. és így csak az üresség marad. hogy megtartsa ıt a gyerekek birodalmában (az egységben). ha nem az az érzés. hogy újra megtalálja az egységet. Épp ekkor zuhan az ellenkezı végletbe. amelyet Parsifal él át. Ezzel viszont egy döntı ponthoz érkezett el. nehezebb felfedezni a megfelelı szimbólumokat.a legfontosabb. a színek sötétebbé válnak. bármikor is érjük el idıben. mint azt világosan hangsúlyozzák. A nyomottság.

hogy ez így nem megy. hogy maguknak új. Mi a keleti. fiatal partnert keresnek Mint minden tisztán külsıdleges megoldási kísérlet.könnyebb utat választani. Újra egy csalódás. Az érintettek hirtelen gyerekesek lesznek. a Májá-éban. mert ebben a szánalmasságban benne rejlik azon felismerés lehetısége. amely egy öncsalási kísérletet zár le. A csalás végét akár meg is ünnepelhetnénk. kozmetika segítségével megfiatalítani. ruhadivat. vagy ifjú voltukat azáltal bebizonyítani. színesbe öltözött idıs hippik megpróbálják magukat külsıleg. és megint mindent csak látszólag elintézni. és minden csalódás meglebbenti Májá fátylát. és elıkészítik a visszafordulást. mert azok ugyanannak a mintának felelnek meg: egy csalásba vezetı út végei. ezek is elég szánalmasak. Azért szerencsére. 124 . és szerencsére csalódással végzıdnek. ezoterikus felfogás szerint a csalások világában élünk. de ne becsüljük le a csalódásokat.

Kísérelje meg festés közben. megtalálni a mondottak ön számára szóló személyes értelmét. 125 . Meditáljon errıl.A következı oldalon az amiens-i labirintust látja. tegye saját életét a meditáció alapjává. vagy ahogy kedve tartja. vagy gondolatban.

Krisztus sem azt mondja: „Ha nem maradtok. mert az emberek mindig is követték ezeket a külsı-belsı utakat. Szimbólumainkból világosan kitőnik az a tény. Isten kedvenc angyalának nevezik. melynek centrumában a Szent Város. A célban. fiú visszatérı fiút. A visszaút következésképp keletre. tékozló. s ezzel a Napot követik a hazafelé vezetı úton.és az Atya (Isten) jobban szereti az elveszett. azt kell beváltania. egyenesen nyugatra tartanak. sıt nélkülözhetetlen elıfeltétele volt a hazatérésnek. Éppen ezt a saját közepünkbe való visszatérést vagy hazatérést akarja a labirintus közelebb hozni hozzánk. Az ember utazni kezd a külvilágba. A labirintusok a világ képeit ábrázolják. jóvá kell tennie. A visszaúton jószerivel az odaúton képzett karmát találja. az új Jeruzsálem fekszik. amikor a kabalisták a bukott angyalt. Ez ugyanaz a motívum. hogy a teremtés nem szorul rá a mi javításunkra. akkor is. az új fény felé vezet És ezek az utak tipikus módon sokkal öregebbek. Minden kerülıútnak és akadálynak. hogy Parsifal lázad és távozik . mint a gyerekek. a szófogadót. mint a kereszténység. hanem kifejezetten azt. mint a rózsaablak.” Ezért nem csodálkozunk annyira. minden hibát.. és azok rózsái így a Szent Városra nyíló ablakok lesznek. megvan az értelme. azzal a kívánsággal. Az orleanville-i négyszögletes labirintus centrumában (tehát a célban) a következı szavakat találjuk: Sancta ecclesia. Tudatosan meg kell szüntetnie az egységbıl való kiválást (az anyában. amivel találkozunk. mint a Santiago de Campostellára vezetık. és minden zarándokútnál errıl van szó. Herzeloidében szimbolikusan). amelyeken keresztül betérhetünk. hogy átéljen valami belsıt. még világosabban a hazatérés eszméjének keresztény területen is vannak gyökerei. Rendben van. amit a tékozló fiúról szóló példabeszédben találunk és a bukott angyalról Luciferrıl szóló kabalista ideában. hogy az elkülönülés nem volt hibás.megfordul és hazatér. Klasszikus zarándokutak.VISSZATÉRÉS Mindazonáltal a visszatérés. és így a labirintusok templomokból való számőzetésének jószerivel egy félreértés az alapja. Lucifert. 126 . amennyiben az új gótikus katedrálisok is az új Jeruzsálem képmásai akarnak lenni.HAZATÉRÉS . Így mutatja meg nekünk a labirintus és a Grál-legenda szinte érthetıbben. mint a gyerekek”.. Ez annyiban érdekes. amelyet a hiányzó tudatosság miatt az odaúton elkövetett. Parsifalnak a visszaúton vezekelnie kell. mint a jót. ami gyakorlatilag mindig valami fontos bensınek (többnyire egy korábban lezajlott hitbéli misztérium emlékének a helye) külsı képviselete . az otthon maradottat. ha ezt nem tudjuk rögtön átlátni az élet labirintusában. ab a megbánást és megtérést prédikálja és Saulus Paulussá válásának történetében. „Ha nem lesztek. szükséges volt. Keresztelı Jánosnál.

amellyel ezt a napot kezdte. késıbb úgy leleplezni belül. A kép. átéli a napot újfent még egyszer visszafelé. a „valóságban” abszolút mozdulatlanul állnak az egyes képeken. És nem látunk minden éjszaka különbözı filmeket álmunkban. hogy már a kezdetben benne volt a lefolyás és a vég.az ellenkezı irányba kezd mozogni (mint a régi filmeken a kocsikerekek). 100 millió látósejt számtalan különbözı benyomást érzékel. hogy az. ha megfelelı idıritmusokkal játszik. fordítsa meg az idıt és menjen vissza. hanem egyértelmően bent van. Aztán menjen vissza még egy lépést oda. Ha idıvel bizonyos gyakorlatra tesz szert ebben a technikában. A képek mindig bent vannak. valószínőtlennek tőnik. nincs ám kint. és ezen látópontok mindegyike továbbvezeti az információkat a látóidegen keresztül az agyba. élje át még egyszer azt a hangulatot. Ekkor visszafelé megy az idıben. vissza tud nézni egy hétre . Kezdjük egy nappal. Idıvel felismeri. ha teljességgel kizárja azt. amikor még aludt. még csak nem is a recehártyán.mint betérést . ami „ott” valóban van. vagyis az ággyal. egy forgó kereket. akkor hosszabb szakaszokat is át tud tekinteni. ha már átélte a nap világos felét és az ágyban fekszik. és folytassa az álmát.a mi képzeletünk számára hirtelen . csak most tudatosabban és nagyobb távolságot tartva. mint nyitottsága a kísérletre. ahol a múlt éjszaka abbahagyta. Tekintsünk meg egy mandalát. amelyeket a szem bennünk kelt.egy hónapra . Este. Ha visszaérkezett a reggelhez. ami a reggeli felébredéssel kezdıdik. az még mindig leleplezheti az illúzió jellegét. valóság és nem egy film? Mert mit is látunk itt? 127 . Mindenesetre.A MEGFORDULT IDİ Végezzünk el egy gyakorlatot. amellyel Ön jártasságot szerezhet az idı megfordításában. az itt és most-tal kezd.élje meg. amit ott látunk. akik a filmben mozognak. Így valójában nem mi nézünk ki a világba. tudatosabban . hanem a világ néz be hozzánk.egy évre .) ILLÚZIÓK Majd minden csalódásunk külsı szemeinkkel kezdıdik. (Tapasztalataink szerint nem ajánlatos segítség nélkül a születésnél tovább visszamenni. Egy bizonyos sebességtıl . Feltehetı. az alakok viszont. akkor az az Ön számára átélhetetlen marad. amit látunk. Hogy aztán az. hogy minden szamár és minden hangya a maga világát látja. hogy Ön ezt a lehetıséget most valószínőtlennek tartja. az éjszakát. jóllehet a valóságban nagyon gyorsan forog. És akkor váratlanul megáll.tíz évre egy életre. és csak a belsı átlátás szabadít fel minket Egyik érzékszervünk sem tudja úgy az illúziókat. A lektor. mint a szem. megfelel-e annak. Ezen az illúzión alapul minden film. nem. vagy kevésbé fontos. amit képnek nevezünk. Az. hogy a nap árnyoldalát. és ez tetszés szerint kiterjeszthetı. amelyek reggel hirtelen már nem is léteznek? Biztos Ön abban. ahol a 100 millió egyes információból kialakul az. hanem bent az agyban. De ha a külvilágot mint létezıt el is fogadjuk.

hogy végül is minden rezgés és ezzel energia. meridiánoknak nevezik. Míg pl. amelybıl minden jön. illetve „körök”-et jelentenek és többnyire virágformában (mint lótusz) ábrázolják ıket az energia mandalái. avagy ahogy az indiaiak mondják: onnan ide. Így a kínaiak a vezetıpályákat. hogy ezt mi már nem látjuk. A gerincoszlop mentén. Minden. A tibetieknek csak öt csakrájuk van. 128 . mindenütt megvan. hogy minden mindennel hálószerően összefügg. és amelybe minden megy. az utolsó csakrától fölfelé érzékelik. a középbıl a középbe. amely megállapítja. és éppen azon van. de végül is egy és ugyanazon energiajelenségrıl van szó. míg az indiaiak nadikról beszélnek. Ez a tudás különféle öltözetben. hogy olyan kijelentéseket tegyen.csak olyan gyorsan rezeg. mert ık kettıt-kettıt összevonnak. amit mi szilárd tárgynak tartunk. A csakrák „kerekek”-et. csak különféle kultúrák szemüvegén át szemlélve. a tibetiek az energiát olyan szemszögbıl nézik. amelyek az energiaközpontokat összekötik. és a hopi indiánok csak a hindu rendszer felsı ötjét veszik figyelembe. egy energiacsatornán. amely azt a koronacsakránál behatolni és majd leszállni látja. amelyek valóban nincsenek is. a sushumnán hét energiaközpont vagy csakra van. addig az indiaiak azt a muladharától. amely a makrokozmosz nagy mandalájában a világtengelynek felel meg. Az élı közép törvénye. gerincoszloppá válik. az atom is energia. ahogy ezt nekünk a fizika már bebizonyította. mint például az a kijelentés. A fizika jutott el tudományaink közül a legtávolabbra. sokkal inkább rezgı energia . az univerzum határára. úgy a fizika szerint az ember is csak egy energiajelenség . Ezek az embert egy ovális tojás formájú rezgésmezıbe burkolják A képen a középpont mindazonáltal egy tengellyé. vagy az. Az indiaiak talán a csakrarendszerükben fejezték ezt ki a legjobban.egy rezgı mandala. amelyek származhatnának akármelyik idıtlen szentkönyvbıl is. Ha minden. Minden mandalában látható ez a folyamat. Ugyanazt az univerzális folyamatot nézik tehát különbözı szempontokból. Más kultúrákban más nevek ismertek és van némi eltérés.Mindenféle dolgokat.

az ember auraképévé.és áttekintés szimbólumát. Kösse össze ezt a hét központot egyetlen energiaképpé. mint a mélyebb be. Az eredeti színei: a két külsı lótuszlevél: világító világoskék. a kör: fehér. Aztán fesse ki az alább fekvı harmadik csakra képet. oldalon a mandalaformában lévı embermandalát hét energiacentrummal. lássa el a 22.Nos. a lingam középen világoskék. 129 .

amelyeket mi a középkor keresztény mővészetébıl már ismerünk. 12 cinóbervörös lótuszlevéllel körbekerítve. a felsı Sivát és vele a férfi elvet. így a hexagrammot és a tizenkettı szimbolikáját.A negyedik vagy szívcsakra ábrázolása olyan elemeket hoz felszínre. Nemcsak a makrokozmosz külsı energiája a mozog spirális alakban. 130 .a keleti elképzelés szerint. az ember belsı energiája is analóg módon áramlik . hanem a mikrokozmosz. Így záródik be ez a kör is újra. a szív területén. ahol is az ébresztésre vár. A „kundalíni” kifejezés a szanszkrit „kundal” szóból ered. az alsó Sakti istennıt és vele a nıit. A sushumnában áramló energiát az indiaiak „kundalini”-nek. kígyóerınek nevezik A kundalíni kígyó elképzelésük szerint három és fél spirálba tekeredve a legalsó csakrában (a muladharában) fekszik. Színutasítások a keleti hagyomány szerint a negyedik csakrához: szürkészöld hexagramm fehér körben. Ez a csakra az emberi testben elfoglalt helye alapján a felsı három és az alsó három csakra közötti energiamezık kiegyenlítıdését ábrázolja középen. ami „spirál”-t jelent. A két egymáson áthatoló háromszög az univerzum poláris erıi között itt a kiegyenlítıdést képviseli.

131 .

ahol a két kígyó találkozik. két kígyóval. Úgy tőnik azonban. melyek a polaritást szimbolizálják. és mi most fedezzük fel újra Keleten. az isteni Középpé válnak. Aszklépiosz templomaiban kígyókat tartottak és az istenség megszemélyesítéseként tisztelték ıket. hogy az antik korig Nyugaton is élt. bár a tudás az energiaáramlatokról elveszett. Alul a Hermes-botot látjuk. Itt egy kígyó (energia) egy boton (gerincoszlop) három és fél csavarodásban tekeredik a magasba. ha például az Aszklépiosz-botra. egy ponttá. 132 .A spirál formájú energiafolyamról való tudás nálunk már csak nyomaiban lelhetı fel. Abban az idıben a kígyó szentnek számított. a feketével és a fehérrel. Az Aszklépiosz-bot máig jelvénye a nyugati orvosoknak. s középen. a görög orvosok szimbólumára gondolunk.

hogy megalkossa saját energiamandaláját.Használja fel ezt az oldalt arra. Milyen forma illik az Ön személyes megérzése alapján az energia áramlásához? És ez milyen színt igényel? 133 .

Minden kultúra és minden ember részesül a természetbıl.A TERMÉSZET MANDALÁI A mandala a Közepet reprezentálja. Valójában végül is csak saját közepünkben találhatjuk meg. hogy a periférián vannak. A mandalacentrumban minden különbözıség megszőnik. 134 . Sem a Kelethez sem a Nyugathoz nem tartozik.az Egy megnyilvánulásai a legkülönbözıbb kifejezésekben. törzs keresztmetszete egy mandalát képez. arra ráutalva élünk A természet viszont tele van mandalákkal. Az oda vezetı út mindenesetre kinn a periférián kezdıdik. amiben számára a növény örök és idıtlen. Mi is minden technikánkkal és haladásunkkal együtt a természetbe ágyazva maradunk. Itt egy fa évgyőrői alkotnak mandalát. Végül is minden növénynél e mag körül forog minden. a legkülönbözıbb mandalákba fogunk ütközni. Ha a különbözı növények magvait nézzük. hogy azok a szó legszorosabb értelmében univerzálisak . s ez horoszkóphoz hasonlóan köt egyetlen képbe teret és idıt. ami azt jelenti. azok egyetlen középben egyesülnek. ez biztosítja különbözı fejlıdési szakaszokon keresztül a fennmaradást. az egyetlen közepet veszi körül. Ugyanakkor minden egyes szál szár. Minden természetes rózsa közepében növekszik a keresztény szimbolikából ismert mag. és amíg mi követjük. ág. újra mandalák vannak elıttünk . és nem lehet nem látni. különbözı kultúrák mandaláit fogjuk keresni. de ezek különbözısége csak külsıdleges lesz.a legnyilvánvalóbb ez a gyümölcsökben melyek majdnem teljesen golyó alakú formája az egyetlen magot.

135 .

Talán „újrafelfedezésrıl” kellene itt beszélnünk . hajtásai.s minden virágban a mandalát.A rózsaablakok egy virág alakjának utánérzetei és az ablakrózsák részben ugyanazon elv alapján vannak felépítve. Most a virágokat akarjuk újrafelfedezni . Csak az a bámulatra méltó. 136 .mint sok más esetben is. hogy a tudomány csak sokkal késıbb fedezte fel ezt az elvet. mint a virágok szirmai.

Most Ön ezt az ábrát személyes. színes pókhálójává változtathatja.A mandalák sora végtelen . Minél többet tanulunk meg látni. annál többet fogunk találni. Itt egy kézenfekvı asszociáció a pókháló mandalastruktúrájával.vég nélküli. 137 .

Természetesen elıször még nem tudja magában felfedezni és a többiek egyáltalán nem találják meg Önben. hogy megváltsuk. hogy ne is lássa senki. hogy „neki nincs is hálója”. aztán elfogadni. Szedje össze a bátorságát. amíg szemtıl szemben a halállal már nem tagadhatjuk tovább. Valószínőleg azért ilyen undorkeltı szimbólum a pók. Minél többször és minél tudattalanabbul háborgunk összevissza ebben a világban. mint szeretnénk: minden ember hasonló hálóban él. és azért. A pókháló mandalája. hogy láthatatlan legyen és csak a fogoly halála pillanatában lesz számára valóság. Ezért annak olyan finomnak kell lennie. hogy Ön is magában hordja valamiképp a háló lényegét. mert a világgal való összeszövıdöttségünkre. mert ez a háló megmutatja a mi alattomosan leselkedı természetünket is ebben a mandalában. ami ıt számtalan szállal köti a világhoz! Ezt a hálót kell elıször felismerni. és mi vagyunk a rovarok. tehát az elanyagiasodott teremtésben. hogy mi magunk is mennyire vergıdünk.A BENNÜNK LÉVİ PÓK Bár tökéletes a mandala. mert ez is egy felismeréshez vezeti. Mi is így fojtjuk el ezt a hálót. sokszoros felfüggesztettségünkre és felkötöttségünkre emlékeztet minket. akik valahol a periférián. minél kevésbé szereti Ön a pókokat és a pókhálókat. végül tudatosan megélni. Csinálja szépre. A szimbólum tovább bontható: a pók is azzal az illúzióval ténykedik. és nézze meg mégis. mégis elıször kellemetlen érzéseket vált ki a pókháló belılünk. Hiszen olyan kifejezıen mutatja meg a pók lényét (és a hálójáét). és érezze közben. annál inkább belegabalyodunk a hálóba. 138 . mint minden más mandala leképzése a Teremtésnek. Fesse ki a pók mandaláját. És azért. Aztán meditáljon nyugodtan a hálóról is. fogságba esnek. mert más lényeket is fogunk vele és otthagyjuk ıket vergıdni elfeledve. de hát az a háló lényege. amit az elıbb alakított ki. az ugyanis annál biztosabban van ott. hogy tudattalanul is többet látunk.talán még meg is szereti. foglalkozzon közben egy kicsit a saját pókságával .

139 .

amelyek az ısörvényre és a labirintusra emlékeztetnek.Sok kagyló mészháza.mind mandalák. a korallok . 140 . a tengeri sün formája és a szellırózsák. egészen a csigák házáig.

Ezen mandalák egyikébıl. nevezetesen egy kagylóból. született a hagyomány szerint a szerelem istennıje: Vénusz. 141 .

hanem a gyöngyházragyogású gyöngyök szülıhelye is. és a könnyek meg az újjászületés ezen szimbólumai . ha a gyöngyöt a közepén kettévágjuk.A kagylómandala nemcsak a szerelem. 142 . Még egyértelmőbb lesz ez a benyomás.szintén mandalák: már a háromdimenziós golyóalakon megismerjük a ragyogó mandalát.

a teljesség elveszített felével a remélt kapcsolatot. félgömbszerő kupolát emelünk.körkörös. hogy megteremtsük az égivel. Isten házai azonban . A vallásos helyek.amely a világit és az anyagba süllyedtet szimbolizálja .állandóan mandalaformában készülnek: minden bazilika stílusban épült templom és a görög ortodox templomok is fentrıl nézve pontosan a tibeti yantrák alapformájára hasonlítanak A négyszög alapú alépítmény fölé .mind a mai napig . Még ma is látjuk ezt az afrikai kralon vagy az indiánok tipijén.Az emberek hajlékai eredetileg gyakran voltak mandalaformájúak. 143 . amelyek külsıleg is leleplezik anyagsúlypontúságunkat. Ezzel szemben mi négyszögletes házakba költöztünk.

Ronchamps mellett az építész Le Corbuiser egy kis lépcsıpiramist is épített temploma. A „theater” szó két görög szóból (Theos = Isten és Jatros = orvos) tevıdik össze és eredetileg annyit jelent. és az egyiptomi meg a maja piramisok is ugyanerre az elvre épülnek. a pagodákat és a sztupákat még ma is egészen tudatosan ezen minta alapján építik és használják. „Pogány” elıdeink ugyanazokat az elveket alkalmazták szent helyeikre. A Kelet vallásos építményeit. a Notre Dame du Haut mellé. s ez kiderül a „theater” szóból is. ahol az istenivel való találkozás által gyógyítanak”.Most. Modern színházaink és cirkuszarénáink szintúgy kerekek. hogy „hely. ahogy ma a Stonehenge-en. a druidák és elıdeik gigantikus kalendáriumán is láthatjuk. e formában létezik tovább. 144 . mert azok eredetileg szakrális helyek voltak. hogy a mandalához főzıdı kapcsolatunkat már elfelejtettük.

És valóban a hegy teteje egy mandala centrumában van. hogy közel vannak az istenekhez. az indiaiak szent hegye egyenletes alakjával. Meru. A csúcson lévı kereszt ezt még tudatossá is teszi.Az emberek érzése mindig is az volt a magas hegyek csúcsán. az istenek perspektívájából nézve a következı formát mutatja: 145 .

az egy yantra az Istenségnek. és a cél is lassan homályba süllyed.azt az energiát vagy erıteret. akárcsak az. hogy ott nem züllik a vallás olyan könnyen külsıséges eseménnyé. amelyek segítségével át is tudnánk élni ezt a mondatot. hogy felismerjék magukban az Istent. egy energiamezıt alkot. De ez csak az elsı pillantásra van így. hogy Isten egy idıs bölcs férfi. mint Isten egyik házával. és ami az olaj a lámpának. Keleten még ma is úgy vélik. Isten birodalma bennetek van”. bizonyítja például ez a krisztusi mondat: „Mert bizony mondom néktek. 146 . melyet nekünk ajándékozhat a Kelet.„Ami a test a léleknek. Alább egy pagoda alaprajza. amely az embereket meg sem érinti. Nekünk keresztényeknek ugyanez az elméletünk. amelyek elısegítik ezen emberek fejlıdését. mert Isten lakása. Ezek a hely és a tér minıségérıl alkotott elképzelések alapján építették mandalaformában a Kelet templomait. és ezek közé tartozik többek között a yantra. akárcsak a katedrálisokban és különösen azok rózsaablakaiban. Az objektum és a szubjektum eme összekapcsolásában ígéretes titok rejtızik. de az eszközök. amelyek külsı elhatárolódásuk által a Szentet a profántól elkülönítik. igen. azt. A vallás ott mindig az érintett embernél kezdıdik. Egy egészen hasonló jelenség ölt testet az egyiptomi piramisokban. némely keresztény számára meglepıen hangzik ma már ez a mondat. Ez az elképzelés naivnak tőnhet elsı pillantásra.” Ennek megfelelıen igen óvatosan bánnak Keleten a yantrákkal. A Kelet ezzel szemben mindig is megtartotta Isten megtapasztalásának eszközeit. Ezen energiaelképzelés alapján a yantra az illetı Isten komplex szertartásává lesz. és ezért elválaszthatatlanul összefügg különbözı gyakorlatokkal és technikákkal.pusztán az üres térbe helyezett alakjával . és ez a rítus magába foglalja a hívı spirituális fejlıdését is. Ennek a felbonthatatlan kapcsolatnak köszönhetı. amely aztán automatikusan tartalmazza az Istenséget. Hiszen azok is szent területek. Minden yantra megteremti . elvesztek. hogy minden yantra éppen azért.

147 .

nemcsak meghatározott alakja és meghatározott színe. 148 . A mantrákkal is nagyon óvatosan bánnak Keleten. illetve hang. hogy a tudatot központosítsuk. mert a yantrának mint energiamintának. Mint azt még látni fogjuk. A hangok alkalmazásában nincs semmi csodálnivaló. mert azok az ember legfinomabb részét érintik és a durvaságtól megsérülnének. A kifestés magától nyitottá teszi Önt rezgései iránt. A Yantra-meditáció során a meditálóban ez a centrum és a yantra centruma a figyelem összpontosítása által egyesül. Az emberben a bindu annak a hatodik csakrának a középpontja. amely szintén hozzájárul ahhoz. A bindu minden teremtés ıspontja.A Szent Tér keletkezésérıl és szerkezetérıl vallott keleti elképzelések messzemenıen egybeesnek a mi rózsaablakoknál szerzett tapasztalatainkkal. de meghatározott hangzása is van. mely megfelel az ısrezgésnek. a szavakban még él ez a kapcsolat a hangok és a színek között. egy olyan szótag. A nyelvben. Bánjon Ön is érzéssel a yantrával. A legfontosabb mantrák egyike. A Yantra-meditációhoz tartozik még egy úgynevezett „mantra”. az az „óm” (aum = ámen). a cigányok ismernek egy nagyon egyszerő meditációt. amely az Egyet és az Egészséget transzcendentális szinten tartalmazza és egyidejőleg az anyagi teremtés csírapontja is. A Kelet a centrumot. a tér nélküli pontot „bindu”-nak nevezi. az a pont. amely a tudatot önmagától erre a helyre irányítja. Soha nem említik hangosan vagy profán összefüggésben ıket. amely a harmadik szem helyén van.

149 .

menéssel. különbözı mandalák vannak és különbözı centrumhoz vezetı utak.különösen a tantrikus yantrák . mint a rendszeresség. követi a tudat különbözı rétegein. Tapasztalatom szerint a technika módja kevésbé fontos. Az errıl folytatott vita nem veszi figyelembe a lényeget. Ilyen értelemben minden mantra természetesen mandala. Az csupán az intellektus szórakozása. (Egy rezgı forrás is ilyen teret kelt.s néhány lehetıséget már megismert. az „Om”. egymásra hangolt). ugyanarra a középre. Amíg a nyugati rózsák a struktúra által adott tudattalan középre törekvést akarják támogatni . Ha elveszti az ember a mantrát. mindegy. hogy elképzeli. hogy külön vagy egyszerre) és erıfeszítés nélkül megfigyeli azt.értelmi folyamatok által. Lehet egy gong. és mégis sokféle megközelítési mód van. érzi. történetek mesélı szemléltetésével -. amelyet a mandala szemeinken keresztül a bensınkben hátrahagy. amely érzésem szerint a mandalák megéléséhez . akkor hagyja valóban lerezegni. úgy nincsenek se jó. egy hangkehely vagy egy harang hangját (egyébként mind a három a maga formájában mandala) követni. A legtöbb mandala . Itt is követjük azt a benyomást. A „koncentráció” és a „mantra” fogalmak tisztázásán keresztül tapogatózunk egy technika felé. vissza kell térnie a mantrához és újra meg kell figyelni: ahogy az fokozatosan eltőnik a tudatban. Csak meg kell nyílnunk a mandala felé. mégis mindet a Közép princípiuma egyesíti. amirıl itt szó van: a „centráció” (egy folyamat. hallja. Még egyszer megismétlem: ne hagyja magát a javaslatok által korlátozni. ahogy számtalan mandala létezik. akárcsak egy yantráénak. csak buzdítani. Koncentrikus köröket képez például egy vízbe dobott kı. miközben egyre gyengébben lehet ıket érzékelni.igen alkalmas.MEDITÁCIÓ Minden meditációs technika végül is ugyanarra irányul. Mindenkinek meg kell keresnie. figyelni kell arra. amely példaként szolgál majd nekünk a mandalameditációhoz. Egy ilyen hangkép pontosan megfelel egy mandala vizuális képének.ezzel szemben tudattalanul vezet a közép felé.a mandalameditációhoz . Gondoljunk még egyszer a labirintusra! Itt a szó szoros értelmében az érzékek segítségével kell a Közepet keresni. amelyek fokozatosan halnak el. A lektor. ha igényli. mert csak az vezet az elsı döntésig: az intellektus vagy mi magunk.) A koncentráció tehát kettıs módon is kapcsolódik a mandalához. és magától megindul a koncentráció folyamata. úgy az is rendben van. addig a Kelet általában a mintában rejlı erıre hagyatkozik. melyek megnyitják számunkra azt. hiszen a tudatunkba esik és ott rezeg . És ezzel már a következı lépésnél vagyunk: a mantrameditáció technikájánál.mint pl.a vízbe dobott kıhöz és annak koncentrikus köreihez hasonlóan. Ahogy nincsenek helyes és hamis mandalák. látja. kövesse azt. A mantra lényegében egy hang . A koncentráció szóban két kulcs is rejlik. amely a központot célozza meg) és a „koncentrikus” (összefoglaló. újra és újra ugyanaz a ciklus jövéssel. Ha az ember mantráról kezd gondolkodni (ami annyit jelent. a neki abban a pillanatban megfelelı formát . majd elveszítjük azt (többnyire az elterelı gondolatok miatt) és aztán megint kezdjük elölrıl. Nos. se rossz meditációs technikák. és így tovább. A mantra egyetlen értelme a Középre törekvés. illetve más gondolatok kerítik hatalmukba. és mégis csak egy Közép van. majdnem szándéktalanul. 150 . Ha Önnek más az ízlése vagy most formálódik egy másik ötlete. csak aztán könnyedén.

megnézzük a mandalánkat.. abban a reményben... mégis túl kell tennünk magunkat rajta. remény nélkül. majd visszatérünk hozzá. Noha ez szükséges az elején. 151 . Ha a meditáció minden szándék. és ez a remény az. hogy egyszer beesünk a középpontba. aztán belefeledkezünk más gondolatokba. igény. akkor következhet be ez.. elvárás. elıre megfontolt cél nélkül történik. és így tovább. amely minket újra ott tart és akadályoz.

152 . Ésszerően akarunk cselekedni és belátóak akarunk lenni. De csak a mandala centrumában válik lehetségessé a belátás az élet kerekébe. a világ összefüggéseibe. mi történik. az İspontban. Amennyire egy yantrameditációnak egyáltalán célja lehet. az az: hogy a yantra és a megfigyelı Egyek legyenek a binduban. a Teremtésbe.Az életünk legnagyobb részét az a kívánság uralja hogy értsük.

Az öt alapforma: a pont az akasa-elvnek. A centrumot a bindu képezi. Alakítson ki az alább fekvı szabad oldalon ezekbıl az alapformákból egy mandalát. már anyagi szintet a négy másik elem vagy tattva képezi.A geometriai struktúrák. Minden tattvának megfelel egy formaszimbólum. a négyszög a Földnek.ahogy ez már a centrum azonos szemléletébıl is feltételezhetı .a rózsákból már ismert struktúráknak Csakhogy a Kelet külön megırizte mandalái elıállításának elméletét és rendszerét. A következı. Ebbıl az öt alaprezgésbıl keletkezik az egész teremtés és ezzel minden yantra is. amelyekbıl a yantrák felépülnek. amely az akasa elemnek. a háromszög a Tőznek. a növekvı félhold a Víznek. tehát a még nem anyaginak felel meg. a kör a Levegı tattvának. megfelelnek . és közben élje meg az egyes szimbólumok minıségét! 153 .

többnyire a VastuPurusha-Yantrának. tehát az isteni Én-t. amely a mővészt vagy a meditálót (Keleten ez ugyanaz) állítja a középpontba. Hiszen azok mindig egy yantra formának felelnek meg. A templomok építése is így lesz istentiszteletté. mert soha nem érinti az individuum egóját. csupán a személytelen Abszolútat. ami az ego gyengítését szolgálja az én javára. 154 . miközben nálunk az individualitás és általa az ego lesz ma a mővészet hajtórugójává és középpontjává. soha nem találhatja meg a Közepet. Ebbıl a fordított mővészetfelfogásból meditációnk számára is világossá válhat valami. amely az ember tulajdonképpeni lényét ábrázolja.A keleti ember számára egy yantra elıállítása: szertartás. Meditáció csak a keleti értelmezés szerint „történhet”. Az egót hangsúlyozó nyugati felfogás. Így tartja meg a Kelet mővészete vallásos jelentıségét. Istent.

155 .

A balra forgó (pusztító) a jobbra forgó (építı) erık az anyagi világ szintjén összetartoznak.A számszimbolika analóg módon a yantrákra is érvényes. Kiegyensúlyozott összjátékukból keletkeznek a kapuk. Mögötte ott rejlik a polaritás-szimbolika. Különlegesség a gyakran felbukkanó négy ajtó. vagyis az Isteni. amelyek azáltal keletkeznek. a Szent Egybe vezetnek. hogy a Két poláris svasztika (napkerék) egymásra fektetve alapformát képez. melynek alapmintája a kör a négyzetben. a Végtelen a véges anyagi közepette. amelyek a belsı körbe. 156 .

157 .

mint a román stílusban vagy mint a latin gótikában az oltár. Keletre tett utazásunkat most épp Buddhának (aki az ürességrıl szóló tanításáért. és az indiánokhoz hasonlóan ık is használják gyógyítási célokra a mandalákat. bár görög kereszt volt az alapmintájuk. Isten lakása mindig a yantra központjában van. Emlékezzünk rá. Még ha a keleti és a nyugati templomok külsıleg teljesen eltérıen hatnak is. a legszentebb. ahol mi azt egyáltalán nem értjük. a legszentebb mindig a két gerenda keresztezési pontján. Minél magasabbra és a Középhez minél közelebb jöttek. a mögötte rejlı lényeges elvek nyilvánvalóan összhangban vannak még ott is.A yantrákban sok mindent újra fellelünk. Az indiaiak szintén ismerik a „szerencsekereket”: szintén használnak labirintusokat koncentrációjukhoz. Ez a három azonos felülető mértani forma a chartres-i katedrális rajzában lényeges szerepet játszik. Akárcsak az indiaiaknál: a legbelsı ereklyetartó. semmi sem lesz számodra lehetetlen. a horoszkópon át vezetı szimbolikus úttal az 76. Van egy további különös egybeesés. században egy Szent hegyre telepítettek. a nirvánáért élt) egy kijelentésével fejezzük be: „Ha a szívedet egy pontra irányítod. amelyre itt csak utalunk. egy négyzetbıl és egy téglalapból. amit már megtaláltunk a katedrálisokban. úgyszólván a templom legjelentısebb helyén áll. Ez a templom három azonos felülető yantrából áll. egy körbıl. A hívık egy szimbolikus zarándokutat tettek meg. Egy egész templomvárost foglal magába. amely ıket. a legszentebbeket (a hegyet és a templom középpontját) spirálformájúan körbejárva egyre magasabbra és ezzel egy idıben a Középhez egyre közelebb vezette (vö. Pontosan ezt. hogy a végsı tudás minden formát nélkülöz.” 158 . oldalon). a legfontosabb. Példaként szolgáljon itt a Barabadur Stupa alaprajza Indonéziában: ami egy tökéletes yantra. ami által azt jelezték. hogy a korai templomoknak. az azonos felülető alakokat használják a cigányok beavatási kertjükhöz. amelyet a 8. annál alaktalanabbak lettek az utat szegélyezı Buddha-szobrok. és némely Grál-legendában a Szent Grál három ilyen táblán nyugszik. Surya templomában található Orissában. a Napisten.

159 .

Abból kiindulva szerkesszen újra egy „saját” mandalát. Érezze át közben a mandala keletkezését. talán zárja le elıször tudatosan a külsı szemeit. megtalálhat mindent . amelyeket Ön a határtalansága elé helyezett. akár nem.Az következı. látszólag üres oldalon. mindez attól függ. Mi lenne. Úgyis ott kell annak keletkeznie. jól tudva.szerkeszteni. akadályokon és árnyékokon múlhat.és színelemkészletébıl teremti. Ez a készlet határtalan. hiszen Ön azonos e Teremtés összes megjelenési formájával. hogy milyen pontosságra törekszik. Az Ön kreativtására van bízva. hogy milyen segédeszközöket használ.nevezetesen egy bindut. hogy a belsıvel világosabban felismerhesse.a binduból kiindulva . ha most rögtön hozzálátna ezeknek az árnyaknak az átugrásához? 160 . zárja be mindig újra a külsı szemeit. az csak azokon a határokon. hogy az. és ha Önnek ellenkezı benyomása van. Ha azután elkezdi . az Egy kifejezése. akár átéli azt tudatosan. és hagyja a mandalát a belsı szemei elıtt kifejlıdni. ha jól megnézi. A mandalát a maga határtalan forma. pontosabban mint Ön. hogy milyen igényei vannak a szerkezetet és a harmóniát illetıen. hogy hogyan lép tovább.

161 .

a másikat mint keleti utat aposztrofálni . amíg a formáktól való függés és az azokba való kapaszkodás megszőnik. Ha Ön egy nagy mandala. ahogy tekintete lazábbá válik. több út is vezet ugyanahhoz a Középhez. akár egy pillantás közben érezzük a szeretetet. hogy még valamit meg ne tudna tenni a nyugodtság érdekében. ha egy rózsaablak elıtt áll. a tekintet és a hang ellágyul és szeretetteljessé válik. aztán kimondani. Nézze meg a mandalát egészében anélkül. akkor az a legjobb.én alakítottam ki. és megkísérli a mandala perifériáját kizárni. a misztika útja. mint a zárt szemmel megtett. jóllehet az egyes részletek kevésbé élesek. ahogyan van. A nyitott szemmel megtett útnak ugyanaz a célja: megtalálni az egyetlen igazságot. Ezt a könyvet nem kizárólag. amelyik nem ragaszkodik semmihez anélkül. majd nyissa ki lassan a kezeit. hogy rendben van. ami van. mintsem éles képe lesz a látottakról.így az egész automatikusan valamennyivel életlenebbé válik. mindaddig. és majdnem csak azt érzékeli. bizonyosan nem helyes az egyiket mint nyugati. Én személyesen a szemlezárás egy bizonyos ideje után inkább a nyitott szem útjának vagyok az elkötelezettje. az illúzióktól. és Önnek inkább benyomása. Próbáljon meg ehelyett egy hasonló nagyságú mandalát egészében érzékelni. és ezért visszatérünk még egyszer a szemekre és a látásra. Azt minden aspektusából. Akinek ez kapásból nem sikerül. ahol én a kérdést sejtem: „És most? Most mi legyen?” látszólag egyszerő utalást: „Megnézni” és semmit se tenni vagy mindent megtenni.ilyenkor mindent egyformán él át. és a valóságot belül keressük Ez az aszkézis.mindkét verzió megvan Keleten és Nyugaton egyaránt. azt úgyszólván kirekesztjük. Ez lényegében a mágia útja. hogy koncentrál a Közepére. de leginkább a látásnak szenteltük. Mindent. hogy valamelyik részleténél lehorgonyozna . Ezt nevezik általában koncentrációnak Ez valójában kifáradáshoz vezet. mindig ismét meg kell nézni. Abban a mértékben. Mint már többször mondtuk. Az út közötti különbséget bemutathatjuk a mandalán. hogy el ne határolná magát . és aligha viszi Önt közelebb céljához. kevésbé rögzül. szétszóródnak 162 . mind a négy égtáj felé vannak kapuk. hogy ne kerüljön annak hatása alá. ahogy az nyugszik! És mivel senki sem olyan nyugodt.noha egészen az Öné kell legyen . a mágusnak épp ez a periférián át vezetı út lesz a célja. Minden egyes érzék befolyásolja a többit. rámered a centrumra. A szemek bezárása azt jelenti. az kísérelje meg a következıt: alkosson mindkét kezébıl távcsıszerőséget vagy szemellenzıt és nézzen át rajta. amíg azok fokozatosan be nem keretezik az egész rózsát. ezért talál olyan helyeken. mindig meleg lesz testünk hımérséklete is. a Középhez. nyugodt tekintettel úgy kell hagyni. és tudom. míg az egész mandala nem lesz a látóterében . Nekem személy szerint úgy tőnik. mert így van. hogy Belülre jussunk. A mágusnak úgy kell megértenie a világot.megnézni és felismerni. Akár zenehallgatás közben. hogy elfordulunk a Maya világától. amik Belülre vezetnek Most is felhasználhatjuk mind az öt érzékszervünket. Majd fokozatosan elkezdi kiszélesíteni a látóterét. a nyitott szemmel megtett út a nyugati ember számára alkalmasabb. Azt a „semmit sem akaró” elfogadást értem ezen. hogy ezt a könyvet .Mint már láttuk. de elıször megnézni. Kezdje nyugodtan azzal. Míg a misztikus egyenesen a közép felé fordul. Nos. ezért érdemes a nyugodt kitekintés felé fordulnunk. de ez esetben a világ lesz feladattá. és megtekintésekor át is kell rajta látni. a középpontra.

meg minden más érzékszerve átáll az egész megtapasztalására és elválik az egyes jelenségektıl.a gondolatai. amire szüksége van. mindig éppen ott van. mert ezek a többi érzékét is a közép felé irányítják Ilyenkor a jobb agyféltekébıl él.” 163 . A szemek és a gondolatok. ahol Ön van. amely az egységek megragadására van kitalálva. Végezze el ezt a gyakorlatot egyszer egy templomban. és ha van hozzá még orgonazene és tömjénillat is. „Minden. egy rózsaablak elıtt. teheti ezt más helyen is. akkor mindkettı megkönnyíti meditációját. Ha nem tud vagy nem akar egy templomban gyakorolni. kevésbé fog a részletekhez tapadni. Idıvel egyre könnyebben képes lesz majd egy nagy látóteret ellazult. ellágyult tekintettel felfogni.

164 .

A plasztikus térbeli látás éppen azáltal keletkezik. 165 . hogy az még a félkörén is túlmegy. hiszen ezt a középsı ceruzát látja mindkét szemével. még azt is érzékelni fogja. És azt is észreveszi majd. hogy a középsıt látja a leghatározottabban. hogy a tárgyak idınként megduplázódnak.jóllehet az a „valóságban” egyáltalán nem is létezik! Ez meglepı és mégsem az. csak egy kis lépés tovább. helyezze egymásra a tenyereit! Nézzen élesen a kezeire. és ha távolra néz. és egyszerően azon alapul. hanem a valamire pillant. anélkül. a legplasztikusabban . és a két külsıt csak egy-egy szemmel. és aztán nem a ceruzára. Most valami meglepı történik. Csak élesen oda kell néznie és a „szellem” máris eltőnik.LÁTÁSGYAKORLATOK Nyújtsa ki elıre mindkét karját. máris négy lesz belıle. hogy direkt oda nézne. fokozatosan szedje szét ıket egyre távolabbra. Ezt a gyakorlatot nagyon egyszerően kiterjesztheti. Ehhez két ceruzát tart 30-40 cm-re az orra elé. Ahogy nézi a három ceruzáját egy ideig. s Ön már megint egy dolgot lát ott. hogy a szemek már nem egy pontra vannak fókuszálva. ahol az elıbb még kettı volt. összeejtheti a két belsı ceruzát. Ha játszik egy kicsit a távolsággal vagy a szemekkel. Észre fogja venni. A félszemő mindent síkban lát. észre fogja venni. Ha ezt már tudja. úgy négy helyett hármat lát. hogy Ön az illetı dolgot mindkét szemével külön-külön látja. s ezek egy kicsit távol állnak egymástól. ami néhány méterrel mögötte van. hogy valamit két szemmel látunk. és kövesse tekintetével egyidejőleg mindkettıt! Így egyre nagyobb lesz a látómezeje. és a két dologból négyet csinál. nem létezik számára a harmadik dimenzió. Ez a tapasztalat egészen normális. ami a mélységet hozza. ha egy ceruzát vagy valami mást maga elé tart. és máris két ceruza van a képben. ami Ön mögött történik. hogy egy dolog hirtelen kettéválik és egyenesen két egész új tárggyá úszik. hanem annyira el vannak lazulva.

hogy Ön egy kigondolt. azt is meg lehet tenni. még egy további lépesre van szükségünk: ahogy minden dolgot meg lehet kettızni. Éppúgy tud kettıbıl elıször négy. Ezt a következı mandalával gyakorolhatja: tartson a T'ai Chi mandala és a szemei közé egy ceruzát és nézzen rá! A háttérben két. tompán és kicsit elmosódottan látszó mandalát észlel. 166 . aztán három mandalát csinálni. ha mellette a mögötte lévı szintre pillantunk.Hogy az egészet megélhessük egy könyvben. elıtte fekvı szintre néz.

amelyet a zsidó kabalából is ismerünk. Ha már az ember az elsı beavatást nehézség nélkül megszerezte . koncentrációja pedig „középen” van (bizonyára a két agyfélteke között). Ez a középsı „virág” egyszínő lila. Ezek a minták gyakorlatilag kivétel nélkül szimmetrikus elrendezésőek. az ellentétek piros és kék harmóniájának a színe. két lépés hosszú. amelyen mi élünk. annak kertjében könnyen elképzelhetjük. ezt teszik a cigányok. mint ahogy kinéz. és megnyugszik a harmadik „virág” harmóniájában. És most a másik. és ezek olyan nagyok. Plasztikusabb és ugyanakkor élénkebb mint két poláris szomszédja. Ez így sokkal komplikáltabbnak hangzik. (Az életfa a „megtartók” hierarchikus rendjét és egyben az általuk kormányzott világ felépítését jelképezi. s mindig a poláris színek állnak egymással szemközt. A cigányok saját lépéseikkel mérik ki: egy lépés széles. hogy a közepében (a hossztengelyén) gyakran életfa van szıve.és ez a továbbiak feltétele. Ha megnézzük az iszlám imaszınyegeket. A repülı szınyegekrıl szóló keleti mesék azt tanítják. Ezeknek a geometrikus virágoknak a színe piros és kék.pirosak. Ha a cigányunkra gondolunk. a középsı „virágon” keresztül útnak lehet indulni. Ez megtörténik. és már útra is kelhetünk. egy olyan motívum. A lektor. hogy nem véletlenül van a beavatásnak szánva. az egyszeresen bekeretezettek . nem lényeges. A cigányok az oszlopokat kertjük virágainak nevezik. A két nagy négyzet: világoszöld. amikor 167 . Ha a keleti szınyegeket még behatóbban szemügyre vesszük. és tele vannak mintával és ornamenssel. amely csak ıbenne létezik. amíg elıször négy „virággá” lesznek és aztán hárommá. nem ritkán a meleg és a hideg poláris színeiben és mindenekelıtt a lila harmonikus összjátékában. tulajdonképpeni titka a kertnek. hogy egy piros mindig egy kékbe ütközik. a fonalon kívüli körben: lila. ugyanazokat a téglalapokat találjuk rajtuk. Végül is ezt az életfát már egész az elején észrevesszük. és sok keresztény templomablakon is megtalálunk. Ehhez nincs sok hozzátennivaló. A határ.kékek. Ez a kert két téglalaphoz kapcsolódó négyzetbıl áll. Tekintete automatikusan a harmadik szemére van irányítva. hogy a kettı egyikében ülni tud egy ember. hogy az utazásnak ez a befelé hatoló módja éppoly örömet okozhat. Eddig minden gyakorlat és technika volt. aki magáról azt mondja. mint a külvilágban tett utazások. a bal és a jobb oldalon lévı alakok azonosak. amikor önmagukat avatják be. ı az a szılıtıke. hogy a muzulmán imaszınyegen utazni indul és repülni kezd. és az. Fesse ki ezt a kertet a következı utasítás szerint: A kétszeresen bekeretezett geometrikus alakok . saját belsı világukba. és ha „most” nem történik meg.A látásgyakorlatok kulcsot adnak a cigányok beavatási kertjének elsı titkához.) E motívummal gyakran azonosítják Krisztust. A cigány tehát ül a két „virággal” szemben és „nyugodtan” nézi azokat. A másik mezıben a Grál három táblája van két oszlopba rendezve egymáson. amit az ember mondhat. Aztán egészen eltőnik a kettı (a polaritás) a cigány tekintetébıl. ezeket lila fonallal kerítik be. úgy is jó. akkor felfedezzük. és úgy váltogatják egymást.

melyek szintúgy a paradicsom egységébıl fejlıdnek ki.„a jó és rossz tudásának fája mellett” nı a Paradicsomban. Gyökerei az egységben vannak. 168 . mint poláris szomszédjának jó és rossz tudása.

amelyek szimmetrikusan fekszenek egymással szemben. A következı oldalon fekvı skiccen láthatjuk. és a Grállovagok egyesítik is magukban mindkét elvet. hogy az életfa utazásra szolgált. a lovas-lovagból származik A kabalista eredetileg egy belsı „utazó lovag” lehetett.eltolódott és egy negyedik szférát tartalmaz. a legmagasabb szféra: a Kether egy egész új. arra utal. A gavallér (németül Kavalier. A fordító). Lehetséges. a cigányokéhoz hasonló gyakorlat során állítanak elı egy harmadik. és a benne fekvı szféráknak valóban az a funkciója. Sıt. És még valami . Az viszont nem egészen illik a leírt rendszerbe. hogy a legfelsıbb. alakja legalábbis ilyesmit sejtet. Etimológiailag még felismerhetı a huszárokkal. középsı oszlopot. még a gavallér szóval való rokonságát is érzékeljük. az életfának tényleg van egy ilyen középsı oszlopa. A fordító. akiknek rendi szabályait szellemi atyjuk. hogy a középsı oszlop fölfelé vagy lefelé ahogy akarjuk . a katonai lovassággal való rokonsága (németül Kavallerie. hogy a két szomszédos külsıt magában egyesítse és harmonikus kiegyenlítıdéshez vezesse. teljesen tudatosan e két ideál szerint alakította ki. Talán azt jelenti egyszerően. Nos. amely a tulajdonképpeni élı és lényeges. Így itt is van egy bal és egy jobb oldali oszlop (és ezeket így is hívják). és amelyek egy.) viszont a chevalier-ból. már „nem belátható” szinten van. Bernhard von Clairvaux. hogy az életfa hasonló utazásokhoz szolgált a kaballistáknak. 169 . amelybıl származik.a „Kabala” név.Ezzel újra visszatértünk nyugati hagyományainkhoz. A külsı és belsı lovagiasság ideáljának kapcsolatával már a templomos lovagoknál találkoztunk.

170 .

hogy milyen hagyományból erednek . mint elnyomni a tudattalanba. akkor csupán a másik oldal. hogy milyen tudatosan is élünk e pontot illetıen. Meglehet. jobb ezt valamikor megismerni. Ahol banális tények is elriasztanak. Ha a pszichiátria ıt a skizofrén diagnózissal látja el.ezeknek az igazságoknak a kimondása. Figyeljen befelé. amelyeket Ön egyébként már régen ismer. mint magától. Talán nem is olyan rossz ezt idınként meghallgatni. ez csak a meditáció egy formája. hogy vonzza-e Önt ez. mint az élet.felfogásom szerint -.A FÉLELEM ÉS AZ ÁRNYÉK VILÁGA A geometrikus minták külsı világából a titokzatos lelki mintájú belsı világba tett utazások során még a cigányok útja a legegyszerőbb. mint a meditáló maga. az viszont néha ijesztı és kellemetlen lesz. Semmiképp se érezze magát sürgetve. hogy meg kell halnia. minden pillanatban meghalhatna az „öreg Ádám”. Más szóval: semmi mástól nem kell félnie. Csak egy nem nagyon tudatos embert ijeszthet meg az a kijelentés. hogy életünk minden perce veszélyes. A mandalameditáció (de minden más hatékony meditáció) veszélyességére vonatkozó kérdést tulajdonképpen csak elvben tudjuk megválaszolni: annyira veszélyes. vagy még konkrétabban olyan veszélyes. hogy aztán egyszer csak váratlanul abban az életben kelljen átélnünk.világossá tehetik számunkra. mint hirtelen azzá lenni. a Káli istennınek ajánlott yantra. és az bizony mégiscsak a fizikai halállal végzıdik. Végül is egyszer mindenképpen beleütközik és a felelısséget is vállalnia kell. mert önmagával fog a legrosszabb és a legjobb esetben is találkozni. az csak Önbıl jöhet. A következı oldalon lévı indiai mandala egy. az árnyék kerekedett felül vagy legalábbis jelentkezett határozottan szólásra. 171 . A bőnbeesés óta az ember kettéhasadt az agyában és egyébként is. megtanulni és elfogadni. mint a teremtés (mert a mandala azt reprezentálja) vagy valamivel konkrétabban: olyan veszélyes. és talán egyáltalán nem az Öné. nem változtat semmin sem. A lehetséges veszélyekre való utalás ne rettentse el Önt . és Istennek hála. Hosszú távon gondolkodva ez még mindig kellemesebb. amelyet mi valódinak tartunk.. A szentekrıl és az önmagukat megvalósított mesterekrıl szóló történetek . még mindig jobb megnézni magának saját legsötétebb árnyékát. Ha ez már itt van .mindegy. akármi jöjjön is. Az árnyéknak is van hangja. Tapasztalataim szerint nem kell félnie.. mielıtt a pszichiáter kénytelen lépni (akinek egyébként nem is szokott sokat mondani). Semmi sem szól az ellen. önmagába és próbálja megérezni. És ha oka van önmagától félni. hogy Ön is létrehozza beavatása kertjét és elkezdjen utazni. arról kéne meditálni. és ezzel a teremtés sötét felét reprezentálja. hisz azok mindig érvényben voltak. azt meg is lehet hallani. igen.

172 .

hogy hallgatni tudjon (az ezoterikus változatban a belsı párbeszéd megértéséig). meg kell tanulnia. hallgatja azt. annak lementében pedig a halált éli meg.annak egész élettörténetét. Az indiánoknál a teremtés a harmónia kifejezıdése. Képzeljük ezt el a mi társadalmi eseményeinken! Az indián tudatosan a természet ütemében él. eltekintve tipikus lakóhelyeiktıl. az indiánok számára összezavarodik az egész egyensúly. úgy marad magára az ifjú indián is a felnıtté avatási rítus során s tanulja meg az önmagáról való gondoskodást és a felelısségvállalást. Ahogyan az éjszaka a lélek különbözı élményeihez 173 . és azokból következtet a világ összefüggéseire (hasonlóan az asztrológusokhoz. azt mindig tudatosan életben tartották. Miközben figyel a természetre. mióta például a négy emberi faj egymást pusztítja. mint elıdeink .A MANDALA AZ INDIÁNOK VILÁGÁBAN Az indiánok kultúr-körében közel sem találunk olyan pompás mandalákat. amelyekbıl a kultúrájuk kifejlıdött. mint a rózsák. amit egyébként jó messzire eltolunk magunktól. Ezzel szemben vannak mandaláik. mint az állatok. Önmagára is alkalmazza ezt a koncepciót. a sátraktól és a pueblóktól. A nap felkelte és lenyugvása számára egyformán szép és egyformán kedves. születés és halál nála egyformán szívesen látott. az élet és a halál képmása számára. meg kell ismerkednünk azok szerepével az indiánok életében. de viselkedésében is a természethez való alkalmazkodást. azóta zökkent ki a természet a maga ritmusából az évszakokban. hogy nyugodt legyen. mint a naplementét. ott elvesztették a gyökereiket. A nappal és az éjszaka. és figyel arra. és ebben a polaritás törvényét. ahelyett. Kiskorától kezdve tanulja. Így ismeri fel az indián a másik külsı megjelenésébıl és egyéb jelekbıl .éppúgy.fényképeznek oly sokszor. ami analóg az ı életével. a négy évszaknak. Még nálunk is bizonyos elıszeretettel viszonyulnak a Nap átmeneti szakaszaihoz hiszen semmit sem . és az velük pusztult el. Az indián az összes nevelési és képzési elméletét a természettıl lesi el. mind búcsújának. valamint a négyességnek az abból következı törvényét ismerik el. Így olvas természetes környezete kis és nagy eseményeibıl. mikor a Nagy Szellem régóta tudja. Ráébrednek . Az indián imádkozó tanúja mind a fény elsı megjelenésének. A napfelkeltében a születést. Az indián tudatosan próbál összhangban maradni a természettel és tıle tanulni. Mind a mai napig nemigen sikerült az indiánokat megnyerni a mi haladásunknak Ahol ezt a lépést ık megkísérelték. a négy életkornak és a négy emberi fajnak egymástól való függésére és összjátékára. Igen. külsıleg az álcázó színekben. A belsıt tudatosan kifelé fordítja. a négy iránynak. akik az égi konfigurációkból vonnak le tanulságokat). majd magára hagyják. hogy mi lakik a szívében. Ahogy a madárfiókát elıször ellátják a szülei és az utánzás elve alapján kioktatják. még csak maradandó formát sem adtak mandaláiknak. hogy egymást kiegészítené. ami a mandalák útján csak hasznos lehet számunkra. Ez bizonyára egy tudattalan szembenézés a halállal. Az indiánok társaságban is gyakran hallgatnak együtt.a négy elemnek. mintha így akarna minket katasztrófáival felszólítani a visszatérésre (ez sem egészen új gondolat számunkra). Ha a négy pólus egyike megváltozik. Miért is tartana valamit titokban. Hogy homokmandaláikat átélhessük.

és az Egy középpont kifejezıdése. hasonló dolog történhet az emberrel a halála után is. egymással analóg koncentrikus körbıl tevıdik össze. A Nap ereje a négy évszak során pontosan tükrözi számára életerejét a négy életkorban. és minden év a maga évszaki ritmusában az indiánélet képmása. Így áll egy mandala középpontjában. mely négy kisebb-nagyobb. 174 .vezetı kapu lehet. Minden nap tükrözi az életét.

175 .

hanem az élet körének középpontjához közelednek. amikor már nem a világra hatnak. addig mi minden eszközzel harcolunk a végül is elkerülhetetlen és szükségszerő ellen. mert náluk az öregkor a bölcsesség ideje. egy idı. olyan különbözıen végzıdik is. egészen úgy. Amilyen különbözıen kezdıdik az élet. hogy az anya rápréseli ajkait a szájára és beleleheli az elsı életleheletet.Az indiánélet sok magától értetıdı dolga mutatja. fenekére mért ütésekkel szakítják ki az addig harmonikus és védett (a magzatburok mandalája által szimbolizált) világból. Így a gyerek mindig beilleszkedett marad. Fessen most ki egy indián halotti mandalát! 176 . E sajátos kifejezések már elárulják. Az indiángyerek nemcsak tovább maradhat a harmonikus Középben. Hasonló a halálhoz való viszonyuk is. a lélek egy másik létformába vezetı átmeneteként tartják számon. hanem meg is tesznek mindent azért. abban a mértékben. Az újszülött indiánbébit például nem a meztelen. Nálunk minden elgondolható ellenállást kifejtenek: míg az indián egészen tudatosan rázendít halotti dalára vagy visszavonul egy magányos helyre meghalni. vagy az anyjánál hagyjuk („rooming in”). hogy az élete új körébe gyengéden elkísérjék Ahol a rítusok már nem gyengédek és finomak. ha összehasonlítjuk a mi viselkedésünkkel. addig az indiánoknál nagy tisztelet övezi ıket. Egyáltalán nem félnek tıle. ha a gyereket a születése során nem kínozzuk (Leboyer szavaival élve szelíd születésben részesítjük). Míg a mi „magasan civilizált” kultúráinkban igyekeznek megszabadulni az öregektıl és elszigetelik ıket. A mi gyerekeink ilyesmit kivételként kapnak meg. Számunkra már az is különleges valami. Az indiánok maguktól soha sem hagyták volna el azt. hogy milyen messzire eltávolodtunk a Középtıl. hogy hamarosan egyedül legyen. ahogy megkíséreljük a Középhez való visszatérést. ahogy azt a bibliai teremtésmítosz ábrázolja. hogy menynyire eltávolodtunk a középtıl. hanem oly módon. azokat legalább a természettıl lesték el.

177 .

a maghoz vezet. csak fényt és semmi árnyékot. fekete nélkül fehér. Ez az a hozzáállás. amely tehát csak szerencsét akar és a szerencsétlenséget ki akarja szorítani. amely a 10. mintha a mandalafestésnél ki akarnánk hagyni a közepét. árnyék nélkül fény. minden ellentétpár egységét.Míg az indiánoknak a centrum a fontos. Az indián elfogadja és tiszteli ezt a ritmust. amely a magból virágot teremt. és szörnyen csalódottak vagyunk. és ezzel a kétségbeesés útja is. 178 . ha a sok szép színes fénybıl újra fehér fény lesz. Ez a legbiztosabb út. hogy éjszaka nélkül nincs nappal. a virágnál. tarotkártya szerencsekerekét egy nekünk (a mi egónknak) tetszı helyen meg akarnánk állítani. csak napot és semmi éjszakát. depresszió nélkül felvirágzás. Mi ezzel szemben az egész kozmikus játékot meg akarjuk állítani valahol. ha beismernénk. hogy megırizzük tudatunk kettéhasadt állapotát. Ez ugyanaz a hozzáállás. Az egyetlen igazi alternatíva az lenne. addig mi a perifériát hangsúlyozzuk. háború nélkül béke. mint pl. ha elfogadnánk minden dolog. és újra vissza. ez a kettısség felé vezetı út. mert azt éppen szépnek tartjuk. mert ott minden eltőnik az ıspontban. csak élni és sohasem meghalni. hogy kilégzés nélkül nincs belégzés. Ez ugyanaz a ritmus.

179 .

az aszcendens helyére teheti (ez az óra számlapján a 9 óránál lenne) és a naplementét ezzel szemben a deszcendens helyére (a számlapon a 3 órára). amelyekrıl az idıt csak körülbelül lehet leolvasni. az indiánok. inka) kultúrák is imádkoznak a napmandalákhoz. természetes órával. és ezzel mandala. A horoszkópot követve a napfelkeltét a bal szélre. ebben az egyszerő tizenkettes mandalában. gondoljunk például arra. de a korábbi magas (egyiptomi. amelyet az egész természet követ. mert felismerik.Mint majdnem minden természeti nép. hogy mennyire az órával mért idı határozza meg az életünket. Talán próbáljon meg. és még korunkban is a lehetı legnagyobb jelentıséget tulajdonítjuk a Napnak. NAP-SZÍN-ÓRA Utánozza színekkel a napszakokat. Minden.szerint tájékozódni és így kapcsolatba kerülni a belsı. természetes antistressz-óra: a Nap. még a legmodernebb óra is végsı soron napóra. hogy azok tesznek lehetıvé minden életet. Az utóbbi idıben vannak már színes „antistressz-órá”-k. Gondolja csak meg: már a napfelkelte elıtt és napnyugta után még sokáig látható fény és vele együtt különbözı színek is az égen. Gyakorlatilag minden kultúra a Nap-ritmus szerint orientálódott. De sokkal egyszerőbb. 180 . mondjuk a következı szabadsága alatt eszerint az óra .

181 .

Kevésbé fájdalmas. Általában meg kell állapítani. ha az ember egy másik ember szeretete elıtt megnyílik. mint a karácsonyt. A bır hólyagos lesz. Az egyszerő példáknál még jól érthetı. Tudattalanul minden ember szereti a Napot és szívbıl megnyílik elıtte.A Nap imádata még határozottabban érzékelhetı az éves ritmusban. minél anyagibb a választott szint. hogy gyakorlatilag minden elv beváltása annál szenvedéstelibb. mint megnyílás. mert mi más is a szeretet. és kifakad „és így teljesen megnyílik” az ember. ha viszont a szeretetpótló édességek elıtt nyílik meg. Ha a napimádat csak a legkülsı szinten zajlik. mint a Naptól való leégés mutatja. hanem minket is. Suryának szentelt mandala látható. Alább az indiai Napistennek. 182 . egészen jól leéghet az ember. A napfordulót ugyanolyan tudatosan ünnepeljük. Az utazási hullámokban. más esetekre is alkalmazható. beengedés? Nemcsak az indiánokat emlékezteti a Nap intuitív módon arra. és így a hetedik mennyországba jut. hogy a „fény gyermekei” vagyunk. amelyek a korábbi népvándorlásokkal hasonlíthatók össze (többnyire azok is déli irányba tartottak). emberek milliói zarándokolnak néha nagy fáradsággal a Nap felé. E példa. ugyanakkor jobban eltölt bennünket a fény felé vezetı belsı megnyílás. és a szabadságát a legtöbb ember a Nap után igazítja. az csak kappanhájhoz vezet.

183 .

és a labirintusálmok különbözı eseteit írja le. hogy az álomélet magában megfelel egy mandalának . akiknek feladata a nıihez. ahogy a Grál-mítosz kapcsán láthattuk ezt „az élet”-re vonatkozóan. hogy a ritmusuk megzavarodott. Nekünk nem kell a válsághelyzetekre várnunk. A Nap és a Hold a polaritás kifejezıdései. mert hirtelen minden beteg „megbolondul”. ahogy az élet minden jelensége egy centrum körül. és így egyenértékőek Ezt az alappolaritást mandaláik teljes mértékben kifejezik. De érzékeny emberek is észreveszik alvászavarukon. Két csoport van: a nappal és az éjszaka mandalái. A pszichológiában Jung a mandala. amely még kapcsolatban áll a természettel. Pontosan figyel rá és folyamatosan kihat nappali életére. mert már nincsenek összhangban természetes környezetükkel. ha a Hold ereje fokozottan hat. tudják. Ön ott is egyre több mandalát talál majd. a szerzı értelmezése szerint. és normális esetben összhangban van azzal. (Németül a vasárnap. a Nap napja. a holdritmust a szélsıséges pontokon megérezzük. 184 . hogy a telihold idején nagyon fárasztóak az éjszakai ügyeletek. hogy lehetséges az álmokkal élni.épp úgy. Az indiánoknál is döntı szerepet játszik az álomvilág. a palántázást és a betakarítást például a holdfázistól teszik függıvé. S megfordítva.tag pedig a Hold napja. öntudatlan alvással töltjük És a pszichoterápiától eltekintve teljesen mellızzük ezt a harmadot. Minden álom egy közép körül. Még mi is. megtanulni álmodni és felébredni álmunkból. és hogy a nık periódusának a 28 napja éppen a holdciklusnak felel meg. pontosan úgy. a hétfı. így külsı formájában azt meg is semmisíti. és a Nap felkelte elıtt fejezıdik be.A Naphoz hasonló szent tisztelettel viseltetnek az indiánok az éjszaka fénye iránt is. a Hold ritmusa szerint él. Hogy a „modern” nıknél a ciklus gyakran rendszertelen. mert az álom mandalákat válsághelyzetben gyógyító tényezınek tekinti. haladása vonatkozásában az álombeli utalásokat. A nappal rítusa a napfelkelte után kezdıdik és annak lenyugvása után fejezıdik be. a holdiashoz kötött. akik a természet legtöbb ritmusát semmibe vesszük. ugyanazon Közép körül rendezıdik. Újra az úgynevezett primitívek mutatják meg nekünk. A Hold-mandalának is nagy jelentıséget tulajdonítottak minden ısi kultúrában. És nemcsak az egyes álmokban jelenhetnek meg mandalák. A pszichiáterek gyakran tapasztalják. hogy ez elıtt az univerzális gyógyerı elıtt megnyíljunk. Kivárja például elırelépése. E mintákkal való foglalkozás azokat a tudattalanban és ezzel éjszaka is mőködésbe hozza majd. ez valószínőleg ki fog hatni az álmaira is. hanem idıvel azt is átélheti. a Közepe körül csoportosul. hogy teliholdkor sokkal több gyerek jön világra. az éjszaka mandalájának a rítusa a naplemente után kezdıdik. A fordító.) A holdias éjszaka megvetése van a legnagyobb kihatással az életünkre. A nıgyógyászok. mint a Nap-mandala. De minden nép. sonn(en)tag. A Holdnak mint a polaritás nıi felének (az agy jobb felének) a leértékelése ölt testet a „pompás vasárnap” és a „pocsék hétfı” kifejezésben. Hiszen életünk egyharmadát az álom tudattalan birodalmában. mon(d). Mivel ez a fény nıi aspektusa. Ha Ön most elkezd a mandalákkal élni. férfiszimbólumok által uralt ipari kultúráinkban még inkább elvesztette a jelentıségét. az éppen azt mutatja.

185 .

hiszen az is „rendben volt”. Az olyan törvények. amit elvesz. elveszhet kívül minden. mindez az indiánok számára élı tapasztalat. a Nagy Szellem iránt. A feltétlen bizalom tükrözıdik benne. ami nálunk egy nem szeretett árnyéklétre van kárhoztatva. mert a természetbıl kiolvassa. Így viszi át a sámán a már beavatott mandalát a „páciensre”. a külvilág erıinek kiegyenlítıdésébıl. Istenséggé válik. Bizonyára ebben rejlik az egyik magyarázata annak. a Teremtés. éppúgy megfelelnek egymásnak. Az indián egyrészt szigorúan a természet által megadott ritmus szerint rendezi az életét. Bár még megvannak a pompás mandalák a rózsaablakokban. amikor megnedvesített kezeit a mandala homokjára. míg mi megérkeztünk és megtérítettük ıket. És pontosan. és mégis életben tartó: a rítust. Mert a rítusokat éppúgy nem lehet megszüntetni. alig van személyes tulajdona) folyamatosan meg tudta tartani és óvni mandaláit és rítusait a megmerevedéstıl. vagy az energiamegmaradás elve a fizikában. Így szilárdítják meg a „páciensben” az isteni rendet. Míg az indián önként visszavonul meghalni. befolyásoltuk. Az indián tudja. mint amire szüksége van. Itt most nincs se ideje. Az indián mandalát azonban külsı formájában legkésıbb 12 óra múlva megsemmisítik. A szertartásszerő élet. hogy mindenért. mint az adás és a kapás. Az indián élet tele van rítusokkal. mert alig akadnak emberek.A RÍTUS VILÁGA És még valami nagyon lényegeset. az indián számára a medicina valami egész más. mint a valamivel „tudományosabb” akció és reakció. Így nem is vesz el többet. adnia kell valamit. oltárrá. addig mi újraélesztési kísérletekkel próbálkozunk. még az érintett kultúrák mindenkori látnokai és szentjei is megjövendölték és elfogadták ezeket a jövendöléseket. akik azt magukban életre keltik. Itt egész népek élik át „a tékozló fiú példabeszédét”. Ez minden rítusra vonatkozik: akár a „pogányok” áldozati ceremóniáját nézzük. hogy az összes indián és a hozzá hasonló kultúra miért nem érte el a mi értelmünkben vett „haladást”. 186 . akár a zsidókét vagy a keresztényekét. zsaroltuk és erıszakkal vagy pszichológiai ügyeskedéssel próbáltuk ıket kirángatni a körükbıl. Így a világ középpontjává. se helye a bőntudatnak. nagyon intenzíven élhetünk át az indiánoknál. A ceremóniát itt „medicinaként”. mint a mandalákat. mint beavatást és gyógyítást hajtják végre. mint a tékozló fiúnál. az illetı indiánban viszont tovább él. az indiánok mandalarítusát vagy akármelyiket. Nos. és így találja meg az magában a Közepet. majd a kör közepén ülı testére helyezi. mint a mi számunkra. az analógiák tudatos átélése és rituális megismétlése nem lép ki a keringésbıl. majdhogynem az ellenkezıje. de azok már halott szelencék. Ebben is csak a mandala mutatkozik meg: az út a Középbıl a káoszba és vissza. amelynek . azt mondhatnánk: merı rítus. Ezzel szemben mi hajlamosak vagyunk a természet elıre megszabott ritmusát mellızni és az életünket tudattalan és merev szertartássá zülleszteni.kiszolgáltatja magát. és azt is alázattal. A homokmandala-ceremónia során a kör centrumában ül és a sámán ráénekel. ha a Középrıl való belsı tudás megmarad és visszavezet a Közép birodalmába. A rítusok analógiák leképezései. Az indián a Közép felé orientálódva él a Körben. másrészt rugalmas életstílusa révén (nincs szilárd háza. A körforgásban a mandalában maradtak.

ahol szintén egy résztvevı kerül a kör közepére.Itt tőnik fel az erıs hasonlóság a különbözı csoportterápiás gyakorlatokhoz. 187 . és ilyen vagy olyan formában megkapja az egész mandala energiáját.

az egyetlen cél. Ha mandaláink mindig balra forognak. ellenkezıleg. csak egy. ezért ül a centrumban. ami megfelel a Föld természetes mozgásának. Tudatosan és tudattalanul az a cél áll mindezen elıkészületek mögött. izzadást. aki maga is a szertartás oltárává válik. Ez a forma az indiánoknál annyira szent. sok sárgát használ.Miután a mandalát átvitték az emberre. Az indián látását például a mandala formái és szerkezetei befolyásolják A hallását monoton beszéd-dalokkal irányítják. a következıt délre. a rítus végrehajtására hivatott. homokot. mintsem tudatos gondolati töltésektıl. az ezekhez társítható szimbolikát és analógiát amennyire csak lehet. 188 . Nem kell tehát aggódnunk. amely aztán a maga közepén. a helyzetnek megfelelı. a sámán markol a homokból és egy részt keletre. amiket természetes környezetében megtalál. Így minden mandalarítusnak megvan az ünnepélyes kerete és mindegyik gondos elıkészítést igényel: intenzív tisztítást. Minden érzéket összefognak és egy meghatározott irányba. hogy esetleg rossz mandalát készítünk Nincs rossz és jó. és ezzel a mandalák milyen könnyen elveszíthetik értelmüket és eredeti jelentésüket. Ha például egy termékenységi szertartásról van szó. Nem annyira tudattalan hibából. amely ıt felhasználja. ami által a jobbra forgó mágikus kör. az itt a rítus része. hányást. mint a tavasz világos színét: a sárga anyagi szubsztanciája még virágpor. s ebben az ürességben aztán fellelje az egyetlen energia forrását. csak a sámán nem alkalmaz szuggesztiókat Az eszközei. hogy minden mővészeti mőalkotás és minden rituális cselekedet a Nagy Szellem kifejezése és képmása. Az érzékek irányítása (orientálása) döntı minden szertartásban. akkor példaszerően átélhetjük. hogy milyen érzékenyek a rítusok. kívül pedig a szükséges segédeszközöket. követi. sokkal finomabbak. az egy közép felé fordítják.és így éppen az ellenkezı elvnek felel meg. részben még az ellenkezıjébe is átfordítják . hogyha beavatatlanoknak mutatják meg.és alakítja ki a mandalát. hogy megalkossa a mandalát. melyekkel a tudatot egy pontra koncentrálja. Ha a sámánt a szertartás során késıbb is követjük. mert teljesen összhangban állnak az indián természetes környezetével és kozmoszával. az sem ok a nyugtalanságra. A páciens egy gyógyító hipnózishoz hasonló transzba esik. illatos növényeket égetnek el a szent tőzben és tudattágító drogokat forrasztanak. ha felismerjük ezt. hogy mit jelenthet a gyógyítás: Elıször is a koncentráció erıs mozzanata tőnik fel. jó. egyikben sincs megoldás. Amit már ismerünk más hagyományokból. Minden más úgyszólván lehullik a testrıl. Az indián azt hiszi. magányos virrasztást. a dinamikus mandaláé. A sámán mint beavatott. böjtölést. Ebbıl láthatjuk.így például megcserélik az égtájakat. s ráadásul egy további termékenységi szimbólum. gyökereket és festéket keresi. hogy a pácienst megszentelje és meggyógyítsa. végül egy adagot az Ég Atyának. hogy az ember kiürüljön. belül felkészül a ceremóniára. Mindezek mellett a sámán még rituális simításokat is végez egy sastollal a páciens meghatározott bırfelületén. nyugatra és északra szórja. balra forgó lesz . mert az középen van. Az egyik irány sem jobb. energia centrumában visszatükrözi az esszenciát. Az indiánok azt hiszik. mint a másik. csak az esszencia marad vissza . akkor erısen elidegenítik. Csak olyan dolgokat használ fel. Ezért találunk minden kultúrában hasonló segédeszközöket. szexuális önmegtartóztatást. hogy így kapcsolatba kerül egy energiával. az utolsót pedig a Föld Anyának adja vissza.

Mivel az indiánok mindenütt és mindig az Egyet.akiket ık testvéreiknek tartanak -. 189 . az egy isteni dallamot hallják. sıt még a természetet is kezelni tudják (képesek esıt csinálni). e szertartásokkal az állatokat .

akik a racionalizált. De az árnyék él .mint minden elfojtott az árnyékban köt ki. mint a tisztálkodási rítus. ahol a változás megtörténik. Amikor az indián a maga természetes környezetében beteg lesz. Társadalmunk tele van kényszerrítusokkal. az indiánok mantrákat kántálnak vagy a Védákat idézı panditok beszélıénekét hallgatják. hogy bármit is leküzdjünk 190 . mint ma központosították a szellemet.rendben van. ami van . Minél koncentráltabb egy rítus.hála Istennek . félretolni. mert mi már leszoktunk arról. mindig visszatérı mozdulatok mögött? Ezeket a dolgokat szerencsére alig lehet megszüntetni.jobban mondva kézzel már alig nyúlnak hozzánk. A templomainkban. amellyel a szaglóérzéket lekötik. Így minden rendben van. amelyek . a katolikusok a rózsafüzért morzsolgatják. Korálokat és fohászokat énekelnek. Minden rituális tárgy és elıírás az Egy szolgálatában áll. ahol az oltár áll. Ha egyszer megengedjük magunknak. minél közelebb jut a kozmikus mandalák harmóniájához. de vizsgáljuk meg a helyzetet e nézıpontból. annál hamarabb gyógyul meg a hívı. Minden. Még a mai modern idıben is ugyanazok az elvek hatnak egyedül. De nem is kell ilyen szélsıséges példát keresni. a templom keresztjének a centrumába irányítják a figyelmet. meglepı egybeeséseket találunk. Majd váratlanul kényszercselekvések lépnek fel.különösen egy orvostól -.mint minden.monotóniájukkal korábban sokkal inkább. És ez is . mint ahogy arra sincs semmi okunk. hogy az ajtó be van-e zárva? Egyszer is elég lenne az értelem nézıpontjából. hogy valóban kinyissuk a szemünket. hogy a modern orvostudományt leküzdjük. a muzulmánok pedig az ornamensek rendjére összpontosítanak. mert vajon mi más van egy mosakodási kényszer mögött. míg a keleti vallásúak a szívimádság monotóniáját követik. különösen a gótika dómjaiban és katedrálisaiban a hívık szemét fogva tartják az ablakok képei és színei. poentírozottan kifejezve nagyon idegenül hathat . különbözı egészséggyárakban kezelnek . rítus . és a legkisebb okunk sincs arra. A borivás és a kenyérevés által minden hívıhöz közelebb hozzák azt.Ha a többi kultúrát nézzük. amikor kétszer is megnézzük. tér vissza az egészsége. oda.csak tudatlanul . a rítus eszközeivel és szimbólumaival gyógyítják: minket viszont. Mi egyéb az. Az oltár körül tömjént égetnek.és elıbb-utóbb nyilvánossághoz és fényhez jut. Láttuk. amelyek tudatlanul alakítják a mi látszólag oly értelmes életünket.az érzékek összpontosítása mindig adott maradt. mert a rítusokat mi soha nem tudjuk megszüntetni.orvosilag semmivel sem nyomható el. Ez Ön számára így. akkor mindenütt rítusokat fogunk felfedezni. vagy füstölıgyertyákat vagy virágparfümöt használnak. hogy magához vonja a szellemet és kiváltsa a változást. Ezek a tudatosan végrehajtott. Mi van a kis titkok és a kis értelmetlen. technizált és érzelmileg hideg környezetünkbe betegszünk bele. hogy megérintsük egymást. ami gyógyít. Tömjén helyett füstölırudacskákat.vagy nem is gyógyít. legfeljebb eltávolítani. a nagy rózsák és a hatalmas boltívek lenyőgözı üzenete. amely páciens és pszichiátere számára „teljesen érthetetlenül” tör fel a mélybıl és . és akkor . és ez a szellemet a füsttel együtt felfelé vezeti. hogy a különbözı kultúrák vallásos rítusai elvben hasonlóak. mert ugyanazt célozzák meg. Az idegen szertartásokban a kultúrától függıen többnyire csak az eszközöket változtatták meg . de mára már elveszett és elfeledett szertartások szükségszerő pótlásai. hasonlóan a felfelé ívelı csúcsívekhez. A gótikus katedrálisok épülete felemeli a szellemet.

mert a ható elv ugyanaz marad: a rítus. s a rítus rendben van. ahogy minden indián megkeresi és felleli a maga medicináját. mégsem az. 191 .Betartjuk a homeopátia (azonosat azonossal gyógyítani) elvét. Mindenki talál majd egy megfelelıt. És ha ez számunkra mégoly különbözınek is tőnhet. Ha mi megváltozunk. velünk párhuzamosan a medicinánk is meg fog változni.

és így ez a leírás sem az önelszórakoztatás igényébıl íródott. És ha esetleg újra nem lenne valami rendben. szintén fehérbe öltözött mágus. hogy „valami” történik. hogy a szertartást egyre jobban át kell látni. Egyébként . csak semmi közük a gyógyításhoz. míg az megtörténik. az orvosi szag. İ azonban ügyesen és hozzáértıen bánik velük. A többiekkel a körben ül. Így néz ki az Ön medicinája. placébókísérletek bebizonyították. mert az ember olyan értelmes és felvilágosult. hogy sok pszichopharmaka hatása nagyjából azonos a placébóhatással. ı érti Önt. jelezzük. És igaza volt. hogy aztán megszüntessék. és kialakul az a meggyızıdése. a testében lévı csípés és szúrás szinte már nem is érdekli. melynek valódi jelentıségérıl Önnek a leghalványabb sejtelme sincs.belép a kör közepébe és kihozza Önt a nagy körbıl. Azoknak. sajátos szag veszi körül.EGY MODERN GYÓGYÍTÓ RÍTUS Most visszapillantunk arra a helyzetre. de éppúgy keresheti egy orvosi rendelıben vagy egy homokmandala-rítusban. míg ı jön. Rendben van az is. A megfelelı „gyógyszer” által megszabadulhat az ilyen semmiségektıl. hogy mi van. rögtön tudja. amelyen egy latin név áll. Minden.ha Ön szilárdan hisz a vegyi gyógyításban . de a másik. és az Ön papírjáért cserébe egy kis titokzatos dobozkát ad. amelyek azonban mind Önnek szólnak. Ön belép. hamarosan üres kezekkel áll majd páciensei elıtt. mindent nyíltan elmondjon neki és kiszolgáltassa magát. egyszerően csak elmegy hozzá. de legfontosabb helyiségbe. hiszen a lehetı leggyorsabban igyekezett eljutni hozzá. Itt most nem szeretném a gyógyszerek hatását általánosságban kétségbe vonni. s ez Önnek újra semmit sem mond. Ha Ön a kis csodapirulákat otthon lenyeli. A placébók a páciens tudta nélkül nem tartalmaznak semmiféle „vegyi gyógyszert”. E felett a sorrend felett Ön egy egész óráig szigorúan ırködött. İ magához hívja Önt a legkisebb. és egy kis fehér papírra szélsebesen és mesés biztonsággal néhány jelet ró. Sokkal „veszélyesebb” az a kísérlet. a többi türelmes pácienssel várakozik. talpig fehérbe öltözött nı nyit ajtót. mert érzi. melyek értelmérıl Ön keveset vagy egyáltalán semmit sem tud. tényleg minden rendben van. Be kell jelentkeznie és aztán várakozni. és ı újra mindent rendbe hoz. Hirtelen sokkal nyugodtabban érzi magát. Éppen ellenkezıleg. ha valaki egy templomban keresi a gyógyulását.már maga is átlát saját mesterkedésén: mert az ún. mint hogy teljesen rábízza magát. az megérti ezeket. újra egészen tudatosan a rítushoz próbálunk fordulni. hogy az orvosa megérti és elfogadja Önt. Ön rögtön észreveszi. Rendszerint hosszabb idı után végre eljön a pillanat. Enyhe izgalommal csönget az ajtón. és ennek jeleként ceruzát vesz elı. és bár a doktor mágikus jeleit Ön nem tudja megfejteni. hogy „minden rendben van”. hogy a kétségtelenül ravasz tudomány . Így aztán nem marad más hátra az Ön számára. amely az ı jelentıségének jeleként rengeteg sajátos szerkezettel és tárggyal van tele. És most végre elérkezett az ön ideje. ami hat: rítus.akkor 192 . noha igazán ízetlen.. és máris egy speciális.szintén ragyogó fehérbe öltözve . Amíg a rítus mőködik. ı . mert most Önön van a sor. akihez Ön elmegy. amikor Ön az utolsó alkalommal felkeresett egy orvost.. akik még hisznek gyógyszereink tudományos pontossággal leírt hatásában. Ha a modern orvoslás még az „orvosgyógyszer”-rıl is lemond.

Talán ez az utolsó hite. Jobban oda kell figyelnünk. Akárhová is nézünk. ha elég nyitottak vagyunk. 193 . mindenütt újra felfedezzük ıket. Gondoljunk csak arra a rítusra. ami egy bírósági eljárás mögött húzódik.maradjon annál. mint ezt láttuk. és ez még hatékony. míg korábban a katedrálisokban nyíltan cerebrálták ıket. Az elmondottak nemcsak az orvostudományra vonatkoznak. Szerencsénkre úgy sem sikerül. mert azoknak ma az árnyék területén kell megvalósítaniuk magukat. egészen megszüntetni a rítusokat. ha rituáléba öltözik.

illetve ki tudja magát üríteni. és az indián megbízik abban. Nem a sámán gyógyít. egója a fontos. a kis korlátozott látószögével. Gyakran rejtik az arcukat. Ebben az ürességben hathat az Egy. maszkok mögé. Az Egy szerszámává lesz. hanem „Az” gyógyít általa.Még egy utolsó igazságot akarunk az indiánok rítusából kiemelni: nekik nem a résztvevık individualitása. mert el tud válni az egójától. minek kell történnie mint ı maga. Megbízik a nagy körben: „Legyen meg a Te akaratod!” 194 . hogy az Egy jobban tudja.

195 .

Kicsit szubtilisabb és hatékonyabb megoldás a fizikát is felhasználni. mert többre. aszerint. Ebben a középben van a minden és a semmi. ahogy Hérakleitosz fogalmaz. akik egy egész más korban és egy egész más földrészen készültek fel egészen hasonló módon a fontos szertartásokra. mint amennyire rossz. hogy megtaláljuk a rítusokhoz és a mandalákhoz vezetı utat. ha finomabbak lesznek a szintek. amikor egy szóval sokkal nagyobb hatást ért el. attól függıen. éppúgy. ha mérget használunk . Ha tovább megyünk az atomig és behatolunk annak magjáig úgy a maghasadásnál és az atombombánál tartunk. amely segít önnek és akadályozhatja önt. Hasonló tapasztalatot szerezhetett már mindenki. Innen nézve a mandalával minden nekünk tetszı energiaszinten dolgozhatunk. Az energia értékmentes. amely az embert és mikrokozmoszát összetartja. Teremtse meg most saját rítusát fantáziája mélyébıl. és újra megnyitnak bennünket a közepünk számára. E jelenségnek a makrokozmoszban is megvan a párhuzama. Ugyanakkor segíteni tudnak nekünk abban. és valószínőleg nem lenne semmi értelme.az indiánokét is beleértve . Néhány támpont. meg a navajó indiánoknál. ha szolgai módon követi: 1. hogy mennyire engedünk a Középhez vezetı tendenciának.ugyanazon a szinten van. Talán játsszon el Ön is egyszer az indiánok gondolatával. ha tovább megyünk a mélységbe. noha minden színt tartalmaz. Elıkészítés: A rítus elıkészítésének egy nagyon alapvetı és hatékony formáját találjuk meg az esszénieknél. se jó. és egy kis ólomgolyót lıni az ellenség hasába. hogy milyen nagy energiával bánunk. amelyek illenek korunkhoz és környezetünkhöz. Minél közelebb jutunk ehhez a középponthoz. hogy a rítus általános elveit felismerjük. vagy épp annyira jó. ha mandalákkal foglalkozunk. Hogy a külsı homokmandala tiszta legyen és a tiszta rendet világosan visszaadja. Így érezzük meg leginkább. a hatodikat is beleértve. mint amit ökölcsapással valaha is elérhetett volna. csak még szubtilisebb a megoldás. Még hatékonyabb lesz a következı lépés a kémia finomabb szintjén. A középpontban ez a probléma megszőnik. annál hatalmasabb lesz ez az erı. A makrokozmoszban is akkor lesz egyre nagyobb a hatalom és az energia. mint a Közép. 196 .AZ ENERGIA SZINTJEI A régi kultúrnépek történelmi rítusait . és Ön látja benne önmagát. a belsı fény színtelen. ha emlékszik olyan helyzetre. ilyen a harci gáz vagy a biológiai kórokozókból álló harci anyag. elıször a tulajdon belsı mandalát kell böjtöléssel megtisztítani. úgyhogy megnı a víziók és az eidektikus képek iránti érzékenység. Ott minden energia és értéktelen. amit most még egy kicsit közelebbrıl is meg akarunk nézni. Jó példa erre a háború „minden dolgok atyja”. Benne élhetjük meg azt az elképzelhetetlen erıt és energiát. azután alkalmazza a következı mandalánál. mint többé-kevésbé kínos utánzásra aligha futná erınkbıl. ha már csak molekulákkal dolgozunk. se rossz. A pusztítás sokat elmond az energiáról: kezdjünk egy nagyon durva szinttel és vágjunk ököllel „ellenségünk” arcába. hogy a mandala Önt ábrázolja. hogy milyen szempont szerint szemléljük.nagyon nehéz lenne átvenni. Ezen túlmenıen a böjtöléssel kiélesítjük az érzékszerveket.

Vizuális ráhangolódás (gyertyák. idıben) 3. füstölıgyertyák.) 4. Szaglási ráhangolódás (olajok. Tájékozódás (térben...) 6.. simogatják.. felszabadítják. rudacskák.2. 197 ... amelyek beburkolják. akadályozzák.) 5. A mandalát koncentrálhatja egy eseményre vagy egy emberre (önmagára is) 8. szorítják. tömjén. Öltözet (a szertartáshoz viselhet ruhákat...) 7. mantrák. virágok. Akusztikus ráhangolódás (zene. A tudatát az egy középre irányíthatja.

198 .

hogy azért tudatosan bármit tett volna. A következı mandalát körzıvel rajzolták. észre fogja venni. tényleg nem kell indiánnak lenni. Mert annyira azért mégsem távolodtunk el a Középtıl. Ahhoz. 199 . hogy egy katedrálisban lecsendesedjünk. az megtalálja a csendet a lelke mélyén anélkül.Ha Ön valóban belebocsátkozik egy rítusba. hogy „az” hamarosan egészen magától hat és magától megtörténik. és így csupa-csupa mandalakörbıl áll. Aki megtanul belemélyülni egy mandalarítusba.

200 .

Követendı példának tekinthetjük a gyermeki gondtalanságot is. sem egyéb érzékszervek nem juttatják konkrét anyaghoz. hogy kényelmesen rálásson egy rózsára. amit én magam akarok megtanulni. mondtam kezdetben. egyenértékő és ezzel értékeletlen lesz. hiszen ehhez rendszerint erıfeszítést asszociálnak. Minden hibából lehet valamit tanulni.bár ezáltal másképp lesz. mint ahogy Ön eltervezte . valamit továbbfejleszteni . de arra is. Próbálja meg most a chalon-i katedrális rózsáját finoman megformálni: a) lágy színekkel. ahogy eltőnik az értékelés. rövidlátásomból. Aztán tágítsa ki a látóterét túl a rózsán. megnyugszik az intellektus. E könyv és a mandalaminták ötlete például a francia és spanyol katedrálisokhoz tett utazás során fogant bennem. mindez segíthet abban. A kozmikus játék leképezése révén természetesen különösen alkalmas játék céljára . A lágy tekintet sok rövidlátó „természetes hibája”. amelyek csak akkor nyerik el értéküket. hiszen megmutatják. mert ahol nincs mit értékelni és megítélni. hogy minden egyformán fontos.eltekintve a részletektıl. ott egyszerően munkanélkülivé válik és ellazul.MANDALAJÁTÉKOK Ez a könyv inkább játék. hogy nyugodtan tévedhetünk. és ebbıl eredıen a látással és a szemmel való foglalkozásból. Ezért helyesebb lenne azt mondani. ahogy a gyerekek játszanak -. E könyvben mindenekelıtt azzal foglalkozom. Aztán valamikor megnyugszik. A laza tekintet enyhe életlensége által minden látott az egyformaságba merül olyan értelemben. c) vagy akárhogy! 201 . ill.na és? Egy hibából vagy véletlenbıl több játék és jókedv keletkezhet. Ez a könyv is egy hibából keletkezett. hogy felnıttek újra „tanuljanak” játszani.olyan értelemben. Sem a szemek. mintsem könyv kellene hogy legyen. lazán nézni. A „tanuljanak” itt félreérthetı lehet. míg a templom hajóját a maga teljes egészében át nem fogja . Abban a mértékben. mert a „hibák” mindig lehetıségek is. elkezd meditálni. Üljön egyenesen és úgy. MEDITÁCIÓ A KATEDRÁLISBAN Ha Ön legközelebb belép egy katedrálisba. hogy a mandalával való játéknak tudjuk szentelni magunkat. hogy a játékra való képességet újra kialakítsuk magunkban. hogy mi hiányzik. azt. b) lágy határokkal. Valószínőleg még megpróbálkozik egy ideig a rég tárolt részletekkel foglalkozni. próbálkozzon lágyan. nevezetesen az én rossz. mint némely komolyságból. amikor az egész harmóniájához hozzájárulnak. sem a fülek.

202 .

Megéli. hogy mutatóujjaival gyakoroljon enyhe nyomást a szempilláira és a szemgolyóira. így a mantrameditációnak. és nyissuk meg magunkat a belsı felé. Vagy befogja az orrát és becsukja a száját. csak épp élénkebb színő. tegye rájuk mind a két tenyerét úgy. Akármennyire is tartjuk a külsı szánkat. Ezt nevezi Don Juan Castenada indián tanítója „a belsı monológ feltartásának”. hogy minden belül is meg kell hogy legyen. más érzékszervekkel kapcsolatban is szerezhet hasonló tapasztalatokat. Saját belsı világunknál. Üljön kényelmesen és egyenesen. a koncentrációs gyakorlatoknak. Kísérelje meg Ön is egyszer feltartóztatni ezt . amikor egyidejőleg bezárják a szemet. váratlanul észreveszi. Így segíthet ez a kis gyakorlat a felébredésben. Ez az ı egyetlen és talán utolsó esélye. a fület és a szájat. ha éjjel zárt szemekkel álmodik. hanem különbözı mintákat és fényeket érzékel majd egészen a mandaláig. Ez a kezdetben még csak halvány gyanú Önt a középre.akár kifelé néz. talán rendszeresen is végzi. Végezze el ezt a gyakorlatot. Ismételje meg ezt a gyakorlatot kedve szerint. és közben fedezze fel. Végezze el ezt a gyakorlatot. és szánjon rá . s bár nagyon egyszerő. akár befelé néz . és a belsı hangoknak szenteli magát. csukja be a szemeit. hogy különbség van közte és Ön között. mert ezt a játékot éjjel-nappal játsszuk. De éppen ez a célja majdnem minden meditációs technikának. és . Nézze meg a játékát! Ha ezt elég sokáig teszi. hogy intellektusa tiltakozik mert a rendszeresség veszélyes dolog a számára. akkor se haragudjon rá. hisz az az ı specialitása). Talán jobban tetszik az egyik gyakorlat a többinél.sok olyan tapasztalatot szerez. hogy belsı szemeinket kinyissuk és a felelısséget önmagunkért meg a környezetünkért vállaljuk. a jobb és a bal közé viheti. a belsıt soha. amikor a felelısséget valamiért kívül keressük. hogy hagyjon fel a rendszerességgel. hogy egyáltalán nincs sötét. Viszont ott kell valahol lennie a megvilágosodás földjének! Alább a római Angyalvár alaprajza. amikor teljesen tudatosan meghallgatja ezt a szüntelenül bennünk folyó gondolathullámzást. míg Önt meg nem gyızi (természetesen jó okokkal. Bizony nagy benyomást tesz az emberre az a tapasztalat. amely hasonlít a korábban festetthez. hogy belsı szemei elıtt sok aktivitás van. s meghallgatja ennek ellenére a belsı monológot Ez utóbbi gyakorlat egyébként kevesebb örömmel jár.Most kapcsoljuk ki a külsı fényt egy idıre. a Zennek stb. Ha már kezdi átlátni az intellektus szándékát. és nem fog nyugodni. Mindig. Ekkor persze azt fogja tapasztalni. egyszerően azért. Itt a várakozás ellenére egy koncert várja. Ily módon az is lehetséges. saját mandalánknál többet azonban nem nyithat meg elıttünk egyetlenegy meditációs technika sem. hogy ideghártyája átéli az élénk képet is. ahányszor csak kedve szottyan. 203 . Ha kedve van. mégsem tudjuk megtenni. és abban. ha például bezárja külsı füleit a belsık javára. nem vagyunk tudatában annak a ténynek.mint minden fontos dologra elegendı idıt.csak egy percre -. és gyakrabban. Nemegyszer kombinálják is ezeket a technikákat. amelyet minden ember átél.

204 .

Tegye meg ezt az utat még egyszer. Brahma kilégzésének vagy saját fejlıdésének az idık során. amely kifelé hat. tudatosan fordítva. Ez megfelel a teremtés kialakulásának. Ez a teremtés visszavétele. 205 . Vegye figyelembe. egyidejőleg befelé is hat. a perifériától befelé. hogy ez a mandala szinte csak egyenes vonalakból áll. amely a centrumból indul. Vegye figyelembe. hogy minden csúcs. Minden agresszió. befelé újra csúcsokat képez. Brahma belégzése és az Ön hazaútja.Eddig Ön valószínőleg középrıl kifelé festette a mandalákat.

206 .

Most ismételje meg ugyanezt a gyakorlatot mint konstrukciós feladatot! Eddig minden mandalát ésszerően a Középpontból kiindulva tervezett meg. 207 . amelyik az egót elhagyja mielıtt az ember azt egyáltalán megismerné. A fordított úton. hogy milyen nehéz a visszaúttal kezdeni. a perifériáról indulva észre fogja venni. Egy másik szinten ez annak a kísérletnek felel meg. ha az ember az odautat nem tette meg.

208 .

A heti mandalát úgy is alakíthatja. életbevágó tapasztalat elıtt és után (egy világutazás elıtt és után.nem tér-. Ezt az elvet tetszılegesen kiterjesztheti: naplót vezethet mandalaformában: mindennap vagy minden héten vagy minden hónapban egyet.) készít el Ön. inkább fejlıdésmérıként fog fel. Alább egy csupa lágy szívformából álló mandala. nem is idımérıként -. egy terápia elıtt és után stb.A mandalát mint mértéket is használhatja. Mértéket. nem súly-. hogy egyet hét réteggel szerkeszt meg és mindennap kifest egyet. amit nem annyira materiális értelemben . 209 . Amit például egy fontos.

210 .

Egy ilyen ponton éppúgy végezhetnénk mandalameditációs rítust vagy mandalakészítést és utána a rítust. amelyben egy számunkra különös pillanatot találunk. és természetesen így van ez a mandalákkal is. Alapvetıen minden rendszert lehet értelmezni. amely éppen különös idıminıségével tőnik ki. Így aztán elkészíthetı saját születésnapunk mandalája.személyesebb ajándékot már nem is adhatna. Az alább lévı mandala egy portugál papírpénzrıl származik. 211 . Gondoljunk például a horoszkópra. különös idıpontokban végezték. végül megnézhetnénk és értelmezhetnénk a mandalát. mint pl. a tájékozódás fontos feltétel: most már nemcsak térben. Az ilyen irányba mutató tudás és intuíció a leggyorsabban a mandalákkal való intenzív foglalkozásból keletkezik. Mindenesetre e könyvnek nem célja segítséget nyújtani az értelmezéshez vagy bevezetni a mandalák divinatórikus lehetıségeibe. az új évé vagy akármelyik év kezdetéé. azaz egy számunkra különleges idıminıség esetén. napéjegyenlıségkor vagy szorongató élethelyzetekben.Ha mandalarítusokat akarunk végezni. hisz ebben önmagát ajándékozza oda. ha az ember erre képes. hanem idıben is orientálódhatunk. A rítusokat mindig is. Ha valakinek a születésnapjára mandalát készít .

212 .

ahol látási képességünk végzıdik. hogy mandalajátékot játszik egy denevérrel.A színekkel való játék is izgalmas lehet.sárga . A színeket tudatosan választja ki . hogy a spektrum nem ott szőnik meg. ha csak két színt használ állandó váltakozásban vagy mindig a kiegészítı színeket alkalmazza.narancsszín . A zárójelben lévı fogalmakból kiderül. hogy az egész más frekvenciákat lát.például a szivárvány sorrendjében (infravörös) vörös . Vakon is lehet színt választani: vakon is ki lehet keresni a színes ceruzák halmazából egy színt és be lehet színezni vele a mandala következı szintjét. (Figyelem! Az intellektus itt megint különösen szívesen és cselesen játszik velünk. A racionális színválasztás az utolsó gyakorlat megfordítása. Egy másik lehetıség a színek korlátozására: például.(ultraviola). 213 .) Ez az eljárás igencsak alkalmas bizonyos események mandaláihoz. mert a tudattalan még hangsúlyosabban szóhoz jut benne. akkor azt is el tudja képzelni.lila . Ha el tudja képzelni.kék .zöld . vagy egy hétköznapi mandalánál az illetı nap színét minden második rétegre ráfesti stb.

214 .

hogy a két minta kombinációjából egy értelmes harmadik származik. a labirintus bejáratát ráhelyezheti a legjobb asscendensekre. lehetséges. a bolygókat mindenkori színeik kisugárzásával. A bolygóállásokat mint színes energiaösszeköttetéseket ábrázolhatja. mellesleg azok is. hogy a középpontban a Föld bolygó áll. és megnézheti. és ami még fontosabb a közép az a pont a Földmandalán.. ahol Ön éppen megszületik. Gondolja meg.Ha ismeri a horoszkópját. A horoszkóppal a legkülönbözıbb játékokra adódnak lehetıségek: például személyes horoszkópjára ráhelyezheti a chartres-i labirintus ısmintáját. mandalaként alakíthatja: a házakat a nekik megfelelı színekben.. hogy így mi jön ki. 215 .

216 .

nézze mandaláját ellazított tekintettel (pislogás nélkül!) és várja meg. amíg az megmozdul.figyelje meg egyszer. csak nem szabad kizárnia. Próbálja ki! A színek és szerkezetek egy idı után életre kelnek (Nem kell elızıleg hinnie benne. bár ezt is megteheti.) 217 .Minden mandalán keresztül vezetı út válhat szimbolikus zarándokúttá .. hogy mi történik.mandalája nem kel életre. de akkor igaza lesz .. mialatt Ön festve utazik! Ha elkészült meditáljon az utazásról .

218 .

219 .

220 .

Víz.. egy minden elemnek (Tőz.A mandaláit szentelheti bizonyos témáknak vagy témaciklusoknak: egy mandala minden évszaknak. csak körökbıl álló mandala. A Föld mandalája: valódi vagy képzeletbeli színekkel. amelyeket az egyes földrészekhez vagy országokhoz társítani akar. Föld). egy minden családtagnak stb. Levegı. Alább van még egy. 221 ..

222 .

úgy az is rendben van. és így a második fele mindig árnyékban marad . hanem rég elveszett kultúrák ısi tudása. hogy a fejüket magasan a felhıkben tartsák. Legyen tekintettel önmagára és árnyékára. és ugyanilyen mélyen a föld felszíne alatt van a régi kelta kút vizének szintje . ha az idınként a felszínre jön.a beavatási kavernában -. noha ott van. Talán ez felbátorítja Önt egy kicsit arra. Ez egyébként nem a legújabb pszichológiai felismerés. föld alatti kriptával építették. hisz úgyis ott van. 223 . Chartres-ban különösen betartották ezt az elvet. mint egy fa .a külsı. látható résznek megfelel egy láthatatlan amely azonban éppen úgy ott van. Gondoljon szemgyakorlataira: a kör felénél többet még a legszélesebb látómezı esetében sem lát. a lábukkal pedig mélyen az anyaföldbe gyökerezzenek De elıdeink is tudtak errıl. amely fölé a katedrálist építették. Minden mandala olyan.nem látható. látható résszel és egy rejtett. s örüljön.Ha játék közben az érzések a felszínre törnek. Az egész katedrális méreteiben megfelel a harmónia törvényeinek: boltozata 37 méterrel emelkedik a föld fölé. A templomaikat egy világos. Mi a polaritásnak mindig csak az egyik felét látjuk és mégis mindkettıvel együtt kell élnünk. hogy vállalja a gyökereit. Már az indiánoknak is az volt a céljuk.

224 .

Az a mandala képes különösen mély érzelmeket kicsalni a mélybıl. 225 . amely a mi háromdimenziós alkatunk szimmetriájának alapjául szolgál. Ezek az ısformákat kezdik mőködtetni bennünk. és azokat ennek megfelelıen kezdjük érezni. A pont pont marad. amely az öt ısformát vagy indiai tattvát (négyzet. félhold. A térben kockáról. Ennél az utolsó gyakorlatnál különösen nehéz a láthatatlan Közepet megtalálni. Ezt a Közepet nem láthatjuk. Még határozottabb lesz az érzelmek felszínre törése a harmadik dimenzióban. kör és pont) egymással harmonikus viszonyba tudja hozni . ott különbözı érzelmeket hozhat felszínre. félgömbrıl. háromszög.egy mandalán belül. ezt csak külsı forma által tudjuk megteremteni. ha ezeket az ısformákat (például gyurmából vagy agyagból) pontosan lemásolja. Ahol ez nem sikerül. piramisról és golyóról van szó.

226 .

Fesse ki tehát a következı mandalát egészen tudatosan a bal kezével ha viszont balkezes.a hozzárendelt többi rész meg a formaelemek pedig változóak. analitikusan gondolkodó jobbkezeseknek. (A német nyelvben legalábbis.ezüstösek a félholdak. . hogy egyszer „balkézrıl” készítsünk egy mandalát. .kékesszürkék a lótuszlevelek. gondolkodás nélkül. tegye ezt a jobbal. A fordító. . 227 .fehér a kör és a központi háromszög. „Valamit bal kézzel csinálni” azt jelenti.) Ez pontosan megfelel neuroanatómiai ismereteinknek az agyról. miután mindent nagyon nehéz ballal csinálni. Ezt nagyon egyszerő átélnünk nekünk. hogy könnyedén.A szándék. hiszen épp a jobb agyfélteke uralja a bal kezünket. lazán és problémamentesen tenni. A gégefı csakra esetében az eredeti színek többnyire a következık: . mély érzéseket kavarhat fel.

228 .

A labirintussal sok festı és színjátékot kipróbálhat. aztán tudatosan követheti azt. 229 . hogy tisztázza a kétség és kritika funkcióját az úton.a közepére ülhet és meditálhat.Ha szabadsága alatt a strand unalmas lesz Önnek. Ez különösen alkalmas. (Ha ezt „ügyesen” teszi. ha tetszik. akkor az indiánokat utánozva homokmandalákat készíthet . még gurujává is válhat a többi unatkozó turistának. mint az út archetípusának képmása arra.) Vagy labirintust festhet a homokba. vagy új útvesztıt tervezhet magának és másoknak.

230 .

231 . akkor világító mandalát kap. A barkácsolók visszaváltoztathatják a rózsamandalákat „fényképekké”: ha tisztában vannak azzal. Különösen alkalmasak erre a késı gótika lángrózsái (mint itt a beauvais-i). elıvehet egy rózsaablakot. és azt nagyban és a mintákkal együtt kidolgozhatja.Ha kedve telik az aprólékos rajzmunkában. és igénybe vesz valamilyen fényforrást. ha egy fekete (hullámpapír) keretbe színes fóliákat ragaszt. hogy minden kıszerkezet ellenfényben feketének tőnik (lásd a 79. oldalon lévı példát).

232 .

hanem egyedül a Közép törvénye. gondolja át közben. Az epizódokat és eseményeket szimbólumokban is ábrázolhatja. hogy itt mégsem a kauzalitás uralkodik. 233 . Fesse ki tizenkét küllıjével és rajzolja be élete fontos epizódjait az egyik (felszálló) vagy a másik (leszálló) oldalra. tisztázza önmagában hogy minden esemény a leszálló ágon egy felszálló élményt vont maga után.A következı rajzos gyakorlat az életkeretet célozza meg. és megfordítva. Ha elkészült.

234 .

egészen az egy napot sem átélı tiszavirág világáig.. Csinálja olyan nagyra.. még tovább. 235 .Alkossa meg az univerzum nagy mandaláját a taoista T'ai Chi formájában. és ha akarja. vagy legalábbis a legfontosabbnak. Élje át most festés közben. Végül értse meg.. amelyek mindannyian a sajátjukat tartják az egyetlennek. hogy egyre újabb és kisebb világok keletkeznek.. s talán még egy kicsit annál is nagyobbra. hogy az Ön nagy mandalája is csak egy pont a következı nagyságúban. amilyenre csak meri.

236 .

vagy a hallgató. végrehajtanak egy mandalarítust. ahol összeülhetnek. társaloghatnak. és ez a mandalarítus már tényleg közös. hogy a többiek kedvéért tesz valamit! Ha szeretne még többet tudni a mandalákról. hogy már az sem akármi. Az Önök körében ott a közép és az üres. És eközben ha nem is tudatosan. vagy tehetnek akármit.Lehet. azaz univerzális minden emberben. vagy a biokémikusnak. 237 . vagy maga a zenész? Kinek jelent többet az alma? A gyereknek. talán van egy baráti köre. s ezek valamilyen szimbólumot pl. vagy aki „csak” a zenét élvezi. tüzet vagy táplálékot tartalmaznak A szellemi táplálék mindenesetre a középbıl jön. hogy Ön ezt a játékot még mindig túl gyerekesnek találja és csak a „többiek kedvéért” csinálja? Gondolja meg. zenét hallgathatnak vagy játszhatnak. beszélhetnek és megvitathatnak dolgokat. együtt ihatnak. akkor szolgálhatok még megfelelı irodalomjegyzékkel. aki beleharap. aki analizálja? Talán egyáltalán nem kell a játék szintjére leereszkednie. aki közben tanulni akar valamit és tovább szeretné magát képezni. De gondolja meg: ki éli át a zenét? A zenekritikus aki a partitúrát olvassa és közben tájékozódni akar.

238 .

hogy a mandalarítus sötét és tudattalan erıket hoz felszínre. s a forrás is mindig ott van. Így még a kivetítéseket sem kell visszavennünk. az bizony nem árt. hogy mindent csak magunkból vetítünk ki. a Kozmoszt. Így aztán nehéz más játékot találni. a rendet belül magunknál. szimpátiája. elégedettséget és más szeretetre méltó érzelmeket. és majdhogynem ebben rejlik a legtöbb örömünk. Elméletileg már régen tudjuk. hogy mi van emögött.és idıbeli kiterjedést. Kifesthetjük partnerünk irántunk érzett győlöletének mandaláját. Sajátos módon általában hajlunk arra. Ön pedig kifestheti gyásza. Amikor felismerjük. hogy melyik szempontot észleljük éppen. Tudatosan élni a mandalából azt jelenti. Végül még a határtalan energia azon forrásával is összeköthet bennünket. áthatják egymást. mint ez. de természetesen éppúgy kiválthat boldogságot. hogy ezek a mi érzéseink. ami csak megközelítıleg is annyi örömhöz és elégtételhez juttat minket. hogy a Káoszt és a Kozmoszt felosszuk: a Káoszt kívül látjuk (fıleg másoknál). Már az odavezetı úton átéljük e forrás elıhatását.Az is lehetséges. vagy szomszédunk reánk háruló dühét. Az út oda tényleg nem hosszú. aki végtelen fölényben van minden külsı orvossal szemben. Hisz ott rejlik az egészség és gyógyulás korlátlan lehetısége. örömöt. és az intuíciónkat is újra felfedezhetjük. 239 . hogy e poláris világ káosza közepette mindig megéljük az egység rendjét is. amelybıl minden keletkezik és amelyhez minden vissza kell hogy térjen. A Káosz és a Kozmosz egyidejőleg léteznek. rögtön tudatosan is eljátszhatjuk ezt a kivetítısdit. találkozhatunk belsı orvosunkkal. nélkülözi a tér. és csupán látószög kérdése. öröme vagy szeretete mandaláját. vagy apánk/anyánk elégedetlenségét vagy az egész helyzet kilátástalanságát. Ha eközben észrevesszük. Ez is egy játék.

240 .

azaz az Ön mintáiból. vagyis minden zsömlében és süteményben megtalálhatja a mandalát.Lassan itt az ideje. mint a Föld-mandalához vezetı út állomásait. talán a házát. folyami kavicsból éppúgy. virágból és szirmokból éppúgy. az országát is mandalaként éli meg. Homokkal a tengert. Minden séta.és prémmaradékok erre éppúgy alkalmasak. 241 . az ételét a tányéron mandalaként körítheti. mint gyümölcshéjból és -magból. Így természetesen Ön is mindenhol és mindenbıl mandalákat alkothat. hogy mi körül körözött az utazás és Ön. mint a kagylók vagy a csavarok. hogy tényleg mindenütt mandalák vannak. (minden egy darabban lehámozott almahéj spirált és ezzel mandalát képez). főszerekbıl és hulladékból. Éppúgy lehetne egy konyha is mandala: gabonából és más magvakból.. -tobozból és madártollból is elı lehet állítani. A fantáziának nincsenek korlátai. Az anyag. fenyıtőlevélbıl. ha útközben összegyőjti a megfelelı anyagokat és egy képet állít vagy ragaszt össze belılük. és hogy azok mindenünnen a szemébe ötlenek. minden utazás mandalává válhat. Az asztalt mint mandalát terítheti meg. Az indiánok nyomán ezt füvekbıl és más növényi részekbıl.. a városát. hogy kiváljon e könyv szerkezeteibıl és korlátaiból. Idıközben talán már észrevette. mint színes ıszi lombból. Esetleg találja ki épp eközben. agyaggal vagy gyurmával a harmadik dimenziót is meghódíthatja.

242 .

Talán már észrevette. Így neki kell az Ön mővét kiteleznie. meditáljon egyszer arról. Önnek viszont az övét. Már ez is egyfajta furcsa függıségbe hozza Önöket egymástól.vagy Ön tényleg rugalmas és mindenhez alkalmazkodik? Vagy egyszerően már elkezdett játszani? 243 . a különös mozzanatok természetesen különösen alkalmasak. hogy mit érez közben . hozzászokott-e ahhoz. Így idınként eljátszhat egy „parti mandalát”. Legyen itt néhány speciális ösztönzı ötlet partner. Ha Ön ezt gond nélkül meg tudja tenni.vajon hajlik határsértésre vagy a határig sem merészkedik.vagy csoportjátékhoz: A legegyszerőbb partnerjáték abból áll. Figyeljen arra. hogy Önök felváltva színt választanak és egy réteget kifestenek. hogy mások életét vezesse . és megfordítva. ha mindig a partnere számára keresi a színt. Még egy lépéssel tovább megy. esetleg beleavatkozik a belebeszélésig vagy a belefestésig. hogy e gyakorlatok közül sok alkalmas kettesben vagy csoportban végzett játék céljára. hagyja partnerét festeni vagy kénytelen munkáját magyarázni.

244 .

ha nem látja. 245 . hiszen mindnyájunkban két lény él. Akkor is összeillenek a felek. mert most tudott valóban kibontakozni? Az utolsó gyakorlatot egyedül is megcsinálhatja. hanem egyszerően át is lehet vágni. hogy partnere a maga felén mit csinál? Vagy csak most. Így lelke poláris darabjait (a nıit és a férfit) egy mandalában egyesítheti. a mandalát nemcsak egy vonallal lehet kettéosztani. ha a mandalát egy átlóval kettéosztják és mindenki kifest egy felet.Izgalmas játék alakulhat ki. Kiad a két fél együtt egyáltalán egy egészet? Nos.

246 .

mintha az arca alapján választ. s ez esetben valószínőleg nagyon gyorsan. Ugyanezt érdemes a legkedvesebb csoporttaggal megismételni és átélni. hogy melyik ember áll mögötte ez ıszintébb de legalábbis izgalmasabb megoldás. E játékoknak különös izgalmat kölcsönöz. 247 . tudatosan vele kerekedni fel az egységhez vezetı útra tehát kívülrıl belülre). Ha aztán a festésig el sem jutnak. válasszon a mandala alapján. ha csendben valóban magára figyelve végzi ıket. Alább egy asszír mandala. anélkül. akit a legkevésbé szeret.Egy csoportban mindig megéri a játékot azzal a csoporttaggal játszani (azaz a rétegeket felváltva festeni). a már régen ismert kedvenc játékainál köt ki. amihez a csoportból partnert kell keresnie. aminek szintén megvan a maga bája. Ha valamilyen csoportjátékot játszik. hogy mennyire is egyeznek Önök. hogy tudná. csak át kell keresztelni a játékot. Ha beszélgetnek. akkor az egész csoportdinamikába megy át.

248 .

s ez esetben hogy érzi meg. Ha beszélnek vagy vitatkoznak. vagyis mindenki egy szintet.vagy csoportjáték intenzívebbé válik. hanem együtt szerkesztenek is . Az abszolút.szintén felváltva. Nézze meg.Minden partner. illetve akar alkalmazkodni: menyire érzi meg a másik szándékát. úgynevezett indián hallgatás a gyakorlat megkoronázása. hogy partnere hol tart? 249 . akkor bizonyára csak a bal agyféltekéjük mőködik . mennyire tud. ha nemcsak együtt festenek.

250 .

vagy egyszerően csak elkezdhetnek játszani.. rétegrıl rétegre úgy. mandalává tehetik...Természetesen a csoportban tovább is mehet. és aztán felváltva festheti. még egy csoporttagot is középre fektethetnek és a mandalát ráfesthetik a bırére.. majd körülülheti vagy körbefeküdheti. Megadhat egy egy szerkezetet vagy egy középpontot elıre. és hallgathat vagy beszélhet. hogy mindenki egyidejőleg halad a közös közép felé akár vízfestékkel. 251 . mint a gótika rózsaablakai. a fantáziának szinte nincs határa. happening vagy optikai ima. Szabályokat is alkothatnak. és ez mindegy. ha Ön nem szab neki.. akár ujjfestékkel. Igen. Az egész egy vidám parti lehet. és a mandalát az egész csoportra kiterjesztheti: például rajzolhat egy agy mandalát egy nagy papírra (pl. csomagolópapírra).

252 .

és ezért kap még egy lehetıséget: a könyv elejére lapozhat. mert akkor nem lennének játékok. hogy komolyan vegyék ıket. az valahol valamikor „hibát” követett el.. A mandalában. Az utolsó oldalakon bezárhatja a könyv körét. 253 . természetesen minden mandalában újra találkozhatunk.FIGYELMEZTETÉS Egyetlenegyet se vegyen e játékok közül komolyan! A játékokat nem azért találták ki. Ebben megegyeznek a hókristályok a többi mandalával . HÓPELYHEK Nincs két azonos hópehely. s így természetesen a mandalakönyvben is végtelenül sok lehetıség rejlik. Mind különbözik egy kicsit és sajátos jellegő. És mégis mind ugyanabból az ötletbıl származik. Ha valaki valamikor megsértıdött a világ mandaláin keresztül tett utazás során. A következı oldalakon látható hókristályokkal szeretnék Öntıl elbúcsúzni. Gondolkozzon el idınként a kozmikus játékokról.és az emberekkel..

254 .

255 .

256 .

257 .

TÉR AZ ÖN MANDALÁINAK 258 .

259 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful