Rüdiger Dahlke

:

A MANDALÁK VILÁGA
Egzotikus kalandozás a mandalák segítségével a világban és önmagunkban

*** Különleges meditációs- és kifestıkönyv

***

Fordította: Zornánszky Károly Lektorálta: Kisfaludy György

***

A mandalák világa az a könyv, amit kifesthet, ami mellett ellazulhat, meditálhat. A mandala kört jelent. Minden körnek van középpontja - és ennek elérése a cél. Ez a könyv - egy „csináld magad!” - kifestıkönyv. A szerzı a különbözı mandalaformákkal ad keretet, és arra buzdít, hogy használjuk fel saját belsı mintáink felfedezésére a mandalák világát, foglalkozzunk velük, formáljuk ıket. Ugyanakkor egy különleges utazásra is hív, végigkísérve az olvasót a nyugati katedrálisok világától - a keleti templomokon át - egészen az indiai rítusokig. E könyv segítségével „megélheti” önmagát, átélheti belsı világának titkait.

T au — B ensı ú T -ikalauz kö nytár áb ó l

http ://www. T au.hu

Tartalom
A MANDALÁK VILÁGA Tartalom ELİSZÓ ÚTMUTATÁS ELİTÖRTÉNET
A VÁLASZTÁS A PARADOXON A SZIMBÓLUM

1 2 3 5 5
6 7 9

A SZÍNEK VILÁGA
A SZÍNEK SZIMBOLIKÁJA

81
89

A SZEMMANDALA
A FORMÁK VILÁGA A SZÁMOK VILÁGA GYÓGYÍTÁS RÓZSÁKKAL FANTÁZIAMANDALA MEDITÁCIÓ A RÓZSA

93
97 98 104 106 107 112

A MANDALÁK VILÁGA A VILÁG MANDALÁI
A VÖRÖS FONÁL - AHOGY KINT, ÚGY BENT KÉRDÉSEK VÁLASZOK AZ EMBER ÉS A KÖZÉPPONT

A LABIRINTUSBELI UTAZÁS 10
17 20 21 22 A PONTOK MEDITÁCIÓJA HAZATÉRÉS - VISSZATÉRÉS A MEGFORDULT IDİ ILLÚZIÓK

115
117 126 127 127

A TERMÉSZET MANDALÁI
A BENNÜNK LÉVİ PÓK MEDITÁCIÓ LÁTÁSGYAKORLATOK A FÉLELEM ÉS AZ ÁRNYÉK VILÁGA

134
138 150 165 171

A MANDALA EREDETE
TEREMTÉSTÖRTÉNETEK AZ İSPONT MEDITÁCIÓ A MANDALÁK HAZÁJA A MANDALÁK VIRÁGKORA AZ EMBER VÁLSÁGKORA SEGÉDESZKÖZÖK, AMELYEK A KÖZÉPHEZ VEZETNEK

23
25 29 31 33 33

A MANDALA AZ INDIÁNOK VILÁGÁBAN
NAP-SZÍN-ÓRA

173
180

A RÍTUS VILÁGA
38

186
192 196

MANDALATÖRTÉNETEK
ÁLDOZAT AZ ELÉGETÉS SZERTARTÁSA A KÖZÉP KÖRÜLI TÁNC, ÉS AZ INTELLEKTUS MINT NÉZİ A KERÉK

40
48 50 56 58

EGY MODERN GYÓGYÍTÓ RÍTUS AZ ENERGIA SZINTJEI

MANDALAJÁTÉKOK
MEDITÁCIÓ A KATEDRÁLISBAN

201
201

FIGYELMEZTETÉS
HÓPELYHEK TÉR AZ ÖN MANDALÁINAK

253
253 258

A RÓZSAABLAKOK VILÁGA

60

ELİSZÓ
Egy kör igazi közepe egy pont. Egy pontnak azonban se kiterjedése, se fizikai helye nincs. Így a pont mind az érzékelésünk, mind a képzelıerınk számára megfoghatatlan. Nem a mi világunkból való, mert a mi világunkban mindennek van kiterjedése és dimenziója, mert a világ: forma. A pont viszont egy másik létezési rendbe tartozik, a világon túl létezik, a szó szoros értelmében metafizikai. Egységet, egészséget, tökéletességet szimbolizál, így minden kultúrában és korban Isten szimbóluma. A pontban benne van minden, de csak mint lehetıség, mint megvalósulatlan állapot. Kör és gömb születik belıle, ezek a pont megjelenési formái. Ami a pontban még metafizikai lehetıség, az a körben és gömbben formára lel. A kör a pont plusz dimenziója, így a kör a középpontból él, az határozza meg, akkor is, ha ez számunkra megfoghatatlan. A pont és a kör - az Isten és a világ - az egy és a sok, a megnyilvánulatlan és a megnyilvánult, a tartalom és a forma, a metafizikai és a fizikai fogalmi párok, és ugyanazt jelentik. Hasonlatként a mag és a kifejlett növény viszonyára gondolhatunk. Fel kell ismernünk, hogy a kicsiben, a részben bennfoglaltatik az egész, mert nekünk, embereknek a megismeréshez mindig szükségünk van a dimenzionalitásra (vagyis a térbeli kiterjedés szempontjának figyelembevételére). Azért kell az embernek a látható formák világa, hogy felismerje benne a Láthatatlant. Azért van szükségünk testre, hogy tudati tapasztalatokat szerezhessünk. A látható világ a transzcendenciával (azaz a tapasztalatfelettivel, az érzékfelettivel, a nem anyagival) való kapcsolatfelvétel eszköze. Isten a világ által nyilatkoztatja ki magát a - mondják a keresztények, míg a buddhista így fogalmaz: a nirvána és a prakriti azonos. Ugyanígy vélekedik a szufimester, Ibn Arabi is, amikor azt mondja: „Bizonyossággal nem létezik semmi más, mint Isten, a Legfelsıbb, az ı tulajdonságai és az ı cselekedetei. Minden az övé, minden tıle származik, és felé halad. Ha csak egy szempillantásra is elválna a világtól, úgy a világ abban a pillanatban eltőnne. A világ csak úgy maradhat meg, hogy ı fenntartja és megırzi. A lényébıl áradó fény pedig olyan hatalmas, hogy túllépi felfogóképességünk határait, és mi csak a teremtését ismerhetjük fel, amely ıt elfedi.” (Ibn Arabi: Utazás a hatalom urához) Az Isten és a világ, a valóság és az illúzió azonossága egy nagy titkot rejt magában, amely mellett sokan túl gyorsan elmennek. E paradox összefüggés helyes ismerete két extrém viselkedésmódtól óvhat meg bennünket: Vagy elveszünk az anyagi világban (materializmus), vagy megkíséreljük a menekülést a formák világából, abban a tévhitben, hogy a spiritualitást a világon kívül találjuk meg. De a világból nem menekülhetünk, hiszen az csak a tudatunkban létezik. A világot fel kell tehát használni a Középponthoz vezetı úthoz; a megváltáshoz. A világ felhasználása azt jelenti, hogy élünk benne, tudatosan megküzdünk vele, táncolunk, dolgozunk, játszunk, és e tevékenységeket segédeszközként használjuk fel a pont megtalálásához, amelyben egyesül a sokféleség. A világ törvénye a mozgás, a Közép törvénye a nyugalom. A világban az élet mozgás, aktivitás, tánc. Életünk állandó tánc a Közép körül, állandó körözés a láthatatlan Egy körül, akinek mi - mint kör létünket köszönjük. A Középpontból élünk akkor is, ha nem tudjuk

3

érzékelni, csupán vágyunk rá. Ahogy a kör nem feledheti eredetét, úgy mi is vágyunk a Paradicsom után. Akármit teszünk, azért tesszük, mert a közepet keressük, a mi közepünket, a Közepet: a megnyugvás pontját. Minden tevékenyég mögött ott áll a változás utáni vágy, és benne nyilvánul meg a mindenkori helyzetünkkel való elégedetlenség. Amíg ember van a világon, mindig cselekedni, mindig változtatni fog, hisz a világon nem lehet tartós az elégedettség. Csak a Közép elérése, a Pontba való belépés vált meg, szabadít meg az elégedetlenségtıl. De hol található ez a Pont? Sehol, hiszen nincs helye - mindenütt, mert ı minden lét alapja. Meg kell tanulnunk meghúzni köreinket, egyre szorosabbra húzni azokat, míg egész életünk nem forog körülötte; a Pont körül. Nem véletlenül jelenti az ógörög „vétkezni” egyidejőleg azt is: 'elvéteni a pontot'. (Magyarul szintén! A fordító.) Elvétjük a közepet, s bőnben élünk, mert kiválunk. Ezt a különválást kell megszüntetni, ezt a szakadékot kell áthidalni. A láthatatlan Közép körüli szakadatlan körözés életünk alapmintája. A tánc eredetét tekintve: rituális történés. Az emberi élet rituális ábrázolása. Ezért lehet a táncot, mint segédeszközt, misztikus tapasztalatok szerzésére felhasználni, ahogy ezt például a dervisek teszik De az általunk jól ismert rítusok mögött, - pl. amikor a pap körmenetkor körbejárja az oltárt - ugyanaz a szimbólumtartalom rejlik: a közép körüli tánc. Ebben a könyvben is egy szertartásról van szó. Ez a könyv elsısorban nem olvasásra való, hanem olyan könyv, amely arra szólít fel, hogy rituálisan járjuk körbe a Közepet. Tehát ez egy szokatlan könyv - többet akar, mint hogy elolvassuk és megértsük -, élményekhez akar juttatni, tudati folyamatokat akar kiváltani. A kifestıkönyv megjelölés csak akkor lesz jogos, ha festésen - szertartást értünk, egy örök érvényő ısminta mikrokozmikus követését. Minden cselekvés jelentéktelen és értelmetlen marad, míg azt nem rítusként fogjuk fel. Csak miután tudatosul bennünk, hogy minden emberi cselekvés formába öltött kifejezése a mögötte rejlı tartalmaknak és mintáknak, kezdjük életünket mint rítust felfogni. Akkor egy csapásra felismerjük, hogy egyáltalán nem az a fontos, hogy mit teszünk, hanem egyes-egyedül az, hogy azt hogyan tesszük. A zen-szerzetesek olyan „egyszerő” tevékenységeket, mint az ülés, a menés, a teázás, a nyilazás - tesznek rítussá, és ezáltal útjuk segédeszközévé. E könyvnek nem az az elsıdleges célja, hogy a képeket szépen kifessék benne, hanem az, hogy valamit olyan tudatosan tegyenek, hogy felfedezzék a részben az egészet. Rüdiger Dahlke szemügyre vette a legkülönbözıbb megjelenési formákat, és egyszer csak mindenben a lét ısformáját, a mandalát látta. Ebben a könyvben meghívja Önt ennek átélésére, önmagában való tevıleges kialakítására. Noha mindannyian mindig a Közép körül táncolunk, mégis meg kell tanulnunk egyre tudatosabban átélni ennek a táncnak a törvényeit, és ez a könyv sokat segíthet ebben. Elég a szavakból, ideje, hogy továbbhaladjunk München, 1984. november Thorwald Dethlefsen

4

ÚTMUTATÁS
Ez a könyv, amit Ön éppen felütött, még egyáltalán nem befejezett! Legtöbb társával ellentétben meg szüksége van az Ön együttmőködésére ahhoz, hogy igazi tartalmát és formáját megtalálja. Igen, Ön ezzel a könyvvel egy útba kezdett bele. Ez az út sem egyenes vonalban megy az elejétıl a végéig, hanem körökben és spirálokban tekereg egy Közép körül, a körül a Közép körül, ami az Öné is. E könyv útja közeledik majd a Középhez, aztán eltávolodik tıle, megérinti és újra elveszíti azt, körbe fog forogni - a mandalának megfelelıen. Ha Ön együtt forog vele és követi a spirális fordulatokat, nem szédül el. Ha azonban ellenáll 'a Közép körüli tánc”-nak, kellemetlennek találja majd ezt a szembeszegülést, elszédül talán még utat is téveszt. A külsı út elméletbıl és gyakorlatból - itt mindenekelıtt festı- és meditációs gyakorlatokból - áll. Amikor valami festenivaló lesz, Ön mindig a következı jelre bukkan: Az ilyen és másféle gyakorlatokra utalást egy oldalsó vonallal jelöltük, úgy, ahogy Ön e mellett a rész mellett is látja. A mandalák kifestésénél különbözı anyagokkal kísérletezhet: rosttollal vagy színes ceruzával, olajkrétával, akvarell-, fedı-, akril- vagy olajfestékkel különbözı színeket keverhet kedvére. Néhány eljárás, mint pl. a rosttoll vagy az akril különösen alkalmas a ragyogása miatt arra, hogy alapját képezzék mandalák optikai utazásainak. Vagy ha vízfestéket használ, akkor nagyon lágy mandalák keletkeznek. Különösen partnermandalák esetében alakulhatnak ki ilyen technikákkal elmosódások és kölcsönhatások Javasoljuk, hogy a könyvben csak színes ceruzával, akvarell- vagy zsírkrétával „fessen”. A víz- és olajfesték árthat a könyvnek, a rosttoll átüthet a következı oldalra, veszélyeztetve az Ön továbbhaladását az úton. Ezeket a technikai megoldásokat a pótcsomag különálló lapjainál viszont bátran alkalmazhatja.

ELİTÖRTÉNET
Nem az a szándékom, hogy itt és most a mandalákról szóló összes tudnivalót Ön elé tárjam. Ahol felbukkan az információ, ott a könyv arra akar ösztönözni, hogy ebbe az irányba mélyüljön el. Néhány nagy tudásterületet csak érinteni fogunk, másokat egészen elhagyunk, és megint másokat csak távolról tekintünk át. Így azután nem is fontos minden biztatást megfogadni, még csak nem is kell mindet érteni! Ennek az útnak nem a megértés a célja, hanem a mandalák megélése. Ez a könyv tehát vezérfonal szeretne lenni - egyeseknek talán Ariadné-fonal a személyes labirintusban -, egy vezérfonal a saját mandalához, a világegyetem, mint mandala, megtapasztalásához. 5

Legalábbis a gyerek a saját belsejébıl játszik.Amennyire szükséges. hogy a felnıtteknek is örömük telik a középpont körüli táncban. hogy mindez annak a beteljesedése.legkifejezettebben a keringıben. Amellett. elismerjük. Aki magát e játékhoz túl felnıttnek tartja. ami van. ha Ön nem fekteti bele a saját energiáját. és így az Ön.esetleg az elsı azok közül. magunkévá tegyük. vagy baráti körben találkozni. Már most fel kell áldoznunk azt az illúziónkat. Ezért is érzik a gyerekek gyakran úgy. a hullahopp-karika. azt látjuk. sıt zavarják a játékukat. hogy lehetséges valami újat teremtenünk a saját szabadságunkból. s az is marad. mint egy könyv. hogy elfogadjuk. hiszen akár a meditációt. Mint ahogy a szó jelentésébıl kiderül. Ez az út áldozatot követel. amit az maga nem hajlandó megtenni. s nem teszi a saját könyvévé. a meditációnál a középrıl van szó. hogy leküzdjük ıket. mint a körtánc. tudatosítsa a helyzetet: ez a mi alaphelyzetünk. E dolgok persze már mögöttünk vannak. A legtöbb felnıtt már rég elfelejtett játszani. törvények bukkannak fel. A saját.megnyilvánul ez az elv. A mandala-könyv ezt különösen jól igazolja. Folyton látszólag külsı . kifestıkönyv jellegő felépítése taszítja. 6 . akkor már visszatükrözheti az Ön belsı sokrétőségét és színességét. Sok táncban játszik a tömeg forgatónyomaték szerepet a középpont körül . legyen ez egy játék! Aki úgy véli. melyek mint külsı szabályok. csak ık ezt megnehezítik Vegyünk például egy vidámparkot! Ugyanaz az elv mindenütt. belsı mandalát újra beindítani: ez a szándékom. mert mind a gyerekek. legegyénibb és legsajátabb könyve lehet . fel kellene hogy tegye a kérdést: az „út”-hoz és az „élet”-hez nem öreg-e már? Játszani egyáltalán nem olyan könnyő. de ennél sokkal fontosabb az Ön készsége arra hogy tapasztalatai elıtt megnyíljon. ami már volt. Legyen ez a könyv tényleg több. Ezeket a helyzeteket ábrázolják az úgynevezett mozgó mandalák. a játékot is a szándéktalanság élteti. A bonyolult jármővek részegységei is visszavezethetık a körhintára. az legalább a céllövöldében megpróbál a közepébe találni. Ha viszont ezt megteszi. amit Ön alakított ki önmagának A VÁLASZTÁS Ha a mandalák „idegen”. hogy túl öreg.semmit sem tudok igazán tenni az olvasóért. de a maga teljes mélységében átélve: „csak” felszabadító. ha azt korlátozónak érzi. Ez a felismerés kezdetben lesújtó lehet. s hogy végül átéljük azt az érzést. A meditációban és a játékban van valami közös. hogy útját megtalálja és a játékot velem játssza. Idıvel nyilvánvalóan és kifejezetten játékrontóvá válunk. s ebben . hisz a közepük körül forognak. s ezért merít annak a szinte határtalan energiájából és örömébıl.idegen helyzetekkel találjuk szemben magunkat. és már kinıtte a kifestıkönyveket. Az olyan játékokban. a kötélugrás. mint sajátunkat. Nem véletlenül ez a legidıtállóbb tánc. és ami lesz. szavaim kísérni fogják az útját. és ezt most szándékosan tenni fárasztó. elıírások. és a legtöbb játék is a közép körül forog. kényszerek. hogy a felnıttek szükségtelenül bonyolítják. a pörgettyő .mint egyébként minden könyv esetében . mind a felnıttek egyformán élvezik a közép körüli forgást. hiszen elıször elég unalmas és színtelen. fennáll az a lehetıség is. de ha jobban mögéjük nézünk.

mert minél jobban eltávolít bennünket az úttól. az útjuk. ezáltal. a mandalák közepe . és átengedné valaki másnak. hogy egy olvasó. A PARADOXON Itt. ha most. neki több ideje van” -. Nekik nincs céljuk. amirıl tulajdonképpen szó van: „a középhez visszavezetı utat” tényleg nem tudom leírni. és bátorságom e könyv megírásához abból a reménybıl táplálkozik. mégis igazabb. De a nap végén minden felhı ugyanazon a helyen van. Ez a felhık és az emberek választási szabadsága.és szakkönyvet tart-e maga elıtt. hogy azok. noha mindkettı részt vesz az út megtételében. a lényeghez vezetı utat. akinek van ideje tapasztalatot szerezni.amely gondolkozásunk leggyakoribb kifejezıje . illetve csak egy. aztán fesse ki a feleségem. értelmet és feladatot kapnak . Nem találjuk meg sem az akaratunkkal sem az intellektusunkkal. İk nagyon sokat szenvednek. magukban hordják ezt az elképzelést. Képzeljük el a következı helyzetet: Egy lökhajtásos repülıgéppel egyre inkább eltávolodunk a Föld mandalájának egy pontjától úgy. csak. az is. mivel egyre jobban belebonyolít minket „az ezer dolog világába”.a következı mottó alapján: „Elıször átolvasom.hisz nyilvánvalóan a mandalák világában élünk. vagy egy tapasztalati és „cselekvési” könyvet. annál inkább odavezet aztán.és így mindig harmóniában vannak önmagukkal meg a céllal. nem elegendıek Nyelvünk . és mégis ott él mindnyájunkban. Abban bízom. annál közelebb jövünk. a rendeltetésük: a szél követése . hogy amikor visszatérünk hozzá. sajnos. befejezné az olvasást. és fokozatosan emlékezni fognak rá. minél messzebb mentünk el . kiszól a képekbıl és a gyakorlatokból. rögtön ez után a szakasz után. hogy ez az elképzelés átsüt a sorokon. És mégis. Nekem van egy elképzelésem róla. mint bármely más elgondolás. most döntse el Ön. Ez paradoxonként hat.ebben a könyvben is -. nehéz helyzetbe hoz. úgy tőnik hogy még messzebb visz tıle. amikor a bennem lévı ötlet találkozik és szövetkezik az övékével. amely felismerte. Ha az elsı változat mellett dönt . ezzel egy idıben segít. akik engem ezen az úton el akarnak kísérni. amikor a szél északra. ellenkezıleg. 7 . Valószínőleg az lenne a legjobb. hogy a szél hajtsa. hogy az ı rendeltetése mint felhıé az.Egy guru ezt a következı képbe foglalta: A kék égen vonuló fehér felhık családja két csoportba oszlik: az egyik oldalon a felhık nagy tömege meleg déli célt tőzött ki. nyugatra vagy keletre fújja ıket A másik oldalon van egy kis csoport. mert azt.minden intellektuális elképzelés számára elérhetetlen.sem könnyíti meg a középponthoz. Az Egyetlen.

8 .

Mindenféle helyeken és a legkülönbözıbb köntösökben fogunk vele találkozni. Más szavakkal: a szimbólum nem zár ki. hogy különbséget tenne annak éltetı és pusztító tulajdonságai között. Hogy a dolog még izgalmasabb legyen. s mégis mindig ugyanaz lesz . A képek és mindenekelıtt a szimbólumok . A szimbólum a paradoxont rejti magában. hiszen képekbıl él. a kezében tartotta minden teremtetthez a kulcsot. A szimbólum mindig mindent tartalmaz: tudniillik a polaritás mindkét oldalát. Isten a lehetı legjobban el akarta rejteni. Az ember feladata az lenne. így elsısorban ezekhez fordulunk.különféle kultúrákon és korszakokon át -. Emlékezzünk a tékozló fiú példabeszédére: minden út visszavezet.tudván tudva.” Miközben messzire fogunk utazni . nem húz határokat. akik adtak is neki mindenféle tanácsot egészen a Holdig. „Amikor Isten a teremtést az egybıl megalkotta. minden a Közép körül fog forogni. hiszen az a kizárásból és a megkülönböztetésbıl él. ahol legutoljára fogják keresni. és megkérdezte égi tanácsadóit. Tudatosan közeledünk a szimbólumhoz: a kulcs olyan közel van. és ezért igazabb. mint a szavak és a számok Így aztán nem is elégítheti ki az intellektust. mint minden más a Májá világában. ha egy idıre beleveszünk az idegenbe.A SZIMBÓLUM Nyugodtan rábízhatjuk magunkat a nyelvre . és mégis minden ilyen egyszerő. A „Ra” például rádiumot jelent anélkül.a kör. hanem behatol. Mi is át fogjuk élni. Nem árt. a látszatvilágban. hogy az indirekt vezet bennünket. a kerék és a mandala viszont már direkt vezethetnek minket.bár a lényeg elıtt értetlenül fog állni. 9 . neki is meglehet a maga öröme .« És az ember legközepébe rejtette el. hogy ezt a kulcsot megtalálja. mégis mindig errıl a középrıl lesz szó. hogy minden utazás. hogy banálisnak tőnhet ilyen egyszerő dologgal foglalkozni. Az intellektus is eljöhet az utazásra. Isten azonban így szólt: »Én mégis inkább egészen közel és egészen távol rejtem el. az összes gyakorlat és tapasztalat mindig az Egyhez vezet vissza.az egyetlen Közép. oda.

újra felfedezni. 10 .A MANDALÁK VILÁGA A VILÁG MANDALÁI A formákat és szimbólumokat. mindennek a részei. Itt egy ködspirál. amelyekkel ezen az úton találkozunk. hiszen ezek a struktúrák univerzálisak Senkiéi és mindenkiéi . és ugyanakkor maga az egész. egyre könnyebb lesz mint sajátunkat .a teremtés alapkövei. Az Univerzum maga is egy mandala a különbözı dimenziók számtalan mandalájából.

11 .Minden mandala egyben egy univerzum is .mint az ige mondja: az Egy és a Különbözı. a naprendszerünk is egy mandala. Szőkebb Univerzumunk. Minden sokféle mögött az EGY van. Vagy: az Egybıl nı ki a sokféle.

a szárazföld és a hegységek ásványokból vannak teremtve. A szilárd szerkezetek.Mint már láthattuk. 12 . s a kristályok ezek építıkövei. Itt egy ilyen kristálymandala. Csökkentjük a mértéket. és azok építıkövei. Földünk is egy mandala. világtengerekre lelünk. A kristályok pedig mandalákat képeznek. a vízcseppek szintén mandalák.

Minden. és minden sejt egy mandala. állatok és emberek -.növények. 13 . sejtekbıl áll. ami él .

Így nı a mandalák élıvilága. 14 . és az egy mandala. Íme egy sejtmag az osztódásnál. Ennek a magnak az osztódása két új sejtmandalához vezet.Minden sejtnek van egy magja.

Minden sejt és kristály. és minden atom egy mandala. 15 . meg egyáltalán minden ezen a bolygón atomokból áll.

Hasonlóan járunk.Az atom után már túl kicsi lesz a mérték. visszafelé a sejt meg a ködspirál. sıt létezett korábban is. Még nem is olyan régen ismeretlen volt számunkra az atomok mandalastruktúrája és tovább. Nem is létezett volna ezért? De egészen biztosan létezett . ha a dolgok túl nagyok lesznek. mint az alább látható kelta motívum mutatja. 16 . és így nem ismerjük fel a további struktúrákat. a rózsaablakokban ábrázolva már megtaláljuk.a gótikus rozettákban.

a javítások. Könnyő az embernek megnyínia e megértés felé. hogy a tartalom és a forma összhangban maradjon. mert magában hordja. akkor mostantól fogva már „csak” arra kell ügyelnie. úgy lent . ahogy jönnek: ne értékelje ıket. olvasva. Vegye a soron következı feladatokat tényleg úgy. ha ezen keresztül akarja keresni az útját. hogy az ne hasson ránk. ami maga is egy mandala. hogy ne induljon meg belülrıl az ember. („Ez nekem túl gyerekes. ÚGY BENT Akárhova is hatolnak be modern kutatásaink. hogy az ne érintsen meg minket. Ha ezt a könyvet a magáévá teszi.ahogy kint.AHOGY KINT. úgy bent. de a mandalában is megélhetjük. hisz mindenekelıtt a saját élményrıl van itt szó. Ezt az alapmintát minden ember felismeri. és mi most ezen a könnyő úton fogunk haladni. az utak és a kerülık jelentıségét! 17 . A mandala mozgás. tudatosan festve.”) Nem tud eléggé „gyerekes” és „játékos” lenni. Ne próbáljon meg ügyeskedni. és fonjon így belsı útvesztıjébe egy vörös fonalat. Ezt az idıtlen ezoterikus törvényt nemcsak a világban. Ez nekem túl játékos. az élet kereke. s a sokféleségbıl egyidejőleg halad egy Közép felé. alakítva azt. az univerzum leképezése. mindig egy központból indul ki. Éppilyen nehéz egy gótikus katedrális rozettáját anélkül megtekinteni. amit magunkban is megtalálhatunk. Ehelyett haladjon lépésrıl lépésre a könyv labirintusán keresztül. vagyis: majdnem lehetetlen mandalákat készíteni anélkül. mindig „csak” ugyanarra az alapmintára lelünk. mandalákat kihagyni vagy átugrani. Fesse hát bele az útját ebbe a francia útvesztıkertbe! És élje meg a rövidítések.A VÖRÖS FONÁL . Témánk megkönnyíti ezt az átélést. Ahogy fent. Igazából nehéz a mandalába úgy belemélyedni. kifelé törekszik.

18 .

és tapasztalja meg. Az elırajzolt alakzat vagy támpontként és útmutatóként szolgálhat. Kövesse spontán ötleteit és elképzeléseit. éppúgy lehet az Ön kivitelezése is technikailag hiányos . itt nem a technika a fontos. MAGÁRÓL van szó. A mintákat szándékosan nem szakemberek készítették.Fesse ki a mellékelt fantáziamandalát belülrıl kifelé.engedje meg ezt magának -. hogy mi lesz belıle. hogy átengedje a szakértıknek a kivitelezést. Ön is mondjon le arról. ami a színt és anyagot illeti. 19 . Ahogy a rajzmintalap technikailag tökéletlen lehet. elıször fogadja el. Még ha tökéletlennek vagy hibásnak tőnik is.

hogy a megadott struktúrákon és határokon belül marad. akin kitöltheti az elégedetlenségét? A központból indul szívesebben vagy inkább kívülrıl? Vagy máshonnan? Hagy idıt magának? Vagy hajtja magát? Milyen színt használt? Tetszik a mőve? Vagy elégedetlen vele? Magára ismer benne? Lenne kedve felismerni önmagát egy képében? Van kedve tovább csinálni? Vagy már sok volt? Megpróbálja egészen tudatosan. és hogyan élte meg önmagát eközben! Nézze meg. átlépi vagy berzenkedik ellenük! Megengedi-e magának. hogy önmagával legyen? És mindenekelıtt ıszintén? Kit tudna egyáltalán áltatni önmagán kívül? 20 . hogyan festette ki .KÉRDÉSEK Gondoljon vissza még egyszer arra. hogy hibákat kövessen el? Vagy haragszik ilyenkor magára? Vagy keres magának valakit.valószínőleg elsı . hajlamos-e arra.mandaláját.

akkor az ki fog hatni a tökéletességünkre. ami érdekli. végül is itt nem ez az érdekes! Jóllehet. hogy hogyan. Az elsı mandala után még nem fogja tudni. sıt meredeknek és keservesnek is tőnhet. az út a Létezıhöz. ha többet tudnánk. a horoszkópból. Valóban: maga a lótuszülés mint testtartás mindenki kipróbálhatja .VÁLASZOK Mint már bizonyosan sejti. Ha valóban átadjuk magunkat ennek a foglalatosságnak. Istenrıl és a világról. bár ez eleinte kevesebb örömet szerez. Mindent kiolvashat belıle. a kávézaccból. Ha tehát egy mandala ábrázolásával foglalkozunk. Ezt a folyamatot még csak feltartóztatni sem tudja. Teljesen mindegy. Ha a mandalával foglalkozunk. amelyben az intellektus és az intuíció részt vesz. hogy a fejlett emberek ilyen testtartásokat vettek fel spontán. 21 . és jobb lenne az áttekintésünk. Ezért nem rossz a ma megkezdett fordított út sem. hogy a hozzá tartozó belsı majd ennek megfelelıen változik. az öröklési szubsztanciából (DNS) vagy egy mandalából olvassa ki. akkor egy tökéletes formával van dolgunk. ha már lesz hozzá szeme.harmonizálóan hat a testre és a szellemre. annál inkább kifejlıdik Önben a látás. Csak tudnia kell. Kérdésekre Önrıl. Az ember egy tökéletes külsı tartást (ászana) vesz fel.. természetesen örülnénk. abban a reményben. se rossz. a mandala számtalan kérdésre tud válaszolni. de minél intenzívebben foglalkozik a mandalákkal. mint a többiek. még ha ez kezdetben külsıleges is. a Ji Csingbıl. amelyek úgy keletkeztek. És ez a képesség. Minket sokkal inkább a valódi áttekintés érdekel. hogy azt. mert a tökéletes belsı tartásnak ezek feleltek meg.. úgy annak tökéletes struktúrája hasonlóan hat majd a mi struktúránkra. Valami hasonlót tapasztalunk a hatha jóga testi gyakorlatainál is. se jó. az értelmezés képessége.

mint csillagmandalának. Testünk tehát végeredményben számtalan mandalából tevıdik össze. De azt. akár nem .és így egy mandala. s minden mandala egy saját középre való emlékezés . és mindannyian szüntelenül keressük azt. Végsı soron minden meditáció egy saját középpont körüli keringés .akár érezzük tudatosan. A középpont . Középpontunk tudatos élménye leírhatatlan boldogság: ez minden meditáció célja. van egy jól kivehetı közepe. és minden csillag egy mandala. ami lényével azonos. Minden embernek.AZ EMBER ÉS A KÖZÉPPONT Az emberi test sejtekbıl áll. Kitárt karokkal és lábakkal az ember egy ötágú csillagot képez. mint egészet is. mandalaként foghatjuk fel. Valamikor meg fogjuk találni.és így meditáció 22 .felismeri azt a mandalastruktúrát kívül. az pedig atomokból van felépítve.

folyton arra hajlik. a mandala viszont . A mandala nem sorolható be az idıbe.A MANDALA EREDETE Nehéz a mandala történetéhez bármit is hozzátenni mert a történet idıt feltételez. Megkísérelhetjük természetesen a mandalák elsı felbukkanásának idejét meghatározni. hovatovább lehetetlen: egy meteorit becsapódása az ıstengerbe például lehetne egy nagyon korai mandala. A mandala története mint minden rendes történet a keletkezéssel kellene hogy kezdıdjön. a középpontban bizony megszőnik a tér és az idı.lényegében idın és téren kívüli.ahogy az alakja ezt nekünk majd megtanítja . De már itt kérdésessé válik. de ez is nehézségekbe ütközik. 23 . alig lehet az idıben tanulmányozni. hogy bevonjon minket a közepébe. és ott.

hogy az egész egy ısrobbanással kezdıdött? És egy robbanás képe nem egy mandala? 24 .Be kell vallanunk: a mandala idısebb mint mi magunk. mint a teremtés. Igen olyan idıs. Nem azt mesélik tudósaink.

csak ami ott idı.a hanghullámok. mint a mi modern tudományunk. Ha e tudósítás ciklikus jellegét nézzük.és kilélegzi. minden fény egy mandala hiszen azok rezgései is egy középpontból terjednek szét minden irányba. hogy a Védák még messzebbre tekintenek. Más mítoszokban minden a fénnyel kezdıdik. ezen nem kell csodálkoznunk. 25 . A gótika építımesterei tudatosan használták a mandalát. és a kapcsolatot ezzel a képzelt középponttal mindvégig megtartja. az itt tér. A szó mögött is egy hang van és amögött egy mandala. Jó példa erre a lausanne-i székesegyház rózsája. állandó váltakozásban keletkezteti és elmulasztja azt. mert a teremtésben minden ciklusokban fejlıdik. Figyeljen a festésnél arra. mindig ugyanarról van szó. hogy a mandala minden formája a középbıl indul ki. csak azt más szavakkal fogalmazzák meg. Ha más teremtésmítoszokat veszünk szemügyre. A következı rajz visszaadja a kı-. hiszen a sok nyelv ellenére csak egy igazság van. és részben még az ólomkeretstruktúrát is.szimbolikus képek segítségével. mert aligha van alkalmasabb egy szimbólumnál a teremtés szakaszos jellegének és a transzcendencia (a középpont) meg a polaritás (a rózsa széle) kapcsolatának kifejezésére. megállapíthatjuk. Aki be. hogy univerzumunk az ısrobbanás óta szakadatlanul csak terjeszkedik. Differenciált teremtéstörténetet ábrázol sok gótikus rozettaablak is . Még meghökkentıbb.TEREMTÉSTÖRTÉNETEK A tudósaink valóban utána tudnak mérni. és így ugyanaz a kép keletkezik. mint a vízbe dobott kı esetében .gömb formában . hogy ezzel a hindu hagyományok már évezredek óta tisztában vannak A teremtést Brahma légzésritmusaként írják le. mert ott is egy centrumból terjednek szét .” Az indiai vallásban ez a Hang volt. Nos. A János evangéliumában ez áll: „Kezdetben vala az ige. minden szikra.

26 .

és csak tapasztalat által érhetı el. „Miért robbant oly hirtelen?” A kutatók továbbra is a tudományos Zen-koánjukkal foglalkoznak. Még inkább találunk a mandala által valamit az ısrobbanás elıtt. Kísérelje meg a következı körökbe és szappanbuborékokba a középpontokat berajzolni. Mi volt elıbb: a tyúk vagy a tojás? Ahogy a Zen-koánnak nincs logikus megoldása. a mandala elıtt nincs semmi. A lektor. mert az a tudományos kérdésfeltevés számára. (Ez a Megnyilvánult Bindu ısi jele.) 27 .Akárhogy is csőrjük-csavarjuk a teremtést. annak örök „miért?”-je miatt nem érdekes. úgy a tudományos koánnak sincs. A megoldás sokkal inkább a mandala közepében van.

28 .

egy igazi pontot ábrázolni nemcsak nehéz. a lényegtelent. a földkerekség . Ahol a kettı véget ér. De középen mindig a kimondhatatlan Egy szimbóluma. a Logos. Ez minden mandala lényege. hanem inkább kör vagy még inkább gömb.középpont minden idık mandaláiban közös. Így keletkezik a pontból egy gömb. ahogy a tiszta fehér fényt se látjuk. ha a teret és az idıt.ahogy az indiaiak nevezik ıket . hanem lehetetlen is.anyagilag nem is létezı . ott megszőnik a megértés is. Ha ezt az egyenest vég nélkül tovább húzzuk. azaz minden kultúrában egy ennek megfelelı egységszimbólum található. az ideák világába tartozik. Amit általában pontnak hívunk. vagy . sem eladni nem lehet viszont lehet benne lakni. Ha még idıt is adunk hozzá. Benne békülnek ki az ellentétek. általában a falakat és a tetıt értjük rajta. hogy mandala. A pontot egyáltalán nem tudjuk észlelni. kapunk egy egyenest és egy távolságot. amit pedig sem építeni. mint azt. a pontnak még sincs formája. 29 . A külsıt újra meg lehet érteni. akkor megkapjuk teremtésünket. minden forma a pontból van levezetve. még ha mi a mandala kifejezésen rendszerint éppen a másikat. Azokba viszont nem tudunk és nem is akarunk bemenni. Ha a pontot tovább húzzuk a síkban. A meghatározás szerint a pontnak nincs térbeli kiterjedése. vagy az Atyaisten. az túl van az ideán. akkor a csalódások világa összeesik egy ıspontba.ritka esetben . ha térré fújjuk fel. A keresztény területen a rózsaablak egyenesen a teremtést ábrázolja (ez éppen a polaritás világa). már van térbeli kiterjedése. kialakul egy kör. de ezt meg lehet érteni! Az értelem a polaritáshoz. És az pontosan a mandala közepén van. benne szőnik meg a polaritás. és így már nem pont.egyenesen a T'ai Chi-szimbólum. a két nagy ámítót . azt.kivesszük belıle.AZ İSPONT Egy középpontot meghatározni. a változót értjük is. amivel a pontot rajzoljuk. Az egyik . Itt egy döntı ponthoz érkeztünk Többet a mandalából nem lehet megérteni. hogy a teremtés „csak” egy mandala. Jóllehet. A ceruza pici grafitjának. többnyire éppen a polaritás ábrázolásából. nem a formákéba. Itt egy irokéz ezüstmunka. amit láthatunk. a Májá világát. Ezt a hibát gyakran elkövetjük: ha például egy házról beszélünk. vagy a Krisztus. Valójában a falak közötti térrıl van szó.amirıl tudjuk. Újra felfedezzük. hogy lényege az értelem számára felfoghatatlan. a térhez és az idıhöz kötıdik.

30 .

szemmagasságban felállított. mint a mandalára tekinteni. 31 . se nem túl feszülten se nem túl intenzíven. Amikor észreveszi. és tekintsen az egyik színes mandalájára. hogy az egész mandalát a szeme elıtt tartsa. Játssza a játékot kb. Üljön csak le egyenesen és kényelmesen. 20 percig. Önnek semmit sem kell hozzá tudnia. mindig térjen vissza a tudatával a mandala közepéhez. úgy. És most nincs más dolga. amelyet nem messze magától. egyszerően csak nézni.MEDITÁCIÓ Most egy egyszerő meditációs gyakorlattal kezdünk. hogy gondolatai elszakadnak a látottaktól.

és egyre inkább a közép felé tart. (Ez itt egy dimenzióforrás felülnézete. idıvel csökkenni fog az érdeklıdése a saját szellemi terméke iránt. elképzelés. álmok és belsı mindig „csak” minket tükröznek vissza.) 32 . A lektor. akármit is élt át benne. a sajátja és a mandaláé felé: mert csak az Egy van. A jelen a közepén van! Így fest egy Bindu.Akárhová is röpítette a meditáció. az mind Ön és az Ön fantáziájának teremtményei lehetnek. olyanok. akikkel találkozott. Minden tapasztalat. gondolat. Ha Ön gyakran végez ilyen gyakorlatokat.

A MANDALÁK HAZÁJA A „mandala” szó a szanszkritból ered, tehát keleti eredető (ha az ember eltekint attól, hogy a brahmanista hagyomány esetleg druida /Ram/ eredetre vezethetı vissza). A legtöbb ember tudatában a mandalák valóban keletiesek. Ez viszont nem mindig volt így, ahogy a gótika rózsaablakai tanúsítják, és nem is kéne így lennie, hiszen a mandalák minden kultúra eredeténél, minden ember gyökereiben ott vannak. Az emberiség egész eddigi fejlıdése tovább él mindnyájukban, öröklıdési anyagunk genetikai kódjában is, ami minden élılénynél azonos építıformákból építkezik A lét közös fejlıdését, ha nagyon lerövidítve is, még egyszer átéljük az élet kezdetén. Egysejtőként kezdjük, aztán vízilényként, a magzatvízben úszunk, amelynek összetétele azonos az İstengerrel. A további fejlıdés tartalmaz egy csúszó-mászó szakaszt, megismételve a csúszómászók korát, végül a felegyenesedés - minden gyerek számára olyan dramatikus lépés - amilyen az az emberiség számára volt. Még felnıttként is viseljük származásunk nyomait, különösen, ha teljes testfelületünk szırösödik. A nyelv fejlıdése is ugyanezt az elvet mutatja. Az anyagi léthez hasonlóan a lélekben is tovább visszük hosszú történetünk képeit és tapasztalatait - ezért ne csodálkozzunk, hogy megvannak bennünk az egység képei, a Paradicsomé, amit egykor elhagytunk. Az egység képei a mandalák. Így aztán világos, hogy azoknak minden emberben meg kell lenniük, és hogy azokkal minden kultúrában - az összes ember közös lelki örökségeként - állandóan szembetalálkozunk *** A MANDALÁK VIRÁGKORA AZ EMBER VÁLSÁGKORA Az újkori kultúránkban mindenekelıtt C. G. Jung foglalkozott a mandalákkal, és úgy találta, hogy azok különösen akut lelki káoszhelyzetekben - a pszichózis és a hirtelen kitörı neurózis esetében - lépnek fel, mint a lélek öngyógyító tendenciái - spontán képekben. Feltőnik ebben az összefüggésben, hogy a gótika a maga rózsaablakaival a legnagyobb külsı káosz idejére esik, elég, ha a keresztes hadjáratokra és az inkvizíciókra gondolunk. Az se lenne csoda, ha az ember (mikrokozmosz) gyógyításának kísérlete mellett egy kultúráé vagy akár egy világé (makrokozmosz) is létezne. Sıt: Hermész Triszmegisztosz mondata („úgy fent, mint lent úgy kint, mint bent”) alapján még inkább elvárjuk a mikro- és makrokozmosz ilyen összhangját. A ma megfigyelhetı érdeklıdés a mandalák iránt, és azok egyre gyakoribb megjelenése a mővésztben és a meditációs gyakorlatokban - így értelmet nyerne. Mert nyilvánvalóan megint olyan idıket élünk, amely egyre inkább külsıségekbe vész, és kielégítetlenül hagyja az emberek lelkét. Értékelésünk egyoldalúvá válása fejezi ki e helyzetet, ez pedig gondolkodásunk egyoldalúságával függ össze. A gondolkozáshoz agyat kaptunk, ezért a problémákat a segítségével kellene felismernünk.

33

Fentrıl tekintve az agyat, legalább három dolog tőnik fel: 1. egyfajta mandalát alkot; 2. labirintusra emlékeztet; 3. kivehetıen két részre oszlik és így poláris jellegő (vesd össze a következı oldalon lévı T'ai Chi jellel).

34

35

Az idı múlásával megtanultunk agyunk ideglabirintusában tájékozódni. Annak viszont szinte kizárólag az egyik, a bal oldalára korlátozódtunk, és ezáltal egyoldalúak lettünk. A bal oldal analitikus módon gondolkodik és megkülönböztet, írni, olvasni és számolni tud, nagyjából és egészében minden értelmi mőködést ı végez, és a test jobb oldalát irányítja (mivel az idegpályák a gerincvelıben keresztezıdnek). A jobb oldali agyfélteke ezzel szemben a világ egységként való felfogásáért felelıs, az érzésekért minden mővészi dologért, a színek, illatok és rezgések érzékeléséért, a test bal feléért. Ezt a nıihez, a holdszerőhöz sorolják; a sötét yinnek, a negatívnak, a magnetikusnak felel meg, szemben a pozitívval, az elektromossal, a férfiassal, a világos yang T'ai Chi jelben. A bal oldal egyoldalú hangsúlyozása nyugati civilizációnk sajátos jelensége. Az indián és a keleti kultúrák inkább a jobb oldalt részesítik elınyben. E probléma megoldását - bal vagy jobb - a mandalák világába tett, akármilyen rövidke kirándulásunk után Ön is megtalálhatja. Igen, helyes, ezúttal is középen van! Ha még egyszer az agyhoz fordulunk, a mélyén egy struktúrát találunk, az úgynevezett hidat, amely összeköti a két agyféltekét. Ebben az összekötı-szerkezetben, ebben a középben van a megoldás, nevezetesen: harmonizálni, egyenértékőnek megélni a két felet és mindEggyé tenni. Meg vagyok gyızıdve arról, hogy a megvilágosodás állapota a harmónia szintjén, a két poláris agyfélteke között jön létre. Bármelyik oldal túlhangsúlyozása szükségszerően félmegoldás. Hogy erre a következtetésre jussunk, egyáltalán nem szorulunk az orvosi agyélettan megállapításaira. Csak rá kell nézni a mai világra! Sem a Nyugat, sem a Kelet nem boldog a maga felével. Azok példája is, akik megpróbáltak „kiszállni”, ugyanezt mutatja: nem megoldás, ha mi, intellektuálisan magasan képzett nyugati emberek hirtelen - abból a biztos érzésbıl kiindulva, hogy ez, így, egyoldalúan nem mehet tovább - megkíséreljük a másik végletet, és indiai aszkéták vagy indiánok vagy cigányok akarunk lenni. Hogy ez nem ideális megoldás, azokon az embereken láthatjuk, akik kezdettıl fogva ezen az úton járnak, mert ennek megfelelı környezetbe születtek, és nem volt más választásuk. Nem az értelem a rossz vagy a bőnös; csak hát mégsem minden. A megoldás kelet és nyugat, észak és dél között; Középen van.

36

37

ezért fontos számukra az ornamentika. Vegyük figyelembe a hagyományokat. hogy ítéljen és értékeljen. mert azok már évezredek óta ösztönösen alkalmazzák azokat a felismeréseket. Továbbá illatokkal (tömjén. alulról gyakran fel sem ismerhetık).figurálisan ábrázolni.például intellektuális prédikációkkal serkenteni a mi „köreinkben” felesleges. A baloldalit . A lényeg már akkor is alighanem az volt.SEGÉDESZKÖZÖK. majdnem mágikusan ható fény. hogy nem a képek hatnak (azok túl kicsik. ha azt eltereljük. Ez azonban a bal félteke monotóniájával túl unalmas. kifárasztjuk a mantrák monoton éneklésével.) 38 . A szimbólumba. Valami hasonlót találunk az elsı parancsolatban: „Istenrıl.annak a dominanciája miatt . Nos. Mindenesetre nem kell az eredeti figurális ábrázolást megsiratnunk. Mindenekelıtt az ütem és a monotónia különbözı formái által helyezzük át a súlypontot a Közép irányába.rendjével és struktúrájával . és egyértelmően a jobb agyféltekére hat.mind Keleten. mert a képek lehetıvé teszik a bal félteke számára. ne csinálj faragott képmást!”.inkább a jobb féltekére hat. Aki volt valaha is egy gótikus katedrálisban. olyan környezetet tanácsos teremteni.vagy akár az ı prófétáit . Így például csak kultikus ünnepségen játszik lényeges szerepet a zene . Épp ellenkezıleg: az a jó. el lehet mélyülni. a te Uradról. fény. a szó legigazibb értelmében is. hogy a két ellentétes agyféltekét harmonizáljuk. Ezért nincsenek az iszlám mesékben alakábrázolások. amelyekhez a mai agykutatás révén jutunk. Gondolja át ezeket a dolgokat. hanem a sajátos ablakok és a rózsák által megszőrt. hogy a konkrétba kapaszkodjon. sıt ízeken keresztül is (kultikus ételek) ingerelhetjük a jobb féltekét. AMELYEK A KÖZÉPHEZ VEZETNEK Hogy a középre eljussunk. és szenteljen festı-meditációi során egy kis figyelmet mindenkori környezetének! (Békés zene. és így . Van értelme a képektıl való óvásnak. A lektor. ha a rózsaablakokat absztrakt.mégis a képi szimbólumok világában kereste a kiutat. de történhet ez az ortodoxok szívimádságával vagy a rózsafüzér recitálásával is. az megélte.mindenekelıtt a gótikában . A látóérzék is fontos saját Közepünk megtalálása szempontjából. a keresztény vallás . mind Nyugaton -. amely mindkét féltekét inspirálja. amelyek a meditációt és a vallást megırizték. hogy egy másik szinten ugyanezt kifejezzék. Legyen ez az Ön saját szertartása. a muzulmánoknál szigorúan tilos Allahot . füstölırudacska). füstölı. színes mandalákká alakítjuk.

39 .

amelyeket ma már alig lehet hívıkkel megtölteni. szétdaraboló. Ezt nem kritikának szánjuk. hanem önmagával összhangban lévı szimbólumnak: a vallás helyére a fogyasztás lép. amit ez a szimbólum Önnek mond! 40 . és mára épp ez a gondolkodás sodorta az emberiséget a világmandala végének a közelébe. majd elıször a mővészetbıl. és élje meg. Az idı következetes jeleként néhol már belépıt is kérnek. intellektuális világfelfogás. aztán a tudatból tőnt el. kártyáját. Ezzel a mandala fejlıdési szakasza a világnak ezen a részén nyilvánvalóan beteljesedett. amely néhány katedrális bejáratán és ablakán látható. mert a történelem folyása is emlékeztet a mandalára. nemhiába beszélünk „az idı kerekérıl”. amelyben egységgé olvadt a fény. A mandalák hanyatlása az egész világon Nyugatról indult. a szín és a forma.nem kell ıket leküzdeni -. mert sok hasonló egybeesés van. és ezzel a mandaláival is. mintsem értékelı .szemszögbıl vizsgálni. A kártyajátéknak mély ezoterikus gyökere van. hozzákezdünk a történelmet egy másik inkább ezoterikus. abban „a sorskerékben”. Mielıtt „az istentelen idık” felett elmélkednénk. A gótikus rózsaablakokkal a Nyugat a mandalák egyik legfejlettebb kifejezési formáját teremtette meg. Még maguk a gótikus katedrálisok is . a tarotjáték 10. Fesse ki ezt a mandalát. szent gondolkodást fokozatosan kiszorította a racionális.MANDALATÖRTÉNETEK A mi nyugati. csak egyszerően a mandala forgásának a kifejezıi. de hozzá fogunk szokni. A legkifejezıbben ezt a tizedik tarotkártya mandalája ábrázolja.hajdanvolt gigantikus templomokból haldokló múzeumokká süllyedtek. Az egységes. és egyezése a római katolikus templommal kezdetben meglepheti.rózsáikkal egyetemben . E ciklusok nem rosszak . ipari civilizációnk elveszítette kapcsolatát a gyökereivel. A mandala ebben is segítségünkre lesz.

41 .

a majáktól és az inkáktól rabolták el az aranyat. Így aztán nem csoda. ízlésirányzatokra és divatáramlatokra. mint népekre. hiszen a Napisten szimbóluma volt. és velük együtt a teljes. és a különbözı európai népek. újra le kell süllyednie. A katedrálisok és rózsáik virágkora után megkezdıdött a mandalák pusztítása. Más szóval: a bal félteke háborút üzent a jobbnak. Csak aki a belsı El Doradót megtalálja. az tudja azt kívül megvalósítani. nem azt hogy mindennek. az újra felemelkedik? Egy ısi. gazdasági virágzásra. Hasonló sikertelenségre kárhoztatott koncepcióval közeledik a kémia . és a jobb látszólag teljesen alulmaradt.az alkímiához és annak „aranycsinálóihoz”. hogy a spanyolok az „El Doradót”. ami felemelkedik. Az aztékoktól. az ugyanis nem kívül van. akiknek viszont e legnemesebb fém belsı tartalma számított csupán.mind a mai napig . nekik csak annak külsıséges aspektusa számított. emberekre. vállalták az egységes kultúrák elpusztítását. ezoterikus törvényrıl van szó. A spanyolok .Mit mond nekünk a sors kereke? Vajh. az álomszerően gazdag aranyországot sohasem tudták megtalálni. melyek a mandala alatt éltek. ami lesüllyed.jellemzı módon az arany után kutatva hozzákezdtek a közép-amerikai kultúrák szétveréséhez. és saját sorsát is az idı által. mővészeti formákra éppúgy érvényes. amely kultúrákra. korokra. A Nyugat megegyezett a hódítási koncepcióban. a szent kultúráké is. Így mutatja a mandala a történelem folyását általában. De csak látszólag! Ezt az idıtlen T'ai Chi jel fejezi ki: 42 . helyesebben idıtlen.

Ez van a japán címerben is. Az a szövıkerék. (A kerék a 16 „megtartó” szimbóluma. Így maradt alul a mandala Indiában is. évszázadunkban. Ezek azok a „lamedwolfok”. Az isteni szövetség jele. akik még napjainkban is a Földön élnek. Jellemzı módon. Más földrészeken sem volt a „szent” kultúráknak semmi esélyük az új gondolkodás és cselekvés ellenében. A lektor.alulmaradtak az angol vezetés alatt egyesült európaiakkal szemben. de ami az egységes orientációjú észak. az egyik felszabadulási szimbólumuk újra a kerék lett. Az indiaiaknak elıször meg kellett fonniuk azt a fonalat.homokmandaláikkal . amelyet Mahatma Gandhi szüntelenül forgatott.és dél-amerikai kultúrák elleni csapást illeti. amely ıket a gyökereikkel összeköti. ahol pedig az egész életet meghatározta.) 43 . a Föld teremtıi. abban egyetértettek. Bár az európaiak egymás között ellenségeskedtek.Észak-Amerika indián kultúrái . hogy az indiaiakat visszavezesse a gyökereikhez.

Tibetben a mandalák az egész életet behálózva uralkodó szerepet játszottak. a T'ai Chi által szervezett . melynek . Ez világmérető folyamat volt.a taoizmus és annak szimbóluma. Késıbb Európában. maradványaikat meg múzeumokba hurcolták.ısi kultúrája már korábban alulmaradt az új gondolkodással szemben. Európában .A mandalakultúrák elpusztításának egyfajta befejezését jelentette Tibet leigázása a nyugatiracionalista ideológia által vezérelt Kínától. de csak ritkán érintették meg a középpontot. Ausztráliában és Ázsiában az élı mandalákat elpusztították. a chartres-i labirintust székekkel éktelenítették el.látványossággá süllyedtek a katedrálisok. Amerikában. Afrikában.ahonnan kiindult . A világ mandalája a következı formát vette fel: 44 . s ezeken egy megmerevedett vallás hívıi okos prédikációkat hallgattak.

a technikába . 45 . melynek legfontosabb szimbóluma a hajtómő kereke lett. a fantáziákban sikerült megkapaszkodniuk. Az árnyékban.férkıztek be. hogy ı csak egy pici. névtelen fogaskerék a hajtómőben. magába az ellenvilágba . láthatatlan. az ırületben és a kábítószeres mámorban levegıhöz jutottak. Nem véletlenül találja sok ember úgy a mi kultúránkban.A mandalák mégse haltak ki teljesen. a romokban.

hogy újra kinyíljon azután ismét bezáródik és ismét kinyílik. 46 . és most feladatunkká válik a keresés. Találkozunk az árnyékunkkal. kétségbeeséssé vált. gyökereink újrafelfedezésének pontján. a belsı mandalákén. se rossznak . a középpont felé. vagy a hopik a maguk próféciáiban). se nem rossz . míg egy ember is él. Ma fordulóponton vagyunk. Fekete Szarvas az indiánok kálváriáját egészen a pusztulásukig. és ott kóros szenvedéllyé.Nem kell aggódnunk a mandalák miatt. A mandalához főzıdik.ez van. De épp a polaritásban megrekedt. Ha az egyik fele (az agyé vagy a T'ai Chi-jelé) mégoly erısen dominál is... Ezt a fejlıdést minden mandalából törvényszerően kiolvashatjuk. amely kívül rekedt. Így éljük meg fokozatosan és nem véletlenül a mandalák külsı feltámadását. fordul most a centrum felé.ez van. A mandala köre bezáródik. a saját közepén az ellenpólus átvészel mindent (mint a fekete pont a fehér mezıben). Nem pusztulhatnak el. És ez se nem jó. Ezt az egyoldalúságot eredményezı fejlıdést nem tekinthetjük se jónak. a mandalakultúrákban elıre megjósolták (mint az indián látnok. mert ezek a mővészetben és a meditációs hagyományokban új életre kelnek. a meditáció felé.

47 .

Ez most igencsak alkalmas pillanat arra. nélkülem!” Vagy még rafináltabban: „Eszembe se jut e szép könyvet tönkretenni. és Ön pedig csinálja nélküle. és késıbb is a festés közben. ez valami ódivatú marhaság!” Vagy: „Ezt most jó gyorsan megcsináljuk. hogy az elméletet és a gyakorlatot nem választja külön. És itt van még egy esély: Ön elhatározta.ÁLDOZAT Most pedig olyan gyakorlatot fogunk végezni. mert így megszabadul a teljesítés kényszerétıl és a hatékonyságból eredı aggályoktól egyaránt. melynek során megfigyeljük magunkat. Meglátja: menni fog! Még jobban is megy. intellektusa hamar feladja sértıdöttségét.” Örüljön neki. mielıtt még belekezdene a következı mandala festésébe. Hallgassa meg. mint vele. Vagy egészen elvileg: „Ilyesmihez elvbıl nem csatlakozom. Figyelje magát e közben az elképzelés közben. nyilvánvaló. hogy aztán szétrombolja azt. Tudatosítsa ezt. Fesse ki tehát ezt a mandalát abban a tudatban hogy utána majd feláldozza! Csak akkor lapozzon tovább az áldozás végrehajtásának az utasításaihoz. hogy ezt az elhatározását megvalósítsa. hogy az önmagához való hőséget gyakorolja. És ekkor kezdje el! Értelem helyett csinálja szeretettel. és akkor majd szeretettel és értelemmel teheti. Ne féljen. és így talán a valóság egy további trükkjére ébredünk. mikor már olyan sok munkám fekszik benne..”. és nem olvas elıre. amikor megbékülünk a pusztulással és a rombolással. úgyis csak neki. kinek is? Mindenesetre nem nekem lesz!” Vagy: „Az egész értelmetlen és ráadásul még veszélyes is. nem.. hogy mit sugall magának: „Egy áldozati szertartás. ha kész van! 48 . ha az intellektusa idáig elmegy. Legyen meg neki az ı döntése. Figyeljen mindenekelıtt az értelmére és az ötleteire.

49 .

a világ teremtését ábrázolja. amit csak nehezen pótolhat. s ez már megint egy mandala. és a fordított folyamatot. esetleg elızetes koncentrációval arra a mandalára. melyek most felbukkannak! 2. mint az elıttünk égı mandala. mennyire uralja Önt az intellektusa. Vegye szemügyre ezt a mandalát.AZ ELÉGETÉS SZERTARTÁSA Az elızı oldalon lévı mandalát a következıképpen égesse el: 1. ismételje meg a szertartást legalább még egyszer. Bizonyosodjon meg az elégetés kapcsán a felismerésrıl. Vegyen egy füstölırudacskát gyújtsa meg. Hangolódjon rá e cselekedet rituális jellegére. Fogjon egy égı gyertyát. Az Ön színes mandalája helyett ott egy elszenesedett kör maradt. És ez is rendben van. hiszen elpusztítja külsı formáját! 3. közepén egy lyukkal. hogy az a lehetı legmesszebb legyen a többi oldaltól. Tényleg nehéz az egyszer már megalkotottat újra visszahozni. mert így van. és teremtse meg saját színes világát! Most hozzon még egy áldozatot! Fogjon egy ollót. és égesse át vele a mandala közepét! 4. Ha ezt nem tette meg. és ez nem csak a mandalákra vonatkozik. Mi csak oda tudunk visszatérni. vagy akár többször is. Legyen tudatos. kezdje! Ön elvégezte ezt a szertartást. Ez esetben szakítson idıt egy másik gyakorlatra: kérdezze meg magát. mennyire hagyatkozhat életében a tudatosságra. Csak a mandalát égesse el . A 49. és tartsa a könyvoldalt a mandalával úgy nyitva. pontosan úgy. és gyújtsa meg a mandalát a hátsó oldalról. ahonnan származunk. hogy minden múlékony ebben a poláris világban . és hogy nem akar-e Ön ezen változtatni? Ha az áldozati gyakorlat során nehézségei voltak. azt láthatja az „elégetett” oldalon.majdnem a külsı szélig -. amely áldozat lesz és Önben fog továbbélni. és ezzel egója oltárán tőzáldozatot hozott.a testünket is beleértve. tudatosítsa összes gondolatát és érzését. és vágja ki ezt az oldalt! Ne habozzon! Így lesz rálátása a Teremtıkre! 50 . oldalról az elszenesedett lyukon át néz egy mandala. Hogy milyen nehéz valóban visszavenni saját teremtményünket. Ez a párizsi Notre-Dame nyugati rózsája. akkor elmulasztott valami lényegeset. pontosan a közepén lévı lyuknál! 5. aztán fújja el a lángot! Jó. csak olvasott idáig. ami mindig egy kicsit ravaszabb és így elvezeti Önt a lényeg mellett.

51 .

ami megmarad számunkra. hogy mindentıl meg kell válnunk.és ezáltal megmerevített . Egyszer valamit. amikor homokmandaláikat a rituális szertartás után átengedik az enyészetnek.jóllehet. valóban méltatás nélkül. Természetesen Ön is kezelheti mandaláit hasonló érzésekkel vagy tekinti azokat csupán színes képeknek Valahol e két szélsıség között lesznek az Ön érzései. állattal vagy istennel. tisztában kell lennünk azzal. ismerje be azt is. az esszenciája pusztán szintet vált. Az igazi forma. és nyilvánvaló tagadása annak az egyetlen biztonságnak. (Mi néz Önre a lyukon át? A kezdet teremtı mandalája. Engedje meg magának. legkésıbb akkor. mint egy ember. Mi mindnyájan rendszerint abba a nagy illúzióba abba a kétségbeesett reménybe esünk.. és kizárhatunk mindenki mást.. mert ez van. nem kell minden mandalát fizikailag elpusztítani . és mint meditációs segédeszközök. valamit. nem egy tettetett szentségrıl van szó. hátsó gondolatok nélkül tenni. elképzeléseik szerint. Nos. Itt nem álszentségrıl.formájától tudjuk megszabadítani és visszajuttatni oda. hogy annak igazi lényegét egyáltalán nem lehet elpusztítani. hogy elcsenhetünk az egónk számára az Egészbıl egy darabkát. Ugyanezt a gondolatmenetet követik a navajo indiánok. középen az Atyával. önmagának. már rég egyesült az illetı emberrel. hogy úgy élje meg mindezt.) 52 . ami csak a miénk. hogy valamit megtarthatunk magunknak. Ugyanakkor épp olyan szép lehet a kész mandalákat megtartani és azoknak örülni. egy mandalát visszaküldeni az egységbe szép rítus. Az ego lassan belefárad eme ötlet leküzdésébe. ahonnan jött. Végsı soron nincs is pusztulás! Egy mandala éppúgy nem tud meghalni. ahogy érzései diktálják. Ez annak az illúziónak a kifejezése. mert pl. hanem megfelelı kultikus helyiségekbe viszik ıket. Ha nem tud megválni tıle. amikor a testünktıl megválunk. ahol azok kegyeletteljes légkört árasztanak.Ha egy mandalát feláldozunk. Ez is rendjén való. A lektor. összpontosítást szolgáló tárgyak szolgálnak tovább. Ez 12 pár. Tibetben sem semmisítik meg a mandalákat. egyszerően túl büszke a mővére. Mi csupán a materializált .

(A legszőkebb keresztmetszet: a jelenünk. 53 . miszerint minden úgy van jól. Tulajdonképpen nem egy új látószögre. ısi. azt már a 10. ahogyan van. tarotkártyán.. míg végül középen megnyugszik. De többé-kevésbé erre figyelmeztet ma is egy katasztrófa: itt az ideje. oldal mandaláit! A lektor. hogy a pusztításban és a hanyatlásban is az újrakezdéshez szőkséges feltételt lássuk. A régiek tehát minden katasztrófában a fordulat lehetıségét látták.A gondolat. hanem a megfigyelés újfajta módjára van szükségünk.) Útbaigazítást a katasztrófa szó adhat. a sorskeréken láthattuk. Mindkettı. 32. Hogy eközben az inga törvénye szerint a másik szélsıségnél kötünk ki. a kerék is ugyanazt a kiutat mutatják: csak a kerek közepén van örök nyugalom. az inga is. és az inga is (hacsak nem egy óramő hajtja) minden kilengéskor veszít egy kevés energiát. amely görög ısjelentése szerint (hé katastrophé) „megfordulás”-t jelent. lásd a 31. de számunkra nehezen elfogadható. hogy megforduljunk és az extrémbıl elmozduljunk a Közép felé.

Egyáltalán. (Figyelem: az intellektus igyekszik ezt majd megfordítani!) Nem kell semmit sem teremteni és elérni. akkor az nem teszi Önt jobbá vagy rosszabbá. Fesse a madárfészek mandaláját ilyen beállítódással: szálról szálra! 54 .és ennek kell lennie. Sok tanító számára volt és maradt létfontosságú a kétkezi munka és a fejmunka közötti kapcsolat. Ezt már értékelheti: „ezt lopta” vagy „szorgalmasan győjtögette”. ami: útja keretének De ne feledje. hanem akkor ez van . Vagy annak veszi. se túlzottan pontosan. hanem vele együtt csinálják. és kultúránk alapjait rakták le. Se nem sietnek különösebben. nem vetélkednek a partnerrel. Ez az út sem igazán új. S ha mégis alkot valamit. amin belül Önnek valamit meg kellene csinálnia és el kellene érnie. imádkozz és dolgozz! Ez a szabály még abból az idıbıl származik. amikor azok fészket építenek. és a fészek közepétıl végzik. a kézi munkára. egyszóval: Mindig a középutat járják. gyorsabban vagy lassabban. akik kımővescéhekbıl váltak ki. Néhány szabály a kézi munkához és a megfelelı beállítódáshoz: Elsısorban magáért a munkáért csináljuk és csak másodsorban az eredményért. Gondoljunk csak a szabadkımővesekre. ebben a könyvben nincs semmi új. minden származik valahonnan. már minden volt valahol.Most helyezzük át a súlypontot a fejtıl a kezekbe. nem végzik se trehányul. se nem piszmognak. Ora et labora. mint a barátja. Az ideális beállítódást a madaraktól lesheti el. Megfelelı idıben teszik. mikor a szerzetesek a kultúra hordozói. a keresztény templomok építımesterei voltak. és különösen nincs idı. minden keret korlát. szebben vagy csúnyábban. amit végül szét kell robbantani! A fejmunka és a kézi munka összefüggésére már a régi szerzetesszabály is utal.

55 .

. ilyen például a fazekaskorongon való munka. mégis belıle jönnek elı. amit a keringıben. Másra is felhívja figyelmünket a saját közép körüli tánc. hogy a test mozog és az ember mégis mozdulatlan -. nézze magát. ha unalmas lesz (az intellektus a változatosságból él.. ami leginkább egy imához hasonlítható. Vannak tevékenységek. körülményesen vagy hatékonyan imádkozni? Egyetlen célunk a Közép. csak hát ahhoz újra meg kell tanulni játszani. Legyen mindig tisztában azzal. A festıjátékban is csak oda jutunk.az az érzés. Csak ha az értelem feladja. ha türelmetlen lesz. Céltalan táncnál viszonylag könnyő az intellektust rövid ideig kihagyni a játékból és önfeledten keringeni a zenére. Erre a tapasztalatra törekszik a T'ai Chi . amikor keresztülrezegnek rajta azok a hangok. A fazekas centírozásnak nevezi ezt az eljárást.az ember reménytelenül szédülni fog. és ugyan ki akarna különösen jól vagy gyorsan. ÉS AZ INTELLEKTUS MINT NÉZİ A legjobb segítség ahhoz. oly sok örömet. nézze magát. gyızzük le a szédülést és tudunk szinte határtalanul keringeni. vagyis hogy minden mozgás a Közép-bıl folyik. és a mő csak akkor sikerül. melyeket nem is generál. A korong nagy sebességgel forog. Próbálja ki csak egyszer is az ellenkezıjét: igyekezzen helyesen és jól táncolni! Már vége is az önfeledtségnek. hogy közepükben a nyugalmat (Istent) megtalálják. hogy irányítson . ha dühös lesz. Forognak és pörögnek. ha elfárad. harci technikáknál: a mozdulatok és ütések nagy sebessége és ereje a harcos közepének a nyugalmán alapszik. a mi örökifjú táncunkban élünk át. hogy ki kell hagyni az intellektust a játékból. hogy az ember cselekvés közben érezze a saját Közepét. pontosabban az egofeledtségnek. és egyik kedvenc érve az „unalmas”). Hasonló jelenséget figyelhetünk meg a keleti. Hasonlóan érezheti magát a furulya . és nézze magát.A KÖZÉP KÖRÜLI TÁNC. hogy egy meditációról van szó. Ha nem sikerül ezt a közepet legalább megközelítıleg megtalálni amivel próbálkozik az értelem is.mint a test a T'ai Chi-nál. ha pontosan a közepén és teljes nyugalommal végzik Egyébként az agyagdarab feltétlen lerepül a korongról. Ezért okoz a tánc mindenkinek. és a Közép mégis nyugalomban van. tudatosnak maradni akármi is történjék: akármit is tesz éppen az ember szemlélje tudatosan önmagát. Alakítsa ki ezt a fantáziamandalát belsı dinamikájának megfelelı színekkel (például tőzpiros árnyalatokkal)! 56 . melyeket csak akkor lehet jól csinálni. aki e fokot elérte. ha a középbıl indulva hajtják ıket végre. Nézze magát. Az iszlám dervisek fergeteges tánca is ezt az elvet mutatja.

57 .

már régóta imádkozott. A kerékelv tudatos felismerése döntı lépés lehetne az ébredı emberiség számára. Sok bazilika és majdnem minden görög ortodox templom figyelembe veszi ezt a különbséget: A földön lévı templomépület négyszögletes.mint egy természetes dóm . Több utalás van arra. A ciklon centrumában szinte félelmetes nyugalom uralkodik.kör alakú volt (niaux-i barlang). az égbe magasló kupola pedig kerek A keleti kultúrában és szimbolikában ez a megkülönböztetés szinte egészen pontos: a négyszög anyagi. és így a poláris világnak . Ezt az elvet a legfeltőnıbben a forgószél mutatja. míg ez a forma a világi építmények esetében kivétel maradt. mert . hiszen a Naphoz . Talán a kereket is a napkerék után formálta. körülötte roppant nagy lendület.a kör isteni.akik jóval idıszámításunk elıtt a francia Arričgevölgyben éltek . A kerék isteni vagy holisztikus jellegét mint szimbólumot viszonylag korán felismerte az ember. A legegyszerőbb ezt egy közönséges kerék képével megvilágítani. A középpont nyugalma a külsı mozgásnak felel meg.azért választottak barlangot templomul (bár nehezen lehetett megközelíteni). Elıdeinknek a tőzgyújtáshoz vagy a fémfeldolgozáshoz hasonló ugrást sikerült elérniük vele. Még sokkal késıbb is kör alakúra készítették a templomok ablakait. Dolgozza ki a bourges-i katedrális egyszerő kerékablakát! 58 . Így már a crô-magnoni emberek is . Mindenesetre ekkor már a Földön is volt egy nap-szimbólum. és ezért az egységnek elkötelezett forma. hogy a kör nagyon korán (vesd össze az aztékok napkalendáriumával) isteni szimbólum lett.mint az Istenség helyéhez .A KERÉK A nyugvó közép körüli mozgás elvét nemcsak a táncok rejtik magukban. hanem a gótika évszázados rózsaablakai is.

59 .

hogy ezek éppen az ókor négy elemét (Tőz-Víz-Levegı-Föld) jelképezik? Aligha! Kézenfekvı a gyanú. bika. amelybıl minden vallás merít akkor csodálkozunk a ma általános kirekesztésen. hogy a régi templomok építıi és tervezıi. Ma a bal agyfélteke meg elégszik a „versität”-tel. különösen a katedrálisokéi többet tudtak. ahol a törvényeket foganatosítani kellett volna. és az universität (egyetem . vörös fonálnak nevezzük. a régi templomok feltőnıen tele vannak alkímiai szimbólumokkal. és igyekszünk a sokféleségben fellelni az egységet. Lao-ce azt mondja: „A képességet. Megkíséreljük a csatlakozást ehhez az ısi tudáshoz. és közben rátaláljunk a visszavezetı útra. A rózsaablakok világán vezetı utunkon különbözı kultúrákat. s ez az út mentén vezet.A RÓZSAABLAKOK VILÁGA Korokat és kultúrákat összekötı szimbolika Ha a mandalaszimbólum egyetemlegességére emlékezünk és felidézzük. kizáráson és kölcsönös leértékelésen a vallások között. mely felismeri az ısi tudás forrását. tarotkártya sorskerekét a beauvais-i katedrális portálján! 60 . mint mai használóik. majd minden második gótikus ablakrózsa a tizenkettes kulcsra van felépítve. hogy a két fogalom közti látszólagos ellentétet feloldjuk. hogy a négy evangélista szimbóluma mindenütt pontosan egybeesik az állatöv fix keresztjével: oroszlán. és véletlen.a fordító) eredetileg az a hely volt. Ha az asztrológia „ördögi babona”.” Formálja meg a 10. Valóban „véletlen”. sas (mint a megváltott skorpió). Az univerzum szó erre utal. Bár a mai keresztény egyház az alkímiát indulatosan elutasítja. akkor miért van annyi asztrológiai szimbólum a székesegyházakban? Igen. hogy csak egy igazság és így csak egy forrás van. hogy felkutassuk az egységet a sokféleségben. azzal az egyetlen céllal. korokat és rendszereket fogunk érinteni. Angyal (vízöntı). és ábrázolja a tizenkét állatövet. a különbözıséggel.

61 .

A négyszög (mint a véges anyag szimbóluma) és a kör (mint a végtelen egység szimbóluma) kapcsolata megfelel a keleti yantrák felépítésének. és ehhez olyan tiszta ornamentikát használ. ahogyan az a végtelent a végesen belül kifejezi. Tekintsük meg a Clermond-Ferrand déli rózsáját. mindenekelıtt a rózsákban is. amely akár az iszlám mővészetbıl is származhatna. 62 . Ugyanez fellelhetı az iszlámban és a katedrálisok portáljain.

A párizsi Notre-Dame nyugati rózsájában, amelyet Ön a 51. oldalon egyszer már megfestett, van Szőz Mária a gyermekkel, körülvéve 24 mezıvel, melyek szép egységben a tizenkét állatövvel, az erényeket és a bőnöket, meg a prófétákat tartalmazzák.

63

Néhány keresztény szent különös szerszámot hord magánál, melyet mint alkimistahengert nem nehéz felismerni, ugyanígy például nem nehéz felismerni a kinyilatkoztatás presbitereit a Santiago de Compostella-i katedrálisban. A spanyol kolostor és zarándoktemplom, San Juan de la Peńa egy reliefjén határozottan fel lehet ismerni egy athanort, egy alkimista-tőzhelyet és a párizsi Notre-Dame északi, még ma is alkimistának nevezett rózsáját.

64

A lyoni katedrálisban a T'ai Chi-jel szimbóluma van a centrumban, tehát pontosan ott, ahol annak a taoista hagyomány szerint lennie kell. Az apokalipszis 24 presbitere veszi körül.

65

A toulous-i katedrális egyik rózsája szintén egy, a T'ai Chi-hez hasonló szimbólumot mutat, és még egy további utalással is szolgál. Ez a rózsa közepén tartalmazza a „templomoskereszt” két ábráját. Talán a temlomosok bírják a székesegyház még mindig rejtélyes keletkezésének megértéséhez és titkos szimbolikájához a kulcsot. Mert mind a mai napig tisztázatlan, hogy a gótika hogyan tudta ily rövid idı (mintegy 100 év) alatt ezen óriási épületek sokaságát létrehozni, minden elıkészület nélkül - mert nincs általunk ismert sikertelen kísérlet, nincs semmiféle hozzávezetı út. Ráadásul a legtöbb olyan helységben áll, mely mind a mai napig kicsiny, akkoriban pedig bizonyára semmiféle tekintetben nem voltak abban a helyzetben, hogy egyedül pénzt, tudást bocsássanak az ilyen építkezések rendelkezésére. Ebben az idıben - a pápaság mellett - csak a templomosok rendelkeztek befolyásos és hatalmas szervezette a nyugati világban. Kezdetben a Nyugat és a Kelet ellenségként álltak szemben egymással, késıbb azonban mint egymást kölcsönösen megtermékenyítı pólusok mőködtek tovább.

66

67

és az állatövekbıl az evangélisták szimbóluma lett. és az látszatra alkalmazkodik. de megnyilvánulhat a Logosz által is. A továbbfejlesztett ábécénk is »még« betőkbıl (németül: bükkbotokból. hogy megfejtsük a teremtés nyelvének struktúráját. Mert ezek a betők eredetileg nem az emberek közti információrendszer. a rózsaablakoknak egy csodaszép könyvet szentelt. amit gyakran ezerlevelő lótusszal ábrázolnak. itt is gyakran virággal. különbözıképpen ábrázolják. melyeket a régi germánok és azok elıdei arra használtak. Ez is egy fontos ısi szám. hogy az általa „szerencsekerék”-nek nevezett sorskerék a gótika rózsájává fejlıdött.) áll. aki Krisztus. rózsával ábrázolják Ez Mária és a szeretet jele. 68 . és a régi zarándokutakhoz. hanem egy divinatórikus. E kerék közepén nyugszik a megváltás. Cowen. A rózsák szimbólumvilágán át vezetı utunkon hasznos lehet. Mindez ismert jelenség: a régi tartalmat átveszik. hogy kiolvassák belılük az istenek akaratát. új keresztény tartalmak kapcsolódtak A beauvais-i homlokzat sorskerekében ábrázolták a 10. Egyre csak ugyanazokkal a szimbólumokkal találkozunk. ha újra tanulunk. A keresztény kerékablak közepében is van megváltás.A sorskereket különbözı helyeken. melyben a törzs papja botdobásból értelmezte Isten akaratát. mint a Santiago de Compostellára vezetıkhöz. és az egykori egyiptomi alakokat nyugati ruhákba öltöztették. amelyek azokra a bükkbotokra utalnak nyelvileg. melyek bizonyára az év 52 hetét reprezentálják. hasonlóan a taoisták cickafarkszárak vetésével végzett Ji Csing orákulumához. E keréknek van még egy különössége. melyek ugyanahhoz a forráshoz irányítanak bennünket. hiszen 22 tarotkulcs (nagy arkanum) és 22 bető van a héber ábécében. Ezen elv alapján épültek fel a régi druida kultikus helyeken a keresztény templomok. A mandalát. Gyönyörő példája ennek a következı mandala: a 14. úgy találta. és amely leginkább Buddha fejébıl nı ki. melyek komoly szerepet játszanak a Kabalában. melynek centrumában ornamentikák által körülvéve látható Krisztus feje. nevezetesen a 22 küllıje. isteni írásrendszer elemei voltak. itt újra négyszög veszi körül. Gondoljunk a romantika egyszerő szerkezető kerékablakainak szimbolikájára és a buddhizmus újjászületési kerekére. újra figyelünk a betőkre. századból származó orvietói dóm nyugati homlokzata. A gótikán kívül is találunk kultúrákat összekötı szimbólumot templomainkban. tarotkulcsot. a külsı mezıkön 52 fejet találunk. A fordító.

69 .

Látogasson meg hát egy Önhöz közel lévı katedrálist! Üljön le a templom hajójában úgy. hiszen nyugati múltunk ezen gigantikus bizonyságai még mindig köztünk vannak. hogy egy rózsa essen a látóterébe. és nem tekinthetünk el tılük. hogy a katedrálisokat komolyan megrongálják. Ha megtalálja a helyét a templomban. akkor pillanatnyilag az a legjobb. különös felügyelet alatt állnak. és ha semmi sem történik. 70 . Akkortájt keveredett bennem a „Szóval mégis vannak védıangyalok?!” és az „Itt valami nincs rendben!” érzése. és figyelje meg. Még olyan (gyökerekig hatoló) radikális mozgalom mint a francia forradalom sem érte el azt. hagyja. és biztos. hogy tekintete körbejárjon a rózsán. Így anélkül is megnyugszik a tekintet. aminek meg kell történnie. másszor az esti fény színeiben. Nem a felismerés a fontos. s közben átélheti a rózsaablak üzenetét egyszer a reggeli. Akármilyen magyarázatot fogad el az ember . miként változik minden idıben az ablakokban tükrözıdı teremtés. hogy ez nem véletlen. A 71-72. aztán szemben az este színeiben. hogy az óriási fekete dóm külsıleg szinte sértetlenül emelkedett ki a romsivatagból. hogy megtörténjen. Hagyja. és tartsa szemmel. Egyszerő lett volna köveket dobni a „jámbor” ablakokba. hanem a nézés.A következı gyakorlat most egy katedrálisba vezet.ezek a hatalmas építészeti mőemlékek még mindig itt vannak. ám ezek a kövek a vallás elleni győlölet dacára sem kezdtek repülni. Viszonylag ártalmatlan pusztítások azonban mind a mai napig elıfordulnak. Nekem még mint gyereknek mutatta meg apám a szétbombázott Köln városképét. oldalon ugyanazt a rózsát találja. hogy csinálna valamit. Megdöbbentett a tény. Egyedül csak a középpont marad változatlan. Rám személyesen a kölni dóm sorsa tette a legmélyebb benyomást. Ismételje meg ezt a gyakorlatot a rózsaablak elıtt egy másik napszakban. Fesse ki elıször a reggel.

majdnem minden katedrálist ily módon állítottak be. akkor észrevehette. A fıhajó pontosan nyugatról keletre mutat. a hit titka. Ez nem véletlen. Mert hiszen a kereszt is a mandalából keletkezett. hogy az valóban a fényhez igazodva épült.Ha ezt a gyakorlatot egy katedrálisban végezte. vagy a rózsakereszt szimbólumon. oldalon) az iránytő rózsáján. Így történhetett meg a változás. és az oldalhajó a latin kereszt rövid északi-déli szárát képezi. Régen még az oltár is a kereszt két szárának a metszéspontjában. Napisten). reggel. 71 . mint Chartres-ban a mai napig. azaz középen állt. végtelen az isteni területén. a legtöbbjük keletre mutat (latinul oriens: Kelet. ezt gyönyörően megfigyelhetjük (a 37.

72 .

73 .

minden egyes ember belsı lénye felismeri: ez a szimbólum itt volt és itt is marad örökre. mely a jövıbıl jön és a múltba vezet. és ez az út egyetlen. A katedrális egy alig ismert. feledésbe merült rend sok elemét tartalmazza. hogy a jelen pillanatnak. Tudjuk. egészen a közepében van. az évszázadokéban. a közép idıtlen. az év 52 hetében. ezt mi polaritásban . E helyzethez tökéletes analógiát találunk a fizikai környezetben. ahogy Hérakleitosz megfogalmazta). Nyilvánvalóan. addig a középben a Logosz uralkodik. hanem belsı lelki tájunké is. ott a fıoltár. Így már nem csodálkozunk többé. A Kelet már minden rózsa középpontjában . nyugaton a jövı helyezkedik el. de azzal sohasem érintkezünk Amivel mi érintkezésbe kerülünk. és ezzel eltőnik az idıtengelyrıl. és hogy ezek az atomok tulajdonképpen energiából állnak. noha alig akad ma pap. hogy minden úgy marad. miért használunk mi Nyugaton egy ilyen szót amely nem tartalom nélküli „irányt keresni”-t jelent hanem szó szerint „keletet keresni”-t. Mi egy illúzióvilágba ágyazva élünk egy üres világban. ahol Ádám és Éva még nem ismerték fel.. A fenti krisztusi mondathoz még egy további hasonló szellemő kiegészítés járul: „Bizony mondom Néktek: a mennyei birodalom bennetek van!” Innen nézve térképpé lesz számunkra a rózsaablak. mert az egységben nincs (férfi és nı = poláris) megkülönböztetés. az úgyszólván idıtlen. keleten nincs rózsa. hogy ez a világ atomokból épül fel. akkor fogjuk átélni. Csak ha visszatértünk a középbe. érvényes a keresztény vallásban is. az állatövben. délen inkább a jelent találjuk újtestamentumi témákkal. hogy a keresztény templomokat így orientálták. vagy a gyermek Jézussal vagy Máriával. úgy a rózsa az idıt mint illúziót leplezi le: kívül a rózsa szféráiban ábrázolják.különbözı képekben . Talán azért mert a fény keletrıl jön? És az ısi ezoterikus bölcsesség az „ex oriente lux”.mint egy egyenes idıtengelyt képzeljük el. tehát az anyagi rész egész pici és a középben van. igen. hogy a mi poláris világunkban egyedül az biztos. a középpontban egyesül.és idınélküliségben . Mindez összetart. nemcsak az egész univerzumé. idıtlenül. ahogy van. hogy ugyanaz a térkép mindenütt feltőnik mint jel és szimbólum. akkor azt látjuk. mint egyébként minden más mandala. A legtöbb rózsa a megfelelı égtájat követi tematikájában is: északra a múltat helyezték.Feltehetnénk magunkban a kérdést. Ebbıl az a tanulság vonható le. aki ennek jelentıséget tulajdonít. amelyet mi is minden reggel megfigyelhetünk az égen. hogy különböznek. Krisztus által. Nem is 74 . Az egyetlen.az ott uralkodó tér. örök nyugalomban marad. idı és tér nélküli egység közepén keresztül visz vissza abba a paradicsomba.. Amíg kívül a Teremtés uralkodik a sorskerék törvénye szerint az idın keresztül. Ahogy korábban a teret leplezte le számunkra a mandala. hogy semmi sem marad úgy. hisz minden szinten létezik. mondjuk az utolsó ítélet által ábrázolva. Amikor Krisztus a rózsa centrumában trónolva így fogalmaz: „Senki sem jut el az Atyához. ahogy van: örökké. a 12 hónapéban. hogy egy út vezet csak az égbe Istenhez. és mindenütt. vagy Krisztussal mint a világ bírájával vagy az Új Jeruzsálem felépítésével. hogy lehet az. az úgynevezett idıpontnak egyáltalán nincs kiterjedése az idıtengelyen. az bizonyítottan illúzió.jelen van. az örökkévalóságtól az örökkévalóságig.észleljük. Ha az idıt lineárisan . hacsak nem általam”. gyakran az ótestamentum jeleneteivel. ami valóban van. ez számunkra azt jelenti. És még egy idıvel összefüggı jelenségre hívja fel figyelmünket a rózsa: míg kint a teremtés polaritásában minden szüntelenül fejlıdik és mozog (minden folyik.

építı erıket szimbolizál. és megfordítva. Önkéntelenül is a T'ai Chi-jel fekete mezıjében lévı fehér pontra emlékezünk Bocsásson ki tüzet a horogkereszt meghajlított végeibıl! Így indiai tőzkereket kap.ahogy a rövid történelmi áttekintés bizonyítja . egy forradalmár sapkáján vagy a Notre-Dame rózsájában.lehet . akkor is újjá fog születni. még a horogkereszt hatalomgyakorlásának idején is kialakult egy kiegyenlítı ellenerı a fehér rózsa szimbólumával. 75 . mindig fel fogjuk ismerni egy vadászbombázó kormánymővén vagy a betlehemi csillagban. akármennyire is védekezünk ellene. Még ha egy a rend ellenében balra forgó kerékkel tesszük is . és kaotikus. Minduntalan felszáll a lélek mélyérıl. Akármit követünk is el a mandala ellen. és kozmikus. ahogy a népek meséi és mondái. pusztító erıket szimbolizál. és ha vissza akarjuk szorítani. az ısi jellel. a sorskerék természetébıl adódóan fent újra lent lesz. amely igyekezett visszajutni a középhez. a runával történt -. A napkerék az óra mutatóival együtt forog.eltörölni a föld színérıl. És valóban. Nincs menekvés a mandalák területérıl. Ez balra forog. A kör mindig újból bezáródik. mindig fel fog bukkanni.mint ahogy ez a svasztikával.

vízöntı a három Víz jegy: rák .skorpió . a Vénusz (zöld) a Mérlegben. ha egy fölfelé keskenyedı spirált képzel el. Így emlékeztetnek bennünket egy másik mandalára. melyek illenek az egyes szférákhoz és a bolygókhoz. a Plútó (sötétvörös) a Skorpióban.amennyiben Önt ez érdekli . amely szintén egy szimbólumban köti össze a teret és az idıt: a horoszkóp az a tér-idı egyenlet. a Szaturnusz (fekete) a Bakban. így közeledünk a közepe felé. A legjobb.bak a három Levegı-jegy: ikrek . addig viszont hosszú az út.mérleg . Ezek a színodarendelések vitatottak. amelyek az állatövekhez tartoznak. a Vénusz (zöld) a Bikában. a középen uralkodik nyugalom. a Nap (arany) az Oroszlánban.bizonyos elrendezése. hanem éppen úgy. a mi célunkat illetıen.szőz . íme néhány rövid utalás: az állatövek 12 jegyét a 4 elemhez rendelték: a három Tőzjegy: kos . és ezúttal valamivel kisebb lesz. Mármost egy horoszkóp sem merev. mozdulatlan alkotás. mint egy csigaház. Színezze ki most ezt az ábrát. (Vesd össze ezzel a buddhisták újjászületési kerekét és az ingát!) A rózsaablakot a világ horoszkópjának tekinthetjük A világ születését és annak további fejlıdését ábrázolja. kezdhetjük elölrıl. a Jupiter (ibolya) a Nyilasban. érdektelen. de ez. nem egyértelmőek. csak egy picit magasabb szinten. az Uránusz (kék vagy tarka) a Vízöntıben és a Neptun (palackzöld) a Halban találja meg a helyét. a megváltáshoz. Keresse ki az érzése szerint legjobb elrendezést! 76 .nyilas a három Föld jegy: bika . Ha Ön még a bolygókat is figyelembe veszi. a Hold (ezüst) a Rákban. amely egy személy vagy esemény születési helyébıl és idejébıl számítható ki. amelyik olyan. a Merkúr (sárga) az Ikrekben. akkor tovább differenciálhat. mint egy horoszkóp. A Mars (piros) a Kosban.olyan színekkel.halak Már ebbıl a felosztásból is adódik a színek egy . mint azt néha feltételezik. mint minden mandala . Ha a kört körbefutottuk.oroszlán .A gótikus ablakrozetták közepén lehull a lepel létünk két nagy titkáról. a Merkúr (narancs) a Szőzben. Ha eddig még nem foglalkozott asztrológiai szimbolikával. a horoszkópmandala régi ábrázolását . a térrıl és az idırıl.dinamikus folyamat Csupán.

77 .

színes és sugárzó lesz. a széle felé egyre jobban megszilárdul. ahol tizenkét ilyen gyújtóüveg irányítja középre a figyelmünket. ahogy a nirvána üressége a buddhistát az újjászületés kerekétıl. például a chartres-i déli rózsa. A fény elemekre bomlik. Fordítva pedig a rózsa visszaveszi a teremtést.A rózsaablakban a világ születése egy robbanásra. A középsı medalionnak szintén van tizenkét gyújtóüvege. megvált bennünket a sors. 78 . majd kıvé mered. ami által az ott ábrázolt Krisztus a szó igazi értelmében gyújtópontjává válik az univerzumnak. egy pontba győjti. mint egy gyújtólencse. amely sugarai középpontjában gyújt tüzet. Ezek összpontosítják a fényt. a tudomány által is feltételezett ısrobbanásra hasonlít. Némely rózsa szélén csakugyan gyújtólencse formájú szerkezetek vannak.

mindenekelıtt a gyémánt titka épp az. a sok kísérlet ellenére soha többé nem sikerült hasonlóan káprázatos színes üveget elıállítani. A katedrálisok kupoláján. és a katedrális belsejét misztikus megvilágításba helyezik Így lesznek az ablakok a katedrálisok csillagaivá és a rózsák azok Napjává. szintén a fény születését hirdeti a téli napfordulón. Az íves ablakok üvege mind a mai napig ırzi titkát. rajtuk. hogy bár beereszti a fényt. A rózsák mint a Nap szimbólumai és képmásai a valóságos Nap meg a katedrálisban lévı emberek között teremtenek kapcsolatot. az a hatágú csillag . Valami keveset tudunk. fenn az emberek felett. sajátos fénytörése révén alig engedi szabadon. úgy. Logoszhoz vezetı utat mutatják. ahogy a rózsaablakok is a legnagyobb sötétség idején üzentek Formáljon csillagot a bourges-i katedrális kupolájából! 79 . mely a makrokozmoszt a mikrokozmosszal egyesíti. tehát a legnagyobb sötétség idején. hogy az több fényt tartson fogva.melyet gyakran ábrázolnak egymáson áthatoló háromszöggel. Hasonló jelenséget mutatnak a rózsaablakok. csillagként ragyogva mutatják a rózsaablakok az utat a templom hajójában. ahogy a betlehemi csillag mutatta azt a három napkeleti bölcsnek És még mindig ugyanazt a Krisztushoz. melynek fényébe közvetlenül aligha pillanthatunk. az tehát fogva marad a kıben és csillogtatja azt.A fény a rózsák központi jelensége és a gótika egyik titka. mint sok egyéb a gótikában. században drágaköveket öntöttek a üvegablakokba. A rózsaablakok centrumát képezı Logosz pedig köztünk és Isten végtelensége között teremt összeköttetést. mint a drágaköveken keresztül tör be a fény. a tüzet és a vizet jelképezı vörös és kék színnel. Állítólag a 13. mert a drágakövek. A rózsaablak a Napot közvetíti felénk. Dávid csillaga is. de a végsı titok felderítetlen. a rózsaablak fıszíneivel -. mint ahogy Isten jelenlétét sem viseljük el közvetlenül.

80 .

a Logoszban van. ha katedrálisról beszélünk. A rózsa fényjátéka ugyanúgy a középen lévı Lényeghez. minden színnek megvan a maga kiegészítı színe. kifelé viszont a polaritás világa kezdıdik. ahol nincs szín. amelyik hiányzik ahhoz. tehát abban az ideában. Kicsit leegyszerősítve a dolgot. ha kéknek tőnik valami. Következésképp minden színnek megvan az ellenszíne. még Krisztusnak is szüksége van egy ellenpólusra. Ahogy minden tér a tér nélküli pontból fejlıdik ki. amelyek kifelé egyre anyagibb jelleget öltenek. amely a középsı kép mögött lappang. De a lényeg sohasem a formákban rejlik. hogy miközben a fényt szétszórják. az „a 10 000 dolga a világnak”. a Sátánra. a szó legszorosabb értelmében körülötte forog. Ha egy tárgy piros annak a zöld hiányzik. ott. a kerékagy) és mégis minden. a fény hiányának a kifejezıdései. ott valami forró. és fordítva. a jónak rossz kell. és így maga is a teremtés mása. Minden. olyan alkotás. a szépnek csúnya. úgy keletkezik az egész világ a fehér fénybıl. mert úgy hatnak. és a forma csupán segíteni tud abban. nevezetesen az. nem holmi kıfalakhoz és tornyokhoz. a lényegre irányítják. és így tovább. 81 . hogy az egész újra fehér legyen. mert valami más nagy. ami mögött újra meg kell találnunk az Egyet. mint ahogy a katedrális lényege a belsı térhez. Noha a polaritáshoz kötıdve mi formákra és struktúrákra gondolunk inkább. a szemet fogságba ejtik és a középre. Fény nélkül semmi sem nyilvánulna meg számunkra. Logoszhoz vezet. a hiányzó pólus határoz meg: itt valami kicsi. hogy rajta keresztül eljussunk a lényeghez. A rózsaablak a katedrális fényét közvetíti az emberekhez. ami ebbıl a középbıl kinı. A keréknél is üres a középpont (a tulajdonképpeni lényeg. mert valami más hideg. Így minden egyes színnek tulajdonképpen szüksége van az összes többire. míg végül a katedrálisok kıfalainak szerkezeteibe torkollnak.A SZÍNEK VILÁGA A teremtés története ezekkel a szavakkal kezdıdik: „Legyen fény!” A fény tehát kezdettıl fogva a középpontban áll. az Aquinói Tamás emlegette „arany középben”. A mi világunkban mindent az ellentét. ami leköt minket. amelynek színeiben és formáiban állandóan elveszünk. a férfinak nı. így a színek és a formák is az illúziók világába tartoznak. mindig amögött húzódik valahol. hogy megint fehér legyen. mint „ennek a (poláris) világnak az urát”. a gazdagnak szegény. Egy központból indulva terjednek a világ színei és struktúrái. akit tisztel. Ebben segítenek nekünk a katedrálisok rózsái. Így a rózsa lényege szintén a közepében. úgy a sárga hiányzik neki. A mindent átfogó egység a középben van. amellyel együtt megközelítıleg fehéret (a gyakorlatban inkább szürkét) ad. és ott a centrumban fixálják. A bıség képével kápráztatnak el és mégis a hiány. Mint minden szép dolog a világon.

Fessen ki minden mezıt a megadott színnel! 82 .Hogy a színek lényegével jobban megismerkedjen. hogy a fehér napfény megtörik a számtalan esıcseppen. végezzen el néhány egyszerő gyakorlatot! Hogy minden szín a fehérbıl keletkezik hogy a fehér tartalmazza az összes színt. kiderül abból. A következı mandalán ezt még egyszer egészen világossá teheti. ami (egyébként szintén egy természetes mandala) úgy keletkezik. gondoljon a szivárványra. Ha ez túl komplikált Önnek. ha a Nap normális fényét vagy annak kicsinyített mását (például a villanykörte fényét) prizmára veti.

mint eredeti színt. ahol az univerzum minden pillanatban újra létrejön. csak egy kis munka: fessen magának ismét egy színes kerek mandalát. Egymás mellé helyezve a lehetı legnagyobb kontrasztot képezik. vágja ki azt. Ennek fordítottja történik a gótika rózsáiban. kék és piros lilát ad. Most már bizonyára azt is megérti. majd ragassza rá egy kerek keménypapírra szúrjon lyukat a közepébe és rögzítse ezen a lyukon keresztül egy gombostővel egy talpazatra. hanem a fény átváltozása a színek sokaságába állandó teremtéssé teszi ıket. A színek néhány titkát még leleplezi a színcsillagmandala: 1. hogy a színes televízió három színnel az összes többit elı tudja állítani. Egy teremtési ciklus visszatért a kezdetéhez. A kiegészítı színek (mint ellenpólusokhoz illik) egymással szemben helyezkednek el. mégpedig olyan gyorsan. és már csak fehéret lát . újra fehér. 4. Összekeverve újra fehéret (szürkét) eredményeznek. amit ekkor lát. a bal alsó háromszöget kékre. A lektor.. miután a piros és a sárga együtt narancssárgát.) 3. Minden kiegészítı színpár három primér színt tartalmaz. hisz az univerzum a belsı fény által minden másodpercben újrakeletkezik. Ebben a gyakorlatban a színek teremtéstörténetét festve akarjuk megmagyarázni értelmünknek Az alább lévı rajzon hagyja a Dávid-csillag belsı hatszögét fehéren. ha követi a nyilakat. a három úgynevezett alapszínnek megfelelıen. akkor semmi más nem történik. Például a vörös és a narancs narancsvöröset ad. hisz a színek sokaságából újra létrehozta az eredeti fehér színt. Nemcsak a teremtést ábrázolják bennük képileg. A köztük fekvı háromszögek színei szinte maguktól adódnak. ugyanúgy. és keveri a két szomszédos színt. mint ami történt egyszerő gyakorlatunk során. és így tovább vég nélkül. Ezek a másodlagos színek. Így visszavezette a teremtés egy ciklusát az egységhez. festékekkel ezek csak feketéhez közelítı szürkét adnak. amelyek együtt újra fehéret alkotnak. Ne aggódjon. 83 . 2. lehetséges (hangsúly az „összesen”) színárnyalatot. A továbbiakban csak a két szomszédos csúcsot vagy színt kell összekeverni. a jobb alsót pedig sárgára. A sárga és a zöld sárgászöldet.És ha most kedve van. mint az indiai felfogásban. (Csak a három alapszín fénybıl való keverése hoz létre fehéret. és így megkapjuk az összes. Ezután már csak a korongot kell megforgatnia.a megvilágosodás egy pillanatában -. Ha Ön a rózsa szemlélése közben hirtelen a színes sokféleségen át a Középbe zuhan. Nem kell hozzá mágia. kék és sárga zöldet.. A felsı háromszöget fesse pirosra. a szivárvány összes színét újra fehérré teheti. újra fog kezdıdni. hogy nehézkes szemünk (!) számára látszólag álljon. Az egyetlen szín.

84 .

Világítsa meg egy viszonylag sötét helyiségben a következı. amely a színeket mint a polaritás kifejezıdését velünk felismerteti. 85 . Ön által már ismert szimbólumot. aztán tekintsen rá néhány percig nagyon erısen és intenzíven! Majd csukja le a szemeit és figyelje meg. hogy mit lát maga elıtt.Most vegyünk még egy játékot.

és az éppoly könnyő. minden álláspontnak az ellenálláspontja. Figyelem! Tudatosítsa magában.vagy kiegészítı színbıl áll. hogy az ellenpólus milyen közel van a tudatunkban. csukja le a szemét pár percre és győjtsön érveket ez alatt az idı alatt az ellenpólus javára. Ez az úgynevezett „utókép” mindig az ellen. mint a népnyelv is tudja. hogy az egyik pólus felé eltávolodott. hogy az ellenpólus az ellenkezı álláspont felıl ugyanúgy képviselhetı. A gyakorlat megmutathatja nekünk. A szó szoros értelmében közvetlenül mellette. hogy ez alól a törvény alól nincs kivétel. Az álláspontok végül is mindEgyek. ha fekete szimbólum helyett fehér szimbólumot lát fekete alapon. amelynek nincs ellenszíne. az „árnyékban” van elrejtve.Helyes. mint a tiszta fehér fényt. tehát a kiegészítı színt.és minden pólusnak megvan az ellenpólusa. amelyet nagyon szívesen képviselne mindenki. A fekete a színek hiánya. középen van. Az egyetlen igazság. Hamarosan észreveszi. 86 . nagyon közel vannak egymáshoz . Szeretet és győlölet. illetve nehéz meglátni. mert az minden szín együttese. s ez megváltoztathatja az Ön egész életét! E könyv kereteit messze meghaladó gyakorlat lenne a következı: amikor észreveszi.

Ez a közvetítés különbözı állomásokon keresztül fejlıdött ki. Nekünk a polaritás szintjén a rózsaablakok közvetítik és fordítják le az Egységet. akkor fényessége elvakítja az embereket. mert ha túl közel megyünk hozzá. a teremtés sötétségével szemben. A Bibliában ezt formálisan úgy ábrázolják. hogy amikor Isten fényjelenséggel lép fel. A régebbi ablakok (a legkifejezıbben a román kerékablakok) töretlenül engedték beáramlani a fehér fényt a központi nyíláson. nem tudjuk elviselni. 87 . a polaritás világából egyáltalán nem észlelhetı. A fény így keményen áll a fal. Mi nem láthatjuk Istent (az Egységet). mint pl.A tiszta fény amely az ezoterika és a vallás számára mindig is az egység és a megvilágosodás szimbóluma volt. a spanyolországi Astorgában.

A késı gótika teljesen kifejlıdött rózsáiban a tiszta fehér fény szimbólumát a Logosz vagy a (Mária-) szeretet szimbóluma váltotta fel. 88 .

A SZÍNEK SZIMBOLIKÁJA A legtöbb rózsa uralkodó színe a piros és a kék, általuk lehet a meleg és a hideg polaritását ábrázolni. E kettı közepén, mint a színmandalán is láthatjuk, van a lila, mely a szakrális színvilágban (lásd a miseruhákat!) „szent” jelentıséggel bír, hisz az embereket a spiritualitásra, a középre vezetı útra ösztönzi. A kék nemcsak a hideg színe, hanem egyúttal a befogadónak, a felvevınek, vagyis a nıi princípiumnak a színe. Így ez a színe Szőz Mária köpenyének is, aki maga a nıiség, akinek a neve összefügg a kék tengerrel, a „mare”-val. A tenger az elnyelést és az elsüllyedést szimbolizálja, így a kék szín mélységet, elsüllyedést és passzivitást fejez ki, ahogy azt az alkohol élvezete után emlegetett „kék hétfı” és „kéknek lenni” példákból láthatjuk. (Ezek tipikus német kifejezések. A fordító.) A kék tehát a nıi, a szaporító, sokszorosító princípium színe. De a Teremtı egy aspektusához is hozzájárul. Visnu, mint „a kék Isten” ismert az indiaiaknál. Agnit, „az igazságkeresés istenét” is gyakran ábrázolják kéknek. Ezzel a kék az igazság, a hőség és a halhatatlanság színévé is válik És ahogy belemerülünk a hővös kékbe, úgy emel ki minket a piros. Ez a forró és a láng színe, meg a Szentlélek színe is, mely pünkösdkor lángnyelvekben ereszkedett le az apostolokra. A bátorság színe, meg a lelkesedés tüzéé, és ugyanolyan élénkítıen hat a külvilágra, mint a lila a belsıre. Emellett a piros a szeretet színe világunkban, ezért beszélünk forró, sıt lángoló szerelemrıl. A cigányok veszélyesnek találták lakókocsijukban a túl sok pirosat, ügyeltek arra, hogy mindig elég lila vegye ıket körül, mert a lila a közép kifejezése. Fontos, de érthetı módon ritka szín a rózsaablakokban az arany, mert az csak az „arany közép”-nek, fıleg a Logosznak és a napfénynek jár ki, amely a megnyilvánult fényszimbólum ábrázolására szolgál. A hétköznapi világban is csak a legfontosabb és legcentrálisabb dolgok számára van fenntartva az arany. Már az alapul szolgáló fém magas anyagi értéke is kezeskedik errıl. Tehát a királyok és a császárok színe és féme ez a mi nyugati világunkban, de a világ többi részébe is. Csak a maják, aztékok és inkák mesés aranykincsére kell gondolnunk, akik számára ez a szín, mint legfelsıbb istenségük lakóhelyének, a Napnak a színe, szent volt. Nagyon közel áll hozzá a sárga, amely tiszta formájában a fény színének számít. De amint átmegy fakóba vagy „kénesbe”, az irigység, a féltékenység és az árulás színe lesz. Júdás Iskariótot gyakran ábrázolják ebben a színben. Ilyen a színe a kénnek, annak az alapanyagnak, amellyel az ördög a poklot főti. A fehér a töretlen fény színe, az aranyhoz hasonlóan csak a legelıkelıbbeket illeti meg. Ez a papi ruhák színe, Aaron, az egyiptomi pap, a Biblia elsı papja ugyanúgy ezt viselte, mint az indiai guruk, és a pápa öltözete is fehér. Ezenkívül a feltámadásnak és a halálnak a színe is, mert aki fel akar támadni, annak elıbb meg kell halnia. Így aztán a szellemi újjászületés színe is. Ne csodálkozzunk azon, ha más országokban és kultúrákban, mint pl. Indiában, Japánban a temetés színe fehér. Ez csak azon álláspont kérdése, amelybıl a halált nézzük Sok országban a halotti virágok is fehérek, akárcsak azok a virágok, amelyeket az újjászületett mestereknek ajándékoznak A lótuszvirág, a legteljesebb fejlettség szimbóluma sem véletlenül fehér Keleten, a tökéletesség mellett az abszolút tisztaságot is szimbolizálja, s ezzel megint

89

hazatértünk; és azt látjuk, mi, akiknek mindenre bizonyíték kell, hogy a fizika szerint a fehér az egyetlen tökéletes szín, mert magába foglalja az összes többit. És számunkra is a tisztaság szimbóluma, amit „hófehér”, „hattyúfehér”, „liliomfehér” szavakkal külön hangsúlyozunk. A többi szín igencsak háttérbe szorul a rózsákban, ami nem jelenti azt, hogy a mandalák kifestésekor Ön ne használjon más színt. Az indián mandalákban például a zöld és a barna, mint a természet leggyakoribb színei érthetıen gyakrabban vannak képviselve. Emellett a zöld mint a béke színe nemegyszer a rózsákban is elıfordul. A zöldet még az iszlám színeként, meg a növekedés szimbólumaként is számon tartjuk. Ahogy a természet kizöldülése a hosszú, halálhoz hasonló (fehér) tél után reményt kelt az emberekben, úgy szimbolizálja a zöld a tavaszt. Természetesen még sokkal több asszociáció társítható az egyes színekhez, és még több szín is van, játsszon velük tovább, ha van kedve hozzá. Nézze meg még egyszer a már kifestett mandaláit a színek szempontjából, és gondolkozzon el azon, hogy vajon mit mondanak Önnek a színek. Szemlélje meg figyelmesen a feketét is, noha az tulajdonképpen nem szín, az csupán a színek távollétére utal, és mégis körbevesz minden rózsát, mert belülrıl, a katedrálisból tekintve a rózsák körüli kıszerkezetek feketének tőnnek. Ha újfent visszatérünk a fehér szimbolikájához, akkor a fekte jelentısége hamar világossá válik Ahogy a fehér a mindent felölelı tökéletességet ábrázolja, úgy a fekete az abszolút redukálás, minden fény és ezzel minden szín hiánya. Az asztrológiai szimbolikában a Szaturnusznak, a küszöb ırének a színe ez, nálunk pedig a gyász és a halál színe. Mindenkinek el kell haladnia a „küszöb ıre” elıtt, a legvégsıkre való redukálás szakaszán, mindenkinek át kell mennie a sötét póluson, az árnyékon vagy az alvilágon a fényhez vezetı útja során. Ezt szimbolizálják a rózsák azzal, hogy valósággal arra kényszerítik a tekintetünket, hogy kövesse ezen út archetipikus menetirányát. A környezı kıszerkezetek sötétjébıl érkezve a szem végigvándorol a rózsa színpompás perifériáján, és az úton egyre több fényt nyer, míg végül a tökéletes, mindent tartalmazó középben végzi. Érdekes gyakorlat az is, hogy megtaláljuk, mit akarnak mondani a színkombinációk, hogy rájöjjünk, melyek fordulnak elı gyakran és melyek ritkán. Már többször észleltük, hogy a piros és kék túlsúlyban vannak a katedrálisablakokon. Ezzel a két színnel gyakran találkozunk a tarotkártyák képein, és ott is ugyanazt fejezik ki: az ellentétek poláris világának egy aspektusát. Van egy színkombináció, amelyet még sohasem láttam egyetlenegy rózsaablakban sem: a vörös és a fekete. Az is a polaritást ábrázolja, de már biztos, hogy Ön is észrevette - annak egy olyan aspektusát, amely nem illik templomaink képébe. Ezek ugyanis az ördög színei, és számukra nincs bebocsátás a hivatalos keresztény templomokba. Következésképp az anarchisták e színeket választották maguknak, és az északamerikai navajó indiánok is ezekkel ábrázolták „a pusztítás Istenét”. Érdemes talán a nemzeti zászlókat is szemügyre venni egyszer ebbıl a nézıpontból. A németeknél a polaritás ördögi aspektusának színei, a fekete és a vörös megelızik a tökéletességet szimbolizáló arany színét. A régi német zászló a polaritás színeit még a középen lévı egység köré rendezte: fekete fehér - vörös. Ha van kedve, játsszon el egyszer a színekkel és a zászlókkal meg a jelentésükkel. Talán nem véletlen, hogy egy olyan ország, mint Svájc, amely Európában talán egyedül tekinthet

90

vissza békés történelemre, szinte egyedül bír zászlajában egy tökéletes mandalával. Ilyen játékoknál ajánlatos vigyázni, hogy ne keverjünk bele értékeléseket, sokat tanulhatunk e téren a „kevésbé civilizált” kultúráktól. Az indiaiak Sivának, a „három Isten” egyikének, a pusztítónak, a feloszlatónak is építenek templomokat, és tisztelik ıt, hiszen a poláris világban ı az úr. A navajók is imádkoznak az ı „Idegen-Isteneket-megsemmisítı” „pusztító Istenükhöz”, akihez a háborúk és a természeti katasztrófák tartoznak. Benne látják a figyelmeztetıt is, aki a katasztrófákat - mint jeleket - küldi nekik, hogy visszavezesse ıket a helyes ösvényre. A kabalisták szerint az ördög (németül Dahlke által elválasztva a Teuf-el. A fordító.) egy bukott angyal (erre bennünket az összes angyalnévben fellelhetı utolsó szótag, az „el” emlékeztet), aki egy elég magas angyalhierarchiából zuhant le, miután a legfelsıbb elv ellen fellázadt. Zuhanásakor magával rántotta a világot, és annak most az a feladata, hogy újra felemelkedjen a fényhez. Ezzel szemben mi megkíséreljük az ördögöt, aki egyszer valamikor Lucifer, azaz egy „fényhordozó” volt, letaszítani a pokolba. Csak az a probléma, hogy ez a pokol köztünk van! Krisztus egész világosan elmondja, hogy birodalma nem errıl a világról való, hogy e világnak az ördög az ura. A tékozló fiú példázata is ebbe az irányba terelhet minket, és világosságot gyújthat Luciferrel, a fény hordozójával kapcsolatban. Kérdés: Milyen lenne a világ az ördög nélkül? Válasz: Nem lenne. Nos, a színek világán keresztül az ördöghöz vezetett az utunk és ez megállja a helyét, mert a színek, a fehér és az aranysárga mögött álló idea kivételével, az ı világába tartoznak. Hisz minden, amit szemeinkkel a legszebb rózsából láthatunk, a poláris világ része, és ebben az értelemben ördögi... Formálja meg az észak-spanyolországi léoni katedrálisból származó rózsát egészen tudatosan ebbıl a szempontból, és jusson eszébe mindaz a tudás, amit a rózsákról szerzett.

91

92

A SZEMMANDALA
A rózsák kétségtelenül bizonyos hatással vannak ránk, hisz árad belılük egy kisugárzás. Ez talán azzal a hatással vethetı össze, amelyet egy piramis tesz. Én már gyakran állítottam, hogy a mandala belsı lénye hat a mi belsı lényünkre, és a kettı analóg szerkezete alapján mintha felismerné egymást. Ennek most alaposabban utánanézünk! Az biztos, hogy a rózsa rendje a belsejében lévı üvegfestékbıl kiindulva, a színeken és formákon keresztül, az ónkeretet is beleértve, a külsı kıszerkezetig folytatódik, és ez teszi a rózsát harmonikus egésszé. E harmonikus alkotás nyilvánvalóan közvetlenül, vagyis elıször biztosan a szemeinkre hat. Következésképpen a további útmutatást a szemekben találjuk Fennáll a gyanú, hogy ez lehetséges is. Gondoljunk Goethe szavaira: „Ha a szem nem lenne napszerő, nem pillanthatná meg a Napot.” Figyelje meg egyszer nyugodtan a saját szemét a tükörben! Aztán színezze ki azt a megfelelı színekkel!

Az Újtestamentumban Máténál (6.22) Jézus a következı kijelentést teszi: „A test fénye a szem. Ha tehát a te szemed egészséges, akkor a te egész tested fény lesz.” Ez a „test fénye” is egy mandala, mint azt Ön a tükörben láthatja, és néhányan talán már az „íriszdiagnosztika” ábráiból is tudják. Ezt a Máté evangéliumbeli mondatot az íriszdiagnosztika korai megfogalmazásának tarthatjuk, hiszen a szem és különösen az írisz tényleg leképezi szerveinket, végül magát az egész embert. Ha ez a tükör egészen tiszta lenne, akkor mi egészen fény lennénk, mint ez Máténál elhangzik Az íriszdiagnosztika valóban azt tanítja, hogy egy ember annál egészségesebb, minél harmonikusabb az íriszstruktúrája. Minden eltérés a harmonikus struktúrától, mint a leöblösödések és a foltok a betegség felé való

93

Még ma is okulusnak (a latinban szemnek) nevezik a korai templomok egyszerő. legfeljebb csak megközelíthetı.. követnek el az indiánok szándékosan hibát homokmandaláikban. és ezzel az indiánok meg törökök hőségesek az eredeti jelentéshez. hogy Isten vagy a Nagy Szellem mindent lát. akár nem . De térjünk vissza a látáshoz. amelyet évszázados. mert akkor lesz benne hiba. ami hiányzik (hiányzik = hibázik. hogy teremtményeiknek hiányzik valamije. amelyeket szemünk . Képzeljünk el nálunk egy komputert. tökéletest csak Isten alkothat. A „haragos pillantás”-on Isten haragját értik a szınyegszövınık. hanem mi is gyakran szimbolizáljuk Istent. tehát hiábavaló minden trükk és csalás. A szem mandalájában benne van a legmagasabb fokú harmónia lehetısége. Ma már komplikált elektronikus segédeszközökkel technikailag abszolút pontosan be lehet hangolni a hangszereket. nálunk a hiba majdnem definíciószerően valami szándékolatlan. valami mindig hiányzik neki ahhoz.ösztönösen felismer. De figyeljünk újra a betőkre: hiba az. A harmóniájuk. ami itt a Földön történik. úgy látszik. Nos. mert a poláris világban élı ember teste többé-kevésbé sérült. pontosabban Isten szemét egy háromszögben lévı körrel. a mi nyugati szokásainkhoz már alkalmazkodott szınyegkereskedı Konjából rezignáltan magyarázta nekem hogy egyszerően lehetetlen ezekbıl az emberekbıl a szándékos hibát kinevelni. ami csak Istené”. meg azért. Valami ilyesmire tanít minket a hallásunk is. A tökéletesség eléréséhez el kell hagynunk a polaritást. A fordító. A polaritásban a tökéletesség nem érhetı el.elmozdulást (a harmónia és a rend elvesztését) mutatják. 94 . embernek kell behangolnia. kerek ablakát. „nehogy olyasmit bitoroljanak. vagyis van benne valami isteni. és ez megfelel ama felfogásuknak (mint ahogy az indiánokénak is). Ezt kifejezendı. olyanokon. hogy harmóniát közvetítsen a hangszer. más törvényeken alapul. Így engedik át a tökéletességet Istennek A gótika ablakai sincsenek technikailag „teljesen pontosan” kivitelezve.. hogy egészséges legyen.akár tudatosan érzékeljük. csak akkor nem szólnak szépen. amelybe alázatból szándékosan hibát programoznak be! Egy. Hasonlóképpen sohasem találunk teljesen harmonikus horoszkópmandalát. Valójában nemcsak a török asszonyok asszociálják Istent a pillantáshoz. Török szınyegszövı asszonyoknál is rábukkantam a szándékosan elkövetett kis „hiba” jelenségére. gyakran mandalaszerő mintáikba beleszınek. A gyakorlatban persze sohasem találunk ideálisan strukturált íriszt. mert rettegnek a „haragos pillantástól”. Ahhoz.). Azt fejezik ki a gesztusukkal.

A középen keresztül el lehet hagyni a kétdimenziós felületet.A szemünk látható része fehér ínhártyából. és a középponton át egy új. de ahonnan az összes információt az agyhoz vezetik a látóidegek. Minden fényt elnyel ez a lyuk és a recehártyára vezeti. 95 . Így a rózsaablak a szemhez hasonlít: a fényt teljesen áteresztı ínhártya megfelel a külsı kıszerkezeteknek. A szem egyébként közvetlenül az agy része. amin keresztül a pillantás átsiklik a Logosz mögött lévı valóságba Minden mandala középpontja a semmi. az üresség. ami a fényt megállítaná. és ezen át el lehet jutni a mögötte fekvı tér harmadik dimenziójába. úgyhogy a látás a centrum felé egyre élesebb lesz. hogy ez utóbbi mögött elhelyezkedı negyedik dimenzió idı. A belsı szem (retina) csak megismétli a mandalának ezt a felépítését. mögöttes szintre tereli (vö. még egyszer a gyújtóüveggel). Az agy mandalastruktúráját viszont már korábban megismertük. ami egyúttal egység és teljesség . a színes írisz a tarka üvegelemeknek és a pupilla a rózsa centrumának. Mindig ugyanaz történik minden mandalánál: a periféria összegyőjti a tekintetet. úgyszólván a kívül fekvı agy.és térnélküliségébe zuhanunk. ahol semmit sem lehet látni. különbözı színő íriszbıl sok folttal és középütt a fekete pupillából áll. sıt bizonyos körülmények között még az is lehetséges.itt található a semmi. és ez lehetıségében a minden. hogy ott tulajdonképp nincs semmi. Ez a feketeség optikailag úgy keletkezik. A perifériáról befelé egyre sőrőbben helyezkednek el a látósejtek (csapok és pálcikák). és valóban a középen található a „vakfolt”.

rózsának vagy csakrának ábrázolunk. Jézus sugárzó szívének. És ez a belsı fény megfelel a külsınek . a polaritás világában látni a mandalákat. ha a homlokzat mögé pillantunk és a külsı szemtıl eljutunk a belsı látásig. akkor a mandalán saját valódi lényünket éljük meg. se megismerés. bensınk is megtanulja közben valódi lényét felfedezni. Így sok mindent megmutat nekünk a szem. Legtöbbször túlságosan ragaszkodunk a külsıségekhez. úgy lenn.ahogy fenn. ahogy a Földön minden fény megfelel a Nap fényének . hogy kívül minden csak bensınk tükre. A szem közvetít a Nap külsı fénye és a tudás belsı fénye között.ahogy kinn úgy benn hasonlóan ahhoz. a lét felfedezi a Létet. se tudás. a közép ráismer a Középre. Ha megtanuljuk kívül. Ha felidézzük magunkban. A szem mandalája megmutatja nekünk a Nap ısmandalája és belsı ısmandalánk közötti kapcsolatot. 96 .Élje át ezt a mélybe vezetı elvet a recehártya képének kifestésekor! Nap nélkül se fény se látás. amit mi szimbolikusan harmadik szemnek. Tehát minden mandalában a valódi önmagát ismerheti fel az ember. jóllehet éppen az téveszt majd meg minket.

ahogy a színek mindig elvezetnek a közép fehérségéhez. 16 vagy 24 elemmel találkozunk. Ez a pont mint „ıspont” szüli az összes formát és struktúrát. a formákhoz és a struktúrákhoz fordulunk. Minden mandala és különösen a rózsaablakok bizonyos számviszonylatok alapján épülnek fel.többnyire 4. 97 . Ha a rózsaablak szerkezetét követjük. 8. a formák mögött is ott van a geometria törvényei meg a számok. amely maga mint forma még nem is létezik.A FORMÁK VILÁGA Miután szemeink átláttak a színek világán. A Középpont száma az Egységé. 6. Ahogy a színek mögött a poláris világban bizonyos törvényeket fedezhetünk fel. úgy mindig eljutunk a ponthoz. úgy minden forma egy pontból nı ki. 12. mint már bizonyára észrevették . mint az Egyes. Ahogy a színek az egy fehér színbıl erednek. ami nem más. hasonlatosan ahhoz.

A 7-esben . az akasha.) Így négy világfolyó. Az ötszárú csillag kıvel körülépítve a gótika csúcsívét adja. valamint a „szex” mint a magát megsokszorozó emberi világ kifejezıdése. A 4 . amikor az egységbıl a világra jött és a kettıt összekötötte egymással. de az indiaiak is ismerik ezt a hármasságot a három Isten megnyilvánulásában. Az ókoriaknál a hét misztikus számnak számított. de az eggyel szemben már megnyilvánult szintet. Az ötös szám az emberé. A 6 . míg a párosok inkább a kettıhöz és így a polaritáshoz kapcsolódnak. A 3 . A kereszt és a négyszög az anyag és ezzel a mi világunk szimbólumai. hullámszerő tér.a kereszt száma. ahol a fehér természetesen az Egynek felel meg. Így ábrázolja a számsor az utat az egyik 98 . és ez Krisztus száma is az ı emberi aspektusában. ezt mutatja nekünk az embermandala ötágú csillaga. az ellentéteké. Gondoljon a Dávid-csillag egymáson keresztülhatoló háromszögére. A három alapszín is kifejezi ezt az összefüggést.nyilvánvalóan a polaritás száma. Általában azt látjuk. ami miatt az 5 is az ı száma. ahogy ez a hatágú csillagról leolvasható. A hat kiáll az erık közötti egyensúlyért is. A világ legszubsztilisebb információhordozója. mely leképezi a világot. A háromszögben geometriailag látjuk.újra egy. alapvektornak. a polaritás két gerendájából képezve. E középpontban eltőnik a négy irány. Hét klasszikus bolygó van. A 2 . nem tartozik az anyagi világhoz. a harmónia mellett elkötelezett számot látunk. négy évszak és négy világkorszak van. egy már kifejezetten anyagi szinten. amit magunkra kell vennünk. Visnu és Siva analóg a három gunával. az indiaiak ötödik eleme. A világnak természetesen négy eleme van (Tőz. a Legfelsıbbnek: Istennek. ezek pedig pontosan megfelelnek a három. Nézzük meg közelebbrıl a számokat és jelentıségeket: Az 1 .és a makrokozmosz egymáson való áthatolását ábrázolják Ennek a szintnek felel meg a hatszínő szivárvány és a férfi-nı ellenpólus.A SZÁMOK VILÁGA Ha a kerék és a rózsaablak az univerzum modelljei akkor ezek mögött ugyanúgy számokat és viszonyokat kell hogy találjunk. a teremtés alaperıivel. A számok világában is találunk már általunk ismert szimbolikát. hogy a három miképp nıtt a kettı fölé.újból a polaritás szimbóluma egy még tovább kibontott szinten. hét erény (a rózsák gyakori témája) és hét életkor. amelyek a maguk piros. amelyekre tudósaink véleménye szerint felépítik az erık világát és a hatásokat. tehát ezé a világé (és így az ördögé). És ez az a kereszt is. négy gyökérfajta. Levegı és Föld). Egy középpontból feszítik ki keresztet négy irányba. a még meg nem nyilvánultnak. Így szólunk a Szentháromságról (Atya. hisz Brahma. mint a Teremtés mögött. amit Krisztus vett magára. Víz. Ez az a kereszt. kék színével a mikro.az egységnek felel meg. miután öt sebbıl vérzik a kereszten. A lektor. a mindenen áthatoló. Szentlélek). Az egészet. (Ez a kabalában az éter. hét szabad mővészet. egy isteni. a Három Szent Királyról. Fiú. a négy végpontjával. hogy a páratlan számok az egyes direkt fejlıdésének folytatói. és a polaritás két gerendája is eggyé lesz a keresztezési pontban. mert így vitte végbe Isten az egész teremtést hét nap alatt (vagyis egy héten).ezzel szemben a teremtés harmonikus aspektusát fejezi ki. a négy iránnyal.

Ebben a szellemben folytatja a 8 . így az újjászületés szimbóluma is. ahol mindig egy pozitív meg egy negatív állatövjegy váltakozik. mástmást hangsúlyoznak. 12= 1+2 = 3. hasonlóan. 9) sokféle. a pólustól az ellenpólusig. És ebben a 0-ban újra megpillanthatjuk a pontot. (Megj. a 10 egy 1-es és egy 0. 5. az elemek és típustan négyes rendszerében vagy a kínai ötszörös elemtanban (amely a Yin és Yang kettes rendszerére támaszkodik).van még egy önálló jelentése. a négyzet az anyagi világ kifejezıdése. Gyakran kötik össze a rózsákban. amely a szerves élet sokféleségét határozza meg.gondoljunk Israel ^ 12 törzsére.) Megragadva az alkalmat rögtön tisztázhatjuk. 11 = 1+1 = 2. 18 = 1 + 8 = 9-et és a 40 újra 4-et. a 3.a számszimbolikában megint az egyesnek és a kezdıpontnak felel meg. kiegészítik és soha nem zárják ki 99 . a háromszög alakú isteni szemmel). nevezetesen a tökéletesség . 7. azt az ıspontot. de hasonló jelentése van. hogy egyik rendszer sem jobb. hogy a különbözı számoknak (mint 3. vagy értelmezhetı az arab számok tízes rendszerében. mint a másik. Ugyanaz az igazság kifejezhetı a YinYang kettes rendszerében vagy a gunák és az alapszínek hármas rendszerében. hogy minek egyáltalán ennyi szimbólum. Az ezoterika a számokat szimbolikus értékük alapján vizsgálja és ahhoz adja az összegzett számokat addig. Ezek a maguk helyén mind betöltik hivatásukat. A nyolc a fekvı lemniszkáta formájában a végtelenséget is visszatükrözi. hiszen a 10-zel új szakasz kezdıdik. Ez a két szint egy szimbólumban egyesítve a misztikus 7-es számot adja. Nem véletlenül használják az ezoterikában és a matematikában a lemniszkátát (mint a mágus feje felett az elsı tarotkártyán) azonos értelemben. de a teremtés komplexitásának így felelnek meg a legjobban.: A biológiában találunk ehhez egy párhuzamot. A 9 . A 10 . és feltehetı a kérdés. Emlékszünk: a 4. láthatjuk. és így újra egy tökéletes szám lesz.befejezi a számoknak ezt az elsı ciklusát. és a 12 apostol Isten három-egységének újbóli kifejezıdése egy anyagi szinten. mint az állatövben. hogy mögötte mindig ugyanaz az idea van. Az év 52 hónapja 7-re redukálódik. Már csak képileg is. ha úgyis mind ugyanazt fejezi ki? Meg kell mondani. ami a hét napjainak a száma. mindenekelıtt az indiai és tibeti mandalákban a 3as és a 4-es számrendszereket a mögöttük fekvı sorokkal. a hármasság (a háromszög) pedig az isteni kiáramlása (vesd össze pl. 13 = 1 + 3 = 4. Ha tehát egy rózsa a 6-12 ( = 3) vagy a 24 ^ ^ ( = 6) vagy a 48 ( = 3) séma alapján van felépítve. míg azok megint egy számmá nem lesznek (ez az úgynevezett teozófiai összeadás).szélsıségbıl a másikba. hogy a különbözı rendszerek eltérnek egymástól. és ezzel újra az 1-esnek felel meg. Így a ciklus valóban elölrıl kezdıdik Így eredményez pl. vagy a kabala huszonkettes rendszerében és így tovább. A 12-nek . amely tér által felfúvódott. vagy az asztrológia és az idı tizenkettes rendszerében. tehát a 10 eszerint 1+0 = 1. hiszen a genetikai kód.a 4 fejlıdését. és a rendszerekrıl nincs értelme vitatkozni. A négyesség világa fölött annak a négy irányával és négy paradicsomi folyamával fúj a nyolc világszél (ezeket még a mai meteorológia is használja). Az újrakezdés a tízzel még egy másik szempontból is jelentıs. Kifogásolható. a 12 állatövre és az év 12 hónapjára. a szükségesnél jóval több lehetıséggel rendelkezik.

Így képezi a DNS minden élet alapját a biológia szintjén. és így szintén 64 „betőhöz”. A legnagyobb számítógéprendszereink. hogy az Egészet kevés szimbólummal fejezzük ki. aki a Ji Csinget értelmetlennek tartja. végül is csupán az igen és a nem között képesek különbséget tenni (ezt mindenesetre nagyon gyorsan). az legalább gondolja át azokat az analógiákat. és ezzel az egész színskálát elı tudja állítani. A legnagyobb benyomást talán mégis a DNS genetikus kódja és a Ji Csing hasonlósága teszi ránk Amíg a genetikus kód az aminosav négy jelével dolgozik. az 1-es az elvágott jóspálcika Az ugyanitt megszervezett férfi-nı paritásvizsgálat arra figyelmeztet. hogy ennek a „jóskönyvnek” számítástechnikai szempontból is van értelme: a 0 a teljes. kétállapotú) rendszer szerint mőködik.) A genetikus kód abszolút univerzális. amelyek a mi kevéssé misztikagyanús idınkig nyúlnak vissza. Az az asztrológus. amelyeket egy hármas Codon-rendszerbe köt és így 64 „betője” van. a T'ai Chi-szimbólum által kifejezve. hogy a tudás univerzális! A lektor. s ez pontosan megfelel a kínai Yin Yang-nak. állati vagy növényi fehérje egy egységes kódrendszer szerint mőködik. sem az asztrológiának a lényegét nem értette meg. amelyek szinte mindentudónak tőnnek. az sem annak. és közben figyeljen a benne elrejtett számszimbolikára! 100 .egymást. Aki számára lehetetlennek vagy túlságosan is spekulatívnak tőnik az az igény. hexagrammhoz jut. (Az egészben az a hihetetlen. Az összes komputer ma kettıs alapú (bináris. Miért ne képezné le a Ji Csing az egész életet a pszichológia szintjén? Fesse ki most ezt a rózsát. ám mindig két hármasrendszerbe van besorolva. Minden televízió hármas analógrendszerben dolgozik. addig a Ji Csing két jelre van felépítve. minden emberi.

101 .

A másik kettı a 77. a polaritás törvényével. a pont igazság. Mindezek a végtelen utáni vágy kifejezései egy véges világban. rendszint. (A fény kulcsa. oldalon található. Még nyilvánvalóbb ez az iszlám szent mővészetében. csak kifelé. a periféria felé hangsúlyozza mindegyik a teremtés egy másik aspektusát. Nézze meg ıket még egyszer együtt.Ezzel a chartres-i északi rózsával már mind a három rózsáját kifestette ennek az egyedülálló gótikus katedrálisnak. Ez teljesen egybevág a rózsa keresztény változatával. amely a végsı igazságot ábrázolja. mint a fény és a szín. akiket az iszlám misztikusainak is nevezhetnénk. hogy isteni jellegő . és a geometria szemszögébıl nézve. mert itt a geometria a figurális elemek teljes mellızése miatt még központibb eszköze lesz az istenkutatásnak.) 102 . a centrum felé haladva egyre hasonlóbbak lesznek. Minden rádius (út) a középhez vezet és benne van a Logosz. A körkerületben találjuk az életet a maga törvényeivel. a körsugár út és centrum. az elsı tekintet elıl elrejtett ún. Mindhárom a tizenkettes kulcs szerint van felépítve. A lektor. és a 87. Nyilvánvalóan a geometria mögött a legtöbb rózsában van egy mélyebb. Alább pedig egy iszlám mandala. a bőnök és erények szembeállításával meg az állatöv tanulságaival. Így szolgálja a geometria amelyrıl Püthagorasz azt mondja a benne elrejtett számharmónia idıtlen állandósága miatt. emögött pedig egy szimbolikus szint. a körkerület törvény (a földkerekségé). A dervisek számára.ugyanazt a célt.

103 .

Akár tudunk a törvényszerő rendrıl. Senki sem fog a gótikus rózsák megtekintése közben kaotikus érzelmeket átélni. az ránk is vonatkozik Ott. E régi tapasztalat modern párhuzamát épphogy magunk mögött hagytuk. melyek az utat mutatják nekünk.” Minden egyben. mert e tevékenységükbıl koruk zavarossága ellenére is erıt merítettek útjuk megtalálásához. akik 800 évvel ezelıtt a katedrálisokat és a rózsákat megalkották. Amennyiben Ön e rózsák festése közben diszharmonikus érzéseket él át. Mi a teendı? 104 . (Csak ma másképp hívják az eretnekeket és a boszorkányokat. ha találva érezzük magunkat. szemünk fölfogja a szimbolikus geometria belsı harmóniáját és kapcsolatba hozza belsı mintáinkkal. az nem a rózsák miatt van hanem amiatt. akár nem. a besúgás és üldöztetés idején a keresztény egyház. Ezt az emléket a mandalák hívják elı. Nem váltanak ki bennünk káoszt. hogy még képtelen harmóniájukat követni. Leginkább a mandalajátéknál fordul ez elı. az igazság és az élet. Amit a katedrálisok és rózsák építıirıl mondtunk. megmozdulhat bennünk valami. és emiatt fontos. Talán hasonló idıket élünk át ma. Hogy lehetséges ez? Megállapítottuk. Ez olvasás közben is megtörténhet. Akárhogy is. ha rádöbbenünk. bár igen gyakran az éppenséggel az is megtörténhet. Minden egyben. hogy ne tévesszük szem elıl a célt. hogy azt nem elfojtani. ahol találva érezzük magunkat. A náci idık káoszában a modern inkvizíció rendszerével.a bőn kivetítésével. hogy mindig szép vagy kellemes legyen. és így mindnyájunkban él még az inkvizíció is . Fıleg akkor. illetve amiatt. hogy a káosz is a mi feladatunk. és így elvben mindent kiválthat belılünk Néha nem sikerül az ellentéteket azonnal a középen . Éppen egy olyan korban láttuk a rózsák keletkezését.egy új harmóniába egyesíteni. amelyek mindent Egyben és az Egyet mindenben szimbolizálják A velük való foglalkozás és tapasztalat erıt adhat nekünk ahhoz.a maguk belsı és külsı rendje által . magunkban hordjuk az egész emberiség fejlıdését. Nem kell.) De az egység tapasztalata. hanem konfrontálni kell. Bár ez nem is lehetséges az univerzum belsı kiegyensúlyozottsága miatt. egészen új erıre és energiára lelt. ami történik.GYÓGYÍTÁS RÓZSÁKKAL Krisztus mondja magáról: „Én vagyok az út. ott történhet velünk valami. hiszen a külsı materializmusban a belsı szikrák már kialvással fenyegetnek. mert mindezen káosz mögött bennünk is a kozmosz van. amely a fenyegetettség elmúltával szemlátomást el is enyészett. de sokkal valószínőbb meditálás vagy festés közben. majd elfogadjuk. Mint minden ellentét. a paradicsomi állapot ugyanúgy megvan mindenkiben. amikor a sötétség a legmélyebb volt és az út már majdnem elveszettnek tőnt.a bennünk lévı belsı rend kozmoszával. hogy kedvetlenség. a káosszal. ha hagyjuk. hasonlóan azokhoz az emberekhez. Bizonyos. ahol létezett. hogy a mandala mindent tartalmaz. ott. és az útnak a rendhez (a kozmoszhoz) kell vezetnie. hogy szembesüljünk az ellenpólussal. Ezen idıtlen szimbólumok szemlélése pszichoterápia annak valódi és legmélyebb funkciójában: az embert saját mélységével szembesíti. a káosz és a kozmosz is közel vannak egymáshoz. hogy Önben berzenkedik még valami ez ellen a harmónia ellen. düh és türelmetlenség vesz rajtunk erıt a festéskor. hogy megérintsenek minket a dolgok. mert nem arra rezonálnak Sokkal inkább összekötnek minket . és mindkettıbıl tanulhatunk.

hogy mintái korlátozhatják önt. befejezésül színezze is ki ıket! 105 . amit már a formákról. Ahol a minták nem tökéletesek. Ne utánozzon és ne másoljon le semmit sehonnan! Ugyanakkor akármit is tesz az a teremtés utánzása és lemásolása. a színekrıl és a geometriáról elolvasott. hogy legyen nyitott és figyelmes a mandalákkal szemben. Találjon rájuk olyan értelemben.végtelenül sok mandalavariáció van. hogy a mandala nem tehet róla. és lásson hozzá! Kezdje ott.a szó igazi értelmében . de jól van ez így. az nem feltétlenül szándékos. és vegye észre a belsınkben lévı mandalákat. elıítéleteire és pozícióira egyaránt! Szerkessze meg a következı üres oldalra a saját fantáziamandaláját! Természetesen ösztönözheti Önt mindaz. Tehát merítsen bátorságot! Számtalan . hibásak mindig csak mi lehetünk? Vigyázat! Ez a mondat. egy vonalzó és egy ceruza kell csupán. és Ön észreveszi. hogy „ott” mi folyik . ha rétegrıl rétegre. A könyv veszélyes abból a szempontból. veszélyes. minden álláspontjára. Kívül soha semmi nem hibás. amelyek körülvesznek minket.a közepén! Ügyeljen arra. Merítsen belılük ihletet és ösztönzést ahhoz. egyenletesen hagyja belülrıl kifelé nıni. és elıveszi a színes ceruzát a fiókból. Egy körzı. hogy túlléphetünk a sorompókon és a határokon. koncentrikus körökben. ahol minden elkezdıdik .Semmi más. hiszen a korlátozásban megvan az az esély. Ha kész a szerkesztéssel. ha valóban megszívleli. hogy tökéletes. mint egyszerően megtekinteni.és valamikor csak leesik a tantusz. hogy mandalája szimmetrikus maradjon: ez akkor sikerül a legjobban. hogy rátaláljon saját mandaláira kívül és belül.

FANTÁZIAMANDALA 106 .

hanem élje meg az egészet.majd zárja be újra a kört. nézze meg anélkül. Adjon saját árnyoldalának is helyet a könyvében. ami mindenképpen ott van . átéli egész a testiségéig. akkor sem dıl össze a világ. hogy Ön a mandala szimbolikus struktúráit. 107 . és a mandala úgyszólván a mi saját rezgéskörünk. hogy megítélné. az osztatlant! Ez a rendminta minden aspektusában egy kivetítés. Fessen bele mindent.akár tudomást kíván róla venni. egy kört. ahogy Brahma egy sokkal hosszabb ciklusban újra belélegzi a teremtését . melyeket Ön alakít ki. tudatának visszaadja azt. ne törıdjön a részletekkel. ha elege van a harmóniáról és egységrıl szóló papolásból. Egy ilyen folyamatban megtörténhet. Ha ezt nem kívánja megtenni.MEDITÁCIÓ Tekintse meg a mővét és engedje hogy az visszahasson Önre. Engedje át magát az együttrezgésnek! Alább egy egészen egyszerő mandalát talál. amelybıl ez éppencsak kinıtt. amit akármivel megtölthet. az Ön bensıjének a teremtménye kell legyen. testrészeiben megérzi. engedje tehát újra be. akár nem. mindennek az árnyoldalát. ahonnan hiányzik. ill. Az árnyoldala megkeresi a maga helyét a mandalakönyvben. hozza vissza úgy. és annak egyes részeit bizonyos szerveiben. akármilyen káosszal ami Önben van. amely bennünket visszahatólag újra rezgésbe hozhat. A rezonancia egy visszhangjelenség. tehát mindenütt.

108 .

amellyel erre a világra jövünk és amellyel ezt elhagyjuk. A geometriai alapelvet félig-meddig a természet ısképeirıl lesték el.a fényrıl és árnyékról a színekrıl és formákról. De lehet az az örvény is. amely lehet akár spirálköd.Minden tudás . és ık nagyon tudatosan felhasználták ezt a rózsaablakokban. 109 . Próbálja meg e rózsa dinamikáját színekkel megközelíteni! Az eredeti a meleg (piros) és hideg (kék) ellentétes színeivel készült. a számrendekrıl rendelkezésre állt a gótika építımestereinek. A már ismert nyugalomelv tetten érhetı a vihar közepén. A lyoni katedrális egyik oldalkápolnájának a rózsájában a teremtést egy ısörvény formájában ábrázolják. ciklon vagy valamilyen vízörvény. hogy azokban kifejezzék az Egyet és a Mindent.

A sées-i északi rózsa a hópelyhek titkával, a télnek ezen számolatlan mandaláival ismertet meg bennünket. A rózsa pontosan ezen elvnek megfelelı utánérzés. Minden hópehely szigorú szimmetriájú, hatágú csillag, és mind másféle. A hatágú csillag a maga szimbolikájában a fenti és a lenti, illetve az isteni és földi világ egyesülését és egymásba hatolását ábrázolja. Már maga a hópehelyjelenség elegendı ahhoz hogy egyszer s mindenkorra tisztázzuk, az Egynek végtelenül sok formája (mandalája) van.

110

A templomablakok fejlıdése az idık során a késı gótika lángrózsáihoz vezet, amelyek a szerkezet, a szín és a fény kombinációjával a tőz benyomását keltik, és gyakran a valóságban is a Szentlélek lángnyelveit ábrázolják. Alakítson át egy ilyen lángrózsát bizonyos színekkel valódi tőzlabdává. Az alapstruktúra az amiens-i rózsának felel meg, amely a külsı körben egyébként még a „szerencsekerékszimbolikát” is tartalmazza.

111

A RÓZSA
Nos, nézzük meg még egyszer a rózsa szimbólumot, amely a katedrális ablakainak a nevét adta. A rózsának a nyugati hagyományban a virágok között különleges, talán a kelet lótuszához hasonlítható jelentısége van. Az ezerlevelő lótusznak, ami a megvilágosultak fején nyílik, a glória felel meg a keresztény szentképeken. Mit mond nekünk a rózsa szimbóluma? Ha az akkori idı vallásos mővészetében szemléljük, akkor feltőnik Szőz Máriához főzıdı kapcsolata, akit gyakran ábrázolnak rózsákkal, illetve rózsalugasban, és akinek a rózsafüzért, ezt az állandó ismétlésekbıl álló, ritualizált imát szentelik. Ez a rózsafüzér újra a Kelettel köt össze minket, mert valószínőleg azonos az indiai málával, ami Indiából jutott az arabokhoz, aztán a keresztes lovagok magukkal hozták, és nálunk rózsafüzér lett belıle. A „rózsafüzérima” monotóniájában hasonlít a keleti egyház szívimádságához, sıt még a tibeti imamalmok gondolataihoz is, de még a zen koánjával is mutat némi hasonlóságot. Mindezek a formák azt célozzák, hogy az intellektust annak kifárasztásával kikapcsolják, hogy így megtapasztalhassák Istent. Így köti össze Szőz Mária rózsafüzére a kultúrákat. Mária nemcsak a keresztények számára, hanem az iszlámista szufik számára is a megnyíló, odaadó szeretet szimbóluma, amely szimbólum viszont mindig is a rózsa volt, elıbb Ízisz virága, aztán Aphroditéé és Vénuszé, végül Máriáé. Így hát a rózsaablakok a szeretet ablakai, és a szeretet gyakran áll Mária személyében a középpontban és válik az Egy szimbólumává. Érdemes e helyen megemlíteni, hogy Dante „Isteni színjáték”-ában a paradicsom rózsa formájú. A paradicsom viszont az egység, az Istentıl való elnemszakadás helye. (A rózsa a zsidó Kabalában is visszatérı motívum. A lektor.) Nemcsak a szeretet jele, a bebocsátás szimbóluma is a rózsa, mert a szeretet semmi mást nem jelent, mint áldozatot és bebocsátást. És így lett a szenvedés szimbóluma is. A 13. évszázad misztikájában a szeretet az Istennel való egyesülés szimbóluma volt. (vö. a mineköltészetet ebbıl a korból és a szufik, például Rumiet szerelmi költeményeit. (A szerzı a német Liebe szót mindkét értelmében - szeretet/szerelem - használja. A fordító.) Az alkimistáknál a rózsa a „tudók virága” volt, és egy „rosarium philosophorum”-rıl, egy filozófiai rózsakertrıl beszéltek. A párizsi északi rózsát, mint már mondtuk, „alkimista rózsának” hívják. Ha hagyjuk a rózsaablakot egészében ránk hatni, úgy találunk még egy analógiát a rózsafüzérhez, nevezetesen a formák és ornamensek monotóniáját, amely az értelem számára fárasztó, és így pontosan alkalmas arra, hogy szempillantásokra kiszabadítsa a szellemet a tér és idı keretei közül. Nem utolsósorban megjegyzendı, hogy a legnagyobbak és legszebbek a Szőz Máriának szentelt ún. Notre Dame templomok. Charpentiers A chartres-i katedrális titka c. könyvében azt írja, hogy az Isle de France Notre Dame templomai olyan helyeken állnak, amelyek nagy magasságból szemlélve a Szőzanya csillagképéhez hasonlítanak, s ez a gótika egy további rejtélye. Lehetséges, hogy a gótika virágkorában kísérlet történt Kelet és Nyugat között a politikai nyitásra és kibékülésre Mária szimbóluma alatt. Az a templomos lovagrend, amelynek a rózsafüzért köszönhetjük és amely Mária jele alatt állt akkortájt, a pápaság és királyság mellett a leggazdagabb és legbefolyásosabb szervezet lett. Noha a feladatuk az volt, hogy az iszlámot leküzdjék, a templomosok szemmel láthatóan megnyíltak a keleti bölcseleti

112

tanok elıtt, és egyezkedni kezdtek a „keleti bölcsekkel”. A rend egy belsı magva vagy ezáltal, vagy már korábban ezoterikus kereszténységgé fejlıdött. Sok minden szól egy ilyen feltételezés mellett, többek között a rend végül is tisztázatlan feloszlatása körüli rejtélyes események, egészen a pápaság azon kísérletéig, hogy maradéktalanul eltüntesse a nyomait. Lehetséges, hogy a katarokkal, azokkal a manicheus orientációjú eretnekekkel is kapcsolatuk volt, akiket ideáljukért, a tiszta szellemi szeretetért ezrével égetett el az inkvizíció. A templomosok nyíltan megtagadták a katarok elleni keresztes hadjáratban való részvételt. Egyébként a rózsakereszt - amelynek mindig volt ezoterikus vonatkozása - egy manicheus szimbólum, amely a poláris világ és a földöntúli szeretet jeleit egy mandalában egyesíti (4 + 1). Fesse ki ezt a rózsakeresztet a poláris erık közötti harmónia és szeretet nézıpontjából!

113

114

amelyet a léleknek az élet során meg kell tennie. mint a mandalákat. minószi. E formák egyike a labirintus. Auxerre-ben. és ott tájékozódhat. még Vietnamban is. a Chartres-ban egy hatlevelő fehér márványrózsa várt rájuk. amely pontosan a nyugati portálrózsa centrumában lévı rozettával kerül fedésbe. E Középben. Észak-Németországban. A gyakorlat célja a labirintus útját színnel követni. mint például Reims-ben. egészen addig. Így megtaláljuk még ma is. A rózsák világán keresztül vezetı utazás megfelel a labirintusok világán keresztül vezetı utazásnak. Ez a labirintus is mandala alakú. A következı gyakorlat során két utat fogunk egymással összekötni. gyakran ugyan elrejtve Amiens-ben. ha az ember gondolatban a padlóra fekteti a falat. Bayeux-ban. amit a rózsákban átéltünk. Franciaország és Olaszország katedrálisaiban gyakori volt a középkorban. amíg a rózsa centrumát. az emberkeresést ábrázolja a legkülönbözıbb utakon. a fehéret el nem éri. kiindulva a feketébıl a külsı téren. várja a Logosz vagy a rózsa. Arras-ban. a (fehér) teljesség bıségéig megtalálja a legtöbb rózsában. Sok országban párhuzamosan bukkannak fel: vannak kelta. Sens-ben. a chartres-i labirintusét meg a fényét. a spirálforma Gotland szigeten Észak-Európában. A klasszikus forma Rómában és Görögországban található. Angliában. Ugyanaz a cél vár ránk. és állítólag a még nem is nagyon távoli idıkben a chartres-i püspök táncokat rendezett bennük És ebben a (valószínőleg a legtitokzatosabb és a legjelentısebb) katedrálisban maradt meg a legismertebb labirintus. felfedezhettük volna a mandalák másfajta kifejezési formáiban is. egybe van kötve. Ezt az ötletet ábrázolja a könyv borítója is. Így már a megalitikus korban rájuk lelünk egy kövön a spanyolországi Pontevedrában. amikor pl. Ez néha a középhez közelebb majd attól távolabb. Nyilvánvalóan egymáshoz tartozik a két egyforma nagyságú mandala. A labirintusokat éppen olyan nehéz besorolni. s igen. de végül mégiscsak az egy centrumhoz vezetve halad. Saint Quentin-ben. és ha gondolatban egymásra vetítjük ıket. a vezekléskor vagy a rituális zarándokúton a térdükön csúszva követték a labirintus irányát a Középhez. A fény haza vezetı útját a (fekete) színtelenség szükséghelyzetébıl a színesség relatív szükséghelyzetén át. Poitiers-ban. mint a tökéletesség és a szeretet szimbóluma.A LABIRINTUSBELI UTAZÁS Mindent. Korábban a hívık szimbolikusan tették meg ezt az utat. és ez a legkülönbözıbb kerülıkön keresztül vezet az egyetlen Középhez. Emellett itt még jelzik ezen út veszélyeit is: az ember a labirintusban eltévedhet és kétségbeeshet (ami azt jelenti. pontosan megegyezik térben és nagyságban a katedrális padlóján lévı labirintussal. amely szintén szoros kapcsolatban áll a gótikával és annak katedrálisaival. úgy a tanulság kettıs. Egy út van. A nyugati portál rózsája amely az utolsó ítéletet ábrázolja a lelkek felosztásával ég és a pokol között. Más katedrálisokban a labirintusokat késıbb pusztították el. hogy megrekedhet a kettısségben). ha akar. 115 . Ha az ember kiállta mindezeket a veszélyeket. Új-Zélandon. a rózsa perifériáján pedig az ég és a pokol. Itt az út két szimbóluma. a jó és a rossz között keskeny ösvényen haladva megbotolhat. és mint minden labirintus. etruszk és babiloni változatai.

116 .

és így a kételyek egyre nyomasztóbbakká és szörnyen kétségbeejtıvé váltak És akkor betörnek a világába. de nem tudva mit. és akkor eljön az idı. Most Ön ez a pont és többé-kevésbé cél nélkül úszkál a külsı tér fekete négyzetén keresve. A másik pont simán eltéved . nem jut tovább . mialatt körben forog.mégis marad egy vékony fal Ön és a fény között. mint az összes többi. amelyek a fénytıl elválasztják. Bár mindig talál kis bejáratokat. de már nem hajlandó menni. és már megint.nos.inkább piszkoskék. nem. A narancsszín azért elgondolkoztatja és idınként kétségei támadnak rendszerét illetıen. némi kutatás után még érveket is talál a lila ellen. hamarosan világosabb.és már tudja. és a pont titokban követi természetesen a fény oldalán.sokáig és hiábavalóan . hirtelen belebotlik egy bejáratba és új reményt merít.behatolni.már megint megreked -. az út újra a sötétbe akarja vezetni. akik aztán hálás hívei lesznek. már észreveszi. melyek mind megerısítik abban. hogy egykor valami olyasmit 117 . a kanyart. hogy igaza van. hogy még világosabb lett . aki a lilát szép színnek tartaná. és a kis pont begyalogol egyenesen a célba. Így lesz aztán a rettenetes lila valóságos prófétája és köztiszteletben öregszik meg. de egy darabkával sem kerül közelebb. majdnem azt lehetne mondani. Végül. ami a rendszerét valamennyire is megzavarja.erre számtalan bizonyíték van. elég nagy ahhoz. hogy az utat és egyáltalán az egész rendszert meg kell javítani. továbbjut. elfogadja a határt. a világ mégsem lesz igazán jobb.majd újra lemegy a sötétbe. Ön a legkékebb sugárzó az összes pont között. és akkor újra letér az egyenes útról. Kezdetben még az egészet optimistán lehetett felfogni. hogy a most festett és Ön elıtt fekvı labirintus járatain átférjen. egyszerően eltőnik. és azt csak céltalanul követi. De akármennyit is dolgozik. Egyet. mint otromba csábítót és dicsıségének irigyét lelepleznie. egyre világosabb lesz.talán egy kicsit lila . nem. alapjaiban meg kell reformálni. már fel van vértezve és óva int a lila veszélytıl. aztán a pont valami világosba. és akkor „beveszi a kanyart” és megint egyenesen halad. gyakran irányt változtat. ami már egész sötétkék. hogy bár a másik egyértelmő hibákat követett el. Így próbál . de mindez nem segít. mert hiszen az nem egészen olyan kék. itt az úttal nem stimmel valami! Talál is egy rendszert és sok értelmes okot. de idıvel az egész sziszifuszi munkának bizonyult. Jön egy másik pont. de azok mind ugyanahhoz a fekete akadályhoz vezetnek. hogy lila pontokról egyáltalán nem hall többé. és ezt megérdemli . mint maga . egyenesen halad a cél felé. azt. a Középbe . és amelyet aztán követett néhány híve is. És akkor eltőnik ez a másik ırült pont. tényleg beveszi. nem lett újra sötét. az a tény. amikor feladja a harcot. fáradozik. hogy maga is a fénybıl merít. míg nem lesz egy kis színes pont. igen. egyenesen a sötétbe gyalogolt. Az egyetlen. Ön lenne persze az utolsó. dühöng és töpreng. sikerült. és máris újra rendben van a világ. Amikor ismét újabb pontok jönnek és azoknak is ugyanaz lesz a sorsuk. sötétkékbe ütközik . már nem megy a sötétbe. Aztán ez a jöttment pont beveszi. mint színt gyakorlatilag meg is cáfolja. Aztán megint elmegy mellette. már megint a következı sarkon a sötétség irányába. Küzd. aztán minden eszközzel megpróbálkozik.A PONTOK MEDITÁCIÓJA Nézzen az épp elkészült mővére és váljon gondolatban egyre kisebbé. megreked. és támad egy halvány érzése.és mégsem éri el . Az egyetlen zavaró tényezı csak az. hogy mit keres: a fényt És megkísérli a továbbhaladást. és sok idı telik el. persze semmibe veszi. amely hosszabb idı után narancsszínően visszatért. néhányat meg is tud menteni a tévúttól. bár nem távolodik jobban el.

már nem csodálkoznak. a kék meg persze történelmi tévedés és maradiság. Az öreg pont tovább megy. akkor az erıszaktól sem riadnának vissza . sıt. a tények pedig magukért beszélnek. amelyet viszont nem adnak tovább. amely sok idıvel ezelıtt felbukkant és idegen gondolatokat terjesztett. és megint körbe.Ön öreg és mélykék. és akkor végre visszatér a fényhez. ami eddig a világ vége volt. Ejh. csak most a másik oldalról látszik . korábbi hívei megelızik ıt és elébe futnak a fénynek. a megoldás a pirosban keresendı. a kék bolygó kék axiómájáig és a lila kitaszítás példabeszédéig. halad tovább a sötétség felé . erısítették meg. majd újra visszamaradnak néhányan.ott megjelenik egy pont. Ha mindez nem segítene. nem beszél rá senkit arra. és megy tovább megint a másik irányba. hogy maga is keveset tud arról. Rendszeresen akarnak visszaküldeni hírnököket. Ekkor az abszolút sötétséggel állnak szemben és ez kemény dolog. de ezúttal elég sokan visszamaradnak az öreg pontnak még a fülébe cseng a fehérbıl jövı hang.csak a fantaszták és a mesemondók teljesen hihetetlen történeteiben hallani ilyesmit és most maga volt valami ilyesmi.a vörös pontológia nevében. És újra egy kanyarhoz érkezik. és néhány régi tanítványa már mindent kikutatott. ami eszébe jut. a sötétbe.és most maga is elég vörös. Ami a legtöbbjüknek támaszt nyújt.és amikor egy pont mégis magától követi. nem mond ellent.egészen csendben és halkan . a további út ugyanis egyenesen a sötétbe kanyarodik. Az út végtelenül hosszú és kacskaringós és egyre tovább visz a sötétség irányába. és amikor mégis. mit . és megy tovább megint körbe.és megy tovább Ön is meg a többiek. mert tudja. mert ki tudna már mindezek után bármiben is biztos lenni . Az öreg pont örül a fénynek. és újra körbehalad. ami egyáltalán nem történhet meg. sajátosan vöröses lesz. Ott.most már tényleg nem megy tovább elıre. ami jön . még egy kicsit lilásak is lesznek. már felderítették az új világ határait . az megfogja az öreg pontot.útra kerekedik a sarkon túl. hogy az 118 . és csinál még egy kanyart a sötétben. csak egész kevesen idıznek itt a még nagyobb sötéttel szembeni ellenérzés miatt.a remény. Ennek színét nem is lehet meghatározni . amelyrıl eddig mit se hallott a pontok történelemkönyvében . és a következı kanyar is a fényhez vezet. mint a fény s hogy ez a narancs esetleg azzal függhet össze.keresett. sokkal tovább. ahova számtalan kutatómunka szerint soha egyetlen pont nem juthat el. akik az összes pontot megszabadítanák a kék és lila színtıl. örül neki. beszél a sejtelmeirıl. amikor az egyik rászorul a másik segítségére. ezúttal a másik irányba. mint eddig.de amit a falon keresztül mond. nem szól semmit. hogy a fehéret nem lehet elérni. melyek igencsak régen léteztek. hogy menjen vele. nem szólnak semmit. az az új reménység. minden feltőnés nélkül továbbmegy a kanyaron. s egy egészen új szín jön létre. És ekkor valami olyasmi történik. de . és amikor maguk is narancsszínőekké válnak. úgy vakít ott a túloldalon . De mi ijeszthette még meg hosszú élete megannyi csalódása után? Végül is újra ott áll szemben a fénnyel. a pontok egyre vörösebbek lesznek. és tesz még egy kanyart még messzebb a fénytıl. abban a sugárzó fehérben a határ mögött . hogy hol és hogyan. A régi igazság annyiban mégis bebizonyosodott.még érzékelni is alig lehet. elmondja a sárga pontokról szóló legendát. elmondja. Sok olyan helyzet van. És még sokan mások is útra kerekednek vele. Nem tudja megmondani. és a következı meg az azután következı. elmondja azt a történetet a narancsszínő pontról. túl az újabb sötétségbe. Az Ön kék pontológiájának a rendszerét a kék pontok és fıleg a köztük található kutatók építették ki. és a fiatal pontok.

mert mennek. az is épp úgy rendben van továbbmennek. S aztán hosszú körútjaikon még azt a bizonyosságot is megszerzik. Itt a középen leselkedik a szörny. amelyet szimbolikus alakjában egyszer mint nagy drágakövet. hogy még sárgák is lesznek. már minden ok régen megszőnt. másszor mint tiszta aranyból lévı. ha Homérosz Odisszeájára gondolunk. hogy megvilágosodjanak . Most mindketten hisznek abban. fehér fénnyé válik. ott a szörnyet (az ördögöt. A határozott párhuzam miatt még a Grál-legenda érdekes számunkra. csak az út. A tulajdonképpeni Grál itt is az egyes keresıkben van 119 . A hısnek kell ez esetben a labirintusba (élet) szállnia. Végül ez a sárga is megvilágosodik. és valóban megtörténik ez az egyszerő és rendben lévı dolog. amelyeket most már nagyon komolyan vesznek.egyikük egyenesen oda és belemegy. visszatér a színes pontokhoz. mely oda vezet.és amikor újra kitér.egyenes út kacskaringós. Mindenütt különbözı jeleket találunk. a világ lassan már paradoxszá válik. amely a gótikus katedrálisoknak nemcsak idıbeli.ki gondolta volna. hogy ennek utánagondoljanak . és minél több sötétséget engednek be. és ugyanazt a tartalmat hasonló szimbólumokkal . hogy még a sötétségre is szükségük van ahhoz. bár nem értik. hogy köszönetet éreznek a Sötéttel szemben. E mögött az elsı pillantásra fordított szimbolika mögött ugyanaz az idea áll. Útkáoszodnak útmutatói. vesztve találni a Mindent. hanem földrajzi közelében fejlıdött ki. hogy egy legyen újra a Semmi egészen. az út elhagyja a sötétet és a fénybe vezet .világos utalásként a minószi labirintusra. Az irodalomban is.s aztán az is egyre bizonyosabb lesz. hogy mi történik. élettapasztalataikból és a régi mondákból. hogy a saját szín világosabb lesz. ahol a hısnek a nehézségek valóságos labirintusán kell magát visszaküzdenie hazájába. hasonlóan Dante „Isteni színjáték”-ára vagy bármilyen hıseposzra. fordított. drágakövekkel kirakott és földöntúli fénysugarakkal telítettet írják le. és így már látják a vakítóan világos célt . minél tovább mennek. (A lektor mőfordítása) A chartres-i labirintus rózsájának centrumában eredetileg egy bikafejjel ellátott tábla volt elhelyezve . amelyek mögött ugyanaz rejtızik.mutatja be.igen. Sok minden megerısíti ezt a sejtelmet. eltőnik. annál világosabbak lesznek maguk . s fel is hagynak azzal. hogy a Sötét elleni harcból egy alázatos és köszönetteljes úton át . mesékbıl tanulnak. A Grál esetében egy edényfajtáról van szó. és ez mindegy. a Minótaurosz. másikuk megfordul. és csak Ariadné királylány híres fonala segítségével kerülhet ki megváltva. és a megváltás kívül fekszik. de idıvel óvatossá válnak. amelyet meg kell találni. a polaritást) legyıznie. Bikafejjel és anélkül is egyértelmő a szimbolika.csak más formában .már olyan sokat gondolkoztak kettesben.

mind a Grál fényjelenségekkel kapcsolatban fejti ki erejét. a közép a közép felé irányítja a keresést. jóllehet a megoldás középen. lehetséges. hogy a Grál-legenda. amelynek ábrája alább van). Mind a rózsa. magában találja meg. aztán kívülrıl belülre. mint a katedrálisok építése. hogy közös forrásuk az emberek belsı világában lelhetı fel.elrejtve. Már a szimbolika hasonlósága is félreismerhetetlen.az mindenesetre bizonyos. és Önt elıször a külsı részre küldik keresni. a templomosokra vezethetı vissza . éppúgy. a körben van. és Parsifal a „völgyet átlépdelı” hosszú külsı keresés után végül is belül. amely belülrıl indul. amelynek centrumában rózsa áll (legalábbis a winchesterin. 120 . Az Artus-kör 12 vagy 24 lovagja egy kör alakú asztalnál ül.

121 .

mert még hiányoznak részek az egészbıl. Pszichológiailag jóval igényesebben kifejezve ugyanazt találjuk Wolfram von Eschenbach Grál-eposzában. Az életet felfoghatjuk úgy is. Parsifal élete. mert lefolyásában megfelel a teremtés ısrezgésének. ahol a torreádor a bikát egy egyre szőkülı spirál mozgásra kényszeríti. a kezdeti kitágulásnak és az azt következı összehúzódásnak. tehát a rózsa egyre anyagibbá váló termése is kibomlik. ahogy azt már a keringınél láttuk. „Mi hiányzik neked. a 7 szabad mővészet vagy a bőnök és erények csoportosulnak. A Grál-mítosz ezen útleírásához pontos párhuzamra lelünk a rózsaablakokban. E táncok általában kör vagy spirálformát rajzolnak maguk után. csak a középpont felé lesz „egészebb”. sıt végül a világtól való elszakadásig eljutni általa. E formában sajátos bőverı rejlik. És így jutunk el újra a labirintushoz. Ez azonban középütt történik. de mindig hat és van benne valami magával ragadóan lelkesítı és rituális: a mőkorcsolyázók piruettjétıl a májusfa és korábban az életfa körüli körtáncig. A labirintus mint az élet ısképe egyszerő úgylétével hat. aki az utat egészen a végéig megtette . fehér. A periféria. nevezetesen a megszokott érzékszerveinkkel fel nem fogható ıspontban. hanem a világ különbözı részein élıket is. a centrum körül a kerekasztal 12 lovagja. Ezt nézni szép lehet. A centrumba a tiszta. felteszi egy lovag éppen az a Parsifal. Hasonlóan van ez a rózsaablakokban: a periféria külsı terében a fény tarka. a 4 elem vagy a 4 evangélista. a jelenségek világa csak a középtıl kap értelmet. a periférián pedig keverednek a fények és a kıszerkezetek. Ezt a körforgásban rejtızı titkot még ma is megtaláljuk a legkülönbözıbb összefüggésekben. de megoldás nincs. melynek közepén egy golyót gyötörnek a gyerekek.mint azt a dervisek rituális dhikrje és az úgynevezett primitívek keringıtáncai mutatják . mely nemcsak a chartres-i püspököt inspirálta táncra. vészterhes látogatása után eléri azt a fordulópontot. belül lehet. a 12 apostol.egészen a vallási eksztázisig. mert több legendát és történetet ismerünk. és akkor (ideális esetben) sikerül a döfés a középre. mert nem bírtak a játszó és táncoló gyerekkel. oly heves kivonulása és megtisztult hazatérése is csak szimbolikusan érthetı.analóg módon a rózsaablakokkal és a labirintussal.az árnyékra vonatkozó helyes kérdést.ekkor megfordul a tekintet és újra visszatér a középbe. azaz a teljes fény esik be. és a labirintusokban oly erısen hatottak ezek. a zsebmérető játéklabirintustól. A régi kerékablakokban ez még nyilvánvalóbb volt. a 12 állatöv. melynek középpontjában a bika egészen megnyugszik. Ezen közép körüli táncok mindegyike mögött ugyanaz a minta rejlik. a nehézségek labirintusában tett hosszú tévelygés után. Egészen ritkán élik meg ezt az emberek tudatosan. melyet a Grál utáni kutatás végén talál: újra az egységhez vezet. amelybıl minden. Oheim?” És a tipikus válasz. illetve visszaútnak közte a fordulóponttal. A tulajdonképpeni és a lényeges minden rózsában más dimenzióban keletkezik. a kívül és a belül egy. a korridáig. a 4 paradicsomi folyó vagy a 8 szél. az oda-. Mindig az egyetlen közép körüli táncról van szó. amelytıl kezdve még egyszer át kell élnie az életet . Az asztal és a rózsaablak szimbólumának. ahol Parsifal a Grál-várban tett elsı. melyet minden légzési ciklus csalhatatlanul kifejez. a legtöbb embernek örömet okoz (lásd a búcsúkat). hogy sok katedrálist állítólag azért romboltak szét.Végül. mint az univerzum mindenkori képének hasonlósága is érthetı. mint egy mandalát . majd megmerevedik a kıfal sötétjében . és képes . A Grál legenda elsı csúcspontján. ahol 122 . amelyek labirintuson keresztül vezetı szakrális és profán táncokról számolnak be.csak már tudatosan. s ezt felismerni csak a középen. hiszen „a király és az ország egy”. élete fordulópontján válaszút elé kerül.

mert lehetıséget nyújt arra. a keret ólma és az egyre masszívabbá váló kıszerkezetek felé. hiszen Jézus Krisztust várják újra az emberiség éjszakáján. amikor az elhagyott Grálvárban reggel felébred. A nyomottság. a megtérés lehetısége. Épp ekkor zuhan az ellenkezı végletbe. úgy tőnik nem lehetünk meg nélkülük. ha nem az az érzés. szentestén. hogy megérkezzen a fordulópontra. és mindenben megfelel neki. amikor az eredet világos fényébıl jövet elérjük a rózsát övezı. Értelmezzük az élet közepén fellépı válság „szociológiai jelenségét”: nem annyira mennyiségi. A mikrokozmosz. Így az egyéni életciklusokban pontosan ugyanarra a szimbolikára lelünk. a színek sötétebbé válnak. hogy most minden célját elérte. és hogy innen visszaforduljon. szinte eltőnik . ez az a helyzet. Így az élet közepén kialakult válság. Heneloide megkísérelte. amikor anyagi becsvágya kielégült. Mi nyomasztja ıt. mert az életet tudatosan visszafelé kell átélnie. Parsifal. persze csak azért. hogy a szimbólumok tudattalanul mégiscsak becsúsznak. ami által a beteg királyt. csak azt ma „Midlife Crisis”-nek nevezzük és meglepı tehetetlenséggel állunk vele szemben. amelyet a Grál-legendához közel hozzánk. mert innen van csak visszaút a fényhez.” Más szóval: a birodalom (a Teremtés) egy király tükörképe. amelyeket apja. lesz depresszív. És épp ez a kitüntetett és megszentelt éjszaka . Csak a visszaút végén képes felismerni a Grál rejtélyt. ha közelebbrıl megnézzük. hogy ez még nem lehet minden. Fel kell nınie. hogy újra megtalálja az egységet. azért a legfontosabb. Legalábbis az élet ezen ısképeit tudatosan alig ábrázolják a mővészetben. Amfortast és beteg birodalmát (a Teremtést) meggyógyíthatja: „A király és országa: egy. fénytelen kıfalat. mint a gyerekek”. Gachmuret lovagi halála kívül a világban (a Teremtésben) kiváltott. mint a gyerekek. nehezebb felfedezni a megfelelı szimbólumokat. hogy kivonuljon és átmenjen a középen.” Ezt az üzenetet többnyire még veszik. Manapság. mint az említett visszaforduló. hogy felismerjük: itt a megtérés ideje. Gyakran épp akkor kerül az ember a legnagyobb válságba. mint azt világosan hangsúlyozzák. a sötétség idején megszülethet a felismerés fénye. hogy elérje a legnagyobb sötétséget (miután a Grál várból kitaszították). az egységhez. hogy megtartsa ıt a gyerekek birodalmában (az egységben). a katasztrófához vezet. Egyébként a világ megváltó fénye. hogy megismerje az egész utat. amikor mindent elért és tulajdonképpen a legboldogabb lehetne. hogy fia elkerülhesse azokat a szívfájdalmakat. bármikor is érjük el idıben. amikor elveszett az analóg gondolkodás és látás képessége. Krisztus is a legnagyobb sötétségben. amelyet Parsifal él át. feltőnik. nem juttok el az égi birodalomba. hogy végül a fénytelen falban végzıdjenek. gyerekként kezdi útját Anyja. azaz idıbeli szempont szerint tőnik fel az élet közepén.a legfontosabb. nyomott a közérzete. „Bizony mondom néktek. lesz szomorú. és így csak az üresség marad. Bár ez a „Midlife Crisis” nem más. hogy ha nem lesztek olyanok. Ezzel viszont egy döntı ponthoz érkezett el. amikor a szimbólum iránt nincs megértés. hogy újra „olyan legyen. sıt talán betérı idı. sokkal inkább minıségi aspektusa van. ahogy már mondtuk. amikor elérte a hatalmat. hogy fennáll a fordulat. csak aztán megkísérlik a 123 . Az egységbıl minden út ehhez a fénytelen helyhez és ezzel egy lehetséges fordulóponthoz. ez a mi látszólag egyszerő képletünk.kénytelen „megfordulni” és „magába fordulni”. a fény meg egyre inkább elvész ezen az úton.jóllehet a fény ekkor a leggyengébb. És mégis. a makrokozmosz. a téli napforduló idején született. Így vezet az út a rózsa középpontjából a sötétbe. De Parsifalnak fontos.

124 .könnyebb utat választani. Újra egy csalódás. színesbe öltözött idıs hippik megpróbálják magukat külsıleg. vagy ifjú voltukat azáltal bebizonyítani. A csalás végét akár meg is ünnepelhetnénk. amely egy öncsalási kísérletet zár le. Mi a keleti. ezoterikus felfogás szerint a csalások világában élünk. ezek is elég szánalmasak. de ne becsüljük le a csalódásokat. és minden csalódás meglebbenti Májá fátylát. és megint mindent csak látszólag elintézni. Azért szerencsére. mert ebben a szánalmasságban benne rejlik azon felismerés lehetısége. hogy maguknak új. fiatal partnert keresnek Mint minden tisztán külsıdleges megoldási kísérlet. kozmetika segítségével megfiatalítani. a Májá-éban. és szerencsére csalódással végzıdnek. Az érintettek hirtelen gyerekesek lesznek. hogy ez így nem megy. mert azok ugyanannak a mintának felelnek meg: egy csalásba vezetı út végei. ruhadivat. és elıkészítik a visszafordulást.

vagy ahogy kedve tartja. tegye saját életét a meditáció alapjává. Kísérelje meg festés közben. vagy gondolatban. megtalálni a mondottak ön számára szóló személyes értelmét. Meditáljon errıl.A következı oldalon az amiens-i labirintust látja. 125 .

amit a tékozló fiúról szóló példabeszédben találunk és a bukott angyalról Luciferrıl szóló kabalista ideában.megfordul és hazatér. Így mutatja meg nekünk a labirintus és a Grál-legenda szinte érthetıbben. ami gyakorlatilag mindig valami fontos bensınek (többnyire egy korábban lezajlott hitbéli misztérium emlékének a helye) külsı képviselete . mint a gyerekek”. Parsifalnak a visszaúton vezekelnie kell. Szimbólumainkból világosan kitőnik az a tény. Az orleanville-i négyszögletes labirintus centrumában (tehát a célban) a következı szavakat találjuk: Sancta ecclesia. az otthon maradottat. Ez ugyanaz a motívum. az új Jeruzsálem fekszik. A visszaúton jószerivel az odaúton képzett karmát találja. Minden kerülıútnak és akadálynak. jóvá kell tennie. A labirintusok a világ képeit ábrázolják.és az Atya (Isten) jobban szereti az elveszett. mert az emberek mindig is követték ezeket a külsı-belsı utakat. az új fény felé vezet És ezek az utak tipikus módon sokkal öregebbek.VISSZATÉRÉS Mindazonáltal a visszatérés. akkor is. hogy átéljen valami belsıt. mint a rózsaablak. Herzeloidében szimbolikusan). sıt nélkülözhetetlen elıfeltétele volt a hazatérésnek. mint a Santiago de Campostellára vezetık. hogy Parsifal lázad és távozik . melynek centrumában a Szent Város. és minden zarándokútnál errıl van szó. a szófogadót. egyenesen nyugatra tartanak. mint a kereszténység. minden hibát. s ezzel a Napot követik a hazafelé vezetı úton. hogy az elkülönülés nem volt hibás. fiú visszatérı fiút. amivel találkozunk. mint a jót. megvan az értelme.. amelyet a hiányzó tudatosság miatt az odaúton elkövetett. Tudatosan meg kell szüntetnie az egységbıl való kiválást (az anyában. szükséges volt. és azok rózsái így a Szent Városra nyíló ablakok lesznek. Ez annyiban érdekes. ab a megbánást és megtérést prédikálja és Saulus Paulussá válásának történetében. Klasszikus zarándokutak. és így a labirintusok templomokból való számőzetésének jószerivel egy félreértés az alapja. amikor a kabalisták a bukott angyalt. Keresztelı Jánosnál. Éppen ezt a saját közepünkbe való visszatérést vagy hazatérést akarja a labirintus közelebb hozni hozzánk. tékozló. Rendben van.” Ezért nem csodálkozunk annyira. hanem kifejezetten azt. azt kell beváltania. ha ezt nem tudjuk rögtön átlátni az élet labirintusában. még világosabban a hazatérés eszméjének keresztény területen is vannak gyökerei. amelyeken keresztül betérhetünk. hogy a teremtés nem szorul rá a mi javításunkra.. A célban. „Ha nem lesztek. azzal a kívánsággal. 126 . mint a gyerekek. Krisztus sem azt mondja: „Ha nem maradtok.HAZATÉRÉS . Lucifert. A visszaút következésképp keletre. Isten kedvenc angyalának nevezik. amennyiben az új gótikus katedrálisok is az új Jeruzsálem képmásai akarnak lenni. Az ember utazni kezd a külvilágba.

késıbb úgy leleplezni belül. akik a filmben mozognak. valószínőtlennek tőnik.A MEGFORDULT IDİ Végezzünk el egy gyakorlatot. (Tapasztalataink szerint nem ajánlatos segítség nélkül a születésnél tovább visszamenni.az ellenkezı irányba kezd mozogni (mint a régi filmeken a kocsikerekek).egy évre . Este.mint betérést . Kezdjük egy nappal. hanem egyértelmően bent van. Idıvel felismeri. Így valójában nem mi nézünk ki a világba. És nem látunk minden éjszaka különbözı filmeket álmunkban. ha teljességgel kizárja azt. A kép. megfelel-e annak. Hogy aztán az. mint nyitottsága a kísérletre. az itt és most-tal kezd. és csak a belsı átlátás szabadít fel minket Egyik érzékszervünk sem tudja úgy az illúziókat. csak most tudatosabban és nagyobb távolságot tartva. Ha idıvel bizonyos gyakorlatra tesz szert ebben a technikában. élje át még egyszer azt a hangulatot. ha már átélte a nap világos felét és az ágyban fekszik. hanem bent az agyban.egy hónapra . az még mindig leleplezheti az illúzió jellegét. Aztán menjen vissza még egy lépést oda. hanem a világ néz be hozzánk. amellyel ezt a napot kezdte. és ezen látópontok mindegyike továbbvezeti az információkat a látóidegen keresztül az agyba. 100 millió látósejt számtalan különbözı benyomást érzékel. akkor az az Ön számára átélhetetlen marad. amit látunk. hogy az. jóllehet a valóságban nagyon gyorsan forog. vagyis az ággyal. ha megfelelı idıritmusokkal játszik. Ha visszaérkezett a reggelhez. mint a szem. átéli a napot újfent még egyszer visszafelé. tudatosabban . A képek mindig bent vannak. amelyeket a szem bennünk kelt. Ekkor visszafelé megy az idıben. az éjszakát. az alakok viszont. amit képnek nevezünk. Tekintsünk meg egy mandalát. hogy a nap árnyoldalát. És akkor váratlanul megáll. valóság és nem egy film? Mert mit is látunk itt? 127 . és folytassa az álmát. és ez tetszés szerint kiterjeszthetı. még csak nem is a recehártyán. akkor hosszabb szakaszokat is át tud tekinteni. Egy bizonyos sebességtıl . amelyek reggel hirtelen már nem is léteznek? Biztos Ön abban. ahol a múlt éjszaka abbahagyta. fordítsa meg az idıt és menjen vissza. hogy Ön ezt a lehetıséget most valószínőtlennek tartja.) ILLÚZIÓK Majd minden csalódásunk külsı szemeinkkel kezdıdik.a mi képzeletünk számára hirtelen . vissza tud nézni egy hétre . Ezen az illúzión alapul minden film. amellyel Ön jártasságot szerezhet az idı megfordításában. amit ott látunk. nincs ám kint. egy forgó kereket. hogy minden szamár és minden hangya a maga világát látja.élje meg. nem. ami a reggeli felébredéssel kezdıdik. Az. A lektor. ahol a 100 millió egyes információból kialakul az.tíz évre egy életre. ami „ott” valóban van. Feltehetı. Mindenesetre. hogy már a kezdetben benne volt a lefolyás és a vég. De ha a külvilágot mint létezıt el is fogadjuk. amikor még aludt. a „valóságban” abszolút mozdulatlanul állnak az egyes képeken. vagy kevésbé fontos.

meridiánoknak nevezik. ahogy ezt nekünk a fizika már bebizonyította. addig az indiaiak azt a muladharától. amit mi szilárd tárgynak tartunk. az utolsó csakrától fölfelé érzékelik. amelybıl minden jön. Ha minden. avagy ahogy az indiaiak mondják: onnan ide. amelyek valóban nincsenek is. A gerincoszlop mentén. és amelybe minden megy. Más kultúrákban más nevek ismertek és van némi eltérés. Míg pl. Ez a tudás különféle öltözetben. illetve „körök”-et jelentenek és többnyire virágformában (mint lótusz) ábrázolják ıket az energia mandalái. gerincoszloppá válik. Minden mandalában látható ez a folyamat. Ezek az embert egy ovális tojás formájú rezgésmezıbe burkolják A képen a középpont mindazonáltal egy tengellyé. mindenütt megvan. és a hopi indiánok csak a hindu rendszer felsı ötjét veszik figyelembe. egy energiacsatornán. 128 . Az indiaiak talán a csakrarendszerükben fejezték ezt ki a legjobban. hogy végül is minden rezgés és ezzel energia. sokkal inkább rezgı energia . A csakrák „kerekek”-et.egy rezgı mandala. és éppen azon van. csak különféle kultúrák szemüvegén át szemlélve.csak olyan gyorsan rezeg. amely a makrokozmosz nagy mandalájában a világtengelynek felel meg. amelyek származhatnának akármelyik idıtlen szentkönyvbıl is. a sushumnán hét energiaközpont vagy csakra van. amely megállapítja. vagy az. az atom is energia. az univerzum határára. amelyek az energiaközpontokat összekötik.Mindenféle dolgokat. míg az indiaiak nadikról beszélnek. mint például az a kijelentés. hogy ezt mi már nem látjuk. amely azt a koronacsakránál behatolni és majd leszállni látja. de végül is egy és ugyanazon energiajelenségrıl van szó. Ugyanazt az univerzális folyamatot nézik tehát különbözı szempontokból. úgy a fizika szerint az ember is csak egy energiajelenség . Minden. A tibetieknek csak öt csakrájuk van. a középbıl a középbe. mert ık kettıt-kettıt összevonnak. hogy minden mindennel hálószerően összefügg. Így a kínaiak a vezetıpályákat. A fizika jutott el tudományaink közül a legtávolabbra. hogy olyan kijelentéseket tegyen. a tibetiek az energiát olyan szemszögbıl nézik. Az élı közép törvénye.

Nos. Az eredeti színei: a két külsı lótuszlevél: világító világoskék. oldalon a mandalaformában lévı embermandalát hét energiacentrummal. mint a mélyebb be. lássa el a 22. a lingam középen világoskék. Kösse össze ezt a hét központot egyetlen energiaképpé.és áttekintés szimbólumát. a kör: fehér. 129 . Aztán fesse ki az alább fekvı harmadik csakra képet. az ember auraképévé.

Nemcsak a makrokozmosz külsı energiája a mozog spirális alakban. Ez a csakra az emberi testben elfoglalt helye alapján a felsı három és az alsó három csakra közötti energiamezık kiegyenlítıdését ábrázolja középen. Színutasítások a keleti hagyomány szerint a negyedik csakrához: szürkészöld hexagramm fehér körben. A két egymáson áthatoló háromszög az univerzum poláris erıi között itt a kiegyenlítıdést képviseli. ahol is az ébresztésre vár. 130 .a keleti elképzelés szerint. A sushumnában áramló energiát az indiaiak „kundalini”-nek. 12 cinóbervörös lótuszlevéllel körbekerítve.A negyedik vagy szívcsakra ábrázolása olyan elemeket hoz felszínre. amelyeket mi a középkor keresztény mővészetébıl már ismerünk. ami „spirál”-t jelent. a szív területén. A „kundalíni” kifejezés a szanszkrit „kundal” szóból ered. kígyóerınek nevezik A kundalíni kígyó elképzelésük szerint három és fél spirálba tekeredve a legalsó csakrában (a muladharában) fekszik. az ember belsı energiája is analóg módon áramlik . az alsó Sakti istennıt és vele a nıit. hanem a mikrokozmosz. Így záródik be ez a kör is újra. így a hexagrammot és a tizenkettı szimbolikáját. a felsı Sivát és vele a férfi elvet.

131 .

Abban az idıben a kígyó szentnek számított. az isteni Középpé válnak. két kígyóval. egy ponttá. ahol a két kígyó találkozik. Alul a Hermes-botot látjuk. melyek a polaritást szimbolizálják. Úgy tőnik azonban. Itt egy kígyó (energia) egy boton (gerincoszlop) három és fél csavarodásban tekeredik a magasba. hogy az antik korig Nyugaton is élt. Aszklépiosz templomaiban kígyókat tartottak és az istenség megszemélyesítéseként tisztelték ıket. ha például az Aszklépiosz-botra. a feketével és a fehérrel. bár a tudás az energiaáramlatokról elveszett. és mi most fedezzük fel újra Keleten. 132 . a görög orvosok szimbólumára gondolunk.A spirál formájú energiafolyamról való tudás nálunk már csak nyomaiban lelhetı fel. s középen. Az Aszklépiosz-bot máig jelvénye a nyugati orvosoknak.

Milyen forma illik az Ön személyes megérzése alapján az energia áramlásához? És ez milyen színt igényel? 133 .Használja fel ezt az oldalt arra. hogy megalkossa saját energiamandaláját.

Mi is minden technikánkkal és haladásunkkal együtt a természetbe ágyazva maradunk. Az oda vezetı út mindenesetre kinn a periférián kezdıdik. Ugyanakkor minden egyes szál szár. és amíg mi követjük. A mandalacentrumban minden különbözıség megszőnik. Itt egy fa évgyőrői alkotnak mandalát. arra ráutalva élünk A természet viszont tele van mandalákkal. hogy a periférián vannak. és nem lehet nem látni. újra mandalák vannak elıttünk . Sem a Kelethez sem a Nyugathoz nem tartozik. különbözı kultúrák mandaláit fogjuk keresni. Valójában végül is csak saját közepünkben találhatjuk meg. ami azt jelenti.A TERMÉSZET MANDALÁI A mandala a Közepet reprezentálja. ág.az Egy megnyilvánulásai a legkülönbözıbb kifejezésekben. Ha a különbözı növények magvait nézzük. az egyetlen közepet veszi körül. Végül is minden növénynél e mag körül forog minden. azok egyetlen középben egyesülnek. amiben számára a növény örök és idıtlen. törzs keresztmetszete egy mandalát képez. ez biztosítja különbözı fejlıdési szakaszokon keresztül a fennmaradást.a legnyilvánvalóbb ez a gyümölcsökben melyek majdnem teljesen golyó alakú formája az egyetlen magot. hogy azok a szó legszorosabb értelmében univerzálisak . s ez horoszkóphoz hasonlóan köt egyetlen képbe teret és idıt. de ezek különbözısége csak külsıdleges lesz. Minden természetes rózsa közepében növekszik a keresztény szimbolikából ismert mag. Minden kultúra és minden ember részesül a természetbıl. a legkülönbözıbb mandalákba fogunk ütközni. 134 .

135 .

hogy a tudomány csak sokkal késıbb fedezte fel ezt az elvet. Csak az a bámulatra méltó. Most a virágokat akarjuk újrafelfedezni . 136 .A rózsaablakok egy virág alakjának utánérzetei és az ablakrózsák részben ugyanazon elv alapján vannak felépítve.s minden virágban a mandalát.mint sok más esetben is. hajtásai. Talán „újrafelfedezésrıl” kellene itt beszélnünk . mint a virágok szirmai.

Most Ön ezt az ábrát személyes.vég nélküli. Minél többet tanulunk meg látni. színes pókhálójává változtathatja. 137 . annál többet fogunk találni. Itt egy kézenfekvı asszociáció a pókháló mandalastruktúrájával.A mandalák sora végtelen .

Fesse ki a pók mandaláját. Aztán meditáljon nyugodtan a hálóról is.A BENNÜNK LÉVİ PÓK Bár tökéletes a mandala. amíg szemtıl szemben a halállal már nem tagadhatjuk tovább.talán még meg is szereti. Szedje össze a bátorságát. hogy láthatatlan legyen és csak a fogoly halála pillanatában lesz számára valóság. annál inkább belegabalyodunk a hálóba. Mi is így fojtjuk el ezt a hálót. hogy Ön is magában hordja valamiképp a háló lényegét. foglalkozzon közben egy kicsit a saját pókságával . akik valahol a periférián. mert más lényeket is fogunk vele és otthagyjuk ıket vergıdni elfeledve. hogy tudattalanul is többet látunk. de hát az a háló lényege. A pókháló mandalája. Ezért annak olyan finomnak kell lennie. minél kevésbé szereti Ön a pókokat és a pókhálókat. A szimbólum tovább bontható: a pók is azzal az illúzióval ténykedik. és mi vagyunk a rovarok. amit az elıbb alakított ki. végül tudatosan megélni. mert ez a háló megmutatja a mi alattomosan leselkedı természetünket is ebben a mandalában. az ugyanis annál biztosabban van ott. Természetesen elıször még nem tudja magában felfedezni és a többiek egyáltalán nem találják meg Önben. Csinálja szépre. mint szeretnénk: minden ember hasonló hálóban él. És azért. ami ıt számtalan szállal köti a világhoz! Ezt a hálót kell elıször felismerni. és azért. hogy megváltsuk. fogságba esnek. hogy mi magunk is mennyire vergıdünk. hogy „neki nincs is hálója”. és nézze meg mégis. hogy ne is lássa senki. sokszoros felfüggesztettségünkre és felkötöttségünkre emlékeztet minket. aztán elfogadni. Valószínőleg azért ilyen undorkeltı szimbólum a pók. Minél többször és minél tudattalanabbul háborgunk összevissza ebben a világban. mégis elıször kellemetlen érzéseket vált ki a pókháló belılünk. 138 . mert ez is egy felismeréshez vezeti. mert a világgal való összeszövıdöttségünkre. tehát az elanyagiasodott teremtésben. és érezze közben. Hiszen olyan kifejezıen mutatja meg a pók lényét (és a hálójáét). mint minden más mandala leképzése a Teremtésnek.

139 .

amelyek az ısörvényre és a labirintusra emlékeztetnek. egészen a csigák házáig. 140 . a tengeri sün formája és a szellırózsák.mind mandalák. a korallok .Sok kagyló mészháza.

Ezen mandalák egyikébıl. 141 . született a hagyomány szerint a szerelem istennıje: Vénusz. nevezetesen egy kagylóból.

Még egyértelmőbb lesz ez a benyomás. hanem a gyöngyházragyogású gyöngyök szülıhelye is. 142 . és a könnyek meg az újjászületés ezen szimbólumai . ha a gyöngyöt a közepén kettévágjuk.szintén mandalák: már a háromdimenziós golyóalakon megismerjük a ragyogó mandalát.A kagylómandala nemcsak a szerelem.

amelyek külsıleg is leleplezik anyagsúlypontúságunkat. hogy megteremtsük az égivel.amely a világit és az anyagba süllyedtet szimbolizálja .körkörös. félgömbszerő kupolát emelünk. Isten házai azonban . Még ma is látjuk ezt az afrikai kralon vagy az indiánok tipijén.állandóan mandalaformában készülnek: minden bazilika stílusban épült templom és a görög ortodox templomok is fentrıl nézve pontosan a tibeti yantrák alapformájára hasonlítanak A négyszög alapú alépítmény fölé .Az emberek hajlékai eredetileg gyakran voltak mandalaformájúak. a teljesség elveszített felével a remélt kapcsolatot. Ezzel szemben mi négyszögletes házakba költöztünk.mind a mai napig . 143 . A vallásos helyek.

144 . mert azok eredetileg szakrális helyek voltak. s ez kiderül a „theater” szóból is. a Notre Dame du Haut mellé. a druidák és elıdeik gigantikus kalendáriumán is láthatjuk. ahol az istenivel való találkozás által gyógyítanak”. e formában létezik tovább.Most. Modern színházaink és cirkuszarénáink szintúgy kerekek. A Kelet vallásos építményeit. hogy a mandalához főzıdı kapcsolatunkat már elfelejtettük. és az egyiptomi meg a maja piramisok is ugyanerre az elvre épülnek. A „theater” szó két görög szóból (Theos = Isten és Jatros = orvos) tevıdik össze és eredetileg annyit jelent. „Pogány” elıdeink ugyanazokat az elveket alkalmazták szent helyeikre. ahogy ma a Stonehenge-en. a pagodákat és a sztupákat még ma is egészen tudatosan ezen minta alapján építik és használják. Ronchamps mellett az építész Le Corbuiser egy kis lépcsıpiramist is épített temploma. hogy „hely.

A csúcson lévı kereszt ezt még tudatossá is teszi. Meru. És valóban a hegy teteje egy mandala centrumában van. az istenek perspektívájából nézve a következı formát mutatja: 145 . hogy közel vannak az istenekhez.Az emberek érzése mindig is az volt a magas hegyek csúcsán. az indiaiak szent hegye egyenletes alakjával.

pusztán az üres térbe helyezett alakjával . az egy yantra az Istenségnek. bizonyítja például ez a krisztusi mondat: „Mert bizony mondom néktek. Egy egészen hasonló jelenség ölt testet az egyiptomi piramisokban. mint Isten egyik házával. Ez az elképzelés naivnak tőnhet elsı pillantásra. hogy felismerjék magukban az Istent.azt az energiát vagy erıteret. Ennek a felbonthatatlan kapcsolatnak köszönhetı. és ezért elválaszthatatlanul összefügg különbözı gyakorlatokkal és technikákkal. mert Isten lakása. egy energiamezıt alkot. de az eszközök. és ami az olaj a lámpának. Isten birodalma bennetek van”. akárcsak a katedrálisokban és különösen azok rózsaablakaiban. hogy ott nem züllik a vallás olyan könnyen külsıséges eseménnyé. 146 . Keleten még ma is úgy vélik. Nekünk keresztényeknek ugyanez az elméletünk. Ezek a hely és a tér minıségérıl alkotott elképzelések alapján építették mandalaformában a Kelet templomait. hogy minden yantra éppen azért. A Kelet ezzel szemben mindig is megtartotta Isten megtapasztalásának eszközeit. akárcsak az.„Ami a test a léleknek. Minden yantra megteremti . hogy Isten egy idıs bölcs férfi. A vallás ott mindig az érintett embernél kezdıdik. amely aztán automatikusan tartalmazza az Istenséget.” Ennek megfelelıen igen óvatosan bánnak Keleten a yantrákkal. és a cél is lassan homályba süllyed. Az objektum és a szubjektum eme összekapcsolásában ígéretes titok rejtızik. amelyek elısegítik ezen emberek fejlıdését. és ez a rítus magába foglalja a hívı spirituális fejlıdését is. amelyek külsı elhatárolódásuk által a Szentet a profántól elkülönítik. Alább egy pagoda alaprajza. Ezen energiaelképzelés alapján a yantra az illetı Isten komplex szertartásává lesz. igen. és ezek közé tartozik többek között a yantra. némely keresztény számára meglepıen hangzik ma már ez a mondat. Hiszen azok is szent területek. amelyek segítségével át is tudnánk élni ezt a mondatot. melyet nekünk ajándékozhat a Kelet. amely az embereket meg sem érinti. elvesztek. De ez csak az elsı pillantásra van így. azt.

147 .

a tér nélküli pontot „bindu”-nak nevezi. hogy a tudatot központosítsuk. mely megfelel az ısrezgésnek. Soha nem említik hangosan vagy profán összefüggésben ıket. A legfontosabb mantrák egyike. A mantrákkal is nagyon óvatosan bánnak Keleten. amely a harmadik szem helyén van. egy olyan szótag. Mint azt még látni fogjuk. A Kelet a centrumot. amely az Egyet és az Egészséget transzcendentális szinten tartalmazza és egyidejőleg az anyagi teremtés csírapontja is. A nyelvben. de meghatározott hangzása is van. Bánjon Ön is érzéssel a yantrával. amely szintén hozzájárul ahhoz. A bindu minden teremtés ıspontja. Az emberben a bindu annak a hatodik csakrának a középpontja. nemcsak meghatározott alakja és meghatározott színe. amely a tudatot önmagától erre a helyre irányítja. A Yantra-meditációhoz tartozik még egy úgynevezett „mantra”. a szavakban még él ez a kapcsolat a hangok és a színek között. mert azok az ember legfinomabb részét érintik és a durvaságtól megsérülnének.A Szent Tér keletkezésérıl és szerkezetérıl vallott keleti elképzelések messzemenıen egybeesnek a mi rózsaablakoknál szerzett tapasztalatainkkal. a cigányok ismernek egy nagyon egyszerő meditációt. A kifestés magától nyitottá teszi Önt rezgései iránt. 148 . mert a yantrának mint energiamintának. az az „óm” (aum = ámen). illetve hang. A Yantra-meditáció során a meditálóban ez a centrum és a yantra centruma a figyelem összpontosítása által egyesül. az a pont. A hangok alkalmazásában nincs semmi csodálnivaló.

149 .

150 . érzi. hogy elképzeli. ugyanarra a középre. és mégis csak egy Közép van. hogy külön vagy egyszerre) és erıfeszítés nélkül megfigyeli azt. követi a tudat különbözı rétegein. amely a központot célozza meg) és a „koncentrikus” (összefoglaló. majdnem szándéktalanul. Ha az ember mantráról kezd gondolkodni (ami annyit jelent. különbözı mandalák vannak és különbözı centrumhoz vezetı utak.MEDITÁCIÓ Minden meditációs technika végül is ugyanarra irányul. (Egy rezgı forrás is ilyen teret kelt.különösen a tantrikus yantrák . Csak meg kell nyílnunk a mandala felé. amely példaként szolgál majd nekünk a mandalameditációhoz. miközben egyre gyengébben lehet ıket érzékelni. újra és újra ugyanaz a ciklus jövéssel. történetek mesélı szemléltetésével -. figyelni kell arra. úgy az is rendben van. Ahogy nincsenek helyes és hamis mandalák. mert csak az vezet az elsı döntésig: az intellektus vagy mi magunk.a mandalameditációhoz . Lehet egy gong.) A koncentráció tehát kettıs módon is kapcsolódik a mandalához.értelmi folyamatok által. mint a rendszeresség. ha igényli. hallja. akkor hagyja valóban lerezegni. az „Om”. csak aztán könnyedén. látja. Az csupán az intellektus szórakozása.ezzel szemben tudattalanul vezet a közép felé. A mantra lényegében egy hang . amirıl itt szó van: a „centráció” (egy folyamat. Gondoljunk még egyszer a labirintusra! Itt a szó szoros értelmében az érzékek segítségével kell a Közepet keresni. mégis mindet a Közép princípiuma egyesíti. amelyek fokozatosan halnak el. amelyet a mandala szemeinken keresztül a bensınkben hátrahagy. kövesse azt.mint pl. A mantra egyetlen értelme a Középre törekvés. A lektor. A legtöbb mandala . Ha elveszti az ember a mantrát. A „koncentráció” és a „mantra” fogalmak tisztázásán keresztül tapogatózunk egy technika felé. vissza kell térnie a mantrához és újra meg kell figyelni: ahogy az fokozatosan eltőnik a tudatban. és mégis sokféle megközelítési mód van.s néhány lehetıséget már megismert. Nos. Amíg a nyugati rózsák a struktúra által adott tudattalan középre törekvést akarják támogatni . a neki abban a pillanatban megfelelı formát . És ezzel már a következı lépésnél vagyunk: a mantrameditáció technikájánál.a vízbe dobott kıhöz és annak koncentrikus köreihez hasonlóan. A koncentráció szóban két kulcs is rejlik. Itt is követjük azt a benyomást. Még egyszer megismétlem: ne hagyja magát a javaslatok által korlátozni.igen alkalmas. Egy ilyen hangkép pontosan megfelel egy mandala vizuális képének. majd elveszítjük azt (többnyire az elterelı gondolatok miatt) és aztán megint kezdjük elölrıl. és így tovább. addig a Kelet általában a mintában rejlı erıre hagyatkozik. Ilyen értelemben minden mantra természetesen mandala. illetve más gondolatok kerítik hatalmukba. Ha Önnek más az ízlése vagy most formálódik egy másik ötlete. ahogy számtalan mandala létezik. se rossz meditációs technikák. Koncentrikus köröket képez például egy vízbe dobott kı. úgy nincsenek se jó. Tapasztalatom szerint a technika módja kevésbé fontos. Mindenkinek meg kell keresnie. és magától megindul a koncentráció folyamata. egymásra hangolt). melyek megnyitják számunkra azt. akárcsak egy yantráénak. hiszen a tudatunkba esik és ott rezeg . mindegy. Az errıl folytatott vita nem veszi figyelembe a lényeget. amely érzésem szerint a mandalák megéléséhez . egy hangkehely vagy egy harang hangját (egyébként mind a három a maga formájában mandala) követni. csak buzdítani. menéssel.

hogy egyszer beesünk a középpontba.. Ha a meditáció minden szándék. majd visszatérünk hozzá.megnézzük a mandalánkat. aztán belefeledkezünk más gondolatokba. Noha ez szükséges az elején.. mégis túl kell tennünk magunkat rajta.. és ez a remény az. igény. és így tovább. amely minket újra ott tart és akadályoz. 151 . elvárás. remény nélkül. elıre megfontolt cél nélkül történik.. abban a reményben. akkor következhet be ez.

mi történik. az İspontban. az az: hogy a yantra és a megfigyelı Egyek legyenek a binduban. a Teremtésbe.Az életünk legnagyobb részét az a kívánság uralja hogy értsük. 152 . Amennyire egy yantrameditációnak egyáltalán célja lehet. a világ összefüggéseibe. De csak a mandala centrumában válik lehetségessé a belátás az élet kerekébe. Ésszerően akarunk cselekedni és belátóak akarunk lenni.

tehát a még nem anyaginak felel meg. a növekvı félhold a Víznek. a kör a Levegı tattvának.a rózsákból már ismert struktúráknak Csakhogy a Kelet külön megırizte mandalái elıállításának elméletét és rendszerét. a háromszög a Tőznek. Alakítson ki az alább fekvı szabad oldalon ezekbıl az alapformákból egy mandalát. A centrumot a bindu képezi. Az öt alapforma: a pont az akasa-elvnek.A geometriai struktúrák. A következı. amely az akasa elemnek. Ebbıl az öt alaprezgésbıl keletkezik az egész teremtés és ezzel minden yantra is. megfelelnek .ahogy ez már a centrum azonos szemléletébıl is feltételezhetı . a négyszög a Földnek. és közben élje meg az egyes szimbólumok minıségét! 153 . Minden tattvának megfelel egy formaszimbólum. már anyagi szintet a négy másik elem vagy tattva képezi. amelyekbıl a yantrák felépülnek.

amely az ember tulajdonképpeni lényét ábrázolja. tehát az isteni Én-t. csupán a személytelen Abszolútat.A keleti ember számára egy yantra elıállítása: szertartás. A templomok építése is így lesz istentiszteletté. miközben nálunk az individualitás és általa az ego lesz ma a mővészet hajtórugójává és középpontjává. ami az ego gyengítését szolgálja az én javára. Istent. többnyire a VastuPurusha-Yantrának. Ebbıl a fordított mővészetfelfogásból meditációnk számára is világossá válhat valami. mert soha nem érinti az individuum egóját. Az egót hangsúlyozó nyugati felfogás. soha nem találhatja meg a Közepet. 154 . Így tartja meg a Kelet mővészete vallásos jelentıségét. Meditáció csak a keleti értelmezés szerint „történhet”. amely a mővészt vagy a meditálót (Keleten ez ugyanaz) állítja a középpontba. Hiszen azok mindig egy yantra formának felelnek meg.

155 .

a Szent Egybe vezetnek. hogy a Két poláris svasztika (napkerék) egymásra fektetve alapformát képez. Különlegesség a gyakran felbukkanó négy ajtó. Mögötte ott rejlik a polaritás-szimbolika. vagyis az Isteni. melynek alapmintája a kör a négyzetben.A számszimbolika analóg módon a yantrákra is érvényes. 156 . amelyek azáltal keletkeznek. Kiegyensúlyozott összjátékukból keletkeznek a kapuk. A balra forgó (pusztító) a jobbra forgó (építı) erık az anyagi világ szintjén összetartoznak. amelyek a belsı körbe. a Végtelen a véges anyagi közepette.

157 .

Ez a templom három azonos felülető yantrából áll. a legszentebbeket (a hegyet és a templom középpontját) spirálformájúan körbejárva egyre magasabbra és ezzel egy idıben a Középhez egyre közelebb vezette (vö. a legfontosabb.” 158 . bár görög kereszt volt az alapmintájuk. amelyre itt csak utalunk. században egy Szent hegyre telepítettek. oldalon). semmi sem lesz számodra lehetetlen. a nirvánáért élt) egy kijelentésével fejezzük be: „Ha a szívedet egy pontra irányítod. egy körbıl. és az indiánokhoz hasonlóan ık is használják gyógyítási célokra a mandalákat. hogy a korai templomoknak. hogy a végsı tudás minden formát nélkülöz. Keletre tett utazásunkat most épp Buddhának (aki az ürességrıl szóló tanításáért. Minél magasabbra és a Középhez minél közelebb jöttek. Példaként szolgáljon itt a Barabadur Stupa alaprajza Indonéziában: ami egy tökéletes yantra. amely ıket. Ez a három azonos felülető mértani forma a chartres-i katedrális rajzában lényeges szerepet játszik.A yantrákban sok mindent újra fellelünk. A hívık egy szimbolikus zarándokutat tettek meg. a Napisten. annál alaktalanabbak lettek az utat szegélyezı Buddha-szobrok. Még ha a keleti és a nyugati templomok külsıleg teljesen eltérıen hatnak is. a legszentebb mindig a két gerenda keresztezési pontján. Az indiaiak szintén ismerik a „szerencsekereket”: szintén használnak labirintusokat koncentrációjukhoz. egy négyzetbıl és egy téglalapból. a legszentebb. Egy egész templomvárost foglal magába. a horoszkópon át vezetı szimbolikus úttal az 76. Akárcsak az indiaiaknál: a legbelsı ereklyetartó. és némely Grál-legendában a Szent Grál három ilyen táblán nyugszik. Van egy további különös egybeesés. amelyet a 8. ahol mi azt egyáltalán nem értjük. az azonos felülető alakokat használják a cigányok beavatási kertjükhöz. Pontosan ezt. ami által azt jelezték. Emlékezzünk rá. mint a román stílusban vagy mint a latin gótikában az oltár. a mögötte rejlı lényeges elvek nyilvánvalóan összhangban vannak még ott is. Isten lakása mindig a yantra központjában van. amit már megtaláltunk a katedrálisokban. Surya templomában található Orissában. úgyszólván a templom legjelentısebb helyén áll.

159 .

ha most rögtön hozzálátna ezeknek az árnyaknak az átugrásához? 160 . ha jól megnézi. akár nem. hogy a belsıvel világosabban felismerhesse. megtalálhat mindent . jól tudva. Érezze át közben a mandala keletkezését. hogy milyen pontosságra törekszik.a binduból kiindulva . akár átéli azt tudatosan. és ha Önnek ellenkezı benyomása van. akadályokon és árnyékokon múlhat.és színelemkészletébıl teremti.szerkeszteni. az csak azokon a határokon. látszólag üres oldalon. hogy az. Úgyis ott kell annak keletkeznie.Az következı. amelyeket Ön a határtalansága elé helyezett. zárja be mindig újra a külsı szemeit. az Egy kifejezése. Az Ön kreativtására van bízva. mindez attól függ. Ha azután elkezdi . Ez a készlet határtalan. Mi lenne. pontosabban mint Ön. hogy hogyan lép tovább. és hagyja a mandalát a belsı szemei elıtt kifejlıdni. A mandalát a maga határtalan forma. talán zárja le elıször tudatosan a külsı szemeit.nevezetesen egy bindut. hogy milyen igényei vannak a szerkezetet és a harmóniát illetıen. hogy milyen segédeszközöket használ. Abból kiindulva szerkesszen újra egy „saját” mandalát. hiszen Ön azonos e Teremtés összes megjelenési formájával.

161 .

hogy ne kerüljön annak hatása alá. Azt a „semmit sem akaró” elfogadást értem ezen. Mint már többször mondtuk. de ez esetben a világ lesz feladattá. hogy még valamit meg ne tudna tenni a nyugodtság érdekében. Ezt nevezik általában koncentrációnak Ez valójában kifáradáshoz vezet. Akinek ez kapásból nem sikerül. Azt minden aspektusából. szétszóródnak 162 . rámered a centrumra. hogy valamelyik részleténél lehorgonyozna . ahogyan van.így az egész automatikusan valamennyivel életlenebbé válik. Mindent. de elıször megnézni. hogy ezt a könyvet . ahogy tekintete lazábbá válik. ahogy az nyugszik! És mivel senki sem olyan nyugodt. A mágusnak úgy kell megértenie a világot. míg az egész mandala nem lesz a látóterében . mert így van. és megkísérli a mandala perifériáját kizárni. hogy Belülre jussunk. és ezért visszatérünk még egyszer a szemekre és a látásra. Akár zenehallgatás közben.mindkét verzió megvan Keleten és Nyugaton egyaránt. több út is vezet ugyanahhoz a Középhez. Én személyesen a szemlezárás egy bizonyos ideje után inkább a nyitott szem útjának vagyok az elkötelezettje. ha egy rózsaablak elıtt áll. hogy elfordulunk a Maya világától. amíg a formáktól való függés és az azokba való kapaszkodás megszőnik. jóllehet az egyes részletek kevésbé élesek. és aligha viszi Önt közelebb céljához.megnézni és felismerni. a misztika útja. Míg a misztikus egyenesen a közép felé fordul. A szemek bezárása azt jelenti.ilyenkor mindent egyformán él át. Minden egyes érzék befolyásolja a többit. ami van. Próbáljon meg ehelyett egy hasonló nagyságú mandalát egészében érzékelni. az kísérelje meg a következıt: alkosson mindkét kezébıl távcsıszerőséget vagy szemellenzıt és nézzen át rajta. és majdnem csak azt érzékeli. mindig ismét meg kell nézni. és tudom. ezért érdemes a nyugodt kitekintés felé fordulnunk. Ez lényegében a mágia útja. majd nyissa ki lassan a kezeit. hogy koncentrál a Közepére. de leginkább a látásnak szenteltük.noha egészen az Öné kell legyen . Ha Ön egy nagy mandala. a Középhez. Nekem személy szerint úgy tőnik. a nyitott szemmel megtett út a nyugati ember számára alkalmasabb. aztán kimondani. mintsem éles képe lesz a látottakról. ezért talál olyan helyeken.én alakítottam ki. az illúzióktól. Nézze meg a mandalát egészében anélkül. akkor az a legjobb. Nos. mint a zárt szemmel megtett. mind a négy égtáj felé vannak kapuk. nyugodt tekintettel úgy kell hagyni. akár egy pillantás közben érezzük a szeretetet. és a valóságot belül keressük Ez az aszkézis. Ezt a könyvet nem kizárólag. Majd fokozatosan elkezdi kiszélesíteni a látóterét. amik Belülre vezetnek Most is felhasználhatjuk mind az öt érzékszervünket. amíg azok fokozatosan be nem keretezik az egész rózsát. ahol én a kérdést sejtem: „És most? Most mi legyen?” látszólag egyszerő utalást: „Megnézni” és semmit se tenni vagy mindent megtenni. a mágusnak épp ez a periférián át vezetı út lesz a célja. és megtekintésekor át is kell rajta látni. amelyik nem ragaszkodik semmihez anélkül. hogy el ne határolná magát . a tekintet és a hang ellágyul és szeretetteljessé válik. Kezdje nyugodtan azzal. mindig meleg lesz testünk hımérséklete is. bizonyosan nem helyes az egyiket mint nyugati. hogy rendben van. a középpontra. kevésbé rögzül. Abban a mértékben.Mint már láttuk. Az út közötti különbséget bemutathatjuk a mandalán. és Önnek inkább benyomása. mindaddig. A nyitott szemmel megtett útnak ugyanaz a célja: megtalálni az egyetlen igazságot. a másikat mint keleti utat aposztrofálni . azt úgyszólván kirekesztjük.

Idıvel egyre könnyebben képes lesz majd egy nagy látóteret ellazult. amely az egységek megragadására van kitalálva. ahol Ön van.” 163 . mert ezek a többi érzékét is a közép felé irányítják Ilyenkor a jobb agyféltekébıl él. ellágyult tekintettel felfogni. meg minden más érzékszerve átáll az egész megtapasztalására és elválik az egyes jelenségektıl. teheti ezt más helyen is. mindig éppen ott van.a gondolatai. Végezze el ezt a gyakorlatot egyszer egy templomban. amire szüksége van. kevésbé fog a részletekhez tapadni. „Minden. akkor mindkettı megkönnyíti meditációját. egy rózsaablak elıtt. és ha van hozzá még orgonazene és tömjénillat is. A szemek és a gondolatok. Ha nem tud vagy nem akar egy templomban gyakorolni.

164 .

165 . A plasztikus térbeli látás éppen azáltal keletkezik. s ezek egy kicsit távol állnak egymástól. hanem annyira el vannak lazulva. ami Ön mögött történik. hiszen ezt a középsı ceruzát látja mindkét szemével. hogy a tárgyak idınként megduplázódnak. Most valami meglepı történik. és egyszerően azon alapul. ami néhány méterrel mögötte van. A félszemő mindent síkban lát. hogy Ön az illetı dolgot mindkét szemével külön-külön látja. a legplasztikusabban . Ez a tapasztalat egészen normális. és máris két ceruza van a képben. ha egy ceruzát vagy valami mást maga elé tart. helyezze egymásra a tenyereit! Nézzen élesen a kezeire. és a két dologból négyet csinál. máris négy lesz belıle. összeejtheti a két belsı ceruzát. és a két külsıt csak egy-egy szemmel. Csak élesen oda kell néznie és a „szellem” máris eltőnik. és kövesse tekintetével egyidejőleg mindkettıt! Így egyre nagyobb lesz a látómezeje. Ezt a gyakorlatot nagyon egyszerően kiterjesztheti. hogy a szemek már nem egy pontra vannak fókuszálva. hogy valamit két szemmel látunk. és aztán nem a ceruzára. hanem a valamire pillant.LÁTÁSGYAKORLATOK Nyújtsa ki elıre mindkét karját. Ahogy nézi a három ceruzáját egy ideig. és ha távolra néz. hogy egy dolog hirtelen kettéválik és egyenesen két egész új tárggyá úszik. úgy négy helyett hármat lát. hogy direkt oda nézne. Ha játszik egy kicsit a távolsággal vagy a szemekkel. ami a mélységet hozza.jóllehet az a „valóságban” egyáltalán nem is létezik! Ez meglepı és mégsem az. anélkül. Ha ezt már tudja. És azt is észreveszi majd. ahol az elıbb még kettı volt. csak egy kis lépés tovább. s Ön már megint egy dolgot lát ott. hogy az még a félkörén is túlmegy. nem létezik számára a harmadik dimenzió. észre fogja venni. Ehhez két ceruzát tart 30-40 cm-re az orra elé. még azt is érzékelni fogja. fokozatosan szedje szét ıket egyre távolabbra. Észre fogja venni. hogy a középsıt látja a leghatározottabban.

Éppúgy tud kettıbıl elıször négy. elıtte fekvı szintre néz. azt is meg lehet tenni. még egy további lépesre van szükségünk: ahogy minden dolgot meg lehet kettızni. Ezt a következı mandalával gyakorolhatja: tartson a T'ai Chi mandala és a szemei közé egy ceruzát és nézzen rá! A háttérben két.Hogy az egészet megélhessük egy könyvben. hogy Ön egy kigondolt. ha mellette a mögötte lévı szintre pillantunk. 166 . aztán három mandalát csinálni. tompán és kicsit elmosódottan látszó mandalát észlel.

Eddig minden gyakorlat és technika volt. Ezeknek a geometrikus virágoknak a színe piros és kék. ugyanazokat a téglalapokat találjuk rajtuk. a fonalon kívüli körben: lila. És most a másik. hogy az utazásnak ez a befelé hatoló módja éppoly örömet okozhat. nem lényeges. Ehhez nincs sok hozzátennivaló. A határ. A cigányok saját lépéseikkel mérik ki: egy lépés széles. Ha a keleti szınyegeket még behatóbban szemügyre vesszük. két lépés hosszú. hogy a muzulmán imaszınyegen utazni indul és repülni kezd. Ha megnézzük az iszlám imaszınyegeket. amikor 167 . ezeket lila fonallal kerítik be. A két nagy négyzet: világoszöld. és már útra is kelhetünk. és ezek olyan nagyok. amíg elıször négy „virággá” lesznek és aztán hárommá. koncentrációja pedig „középen” van (bizonyára a két agyfélteke között).) E motívummal gyakran azonosítják Krisztust. aki magáról azt mondja. hogy nem véletlenül van a beavatásnak szánva. amelyet a zsidó kabalából is ismerünk. ı az a szılıtıke. ezt teszik a cigányok. A cigány tehát ül a két „virággal” szemben és „nyugodtan” nézi azokat. Ezek a minták gyakorlatilag kivétel nélkül szimmetrikus elrendezésőek.A látásgyakorlatok kulcsot adnak a cigányok beavatási kertjének elsı titkához. és az. Ez a kert két téglalaphoz kapcsolódó négyzetbıl áll. tulajdonképpeni titka a kertnek. A repülı szınyegekrıl szóló keleti mesék azt tanítják. akkor felfedezzük. Fesse ki ezt a kertet a következı utasítás szerint: A kétszeresen bekeretezett geometrikus alakok . hogy egy piros mindig egy kékbe ütközik. egy olyan motívum. annak kertjében könnyen elképzelhetjük.kékek. és ha „most” nem történik meg. az egyszeresen bekeretezettek . A másik mezıben a Grál három táblája van két oszlopba rendezve egymáson. a középsı „virágon” keresztül útnak lehet indulni. mint a külvilágban tett utazások. Ez megtörténik. Végül is ezt az életfát már egész az elején észrevesszük. amikor önmagukat avatják be. és úgy váltogatják egymást. amit az ember mondhat. A lektor.pirosak. és tele vannak mintával és ornamenssel. Ez így sokkal komplikáltabbnak hangzik. (Az életfa a „megtartók” hierarchikus rendjét és egyben az általuk kormányzott világ felépítését jelképezi. az ellentétek piros és kék harmóniájának a színe. Aztán egészen eltőnik a kettı (a polaritás) a cigány tekintetébıl. hogy a közepében (a hossztengelyén) gyakran életfa van szıve. Ez a középsı „virág” egyszínő lila. s mindig a poláris színek állnak egymással szemközt. és sok keresztény templomablakon is megtalálunk. Ha már az ember az elsı beavatást nehézség nélkül megszerezte . A cigányok az oszlopokat kertjük virágainak nevezik. Plasztikusabb és ugyanakkor élénkebb mint két poláris szomszédja. amelyen mi élünk. hogy a kettı egyikében ülni tud egy ember. Tekintete automatikusan a harmadik szemére van irányítva. saját belsı világukba.és ez a továbbiak feltétele. mint ahogy kinéz. a bal és a jobb oldalon lévı alakok azonosak. nem ritkán a meleg és a hideg poláris színeiben és mindenekelıtt a lila harmonikus összjátékában. amely csak ıbenne létezik. Ha a cigányunkra gondolunk. úgy is jó. és megnyugszik a harmadik „virág” harmóniájában.

mint poláris szomszédjának jó és rossz tudása.„a jó és rossz tudásának fája mellett” nı a Paradicsomban. melyek szintúgy a paradicsom egységébıl fejlıdnek ki. Gyökerei az egységben vannak. 168 .

hogy a középsı oszlop fölfelé vagy lefelé ahogy akarjuk . és a benne fekvı szféráknak valóban az a funkciója. és amelyek egy. A következı oldalon fekvı skiccen láthatjuk. 169 . arra utal. Így itt is van egy bal és egy jobb oldali oszlop (és ezeket így is hívják). amelybıl származik. középsı oszlopot. A fordító). amely a tulajdonképpeni élı és lényeges. A gavallér (németül Kavalier. hogy az életfa utazásra szolgált. teljesen tudatosan e két ideál szerint alakította ki.eltolódott és egy negyedik szférát tartalmaz. az életfának tényleg van egy ilyen középsı oszlopa. még a gavallér szóval való rokonságát is érzékeljük. A fordító. a legmagasabb szféra: a Kether egy egész új. Bernhard von Clairvaux. Talán azt jelenti egyszerően.Ezzel újra visszatértünk nyugati hagyományainkhoz.) viszont a chevalier-ból. már „nem belátható” szinten van. akiknek rendi szabályait szellemi atyjuk. hogy a két szomszédos külsıt magában egyesítse és harmonikus kiegyenlítıdéshez vezesse. Sıt. hogy az életfa hasonló utazásokhoz szolgált a kaballistáknak. Etimológiailag még felismerhetı a huszárokkal. Az viszont nem egészen illik a leírt rendszerbe. Lehetséges. a lovas-lovagból származik A kabalista eredetileg egy belsı „utazó lovag” lehetett. amelyek szimmetrikusan fekszenek egymással szemben.a „Kabala” név. és a Grállovagok egyesítik is magukban mindkét elvet. a katonai lovassággal való rokonsága (németül Kavallerie. hogy a legfelsıbb. alakja legalábbis ilyesmit sejtet. A külsı és belsı lovagiasság ideáljának kapcsolatával már a templomos lovagoknál találkoztunk. a cigányokéhoz hasonló gyakorlat során állítanak elı egy harmadik. És még valami . Nos.

170 .

igen. minden pillanatban meghalhatna az „öreg Ádám”. mint magától. mert önmagával fog a legrosszabb és a legjobb esetben is találkozni. Semmi sem szól az ellen. nem változtat semmin sem. hogy életünk minden perce veszélyes. A lehetséges veszélyekre való utalás ne rettentse el Önt .A FÉLELEM ÉS AZ ÁRNYÉK VILÁGA A geometrikus minták külsı világából a titokzatos lelki mintájú belsı világba tett utazások során még a cigányok útja a legegyszerőbb. vagy még konkrétabban olyan veszélyes. jobb ezt valamikor megismerni. A szentekrıl és az önmagukat megvalósított mesterekrıl szóló történetek . 171 .. ez csak a meditáció egy formája. Csak egy nem nagyon tudatos embert ijeszthet meg az a kijelentés. az csak Önbıl jöhet.. megtanulni és elfogadni. Figyeljen befelé. azt meg is lehet hallani. és Istennek hála. arról kéne meditálni. mint az élet. A mandalameditáció (de minden más hatékony meditáció) veszélyességére vonatkozó kérdést tulajdonképpen csak elvben tudjuk megválaszolni: annyira veszélyes. Ha a pszichiátria ıt a skizofrén diagnózissal látja el. mint hirtelen azzá lenni. Más szóval: semmi mástól nem kell félnie. és ezzel a teremtés sötét felét reprezentálja. Ha ez már itt van . hogy milyen hagyományból erednek . Hosszú távon gondolkodva ez még mindig kellemesebb. hogy aztán egyszer csak váratlanul abban az életben kelljen átélnünk. hisz azok mindig érvényben voltak. a Káli istennınek ajánlott yantra. és az bizony mégiscsak a fizikai halállal végzıdik. Tapasztalataim szerint nem kell félnie. mint a meditáló maga. Talán nem is olyan rossz ezt idınként meghallgatni.mindegy. önmagába és próbálja megérezni.ezeknek az igazságoknak a kimondása. hogy vonzza-e Önt ez. amelyet mi valódinak tartunk. akkor csupán a másik oldal. még mindig jobb megnézni magának saját legsötétebb árnyékát. A bőnbeesés óta az ember kettéhasadt az agyában és egyébként is. mint a teremtés (mert a mandala azt reprezentálja) vagy valamivel konkrétabban: olyan veszélyes. És ha oka van önmagától félni. A következı oldalon lévı indiai mandala egy. és talán egyáltalán nem az Öné. Ahol banális tények is elriasztanak. mint elnyomni a tudattalanba. akármi jöjjön is. mielıtt a pszichiáter kénytelen lépni (akinek egyébként nem is szokott sokat mondani). Meglehet.felfogásom szerint -. amelyeket Ön egyébként már régen ismer. az viszont néha ijesztı és kellemetlen lesz. Az árnyéknak is van hangja. hogy milyen tudatosan is élünk e pontot illetıen. Végül is egyszer mindenképpen beleütközik és a felelısséget is vállalnia kell. Semmiképp se érezze magát sürgetve. az árnyék kerekedett felül vagy legalábbis jelentkezett határozottan szólásra. hogy Ön is létrehozza beavatása kertjét és elkezdjen utazni. hogy meg kell halnia.világossá tehetik számunkra.

172 .

amelyekbıl a kultúrájuk kifejlıdött. Az indián imádkozó tanúja mind a fény elsı megjelenésének. és az velük pusztult el. Az indián tudatosan próbál összhangban maradni a természettel és tıle tanulni. az indiánok számára összezavarodik az egész egyensúly. Hogy homokmandaláikat átélhessük. ott elvesztették a gyökereiket. a négy iránynak.A MANDALA AZ INDIÁNOK VILÁGÁBAN Az indiánok kultúr-körében közel sem találunk olyan pompás mandalákat. Mind a mai napig nemigen sikerült az indiánokat megnyerni a mi haladásunknak Ahol ezt a lépést ık megkísérelték. de viselkedésében is a természethez való alkalmazkodást. ami a mandalák útján csak hasznos lehet számunkra. A nappal és az éjszaka. Ráébrednek . Önmagára is alkalmazza ezt a koncepciót. Miközben figyel a természetre. Kiskorától kezdve tanulja. Az indiánok társaságban is gyakran hallgatnak együtt.éppúgy. Ez bizonyára egy tudattalan szembenézés a halállal. mint elıdeink .a négy elemnek. Igen. Így ismeri fel az indián a másik külsı megjelenésébıl és egyéb jelekbıl . Az indián az összes nevelési és képzési elméletét a természettıl lesi el. a sátraktól és a pueblóktól. születés és halál nála egyformán szívesen látott. úgy marad magára az ifjú indián is a felnıtté avatási rítus során s tanulja meg az önmagáról való gondoskodást és a felelısségvállalást. hogy hallgatni tudjon (az ezoterikus változatban a belsı párbeszéd megértéséig). hogy nyugodt legyen. valamint a négyességnek az abból következı törvényét ismerik el. Az indiánoknál a teremtés a harmónia kifejezıdése. meg kell ismerkednünk azok szerepével az indiánok életében. és ebben a polaritás törvényét. mind búcsújának. azóta zökkent ki a természet a maga ritmusából az évszakokban. mikor a Nagy Szellem régóta tudja. és figyel arra. meg kell tanulnia. Ahogyan az éjszaka a lélek különbözı élményeihez 173 . Így olvas természetes környezete kis és nagy eseményeibıl.annak egész élettörténetét. mint az állatok. még csak maradandó formát sem adtak mandaláiknak. mintha így akarna minket katasztrófáival felszólítani a visszatérésre (ez sem egészen új gondolat számunkra). ahelyett. eltekintve tipikus lakóhelyeiktıl. Képzeljük ezt el a mi társadalmi eseményeinken! Az indián tudatosan a természet ütemében él. mint a naplementét. az élet és a halál képmása számára. Ezzel szemben vannak mandaláik. és azokból következtet a világ összefüggéseire (hasonlóan az asztrológusokhoz. ami analóg az ı életével. A belsıt tudatosan kifelé fordítja. amit egyébként jó messzire eltolunk magunktól. akik az égi konfigurációkból vonnak le tanulságokat). annak lementében pedig a halált éli meg. Még nálunk is bizonyos elıszeretettel viszonyulnak a Nap átmeneti szakaszaihoz hiszen semmit sem . mint a rózsák.fényképeznek oly sokszor. a négy életkornak és a négy emberi fajnak egymástól való függésére és összjátékára. majd magára hagyják. azt mindig tudatosan életben tartották. hogy egymást kiegészítené. Ha a négy pólus egyike megváltozik. a négy évszaknak. A nap felkelte és lenyugvása számára egyformán szép és egyformán kedves. Ahogy a madárfiókát elıször ellátják a szülei és az utánzás elve alapján kioktatják. hogy mi lakik a szívében. Miért is tartana valamit titokban. külsıleg az álcázó színekben. mióta például a négy emberi faj egymást pusztítja. A napfelkeltében a születést. hallgatja azt.

és minden év a maga évszaki ritmusában az indiánélet képmása. 174 . Minden nap tükrözi az életét. Így áll egy mandala középpontjában.vezetı kapu lehet. hasonló dolog történhet az emberrel a halála után is. mely négy kisebb-nagyobb. A Nap ereje a négy évszak során pontosan tükrözi számára életerejét a négy életkorban. és az Egy középpont kifejezıdése. egymással analóg koncentrikus körbıl tevıdik össze.

175 .

mert náluk az öregkor a bölcsesség ideje. A mi gyerekeink ilyesmit kivételként kapnak meg. Az indiángyerek nemcsak tovább maradhat a harmonikus Középben. ahogy megkíséreljük a Középhez való visszatérést. ha összehasonlítjuk a mi viselkedésünkkel. hanem az élet körének középpontjához közelednek. hanem oly módon. Amilyen különbözıen kezdıdik az élet. Így a gyerek mindig beilleszkedett marad. Az újszülött indiánbébit például nem a meztelen. vagy az anyjánál hagyjuk („rooming in”). ahogy azt a bibliai teremtésmítosz ábrázolja. Míg a mi „magasan civilizált” kultúráinkban igyekeznek megszabadulni az öregektıl és elszigetelik ıket. Nálunk minden elgondolható ellenállást kifejtenek: míg az indián egészen tudatosan rázendít halotti dalára vagy visszavonul egy magányos helyre meghalni. hogy az anya rápréseli ajkait a szájára és beleleheli az elsı életleheletet. addig az indiánoknál nagy tisztelet övezi ıket. abban a mértékben. azokat legalább a természettıl lesték el. Egyáltalán nem félnek tıle. Fessen most ki egy indián halotti mandalát! 176 . hogy menynyire eltávolodtunk a középtıl. amikor már nem a világra hatnak. egészen úgy. Az indiánok maguktól soha sem hagyták volna el azt. Számunkra már az is különleges valami. E sajátos kifejezések már elárulják. Hasonló a halálhoz való viszonyuk is. ha a gyereket a születése során nem kínozzuk (Leboyer szavaival élve szelíd születésben részesítjük). olyan különbözıen végzıdik is. egy idı.Az indiánélet sok magától értetıdı dolga mutatja. hogy hamarosan egyedül legyen. hanem meg is tesznek mindent azért. hogy milyen messzire eltávolodtunk a Középtıl. addig mi minden eszközzel harcolunk a végül is elkerülhetetlen és szükségszerő ellen. hogy az élete új körébe gyengéden elkísérjék Ahol a rítusok már nem gyengédek és finomak. a lélek egy másik létformába vezetı átmeneteként tartják számon. fenekére mért ütésekkel szakítják ki az addig harmonikus és védett (a magzatburok mandalája által szimbolizált) világból.

177 .

és ezzel a kétségbeesés útja is. hogy kilégzés nélkül nincs belégzés. Ez ugyanaz a hozzáállás. fekete nélkül fehér. és szörnyen csalódottak vagyunk. amely a 10. ha a sok szép színes fénybıl újra fehér fény lesz. mintha a mandalafestésnél ki akarnánk hagyni a közepét. Mi ezzel szemben az egész kozmikus játékot meg akarjuk állítani valahol. a maghoz vezet. Az indián elfogadja és tiszteli ezt a ritmust. háború nélkül béke. Az egyetlen igazi alternatíva az lenne. csak élni és sohasem meghalni. mint pl. ez a kettısség felé vezetı út. a virágnál. amely tehát csak szerencsét akar és a szerencsétlenséget ki akarja szorítani. árnyék nélkül fény. mert azt éppen szépnek tartjuk. hogy éjszaka nélkül nincs nappal. mert ott minden eltőnik az ıspontban. amely a magból virágot teremt. csak fényt és semmi árnyékot. minden ellentétpár egységét. depresszió nélkül felvirágzás.Míg az indiánoknak a centrum a fontos. csak napot és semmi éjszakát. és újra vissza. addig mi a perifériát hangsúlyozzuk. ha elfogadnánk minden dolog. Ez az a hozzáállás. Ez a legbiztosabb út. 178 . tarotkártya szerencsekerekét egy nekünk (a mi egónknak) tetszı helyen meg akarnánk állítani. ha beismernénk. hogy megırizzük tudatunk kettéhasadt állapotát. Ez ugyanaz a ritmus.

179 .

Mint majdnem minden természeti nép. inka) kultúrák is imádkoznak a napmandalákhoz. NAP-SZÍN-ÓRA Utánozza színekkel a napszakokat. és ezzel mandala. amelyet az egész természet követ. és még korunkban is a lehetı legnagyobb jelentıséget tulajdonítjuk a Napnak. az aszcendens helyére teheti (ez az óra számlapján a 9 óránál lenne) és a naplementét ezzel szemben a deszcendens helyére (a számlapon a 3 órára). Talán próbáljon meg.szerint tájékozódni és így kapcsolatba kerülni a belsı. mert felismerik. mondjuk a következı szabadsága alatt eszerint az óra . gondoljunk például arra. természetes órával. A horoszkópot követve a napfelkeltét a bal szélre. még a legmodernebb óra is végsı soron napóra. hogy mennyire az órával mért idı határozza meg az életünket. 180 . az indiánok. hogy azok tesznek lehetıvé minden életet. de a korábbi magas (egyiptomi. De sokkal egyszerőbb. ebben az egyszerő tizenkettes mandalában. Gondolja csak meg: már a napfelkelte elıtt és napnyugta után még sokáig látható fény és vele együtt különbözı színek is az égen. Gyakorlatilag minden kultúra a Nap-ritmus szerint orientálódott. Az utóbbi idıben vannak már színes „antistressz-órá”-k. Minden. amelyekrıl az idıt csak körülbelül lehet leolvasni. természetes antistressz-óra: a Nap.

181 .

beengedés? Nemcsak az indiánokat emlékezteti a Nap intuitív módon arra. E példa. emberek milliói zarándokolnak néha nagy fáradsággal a Nap felé. Tudattalanul minden ember szereti a Napot és szívbıl megnyílik elıtte. és kifakad „és így teljesen megnyílik” az ember.A Nap imádata még határozottabban érzékelhetı az éves ritmusban. és a szabadságát a legtöbb ember a Nap után igazítja. mint megnyílás. Alább az indiai Napistennek. hogy gyakorlatilag minden elv beváltása annál szenvedéstelibb. hogy a „fény gyermekei” vagyunk. hanem minket is. más esetekre is alkalmazható. minél anyagibb a választott szint. Általában meg kell állapítani. amelyek a korábbi népvándorlásokkal hasonlíthatók össze (többnyire azok is déli irányba tartottak). 182 . A napfordulót ugyanolyan tudatosan ünnepeljük. mint a Naptól való leégés mutatja. mint a karácsonyt. ha az ember egy másik ember szeretete elıtt megnyílik. Kevésbé fájdalmas. mert mi más is a szeretet. ha viszont a szeretetpótló édességek elıtt nyílik meg. és így a hetedik mennyországba jut. Az utazási hullámokban. ugyanakkor jobban eltölt bennünket a fény felé vezetı belsı megnyílás. A bır hólyagos lesz. egészen jól leéghet az ember. az csak kappanhájhoz vezet. Az egyszerő példáknál még jól érthetı. Ha a napimádat csak a legkülsı szinten zajlik. Suryának szentelt mandala látható.

183 .

mert az álom mandalákat válsághelyzetben gyógyító tényezınek tekinti. férfiszimbólumok által uralt ipari kultúráinkban még inkább elvesztette a jelentıségét. A Holdnak mint a polaritás nıi felének (az agy jobb felének) a leértékelése ölt testet a „pompás vasárnap” és a „pocsék hétfı” kifejezésben. pontosan úgy. a hétfı. Mivel ez a fény nıi aspektusa. így külsı formájában azt meg is semmisíti. De érzékeny emberek is észreveszik alvászavarukon. megtanulni álmodni és felébredni álmunkból. a Hold ritmusa szerint él. Az indiánoknál is döntı szerepet játszik az álomvilág. a Nap napja.és a labirintusálmok különbözı eseteit írja le. hogy a telihold idején nagyon fárasztóak az éjszakai ügyeletek. Újra az úgynevezett primitívek mutatják meg nekünk. hogy teliholdkor sokkal több gyerek jön világra. Hogy a „modern” nıknél a ciklus gyakran rendszertelen. hogy ez elıtt az univerzális gyógyerı elıtt megnyíljunk. De minden nép. Ön ott is egyre több mandalát talál majd. Hiszen életünk egyharmadát az álom tudattalan birodalmában. A pszichológiában Jung a mandala.tag pedig a Hold napja. (Németül a vasárnap. hogy az álomélet magában megfelel egy mandalának . a holdritmust a szélsıséges pontokon megérezzük. hogy lehetséges az álmokkal élni. Minden álom egy közép körül. a holdiashoz kötött. Pontosan figyel rá és folyamatosan kihat nappali életére. a szerzı értelmezése szerint. A nıgyógyászok. és hogy a nık periódusának a 28 napja éppen a holdciklusnak felel meg. E mintákkal való foglalkozás azokat a tudattalanban és ezzel éjszaka is mőködésbe hozza majd. és normális esetben összhangban van azzal. S megfordítva. tudják. ha a Hold ereje fokozottan hat. És nemcsak az egyes álmokban jelenhetnek meg mandalák. A Hold-mandalának is nagy jelentıséget tulajdonítottak minden ısi kultúrában. A nappal rítusa a napfelkelte után kezdıdik és annak lenyugvása után fejezıdik be. hogy a ritmusuk megzavarodott. Kivárja például elırelépése. mon(d). és a Nap felkelte elıtt fejezıdik be. az éjszaka mandalájának a rítusa a naplemente után kezdıdik. Nekünk nem kell a válsághelyzetekre várnunk. öntudatlan alvással töltjük És a pszichoterápiától eltekintve teljesen mellızzük ezt a harmadot. hanem idıvel azt is átélheti. mert már nincsenek összhangban természetes környezetükkel. ahogy a Grál-mítosz kapcsán láthattuk ezt „az élet”-re vonatkozóan. A pszichiáterek gyakran tapasztalják. haladása vonatkozásában az álombeli utalásokat. Még mi is. ahogy az élet minden jelensége egy centrum körül.) A holdias éjszaka megvetése van a legnagyobb kihatással az életünkre. A Nap és a Hold a polaritás kifejezıdései.A Naphoz hasonló szent tisztelettel viseltetnek az indiánok az éjszaka fénye iránt is. Ha Ön most elkezd a mandalákkal élni. akik a természet legtöbb ritmusát semmibe vesszük. Két csoport van: a nappal és az éjszaka mandalái. ugyanazon Közép körül rendezıdik. amely még kapcsolatban áll a természettel. az éppen azt mutatja. és így egyenértékőek Ezt az alappolaritást mandaláik teljes mértékben kifejezik. a palántázást és a betakarítást például a holdfázistól teszik függıvé. mint a Nap-mandala. ez valószínőleg ki fog hatni az álmaira is. sonn(en)tag. A fordító. akiknek feladata a nıihez. mert hirtelen minden beteg „megbolondul”. 184 .épp úgy. a Közepe körül csoportosul.

185 .

amelynek . míg mi megérkeztünk és megtérítettük ıket. hogy az összes indián és a hozzá hasonló kultúra miért nem érte el a mi értelmünkben vett „haladást”. Istenséggé válik. hiszen az is „rendben volt”. mint a tékozló fiúnál. akik azt magukban életre keltik. akár a zsidókét vagy a keresztényekét. 186 . azt mondhatnánk: merı rítus. Itt egész népek élik át „a tékozló fiú példabeszédét”. Míg az indián önként visszavonul meghalni. ha a Középrıl való belsı tudás megmarad és visszavezet a Közép birodalmába. alig van személyes tulajdona) folyamatosan meg tudta tartani és óvni mandaláit és rítusait a megmerevedéstıl. ami nálunk egy nem szeretett árnyéklétre van kárhoztatva. Így nem is vesz el többet. de azok már halott szelencék. A rítusok analógiák leképezései. Az indián egyrészt szigorúan a természet által megadott ritmus szerint rendezi az életét.A RÍTUS VILÁGA És még valami nagyon lényegeset. Az indián mandalát azonban külsı formájában legkésıbb 12 óra múlva megsemmisítik. az illetı indiánban viszont tovább él. Ez minden rítusra vonatkozik: akár a „pogányok” áldozati ceremóniáját nézzük.kiszolgáltatja magát. mint a mi számunkra. mint az adás és a kapás. nagyon intenzíven élhetünk át az indiánoknál. se helye a bőntudatnak. A szertartásszerő élet. Az olyan törvények. A ceremóniát itt „medicinaként”. mint beavatást és gyógyítást hajtják végre. Az indián élet tele van rítusokkal. addig mi újraélesztési kísérletekkel próbálkozunk. a Nagy Szellem iránt. amit elvesz. Az indián tudja. majd a kör közepén ülı testére helyezi. mert alig akadnak emberek. mint a mandalákat. Az indián a Közép felé orientálódva él a Körben. elveszhet kívül minden. mint amire szüksége van. befolyásoltuk. az indiánok mandalarítusát vagy akármelyiket. És pontosan. Bár még megvannak a pompás mandalák a rózsaablakokban. Így szilárdítják meg a „páciensben” az isteni rendet. vagy az energiamegmaradás elve a fizikában. A homokmandala-ceremónia során a kör centrumában ül és a sámán ráénekel. az indián számára a medicina valami egész más. a külvilág erıinek kiegyenlítıdésébıl. Itt most nincs se ideje. Így a világ középpontjává. zsaroltuk és erıszakkal vagy pszichológiai ügyeskedéssel próbáltuk ıket kirángatni a körükbıl. amikor megnedvesített kezeit a mandala homokjára. Így viszi át a sámán a már beavatott mandalát a „páciensre”. mert a természetbıl kiolvassa. az analógiák tudatos átélése és rituális megismétlése nem lép ki a keringésbıl. Ebben is csak a mandala mutatkozik meg: az út a Középbıl a káoszba és vissza. adnia kell valamit. oltárrá. és azt is alázattal. éppúgy megfelelnek egymásnak. Mert a rítusokat éppúgy nem lehet megszüntetni. még az érintett kultúrák mindenkori látnokai és szentjei is megjövendölték és elfogadták ezeket a jövendöléseket. A feltétlen bizalom tükrözıdik benne. a Teremtés. Nos. majdhogynem az ellenkezıje. másrészt rugalmas életstílusa révén (nincs szilárd háza. Ezzel szemben mi hajlamosak vagyunk a természet elıre megszabott ritmusát mellızni és az életünket tudattalan és merev szertartássá zülleszteni. A körforgásban a mandalában maradtak. Bizonyára ebben rejlik az egyik magyarázata annak. és így találja meg az magában a Közepet. mint a valamivel „tudományosabb” akció és reakció. hogy mindenért. mindez az indiánok számára élı tapasztalat. és mégis életben tartó: a rítust.

Itt tőnik fel az erıs hasonlóság a különbözı csoportterápiás gyakorlatokhoz. 187 . és ilyen vagy olyan formában megkapja az egész mandala energiáját. ahol szintén egy résztvevı kerül a kör közepére.

Ez a forma az indiánoknál annyira szent. illatos növényeket égetnek el a szent tőzben és tudattágító drogokat forrasztanak. hogy a pácienst megszentelje és meggyógyítsa. a dinamikus mandaláé. kívül pedig a szükséges segédeszközöket. a rítus végrehajtására hivatott. Az indián látását például a mandala formái és szerkezetei befolyásolják A hallását monoton beszéd-dalokkal irányítják. Minden érzéket összefognak és egy meghatározott irányba.és így éppen az ellenkezı elvnek felel meg. Amit már ismerünk más hagyományokból. homokot. gyökereket és festéket keresi. Ha például egy termékenységi szertartásról van szó. az utolsót pedig a Föld Anyának adja vissza. ezért ül a centrumban. sokkal finomabbak. mint a tavasz világos színét: a sárga anyagi szubsztanciája még virágpor. hogy milyen érzékenyek a rítusok. részben még az ellenkezıjébe is átfordítják . böjtölést. hogy megalkossa a mandalát. akkor példaszerően átélhetjük. s ebben az ürességben aztán fellelje az egyetlen energia forrását. nyugatra és északra szórja.Miután a mandalát átvitték az emberre. egyikben sincs megoldás. az egyetlen cél. hogy mit jelenthet a gyógyítás: Elıször is a koncentráció erıs mozzanata tőnik fel. Az indián azt hiszi. és ezzel a mandalák milyen könnyen elveszíthetik értelmüket és eredeti jelentésüket. az ezekhez társítható szimbolikát és analógiát amennyire csak lehet. mert teljesen összhangban állnak az indián természetes környezetével és kozmoszával. jó. hogy esetleg rossz mandalát készítünk Nincs rossz és jó. a sámán markol a homokból és egy részt keletre. hogy így kapcsolatba kerül egy energiával. az egy közép felé fordítják. amely aztán a maga közepén. hogyha beavatatlanoknak mutatják meg. Ebbıl láthatjuk. Tudatosan és tudattalanul az a cél áll mindezen elıkészületek mögött. az sem ok a nyugtalanságra. csak egy. energia centrumában visszatükrözi az esszenciát. hogy az ember kiürüljön. az itt a rítus része. melyekkel a tudatot egy pontra koncentrálja. Így minden mandalarítusnak megvan az ünnepélyes kerete és mindegyik gondos elıkészítést igényel: intenzív tisztítást. hogy minden mővészeti mőalkotás és minden rituális cselekedet a Nagy Szellem kifejezése és képmása. mintsem tudatos gondolati töltésektıl. belül felkészül a ceremóniára. izzadást. s ráadásul egy további termékenységi szimbólum. végül egy adagot az Ég Atyának. a helyzetnek megfelelı. magányos virrasztást. sok sárgát használ. ellenkezıleg. Csak olyan dolgokat használ fel.és alakítja ki a mandalát. Minden más úgyszólván lehullik a testrıl. A páciens egy gyógyító hipnózishoz hasonló transzba esik. szexuális önmegtartóztatást. amely ıt felhasználja. hányást. ami megfelel a Föld természetes mozgásának.így például megcserélik az égtájakat. Mindezek mellett a sámán még rituális simításokat is végez egy sastollal a páciens meghatározott bırfelületén. Nem annyira tudattalan hibából. mint a másik. Az indiánok azt hiszik. amiket természetes környezetében megtalál. balra forgó lesz . A sámán mint beavatott. mert az középen van. csak a sámán nem alkalmaz szuggesztiókat Az eszközei. Ha a sámánt a szertartás során késıbb is követjük. ami által a jobbra forgó mágikus kör. ha felismerjük ezt. csak az esszencia marad vissza . aki maga is a szertartás oltárává válik. 188 . Ha mandaláink mindig balra forognak. Az érzékek irányítása (orientálása) döntı minden szertartásban. követi. a következıt délre. Ezért találunk minden kultúrában hasonló segédeszközöket. akkor erısen elidegenítik. Nem kell tehát aggódnunk. Az egyik irány sem jobb.

sıt még a természetet is kezelni tudják (képesek esıt csinálni). 189 . e szertartásokkal az állatokat .akiket ık testvéreiknek tartanak -. az egy isteni dallamot hallják.Mivel az indiánok mindenütt és mindig az Egyet.

és ez a szellemet a füsttel együtt felfelé vezeti. Társadalmunk tele van kényszerrítusokkal. a muzulmánok pedig az ornamensek rendjére összpontosítanak.vagy nem is gyógyít. a katolikusok a rózsafüzért morzsolgatják. minél közelebb jut a kozmikus mandalák harmóniájához. és a legkisebb okunk sincs arra. Így minden rendben van. ahol az oltár áll. Az idegen szertartásokban a kultúrától függıen többnyire csak az eszközöket változtatták meg . rítus . Ez Ön számára így. A templomainkban. hasonlóan a felfelé ívelı csúcsívekhez. amelyek . Ezek a tudatosan végrehajtott. És ez is . Majd váratlanul kényszercselekvések lépnek fel. oda. Az oltár körül tömjént égetnek. Amikor az indián a maga természetes környezetében beteg lesz.monotóniájukkal korábban sokkal inkább. Még a mai modern idıben is ugyanazok az elvek hatnak egyedül.különösen egy orvostól -. mindig visszatérı mozdulatok mögött? Ezeket a dolgokat szerencsére alig lehet megszüntetni.Ha a többi kultúrát nézzük. hogy bármit is leküzdjünk 190 . legfeljebb eltávolítani. a templom keresztjének a centrumába irányítják a figyelmet.hála Istennek . mert mi már leszoktunk arról. Minden. az indiánok mantrákat kántálnak vagy a Védákat idézı panditok beszélıénekét hallgatják. mint a tisztálkodási rítus. különbözı egészséggyárakban kezelnek . akkor mindenütt rítusokat fogunk felfedezni. amelyek tudatlanul alakítják a mi látszólag oly értelmes életünket. A borivás és a kenyérevés által minden hívıhöz közelebb hozzák azt. hogy az ajtó be van-e zárva? Egyszer is elég lenne az értelem nézıpontjából. ahol a változás megtörténik. Mi van a kis titkok és a kis értelmetlen. Ha egyszer megengedjük magunknak. mert vajon mi más van egy mosakodási kényszer mögött. Minden rituális tárgy és elıírás az Egy szolgálatában áll. technizált és érzelmileg hideg környezetünkbe betegszünk bele. hogy valóban kinyissuk a szemünket. és akkor . De az árnyék él . ami gyógyít.mint minden elfojtott az árnyékban köt ki. mint ma központosították a szellemet.és elıbb-utóbb nyilvánossághoz és fényhez jut. vagy füstölıgyertyákat vagy virágparfümöt használnak. a nagy rózsák és a hatalmas boltívek lenyőgözı üzenete. különösen a gótika dómjaiban és katedrálisaiban a hívık szemét fogva tartják az ablakok képei és színei.az érzékek összpontosítása mindig adott maradt. hogy a különbözı kultúrák vallásos rítusai elvben hasonlóak.jobban mondva kézzel már alig nyúlnak hozzánk. Tömjén helyett füstölırudacskákat. félretolni. annál hamarabb gyógyul meg a hívı. amely páciens és pszichiátere számára „teljesen érthetetlenül” tör fel a mélybıl és . ami van . hogy megérintsük egymást. de vizsgáljuk meg a helyzetet e nézıpontból. A gótikus katedrálisok épülete felemeli a szellemet. akik a racionalizált. hogy a modern orvostudományt leküzdjük. Láttuk. De nem is kell ilyen szélsıséges példát keresni. poentírozottan kifejezve nagyon idegenül hathat .orvosilag semmivel sem nyomható el. amikor kétszer is megnézzük. mert a rítusokat mi soha nem tudjuk megszüntetni. a rítus eszközeivel és szimbólumaival gyógyítják: minket viszont. Korálokat és fohászokat énekelnek. míg a keleti vallásúak a szívimádság monotóniáját követik. amellyel a szaglóérzéket lekötik. Mi egyéb az. hogy magához vonja a szellemet és kiváltsa a változást.csak tudatlanul . meglepı egybeeséseket találunk. tér vissza az egészsége. mint ahogy arra sincs semmi okunk.mint minden. mert ugyanazt célozzák meg. de mára már elveszett és elfeledett szertartások szükségszerő pótlásai.rendben van. Minél koncentráltabb egy rítus.

mégsem az. 191 . mert a ható elv ugyanaz marad: a rítus. velünk párhuzamosan a medicinánk is meg fog változni. És ha ez számunkra mégoly különbözınek is tőnhet. Mindenki talál majd egy megfelelıt. Ha mi megváltozunk. ahogy minden indián megkeresi és felleli a maga medicináját. s a rítus rendben van.Betartjuk a homeopátia (azonosat azonossal gyógyítani) elvét.

szintén ragyogó fehérbe öltözve . hamarosan üres kezekkel áll majd páciensei elıtt.már maga is átlát saját mesterkedésén: mert az ún. míg az megtörténik. az megérti ezeket. hiszen a lehetı leggyorsabban igyekezett eljutni hozzá. mindent nyíltan elmondjon neki és kiszolgáltassa magát. de éppúgy keresheti egy orvosi rendelıben vagy egy homokmandala-rítusban. Ön belép. Be kell jelentkeznie és aztán várakozni. Ön rögtön észreveszi. amelyen egy latin név áll. Így aztán nem marad más hátra az Ön számára. Enyhe izgalommal csönget az ajtón. a többi türelmes pácienssel várakozik.EGY MODERN GYÓGYÍTÓ RÍTUS Most visszapillantunk arra a helyzetre. Egyébként . és kialakul az a meggyızıdése. hogy „minden rendben van”. talpig fehérbe öltözött nı nyit ajtót. melynek valódi jelentıségérıl Önnek a leghalványabb sejtelme sincs. mert az ember olyan értelmes és felvilágosult. és máris egy speciális. Azoknak. mert érzi. Ha a modern orvoslás még az „orvosgyógyszer”-rıl is lemond. és így ez a leírás sem az önelszórakoztatás igényébıl íródott. placébókísérletek bebizonyították. és bár a doktor mágikus jeleit Ön nem tudja megfejteni. A többiekkel a körben ül. melyek értelmérıl Ön keveset vagy egyáltalán semmit sem tud. hogy sok pszichopharmaka hatása nagyjából azonos a placébóhatással. akik még hisznek gyógyszereink tudományos pontossággal leírt hatásában. a testében lévı csípés és szúrás szinte már nem is érdekli. ami hat: rítus. hogy aztán megszüntessék. újra egészen tudatosan a rítushoz próbálunk fordulni. A placébók a páciens tudta nélkül nem tartalmaznak semmiféle „vegyi gyógyszert”.. de legfontosabb helyiségbe. amely az ı jelentıségének jeleként rengeteg sajátos szerkezettel és tárggyal van tele. sajátos szag veszi körül. ı érti Önt. És igaza volt. A megfelelı „gyógyszer” által megszabadulhat az ilyen semmiségektıl. hogy mi van. Sokkal „veszélyesebb” az a kísérlet. de a másik.belép a kör közepébe és kihozza Önt a nagy körbıl. jelezzük. hogy az orvosa megérti és elfogadja Önt. Éppen ellenkezıleg. Ha Ön a kis csodapirulákat otthon lenyeli. És ha esetleg újra nem lenne valami rendben. szintén fehérbe öltözött mágus. és az Ön papírjáért cserébe egy kis titokzatos dobozkát ad. míg ı jön. és ennek jeleként ceruzát vesz elı. hogy „valami” történik. hogy a kétségtelenül ravasz tudomány . csak semmi közük a gyógyításhoz. Hirtelen sokkal nyugodtabban érzi magát. és ı újra mindent rendbe hoz. s ez Önnek újra semmit sem mond. az orvosi szag. akihez Ön elmegy. İ magához hívja Önt a legkisebb. Minden. Így néz ki az Ön medicinája.akkor 192 . mint hogy teljesen rábízza magát. ha valaki egy templomban keresi a gyógyulását. rögtön tudja. amikor Ön az utolsó alkalommal felkeresett egy orvost. Amíg a rítus mőködik. ı .ha Ön szilárdan hisz a vegyi gyógyításban . és egy kis fehér papírra szélsebesen és mesés biztonsággal néhány jelet ró. amelyek azonban mind Önnek szólnak. egyszerően csak elmegy hozzá. noha igazán ízetlen. Rendszerint hosszabb idı után végre eljön a pillanat. Rendben van az is. İ azonban ügyesen és hozzáértıen bánik velük. tényleg minden rendben van. És most végre elérkezett az ön ideje. E felett a sorrend felett Ön egy egész óráig szigorúan ırködött.. mert most Önön van a sor. hogy a szertartást egyre jobban át kell látni. Itt most nem szeretném a gyógyszerek hatását általánosságban kétségbe vonni.

Jobban oda kell figyelnünk. Gondoljunk csak arra a rítusra. egészen megszüntetni a rítusokat.maradjon annál. ha elég nyitottak vagyunk. és ez még hatékony. ami egy bírósági eljárás mögött húzódik. ha rituáléba öltözik. Az elmondottak nemcsak az orvostudományra vonatkoznak. 193 . mindenütt újra felfedezzük ıket. Talán ez az utolsó hite. mint ezt láttuk. Akárhová is nézünk. míg korábban a katedrálisokban nyíltan cerebrálták ıket. Szerencsénkre úgy sem sikerül. mert azoknak ma az árnyék területén kell megvalósítaniuk magukat.

illetve ki tudja magát üríteni. mert el tud válni az egójától. hogy az Egy jobban tudja. maszkok mögé. Megbízik a nagy körben: „Legyen meg a Te akaratod!” 194 . egója a fontos.Még egy utolsó igazságot akarunk az indiánok rítusából kiemelni: nekik nem a résztvevık individualitása. és az indián megbízik abban. Ebben az ürességben hathat az Egy. hanem „Az” gyógyít általa. Nem a sámán gyógyít. Az Egy szerszámává lesz. a kis korlátozott látószögével. minek kell történnie mint ı maga. Gyakran rejtik az arcukat.

195 .

amely segít önnek és akadályozhatja önt. amelyek illenek korunkhoz és környezetünkhöz. a hatodikat is beleértve. hogy milyen szempont szerint szemléljük. úgyhogy megnı a víziók és az eidektikus képek iránti érzékenység. Ha tovább megyünk az atomig és behatolunk annak magjáig úgy a maghasadásnál és az atombombánál tartunk. hogy mennyire engedünk a Középhez vezetı tendenciának.ugyanazon a szinten van. és valószínőleg nem lenne semmi értelme. amely az embert és mikrokozmoszát összetartja. Minél közelebb jutunk ehhez a középponthoz. ha emlékszik olyan helyzetre. amikor egy szóval sokkal nagyobb hatást ért el. aszerint. a belsı fény színtelen. Kicsit szubtilisabb és hatékonyabb megoldás a fizikát is felhasználni. és újra megnyitnak bennünket a közepünk számára. Ott minden energia és értéktelen. és egy kis ólomgolyót lıni az ellenség hasába. vagy épp annyira jó. Ebben a középben van a minden és a semmi.az indiánokét is beleértve . elıször a tulajdon belsı mandalát kell böjtöléssel megtisztítani. Néhány támpont. se jó. E jelenségnek a makrokozmoszban is megvan a párhuzama. ha tovább megyünk a mélységbe. Benne élhetjük meg azt az elképzelhetetlen erıt és energiát. csak még szubtilisebb a megoldás. noha minden színt tartalmaz. hogy a rítus általános elveit felismerjük. Innen nézve a mandalával minden nekünk tetszı energiaszinten dolgozhatunk. azután alkalmazza a következı mandalánál. hogy milyen nagy energiával bánunk. attól függıen. ha már csak molekulákkal dolgozunk. hogy megtaláljuk a rítusokhoz és a mandalákhoz vezetı utat. éppúgy. annál hatalmasabb lesz ez az erı. Az energia értékmentes. ha finomabbak lesznek a szintek. Talán játsszon el Ön is egyszer az indiánok gondolatával. és Ön látja benne önmagát. mint amennyire rossz. mint többé-kevésbé kínos utánzásra aligha futná erınkbıl. hogy a mandala Önt ábrázolja. mint amit ökölcsapással valaha is elérhetett volna. 196 .AZ ENERGIA SZINTJEI A régi kultúrnépek történelmi rítusait . Ezen túlmenıen a böjtöléssel kiélesítjük az érzékszerveket. amit most még egy kicsit közelebbrıl is meg akarunk nézni. meg a navajó indiánoknál. akik egy egész más korban és egy egész más földrészen készültek fel egészen hasonló módon a fontos szertartásokra. Így érezzük meg leginkább.nagyon nehéz lenne átvenni. A középpontban ez a probléma megszőnik. ilyen a harci gáz vagy a biológiai kórokozókból álló harci anyag. Hasonló tapasztalatot szerezhetett már mindenki. mint a Közép. mert többre. ha mérget használunk . se rossz. ha mandalákkal foglalkozunk. ha szolgai módon követi: 1. Ugyanakkor segíteni tudnak nekünk abban. Jó példa erre a háború „minden dolgok atyja”. A makrokozmoszban is akkor lesz egyre nagyobb a hatalom és az energia. A pusztítás sokat elmond az energiáról: kezdjünk egy nagyon durva szinttel és vágjunk ököllel „ellenségünk” arcába. Még hatékonyabb lesz a következı lépés a kémia finomabb szintjén. ahogy Hérakleitosz fogalmaz. Teremtse meg most saját rítusát fantáziája mélyébıl. Elıkészítés: A rítus elıkészítésének egy nagyon alapvetı és hatékony formáját találjuk meg az esszénieknél. Hogy a külsı homokmandala tiszta legyen és a tiszta rendet világosan visszaadja.

A tudatát az egy középre irányíthatja. tömjén.2. A mandalát koncentrálhatja egy eseményre vagy egy emberre (önmagára is) 8. füstölıgyertyák. 197 .. Akusztikus ráhangolódás (zene.. mantrák. virágok.. simogatják. akadályozzák. rudacskák.. szorítják. Szaglási ráhangolódás (olajok.) 6. idıben) 3. Öltözet (a szertartáshoz viselhet ruhákat. Tájékozódás (térben.) 5.) 7. amelyek beburkolják. Vizuális ráhangolódás (gyertyák....) 4. felszabadítják..

198 .

tényleg nem kell indiánnak lenni. Ahhoz. és így csupa-csupa mandalakörbıl áll.Ha Ön valóban belebocsátkozik egy rítusba. 199 . hogy azért tudatosan bármit tett volna. Mert annyira azért mégsem távolodtunk el a Középtıl. az megtalálja a csendet a lelke mélyén anélkül. Aki megtanul belemélyülni egy mandalarítusba. hogy egy katedrálisban lecsendesedjünk. hogy „az” hamarosan egészen magától hat és magától megtörténik. észre fogja venni. A következı mandalát körzıvel rajzolták.

200 .

b) lágy határokkal. MEDITÁCIÓ A KATEDRÁLISBAN Ha Ön legközelebb belép egy katedrálisba. A kozmikus játék leképezése révén természetesen különösen alkalmas játék céljára . hogy minden egyformán fontos. mint ahogy Ön eltervezte . Abban a mértékben. Követendı példának tekinthetjük a gyermeki gondtalanságot is.na és? Egy hibából vagy véletlenbıl több játék és jókedv keletkezhet. hogy a mandalával való játéknak tudjuk szentelni magunkat. hogy nyugodtan tévedhetünk. hogy felnıttek újra „tanuljanak” játszani. nevezetesen az én rossz. ahogy eltőnik az értékelés. amelyek csak akkor nyerik el értéküket. Sem a szemek. hiszen ehhez rendszerint erıfeszítést asszociálnak. mint némely komolyságból.MANDALAJÁTÉKOK Ez a könyv inkább játék. ahogy a gyerekek játszanak -. valamit továbbfejleszteni . A „tanuljanak” itt félreérthetı lehet. A lágy tekintet sok rövidlátó „természetes hibája”. hogy mi hiányzik. Minden hibából lehet valamit tanulni. Ez a könyv is egy hibából keletkezett. hogy kényelmesen rálásson egy rózsára. próbálkozzon lágyan. E könyvben mindenekelıtt azzal foglalkozom. ott egyszerően munkanélkülivé válik és ellazul. sem a fülek.olyan értelemben. Próbálja meg most a chalon-i katedrális rózsáját finoman megformálni: a) lágy színekkel. mondtam kezdetben.eltekintve a részletektıl. A laza tekintet enyhe életlensége által minden látott az egyformaságba merül olyan értelemben. Aztán tágítsa ki a látóterét túl a rózsán. mindez segíthet abban. hiszen megmutatják. mintsem könyv kellene hogy legyen. míg a templom hajóját a maga teljes egészében át nem fogja . E könyv és a mandalaminták ötlete például a francia és spanyol katedrálisokhoz tett utazás során fogant bennem. mert ahol nincs mit értékelni és megítélni.bár ezáltal másképp lesz. megnyugszik az intellektus. Aztán valamikor megnyugszik. de arra is. sem egyéb érzékszervek nem juttatják konkrét anyaghoz. amikor az egész harmóniájához hozzájárulnak. rövidlátásomból. amit én magam akarok megtanulni. Üljön egyenesen és úgy. és ebbıl eredıen a látással és a szemmel való foglalkozásból. mert a „hibák” mindig lehetıségek is. hogy a játékra való képességet újra kialakítsuk magunkban. Valószínőleg még megpróbálkozik egy ideig a rég tárolt részletekkel foglalkozni. elkezd meditálni. lazán nézni. Ezért helyesebb lenne azt mondani. azt. ill. c) vagy akárhogy! 201 . egyenértékő és ezzel értékeletlen lesz.

202 .

hogy ideghártyája átéli az élénk képet is. Ha már kezdi átlátni az intellektus szándékát. hisz az az ı specialitása). hogy intellektusa tiltakozik mert a rendszeresség veszélyes dolog a számára. hogy mutatóujjaival gyakoroljon enyhe nyomást a szempilláira és a szemgolyóira. s meghallgatja ennek ellenére a belsı monológot Ez utóbbi gyakorlat egyébként kevesebb örömmel jár. Talán jobban tetszik az egyik gyakorlat a többinél. amely hasonlít a korábban festetthez. hogy egyáltalán nincs sötét. és abban. amelyet minden ember átél. Nemegyszer kombinálják is ezeket a technikákat. és nyissuk meg magunkat a belsı felé. a Zennek stb. a koncentrációs gyakorlatoknak. váratlanul észreveszi. tegye rájuk mind a két tenyerét úgy. Ezt nevezi Don Juan Castenada indián tanítója „a belsı monológ feltartásának”. Megéli. hogy különbség van közte és Ön között. egyszerően azért. csukja be a szemeit. és szánjon rá . mégsem tudjuk megtenni. Bizony nagy benyomást tesz az emberre az a tapasztalat. s bár nagyon egyszerő. a fület és a szájat. és közben fedezze fel. a jobb és a bal közé viheti. így a mantrameditációnak. és . 203 . és nem fog nyugodni. és gyakrabban. Így segíthet ez a kis gyakorlat a felébredésben. Nézze meg a játékát! Ha ezt elég sokáig teszi. amikor egyidejőleg bezárják a szemet. Vagy befogja az orrát és becsukja a száját. mert ezt a játékot éjjel-nappal játsszuk. akkor se haragudjon rá. míg Önt meg nem gyızi (természetesen jó okokkal.sok olyan tapasztalatot szerez. nem vagyunk tudatában annak a ténynek. hogy hagyjon fel a rendszerességgel. a belsıt soha. más érzékszervekkel kapcsolatban is szerezhet hasonló tapasztalatokat. Ha kedve van. Mindig. hogy belsı szemei elıtt sok aktivitás van. Ily módon az is lehetséges. Ismételje meg ezt a gyakorlatot kedve szerint. Végezze el ezt a gyakorlatot. ahányszor csak kedve szottyan. Kísérelje meg Ön is egyszer feltartóztatni ezt . De éppen ez a célja majdnem minden meditációs technikának.mint minden fontos dologra elegendı idıt. akár befelé néz . Akármennyire is tartjuk a külsı szánkat. hogy belsı szemeinket kinyissuk és a felelısséget önmagunkért meg a környezetünkért vállaljuk. hogy minden belül is meg kell hogy legyen. amikor a felelısséget valamiért kívül keressük. Saját belsı világunknál. talán rendszeresen is végzi. csak épp élénkebb színő. Itt a várakozás ellenére egy koncert várja. Viszont ott kell valahol lennie a megvilágosodás földjének! Alább a római Angyalvár alaprajza. Végezze el ezt a gyakorlatot. Ez a kezdetben még csak halvány gyanú Önt a középre. Ekkor persze azt fogja tapasztalni.Most kapcsoljuk ki a külsı fényt egy idıre. ha éjjel zárt szemekkel álmodik.akár kifelé néz. hanem különbözı mintákat és fényeket érzékel majd egészen a mandaláig. Ez az ı egyetlen és talán utolsó esélye. saját mandalánknál többet azonban nem nyithat meg elıttünk egyetlenegy meditációs technika sem. és a belsı hangoknak szenteli magát. Üljön kényelmesen és egyenesen. ha például bezárja külsı füleit a belsık javára. amikor teljesen tudatosan meghallgatja ezt a szüntelenül bennünk folyó gondolathullámzást.csak egy percre -.

204 .

egyidejőleg befelé is hat. Brahma kilégzésének vagy saját fejlıdésének az idık során. Vegye figyelembe. a perifériától befelé. hogy ez a mandala szinte csak egyenes vonalakból áll. Vegye figyelembe. amely a centrumból indul. amely kifelé hat. Tegye meg ezt az utat még egyszer. befelé újra csúcsokat képez. Brahma belégzése és az Ön hazaútja. Ez megfelel a teremtés kialakulásának. Minden agresszió.Eddig Ön valószínőleg középrıl kifelé festette a mandalákat. 205 . tudatosan fordítva. hogy minden csúcs. Ez a teremtés visszavétele.

206 .

a perifériáról indulva észre fogja venni. amelyik az egót elhagyja mielıtt az ember azt egyáltalán megismerné. A fordított úton.Most ismételje meg ugyanezt a gyakorlatot mint konstrukciós feladatot! Eddig minden mandalát ésszerően a Középpontból kiindulva tervezett meg. Egy másik szinten ez annak a kísérletnek felel meg. ha az ember az odautat nem tette meg. 207 . hogy milyen nehéz a visszaúttal kezdeni.

208 .

A heti mandalát úgy is alakíthatja. 209 . nem is idımérıként -. hogy egyet hét réteggel szerkeszt meg és mindennap kifest egyet. Alább egy csupa lágy szívformából álló mandala. inkább fejlıdésmérıként fog fel.A mandalát mint mértéket is használhatja.nem tér-. nem súly-.) készít el Ön. Amit például egy fontos. életbevágó tapasztalat elıtt és után (egy világutazás elıtt és után. amit nem annyira materiális értelemben . Mértéket. Ezt az elvet tetszılegesen kiterjesztheti: naplót vezethet mandalaformában: mindennap vagy minden héten vagy minden hónapban egyet. egy terápia elıtt és után stb.

210 .

személyesebb ajándékot már nem is adhatna. a tájékozódás fontos feltétel: most már nemcsak térben. Mindenesetre e könyvnek nem célja segítséget nyújtani az értelmezéshez vagy bevezetni a mandalák divinatórikus lehetıségeibe.Ha mandalarítusokat akarunk végezni. napéjegyenlıségkor vagy szorongató élethelyzetekben. végül megnézhetnénk és értelmezhetnénk a mandalát. Az ilyen irányba mutató tudás és intuíció a leggyorsabban a mandalákkal való intenzív foglalkozásból keletkezik. különös idıpontokban végezték. 211 . Alapvetıen minden rendszert lehet értelmezni. Az alább lévı mandala egy portugál papírpénzrıl származik. Gondoljunk például a horoszkópra. A rítusokat mindig is. az új évé vagy akármelyik év kezdetéé. és természetesen így van ez a mandalákkal is. azaz egy számunkra különleges idıminıség esetén. amelyben egy számunkra különös pillanatot találunk. Egy ilyen ponton éppúgy végezhetnénk mandalameditációs rítust vagy mandalakészítést és utána a rítust. mint pl. Így aztán elkészíthetı saját születésnapunk mandalája. hanem idıben is orientálódhatunk. Ha valakinek a születésnapjára mandalát készít . hisz ebben önmagát ajándékozza oda. ha az ember erre képes. amely éppen különös idıminıségével tőnik ki.

212 .

A színeket tudatosan választja ki . hogy az egész más frekvenciákat lát.lila . ahol látási képességünk végzıdik.A színekkel való játék is izgalmas lehet. A racionális színválasztás az utolsó gyakorlat megfordítása.(ultraviola).narancsszín . 213 .) Ez az eljárás igencsak alkalmas bizonyos események mandaláihoz.kék . mert a tudattalan még hangsúlyosabban szóhoz jut benne. ha csak két színt használ állandó váltakozásban vagy mindig a kiegészítı színeket alkalmazza. hogy a spektrum nem ott szőnik meg.például a szivárvány sorrendjében (infravörös) vörös .zöld . Ha el tudja képzelni. Egy másik lehetıség a színek korlátozására: például. akkor azt is el tudja képzelni. (Figyelem! Az intellektus itt megint különösen szívesen és cselesen játszik velünk. A zárójelben lévı fogalmakból kiderül.sárga . hogy mandalajátékot játszik egy denevérrel. Vakon is lehet színt választani: vakon is ki lehet keresni a színes ceruzák halmazából egy színt és be lehet színezni vele a mandala következı szintjét. vagy egy hétköznapi mandalánál az illetı nap színét minden második rétegre ráfesti stb.

214 .

ahol Ön éppen megszületik. mandalaként alakíthatja: a házakat a nekik megfelelı színekben. Gondolja meg. hogy így mi jön ki. hogy a középpontban a Föld bolygó áll. és megnézheti. mellesleg azok is. a bolygókat mindenkori színeik kisugárzásával.Ha ismeri a horoszkópját. 215 ... hogy a két minta kombinációjából egy értelmes harmadik származik. a labirintus bejáratát ráhelyezheti a legjobb asscendensekre. A horoszkóppal a legkülönbözıbb játékokra adódnak lehetıségek: például személyes horoszkópjára ráhelyezheti a chartres-i labirintus ısmintáját. és ami még fontosabb a közép az a pont a Földmandalán. lehetséges. A bolygóállásokat mint színes energiaösszeköttetéseket ábrázolhatja.

216 .

csak nem szabad kizárnia. hogy mi történik.. amíg az megmozdul. Próbálja ki! A színek és szerkezetek egy idı után életre kelnek (Nem kell elızıleg hinnie benne. de akkor igaza lesz .) 217 . mialatt Ön festve utazik! Ha elkészült meditáljon az utazásról ..figyelje meg egyszer.mandalája nem kel életre.Minden mandalán keresztül vezetı út válhat szimbolikus zarándokúttá . bár ezt is megteheti.nézze mandaláját ellazított tekintettel (pislogás nélkül!) és várja meg.

218 .

219 .

220 .

221 ... Levegı. A Föld mandalája: valódi vagy képzeletbeli színekkel. egy minden elemnek (Tőz. csak körökbıl álló mandala. Alább van még egy. amelyeket az egyes földrészekhez vagy országokhoz társítani akar. Föld). egy minden családtagnak stb.A mandaláit szentelheti bizonyos témáknak vagy témaciklusoknak: egy mandala minden évszaknak. Víz.

222 .

látható résznek megfelel egy láthatatlan amely azonban éppen úgy ott van. úgy az is rendben van. Legyen tekintettel önmagára és árnyékára. hogy a fejüket magasan a felhıkben tartsák. Ez egyébként nem a legújabb pszichológiai felismerés. Az egész katedrális méreteiben megfelel a harmónia törvényeinek: boltozata 37 méterrel emelkedik a föld fölé. 223 . Már az indiánoknak is az volt a céljuk.a külsı. A templomaikat egy világos. mint egy fa . Mi a polaritásnak mindig csak az egyik felét látjuk és mégis mindkettıvel együtt kell élnünk. hanem rég elveszett kultúrák ısi tudása.nem látható. Minden mandala olyan. és így a második fele mindig árnyékban marad . Gondoljon szemgyakorlataira: a kör felénél többet még a legszélesebb látómezı esetében sem lát. föld alatti kriptával építették. ha az idınként a felszínre jön. a lábukkal pedig mélyen az anyaföldbe gyökerezzenek De elıdeink is tudtak errıl. s örüljön. Talán ez felbátorítja Önt egy kicsit arra. hisz úgyis ott van.Ha játék közben az érzések a felszínre törnek. noha ott van. és ugyanilyen mélyen a föld felszíne alatt van a régi kelta kút vizének szintje . hogy vállalja a gyökereit. látható résszel és egy rejtett.a beavatási kavernában -. amely fölé a katedrálist építették. Chartres-ban különösen betartották ezt az elvet.

224 .

Ezt a Közepet nem láthatjuk. ott különbözı érzelmeket hozhat felszínre. amely az öt ısformát vagy indiai tattvát (négyzet. háromszög. Még határozottabb lesz az érzelmek felszínre törése a harmadik dimenzióban. ha ezeket az ısformákat (például gyurmából vagy agyagból) pontosan lemásolja. A pont pont marad. A térben kockáról.Az a mandala képes különösen mély érzelmeket kicsalni a mélybıl. ezt csak külsı forma által tudjuk megteremteni. és azokat ennek megfelelıen kezdjük érezni. Ahol ez nem sikerül. Ennél az utolsó gyakorlatnál különösen nehéz a láthatatlan Közepet megtalálni. amely a mi háromdimenziós alkatunk szimmetriájának alapjául szolgál. Ezek az ısformákat kezdik mőködtetni bennünk. kör és pont) egymással harmonikus viszonyba tudja hozni . piramisról és golyóról van szó. félhold. félgömbrıl.egy mandalán belül. 225 .

226 .

.fehér a kör és a központi háromszög. hiszen épp a jobb agyfélteke uralja a bal kezünket.ezüstösek a félholdak. lazán és problémamentesen tenni. . „Valamit bal kézzel csinálni” azt jelenti.a hozzárendelt többi rész meg a formaelemek pedig változóak. A gégefı csakra esetében az eredeti színek többnyire a következık: . hogy könnyedén.) Ez pontosan megfelel neuroanatómiai ismereteinknek az agyról. Ezt nagyon egyszerő átélnünk nekünk. analitikusan gondolkodó jobbkezeseknek. hogy egyszer „balkézrıl” készítsünk egy mandalát.A szándék. miután mindent nagyon nehéz ballal csinálni. mély érzéseket kavarhat fel. 227 . A fordító. tegye ezt a jobbal. . gondolkodás nélkül. Fesse ki tehát a következı mandalát egészen tudatosan a bal kezével ha viszont balkezes. (A német nyelvben legalábbis.kékesszürkék a lótuszlevelek.

228 .

) Vagy labirintust festhet a homokba. mint az út archetípusának képmása arra.Ha szabadsága alatt a strand unalmas lesz Önnek. (Ha ezt „ügyesen” teszi. A labirintussal sok festı és színjátékot kipróbálhat. még gurujává is válhat a többi unatkozó turistának.a közepére ülhet és meditálhat. vagy új útvesztıt tervezhet magának és másoknak. Ez különösen alkalmas. hogy tisztázza a kétség és kritika funkcióját az úton. akkor az indiánokat utánozva homokmandalákat készíthet . aztán tudatosan követheti azt. 229 . ha tetszik.

230 .

Ha kedve telik az aprólékos rajzmunkában. Különösen alkalmasak erre a késı gótika lángrózsái (mint itt a beauvais-i). elıvehet egy rózsaablakot. és igénybe vesz valamilyen fényforrást. 231 . A barkácsolók visszaváltoztathatják a rózsamandalákat „fényképekké”: ha tisztában vannak azzal. hogy minden kıszerkezet ellenfényben feketének tőnik (lásd a 79. oldalon lévı példát). ha egy fekete (hullámpapír) keretbe színes fóliákat ragaszt. akkor világító mandalát kap. és azt nagyban és a mintákkal együtt kidolgozhatja.

232 .

Fesse ki tizenkét küllıjével és rajzolja be élete fontos epizódjait az egyik (felszálló) vagy a másik (leszálló) oldalra. hogy itt mégsem a kauzalitás uralkodik. gondolja át közben. 233 . Ha elkészült. és megfordítva.A következı rajzos gyakorlat az életkeretet célozza meg. hanem egyedül a Közép törvénye. tisztázza önmagában hogy minden esemény a leszálló ágon egy felszálló élményt vont maga után. Az epizódokat és eseményeket szimbólumokban is ábrázolhatja.

234 .

hogy az Ön nagy mandalája is csak egy pont a következı nagyságúban. Csinálja olyan nagyra. egészen az egy napot sem átélı tiszavirág világáig. hogy egyre újabb és kisebb világok keletkeznek. vagy legalábbis a legfontosabbnak. Végül értse meg. Élje át most festés közben.. amilyenre csak meri.. s talán még egy kicsit annál is nagyobbra..Alkossa meg az univerzum nagy mandaláját a taoista T'ai Chi formájában. még tovább. és ha akarja.. amelyek mindannyian a sajátjukat tartják az egyetlennek. 235 .

236 .

237 . aki közben tanulni akar valamit és tovább szeretné magát képezni. talán van egy baráti köre. tüzet vagy táplálékot tartalmaznak A szellemi táplálék mindenesetre a középbıl jön. ahol összeülhetnek. beszélhetnek és megvitathatnak dolgokat. együtt ihatnak. Az Önök körében ott a közép és az üres. vagy a hallgató. társaloghatnak. hogy a többiek kedvéért tesz valamit! Ha szeretne még többet tudni a mandalákról. végrehajtanak egy mandalarítust. hogy Ön ezt a játékot még mindig túl gyerekesnek találja és csak a „többiek kedvéért” csinálja? Gondolja meg. vagy maga a zenész? Kinek jelent többet az alma? A gyereknek. azaz univerzális minden emberben. vagy a biokémikusnak. De gondolja meg: ki éli át a zenét? A zenekritikus aki a partitúrát olvassa és közben tájékozódni akar. vagy tehetnek akármit. s ezek valamilyen szimbólumot pl. És eközben ha nem is tudatosan. aki beleharap. akkor szolgálhatok még megfelelı irodalomjegyzékkel.Lehet. hogy már az sem akármi. és ez a mandalarítus már tényleg közös. vagy aki „csak” a zenét élvezi. aki analizálja? Talán egyáltalán nem kell a játék szintjére leereszkednie. zenét hallgathatnak vagy játszhatnak.

238 .

Így aztán nehéz más játékot találni. Tudatosan élni a mandalából azt jelenti. a rendet belül magunknál. A Káosz és a Kozmosz egyidejőleg léteznek. áthatják egymást. Hisz ott rejlik az egészség és gyógyulás korlátlan lehetısége. amelybıl minden keletkezik és amelyhez minden vissza kell hogy térjen. vagy apánk/anyánk elégedetlenségét vagy az egész helyzet kilátástalanságát. vagy szomszédunk reánk háruló dühét. Ez is egy játék. mint ez. Kifesthetjük partnerünk irántunk érzett győlöletének mandaláját. örömöt. Ha eközben észrevesszük. aki végtelen fölényben van minden külsı orvossal szemben. Amikor felismerjük. hogy mi van emögött. rögtön tudatosan is eljátszhatjuk ezt a kivetítısdit. és majdhogynem ebben rejlik a legtöbb örömünk. hogy a Káoszt és a Kozmoszt felosszuk: a Káoszt kívül látjuk (fıleg másoknál). szimpátiája.és idıbeli kiterjedést. hogy melyik szempontot észleljük éppen. Sajátos módon általában hajlunk arra. hogy a mandalarítus sötét és tudattalan erıket hoz felszínre. s a forrás is mindig ott van. Elméletileg már régen tudjuk. találkozhatunk belsı orvosunkkal. és csupán látószög kérdése. elégedettséget és más szeretetre méltó érzelmeket. nélkülözi a tér. hogy ezek a mi érzéseink. Már az odavezetı úton átéljük e forrás elıhatását. hogy e poláris világ káosza közepette mindig megéljük az egység rendjét is. de természetesen éppúgy kiválthat boldogságot. Az út oda tényleg nem hosszú.Az is lehetséges. és az intuíciónkat is újra felfedezhetjük. Végül még a határtalan energia azon forrásával is összeköthet bennünket. Így még a kivetítéseket sem kell visszavennünk. 239 . a Kozmoszt. Ön pedig kifestheti gyásza. hogy mindent csak magunkból vetítünk ki. ami csak megközelítıleg is annyi örömhöz és elégtételhez juttat minket. az bizony nem árt. öröme vagy szeretete mandaláját.

240 .

Az asztalt mint mandalát terítheti meg. a városát. mint a kagylók vagy a csavarok. Az anyag. hogy tényleg mindenütt mandalák vannak. Az indiánok nyomán ezt füvekbıl és más növényi részekbıl. mint gyümölcshéjból és -magból.. (minden egy darabban lehámozott almahéj spirált és ezzel mandalát képez). Így természetesen Ön is mindenhol és mindenbıl mandalákat alkothat. agyaggal vagy gyurmával a harmadik dimenziót is meghódíthatja. és hogy azok mindenünnen a szemébe ötlenek.. minden utazás mandalává válhat. mint a Föld-mandalához vezetı út állomásait. Homokkal a tengert. Éppúgy lehetne egy konyha is mandala: gabonából és más magvakból. hogy kiváljon e könyv szerkezeteibıl és korlátaiból. főszerekbıl és hulladékból. folyami kavicsból éppúgy. ha útközben összegyőjti a megfelelı anyagokat és egy képet állít vagy ragaszt össze belılük.Lassan itt az ideje. mint színes ıszi lombból. az ételét a tányéron mandalaként körítheti. hogy mi körül körözött az utazás és Ön. fenyıtőlevélbıl. 241 . -tobozból és madártollból is elı lehet állítani. az országát is mandalaként éli meg. A fantáziának nincsenek korlátai.és prémmaradékok erre éppúgy alkalmasak. azaz az Ön mintáiból. Idıközben talán már észrevette. talán a házát. virágból és szirmokból éppúgy. Minden séta. Esetleg találja ki épp eközben. vagyis minden zsömlében és süteményben megtalálhatja a mandalát.

242 .

Talán már észrevette. Így idınként eljátszhat egy „parti mandalát”. a különös mozzanatok természetesen különösen alkalmasak.vagy csoportjátékhoz: A legegyszerőbb partnerjáték abból áll. és megfordítva. ha mindig a partnere számára keresi a színt. Legyen itt néhány speciális ösztönzı ötlet partner. hagyja partnerét festeni vagy kénytelen munkáját magyarázni. meditáljon egyszer arról. hogy mások életét vezesse . Ha Ön ezt gond nélkül meg tudja tenni. hozzászokott-e ahhoz. Önnek viszont az övét. hogy e gyakorlatok közül sok alkalmas kettesben vagy csoportban végzett játék céljára. hogy mit érez közben . esetleg beleavatkozik a belebeszélésig vagy a belefestésig. Már ez is egyfajta furcsa függıségbe hozza Önöket egymástól.vajon hajlik határsértésre vagy a határig sem merészkedik. Így neki kell az Ön mővét kiteleznie. hogy Önök felváltva színt választanak és egy réteget kifestenek. Még egy lépéssel tovább megy. Figyeljen arra.vagy Ön tényleg rugalmas és mindenhez alkalmazkodik? Vagy egyszerően már elkezdett játszani? 243 .

244 .

Akkor is összeillenek a felek. Kiad a két fél együtt egyáltalán egy egészet? Nos. hanem egyszerően át is lehet vágni.Izgalmas játék alakulhat ki. mert most tudott valóban kibontakozni? Az utolsó gyakorlatot egyedül is megcsinálhatja. hogy partnere a maga felén mit csinál? Vagy csak most. ha nem látja. ha a mandalát egy átlóval kettéosztják és mindenki kifest egy felet. Így lelke poláris darabjait (a nıit és a férfit) egy mandalában egyesítheti. a mandalát nemcsak egy vonallal lehet kettéosztani. hiszen mindnyájunkban két lény él. 245 .

246 .

E játékoknak különös izgalmat kölcsönöz. Alább egy asszír mandala. Ha beszélgetnek. tudatosan vele kerekedni fel az egységhez vezetı útra tehát kívülrıl belülre). anélkül. a már régen ismert kedvenc játékainál köt ki. csak át kell keresztelni a játékot. akkor az egész csoportdinamikába megy át. ha csendben valóban magára figyelve végzi ıket. Ha aztán a festésig el sem jutnak. s ez esetben valószínőleg nagyon gyorsan. amihez a csoportból partnert kell keresnie. válasszon a mandala alapján. mintha az arca alapján választ. akit a legkevésbé szeret. 247 . aminek szintén megvan a maga bája.Egy csoportban mindig megéri a játékot azzal a csoporttaggal játszani (azaz a rétegeket felváltva festeni). Ha valamilyen csoportjátékot játszik. hogy mennyire is egyeznek Önök. Ugyanezt érdemes a legkedvesebb csoporttaggal megismételni és átélni. hogy melyik ember áll mögötte ez ıszintébb de legalábbis izgalmasabb megoldás. hogy tudná.

248 .

szintén felváltva. vagyis mindenki egy szintet. hanem együtt szerkesztenek is . Ha beszélnek vagy vitatkoznak. Nézze meg. mennyire tud. hogy partnere hol tart? 249 . ha nemcsak együtt festenek. akkor bizonyára csak a bal agyféltekéjük mőködik . illetve akar alkalmazkodni: menyire érzi meg a másik szándékát. Az abszolút.Minden partner.vagy csoportjáték intenzívebbé válik.s ez esetben hogy érzi meg. úgynevezett indián hallgatás a gyakorlat megkoronázása.

250 .

ha Ön nem szab neki. Szabályokat is alkothatnak.. mint a gótika rózsaablakai. akár ujjfestékkel. vagy egyszerően csak elkezdhetnek játszani.. még egy csoporttagot is középre fektethetnek és a mandalát ráfesthetik a bırére. rétegrıl rétegre úgy. Igen. Megadhat egy egy szerkezetet vagy egy középpontot elıre. hogy mindenki egyidejőleg halad a közös közép felé akár vízfestékkel. 251 . happening vagy optikai ima. és hallgathat vagy beszélhet. a fantáziának szinte nincs határa.. Az egész egy vidám parti lehet. és a mandalát az egész csoportra kiterjesztheti: például rajzolhat egy agy mandalát egy nagy papírra (pl. és aztán felváltva festheti... és ez mindegy. majd körülülheti vagy körbefeküdheti. csomagolópapírra). mandalává tehetik.Természetesen a csoportban tovább is mehet.

252 .

A következı oldalakon látható hókristályokkal szeretnék Öntıl elbúcsúzni. természetesen minden mandalában újra találkozhatunk. mert akkor nem lennének játékok. Ebben megegyeznek a hókristályok a többi mandalával . Mind különbözik egy kicsit és sajátos jellegő. A mandalában. Ha valaki valamikor megsértıdött a világ mandaláin keresztül tett utazás során..FIGYELMEZTETÉS Egyetlenegyet se vegyen e játékok közül komolyan! A játékokat nem azért találták ki.. És mégis mind ugyanabból az ötletbıl származik. 253 .és az emberekkel. s így természetesen a mandalakönyvben is végtelenül sok lehetıség rejlik. és ezért kap még egy lehetıséget: a könyv elejére lapozhat. hogy komolyan vegyék ıket. Gondolkozzon el idınként a kozmikus játékokról. az valahol valamikor „hibát” követett el. HÓPELYHEK Nincs két azonos hópehely. Az utolsó oldalakon bezárhatja a könyv körét.

254 .

255 .

256 .

257 .

TÉR AZ ÖN MANDALÁINAK 258 .

259 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful