P. 1
БИБЛИЈСКА ИСТОРИЈА

БИБЛИЈСКА ИСТОРИЈА

|Views: 220|Likes:

More info:

Published by: ГРОФ ОД НУГЛАШИЦЕ 888 on Dec 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2015

pdf

text

original

,n:I1MI1TPI1JE COKOnOB, nporojepej

b"b~UJCKA MCTOPUJA

C PYCKOr npeseo EO)KI1,n:AP H. JOBAHOBl1l'1., npo'rojepej

.6EOrpA,n:, 1992

J],HMHTpoje COKOJIOB, rrporojepej Bl1BJUUCKA l1croPl1JA

C PYCKOr npeseo

BO)l<H.llap H. JOBaHOBHh, nporojepej

Hsnaie:

CBeTH apxajepejcxa COHOn Cpncse npaaocnasne upxse Beorpaa

Konop cenapauaje 0 llITaMITa:

Illrasmapnja Cpncxe narpajapuraje Beorpaa, 7. jyna 5

Ill'rasmaao 1993. rO,'(HHe y 50.000 npnaepaxa

nPE.[lrOBOP

Ilorpeoa sa WTO nDTnvHLljDM Eu6AUjClWM uctopujou OCZhana ce iWO Hac JOUl u3Meby MIlHjllla oea para. lhy cy HapD'f.U·CO ocehane, nD?DTDeD oanac, natue ODZDCA06CI\:e taxone y l1UJbY reMe.'bHujez npoynaeatea Ceetoc nucua, OOi-lDCHo. Peuu Boscje It ny-re(u! npo ... tucna Bosciei. Eyoy1l.u oa ce y Butinuicxoi UCTDpUjU casceto 11 XPDHD/lDUlK.lt, ys H}JICHa oniauoeena u KDMeHTape, US.1Q:JfCY oozabaju xoju CP- caopacc y CBlIM CTap03aecrHUM U Ho- 603al'leTIIUM K1-bltUl.~1a C8eTOZ nucua, ona lie Oo.OPD oohu u cea'COM OHo.M KD :JII"e.'lU oa ce ynosna ca naiwutanujou y cserv .KlbUl':Ml nao KfbUUlM(I - EUOJ!U} OM, xoia ie, KaKD je Heoa6HD caonucreno na CeeTCI~o.1If xouspecy IlUHZeUCra y zpaoy Anuxaure, npeeeoena 1Ia 2976 [estuca U nape-cia U xoja cauo y EpU7:aHcKo.M Eu6.'lujCIWM 0PYW.Tey P"Q C6al\:U cat U31la3U y 2000 npuuepaxa.

Y 1.fU1.a6o.Al npa80Clla6HDM ODlOCilD6CKDM ceety nosnata je Butinuicica ucropuja 00 nporojepeia AUMuTpuja Ilaenoeuha CDlcoILOeCl. Apyza, BDlba, nuje cc cee 00 oauac noiaeuna, na cc .Ilpaeocnaone" OC3 oeovu.cen« OOIlV"lUAO oa je npupeou y ceoue usoase», y npeeooy nporolepeia Boscuoapa Jo.8aHD8Uha, npodiecopa U tieotpaocxoz napoxa, 0 KDMe xao U 0. aY1.·Dpy c. »a

pehu JCojy pe1.f. .

Tlpatojepej AUMuTpuje lIau/1.D6Uh CDKD/1.De poben ie v CaeUlTf!I.(1.l'1Il:Dj nopoouuu 1832 iooune y Iapocnaey, DO oua Tlaena, npotbecopa Ilerporpaoctce DYXD8He axabeuuje U uaiv:« xoia je nu/!a hepi:« 11031l.aTOl U I3pJiO Y'leIiOZ nporojepeia Mate]« Ioaauoeuha TYAtUI1,eeCKOZ. Y If et pozpaov je saeptauo AYXDtlH),' l:.l.ICDI1Y, Cestunapuiv u ,l,YXD6HV alcavcMujy (1851 - 1855) a tcao uautctap ODZDC.10elba nocraenen 3(( Y'f.UTC,'ba AyxoeHc UlJCOAC npu Anexcanaponeecxoi naepu y Ilerpoznaov, y IW;Dj ie u OT· noueo ceoie ODZDe/1.0(J(~IW oripasoeatse. Toouue 1857. pYICDnOJW:JICeH ie y 'lUH "aKOI-La u ceetatenuxa u noccaeneu sa JCaTuxeTY nerpozpaocxoz Mapw'lcIWl UHC"l'U'1 Y1.·a, a 1862. noctao je C1.'UP~UlUHu Il puoeopne upxee 1I eepoy-uaen, oeue JCHeZUfbe MapuJe Huxonaieeue. flo cupru nale xueuusuno] noctaen.eu ie sa oYxo.8HUKa y BeAuJCDM 3UJHCJCOM o(JOl1Y, ua «oioi je 0Y:1lCHOCTU 1902. ne1L<JUDHucaH. YMpD je 3. cpeiJpyapa 1915. U caxpaseeu Y neTpozpaoy.

Ilpctojepe] A.U.MuTpuje COJCOJ106 je ceoiuu 6POjHUM u HUyoiHU.K 60Z0CAD8CJ.CUN. U n.eoaZOUUCu.K oeAUMa, xao U MHOlO·

6pOjll:A.M »nanuuua, pacnpaeaua U ctyouiaua. pacytuu 110 onOalU1-bUM PYCICUM DOZOC/106CICUM U nCOaZOUlKUM t.taC01lUCUMa U II.UC1'O,1tl.Ma, 3aOYJJCUO JlI.1-lOlO 11.pa(JOC.1aeHY TeOIlOZU.lY U MUCaO. 00 oecet vella otiiae.senux y Ilerpotpaoy cea cy ooxcuee.ia MHoz06pojHa usoaua, a netca tt. npexo 100 usoana. Taxo: .Ha«annoe nactaeneuue e npaeocnaenoi xpuctuaucxoi eepe" OOJ/cU' eeno je 104 usoau.a, ,.MOIlU'l6tl, sanoeeouu, Cuueon eetni C 06e [acnenueu" 102 usoatea, oo« cy oceana .MaxOM ooscueena npexo 50.1)

Ceeurt ena ott61lujcICa ucropuja CTap01 U Hoeoz saeeta 00 A. COJ.;;o.!lORa (npeu nvr usauina 1866; U30a6a1ta je «ac y [eonoi 'lac y oee xteute) ooucueeaa je y Pycuju 63 U30a1ba, ca xoiet je U npotojepei Boxcuoap Ioeanoeuh. npeeeo na naiu [esux u PYIWI1UC, y jeonou oenv, 1913. tooune YCTYI1UO nauieu Ce. apxujepeicxou ca6opy, lCL:.O [eouuou OHOaUl1beM HaOlleJICHOM TellY sa 0t1eHY u npenopytcy o~JlG oee 8]1CTe, oa ta OH uccauna sa ceo]e norpetie U repuropujy MUTpOnOJ1Uje. Pa'C'Hu ootahaia cy Ul'fQ,Mnatee oena oOIlOJ!('l[,lU; a 1923. zooune npora EOJICuoap Ioeanoeuli npupebyie 3a Ul'C'aMny y noeoi peoaicuuju C6eUl7:eHY uct opujy Cranot saeera u CeeUlTeHY UC'C'OPlljy H06Dl 3U6c'C'a, y oee IC1bUze. ynocehu noueurro ueza ueua y opuruuany, 00HOC1-l0 y npeeoov U3 1913. tooune, IC(fO U eeoua ocicyone U cnaiie unyct pauuje, xoiux vonurte nuie 6t,UlO ys oeai panuju npeeoo, tcOJU ca ootePG.IlUM. npaeonucnust UCnpa81\.{L.I1a U UIlYCTPUlf.uja.Ma y CaeA-lY nabuauut teetoeo uJoa1-OE. U3 1923. tooune. H raxo oeo usoaue U3 1923. zoouue. y oea oena. neua nuueta saieanuutcoza ca neoaicuuiosi U3 1913. 100U1le y xoioi ie "TJpadOCJ'.a6Jbe" usoaie C BAAfOCAO· BOM ThEfOBE CBETOCTH J1ATPHJAPXA CPIlCKOf r. fEPMAHA, cHa60e6ULu ::601 60fbel ytcnanasea Crapu saeet (00 npopora) u.ryct pauuiaua Butinu]« Be-uco-nainuutuxot U30a1ba (Goldene Klassiker Bibel, a or) npopoxa U lIo6U 3a6e'C' AOpe06ll.,41 HeHaO.MGUlI!UM unycrpauuiauas).

Il paca - ctaepodion L'O:J1CUnal1 Ioeauoeub ( tcmureno .My ie U.Me Teooop, anu ut je OH nocpouo )! ECJJlcU - oap. tUTO npeeeoeuo C ZP'llWZ 'C'Ci'l.HO ,'01"U U 3IlGHU) 110';e1-l ie 5. II 18(,6. 00 oua Hutcone, Y'IUTe/ha, .v Tloxcaneeuv, zae ic 30evUlUO OCH061lY UIlWJ:y 1881, a E070C,1ORUjy .v Beov.oaov 18li5. Tlocne bviancxoz para, y JWMe je Y3ec y-uaaha 1J 6op6e7-l1J.M nehoeuua. nnoovxcuo je ceoie 6OZCCIl0(JC1W fj(ipo.'lnRa1be y Kuic(3C1Wi ovxoenoi axaoeuuiu, lWjy je saemuuo 1890. U rauo ce O:J1CeflUO PYCKU1bO,\f.. Bvo'C'U~'JI'l ce " Orauriunv 11"lAnn0I70'ICell ie sa ceeuctenutca 4. Ill. ucte tobune 00 crnane '.MllTTJOHOIlUTCI M uxauna U nocraen-en sa nacraeuuxa y Ilpeoi tieozpaocxoi zuuuasuiu U BUUlOi »cencxoi tuxonu. 00 raoa no-nuse 1'38. .Jlpotuna oouceja" npeueuiraiuua

1)EHUHKA011eAH'IeCJmi cxosan. TOM XXX. C. ITeTen6vPT. 1900, 7~(): BOA,ruaia eauaxxone.snla. TOM XVII. C. Ilerenfivnr. 1904., 620: BHOrp"mqeCTmi CAOna)) CTVAeHToB nepeax XXXIII - MU KVPCOB C. Ifereptivprcxoj AYXOBHOj aKaAe~Uil-l ]8]4 - ]869 T. C. IIeTep6vpr. 1907. %0-63.

2) Y npnoM AeAV. CTa;J03aBC'lHOl.". ITpHAOAane cv ABe HOBuje IfAYCTpallHjc.

H TO H8 CTp. 48 (ITpt'Aa:l I'l:,palIA>llua rmexo Ilnsenor Mopa - RAVCTPORaHa EH6AHja sa M.\IlAe. 1969.) H 113 CTp. 55 (CKHHlI:ja), a Y ApyroM. HOB03aBeTHOM, npHAOAaHe CV ID Besxo-aajmnrurxe BH6AHje na CTp. 183 (KpBaB nap) H aa 208 (BeenyTHR CRII).

U3 .TUMHQ.3uje y Botocnoeuiy; U3 EOWCJIOauje Y YH.yrpauubocr, na 3aTUM y Beozpao, oa 6u y EeolpaOy 'f.eCTO no eo.eu uuuuccpa npoceete U upxeenux oena utuao U3 tuxone y tUlCOIlY U xpaies: tUlCOIlClCe 1897/98. ca iouc ceoauoecec unabux HaCTaBHUlCa otnyus<eH us opncaen« clly:ncue. flo O'lnytUTa1-bY U3 opscaene clly'JlCoe npata BO'JIca [e noctaen.esc sa napoxa llpxee ca. HUICOlle na Beozpaoctcom H0030.M zp06/b}' U na TOM nonoxcaiy OCTaO je 00 ceojc C.Mp1U 4. X. 1933. toouue. CJI-lP'l' je, YZllaB1WM, ooucna xao nocneouua reuuce U nanopue napoxuicxe clly:nc6e, ctconuane U ca npeOa8a1bUMa y BOZOCIl08UjU U OaH.OHOnHU,W. 1beZOaUM IC1bu:JICeOllu. paoo». Huuue, npOTU botncu. cy na [eono] caxpana 1928 zoouue npoupsne note U OU raoa nonusee teeioea 601lecT, 360z xoje My je 1929 ooceuena neea HOUl. re je uopao ce6u Y3eTU xanesaua U ocraeuru ynpa8)' upxee CB. HUICOlle.

Y apeMeHY 1900 - 1920. OOIC je Bozocnoeuja Ca. Caee 6U1la C MaIlUM npexuouma y Beozpaoy, npaca DO'JICa te 6uo teen XOHOpapua npodiecop sa C6e1'0 nU<.:MO, CT. U Hoeoi saeeta, xoje je npeoaeao C MHOlO eone II Oy6()ICUJ~1 nosnaeaseeu npeoueta.

Hsetoe pao na 60'lOCIlOuCIWj lC1bu:nce8Hocru je yznaenos: npeeoounasixu U ou nouu-ce lS92. ca npeeooou .Hays:« 0 tknoCIlY3ICe1bY npaeocnaene t.lPIC6e" 00 Heauoea na rpaje cee oo C."'PTU, saeptuaeajyhu za onet ca YleaHOeOM.: "Ty.uatte1be Cec- 1'OZ nUCM.a y net IC1bUZa", CeeTU apxujepejcxu CUHOO je uaaunao 1931. xao ceoia U30a1ba npotune npeeooe: Hayxa 0 uptceeno] pettUTOCTU 00 flje6HUl1ICOZ U Ilactupcxo tknocnoene 00 enuc- 1C0na Bopuca. [fop eo Cotconoea npeeeo je HelCOIlUICO oena Kosupeea, 1C0ja cy OO:JICUee.la no HCICOIlUICO usoana, SaTWIf. cJ>ullapetoe Katuxusuc U opyza oena n03H.aTUX PYCJCUX tiozocnoea, xao U H. AYPfl06a: Ap:ncaee U uapoou DaIlJCaHClCOZ nonyocrpea (1891). Ilocetino tzOZAae/l,e y ucropuja Haute 60ZOCJLOecJCe 7J:1bu:JICeeHOCl'U npot:a DO'JICa saysuua IWO ypeonuu: Becnus:a Cpncxe upxee (1892 - 1893) U xao 0YZOZOOUUI1bU capaauux y JCOAfe je, leao U OPYZUM OHOatU1bUM uptceeuuu '1aCOnUCUMa. otiiaeuo aMUICU 6poj «nanaxa, npUICQ.3a, npeeooa UTO.

Ilopeo lC1-bu:nceeHOZ paoa npota BO:JlCa [e' paouo U na opyZUM xynrypnonpoceetnuse nOlbu.~la. HapO'f.UTO je nOM.azao tUJCO' noeatee cupouaumux totocnoea, a llpxea ce. Huxone usopscaeana je sa n.etoeo epeue JCao ceoza nUTOM.t~ no ieonoz 60lOcnoea, OOIC [e ¢OHO cupouauinux y"teHUlCa Botocnoeuie yxcueao teezoev U306u1lHY nOMOn. Hsezoeusc sanauusesc noOUZHYTe cy 6eozpaoclCe upxee: Aa3apU14a na Eyiz6yoepy U upxea ce. Bopha na l[YJCapuLful).

.Jlpaeocnaene" je Y'1UHUIlO eeauxu uanop oa 6u npyocuno oey useanpeony U ceety IC1bUZY nauioi 60lOC1l0(JClCoj OM.l1aOuHu, OM/laOUHU vonucre U ceuua xoia :JtCeJ1e oa ynosuaiv U Haby Iiyt; HCTUity U )JCU60T, jep, xao tUTO xaxce anOCl'OA Ilaene: .uno CE HAllYlCA - 3A HAlllY CE HAVKY HAllHCA, AA HAAY HMAMO TPIlJbElbEM H YTJEXOM. flHCMA" (PU.MP-.. 15, 4).

Ilpotojepej Munucae A-. llPOTHli

s) Ilpora MHAyroll Mara:JmloIlHli: AerolIHc UPKBe CD. HHKOAe (y PYKOIIHCY); B-Ii: + BoJKll Joeaeoaah, npora - CTanpocpop, napox 6eorp3ACKH 0 Dp(1. cJlecop - rAllCHHK enn, 1934, 14-15, 231-233.

Y DO'IeTKY CTBOPH Bor ne60 H 3eMlbY. A 3eM1b8 fijewe fie3 oQAl{qja H nycTa, H 6jewe TaMa HaA 6e3AaHoM; H AVX SmKjH AH3ame ce HaA BOAOM. H pese Bor nexa 6YAe cajeraocr, H 6H cBjeTAocT (I Moje.

1,2-3)

CTBAPAlbE CBETA, ~IIBOT DPBHX ibYAII Y PAJY 1. C T B a p a JL e C BeT a.

Ilocr. I, 1-27; 2, 1-3.

Y I10tIeTKY, KaA jour He oeIIIe AaHa aa speaeaa, CTBOPli BOI He60 Ii 3eMlby. IlOA HeooM ce paavue CBeT fIeBHAl\>liBli, AYXOBHH, - oecTeAecHH AYXOBH, oOAapeHli pa3YMOM H CAOOOAHOM BOJbOM, KOjM ce 30BY anbeaa, H I-hHXOBO MeCTO )KHBJbelba; a nOA 3eMJbOM - CBeT BHAl\>HBH, BeIIITaCTBeHH.

3eMiDa 6eIIIe oe3 05AlItIja 11 fIYCTa. To je aenrracrso, xoje naje HMaAO oapebena oOAuKa, ocooane H rpaamta, na]e 6HAO YTapbeno na oApeneHoM TeMeiDY. HaA OBHM HeBHAJbliBHM BeIIITacTBOM AH3aUle ce :JKliBOTBOPHH Ayx BO:JKjli li YAliBaIIIe 'I H>era TBO· paxxv H )IlliBOHOCHY CHAy.

H pe-te Bor: IIHeKa oY,<\e cseraocr", a OH CBeTAOCT. Bor paClaBH CBeT/,OCT OA raxte: cseTAOCT Ha3Ba AaH, a TaMY - noh. OTnoxe pavvnatse apexena: Oli sexe li on jYTPO, - AaH npna,

ITOTOM pese Bor: "HeKa 0YAe CBOA rrocpez, BOAe." H 6H TaKO: crsopeno rrpso BeIIITaCTBO CBeTa pacrasa ce na Jl.1Hora reaa aeoeCKa, H Meny onmr TeAHMa oopa30BaIIIe ce ornopeae npocropaje ncaa Ba3AYlIIaCTora 11 sseaxanora, y KojHMa ce OHa TBPAO APIKe: ca tIera ce nefiecxe npocropnje H nasnaajv CBOA. H 6H Beqe, H OH jYTPO, - AaH APyru.

Y TpehH AaH peue Bor: IIHeKa ce cariepe BOAa mTO je DOA HeOOM na jeano xtecro, Ii nerca ce rrOKU)I(e cvxo", '!'aIW, AdKAe H OH. 11 cyxo Ha,'3Ba Bor 3CMiDa, a 300pumTa BOAena Ha3Ba Mope. Oner Bor pexe: IIHeKa nYCTI1 3eMiDa as ce6e TPaBy, 6aA>e mTO aocn cexte a APBO pOAI-IO". H nojasa ce aa 3eMJba rpaaa, OHA>e, mTO noca ceste, a APBeTa pOAHa.

Y qeTBpTlI AaH Bor peve: IIHeKa 0YAY BHAeAa aa CBOAy He- 6e;;CKOM Aa ooacjasajv 3eJl.L,o\,Y'·. H rxe, CBeTAOCT, crsopeaa y npsn AaH, vcpeacpeaaaa ce Y OApeneHHM MecTHMa, H na CBOAY aeoecKOM rrojaamne ce cvmte, Mece:q H 3Be3Ae.

Y lIeT'II AaH, aa pex BO:JKjy, 3eMJba npoaaseze CBe :JKliBe AyIDe li1TO ce MJi1Iy a paoe, a nraue noaerenre HaA 3eMJbOM. H 6AaroCAODH HX Bar, rosopehn: "paoajTe ce a MHO:JKUTe ce U aanymrre BOAY no MopHMa, H rrraue nerca ce lI.UlO)I(e I-Ia 3eMJbH".

Y mecm AaH, na peq BO:JKjy, 3eMJba rrpoasaeae CTOKy H CUT· He )KHBOTHH>e H asepn 3eMaJbCKe. K8A ce aa 3eMJbH nojasame

7

)KHBa 611lia, Bor CTBOPII sroaexa, - MV)Ka II )KeHY. H BIIAe Bor CBe lllTO CTBOPII, II aabe Aa je CBe BPAO AOoPO. II 611 aeae, II 611 .iVTPO, AaH IlIeCTII.

Y Ce,4,MH AaH Eor nOQIIHY OA AeAa craaparsa. TO [ecr anje crsapao HHWTa HOBO: 3aTO je AaH 'raj Ha3BaH cy6oTa, WTO aaaxa OAMOp. rOCT10A 6AarOCAOBl1 Taj AaH II OCBeTII ra, II nocra cy60Ta rrpa3HIIK AoVAHMa, CBeIlITeHII AaH V cnonen CTBOpeH.a CBeTa.

CTHOpHmm-l CBeT, Focnoz, Bor ra He OCTaBlI 6e3 Cnora CTapau,a H He npecraxe paAHTH Y IheMV. OH je TBopaq CBeTa II CBeAp.)KHTelb cnera: OH AP)KH CBeT V CBOjOj BAaCTII, vrrpaaz,a lblIMe H: crapa ce 0 ILeMy, jeAHoM pesra: OH qYBa )KIIBOT II caarv csera mro je crnoprro, CBe y CBeTY ynynyje na Ao6po II rroxsaace CBaKO AOOPO.

Bor je CTllOPIiO CBe no CBOjOj Ao5poTlI 3aTO, Aa CBaKO OA crsopeanx oIIha AooHja OA Thera TOAHKO Aoopa, KOAHKO MO)Ke npmmrn, Ii A3 ce pa.wje KOAIIKO My CHAe AonYWTajy. no CBOjOj npnpoan t.{OBeI{ je BenH OA canjv 3eMaAlCKlIX craopeisa: crora My je Bor II HaMellHOBen.II Aeo OAa)KeHCTBa y TOMe, Aa rroanaje Bora Ii Aa )KIIB T Y cAaBV EO)Kjy.

2. Crnaparse CBeTa, DAam.eHH )KUBOT rrpapoearreesa y pajy. 5508. 1'. npe Xpacra,

Ilocr. 2. 7-25; 1, 27-29; 5, 1-2

Eor je CTBOPHO t.{OBeKa OA npaxa 3eMaAlCKOra II AyHyO Y isera AYlliY, ca3AaHY no CAHqH II npIIAIIqII Boxcjoj, r], o6AapeHV pa3YMOM t.IIICTIIM, HenoM'lneHIIM II BOAlOM CBeTOM. 1 DHOM AYWOM QOBeK ce y rAaBHOM H paaaaxvje OA OCTaAHX )KHBOTIIJba. llPBH t.IOBeK Ha3BaH je 6HO AA3M, lllTO 3HatlII llPBeHH, Hat.{HI-beH OA up sene :leMke. Bor ra nacexa V paj'l, AIIBHOMe BPTy, v EAeMY, na IICTOKY, rAe nporrntaxv pexe Turap II EylPpaT, II oApeAU My Aa ce

1 Y EH6AUjH je peseno: "Ii pe-te Eor: Aa Ha'lHHHUO qOI~CKa no CBO.\le 00A"4- Jv. xao mTO CMO MIl" H Aah>e: "Ii CTBOPR Bar xoaexa no o(bnqjy CBo~1e, no 06AHtIjy BO)KjeM CTBOPHO ra" (IIocT. 1, 20-27). Y qeM je pa3AHKU H~lMeby CAHKe U npHAHKe Boxcje? CAHKa Bo*ja NahalH ce y MoliHMa H cnOCOOHOCrU\!a Aywe. Ear je AVX HeBHAh>HBH, Koja ce CBYAa Y CBeTy HaAa3H, caeuv AO)~ )KUBOT, M Y IICTO speae OH je 6ullc saceeao OA CBeTa: Ayma je '!OBeKooa raxobe AYX HeBHA"'IIBH, KOjH ce HaAa3H Y CBeMY TeAY H Aaje My )KUBOTa, aAM KOjM MO)Ke nocrojarn H 6e3 TeAa. Bor je aexaa, AVilla je OecMpTlla. Bor je npeMyAap H CDe 3Ha; AyrU:l qOBeKOBa liMa MohH Aa noanaje caaaunsocr, A~. naMTH lIP01llAOCT. An npeABHba 6YAyhHOCT. Ear je OAar; Avma je xoaexoua cnocooaa Aa .tby6u APyrom H Aa ce ~pTBvje. Ear jc CBeMolialli AYllla qOBeKOBa BAuAa BOh>OM Aa H36Hpa nrra joj ce emHM 60 .... HK. AMi OBa AYilla NHje Ae,mll Bora. Ilocroja HeH3MepHa pa'3AHKa II"JMeny }beHUX MoliH H MohR BOJKje. Moll BOJKja' je HeOl'pmUIYCH:l; Alot'i.H Ayme 'lOBe KOBe OrpaHHtIeHC CV. - Ca3A:lHa no CAHIL'J Boncjo]. Ayma tIOBeKOOF.l MO)Ke 6HTH, MO)Ke H He fiRTH no npHAHlIH Boxcjoj. DpHAHKa lio)Kja caApmH ce V DpaBl~y AymeBHHX cDoco6HOCTH aKO qOBeK resca K HCTHHH, K Ao6PV, K "paBAH, OH nocra]e npUAIIKa Bozcja: a axo BOAH casro ce6e, Aa)Ke, '1HHH aerrpajare.screa, ~3AO, H 6pa!t~ ce caxto 0 CBOMe TeAY H 3eMah>CKOMe Ao6py, OH npecraje 6liTH npHAHKa BO)Kja II CBojHM JKHBOTOM AHtIlI aa basoxe liAR na 'KHB0THH>e.

8

xpann CeMeHO!l.{ OA 6HJba H POAOBHMa ca APBeTa, a )KHBOTH}be ua 3eM/uH - TpaBOM. DCliM 06wnU1x APBeTa y pajy je paCAO APilO )KHBOTa, ql1_iu je POA nxiao Moll A'-l vrvaa LJOneKa OA 60AeeTl! II CMpTH, II ApBO 0,4. aaarsa Ao6pa H aaa, YBOAenIi AAaMa y paj, I'ocnoa My AaAe 3aKOH Aa ra 1..JYBa H otipabvje! H AOBeAe My CBe )KHOO rinse. AAaM cnaxoj )J(HBOTJlH,H AaAe HMe H orraan Aa ce Meby )KHBHM 6HliHMa He nabe APyr npexra I-heMY. Taxa I'ocrroz, .rrvcra na AAa:Ma TBPA can, H AOK cnananre V3e OA isera jezno pe6po II 0:'.

II pexe I'ocnoa DOl': HHje Ao6po ,ll.a je qOBjeK casr: Aa M¥ CT30PHl\1 APyra npessa IDeM\,... II Tocnoa Bor CTBOP" *eH'l H AOD::!,4.e je

AAaM'l (I Mojc. 2, 18, 22)

rora pe6pa CTBOP" My )KeHy. OH je AOBeAe K AAaMY, 6AarocAOBll HX, xao My~Ka H )KeHY, H peste HM: "MHO)l(HTe ce H HanYHHTe 3eM· !nY, H BAaAaj're }bOM, 11 6YAHTe rOCIIOAapH OA CBHjy :iKHUOTHI-ba, H HaA CBOM 3eMA)OM.~ H euo, Aao caa uaM cue 6H~e lIITO HOCH ceste no CBOj 3eM!nH II cna APBeTa pOAHa".

Aa ee !nVAH He 6H IIOHeAH cnojoxr BeAHqHHOM H Aa He 6H 3a6opaBHAH Aa je aaA H>HMa " EOf, KOjH HX je CTBOPHO IIO CBOjO]

1 Tocrroa Bor je, A3KAe, 3anOBeAHo xosesv Aa paaa, a He Aa 6ecnoc,\Utlll. 2 TaKO je I'ocnoa EDr 6AarOCAOBHO npsa 6paK H Aao ""YAIlMa aaKOH Aa ""yce ,eAan APyrora, All ~HBe Meoy co60M .veno, xao jeAHa AVilla, II Aa oyAY rocnoaapa, a He cAyre 3eMIbHHe.

9

CAm~H, I'ocrroa 11M AaA~ 3<1UOBeCT. 'IBoAehH AA:..tMU Y paj, OH My pc-re: "He jeAlI C APBe'Ia O,Ll, 3J-IaJLa Ao6pa II 3Aa, jep Y xojn Aall OKYCHTH C n-era, YMpehem". AAaM pexe )KeHH csojoj 0 OBOj sarroBCCTlI Bozcjoj.

IIpBH A,YAII oAaroBaAH cy Y pajy. HHCY HlI 60AoBaAH, HlIl'H ce Myl.llIAlI rexecno: Y AYlllH rsnxoaoj He 6eIIIe HH Aa)KH, HM Henpnjarex.crna H OHM xao rrOTnYHO HeBHHa .Ae~a He aaabaxv aa cpaMOTY CaBeCT je qYBaAa AYlIIY ffiHXOBY OA csaxora 3Aa.

)!u.mehH y pajy,bYAH cy U3YtIaBaAH CTBOpeH..a OO)Kja, no CTBOPeI-bHMa cy n03HaRaAH sexnxora Tsopua H yqUAlI cy ce Aa I'a ibV6e H TIIX)CAUBA>ajy, HaV4HAll cy ce H Aa )KHBe TaKO, Aa 6YAY U3:

Ha,\ 3eMaAlCKl-ix crnopeisa H 6All)K1I K Borv, Ilospx Tora, CaM Bor jaa.sao H.,\1 ce y pajy II rOBopHO C ffillMa, rcao ca CBOjOM Ael\OM, OTKplIBao liM je OHO lllTO lIM je 611AO nOTpe6HO Aa 3Hajy H lIITO ca!Vu{ HHCY MorAH 3HaTII - AaBao HM je Csoje 60)KaHCKO OTKPllnelbe.

3. npBH rpex. IIocT. 3, 1-7.

bAall{ClIC1HO npBHX t\"YAll naje Ayro rpajaao. BaBO' llM no':1aBllAH H rrpenapn UX Aa norase EOJKjy 3anOBeCT. JeAHoM ce )KeHa 3aYCTaBli ROA aaoparsenora APBeTa II yrAeAa tra l-beMV 3Mlljy, )KHnorarsv. AYKaBHjy OA CBHjy nOA:.CKHX 3BepOBa. Baeo yoe y OBY 3MHjy II vmrra )l~eHY: "je All llCTHHa Aa je Bor xaaao Aa He je.\CTe ca csaxora ApneTa y pajy?" )KeHa oaronopa: "MH jeAeMo poaa ca cnaxora APBeTa y pajy; caao poaa C onora APBeTa ycpeA paja, KH3ao je Eor, He jeanre H He AHpajTe y In Aa He YMpeTe". Ha TO joj baso pese: "HeheTe BII yMpeTH; Hero 3Ha Bor Aa he nan ce V onaj AaH KaA OKYCliTe C ffiera OTBOPllTll oxa, na here noCTaTH xao Goronn II 3HaTII mTO je Ao6po, IllTO All 3AO".

Pe-nr liaBOAOBe np06VAHlJle Y.JKeHH paA03HaAOCT II nenoaepcrse rrpesra OHOMe UlTO joj xasa AAaM 0 'APBeTy OA snarsa A06pa H 3ACI; y l-boj ce nopoan )KeLDa Aa OKYCH OA aatiparseaa poz,a, Ii OHa ce He Y3ApiI<a OA one )l{eloe. 3a6pal-beHO APBO noxaaa joj ce OC06HTO Aerro: OIIa rrOMHCAH, KaKO Mopa 6HTll CAaAaK POA rseron, II I<3KO je Aeno 3HaTH cne. Ao6po H 3AO. OHa y3a6pa poaa C rsera H OESCH; aarnw AaAc Ii AAaMY, TC If OH OKYCH.

Taxo npan ,bYAH carpeuuuue II CBOjllM rpexoxr sapaaaure He casro csoje Ayme, Hero H AYIlle CBHjy .lbYAH, KOjH cy npOH3HlIIAH OA ffiHX.

t Ilpe D1iAA,HBOI'a CBCTa 6)1.\11 cy CTlmpCHIi aHbel\lI. Bor je cae anbeae eYBOpHO ,l.o6pllJ\ra; aAII jeAaH Of\' BlIlllllX ~HDeAa nosece ce CBOjOM BeJUAIUIOM, HaMHcAH Aa 6YAe KUO II Bor Ii CTa,\C cc npOTIIBHTH BOA>lD Boscjo]. OM ycnc Aa naaeae H& 3'\0 .U A-lHOre APyre anbeae. Kao nenpajarez, EO;'KjH, OH [e Ha3BaH COTOHa; xao caoAa3lLHsaQ APYI'HX - baDo, Tj. onaaax: a aul;eAH xo]e je OH npesapao, Ua3SaHH cy OOCR· H 3AH APOBR. 3a rOPAOCT H nerrocayumocr Bor je nporxao C Heoa H basoaa H lLerose aabexe.

10

4. nocAeAHqe rpexa. Kaaaa sa rpex H o6eliall.e 0 Cnacme1bY.

I10CT. 3, 7-24.

KaA cy npsn A'VAH norpeutaan, y lbHXOBOj ,'..,,.IUIl CBe ce npo.

MeIIH,\O. OHH cy H3ry6uAH AYIIIeBHH MUp. CaBeCT HX je MyqHAa; occhaxa cy CTHA H crpax. 36YlbeI-iH, CTHAenH ce jezjro OA APYrora, .oHH CllAeTOllIC AHIllhc C'>JOKIHmO.H lIa'IIIHIHlle CC6H nperaxe. A Ka;lo ::mXAaAH [npea neue), OHH aa-rvrue rxac Tocrroaa Bora, KOjH nbanre no pajy. Tlpe ce paxonaxv l10jaBH I'ocnoaoso]: caa HX OHa vn.vaunr, H OHU ce caicpmue Meoy APBeTa y pajy. OmI J1 He nOMlIlUA,8.>i.Y Aa ce 0,1\ nora, Kojn je CBVAa npHCYTaH, qOBeK I-I:

MmKe caKpUTH; TOhHKO HM je rpex nowpavao pasv«. Bor je xceAeo Aa ibYAH caMH npaanajv CBOjV KPHBI-IlW H 3aTO vnnra AA8.Ma: "rAe en?" AAaM OAroBOPH: ,,'lIYX rxac TBOj y BPTY, na ce rronaa-

H I'ocnoa Bor uaaraa AAaMa H EBY H3 npra EAeMclwra Aa pasn 3eM1bY H nocrana XePYBHMa Aa qYBa nYT xa ApBeT\, OA ";(HBOTa (I Mojc. 3, 23-24)

WHX, jep casr 1'0, re ce caxpux". - "A KO TIl icasa ,loa en ro? ,t.\,a HHCH jeo c onora APBeTa IllTO caxr TH 3a6paHHO Aa He [eaem C Thera?", samrra ra Tocnoa. AAH je rpex HCKBapliO H cpue ibVAH. YMCC.TO Aa TIpH3Ha CBOj rpcx, AAaM CTaAe fiauarn CDOjV KPHBHUV aa jKeHV, a c THM H na Caxrora Bora, Kojn My je Aao )KeHY: ,,)KeHa xojv CM Y .. \PY;-KIIO ca MHOM, OHa MH ARAe c APBeTa re jeAOX".

11

TUAa I'ocnon vnnra .lKeHY: ,,3a lIlTO ca TO YlIIIHIIAa?" Yrxeaaaum cc na My~Tca, xcena OArOBopM: ,,3MIIja Me npesapa, Te jeAOX". TaKO cv rrpnn IoYAh carpema.ur II TUMe ce VAa.A:tHAll OA I'ocnoxa. O~III e;r ca!\UI ce6e j aKO Ka3HIIAH II 6IIAH ey na annua nponacrn.

AMI npetixaru .Eor anje xreo Aa loYAll rrponaanv. OH je xreo Aa HX, crrace. Crora npe csera npoxxe banoaa, KOjII je ronopao YCTIIMa 3MIIje, H peste: "Men eM nenpajare.scrno u3Meoy 'retie II JKeHe II II3Meby cestena rsora II iseaa: OHO he TIl na rAaBY CTajarn, a TIl heur ra y nerv vjeaara".'

Hapercasum Ka3IlY bUBOAY, I'ocnoz, napcse KU3HV II IoYAIIMa:' Ou pexe :"f(ellII: "C MVIWM hem pabarn Aen;y, II BOloa lie rsoja erajan! nOA naaurhv MY)KU rnora, H OH he TH GUTU rocnoaap". 3aTHM ee oxpenv AAaMY H peve My: ,,3eMiba Aa je nporcaera TeGil; e MYKOM hem ce OA ise xpaHUTH AO cnora nexa: rpree U KOPOB lie TH pabaru, a TH hem jecrn 3e.A:te rro.scrco: ca anojexr Al-iIl;a csora jeuihenr x vefi, .I-\OKAe ce He BpaTUlII y 3eMibY OA xoje en Y3eT; jep CH npax, H V npax hem ce BpaTlITU".

JIoYAH cy C nepoxr npHMHAH OA I'ocrroxa ofiehan,e 0 Cnacn'feIoY, Koja he n06eAH'fH CMpT. OBY je nepv AAaM 0AMax I! rrorcasao, Ha::maBITIlI CBOjy »cenv ERa. UlTO ana-rn )KHBOT. A Aa ibYAH He aariopane na OBO Bozcje o6enaThe, MUAOCTHBI! I'ocnoz, sanoBeAI! 11M, Aa My na .lKpTBY KOAlY TeAaA, OBlIOBe I! japue I! Aa HX crta.svjv, !vIOAenH ce AU Hl\l onpocra rpexe II aepvjvhn v AOAa3aK Cnacarez-ea.a Y pajy je 6J-li\U npauecena npua xcprna sa rpex A'V.!\H. 0,\ KOlKe )KrIBOTHH::CKe I'ocrroz, Ha4HHH Xa.A:tHHe AAaMY H ERu II ncrepa HX If~ paja. ITo 3arrOBeCTH Boxcjoj xepyumr ca naaMeHH1Vi lI1aY ex I crane na YAa3Y Y paj Ii He AorrymHune kYAlnm ,la AODY AO APBeTa OA )K1-IBOTa.

POA lhYACKH AO nOTOnA.

5. KajHH H ABe~.

lIOCT. 4. 1-16. 25. 5, 8.

AAaM n EBa HaCTaHHlIIe ce HCTOl..1HO 0 ... \ .paja, II 0l-v.mx !IX

craaonre cycTH3aTH narrse H aecpehe. Tenrxms paAoM OHH ey AO·

r One pesn I1J.rOBeUlT<lBaAC ey lsano.w xasnv, a h>YAHMa AaBaAC HaAY ua cnaceI-I:.C. Baao je MHCAHO, Ail cY caa h>VAH 3aIIaBeK Y rseronoj nxacrn: a Ear My pexe, Aa he ce OHH C H,HM 60PHTH, HI A.a he AOnH npexte, KaA lie ra no6('AHTH - A'l he OA )KCIIC nOCTaTH TaKaB TIoToMa~, KOjH lie yjeAeH OA crpaae 3MujC y nerv CTai'JI 3MHjn na raasv, r]. nperpnehe OA H.e cpaeaisa II C HIM ~TpaAaH:.UMa YHUllHune ueny aaacr HaA h>YAHMa.

!! Bor je A30 OBe ~a31IC xe CaMO Aa Ka3HH h>YAC aa rpex, Hero H AU II\: noaceha, All cy rpeunm npes, IbHM H Aa HMajy norpeoe y CnaCHTCh>Y.

:) Ilpmrourerue >I~pT<rBa m . .faAO je Aa HanOMMH.e h>'lAIIMa, AA cy OHM CBOjlIll rpecuaa ynpeAliAH npecserora Bora, Aa Mopajy .'lcKyrmTII OD:! rpexe II Kpn!bV OnpaTJI He'lMCTO-ry C AYUIC csoje. Casra mpTBa rroxasaeaaa HM je Aa be AollH npeMe, KaA he KpB Ilpaseaamca onpara Ayme ffiRX(lBC OA rpexa If yQI1HRTJI ux 'lItCTJllI1a, CBeTHMa. CBaRa mpTDa 6HAa je npaCAHK3 CnaCIITeh>CBa.

12

"pBH POA ibYACKH

6HjaAH xpauv. 3eM.1>a 11M jc lICC ro AaBaAa rprse YMeCTO xaefia:

M.lIore )EIIBOnUbe, xoje HM ce panaje noxopasaxv, cas, HM nOCTai\0ure 01\ urrere: sa3/Wx HM je AOHOCHO 60AecTH. Y HCTO apesre i pex je nprrrncrcanao AVllIe J-bHXOBe. JeAHO cy caxso nOY3AaJ-be HMaAH - l-JaAY na Crracnrc»,a. C necrprr.seiseu cy ovetcanaan Cnacnrc.sa, H C nepoxt y Hsera MOAHAH cy ce Eory H npHHOCHAH My )KPTBt! sa rpexe caoje.

ITo narnan.v H3 paja AAaM U EBa noueure A06HjaTu Aeqy, CHHOHe H xhepn. KaA HM ce POAU npna CUH, EBa pexe: "A06ux '-:lOBeKa OA I'ocrroaa" U Ha3Ba ra. Kajan, llITO 3HalIU Ao6HTaK. ITo CBOj npnxmnr OHa je nOMUC.\HAa Aa onaj CUH U iecre 06enaHH HsoaBuAaq. A"-H y6p30 VBHAe Aa ce npesapnaa y HaAU, H csora APYrora CHHa Ha3Ba ABeib, nrro 3HalIU TaWTUHa (UAU UAa1J, npHBHBuJjelLe).

Ael{a A/\aMa HEBe nopacrome H craaonre paAHTH. CBaKrI rtpeavse nocao npexra CBOjHM HaK\OHOCTUMa: ABeA> je nacao onue, a Kajna 06AeAaBao 3eM:·oV. JeAHOM Kajnn U ABe,b npaaeme fKPTBV Borv. Kajnn npmrece )KPTBY OA poxa 3eMaA>CKOra, a ABeA> - npseaua OBHa H3 cnora craaa. Ofiojnua npmreconre nrro 6eIIIe !Jaj6o\>e OA TPYAoBa CBOjIIX. AAU je ABeA> npaneo fKPTBY C BepOM \j ooehaaora CnaClITCA>a, C MOAHTBOM 0 nOl\1HAOB3J-bY; a KajHH je npaneo 6e3 sepe n raeaao aa zcpray, xao na CBOjy 3aCA\rry npea

13

Boroa, Crora Tocnoa )KPTBV ABe.lbo.BY npHMH, a Ka jHHo.BY He. OA rora Ao.6a KajIIH craze 3aBllAeTH CBo.Me opaTY H o.MP3HY ra.

MH:AOCTHBH Bor XTeAe ,_\a ce Ka.hIH norrpasn H t.IYBallie ra 0./\ 3Aa AeAa. OH pexe KajHHY: ,,!UTo. ce CPAHllI? WTo. AH TH ce AHlte rtpoxreaa? IIa3u, rpex je na BpaTUMa; a Bo.,ha [e rserosa noz, TBo..101\1 BAalllDY, II TU err My crapnjn". Kajnu llCyHHllITH Y ceou TC)Kfbe xa :3Ay; II 3aBlICT ra Ao.BeAe Ao. crpanmora rpexa: oa OAneae opaTa csora ABe.lba Y no.se H raxro ra yOH. Taaa Tocnoa aannra Kajmta: "rAe TH je 6par ABe.lb?" KajHH APCKo. oarosoprc "He 3HaM; aap caa ja \.f~!Bap 6paTa csora?" I'ocnoz, pese Kajaav: .mra yqHHH? I'aac KpBU 6paTa raora Bl·lt.Ie ca 3eMlbe K MeHH. M caaa, Aa ClI npoxxer na 3eM.lbII, xoja je o.TBo.PlIAa YCTa caoja Aa npRMH KpB 6paTa rnora H3 PYKe rsoje. EIIDew rrorvxas II oeryHall aa 3e\f.ibII". Kajmr 3aAPXTa, aAH He saro urro ce xajanre sa csoj 3Ao.t.IHH, Ben OA crpaxa ,,\a My ce He ocsere sa C:\{PT OpaTo.B.'beDy. "KpUBHl\a je xtoja BeAUKa Aa Mil ce He Mo.)Ke onpocrara", peste Tocnoav. "EBO xre repanr AaHac 1I3 one 3eM.lbe Aa ce KplIjeM ucnpez, reoe, H Aa ce CKHTaM H rtorvuan no 3eM.lbII, rra he Me y6HTH. xo Me YAeCII". AAII Tocnoa o.Aro.Bo.PII: ,,:,'a TO. xo YOlIje Kajmra, Ce,AaM he ce nvra TO rrorcajarn't.t If Hat.IIIHH Tocrroa 3HaK na KajlIHY Aa ra H~ YOHje, xo ra VACCH. Ilocxe .rora KajHH naje MoraO o.CTaTH y onoj 3e!VIlbH Y xojoj ce 00.1' jaszsao .ibYAHMa; on o.THAe ca caojoxr :>KeHOM R HaceAII ce na HCTo.KY npesra E~eMY, rae je ,\OUHUjC casnaao r pas,

AAaMOBH CHHOBU: KajHH - parap U Aseib ~ crosap

1 THMe je Bor n0Ka380, AA 'IOBeK BeMa npasa All CC CBeTII sa c:e6e, K All upaBO OA\la3Ae npanasa npaSOCYAHOMe Bory.

14

KaA 611jaxy y no ,bY, CKOl.JH KajuH ua ABelba 6paTa csojera, Ii YOH ra (I Moje. 4, 8)

PhaRO AeAo Kajmrono jaxo O)KaAOCTH MaMa II EBY. Taaa 11M Bor AapoBa YMCCTO ABciba APyrora CHHa, xora EBa Ha3Ba CUT, liITO 3HatIIi Tel\felb. CUT je 61JO CT~'6 II TCMeib n06Q)KHora poaa.'

6. KajlnloBII II C·HTOBH nOTOMIPI. CMema lL'leMeHa.

nOCT. 4, 1i--24. 5. 6, 1-2.

KajHH, pOAOHaqeAHHK naexreaa, xoje CC OABojHA.O OA AOMa AAaMOBa, npexaze OBOMC ITACMCHY H CBOjy necpehv. Hserona noTO:'\1qn 6p30 3a6opaBHIIIC na Bora H 6pHHYllie CC casro 0 3CMaibCKO] .'\DOnTH. Mnoro xopacnora OHH yqHHHIIIC Aa 6H CC yroAHHje 'KHECAO. OHH nponabome Aa Kyjy qCAHK II raozebe, H3MHCA.HIlIC M,!3Ht-lKC cnpase, pvsrne paxone H HaKHTe. H3rAeAaAO [e Aa HM [e jJ<.lIBOT npOAa3HO BPAO BeCCAO; aAH cpehe He 6CIlI€: Y TOM )Kif· BOTY. Y nOTOMCTBY KajHHOBY CBaKH ce 6pHHYO caao 0 ce6H II HHje MIICAHO 0 APYfHMa. KaKO KajHHoBH nOTOMI.:(H HHCy >KHBeAM no CAHI.:(H Boxcjo], TO CV H Ha3BaHH CHROSH l.JoBe1dH.

ApVKqHjC 6eIlIe y IIOTOMCTBV IIo60)KHora CHTa. TaMO ce OllYBMa nepa Y Bora, HaAa na Cnacares,a, A,y6aB npesra Ao6py H HCTHHH. CHTOBH IIOTOMI.:(H )KHBibaxy MCny C060M y iby6aBIf Ii carAUCHOCTH, norraraxv [exan APyroMe H cranaxv ce Aa ,iKHBe no BOlbH BO.IKjoj, 360r qcra ce II saaxv CHHOBH ))o)Kjll. Pvxosoba }LII· XOB Y .iKHBOTY 6HO je najcrapaja Y POAY, - naT})Hjapx. OR je pe-

1 A.~ II Esa nperpnexu ey BeAHKY :lKaAOCT nOCAC H3rH3HCTBa H3 paja; 0111{ cy ce CBecPAHO KajaAH UlTO HHey cAYI"aAH no,bY Do)Kjy H TBpAO cy beVOBa,UI Y oCleliaHora Cnacnrezsa. Bepa ILJJXOBa cnace HX. OHII ce caa H3Aa3C Meby CBerJDI npaOQHMa JlauJRM.

15

tuaaao nOpOAlI1·IHa AeAa, HCAeOHBao pacnpe, Ka)I(}baBaO xpasue. O/~ n.cra (\' CDH zoxtahn Ao61IjaAH rrojasa 0 Borv Ii BOibH EO)Kjoj: OH je M )KpTBe rrpMHOCHO. Bor je YKa3MBao CBOjy MHAOCT n06mKHUM ibYAuMa, oaaxmanao HM lbUXOBe necpehe II AaBao HM ,1,yr )KHBOT. Ilarpnjapcn cy )KUBeA,U rOTOBO AO XUh>aAY rOAHHa.1 OA narpajapaxa Tora ,\o6a OC06MTO je 3HaTaH EHOX, KOjH je )1(11- aeorro BOh>M Boxcjoj, Tj. YBeK je naMTHO, Aa Bor BHAU CBa AeAa u-erosa, MUCAM M oceharsa, M crapao ce Aa yroAM Borv, aa IUTO je 6MO npenecen ca 3eMh>e, Aa He BHAU CMpTM (Jenp. 11, s ),

TIOTOMUH Kajnnoaa 11 CHTOBH, CHHOBH qOBe'tIjM II CMHOBII Bozcju. Y nOqeTKY n"';HBibaA¥ oxeatrro, AaAeKO jeAHH OA APvrHX. A KaA ce ibYAII HaM HO)KHIlle, onaa II rraesrena, pamrje oasojena, CTaAOllle )KHBeTH 6AH)Ke jeaao APyroMe M crynarn Y 3ajeAHHUY. Beceo Ii 6e36pH)KaH )KHBOT KajuHoBMX nOTOMaKa AonaAe ce HeKHM CHTOBIIM nOTOM1~IIMa. OHH noneme qeCTO noxabarn AnvIllTBa 6e3- 60)KHOra nxexreaa, CTUAome cc )KeHHTH H3 Tor nxexsena II MaltO-noMaAO nanaxnvnre na CBe IllTO je pbano, llITO CV BUAeAH Menv CBOJBM HOBHM pobaumra. Ha Taj Ha'tIHH 6e35mKHHIllTBO, xoje OTrIOqe V TIorOMCTBY Kajm-IOBV, V TOKY npewena cne ce nmue lliHPHAO

Hoje u nana

II pese Bor Hojy: lIaqHHH ce6H Aaby .•• H Hoje Y':IUHH, KaKO MY sanoajeaa Bor (I Mojc. 6, 13, 22).

1 TaKO AAaM je )KHBeo 930 roaaaa, CIIT - 912, rseroa CI-tJI EHOC - 905, a Ha,imIUJC MmycaA - 969 roxaaa.

16

II Y nOTOMCTBY CliTOBY. HanOCAeTKY Aooe AOTAe, Aa ce CBa 3eM.A>a uanymI 31\0":IHIIhMa. AAH 1\1eoy OlllllTHM 6C300)KHI:IllITBOM, sepa V Bora H naaa na oYAyti.era 1136aBllou;a OQYBa ce y nopoznua narpnjapxa Hoja, y IIAeMeHY CliTOBY. Hoje 6ellIe lIOBeK npaneaaa II aenoponaa.

7. C B e 0 D m T H II 0 T 0 D.

rIOCT. 6, 3-22. 7. 8. 1-19.

MliAOCTTIBH Bor X{eAeO je Aa ce kYAli noxajv II otijasno je, Aa he In. I OCTaBliTH paan xajarsa CTO ABaAecCT roxana. l'oAliHe Eoxcjera MHAocpoa npoaazcaxv, a kYAH ce HHCY noxajaxn .. 'I'aaa Focrrox TIOHOBH CBOjV BOkV Aa vnaurra cse )KHBO na 3eM.A>H. A I<aA 6e36mKHHU;H He otiparnure naaose H aa OByti_P)Kjy HaMep'l, I'ocrroz, ofijaan rrpaaeanoxte Hojv, Aa je BPCStc vnnurrersa csera UlTO ;-:~HI3H na 3eMh>H HaCTaAO, II aapezn My Aa HalIHHH KOB'1er (xabv) y KOjH 6n ce MorAa CMeCTHTH l-berOBa nopoaaua H CBe )KHBOTHI-bt! na 3e1\tkH. KaA je KOBt.Ier 6110 roTOB, Bor 3arrOBeAH Hojy ,tI,a yhe v n.era c nOpOAHJ . .t;O,VI H Aa y3l\1C ca cocos .. l 0), )KHBOTlilba

TaAa aaraoe CBalW THjeAo WTO ce Muqame na 3eM.A>U, rrrnne H CTOKa, H 3Bujepn... CBe urro IIMallie A'lW'l )KUB'l... nOMpuje (I Mojc. 7, 21-22)

17

H IITHn;a, xoje cy npanaurane aa )KPTBY II cxrarpane aa 1JHCTe, no ceAMOpo, CRe MY)KjaKa H )J(eHKY lberOBY, a OA OCTaAllX, He1JHCTHX, ITO ABoje, lVIV.>KjaKa II )K(;HKY H>eroBy II xpane sa rOAliHY AaHa sa CBe, II o6jaBli My, Aa he AO ceAaM AaRa nYCTliTH Aa)KA na 3eMloy sa tIeTPAeCeT AaRa H xerpaecer nohn, Hoje H3BPIIIH 3anOBeCT EmKjy. V KOBl.Jer yne csera OCMOPO: Hoje, rseroaa )KeHa H TpH cana, CUM, XaM H. Ja<}leT, C lbHXOBliM xceaana.

V jecen YAapH BeAllKli Aa)KA H naxame xerpaecer AaRa H qeTPAeCeT noha. BOAa je H3HIllAa 1I3HaA 06a1\a, pacxa je Y npoAY)KelbY CTO nezecer AaH~, nOKpIIAa je CBY 3CMlbY II aajsnure 6perose if noronaxa CBe ),KlIBO na 3eMfulI; caxro je KOBl.Jer nAOBliO nOBpllJHHOM BOAe. Onaj noron, xojn je nOKplIO CBY 3eMiby, can CBeT, 30Be ce CBeonWTH noron.

TIo EO:>KHjoj sanoaecrn, nOCAe CTO neaecer AaHa AYHY jax nerap, KOjH je pacrepao xnnrae OOAaKe, II BOAa crane orraaarn. Y TO npexte KOBl.Jer ce 3aYCTaBH na nAaHHHH Apaparv, Y AeTO noxasaute CC BPXOBJI I1AaHIlHe. Ilocxe 'rora Hoje noxexa tIeTPAeCeT AaHa H HCnyCTH H3 xos-rera ranparra. I'aapan OAAeTaille H AOAeTaIlle aa KpOB OA xosvera. Taxa Hoje acrrvcrn rOAy611n;y; roxv- 6nna He nabe rAe Aa crane, jep je OHAO jour MHOro BOAe na noBPIllllHH 3eMibHHoj, H BpaTH ceo Hoje novexa Ionr ceAaM AaHa H IICII~T1~TH ro:\VOH1W no APynr nvr. fOAyoUlla ce BpaTH ca 3eAeHHM AHCTOM :\IaCAJIHOBIIM V IO,YHY. Macxmra je ollAa 3HaK MlIAOCTlI II 113\111peJ-Da. Hoje je C paaonrhv rrvcrno rOAyomw V KOBtIer, xao l'AaCHJH<a MIIAOCTli Boacje.Tlocxe ceAaM AaHa rOAy6Hu;a orrer 6u rrvnrrena H3 «osaera, H BHlIIe ce He BpaTH. IIOtIeKaBIIIH jour HeKO BpeMC, Ka/'l. ce 3eMlba nOTnVHO ocvurnxa H rroxpnaa 3eAeHlIAOM, Hoje fIO aanosecrn Bozcjoj 113HDe 113 xonnera. OH orrer yrAeAa ,._\HBaH CBeT Bozcjn, 3eMA>a xao Aa je caxpanrraa csoje 6e360)KHHIHTBO Y BOAH, ortpaxa V lbOj CBOjy HetIHCToTY. To je 6UAO na roAHHy AaHa OA noserxa norona,

tbYAJI nOCAE nOTOnA JI nOCTAHAK HAPO,Ll,A.

o. Hojena *pTBa nOCAe nororra, Xawono HenOWTOBalLe npesta oqy.

Hojeso npOpOIllTBO 0 cYA6HHH lLeroBHX CHHOBa.

IIocT. 8, 20-22. 9.

no H3AaCKY II3 KOBQera, Hoje naxana )KpTBeHHK II rrpanece '{{PTBY naxeaanv [OCIIOAV OA CBHjy tIHCTHX )KllBOTH!ba II rrrnua. OHOM )KPTBOl\l Hoje ce nnje cauo 3aXBaAHO sa cnacerse, Hero H OAOOPO:ROA>HO, yMHAOCTHBHO Bora, H THMe noxasao nepv y ofiehanora Cnacrrrea.a CBeTa. Tocnoz, rrpHMll )KpTBY npaBeAHHKOBY H y\1HHlf 3aBeT (r]. vronop) C ibYAllMa. OH OAarOCAOBll Hoja H rserose cmrone ,l\a ce MHo/Re, AaAe HM Aa BAaAajy CBOM 3eMibOM, AorrycTu Aa vrrcrpetizeanajv aa ncxpanv H )KHBOTHIbe, aaopaaasura HM cajro Aa jeAV KpB lbllXOBY II napean Aa ce cMpny Ka3HH onaj, xojn ce YCYAH Aa y611je QOBeKa; OCllM Tora OH o6ena A>YAHMa

1 II nOCTa Ayra 311aK, Aa lie ce YHIUllTHTH no.xaojeaocr H3Mel>y Hc6a H 3CM",e. Aa lie ce I'ocnoa H:JMIlPUTlf c l.{OBCKOM .'{ Aa he TJa 3e:liliDV I\onn Boro-roaex.

18

A,a sanre aehe OHTH caeomnrer norona, H aa 3HaK Aa he 06eli.aH.e HCnyHHTH IJOKa3a na Ayry1 xoja ce Y TO apesie nojaan Y o6AaKY·

VCKOPO nOCAe norona 3AO ce oner nojasn MeJ5y IoYAHMa.

Hoj e nOCaAH sauorpaa, II KaA rpoxcbe caspa, ofiepe ra II ncuean mine. Hoje naje anao, Aa ce 1I3 COKa OA rpO.IKDa rrpasa BHHO, KOJHM ce qOBeK MO)Ke omrra, JeAHoM, Aa YTOAH )KeD, OH ce Harm BIlHa, ona ce II Ae)Kallle ro nOA CBOjlIM nraropow, XaM BHAe roAOTHH.Y cnora oua, II 3AOOHO ce nOACMeXHYBUIH, xaaa 6pahII Q TOMe. AAH CHM H Jaoer OAMax vbome nOA oxea nrarop II noxpnwe ra XaA>HHOM, crapajvhn ce Aa He BHAe ona nenoxpaaeaa.

KaA ce Hoje npOOYAIi II caana UITa je OHAO, A03Ba csoje CHHOBe. OH npOKYHe Xaxia Y CHHY lberoByXaHaHY, H no EO.IKjy HaAaxHyhy rrpeacxasa, Aa he rrOTOMU;H XaHaHoBH OHTH najnpeapemrje cxvre rrOTOMaKa CHMOBHX H Jaoerosax, KaA ce ibYAH pa3HDY no CBOj 3eMibH II aaoopase na cnoje CPOACTBO. Y HCTO BpeMe Hoje OAarOCAOBH CHMa II J aoera. CHMY rrpeacxasa, Aa lie ce Y iserosv rrOTOMCTBY CaqYBaTH IlOWTQBan.e Bora H j aBHTH ToCIlOA Bor: a Ja¢eTY - Aa he OA rsera IlOCTaTH MHorH napoaa, Aa he lberOBH IlOTOMU;H BAaAaTIi HaceibHMa CIiTOBHM II Y.iKHBaTH MHAOCT Bozcjy, xoja he ce jaBHTH Y OBHM HaceibHMa.1

H H3H,Il,e Hoje H CHHOBH lLerODH II *eHa rseroaa H *eHe canona ILHroBHjux C ILHM. CDe annjepn, CDe CHTHe *HBOTHlbe, CDe nTHIlC H CDe WTO ce MH1:le no 3eM.ibH (I Mojc. 8, 18-19)

-------=-c,----,----

1 Hoje je yMpO y 950 r. Ilocse nororra Ayr )KHBOT rraTpHjapaxa. CTaAe ce

3HaTHO cxpahuaara. CHM je )KHBeO 600 r. a Tapa, orau Aapauos, 205 r.

19

if HallHHH Hoje )KpTBeHHK Focnoav, H Y3e 0,11, CBaKe 1IHCTe CTOKe 11 CBOjHX rrrnua lIHCTHjex, H npaaece na )KpTBeHHKY *pTne naa-enaue, H Tocnoa OMHPHca MHpHC yrO,ll,HH... (I Mojc. 8, 20-21)

9. B a B H A 0 H C K a K Y A a H pac e 1b e IL e 1b YAH.

IIoCT. 11, 1-9.

0,11, TPH CHHa Hojena POA JbYACKH orrer ce HaMHO)KH. C onora MeCTa, na rcoxre ce 3aYCTaBHO xosver, Hojesa IIOTOMqH xpeHyrne na sanaa H nacexmne ce Y AOAHHH 3eMJbe Cenapcxe, OBAe cy CBB JbYAH )KHBeAH sajeaao, ca-nnsanaaa cy jeaan HapOA H roBOpHAH jeAHHM je3HKOM. AAH AOUHHje pbasa ce AeA~ H pasaopa vaehasame H3 AaHa V AP-H H JbYAH BHAellle, Aa lie ce MopaTH paCeAHTH. Taaa nOTOMUH XaMOBH. - CHHOBH qOBeqjH, KojHMa je npeTIL\O upoponrrso Hojeno 0 pacezsen.y H POIICTBY nasrncxnure Aa nOMeTY pacezserse JbYAH. OHH ce AorOBopHllle c HelmM IIAeMe· HUMa ClfMOBHM H Ja<peTOBHM H oMyqHllle: "xajAe Aa ca3HAaMO rpaa, H KYAY, KOjOj he RPX 6lfTH AO nefia, Aa CTe'leMO cefia HMe, Aa ce ne 6HCMO pacejaxn no 3eMibH." BOibH ibYAH H3 UAeMeHa CHMOB a He xreaome CYAeAOBaTH Y OBOMe He3aKOHHTOMe paAY. Crroxerxa je pbaso AeAO HIlIAO vcnenrno. AhH ra Bor pa3PYIliH. OH nOMeTe je3HK 3HA8pa TaKO, Aa npecraaome pa3YMeBaTH jeAaH APY-

20

rora. Taaa OHH HanYCTHlIIe 3HAalbe H paanbonre ce na pasne crpaae. I'paz, xoja noxenre 3HAaTH H He A03HAame, 6H Ha3BaH BaBHAOH, a TO 3Ha'lH nosrensa. Y TO spexe narpajapx n060)I<HDfa nxexsena 6ellIe Esep.

J a¢eTOBH nOTOMU;H xpeaynre ce na cenep OA BaBHAoHa H naceaauie EBPOny; XaMoBH nOToMlUI aacexmne AclJPHKY H Aeo A3Hje: nOTOMUTi CHMOBH OCl axonre Y A3HjH. BaBHAoH OCBOjH HHMpo." yMyK XaMoB, KOjH ce nponv xao AOBau; asepmsa.

Paaauranura ce aa paaae crpaae, IIAeMeHa JhYAcKa craaonre 3a60paBJhaTHHa cnoje. CPOACTBO. Maao-rrovaao H3MeHH ce H caa je3HK, na KOMe cy rOBopHAH, H TaAa ce nocTYTIHo orybmne. Ha ra] Ha'tHH nOCTaAOlIIe Pa3HH napoaa, KOjH rosope pa3HHM jeaal.\HMa.

10. llojaBa HAOAOnOKAOHCTBa.

AOK cy CBR JhYA.H )I(HBeAH sajeano, qyBaAH cy rrpanaaae nojMOBe 0 Eory, HeBHA,A,HBOMe Ayxy, Tnopuv CBeTa. TaKBe nojxtoae Bor je YAHO n060)IUlHM narpnjapcaaa, xoja cy A06HjaAH OTKPHnen,e O,l. canora Bora. A KaA ce JhYAH pacejanre no 3eMJhH, OHH MaAo-nOMaAO aafiopaazeaxy OHO IIITO HM npeaasonre narpajapca, II He 6exy cnocofian Aa A06Hjajy OA Bora HOBa orxpaaersa, H KOA IbHX ce, MeCTO 'HCTHHCKe sepe, nojasante HenpaBHAHH nojsroaa, rrpasnonepnue.

JbYAH cy BHAeAH OKO eerie MHOro AHBOTHora, HeCXBaTh>HBDra.i CBe HM ce TO yqHHH Aa je Bor, H CTaAOlIIe ce jeAHH OA 1b1L~ MOAHTH CYHU;y, 3Be3AaMa, MeceU;y, a APyrH 060)I(aBaTH 6Hh>HY CHary 3eMAHHV, Mope orars, passe )I(HBOTHlLe; nexa cy naeueaa cssaTpaAa 'lOBeKa BOfoM. Taxo, YMeCTO jexaora HeBH~HBora Bora jaBH ce KOA JhYAH MHoro BHAlbHBHX 6oroBa. !oYAH cy ABOjUAH OBe 60foBe aa A06pe H 3Ae, c nOfAcAoM aa KOPHCT HAH urrery KOjy HManaxy OA IbHX. )KeAenH Aa HM 60rOBH 6YAY 6AH3Y, h>YAH cy noG.e".H rpaAHTH AHKOBe lbHXOBe OA xaxsena, ApseTa HAH MeTaAa. TaKBH AHKOBH 30BY ce ItAOAH, KYMHpH. Y nO'leTKY cy IoYAH rae~\aAH v HAoAHMa cauo CAHRe, AHKOBe CBOjHX 60rOB3, nOCAe CTaAome BepOBaTH Aa v JIAOAHMa )KHBH 60)I(aHCKa CHAa, II nrra BHlIIe noveme HAo:\e cnarpara 33 60roBe H MOAHTH HM ceo Taxo je noCTaAO HAoAonoKAoHcTBO. HAOAorrOKAOHHKe 06Ht,IH0 H33HBajy He- 3Ha601IIU;HMa.

He3Ha60mU;H cy ocehaan, Aa cy VBpeAHAH Bora CBOjHM rpeCHMa, H 3aTO cy ce CKynUM )KpTBaMa U AyrHM MOAHTsaMa CTapaAH Aa YMH:\OCTHSe cnoje 60rone. I-bHMa ce 'lHHHAO, Aa je MaAO Aa npHI-IDCe 60roBHMa na )I(PTBY 60h>e )I(HBOTHlbe; OHH HM CTaAOIIle npHHOCHTH H h>YAe, C rroxerrca csoje aaporia.erre aerrpajarezse, a 3aTHM H CBOjy Aeu;y. !oYAH KOjH Cv npHHOCHAH )I(pTBe, 3saAH cy ce >KpeUH, a srpase y xojmra cy crajasrr HAOAH, xpaMOBH H 0.<\· Tapn. IL\oAonoKAoHHU;H cy aeposaaa Aa 60roBH )I(HBe y CBOjHM

1 Hnrx je 'IVAHAo cyHue; OHH ce 3a~mmlDaxy H8.A 3Ue3AaM:1.; AHB.-\>ame nx Mob 3eMh>HHa xoja npoH300AIf pacrmse H )KHBOTHJJ>e; ca CTPaxOM rAeAaXV na 6YPHO Mope, na oraa, KOjH Mope H36auyje; APXTaAH cy cAyllJajyD.H oAjeR; rpM,baBHay, XVKY BOAOIIaAa; y)KaCaBaxy ce mlAeBllln 3MHjy, KPOKOAIIAa.

21

xpaxtonnxia, a I-Ia »cpe-rene cy rAeAaAH xao na A>YAe 6e3 quje noMotm He 6H MO['\H A06HTH MHAOCTH OA Bora.

lIAOAonOKAoHcTso ce cse nmue lliHPHAO Meny A>YAUMa, H nanOCAeT!(Y je AOIllAO AOTAC, Aa cy ce can A>YAH nOqCAH MOAHTI{ HAOAHM::t. Bepan npasoxr Borv OlIO je C3l\1O ABpaM, CUH TapHH, H3 nxextena Esepona. Aspasr je )KlISeO '1 3eMA:.H Xaaaejcxo].

AOIiA nATPHJAPAXA.

11. n03HR ABpaMoB. CeAHAoa lberOBa y XaHaH II pacranax C AOTOM.

nOCT. 12, i++ru. 13.

Tocnoz, je nsaopao ABp3Ma, Aa 6YAe 'lyBap npase sepe '1 jeanora Bora II ofiehauora Cnacnrex,a. Jc;'.,aHnYT jann ce Bor Anpaxtv II pe-te: "HAU II3 3eMA:.e cnoje '1 3el\L'oy xojv ny TH Ja noKJ.::l3TH. If ~T~IImIlny Oc'\ refie Be,\HKll HapOA, HMe TBoje npocxannhv H '1 Teou he OliTH 6AarocAoBeHa CBa IIA.eMeHa na 3eMJbH.l OBO je 611,\0 "PSO jaB--'oalhc EO)Kje ABpaMY. ABpaM yqHHli no Boxcjoj aanOBCCTH. OH Y3e )KeHY CBOjy Capv, CHHOB~a AOTa, KOjH nOCAC Cl\lPTH csora oua OCTa capoxe, CBe CBOjC liMalhC, H npecexn ce ns ::le,\lA:.t' Xaxaejcxe Y' 3eMJbY XaHaHCKY, xojv My Bor rroxasa H rAe )!OIBA>axy Haj6c360)KHHjH HAOAOnOI(AOHH~H. ABpaMY 6erue 'raaa 75 rOAHHa. C lbHM nobe H rseros OTa~ Tapa, aAH yMpe na rrvrv ('1 Meconorasnrja, '1 rpaAY Xapanv).

TI06mKIloMe ABpaMY 6eruc reunco Aa )KHBH Meoy HeBepHHM XaHaH~HMa. OH HHjC oaae Morao naha cefin rrpajarezsa H )KHBA>sme oz.aojen OA csnjv, mapehn urarope na rvboj 3eMfuH. CaMO ce TCIIIHO BCPOM '1 Bora H HaAOM na Cnacarezsa.

ABpaM ce npao HaCC,\H 6AH3Y Caxesra. OBAe My ce I'ocnoz, no APyrH nYT jasn H pese: ,,osy 3CMA:.Y Aaliy TBOMC nOTOMCTSY". OA CHXCMa ABpaM xpenv K BeTHJbY H 3aTHM CC npecezeaaanre H3l\leby BCTHl'oa H jV)KHHX xpajesa 3eMA:.e XaHaHCKC. 360r rAaAH 011 je 6HO H Y caxroxte MliCHPY.

Y cavrowe nOqeTKV )!(HBOTa '1 XaHaIlY BeAHKV 'rvrv aaxaae My AOT. ABpaM ra je BOAeo, K30 pobenora CHHa. V TV5eM CSCTV AOT \IV 6eme jCAHHII pobax. AAIf Mcny H,HMa H3poAIIruC CC HCCyrxacune. ABpaM H AOT' 6exv CTO'lapB; H jCAaH H APyrH HManaxv orpoxrna craz.a. I-bBxOBII nacrnpn csabaxv ce OKO naure,a AOT He 6eme vnex npasasran, 6paIIcnH csoje nacrnpe. Taxa My ABpaM pcne: "TICl\1oj Aa CE' cnabavo ia H TH; ,iep CMO pobaun. Hnje All TH ornopena neva 3eMA:.a? OACAII CC OA Meue. AKO hem TIl na AeBO, ja nv na ACCHO; aKO All henr TIl na AeCHO, ja ny na ACBO". Y TO Ao6a OBB cy )KHBeAH 6A1I3Y BeTHJba. AOT II3a6pa /\IIm-IV AOAIIHY CHAHMCKY, KP03 KOjV je npornuaxa pexa JOPAaH, II rAe 6exy rpaAOEII COAOM II I'oxtop. Y roj AOAHHII 6lIAO je MHoro CMOHHX jaxta, Bnpajvhn je AOT je rxeaao carao na AenOTY II nAOAHOCT MeCTa II

I To jecr , OA Tc6e he nponanhn Onaj, xojn lie ,\3T11 U:,:.tfOCAOh bO)Kj!l CBHM3 uapo.invra.

22

I10MHCAH, Aa cY CTaHOBHHL\H TC 3eMh>e pbasn H BeAHKH rpennmua npez, fOCnOAOM; ABpaM ocraae 6AlI3Y BeTIIh>a. OBAe ce I'ocnoz, jaBII ABpaMY (apeha DYT) H pesre: .rroraeaaj C MeCTa rAe CII na cesep II aa jyr, H na HCTOK H na sanaa: CBY 3eMh>Y lllTO BHAHIlI t c rope) TeoH hy AaTII H nO'fOMcTBY TBOMe AO nexa H yqHHHhy Aa noroxrcrsa rsora oYAe xao npaxa na 3eMh>H". ABpaM C BepOM npHMH BO)Kje otiehaise, OH paar.vexa ofiehanv My 3eMh>Y, 3aTHM ce npexrecrn jYiKHO OA Bern.sa H paumpn cnoje urarope y panHHL\H MaMpHcKoj, xoja je KOA Xespoaa,

12. AOTOBO ocaotiobetse H3 poncrna. Mei\XHCeAeK.

Arapa H HCMaHAo.

nOCT. 14., 15. H 16. raana,

YOp30 rrourro ce pobana oxeamne, C AOToM ce AorOAR BeAHKa necpeha. HCTe roanne KaA ce nacean y COAOMY, uapean H3 paBHHL\e CHAHMCKe He naarmue AaHKa cvcexnove uapv (EaasrCKOMe), KOMe cy nxahaaa AaHaK AB2lHaeCT fO.\HHa. Ilap raj nanaze na ThHX, orr.savxa ThHXOBe rpaaose H nopotin h>YAe H lIMaThe. Mebv 3apOOh>CHHL\HMa OHO je H AOT. A03HaBlllH 3£1 TO, ABpm.I OAMax CKynH cnoje cxvre (318 h>YAH), n03Ba y noxioh cvcexe, CTH)Ke nenpajare.sa (OAH3Y AaHa) , H3HeHaAa ra uarraane H f!OBpaHI can naen, KaA ce ABpaM spaharne KynH, uapean ra CBeqaHO AO-

qeK3111e. Meaxnceaex, CBelllTeHHK Bora Flpenannsera H nap CaiUtMCKH,l asnece My na Aap XAeo H BHHO, H OAarOCAOBH ra. U MeAXHCe,,\CKV, 0 IberOBY nopercxv H CMPTH, nnje mrurra n03HaTO. ABpaM CMepHO npHMH OAarOCAOB OA Thera H nOKAOHH My AeceTH ACO naena. Ilap COAOMCKH nOHYAH ABpaMY na Aap CBe csoje HMalhe xoje je noapaheno OA nenpnjarea,a, a ABpaM OApeqc Aa npHMH raj Aap. "AmKeM CBOjy pyKy xa I'ocnoav Eorv BHllllbeMY (1'.1. KyHel\'1 ceBorosr), pe-re OH, Aa HH KOHL\a, flH pextena OA ofivhe He1w Y3CTH, Aa He pexeur: ja caxr OOOraTlfO Anpaxra".

Tlocxe ORe nofieae cTaHOBHHL\H XS,HaHa noxeure 3aBHAeTH ARpa?1\' H oojam ra ceo Taaa My ce I'ocrrox jaan HohV (qeTBpTO jaB1balLc) H peve MV: "He ooj ce Aspaue, Ja can TH nrrnr, H I1AaTa je moja BPAO BeAHKa". ABpaM OArOBopH: .Focnoxe! urra henr ~m l\,aTH, Ka/\ )KUBlIM fiea A,eL\e, a na KOM he OCTa1'U Moja Kyha, TO je Eanjesep osaj AaMaWTaHHH". I'ocnoa My pe-re: "He he ra] OIUH HaCi\eAHHK TBOj; HaCAeAHHK TBOj oHhe TBOj CHH. Ilol"AeAai na nefio H npefipoj 3Be3Ae; TOAHKO he OHTH nOTOMCTBO rnoje". ABpaM neposa I'ocrroxv H I'ocnoz, My npHMH TO V npanav H pe-te: "DOTO.\KTBV TBm.1C AaL\Ox 3el,lA,V OBV 0/\ pexe MHClIpCKe AO BeAHKe perce Ey<}>paTa". Ilpa TOMe I'ocnoz, MV npexcxaaa, UITa he OUTU C JberOBHM nOTOMCTBOM rrpe Hero HaCAeAU ofiehanv 3eMh>y: ,,3Haj 3aL\eAO Aa he nOTOMCTBO rnoje OHTH AOmh>aJ~H y 3eMh>H rvbo], na he [oj CAV.iT~MTH, a OHa fie HX MyqHTH qe1'UpH crornne rDAMHa; aAU fiv CVNITH IT napoav KojeMY he CAYiKUTU, a nOCAe fie OHM H3anH C BeAHKHM oAaroM, A OHn he ce y qeTBpTOM KOAeHY

1 HMe MeAXHCeAeK 3Haqq nap npaase: CaAHM 3Ha'lH !'.IMp. !I raxo, uap npasae H MHpa 6AarOCAOBH Aapaxta H noznece My na Aap xAe6 H 1311110.

23

BpaTI1TH osaxio, a TIl heIII OTlInlI K oumra CBOjlIM y Mllpy II 6HneIII TIOrpe6eH y A06poj crapocrn".

AAII Capa, zcena Aspaaosa, 6eIIIe neporxmsa. JeAHoM OHa rrpeaxoacn CBOMe My:>Ky Aa Y3Me ce61I aa )KeHY lbeHY p06Hlby MHCHPKY Arapy C TIIM, Aa rserona Aeqa xojv My POAH Arapa, 6YAY rsena Aeqa. ABpaM rrOCAYIIIa )KeHY. AAII Arapa rrOCTaBIIIII AnpaMOBa zcena, CTaAe. ce BeMapA>HBO I10HaIIIaTII npesra CBOjOj rocnobn. 3601' Tora je Cap a CTaAe 3AOCTaBA>aTII, re ona nofiexce H3 icvhe. Ha rrvrv Y MIICHP aabeo I'ocnozn,a cpere Arapy, aarroseaa joj Aa ce sparn cnojoj rocnobn II Aa joj ce noxopn, II y IICTO npexte npeacxasa joj OA IIMeHa I'ocnozoser: "YMHO)KlIhe BeOMa noTOMCTBO rnoje: eTO pOAuheIII erma, II HaAeHII My lIMe HCMaIIAO". Arapa ce nparrr KYlm II yCIWpO POAIi CIU-m (ABpaMY je raxa 6lIAO 86 rOAHHa).

13. 3aBeT lio"'_jn C ABpaMoM.

Ilocr, 17.

KaA ABpaM uaspnm AeBeAeceT II AeBeT rOAHHa, a Capa Aenesecer. I'ocnoa ce jaan AnpaMY (rrero jaBlbalLe) II pexe My: ,,6yAll rroIIITeH, H Y'-IlIHlIhy BeqHII 3aBeT Moj c T060M, Aa heIII 6lITII orau MHorliM HapoAIIMa. H rrOCTaBA>aM 3aBeT CBOj 1I3MeDY ce6e II Tc6e II rrOTOMaKa TBOjIIX, - 3aBeT BeqHII, Aa can Bor Te61I II rro'fOMCT13Y THOMe, H· Aahy naM CBY 3eMA>Y XaHaHCKY y AP)KaBHHV BeqHY. A sa 3HaR. rora, nexa 6YAe Aa ce otipesvje CBaKO MyIIIKO AeTe y OCMII AaH OA pobersa. A aeoopeaarm Aa He npanaaajv Mop~ HapOAY. Ja hy 6!\arOCAOBHTH H Capv )leeHY TBOjy, II OHa lie Tli POAIiTIi CIIHa; HapOAIi II uapesa naahn he OA lbe". Taxa naxe ABpaM HlIqHqC, nacxieja ce II rrOMHCAJ.i: "eAa he ce qOBCKY O,~ CTO rOAHHa II Capn, )KeHH OA AeBeAeceT rOAIIHa POAIITH CIIH!''' AAH I'ocnoz, rrOTBPAH Csoje ofiehaiee H pe-te: ,,3aHCTa Capa, xceaa rnoja. poz.nhe Til CHHa, H BaAeHyheIII My HMe Hcax (TO 3Haqn cnex). H nocrannhv 3aBeT CBOj C lbHM, Aa 6VAe 3aBeT sesan Y rrOTO;VICTBV IberOBY HaKOH tsera. A H aa HCMaHAa VCAHIIIHO C~M re: eBO 6AarOCAOBHO casr ra II YMHO)KHhy ra BeOMa, II yqIIHlIhy OA rsera ne.'\HKH HapOA. A 3aBeT Cno i VqllHHhy C HcaKOM, KaA TH ra Pr)AIf Capa Ao]'oM1Jle Y 080 Aooa". OAlI,IaX I10CAe OBara .iaBA>alb3 ABpaM naapnm 3anOBCCT BO)Kjy. H npHl\UI cav ofipesatse H ofipesa HCMaI1Aa CHBa cnora, CBe AOMane csoje, pobene v AOMy lberOBY II. KYIJ/beHe sa HOBqe 0/\ CTpaHaU3.

14. Bor ce jaBlba ABPaMY ROA xpacra MaMpncRora.

Ka3Ha COAoMa II I'osropa.

TIOCT. 18. H 19. rxasa.

Y CIWpO nOCAe 3aI(A>YQe11Ora aasera C AnpaMoM, I'ocrroz, My ce oner jasn (meCTO jaBlbalLe). JeAaHrrVT ABpaM cebaure rrpez, nraropon CBOjHM (V panmnm MaMpHCIwj) II vraeaa rAe TpH sroaexa crajaxv noaaz,e npeva Ihe'MY. fOCTOA>y6uBIi ABpaM nprrrpsra lI~i 0AMax y CVCpCT, nOKAOHH liM ce AO ;-ieMA>e II petre: I'ocnoxe! aKO caa namao l\1HAOCT rrpea T060M, rrexio] npohn cAyrf' csora Aa BaM AOHeceMO MaAO BOAe il oneprrre nore, Te ce tIacAOHlITe

24

HOAr.:raBIllH OI.JH caoje ABpaM noraesa, H rae, TpH 'IoBjeKa erajaxg npeva lLeMl[. II l[rJ\eAaBIllH HX norpasa HM na cvcper ... H nOKAO· 8H C€ AO 3eMibe. (I Mojc. 18, 1-2)

J\faAO rroz, OBH:\1 APBeTOM, a ja hv H3HeTH MaAO xxefia, re ce norxperurre, rra OH,-,a nobnre". ITYTHln:~H npmmure onaj rr03HB. KaA ceaonre H jebaxv xxeria, MaCAa, MAeKa H TeAeTa xoje 6eIlle sroTOBHO, ABpaM crajaute rrpez, IbHMa nOA APBeTOM H nvbame HX. M jexan OA H,HX peve: AorOAHHe y OBO A06a oner ny AonH K Te6H, a Capa he zcena raoja HMaTH CHHa. qYBIllH TO, Capa ce nacueja y ceCiH, ronopehn: ,,110JJITO caM OCTapHAa caz, AH he MH AonH pa#)CT'·. rIVTlIHK peve ABpaMV: "IllTO ce csreje Cap a H ronopn: HeTHHa AH ie Aa hy POAHTH KaA caw OCTapHAa?· liMa All IllTO TeIllKO I'ocno.w?" ABpaM je BHAeo Aa npea IbHM He croje 0611qHH rrvrHHUH, Ben fAaCHHT\H EO)I(jn. ITa 3aTO, KaA nyTHHUH YCTaAOIlle OA 'rpneae H noboure rra rrvr, OH HX n060)I(HO ncrrpara.

25

TIY1'HlIl(lI ce vnvraure COAOMY. fIYTeM jeAaH 1I3MeO-!! lblIX pese: "KaKO 61IX rajno OA Aspaaa, cavre Csora urra hyyqlIHlITlI?" H 3aTlIM MY narxaca, Aa he cMpny Ka3HlITlI CTaHOBHlIKe CoAOMa II Foxtopa aa lhlIXOBe TeIIJKe rpexe. Y TO apexre ABa nvraaxa OTH,AOllie npaso y COAOM. ABpaM BlIAe Aa C ThlIM rosopa CaM focnoz, DOl, II oopara My ce MOAenlI fa Aa nOIIJTeAlI 6ea6mKHe rpaAOBe. "XoheIIJ All norvtinrn II npaaeanora C HenpaBeAHlIM?" - pese I'ocnoav. "Mo)Ke 6HTII Aa lIMa neaecer npaneanaxa Y rpaav: xoneIIJ All II ThlIX norvonra, II He hem onpOCTlITlI MecTy paxa OHlIX rrpaaeanmca?" Tocnoz, OArOBoplI: "aKa HaoeM y COAOMY nexecer rrpanearraxa, orrpocrnhv ueaone MeCTY paaa IbUX". ABpaM raaa peve: "rAe casa 6we nporosopao Tocnoav, aKO U iecaa npax U neneo. MO)Ke 6UTU npaneanaxa neaecer MaThe ner, xohenr All pasn OBHX ner 3aTpTlI cae rpa,a?" I'ocnoa oarosopa: "Hehy aKO uabexr l.IeTPAeCeT H ner". ABpaM HaCTaBlI: "MO)Ke 61ITH Aa he ce Hahn l.IeTpJ\eceT?" I'ocnoa ozroaopn: Hehy paxa OHlIX qeTPAeceT". Oner ABpaM peae: "HeMoj ce raesara Tocrroae, 1I!T0 hy pehn:

MO)Ke OHTII .\a he ce HahlI rpaaecer?" Tocnoa 06eha nOIIJTeAeTJI rpas, U paAM rpaaecer, na U paaa ABaAeceT rrpaseaaaxa. ABpaM pesre: "HeMoj ce meBUTlI I'ocnose, IIJTO hy jour jeAHoM IIporOBOplITU: MO)Ke OlITH Aa he ce aahn AeceT?" I'ocnoz, o6eha Aa aehe yHlIlIITMTlI aBO MecTO HII paAlI AeceToplIue npaBeAHlIKa. H OTHAe Tocnoz, CBPllIIIBlIIH paarosop c ABpaMoM; a ABpaM ce BpaTH y csoje MeCTO.

HCTor AaHa vseae npH6AlI)KlIIlle ce COAOMY ABa nyTHHKa.

AOT cebame rasa na BpaTHMa COAOMCKlIM. OH n03Ba nyTHHKe Aa ~OA Thera rrpeaohe, KaA nyTHHUH YOOllIe y TherOB AOM, cranosnann COAOll1a norpazcaure OA AOTa Aa HM u3Aa OBe AOIIJAlaKe. AAH AOT aarnopa apara aa COOOM II pese: HeMojTe 6pano, qlIHHTlI 3Aa. Ja ny paanje npncrara Aa Mll rchepn YBpeAlITe, Hero AU rOCTe". Onaj je U caM AOllu"aK, na jom xohe Aa HaM CYAlI: caa hexto Te61I yqHHIITH rope, Hero lblIMa", noanxame CiAOMAlaHH H craaoure HCTaBAlafU spara. Taxa HX nyrHHUH CBe ocxerunne. To 6exy aHoeAM xoje nOCAa Bor. A KaA OCBaHY, OlIU 1I3ReAOllle AOTa, )KeHY rserosv H ABe xhepa II3a rpaaa, II jeAaH 1I3Meny lblIX pexe AOTY: ,,6e)KH na OHO 6PAO. H He 063HPH ce narpar, H y nenoj OBOj pannn Aa HHCH crao Aa He rrormrenr". AOT ce 06paTlI C MOAIITBOM: .Tocnoae, ja He Mory YTehlI na OPAO Aa Me He CTHrHe 3AO II He nonraeu. EBO rpaz, OAH3Y; OHaMO ce MO)Ke YTenH, a MaAlI je OH (rtoxasa aa Cnrop): AU 6e)KHMO onawo, re ny OCTaTlI )KlIB". IIYTHlIK pese:

IIGp)Ke Oe)KH OHaMO; jep He Mory yqlIHlITH anurra AOK He crnraenr OHaMO". H KaA cvmie orpanv no 3eMAllI, AOT CTlI)Ke y Cnrop, Taaa rrvcra Tocnoa na COAOM II na fOMOP C He6a Aa)KA OA cvsmopa II 01'1na II sarpe OHe rpaaone II CBY OHY OKOAHHY, H CBe cTaHoBHHKe, H can POA 3eMaAlCKH. AAH ce )KeHa AOToBa He xroranre cnacra, OHa He rrocavnra anbexa, ooaape ce KaA je 6e)KaAa 1I3 COAOMa H nOCTa CAaH KaMeH. COAOMCKa pasnmra npoaaan ce, II 06pa30Ba ce aa JbeHOMe MeCTY CAaHO jesepo. IIOlllTO pH6a xoja H3 JOPAaHa 3aAVTa v jcsepo OAMax vrnae, TO cy ra H np03BaAH MPTBHM Mopeu. AOT ce 60;ao Aa )KlIBlI y Caropv H aacexa ce y ropaua na lICTOKY OA osora Mopa C ABeMa CBOjHM xhepmaa, (OA Thera cy nOCTaAa ABa naprwi: Mo.aJ?;qu Jl AMoHHliaHH.)

26

15. HcaROBO poDelLe. ABpaMoBa )KPTBB. 1I0cT. 21, 22, 1-10.

CMpaA KOjH je AOAa3HO H3 CHAHMCKe panaane, rrpHHYAlI AB-paxra Aa ce npecexa H3 Ay6paBe Manpe Y 3eMlbY fllHAHCTHMCKY, rAe je npoxcnseo AUIoro roaana, ABpaM ncxorra OBAe cTYAeHan;, II Ha3Ba ra Bnpcaaaja, llITO anaxa cTYAeHaQ OA aaxaeme. Taxo ce Ha3Ba oaaj cryaenan aaro, IllTO je OKO n.era ABpaM nOA 3aKAeTBOM 3aKibycIlIo caaes C jeAHHM OA CPHAHCTHMCKHX napena, OBAe ce IICrryHH H npeacxaaarse Boxcje. Croroanunsn ABpaM A06H CHHa Hcaxa.

KaA je Hcax nooxpacrao, Capa aanasn Aa My ce MCMaHAo pvra, cxtarpanre TO aa YBpeAY H pese MY)KY CBOMe: "oTepaj OBY P06HfhY ca CHHOM fbeHHM, jep CHH OBe potimse nehe 6HTH HaCAe,L\HHK C MOjHM CHHOM". ABpaMY TelllKO OH Aa nocxvnra osaj saxTeB 'KeHHH; aAH My ce I'ocnoz, jann (ceAMO jaBibalLe) 1I aanoneau My Aa nYCTH H3 Kyne Arapy c 11 CMml.'\.OM, H yrerna ra OOenaBIllJI My, Aa he H OA isera nOCTaTH BeAHKII napoz, Tlopacre MCMaHAo, oacenn ce MHCHPKOM H )KIIBiballle Y nvcrmsa fllapaHY, na Jvrv 0.1\ BJIpCaBHje. OA lLera cy nOCTaAH IIcMaHAoBQH.

YCKOpO I'ocnoz, CTaBII nepy ABpaMoBY na BeAIIKO ncxvrneae.

J(aA je HcaKY 6HAO Ben OKO ABaAeceT rOAIIHa, Tocnoa ce jam! ABpaMY (OCMO jaBibalhe) II pese MY: .Aapaxte, Y3MlI CIIHa csora jeaanua, cnora MHAora Hcaxa, na HAll Y 3eMibY MOPlIjy JI cnaan ra aa )!(PTBY TaMO aa OPAV, rae ny Tll Ka3aTH". Tenrxo 6H ABpaMY ,t.\a nanpura ORY 3anOBeCT Boxcjv, aAH ce OAAY'IlI Aa je naspunr, CyTpaAaH pano OH nanerra APBa aa )KPTBY, ocaxiapa xrarapna, Y3e ca COOOl\{ ABa MOMKa 1I Hcaxa. H OTHAe v 3eMibY Mopnja, HaCTaAe H Tpenn AaH, OA KaKO ce xpenvnre rra nYT, a I'ocnoz, 11M jonr He xasasaure MeCTa aa )l(PTBy. Crpamue je MyKe nOAHOCHAO cpne ABpaMOBO. Tpa AaHa je OH Y AYllllI CBOjOj npHHOClIO Hcaxa na )KPTny, TpH A3Ha Hcax xao Aa 6erne MpTaB aa fbera. HanOCAeTKY ABpast yrAeAa 6P/.>,0, oxpebeno aa )l(PTBy.l 1I0A 6PAOM OCTaBlI MOMKe H Marapua, APBa AaAe McaKY, a caxr Y3e y pvxe orars H HO)K, na OTHAOllle ofiojnua na ropy. IIVTeM Hcax aamrra: "oqe! eTO orrsa H APBa, a rze je jartse sa )KPTBY?" - .Bor he ee, CHHKO, nOCTaparn aa jarn,e ce6H na )l(PTBY", OArOBoplI ABpaM. KaA AOnoGJe HU MecTo, xoje My Bor rroxasa, ABpaM xasa ClIHY BOkY .60)l(jy, naqJ-IHH )l(pTBeHlIK, nOTnaAH APBa, H Be3aBIllH Hcaxa, nOAO)KH ra na )KpTBeHl-{K. Hcax ce He npornazsanre. ABpaM Y3e HO)K H nOAH)KC pyKy Aa aaxo.se CHHa, 1I y TO:,\I qy rxac C nefia: "ABpaMe. He AmKH PYKe na cnoje AeTe, jep rtosaax Aa ce 60jHIll Bora, KaA HHCH 110- )l(aAHO CHHa cnora, jeAHHqa csora, Mene pazn". ABpaM CTaAe. OH ncrrvmr BOi\.Y Bozcjv, II y HCTO A06a Hcax OCTaAe )l(HB. OH ce ocBPHY H YIAeAa OBHa, KOjH ce porosaua sanaeov xecrapv, ABpaM ra YXBaTli H npnnece ua )KpTBY YMeCTO CHHa csora Hcaxa. Taaa oner qy raac anbexa. xojn My ronopaure Y HMe BO)Kje: "KaA HHCH nO)KaAHO CHHa csora jeaanua Mene pazn, Ja fly re 6AarOCAOBHTH H nOTOMCTBO TBoje YMHo)KHTH, Aa ra 6YAe xao 3Be3,&,a na He6y It

1 DBa je ropa AO~HlIje Ha3BaHa Mopnja.

27

xao necxa na opery MOPCKOM, H 6AarOCAOBHne ce y nOTOMCTBY TBOMe CBH I-IdPOAH aa 3eMIbH". Ilocxe 'rora ABpaM ce ca CHHOM SpaTH y Bnpcaanjv (OH je 3aCAY)KHO liMe oua nepanx, jep je BHAeo 0VAY)lH AaH XpHCTa-CnaCHTeA>a)_

16. HCaKOBa )KeHHA6a.

TIOCT. 23. 24.

Capa je YMpAa Y AYOOKoj CTapOCTH (Y 127. r.) V XeBpoHV, H AnpaH je caxpanao Y nehann Maxneacxo] (npexra MaMpH, KOjy je xvrrao OA Xananaua aajeano C !:bHBOM OKO rse. H caM OH ocera Aa je CAaoa 3ApaBloa n erase MHCAHTH a TaMe, A3 O)KeHH CHHa, caxto He XaHaHejKOM. Hcax je Ben nanpurao srerpaecer rOAHHa. ABpaM A03B3 csora crapajera CAVry H peae My: "Aa 're 3aKYHeM

I'ocnoaosr Aa HeneIII AOBecTH xceae CHHY MOMe H3MeDY xhepaXananeja, Hero Aa neIII OTHnH Y 3eMibY MOjy H Y POA MOj H AOBeCTH ,~eHY CHHY MOMe HcaKY". Cxvra ce 3aKAe H 0AMax nobe aa IIyT. Taxa je OHO oOHllaj, Aa )KeHHK Aa AapOBe paAHTeibHMa 3a HeBecTY; IIITO je HeBeCTa 6HAa 6araTHja, YTOAHKa cy H AapOBH OHAD CKYIllI:>II. CA\JTa ABpaMOB nonece 60raTe AapOBe H AeceT KaMHAa" H OTHAe v rpaa Xapan, rAe )KHBlballie Haxop, 6paT ABpaMOB. IlpII-

6AHW.HBIlIH ce rpaav, crapa cxvra savcraaa ce KOA crvaeaua II oopara ce Bury MOAl{TBOM, Aa MV noxazce HeBecTY 3a Hcaxa. CAYra Aapanos xtozsaure ce: .Bozce rocnoaapa Mora Aspawa, Aaj MH cpchv AaHac H yttHHH MHAOCT rocnozapv MaMe. EBo, ja ny crajarn KOA oeora crvaemra, a rpabanxe he AonH Aa aaxsarajv BOAY. Kojoj AeBojqn pelleM: HafHH xpxar csoj Aa ce nanajen, a OHa Mil pe-te: na, mrj, H KaMHAe hv TH nanojarn, Aaj Aa TO 6YAe OHa KOjy CII m:.HeHHO HcaKY". TeK IIITO ce naMOAH Borv, na crvzeaau Aone C xpsarov na panerrv AHBHa AeBajKa, narrvan xpxar H none. CAYra ABpa:-'[OB pese jaj: "Aaj MH Aa ce nannjen MaAO noae H3 xpstara rsora". .Ha, nnj, rocnoxapv", oaroaopn OHa, H cnVCTH xpsar c paveua Ha pyKy. A KaA ceuamr, AeBajKa pexe: ,,11 KaMIIAaMa hv TBOjHM HaAHTH, nexa ce aarmjv", H CTaAe CnTIaTH BOAe Y nojlI"O aa KaMHAe. Kal\mAe ce nanojaure: 'raz.a cxvra ABpaMaB nOKAOHH N;BajI..lH 31\aTHV rpnnnv n ABe HapYKBHue na PYKe H vrnrra je: "llHja CH KnH? K<DKH MH. HMa AH y Kynn oua TBora MecTa aa Hac Aa npeaohmro?" ACBojKa oxronopn: ".ia caM KnH BaTYHJ\a, cmra Haxopona: HMa v Hac MHora caawe H rmhe H MecTa sa HQ. nHIIITC·'. Cxvra Anpauoa naze na xoxeaa H 3axBaAH ce Borv IIITO je vc.wmao rseronv MOAHTBY. Penexa, 'raxo ce 3BaAa AeBojKa, orpna KvnH H pe-re 0 TOMe AaManHMa. Bpar rsea .t\aBaH OAMax orpsa na crvxenau H pe-te cAV3n ABPaJI.WBV: .xoaa, KOjH CH 6Aarocxonen OA I'ocrroxa: UlTO 6H crajao HanOA>Y? Crrpexmo ca.M KVnv, lIMa MeCTa II aa KaMllAe". Cavra vne V Kyny. Tasro ocexaanre xaMHAe, AaAorne HM CAaMe II TIline, AOHerne BOAe Aa onepv nore JheMV H :bvAHMa rseronmr H nOCTaBHIIIe HM Aa jeAY. AAH cxvra ABpaiVIOB pe-re: "Heny [ecrrr AOKAe He Ka'KeM CTBap CBOjV". 3a THM onunrpno ncrrpnva, 3aIIITO je AOIIIao H KaKO My je Tocnoa na MOAI-LTBV rseroav noxaaao y Peaenn HeBeCTY HcaKOBV, II aaBplIIH pesnnsa: , . .AKO here, AaKAe, yqllHHTH ibvoaB H BepV rocno-

28

Aapv MOMe, Ka)KHTe MH HAH nehere, Ka)KHTe MH?" AaBaH H BaTYHAo ozroaopame: "oA I'ocnoaa je OBO AOIIlAO; MH TH He MOo JKeMO Ka3aTH HH A06po HH 3AO. ETo, Pesexa je y TBOjOj BAaCT!!, Y3MH je H HAH H aexa 6YAe xceaa CHHY TBora rocnoxapa, xao urro xaaa I'ocnoz,", Cxvra H3BaAH 3AaTHe H cpetipae CTBapH H AapOBa HCReCTY, isenora 6paTa H MaTep. CYTpaAaH cAyra 3aMOAH, Aa HX nvcre Aa HAY. Bpar H MaTH PeBeKHHa craaome ra narosaparn Aa OCTaHe 6ap AeceT AaHa, aaa OH 0ArOBopH: "HeMojTe .\lie 3AP)KaBaTH, KaA je I'ocnoz, Aao cpehv MOMe rrvrv", OHAa pOAHTe.'oH A03- same PeB(,KY H aannranre je, je AH BOJ'oHa Aa HAe C OBHM <roneKOM, H KaA je Penexa npacraxa, 6AarOCAOBHrne je H nvcrmue na nVT. KaA ce nvrmnta npU6AU)KaBaxy aa KaMUAaMa uraropana ABpaMOBHM, Hcax HX AOl.leKa. H Pesexa nOCTaAe )KeHa HeaKOBa.

17. AeQa HcaKODa - Hcao H JaKOO. ITOCT. 25, 7-11 H 20-34. 27. 28. 1-5.

KaA je ABpaMY 6HAO eTO ceaasraecer H ner rOAUHa, yMpe H norpeoome ra rze U Capy, y Maxnean, Ilocxe n-eroae CMpTU Hcax A06H y aacxebe BeAHKO 60raTcTBO, CAaBHO HMe H ooehaise Aa he OA isera nponanha BeAHKH IToToMaK, KOjH ne AOHeTH 6AamCAOB EO)KjH CBHMa J'oYAHMa. Kao H ABpaM, H Hcax je 6HO Bepan H nocxvnraa Borv, C rora je Bor AopaMoB 6HO H Bor Hcaxoa, AAH je H y )KHBOTY lberoBY, xao H y )KHBOTY ABpaMoBY, 6HAO HeBOJ'oe. ABaAeceT rOAHHa npobe OA lberOBe )KeHHA6e H OH He HManame Aeue. ITa, nnax, OH je sepoaao, Aa he ce EO)Kje oceharse o n-erosy nOTOMCTBY HeH30CTasHO HCnyHHTH, Ii TpneJ'oHBO je nOAHOCHO csojy necpehv. 3aHcTa, EO)Kja ce pex acnvmr, OH A06H ABa CHHa 6AH3aHua Hcaoa H JaKOBa. McaB nOCTaAe H3spCTaH AOBau 3BepHH,a H parap, a JaKOB - KpOTaK, H 6aBJ'oarne ce y nraropaaa. Hcax BOh>aUIe cnora npseaua Hcasa, a JaKOB 6erne J'oy6HMau MaTepe H CBHjy YKyhaHa.

\f OHO apene rrpsenun HManaxy Hap0l.lHTHX npasa, xoja ce asaxv npaaa npaopobea,a. Orau je na caxtprn npeaasao crapajexr CHHY BAaCT BaA MAanoM 6pahoM, BenH zeo UMalba H Boxcje 06ehan.e, Aa he OA rsera nOCTaTH BeAHKH I1oToMaK- Cnacnre.s; TaKBa npenaja npana Ha3HBa,\a ce 6AarocAoo npnopoben,a. Kao npsenau, Hcan je axrao npana na osaj 6AarocAoB. AAH OH no csojoj AaKOMHCAelJOCfH vcrvna nOA 3aKAeTBOM caoje npaso JaKoBY aa xaaax cxvxaaora upseaora Aeha, 3aTo Hcasa aassanre EAOM, nrro 3Hal.lH LJPBeHIf. Aosaaanra aa TO, Pesexa ce BeOMa 06paAOBa: zceae HcaBOBe, Xapenejrce, xojmta ce O)KeHHO MHMO BO.'bY pOAHTeh>CKy, apebaxv PeBeKY, H 3aTO je OBa II MorAa MHCAHTH, Aa nehe MOnH y KynH orrcrarn, aKO Hcan nOCAe CMpTH Hcaxose 6YAe crapemana y Kvnn. A Hcax nnurra He saabaure 0 OBOj npoaajn npsenaurrna.

KaA .Hcax OCTapH H BHA My oCAa6H, oceni Aa he CKOPO yMpera, 3aTO n03Ba caora crapnjer CHHa Hcaaa H pese My: "eBO, ocrapno caxr, He 3HaM KaA hy VMpeTH; H3HAH y IlAaHHHY, re MH YAOBH AOBa. H 3rOTOBH MH jexo no MOjOj BOJ'oH, H AOHeCH MH Aa jeAeM, na Aa re 6AarOCAOBH Ayrna Moja AOK HHcaM YMPO". Hcax He peste OUY, Aa je 6paTY npoaao csoje npano npseaanrraa, H o-

29

THAe Y Aon, xao Aa je HMao npasa na nyH 6AarOCAOB. qYBIIIH I1ITO je Hcax ronopno I{caBY, PCBCKa CC vnaanm Aa JaKOB He H3ry6H OAarOCAOB, ua xojn My je 6paT npoz.ao rrpano. OHa 3rOTOBH jexa OA japaan, xoje je MY)KBOACO, H narosopa Jaxosa Aa ybc y I1IaTOp OqCB, Aa ICa)KC Aa je Hcan H Aa Ao6HjC 6AarocAoB oz, rsera:

KpHBHlW aa OBy npenapv OHa Y3C na cefie, Kaxo ie Hcan 6HO KOCMaT, Aa 6H JaKOB BHIIIC AHqHO na 6paTa Penerca My o6Vqc XaA>HHC Hcaxone, a PYKC lLerOBC H rAaTKH npar OOAO)KH japehnu KOJKHnasra. Hcax sarpxa H nOmy6H Jaxosa, H MHeAchH Aa jc Hcas, peve My, .Bor Tll Aao poce Hc6eCKe, H Ao6pc 3CMme H mneaane II BlU-Ia rnoGHA,a' Hapoan TIl CAYJKUAU U nAeMCHa TU ce KAalLaAa: npOKACT 6uo KOjU reoe vcnpoxxruse H oAarocAoBcH KOjU TCOC ys-

oAarOCHA:,a! qHM Ao6H 6AarOCAOB, JaKOB naabe OA Hcaxa, a yoe Hcaa C jCAoM OA AHBibaqH H 3aMOAH OIJ;a Aa ra 6AarocAoBu. Hcax ce rrpenaz,e: OH je BHAeo Aa cy ra npCBapHAH. AAH KaKO je Aao CBOj 6AarOCAOB He y HMe csoje, Hero no HaAaxHyl1y EQ)KjeM, BHAe Aa je TaKO 6HAa aozsa BO)Kja Aa JaKOB Ao6Hjc 6AarocAoB npnenaI1ITBa, H Aa,t\e HeaBY OAaroCAoB MalLH: "CBO, cran he TH OHTH na POAHOj '3CM.'bH H POCH He6ceKoj osro: aAH nCIII )KHSenl OA Maqa csora, H 6paTY hem CBOMC CAY)KUTH; aAU he AonH BPCMC KaA hem CKpllIHTH ea ce6e japaa lLeroB".

OA rora Ao6a Hcaa osrpae A>yTO na 6paTa csora, safiopaBHBIIIH Aa My je caa npoaao npseaanrrao, H jeAHoM npea CAyraxra pexe; ,,6AH3Y cy JKaAOCHH AaHH OIJ;a Mora, raaa fly y6HTH JaKOBa 6paTa cnora". PeBCKa A03Ha IIlTa xasa Hcas H pexe JaKOBY: "HeaD 6paT TBOj Tel1IH ce ruM, IIlTO xohe Aa re yOHjC. Hero CHHe, nocnvuraj IIlTa uy TH Ka3aTH, Oe)KH K AaBaHY, 6paTY MOMe y XapSH. II OCTaHH KOA lLcra HCKO BpeMC, AOKAC npobe cparsa 6raTa THora, H onaa fly ja TIOeAaTH no 'refie". JaKOB nocavnra caner ~mTepHH. Ha MOAOy PCBeKHHY Hcax A03Ba J aKOBa, AorryCTH MY Aa HAe y Meconoranaiv H 3aBeIIlTa My Aa ce Q)l(CHU jeAHoM OA AaBaHOBHX xhepa, Onpanrrajyha ce ca eHHOM, OH nOTBPAH cnoj OAarOCAOB: .Bor CBCMorYUH Aa Te OAarOCAOBH, H Aa TH Aa 6AaroCAOB AnpaMOB, Aa HaCAeAHllI 3eMA>y y xojoj CH AOIIlA>aK, xojv Bor AaAe J10TOMCTBY ABpaMOBY".

lB. JaKOB/beB OAAa3aK Y MeconoTaMHjy. BHbelLe TajaHCTBeHe AeCTBHIle. Hseron }RUBOT y AOMY .t\aBaHoBY.

IToCT. 28, 10-'2! 29, 1-28 3, 1.

Bojehn ce Hcana, JalWB OTHAe H3 Bapcasaje y MeconoraMHjy casr ca neurro CTBapH ua J1YT. KaA je 3aIlIAO cvnne, JaKOB MCTHY TIOA rAaBY KaMCH H Ae)l(C Aa cnasa (HCAaACKO OA rpaaa .t\Y3a). BCAHKY je Tyry HOCHO Ha cpuv: lLeMY ce qHHHAO Aa lLCMY y CBeMY CBCTY HeM a nOMoflHIIKa. C OBHM MHCAHMa OH sacna H BHAe V cnv: na 3eMh.II CTOjH AeCTBHIJ;a II BPXOM CBOjHM zomrpe AO nefia: aH15eAH BO)KjH CBAa3e H nersv ce no iso], a na BpXy CTOjII Tocrroa H roaopn: "Ja caxt I'ocnoa Bor Anpaera OIJ;a rnora H Bor Hcaxon: TY 3eMA>Y na xojoj cnasam Te61{ hy AaTH II nOToMeTBY TBOMe. 11 nOTOMCTBa he 'raora 6IInl xao rrpaxa na 3eMmlI, H CBI{ HapOAH rra 3eMA>II 6AarocAoBHflC ce y Tc6H H Y nOTOMeTBY TBOMe.

30

H ja nv re 'WBani KVAa rOA nobein, H AOBellllY Te narpar Y OBY 3C.'\1.uy". TIP06Y,i\,HBI!IH ce JaKOB, pese: ,,3a~eAO je Tocnoa na OBOM MeCTY; onae je 3aHCTa Kyna EO)Kja, HOBO cy spara He6eCKa", H Ha3Ba OBO MeCTO BeTHlb, nrro anaxa AOM IimKjH.

JaKOB Aone Y rpaz, Xapan, rAe )KHBA>alle AaBaH, rseron yjaK.

AaBaH ra npHMH paso, JaKoB ce HaCTaHH KOA isera H 6aBA>alle ce CTO"lJaPCTBOM. BH~\eBWH paz, JaKOBA>eB, AaBaH My nOHYAH naarv. AMI JaKOB 3aBOAH PaXHAY, xhep AaBaHoBY, H 0ArOBopH: "CAyYfaIliy TIl ceAaM ]'oAHHa aa PaXHAY, MAany xhep TBOjy". Aanan npncraae H AaAe JaI<OBV pe-r, Aa he My AaTH aa )KeHY CBOjy MAaDY xhep, TIPODC Ce,\aM rO,'\HHa. Aone npexte cBaA6H. HeBecTY cy raaa ,.\OBOAHAH non nOKpIIBaAO.'\\. KaA JaKOB CKHAe nOKpHBaAO ca csoje

xcene, BHAe Aa cy ra npeaapnxn. AaBaH My MeCTO PaXHAe AaAe crapnjv xhep AHjy. .Lllra CH MH TO yqHHHO?" TY)KHO aannra JaKOB. ,,3allTO CH Me npeaapno?" AaBaH ce npanaame, Aa y InHXOBY MeCTV He 6HBa Aa ce MAana YAaje npe crapnje, H AaAe pex Aa he aa Jaxosa YAaTH H PaxHAY nOCAe ceAaM AaHa, aKO OH Aa pex Aa he y rsera CAY)KHTlI HOEHX ceAaM rOAHHa sa Iny. JaKOB npncraz.e, H O)KeHH ce PaXHAOM. Ilpohe ceAaM rOAHHa xoje JaKOB OApaAH aa PaXHAY, H OH craae MOAHTH TaCTa Aa ra nvcrn Y XaHaH. AaBaH ce crapaure Aa ra 3aAP)KH, jep My je JaKOB CBOjHM paAOM 6HO OA BeAHKe KOpHCTH. A KaA JaKoB pene Aa HMa CBOjy nopoanuv H Aa HM, rperia paAHTH H 3a CBOjy Kyny, AaBaH ra aarosopa Aa OCTaHe 6ap aa apeue H Aa nace rseroaa CTaAa aa OApebenv nAaTY. JaKOB CAY)Kame Aaaana jour urecr rOAHBa H [0- cnoz, 6AarOCAOBH TPVAe InerOBe; JaKOB crexe ceon BeAHKa CTaAa. Osaj nartpexarc np06YAH 3aBHCT y AaBaHY H InerOBHM CHBOBHMa. Taxa JaKOB ca CBOM nopOAH~OM H HMaIneM OTHAe y XaBaB CBOMe OlW BcaKY. II TaKO, Aa:\eKO OA csoje Kyne,oH nO)KHBe ABaAeceT rOAHHa. V rseronoj nopOAHQH y TO spexie 6eme jez.aaaecr CHHOBa H,erOBHX (PYSHM, ClIMeYH, AeBHje, JYAa, Hcaxap, 3aBY1\OH, Am, Heq,Ta1i.HM, I'aa, Acnp, Jocad») H jez.aa KhH (AnHa); OA OBHX CHHOBa PaX~L\nH oellle caxto jeaan - Jocnrp,

19. Jaxoaasen noaparax y XaHaH.

TIOCT. 32. 33. 35.

npH6AH)KaBajynll ce XaHaHY, JaKoB BHAe anbeae fio)Kje y OKOAY. (OH Ha3Ba TO MeCTO MaHaxanM, 'rj, oxo), Bea ofiaapa aa OBO YTel!IHO nabeu,e, on ce jarco vnaamn KaA A03HaAe Aa My Hcan HAe y cycper H C InHM qCTHpn CTOTHHe MOMaKa. OH nOCAa y cycper 6paTY csoue 60raTe AapOBe, 3aTHM nYCTH cnoja craaa, no}1.eAHBllH HX Y ABe qeTe, paxvaajvhrr, aKO Hcan nanasne na jeAHY 'leTy, Aa he ce APyra crracrn, H none ce CPAaqHO MOAHTH Eory Aa ra cnace il3 pvxv Hcasoaax, TIaAe MpaK. JaKOB nOCAa CBOjy nopOAH~y C HMaIneM npexo pexe JaBOKa, a caxt OCTaAe H MOA>aUle ce Borv, OAjeAaHnYT, Y nohnoj TaMH, Hexo My ce npH6AH)KH H erase ce C InIIM pBaTII; 60p6a ce npOAY)KaBaAa AO sope. JaKOB ocehaure, r\a ce c I-bHM He pae 06HqaH qOBeK, Hero Hexo, KO je [a-m, 3aTO ce psao CMepHO H MOAenH ceo Psav He n06eAH Jaicosa, caxro My arrrsaunr CTerHO H3 3rAaBKa, a KaA OCBaHY, pese:

31

"nYCTH Me" - Hehv Te nYCTHTH, AOKAe Me He 6AarOCAOBHIlI", OAroaopa JaKOB. Paa-r ra aanara: "KaKO TH je HMe?" H A06H OArOBOp "JaKOB". Taxa OH pexe: "OAcaAa ce.neheur saara JaKOB, Hero 113- paHib (rj, Borofiopau), jep CH ce jYHa'IKH 60PHO H C Boron H C lnYAUMa, H (,AlOAeO CH, H OAarOCAOBH ra (JaI\oB naasa OBO M('CTU c1JaHYHA, IlITO 31-IaY.H .tUUle IimKje). 3HaK 6op6e 6ellIe IlITO JaKOB xpaxtaure na CTerHO cnoje. CYTpaAaH 6pana ce cperoure H pacraAOllie 6paTCKH. Hcarc OTHAC Y CBOjy 3CMibY Cup, jY)I(}IO OA MPTDOra Mopa; OBa 3CJ\L\;a Aoell·I HMC IIAYMeja, no £AOMV, KaIW riexv np03BaAH Hcasa. A JaKoB npebe npCKO JOPAaHa H npso pasane csoje urarope OKO Caxexra, rAe KYllH lhHBY, a 3aTHM ce npesrecrn 'II npaauy Bern.sa, OBAe ce Tocnoa jana JaKoBY H nOHOBH csoje 06enalbe .. Aa he 3eMJ\,V XaHaHcKY AanI lheMY H lher~By nOlOMCTBY.

OA BeTH1'oa JaKuB nobe ua jyr. H jour He CTH)Ke AO uraropa HcaKOBHX, a C IbHM ce AOfOAH BCAHKa aecpeha. OKO BHTAejeMa, PflXHAa, MHAa )KeHa lherOBa, POAH My cana, pa360AH ce noc.xe rora, H YMpe. TellIKO 6emc JaKOBY Aa noaaece OBy aecpehv. MH je OH seponao, Aa npeoxarn Bor CBC 'IHHH, IlITa BHIlIC H HeBOibC urasse aa A06po qOBeKOBO if 3aTO csora HajMAaoera CHHa xora My pOJ\H PaXIlAa, IJa~~Ba B<.!tmjaMHH, UITO 3HatIH C:,H coehe, CaxpaHHBlllH PaXHAY ira rrYTy Y BHTAcjeM, JaKOB noberra Jvr H HaCCAU ce sajeano C HCaIW\l Y XeBpOHY. KaA Hcax yMpe, lhefOBH CHHOSH Hcan H JaKOB norpeoome ra Y nehaan MaKileAcKoj. HC:1KOBO HMalhe npebe Y nacxebe JaKoBY.

20. JaKOBibeBa AeQa. Bpaha DPO,a.ajy Jocndia.

IIOCT. 37.

XaHClHUH, na 'IHjOj je 3eMJbH JaKoB pasaneo CBOjC nrarooe, nonrroaaxv ra xao H Hcaxa, Bor ABPaMOB H Hcaxos 6HO je H BorOM JaKOBJbCBHM. OA CBHX CBOjHX CHHOBa JaKOB je aajname soxeo Jocarpa, crapajera CHHa PaXHAHHa, aa IheJ'OBY CMepHOCT H npOCTOCpAatIHOCT H HCTHuao ra npez, APyrHM CHHOBHMa, KOjH cy ra nonexax spebaxu CBOjOM CaMOBOJbOM. JaKOB je JOCIIcpy aasmRHO urapeuv xaJ'oIIHy. To ce naje AonaAaAO crapajoj fipahn; 6paha cy 3aBHAe.'\3. CBOMe MAaoeMY 6paTY. Hsaxona 3aBllCT npersopn ce y MP)KIJ,V npesta JOCII¢Y, KaA liM je HCrrpH'IaO CBOj can: "Aa 'IYjere can UIIO caxt CHIlO. Be3aCMO caons,e Y rroky, na MOj CHon vera H acnpann CC, naura caonosn nbaxv YHaOKOAO H KAalhaxy ce caonv xroxie". Epaha ce pacpannre H pexoure My: "Aa neheur JOIIl 6ll1H nap Ha/\ HaMa?" IIOCAe HeKOAUKO AaHa JOCllcp acnpaxa onv H 6pahH APyrn can: ,,yCHliX oner can, a TO CVHue, Meceu II ieAaHaecT 3Be3Aa KAaH>axy ce Melm". Orau ra noxapa H pese My: "eAa f..ll h(;MO Aonll ja II MaTH rsoja H 6paha rnoja, Aa ce KA3- lbaMO Te6H AO 3CMJbe?" Bpaha cy ce A>yTllAa na .JoCH<pa, a orau 3aJla~HH JherOB caa,

HarrOCAeTKY :Mp:iKlba npesra JOCHcpy AOBeAe 6pahy AOTAe, Aa ce oAAyqHIIIe Aa ra y6lljy H caao cy 'IeKaAH 3fOAHy rrpHAIIKy. JeAaHrryT Jocaooaa 6paha nobome ca cTaAHMa K CHxeMY, rpazceha name. He A06HBTIlll raaca 0 lhHMa, JaKoB ce Y3HCMHPH II pexe JoCHCPY: ,,HAH, BlWI KaKO cy 6paha raoja H KaKO je CTOKa". Jocaqi

32

OTHAC. KaA ce npn6Al-DKlIO AOTaHY (aa cesepv 0A Cnxesra), rAe cy Ti..I;.W 6HACl 6palm lbeluKl ca craaaxra, OHH yrAeAamm-r ra .H3- ;\aAeKa, pexome jeAaH APyroMe: "rAe, eBO onora UITO CHe carsa. Xajz,e caaa Aa ra y6HjeMo II Aa ra 6aUHMO y KOjy OA OBHX ~'lMa, na hevo Ka3aTH: ihyTa ra je ssepxa H3eAa; OHAa heuo BliAeTll, una he 6llTli OA n.eronnx CHOBa". AMI PYBIIM, crapnjn 6paT, He npacraxe na TO II pe-te: "HeMojTe KPBH npOAHBaTlJ; 6aUHTe ra y OBV jaxrv y rrYCTHlnH, a He AIDKllTe pyxe na a,". P\TBHM je 6HO naxrcpan ~\a nohv lI3nVQe JOCHCpa H Aa ra KPHillOM acnparn ouv. Bpaha uoc.wmame. KaA JOCHCp ,<\one, OHH cxnavnre C I-bcra xa.bJUlY nrapenv, 6aUHlIle ra y npaanv jaMY, a caxm cexoure Aa jeAY. Y TO BpCMe OHH BHAcHIe, rAe HAe xapasan HCMaHAOBaua. Taxa jenaa OA 6pane, Jvxa, pe-te: "ImKBa he 6HTH rcopncr UITO heMo YOHTH 6paTa cnora II aarajnrn KPB IberOBY? Xajae Aa ra nnoaa- 1'.1OOBIIM HCMalL\OBl\HMa, rra Aa He AH)KeMO cnoje pvxe na lb, jep HaM je 6paT" .TyJ\HH caner rtocavnrame. KaA ce TproBUH rrpH6AII)KHIlle, 6paha nsavrcorue Jocarpa 1I3 jaxre Ii npoxaure TIM 6paTa csora aa ~~BaAeCCT cpeopeuaxa.

PYBHMa Y TO BpeMC He 6clIIe C I-bHMa. KaA ce OR BpaTH II He aabe fipara y jaMII, BPAO ce O){(aAOCTII. .Heua AeTeTa; a [a KYAa hv?" Epalia noxvuraaaxv Aa fa yNlIIpe. OHH ce AoroBopHme H aa

KaA TproB:qH MaAMjaMcKH 6Hjaxy nopea I-bHX, OHH H3saAHllie JOCHcpa H3 jaase, H npoaaaome aa ABaAeceT cpeopnaxa: H OHII OAseAOllie JOCHcpa y MHCHP (I Mojc. 37, 2&)

33

KAarne jape, HaMa3arne KpBA>Y lberOBY urapeuv xa,blmy II rrocxanre je OIW C nopYKOM Aa cy je HaIIIAH Ii Aa MIiCAe Aa jerro XaA>IDIa Jocnrposa. J axon JC 0AMax nO.3Ha Ii pexe: "CIiHa je Mora xazsaaa:

A>yTa ra je anepxa nsexa: Jocarp je AOIiCTa paCKHHYT". 11 ropxo, HeYTeUIHO onaaxasaure JaKOB CIiHa Me3IiMIla.

21. }KHROI JOCU(jJOB 1[ Mucupy u CAaBa lLeroBa y ABOPY fl>apaoHoBY.

IIocT. 39. 40. 41, 1-46.

HCMaliAOBU;Ii AOBeAorne Jocnrpa Y Macap Ii npoaaaoure ra ABopaHlfHY MHcnpCKora napa, DeTecl>pujy (llOTu4>apv), aanoaexHIiKY uapcxnx crpaxcapa, KOjU ra V3e aa cAyry Y rrOqCTKY Y CBOMC AOMY, a AOU;Huje My rrpenopvsa Aa 6YAe uacrojmnc csera lbero· Bora Hl\Ialhc1. Ha necpehv, »ccna Itornqiapoaa paarnena ce na Jocu¢a 3aTO, IUTO OH He npncrajarrre Aa napa C lbOMe lbeHOra MY)Ka, II onaae ra. Ilereopaje 6au;u Jocmpa y -raMHuu;y, xao 3AO'IHHu;a.

A.m Tocnoa Bor Ii TaMO He OCTaBH JOCH<pa 6e3 caoje nOMoJiu:.

T8MHH'mp ra 3aBOAU, jep 6eme nourrea H noseposame My; OH My rrpeaaxe CBe cY)I(lue H nOCTaBH ra aa nacrojnaxa HaA lbHXOBHM paAOBHMa. ,l\,OIOAU ce jCAIIOM, Aa Ana 'lOneKa, KOjH HMaoaxy ae;,I1KY BAaCT y uapesv Anopy, crapeumaa HaA rrexapaamoaa KOjH je yrrpaBA>aO uapenmr rruheM, H crapeumna HaA XAeoapHMa, KOjIi je HaA3npanao HaA napcxov Tprre30M, HemTO cxpnsaure u;apy MHCHpCKOMC. Cnn uapean .'IHICnpCKH 3BaxV ce <papaoHH. <PapaoH ce paaraeaa na OBe ABopaHe H 6au;u HX Y HCTY TaMHHU;Y, Y KOjOj 6eme Ii JOCH<p. JOCH<p HX cAY)Kame. JeAHoM OH yoe K ABOpaHHMa If onaarr Aa cy ce CHeBeCeAHAH. )KeAehIi Aa vrema cY)Klbe, J 0- CHCP HX vrurra: "IIITO CTe AaHac AHu;a aeseceaa?" OHIi My OArOBOpnure: "caH YCHHCMO ofiojaua, Ii aeua KO Aa HaM xaace IIITa 3Ha· 'le". A JOCH<p HM pexe: "lUTa :maqc, nnje ,\II V Eora? AAII npnnoBeAHTe l\m", Taaa My crapetuana HaA nexapmmnaa ncnpaxa CBOj can: "CHHX, a npeaasraow 'lOKOT; H na qOIWTY oexy TpH A03e, H aarrvmr, Ii npousare, II rpoxcbe na IbeMy vspn, A Y PYIJ;Ii MH oellie xanra <papaoHoBa, Te nofipax 3peAO rpoacbe, Ii ncueznx ra Y 'lamy 4apaolloBY". ITo HaAaxHyhy Boxcjv, Jocrop My pexe, Aa rpa A03c 3Haqe rpn AaHa, Aa he OH Kp03 TpH AaHa OHTH ocaoeoben TaMnnne n Aa he AOOHTII pannje MeCTO. JOCH<p oellIe yuepeH Aa he ce lbt:rOBO npexcxasatse OAliCTa HcnyHHTH, H saro 3ai\fOAIi nexapmnca, pexamua My: "HeMoj 3a6opaBHTH MeHe KaA 6YAem y AoOPY, yqIIHH ~1HAOCT H noxrerrn aa Me <l>apaoHY, Ii H3BaAH Me H3 OBC KY· ne. Jep cy Me vxpaaa II3 3eMA>e Jespejcxe, a osae RHcaM HHIIITa Y"lliHHO Aa Me 6au;e y OBY -raMHIIU;Y". - ,,11 ja CHIiX", acrrpasa MY CT3.pemHHa HaA XAeoapUMa, "a MeHH aa rAaBH TpH xorapmte 6eAe. II Y najropn.oj KOTapHIJ;Ii oellIe csaxojaxax KOAaqa aa c:papaOHa, u rmrue jehaxv H3 xorapnne aa MOjOj rAaBH". A Jocml> My OAronopn: "TpH xorapnue TPH cv AaHa. Jour TPH AaHa H <PapOl-! he Te 06eCl1TH aa seuraxa, a rrrmte he jecra C Teoe Met;;O". If AO· ro/lH ce cne oaarco. «aKO je npeacxasao JOCH<p. A CTapeIIIHHa Ha:A ncxapaauaaa AOOHBlllH panaje MeCTO, saoopaaa aa Jocnrpa H He

34

JLOMo)Ke My. Ilpobome jow ABe rOAHHe, a JOCHq, OCTaAe jow ¥ ·raMHlU~H.

Jeaannvr YCHII q,apaOH xao Aa croja na 06aAH pexe HBAa. II rae, li3utjOWe H3 pexe ceAaM AenHX Ii vrojeaax xpana, re craaome naCTH no oGaAU. Haa lbIiX asabe H3 pexe ceAaM xpasa TaKO PY)KHHX II l\'lpIllaBHX, KaI<Be on ne BHAe Y ueaoj 3eMkH MHCHPCKoj, H craaoure nopea OHHX na pevaoj 06aAH. II OBe xpaae MpwaBe nojeAoJIle OHHX ceAaM Ae6eAHx, aAH ce OA rora He vrojanre, <papaOH ce npo6YAH. IIoTOM oner aacnn H YCHH, xao Aa H3 jeanora cTa6AU H3paCTe ceAaM KAaCOBa jeapnx, a H3a l:bHX HCKAHja CeAaM Mal:bKX, nn YPHX, ocvmerrax nerpoxt, H OBH lUTYPH KAaCOBH nojeaonre OHHX ceaau jeAPHX. <PapaOHY ce yqHHH Aa l:berOBH CHOBH HMajy HeRH HapOqHTH snavaj: aMI UITa aaase, nnje saao. OH casaa CBe MyApane Macapcxe: aAIl MV MYApaUH HHCy MorAM npOTVMallHTH CHOaa Taaa nacrojanx HaA nexapaanaaa, KOjH je 6HO C JOCIlq,OM Y TaMHIII~H, ncrrpnva uapv, KaKO je HeKaKaB MAaA Jespejnn y TaMHHUH TU':IHO npOTYMaqHO CHOBe H l:beMy H rserosv APYry. <papaOH 3imOBeAH Aa My 0AMax AOBeAY Jocadia, H qHM Aone pexe My: nYCHlIX can na MIl, HIlKO He YMe Aa Ka)Ke IIlTa aaasra: a aa Te6e qyjeM Aa YMew Ka3HBaTIl CHOBe". JOCHq, pese: "TO naje '1 MOjOj BAaCTH. Bor he jaBJ.ITII Ao6po <l>apaoHY". OHAa My nap acnpaxa, UITa je CHHO. ,,06a cy CHa q,apaoHoBa jeanaxa", OArOBopH Jocadi, .Bor jan .... a q,apaoHV, WTa je HaYMHO. CeAaM Aennx xpasa H ceAaM jcAPHX I,Aa,OBa jecy CeAaJI.1 rOAlma, a ceAaM xpasa MpmaBIlX II ceAaM nrrvpax jecy oner ceAaM rOAHHa. EBo AonH he ceaasr roAlma BPAO POAHHX no csoj 3eMklI MHCHPCKOj. A H3a l:bHX nacrahe ceAaM l'AaAHHX rOAHHa, rAe he ce 3a60paBHTH CBe 06mbe, jep he rAaA CaTpTH 3eMJ'oY". IIpoTVMalJHIIlBH can, JOCH<p OBaKO nocaseroaa:

"HeKa caaa norpaxca cpapaOH Aa nOCTaBH crapennnrv '1 3eMJ'oH, II noxvrm nernav no 3eMJ'oH MHCIIPCKOj aa ceAaM POAHHX roaana, Aa ce nabe xpane 3eMJ'oH aa CeAaM rOAHHa rAaAHlIX". TYMaqelhe CHona H MYAap caner JOCHcpOB AorraAowe ce He casro uapv, Hero H CBHMa ABopaHHMa If>erOBHM. "MmKeMO AM Hahn: xoaexa KaKaB jc osai, y l<.OMe 6H 6110 AVX 60)KjH?" pexe nap H rrOCTaBH JOcH<'pa sa raasnora crapenraav HaA CBOM 3eMkOM MHCHpCKOM, npBHM AO ce6e, II rrpenopv-nr MY, Aa Y speue POAHHX rOAHHa nparrpesra xpaHe aa CBe rxaane roAHIIe. nap nOKAOHH JOCIIcp'1 npcren ca csoje pvxe, CKvnOlWHe xazsaae OA ranxora TKlIBa, 3AaTH'1 BepH)KHlW 0 BpaTV H .Apyra uapcxa KOAa. JOCHcp ce O)KeHH Aceaeroer, xhepjv CBelUTeHHKa HAlIOnoJ'ocKora. ffieMY rasa 6elIIe TpHAeceT rOAHHa.

22. "pBO JOCH~BO BHbeILe C 6palioM.

IIocT. 41, 4'1-57 42.

Cne lITTO je JOCH<t> npeacxasao, HcrryHHAO ceo Aonowe rOAHHe Heo6H1.lHo pOAHe, H Y TO apexre JOCH<l> cafipa BPAO MHoro xpaae TaKO Aa je npecra MepHTII. Ilocae ceAaM POAHHX rOAHHa HacT'1- TIHme roAHHe rAaA, Taaa JOCHcp OTBOPH )KHTHHue csoje H erase rrpoaanara MHCIIPnHMa. r AaA 3aXBaTH H 3eMkY XaHaHcKY. A03- H3BlliH Aa '1 MHCHPV HMa npao MHoro xpaae H Aa je TaMO H npoAajv CTpaHUHMa, JaKOB nOCAa csoje CHHOBe Aa Kyrre xpane. C }bHM

35

ocrase cano BeHHjaMHH, xora He XTeAe nyCTHTH, GojeuH ce Aa M~ ce nrroroz, He A'~CB. CBn A'y'All IWjR AOAa)Kaxy y MUCHP H3 rvhnx rcpajeaa Aa Kyrre xpane, MOPaAH cy ce jamrra JOCHcl>Y. Crora Gpahy J OCHq,OBY AOBeAOllle K lbeMY, H OHH My ce nOKAOHHlIIe AO 3eMibe. JOCHcp HX n03Ha H 06pa;\OBa ce, lIITO MO)Ke Aa Ca3IIa IIlTO rOA 0 CBOMe ouv. Mebvrn» 6pana He nosaanre Jocncpa. JOCRcp onaan, Aa ra 6pana HHCY n03HaAa H xreae Aa HX HCnHTa, jecy AH ce rronpaBHAH. OH HX vmrra, xao ibYAe caspmeao Hen03HaTe: OAaKAe cy AOIllAH? OHH oarosopaure: "H3 3eMlbe XaHaHCKe Aa KynHMO xpane", - "BH CTe yXOAe; AOlllAH CTe ~a BHAHTe rAe je 3eMiba cAaf5a". "He", oaroaopmne OHH, "Hero cxvre raoje AooolIIeAa xvrre xpane. CBH CMO CHHOBH jeanora sosexa, nOlIITeHH ibVAH; HHrAa HRCY cAyre rsoje 6UAe yxoAe". Taxa ce JOCHcp craae pacnH· THSaTI1 0 lbHXOBY CPOACTBY, OHH My pexonre: "Hac je 6HAO ABaHaeCT 6pane, cxvra TBOjHX, CHHOBa jeanora qOBeKa V 3eMibH Xanancxoj: H eHO, HajMAanu je AaHac KOA ona aamera, a jeanora HeMa BHUle". "Ka:>KeM ja, Aa CTe BH YXOAe", pexe HM Jocmp, "Hero xohv Aa ce YBepHM OBaKO: aKO CTe rromreaa, jeAaH 6paT H3Mehy nac uexa OCTane Y TaMHHqH, a BH HAHT~ H OAHeCHTe )KHTa KOAHKO Tpe6a nopoznuaaa BalllUM. ITa OHAa AOBeAHTe K MeHH HajMAahera Gpara cnora Aa ce nOCBeAOqe pesra Baine H Aa He H3rHHeTe". JOCH<} je C IhHl\Ia rOBopHO npexo TYMaqa. Bpaha CV MHCAHAa Aa OH He 3Ha }{,HXOBa jesaxa, H craaonre roBOPHTH Meoy C060M, "ADHCTa ce orpennrcsro 0 GpaTa csora, jep BHAeCMO MYKy AYllIe H>erone, na ra ce orxvmacuo: 3aTO Aooe aa Hac OBa MYKa". PYBHM pene na TO: "HHeaM AlI BaM roBOPHO: aexojre ce rpennrra 0 AeTe? aAH Me He nocxvrnacre: H 3aTO ce eBO Tpa)KH OA Hac KpB rseroaa". Jocnrp ce oxpere OA lbHX, II sanaaxa ce, aa TllM ce BpaTH H xvnraure HX, xajv AH ce OAHCTa. OH Y3e H3Mehy lbHX' CHMeOHa H seaa ra npez, lbHMa, a OCTaAe nvcra KyOH C KynibeHoM xpanoxr. ITPH TOM on: 3aIIOBeAH Aa KPHlIIOM MeTHy y lbllXOBe npehe oue HORI~e, xoje cy IIAaTHAH aa xpaav. Bparasnra ce KynH, 6paha Jocndiosa HCnpH4aIIJe ouv CBe llITO ce AoroAH C ILHMa; pexonre MY H TO Aa crapeumaa MHCHPCKH rpazca Aa My AOBeAy BeHHjaMHHa. JaKoB ce VIIA8IllH, KaA BHAe y spehaua HOBqe y 3aBe)Kibajy; yIIAannnne ce n lberOBH CHHOBH. JaKOB pese: ,,IIOTpCTe MH Aeqy; JoCHcpa HeMa, CHMeOHa HeMa, IIa xohere H BeHHjaMHHa Aa Y3MeTe!" Ha TO PYInn,1 OArOBopH: "ABa CHHa Moja y6Hj, aKO TH ra He AOBeAeM narpar: Aaj ra y MojepYKe, H ja hy TH ra oner AOBeCTH". AAH JaROB peue "Hehe Hl'm CHH Moj C BaMa, jep je 6paT rseron yMpO, a OH OCTa caa".

23. Apvro BH152If>e JOCHl»OBO C 6pahOM.

IloCT. 43. 44. 45, 1-24.

TIp One rOAHHa AaHa. r AaA y 3eMibH Xanaacxoj He IIpeCTaAe, a xpana, zoseaena H3 MHCHpa, IIOTPOWH ceo Tpe6aAO je OIIeT IIYTOBaTH y MHCHP no xpaav, aAH JaKOBibeBH CUHOBH He npncraiaxv Aa nYTyjy 6e3 BeHHjaMHHa. Hspaazsa je OqeKHBaAa HOBa )KaAOCT, Aa ce pacrane ca CBOjHM h>y6HMqeM, aAH ce OH aa TO rraje Morao OAAy~IHTH. Taaa My ]YAa pexe: "nyCTH AeTe ca MHOM; ja TH JaM-

36

qru.,l aa Thera, H3 Moje ra pvxe HIlITH; aKO TH ra He AOBeAeM HaTpar, Aa caxt TH KPHB AO aexa" HanOCAeTKY JaKOB npncraae. "YaMUTe C060M poaose 3eMA>e Hallie aa Aap H aoaana Aa naarare xpanv", pexe OH, "li Y3MHTe HOBl.{e lIlTO 6exy osro 'I spehasra saIlIMM H OAReCHTe aarpar: Mo~e 6HTH Aa je rrorpemxa, H Y3MMTB 6paTa CBOl'a. AbOI' cseuorvha Aa BaM Aa Aa HaDCTe MHAOCT 'I OHOra qOBeKa. A MeHll aKO je CYDeHO Aa OCTaHeM 6ea Ael.{e .aexa ocTaheM". CHHOBH xpenvnre xa IIYT. KaA AODorne y MIICIiP H 113aDOllie npea Jocaoa, JOCHq, YI'AeAa MeDY lbMMa BeHHjaMHHa M aanone AH ylIpallRHKy Kyne rseroae Aa HX OABeAe y Kyny. Bpaha ce ynaannnne: OHH nOMHCAHIlle Aa he HX Y3eTH y ponCTBO, M pexome ynpaBHHKy Kyne Aa spahajv OHe HOBue, xoje cy paaaje nAaTHAH sa xpaav H HallJAH HX y CBOjHM apehassa, a caz, AOHoce APyrH HOBa[( Aa xvne xpane. YnpaSHHK HM OArOBopH: ,,6YAHTe MHPHH, He 60jTe ce; Bor saur MeTHYO je 6Aaro Y spehe name: HOBI.{H cy aannr 6HAH y MeHe'. H H3fle,\e HM vnpaurrax CUMeoHa. Ybe Jocmp: onn My nOA necotne AapoBe H nOK.AOHHrne My ce AO 3eMA>e. JOCHQ> HX AaCKaBO vrnrra: "KaKO je oran Barn crapa?" Bpaha ozroaopmne: nA06po je cavra rso], orau aanr", H oner My ce nOKAOHHlIIe AO 3eM}"e. JOCH<i> norxeaa na BeHHjaMHHa H pese: .Je AH BaM TO HajMAaDH 6paT Barn, sa xora MH rOBopHCTe? Bor Aa TH 6YAe MllAOCTHB, CHHKO". 11 6p30 OTHAe y APYry c06y, II TaMO naaxarne. A KaA ce BpaTH 'I ('oGy rAe 6exy 6pana, pexe Aa AOHeey jexo, 3a npeste pvxxa 6pana 6YAY HaMeWTeHa Aa cese no crapeunmcrnv H napotIlITa nazcn.a 61I VIU\3aHa BeI-lBjaMHHY. Epaha ce AHBA>axy CBeMY, mro ce c IbHlI.fa y'IllHlI. Jocndi lIM ee H raaa He xasa.

MeOYTIIM, Jocndi sanonexu Aa ce spehe 6panHHe nanvne xparrosr H Y lbHX Men-Je HORaf(AOHeCeH aa xpaav, a y npehv aa jMAanera Aa ce KpaAOM cnvcra sajeano C HOBueM H rseroaa cpeopHa 'Iama. CVTpaAaH pano 6pana orrrvroaame. AAH 'IHM H3HDome H3BaH rpaaa, vnpanaax AOMa CTIf)Ke HX H pese, Aa cy YKpaAH cpe6pHV 'Iamy lberOBa rocrtoaapa. JOCH<i> ynoTpe6H OBO AYKaBCTBO Aa 6H BHAeo, KaKO he ce 6l?ana AP~aTH y HeBOA>H. JaKOB.'roCBII CHHOSH 3HaAH cy I\a HHCV KPlIBH aa xpabv, H 3aTO Ok ronopnure: ,,3RruTO ronopmn, rocnoxapv, TaKBe peva? Cavvsaj Bozce Aa c .... yre moje y'IHHe TaKO IlITO!'EHO CMO TH AOHeAH aaTpar II HOBue xoje aabocno oaro Y spehaaa CBOjHM. Y xora ce M~~Meoy cxvra TBOjHX nabe sranra, oaaj nexa nornae, H CBPX rora I,m neMO 6HTH p060BH rocnoaapv TBOMe". Tlperpecoure apehe H tIama ce aabe y speha BeHHjaMHHoBoj. CHHOBH JaKOBA>eBH y~acnvure ceo OJ-1M HllCY pa3YMeAH, KaKO ce C lbMMa AeCH OBaKBa Hecpeha, M nparmne ce Jocadiv. "UlTa CTe TO y'IMHHAM?" rp03HO HX aamrra JOCHQ>. ,,IUTa Aa TH peaexo, rocnoaapv? KaKO AM Aa ce onpanaawo?" oz.roaopa JVAa. .Bor je OTKPHO 3AO'IHHCTBO TBOjHX CAYry. EBo, MH CMO CBH p060BH TBOjH, rocnosapy, H MH H onaj, Y xora ce nauraa xama". AAH HM JOCH<i> peste: .Bosce caqynaj! Hehv ja TO; 'I xora ce HaITJAa xama, OH nexa 6YAe p06, a BH HAHTe C MHPOM OUV caoue". Taaa My npHCTyITH JYAa H peve: "aKO OTHAeM . T<ynH 6e3 AeTeTa, orau he YMpeTH OA _Tyre. J a caa ce IIOAjCMtIHO sa AeT~. 3aTO Aa ja OCTaHeM p060M MeCTO AeTeTa, a AeTe H(;!Ka HAe c opanOM CBOjOM". JOCHQ> BRAe Aa cy ce 6pana

37

nonpamrxa, Aa cy rOTOBa Aa CaMH CBe noanecv, CaMO Aa He 0)K8- AOCT€:: ona. OH YKAOHU H3 cone cse TynHHI.~e, OCTaAe aacaxio C 6pahoM, na 6pH3HY naaxara H pese: "ja caM Jocadi: je AH Mli oran jour y )KHBOTY?" Bpaha ce CTpaUIHO 36YHHme. JOCH<p HM pese: ,,rrpHcTynIlTe GAlDKe Mcrm; ja caa Jocarp 6paT Bam, xora npOAaAOCTe 'II MIICllp. AAII caaa rresrojre )KaAilTll UITO Me npozaAOCTe OBaMO, jep Bor MeHe nOCAa npez, nana paxa )KHBOTa naurera. Ka)KHTe ouv MOMe CBY CAaBY MOjy '11 MHCHPY H AOBeAMTe ra OBaMO; jep he join ner rOAHHa 6IlTll B,aA". TIOTOM OH Y cvaaxia sarpxa BeH.HjaMHHa, M)KiDy6M CBY CBOjy 6pany H naaxanre, rpae-

'liM MX. H TaKO JOCM<p, xora 6pana HeBHHa npoaaaoure, no caserv JYAl!HY, aa cpe6PHHKC, H KOjH HeBHHO crpaaame Y MHcHPY. noCTaAe cnacnre.s ''lliTaBOr nOKOAelDa AlYAH OA rAaAHe CMpfa.

Aohe rMC II AO q.,apaOHa Aa cy AOIlIAa Jocmpoaa 6pana. To je 6JIAO MHAO II uapv, R ABopaHRMa, jep cy Jocadia CBR BOAeAH. cflapaOJ-J :\fV 3anOBeAII Aa n030Be H oua H 6pany V MHCIIP R ofieha Aa H'.\I An 6oJ\,e MeCTO '11 3eMiDH MIICHPCKOj. lIo uapenoj aanoBecTH, JOCH<P Aa.~e 6panII nOKAOHe sa ona, KOAa aa ceAlIA6y H xpane 1a rrvr. Bpahv cnojv raxobe 06Aapn. TIYIlITajyliH HX '1 XaHaH, OB HM pexe: "HeMojTe ce KopeTII rrvreu".

JEBPEJH Y MHCHPY

2~. JaKOBAleBa Ce{\HAOa '11 MHCHp.

TIOCT. 45, 25-28. 46. 47, 1-12.

JaKOBiDeBH CHHOBH rrpacneme H3 MHCHpa '11 XaHaH H ncnpnl.IaIIIe onv CBe IIITO HM ce AoroAMAO. Cnoxerxa JaKOB HHje seposao, c'tAR KaA yrAeAa uapcxa KOAa, OA paAOCTR jaxo saxvna cpue H:,erOBO, II OH pese: "AOCTa Mil je KaA je jour )KIIB CHH MOj Jocadi:

RAeM Aa ra BRAHM AOKAe HIIcaM YMPO". H nobe JaKOB na rrvr ca CBIIM nrro ie RMao.

)KeAetl.R Aa casna BOiDY EO)Kjy, OH Aone '11 Bnpcannjv R npaxece ;J~P'IBy Borv, Tocrroa My ce jann nohv R pexe My: "He 60j ce oTHnH y MMCRP; jep ny OHAe HaqRHRTR OA reee aapoa Be.AHKH H ja ny re OABeCTR OHaMO, M JOCM<p lie MeTHYTH pyKy CBOjy aa osn TBoje". H3 Bapcannje CRHOBM IIOBe30IIIe oua R CBY nopoaany, y KOjOj oeIIIe, OCHM zcena, OKO ceAaMAeceT lhYAR, aa KOAUMa <i>apaoHoBHM '1 MMCHP; OHM vaenre C060M CBy CTOKY R CBe RMa}be. Y 3eMiDU I'ecesscxo] Jocnrp cpere ona: IIOTOM M3BeCTM <papaona Aa My je AonYTOBaAa pOA6MHa ca CBMM HMalDeM R npesCTaBM My rrer 6pane. Ha mrrarse <PapaOHOBO "KaKBY paAlDy paARTe?" CMHOBH JaKOBiDeBH OAl'OBOpMllIe: " MMC]I;lO naCTHpM, AUnocMo AU )KMBHMO Y OBO.1 3eMiDH, jep je BeAIIKa rAaA y 3eMlhR Xanaacxoj: a caaa AonycTH Aa )KRBe y 3eMAlH Tecesscxoj cavre rsoje". <papaOH pesre JOCHCPY: "HeKa )KIIBe y 3eMMI .I'eceucxoj:

R aKO xoie snanr R3l\teny IDIIX Aa cy BpeAHR lhYAR, nOCTaBR RX HaA MOjOM CTOKOM". JOCll<p AOBeAe npea <papaoHa H oua csora.

38

"KOAHKO III liMa rOAHHa?" vrnrra ra <papaOH. J41KOB OArOBOp":

"MeHH HMa CTa H TpHAeceT rOAHHa, xaxo caa AOIll.h>aK. Maxo je AaHa »enaora Mora H 3An cy OHAn, HHTH CTH)KY nerca oraua MO.iHX". Iloaaseha OA napa, JaKOB ra 6AarOCAOBH. H aacexn ce nopOAJ-lqa Jespejcxa Y 60.h>eM AeAY Mncapa, Y 3eM.h>H I'ecesrcxoj. JOCH<l> cnariaesanre xpaaox CBY 3aAPYry Jaxoa.senv npesaa noTpe6aMa CBaKe rropoaane.

25. JaKOllJbeSO npoponrrao 0 cYAomm lLeroslIX caaosa H lLerosa CMpT. JocH«poBa CMPT, CTaILe Jeapeja Y MnCHPY nOCAe Jocu«Pose

CMpTH.

IIocT. 47, 27-31. 48. 49. 50. H3A. 1.

JaKoB nOIKHBe V Macnpv ceaassnaecr roaaaa. BHAeBIIIH Aa !.1Y ce CMPT 6AH)K1I, OH A03Ba JOCH<pa C AeqoM H 6AaroCAOBH HX. JOl:WPOBC ('HHCEe .Tecl>pcMa II MaHacHjy OH H3paBHa ca CBOjOM Aeno~l. npexcrcasasunr Aa he MAatlH, JecppeM, 6HTH nehn OA CTapajera 6paTa, a cauoue JOCH<pY HaMeHH napxe 3eM.h>e, xoje je KyrnIO V X~U-raHY, H aax.ve ra Aa ra He norpe6e y MHCHPY, Hero y rpo6y oraua lDcrOIlHX. flOTO:\[ .T 3KOB A03Ba CBe caoje CHHOBe H OAarOCAOBil HX, II npeacxaaa CBaKOMe cYA6IIHY H>erOBa nOTOMcrna, bAarOCII,hah'nn HX, OH rtpeaaxe npasa npesenanrrsa qeTBpTOMe CIIHV .TYAH. JaKOB rrpexcxaaa JYAII Aa he n.eroao nOTOMCTBO AaBaTI-I uapene H Boise, .xot: He Aobe CnaCIITeA,. 3aTHM lIM 3anOBeAII Aa ra norpe6y y nehnna Maxneacxo], nopea ABpaMa H Hcarca, II yMpe y CTO qeTPAeCeT ceAMoj roAHHH. JOCH<p II fipaha rserosa I1CnYHHllie aaseurrarse OQCBO. IIOlliTO cy, no MHCHpCKO;\[e o6uqajy, 6aACa:'<toSa1H! Te,\O OtlCAO OHll ra norpeooure Y 3CM.h>H Xarrancxoj, y MaKneAH.

ERO npopomrsa J3KOBA,eBa 0 CYA6mUl I-herOBI1X CllHOBa: "PySlIMe, TI1 ClI rrpncaan MOj! Hanpo ell xao BOAa; rreheru OHTH npnn. CHMCOH H AeBujc, Gpaha, :\Wqt.;BH cy 11M 0PVDe nenpasae. Pa3AeAHnV IIX no JaKoBY II pacvhv IIX no Hapaas-y. JYAa, rerie he XBaAHTlI .6paha rnoja, pvxa he Til 6IITII aa BpaTOM nenpnjarezsmra TBojllM, II KAaIbane TIl ce CIIHOBII oua mora. Ilaanna BAaAaAaqKa aehe ce OABOjilTH OA JYAe, HIITH OA norv ffieroBllX oaaj KOjH nocrane-a 3aKOH AOKAe He AODe H3MUpJIAaq. 3aBYAoH he )KIIBeTll noxpaj Mopa H rAe npncrajy AaDe, II Mena he My OHTII AO CIIAOHa. Hcaxap je Marapaq jax y KOCTIIMa, KOjlI Ae)KH y TOPY. Ii BUAen Aa je no-nraarse AOOPO II Aa je 3eM.h>a MJIAa, carnvhe paMella cnoja Aa J{OClI, II nxahahe AaHaK. AaH he CYAHTII CBOMe naPOAY; H DHhe 3MIIja na nyTy H ryja aa CTa3H xoja yjeAa KOH>a aa KHtJIIuy. I'as, Inera he nojcxa caBAaAaTII; aAlI he najrrocxe OH HMB."aAaTH. Y ACHpa he 6lITII OOJIAaTa xpana, H OH he A8BaTII CAaCTlI naprce. He4»TaAHM [e xonrvra nynrreaa, H rosopnhe Aene pexn. JOCH<fl je pOAHa rpana, KOjOj ce orpanun panrapnnre CBPX 3lIAa. AAlI ra H vtmeanure .h>YTO II crpezsanre na rs, oner OCTa jax AYK rseros H ojaxame snnnaue PYKY H>erOBllX; OAaKAe nOCTa nacrnp KaMeH H3paH.h>Y, OA Bora oua mora, xojn he TH nouarara II KOjH he re cAarocAoBHTH. BeHHjaMHH je BYK rpaD.h>lIBII, jvrpoxr jeae AOB, a sevepoa AeAH naen".

39

Bojehn ce, Aa HM ce"JQCk{<P nOCAe osese CMpTH He OCBeTH sa 3AO, xoje My Y"lHHmIle, Jocaoosa opana OAAytIHIIIe, Aa ra MOAe aa onponrraj; OHH AO!;OllIe K H>eMY, naaome npez, H>HM H pexonre:

"A'JI CMO cxvre, rscje". JOCH¢ HM 0ArOBopH: "He 60jTe ce, sap caM ja YMCCTO Fora. Br'I ere MHCAHAH 3AO MeHH, aAH je Bor MHCAHO A06po". H y~mpH 6pahy CBOjy OA csera cptta, Ilocxe JaKOBlhCBe CMpn'I J ocnrp nOA<HBe nrecer roxana H aa spesre )KUBOTa CHaOAeBaIUe opahy CBHMe llITO HM oellIe IlOTpeOHO 3a )KHBOT. YMHpynH 3aKAe CHHOBe Hapaa.sese, Aa noaecv COOOM KOCTH H>Crone, KaA HX Bor H3BeAe H3 MHCHpa. JOCH<p yMpe KaA My oellIe eTO II t eCCT rOAHHa. TeAO If,eroBo orlAn je oaAcaMOBaHO H caxpaIf>eHO y MHCHPY.

nOCAe JOCH¢.OBe CMPTH Jaxoazseaa rropoanna BeOMa ce naMHO)KHAa H oepasoeaaa tmTaB HapOA, Koja ce saao H3paH!bQH, lIO UMeHY narpnjapxa H3paHlba H Jeapejn, no UMeHY narpnjapxa Eaepa. Ilpesra opojy AsaHaeCT eHHOBa JaKOBlheBUX, onaj ce HapOA noneaao na ABaHaeCT IL\eMeHa, KOAeHa. CBaRO KOAeHO oupaAO je ee6u CTapellIHHY.

y nouertcy ce Hapan.sua HUCV APY)KllAH C MIICIIpUHMa. OHU ey )KHBeAH Y 3eMfoH I'ecesrcxoj y maropmsa, II OaBllAU ce CTOtIap(,TROM, xoie ey MHCHPUU rrpesapaan, OHM cy Hl\1aAU csoje OOHqaje, caoje npasnaxe, CBOjy nepv. AAH llITO je Aa,\)e npOTHUaA.O rpeue, OHH cy ce CBe name APY)KUAU C MUcupU;HMa U nocrvnno npUMaAH H>HXOBe o6wIaje. Mnora cy HanyCTHA.H Bepy Y Bora HeBUAA>HBOra Ii sajeano C MHcHPUHMa npHHOCHAH cy )KpTBe OHKY, KpOJ{O,~HAy H .:.iatIKH. C nOIIlTOB<'lH,e:vI xnrcnpcrcnx 6oroBa OHn rrpavnure II cna 3Aa MHCHpCJ(a. Mnorn IbpaH.\)U;H crazome )KHBeTH OeCnyTHO, cBaI5axy ce Meby COOOM H CBaKH rAeAallIe CaMO CDOjy JWPHc"r. 3aTO HX Focnoz, J{a3HH npexo BCTlIX Mncapana. OA xojnx cy ce H miytIllAH 6e300)KHHlIJTBY. HOBH <papaOHl BllAenH Aa ce H:JpaUfoT.UI naMHO)KHlIJC, oojao ce Aa ce OHII V npene para He YAPY)Ke C nerrpnjarezsaaa H Aa He OTllAY H3 MHCHpa, H CTaAC IIX TAatIUTH. ffiHMa nOCTaBHlllC H3 Macapa crapemaae H3A paAOBHMH, Aa OH ax H3HYPHAH rClUIWM paAOB.HMa .OSH HaA30pHmm Tepaxy FIX Aa Bal\C orpOMHO KaMeH>e H3 MajAaHa, Aa npase onexe, Aa rrpase oAaTo H xpesr, AOHoce BOAY H3 pexe: U Ha CBaKH paz, HX Tcpa,y cnapeno. Jenpeja HM y TO npeste carpasmne tmTaBC rpazoae. AAH I'ocnoz, caqYBa CBOj aapox. l:bpaHlhU;H ce If Aalhe MHO)Kaxy. Taaa ¢apaoH aanoseaa Aa ee . CBa MynIKa jespejcxa Acua Gauajy Y pexv. Hecpeha npauopa Jenpeje Aa ce onoueny Bora H Aa My ce ca cvsana oopaTC aa nonoh,

26. npaReAHH JOB.

Y OHO npeue KaA cy ce Jenpeja naTHAH y MHCIIPY, Y cesepH0l\1C xpajy ApaoHje )I'.llseo je tIeCTHT, npaanaau H ooro6oja)KfoHB

1 YIli>eTa'l Jespeja 6HO je PaM3ec IT (CC30CTpHC), KOju je Ayro parosao c llaAecTHHcKHM Hapo,II,HMa (XeTJlMa). Y yrOBOPY 0 WIpy C XeTUMa BeMI ce: "aKO nOAaHunH napa Paaseca Aoby K napy Xera, OH je ApKaH Aa Ult ne IlPHMH, HeIO Aa HX HaMOpa All ce spaTe Paaaecv", (Yroaop [e HaIlHcaH rra 3HAOBlfM:l KapHar:tcxora xpaaa),

40

'JOseK JOB, KOjH ce HHje KAaaaO HAOAHMa U KOjH Ie sepoaao y Bora HeBHAlbuBora. ITo CBOj Apa611jll OH ce rrpoxvo ca caora 60- rarcrea II ,~06pOqHHOCTII. OH je 6110 aajsnarnaja CUH IIcToKa. KaA je 1I3Aa3HO aa rpaacxa apara, crapua cy YCTajaAH U crajaxa, KHe)KeBP ce Y3AP)l(aBaAH OA rosopa, raac BeAMO>Ka aaje ce 'IVO; CBB cv rra;Kh>HBO cxvuraaa lherOBe casere n nOCAe lherOBIIX peqn HIIKO mrje rouopao. OH je 6110 na qeAy cBnjy, II zcnaeo je xao nap Jlleoy nojnnnuaa, xao vrenraaau OHIIX KOjlI rraa-rv. Cpehan je 61I0 JOB II Y rropoamra. OH je IIMao ceAaM CIiHOBa II TPII xhepa, Ael..\a cy My )KHBeAU y A.y6aBII Ii csaxora AaHa C~TrribaAa ce Aa C~ seceae jeAHo KOA APyrora. KaA ce CBpWaBaAa aaoasa, JOB je CKyD.ibaO AeTlV 01\.0 ce6e II npRHOCIIO >KPTBY naA>eHIIUY, MOAenlI ce Aa 11M Bor onpocrtr, aKO cy WTorOA carpeIIIIIAII.

A.'\.1I rae, JOBa caabonre CTpaWHe HeBOA>e. Baso vnorpetia CBe CITAeTJ<.e Aa ra HaBeAe na 3AO, na aerrourrosaae Bora, aAII He vcneaanre Y TOMe. Taxa OH 113lIne npez, rrpecro BOiKjll II onaaaure IIpaBeAHIIKa. JOB je, seaa baso, n060>KaH caste sa TO, WTO Y>KHBa aexrax-crca 6Aara. Aa 611 ocpaMOTIIO KAeBeTHIIKa II KymaaeM vxpernro nepv rrj")aBeAHIIKoBY, Bor AOrryCTII naBoAY Aa nom.se JOBY 3eMaA>Ci\e necpehe. JeAHoM, KaA ce CIIHOBII n xhepn lherOBH Beceibaxy Y H:ynH aajcrapajera fipa'ra, AOTpqa K JOBY rAaCHIIK II pexe My: "BOAOBn opaxy n MarapHlle rracaxy nopex aHX; a Caneja YAaplIme II creme ax, n n061I1lie MOMKe OlliTPIIM MaqeM, II cauo ja jeaau YTeKOX Aa TIl jaBIIM". AOK OH rosopanre CTII)Ke JOBY II APyrlI L'l.aCHIIK II IICIIp:nqa, KaKO je orars BO>Kjll rrao C ne6a II cnaxno oaue II MOMKe. AOK oaaj jow rosopame AOTpqa II rpeha rAaCHIIK II pe-re, Aa cy XaAAejllH, y TIm qeTe YAaplIAII aa KaMIIAe II OTeAII IIX, a MOMKe no6lIAu. OAMax nOCAe Tpener rAaCHIIKa ADTpqa join jexan II pese: "seTap BeAIIKII AOne npexo nVCTIIIhC II YAapH V qeTlIpll yrAa OA xvhe. Te naae ua Aeuy II rrornfionre: n caxro ja jeaan YTeKOX Aa TIl jaBIIM". Taxo JOB OA fiora'ranra IIO(;Ta~,e npocjax, OA cpehnora oua nopoaaue - casran. AAH OU He pexe HII pexa rrpOTIIB Bora; OH nane na KOAeHa H peve: "ro cau ce POAHO, ro ny ce BpaTIITII y YTp06y MaTepe Moje - 3eMA>y. I'ocnoa AUAe, I'ocnox II vae: Aa je 6AarOCAOBeHO lIMe 1'0- CnOAJbe".

YOp30 HOBa necpeha rrOCTII>Ke MyqeHIIKa. CBe TeAO rseroao norcpn ce 3AHM rrpanrresr OA rrere AO TeMeHa. OH jour 6erne )KIIB, aAII 1I1V je TeAO TPYAHAO. fy6aBlI HIICy MorAII )KIIBeTII y rpaaoBIIMa H ceAIIMa; OHII cy MOPaAM CTaHOBaTII 1I3BaH rpaaa, Aa He 6H 3apa3HAH APvre. Hecpehna JOB cebanre aa rOMIIAII nenexa 1I3- BaH rpa.xa II napseross OA npena crpvrame rnoj ca ce6e. Pane rseroae jaxo savaapaxv, Aa My ce HIIKO He Morarne npH6AH)KI1TH. CBlIMa je 1I3rAeAaAO Aa je 60A>e Aa JOB YMpe, Hero Aa >KIIBII n rrOAHOCH TalCO Y)KaCHe MyKe. Taaa xceaa CTaAe caBeTOBaTH My*y: "TH CM jour jeaaaxo jax y A06pOTlI CBOjOj? Oapeua ce OA Bora, na YMPH". AAu joj JOB OArOBoplI: .roaopmn xao AYAa »cexa, A06po CMO rrplIMaAII OA Bora, a 3Aa aap He lieMo rrpasiara?" Y3a CBe TO He carpema JOB YCHaMa CBOjIIM.

JOBa cnabe [om HOBa necpeha, 3a lberoBY Hecpeliy qym:e TPM rrpajarex-a H .Aonollie Aa ra nozcaxe H yreure. BIIAeBrnlI JOBa, OBII craaonre nAaKaTH, paaaepanre CBaKR csoj I1AarnT M nocvnre ce

41

neneaon no raaaa. CeAaM ,L\aHa Ii ceAaM noha cebaxy KOA lbera~ H HH jezan MY He nporosopa pexa. HanOCAeTKY JOB CTaAe rOBOpHTH: OH ropxo jaAlIKoBaIIIe, IIITO ce H POAlIO, KaA cy My HaM~ rseae 6HAe OBaKBe MyKe. Ilporosopame H npajarezsa, aAlI CBojlIM petIHMa YBename lDerOBe MYKe OHH cy MHCAlIAH Aa je JOB BeAHKH rpeIIIHlIK, KaA TaKO jaxo nara, H CTaAOIlle ra caBeTOBaTH, Aa ce noxaje sa cnoje rpexe. JOB ce 6paHHO, roaopeha Aa He 3Ha je AU KpHB, 11 npa TOM HCKa3a nepv y Hcxvrmrezsa H y nacxpceise MpTBHX.1 Hpnjarea.n ra narosapaxy Aa ce OC:raBH rOPAOCTH 11 Aa npaaaa cnoje rpexe. lhHXOBO noaosperse Ay6oKO yBpeAH necpehnora JOBa. JOB MOlhame Bora Aa ce CaM noxaace 11 nOCBeAOtIH Aa je OH HeBlIH. II Tocrroa ce 3alICTa noxasa. Flocpez, cesarsa MYlDa H rpMlhaBHHe OH noxasa CBOj mea npeua APyroBHMa JOBlheBlIM sa TO, IllTO cy aenpasasao CYAHAH; 11 ofieha Aa he lIM OnpOCTIITH, aKO ce CaMO JOB nOMOAll aa lDHX. II TaKO lIM Bor AapOBa onponrraj aa MOAHTBY aesaaora MyqeHHKa.

Ilocae Tora Tocrroa narpaxa JOBa aa lDerOBO CTpIIl'DeIne. JOB 03ApaBIl. Pobaun H n03HaHHIVf, A03HaBIllH 0 TOMe, oopaaoaanre ce, AooOille MY Y IIoxOAe II CBaKH My AOHece Aap. If 6AarOCAOBH Tocnoa nocaearse AaHe Joazseae nnme, Hero paanje: CTaAa cas, HMaille ABanyT naure, Hero panaje, H A06H oner ceAaM CHHOBa II ABe xhepn, JOB noacnse nOCAe jour CTO tIeTPAeCeT rOAHHa II yMpe y Ay60KOj CTapOCTH. CBe IllTO ce AorOAH JOBY, ormcaao je y l~lbH3H Cnerora TIHcMa, xoja ce 30Be KILHra 0 JOBV •

. A.OJi:\ BOBA JEBPEJCKOr A HAPOAA.

27. PobelLe H BaCDHTau.e MojcHjeBo H lLerOBO 6erCTBo H3 MHcHpa.

113A. 2, 1-15.

Bor je BHAeo Aa ce 113paHihllH noxajaine, tIyo je lI>HXOBV MOAHTBY II nOCAa lIM H36aBHon;a. AMpaM, YHYK AeBHjeB, Ao6II CHna. TIo 3anOBeCTH: uapeao] 0 sonopobeao] jespejcxoj MyIIlKOj Aen;H, H AMpaMOBa cnna TpeOaAO je 6an;HTlI V pexv. AAH je MaTH :KeAeAa Aa ra cnace H xpnaa ra je TPII Mecen;a. KPHTHlI AaJDe 6a\0 je aeuorvhe. Tasa OHa V3e KOBtIe)l(Hn OA CHTe, 06AH ra CMOAOM H nOAOX(llBI1lH V In caora CHua, oaaece ra y TpCKy xpaj pexe. Caaa .MaTH OTMAe Kynll, a xhepa CBOjOj MapHjaM napeaa Aa ce caxpnje aa 06aAH H IIa3H, nrra he 6HTH C AeTeTOM. H I'ocnoz, ra cnace. A.obe aa peKy KluI c:papaOHOBa Aa ce Kyna, onaan y TPCllH KOntIC.lKHn H nOCAa CBOjy ABOpKHI-bY Aa ra Y3Me. KaA joj AOHeme KOB"lJe)l(Hn, OHa ra OTBOPH 1-1 Y KOtIe)l(HnYYfAeAa sete, rAe rtaasre. To je Jenpejcxo AeTe, nOMHCAll OHa H CruKaAH ce HaA AeTeHlleTOM~ T3Aa joj Map'HjaM npabe H peae: "xonem AH Aa TH A030BeM Aoj.

I JOB jc pexao: •. 3HaM ,Aa je 'KHB MOj HCKyrIHTe.h Il Aa r.e \ noc.\eIl.H,lI I\SH sacnocramrtn II:J r.paxa OBY Mujy !'O'KY xoja cc pacna vu H ja Ilv y-"\eJoy csorae BMAeTK Bora. Ja MCT" BHAel'iy fa, II Moje mill r.\el\ahe fa. a lie olin APyrora". (JOB. :>-27).

42

KlflbY Jeapejxv?" ct>apaOHOBa KnlI pexe: "lIAlI", Mapnjaxr joj AO, BC/'>,e MaTep AenIFbY, xoja ra U Y3e, Aa ra oAOjU. KaA AeTe nopacre, xia'rn 1 a AOHece xhepn <iJapaoHoBoj, xoja ra npliMu YMeCTO erma H Ha30Be MojcHje, UITO 3HaqH U3Ba5eH H3 BOAe. DBO AeTe Bor Ii OApeAH Aa GYAC u36aBH.\aJ~ Jespeja.

V ;\BOPV q,apaOHOBY Mojcuje ce aav-mo CBOj MYAPOCTU MaCUPCI<oj, HMao je 60raTCTBa u xacra. AAU My I'ocnoz, caxvsa pa- 3YM 1I cpue OA 6e36oIKHlIIllTBa Macapcxora U nOMOlKe My Aa ce YTBPAU Y npasoj nepu lberOBliX oraua. Mojcnje je naMTUO U Huje 3a60paR/Dao Aa cY Jenpeja iserosa 6pana. KaA je naspmno xe-

A Knu cpapaollona AOne Aa ce Kyna y pajeua ••• U OHa yrAeAa KOn'lelKHn Y TPCQH, H nOCAa ABOPKHlbY CBOjy re ra U3BaAH. A Ka,ll, OTBOPH, BIIAjc AIIjeTe, H rae, AlijeTe naaxaure; H cascaaa joj ce,

H pene: TO je Jenpejcxo AHjeTe (II Mojc. 2, 5-6)

TPAeceT roxana, OTHAe Y 3eMibY Fecesrcxv I{ BUAe Aa ce Hapanz-ua crpaumo paAoM naavpanajy. A OCHM Tora Aecu ce, Aa je jeaau Macapan )KeCTOIW TyKao Jenpejana, KOjU 360r cAa60cTu aaje Morao yqHHUTU llITO My je 60A0 aanosebeao. Mojcuje ce 3aY3Me aa cvnapoaanxa, U BUAenu Aa OKOAO H:.UX nessa aaxora, y6u CBU· perrora My'lHOua, a TeAO H:.erOBO saxona Y necxv. CYTpaAaH OH oner u3uoe U yrAeAa, KaKO ce 6ujy ABa Jespejaaa. Mojcuje I{M npnbe U peve OHOl\1e KOjU qUlballIe KpHBO: ,,3allITo 6ujeIll 6AlDI{n.era cnora?" Caabaamiawa ce OBO naje AonaAO. la'lu peve Mo.j· crrjv: ,-,KO je reee nOCTaBHO KHe30M U CYAujoM HaA HaMa? Xoheur

43

AU Aa 1I.fe y6ujew, KaO I.llTO CM y6MO Macnpna?" Mojcnje ce vnaanm M pese: ,,3aHCTa ce A03HaAO". MenYTHM, u;apa M3BeCTHIlle Aa je Mojcaje y6HO MHCHpu;a, M nap ra OCYAM aa CMpT. Taaa Mojcnje vrexe M3 MH'CHpa y ApaBHjy.

28. Bor n03HBa MojcHja.

B3A. 2, 16--25. 3, 1-14. 4, 1-17.

Mojcnje ce aacexa y nYCTHfbH Apaancxoj, KOA MaAHjaMcxora CBeI.llTeHHKa Joropa, O)KeHM ce fberOBOM xhepn H qYBame rseroaa craxa. Je,AHOM ca CTaAHMa sabe AaAeKO y rryCTHfbY M Aone na ropy Xopna. Yjezaarrvr OH yrAeAa y nYCTHfbM Heo6MqHY nojaav: xynnaa orfbeM ropn, M He caropesa. Ilpabe 6AH)Ke Aa BHAM, 3aUITO icvnana He caropesa,t H qy H3 xvrnme rxac: "Mojcuje! asvj 06yty C norv CBOjHX, jep je MecTO rAe crojnnr csera 3eMA,a·'. Mojcnje cKHAe 06yny H csrepno crane npea KymmoM. Txac 113 xvrmne pexe: "J a caxr Bor OI.:(a rnora, Bor ABpaMoB, Bor Hcaxon II Eor Jaxonzsea. Ao6po BIIAex HeBohY napoxa Mora y MHCliP? H cnhox ,\a ra H36aBl1M H3 pvxv MlfCHPCKHX H Aa ra H3neAeM H3 OHe 3eMl"e y 3eMhY XaHaHcKY. Caaa xajae Aa re noma.eu cpapaonv, Aa naseaeur HapOA MOj H3 Mncapa", Mojcaje na TO ozronopn Tocrroav: '"KO caw ja I\a HAeM K cpapaOHY II Aa H3Be,AeM CHHOBe Hapaaz-eae H3 Macnpa?" I'ocnoa My pese: "Ja ny 6UTH C 1'060:'11, H ODO aexa OVAe 3HaK Aa cau re Ja nocaao: KaA H3Be,Aem nnpoz, Moj JI3 MJ1Cl!pa. cAY;j\.IlneTe Borv It<1 OBOj ropn", MOjCHjf' O;\,fOB0P.U H pexe: eBO, KaA OTlfAeM K CHHOBHMa Hspaa,\,em·IM, rta HM pevexr: Bor oraua BaWHX nOCAa Me K aasra, aKO MH Ka)KY: KaKO M~' je IU·Ie: IIlT3 fly Ka3aTH?" rOCnOA pese MojCH· jv: "Ja caa Onaj WTO jeer (Jexoaa), TaKO new xasarn CHHOBHMa IbpaHA>eBHM: KOjH jeer, OH Me nOCAa K aaxia". Mojcnje (TpeliH nvr) oaronopn: "aAH nehe MH BepOBaTH, HH noc.wurarn rxaca Mora, jep he pehn: HHje TH ce Tocrroa janno. IIITa Aa Hl\1 rca)KeM?" - "IIITa TH je TO y PYUH?" vnara ra Focnox. "IIITan", oarosopn Mojcnje. I'ocrroz, peve: ,,6aU;H ra na 3eMh>Y". KaA Mojcaje 6aU;H nrran, OHO nOCTa 3MHja, H Mojcnje nofiexce OA rse. AAH Bor peue Mojcnjv I\a VXBaTH 3MHjy aa pen. MOjCH.k TO yqm-IH H oner nOCTa nrran y PYU;H rserosoj. Tocnoa My peve: "TO yqUHH Aa Bepyjy Aa TH ce jaano I'ocnox. AKO TH He Bepyjy 3'1 npnn 3HaK, nocxvurahe aa APyrn. 3HaK. TYPH caaa pyKy y nezpa. Mojcrrje TypH pyKy Y neapa, rrOTOM je H.1BaAlf JI' BH,6,C, Aa je pvrca no- 6eAeAa OA r"oe, xao cner. OH ce YI1AaillH. Taxa My Bor pese Aa orrer rvpa pvxv Y nez.pa, II pvxa My Oil aapana xao H paanje. "AKO AH He Y3Bepyjy HH 3H 'fa ABa 3HaKa", pe-rc I'ocnoz, "a TU 3aXBaTH BOAe H3 pexe, H npoxnj na 3eMibY; H npernopahe ce BOAa y KpB na 3eMA>H". Mojcnje ce H Aah>e orxaaasanre (qeTBpTH nyr):

"MOAHM Til ee, fOc110Ae, HHcaM pe-nrr tIOBeK, Hero cau cnopnx ycra II cnopa jeanxa". AAII My Tocrroz, OArOBopH: "KO je Aao vera

lOBO je snberse npCACTuu,\,aAO erarse H3a5paHOI'anapO,\a EO)Kja y MHCllPY. rAe je on Y nAUMeHy raisarsa (Y nehH )KeAe3Hoj) AWULO 1Ia pacnaAA>UUY II nejaxy KynHHY, aAH ~lHje Tpe6aAO Aa ce .Hi3AO)K.\l YHHUITelbY. Ilon. 3aK. 4, 10.

44

'IOBeKY,' sap He Ja, I'ocrrox? Ii/\H AaKAe, Ja hv 611TII C YCTHMa TBOjMM, H yqHny Te IUTa heur rOBopHTH". Mojcnje ce OAAyqHO OTKa3a (nern nYT): .Focnoae, nourzea oaora xora rpeoa Aa nouribellI". Taaa ce I'ocnoz, paarneaa Ii pese: "le6e he cpecrn 6paT TBOj ApOH. theMY hem Ka3aTH OBe pesn Moje, H OH he YMecTo Tcoe rOBopHTH napoav, H on he 6HTII Te6H VMecTo VCTa, a TH heur 61ITI-I IhCMY VMeCTO Bora. A 'raj nrrau y~1MH Y PVK\i CBOJY, IbHM hem 'HIHIITH qYAcca". Taaa ce Mojcnje noxopn BOibH DO)[(jOj.

29. MojcHje H ApOH npea <}>apaoHoM. Csnpcnoc- <}>apaoHoBa II Ka3He xoje nocrnrome MMCllp. OCho6ooen.e Jeapeja 1I3 poncrna MllcllpcKora. llacxa.

H3A. 4, 21-81. 5-11. 12. 13, ;-39. 11-18. 19.

MOjClIjC OTBAe V MHCHp. Ha nYTY, 6AH3Y rope Xopnaa, cperHe ra ApOH. fipar rseros, II OH My IICnpHQa 0 CBOMe n03HBV. OHM

H 6aQHme CBaKH CBOj nrran II nposseravure ce WTanOBHMa V 3Muje ... (II Mojc. 7, 10-12)

Aobollie V MHCHP II caopanre crapeunme Hapaa.scxe. Apon HM ucrrpaxa urra je Bor ronopno MOjClIjV, a Mojcaje, Aa 6H AOKa3ao Aa je cue TO HCTIIHa, y'IHHII 3HaMeu.a. Crapeunme lIM noseposaxy 1I nOKAOHHTlIe ce AO 3eMibe Tocnoav, KOjlI }IX je rroxoaao cBOjOM

~5

MHAOUlOy. Taxa Mojcaje H ApOH OTHAowe cpapaOHY H y HMe Je:

XOBe, Bora Hapaazseaa, MOh>axy ra Aa nvcrn Jespeje y nyCTlllny aa TPIi AaHa xoaa,» Aa npaaecy )KpTBe Eory. Ha TO c:papaOH pexe:

"KO je Tocnoa Aa nocavnraa raac Hseroa? He 3HaM I'ocnoaa, HHTH ny nyCTHTH Hapanzsa". 3a THM 3anOBeAH cBojHM aacrojaanaaa Aa He Aajy fl3paH1bUHMa naese sa npaBh>eH>e onexa ("HeKa HAy casra II xvne ceOH rraeav", JIlTO je ocrajaaa nocxe xcerae no rrOh>HMa If ynoTpeOh>aBaAa ce aa ropnso rrpHAHKOM npaezsersa unrazsa) H y H(,TO Aooa aaxresame Aa OHH cnaxora AaHa aarrpase TOAHKO HCTO onexa, KOAHKO H pauaje. "OHH oeCrrOCAHtIe'\ peae cpapaOH, "II 3aTO BlitIy: HAeMO Aa npuuecesro .iKpTBY Borv CBOMe". Hapananmra nocraae .iKHBOT y Macapv jow reosa. Taxa ce Mojcnje H ApOH oner janmne uapv, Aa ra vsepa, Aa cy 3aHCTa rrOCAaHHUH Boxcjn, APOH oaqH na 3eMh>Y nrran CBOj, H urran ce rrpOMeTHY y 3Mlljy. <I>apaoH A03Ba MYApaue MHCHpCKe, KOjH CBojHM npaxaIl>eM ytIUHHlIle HCTO 1-1 ca CBOjUM nrranosmra: aAH urrarr APOHOB npozcape H,HXOBe nrranoae. Ee3 003Hpa na OBO tIYAO, cpapaOH OApeve Aa ncnvan MOAOY Hapaazsaua. Taaa fOCIIOA erase xaxosaBaTII Mncap crpaunrnxa l<a3Ha~ta.2 Ka3He cy cnaxasaaecano Meera Y xojasia )KHBh>axy MHCHPUH; a 3eMh>e I'eceucxe HHCy ce .AOTHuaAe. IIpHTOM caaica ce Ka3Ha nOtIHfbaAa H rtpecrajaaa na pen Mojcujesv. MYApaUH MHCHPCKH rrOKYlIlaBaAH cy CBojOM BelIlTHHOM :\a qHHe HCTa qYAeca ,aAH KOA rpehe Ka3He H caMH npnaname, Aa ce V 11,eAHMa Mojcajeamr BHAH npcr EO.iKjH, H Aa h>YAH TO He Mory yt.JHHIlTIl. AAH je cpue cpapaOHOBO OTBPAAO. l.IIfM ce rrOqHH,aAa qyAecHa Ka3Ha, OH ofiehaaaure Aa nyCTH Jcnpeje, a qIlM 'npecrajanre, c:papaOH <rae xren.aure csoje ooehaise, <rae oapnuaure f\a ra HCnyHU. CnOtIeTKa OH AorrycTu H3paUh>UHMa Aa npanecv Eory .iKPTBY Y nyCTHH>H, caxro HeAaAeKO OA MHCIlpa; 3aTHM rmrrCTaAe, Nt HAY Y rrvcrmsv, OCTaBllBlIlH xceae H Aeuy KOA xvha: 3aTHM HM AorrVCTH Aa rrOBcAY II nopoaane cnoje, aAH rrOWTO OCTaBe KOA l<yi'ie CBY CBOjy CTOKy; H nanocaerxv, nOCAe AeBeTe

. Ka3He, xrecro Aa OTnyCTH HapOA xao lIlTO je otiehao, OH orepa OA eerie Mojcnja H peue, Aa he ra Ka3HHTH cMph'l, aKO ce 'lCYAH Aa MV orrer nsabe na OtIH.

Taaa Bor oojaBH Mojcniv, Aa he jour jeAHoM Ka3HHTH MHCHp, Aa Oil c:papaoH rrYCTHO Hapaazsne, H 3arrOBeAH, Aa AeceTora .(\,aHa npnora npoxertsera Meceua, HHCaHa (rpaje OA 12. MapTa AO 10 anpnxa), 'l csaxoj jenpejcxoj nopoanua oAAyqe OA CTaAa jarH>e 3ApaBO, OA rOAHHe, ~'1YlIl[(O, Aa vaese xerpnaecrora AaHa HCTOra MeceLla 3aKOh>Y janse, Aa KPBh>Y H>erOBOM noxpone ofia AOsparxa H rOpH>H npar na xvhaua CBOjHM, H 3aTIfM Aa, ra HCTe HonR ncrrexv HCl BaTpH R nojeAY C rrpecmnt XAeooM H 3eh>eM rop-

1 To jeer, na TaT(BY AaA>HHV OA 3eMA>e I'ecesrcxe, xoja GH ce ~lOrAa npehn aa TpH AaHa.

20BO cy MHCHpCJ(e xaaae: 1) noaa no cBeMy'MHcHPY npersopa ce Y KPB; 2) nojaaanre ce IIIHOre x<a6e; 3) Ba3AYX ce HaIIVHIf yntHMa; 4) nojauinrre ce 6yGlfHe, 6) nojasmne ce xpacre, nyHe rrroja, na IDYAIfMa If aa crena: 7) crpaman rpaa OnyCTOWIf rrozsa: 8) CKaKaB~If vaanrrmne CBe 6IfA>e If POA aa APBeTru.1a If 9) rycra

Ta""a 6HAa je no CBOj 3eMA>If MHCHpcKOj aa TPIf AaHa. .

46

KHM, He AOMenJl My KOCTHjy, a WTO OCTaHe, Aa cnaae: Aa jeAY KHTHO, onacana ,00YBeHH, ca WTanOM Y PyUH. "To je ITacxa ToClIOAl£,a" (nacxa aHatm nposaaax), pexe Bor. ,,Ja ny npohn IIO aeMJbH MHcHpcKOj TV aoh, H 1I06Hhy CBe npneane IIO aeMJbH MHCHPCKOj OA lIOBeKa AO )KHBOTHlba. A KPB OHa 6Hhe BaM 3HaK aa KyliaMa, H ImA BHAHM xpn, npoha liy sac, Te aehe 6HTH MeDY BaMa noxropa. H Taj here AaH npaaaonara OA KOAeHa AO KOo AeHa. Ce~\aM AaHa jeAHre XAe60ae npecae (OA 14. AO aesrepa 21. AaHa rrpsora xreceua) II npaora AaHa YKAOHHTe xsacan H3 Kylia sannrx".

H3paHJ\,qH yllIIHHwe WTO lIM I'ocrroa sanosexa. 11 rae, Holiy nernaecrora AaHa xreceua Hncana, I'ocnox nocxa aabexe Aa no- 6nje cse npsenue MHCHpCKe (AeceTa Ka3Ha). ITAall ce paaaerame no CBeMY MHCIIPY. OHAa ¢apaOH A03Ba Mojcnja II ApOHa, H pexe JIM: HAHTe II3 napoxa Mora, H nOCAY)KHTe Tocnoav, xao nITO roBopHCTe; Y3MHTe C060M CTOKY aawy"; a MIICHPqu: cy TOAHKO )KypHAH Jenpeje, A3 OBH HHCY CTHrAH HH Aa ncnexv xAe60Be na rrvr, Hero nOHeCOIIIe TeCTO JOIII HeYCKHCAO H nYTeM cy neKAH npecne XAeOOBC. Ilynrrajvhn HX, MHCHPUH cy HM aa H,HXOBY MOA6y AaAH H3KHTe cpefipne H 3AaTHe H XaJbHHe. Mojcnje IIcrrYHH )KeibY Jocmpoay II nonece KOCTH iseroae. 3a cnosrea cnacersa II3 Macapa Bor je YCTaHOBEO npazumc Hacxv-, KOMe cy no TO~~ AOAaAH cez.MOAHeBHII npa3HHK npeCHHX X.I\e60Ba. V TO npezae H3paHlnUH cy AOOHAII OA Bora 3aKOH, Aa My nocsere csaxora npseaua MYIIIKora poz.a 011. lIoaeKa AO )KHBOTHlbe, ,II npa TOM npsemre OA )KHaOTIIlba Aa npnnoce na )KPTBY, a npaeane OA Aeue /\a orxvno-vjv, npnnocehn MeCTO lbHX na orxvrmv )KpTBY )KIIBOTIIIbe.

30. lI3l1U3aK Jenpeja H3 MHcn:pa. Hpenasax npexo Hpaenora Mopa. 113A. 12, 37-38. 13, 11-22. 14. 15, 1--21.

H3paHh>UII KOjII cy xpenvxn na rrvr (H3 MIICHpCKor rpaAa Paxrceca) OUAO je AO mecr CTOTliHa XHibaAa nenraxa, He paqyHajylili Aeuy. Ys lbliX npacrazome MHom JbYAII II3 pasanx naessena. Bor KOjH je npanvaao <i>apaoHa Aa nYCTII Jeapeje, noMO)Ke IIM Aa H3HDY H3 Macapa, ITo lberoaoj sanosecra, y Ba3AVXY ce rrojann cTy6. AalbY je onaj cTy6 OHO xao 06AaK II nOKa3IIBao liM je nYT, Hohy rrax narpen, H caeTAHO HM je Aa OH MorAH H Hohy nvrosara. Osaj CTYO nOKa3IIBao HM je MeCTO OAMopa. ITYTyjyliH sa cTy6oM, 113paHibUH cy AOUIAH na ooaAe Hpneaora Mopa, xoje je oanajaao MIICHP OA Apasnje, H OBAe ce 3aYCTaaHUle.

MeDYTHM, MIICIIpUHMa oellie )KaO llITO nYCTHllIe Jespeje KOjH cy HM paAHAH. <I>apaoH ce oopaAOBa KaA qy, Aa cy ce yrryTHAH K Ilpaeaoue MOpy; OH MHllIh>aIIIe Aa cy 3aAYTaAH. 11 0AMax Y3e

1 Ilacxa je rpeoaxo Aa noxceha .Tenpeje na poncrso y MHCUPY xo]e 11M je 611AO BpAO renrxo 11 roprco, xao H TO, Aa cy ce Tor poncrsa crracxu casso EO)j,jo~ 1I0Mony. Ilacxa liM jc HanOI\UUbaAa u 6YAynera Crracirrezsa, Kao lUT0 !IX je y MHcapv KPB jartsera crracxa OA CMPT.tl:, TaKO he AonH npt-Me, RaA he oe3rpcLU'Hf Cnacare.s, xao jarrse HenHHO, lIPOAliTH Cnojy KPB aa rpexe A,y,,~ 11 1l36aBHTli IlX OA BAaCTli oaBoAoBe. Ilacxaxao jarrse CAY)KUAO liM je aa npacAliKy Cnacare.sesv.

47

H npODOIlIe CUHOBII Hapaassean nocpea xropa CVXUM, It noaa U~.l cTajalUe Kao 3UA C AecHc cTpaHe U C AHjeBe cTpaHe

(II Mojc. 14, 22)

UleCT CTOTUHa yOOjHHX KOAa Ii CBY KOlb~y MHCUPCKY H CTH)Ke Hapatcsue, KaA cy ce OAMapaAH xpaj Mopa. 113paHA>UH ce vnxaUIHme, H MeCTO Aa MOAe Bora Aa HM nouorne, CTaAo1ll2 BHKaTH !-I3 Mojcnja, lllTO HX H3BeAe H3 Macnpa. Mojcnje HK je YMHPl1- Baa. "He oojTe ce", rosopanre HM, CTaHHTe H fAeAajTe, KaKO he nac Tocnoa H30aBHTH AaHac; jep Macnpue xoje CTe BHAeAH, He here HHfAe Bl1111e BHAeTH AO sexa". Y TO npexse 06Aal.JHH cTy6 craze H3Meny napoaa, H MHCHpUHMa oellie Mpat.IaH, a I13paHA>J~Hl\1a cnerao. ITo 3arrOBeCTH Boxcjoj, Mojcnje rrOAH)Ke CHAaJ-I HCTO· l.JHH serap, BOAa ce pacrvrrn H OCYlliH ce AHO MOpCKO. l13paHkUH npeboure no CYXOMe AHy; a BOAa crajame xao 3HA H C AeCHe H C AeBe crpane. Cxvmajvha xperaise y Aoropv Hapanzsana H npesapeaa MpaKOM, MHCHPUH ce noneure aa H3paIfA>UHMa If 6exy na cpeaana Mopa, KaA nOCAeAlbll peaosn Jespeja sen naaaacaxv na APyry 06aAY. Taxa Mojcnje oner; npV)KH PVKV CBOjV HZ! 1\1Cp:': noaa ce nonparn na cnoje MecTo, H csa ce MHCIfPUH noxaaanreHapanz-rnr aarresame 3axBaAHY necMY I'ocrtozv, CBOMe TIoMoliHHKY H 8aIIITHTHHKY.

I BOAC Llpneuora xiopa paasnojinuo 113paHA;I~c OA Oe3UO)KHlIX Mucapana. 'l OBIiM BOAaMa nonreonre 6C36mKHIl1lll, a Hapaazeua. KOjH sepoaaxv y Bora. yt1HD,fJI! ce Y BOAli, oCAo60,~lil1le ce OA BAaCTli Macapaua H Ao6lil1le HaAY na cpehan JKHBOT Y 3CMh>li o6ehaHoj. OBO je 6HAa npacxaxa BOAe xpurreisa, - xoja YMllsa AYU1C kYACKe OA sapaoe rpexa.

48

31. nyroBalbC Jespeja AO Caaaja, fhA. IS, 22---.:!7. 16. 17. 18, 1-11.

I-bPaHM..\ll cy HIIIAH y 3eMA>Y XaHaHCKY Kp03 AHBA>y nyCTHlDy Focnoa HX HaMepHO nobame OBHM nYTeM Aa yKpOTH lbHXOBY rOPAOCT H Aa HX vxpenn y nepa n HaAn tra Bora. Tpn AaHa rrvronaxv Jeapejn nYCTfIlbOM (Cyp) H He nabome BOAe. Tpehera l~aHa nabome fl3BOP, KOjU ce asao Mepa (rOp'IHHa), H )KeAHO nanaaome aa H3BOP, aAH BOAe He Moraxy nara, jep 6erne ropxa, 113paHhIlH CTa,~OIIIe BHKaTH aa Mojcnja. Taaa OH MeTHY y BOAY APBO, xoje My nOKa38 Bor, H BOAa IIocTaAC nHTKa. Y EAHMy ce OHH M::tAO yMHpHllle, jep TaMO nabonre ABaHaecT nsaopa H ceAaMAeCCT II8AMH. AAU Aa:\,e (y nYCTHIbH Cna) lbHMa je npernaa HOBa aecpeha. OBAe HHCy MOfAH nahn xpane, a XAe60BH, noaecean H3 Mncapa, Ben AOTpajuxy. Y Oqajalby OHH ronopaxv: "KaMO Aa CMO nOMpAH OL\ pvxe Tocnoxrse y 3eMA>H MUCHPCKOj, KaA jebacsto xAe6a u306uAa". Taxa UM Mojcnje pexe y UMe I'ocnoarse: "AOnexe here jecrn Mcca, a cvrpa here ce HaCHTUTU xaefia, U n03Hahere Aa can Ja Tocnoa Bor Bam". Iberone pesa acnvaanre ce •. HeTora AaHa vaese AOAeTeIIIe npeneanue U npeKpUAUIIIe OKO, a '1- jYTPY CBa je 3eMA>a 6uAa noxpaaena HeqHM 'OKPYfAHM CHTHU1.It xao CAaHa no 3eMA>U. IhpaHA>llu ce ABOYMenH naraxv: MaH-ry (T.1 WTa je OBO?) "To je XAe6 lIITO BaM AaAe Focnoa Aa jeaere", oaronopa HM Mojcnje, H OHU onaj XAe6 Ha3BaIIIe MaHa. Oil. Tor "",aHa csaxora jvrpa, OCUM cvfiore, Jenpeja cy HaAa3HAU MaHV, IIOIllTO ce poca IiO/.>,U3aACt ca 3eMA>e; AaH>V je IIaK He MorOIIIe Ha1.YH, jep je KOIIHHAa Oil. CYHqaHHX 3paKOBa. Mana je no YKyCy AH'lHAa tra KOAatmne C MeAoM II ,3ejTIIHoM; OHa ce MorAa MAeTU, TYllaTlI

:n xvnarn. (Ep. 11, 7---11). . ,

HOBO HCKYlIIea.e rroxasa cAa60cT nepe If3paUA>llIlMa. .Hecra,\C BOAe, If oner craaoure BHKaTH na Mojcnja (OHU TaAa6exy 'I Pa«}>IlAlmy). 113alIITo en Hac U3BCO H3 Mncnpa Aa Hac U CUHOBe Harne H CTOKY naiuv noxropaur )Keoy?" saxaxv lf3pauA>!..lH. ITo 3anOBeCTU Eoxcjoj, Mojcuje vse HeKOAUKO CTapeUIHHa, npabe CTeHU na ropn XOPHBV, YAapu no rsoj CBOjUM lIITanOM IT U3 CTeHe rrcrexe BOAa.1 H OBAe narraaoure na lbHX AMaAHKOBqH. ITOA BODCTEOM Heyea Hanaaa }-!3paUA>I.\H YOOlIIe y 60j, a Mojcnje aa TO BpeMC MO_obame ce Eory C not\,HrHYTHM PYKaMl:!- K He6y. I'ocnoa vcanrua n.eronv MOAIITSY II AMaAHKoBllU 6exy pasfiajenrr. Y Pa~mAUHY noxoaa Mojcnja a.erOB TaCT JOTOp II AOBeAe My )KeHY H CIIHose.

Taxo je Bor IIOKa3CtO Hapanzsuasra rrvr Kp03 rrvcrarsv, Aasao liM xpane H BOAe II nonarao 'I 60jy C nenpajarezsaxra. OCUM Tora, aa CDe npesre nvrosan,a I'bUXOBO OAeAO aaje crapaao H nore lIM He ornuaxv. AMI HM Em an]e O,t\,Max AaBao Csojv MOO. Aa Oil RUAeAH /\a cnacerse Mory O'IeKHBaTlI cano OA Hsera jeanora, U 10Me je caxr Mojcnje pexao HapOAY: "naMTU caa IIyT KOjHM Te je BOAHO Tocnoa, Aa Te acxvnra H A03Ha, xohenr AH qysaTlI Hse-

lOBO MeCTO Mojcaje Ha3HBa Maca H MepHBa, HITO .1Ha'Hi llU(llJUe.J,e 1" VKOD.

49

A ropa ce Canajcxa CBa AHMLbame, jep cnbe na }bY Tocrroa V orlLy ••• 1I CBa ce ropa Tpecnjame BeOMa... Taaa peue 60r CDe

OBe pujeqH ronopeha: Ja caM I'ocnoa Bor TBOj •••

H Jl3rOBOpHBmH OBO MOjCHjy na ropn Cnnajcxo], AaAe My ABHje BAOqe cBjeAOqaaCTBa, nAOqe KaMeHe nacane npCTOM 6o)KHjHM. (II Mojc. 19, 18; 20, 1)

50

r one 3anOBeCTH HAll He. OH re je yxpohaaao, MyqHO rAa1>y H xpaflEO MaHOM, ;.\a TH noxaxce Aa -roaerc He )KHBH caxio 0 jeAHHoMe XAc6y, Hero 0 csaxoj peI..JI{ xoja H3Aa3H H3 YCTa I'ocnozesax'".

32. CHHajcKo 3aKOHOAaCTBO.

JI3A. 19. 20, 1--20. 24, 1-11.; nOH. 3aK. 5.

Y nOI..JeTKY rpehera npoaerrsera Meceqa H3paHA:>UH A01>OIIlC y nYCTHHoY CHllajcKY H pasaneme nrarope !lOA ropou CHHajeM. OB,\C je Mojcaje oojasao HapoAY OA crpaae Boxcje: "BHAeAH CTe lIITa cau yqHHHO MHCHpqHMa H KaKO cass sac na KpHAHMa OpAQSHM HOCHO H AOBeo sac K Ce6H. AKO Ao6po vsacavmare raac Moj, 6HneTe Moje 6Aaro MHMO CBe aapoze, H 6HheTe MH l4apCTBO CBelIITeHH'-IKO H HapOA CBeT". Hapoa osrosopa Aa lie H3BPIIDiTH CBe IDTO Tocnoa sanoaeaa, H CTaAe ce nOCTOM H MOAHTBOM cnpesrara Aa cacayura BOA:>Y BO)Kjy. Y rrezecera AaH no H3AacKY H3 Macapa H3paHA:>UH BHAeme A8 je rver o6AaK noxpno CHHaj, I..JY ce Y)KaCHa rp?JA:>aBHHa, aacesaure MVlbe, paaaexce ce H 3aTpy6H Tpy6a BeOMa jaxo, Mojcnje H ApOH H3u¥'ollIe aa ropy ~ CTaAOllIe Aa ax aapoa BHAH. Hapoa v crpaxv crajame y nOAHO)KJY, 11 C BHCHHe lLeHe qy raac, Tocnoa ii3peI..Je AeceT sanosecra CBOjUX, Y KojHMa je 3aKOP o .-\>\,6aBH rrpena Bory H 6AH)KlLeMY.

t. Ja caM Focnoa Bor TBot, :leMoj HMaTH APymx oorotu\ OCH!l.n MeHe.

2. He rpaaa ce6H AHKa pe. laRa HBTH KaKBe CAHRe OA oaora IUTO je rope na Reoy. BAH AOAe Ha 3eMJbH, HAH Y BOIt,H HcnOA 3eMJbe, HeMoj HM CC KAaJLam, HHTH HM 'CAY*IITH.

3. He Y3lfMaj Y3aAY.4. IfM~ aa I'ocnoaa Bora csojera.

4. Ceha] ce AaHa OA O,ll,l\IOpa Aa ra cBeTKyjem. Ilfecr ~.aaa paaa, H cspnrg] CBe nOCAOBe csoje, a ceAMH je Aaa O~MOp l'ocnOAY Jiory TBojeMV.

5. DOWTvj oua csojera ..

MaTep CBojy, Aa cperan ovnem H Aa TH ce nposvaee ~aHJI Ha 3eMJbH.

6. He yOHj.

7. He IIHHn npeJby6e.

8. He Kpa,4.H.

9. He CBeAo'!n Aa"(80 na OAHmll>era caojera,

to. He nomeAlf Kyne OAWKlLera caojera, He nomeAH meHe 6AHmu.era cnojera, nn cAy· re ILerOBa, Hn cAymKnll>e a.e. rone, HH BOAa ILerOBa, Hn Marapna ILeroBa, HJ" "~UTa mTO Je OAHmu.era TBojera.

1-I3paHA:>qH cy ca CTpaXOM cavuraxa 3anOBeCTH .EO)Kje. K8A raac YMVKHV, crapenmae HapOAHe npacrymmre MOjCHjy H pexome ~y: ,,1I,uI TH, If cacavnraj CBe IllTO lie xaaarn Focnoz, Bor Ham, 11a oll/\,a TH Ka:>I(H naua, a MIl lieMO cavmarn H TBOPHTF[; aAH aeaa

1 Ha neAIJ.KY MIJ.AOCT Y 6YAyliHOCTH nOlGl3HBUAU cY OHa Ao6pa, KOj" cy Jeapejn Ao6HjaAH y rryCTlJ.lblJ.. Apno xoje je 0AY3eAo ropvauv I)OAH y Mepa, CAY~nAO je aa npac.vaxv APl,<,'T3 Npe-faXpHcTona, xoje oAY3IJ.Ma rop'UfHY )KlJ.nOTa. - rpex. Mana y rrvcrmsa Ii CTeHa xoja je A3Aa IIOAy 6HAH cy npacxmce onora xAe6a 11 rnrha (reaa H KPEIJ. Xpacrose), KOjH Aajy cnaceise CnHM!1- KOjH nepyjy y Xpucra,

51

He roaopn Bor CHaMa, Aa He nOMpeMO". Ha OBY MOA6y aapoaa Tocrroz, OAl'OBOPU npexo Mojcuja: "liITO pexonre A06po pexome, ITpOpOKU by UM nOAurHYTu u3MeDY 6pabe lLuxoBe, xao IIITO ca TU; xo He OIl nocavnrao pet-IIi Mojax xoje he rOBopUTU Y Moje UMe, OA Tora IlY Ja Tpa)KUTH. HAll pena UM: BpaTUTe ce Y nrarope csoje, A TH CTaHH OBAe KOA Meae, H xasahv TU CBe aanosecrn H ypeA6e H 3aKOHe, xoje hem ax aavsarn Aa TBopey 3eM!ou KOjy UM AajeM y HaCA.eACTBo". KaA Mojcuje cabe C rope H ncnpaxa napoxv CBe IIITO My pese I'ocnoz, HapOA My PArOBopH: CBe IIITO TH pese I'ocnox, l.JHHHlieMO 11 cxvurahewo. CYTpaAaH yjYTPO Mojcnje Hal.JHHH OATap U OKO lLera ABaHaecT crvnoaa, npaaece )KPTBY Em V, KpB!oY )KpT:BeHe )KHBOTHIbe nOKpOlIH napoa H npoxara My KH,ury aasera. Ha Taj nal.JUH HapOA A06pOBOloHO CTynH '1 3aBeT (VrOBOp, C EorOM). Bor je 06eliao Aa My 6YAe Boron, a OH AaAe KAeTBY Aa U3BplllH 3anOBeCTH CBora qapa He6eCKora.

Ao Tora A06a 6ml<aHCKO OTKpHBeIbe l.JynaAo ce y IIaMeTU .'bYACKOj H YC!\1eHO IIpeAaBaAO 0,11, oua zeinr. AAU caa fOCIIOA aanoneaa Aa ce aarrnmv CBH 3aKOHU, xoje je Aao. Taxo je KOA Jenpeja nOCTaAO CBeTO nUCMO. Kaxo je Caaajcxa 3aKOH 6uo AaT y nCAeCCTII AaH no U3AaCKY Jespeja U3 MHCHpa, TO je onaj AaH nocrao aa IbHX AaH CBeTH U A06uo je HMe npasaaxa neAeceTHuqe.

33. Hapvurerse U 06HOBtbCILe aasera c Boross.

1-13A. ra, 24-34.

Hspans-nn HHCY AYro OCTaAU BepHH CBO]O] 3aKAeTBH Aa noIIITyj\' 3aKOH Boxcja. Mojcuje U Hcvc HaBuH no 3anOBeCTU EO)Kjoj narrbome na ropy U ocraaoure TaMO xerpaecer AaHa U l.JeTPAecer HOnH. V TO npeve Mojcnje A06u 3aKoH, KaKO Aa carpaaa CIaIHHjy Catiparsa, rj, noxperna xpasr, y KOMe 6u napoz, npmrocao »cprne U MOAIIO ce Eory. ITo uCTeKY l.JeTPAeceT AaHa I'ocnoz AaAe MO,iCHjy ABe Ta6Auqe, HAU nAOt{e OA xauena, aa xojana CV IIPCTOM EmI<jHM 6H.'.e ncnacane AeceT sanosecra, Mel5YTHM IhpaH!oqH, BHAcliu Aa Mojcnje AYro He cHAa3U C rope, nOMUCAUllle Aa Je norHHyO, H craaoure ce 6pHHYTU, KO lie HX nOBeCTU Kp03 IIYCTlUhY. OHU AODome K ApoHY U aarpaacanre Aa HM Hal.JHHH 60rOBe fWq he alin npea IhIfMa. APOH He 6ellle TaKO jaxa Ayxa Aa napoz, 3aAP)KU OA osora 6e3aKOlba. OH 3aTpa)KH Aa MV Hspanzsua AOHecy CBe csoje 3_\aTHe ofiorte xoje cy HMaAu, caan OA OBUX ofioua 'reae H pese: "CVTpa je npa3HHK I'ocrroarsa", AAH je caAHBeHH AHK aanOMUFbao Jeapejnua 60){(aHCTBO MHCUPCKO, H OI-lH nourronaxv cast AUK xao Bora. Taaa I'ocrroa peue MOjCHjy: "HAH, CHDH, jep ce 1100<Bapn TBOj napoa, naxanmtte CC6H TCAe AHBCHO H rroxaoamne II.Iy ce, H pexoure: OBO cv 6oroBH TBOjH H3paH."oY. 3aTO hv ra HCTpe6HTH, aAH OA 'refie y<1HHHby napoz, BeAIIK". CUAa3eoH C rope, Mojcnje vraeaa TeAe H arpe H THeRHO pa36H rrpez, napoaosr Ta- 6AHqe. 3a THM Y3e TeAe . cnaxa ra na 0rIbY, carpe ra y rrpax, nD~0V ra no BOAH H napeaa H3paH,'bUHMa Aa rrajv OA Te BOAe sa AOKa3, Aa caAUBeHO rexe HHje Bor, A ApOHY pexe: "lllTa TH je yqHHHO osaj HapOA, re ra ynaYH y TOAHKH rpex", APOH ce npanaao THMe, lUTO [e napos, H3paH_"oCI<H 6yjaH. OUAa Mojcnje craae aa spara

52

OA OKOAa II pexe: "K MeHII, KO je I'ocnozrsa". K IbeMY npacrvnanre CHHOBII Aeanjeaa, Mojcnje UM aanoeeaa Aa rrpobv Kp03 cas OKO

H RaJ', AODe O.llH3Y oxosa, yr.lleJ',a Te.lle H nrpe, Te ceo parrsena MojcHje, H 6a:qH H3 pyKy CBOjHX naoae, H pa3611 HX noa ropoxr (II Mojc. 32, 19)

53

If Aa lJ06Hjy cae, KO HM naaae nOA PYKy. H n06H1I1e rora AaHa AO TPH XHl'oaAe JhYAH aa rpex. H HAOAOnOKAOHCTBO. A cyrpaAaH MojcHje ce npaTH focnoAY H CPAaqHO ce MOJhalUe Aa onpocTH rpex HapoAY H Aa ra nOlUTeAH. Tocrroa MHAOCTHBO npHMH MOAHTBY npaJ'eAHHKony, 3anOBeAH My Aa cnpeMH ABe Ta6AHUe OA KaMeHa aaAUK na OHe xoje [e pa36HO, HAa H3Hoe aa ropy. Mojcaje Aooe aa ropy, nposeae qeTPAeCeT AaBa 6C3 xAeGa H BOAe, H aarmca ira Ta6AHuaMa pexa sanera, - AeceT sanoaeera, I'ocnoa My raaa noxaaa CBOjy CAaBY. BHOeH>e CAaBe Bozsje OCl'aBHAo je Tpara na AHUv Mojcajesv. OHO CTaAe H3AaBaTH Ayqe CBeTAOCTH, Aa HUKO He Morarne rAeAaTH aa rsera, H OH je Mopao Aa HOCH nOKpHBaAO.

34. CKHHHja. Cnenrreaa AHqa, spesseaa H paAlLe.

H3paHJhUH cy nponeaa 6AH3Y Canaja rOAHHY AaHa. Y TO upeue Mojcnje carpaan CKHHHjy (nrarop OA cacraaaxa), xao WTa My 3arrOBeAH Tocnoa, Y Aa3aK Y CKHHHjy 6HO je c HCTOqHe crpane, Cava cKHHHja AeAMAa ce na ABoje 3aBeCOM, xoja je 6HAa CTaAHO aarsopeaa: YAa3aK y CKHHHjy raxobep je 6HO aarsopea 3aneCOM. Ilpna Aeo OA YAUClm anao ce ClleTHAHlUTe (caeran.a). OBAe je C L',eeHa, na cesepaoj CTpaHH, 6HO CTO C ABaHaeCT CBeWTeHHX XAe- 60na, KOjH cy ce 3BaAH XAe60nH npeAAO)J{eu.a (nOCTaBJheHH) H Ta· Mjau; - C aeaa, K jY)J{HOj CTpaHIi, CBeTILaK ca CeAaM KaHAllAa, KO.iH je vsex ropeo. a npaao npexta aaseca OATapKaAHOHH, na JWMe ce AHMHO rastjan, Apym Aeo CKHHHje H3a CBeTHAHlUTa ssao ce Caermsa oe, eaermse. Tasro je crajao qeTBopoyraAHH KOB'lejKHn, rrOI(pHBeH AacKoM, y KaMe cy crajaae Ta6AHqe 3aBeTa H CYA C MaHoM, 3Gor srera ce onaj KOBt.le)J{nn H snao KOB'Ier orapasersa HAH 3aBC'Ta (hHBOT). Y CKHHHjH je 6HAO H CBeWTeHUX AHKOBa:

ABa caaaseaa xepvnmsa HU noxxonnv xoaxera, II OCHM rora yHYTpannse nOKpHBaAO H aanece 6HAH cy vxpaurena ne3eHHM xepvsal\ruMa. 01<0 CKHHHje OHAO je ABOpHlUTe. OBAe cy npez, 3aBeCOM CBeTHAI1WTa crajaxn: )J{J)TBeHlIK, HU KaMe cy npmrauraxn )KPTBC H OAP)J{aBaAH orars Aa ce He vraca, H YMHBaOHHK, y KaMe je CBCIIITeHHK rrpao pvxe n Hare rrpe YAaCKa y CBeTHAHIIITe, rrpea noxeTaK cAY)K6e H nparromerse )J{pTaBa. KaA je CKHHHja 6HAa rorosa, 06AaK .je noxpno H cvaaa Tocrroatsa HanyHHAa je. OOAaK I'ocnosIbH crajao je HaA CKIUIHjOM AaILY; orars ce y lbOj BHAeo HOny. KaA ce 06AaK nOAH3ao ca CI<HHHje,l13paHJhUH cy nOAa3HAH aa rrvr. Taxo je 6HAO y apeve H:.HXOBa nvrosarsa.

3a cAYJKeu.e y CKHHHjH Mojcnje je rrOCTaBHO ApOHa sa rrpaocBeIIITeHHKa, a rserone CHHOBe aa cBeIIITeHHKe, H TaAa je OOHapoAOBao 3anOBeCT EO)Kjy, Aa ce CBH I1pBoCBewTeHHUH H CBeIIITeUH' UH nocranz-ajv H3 nxexreaa Aponoaa. OCHM H>HX, na cAV*6y y CKHHHjH H3ABojeHo je 6HAO CBe KOAeIIO Aennjeao, 'lnjH cy noTOMUH Ha3BaHH ilesHTH. Ilpsocaeurrenax je 3acTymIHK npez, EOfOM aa napoa, H sa 3HaK Tara HOCHO je rra rnyAHMa mmpCHHK ('leTBOpovraonax H3 ABOCTpYKe MaTepHje C ALlaHaeCT pa3H060jIIHX KaMeHOBa, na KojHMa cv 6HAa vpesana HMeHa KOAeHa H3paHJheBHX), H xao 3aCTYJIHHK rrpea EorOM HMao ie rrpana, Aa cauo OH jeAHOM v rOAHHH voe y CBenU-bV OA cnermse: npBOCBelUTeHHK nax 6HO je T'\aBHH qynap 3aKOHa H HaA30pHHK Aa ce 3aKoH spma. CBelUTe-

54

HHUH CYHMaAH AY)KHOCT, Aa qyaajy orars y CKHHHjM Aa ce He yraca, Aa npuaoce )KpTBe, Aa xaae, Aa ce MOAC Borv 3a HapOA H Aa YQC napoa 3aKoHY EO)KjeM. OHM cy HlvIaAIi npana Aa cnaxora Aana YAa3e y CBeTHAlillITe, rAe cy naAHAII KaHAHAa, KaAIiAli II MelbaAH XAeooBe nOCTaBA>eHe. AeBIiTli cy nonaraan CBelliTeHIII.:(IIMa npn npa-

55

namaisv JKpTaBa, CKAanaAH cy CKHHHjy, HOCHAH je y apesre nvro. aarsa H y apene oorOCAYJKeH>a npnrnaa cy AY)KHOCTH nenaxa H canpava. HalJOA: je aa apesre 6orocAY)KeH>a crajao y ABOPHillT{ CKHHHje

rAaBHH Aeo oorOCAY)KeH>a OHO je npaaanran,e )KpTaBa • .lKPTB.! cy OHAe KpBHe H OeCKpBue. Aa OH ce' AOoHAa MHAOCT 3a rpexe, npnaamaaa je )KpTBa nazseamta. OHa je OHAa y "TOMe, lIITO je rpeurHHK AOBOAHO TeAe, OBHa R japna H noxarao je aa rAaBy TherOBY cnoje pvxe. CBernTeHHK je KAao )KHBHH'le, I5pB rserona AHAa ce oxo )tcpTBeHHKa, a )lillBHH'Ie je CnaA:.HBaO na )KpTBeHHKY; KO)Ka ce A3BaAa CBeIIITeHHKY. Y 3H:lK 3aXBaAHOCTH Eory H ,I\a OH CC AOOHAa MHAOCT, npanonreaa je )KpTBa MHpa HAH cnacersa: KpB )KHBHH'leTa A"Aa ce OKO .iKpTBeHHKa, AOj, CaAO H oyope3H cnazsaDaHH cv aa JKpTBeHHKY, rpYAH H AeCHa naehxa AaBaHH cy cnemTeHHQHMa, a OCTaAe AeAOBe jeAH cy OHH KOjH cy npHHOCHAlI )!cpTBY, Y AaH KaA cv je npHHOCHAH H najicacnaie APyrora Aaua. IIlTO je ocrajaxo sa TpeOH AaH, CrraA:.HBaHO je. Becxpnne JKpTBe caxp»casaxe cy ce H3 opallIHa, 3ejTHHa, TaMjaHa H BHHa. Hajcaesamrje npmraurarse )KpTBe spmaao ce y AaH o'lmnlielLa (y nOAOBHHH cerro TeMOpa). Y Taj AaH AOBOAHAH cy npez, CKHHHjy ABa japna, llPBOcnenrremrx je OHPao KOQKOM jeAHora, xaao ra je na )KPTBy sa rpexe csora napoaa, C KPBA:.Y [apseaou YAa3HO je Y Cnermsv OA CBeTHlLe H KPOITHO je HaA rrOKAOITQeM xoasera, MOAeUH ce Eory Aa O'IHCTH rpexe Cnora napoaa, afior xera ce noxaonan H ssao O'llIC'fHAHrnTe. HOTOM cy cnall,HBaAH japua H3BaH OKOAa. Hax ApynlM japuest npBOCBernTeHHK je rrcnoaeaao rpexe cnera aapoaa H aarroaeaao Aa ra ncrepajv H3 OKOAa y nvcrmsv.

OCHM rrpaartaxa: cy60Te. nacxe, neaecernane H AaHa oxaurhen.a Mojcnje je y'CTaHOBHO: npa31IHK Tpy6a HAll HOBe rOAHHe, HOBOMece~IJe Il)JBH AaH csaxora srecena), rOAuny cy60Tny (rOAHBa orrponrraja, CVOOTa - OAMOP 3eMA:.e) H roAHHY jy6uAapay. rOAUHa CYOOTHa OH1I.a je CBaKa ceAMa rOAHHa. EHAO je sanonebeao: Te roAUHe He PaAHTn: 3eMA:.Y, He catinpara pOAOBa aa :a.oj, OCTaBA:.ajyIiH CBe CHPOMaCHMa, npanrrarn AyroBe CYHapOAHHQHMa H nyIIlTaTH y CAOOOAV OHe KojH cy 3Gor Ayrona AOrraAH potioaatsa, Jy6HAapHa (HAIl roAHHa Tpy6a) OHAa je CBaKa ceAMa rOAHHa. Te rOAHHe, 0- CHM aaxona cy60THe rOAHHe, 3aITOBe15eHo je OHAO spahara paHHiH;\I corrCTBeHHUHMa HMa:a.a xoja cv 3aAO)KHAH HAH npOAaAH. I1peA YAa- 3aK y 3eMA:.Y XaHaHCKY OHO je YCTaHOBA:.eH Iom H npa3HHK eeanna,

35. nYTOBalLe Jeapeja AO 3eM&e XaHaHCKe. (OCVAa Jeapeja na qeTpAeCeToroAHIDiLe AYTalLe).

Epoj. 11-14; 110H. 3aK. 1, 1'--46.

OA Canaja Jespejn xpeavure K 3eMibH XaHaHCKoj y nvCUllbY cfJapaH. IIYTeM AOIlJA:.aQH H3 pasaax xpajesa craaome noKa3HBaTH esoje nO)KYAe;l y3 Ibm;: rrpacraaoure H Jeapeja, .Ko lie

1 Jour pamrje I'ocnoa lIX je Na3HltO 300r porrraaa orlbC'd V OKOAV, ICOjll [e npeerao aa MOAlITBy Mojcajesv, To ~leCTO OHlI npoasaure Tanepri, !lITO 3Jfa'nt IIlUoeBlIHa, orars.

56

Hac HaxpaHHTH Meca? Toaopaxv OHH, IIAaqyhH; OIIOMeHYCMO ce paoa JIITO jebacsro y MHCHPY aa 6aAaBa, H xpacrasana, H AHlba, H AYKa upaor H 6eAor, a caaa nocaxnv Ayma nama: HeMa HHlIITa ocaxr MaHe npex O\.lHMa HalIIHM" Tennco 6elIIe MOjCHjy Aa IIOAHOCH OBe npoxreae napoaa lIAaqyhH OH ce MOAHO Eory, TY)KHO ce na caxsonozsaa napoz, II AWAHO Aa yMpC. Tocnoz, aanoneaa Aa xaxce napoav, Aa he HMaTH Meca 3a'IHTaB Mecer AaHa, a He casio sa jeAaH AaH, AOK HM He oraaa. ITo 3alIOBeCTH Boxcjoj nOAH)Ke ce jax nerap H nanece npenexaua. HapOA norpsa Aq. HX KylIH, H npejeAOlIIe ceo H jOlII Meco oeIlle Y lliHXOBHM 3yGH!I,m H He rrojexoure ra, a [OCHOA ce pasrnean na HapOA; paunrpn ce CTpaIlIaH nOMJOp. CA xojera 1I0MpelIIe MHorH. 01;10 MeCTO Hapanssna npoasanre rpo60BH npoxrena (IUlBpOTaTaBa).

Ilourro rnorpeooure MPTBC, Jenpeja nobonre Aalhe (y AelI.iIpOT). OBAe MOjCHjy aaropxaure AaHe lberoBH pobana. Mapnjara II ApOH Hpe6a~HU1e My, 3alIITO ce Q)KeHH MaAHjaHKoM, H _nPIFOM lIOHH)KaBaxy lberoBO AocTojaHcTBo, xao nOCAaHHKa Bozcajera. OHH pexome: ,,3ap je casro npexo Mojcaja rOBopHO Focnox? Haje All rOBopHO H npexo Hac?" Mojcaje fieine qOBeK BpAO xporax MHMO CBe lhYAe H TPl1JbHBO nOAHalIIalIIe npexope, I'ocnoz, Ka.3HH Mapa.iaM ly60M. BHAeBlIlH ryoy na cecrpn, ApOH pese MOjCHjy: "He Me1iH I-Ia Hac rpexa OBara, jep AYAO yqHHUCMO IT 3rpelIIHcMO". Tana Mojcnje MOlharnc Bora Aa MV Hc~eAH cecrpv. H Tocnoa ie Hc~eAH, MH TeK 1I0lIITO je 6HAa ceAaM AaHa oAAyqeHa H3BaH OKOAa.

Jespeja AobolIIe na rpamnrv Xanana, y rrvcrmsv cIlapaHcKV, y K8.ABc-BapHV. Mojcaje HM pexe, Aa je 3eMlha, KOjy HM Tocnon AaAe y nacxebe, cas, npez, lbHMa, H Aa je MOry 6e3 onaCHOCTH OCnojartr. H nOCAalIIe lbYAe Aa vxose 3eMlhy H. Aa 0 TOMe H3BeCTe. IhMeby raasapa H3paHlheBIIX 611AO je H36paHO ABaHaeCT lbYAII, no jCAaH OA csaxora lIAeMel'Ja; Meny H36paHHMa 6exy II XaAeB H Hcvc Hannn, YxoAe npoboure CBY 3eMlhy OA Kaaac-Bapne AO cesepaax rpannna (AO EMaTa). Ilocxe qeTpAeCeT AaHa OHH ce sparame. CBH cy xbaAHAH POAHOCT 3eMA,e. AAH cy HeKH Meny lbHl\l:1 AOAaAH: ,,",\Ii je jax HapOA KOjH :>KHBH Y OHOj 3eMlhH, H rpaAOBH cy HM TBPAH H BpAO BeAHKU: a BHAeCMO OHAe naeue BeAHKaIfa". OBe rrpnsre YJIxanrame HapOA. XMeB H Hcyc HaBHH YMHpHBaxy HX H rosopaxv, Aa MOry OCBOjltTH 3eMlhY: a APyre YXOAe CTaAOlIIe AOKa3HBaTH, Aa He MOry HnH OHaMO: "MH He MOlKeMO HhH na oaaj napoz; jep je jasra OA Hac. BHAeCMo OHAe H AHBOBe, Aa CMO rrpena IbHMa xao CKaKaB~H". HapOA ce CTpalIIHO vnxaum. ,,3alIITO Hac BOAH Tocno.x y TV 3eM.'hY Aa H3rHHeMO OA Ma~Ia", IIAaqyhH BHKaxy Jespeja,

,,)KeHe nanre II Ael~a naura Aa nocraav p06lhe? Haje All 60lhe Aa ee nparnao y MHCJIp?" H AorOBopHllle ce Aa H3a6epy nosora BODV H Aa ce npare aarpar, a Mojcaia, APOIIa, Xaxesa H Hcyca HaBIIHa Aa y6ujv KaMeFbeM. Taaa ce caasa Tocnozrsa y BHAy 06AaKa jasu y CKHHHjn, H Mojcnje 'JY OTYI\ raac [OClIOAlbH: "AoKAe he rai 3M~ 300p BHKaTH xa Mene nopez, CBliX 3HaKOBa xoje can MV Y~IHHlIO? l(a)KH liM: TaKO Ja )KHB 6HO, xazce Tocnoa, yqHHHhy BaM OHaKO KaKO ere rOBopHAH. Hehere YllH Y 3eMl"y aa xojv ce saxxex Aa hy aac HaceAHTH y iso], OCHM Xaaesa H Hcvca HaBHHa. CYTpa ce npahajre Y lIycnUIJY Mprnora Mopa. A Ae~y naurv, aa xojv pexo-

57

CTe Aa he nOCTaTH p06Jbe lbHX hy OABeCTH; a aanra TeAeca MpTBa he nonaaara 'I OBOj nYCTHfl>H. TIo 6pojy A~Ha, aa KOjy YXOAHCTe 3eMlbY, qeTPAeCeT AaHa, nocahere rpexe csoje qeTPAeceT. rOAHHa H nosnahere Aa can npeKHHYO C naua", AeceT yxoaa, KOJH cy CBOJUM npavana no6YHHAH aapoa, oAMax noxrpenre OA nossopa npea CKHHUjOM.

TIOllTTO cacavnranre EmKjy BOlby 0 Ka3HH, Ii3paHlbIUi ce OAAYQHrne, Aa oAMax yny y XaHaH. Y3aAYA HX Mojcaje aaroaapanre, ,A,a He HAY npOTHB Bo.<\'e EO)Kje. OHH uasaaaure Aa HAY aa BPX rope, aAH HX XaHaHejUH pastiame H orepame H3 CBOjHX xpajesa. H. nobome OHH oner no nycnUf>H Apasajcxoj.

36. Byua Kopeja, AaTaHa H ABHpoHa. 'IYAecaH ~e3aA. Apaaoa, 6poj. 16, 17.

Y6p30 IIOCAe oCVAe na xerpaeceroroammse A yralbe, Meny IbpaHlbUHMa ce nojanrr HOBa 6YHa. Kopej, rxaaap jeanora fIAe· MeHa y KOAeHY Aeaajenv, neroaosaure IllTO je CBeIllTeHCTBO 6Hpano caxto H3 IL\eMeHa ApOHOBa, H n06YHH ce npOTHB Mojcaja H Apona Y3 H)HX craure II AaTaH H. AnHPOH, H3 KOAeHa PyBHMOBa. OHH rrpnsvxonre aa CBOjy crpany ABe cTOTHHe nezecer BHneHHjHX !nVI¥I, rxaaapa HapOAHHx. Il06Ylf>eHHUH rosopaxv MOjCHjy H Apo:-lY: "AocTa HeK BaM je; caa osaj HapOA, CBH cy CBeTH, H Meny IbHMa je Tocrroa, 3aIDTO ce DH nOAH)KCTC BaA 360nOM TocnoaIbHM?" Mojcnje HX 3aMOAH Aa CTBap npeAaAY CYAy Bo)KjeM: "vaMHTe KaAHOHHue H MeTHHTe cvrpa 'I IUHX KaAa npex Locnozou ITj, npea CKHHUjOM), H xora H36epe Focnoa, onaj lie 6HTH cser", A-\H AaTaH H ABHPOIi He xrezonre AOl'iH Ha oaaj 360p. OHH rrpexo r\aCHHKa oaronopmne MOjCHjy: "MaAO AH je WTO CH Hac H3Beo H3 3eMA.e l/ KOjOj rexe MAeKO H MeA Aa Hac n06Hjem y OBOj nycTHlbH. Hero jom xohem Aa BAa,4.aw HaA nasra. JeCH An Hac OABeo y ~eMlby rAe reve MAeKO H MeA H jeca AH Ha~ Aao Aa HMaMO H>HBa H mnrorpaaa? Xohern AH 0t.1H OBHM lbYAHMa Aa acxonam> He lieMo Aa HAel\w?" OBa onTY)K6a jaxo ra yBpeAH. .Tocnoae!" nOBHKa Mojcnje, "HH jeanora Marapua HHcaM vseo OA IUHX, HHTH caM KOMe 0/\ H.HX yt!HHHO rcaxaor 3Aa".

Cvrpaaan Kopej H ABe cToTHHe rreaecer raasapa Aonome npca ClillHHj"lj C KaAHOHHna:Ma. Mojcnje 3anOBeAH Hapa-AY Aa OCT'Inn OA maropa Kopeja, AaTaHa H ABHPOI-Ia, II pese: "OBaKO here n03HaTH Aa Me je I'ocnoa nocxao Aa qHHHM CBa OBa AeAa, II HUHITa He qHHHM 0/, cefie. AKO OBH nOMPY xao nrro MPY CBH lbYAH, n aKO 6YAV noxapana xao IIITO 6HBajy noxapana CBH lbYAH, HHje fi1e nocxao I'ocnos, AKO .All IIITO HOBO yqHHH I'ocnoa, H 3eMlba OTBOPH YCTa cnoja H rrpoxcaepe HX ca CBHMa lUTO je fbHXOBO, H cabv )KHBH V rpofi, TaAa snajre Aa cy OBH lbYAH yBpeAHAH Tocrroaa". l.}IIM. Mojcaje TO pese, 3eMlba ce paceae H nporvra AaTaHa H Am·Ipona H If>HXOBO HMalUe, marope H nopoamte: HCTO ce AorOAH H C uraropost Kopejenmr. If OHAa H3Hne orats U3 .Cxnmrje U cazcezse Kopeja II rxasape naesrena, KOjII AOHecoIlle KaAHoHlU.\e. HapOA ce CTpamHO YIL\aIIIH; CBH cy BHKaAH aa Mojcaja H ApOHa H fOBOPrIAH cy: ,,n06HcTe HapOA fOCrrOAH>H". Mojcnje H ApOH oeparame

58

ce Crcanaja, H rae, 06AaK je oovseo H noxaaa ce cxana I'ocnoarsa, Ta.aa Focnoz, peste MOjCHjy II ApOHY; "YKAoHHTe ce H3 Tora 360pa Aa H)\. 0AMax rrorpexr". A OH]..:! nazonre HH"lIHqe. Y jeaanrrvr ce "lIy crpamaa jayx Y OKOAY. "Y3MH KaAHoHHUY", pesre Mojcnje 6paTY, "H MeTHH Y Thy orrsa C )KpTBeHHKa H xaaa, H HAH fipxce K 360py, II5YAH 3acTynHHK napoaa: jep rnea )KeCTOK naabe OA I'ocnoaa, II nOMOp noxe Y HapOAY". APOH nOXIITa K HapOAY C KaAHOHHD;OM, II crajanre Meoy MpTBHMa H )KHBHMa. I'ocnoz, TIpHMH MOAHTBY rrpsocBelllTeHHKOBV; II VCTClBH ce nowop, 110Ka33. ce Aa je YMPAO OA no-

Mopa srerp.aecer };H.\.,aA(l II CC;l,aM crorana ky/\I1, OCHM OHHX xojn II3rHHyme Y 6YHII Kopejesoj.

. Aa npexparn Meoy JCBpejHMa pacnpe 0 TOMe KOMe npnnaaa

CBeIIITeHCTBO. Focrroa pexe MOjCIIjy: "y3MH OA csaxora OA CBHX ~,BaHaecT KHe30Ba KOAeHa ABaHaecT naxnna, II HMe caaxora naTIIIIlIH Ha naamm iserosoj, a na naamra Aesnjesoj HanHlIlII lIMe APOHOBO, II OCTaBII IIX y CKIIHIIjII npez, KOB"lIerOM orxpasersa. 11 xora II36epeM TherOBa he naamra nponaerarn. Mojcnje yqnHH TaKO, KaKO My 3anOBeAII I'ocnos, CYTpaAaH OH II3Hece 1I3 CKHHHjC naAHn;e; rroxasa ce, ,\a jc Apoaosa naxnua npouueraxa: 6elIle nanvnaxa H unerasa, II 6aAeMH 3peAH na isoj. 110 OOJKjOj 3anOBeCTH OBa je naaana 6HAa nOAO)KeHa npez, KOB"lIerOM 3aBeTa.

37. O,4,pe,4,oa I)o*ja 0 Mojcu.fy u ApOHY. CMPT ApoHoBa. 3MBja 011. MeAD •

Bpoj. 20, 1--29. 21. 4-9.

Tpaaecer R AeBeT rOAHHa AYTaxy 113paRLhUR no nyCTRH.R Llpsenora :\1Opa, OKO rope Ceup. KaA HaCTaAe roxaaa lIeTPAeCeTa, OHU xpenyure K 3eMA,H Xauancxoj U savcraaanre ce '1 Kanecv '1 nycTHlbu CBH. OBAe yMpe Mapajaxs. YCKOpO napoz, CTaAe Aa ce 6YHU, jep nexcanre BO/\e. Mojcnje Ii: Apon -nOMOAUIlIe ce Borv, U I'ocnoa pese Mojcujy: "Y3MR tnran R ca30BUTe 360p ra U Apon 6paT TBOi, U nporonopnre CTeHR rrpea !hUMa, 're he AaTU BOAY". Hapoz, ce HCKVIIH. Mojcuje npabe CTeHU. "CAYIlIajTe 0AMeTHHUU, xohesto AU BaM R3 OBe CTeHe R3BeCTR BOAY?" pexe Mojcuje H \,,4,apH '1 CTCHY ABa rrvra. A R3 creae OAMax R3HAe MHora BOAa, re ce nanoja cas HapOA R CTOKa. AAU nOIlITO Mojcuje R Apoa HUCY 'ranno U3BpIlIHAU Eozcjv 3anOBeCT, I'ocnoz, UM pexe: "IlITO MU He aeposacre II He npOCAaBUCTe Me npez, CUHOBUMa IhpauA>eBUM, aaTO nehere OABeCTU 300pa rora y 3eMLhY xojv caxi UM Aao".

113 KaxecaMojcaje nOCAa nOCAaHHKe uapy E,4,OMLbaHa, nOT::>.

MaK3. Hcasa 6paTa JaKOl3a IbpaHLha, MOAehu ra Aa My AonYCTlI ~\a npobe Kp03 !he rosv AP:lKaBY U ofiehaaajvha, Aa nehe KBapUTR lLUBe U nnuorpaae 11 Aa nehe 6ecnAaTHO nRTU BOAe ca rseroanx CTV' AeHaua. AMI EAOMCKH nap OAAYlIHO OA6H OBy MOA6y. Tasa ce M3- paKLhnH xpenvnre ropn Opy. OBAe yMpe Apon,

OA rope Opa M3paHLhUH nobonre K QpneHOMe MOPY (K saAHBY EAaBHTCKOM), OOHAa3enH 3eMLh,! EAOMCKV C HCTOllHe crpane. Y npesrc oaora noxoxa oaa ce oner nouenre )J(aAHTU: ,,3alliTO Hac H3BeAOCTe U3 MUCHpa Aa U3rUHeMO y osoj nyCTHlbH? Jep HeMa HM XAcoa HU BOAe, a onaj ce HHI<aKH XAe6 Ben oraano AYIlIH naIlIOj?" Aa HX Ka3HH nrro ce oYHe, Tocrroz, nOCAa aa lbHX OTpOBHe 311Hje, 0,4, KOjUX cy MHorH nOMpAH. Hapaazsun ce noxajame If Ml"HIlIe Mojcnja, Aa ce OH nOMOAH Eory sa lbHX. Ha MOABTBY Mojcajesv Eor oxroaopn: "HallRHn 3MHjy OA MeAH, R MeTHH je na MOTKV: H xora vje,~e 3MHja, nexa noraeaa y H.y, rra he 03ApaBHTH".~ Mocaie H3BpIlIH 3anOBeCT EO)J(jy, H 3aHCTa CBH xoje cv 3MHje 'ljeAe H KOjH CV C BepOM R MOAHTBOM noraeaaxa aa 3MHjy OA MeAH, ocraaonre )KUBH.

38. OCBojeH>e uapcrsa AMopejcKora H Bacancxora.

Hpopoa Basaan,

Bpoj. TA. 22-25.

fl3paulhUH AohoIlIe /1,0 rpanmta AMopejaQa, (KOjH c'l )KHBeAH H3Meh'l pesnrna ApHolla H Jaaoxa), ocaojanre H.HXOBe rpaaose, no. 6nlUe CTaHOBHHKe H OBAaAaIlIe lbHXOBHM HMaH>eM. MCTO yqHHHllIC H C uapCTBOM HaCaIlClmM (H3Meny Jasoxa H rope EpMoHa) H'lAOropmne ce (y CumMY) na 06aAB JOPAaHa, npessa rpaAy JepHXOUY.

1 To je CAY:>K..tIAO sa npacAIUty cnacersa 0). rpexoaa, 'mjll je npEII npOY3POKOBa'! 6110 3Mllja - baso, I(P03 nepv y Focnoaa Hcyca, paCI1'~T()r IIa KP':1\' (Josan 3, 14-15)'

60

KaKO je ocnojena 3eMA:.a OIIAa BPAO noroxua sa nanacarse CTaAa, Mojcnje je AaAe Y nacxebe KO,\emH-1a PYBH.\lOBY, faAOBY II nOAOBHHH KOAeHa Marracnjnaa. xoja IIMaDaxy BeAIIKa craz,a, aAW nO/I, ITo"!"'O,\OOM, ,._\a noxtornv APVrH\l l\OACHlfMa V ocsajau-v 38- A1Jne H Aa ce He npare CBoiIl1l.1 rcvha 1\1 a , AOK CBB: CIIHOBH Hspan,heBB He Ao6ujy csora AeAa.

113paHihI(JI IIIICV HarraL1,<lAH na MOaBQe, AOTOBe nOT01l.IKe (K0.llI cy }[(TIBeAH ira 1'11'1 0,\ Apr-JOHa;. AMI nap MoaBCKH BaAaK, BHAelin ;\a onaj HapOA nojez.e YIIaOKOAO cne, xao nrro no rronace rpaav y nOi\"y, 60.iame ra CC, xrez,e I\a ra o.xarna II nocxa arra rne nOCAaIB1Ke K npopoxv BaAaaM¥J xojn je xcuneo ua peun Evrpparv 11 0 xoxre cc rOBOpIL\O: ,)(ora OH 6AarOCAOBlI 61Ine 6AarOCAOBCH, a icora rrpoxvue oJ,die npoxxer", Llap MOlnallIe npopoica Aa AODC n .va xrv nporcvue napox KOjH H3I1De H3 Mncnpa II aa TO .My ofiebu nexmce rrOKAOIIC. Ba.vaaxt sarnrra I'ocnoz,a H I'ocnoz, My pexe: "II;:.'.POA je Taj 6AarocAoBcII; Ht\II K B<lAaKY, a,\ll UITO TIl Ka)J(CM, OlIO .xa "4.HIIIITU". CVTpa;\aII pano Ba.vaaxt O,\C na I1VT na xinraouun c KHe30BIl'\Ia MoaBcKIL'\L Yjeaanrrvr, Baxaajaona xrarapnua IIO"4.e saCT:ljaTH, CBpTZlTH C rrVT3, II lIaf10CACTI":V 1\C)KC nox Ba.vaaxroxr. Ona .ie aa CRe OBO npcxie rAeAaAa anbe.va rrpez, C060M, C rO.\JI1I.l

l\~aqc:\t, KO_iHjOj crajaure na rrvrv. A Ba.vaaxt IHIje 13HACO anbc.va II Y)K9.CHO je rvxao xrarapuuv urranoxr. Taxa Tocnoz, ornopn VCTa xrarapnrur. 11 OIIa pe-re BaAaaMy: "UITa caxt TIl yqHHHAa, rc Me fmjclll ?"

Ba.vaaxi ce ~aqYAII. OUAa 1\ty I'ocnox OTBOPH O'lIH II OH BIiAe aahexa I'ocnoxn.a. rcojn .,\IV crajaure na rrvrv, AHDeo My OA crpaue boxcjc pexe: ,,1 ROj nYT nnje Menn no BOihU; H,'\lI C THM ihYAHl\la, ZI\I1 rosopn casto TIITO TlI ja xaxcexr". II OHII rrpOAY)KIHIIe 11\,T. BaAaK ce paz.oaaure npopoxosv AO.\aCKY MlICAenH, Aa he rrpoKAeTH Hapaax.a. H BaJ\aa1\1 jc II caxi )KC,\CO Aa V4IIIII1 napv no BOihU; Aa on A06HO noxxone, aAH CC cehao crpore aanonccrn Tocrtoxose. 1(a,\ ce DHAeo C lJ,ZlPC;\f, OH pe-re: "eBO caxr AOllIao K Te6n; aAII xohv AH Monu lUTO ronoprrrn? Ill ro AU! Eor xrernc y YCTa, OHO hy roaopn rn", HaMCCTl1111C .lKpTBeIIHK JIa BHCHHV. BaAaaM TPII rtvr vrurra I'ocnoz.a na TpH H3a6p3Ha MeCTa 1I TPII rtvr 6.\3.rOCAOBu H:iP aIL'" a, no Boxcjv rtaz axnvhv. 01-1 U3BPllIH cno i npnr t G.\arOCAOB nncxcxaavjvh«. ,:\a he ce y i1:lPZP' \,CKO\1 II~~OY'no iamrrn neAHKH IIoTo;\1:aK - Cnacnrcx.: "BHAHM fa, axn He cax:

B.e;\aM fa, aAW He 1I3 6AH3a; H3anH he 3BC3Aa H3 J aKOBa If \'CTahe rr<1.\IIU3. 113 Hapan.sa. xoja he pa36IITII KHC30BC MoaBCI-\C II pa30pJ[TH CBe cnuonc CUTOBe". Baxaaxt CC cnpexrn Aa HAe KyhH. AAII My QIl )Y«W Aa 1I3ry6I1 06cnaHC AapOBe, II OIl AaAe C:J.BCTl ;\a Moannn paanparoxt Ca6,\a3He Jenpeje Aa 6'1A'1 HAOAorrOKAOHlIurr II An TaKO H3ry6e l\UL\OCT EO)Kjy. MoaBU;II nocxvuraurc cane-r Baxaavron. EoI' je one Hapanx.uc, icojn nOCTZI/\OLIIC H;\OAOIlOK.\OHIIU;I1, Ka311HO cuphv, 1I raxa HM rtornfie ABal-\eCCT II "4.eTHpIl X IIihaAe ihVAH. Do 33IIOBCCTII EO~K.iO.i H3paH"hU;H IICTpc6IIIIIe cnoje

. ,- B

nenpnjare.se: TOM nprr.urxoxi nornoe II a.Ul3.\1.

TIo TOll.l, no Eoxcjoj 33noBccTH, H3BpllIH ce npcfipajan,c napoaa, H rtoxaaa ce Aa 6poj A->YAII J-IIIje orrao oA H3A3C.Ka H3 MH-

I Epoj. 31. 10; AIIOl:. 2, 11'

61

¥XOAe BpaTHBWH ce pexome: "HAOCMO Y 3eM&Y Y KOjy ca Hac nocaao: AOHeTa Teqe Y Iboj MAHjeKo n MeA, H eBO poaa rseaaaa" ,

(IV Mojc. 13, 28)

capa: aan Aa je OA CBIIjy Hapaazsana, KOjH cy H3 Macnpa 113a-, ))JAM ospacaa, OCTaAO y .lKIIBOTY cavo rpoje: MojcHje, Xasea H Hcvc Hanna. Jespejn cas, ynoIlle y ooeliaHY 3eM.lbY; rsaxosa crpaAaH~a H necpehe npHAa3HAe cy xpajv, Mojcnje je THM nOBOAOM YCTaHOBHO npa3HHK cenaua (KoAeoa), sa cnoxren aa qeTPAeceTOrOAHIIHbe AYTa}bC no nYCTlUbH.l

1 IIpaaHHK CeHHL'(a no'mIne y nOAuBHHH npnor jecerser MeceL'(a (TmnpH, namera 19. cenreaepa) H rpaje ocav AaHa. Jeapejn cy npaBIfAH KOAd)!' OA SCAt!HHX rpaaa no ABOpHlIITHMa, KPOBOllJilJ\1a, YAHl{aMa H TprORHMa II llPOllOAHAH cy BpCMe Y AOManHM BeceibHMa.Y OCMH AaH npa3UnKa'IHTaAH cy aapousrre" MOAHTBe sa KHWy, nOIllTO je y TO Ao6a y jeMibH 6HAa cyIlla, It H3.\HBaAH cv- BO.\\, ua )KpTBeuHK.

62

39. nOCAeAILe HapeA6e H CMPT MojcHjeBa. neTOKlLIDKHje.

Bpoj, 33, 50-54; ITOH. 3aK. 28. 30-32. 34.

Bor je CYAHO Aa Mojcaje VMpe H3BaH 06enaHe 3eMh>e. Aouraanm AO rpanane 3eMh>e Xaaaacxe, OH ce crane crrpeuarn Aa yMpe U aKO MV BU~ jour naje oCAa6HO, U cnara naje H3AaAa. ITo Boxcjoj BOl\,H OH je nOCTaBHo ce6u sa HaCAeAHUKa Hcvca HaBHHa H 06jaRHo je li3paHh>UHMa aanosecr BO)Kjy, Aa KaA yoy y XaHaH, nporone CBe n.erone CTaHOBHHKe, Aa vaaurre UAOAe, Aa pasope !bHXOBe CBeTH!be na BHCHHaMa, Aa pasaexe 3eMh>V KOUKOM aa AeAOBe no IIAeMeHHMa, U nOIllTO ce nacexe, Aa He YAa3e HH Y KaKBC 6patme nese, HII y MHpB,e OAHoce ca XUHaHejUHMa; 3aTHl\1 HX je rroacerao na CBe 3aKOHe U Ao6p0'IHHCTBa BO)Kja U npeacxasao "M, Aa he HM Tocnoa AaT" u306Hh>a y CBaKOMe Ao6py H BAaCT !-IaA MHorHM aapoanna, aKO 6YAY BPIllHAH Hserose sanoBeCTH, " nperao UM je CTpaIllHHM necpehassa, aKO HX 6YAV aaPVIllaBaAU. CBe csoje canere H cae nOHOBh>eHe 3aKOHe Mojcnje je HarJHCaO H Aao nx cseurrenauaaa Aa 'IVBajv KOA Konsera 3aBeTa.

Ilocxe 'rora Mojcaje H3Hoe aa ropy HaBaB, H C spxa (CI»aare) rope noraeza na 6AaroCAOBeHY 3eMh>V, V KojV je BOAHO napoa amne OA xerpzecer rOAMHa, - U VMpe (V 120. roa.). OH je 6HO norpetien V AOAUHn V 3eMh>H Moascxoj. Bor je caKPHO !beroB rpo6, Aa ra J.f3pan,'DUH He ,6H 060)KaBaAH. Mojcnje je aanacao nCT Kfbura: 1. KlbHI'Y Ifocraisa, V KOjOj je onacaao crnoperse CBeTa H ucropaja poaa h>VACKOr OA AAaMa AO Jocarpoae CMPTH; 2. KlbHI'Y Hssacxa, V xojoj ce rosopa 0 H3AacKy Hspaas-ana H3 MHcnpa H 0 3aKoHV KOjH je Bor Aao aa Canajv: 3. KlbHry AeBHTcKY, V KOjOj ce caapxce 06peAHH 3aKOHH, xojn croje V Be3H ca CAY)K- 60M Aeaara: 4. Klbllry Bpojesa, xoja CaAP)KH ABa npeopojasarsa Jenpeja (iIpBO I<OA Cnnaja, APvro V CHTHMV, na 06aAH JOPAaHa) U 5. KIbHI'Y nOHUBib~HJlX 3<HWHa, xoja CaAP;l(H nonans.ane 3aKOna xoje CV Jeapeja Ao6uAH. CBHX ner KlbHra 30 By ce Ilerosrsa:X\.Hje, HAH 3aKon Mojcajes. Kaico cv CBe nanacaae no naAaxHyhv 0,-\ Bora, OBe npeacraazsajy crmce He 'IOBe'IanCKe, Hero 60)KaHCKe, IiorOM naaaxnvre. Crora ce Mojcaje U nourrvje xao npopox DO)KjH.

40. YA83aI( Jespeja Y o6eJiaHy 3eMibY nOA BODaM HCYCOM BaBHHoM.

Hc. HaB. 1-4, 5, 1-12.

nOCAe Mojcnjese CMPTH Hcvc HaSHH Ao6H OA Bora aarroBeCT Aa npeseae napoz, npexo JOPAar-Ia, y 3el\1.'oy ofieharry. Y no\1eTKY OB nOCAU ABe YXOAC Aa paaxiorpe rpas, JepUXOH. YXOAe nahOllle VTO'IHlllTa na xpajv rpaaa y jeane )KeHe, no HMeHY Pase. 3a lbHXOB AOAa3UK A03Ha nap jCPHX01~C[(H. AAH Pasa, xoja je ueponaaa Aa Bor noxiaxce Jespejaaa, cnace HX OA rarsaisa H aaKYHe HX, Aa lie nOIllTeAHTH H !by H CBY lbeHY pOA6Hnv, KaA J~

63

npeja 6YAY ocsajaxn rpaz, Yxoae yroBopHIue C !:bOMe, no KaKROMe he 3HaKY A03HaTH, rAe he TaAa 6HTH !:beHH pobana, BpaTIIBIlIH ce y OKO, YXOAe peKOIIIe: .Tocnoz, HaM je zao y PVKe cny Ty 3f'MibY, H CBH CTaHOBHHIJ;H OHe 3eMibe vnaauraan cy

Taaa H3HAe MojcHje H3 nOA>a Moascsora aa ropy HaDaD, na BPX «I»a3re, xoja je npeasa Jepnxonv, H noxaaa My Tocnoa CDY 3eMA>Y ••• H yMpHje oHAje MojcHje cAyra I'ocnoaa,a Y 3eMlbH Moancxo] uo

pHjeQH focnoAlLoj (V Mojc. 34, 1, 5)

64

ce OA Hac". Tasa ce Hcyc HaBI-1H KpeHY 113 CHTHMa na 06aAY JqpAaHa. Toje ORAO y apesae 1I3Al1Ba pexe. OBAe Hcyc HaBHH pese HapOAY: "l.JyjTe pe=nr I'ocnoxa Bora caora: CBO, KOBqCl' aasera noha he npes, BaMa npexo JOPAaHa. H lJllM CBemTCHHIlH HOcehn Konser sauera CTaHY Y BOAll jOPA:tHCKOj, BOAa he ce pacrvm{TH, Te he BOAa xoja Tel.!e oaro CTaTH Y rOMRAY". CBeIlITeH~ noaecoure ~Bqer, yDollie. 'l BOAe JOPAaHa H sacrazome: OAMax ce YCTaBH BOAa IlITO TeIUI]allIe 031'0, a IlITO TCIUIJame AOAe OTHAe Y Mope, H cas-aapoa rrpebe-no CYBOMe AHY pexe. AOK je HapOA IIpeAa3HO na APyry 06aAY, Hcvc HaBlIH A03Ba H3 csaxor KOAeHa no jeAHora qOBeKa H 3anOBeAH HM Aa ca AHa JOPAaHa y3My no jCA3H neha KaMCH H Aa HX CAO)Ke aa OHOj 06aAH, rra KOjy je npeAa3HO HapOA; a APVfH ABaHaCCT KaMeHOBa aapeaa Aa CAO)Ke aa OHOMe MeC1Y, rAe cv crajaaa cBellITeHHIlH C Konxeron. 3anoBecT je 6HACl nanpineaa. Taaa OH pese H.3P3IL'uIlHMa: "OBO je K3Melhe cnosren CIIHOBHMa H3paHibeBHM AO nexa, jep ce BOAa y JOPAaHV pacrvna npea KOB4eroM 3aBeT3, KaA rrpeaaxcarue npexo JOPAa· na", KaA cy OBR KaMeHOBH CAO)KeHH sa cnOMeHHK na cpeAHHH JOPAaH3 H can HapOA npeurao pexv, H3HDomc na APyry 06aAY H ChemTCHHIlH C KOBqerOM aasera, H BOA3 nOTCqC xao H pannje. qYAeCHH npeaasarc Hapans-ana rtpexo JOPAaHa CTpaUIHO je ynAauuro CBC CTaHOBHHKe Xanaaa,

Ilocxe npexacxa npexo JOPAaHa, Jespeja cy (V I'aaraav) ornpaanonaxn Ilacxv. CYTpaAaH OHH c'l jeaa npecne XAe6oBe, ncrreseae 0A' nureanue H3 3CMibC ooehane, H apna npxcena. OA Tora AaHa Mana npecra naaarn.

4h Ocsojea.e H nOACAa 06enaHe 3eMibe.

Hc. HaB. 5, 12-15. 20. 23. 24; ITOH. 3aK. 27.

JepHXOH je OHO rrpnn rpax, KOjH je rpeoaxo M3paHM~H Aa ocsoje, nourro rrpebome JOPAaH. Hcyc HaBHH can nODC Aa ra pasneAa. EAH3V rpazcxnx 3HAHHa OH vrAeAa xoaexa C rOAIIM MaqeM H aamrra ra: "jecH All nam, HAH HaIllHX aerrpnjarex,a?" Osaj OAroaopn: "ja cass nojaoaa nojcxe Tocnonrse". Hcvc HasHH nOK:AOHH MV ce l\,O ~eMA>e H no lberoBoj 3anOBecTH CKHAe 06V5V, 'l 3HaK nonrronarsa npexia CBeTHlhH MeCTa. Taxa My apxncrparnr BO)KjH 06jaBH, Aa he MV I'ocnoa npeaarn Jepaxon H 3anOBeAH MV, Aa ruecr AaHa 06HAa31~ rpaz, c Konsreroxr aanera y3 3BYKe TPv6e, a ceAMora AaHa Aa ra 061IDe ceAaM nvra. Hcvc HaBHH yq:HHH, KaKO MV je aabeo 3anOBeAHO. CTaHOBHHIlH Jepaxona nonxameaa 3aTBOpmue ce V rpaA'l, H HHKO He naaazcame 1I3 rpaaa, KaA C'l H3- paHibJ_(H OQHAa3HAH rpaa nocxezrea rrvr V3 3BVKe TPV6a, 3HAHHe rserose naaome. IbpaHibUH vbome 'l Jepaxon, crraamne ra II noOHilie CBe cTaHOBHHKe, OCHM Pane II lDeHe pOA6HHe. OA HMaH,a OHIt caxvsaure caxro MeTaAe, xoje cV AaAII 'l PH3HHUyCKHHHje. Hcvc HaBHH crporo 3a6paHH Aa· ce V3liMa Ma nrra H3 rpaaa H Aa ce rpaa 06naS!ha. OH pexe: "npOKAeT Aa je rrpea Tocnosoa qOBeJ(, xojn 6H VCTao Aa rpaan osaj rpaa JepHxOH! Ha npBeHUY CBOM ncxonao ra H aa Me3HMIl'l CBOM nOCTaBHO MV spara".

65

Hapaa.sua AOoowe C OMalbHM oApeAOM K APyroMe rpaav rajy. AAH nx CTalIOBHHllH oA6HWe. OBO 35YHH Jespeje. Taaa focnoa OTKpH Hcycy Hammy, Aa cy OHH Ka)KlbeHH 3aTO, WTO ne oxpxcaure 3CtKAeTBe H nh>aqKaxy y Jepaxoav, Kpnnna craaome Tpa)KHTH KOllKOM: naabe Aa je KpHB AxaH H3 KOAeHa JYAHHa H iserona nopoxnua. TIo 3anOBeCTH Boxcjoj, rsera H rseronv nopoAmlY nofiuute KaMeI-beM. lbHxo:aa rexeca C maropmra H lIMalbeM ClI:lAHlHC H npexo nenexa narostaxanre rcaxiea,e (OBO j e MeCT':> npO~>EaHO AOAlma Axop). Ilocxe Ka3He xpasaua I'ocnoz, npexaxe Jenpejnxsa H rpaz, faj.

H3paHIbD,H AocnCllIe AO Caxexra. OBAe norpeoonre KOCTH Jocnrpoae xoje cy nOHeAH H3 Mncnpa, na onoj lbHBII, xojv KynH JaKOB H upex CMpT sanenrra JOCH<pY. IIoTOM, no aaseurrarsy Mojcnjenv, mecr KOAeHa noboure na ropy XOpa3IIH, xoja ce 3eAeHHAa. If TaM a H3I'OBOplIme 6AarOCAOBe OHHMa, KOjH 6YAy acrrvrsaaaxn 3aKOH BO)Kjn; a APyrlIx ruecr KOAeHa na KaMeHHToj ropn feBaAY usroaopmue npOKACTCTB3 PJerOHIIM lIaPVIHHOl(HMa. Ha KaMeHOBHMa rope I'esaxa 6HAe cy nanncaae CBe pexn 3aKOHa.

Liapeua Acll-IaHCKH crvrnmre y cases A,a 3aieAHHqKO~1 cnaroxr nporepajv Jenpeje. CT3HOBHHl(H rpaza Taaaoaa H TpU cyceana rpaaa He :UCAOllIe vha y raj caBC3, H sa csoje crracerse vnorpefimue .,\VI~aBCTBO: nocxame y OKO H3paHh>CKH nOCAaHHKe y noxa6mm.M xaA)~IHalVIa C TBPAHM xAe60BHMa y apehaxta. H pexonre, xao Aa cy AOllI.\H H3 AaAeKa, qyBllIH 0 CAaBH JexOBHImj, H Aa );,CAe C ll,HJ\la Aa crvne y canes. YBepCH Aa cy 3aHCTa AOWAH H'J AaAeKa: Hcvc Hasnn 3aKh>yqH C lbHMa npajarezscxa vronop Ii 3aKAe CC Aa He Aupa y I-bHXOBy Ap)KamfHY. Y6p30 Jespeja A03HaAomc 3Ct ;\ YK<1nCTBO I'aaaonaua, aAH He MorOllIe. norasara saKAeTBe H npUMHIIle HX Aa IIM cexv APBa II BYKy BOAy aa caa aaPOA H 3Ct CKHHHjy.

IIOA I'asaonov jepy('aMl~lcI£I1 nap, YAPV}KHBIIlH ce C qeTBOPHIWM uapena, CTVI1H Y 60p6y C JCBpejHMa. Bop HAll cy ce uexora /-.aHa. Jespejn n06CAHIlIC II Xauanun CTaAOllIe 6e)KaTli. Y TO speMe Tocnoa 6 .. inaine I(aMelr,e J Pi\lIO, rcoje YOHjaIIle 6erYHl(e. CVHl(C Den Gernc na 33XOA'!. )KeAenH Aa ncrora AaHa AOBPllIli no6eAY, Hcyc Hanna nOBIIKa: "CTaHli CYHl(e!" CYHl(e ce OAMax 3aYCTaBH Ii I1a He6y ce IHIAeAO, AOK Jespejn He acrpeomne rOTOBO CBe Herrpajare ee. I10cAe OBe nofieae Hcvc HaBHH ocsojn can jY)KHll xpaj 3e'1h>e XaHaHCKe, AO Kasnc=Bapne H n06H CBe CTaHOBHHKe. IIpOTliB J-bcra HaQHHIIWe casea napenn cesepnora Xanaaa, aAH Jespejn If IbHX pasfinure I\OA jesepa Meposacxor: Hcyc Hanan HX roisaure AO CHAOHa. 3a nrecr rOAHHa Hcyc HaBHH OqIICTH nehn Aeo 3eMh>C OA panajnx CTaHOBHHKa. CaMO npmsopcxn rpaAOBH Ii jour HCKH mYMOBHTH rrpexexa y YHYTpaWlbOCTli 3eMh>e OCTaAOme nOA Xananuaaa.

Hcvc HaBHn nOAeAU ocsojenv 3eMh>y KOl(KOM na AeBeT II no KO,\eHa Hspans.cxnx, a KOAeHa PYBHMOBO Ii Taaono II nOAoBIiHy xoxena nspan.scxnx, a .rOACH3 PYBliMOBO II faAOBO H noxoaaav By JOPA-aHa. Koxeno Aemrjeno He A06Ii 3eMh>e: lbeMY ce AaAe qeTpAeCeT H ocan rpaaona, no xerapa y CBaKOMe KOAeny, C OKOAlfHOM, a: na ncxpany CBeIIlTeHllKa Ii .AeBHTa CBa KOAeHa AY)KHa

66

cv 6uAa AaSaTH AeCeTaK OA CSOjHX AOxOAaKa. Illecr rpaaoaa- oapebennx AeSHTHMa, 06jasIoeHH cy 6HAH KaO rpaAOBH yro'lHlIlTa; HeXOTH4HR y6Hl{a MOraO je YTenR Y RCTe, KPRjyhH ce OA OCSeTe pobarca y6HjeHOra. CaMY cpeaanv 3eMIoe 3aY3e KOAeHO Jerppe- 1\lOS0. Tauo y rpaAY CHi\OMY, HaMeIIlTeHa je 6HAa CKHHHja H osaj rpaz, nocraze MeCTO 360pa rxasapa II CYAHja.1

Hcvc HanHH AO)KHneO je Ay60KY CTapOCT H OCelU Aa he yMpeTH. OH cxvna HapOA y CHxeMY, rAe je y TO npeste 6riAa CKHunja H caaeroaaure ra Aa 'ra-mo ncnyrsana 3aKOH I'ocnoarsn 1I Aa ce He APY)KH c XaHaHQHMa. HapOA ozrosopn: "He Aai Bozce Aa OCTanHMO Tocnoaa Aa CAY)KHMO APyrIIM 60roBHMa". Taxa Hcvc HaBIIIi aarnrca HapOAHO aaaerosaise y KIbHry 3aKOHa Boacja, no TOM vae nCAIIKII KaMeH, MenIY ra nOA xpaCTOM R pe-te HapOAY: "eBO KU!'.1en onaj nerca HaM 6YAe CBeAOl.laHCTBO Aa He 6HCTe CAara.'\u Borv CBOMe". Hcvc HanHH yMpe y CTO AeceToj rOAHHH H norpeoome ra V Menal\:la HaCAeACTBa IberOBa na ropn Jedipexroaoj."

Cae lllTO cc ~-I6HAO C IbpalLlbuH,\la. y npexte Hcvca HaBIiHa aanncao je GLVI Hcvc V CBeTOMe nHc\IY, y KfuH3H xoja ce 30BC KlbHfa Hcvca Hamura.

AOIiA CYAIUA.

42. Crarse Jenpeja y npease eYAHja.

CVA. 2. 3, 1-6.

M3paHJhUlf cy ce KOPHCTHAH ITAOAOnHMa jVHa4KHX AeAa Mcvea HanIJH3. CBe AOK cy )KIIBeAH rxaaapa, CBeAOQH ~'Aeca xoje ey y4HIIH:\H OH II Mojcnje, 3a TO npexte OHII cy crporo' npIlIHAH 3aKOII Eozcjn, c XaH3HQHMa HHCY crvnaan Y canes H *ImeAH cy Meny C060M Aeno. A KaA cy nOMpAH rAaB3pH II3 A06a Mojcnja II Hcvca Hannna H nopacxo HOBO noxoaerse, Meny M3paHiDQHM3 ce nojasnrue paaaopn II rpnessa. CB3KO KOAeHO MeCTO Aa MHCAH 0 OIIIlITOj KOPHCTH, MHCAH,\O je caxro 0 CBOjOj AHl.lHOj KOpHCTH. AOlliAO je AOTAe, J\.a je cnaxa Hapanzsan IIIIHHO OHO UITO My je H3fAeAaAO npaSHQlII1M. o HI! HHCY ucnvrsaaaxn aasera Mojcajesa H HaBHBona; AonYWTaAH cy XaHaHQHMa Aa )KHne Y rrpeaexasra 3eM~e 06enaHC, npH6AJDKIIAH cy HM ce, nOIIpHM3AH IbHXOBe 06Hl.l3]e, YA33HAH y 6pal.lHe sese C lbHM3 H Y3HMaAH Y4ernna y 60roCAY)KelbY npez, H,HXOBHM HAoAIIMa. 3a TO HX je I'ocnox xaxosaeao: cyceamr JIaPOAH, xopncreha ce IbIIXOBHM aaaaaaxta, uanazaaa cv lIX, nh>a~lKaAH H..HXOBa lIM alba H nojeaana KOAeHa npernapaxa y csoje p06iDe.

Hecpeha je npHHYAIIAa Jenpeje Aa ce Kajy sa rpexe H Aa ce o6paTC Borv C MOA60M Aa ce CMHAyje na IbHX. Taaa HM je MHAO-

1 Keaee I'axnxejcxa, Cnxesr, Xeapoa, Ileuep, PaMO'f Ii Texan,

2 XaBeA je Aoono rpaz, XeBpOH ca CBOM ropoxi, a Hcyc Haanu rpaa TaMBaT.Capax aa ropa Jerppeuosoj.

67

CTHBII Ear rrocsao H30aBHoqa, xonexa, KOjll HHje 6110 KPHBaIt sa Il,Ao:\onOKAOHCTBO II TBPAO ce aaaao ira nossoh Jeaanora Focnoaa Bora, Taj H30aBHAaq CKYlIA>aO je Jenpeje, rrpmaao ce cmpeUIIIHcrna BaA lbHMa, llnCTHO 3eMA>y OA HAOAa, nOMoliy ]imKjoM OChD- 6a15ao HX OA aenpnjare.sa H y TOKy csera para, BeliHHOM H nocxe para, vnpau.sao Jenpejnxra, CVAHO lbHxona AeAZl, H 33TO je AojHO ssaise CYAIIje H3POHA>CKOf. Bpexre jaBA>aIba CYAHja Ha3HB<l CC I',ooa CYAHja. IIpHAIiKe onora Ao6a onacane cy y KH.H3H 0 CYAU.laMa M At;AOM V Ilpsoj IHbH3HO uapennata, Csera je OHAO neruaecr CYAHja.~

43. AeBopa H Bapax,

CVA. 4.

Hapanzsua cv 3aOOpaDH.UI TIITa CV o6cliaAH MOjCHjy II HcVeV HaBHHY, II naxn cy Y HAOAonOKAOHCTBO. Taxa HX I'ocnoz, npexaae \' pvxe Januna, uapa acopcxor, KOjH llX je canpeno TAalU\O V 1'0"",7 ABZlACCCT roxana. Y 3eA1A,H n.spaua.cxoj HaAU3HO ce nojnoaa Caeapa ca AencT CTOTHHa fB03AcHIIX KOAa. Hanocxerxv ce J13paHA'IU1 .norcajame II ooparnnre JexOBII C MOA6oM aa noxioh. Y TO apesre ;:{I-iBEAa je npoopvnna Aenopa, xojv cy CBII Hapau.slIB· nOlUTOBaAH H rcojoj cy AOAa3IIAH Aa CYAH IbHXOBe pacnpe. ITo orxpnsetsv Boxcjv, AeBopa nOCAa K H3panA>IlY Bapaxv aanol1eCT Aa cxvna AeceT rncvha Hspanz-aua H Aa HX AOBeAe na ropy TUBOPCKV, ooehaaajvhn Aa he My Cncapv I1peAaTH 'i pvxe. Bapax npncraxe aa TO nOA rroroaoou, Aa H AeBopa nobe C lhHM. IlpopouIlqa ON'OBOPH: "ja hi; HhH C TOOOAi, aAlf I1ChClU 1I~''l1l1 C'~W~ Ira l1yTV. KOjI1M henr HnH; jep lie )l(eHH Y pvxe AaTII focI10A Cacapv. Bapax CKyl1H BOjcKY H nobe na ropy Tanopcrcv; AeBopa rarcobcp AoDe. Cncapa H3HDe rrpOTIIB Bapaxa, aAH 6YAe pasfiajea, f.e)Kame H CaKPI1 ce y maropv je.ure »cene (Jaaae), xoja fa II y3n IIa crrasarsv. [JOCAe OBe n06eAe Hapaaz-na cy ce OCAOOOAHAH IIcnOA BAaCTH J aBHHOBe H )l(HBeAH na Mllpy xerpaecer rOAHHa.

Teaeon,

CYA, 6-:-7. 8, 22-23.

Kaz, cy H3paHA>l"(H, 3a6opaBHBllIH oner na I'ocnoaa, CTaAIt C.\Y)KlfTJr HAOAV BaAV, I'ocnoz, HX npeaaae y pvxe Maanjanana II Auaxnxonaua. OBH nacrapcxn napoan ceaax rOAHHa nvcrouaxv "'"'MkY II3paHA>CKY, rrornpaxv POA 3CMaA>CKII, IIA,~lq:KaXV H8;;() v, Hccpeha I1PHHYAH Hspaazsne Aa ce noxajv H ofipare Tocrroav, Taxa lIM Tocnoa nOCAa H36aBHolla y AHllY I'eseoaonv, JeAHoM je I'exeon. crrpextajvhn ce Aa 6e)l(H OA nenpajarez,a, npurao mitenrrnv, Aa ce cHa6Ae xpanon na rrvr, Y TO npexse jasn My ce anLeo I'ocrto.sn,n 11 pexe MV~ .Tocrrox je c T06oM, xpafipa jvaave!"

1 DUll cy ce 3BaAIi: rOTOHliAO, AOA, Casrerap, Bapas , Te.ieou, TO.Ill, Janp • Jcnraj, Ecesou, EAOH, ABAOH. Caucon, Everap, HAlijc II CU\.I¥II \0.

68

._ "K3A je Tocnoa C naua, aaurro Hac CHane CBC OUO? II rAe cv csa 'lYAeca Hseroaa, xoja uponoaeaaure ona HalIIH? A caaa Ha~ je Focnoa ?CTaBHo'·. A KOjIf My ce jaBHO pene My: "HAM y TOj CH,'H CBOjO], 11 ruoaBHoew Hspaazsa H3 PYKY MaAHjaHCKlfA. Ja hy 6HTH C To6oM, H TH hem nOOHTH MaAHjaHUe xao jeaaora". Feseon pese: "aKO casr nanrao MHAOCT npea To60M, Aaj MH 3HaK Aa TH rosopanr ca MHOM. Hesroj OTHOH OAaBAe, AOKce [a He spa- 1HM T~6H H AOHeCC.\l Aap CBOj H OCTaBHM npeaa Te". I'eaeon OTH~e If Op30 ce BpaTH C MeCOM OA japera, npecaaxr XAe60BHMa H JYXOM. Anbeo My 3anOBeAH: "Y3MH Meco H XAeOOBe H MeTHH na OHV CTeHY, a jyxy npoanj", H KaA I'eaeon TO yqHHH, AOTatIe ce WTanOM Meca. H OAMax ce nOAH)Ke orais ca CTeHe H cnaaa Meco na eTeHH. H anbeo focnOA",H OTHAe acnpez, OtIHjy rserosax. I'eACOH ce vnaannr H pese: "ax, I'ocrtoae] aa TO AH BHAex anbeaa I'ocnoarsera A~ueM K AHUY?" AAH raaa 'Iy rwac bO;'KjU: ,,6Y~H MupaH, He 60J ce, aeheur y .. \lpeTH".

ITo Boxcjoj 3anOBeCTH, Teaeoa paapvnrn HOOY )KpTBeHHK BaAOB, KOjH naje 6HO AaAeKO OA xvhe oua n.erona (.y rpanv OIj>PH) , nocexe CBeTO APBO, Ha'IHHII )KpTBeHHK Bory H npnnece My )KPTBy. V jyTPY C'raIlOl:IHHUH rpaacxn ca6pawe ce KOA Qua rCAeolIOBa H no rpaacanre, Aa HM H3Aa CHHa Aa ra y6Hjy. AAH HM OH ONOBOPH:

"AU AH xohere Aa 6paHHTe Baxa? Aa AH xohere Aa ra H36asHTc? AKO ie Ear, aexa caM pacnpasn C ",HM, WTO My je pacxonao OATar". MebYTH,\l, MaAHjuHUH II AI\!aAHKODl(II npebonre npexo JOPAaHa H 3aYCTaBHme ce y paBHHUH Jespaeacxo]. I'eaeon OAMax CKYI1U BOjCKY H 06paTH ce I'ocnozv, MOAeoH fa Aa My Aa 3HaK Aa he On crracrn Hapana,a. "EBO ja oy MeTHYTH PYHO na rYMHY", pexe I'eaeoa, "aKa poca 6YAe cau a aa PYHY, a no CBOj 3eMAlH CYXO, OHAa oy 3HaTH Aa heur MojOM PYKOM H36aBUTH 113paHAla". I'ocnoa YCAHllIa feAeOHOBY MOAHTBY: cvrpaaan OH craae ueAHTH PYllO 11 HCTet.Ie poce U3 pvaa nvna 3AeAa. I'eaeon ce oner nOMOAH Borv: "HeKa 6YAe cauo PYHO cvxo, a no CBOj 3eMAlH nexa 6YAe poca", Focnoa My AaAe H raj 3HaK. ITOWTO ee vnepno Aa je fo':110,\ C lLI-L\i1, reL\COH, JlO napc-nrroj Boxcjoj 3<:tiIOl;CCTH u36cpe yii rpn.iecer II ABe XUAlaAe BojHHKa xojn ce OKO n.era HCKynHIIle, :hYAC jaxe H H3AP)KAlIIBHje. OH je osa] H360p OBaKO If3BP'''HO' npso paC11YCUI CBe nAamh>HBue, 110 TOM OCTaAe AOBeAe ira BOAY, H H3AnojH OHe KOjH cy AanTaAH jeaaxoss BOAY, OA OHUX xoja cy ITn,\!{ PYKOM CBOjOM K vcrnaa rrpaaecasunr BOAY. QBUX APyrux 6u.'\0 je TpH CTOTHHe. C TUX TpH CTOTUHe h>YAH OH jeAHe rAYBe I-IOnH uanaae na OKO nenpnjare.scxn ea CBHjy crpana, CBaKH 60- pan Tcaeoaon HMao je Y PYKaMa Tpy6y, H no npaaan )K6aH H no .W". v ){(6aHY. I'eaeonona 60PUH y TpeHYTKy nanaaa rro.wnarne )[,fi<lllone, H AP)Kaxy y Aenoj PYUH AyqeBe, a y AecHoj Tpy6e Tpy- 6ehlI. If noanrcaure: "MaLI I'ocrroarsn U I'eaeoaoa", MaAHjaHUH ce npenaaoure II MHcAeoH ... xa je OKO csaxora AY'Ia 'IUT*Ba 'leTa 113- pan.varra, craaotne ce Meny C060M KAaTH H HanOCAe1'Ky noeeroure Oe30U:m:PQe. fCAeOH rorsanre nenpnjarezsa rrpexo JOPAaHa. IlOCAe OBe nOOCAe H3paHAll.lH nOHYAHIIle feAeOHY H IberOBHM nOTOMUHMa uapcrnv naacr, <lAH ce OH oapeue H xasa: "Heoy BaM ja 6HTH rocno.vap, HUHI elm Moj, rOCliOA he BaM GHTH rocnoxap".

69

45. Jec)TaJ.

CyA. 10, ~8. 11.

360r aoaora lL\OAOnOKAOHCTBa Tocnoa npeaaae H3paHA>lte V PYKe AMoHHnaHa, xoja cy HX TAa'IHAH C lICTOKa, H «I>HAHCTHMltHMa, KOjH cy aa IMJX nanaaaaa ca jvrosanaaa. AMoHHliaHH cy BAa· AaAH 3eM.-\>aMa npexo JOPAaHa ocasmaecr rOAHHa, H HanOCAeTKY cy npenrxa H npexo JOPAaHa. Taxa ce H3paILbltH oopaTHIIIe Eory Y MOAHTIIH, H HaAajyhH ce y Hserosy nosroh, oAAyqmu:e Aa nporoae AMOfIHnaHe. A!\H HHCY HMaAH Bone. V TO apesse aa rpaaana 3eM!oe -'KHBeo je Hspaa.san Je4lTaj, xor cy opana ncrepaxa H3 OtIeBe xvhe, C ApyrHM 6ecKyh11Hll.HMa Jedrraj tIeCTO nanaaarue aa cvceana ceaa H )KHB!oarne OA n!oatIKe. Hspaazsnn -MY nocaame nOC.\aHHKe, nOHYAHme My Aa 6YAe noba BOjCllH H ooehame, Aa lie I:lM OH 6HTH rxaaap H nornT<j> n06eAH" nenpnjarezse. Jedrraj npnCTaAe. IIpe 6HTKe OH vrmra I napa aMOH:HnaHCKor: ,,3arnTO ClI AOlliao rc MeHH Aq parvjeur lIa'Mojoj 3eM!oH?" U;ap OArOBopH: "mTO je yseo H3PaII!o MOjy 3e.'\l!oy, KaA Aone H3 MUCHpa, BpaTH MH je C MHPOM H ja ny o.scrvnarn". J erpraj My orrer nOCAa rrOCA3lIHKe c OAfOBOPOM, Aa 3eMtha aa JOPAaHOM naje rrpnnaaaaa AMOHHliaHH.\1a, nero AMopejll.HMa, H Aa H3paH!ollH IbOM BAaAajy Ben TpHCTa roanna. A;\H AMOHHnaHH He ozcrynmne. Taaa ce Jedrraj nofin C H:.HVa, pa36Il HX H GTC 11;'1'1. ABaAeceT rpaxona. VAa3enlI V Gcj, OH A3;\e 3aBeT, Aa ne, aKO n06eAH, nOCBeTHTII Eory H npHHeTH na Y.pTBY JIa!oeflllUY npso, nrro My H3Hbc 113 Kyne V CVCPCT A KaA ce spahaure KV11H, rrpsa My H3Hbe rserona jeAHHHll.a xhn, TemKOOeUIe Jedrrajv, aAH OH ncnvun 3aBeT, xoja AaAe Iiory,H He YAaAe CBOjV xhep, Hero je no lbeHOMe rrpHCTaHKY nOCBeTH Aa CAy)KH Y CKHPHjH.

46. Casrcoa.

CVA.13-17.

H3paH!ofJ,H cy uajamue naTHAH OA <l>HAHcTHMalta, KOjH Cy HX TAatIHAH xerpaecer rOAHHa. Hanocxerxy Bor je qyo Aa cy ce noxajaxa, onpOCHJO HM rpexe H nocxao 3amTHTHHKa y CaMCoHl{, H3 KOAeHa AaHoBa. J om npe CaM COHOBa pobeisa anbeo I'ocnozIbH npeaxaaao je n.erosoj MaTern, AC.l he OH 6HTII aaaope] (r], nocsehen Eory) H noxehe cnacasara Hapaa.sa OA <PHAHcTHMalta. Kao nasopej, on um]e cxreo nHTH BIIlIa, HHTH cc uraurarn, ['0- cnoa ra je 06;.\,apHo TaKO HeOOHtIHOM caaroxt, xoja je IIOKa3HBaAa, .~a je y lUCMY Avx I'ocrroarsa. KaA je CaMCOH OApaCTaO, nO)KeAH Aa ce O)KeTIII «I>HAHCTHMKOM. Hserosa pOAHTe!oH caaerosaxv My Aa TO He "UlHH, aAH KaA cy BHAeAH aerosy craxav )KelbY, npacraAome na osai opaK. KaA je Cancoa mnao C pOAHTe!oHMa y rpaa TaMRaT, rAe je )KHBeAa lberOBa 33.P¥~~c_peTe ra MAaA AaB. ,\yx BO)K.iH cHne na Castcoaa- II OH pacrprae ~~_ xao jape, II HHKOl\le He pe-te 0 TOMe. Ha AaH CBaA6e OH nobe KvnH HCTH\-( nyTeM H BRAe y MpTBOMe AaBy poj rrseaa H MeA. Ha CBaA6H CaMCOH 3aAMe TPRAeceTOPHItH APyroBa-«I>HAHcTHMau;a 3ardHeTKY: "OA

70

oaora KOjH jeze H3HAe jeAo,H OA .h>yTora H3UAC CAaTKO", H 06eha l,a HM IIOKAOHH rpaaecerope cnesane xazsane, aKO je OArOHeTY, AP\,rOBH He xrorome OArOHeTHYTH saronerxe H npaaoaeme )KeHV CaMCOHOBY Aa acxvura My)Ka, nrra 3HaqH Ta 3arOHeTKa. "HAR he· :10m cnavnra OfI-beM Te6e H AOM ona raora", pexonre OHM. CeAMora AaHa cBaA6eHor aece.sa ApyrOBH pexonre CaMcoHY: "WTa je caabe OA MeA,a H TIlTa je ihyne OA xaaa?" CaMcOH je BHAeo, Aa je )KeHa H3AaAa n.eroay TajHY. OH oTHAe y rpaa ACKaAoH, TaMO y6H TpH· Aecer Q.JHAlIcTHMalla, CKHHY HM Xa.h>HHe H AaAe OHHMa WTO oaroneravme sarouerxv, a caM .I\'VTH1' aa )KeHY, OCTaBH je n BpaTH ce I~vnu CRura oua, A If>erOBa »ceaa npevaaae ce aa jeanora OA IDe· rOBHX xpvrosa ca cnaA6e.

OA rora A,ma C3.MCOH ce rroxe CBeTHTH <I>HAHcTHMllHMa. KaA cc nparn cnoxre TaCTY .. aastepaaajvha Aa ce C )KeHOM nosrapa, H A03Ha,Ll.e /I.a ce OHa npevxaaa, OH YAOBH TpHCTa AHCHlla, npnseace IDI eanax.ene A'y'\.ICBC aa perrone, II nvcrn HX V AeTHHY <PHAHCTIIM.sana. AHCHlle cnaxnure cny AeTHHY nozsrseeeav H rrenoacrseaeav, H amrorpa.xe II xiacxnasaxc <PHAIICTIIMUIl HaJl.1IiCAe Aa ce OCi3eTC Caxtconv, naopvacanre ce H noboure Y 3eMibY JYAejcKY Aa Tpa)l(C \a ra H3AUAY. CaMCOH AOrryCTH Jenpejmta Aa ra CBe)Ky y ABa HOlm vx.a 11 O,\Be~w V nenpnjarea.cxn OKO. H KaA ra AOBeAowe K OKO\\, II <I>n:\JICTIf'l.l11H ra AOqeKaille BHqynII 0A paAOCTH, OH paCKHHY V1Ka KOjHJ\tIa Genre cneaan, AoxBaTH ca 3el\L-be Marapeny 'le.h>ycT II rtofin I-bOM TIICyl1.y <PIIAHCTIIMalla. Ilourro TO ylflfHII, CaMCOH OC(:TII .t',<.t je )KC,\aH jaico, OH aaaarm xa Tocnoav, HaAajynH ce Aa he l\1Y noxrohn: H 0AMax ce OTBOPII npea IbHM H3BOP, H3 xor CC HaITI! BOAe. - Ilpobe HeKO npene: <PUAHCTIHlqII A03Hawe, Aa CaMCOH HOnHRQ Y rpaay Taaa, U aarnopmne BpUTa rpaacxa, cnpexrajvhn ce A,a ra yGujy, 1.JUM CB;,)lIe; ;1i\l1 CUl\ICOH YCTaAe y nOHOn, H mvena spara rpa.xcxa ca otia AOBpaTKa II nnrxvna nx C npeaopHHUO!\I aaje.ano, II ua CBOjHM paMeHlIMU oanece UX naspx rope xoja je npcxra XeBpOHY.

H rxe, nenpajarezsn Cal\1COHOBU A03HaAoille AU je 3aMHAOBaO AeBojKY Aa'l..H:AY, <PU,\UCTHMibaHKY. OHH je norrraare Aa OA CaMCOHa CU3Ha rajnv lberonc cnare. CUMCOH joj nOBepII 1'ajHY H pesre:

"OPHTBU nnjc HIKa;\ npeuiaa npexo rxase Moje OA caxrora pobea a:

Aa ce 06pHjel\t ocraen.va OlI Me cnara Moja". AaAIIAa AOCTaBn TO KHe30BHMa cpll!\UCTIIMCKUM, H OHII joj AaAowe otiehane aosue. 110TOM, Kat\' CaM:CClJ npna nvr aacna, AaAIIAa noana t.IOBeKa Koill ra ofipnja, If. OCTaBH ra cnara iserona. OHAa ra <PHAHCTHMUII YXBa· TlIllIe, nciconaure .My Ot.{U, OKOBaIlIe ra Y ABoje nepare II narepanre fa AU MeibC v TaMHlIl(H. Iflro je BlIIlIe pacxa xoca CaMCOHOBa H YKOAUKO ce AVilla ILerOBa BHIlIe qUCTUAa xajarsesr aa csoje saoAYAe, ,rCOAHKO je name pacaa y IbeMy II npenannsa caara. JeAHOM ce <PH.\HCTHMIUI HCKynHIIIe Aa rrpnaecv CBe4aHY )KPTBy 60ry Aarouy H Aa cc npoaecexe. I-DHM3 A0ue;WUle 113 TUMIII1I..\e C;:'\I,"'OHa; OHH MV ce noacsresaxv, a OH hvraure. HaMeCTHwe ra H3MeDV ABa cry6a cpearsa, IIU xojaaa crajanre Kyna. Y TO apesre y AOMy 6exy cnn Ime30BH <pHAHCTHMCKH, a aa KPOBY AO TPH racvhe .h>YAH H )KeHa, xoju r.\eAaxy KaKO Casscon nrpa, If 3aBaIIH CaMCOH Ka Tocnoav: .Tocnosel onosseaa Me ce, MOAIIM Te, H yKpeIIH Me

71

C3MO C3A3, 0 Iio)l(e: M ce OCBeIHM jeaannvr Cl>KAHCTHMUHMa sa 06a OKa Moja". H aarpan CaMCOH ABa cpezasa c-ry6a H HacAOHII ce na IbUX, aa jeA3H AecUOM, a na APym AeBOM CBOjOM PYKOM. Kylia naae H noon CBe y u.oj; H norn6e Cl>HAHCTHMaIla aame KM U casr yMHpawe, Hero OHHX xoje noou sa )I(HBOTa caora, CaMcoH je 6uo cYAHja Hspascsaua ABaAeceT roaaaa. .

47. DpBOCBeDITellHK DAHJe H npopox C8MyHdo.

I. Uap. 1-7.

TIoc-\eAlLH cYARja H3PaHA>CKH 6HO je npopox CaMYHAO (H3 1\0AeHa Aesnjeaa). POARTeA>H CaMyuAoBH Ayro He HMaoaxy Aeue H crora cy BeOMa TyroBaAu, jep cy Hapaa.sua HeMaH.e Aelle CMaTpaAu aa Ka3HY EmKjy.l Jt:AalInYI, KaA ce CPAaqHO MOAHAa Borv npez, CKlIHHjOM (y CHAOMY), MaTH CaMYHAOBa AHa, 3aBeTOBa ce Borv Aa he CHHa, aKO joj ra Eor noaapa, nOCBeTHTH focnoAY; OH aehe nHTH BlIHa, U (ipnraa nche npeha rrperco raase rserone. Ear je ~lyO MOAHTBY AmIHY H OHa A06H CHHa. AHa My AaAe HMe CaM1{Hl\o. UiTO 3H3'-1ll acnpomeaa Y Bora. KaA CaMYHAo noozpacre, OHa ra AOBCAt! y CKHHHjV H AaAe npBOCBeUlTCHuKY HAHjy, Aa CAy)KH Focrroay cnera /IUIBOTa cnora. HAHje je Y TO npeue 6HO H CYAuja y JbpauA>Y. CaMYHAO OCTaAe Aa )KHBU KOA Cr<HHHje H onae ce BaCIIHTaRao DOA PYKOBOACTBOM npBOCBeUITeHUKOBHM. OH je 6HO Aouap U noGO)KaH, naico je npez, C060M HMao pbane npmrepe. CUHOBli Hxajenn, csenrrennna O<l»HHje U cItHHec, 611All cy A>YAH nopO'lHH; OHn ey CAY)KHMI Borv 6e3 cuepaocra, spebaaa .-bYAe xojn ey AOAa3HAlI y CI<HHHjy paatr npaaamarsa zcprasa, U cnojmr pbaDH:ll BAa.\aEbeM paaapahaan cY HapOA~ HAllje je BIIAeo CaMYHAOBY n06mT(HOCT U noxeo ra ynoTpe6A>aBaTH Aa CAY)Kll npez, I'ocnoaoss.

CaMYIIAO je YBeK cnasao Y CKHHHjU, Y 6A1l311HU HAHjeBo.i.

JeAHOM Kp03a can OH qy rxac KujU ra je aaao, OH nOXHTa I-lAniv If pe-te: "eBO Me, mTO CH Me snao". HAHje My OArOBOpu: "HucaM re asao, MAM Aesn"; CaMYUAO Aexce U oner ra JI03Ba rxac. Ilpabe HAHjy, aAH onaj OAroBOPH: "HHcaM re ssao". lfCTO ce rrOHoBH [om jeAHOM. UHAa HAuje pasvxreae, Aa Ae'lKa 30Be I'ocnoa, H pese My:

"HAH Ae3n: a aKO re 30BHe, a TU peua: rosopa I'ocrroae, qyje cAyra TBOj. CaMVlIAO Ae)Ke II 'IV raac KOjH ra aaame. OH QArOBOpu, xaxo ra je HaY'lliO J.Lmje. Taaa I'ocnoz, OTKpU CaMyHAY, Aa lie CBa Kyna HAHjeBa rrorHHYTH 3aTO,IllTO je HAHje anao, KaKO 6e3- 6O:>KHO paae H.erOBH CllHOBH II Hllje nx 06Y3AaBao. Cvrpaaan CaMl,'HAO peste HAujV. nrra My je xaaao Tocrroa. HAHje noxopao npHMH OBO npescxaaatr,e. OA rora A06a H3paHA>IlH A03HaAome, Aa ce Ca~1VHAo YAOCTOjHO Aa 6YAe rrpopox fOCnOAH.ll. Y6p30 ce ncrrvHI{ npeacxaaaaatse CaMYHAOBO. <J>HAHCTIIMIlI{ nanazome na BOjCKV li3paH,\.cKY H pa36Hllie je. Taaa raaaapa H3paHA>CKI{ pexonre: Ail AOHeceMo U3 CllAoMa Konxer sasera. Aa 6YAe Me!;y nasra H H36aRII Hac U3 PYKY nerrpajareesa naumx", TID H.HXOBOj MOA6H HAHje nOCAa C HoUMa KOB'ler ca CBemTeHUUUMa O~HHjeM H «I>HHeCOM. lf3paHll>llH neceao AO"leKame xoaxer, a <J>HAUCTllMllH ce vnxannune

1 ITOH. 3aK. 25 .• ; Pyre 4, to.

72

H noeaxaure: "TelllKO aaaal Bor je Aowao y OKO H>HXOB. To je oaa] Bor llITO nooM MHcnpue". AMI KOB'Ier He nOMO)Ke H3PaHA:r .~a; H,HX orter pasemne cl>HAlICTHMIUI. O$HMje M «PMHec nora- 6ome, a Koexer AODaAe poncrna. Focnoa noxasa H3PaHlbY, Aa CBeTa crnap Helie nOMOOO OHHMa, KOjM He nOIlITyjy CBeTe sanoBeCTH Boxcje, qYSIIlH Aa je KOB'Ier 3aBeTa aapooh>eH, HAHje DaAC ea C'IOAHlle HaY3HaK KO,.:\ spara, H CAOMH spar H \,Mpe. OH je C5HO CVAHja qeTPAeceT rOAHHa.

AAH je KOB'Ier 6HO BeAHKa caermsa, CAaBa Bora Hapaazseaa.

Bor He I\OnYCTH Aa CAaBY Iberosv vnmnre HAOAonOKAOHHUH. <PHAHCTHMUH cy ce BpAO paAOBaAH, UITO cy aanaeaaxn Konner 3LlBeTa; OHH cy CMClTpaAH Koaser :3Cl bora jeupejcxora H:o.1HCAUAII cy Aa cy 3apo6HAH Caxtora Bora. OHH AOHeCOllle KOB'Ier Y rpaa .A3OT H nOCTaBHIlIe V 1,OMY 60ra csora. Aaroua. CYTpaAaH vbome Y AOM, OHH ce vxcacavure: rpvn AaroHoB Ae)Kame HU'.[HUe npea Koaverou, a TAaBa H o6e PYKe oacexeae 6exy na nparv: ,¥CKOPO ua CTaucm:JU..\HMa AJoTa nojasmue ce lUVibc:mr; a nUI":HHUY aa lDHBaMa carnpaxv MUllleBH. <PIIAHCTHMUH npeaeconre KOBqer Y AP~TH rpaa (Fer), - H TaMO ce AorOAH HCTO; HCTO ce AorOAH II Y rpehese rpasv (ACltaAOHY). Taaa oAAyqHllle Aa spare Koaner. PaAII Tora HaqHHHllle HOBa KOAa, MeTHYlUe Konsrer ua H>HX H MaAH KOBqe)I(Hli C MHIIIHMa II ca CAHKaMa CBOjHX IllYibCBa na ;'KPTBy DOry IbpaH1DeBY, vnperoure y KOAa ABe xpase AOjHAJ.IUe, xoje jour HC 6exv npesaae, H nvcrnnre HX 6C3 BOnC. Kpane -casse oaneaorue KOBl-lCr Y xpajene jenpejcxe H aavcranmue ce ! q ILHBH Jespejana Hcvca, 6AH3Y rpaaa Bercesaeca. Y OBOMC rpaav xaID-naxy AeBlITH. 'OHH cKHAolUe KOBl-Ier C KOAa; KOAa HCeKOIII;! na APsa, a xpane npnnecotue Borv aa )KPTBy. AMI no CTaHOBHHKe Bercezreca nnje 6HO neceo OCTaHaK Kon-rera Y rsnxoav rpa.w. J..IHorH Meny lDHMa xoja He rrourronaxv 3aKOH xoja je h>YAIIMa 'HenocBeheHllM aatipatsaaao Aa ce AOTUqy csermse, aaraeaaxv AP'CKO Y Koaner, 360r xera I'ocnoa Ka3HH CMpnV neaecer THcylia mYAa. Taaa CTaHOBHIIUH Bercexreca npeaaxoure Konerer V rpaz.v KHpHjaT-JapIIMY.

Tlpobe ABaAeceT rO;\,HHa OA Ka:KO je Kos-rer oCA060oeH. H.3- paHh>UH ce H I\a.i\,e xxarsaxv HAOAHMa, 3601' qera cy H CTpaAaAIl no,\ ct)HAH~THl\mHMa. HanOCAeTKY necpehe HX onaxrermne: OB'I nOKajHuqKH rrcrpazcmne Bora II MOiDaxy I'a Aa 11M nonorae. 1'0- cnoa HM nOBpaTH CBOjV MHAOCT n nocrasa CaMVHAa Aa HM 6YAe CVAHja. CaMYH1\O yHHIIlTH BAOAe, OCA060AH Hapaa.sue OA BAaCTII cl>HAHCTHMaua H jour Ayro nOCAe Tora vnpanzeame I-IaPOAOM.

48. Hcropnja 0 PYTH.

Y spene cYAHja cyceAHH aapozn 6HAH cy CTaAHH aenpnjal'e.l»H Hapaazsana. AAH ce AoraoaAo H TO, Aa cy nOHeKU l'yoHHun npHMaAH nepy y I'ocnoaa Bora, H onsa cy HX lf3paHibuH cMaTpaAu sa cnoje CYHapoAHHKe. TaKBa ie 6HAa Moasxa PYTa,. qHjH je )KHBOT onncan y KJbH:JH 0 PyTU. JeAaH \.fOBel' H3 BI1T,\elCJl.ta (EAu;r,e .. AU) ca )KeHOM HOjC:\fHHOM H ca ABa CHHa, 360r TAaAH y CBOjOj 3e1\t.\,M, npecexa ce Y 3CMI'oY J\W<.IBCJ(y, II TaMO My ce ClIHOBH onceamne MoaBIWMa. TaMO nosrpeure H OH 1-1 CHHOBH rserosn. OHAcl

73

JDerOBa YA ")BMQa Hojesiaaa OAAyqH Aa ce apara y oTau6HHY. Hsene CHaXI~ noboure C lbOMe. IIyTeM HX HojeMHHa CTaAe narosapara: HAue, nparure ce CB3Ka Y AOM MaTepe csoje. I'ocnos, aerca naxr V':lHHH MHAOCT, xao UITO BH Yl.lHHHCTe YMpAHMa 11 MeH"". JeAHa cuaxa llAal.1VhlI nocxvura HojeMIIHY H BpaTH ceo A APyra~ PYTa, pe-rc: "rAe ce rOA TH nacrananr, aacranahv ce H ja; TBOj je napoz, MOj tsapoa, H TBOj je Bor MOj Eor; CMPT lie Me casropaCT'-lBHTH C roGO:\1". HojeMHH3 H PYTa AOI;ollle V JCMA,V 113- paHIOCKY, nacramnne ce y BHTAejeMV H xpan.axv ce KAacjeM xoje je PVTi1 na6Hp'-lHAa na ITmIHheBeHHM IDHBaMa.1 I'ocnoz, Ear narpa-

Taaa Boa pexe PYTH: ••• na6UpQH na ILUB" ,11,0 nesepa ••• (PVTa 2, 17)

J Y ::;aKUHY }r"pmtA>CJ~OM je iFIJHlCaHO: "A xa, ,KaIL?TC POA 3C\1.'\>C ':BOj~ .. ueMoj nO)KCTII caCBHM ",IIBe csoje, UIITll naolfp<m no :lKeTBU; HeN OCTaUH CliPOMaxy AOlllJbaKY (Aen. '-1').

74

,AI{ l\rry aa IhCHY A06poTy H nonrrosarse npesra CBeKpBH. HspaH.bUH m.moaxy 3aKOa, aKO KOjH Hspaa.san yMpe H He OCTaBlI nopoaa, Aa je IberOB Haj6AH)KH 'poDaK A'l)KaH Aa ce O)KeHH 'lAO- 8HllOM 'lMpAora, a .. xena H3 rora 6paKa cuarpaaa c'l sa AeItV VMpAora. Oaaj 3aKOH Ha3HBao ce 3aKOH cpoAHIDffie aese, Y TO apesse )KHBCO je y BHTAejeM'l [eaaa 60raT 'lOBeK, Bo3, PODaK PyTHHa M'l;~<a Tlo 3aKOH'l CpOAHH'lKe nese OH ce O)KeHH CHPOMalllHOM MoaBTWM. KaA AOOHllle CHHa (08I1Aa), xceae ronopaxv HojeMHHH: " r- \a je 5AarOCAOBeH I'ocnoa KOjH 're nnje oCTaBHo 6ea naCAeAHHKa! Aa ce liMe Iberoso CAaBH 'l Hapaazsv", H 3aHCTa, HMe OBIIAOBO npocaasn ce: OH je OlIO orau Jeceja, ona AaBllAa napa.

AOIiA L(APEBA

I. A 0 11 0 A CAe II ape T B a. 1100-589. r. npe Xpncra,

49. CaYAa 6IIpajy II nOMa3'lj'l aa napa no BO.bH· 6o)Kjoj.

I. lJ;ap. rA. 8-12.

Ka,\ CaMYHAo OCTapH, nOCTaBH cnoje CHHOBe aa c'lAIIje y jY)KHH~1 xpajeaaxra 3Cl\libC H3pa'.·L\:,Che. CaM OH fieure npaannan cvAHja; a.\I1 l-herOBII CHHOBH He oexy TaKBH: 6exy nOAMHT.bHBH II cybaxv HaOnaIW. Hapox je ono He3aAOBOA>aH TaKBHM C'lAOM. Je;.1 a J-1TIYT, crapeun-ne H3palL\:,CKe ,\obciwe CagY-HAY II pexoure My:

"TH ca ocrapno, a cnnonn T!30jH He XOAC TUOjHM nYTCBHMa; 3aTO nOCTaBH HaM napa Aa HaM CYAH, xao IllTO je Y CBlIX napoz,a, Aa HAe npez, HaMa H' BOAH naure paroae", CaMYHAO ce 05paTH Eory Y MOAHTBH II AOOH 3anOBeCT Aa IIcnYHII MOAOY HapoAa II Aa ~f TOM npH:\HKOM xaxce npana napa xoja he HM uapOBaTII.

Y TO speste 'I KOAeHY BeHHjaMHHOBY )KHBeO je 3HaTaH 'lOBeK Knc, Ou nxrabarne CHHa CaVAa. Meny Ii3paHA>UHMa He 6ellle Aenurera MAaAHna. JeAaHnYT KHCY HeCTa xtarapmra, H OH nocf:a CHHa Aa HX Tpa)KII. Tpaxcehn MarapHue, CaVA vbe V rpaa rze je )KlmeO CaMYHAO, H xreae Aa vnara npopoxa EO)Kja, rAe Aa Tpa)KII M.arapHue. Y TO npeue CaMYHAO je nmao aa npa3HHK, Aa npm-IOCM )f(PTBy. Ha nyTy cperne CaVAa H A06H OA I'ocrroaa aarronecr Aa fa noxtaxce aa BAa,,\aOua Ii3paMAlY. He 'leKajynH Aa ra CaYA rnrra, CaMVHAO MY peste Aa cy MarapHIJ;e nabene, Y3e ra C060M aa npas!JHK, JTOC::1,\H fa na npso MeCTO H AaAe M'y nO'laCHO napse (nAenKY) 0.,\ xcpraeae ),UmOTl-IH,e. HUKO nnje 3HC10, 3aJJ1TO npopox vxaavje Talmo TIOIHTOBalbe M_\aAMny. CYTpaAaH CaMVMAO ncnparn CaVAa H3D~H rpaaa H ('HAC, nacaxio, icaz, je cxvra CaVAoB naxtaxao uanpea, H.1AH na fAaBY CaYAOBY CVA C Y.beM M pesre My: .Focrroa re rronasvie Aa 6YAelU BOD Ii3paII.bY, II eBO ,TH 3HaKa: aa IIYTY heur nahn ,ABa 'lOnCKa, xojn he TH penn, Aa cy ce raoje MarapHT~e HaIllAC H Aane TH ABa xaeoa: nO'IOM ne Te cpecrn npopouu, II CHnR ne na Te Ayx rOcnOAILH, re hem npopOKOBaTH C ILIIMa". CBe ce AOfO~H.\O, xao UITO je pexao npopox,

Ilocse aexora speneaa CaMyHA.O n03Ba napos, Y MHcnv. H TaMO I1peA CBRMa 6aIlU KOQKY. KO Aa 6YAe nap, KoI.tKa llaAe Ha CaYAa. MHom H3 aapoaa, YCXHlieHU BUCOKHM paCTOM CaYAOBHM. paao ra npaaname aa napa. Taxa CaMYUAO xasa HapOAY npaaa uapcxa, R HalIRCa Y KlDRry U Merny je rrpea I'ocnoaoss. AAH HHCY CBn 6JL,\H 3AOBOA>HH OBHM H360pOM. HeKH rosopaxv: "Taj AD fie Hac H::>6aBHfH?" H lie AOHeCOllle \tV Aapa. HapOA ce pasabe KYnaMa, a CaVA ce BpaTH KYOH H 6aBA>allle ce 3eMA>OpaAJLOM, oseKy.iVOH 'IHM lie ce CBPlllHTH pacnpa Meoy IbpaUA>UHMa. ¥CKOPO Aooome Y rpaa rAe )KUBA>allle CaVA nOCAaHHUH H3 rpaza Jaaaca H pexoure, Aa cY AMoHHoaHH oncean rpaz, H Aa Hel\mjy cnare Aa nOTHcHY nerrpajarezsa. CaVA OAMax ncesre na rrapxaz, caoja ABa uoaa, xojmta je opao, H paaacxa OBY nap-rae, V CBe xpajese 3eM.be nopvsnranm, Aa De TaKO YlIHHHTH C rOBeAUMa oaora, KO He Aooe y 60j. Ha napes n03UB XHTHO Aohe THcyoa HaopY)KaHJ.fX CHHOBa Hapaaa.eeax H JYAHHHX, H On paafinje AMoHHoaHe. floCAe Te no6eAe caa HapOA ce ca6pa Y I'axraxv H OBAe CBe'laHO npnsna CaVAa aa napa. Taaa CaMVHAO pe-te HapOAY: "He OACTVnajre OA Tocrroaa. Hero My CAV)KUTe CBUM cpnexr CBOjUM, U 1'0- crrox nehe GCTaBllTH napoxa cnora: a ja OV ceo l\!oAHTU aa sac II vnvhasara nac na nvr A06ap H npan, AKO AH 3AO vmsnaare, nponauihere H BH U nap saur".

50. CaYA He cavura Bora H Bor ra oA6aQyje.

I. IJ;ap. 13. 1--14. 15.

CaYA je opraunaonao cTaAHV BojCKY Y 113pauibY, vcneumo je parosao C MoaBI~HMa, AMoHHoaHHMa, MAYMejuuMa, U HapOllUTO C <PUAUCTuMuuMa, U TUMe je npomapno csojv napesnav. AAHie nanvtcao na ce6e rnen EO)KjH lllTO je fiuo CaMOBOA>aH H unje upumo nenocpeane 3anOBeCHi EO)Kje. M3pan:h>UH cv HMaAn o5Hl1:tj AU ~'O'IH para npnnoce )KPTBl~ borv. KaA je CaVA nourao ~, U',i npOTUB (I>HAHcTUMaua. Caavnao My oApeAu pOK, KaA Tpe6a Aa Aone H npnnece )f(PTBy. AMI C~YA He xreae xeicarn. H~ro ca». 6e3 CBelllTCHlIKa, nprmece Bory na )KpTBY OHO lllTO .ie fiHAO 0.<'.pebeno aa rraA,eHBIW. qHM je CBPlllHO )KpTBORalbe, Aooe CaMynAo H pexe My: ,,AYl\O CH paano lllTO HHCU AP)KaO 3anOBeCTH Focnoaa Bora, a caaa napcrso TBOjC Bene ce aaapxcarn. I'ccnoa je nanrao ce6n 'Io!Jelm no cpuv CBoMe".

nOCAe nexora upesreaa Focnoz, rtpexo CaM~Aa 3aITOBCAH CaYAy,\3 HCKopeHH AMaAUKOBQC, He urre.aeha Hn A>VAe, "n CTOKY. Ot,p)lCaBlIIH no6eA.Y, CaYA ncrpefia Mat-IeM CBe AMaAHKOBue, aAD nourreaa uapa IbHXORa Arara H caxvaa lllTO oellle 6oA>e OA CTOKe, usroaapajvhn ce, Aa fiajarn: HapOA )KeAH Aa Ty CTOKV rmaaece Borv na xcprnv. KaA CaMYUAO Aot5e H caaxa 0 TOMe, pese CaVAY: ,,rrOCAVUIHOCT je oOA>a OA )l(pTBe, jep je uenocavnmocr xao rpex 0,11. 'Iapmna, II aenoxopaocr HCTO llITO H MAOAonOKAOHCTBO. OA6a. uno en pen Tocnoarsy, ::JaTO je Ii OH Tc6e OAoaUHO Aa He 6y~elll nap", nOCAe OP.HX pesn, OH XTeAe OTHOU, aAD ra CaVA TaKO jaxo vxsarn aa CKyT OA nxanrra, 'Aa ra nouena, CaMynAo My pese: "oAaAPo je I'ocnon uapcrso M3panA>eBO oz, reee AaHac, H Aao ra 6AH)K}beMY TBOMe, KOjH je 6oA>H OA reee", CaVA My pese: ,,3rpe.

76

WHO cau, aAH Mll caaa yqRml 1IaCT npea CTapeWHHaMa II napoAOM: ~paTH ce ca MIIOM Aa ce nOKAOHHM Tocnoav wry TBOj\,!~". CaMYH-""O ce npara ca CaYAOM, H nOKAOHH ce CaVA I'ocnoav. 3a 1·HM CaMYHAO can y6H Arant saro llITO je \·6uo l\-tHorc Haparr.sHe, H ornae. OA Tor MHa OH naure HRje BRAeo Cavaa,

51. nOMa38!Le AaBHAa sa uapa H !LerOBO Y3BUWe!Le. 1. i(ap. 16-17.

KaA, je Tocnoa oA6aI.:(Ho CaYAa, CaMYRAO no Boxcjoj sanoneCTH nobe Y rpaz, BHTAejeM, npanece TaMO caexauv 'Kprny Borv H nOMMa "A>ell! AellKa AaBRA,a, MAanera CHHa Jecejesa, npavavxa B030na II -PYTHHa. AaBHA 6ellIe naan, AeIII1X OllB1V II npajaraa MIl.la. H3AHBajynH y.be na rAaBY AaBRA,OBY, CaMYHAO HHIWM He pexe, Aa ra Tocnoa aauersvje aa napa H3paHA>CKora. OA Tor A06a Avx EOj!~.iH 6er.iIe na AaBHA,Y, a OA CaYAa OTHAe. H CTaAe 3AH Ayx Y3H,mnpanaTH CaYAa; rsera y6HjallIe AocaAa. OHAa My HeKO rrocaaerona Aa noc.svura rVCAe, II CaYA aanonexn, Aa My nOTpU)[(:C! lIOBeKa, rcojn A06po rYAH. Taaa jeaan OA cAyry peve: "CBO ja 3Ha" AaBHAa, cnna Jecejesa: OH YMe Ao6po YAapanI y rvcxe, xpa6ap ie JYHaR, II naueraa je II xen, II I'ocnoz, je C !bUM". CaVA nOCAa no AaBIIAa, IT nOCTaBII ra ~.a My HOCH opvxcje, AaBHA ce I-IaCTaHU Y Anopv CaYAoBY. KaA je na napa HaHAa3HAa AocaAa, AaDIIA YAnpaure v rvcxe H nesame csoje ncaaue, H Aaxure 6H CaYAY: aao ,".yx OCTUB;\,UlllC ra. Cay.'. :3aBOAH AaBHAa.

YOp30 ce AaA,e AaBIIAY npHAHKa, Aa ce npocaaan Y 3eMA>H.

CaVA none V par npOHIB <PHAHCTHMaQa, a AaBHA ce BpaTH KvnH 1>.8 qvna onue oua csora. KaA ce OBQe npH6AH)l(UllIe, H3 OKOAa <I>I!j\BcTHMaQa II3I1ne AHB, fOAHjaT. fOAI1jaT H3Hne. nanpex H naxame Ieapejrora: "llITO CTe 1I3allIAH yP,pCTZlBlIlH: ce? Hncaxt AII _ia CPHAIlLTlIMibaHHH, a BII cxvre CaY-AOIle? Haafiepnre jeanora I13!\1eby eeoc, na nexa naabe I( MeHII. ARO Me aaxjasa H norvon Me, MH lieMO Ba:\1: OIHH cxvre: aKO All ja isera HaAjaqaM II nory6IIM, OHAa here Bli UIITn naua cavre, II cAY'KHl'leTe naa". HIIKO OA Jenpeja H~ cxreae H3anII npOTlIB AHBa, 6e3 063IIpa na TO, IlITO je CaVA ofiefino ,\a narpaaa no6eAHHKa BeAIIKHM 6oraTcTBoM, Aa My Aa CBOjy xhep aa )l(eHY H Aa Kyny ona iserosa ytIlIHH CAo6oAHOM. Y TO BpeMe Jecej je nocxao AaBHAa aa BOjCKY, Aa pacrrara aa 3ApaB-"De cnoje crapaje 6pane II Aa lIM oanece AeceT xAe60Ba II rrpzceaa /KIUa, a i\eCeT MAaAHX capana THcynHIIKY na Aap. AOllIaBllIH v OJW, AaBllA qy, KaI<O ce I'oxnjar noacsaeaanre IbpaHlhQIIMa II OA!lVlJII ce Aa cau nOAeAH MerAaH C !bIIMe. OH ce nnje V3Aao y CBOjy cnarv, Hero je TBPAO neponao Y TIOMOn nO)l(jy. H Tocrroz, nOMO)[(e )\.etRH/W. OH V6H I'oanjara H3 rtpahxe II Mal.JeM ozce-re My fAaBY. <f>HAHCl'JIMQH ynaanrenn paseeronre ce, a If3paHA>I.:(U lIX AaAez<o rarsaxv.

52. Cay.\ rOHH AaBHAa. CaYAoBa CMpT.

I. Llap. 18-28. II. i(ap. 1.

Ilocxe rroeeae AaBHAoBe HaA fOAHjaToM, CaYA ra nOCTaBlI npso HaA BojHHI.:(HMa, sa TIIM aa THcynHHKa, H AaAe My CBOjV

77

$):

;" '#' "

"

......... A.. \

.. . ... - .. ~."-~.

Taao AalU1A aa.Aja"la I'oaajara H VOH ra (I CaMVHA. 17) xhep sa 'KCHV, aAH V HeTO spene aasabaure aeroso] eAaBH, CVMlbHBO srorpanre na rsera, 60jenH ra CC, H nOCTa My BeqHTH aenpnjarezs. HCKOMl.KO nvra Cay.\ noxvmaaanre Aa v6Hje AaBHAa, qat raoajynH ra KOnJhCM, xac AajynH My onacae nOPYKC. AAH je AaBHA V CBHM8 AeAHMa CBojHM 6HO naaeran, H I'ocnoz, 6eIlIe C }bHM. JeAHOM Cavx ornopeao pe-te CHI-IY CBOMe JOHaTaHy', KOjH BOOMa .!Dy6- .!Dame AaBHAa: .,AOK.'\C je )l(HB eHH Jecejes aa 3eM.!DH, He hem ce yrBPNITH HH TH, HH uapcrno rsoje: jep je 3aCAV)l(HO CMpT". JoHaTaH ee cTaAC 3aV3HMaTH sa AaBHAa. Taaa ce CaVA paaraeaa Ii 6aUH ce KOIll\,eM H8 CHHa, aAH He noroaa, JOHaTaH ce YBepH, Aa H>eron OTa~ Mp3H AaBHAa, H jasa TO CBOMe npHjaTe.!DY. AaBHA no-

18

1je)KC. ITYTCM, Y BOMBH, npBOCBellITeHHK My AaAe XAe50Be nOCTaR.JbCHC H MatI fOAHjaTOB. V ]J(ltICTKY ce AdBllA cxpauaure no ropaxia jYftejCKHM, rAe ce C H,HM YAP\')l\lJllle cne n-eroan pobaua H OK"> xerapa CTOTUHe lbYAH OrOptIeHHX, nOTAatIeHHX H AY)KHHKa. Llap' nobe C BOjCKOM Aa Tpa'KH AaBHAa, aAH ra He Morallle naha, MeDYTHM, AanHAY ncnaae npHAHKa Aa y5Hje CaYAa. JeAaHnYT Cava ybe y nd'iHHY, rAe je 5uo AaBHA ca cavraxta. AaBHA KPHlllOM OJ\cexe CKyT 0/\ naanrra rsercaa, II KaA CaYA aaxaxcanre H3 nehnne, BHKHy My: "nape, rocnoaanel sanrro cxvrnam UITO TH Ka)KY lbY,<\H rcojn ronope: eTO AaBl-I,c\, Tpa:>RH rsoje 3AO? EBO, oxe MOj, eBO, BHAH CKyT OA naamra csora Y PYllH MOjOj; oacercox ra, a Te6e He y5HX. Tloaaaj H BHAH Aa HeMa 3Aa HH nenpanae Y PYllH MOjOj H Aa TR l1HcaM 3J'PCUlHO. PeKOx, nehv AurHYTH PYKe cnoje na rocnoxapa cnora, jep je nOMa3aJUIK Tocrroan.n". CaVA npII3Ha Aa ra je Y3aAYt-\ CYMl-bHtIHO, H naasvhtr pesre: "je AH TO TBOj rxac CHHe AaBHAel npaanjn ca 0,\ MeHe, I'ocnoa nexa TH BpaTH A05po sa OBO nrro ClI MH y'-HlHHO AaHac. 11 caxa, eBU 3f!2.\[ Aa hem 33L\eAO OnTII uap, 3aKYHH MH ce Aa nehetu JIClpeGHTH nOTmviCTB3 xiora''. AamIA cc 3aKAe. II CaYA OTIIAe Kynn.

Ilpobe HeKO apexre. CaYA 3a60paBH na cnoje noxajarse H oner nohe C nojcrcosr Aa Tpa)KH AaBHAa. CaYA HaMeCTH OKO y ropaaa Flaxe noh, AaBHA AODe KPHllTOM Y urarop CaYAoB, Y3e xonzse nrro MV 5ellle nofio.xetro l.JeAO rxase, H l.Jallly aa BOAY, H3HDe na APyrV CTpaHY, CTaAe na BPX 6pAa H no=re BHKaTH: "BOjHHllH CaYAoBH, aa<"AY)KHAH ere CMpT mTO HHCTe l.JYBaAH rocnoxapa cnora, rrouaaaHHKa I'ocno.xn.cra. EBO noraez.ajre, rAe ie xorrzse uapeao H tIallla aanoxv IIJTO MV 6cmc '-leAO rAaBC?" CaYA ce np06VAH, nosna raac A,3BHAOB, yrACLl,3 cnoje xorr.se Y InerOBHM PYI(aMa, npaana Aa je }'OHHO AaB]/B,a, trasna ra CBOjHM CHHOM H n03Ba K cefin. AAH My A,aBBA peve: .Focnox he n\aTHTH CBaKOMe rro rrpaaan rseroaoj! KaKO je xanac MCHH Apara 5HAa Ayma rnoja, TaKO nexa 5YAe Apa· ra xtoja AYUIa npex I'ocnoaoxs, H nexa Me H36aBH OA CBaKe HeBO/b<;:. OHH ce pacraxonre. CaVA ce nparu xvhn, a AaBHA OTU \e rrapv <pHAHCTH1\ICKO.'lil KOjH M'1 ,".,a,L\e aa cranoaarse rpaz, CHK1'.:lL

<PHAHCTHMllH cxvrmnre BeAHKY BOjCKY rrpOTHB Hspaa.sana.

CaVA H3HDe noorns IbHX. Henpnjarez-n ce cYK06UIe Y ropaxta £elmyjcKHM. C'TpauIHCl AocaAa MoplIAa je AYlllV CaYAoBY; ocehao je necpehv. H xreo Aa KaKO 6lIAO caana, nrra he ce 35HTH. Y EHAOPY )KHBA,arne Y TO spexre xcena, xoja je ronopaxa Aa MO)Ke npopeha 61J/~vnHOCT II H3a3HBaTH MpTBe. CBOjHM BpaI)6HHaMa OHa je napaxa napox II npaanoaepan lbYAH neponaxv joj. K rso] H oTHAe CaVA II 3aMOAH je Aa H3a30Be CaMYHAa, KOjH je CKOPO yMpO. Bpa'Iapa rrpncraae H rrocre rararn, OHa je 3HaAa Aa napa lbYAe rrpasnoBCPHC H He osrexnaanre Aa joj ce KO jaan, MH rae, OHa vieaanrrvr BHAe Aa nexo H3Aa3I1 H3 3eMlbe, H rrOBHKa OA crpaxa. "illTa CH BlfAeAa?" - vrnrra je nap .. .Bora caa BHAeAa lllTO H3Aa3I1 H3 3eMLhe. CaVA oner vmrra: "KaKaB je?" )KeHa 0ArOBopH: crap '-lOBeK H3Aa3H OlPHYT naaurrest", CaVA je snao Aa je TO CaMyHAO, H rrOKAOHH My ce /\0 3CMLbe.

Taaa CaMYIfAO vmrra CaYAa: ,,3allITO CH Me Y3HeMHpHO?"

CaYA OArOBOpH: "y HeBO}DH can BCAHKOj, jep cl>1Lt\IlCTHMllH sasoj-

79

nmnue na MC, a Bor je oacrvnno OA Me He H HC oaroaapa MU name lUI npeno npopoxa, HU 'l cnv, 3aTO n03BUX Te5e Aa MU xaaceur lIITa fly VllUHUTU?" CaMYH/.o My pesre: ,,3aUlTO MeH~ mrram, Ka,l, je Focrtoz, oacrvnao OA Teoe? Tocnoz, je YllUHUO KaKO je Ka3aO IlPCKO Melle: jep je I'ocnoz, ncrprao uapcrso H3 rsoje PYKe H Aao ra AaBH.'!,v. CVTpa new II TU If CUHOBII TBOjU OUTU KOA MeBe Ii OKO 1I3paUAlCKH npeaahe I'ocnoz, V PYKe CPUAHCTHMl.J;UMa". OBe PC··Hi ynAaJJJUWC Cavxa, H OH neCBCCTaH naae na 3eMl.,y. YOp30 ce BOjcue CYKOOHllIC na necpehv Hapanzsana. Tpa CUHa CaYAOBa nomnvnre, a CaVA TeIUKO parsen you caxs cetie, He )KeAcnH Aa naaae BcnpHjaTCA>UMa Y pvxe,

AUBIfA je llyO aa CMpT CaYAOBY OA jeanora AMaAuKOBu;a, KOjH )KCAeOH Aa MV ce AO/.\,BOPH, AOHCCC My uapcxa BCHaU; II pexe, Aa je OH YOHO CaVAa no lLeroBoj MOAOH. AaBHA 3anOBeAII Aa nory6e 'lor AMaAHKOBua, xao YOHU;Y Boxcjera nOMa3aHIlKa, II ropxo OIIAaJamawe CMPT CaYAOBY n. APyra,cBora JOHaTaHa.

53. AaBHA nocraje nap, Hlapeise jenpejcxora uapcrna. AaBDAOBa nOOO)KHOCT. ncaAMH AaBHAoBH.

II. Uap. 2. 1-11. 5-8; I. AHeB. 13. 15-17. (22, 7-10).

Ilocxe CaVAOBC CMpTIl AaBIlA CC spara Y jYA,ejcKH rpas, Xeapon. hOACHO J~)Al'lBO 0AMax ra npIl3B8 sa napa, II OB OIl no:\W3UH na napcrso HaA AOl\JOM JYAHHHM. A BaA OCTaAHM KOAeHHMa 3aIJapH ce .Jenocre], OOAeCT8H, MaAOYMHH CHH CaYAOB. YOCTaAOM ona noz.exa uapcrna rpajaxa je sa M8AO. IIOCAe ceAaM rOAHHa, KaA J CBOCTe ja ':'OHLUC, OKOHQa ce nouern,a Y HapOAY, II CBa KOAeHa Hapanx.eaa npnanaine sa csora napa AaBII,.'I,a H novaaame ra na uapcmo, I'ocnoz, je OYHrAei\.,HO rrosrarao AaBHAV V CBHMa AeAHMa W,erORHM. Onaj uap norcopn nOA CBOjy BAaCT Moasue, Capue, HAY' xiejue, AMoHHnaHe II OTe HeKOAHKO TpaAOBa CPIlAIlCTIIMUHMa. H

'nnw, JJ,apCTBO jYAejcKo sa BAa,w n.eroae nOCTaAe neAHKO H CHAno; 0110 ce npOCTIlpaAO OA Cpeaoaexmora Mopa AO Ey<ppaTa, OA ,AaM8cKa AO MHCI-Ipa, C Xauasrom, uapexr THPCKHM, AaBIIA fienre Y npujaTeA>CKHM OAHocHMa. KaKO je CBaKO KOAeHO )KeAeAO Aa nap )Klmn Y rseroav rpaxv, AaBHA, H36epe TaKaB rpaz, xoja mtje rrpnrraxao HHjeAHoMc KOAeHY. Meoy KOACHHMa JYAHHHM H BenajaxnrHOBUl\( ?01B/naxv Jenvcejn, xaHaHCKO rrxexte, KOjIl HMaoaxv vrnpbemr rpC:A JepycaAlIM. AaBHA OCBOjH Taj rpaa, YTBPAII V JDeM\r ropy CnoHCKV, nOAH)lte na lhOj BeAHqaHCTBeHU ABopau, carpaaa ooraTY CKHHHjy H caevano npenece Y lhy Koaser aasera (113 KIlPHj ;'\1'.J apinaa).

C TpIlAecer XHA.aAa oAaopaHIlx h>YAIl AaBIIA OTIlAe V Kn:pRjar-Japnsr. Tasro MeTHYllIe KOBtIer na HOBa KOAa II rroneaoute ra Y Jepvcaamr, TIoA npeABoAHHmTBoM AaBIlAoBHM l:bpaUA>Wf cy HIUAIl rrpez, KOBtIerOM, csapajvha na pa3HHM HHcTPYMeHTHMa; nopea KOBQera HIUao je JbpaHAlau; Yaa. OKO jesrrora ryMHa BOAOBR' noreronre na crpatrv. Y3a XTeAe Aa npIlAP)KIl KOBtIer, AOTatIe ra ce H naae srpran, To YJIAarnIl AaBIlAa. .Kaxo lie AOOIl K MeHIl KOB\.leI I'ocnoarsn? Pelle 011 H OCT<.LBH KOBQer y jeauoj KVOIl na nyry. Ilocae HeKOI apesseaa ,h,aBIIA n03Ba CBemTeHIlKe II pese JIM: ,,He mi.l.>a Aa HOCH KOB"Ier Boxcjn HHIW, ocnxr ACBHTa, jep je I-bIlX H3a-

80

AaSHA ¥3 xap«p¥ rreaa neease - nCCtAMe rOcnoA¥

6pao I'ocnoz, Aa aoce Kesner I'ocrroaa Bora II Aa My CAY)Ke AO nexa, na 3aTO BIl, nor.vaaapu nOpOAHI..:(a Meoy AeBlITlIMa, AOHecare Kosver Tocnoaa Bora na MeCTO xoje can My crrpexmo", OraAOIlie no Koauer. Osora rrvra noraaaapn nOpOAHI..:(a AeBHTCKHX noneure ra I-Ia paxeanaa, xao IIITO je sanoaeaao Mojcaje, a AeBHTII

81

nenaxy npea IbHM ncaaste H cnnpaxy aa cnpasaaa My3HtlKHM. CaM Aa.BIIA. orpavr lIAaUlTeM OA TaHKOra naarna, C OIl/\.ehKOM AaHeHIIM na ce6e, nrpame npea xosseroa, HCK33yjylin THMe cBOjV PaAOCT. IIpe noaacxa npnaeure npea KOB'leroM CeAaM )KpTaBa, II MHOro )KpTaB8 6u npaneceao K8i\ rrOCTaBHIIIe Kosxer V CKHHIIjIl. MHxaaa, :JKeHa AaBH,&OBa, nocxrarpanre CBe'laHH npeaoc Koasera, H BHAeBmH Aa AaBlIA nrpa npez, lLHM, oeVAII napa V CPIty CBOMe. KaA AaBHA AODe Kynn, na npexop JKeHHH OArOBopH: "TIpeA rocrrOAOM Koja Me je H3a6pao Aa 6VAeM BOD HapoAV arpao caM II arpahv, H jom hy ce sehsra rrOHH3HTH H jour liV MalLH 6HTH ce6H".

Ee.3 oosnpa ua cpehaa :JKHBOT, AaBHA8 je CTaAHO V3HeMHpasaxa .'dHCaO, lUTO JKHBll V KyliH OA KeAPOBa APBeTa, a Komer EoA<.jH crojn nOA maTOpO\L OH je JKeAeO Aa C8311Aa xpaxr I'oorroav. CBOjy xurcao OTKPHO je npopoxy HaTaHY. TIpOpOK npao oAfOBOPH:

"JllTO TH je rOA Y cpnv HAll, tIHHH", aAH HCTe nohn AOOH OTKpHaerse OA Bora: "HAH II penn CAY3H MOMe AaBHAY: TH Mil aeheur casaaara Kyne Aa y I-LOj H3CTaBaM, jep ca npOAIIO MHoro KPBH na 3eMh>H H BO,\1-10 nexmce parose, TH henr POAHTH CHHa, H OH lie 6HTH 'lOBeK MHpaH. Ja liy My AaTH MHpa OA CBHjy aenpnjarea,a IberOBHX. OH he ca3HAaTH AOM HMeHy MOMe, H YTBPAuhy npecro uapcrua l~eroBa y Hapanzsv AO sexa, Ja liy My 6UTH OTaU, U OIl lie MH 611TH CHH, H MHAO":T Moja Heile ce YKAOHHTH oA lbera".

AaBHA je OCTaBHO rrocxe ce6e MHoro Hcasassa (rj. MOAHTaBa y CTHXClBHMa), KOjH caennsaaajv KlbHry Cserora nHCMa Hcaarap. Krsnra je TaKO Ha3BaHa no My3H'lKOj cnpaan ca AeceT JKHl(a, na KOjOj je AaBHA cnapao, KaA je rrenao cnoje ncaasre, AaBHA je neaao ncaaxe H y paAOCTU H y ry3H. IbHMa je HCKa31IBao csojvsepv y Tocnoaa, HaAY aa cnacerse, h>y6aB H CMepHOCT npeua Borv, cnoje icajan,e 300r rpexona. OH je Y H,Hl\Ia BeililHOM rOBopHO 0 ce6H, aAII je nOHeKaA CBOjy napcxy CAaBY H 0YAyily CAaBY csora cmra, KOMe je uasrereeno Aa C33HAa xpan, a TaKO HCTO H CBOjy Tyry H HaAV na crracen-e, OnHCHBaO TaKBHM ItPTaMa, Aa ce Y lLHMa BHAH CAHKa - tIac ofieharrora CAal3HOra Ilapa Hspaazseaa Mecaje, - CHHa Eoxcja, tIHjeM uapoaarsv nehe OHTH xpaja, tIac oeehanora seaaxora MytIeHHI<a, Jarrsera, Koje Y3e rpexe CBeTa, qnja cy crpaz.an-a ORAa He ca Hseroaa rpexa, Hero 300r rpexoaa CBHjy h>YAH. Taxo, aarrpxaep, AaBHl\ rosopa 0 CBOjHM nenpajarex.mta:

"YCTajy napena 3eMaA)CKH, H KHe30BH ce cKynmajy na rOCIIOAa H na IIoMa3aHHKa (Xpncra) Hserona. rOCnOA MH peve: TH CH CHH Moj, Ja 're caz, POAllX. HmTH y Mene H Aany TH aapoze y nacAeAcTBo, II xpajese 3eMah>CKe Te6H y APJKaBY" (TIc. 2.). CAaBV uaponarsa CHHa cnora AaBHA onncyje TaI(BHM upraua, xoje ce t\wry OAHOCHTH caxto na Xpacra: .rrpouaerahe y AaHe lberoBe npaBeAHHK; KAalbahe My ce CBR napena, CBH aapoan oHlie My IIOI\OPHH; OH he H30aBHTH Ayme y60rIIX OA npeaape Ii HaCHh>a, 6.\arOCAOBuhe ce y lbeMY caa lIAeMeHa na 3eMh>H H CBH HapOAH he ra 3BaTH 6AaJKeHHM" (TIc. 72.). 0 CBOjHM CTpaAaIbHMa u;ap_ roBOPlI TaRO, Aa cy ce pexa rserose OyKBaAHO acrrvnaae na XPHcry: "ja casr nOACMex h>YAIIMa H pyr HapOAY. Koja He BHAe, CBH MH ce pyrajy, pasBaibyjy vera, Mamy rAaBOM H roaope: OCAOHHO ee aa I'ocnoaa, aexa My nOMQ)Ke; nexa ra H30aBH, aKO ra MHAyje.

82

CaCYWH ce KpenOCT Moja H je3HK MOj DpHOH\' sa I'pAO. IIp060- AOllie pvxe H rtore Moje. AeAe XalDHHe Moje Meny co60M, H sa AOAaMY MOjy 6aI-tajy )KApe6". (Ilc. 22.), II y IICTO apene AaBHA acxasvje HaAY aa aacxpcesse: "TH nehem ocranara AyIIIe Moje y naKAY. HlfTlf hem AaTlf Aa cseran TBOj BHAlf TPYAOCT" (Ilc. 16.). TaKO je ITCaAMOneBaq 6lfO V lfCTO apeue II DpOPOK.

HeBo&€) aa BAaAe AaBHAoBe. JiYHa ABeCaAOMAteBa.

II. IJ;ap. 11. 12. IS-18.

CTaAHH vcneca H CAaBa ,A.aBHAoBa OCAaOHllIe y lbeMY CMepHY HaAY aa Bora, np06YAHme ocehaje caaonyaaarsa H caaoaaaurha II AOBeAollIe ra AO MopaAHora naaa.

JeAHOM. rrrerajyhn ce no 3HAlfH3Ma rpaACKHM, AaBHA BHAe l\L\aAY )KeHY. BHpcaBHjy, cyrrpyry Yplfje Xerejannna, YHYKy napcxora caBeTHIIKa AxHTo<}leAa, II nO)KeAII Aa ce lbOMe O)KeHII. KaKO je Ypnja Y TO apeue 6IIO y parv npOTIIB AMOHIIoaHa Y AaBIIAY ce POAII )KeAla Aa Ypnja nonrae. OH naje Morao nooeAIITH Y ceOII OBY pbasy )Ke"'oY II 3anOBeAII BOjCKOBOOII Aa YpIIjy Y spene ooja MeTHe na TalCBO MeCTO, Aa ra y6IIjy. Ilapena je )KeAla OHAa H3- spurena. Bnpcannja nOCTa YAOBHqa H AaBIIA ce O)KeHII lbOMe.

Y6p30 Bapcasaja POAII caaa, a AaBlfA If He onazcaure Aa je ¥'IHHlfO BeAIIKII rpex npes, Boron. Taaa My ce, no Boxcjoj aanoBeCTII, jaan npopox HaTaH II IICrrpJIlIa: "y jeAHoMe rpaAy 6exy ABa t,lOBeKa, jeAaH 60raT a APyrlf caposrax. Borarn lfMallie oaaua II roneaa BpAO MHOro; a caponax nexranre HIIlIITa AO jeAHY MaAY OBlIHIJ;y. KOjy fieme KyrrIIO, II xparsame je, Te OApaCTe Y3a lb II va Aeuv iseronv, II [ebanre OA lberOBa aaxoraja, II 113 llieroBe l.Iallie mrjame II na KpHAY My cnananre, II 6eme My RaO KhH. A Aooe nyTHHK K ooraToMe qOBeKY, a lbeMY Oil )Kao vsera OA CBejHX oaana Ila 3rOTOBH rryTHHKy KOjH AolSe K lbeMY". AaBHA menHO pexe HaTaHY: "TaKO )KHB 6110 I'ocrroz, (Tj. KYHeM ce I'ocnoAOM), 3aCAY)KHO je CMpT onaj xoja je TO yqlfHlfO, If OBLlY nexa MaTH yqeTBOpo". Taaa HaTaH ozroaopa AaBlfAY: "Ja caM 're noxraaao aa napa BaA Hspaa.sea: 3alIlTO elf npespeo pea I'oCnOAEbY? Yplfjy Xerejnaa YOlfO ca MaqeM AMOHlfoaHa, If vaeo ca )KeHY rseroav ce6lf aa )KeHY; 3aTO aehe ce OAManlf Maq OA AOMa TBora. EBO Ja ny nOAlffHYTH na Te 3AO lf3 AOMa mora", II pese AaBHA HaT3m!: "carpemllX Tocnoav", HaTaH My OAroBOPlf: ,,If I'ocnoa je npoaeo rpex TBOj; aehem yMpeTlf, aAH he 3aTO YMPeTH CRR xoja Tlf ce POAlfO". OBO rrpexcxaaarse lfCIIYHHAO ce. AaBHA je aa CIIOMeH csora xajaisa cnesao (SO.) ncaaan: CMHAyj ce aa Me, Boace .•. "

Y AOUY AaBlfAOBY nacrasonre HeBOAle, xoje My Bor nOCAa xao I,aaHY aa rpexe. Hseroa ClfH ABecaAoM savae ce sa cecrpv CBOjV, KOjy YBpeAH crapaja neroa 6paT, If y6lf ra, a CaM vrese napy recypCKOM. I10cAe HeKOAIIKO rOAHHa AaBlfA ce Ca)KaAH BaA ABecaAoMOM H AOrryCTH My Aa ce BpaTH Kylln. Taaa AaecaAOM HaMHCAH Aa OA oua OTMe npecro, II 3aTO ce crapaure Aa 3aA06Hje HapoAHY AlyoaB. Caaxora AaHa yjyTPY OH lf3Aa)K3l1IC na rpaacxa npara, rpa.atne ce II .tby6A1ame c OHHMa xoja My DpUA3)Kaxy AA MY ce nOKAOHe, a aKO je cperao xoaexa Aa uAe na-

83

py, CPAatIHO ra je pacnnrauao ,~ AeAY I-LCroBOM H 3aTHM ronopao, "BHAHlll, CTBap je rsoja A06p.l. II npaaexaa: aAH TC HeMa KO cac ... vnrarn KOA napa, KaA 6HX ja OHO nOCTaBkeH Aa cYAHM Y 3eMA>H Aa CBaKH MeHH AOAa3H }{OjH HI.~a nOCAa na CYAY, - ja 6HX My Aao npaBHUY". Taxo ce ABecaAOM KPHlllOM 3aBAa'IHO Y cpue H3- panzsaua H ycneo je Y OHOMe, 33 lJHM je TC:rKHO. I'xac 0 lberoBoj A06pOTI-I H npaBll'IHOCTH paaneo ce no CBeMY UapCTBy H MHom noxceaeure Aa ra H3AHrHY ira npecro. A03HaBlllH 0 TOMe, AaecaAOM 3al\lOAH oua Aa HAe y XeBpOH Aa npmrece »cprae. Tauo cc caopaurc lbcrOBe npHCTaAHUC H naaopame fa aa uapa H3paIlkCKOr. Aaecaxoxt nobe C J-bH.'\1.a na AaBHAa. AaBHA A03HaAc aa CHHon,beBY 6YEY, KaA jorn He 6elUe cnpesraa Aa ce 6paUH H MopaAe 6eJJWl11 11:3 .T epvcaxaua ca CBOjOM nopOAHuOM H lUeCT CTOTHHa cf>HAHcTHMal~a, KOjH TeK lUTO crazome y lberOBY CAY:rK6y: HapOA je TIAa'-lynH ncnpahao napa, KaA je AaBHA npeurao npexo nOTOKa KeAPOHa I-beMY ce npHAPY)KH npaocaenrrenmc C Konseron sasera: aAH AaBH)l IiOJ\IOAHBlUH ce npez, KOB'-IerOJl.{, 3anOBeAI-i: npaocneurreHHKy Aa ce BpaTH C lbUM Y rpax, pexasura: .arco HaDeM MUAOCT npex I'ocnozou, OH lie Me AOBeCTU narpar, H Aalie MH Aa orrer BH,I\HM Hsera H Hseros AOM", a can none Aake. Ha ropy MaCJl.HHCRY .l\aBHA H3Hoe 60c, nOKpHBeHe rxane, H ropxo naaxarne. OBAe My /,OCTaBHfI1C, Aa je AXHTocpeA npeurao I-Ia CTpaHY AaecaxoxoseBy. To je aa AaBHAa 6HAa BeAHKa necpeha, jep cy caBCTH AXHTO<j:>e:,oBH CMaTpaHH 'raaa xao KaA HeKO rpaxcn ynYTCTBa OA Bora. \JYBlllH 0 H~AajcTBY cnora CaBCTl-lHKa, AaBHA nOBHKa: "pa30Hj naMepy AXHTOCPCAOBY I'ocnoae", H OAMax H3Aa BapeA6y CBOMC npnjaTekY Xycajy, Aa rrpernopno npebe na CTpaHY ABecaAOMkeBY H Aa ce crapa Aa pvmn casere AXHTocpeAOBe. Y 3eMkaMa KOAeHa BCI-IH_iaMHHoBa AaBHAa cpere CHMej, H3 poaa CaYAOBa, H craae ra KAeTH H 6auaTH ce aa I-b KaMeJbeM. Hapen nojnoaa XTeAc Aa y6Hje Casreja, aAH AaBHA pexe: "HeKa ra, nexa ncyje; eTO, H MOj CI1H rpaxca AYruy Mojy. AKO HM I'ocnoa EpaTH A06po aa rrcosxv n.erosv". MeoYT11M Aaecaxou yoe y JepycaAHM. Osae ra AOtIeKa Xvcaj II peue, I\a lie ra CA\J)h:UTlI. AXlITOCPCA nocaserosa Aa onMax nOUlIbY no.s, lberOBHM npeABOAHHUITBOM jeAaH OApeA nojcxe, y norepv aa AaBHAoM, H Aa fa y611jy. AAH Xycaj onapame onaj caner H OA, csoje crpane caBeTOBaUIe Aa CC caxvrnr caa HapOA 11 TeK rana Aa ce rtobe na AaBHAa. CaBeT Xvcajen 6H npmosen, OHAa ce AXHTocpeA y o-rajarsy 06eCH.

AaBHA, npebe nperco JOPAaHa. OBAe nabe MHoro npH~TaAI-rn;a 11 CKynH nojcxv. Bojcrce ce CYKooHlUe. ABeCaAOMA>eBa BOJcKa 6H paatinjena, cav Aaecaxoa rrofiezxe, y apexre 6ercTBa 3aTIAeTe ce KOCOM: cnojoxs Y rpan,e, 06ecH na isexrv . H 6eme ySnilC"T T<_'lA AaBHA AQ3Ha aa OBO, BeOMa -ce pacrvaen H ropxo OIIAaKHBame C_~{PT ABeCaAOl\1keny. 1l0CAe Aaecaxous-eae CMpTH 6YHa ce y6p30 npexparn,

55. nOMa3albe COJl.OMOHfl aa napa. MYAPOCT COJl.OMOHoBa.

III. II;ap. ra. 3.

Irap AaBHA AO)l<I-lBe Ay60KY CTapOCT. JOlU aa )KHBOTa OH OApezn za cnora HacAeAHHKa CHIm csora COl\OMOHa, KOjU je TaAa

84

T8,4,a peae CoAOMOH: pacjeuare )KUDU AUJeTe na ADo.le H nOAaj'h. nOAOBHHY jeAHoj a nOAOBHHV APyroj (I nap. 3, 2S)

HMao ocasmaecr roaaaa, csesaao ra nouaace H saaenrra My NJ. Ca3:HAa xpass Borv YMeCTo CKHHHje, paAlI lIera je OUO caripao MHoro 3AaTa, cpeopa, MeAH H ApBeTa H crrpesrao cue IlPTe:>Ke H CAHK€'.

85

CoAo.Mo.H nose csoje napoaaae CPA3lffio.M Mo.AHTBOM. IIOCAe A,aBH.A.o.Be csrpra on o.THAe Y Taaaoa, rAe je y TO. A06a 6HAa Mojcajeaa CKHHHja, H TaMo. npaaece XJLbaAY )l(pTaBa IIaA.eHBJ:Vl. IIOCAe To.ra jaaa My ce Tocnoa Y CHY H pese: ,,HIIITH nrra xo.hem Aa m AaM". Co.Ao.Mo.H MOkame Bora OsaKO: "rOcnoAe! TH CH noCTaBlIO CAyry Csora napess aa MeCTO AaBUAa OQa Mora. Aaj CAyaH CBo.Me cpue Pa3YMHO Aa MO}Ke CYAHm HapOAY TBOMe II pacnoaaaBam A06po H 3Ao.. Jep KO Mo.}Ke CVARTH HapoAy TBOMe raxo BeAHKOM?" Ha o.BY MOAHTBY Tocnoa My OArOBOPH: "ICaA TO. HIIlTem, a He mnTeIII Ayra }KHBOTa. HHm 6Aara, HHTH AyIIIa aenpajareaa CBOjHX, Hero mnrenr pasvwa Aa YMelU CYAHTH, eBO m AajeM cpue MyAPO H pa3YMHO, H OHO IIITO HHCH HCKao: H 6Aaro, II CAasy, Aa raxsora KaKaB hem TH 6HTH He lie 6HTH Meoy uapesaaa csera sexa raora. Haxo Y3HAeIII MOjHM nYTeBHMa AP}KeliH ypeA6e Moje H 3anOBeCTH Moje, xao mTO je HIIIao AaBHA, OTa~ rso], npo.AY.»rnliy AaHe TBoje". COAOMOH ce np06YAu 11 seceao yoe y JepvCaAHM, rAe rrpanece }KpTBe na.eennue npea KOBtrerOM sasera.

Y6p30 COAOMOHY ncnaae npUAUKa Aa noxazce CBOjy MYAPOCT.

JeAaHnYT AODome My ABe }KeHe. JeAHa je /.\p)KaAa AeTe na pyxaxta. a AP\lTa CTaAe napy rOBOpHTU: "rOcnOAaPY! ja H OBa }KeHa CeAHMO Y jeAHoj Kylin H He 6elIle HHKO APym CHaMa Y Kylin. Cnaxa OA Hac POAH AeTe. Ilpomae noha yMpe CHH oae }KeHe, jep OBa AC}Ke aa In. Ila YCTaBlIlU y IIOHonn Y3e CHHa Mora acxpaj MeHe, H CTaBH ra ce6H Y aapvsje, a cnora CHHa MPTBora CTaBH MeHH Y aapvsje, A KaA YCTax yjYTPY Aa nOAojuM CUHa. a TO MpTaB; aAH KaA pasraeaax yjyTPY, a TO He 6eme MOj CHH". AAH APvra :>ReHa, xoja je Ap.lKaAa xa PYKaMa }KHBO AeTe, oarosopa:

HHje TaKO, Hero je rno] CHH oaaj MpTBH, a MOj CHH osaj }KHBH". )KeHe ce CTaAOme npeIIHPaTH. PeIlIHTH IDHXOB cnop 6HAO je BpAO TeJIlKO. AAH je COAOMOH saao, Aa lie MaTH nnme }KaAHTH treAO, Hero. Tyoa )KeHa, a napezn: "paceQHTe }KHBO AeTe aa ABoje H noAajTe nOAOllHIIY jeanoj, a nOAonHHY APyroj". Taaa }KeHa, trHjH je CHH 6HO >KHB, nOBHKa: ,,nOAajTe IDoi3H AeTe }KHBO H neuojre ra y6HjaTH", a APyra pexe: "HeKa He 6YAe HH MeHH, HH Te6H, paceQIIl'e ra". COAOMOH BHAe xoja je xcena MaTH AeTHlba, H peae: .nosajre OHOj >KIIBO AeTe, aesrojre ra y6HjaTH, oaa My je MaTH". MYAPoCT COAoMoHoBa 3aqyAHAa je CBe.

56. 3HAaILe H ocaehetse jepYCaAHMCKo.r xpasra. 1010. r. npe XPHCTa

III. nap. 5-7, 15-51; 8. 9, 1-9; II. ABeB, 2-7. rA.

COAOMOH 113BpIllH AeAO xoje My je Bor HaMeHHO H oran 3aaenrrao, H Ca3HAa neAINaHCTBeHH xpax Y JepyCaAHMY, na 6PAY MopHja, rAe je no npeAaIDY ABpaM npHHOCHo. aa }KPTBY CHHa CBOra Hcaxa, COAOMOHOB xpan 6HO je ca3HAaH no HCTOMe nAaHY, no KOMe H Mojcnjeaa CKHHHja, CaMO MHo.ro. Belin H I5oramjH. Kaxo je BeAIItraHCTBeH 6HO ona] xpau, BHAH ce H3 To.ra, nrro cy CBH fberoBH 3HAoBH H3HyTpa, }KpTBeHIIQH, CTOAOBH H xepYBHMH 6HAH OOAO.IKeHH trHCTHM 3AaToM; a OA 3AaTa cy 6HAH HatrHIDeHH II cBelilf>aUH, KaAHOHIIQe, MamHQe H CBH ¥KpacH. Ha 3HAaIDy paaaso je CTO OCaMAeCeT XHh>aAa PaAHHKa H TPH XHh>aAe TPHcTa HaA- 30pHHl(a MOTPHAH cy na PaA. KaA je xpaa 6HO Ao.BpmeH H Y Hoera

86

YHeceR Kosaer aanera, CAaBa Tocnozrsa ("I BHAY 06AaKa) HanyHH ra. COAOMOH KAeqe npez, )l(pTBeHUKOM, nOAIDKe PYKe He6y II MO.lbalIIe ce, M Tocnoz, "I OBOMe xpasav npmra MOAHTBe He caMO IhpallA>aI.ta, Ben II csaxora TyDHHqa, Kojllybe Aa ce MOAH "I ILeyV, qyBlIIH aa CAaBY Bora H3paHA>eBa. KaA COAOMyH AOBPIDH MC> AIITBY, C He6a cabe oran, aa npanpaaeseae )KpTBe, H CAaBa ToCnOAH>a HanyHH AOM. lIo cBpIIIeTKY ceAMOAHeBHHX npasaasa, K.aA ce MaPOA pasnbe H3 JepYCaAHMa, I'ocnoa ce Hony jasa COAOMOIIY no APVfH nyr, xao IIITO My ce janao II y faBaOHY, peae MY, ,M lie na TOMe MeCTY npauarn MOAHTBe aapoaa, aKO 6"1 ~ BPIIIlIO Hserose 3anOBeCTII. "AMI aKO BB II CIIHOBII BaIIIlI", peste Focrroz, ,,He Y3AP>JmTe 3anOBeCTH II ypeAa6a Mojax u CTaHeTe CAY)1(IITII APyn·{M 6oroBHMa II KAalhaTlI lIM ce, TaAa fly IICTpe6HTH H3PaHA>a ca 3eMme, KOjy cau BaM Aao, H onaj xpau xojn can nOCBeTHO lIMeHY CBOMe, oAl5an;HflY OA Ce6e, II HapaHm he nOCTaTH npaxa H nOAcxrex MeDY CBHMa HapOAHMa."

57. CAaBa CoAoMoHona. Hseron MOPaAHII BaA II xajarse, Hepeaa H nOCAeAILH AaHM lherOBor uaposarsa,

III. l1;ap. 7, 1-12. 9, 17-28. 10. 11.

COAOMOH je 6uo najcaannnja Meby napesmra no MYAPOCTU II ooraTcTBY. OH je casnaao BeAUqaHCTBeHII ABopau; y JepycaAlIMY, noaarao HeKOAlIKO rpaaona, MeDY KojHMa je HapOtIHTO Ba>J(aH TaAMop y rrvcrarsa, II Aa 611 paanno TprOBllHY Y CBOMe u;apCTBY, OH je HaqUHHO xabe aa Llpaenoxr MOPY. 3a BAaAe rserose JYAa H Hspaaa, );KUBA,axy na Mllpy, CBaKH "I CBOMe BIIHorpaAY a' nOA CMOKBOM CBOjOM, OA AaHa AO Bapcanaje.

I'aac 0 60raTCTBY II MYAPOCTH COAOMOHOBOj nponece ce no C13IIMa OKOAHUM xpajesaaa. Mnora 113 paaHIIX aapoza AOAa>J(axy H3 AaAeKa Aa ra qyjy. TaKO je 113 Apaonje AOIllAa Y Jepvcaxau napmta Cancxa, Aa ncxvma MYAPOCT COAOMOHOBY, OHa My nocrasa MHora rnrrarsa y 06AHKY 3arOHeTKH, II na CBaKO mrrasse Ao61I MYAap OAIODOp. OHa pasraeaa ABopOBe H rpaa H pese: "ja He xreAOX neponarn 1II11O ce rosopaure 0 crnapmra II 0 MYAPOCTU TBOjoj, AOK He AooeM II BUAUM CBOjUM OqUMa; U rxe, HU noxa MH naje Ka3aHO: raoja MYAPOCT II Ao6pOTa HaABHIlIyjy raac KOjU casr CAYIIIaAa. hAaro HapOAY TnOMe. Tocnoz, Kojesiy CU OMIIAlIO, nOCTaBH Te uapen 1I3pallA>Y, Aa CYAIIlH Ii AeAllIIl npaBUU;Y". IIOCAe Tora OHa AaAe COAOMOHY 60raTe IJOKJ{OHe (CTO ABaAeceT TaAaI-IaTa 3AaTa II MHoro MupHca II Aparor xasrersa). H COAOMOH lhY o6Aapn raxobe BpAO 113AaIIIHo.

AAH cpeha yqHHH Aa COAOMOH nocra He6pura. OH craae )1(11- BeTH paCKOIllHO, nOTpOlIIlI cnoje 6oraTcTBo II CTaAe TAatIHTH aaPOA BeAllKllM HaMeTHMa. OCIIM Tora, 6e3 o6311pa aa 3aKOH xoja je Jespejnaa aa6palhllBao Aa ce )l(eHe HAOAOnOKAOHQHMa, OH ce O>J(eMil MHorllM TyI5I1HKaMa. H >J(eHe paaY3AaIIIe cpue !LeroBO: OH AOnyeTH Aa ce "I OKOAHHII JepYCaAHMa norpaze ;)J(pTBeHHQII 6oroBDMa )l(eHa CBOjllX, II MaAO-JIOMaAO II can CTaAe Y3UMaTli yqeIIlfla Y HAOACKHM )KpTBaMa. Tasa I'ocnoz, npexo npopoxa pese CoAO-

87

MOI~y:l ,,3aTO nrro ce HlICH Ap:a<ao casera Mora II vpeaaria Mojnx, orprnvhv OA reoe napcrno H Aany ra CAY3H TBOMe. AAH aa mojera BCKa nehv TO "IjtIHHHTlI paAH A;aI3l1Aa, ona 'rnora: Hero hy fa orpravrn H3 pyKy CHHa raora, AAH Heny oTprHVTH caera uapcrsa, jezrro hy rrAeMe AaTH CHHY TBOMe paAH AaBHAa H paaa Jepvcaaasia". ITocAC onarcnora rtpez.cicasan-a COAOMOHa nanvC1H cpeha, HeKH KHe.iKeBH rroxopeanx napoaa vcraaome rrpOTHB lbera H noneme l.JHHHTH vnaze y 3eMfuY Hapanzscxv, a y caaosse napcrsv jaan CC MHoro He3aAOBOfuHHKa, KOjH vcraaome rrpOTHB COAQl\WHa 300r cvsmne rionel.annx HaMCTa. Boba He3aAOBOlbHHKa ono 'je Jepoaoan, H3 KOACHa JeBpeMOBa, jeaan OA HaA30pHHKa H:' " .. paAHHL~HMa v Jc.pvcaxiorv. A03HaIlll1H 3U TO, COAOMOH aanoBCAM Aa ra KU3HC; axn Jepoaoaxr YTCl.Je y MUCHp. Hecpeha npaaYAH COAo\lOHa A8 ce rprne: OR je npn.manao Aa y 60raTCTBV H CAaBH 3eMafucKoj HeMa cpehe, Aa je cpeha caxo y crpaxv EO.iKjeM H spureisv Hseronnx 3arrOBeCTH.

Csoje xajarse OH je MCKa3ao y KlbH3H, xoja ce 30Be EKAe3HjacT, IIlTO 3HaqH Ifpononeanax. CrroMeHHK csoje MYAPOCTH COADMyH [e OCTaBHO Y KlbH3H Hpnna, r]. KpaTKHx MYAPHX aspexa. OH [e nanncao jonr H KI-bHry necMY HaA necMaM3, V KOjOj je HaC;AH-

Kao fuyoaB hmI,jy npeMa lbYAHMa. - - _

n. AO BABHAOHCKOrAPOnCTBA. 980-589. npe Xpacra,

58. Honeaa. jenpejcxora napcrna Ha JYAejcKo H H3paHlbcKo.

K,aTaK nperaea acropnje uapcraa, Hpopona,

III. nap. 12, 1-12.

Tloc.ve COAO.\1QHOllC cxrpr», 11,erOB CMIl POBoaM OTJ-I,\e v rpa.x Cnxext, rAE~ ce HCKynHO can HapOA 113paHlbcKH Aa Aa 06ehalbe Aa he sepan OHTI-I HOBOMe napv. Y onaj rpaz, Aonome noz, npezBO,'!\ynmTBC'M J ep013Cal\;OBnM H cnn rH:-'3P.AOBOhHH BAaA.o.M COAOMGHOBOM. Jeposoav V HMe napoxa AOne K POBoaMv H pese My: ,,1 EO.) ie OTZlL{ Men-IYO ira Hac Te)KaK japaxt: Hero TH ra caz, oxaxrnaj, na hexro TH CAY;-l<I-ITH". Ponoaxr aaneraapn caner crapana KGjrr CV ]\tV rOnO]JIIAH ,Ila lIcnYHH MOA6v napoaa, II rro caserv nnmrsarca, CBOjHX npnjarezsa, oarosopa: Mo.j orau MeTHVo. je na nac Te)iG1K [apav, a ja hv jour J\OMeTHVTH aa japan sam: oran Ie MO.i runfiao OHQeBJ-!Ma. a ja 11v nac IIIH6aTH 60AibHI<aBH\1 6HQeBI'IMa". qVBUIJI o.AfOBOP POBOaJI.to.B, Hapana.rm pexome: "MII He',<taMC) naCAe,L\CTRa ca Cf-fHOM Jecejenmr. Y nrarope cnoie Hapanzsy". Hapox ce paanbe. Caxto ABa I<Oi\CHa, JYAHHO H BeHHjaMHHOBo., IIPH3Hallle aa cnora napa POBOa\1a. a o.CTaAHX AeCCT Ko.ACHa OAMeTffiTII1e ce 0_\ i~mm AaBII."OBa H If?a6parne sa napa Jeposoava. Ha Taj naqHl-l D;f.I_pC1EO jep.nfdcIW p8CIW.;\C CC na /\Ba: orro rcoje -ie OCT::!_",) U~~"f) Am-ty AaBH4.0ny CTaAe ce 3BaTR JYAejcKo, ca rrpeCTo.HHUOM v JeP\,~\H'fY, a APVI'O ca zecer xoaena 3aAP)Ka HMe H3PaHIbCKO,

1 Pe>m Coaouonose: "fAaBHO je CBeMY InTO CH qyo: Bora ce 6oj, H 3UTlO· RecTH Hserose AP:lKH. jep je TO cue V '{OBeRY". (npOI1. 12. 1~).

88

ca npecTOIIlIu,OM npao y CHxeMY, aa THM y CaMapHjIl. H3Meoy ODHX napcrana 6HAO je rOTOBO CTaAHO nerrpajarezscrno,

Ee3 063Hpa aa nOAeAY napcrsa, JYAeju,H H H3paHlhu,H HMaAH cy MHoro 3aje,-\,HnqKOra: rOBOpHAH cy HCTHM je3HKoM, BepOBaAH y jeaaor a Bora, qyBaAH jeaaa 3aKOH, HMaAH cawo jeaaa xpasr (y Jepvcaxturv), y KOM cy MorAH npHHOCHTH )KpTBe Eory. MorAO ce seposara, Aa he ce 06a uapcrsa oner cnojarn y jeAHO. AAH cy uapean H3paHlhCKI:I CBe Mepe ynoTpe6ibaBaAH Aa TO crrpesre, Jeponoasr, npna Hapauzecxrr nap, 60jenl:l ce, Aa ce lberOBI:I nOAaHI:lu,1:I nocchyjvha qeCTO xpaxt jepycaAMMcKH, He ofipare oner clm,! CoAOMOHOBY, Ponoaxrv, 3a6paHH I:IM Aa oAAa3e y JepycaAI:IM H Aa TaMO npmtoce )KpTBY Borv, UPlTTOM I:IX je narepnnao Aa npmroce )KpTBe rtpea 3AaTHI:IM TeAaAHMa, xoje je nOCTaBI:IO y CBOMe napC1BY. Hacxeanarnr JepOBOaMOBI:I He cano Aa cy nOMaraAI:I nOKAa}baThe TeMIAI:IMa, Hero cy Haql:lHI:IAI:I oxrape TylJl:IM 60rOBI:IMa H TaKO YB()ABAH BapOA y I:IAOAOnOKAOHCTBO. Ee3(0)KHHIliTO Hspaalhau,a, I-bHXOBH paTOBH C JYAeju,I:IMa, najesae cvceanax napoz,a, 6YHe H nepexa y napcrsv, - CBe je OBO nocrvnno pyllII:IAO napCTBO Hapaa.scxo. HanOCAeTE_Y acapcxn nap Caajaanacap OABeAe Hapanzsue v ponCTBO 1:1 pacexn I:IX aa EycppaToM, rAe cy na csaraa H OCTaAH. Hapanzscxo napcrno rpajaao je ABecTa neaecer 1:1 ce-,,:\.aM rOAI:IHa;'3a TO npewe OHO je HMaAO ABaAeceT uapena 1:13 ABaI-meCT paannx AIIHacTl:lja, xoje cy OTI:IMaAe u,apCKI:I npecro jeane OA APYrux_

POBoaM, npan nap jvaejcxn y nOqeTKY je 61:10 nepan npaaoxre Borv H nosrarao nOOO)KHOCT y CBOMe napoav, aAI:I nOCAe HeKOAlIKO roxana 1:1 OH HanYCTI:I spmen,e Mojcnjesa 3aKOHa 1:1 carpaan na nncnnaaa o.vrape 601'0131:1;\1<1 q.elHFJallcKHM. C HAOAnOKAOHCTBOM Y HapOA yue H paanpar H YKopeHH ce Y lbeMy. C apevena rra spcMe nojannxu cy ce Y Jvae-jrr H uapenn IlOOOft<H;I. OmI cy nacnocraslhaMI JICTHHCKO 60rOCA,/JKt:lne V xpaxrv CO.\Ol\WHOnV, rrpLl3;-IOB<1.AH cv cy50Te, HOBOMeCe'-Ije, '-tyBaAI:I nOCTOBe H BepOBaAI:I ,\a cy THMe npIIIHAH can 3aKOH 0 nOnpaBUI:I cpua, 0 qeCTHTOCTH, npaBAI:I, MeoyC06Hoj AJ~T6aBII .\13.'\0 ie KO MHCAHO. 3:no ce 1:1 AoraoaAO Aa cy CAY)KHMI I'ocnozv AOK je 6lIO )KI:IB rr06Q)I(aH nap: '-IHM na-i YMlIpaine, onn oner naaaxv y HAoAorroKAoHcTBO. Ee3(0)KHHIliTO je nory6HAo II napcrno Jvaejcxo. ITo EQ)Kjy AorrYUlTeThY, nan BannAOHCKlI HaByxoAoHOCOP OC)JOJH ra, CfIaAII xpaxr, paapvnnt JcpvcaAHM, a JYN~:!ue O,\Be,\e v porrcrno Y I<OM cv 61lAH ceaasr.xecer rozrnra. Jvaejcxo I~apCTBO rpajaxo je TpHCTa AeBe/~eceT rOAlIHa; sa TO npexre JYAejUH cy HMaAH CCAaMHaeCT uapena: CBlI OHI:I 61:1AH cv H3 AOMa AaBl1AOBa. 3HaMeHHTHjl:l napena jyAejcKH 6UAI:I cy Jocarpar, Jeaexnja H Jocnja.

MHAOCPAHU Bor zcexeo je Aa cnace CBOj napo,s, Aa ca6epe 33AYTaAe osne, Aa vrcperm ibYAe HeCTaAHe 1:1 Aa vreunr n0(0)KHe. 3aTO je CAaO Csoje rAaCHHI(e, npopoxe, I'ocrrox I:IM je 06jaR "'MBaO Cnojv BO,bY, 1:1 OHH je npononeaaxv APVrH!\{ .!\,YAHMa. IlpoPOUH He rosopaxv OA csoje crpane: OHH cy 6UAI:I "nepo V pvnn fOCrrOAIT)oj, TPV6a Y YCTI:IMa l-berOBI:IM". I'pennmxe cy crporo 1:130- 6\lIqaBaAH II npexcxaannaaa HM Ka3He OA Bora: _ n0(0)KHe cy reIITIlAM H3AOl\[ Aa neAonl:l XPI:ICTOC Cnactrress. Aa 6H ce ibyAH

89

ynepHAU Aa cy npopoua nOCAaHHI.Uf DmKjH, fOCnOA OM je AaBaoMoli Aa tJHHe qyAeca H Aa npencxasyjv 6YAyliHOCT. OHM cy ce 383- AU npopoumaa 3aTO, lUTO cy npopauaaa 6YAynuOCT. MHOrHMa ce He Aona,~axy pesa npoposxe: OHH ax rrpezycperaxv c MP)K.lt.OM, Gallaxy aa H>HX KCL"leH>e U WTi1BHlUe U y6Hjaxy ax, AMi je GHAO U TaKBHX H36paHHKa, xoja cy HaYKy npopoxxv lllHPHAH no CBeMY uapcrav: OBH A,YAH Ca'lHH>aBaAH cy ODlliTHHe, HAH mxoae rrpopoxxe H ssaxv ce yqeHMI.Uf H CHIIOBH npoposxa. mTO je BHIUe pacaa 6e36o),KHOCT Y uapcrsv F.l3PaHA>CKOM, y TOAMKO cy Ce 'lelUlie jaBkaAH npopoUH H yseliaBao 6poj rrpOPO'lKHX yqeHHKa.

59. ~apOBaJLe Jepoaoaaono. Bepcxn paCKOA. JepoBo8MoBH HaCAeAH~.

III. nap, 12. 25-34. 13. 14, I~O.

qecTa nYTOBaH>a Hspaazsana y J epYCaAHM Aa ce nOKAOHe DOry, Jeposoanv H3rAeAaxy onacna. "AKO napoz,", MHill.-ballle OH "CTaHe Btill y JepYCaAUM, Aa npHHOCH )KpTBe, cptre lie ce aapoaa 06pal'HTH xa rocnozapv H>erQ,By POBoaMY". Aa cnpexa HapOA Y OBUM nvroaarsaaa, OH caxa OA 3AaTa ABa TeAeTa, nOCTaBH HX Y BeTHkY H ,Aauy, carpaaa npea H>HMa )KpTBeHHKe H peve HapOAY~ "He Tpe6a BHlUe Aa HAeTe y JepyCaAHM; eBO 60rOBa mojax 113- paHky, KOjH cy Te H3BeAH H3 3eMke MHCHpCKe". OCHM TeAaAH, Jeponoan je Ha'lHI-!HO jour H oxrape na BHCHHaMa, nOCTaBHO Y H>HMa CBelUTeHHKe, KOjH HHCY 6HJ\H H3 KOAeHa Aenajeaa, H OpraHH30BaO npa3I-HIKe HaAllK aa J epYCaAHMCKe. TaKBa AeAa uapesa nopozjnrre y HapOAY H3paHkCKOM peAHrH03HH paCKOA. Tocnoz, OAMax 1130- 6AH'll{ u.eroao 6e360)KHHlllTBO. KaA [enap npHHOCHO npny )KpTBY npea BeTHkCKHM TeAeTOM, H3 rOMHAe napoza qy ce rxac "oATape! oxrape! OBaKO BeAM Tocnoa: eBO poanhe ce CHH AOMY AaBHAOBY, no HMeny Jocaja, xoja lie na Te6H KAaTH caeurreaaxe BHCHHa H kYACKe he KOCTH cnaaara aa Te6H. II eBO 3HaKa Aa je TO Focnoz, pexao: OATap lie ce pacrracrn, H npocylie ce neneo no H>eMY". OBO pexe npOPOK, KOjH je AOlllao H3 JYAeje. Jepoaoass npvzca PYKY H peve: .. APYKHTe ra!" AAH ncrora rpeavrrca pvrca rseroaa V3e ce, H ~1<pTBeHMK ce pacnaae. Taaa Jeposoaa CTaAe MOAHTH npopoxar "rrOMOAM ce DOry TBOMe Aa MH ce rroaparn pvxa", llpOPOK ce noMOAH H PYKa uapeaa 03ApaBH. Jepoaoau n03Ba npopoxa cnojoj KYn:u H 06elia My nOKAOHe, aAH rrpopox 0AroBOPH: I1Aa MH AaIU no kylie raoje, He 6ux mnao C To60M. Jep MH je TaKO 3arrOBeAHO I'ocnoa: He jeAH XAe6a, He IIHj BOAe, HHTH ce apahaj HCTHM nyTeM KOjHM oraaenr y BCTHk". PeKaBIIlH TO, npopox H OTHAe H3 BeTHka. Taxa je TaMO )KHBeO jesaa npopox crapau, OH CTH)Ke npopoxa H3 JYAeje, noasa ra CBOjOj KyliH, H KaA je osaj OTKa3HBao, cxara ra H pese "H ja can npopox xao H TH, a aHOeO fOCnOAH>U pese MH: BpaTH ra ca C060M Y csojv Kyliy, aexa jeAe XAe6a H naje BOAe". Ilonepoaa crapuv npopox jYAejcKH H BpaTH ce Y BeTHk. I(aA cebaxv sa CTOAOM, crapan 3aHCTa A06H OTKpHBeH>e OA Bora H peve CBOMe rocry: "OBaKO BeAH Tocnoa: IllTO HHCH nocavmao pesa Focnosrse, TeAO rsoje Helie AoliH Y rp06 orana TBOjUX". nocse Tora on ocauapa MarapI.:(a npopoxv H OnpOCTH ce C H>HM. Ha rryry AaB 3aKAa rrpopoxa jYAejcKor H crajanre KOA rexa, He AH-

90

pajyhH y IberOBa Maraplla, AOK aerazscxa crapau HHje Aomao AQaaannm sa CMPT xoeexa BOJKja, xora npeaapa, Crapan caxpana OPOpOKa Y CBOMe rpooy. - ITa anax JepOBOaM He CHoe C pbasa nvra, Tasa My APyrn npopox, AXllja, peve y HMe I'ocnosrse: "eBo, ja ny nyCTHTH 3AO na AOM Jepoaoassoa H HCTpe6HhV ra H oMemny ra xao IIITO ce MeTe (oy6pe) Aa He O~TaHe HHmTa. H YAapHl:ie Focnoa Hspana,a, Aa he ce 3aA>YlbaTH xao mTO ce lbYlba rpcxa y BOAR n amsvnahe Hapaazsa H3 OBe Aoope 3eMlbe, H pacyhe HX AaAeKO npexo pexe (Evdrpara) 3aTO lIITO na-raname ce6H HAOAe" • .T eposoaa ce He norrpasn HH nOCAe OBHX rrpeacrcasarsa. H pesa npopoxone acnyaanre ce: can rseros AOM 6eme pacxonaa,

Kaana xoja nOCTIDKe AOM Jeposoauoa, He onasrera rserone HaC.\€;\,HHJ<e. OHlI cy qnHUAH IIITO H OH. Mnora cy 6HAH jonr ropa OA rsera. OCllM 3AaTHHX 'l.'.eAaAH OHH CTaAOIIIe nOlliTOBaTH H 60- rose cyceanax napoza H npaaanraxv HM )KpTBe. OBH uapesa YKa 3HBaAH cy CBOjy MHAOCT HAOAOrrOKAOHHLtHMa, a nonrrosaone npaBora Bora rOHUAH CI[ H YOHja~.

60. HeMoli H 6e36oJKHHmTBO POBoaMa H no6o,.\.Ho napoaarse Ace, uapena h'AejcKHX.

III. Ilap. 14, 21-31, 15, 9-24; II. AHeB. 11-16.

POBoaM, CHH COAOMOHOB, y noserxy je OlIO nepan rrpaaone Bory, 3001' <tera je -a n;apCTBO iseroao Y)KHBaAO MHp. OH je YTBp.. AHO HCKOAHKO rpaxoaa y KOAeHI[ JYAHHY; CBClIlTCHHD;H H ACBHTH, a raxobe H MHorH H3 napoz,a, KOjH OCTaAOlliC BCPUB Mojcajesv 3aKOHV, rrpecexnme CC K I-beMY H3 napcrna Hspaazscxora, llITO je TaKone MHoro nosehaxo I-beroBY MOtl.. AAH xerapre l'OAHHe csoje BAaAe OH, a sa IcbHM H HapOA, narrvcranre 3aKOH fOCIIOA!bH, CTClAO; rue 3HAaTH oxrape na BHCHHaMa, nOCTaBHllIe na !bHMa HAOAe H oaaaonre ce paasparv. fOCIIUA Ka3HH u;apCTBO jVAcjCKO THMe, llITO na I-bera narraae nap ]\.'lHCnpCKH, KOjH OCBOjH JCPVCaAIiM, 3aBAaAa OAarOM Ii xpaxra Ii ABopa llITO CTCqC COAOMOH, If JVAcjn;Ii My eraAome 'nxaharn A<:tHaK. Iloxajarse napeno CKlIAe C rsera men EO)KjH H cnace HapOL\ OA nponacrn. ABHja, CHH POBoaMOB, crvna na npeCTO nocae CMpTlI o-rene, H yrAcAamc ce na rsera V 0e3(0)KHHmTBY.

VHVK POBoaMoB Aca nOCTa nap c A06pHM aaaepaua Aa Y3Me sa yrAeA Y CBCMY napa AaBHAa. OH ce crapanre Aa Y CBOMe napCTBY yHHllITIi HAOAOrrOKAOHCTBO, paspvnra HAOACKC )KpTBeHHKe H o.vrape aa BHCHI-JaMa, pa30H HAOAe H H3AaAe 3arrOBeCT Aa CBH spure Mojcnjes 3arWH. 3a OBa rr060)KHa AeAa I'ocnoa ra aarpazn Aa nooeAR nenpajarea,e: OH ycrre Aa 30aU;H japan MHCHpCKlI. Taaa nap cafipa y Jepycaamrv BeAHKH HapOAHH 300P, na KOMe je 6UAO os, .... vxetro Aa ce Ka3HH cMpliy CBaKH KO ce He 06paTH rocnOAY Borv, Aca OABa)KHO H3BpmH OBY OAAyKY: aamasnra HAoAa KOA cnoje MaTepe, OH ra pa36H H crraaa, a MaTepH OAY3Me 3BaH>e naPHLte. AAH na xpajv csora )KHBOTa H Aca noaaece MHoro necpehe, jep ce aanre naaame aa lbVAe, Hero aa Bora. Hseros HaCAeAlIIm ua rrpecroxv OHO je !berOB CHH Joca4>aT.

91

61. Hpopox UAHja. Axan H Oxosaja uapesa H3PaJIA>CKH.

III. Ilap. 29-34. 17-19, 21, 22, 37-40 H 51-53; IV Ilap, 1. 2. 1-15.

Kpajesr BAaAe ACHHe Y JYAejH, Y Hspaaacxoa napcrav 33- napa ce AxaB, xoja je CBOjllM oe30mKHHlllTBOM pa3BpaTHO rOTOBO CaB HapOA. OH ce O)KeHH hepxoxr napa cHAHHCKora, Je3aBeA>Ol\I. peBHOCHOM nourrosares.xoa oorOBa <l>eHHqaHCKHx. ITo )KeHHHOM lIarOBoPY Axas caanaa )KpTBeHHK BaAY Y Cauapaja, n npmropa napoa Aa My ce KAau,a, a npopoxe I'ocnoarse yOHjallie . .6e360)KHUllITBO ce TOAHKO OCHAllAO, Aa je napoz, noxeo aaaeaapasarn nperrse OO)KjHM npOKAeTCTBoM: HeKH XuA Beraaaaaa caaaaa JepHXOH. AAn fa OAMax CHaDe Ka3Ha, xojv rrpeacxasa Hcvc HaBHH; qm.1 XHA YAapH TeMeib rpaav, YMpe My npsenan, a KaA HaMeCTll spara, n3ryon n MAaDera CHHa.

3a BAaAe oe36mfCHOl a napa napanescxor Axana jasa ce npopOI< HARja, H3 rpaaa Tecae, OH je )KHBOO Y nyCTHU,H aa JOPAaHOM, H XOAHO je Y xaibHHaMa OA KaMHibe MaKe, onacan KO)KHHM nojacoxt. KaA ce oe30mKHhlUTI:IO Y UapCTBY u3paUibCKOMe YBenaAO AO Kpc:.jU,HX rpaunua, npopox l-Lmja AODe AxaBY H pese My OA crpane OO)Kje: "TaKO Aa je :>KHB I'ocnoa Bor Hapaazsea, npea KojllM CTojHM, or.ax rOAHHa nehe OUTU poce, HH Aa)KAa, AOK ja He peseu", Ilocxe OBHX peva OH oTHAe. Ilpeacxaaarse npOPOKOBO HCnyHII ce; TpH roanae H nrecr MeCeIJ;H He OH HII poce, HH A3)KAa no CBOj 3eMibH Hapaasscxoj. 300r cyme nojaan ce rAaA H npHHYAH Axasa Aa rpasca MARjy. AAH ra HHrAe He Morallie HanH.

J1POPOK HAHja KpHO ce Y TO npesre Y nyCTHU,H sa JOPAaHOM, nopez, .ieA~ora noroxa, rAe My raBpaHOBH AOHolliaxy xaefia H Meca. KaA I10TOK npecvum, HAHja, no 3anOBeCTH Boxcjoj, nobe y rpaz, Capemy OAII3Y CHAoHa. OBAe je raxobe BAaAaAa crpanraa r1\.aA. Ha RpaTHMa Caperrre HAHja cperne YAOBHUY, xoja cxvnzeanre APBa. ,..AoHecH MH MaAO BOAe Y CYAY Aa ce HannjeM H napxe XAe- 6a", pe-te MAHja. YAoBHua OArOBopH: "TaKO Aa je :iJ\:HB Tocnoa Bor TBOj, HeMaM nexeaa XAeoa AO rpcr 6pauIHa Y 3AeAli u MaAO y.<\>a Y xpxarv: H eTO KyrrnM ApBau;a Aa OTHAeM H 3roTOBHM ce6u H cmrv CBOMe, Aa rrojeaexto, na OHAa M YMpeMO". "He ooj ce", pese joj PPOPOK, "HAll, !IpBO YMeCH MellU jeaan KOAaqUn OA Tora, II AOHecH MU, na nOCAe rOTOBU ceou II cUHy CBOMe. Jep OBaKO BeAll I'ocrroa Bor Hapan.sea: opaIIIHo ce H3 3AeAe nehe nOTpollIHTH, HHTH he Yiba y xpsarv HeCTaTH, AOK He nYCTH Tocrroz, Aa)Kh,a na 3eMibY". Aoopa )KeHa nosepona Hxaja, H yqIiHH KaKO joj OH pe'Ie. HcnVlIH 'ce pe-r npopoxa Bozcjera: HH opallIHo, HH Yibe He noTPOlTIH ceo If/mia ce HaCT<vIH KOA YAOBHu;e. YCKOpO OHa H 60ibe BUAe cxanv Tocnozrsv: YMpe joj CHH jeAHHau; I1AHja ce nOMOAH I'ocnoav, H AeqKO O)KHBe. Taaa YAOBHu;a pese: "caAa 3HaM Aa CH qOBeK EO>T<jH H Aa je pen Tocrroajsa Y TBOjHM YCTHMa HCTHHa".

KaA ce IhpaHi\,UH craaome xajara 300r CBOjHX rpexosa, Hxnja, no Boxcjoj 3anoBcCTH. AODe AxaBY. BHAeBIlIII nponoxa, uap MV pe-te: "jecn All I'll onaj llITO necpehv AOHOCHIII rra 113- pana,a?" I1AHja ozrosopa: "He AOHOCHM ja aecpehv aa Hapanssa, Hero TH H AOM oua rnora OCTaBHBIIIH 3anOBeCTH Focnozjee H TIPHCTaBIlIH sa BaAHMa". 3dTHM OH npeAAO)KH uapv Aa cxvne cae Hspaussne TI rrpopoxe BaAOBe na ropy KapMHACKY Aa peumuo.

92

KO je npann DOl'. KaA Axas ca6pa napoa, HAHja pese: ,,AOKAe here XpaMaTH aa oee crpaae. AKo je rOCDO,4, Bor, HAMTe sa lbHM; aKO .\II je BaA, HARTe aa H>HM. Ja caM CaM ocrao npopox foCnOAH>H, a npopoxa BaAOBHX HMa xerapa croraae H neAeceT._AajTe HaM ABa jvaua, H nexa oaa H3a6epy ce6H jeAHora, H aexa ra HCCKY aa KOMaAe H MeTHY aa APBa, aAH orrsa Aa He 1I0AMeny; a ja ny IIpHrOTOBHl'H APyrora jYHI.(a, H MCTHyhy ra na ApBa, aAH orrsa Hehy nOAMeTaTH. Taaa IIPH30BHTeHMe CBOjHX fioroaa, a ja hy IIpH3BaTH HMe Focnoarse. Ila KOjH ce .601' oAa30Be ortsew, oaaj aexa je Bor", Hapoa oxroaopa: "A06po pexe", Ilpopoua BMOBH MOPMH cy IIPHCTaTH: MCTHYllle jYHQa aa APBa H craaoure BHKaTH: "BMe, YCAHllIH Hac!" AAH osroaopa He 6eIlle. Aa 6H OA06pOBOJbHAH Baaa, npopOQR cicaxaxv OKO )KpTBeHHKa, napaxv ce Ho)KeBHMa H IllHAHMa 110 CBOM 06w.rajy, TaKO Aa HM CC KpB AllAa, aaa orars He naae C He6a. Aooe seae; TaA3 Hanja pexe HapOAY: "IIPMCTYlIllTe MeHH". HapOA IIpMC"HZITH. HAl-Ija Y3C ABaI1aeCT KaMeHOBa, ITO 6pojy KOAeHa H3paKb~BHX, HaqHHH OA n.llX )KpTBeHllK, ncxona OKO isera orncon llIHPOK, aa )KpTBeHllK MeTHV jvana, 'pene Aa ra TPll nvr noxajy BOAOM, TaKO Aa ce OIlKOII nanvaa BOAOM, II 1I0MOAli ce aa raac: "fOCIIOAe, Bozce ABpaMOB, HcaKOB II Hapaa.sea, nexa AaH3C n03HaAY Aa ca Tn EoI' y H3panJbY, H ja Aa caxr Tnoj cayra, n Aa can no Tnojoj pexa yqHHHO CBe OBO. Ycxnum Me, Focrroae". H 0AMax orais rraae C He6a, cnaaa )KpTBY U APBa, U ncvnm BOAY Y onxony. BUACBlllU OBO qYAO, caa HapOA naae na 3eMJbY U 1l0BHKa: "fOCIIOA je Bor", Taaa liAHja 3allOBeAH Aa noxsarajv npopoxe BaAOBe H Aa ax rrOKOh>Y, xao sapaaaue xoja pasnpahajv HapOA. Henrro AOllHlIje, acrora AaHa, naae Aa)I(A, xora He 6eIlle TPU n 110 rOAHHe.

Jeaanezsa, uapena »ceaa, A03HaBIllll sa CMPT BaAOBliX rrpopoxa, 3aKAe ce Aa he y611TH HAHjy. HAHja rr06c)Kc na ropy XOPllB, H yoe y nchnnv 11 110n11R:lllIC Y n.oj. H qy rxac I'ocrroan.u: "llITa hem TH TY, HAHja?" Ilpopox oxroaopa: "CUHOBH Hapaazsean OCTaaaure 33BeT TBOj, U npopoxe TBoje no611llle; a ja OCTax can, rra Tpa)Ke AYIllY MOjy Aa Mll je y3MY". I'ocnoa My pese: "Il3HDH H CTaHH na ropn npez, I'ocrroaoxr", Hxnja U3IIOe 113 nehane, Yjeaannvr 1I0AU)I(e ce jax serap, a H3a nerpa Ao15e TPYC; rrpopox aaAPxTa. Mu y Gypu U "fPYcy OH He '-IY raaca Boxcjera. Bvpa cc YTHIlla, AYHY TUXU serap, U Y TO apesre MHAOCTUBH £01' OTKPU HAHjU, /\a ce jour ceaau XilJbaAa Hspaa.sana He nOKAOHIIllIe HAOAY, U 3anOBeAH My Aa HAC Kyhu U Aa nosiaxce Jyja aa uapa 113- panzecxora, a Jeaacaja aa npopoxa YMecTO ceoe. Bparanum C0 Kyhu, Hf\Hja nabe Jexacaja, KaA je opao n.UBY, U 6auu na H> nxaurr cnoj. 11 Je,\HCHje ce OAMax OIlPOCTU ca CBOjUM oueM U MaTepOM, nobe ca 11AUjOM U CAY)Kallie My.

VCKOPO Axan yqUHH HOB 3AOqUH. Ilopes, ABopa y Jespaexv 6110 je annorpaa' Hanyrejea. Ilap xreae Aa KYOU HAH Aa pa31\[CHH HCTH 3a APVJ'H, aAH HaBVTej He xreae YCTynuHI nOpOAUGHV 3CMloy. Axan je 6HO jarco oropuen OBUM OTKa30M. Taaa Jesaae.sa Y HMe napeno nanaca 3anOBeCT, Aa ce HaDY Aa)KHH CBeAOUH KOjU he OKpHBHTU Hasvreja Aa XyAH Bora H napa H Aa ra y6Hjy xaMen.eM. 3anoBecT je 611Aa aaapineaa H saaorpas HaBYTejeB yoe

93

y ~apCKO A06po. Axaa nobe y BHHOrpaA Aa ra BHAH. 1I0 fio)Kjoj 3allOBeCTU, TaMO ra cperne npopox HAHja H pexe My: "OBaKO BeAH Tocnoa: HnCH Ali y6liO H HHCli AH npacsojao? Ha TOMe MeCTY rAe nCH AH3arne KpB HaBYTejeBY, TaKO he AH3aTH nCH H TBOjy KpB. ITCH he H3eCTH Je3aBeiDY HcnOA 3HAOBa je3paeACKHX, a KO 0A TBojMX noraae y rpaAY, asemhe ra nCH; a KO noraae y nOh>y, nsenrhe ra rrrnne". OBe pesra nopaamne Axasa: y Ty3H OH paaapa caoje X3!bHHe, npaseaa KOCTpeT OKO TeAa cnora, naaxanre H nomname. fOCIlOA My TaAa yqmm MHAOCT H peve npopoxv HAHjH: ,,3aTO llITO ce TaKO nOHH3HO npeaa MHOM, Heny nyCTIITH oaora 3ha aa IheJ'OBa )KHT30Ta; Hero sa CHHa iserosa nYCTHny OHO 3AO aa AOM n.eros".

Ilocxe CMPTH Axasa nOCTaAe nap IDeroB cna Oxosaja, OH ce yrAeAao na 6e36mKHHrnTO oua H MaTepe. Y6p30 1 'ocrroa Ka3HH -OX03Hjy necpehou: OH naae Kp03 pemerxv H3 roprse cofie caoje U IIaAe y nocre.sv, YMecTO Aa ce 06paTIf Borv MOAHTBOM, OH IIOCAa IIOCAaHHKe Y AKapOH Aa IIHTajy 60ra BeA3eBYAa, xohe AH 03ApaBHTH. Ilocxaaaxe cperne na rryrv npopox HAuja U pese HM: "eAa Ali aeua Bora y Ihpauh>Y, 're liAeTe Aa narare BeA3eBYAa? A aa TO OBaKO ne.vn rOCI1!OA: "Henern ce AurHYTli C IIOCTeiDe H~ xojv en Aerao, Hero henr YMpeTli'·. IIocAaHHlIH ce sparmne li ncnpallaIIIe OX03I1jU pesnr HAHjuHe. Llap nOCAa rrezeceraaxa C OApeAOM sojnarca If aanosean HM Aa My AOBeAy HAHjy. CTapeIIIHHa ozpeaa nabe riAHj\, na BPX rope H pese MY: ,,'lOBe'le EO)KjH, nap je sanOBeAHO; CHOU". Hanja OArOBopH: aKO caa 'lOBeK .EO)Kja, aexa .cabe orars C ue6a H npoxcape 'refie H TBOjy neaeceropnuv". [1 0AMax oraa, C He6a cnaaa nOCAaHHKe. 1I0cAa nap H ApyrH UCTO TOAFI<H OAPCA HAHjH; H C n,HM ce AorOAH aCTO. H no rpehn nvr OX03uja nOIII,he CTapeIIIllHY C rreaeceropnuoss nojanxa. Onaj neAeceTHHK npUIIIaBrnH, KAe'le U MOA:.arne sroaexa EO)J(ja, Aa He nory6H H IDem H A:.VAe. Taxa ce jaaa aabeo EO)KjH H 3anOBeAH HAlljH Aa HAe uapy He 60jehu ceo I1pOpOK AOne OX03ujn H nOHOBH My IIITO je npso pexao nOCAaHU~llMa. Oxosaja sancra 6p30 yMpe, OCTaBHBIIIll npecro CBOMe 6paTY :JoPaMY.

IIpH6AH)KaBaAa ce CMpT HAHjH. 3aTO OH A03HaAe H3 Boxcjera orxpanersa. 0 TOMe je saao H Jexacnje, H He OCTaBiDaIIIe ra. JeAHOM HAHja H JeAHCHje 6exy y nyCTHIhlI 3a JOPAaHoM; rpeoaxo HM je Aa npeby pexv KOA Jepnxona. HAHja YAapH CBOjHM naanrTOM no BOAH, xoja ce paCTaBH, H OHH rrpebome CYSHM. Taaa HAH[a pese Jexncejv: "HlUTH mra xohenr Aa TH V'lHHHM, AOKAe ce HucaM Y3CO OA retie". Jeaacaje OArOBopH: "Aa 6YAY ABa AeAa Ayxa TBora y MeHH". HAHja OArOBOpu: ,,3aHCKao CH TeIIIKy CTBap. AAH axo Me BHAllIII KaA ce Y3MeM OA reoe, 6Hne TH TaKO; aKO AH He BIIAHrn, nehe CHl'H". OHH I10axy aajexao H pasrosapaxy: yjeAaHnyT, orrsena KOAa H OrIDeHH KOIhH pacrasame HX, H HAHja OTHAe y BHXOpy na He60. A JeAJ.lCHje saxanre: "oqe MOj, oxe MOj! KOAa Hapaa-seea II KOlhH:QH rseroaa'". Y Ty3H OH paaazpa cnoje

1 Jexncaje je HAHjy naasao TaKO 3aTO, WTO je OH CBOjHM H306AH'{aBaH>eM u MOAIITN1Ma QYBao HapOA OA 6e36mKHI!Wl'Ba, xao IllTO CIj My paraa KOAa 11 KOH>Hlll! un,\H OA6paHa OA nenpajare.sa.

94

XaA>HHe. YjeAaHnyT rrase npeaan, IIAaIllT HARjUH. Jeaacaje ra no",\H)J~e H nobe narpar. nPHIIIaBIIIH K JOPAaHY. on YAapu IIAaIIITOM no BO/lon; BOAa ce paCTaBH H Jeaacnje npebe no CyBOMe AHy. To je 6uo 3HaK. Aa je Avx BO)KjH. KOjH je 6HO na Haaja, npemao aa .Jeaaceja, YqeHlIlUI (CHHOBH) rrpOPOqKH BHAeIIIe onaj npeaaa rrpeKO pexe: OHH nobOIII<=! aa cvcper Jexacejv H nOKAOHHIIIe My ce, xao npopoxy BO)Kjy.

62. IlapoBRlhe Joca<}luTa, napa jYAejcKora. Ilfrerne nOCAeAHIJe caaesa Jocaq,aToBa c uapeM HSPaH1bCKHM.

III. nap. 22, 1-36. so; II. Ilap. rA. 17-24; IV. nap. TA. 11.

Jocarpar, nap jYAejcKH, BpAO je MHoro paAHO Aa 06HOBH npano 60ronOIIITOBalbe y 3eM.lbH JYAejcKoj. YHHIIITHBIIIH rparone .HAOAOnOK'l.OHCTSa, OH 3aIIOBeAH AeBHTHMa H CBeIIITeHHn;HMa Aa HAy no CBel\IY uapcrsv C KlhHrOM 3aKOHa H Aa yqe HapOA. Y HCTO Ao6a 'OH ce MHoro crapao H 0 npasocvbv. no CBHMa rpaAOBHMa OH no'CTaBH cYAHje, a V JepycaAHMY nOCTaBH caser H3 AeBHTa, cBeIIITeHHKa H Hapo/-\HHX raasapa H npenopvxa HM Aa CYAe. 3a OBru<BY n060)KHOCT Focnoa ra qYBaIIIe OA aenpajarezea H AaBaIIIe My vcnexa y CBHMa AeAHMa lberOBHM. Jocarpar 6eIIIe 60raT H y)KHBaIDe nourronarse cvceaanx napoaa, UapCTBO rseroao 6ellle AOmAO AO aexnxora crvmsa MOnH; a OH )KHB.lbame na MHpy ca CBHMa cyccamaa.

AAH OH Y<lHHH norpemxv, xoja y<-IHHH MliOro 6eAe napcrsv jYAejcKoM. )KeAenu Aa npexpara CCfaAHO aenpajarezscrao C napCTBOM H3paU.lbCKHM, rA~ je raaa JlAaAaO 6ea60)KHU Axas, Jocarpar o())KeHU csora CUHa Jopassa KlJ.epjy lberOBOM rOTOAHjOM, peaaocHOM nOKAOHHn;OM uAOAa. Jocarpar 6p30 YBUAe nrrerv OA onora 6paKa. KaA je AOIIIao y Casrapajy Aa ce BHAH C HOBHM pobanaaa • . Axan ra 3aMOAU Aa My nosrorne y parv npOTUB Capaua, OA KOjUX je xreo Aa OTMe rpaz, PaMoT raAaTCKH. Jocarpar npacraae, aAH My peqe Aa IIHTa [ocaoAa 0 TOMe. AxaB CKyIIH OKO qeTUpH CTOTHHe npopoxa. CBH pexome: "HAH, jep he ra I'ocrroz, AaTH y pvxe Uapy". - liMa AU TV [om xoja npopox I'ocnoarsa Aa ra IIHTUMO?" 3anara Jocarpar. Axas 0AroBOPH: "HMa - Muxej, aAH ja Mp3HM aa rs, jep lIm He rrpopnxe Ao6pa, Hero 3AO. Jocarpar 3aMOAR Aa AO- 30BY Maxeja. 06a napa cebaxv na rrpeCTOAHMa CBOjHM KOA spara cauapjaacaax, H CBH npopona npopoxoaaxv npez, lbHMa Aa he ycrreTH. y. TO npexte Aobe Maxej H peue: "BRAex cas HapOA 113- paazsea pasacvr no IIAaHHHaMa xao osue xoje HeMajy nacrapa: jep pe-te I'ocnoa: OBII HeMajy rocnoaapa: aexa ce spare CBaK CBOjoj KyftII C MHpOM". - "HIIcaM AR TIl pexao Aa MH nehe npopoKOBaTH Ao6pa Hero 3AO?" pese Axan II 3arrOBeAH Aa Muxeja 6an;e 'If TaMHHn;y H Aa My Aajy no MaAO XAe6a. Ilapesa OTIIAome y par. Pexa Mnxeieae HcrrYHHIIIe ce; lbIIXOBa aojcxa 6H pa36HjeHa, a AXaB CMPTHO paisea. BAH3Y Cauapaje Axas yMpe OA ry6IITKa KpBH :II nCH AH3axy lbCrOBY KpB, xao IIITO npopexe npopox HARja. Toenos, cnace Jocarpara. KaA ce apahao KYIJ.u, cperne ra jeAaH npoPOK H pese: je AR rpe6aAo Aa nOMa)KeIII 6ea60)KHIIKY? 3aTo ce TocnoA H pa3THeBH na reee",

95

Y CKOPO nOCAe OBe necpehe Jocaq,aT. AOOH H MHAOCT JiojKjy.

Ha rsera noboure C BOjCKoM AMOHHfiaHU, MoaBUU H HAYMejuu. Jocarpar ce 06paTU MOAHTBOM Borv. Y OHO npene, KaA ce ca CBUM HapoAOM MOAHO Borv Y XPaMY, Ayx OO)r(jH cabe Ha jeAHora JvAejQa KOjU npeacxasa, Aa he J'lAejL\u nOOeAHTU, He" 60pehu ce, CYTpaAaH JYAejcKa sojcxa neaajyha nCaAMI.'! xpere ce K MecT'l rAe 6exy aenpajarex,a H l.IYl\enU ce BUAe, Aa je lhHXOB OKO nvcr, II Aa je CBe no.ve noxpnseno Aeuiesmra nenpajarea.cioua. AecHAo ce, Aa cy ce nenpajare-sa JYAejaua nOKpBllAH MeDY COOoM U 'lHUllITlL\H jeaanapvrora. CaB lhUXOB OKO 3aAo6HllIe Jespeja,

I10cAe Jocarpara jeAaH 3a APyruM uaposaxv CUIl My JOPaM U yHyK OX03uja, KOjH cy nOA YTUL\ajeM I'oroxaje pannrpnan UAOAonOKAoHcTBO, 360r '{era cy U OUAU KaJKlheHU: Jopast YMpe xao llITO My je y nUCMY U npeacxasao npopox l1Auja, OA remxe 00- .o\eCTH (upesa fie My aaahn OA 60AeCTU) U oellIe AUllieH nOqaCTH Aa ra xao napa norpeov, a OX03ujy y6u Jyj Hapaa.san Y OHO apexie, KaA je AOlliao Aa noxoan csora pobaxa Jopassa, napa aapaazscxora.

[OTOAHja, MaTU OX03uje, napa jYAejcKOl'a, '{YBllIU Aa joj je CUH noranvo, n06u CBe uapcxe pobaxe U nparpaon BPXOIlHY BAaCT Y cnoje pvxe. AAu I'ocnoz, cnace jeaaora OA rrOTOMaKa AaBUAOBUX. )KeHa rrpBOCBellITeHUKa Joaaja caxpn MAal3er CUHa Oxoaajaaa, Joaca, sajeaao C lberOBOM AOUibOM, 'I srpaaaua xpasia, 'I COOll 'l KOjOj c'l 6J-L\e nocrezse CBellITeHHqKe. TaMO c'l OHU KOjU CAy)Kax'l 'l xpaxtv BaCIIflTaBaAH AeTe TaKO onpeano, Aa HHKO HHje snao Aa OHO nocrojn. Taxo ce osvaao AOM AaBIlAOB. KaA Joac aaspunr ceAaM rOAHHa, npBOCBellITeHHK JOAaj nporaaca fa 3a uapa H noxraaa ra na L\apCTBO. HapOA rrOAOjKU 3aKAeTB'l Aa fie uapy CAY;KHTH I3CPHO, y6u 6e36OJI<HY ['OTOAIIJY U pa3PYIllU XPaM BMOB.

AOK je JOAaj OHO )KIlB, MAaAU nap Joac nnrao jc CTOnaMa AaBHAOBIlAI; OH je BacnOCTaBHO cxvn.saae nopese, KOjy je Mojcuje rrporntcao 'l KOPUCT CKuHHje, U OOHOBUO AOM I'ocrroaa,a. AAU KaA JOAaj 'IMpe, KHe)KCBH jYAejcKu U ABopaHU napesu, nourro ra caxpamnue V uapcxaxr rpotinauaaa, CTaAollIC paxnrn npOTIIB lhe· roBIIX YUYCTaBa, jaano AaBaxv HapOAY npauep nenonrroaaisa xpaxia I'ocnonisa H npnnonraxv )KpTBe HAOAUMa, aa nrra cy npHBOAeAU 11 napa, ilPOTUB onora uoaora 6e360)KHUlliTBa OABa)KHO YCTaAe npoPOK 3a1(apMja, CHH npBOCBellITeHHKa Joaaja, AAU no 3arrOBeCTlI napa Joaca, lhera y6ullIe KaMelheM u3Meny )KPTBCHUKa U xpava. .Tocnoz, nexa BUAu II Tpa)KU", pexe npopox, yl\mpynu. 11 I'ocnoa CC OCBCTH aa KpB rrpaBeAHHKoBY. UapCTBO jYAejcKo 6u Ka)KlheHO Haje3AoM Cnpaua, a nap Joac, pa300ACBllIU CC, oU youjeH y noCICibH OA CBOjux Haj6All)KUX aa OCBeTY 3a KpB CUHa JOAajena H oemc AUllieH norpeoa V napcxau rp06HHL\aMa.

Ilapesa nOCAC rsera (AMacuja, Osaja, Joarasa) OUAH cy CAa· Ou. OIm cy CC CTapaAII Aa 6YAY n060)KHU, aAU cy y UCTO apesre nOKa3HBaAU H CBOjy eaMOBOA>y H nenonrroaau,e npeua CBeTHlLH Hapans-esoj. TaKO, nap Osaja OCMeAH ee Aa 'l3Me aa ee6e CBc.urreaavxo npauo A.a naAH TaMjaH na oxrapy KaAHOHOMe 'l caerHAHIl1Ty. AAH Tocnoa TO He Aonycnc Oaaja ce pa300Ali OA ryoe.

96

63. Hpopox JCIlHcHja, ll,apcBH H3palLbCIlli Jopass H Jyj.

IV. U;ap. 2, lS-25. 3-5. 9. 10. 13, 20-21.

Ilpopox Jeancaje OHO je rAaCHHK BO)Kje MHAOCTH. Taxo, CTaHOBHHI{H Jepaxoaa )KaAHAH cy My ce, Aa HM je BOAa 3Aa. Jexacaje GallU COMI y H3BOP If noxa nOCTaAe narka. - y'L\OBHQa jeanora npoponxora yqeHHKa nAaqyliH rosoparrre Jeancnjv: "MY)K MOj yMpe. CaA Aohe sajnoaasau Aa MV Y3Me ABa CHHa y poo.se", JeAHCHje je ynHT3, UITa IfMa. OHa 0ArOBopH: "HHIllTa AO CYAHll yA>a". JeAHcnje joj aapeaa Aa nurre y HapY4 npa3HHX CYAOBa y cvceaa If Aa HaAHBa y lbHX YA>a H3 csora cYAa. YAOBHua y4HHH TaKo, xao IllTO je peseno, Ii. YAle ce H3 lbeHora cYAa AHAO AOK ce He narrvamne CBH CYAOBH. Y AOBHQa rrposaae yAle, nAaTH Ayr, If JOIll joj nperese HOBaQa A3 hORE C AeUOM. - Hexoj ooraToj )KCHIf (xoja )KHBkaIUe v CyHal\ty) npopox npopese, Aa he A06HTH CMHa. IlpopoIllTBO ce HcnYHUAO. AAM AeTe 'IMM nopacre yMpe. Jexacaje ce noMOAH Borv, II AeTC aacxpcny. JeAHOM yqemu.{H npOPO'IKM Kyname 3e_-ba I{ I\IeTHYllIe Y AOHau AI{BA>HX TI{KBI{Qa, xoje cy 6HAe OTPOBHe. Jeaacnje cacy opaIllHa Y AOHau I{ 3eA>e nocraae yKyCHO. Berne rAaA y 3eM.'.,H. JeAaH 'IOBeK y TO apexre AOHece Jexncnjv ABaAeceT je'IMeHHX XAeOOBa H HOBHX spna y KAacy. ilPOPOK pese Aa noCTaBH aapoxv, nexa jeAY; jep je TaKO xasao Focnoa: jenrhe, H rrperehn he". II 3aHCTa, CBH ce 3aCHTHIlle H JOIll OCTaAe.

Ilpexo Jexncaja I'ocnoa je YKa3HBao MHAOCT He caao 113- paHA>UMMa, Hero H TynUHQHMa. AorOAH ce Aa CUpCKU nojsoaa He!\IaH OOOAH OA ry6e. Hseroaa CAY)KaBKa, Jenpejxa, nocaaerosa My Aa ce aa nOMOn 06paTM npopoxv KOjH )KHBA>aIlle y Canapaja. HeMaH oTHAe Ta1\10 C IlHCMO\<' cnora napa K uapv M3paHA>CKOM, y KOM je 6HAO aanacaao: "Il i./beM TM Henaaa, CAYry csora, Aa ra onpocram ry6e". fyoa je 60AecT aapasaa, M CMaTpaAO ce TaAa ,Aa ce ne ;,to)Ke H3Ae'lHTH. Ilpo-mraanm I1IICMO nap M3paH/t,CKH paaaapa cnoje xaz-aae H pese: ,,3ap caa ja Bor Aa Mory y6HTM H nOBpaTHTH )KHBOT? BHAHTe KaKO Tpa;KlI 3aAeBHQe ca MHOM". Taaa .T exncaje nOCAa Aa Ka)Ky napv: "HeKa HeMaH AOne K MeHH, Ail n03Ha Aa HMa npopox y IbpaHA>Y". HeMaH OTHAe Jeancnjv M 3aYCTa:SH ce na BpaTHMa rserosa AOMa. TIPOPOK My npexo cAyre pexe: "HAH H otcvnaj ce cesaa rrvra y JOPAaHY H oxacrahem ce". HeMaH ce pasraean, "Ja MHlllibax, pese, Aa he npopox M3aIiH K MeHH, npaanahe HMe I'ocnozrse. H MeTHYTM PYKY csojv na 60AeeHO MeCTO, H OtIHCTHTH ry6y. Hncv AH pexe y AaMaCKY 60A>e oA CBHX 80Aa H3paHA>CKHx?" AAn ra cxvre aarosopmne Aa H3BPlllH 3anOBeCT npopoxonv. KaA ce HeMaH sapoan ceAaM rrvra y JopA3UY, ry6a je C [bera oAMax IIJll'lC3Aa. OH ce sparn JeAHcHiy l{ pese: "eBo caa BM.<l,HM Aa HeMa Bora HHrAe na 3eMA>H AO y HspaHA>Y". Bojsoxa IIOHYAH npopoxv ooraTe AapOBe, aAH MX onaj He XTeAe npHMHTH. C AOUIjCTOM JCAHcHjemIM HeMaH nonece [enpejCKe 3eMA>e Aa If AaMacKY aa rso] Hal.lMHM )KpTBeHHK Tocnoav.

AAH [e HCTH Jeaacaje 6HO H rAaCHMK xaaae Bozcje aa npenapv J1 nenonrrosan,e. Hseroeoue C!\y3M fHje3Hiy 6H )Kao, IllTO npo POK He Y3e nOKAOHa OA Heuaaa. OH CTH)Ke Hexrana M OA crpaae JeAHCMjeBe 3aMOAH ra aa jeAaH TaAaHaT noaana M ABoje cTajalie

97

xaisnae, peKaBIJlH Aa· Tpe6ajy sa npopoxxe yqeHHKe, xojn cy 6ajara TeK AOIllAn rserosv rocnoxapv. KaA ce I'ajesaje C nOKAOHHMa sparno KynH H caxpno ax, JCAHcHje My pese: "fy6a HeMaHOBa nexa npaone aa 're H aa nOTOMCTBO raoje .AO sexa". If OTHAe OA n-era I'ajeanje 6eo OA ry6e, xao caer, - AorOAH ce Aa je na yAaCKY Y BeTlIA:> Jeancnja AO'leKaAa rOMHAa AeQe H IlOACMeBaAa CI! iseronoj neAaBOCTIf. TIpOpOK ce OCBPHY H OCYAH HX Y HMe TocrroAllie; raxa naaboure H3 rnYMe ABe MeABeAHQe H pacrprnvnre <rerpAeceT H ABa AeTeTa, aa Ka3HY H rravrc pOAHTeA>HMa, KOjH cy sacmITaAH ACHY Aa He nOIJlTYjy crapnje.

Jexncnje craae npopOKOBaTH sa BAaAe AxaBOBa CHHa Jopaxra icojn je 3a6paHHO KAalbaTH ce BaAY, jep ce 60jao crpaunre nponOBeAH npopoxa IfAHje, aAH je noxrarao nourroaan,e jvaaua, xoje je vseo Jeponoaxr. 3a OBaKBO KOAe6albe y sepn sa BAaAe rserose 113BprnIfO ce HaA AOMOM Axasa CYA EmKjH, KOjIf je npexcxaao HAlija. Jopav none y par npOTIfB CIfPaQa, OIf paiseu If Ae.IKame 60AeCTaH Y Jespaexv, lbeMY AonYTOBa POnaK lberOB, jYAejcKH nap OX,)3Ifja. Y TO npesre JeAHCIfje nOCAa jeznora OA CIfHOBa rrpoPOqKHX ca aarroseurhv Aa nabe Jyja, Jopaxrona BOjBOAY, H Aa ra rroxiarce aa napa H3p<tHA:.CKOr, xao in ro je Tocrroz, xasao jour npopOKY H.'\.Hjll. MAaAllh, MOMaK npopoxon, 113BpmII 3anOBeCT. 113AHnajvha YA>e na I"AaBY Jvjesv, OH peqe: .osaxo BeAll I'ocrrox: noMa3ax TC aa uapa Ha.L\ Hspaaa.exs. If n06H AOM Axasa, jep xohv Aa noxajexr KpB csax cxvra Hapae.vaanx, naBUIHX OA pvxe JeaanelbliHe. If TaKO he H3rHHYTH cas AOM Axason II Jesanez-v he 113eCTll nCH y nOA>Y Jeapae.scxow", AOOlfBlIlll nowaaarse Jyi ce OAMax npo. mac If aa napa, cxvna BOjCKY II OTHAe y Jespaex. He 063HpynH ce rra 60AecT, nap Jopaxt caM 1I3Hbe Jyiy y cycper aajezuro c OX03HJOM H vnara: "je AH MlIp?" Jyj OAroBOPII: "KaKaB MHP, rropez, oe3· 6onn-mlIlTlla JC3aBC.\:.c, rnoje MaTepe?" Jopaxr paavxreae Aa ra je Jvj n.3Aao, H xrexe Aa 6e.IKII; aAIi Jyj YOH H lbera H OX03Hjy. YAaseha y Jespaex, Jyj BUAe na rrposopv Je3aBeA>Y H 3anOBeAH Aa je 1130aQe KP03 rrposop. Pa36HjeHY, lby norasmne KOlbH, a KaA je xreaoure rrorperrcrn xao napesv xhep, He nabome OA lbe HHqera, AO Aooaac, norv H KOCTHjy OA pyKy; nCH cy je nojexn, I<aO IIITO je npcxcxaaao rrpopox Hanja. Ilocxe rora Jyj nory6u CBe CHHOBe 1I pobace Axauoae. CBe CAV)KlrTe'\1~ H CBemTeHIIKe Baxoae, rserose HAOAe. 000pn, a o vrape BaAOB~ paspyma H Hal.JHHH HX aa MeCTO He411CTOTe. AUI HCTpe6EBLUH nm(A3.Ibalbe BaAY, Jyj, a IIOCAe lbera Ii IberOBH HaCAe.I\Hl1I~rr, noxraranre rrourroaarse jvnana JepOBoaMOBIiA. 3<:( K83HY EoI' craze cY.IKan<1TIf rpamme napcrsa Hapanzecrcora. Jour aa npesre Jvjeao, nap capcxn 3aBAaAa CBOM 3eMA>OM aa JopAaIlO\L YHYK Jvjen, nofioacnn Joac, no rrpeacxaaarsv rrpopoxa JeAlIcnja OAP)l,a Ha,\ CrrpHQHMa TPH nofieae H nonparn Aeo OTeTlIX: MV aexraa.a, aAH HHjC ycneo ;\,a OBUM YMHPH Cnpnjv. 3a lberOBe R\aAe yMpe npopor, JCAHcHje, xora je HapOA roprco OIIAaKHBao.

Ilocxemse q\jAO npopox Jeancnje H3BPlUl!0 je nOCAe CBO]e cerpm. JeAHoM r.orperianaxv MpTBaQa. Y TO anexre nojasa ce roMH,\C'. Moanaua aenpnjarczsa 1I3P:U1A,CKHX. Hoca-m ce vnxanranre Ii fiauanre TeAO nOKojHHKOBO y Haj6AmKY nehnav, To jefiaxa OHa nehnna V rcojoj cy npe rOAHHY AaHa rrorpefian Jeancnja, qHM ce

98

.MpTnaQ AOTaqe KOCTHjy npoPOKOBHX, oAMax o.'>KHBe; TaKO je CHAa omKja xoja je OHAa Y JeAHCHjy, npemaa H na lberOBe MOUITH.

64. DpOpOK JOHa.

Y6p30 IIOCAe JeAHCHjeBe CMPTH IIojaBH ce HOBH npopox y !.tapCTBY H3paHA>CKOMe, JOHa. Cnoxerxa je JOHa raxobe 6HO rxacHHK MMAOCTII Boxcje aa Hspaax.ac: on je rrpeacxaaao uapv napaHA-CKOMe JepOBOa,.f1J II Aa he no6eAHTH Capue. H 3aHCTa Jeposoau nOBpaTH O<\, Capana 3eMA>Y npexo JOPAaHa H OCBOjH H CaM AaMaCK; aAH. He rAeAajyliII na nOMOn bmKjy, OH He aanvcrn HAOAO· nOKAOHCTBa H y CBOMe uapcrsv noxarame nourroaas,e TeAaAH. A nOCAe CMpTH Jeposoasaoae npecro je npexasao OA jeAHora OTMHqapa APyroMe; napcrso H3palIA>CKO rrponasanre OA 6YHa II He3Ha- 60)Ka'lkora pacrrvcrna, YAaA>yjyliH OA ce6e MHAOCT Boxcjv.

Y TO npesre npexo pexe Ey<ppaTa 6p30 nanpeaosame BeAIIKO !.tapCTBO ACHPCKO, nenpajarezs uapcrsa H3paHA>CKora. Tocnoz, noCAa JOHY y HmIHDY, npecromutv 'roru napcrsa, ca aanosemhv Aa HHmlllibaHHMa 06jaBM Aa fie 113rHlIVI'II, aKO ce He noxajv, AMi ce Jona nofioja Aa CAY)KU nenpajare.saaa csoje oTaI,I6IIHe II OAAyqH ce Aa norierae OA AHua Boxcja. OH cese y Aany II none na CynPOTHY crpairv OA Hamme. Y nYTV ce rroAH)J.(e BeAIIKa Gypa. Kpxiap He3Ha60)l,m~ pexe, Aa ce Gor Mopa paarnenao na xora OL\, nyTHIIKa. nalJIlIIIC KOUKY Aa BIIAe KO je xpnaan. Kouxa naae na Joav, Taaa JOHa npII3Ua cnojy KPH8lIqy npez, EorOM II pC1.J:e; ,,6aUHTe Me y Mope, If Mope hy BaM VTO"HTH; jep BIIAlIM Aa je OA MeHe AOIIlAO na nac OBa BCAHKa fivpa". JOHY fiarranre y Mope II 6ypa CTaAe. 1I0 aanonecra Bozcjoj, rrpopoxa nporvra BeAHKH KHT,1 y 1.J:lIjOj je YTp06H ono TpH ll.<tHa II TPH noha MOAenlI ce Borv II Kajynll ce sa csoj rpex. Taaa KHT no Boxcjoj 3anOBeCTH ll36aun JOHY na 06aAY. JOHa orrer A06H OA Dora 3anOBeCT Ail llt-\e y Haaasv. To je 6lIb rpaz, neAIIKH, TP:H .sana xoaa, AOrua.BIIlII y RUHiIBV, Jona n01.J:e IInlI no eBeMY rpa.av H oGjaBA,}IBaTH: join 1.J:eTPAeCeT AaI-fa, ITa he HHHlfBa nponacrn". CTaHoBHHUH HllHHBe noseponanre npopoxosoj nporroaexn H CTaAOllIe MOAHTll Bora Aa lIM OnpOCTH. OHH 06jaBIIllIe Aa lie crporo nOCTHTH H 06VKollIe ce V KOCTpeT CBH H BeAHKH H l.1:UH; Y TOMe nOCTY Y1.J:CCTBOBao je H uap, I'ocnoz, je YCAHllIHO IbHXOBY MOAHTBY H nonrrez.eo rpax, AMI ce cnaceisv HHI-Hme He 06- paaona Jona, "Y3MII Ayrny MOjy OA MeHe", MOAlallIe ce I'ocrrozv, "jep MH je oO/he YMpeTII, Hero )KllBeTH". JOHa 1I3H15e 1I3 rpaaa, na~mHH KOA:n6y II cebame nOA 1b0M y XAaAY Aa BllAH urra he 6HTlI OA rpaz,a. Y TO spesre HaA rAaBOM rseroaoxr H3paCTe TIIKBa. 10Ha ce 06paAOBa THKBH BeOMa. CYTpaAaH y aopv TIlKBa vcaxnv, jep ie npn nOAfPI13ao: a AalbY cvaue craae )KeliH JOHY no rAaBll' IlpoPOK ofiawnpaure Ii nO')KeAH Aa yMpe. Taaa My I'ocnoa pese: "Te6u je xcao THlCBe OKO xoje ce HUCH TPYAHO H xojv HIICIl ozrajao. A MeHU Aa He uVAe )l(U0 HI,IHHBe, sexaxor rpaaa, Y ROM UMa Bll-

1 I'pun cy KHTOM Ha3HBahH CBaKY BeAHKy pH5y, xao HUp. I{ IIjKYAY. 1/ CpeA03eMHOM MOpy HMa TaKO BeAHKHX ajKYAa, Aa MOry nporyrara He CaMO tIDaexa, Hero H 6~Ka (AO~tfH, Rib. 11, CTp. 531).

99

lie OA CTO ABaAeceT rncvha IoVAH KOjH jom He 3Hajy nrra je Aecno, nrra AH AeBO".

TaKO, JOHa, nO)KHBeBWH TPH AaHa H TPH nona Y YTPOOH KHTOBOj. xao Aa je OHO Mpnm, jasa ce oner xao )KHB, Aa -CBOjOM rrponOBeAH 0 IJOKajaH.V H MHAOCpey EO)KjeM cnace CTaHOBHHKe HaHHBe OA nponacra. '\j lbe.\1y ce oraesa )KUBa npacaaxa XpHCTa Cnacarez,a, Koju je TpenH AaH BacKpCHyO U3 MpTBHX. CBe mTO ce AOrOAHAO C npOPOKOM JOHOM 3aIIHCaHO je y KlbH3U Caerora nHCMa, xoja ce 30Be KI-LHra npopoaa JORe.

65. Hponaer H3paHA>CKOra napcraa, 723. r, ope XpHC1'a.

IV. ~ap. 17.

IIocAeAlLH npOPOIUI KOjH cy uao6AJ[qaBaAH 6C360)KHHWTBO Hspaazsana, OTBopeHO npeacxasyjy Op30 poeonarse, OUAD cy hoc U Ocaja, Aoee BpCMe i\a ce OBa npopourraaa H ncrrvne. CaAMaHa'cap, nap aCHpCKH, paaopa uapCTBO Hapaae-cxo, OABeAe Hspaassue y ponCTBO y ACHPUjy H pacexa UX npexo EycppaTa. CB" TMa yBHAeme, Aa je HCTHHY npeacxasao npopox Axuja uapv JepOBoaMY 1. 3a CBe BpeMe cnora TpajaILa (257 r.) napcrso aspaa.scso rpnexo je najeaae OA cvceznax HapOM H IoYlhaAO ce xao TpCKa.

Ha MeCTO Hspaa.saua Caastanacap rrpecean CTaHOBHHKe BaBHAOHa" CHpHje, KOjH cy ce H3MemaAH C OCTaAHM ll3paHIDUUMa - rezsanaaa H caCTaBUAD HapO'lHTH MeWOBHTH napoa, KOjH je A06no I1Me CaMapjrum, no rpa.w Castapaja, HOBH CTaHOBHUUH 113- paazscxe 3eMIi>e MucAeliH, Aa CBaKa 3eMIoa HMa csora 60ra H )KeAenu Aa npUAOOHjy MHAOCT 60ra Te 3eMloe, na KOjOj cy ce CM HaCTaHUAD, npasranre 3aKOH Mojcnjen H craaome nOWTOBaTH FoCIJOAa, aAH fa He nonrrosaxv xao jeAHHOra Bora cnera CBeTa, Hero casto xao Bora 3eMIoe U3paHh>CKC, H He nanvcrnnre CAY)KHJ .: H 6orOBmla ApynIX 3eMaloa H napoxa. Tarco ce KOA lLUX nojaaaaa MeWOBHTa sepa. KOjV cy Jespe]n Ha3BaAH CaMapjaHcKH paCKOA.

66. DpaBeAHH TOBHT H CHH My TOBUja.·

Meby Hspau.suaua, KOjH 6exy OABeAeHU y ponCTBO acnpcxo, OHAO je H nonrreanx IoYAH KOjH cy ce AP)KaAH CBHjV rrporraca Eo)Kjera 3aKOHa. TaKBa je 6:HAa nopoanna TOBIIToBa. )K"BenH V HHHHBH, T OBHT je TprOBHHOMCreK<lO BeAHKO 60raTcTBo. Mnora je A06pa AeAa tmHHO CTBOjHM cYHapOAHHJ.lHMa, paaaasao XAeo H xaIoUHC CHpOMaCHMa H caxparsunao MpTBe. Y nOtICTKY My HHKO naje cxrerao y TOMe, aAH y6p30 HaCTaAe renrxo npesse sa H3paHIDUe. HOEH aCHpCKH nap, CE:HaXHpllM, CTaAe HX rOHHTH H YOHjaTH. Acnresa YOHj eHHX BaA>axy ce no rpaACKHM Y AIlltaMa. TOBHT UX KpHllIOM caxpaisasame It 3aTO ra OCYAHwe aa CMpT. OH ce caKPH y HHIIHBH, a HMaI-Le My pasaenre. Ilocxe Cenaxnpaxroae C.MDTH lLeMY AonycTuwe Aa ce BpaTH KyhH. Aooe npa3HHK IIeAeceTHuue. TOBHT HatmHH Imp. BUAenu na CToAy H3061L\>e y cBeMy, OH nOCAa cnora CHHa TOBHjy Aa n030Be xora caponannrora 113paHIDua. Toaaja ce spara C fAaCOM Aa aa TPry Ae)KH MpTaB Hspaazsan, TOBHT

100

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->