You are on page 1of 25

SULIT

Nama: ........................................
NO. KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (CAWANGAN MELAKA)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009 4531/2
PHYSICS
Kertas 2
Ogos/Sept.
2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nombor kad pengenalan dan
Untuk Kegunaan Pemeriksa
angka giliran anda pada ruangan yang
disediakan. Bahagian Soalan Markah Markah
Penuh Diperolehi
1 4
2. Kertas soalan ini adalah dalam
2 5
dwibahasa.
3 7
3. Soalan dalam bahasa Inggeris A 4 7
mendahului soalan yang sepadan dalam 5 7
bahasa Melayu. 6 8
7 10
4. Calon dibenarkan menjawab
8 12
keseluruhan atau sebahagian soalan
1 20
sama ada dalam bahasa Inggeris atau
B 2 20
bahasa Melayu.
3 20
5. Calon dikehendaki membaca maklumat C 4 20
di halamanbelakang kertas soalan ini.
Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 25 halaman bercetak

4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah
SULIT

SULIT 2 4531/2

MAKLUMAT UNTUK CALON

1. Kertas soalan mengandungi tiga bahagian : Bahagian A , Bahagian B dan Bahagian C.

2. Jawab semua soalan daripada Bahagian A. Jawapan kepada Bahagian A hendaklah ditulis dalam
ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

3. Jawab satu soalan daripada Bahagian B dan satu soalan daripada Bahagian C. Jawapan kepada
Bahagian B dan Bahagian C hendaklah ditulis dalam kertas jawapan anda sendiri. Anda diminta
menjawab dengan lebih terperinci untuk Bahagian B dan Bahagian C. Jawapan mestilah jelas dan logik.
Persamaan, gambar rajah, graf dan cara lain yang sesuai untuk menjelaskan jawapan anda
boleh digunakan.

4. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.

5. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan di hujung
setiap soalan atau ceraian soalan.

6. Sekiranya anda hendak membatalkan sesuatu jawapan, buat garisan di atas jawapan itu.

7. Satu senarai rumus disediakan di halaman 3.

8. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.Walau bagaimanapun
langkah mengira perlu ditunjukkan.

9. Masa yang dicadangkan untuk menjawab Bahagian A ialah 90 minit, Bahagian B ialah 30 minit
dan Bahagian C ialah 30 minit.

10. Lekatkan semua kertas jawapan dan serahkan di akhir peperiksaan.

4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah
SULIT

Elastic potential energy / 1 21. The symbols have their usual meaning. P = IV F 11. Kinetic energy / Tenaga kinetik 19 Linear magnification 1 = mv2 Pembesaran linear. P = ρgh 28. Momentum = mv 1 1 1 18. n sin r 2. Maklumat berikut mungkin berfaedah (simbol-simbol mempunyai makna yang biasa) vu 1. Q = mcθ 29. v2 = u2 + 2as Real depth 17. Heat / Haba.   5. n = apparent depth 1 2 3. Pressure / Tekanan. Gravitational potential energy / 20. F = ma f u v 6. V = IR m 10 . a= sin i t 16. E = QV Kuasa. Q = It energy 9. s = ut + at 2 dalam nyata = dalam ketara 4. v = fλ Tenaga keupayaan graviti = mgh ax 8. Q = ml Is Vs X 100 % Ip Vp PV 15 = constant / pemalar T 30. eV = ½ mv2 time Tenaga 24. ρ= V 26. m v 2 u 7. P = 23. Power. Heat / Haba. p = 27. Efficiency / kecekapan 14. Pressure / Tekanan. E = mc2 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT .  Np Vp 13. λ = D Tenaga keupayaan kenyal = Fx 2 22.SULIT 3 4531/2 The following Information may be useful. Power / Kuasa. g = 10 ms-2 A Ns Vs 12. P = masa 25.

Nyatakan jenis arus elektrik yang diukur oleh ammeter itu 1 [1 mark] [1 markah] (b) On Diagram 1.SULIT 4 4531/2 Section A Bahagian A [ 60 marks] [60 markah] Answer all questions in this section Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 1(b) Pada Rajah 1. . 1. Diagram 1 Rajah 1 1(a) (a) State the type of current measured by the ammeter. tandakan X” pada skru pelaras sifar [1 mark] [1 markah] 1 (c) Determine the reading on the scale shown by the ammeter in Diagram 1 1(c) Tentukan bacaan yang ditunjukkan oleh skala pada ammeter dalam Rajah 1 1 [1 mark] [1 markah] 1(d) (d) What happen to the deflection of the pointer when the reading of the ammeter increases ? Apakah yang berlaku kepada pesongan penunjuk apabila bacaan ammeter bertambah? 1 [1 mark] [1 markah] 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT . Diagram 1 shows an ammeter with a double scale meter . mark “X” on the zero-error adjustment knob . Rajah 1 menunjukkan sebuah ammeter dengan dua skala.

1? Namakan fenomena sains yang terlibat dalam rajah 2. Diagram 2. 1 Nyatakan kutub di hujung solenoid yang bertanda ‘X’.1? 2(a) [1 mark] [1 markah] (b) State the polarity of the solenoid at mark ‘X’.2 shows a magnet bar is pulling away from inside a solenoid Rajah 2. North /Utara 2(b) South / Selatan [1 mark] [1 markah] 1 (c) Diagram 2. 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT .2 // pada Rajah 2.1 shows a bar magnet before and when is pushed into a solenoid. Tick () the correct answer in the box below. Tandakan () pada jawapan yang betul dalam kotak di bawah. Rajah 2.2 (i) mark the direction of the current flow in the circuit [2 marks] 2(c)(i) tandakan arah pengaliran arus dalam litar tersebut [2 markah] 2 2(c)(ii 1 Diagram 2.1 (a) Name the science phenomenon involved in Diagram 2.1 Rajah 2. On Diagram 2.SULIT 5 4531/2 2 Diagram 2.2 menunjukkan sebuah bar magnet ditarik keluar dari dalam sebuah solenoid.2 Rajah 2.1 menunjukkan sebatang magnet bar ditolak masuk ke dalam solenoid.2 (ii) by using an arrow mark the compass direction on the compass above //dengan menggunakan anak panah tandakan arah pesongan penunjuk kompas dalam bulatan kompas di atas.

Kuprum yang panas itu kemudian dipindahkan dengan cepat ke dalam bikar yang mengandungi 700 g air bersuhu 30 ºC seperti ditunjukkan dalam Rajah 3.SULIT 6 4531/2 [1 mark] [1 markah] 3. Sebongkah kuprum berjisim 200 g dipanaskan hingga 100 ºC di dalam air mendidih. After 2 minutes the thermal equilibrium is achieved and the final temperature is 80 oC. A block of copper with mass of 200 g is heated to 100 ºC in boiling water. tunjukkan arah pengaliran haba antara air dan blok kuprum 3(b) 2 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT . Tentukan perbezaan suhu antara air mendidih dengan air di dalam bikar pada Rajah 3 1 [ 1 mark] [1 markah] 3(a)(ii) (ii) What is the net flow of heat during the thermal equilibrium? Apakah pengaliran haba bersih ketika keseimbangan terma? 1 [ 1 mark] [1 markah] (b) On Diagram below using directed lines. Selepas 2 minit keseimbangan terma tercapai dan suhu akhir adalah 80 oC. Pada rajah di bawah dengan menggunakan garisan berarah. show the direction of heat transfer between the water and the block copper . 3(a)(i) (a) (i) Determine the difference in temperature between the boiling water and the water in the beaker as shown in Diagram 3. The hot copper is then quickly transferred to a beaker containing 700 g of water at 30 ºC as shown in Diagram 3.

Diagram 4. Calculate heat energy released by the copper Muatan haba tentu kuprum ialah 400 J kg 1 º C 1 . 1 [ 1 mark] Total [1 markah] A3 4.1 shows a deflecting cathode rays tube Rajah 4. 3(d) Muatan haba tentu air ialah 4200 J kg 1 º C 1 . 7 Diagram 4.1 menunjukkan sebuah tiub pemesongan sinar katod.1 Rajah 4.SULIT 7 4531/2 [2 marks] [2 markah] (c) The specific heat capacity of copper is 400 J kg 1 º C 1 . Hitung tenaga haba yang dibebaskan oleh kuprum 3(c) [2 marks] 2 [2 markah] (d) The specific heat capacity of water is 4200 J kg 1 º C 1 . 4(a)(i) (i) Name the process mention in (a) Namakan proses yang dinyatakan dalam (a) 1 [1 mark] [1 markah] 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT . Berapakah kenaikan suhu 1 kg air apabila dibekalkan dengan tenaga haba sebanyak 12600 Joule.1 (a) The function of the filament is to heat the cathode and releases electrons on its surface Fungsi filamen adalah untuk memanaskan katod bagi membebaskan elektron di permukaannya . What is the raise of temperature of 1 kg of water when supply with 12600 joule of heat energy .

Kuantiti cas bagi satu electron ialah 1. The top plate is connected to the positive terminal and the lower plate is connected to the negative terminal. A4 Daripada jawapan dalam (c)(i). Lakarkan lintasan sinar katod di dalam Rajah 4. state one characteristic of cathode rays. Hitung tenaga kinetik yang dimiliki oleh satu elektron setelah ia sampai ke anod. 1000 V bekalan kuasa disambungkan ke plat atas dan plat bawah.2. The charge of an electron is 1.2.2 [1 mark] [1 markah] Total (ii) From the answer in (c)(i). Beza keupayaan antara katod dengan anod ialah 3000 V. Sketch the path of the cathode rays in Diagram 4. 4(c)(i) 1 4(c)(ii) Diagram 4. 4(b) 2 [2 marks] [2 markah] (c) (i) 1000 V power supply is connected to the top and lower plates.2 1 Rajah 4.6 x 10-19 C. Plat atas disambungkan ke terminal positif dan plat bawah disambungkan ke terminal negative. nyatakan satu sifat sinar katod.1 4(a)(ii) Terangkan voltan yang sangat tinggi iaitu 3000V digunakan dalam Rajah 4. Calculate the kinetic energy possesses by an electron as it reaches the anode.6 x 10-19 C. 7 [1 mark] [1 markah] 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT .SULIT 8 4531/2 (ii) Explain why a very high voltage of 3000 V is used in Diagram 4.1 1 [1 mark] [1markah] (iii) State the energy changes experience by the electrons from anode to the screen 4(a)(iii) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku pada elektron dari anod ke skrin [ 1 mark] [1 markah] 1 (b) The voltage between the cathode and anode is 3000 V.

1 Rajah 5.2 Rajah 5. 1 [1 mark] [1 markah] 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT .2 (a) Based on Diagram 5. write words equation that relate between the atmospheric pressure. mercury pressure and the gas pressure.1 mempunyai tekanan yang lebih rendah dari tekanan gas dalam Rajah 5.2 show two mercury manometers in a laboratory. Berdasarkan jawapan di 5(a)(ii) dan 5(a)(iii).1 Diagram 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan dua manometer merkuri dalam sebuah makmal.2 (i) state similarities about the magnitude and the direction of pressures nyatakan kesamaan tentang magnitud dan arah tekanan 5(a)(i) Magnitude / Magnitud Directions / Arah 2 [2marks] [2 markah] (ii) what is the total pressure at point W Apakah jumlah tekanan pada titik W 5(a)(ii) [1 mark] 1 [1 markah] (iii) state the relationship between pressure at W and the gas pressure nyatakan hubungan antara tekanan pada W dengan tekanan gas 5(a)(iii) [1 mark] [1 markah] 1 (b) Based on the answers in 5(a)(ii) and 5(a)(iii).1 and Diagram 5.1 dan Rajah 5.2 Rajah 5.1 has less pressure than diagram 5. Bekalan gas dalam Rajah 5. tekanan merkuri dan tekanan gas.SULIT 9 4531/2 5 Diagram 5. tulis persamaan perkataan yang 5(b) menghubungkan antara tekanan atmosfera.1 and Diagram 5.2 Berdasarkan Rajah 5. The gas supply in Diagram 5.2 Diagram 5.

N. 1 [1 mark] [1 markah] (ii) Give one reason to your answer in (c)(i). N. Describe changes on the height of the mercury column in both Diagrams. L. The energy of the wave is increasing from left to right and in vacuum the waves propagate at same speed. Rajah 6 menunjukkan satu kumpulan gelombang-gelombang K. M. 5(c)(i) Bekalan gas di keluarkan. Diagram 6 shows a group of waves K. Tenaga gelombang dalam susunan itu adalah semakin meningkat dari kiri ke kanan dan di dalam vakum gelombang- gelombang itu bergerak pada halaju yang sama .SULIT 10 4531/2 (c) (i) The gas supply is taken out. [1 mark] [ 1 markah ] 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT . L. O and P disusun berdasarkan frekuensi dan panjang gelombang dalam susunan yang teratur. Namakan corak susunan satu kumpulan gelombang yang disusun dalam turutan yang khusus seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6. 5(c)(ii) Beri satu sebab untuk jawapan anda di (c)(i). M. 6(a) 1 (a) Name the arrangement pattern given to a group of waves when it is arranged in a specific manner as shown on Diagram 6. Terangkan perubahan turus merkuri dalam kedua-dua Rajah. 1 [1 mark] [1 markah] Total A5 7 6.. O and P is arranged accordingly base on their frequencies and wave lengths.

v tuliskan hubungan antara frekuensi. v 1 [1 mark] 1 markah ] (d) Wave with labeled P is chose for therapy purposes in medical field. λ dan 6(c)(ii) halaju gelombang .SULIT 11 4531/2 (b) Observe Diagram 6 Perhatikan Rajah 6 State / Nyatakan (i) the changes from left to right on perubahan dari kiri ke kanan ke atas the frequency of the waves frekuensi gelombang-gelombang itu [1 mark] [ 1 markah ] the wave length of the waves panjang gelombang bagi gelombang-gelombang itu 6(b)(i) 1 mark] [ 1 markah ] 2 (ii) the comparison between the amplitude of the waves Perbandingan amplitud antara gelombang-gelombang itu? [1 mark] [ 1 markah ] 6(b)(ii) (c) Based on the information given and the answers in 6(b)(i). the wave length. f . panjang gelombang. λ 1 and the velocity of the wave. explain why this wave is chose for the purpose. 1 (i) what is the relationship between the frequency and the energy of the wave? apakah hubungan antara tenaga dan frekuensi gelombang? 6(c)(i) [1 mark] [ 1 markah ] (ii) write the relationship between the frequency. f. Terangkan mengapa gelombang ini dipilih untuk tujuan tersebut. 6(d) Gelombang berlabel P digunakan untuk tujuan rawatan dalam bidang perubatan. 2 [2 marks] [ 2 markah ] Total A6 8 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT . Berdasarkan maklumat yang diberikan dan jawapan dalam 6(b)(i).

Seorang budak lelaki berjisim 50 kg memanjat sebuah tembok setinggi 2. Nyatakan perubahan tenaga yang dialami oleh budak itu sebelum menjejak kaki ke bumi. 7(b)(i) halaju budak itu sebelum kakinya menjejak bumi. 7(a)(ii) [ 1 mark] 1 [ 1 markah ] (b) Based on the information given on Diagram 7.5 m dari paras bumi dan melompat terjun ke bawah seperti ditunjukkan dalam Rajah 7. 2 [ 2 marks] [ 2 markah ] 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT . hitung (i) the speed of the boy just before his legs touch the ground. calculate Berdasarkan maklumat dari Rajah 7 yang diberikan.SULIT 12 4531/2 7 A boy with mass 50 kg climbs up a 2. Diagram 7 Rajah 7 7(a)(i) (a) (i) Name the energy gained by the boy before the jump? Namakan tenaga yang dimiliki oleh budak itu sebelum melompat? 1 [ 1 mark ] [ 1 markah ] (ii) State the energy change experienced by the boy before the leg hit the ground.5 m wall from the ground level and jump down as shown in Diagram 7.

Suggest a method to reduce the impact of the impulsive force in egg’s drop competition from a height during a science carnival.03 s. Your answer should base on the following criteria Jawapan kamu hendaklah berdasarkan ciri berikut (i) The egg’s casing / bekas telor Reason / sebab 7(c)(i) 2 [ 2 marks] [ 2 markah ] (ii) Method for soft landing kaedah untuk pendaratan lembut 7(c)(ii) 2 Reason / sebab Total A7 [ 2 marks] [ 2 markah ] 10 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT .SULIT 13 4531/2 (ii) the impulsive force produced when the time of action between his legs and the ground is 0. [ 2 marks ] 7(b)(ii) [ 2 markah ] 2 (c) Impulsive force can caused severe damage. daya impuls yang bertindak ke atas peserta jika masa tindakbalas antara kakinya dan bumi ialah 0. Cadangkan satu kaedah yang boleh mengurangkan kesan daya impuls dalam pertandingan menjatuhkan telor dari suatu tempat yang tinggi sempena satu karnival sains.03 s. Daya impuls boleh menyebabkan kerosakan yang teruk. .

SULIT 14 4531/2 8 Diagram 8.5 kg dan dinaikkan pada ketinggian 1.0 V.5 m in 5. Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku apabila suis ditutup 1 [1mark] [1markah (b) The mass of the load is 1.0 V . Calculate / Hitung (i) Input Energy to the motor Tenaga input kepada motor 8(b)(i) [ 2 marks] [ 2 markah ] 2 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT . Suatu beban berjisim sebanyak 1.1 shows an electric motor used to lift a load. Rajah 8.0 s.0 s.2 A and the reading of the voltmeter is 5.2 A dan bacaan voltmeter adalah 5.Bacaan ammeter adalah 1.5m dalam masa 5.5 kg and is lifted to a height 1.1 8(a) (a) State the energy transformation when the switch is closed. Diagram 8.1 Rajah 8.1 menunjukkan sebuah motor elektrik digunakan untuk mengangkat suatu beban. The reading of the ammeter is 1.

Komputer . P Masa. Jadual 8 menunjukkan kadar kuasa dan masa penggunaandalam satu hari bagi ketiga. Penyaman udara dan pemanas air adalah tiga alat elektrik yang biasa digunakan di rumah.tiga alat elektrik itu. P Time. Appliance Power.V W hr . Air condition and Water heater are common home electrical appliances.Jam Computer 200 1 240 Komputer Air condition Penyaman 2000 1 240 udara Water heater 3 800 ½ 240 Pemanas air Table 8 Jadual 8 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT . t Beza keupayaan. V Alat Kuasa. t Voltage.SULIT 15 4531/2 (ii) Output energy of the motor Tenaga output motor 8(b)(ii) [ 2 marks] [ 2 markah ] 2 (c) Computer . Table 8 shows the power rating and the time consumption for a day for these electrical appliances.

(i) Computer Komputer (ii) Air condition Penyaman udara 8(c) (iii) Water heater 5 Pemanas air [ 5 marks ] [ 5 markah] 8(d)(i) (d) (i) Based on the answers in 8(c). [1 mark] 8(d)(ii) [1 markah] (ii) State one reason for the answer in 8(d)(i) 1 Nyatakan satu sebab bagi jawapan di 8(d)(i) Total A8 [1 mark] [1 markah] 12 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT .SULIT 16 4531/2 Calculate energy consumption for each electrical appliances for one week. Berdasarkan jawapan di 8(c). alat elektrik manakah yang patut 1 dikurangkan penggunaannya semasa kempen ‘Jimat elektrik’. Hitung tenaga elektrik yang digunakan bagi setiap alat elektrik itu untuk satu minggu. which electrical appliance should be less use during ‘save electricity’ campaign.

1 and Diagram 9. [4 marks ] Adalah di ketahui bahawa langit kelihatan merah semasa matahari terbenam dan pelangi terbentuk dan kelihatan di langit selepas hari hujan. [5 markah] (b) It is known that the sky is red during sunset and the formation of rainbow on the sky always appeared after raining.1 and Diagram 9. Terangkan fenomena ini.2 show light rays travel from glass to air.2. (a) (i) What is meant by critical angle? [ 1 mark ] Apakah yang dimaksudkan dengan sudut genting? [ 1markah] (ii) Using Diagram 9.1 menunjukkan sinar cahaya merambat dari kaca ke udara. 9 Diagram 9. [4 markah] 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT . Explain these phenomena. Rajah 9.SULIT 17 4531/2 Section B Bahagian B [20 marks] Answer any one question from this section Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. Sudut genting kaca ialah 420. The incidence rays traveled into the glass are at different angle. The critical angle of the glass is 420. Relate the size of the angle with the critical angle to make a deduction regarding the relationship to deduce a relevant physics concept. compare the size of the incident angles and the effect of these incident angles towards the propagation of light rays produced. bandingkan saiz sudut tuju dan kesan sudut itu terhadap perambatan cahaya yang terhasil. Hubungkaitkan saiz sudut tuju dengan sudut genting untuk membuat kesimpulan tentang konsep fizik yang berkaitan. Kedua-dua sinar tuju itu bergerak masuk ke dalam kaca pada sudut yang berbeza. [5 marks ] Menggunakan Rajah 9.

. Pengubahsuaian harus dibuat berdasarkan ciri dan kelenturan gentian optik.SULIT 18 4531/2 (c) You are given two type of glass with different refractive index . [4 markah] 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT . Both glasses are used to build an optical fiber.2 (i) By combining the two types of glasses.2. [4 marks] Cadangkan pengubahsuaian yang perlu dibuat supaya fiber optik anda boleh digunakan sebagai endoskop untuk pengimejan perubatan.2 Rajah 9. Anda diberi dua jenis kaca dengan indeks biasan yang berbeza. Your modification should base on the features of the optical fiber and the flexibility of the fiber optic.2.dua jenis kaca tersebut digunakan bagi membina satu gentian optik. [6 marks] Dengan menggabungkan kedua jenis kaca tersebut. terangkan bagaimana anda membina gentian optik untuk telekomunikasi dan huraikan prinsip kerja gentian optik tersebut. Kedua. The structure of this optical fiber is shown on Diagram 9. [6 markah] (ii) Suggest modification that needs to be done so that your optical fiber can be use in an endoscope for medical imaging. Diagram 9. Struktur gentian optik adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 9. explain how you are going to build the optical fiber in telecommunication and describe the working principle of the optical fiber.

(a) What is meant by catapult field? Apakah yang dimaksudkan dengan medan lastik? [ 1 mark] [ 1 markah ] 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT .2 show the initial and the final position of a copper rod due to the formation of a catapult field that produce a force.2 menunjukkan kedudukan awal dan kedudukan akhir sebatang rod kuprum hasil dari pembentukan medan lastik yang menghasilkan satu daya.SULIT 19 4531/2 10. Diagram 10.1 dan Rajah 10.1 and Diagram 10. Rajah 10.

3 menunjukkan dua jalur kuprum nipis. [3 marks] [ 3 markah] (c)State the relationship between the strength of the force exerted on the copper rods and Nyatakan hubungan antara kekuatan daya yang bertindak pada rod kuprum dan (i) the moving distance of the copper rods. Rajah 10. WX and YZ. yang disambungkan kepada satu litar. WX dan YZ.SULIT 20 4531/2 (b)Using Diagram 10. [ 4 marks] [ 4 markah] 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT . compare the angle of deflection of the ammeter pointer .1 dan Rajah 10.1 and Diagram 10. [ 2 marks] [ 2 markah] (d) Diagram 10.2. jarak gerakan rod kuprum. saiz arus elektrik. the power supply and the distance moved by the copper rods. (ii) the size of electric current.3 shows two thin copper strips. Dengan menggunakan Rajah 10. connected to a circuit. bandingkan sudut pesongan jarum ammeter dan jarak gerakan rod kuprum.2. Terangkan apa yang berlaku kepada jalur kuprum WX dan YZ apabila suis dihidupkan. Explain what happens to copper strip WX and YZ when the switch is closed.

jenis bahan teras. emphasize the following aspects: Terangkan bagaimana anda mereka bentuk satu ammeter gegelung bergerak yang boleh berfungsi dengan lebih baik. Dalam penerangan anda. (v) the type of the ammeter scale. bentuk teras. bentuk magnet kekal. Diagram 10.4 Rajah 10.SULIT 21 4531/2 (e) Diagram 10.4 menunjukkan sebuah ammeter gegelung bergerak. In your explanation.4 Explain how you would design a moving coil ammeter that can function better. [ 10 marks] [ 10 markah] 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT . (ii) the shape of the permanent magnet. (iii) the shape of the core. berikan penekanan bagi aspek-aspek berikut: (i) the sensitivity of the ammeter. kepekaan ammeter itu. jenis skala ammeter.4 shows a moving coil ammeter Rajah 10. (iv) the type of the core material.

[4 markah] (c) Table 11. S and T.1 menunjukkan ciri-ciri lima radioisotop. Jadual 11. S dan T. Q. Diagram 11 Rajah 11 (a) What is meant by radioisotope? Apakah yang dimaksudkan dengan radioisotop? [1 mark] [1 markah] (b) The patient in Diagram 11 is being diagnosis with a present of radioactive in his blood stream. Describe how the radioisotope get into his body and how the doctor diagnosis his disease by using this method. P.27 tahun Sederhana Tinggi Beta pepejal 7 hours High Low Liquid T 7 jam Tinggi Rendah Alpha Cecair 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT . P. Rajah 11 menunjukkan bagaimana seorang doktor menggunakan radioisotop untuk mengesan pengaliran darah pada kaki seorang pesakit.1 shows the characteristics of five radioisotopes. R. Diagram 11 shows how a doctor used radioisotope to detect the blood flow in patient’s leg.0 minutes Low High Liquid P 5. The radioisotope is taken into the patient’s body before undergo the treatment. [4 marks] Pesakit dalam Rajah 11 di rawat dengan kehadiran bahan radioaktif di dalam aliran darahnya.SULIT 22 4531/2 11. Radioisotope Half-life Ionizing Penetration Radioactive State of Radioisotop Separuh hayat power power radiation matter Kuasa Kuasa Sinaran Keadaan pengionan penembusan radioaktif jirim 5. Q. Huraikan bagaimana radioisotop dimasukkan ke dalam badan pesakit dan bagaimana doktor itu dapat mengesan penyakit pesakit tersebut dengan menggunakan kaedah ini. Radioisotop dimasukkan ke dalam badan pesakit sebelum menjalani rawatan.0 minit Rendah Tinggi Gamma Cecair 8 days High Low Solid Q 8 hari Tinggi Rendah Alpha pepejal 6 hours Low High Liquid R 6 jam Rendah Tinggi Gamma Cecair 5. R.27 years Moderate High Solid S 5.

The Half-life Separuh hayat .0 x 108 ms-1] [2 marks] [2 markah] (iii) the power generated by this reaction. you are required to Jadual 11.The ionizing power Kuasa pengionan . [ c = 3. Persamaan berikut menunjukkan satu persamaan tindakbalas pembelahan nukleus Uranium-235 (i) What is meant by a nuclear fission? Apakah yang dimaksudkan dengan pembelahan nukleus? [1 mark] [1 markah] (ii) The nuclear energy produced in the fission reaction of uranium-235 is 2.1 the most suitable radioisotope as determine a radiotherapy treatment for a brain tumor.The radioactive radiation Sinaran radioaktif .5 ms Calculate the total lost of mass in the reaction.9 x 10-11 J in 1. kuasa yang dijanakan hasil tindak balas ini.The states of matter Keadaan jirim Explain the suitability of the aspects.0 x 108 ms-1] Tenaga nuklear yang dihasilkan dalam tindakbalas pembelahan itu ialah 2. [10 marks] Terangkan kesesuaian aspek-aspek itu Beri sebab bagi pilihan anda. Study the characteristics of all the five radioisotopes based on the following aspects: Sebagai seorang pegawai perubatan. Kaji ciri kelima-lima radioisotop itu berdasarkan aspek yang berikut: . [2 marks] [2 markah] 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT .9 x 10-11 J dalam 1.SULIT 23 4531/2 Table 11. Hitungkan jumlah kehilangan jisim dalam tindakbalas itu [ c = 3. anda diminta untuk mengenal pasti radioisotop yang paling sesuai untuk terapi dan rawatan ketumbuhan di otak.5 ms. Justify your choice. [10 markah] (f) The following equation shows a fission reaction of Uranium-235.1 As a medical officer.

26 x 106 Jkg-1.2 shows a method of cooking a fish by steaming on a pan filled with water.2 Rajah 12.1 (a) (i) What is meant by heat? [1 mark] Apa yang dimaksudkan dengan haba? [1markah] (ii) Sketch a graph to show the heating curve of water to steam. Haba pendam tentu pengewapan bagi air adalah 2. [4 marks] Lakar graf untuk menunjukkan lengkung pemanasan perubahan dari air ke stim. Diagram 12. Menggunakan teori kinetik jirim terangkan mengapa suhu tetap tidak berubah walaupun pemanasan diteruskan. Diagram 12. Using theory kinetic of matter explain why the temperature remain unchanged while the heating is still on. 230 V .SULIT 24 4531/2 12.2 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT . Pemanas rendam itu mempunyai kadaran kuasa 500 watts. Rajah 12. [4 markah] (b) Diagram 12. The water specific latent heat of vaporization is 2. 230 V . Diagram 12 shows an immersion heater used to boil water until it vaporizes.2 menunjukkan kaedah memasak ikan dengan mengukus di atas kuali yang berisi dengan air.1 Rajah 12.26 x 106 Jkg-1. The immersion heater has a power rating of 500 watts. Rajah 12 menunjukkan sebuah pemanas rendam digunakan untuk mendidihkan air sehingga meruap.

[10 markah] END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT 4531/2 © 2009 Melaka [Lihat sebelah SULIT . Table 12 shows the shape and the characteristics of the spatula. Jadual 12 menunjukkan bentuk dan ciri-ciri spatula tersebut. The new spatula is either short. Sudip baru yang hendak dihasilkan itu adalah samada pendek. Seorang pengusaha kilang hendak mengeluarkan satu produk baru peralatan dapur. Lima model sudip untuk pasaran diberikan. [4 markah] (c) A manufacturer wants to produce a new product as one of the kitchen utensil. Tentukan sudip yang paling sesuai untuk memasuki pasaran. thick or slim handle. Determine the most suitable spatula for marketing purpose. tebal atau nipis. Material Specific Heat Melting Point Density Shape of handle Bahan Capacity Takat lebur Ketumpatan Bentuk pemegang 0 Kapasiti Haba Tentu C Kg m-3 Jkg-1 oC-1 P 1720 27 910 short pendek Q 750 2000 4000 tick tebal R 1350 2400 1050 slim nipis S 850 670 2680 tick tebal T 700 1100 2500 slim nipis Table 12 Jadual 12 Explain the suitability of each characteristic of the materials in table 12 .2. Explain your answer. Five models of the spatula are given. [4 marks] Huraikan bagaimana ikan boleh dimasak dengan menggunakan kaedah seperti dalam Rajah 12. [10 marks] Terangkan kesesuaian ciri-ciri setiap bahan di dalam jadual 12.SULIT 25 4531/2 (i) What is the meaning of the specific latent heat of vaporization? [ 1 mark] Apakah maksud haba pendam tentu pengewapan? [1 markah] (ii) Describe how the fish is cooked by the method shown in Diagram 12.2.