You are on page 1of 64

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI

www.dnevniavaz.ba

Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda, 1. 12. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5476 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

PORAVNANJA Instrukcija direktora APF-a s vno


uzi
EksklEk

56+Ĝ'018#%
1& +4#ě-1)
&7)#
Sredstva u na{oj zemlji najdalje do ~etvrtka FBiH treba dobiti
41,44 miliona KM, a 15,63 miliona KM pripada firmi „Progres“
Ekrem sa suprugom Igbalom: U braku 25 godina

Igbala Jevri} odgovara

Ne}u u ’Farmu’!

24. strana
akon {to je u pone- (APF) Enes Gani} ju~er je u Be- duga, saznaje „Dnevni avaz“.

N djeljak kona~no po-


tpisano sudsko pora-
vnanje, direktor Age-
ncije za privatizaciju u FBiH
ogradu dao i slu`benu instru-
kciju „Jugoimport-SDPR-u“ da
na ra~une u Federaciji BiH up-
lati 41,44 miliona KM ira~kog
Time su kona~no deblokirana
milionska sredstva koja ve} dvije
i po godine le`e na ra~unima sr-
bijanske kompanije. 9. strana
Istra`ujemo: Borcima ostao samo Strazbur
Parlament BiH
81)1ĝĚ#21&
724#81/5&#

9. str.
.').1-4+/+0#.#
Wikileaks: [ta otkrivaju tajni dokumenti

0#61Ĝ'.+ 4. str.

7-+076+/#2"
Srbija: Pismo iz ekstradicionog pritvora

4'0&+Ě7Ě'.+,+
$'<)4+,#0,#
7. str.

Gosti i novoizabrani poslanici Predstavni~kog doma tokom intoniranja dr`avne himne (Foto: B. Nizi})

Konstituiran novi saziv Predstavni~kog doma Sudbine: Borcu Armije RBiH spa{en `ivot

(#,+-757247)#
10. str.

Poslanici polo`ili zakletvu IVICA OSIM ZAVIDOVI]I


3. strana
&10+4#.#$7$4')
VRHOVNI SUD FBiH

Real }e Poginuo u Bejti}u }e


se te{ko minskom
57. str.

26 se ponovo
. str.
oporaviti polju 15. strana suditi 14. strana
2 Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. aktuelno
PROVJERE Po~ele ovjere lista za Dom naroda Parlamenta FBiH

Za federalne delegate
Ivani}: Odolijeva napadima Nagradi}: Nezadovoljan pozicijom
24 kandidata iz Sarajeva
Na listama, izme|u ostalih, Amir Zuki}, Hanka Vajzovi}, Mirjana Mali}, Segmedina
Srna, D`evad Ra|o, Naser Nabil, Zaim Backovi} Ma{ovi} predla`e sam sebe
Hitna sjednica rukovodstva Ivani}eve stranke Centralna izborna komisija
(CIK) BiH provjerila je ju~er ka-
Koliko se delegata bira iz kantona
Predsjedni{tvo tvrdi da ndidatske liste za izbor delegata iz
Skup{tine Kantona Sarajevo u
Dom naroda Parlamenta FBiH.
Od ukupno 13 dostavljenih li-
Kanton Broj delegata Bo{njaka Hrvata Srba Ostalih

nema raskola u PDP-uIskazano jedinstvo i zauzet stav da do sjednice


sta na kojima se nalaze imena 24
kandidata za federalne delegate,
ju~er je ovjereno njih osam, dok je
za pet ostalih ostavljen rok od 48 sa-
Unsko-sanski
Posavski
Tuzlanski
Zeni~ko-dobojski
5
3
8
8
2
1
3
3
1
1
1
2
2
1
2
2
0
0
2
1
ti za otklanjanje nedostataka. Rije~ Bosanskopodrinjski 3 1 1 1 0
Glavnog odbora ne}e biti istupanja u javnosti je o listama koje nisu potpisali Srednjobosanski 6 1 3 1 1
Predsjedni{tvo PDP-a Mladena vora o rezultatima izbora, budu}em ovla{teni predlaga~i. Hercegova~ko-neretvanski 6 1 3 1 1
Zapadnohercegova~ki 4 1 2 1 0
Ivani}a preksino} je na hitnoj sje-
dnici zauzelo stav da do sjednice
razvoju i politi~kom pravcu stra-
nke. Vlada potpuna uvjerenost da
Ovla{teni predlaga~i Sarajevski 11 3 1 5 2
Glavnog odbora ne}e biti istupanja je stranka ~vrsta i stabilna i da ne- Me|u ovjerenim listama za ka- Livanjski 4 1 2 1 0
u javnosti i ponovo iskazalo jedi- ma nikakvog raspada - ka`e sago- ndidate iz reda bo{nja~kog naroda
nstvo u provo|enju strana~ke po- vornik „Avaza“ iz Predsjedni{tva su one koje su dostavili SDA (pred- kao i dvije liste kantonalnih posla- da njegov potpis kao predlaga~a
litike, saznaje „Dnevni avaz“. PDP-a. la`e Amira Zuki}a i Had`ana Ko- nika Damira ^ard`i}a i Esada Ra- nije istovjetan potpisu koji je dao
Kako nam je potvr|eno iz vrha Kako nam je potvr|eno, napi- nju) te SDP (predla`e Hanku Vajzo- delja{a, koji su predlo`ili sebe za de- na izjavi o prihvatanju nominaci-
stranke, sjednica Predsjedni{tva si u medijima bliskim vladaju}em vi}, Harisa Luli}a i Fikreta Musi}a). legate u Domu naroda FBiH. je za izbor delegata.
PDP-a zakazana je povodom sve re`imu posljedica su nezadovoljst- Ovjerena je i kandidatska lista Rok od 48 sati da dostave prije- SBB BiH predlo`io je kandida-
~e{}ih napisa u medijima bliskim va nekolicine dugogodi{njih ruko- SDP-a iz reda srpskog naroda i na dloge koje su potpisali ovla{teni pr-
njoj su Mirjana Mali}, Branislav edlaga~i, odnosno predsjednici str-
vladaju}oj strukturi u RS o velikim
problemima unutar stranke, ~emu
su, kako je zaklju~eno, doprinijeli i
vode}ih kadrova vlastitim pozici-
jama u PDP-u nakon op}ih izbora.
Najglasniji je potpredsjednik PDP-
Crnogorac i Mira Juri}, kao i lista
kantonalnog poslanika Predraga
anaka ili oni koje oni pismeno ovla-
ste, ostavljen je Stranci za BiH, Sa-
Problem s
istupi pojedinih strana~kih ~elnika.
- Predsjedni{tvo je za 10. dece-
a Slobodan Nagradi}, a strana~ki
vrh navodno je izgladio odnose s
Kojovi}a, koji je predlo`io sebe.
Iz reda hrvatskog naroda ovje-
vezu za bolju budu}nost BiH - SBB
BiH, BPS-u i kantonalnom poslani-
izborom Srba
Nakon kona~ne ovjere kandi-
mbar zakazalo sjednicu Glavnog predsjednikom Izvr{nog odbora rena je samo jedna kandidatska li- ku Amoru Ma{ovi}u iz SDA. data, Skup{tina Kantona Saraje-
odbora PDP-a, na kojoj }e biti go- Zoranom \eri}em. A. [. sta, i to ona iz SDP-a, a na njoj je
Kantoni kasne vo tajnim glasanjem izabrat }e
ime Ivana Brigi}a. Tako|er, za de-
ukupno 11 delegata za Dom na-
legate iz reda ostalih ovjerena je li-
Konstituiraju}a sjednica Skup{tine KS ste koju je predlo`io SDP i na njoj
Zanimljivo je da Ma{ovi}a nije
predlo`ila SDA, pa je stoga on pr-
roda Federalnog parlamenta, od
kojih tri trebaju biti Bo{njaka,
se nalaze Segmedina Srna-Bajramo- edlo`io sam sebe, ali mora ispravi-

Nije formiran Klub Bo{njaka


U nastavku konstituiraju}e sje-
vi}, Edina Papo i Ned`ad Fazlija, ti nedostatak, jer je CIK utvrdio
jedan Hrvat, pet Srba i dva iz re-
da ostalih. S obzirom na to da se
na kandidatskim listama nalaze
samo ~etiri osobe iz reda sr-
dnice Skup{tine Kantona Sarajevo
ju~er nije formiran Klub Bo{njaka Ma{ovi} i Juri} pskog naroda, izvjesno je da }e
sve one u}i u Dom naroda, a pe-
niti je imenovan njegov predsjednik.
Zbog toga nisu izabrani ni predsje-
davaju}i i zamjenici Skup{tine.
polo`ili zakletve ti delegat morat }e biti izabran
iz nekog drugog kantona.

Naime, za predsjednika Kluba Ivan Brigi}, kao najstariji po-


slanik, predsjedavao je Skup{ti- tske liste za delegate u Domu nar-
Bo{njaka Savez za bolju budu}no- oda FBiH iz reda bo{nja~kog te
st BiH predlo`io je Kenana Ade- nom. On je pozvao Amora
Ma{ovi}a (SDA) i Miru Juri} ostalih naroda. Na bo{nja~koj listi
movi}a, a SDA Kemala Ademo- su D`evad Ra|o, Selma Filipovi}
vi}a. (SDP) da daju sve~anu zakletvu
o prihvatanju poslani~kog ma- i Munir Talovi}, a na onoj iz reda
Fikret Musi} iz SDP-a kazao je ostalih je Nabil Naser.
da su oba kandidata izuzetno jaka ndata. Nakon toga konstatirao je
SBiH je predlo`ila tri kandida-
i da niko nije uspio dobiti potrebnu da sjednicu mora prekinuti, jer
ta za bo{nja~ki klub federalnih de-
ve}inu od 13 glasova te da ne mo`e ne mo`e biti razmatrana nijedna legata, a to su Besim Mehmedi}, Mi-
ta~ka dnevnog reda. rsad Pind`o i Fikreta Mulaosmano-
(Foto: O. Kadribegovi})
vi}. Na kandidatskoj listi BPS-a iz
prejudicirati kada }e biti zakazana reda Bo{njaka je Zaim Backovi}.
nova sjednica, „jer to zavisi od Do sada je jedino Skup{tina
politi~kih dogovora“. Kantona Sarajevo CIK-u dostavi-
Ina~e, Ademovi}a iz SBB BiH la kandidatske liste za izbor dele-
podr`ao je i SDU, tako da je on gata u Dom naroda Parlamenta
imao sedam glasova, a Ademovi}u FBiH, u koji se ina~e bira njih 58,
iz SDA glasove su dali i SDP i Na{a od kojih po 17 mora biti Bo{njaka,
stranka, tako da je ukupno imao 12 Hrvata i Srba, a sedam iz reda
glasova. ^etiri poslanika Stranke za CIK: Rok od 48 sati za ispravku nedostataka ostalih. M. KUKAN
BiH i poslanik BPS-a bili su su-
I ministri i{~ekivali po~etak sjednice zdr`ani. N. P.
Danas sjednica Narodne skup{tine RS
PORTAL - komentar dana
www.dnevniavaz.ba

Reagiranja na Wikileaks: Razbijene


iluzije o zapadnom svijetu
- Ne vidim mnogo koristi za obi~ni svijet od obja-
Izbor delegata za Dom naroda BiH
Narodna skup{tina RS danas Bosi}eve stranke ne podr`e Ivani}a
ve nekakvih povjerljivih podataka. Nije ni{ta novo }e odr`ati sjednicu na kojoj }e, za delegata u Domu naroda.
re~eno, {to se ve} nije znalo u smislu javne tajne. Ovo izme|u ostalog, biti izabrani de- Za danas je najavljena i izmje-
je jedna dobra tema za kafansku pri~u, Wikileaks mo`da ima neke legati za Dom naroda Parlamenta na ~lana Ustava RS, a bit }e iza-
plemenite ciljeve, ali obi~nom narodu to ni{ta ne koristi i da zna BiH. brani i delegati za Vije}e naroda
{ta se de{ava kada ne mo`e ni{ta u~initi. (Fikret Me}avica) Ovu sjednicu javnost u ma- RS. Inicijativa za promjenu Usta-
njem entitetu i{~ekuje s velikom va RS odnosi se na uvo|enje jo{
JOKER pa`njom, s obzirom na to da je SDS jedne potpredsjedni~ke funkcije
LOTO 8 11 19 26 35 38 965818
397663
u nezavidnoj poziciji zbog svojevr-
sne ucjene SNSD-a da poslanici
u rukovodstvu Narodne skup{ti-
ne RS. A. [. Narodna skup{tina: Izmjena Ustava RS
aktuelno Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. 3 Komentar dana
Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn@avaz.ba)

Diplomatski
zemljotres
Sam ~in Wikileaksa izazvao je kontroverze. Jedni
ga hvale, drugi kude. I u jednom i u drugom
slu~aju ima prili~nog pretjerivanja
Cijeli svijet protresla je i jo{ trese objava dijela diplomatske pr-
episke izme|u Va{ingtona i oko 270 diplomatsko-konzularnih pr-
edstavni{tava Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u inozemstvu.
Internet-stranica Wikileaks zadala je brutalni udarac vode}oj si-
li svijeta i posljedice tog ~ina osje}at }e se jo{ dugo. Iako se niko od
prozvanih (i obla}enih) dr`avnika ozbiljnije ne osvr}e na ono {to Wi-
kileaks objavljuje, ne treba sumnjati da }e SAD imati {tete od cur-
enja informacija. Zbog propusta u sigurnosnom sistemu, ta zemlja
morat }e dati ustupke mnogima koji su obla}eni i uvrije|eni u obja-
vljenim tajnim dokumentima.
Sam ~in Wikileaksa izazvao je kontroverze. Jedni ga hvale, dru-
gi kude. I u jednom i u drugom slu~aju ima prili~nog pretjerivanja.
Pletu se i svakovrsne teorije zavjere. Primjerice, u svijetu je anga`ir-
ano oko 11.000 ameri~kih diplomata. Ako svaki od njih dnevno na-
pi{e bar po jedan izvje{taj, to je izme|u 300.000 i 500.000 depe{a mje-
se~no. Godi{nje je to izme|u ~etiri i {est miliona dopisa. A Wikile-
Sa sjednice: Nema dogovora o parlamentarnoj ve}ini (Foto: B. Nizi}) aks planira pustiti tek mrvicu od toga.
Za{to taj minorni broj, za{to ba{ sada, ko je izabrao dokumente koji su-
PARLAMENT BiH Konstituiran novi saziv Predstavni~kog doma kcesivno idu na internet i ko jak stoji iza Wikileaksa u ovom pothvatu?
Nadalje, ako svjetski dr`avnici, iz vrlo pragmati~nih razloga, re-
agiraju prili~no suzdr`ano na skandal, koji je u~inak Wikileaksa?

Poslanici polo`ili zakletvu


U naredne dvije sedmice znat }e se sigurno ko je parlamentarna ve}ina, tvrdi
Lagumd`ija Nastavak sjednice zakazan za 22. decembar
Nema sumnje da mnoge u Stejt departmentu boli glava ovih da-
na. U goroj su situaciji oni koji se kao izvori tretiraju u depe{ama.
Zorno je ta~no da }e mnogi nastojati trgovati onime {to je Wikile-
aks objavio, odnosno {to kani objaviti.
„Kada se slonovi tuku, najprije nastrada - trava“, stara je poslo-
vica koja i na primjeru curenja povjerljive dokumentacije iz ameri~kih
institucija dobiva jo{ ve}u te`inu.
Ho}e li se sada desiti da Amerikanci u novom razgovoru sa zva-
ni~nicima francuske vlade, recimo, prihvate sve ono {to su odbija-
Skoro dva mjeseca po okon- li prije godinu? Ili, jo{ gore, dati ve}e ustupke, kako bi zvani~ni Pa-
~anju op}ih izbora u BiH ju~er je
konstituiran Predstavni~ki dom
Prvi put predsjedava invalid riz ne samo ostao miran nego i nastavio biti kooperativan?
U takvo ne{to te{ko je vjerovati, ali ne treba odbaciti ni takvu mo-
Parlamenta BiH. Prema Pravilniku Predsta- gu}nost.
Nakon {to su novoizabrani po- vni~kog doma Parlamenta BiH, Ameri~ka diplomatija i politika na te{kom su ispitu, a rizici svu-
slanici polo`ili sve~anu zakletvu, do izbora rukovodstva Doma sje- da u svijetu su pove}ani. Jer, car je sasvim go!
sjednica je prekinuta i zakazana za dnicom predsjedava najstariji po-
22. decembar. Iako su dr`avni po- slanik. Tako je ju~era{njom ko-
slanici ju~er trebali izabrati ruko- nstituiraju}om sjednicom pre- / TO JE TO
\oko NINKOVI]
vodstvo Parlamenta, odnosno pr- dsjedavao najstariji poslanik u no-
edsjedavaju}eg i njegove zamjeni- voizabranom sazivu Adnan Ba{i}
ke, te Komisiju za pripremu izbo- iz SBB BiH, koji je slijep.
ra Vije}a ministara BiH, to se nije - Ovo je prvi put u historiji BiH
dogodilo, jer jo{ nije postignut da osoba s invaliditetom predsje-
dava Parlamentom. Upravo to po- Ba{i}: Evropska praksa
dogovor o tome ko }e ~initi parla-
mentarnu ve}inu. kazuje da smo spremni za Evropu, nje ljudskih prava osoba s invali-
jer se tamo izuzetno cijeni po{tiva- ditetom - istakao je Ba{i}.
Bez imena
Dr`avni poslanik i predsjednik treba biti iz SDP-a. Osim toga, da- - rekao je Lagumd`ija.
SDP-a Zlatko Lagumd`ija kazao je da nas smo trebali iza}i i s imenom, Suprotno Lagumd`ijinom sta-
bi se u naredne dvije sedmice treba- odnosno podr`ati ~lana Kolegija iz vu, predsjednik HDZ-a BiH i po-
lo znati ko je parlamentarna ve}ina. reda hrvatskog naroda u Domu. Pr- slanik ove stranke Dragan ^ovi}
- Smatramo da predsjedava- ogramski se vi{e sla`emo sa HSP- kategori~no je odbio mogu}nost da
ju}i, odnosno zamjenik predsjeda- om i NSRzB-om, tako da bismo u rukovodstvu Doma bude Hrvat
vaju}eg iz reda bo{nja~kog naroda podr`ali kandidate iz te grupacije iz bilo koje druge stranke osim iz
starijeg HDZ-a.

Slavuj izdaje Stav SBB BiH je da djeluje ko-


nstruktivno, nezavisno od toga
ho}e li biti dio vlasti ili u opozici-
CD sevdalinki? ji. To je novinarima ju~er potvrdio
i {ef Kluba poslanika u Predsta-
Za dobro raspolo`enje, kao i vni~kom domu Mirsad \ugum.
obi~no, pobrinuo se stari-novi
poslanik SNSD-a Slavko Jovi~i}. Zacrtani cilj
U razgovoru s poslanicima SBB - @elimo ispuniti programske
BiH, kojem je prisustvovao i ~lan ciljeve koje smo zacrtali i sve
Predsjedni{tva BiH @eljko ono zbog ~ega su gra|ani dali po-
Kom{i}, Jovi~i} je najavio da vjerenje na{oj stranci. U ovom
planira izdati CD na kojem }e pje- momentu, do formiranja koalici-
vati bosanske sevdalinke, uz opa- je nismo izlazili s eventualnim pr-
sku da }e „ako Fahro (Radon~i}, ijedlogom za predsjedavaju}eg
op. a.) stane iza mene“, prodati Doma. Sve zavisi od stranaka
100.000 primjeraka! Jovi~i}: Tra`i podr{ku Radon~i}a koje su dobile ve}inu u FBiH i
RS. Mislim da su oni najodgovo-
niji u procesu formiranja koalici-
Na sjednicu do{li i ambasadori onih partnera, a mi smo tu da bu-
demo u programskoj, a ne br-
oj~anoj koaliciji - izjavio je
Osim velikog broja ambasado- boj{a Radmanovi} nije mogao
ra i dr`avnih ministara, na ko- do}i, jer je boravio u Kazahstanu. \ugum.
nstituiraju}oj sjednici pojavili Pozivu se odazvao i predsjednik U SDS-u i SNSD-u tvrde da }e
su se i bo{nja~ki i hrvatski ~lan SBB BiH Fahrudin Radon~i}, dok se lako dogovoriti o imenu ~lana
Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbe- se na sjednici nije pojavio predsje- Kolegija Doma iz reda srpskog
govi} i @eljko Kom{i}, dok Ne- dnik SNSD-a Milorad Dodik. naroda, ali da je problem u Fed-
eraciji BiH. S. RO@AJAC
4 Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. aktuelno
WIKILEAKS [ta otkrivaju objavljeni tajni dokumenti

NATO `eli ukinuti MAP?


[okantno curenje dokumenata nastavljeno, uprkos hakerskim napadima [ta je
Sanader govorio o Silajd`i}u MAP postao prepreka umjesto podsticaja
Asan`: Novi dokumenti
Nastavljeno je {okantno departmenta naveli da se
Australski haker ne odustaje curenje diplomatske po{te
Sjedinjenih Ameri~kih Dr`a-
„sla`u s ga{enjem MAP-a, jer
je on postao vi{e prepreka Server: Dokumenti potvr|uju da
Asan` najavio va putem internet-stranice
Wikileaks.
Stranica na kojoj se sva-
kodnevno objavljuje tajna
nego podsticaj“ {irenju
NATO-a. Ameri~ki zva-
ni~nici napomenuli su da
se proces treba promijeniti,
Balkan nije me|u prioritetima
Biv{i ameri~ki diploma-

udar na banke
Osniva~ Wikileaksa D`uli- ktronske poruke u „Enronu“,
korespondencija ameri~ke
diplomatije i ju~er je bila pod
`estokim udarima hakera i u
nekoliko navrata joj je bio
ali to treba u~initi „tako da
se to ne protuma~i kao obu-
stavljanje {irenja NATO-a“.
Istovremeno, zagreba~ki
ta i ekspert za zapadni Ba-
lkan Denijel Server (Daniel
Serwer) izjavio je ju~er za
„Dnevni avaz“ da do sada
jan Asan` (Julian Assange) na- a ~ije je objavljivanje u javno- onemogu}en pristup. „Jutarnji list“ objavio je ju~er objavljeni tajni dokumenti
javio da }e uskoro raskrinka- sti izazvalo pad jedne od na- detalje iz zabilje{ke o posje- koji se ti~u Bosne i Hercego-
ti ulogu velikih ameri~kih jve}ih ameri~kih kompanija. Uvjetni poziv ti biv{eg pomo}nika dr`a- vine ne donose ni{ta pose-
bankarskih korporacija. Australski haker, koji se Informacije privla~e neza- vnog sekretara SAD Danije- bno.
Asan`, koji je dao veliki nalazi na nepoznatoj lokaci- pam}enu pa`nju i otkrivaju la Frida (Daniel Fried) regi- Najva`nije {to se mo`e
intervju za list „Forbes“, na- ji, javnosti se obra}a samo ~injenice i planove za koje ja- onu 2007. godine, ali taj do- pro~itati iz do sada obja-
javio je objavu dokumenata putem linka. Ju~er mu Ekva- vnost nije znala. Svakih neko- kument jo{ nije postavljen vljenih informacija jeste da
koji }e uzdrmati bankarski dor ponudio azil i slobodu liko sati na Wikileaksu osva- na internet-stranici Wikile- Bosna vi{e nije me|u prio-
sistem, kao {to je ekonomiju djelovanja. Istovremeno, nje- ne desetak dokumenata, pa je aks. ritetima me|unarodne zaje-
SAD uzdrmao pad korpora- gova mati~na dr`ava osnova- tako ve} objavljeno oko 300 Prema tim navodima, dnice i SAD. Server: Ni{ta posebno
cije „Enron“ prije nekoliko la je „tim za istragu o D`uli- od ukupno 251.287 biv{i hrvatski premijer Ivo - Ni{ta posebno. Francu-
godina. janu Asan`u“, dok se u [ved- njih koji }e biti Sanader bio je zabrinut ska `eli tranziciju OHR-a, a Srbije. Najvi{e {to se primi-
On tvrdi da }e dokumenti skoj i dalje vodi proces pro- postavljeni na „zbog sve ve}eg ulaganja SAD `ele da prvo budu jeti jeste koliko je Balkan ni-
koje namjerava obznaniti po- tiv njega. Asan` je ju~er po- internet. ruskih kompanija u BiH“. ispunjeni uvje- sko na dnevnom redu. Ni
kazati neeti~no poslovanje dnio i `albu na odluku o ra- Prema tim No, u istoj zabilje{ci navo- ti. Turci `ele Evropljani ni Amerikanci
banaka i manipulacije, na isti spisivanju potjernice za dokumentima, de se i ocjene koje je Sa- pribli`ava- ne vide ga me|u prioriteti-
na~in na koji su to u~inile ele- njim. T. L. nje Bosne i ma - ka`e Server.
Sanader:
Bu{ o dokumentima na Wikileaksu Zabrinut Frid: Iz nader iznosio o pojedinim
zbog ruskih Banje Luke bh. politi~arima.

Mo`e se nanijeti investicija do{ao u


Zagreb
- Silajd`i} je jedan staro-
modan politi~ar koji `ivi u
devedesetim godinama i `eli

velika {teta SAD


Biv{i ameri~ki pr- te{ko zadr`ati povjer-
da probleme BiH rije{e dru-
ge dr`ave. Silajd`i} se proti-
vi dogovoru koji je postignut
s biv{im premijerom Adna-
edsjednik D`ord` Bu{ enje stranih politi~kih
nom Terzi}em o gradnji Pe-
(George Bush) pri- du`nosnika - prenosi
lje{kog mosta - kazao je Sa-
dru`io se ameri~kim CNN Bu{ovu izjavu.
nader.
zvani~nicima koji su Portparol Bijele
zabrinuti zbog izla- ku}e Robert Gibs Iseljavanje Hrvata
ska povjerljivih do- (Gibbs) u ponedje-
Frid je u Zagreb do{ao ra-
kumenata putem Wi- ljak je poku{ao uma-
zgovarati sa Sanaderom i
kileaksa. Bu{ je rekao njiti zna~aj objave
biv{im predsjednikom Hrva-
je da bi ovo objavljiva- Bu{: Zadr`ati tajnih dokumenata,
tske Stjepanom Mesi}em na-
nje dokumenata na povjerenje kazav{i da su „po
kon povratka iz Banje Luke,
Wikileaksu moglo nanijeti svojoj naravi, terenski
gdje se susreo s Miloradom
veliku {tetu u odnosima izvje{taji Va{ingtonu iskreni,
SAD s drugim zemljama. ali su ~esto nepotpune info-
- Nakon ovoga bit }e vrlo rmacije“.
Koje je podatke Va{ington tra`io iz Bugarske Dodikom, tada{njim premi-
jerom Republike Srpske.
Objavljen je veoma zani- ljne instrukcije o tome ka- iminalu vlasti, obavje{ta- U bilje{ci se navodi da je
Sanader rekao da }e, u slu~a-
Kabinet predsjednika RS demantira Frida mljiv dokument koji je iz
Va{ingtona oti{ao u ambasa-
kve podatke treba priku-
pljati i slati u Va{ington.
jnim i sigurnosnim slu`ba-
ma, sigurnosti oru`ja, orga- ju iseljavanja Hrvata iz BiH
te izdvajanja RS, „do}i do
Dodik nije rekao da }e priznati Kosovo
Tvrdnje nekada{njeg po- edsjednika RS Milorada Do-
du u Bugarskoj, ali se mo`e
pretpostaviti da su sli~na
uputstva dobile i druge
Tra`e se, izme|u ostalih,
kao prioritet, podaci o „vla-
davini prava“, {to uklju~uje
niziranim kriminalnim gr-
upama, pranju novca i
sli~no u Bugarskoj, ali i u
stvaranja opasne male isla-
mske dr`ave u Europi“. S ti-
ambasade. „zvani~ne i nezvani~ne“ drugim zemljama Balka- me se, pi{e u bilje{ci, slo`io
mo}nika ameri~kog dr`a- dika. U njemu se navode deta- informacije o korupciji i kr- na. i Mesi}. Frid je rekao da ne
vnog sekretara Danijela Fr- - Istina je da je gospodin dolazi u obzir stvaranje tre-
ida (Daniel Fried) da je Mi- Frid prijetio i vr{io pritisak pojedine dr`ave Sjevernoa- }eg entiteta u BiH, ve} da se
lorad Dodik rekao da }e pr-
iznati Kosovo ako Vije}e si-
gurnosti UN-a donese rezo-
da RS da saglasnost u zaje-
dni~kim institucijama BiH
za priznanje nezavisnosti
tlantskog saveza (NATO)
planiraju i `ele potpuno
ga{enje Akcionog plana za
Njema~ka protiv pro{irenja EU tamo{nji Hrvati obrate za
pomo} Ameri~koj ambasadi
Nekoliko dokumenata ri promijeniti takav stav u Sarajevu.
luciju o nezavisnom Kosovu, Kosova, o ~emu svjedo~i i ~lanstvo (MAP), koji je za Frid je Sanaderu i Me-
ako su ta~no interpretirane, na{ zapisnik sa tog sastanka ~iji je sadr`aj poznat govo- kako bi bila otvorena vra-
BiH nedavno uvjetno odobr- ri o tome kako se Njema~ka ta Unije i za balkanske si}u rekao kako mu je Milo-
obi~na su podvala i neistina, - isti~u u kabinetu predsje- en, a koji bi trebao ubrzati rad Dodik kazao da }e po-
re~eno je Srni u kabinetu pr- dnika Dodika. `estoko protivi daljnjem dr`ave. Francuska, kako se
priklju~enje dr`ava Savezu. pro{irenju Evropske unije. navodi, podr`ava pro{ire- dr`ati nezavisnost Kosova
Visoki francuski zva- Navode se nadanja francu- nje, ~ak i ako za to treba du- ako Vije}e sigurnosti done-
Portparol NATO-a Oana Lungesku ni~nici u Parizu su na susr- skih diplomata da }e izbo- go vremena. se rezoluciju o nezavisnom
etu s predstavnicima Stejt Kosovu. T. LAZOVI]
Akcija Wikileaksa neodgovorna i opasna
Sjevernoatlantski savez enje povjerljivih dokumena- Podaci o predsjedniku Afganistana
(NATO) ju~er je osudio obja- ta. Akcija Wikileaksa je nele-
vljivanje povjerljivih ame-
ri~kih dokumenata na inter-
net-stranici Wikileaks o ra-
zmje{tanju ameri~kog nukle-
galna, neodgovorna i opasna,
bez obzira na to da li je obja-
vljeni materijal diplomatski ili
vojni - izjavila je Lungesku.
Karzai optu`en da je osloba|ao narko-dilere
Predsjednik Afganistana ljivog dokumenta koji je du bez su|enja, prenijela je
arnog oru`ja u Evropi, izjavi- Ameri~ki diplomatski do- Hamid Karzai oslobodio je objavio Wikileaks. agencija AP. U depe{i je nave-
la je portparol Oana Lunge- kumenti pokazuju da se u opasne zatvorenike i osu- Zamjenik ameri~kog deno da je Karzai pomilovao
sku, prenijela je Srna. Evropi nalazi jo{ 200 ame- mnji~ene narko-dilere zato ambasadora u Afganistanu pet policajaca uhva}enih sa
- Na{a politika je da ne ko- ri~kih nuklearnih bombi i da {to su bili povezani s mo- napisao je avgusta 2009. u de- 124 kilograma heroina, jer su
mentiramo povjerljive poda- su raspore|ene u Belgiji, Ho- }nim li~nostima, pokazuju pe{i da je Karzai odobrio bili u srodstvu s herojskim hi-
tke i sna`no osu|ujemo cur- landiji, Njema~koj i Turskoj. Karzai: Mo}ne li~nosti podaci iz ameri~kog povjer- pu{tanje zatvorenika na slobo- storijskim li~nostima.
pogledi Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. 5
INTERVJU @an-Pol Labord, visoki zvani~nik UN-a

Uvijek i svugdje postoji


prijetnja od terorizma
Teroristi~kih napada trenutno najvi{e u Pakistanu, Jemenu, Iraku...
 U BiH se vi{e treba raditi na preventivnim mjerama
Razgovarao:
Benamin TURKOVI]
Ekstremizam nema religiju
Ljudi misle da je terorizam - Bitno je re}i da terorizam ne- s medijima poku{avamo napravi-
ne{to daleko, da im nije blizu. No, ma religiju. Terorizam, odnosno ti podsticaj, dobro okru`enje,
mora se razumjeti da je svakog tr- ekstremizam ne smije se povezi- atmosferu u kojoj trebamo djelo-
enutka prisutna prijetnja od napa- vati s bilo kakvom religijom. Sto- vati svi zajedno, jedni drugima tr-
da. Ne treba misliti da je to pro- ga, primjerice, i tokom sastanaka ebamo biti podr{ka. Vilja: Blistao u „El klasiku“ (Foto: AFP)
blem eventualno zapadne Evrope,
ka`e u intervjuu za „Avaz“ @an-Pol
Labord (Jean-Paul Laborde), pre-
dbom globalne strategije za borbu zemalja jugoisto~ne Evrope u Li~nost dana David Vilja
protiv terorizma - isti~e Labord. borbi protiv terorizma?
dsjedavaju}i Operativne grupe UN- Kako se ta UN-ova strategi-

Barcin Dje~ak za
- Postoje konkretni koraci, ra-
a za antiterorizam (CTITF).. ja provodi u BiH, odnosno u zmjena iskustava i informacija
Razmjena informacija na{em regionu? me|u zemljama. Ova regija na ne-
- Po~elo se raditi na tome, glo- ki na~in je laboratorij. Porede}i je
- Teroristi su trenutno najakti- s nekim drugima, postoji ogro-

najve}e domete
vniji u Pakistanu, Jemenu, Iraku... balna strategija poku{ava se prenije-
ti u regionalne, odnosno dr`avne. Pr- man napredak, to je vidljivo.
Dakle, svuda je mogu}e da se to de-
si. Stoga se i na jugoistoku Evrope erano je govoriti koliko je to do sa- Kolika je trenutno opasnost
mora razumjeti da takva prijetnja da uspje{no. No, vi{e se treba bavi- od terorizma, je li ona u porastu
postoji.Ne mo`emo re}i da smo bi- ti preventivnim mjerama - obrazova- ili se smanjuje?
lo gdje u svijetu, u bilo kojoj regi- njem, me|ureligijskim dijalogom... - To ne mogu prognozirati, ali
Dokazao vrijednost i u svom prvom velikom
ji u potpunosti zadovoljni prove- Kako ocjenjujete saradnju akcije sigurnosnih agencija Velike {panskom derbiju
Britanije, Njema~ke i Francuske,
Fudbaler ste ako igrate za dru- Nije gubio vrijeme, igra odli~no,
koje vidimo posljednjih sedmica,
ge {panske klubove, ali igrati za Ba- a na red je do{ao njegov prvi „El
ulijevaju nadu. Agencije danas
rcelonu ili Real, u [paniji je iznad klasiko“. U ogledu protiv Reala
imaju sofisticiraniju opremu, bolje
svega. bio je dvostruki strijelac i jednom
znanje i sposobnosti nego ranije i
David Vilja (Villa) ili nadi- asistirao, {to je nova potvrda da se
u stanju su da prije do|u do dobr-
mkom Dje~ak bio je odli~an fudba- radi o igra~u za najve}e domete.
ih informacija i sprije~e teroriste ili
ler u dresu Valensije i reprezenta- David Vilja ro|en je 1981. u {pa-
obavijeste gra|ene o opasnosti.
cije, ali nedostajala mu je jedna ste- nskom Langreu, gdje je kao junior
Objava tajni penica. Ostalo mu je da se doka`e igrao u istoimenom klubu. Kao se-
u dresu jednog od dva najve}a klu- nior, prije Barcelone i Valensije
 Ovih dana cijeli svijet bruji o ba. Nema sumnje da su ga `eljeli i nosio je dres Sportinga iz Hihona
Wikileaksu. Predstavljaju li jedni i drugi, Real i Barcelona, ali i Saragose.
objave povjervljivih dokume- po~etkom ove sezone stigao je u Ka- Za [paniju je odigrao 70 uta-
nata prijetnju sigurnosti u svi- taloniju. kmica i postigao 44 gola. N. D.
jetu?
- To je dobro pitanje, ali je odgo-
vor prili~no te`ak. Objavljivanje
Bara{in s predstavnicima Evropske komisije
dokumenata eventualno mo`e stvo-
riti probleme izme|u nekih dr`ava.
Tako|er, problem mo`e predsta-
Puno povjerenje i
vljati i to {to neki pojedinci koji su
radili na nekim pozicijama vi{e ni-
su za{ti}eni kao {to su bili. No, ova
podr{ka Tu`ila{tvu BiH
Evropska komisija (EK) u BiH
situacija pokazuje nam da ni{ta ni-
je tajna, ni na{ privatni ni poslovni smatra Tu`ila{tvo BiH jednom od
`ivot. Zato moramo biti pa`ljivi dok klju~nih institucija BiH, s kojom
Labord: Prijetnja od terorizma je stvarna (Foto: F. Fo~o) pi{emo, govorimo... `eli nastaviti uspje{nu saradnju,
istaknuto je tokom ju~era{njeg sa-
Diplomati po~eli razgovore o situaciji u BiH stanka predstavnika EK s glavnim
tu`iocem Tu`ila{tva BiH Milora-
dom Bara{inom u Sarajevu.

PIC u sjeni skandala s tajnim dokumentima


Vije}e za implementaciju mira u BiH (PIC) po~elo
Cilj ovog sastanka u prostorijama
Tu`ila{tva BiH bio je poja{njenje ko-
nstatacije da se „Dr`avno tu`ila{tvo
suo~ilo sa slu~ajevima interne kor-
Sarajevo: Sa sastanka
prisustvovali Paola Pampaloni,
\ulio Vener (Giulio Venner) i Bo-
je sino} dvodnevno zasjedanje u sjeni objave tajni ame- upcije i ~estim curenjem informaci- ris Jaro~evi~ (Iarochevich), koji
ri~ke diplomatije na internet-stranici Wikileaks. Str- ja“, kao i poja{njenje sintagme „in- su izrazili puno povjerenje i po-
ani diplomati u Sarajevu }e prvi put raspravljati o si- terna korupcija“ u kontekstu Izvje{ta- dr{ku radu Tu`ila{tva BiH, kao i
tuaciji u na{oj zemlji imaju}i u vidu da }e znatan dio ja o napretku BiH, a koji je objavl- `aljenje zbog nesporazuma u inte-
stavova koji ina~e nisu bili predvi|eni za javnost, ne jen na web-stranici Direkcije za rpretaciji navoda iz Izvje{taja EK
samo SAD nego i drugih dr`ava ~lanica PIC-a, u na- evropske integracije BiH. o napretku BiH, saop}ilo je
rednih nekoliko mjeseci biti dostupan javnosti. U ime EK u BiH sastanku su Tu`ila{tvo BiH, prenijela je Onasa.
Jedan od stranih diplomata ju~er nam je nezva-
ni~no kazao da }e ova sjednica PIC-a biti, u jednu ru- Federalno ministarstvo pravde
ku, „~udna i neobi~na“, jer je zapo~ela objava tajnih
dokumenata. Zvani~no iz OHR-a ka`u da ne mogu ko-
mentirati objavljenu diplomatsku po{tu, iako se ona
ti~e i Ureda visokog predstavnika. Sa sjednice PIC-a: Odluke donose zajedno (Foto: M. @ivojevi})
Digitalizirani podaci 539 katastarskih op}ina
U FBiH do sada su digitalizir- Kako je saop}eno iz Federalnog
- PIC donosi odluke zajedno, a program „pet plus BiH, uklju~uju}i i ispunjavanje uvjeta i ciljeva za tra- ani podaci 539 katastarskih op}ina ministarstva pravde, prevo|enje
dva“ ostaje na snazi. Vjerujemo da }e ovaj sastanak po- nsformaciju OHR-a u Ured specijalnog predstavnika EU. iz sredstava bud`eta i kredita Svje- katastarskih planova iz analognog
kazati da me|unarodna zajednica ostaje odlu~na u po- Incko ka`e da ne}e biti rije~i o zatvaranju OHR-a. tske banke, a takvi podaci pogodni u digitalni oblik te uspostava digi-
gledu ispunjenja ciljeva i uslova - kazao nam je por- ^lanovi PIC-a razgovarali su sino} s predstavni- su za sigurnu i pouzdanu pohranu talnog katastra temeljna je zada}a
tparol Mario Brki}. cima tri nevladine organizacije - „Transparency Inte- te pru`aju mogu}nost daljnje kva- svake dr`ave u izgradnji u~inkovi-
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) izja- rnationala“, Centara civilnih inicijativa i Vanjskopo- litetne obrade, korekcije i nadopu- tog sistema upravljanja prostornim
vio je ju~er da }e PIC razmotriti sva pitanja koja se ti~u liti~ke inicijative BiH. T. L. ne, javila je Fena. informacijama.
[ta drugi pi{u 6 Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. mozaik
SARAJEVO Te{ka sudbina Jasminke Hod`i}

Sa dva sina `ivi u sobici


bez vrata, vode, struje...
Kao pripadnica Armije BiH ranjena 1993. na Grepku, danas
se bori za koru hljeba i krov nad glavom
Spa{avanje trogodi{njaka

Igra mogla zavr{iti kobno

Vatrogasci spa{avali
dje~aka iz ve{-ma{ine Dje~aku iz Taijuana na sjeveru Ki-
ne noge su zapele u bubnju ma{ine.
Mama ga nije mogla izvu}i te je mo-
Trogodi{nji dje~ak iz Kine ^ao- rala pozvati vatrogasce koji su rasta-
fan igraju}i se skriva~a s majkom vili ma{inu i prepilili bubanj neko-
u{ao je u ve{-ma{inu i u njoj ostao liko centimetara od dje~akovih nogu.
zaglavljen vi{e od sat. Dje~ak nije povrije|en.

Za Bo`i} u Francuskoj

U prodaji hamburger sa Porodica Hod`i}: Jasminka sa sinovima `ivi u nehumanim uvjetima


Jasminka Hod`i}, samohrana la na zid {utnje i nerazumijevanje. obra}ala se Op}ini da joj pomogne da

skupocjenom pa~ijom pa{tetom majka dvoje djece i biv{a pripadni-


ca Armije RBiH, danas `ivi u te{kom
siroma{tvu. Ova hrabra `ena borila
se rame uz rame sa svojim saborci-
- Kada se trebalo boriti za ovu ze-
mlju, nisam se dvoumila. Na
po~etku rata bila sam u Zelenim be-
retkama, a ranjena sam na Grepku
rije{i barem stambeno pitanje. Do sa-
da je dobila deset odbijenica. Trenu-
tno ~eka odgovor na zadnji podne-
seni zahtjev, koji joj je i jedina nada.
ma, bila je i ranjena, a sada se bori za 1993. Od tada sam bila na lije~enju Od Slu`be za stambene poslo-
koru hljeba i krov nad glavom. u Sarajevu, gdje sam do~ekala kraj ve Op}ine saznali smo da }e ovih
Francuski lanac restorana brze Sa dva maloljetna sina, Ha{imom rata. Nemam nikakvih primanja, a dana zasjedati komisija za dodjelu
hrane namjerava svojim mu{terija- i Askom, `ivi na Vracama u Saraje- da ne bih zavr{ila na ulici s djecom, op}inskih stanova i da }e se na sto-
ma po niskim cijenama uo~i Bo`i}a vu, u sobici bez vrata, vode, struje, u{la sam u devastiran stan koji pri- lu na}i i zahtjev Jasminke Hod`i}.
ponuditi hamburger s pa~ijom kupatila... Ka`e da je mnogima na pada Op}ini Centar - pri~a Hod`i}. Tek nakon toga }e imati vi{e info-
pa{tetom. Ina~e, skupocjena pa~ija vlasti kucala na vrata, ali je nailazi- Kako nije sposobna za rad, rmacija. E. K.
pa{teta (foie gras) na}i }e se u ha-
mburgeru lanca „Quick“ zajedno s
gove|im mesom, paradajzom i ze-
Sindikat zdravstvenih radnika u FBiH
lenom salatom po cijeni od pet eu-
ra. U ponudi }e biti samo od 17. do
19. decembra.
- Na{im klijentima `elimo dati
sjajan okus po niskim cijenama i
„Quick“: Ponuda za tri dana
tinga tog lanca restorana brze hrane.
Foie gras, luksuzno jelo fra-
Polo`aj medicinara nije dobar
Polo`aj zdravstvenih radnika u - Vi{e pa`nje treba obratiti na
omogu}iti im da se malo zabave pr-
ije Bo`i}a - rekao je direktor marke-
ncuske kuhinje, pravi se od jetre
patke ili guske.
FBiH nije na zadovoljavaju}em
nivou, zaklju~eno je na ju~era{njoj
pla}e i prava koja zdravstveni radni-
ci imaju iz radnog odnosa, a to su to-
Odliv kadrova
Skup{tini Nezavisnog strukovnog pli obrok i naknade za no}ni i preko- Milenko Granuli} iz Sindi-
sindikata radnika zaposlenih u vremeni rad - re~eno je na Skup{tini. kata zdravstva i socijalne za{ti-
Priveden splitski baletan zdravstvu u FBiH. Predsjednik Saveza samosta- te RS obe}ao je podr{ku kolega-
ma iz FBiH kako bi bio pobo-

Monstrum dvije godine silovao sina mogao utjecati na svjedoke,


lj{an polo`aj uposlenika u zdr-
avstvu u cijeloj dr`avi.
- U protivnom, moglo bi
do}i do odliva mladih kadrova u
dr`avno odvjetni{tvo zatra`ilo je pr-
inozemstvo - kazao je Granuli}.
itvor. Navodno se splitskom bale-
Zbog vi{egodi{njeg seksualnog tanu stavlja na teret da je u poslje-
zlostavljanja maloljetnog sina is- dnje dvije godine prisiljavao sina na lnih sindikata BiH Ismet Bajramo-
tra`nom sudiji @upanijskog suda u oralni i analni seks. vi} kazao je da se za zdravstvene ra-
Splitu priveden je 51-godi{nji ba- O seksualnom zlostavljanju poli- dnike, uz policiju i uposlenike u
letan, ~lan baletnog ansambla spli- cija je saznala u saradnji s Centrom obrazovnom sektoru, vlast mora
tskog HNK. Informaciju o pri- za socijalnu skrb. Sumnja se da je vi{e interesirati. Izrazio je nadu da
vo|enju baletana potvrdila je por- otac po~eo seksualno i`ivljavati na si- }e novi nosioci vlasti raditi na re-
tparol PU splitsko-dalmatinske nu kada je dje~ak imao pet godina, formi zdravstva.
Marina Kraljevi}-Gudelj. a ta tortura trajala je do novembra ove Ina~e, na Skup{tini su delegati iz
Baletan je osumnji~en za spolni godine. Dijete sada ima sedam godi- cijele FBiH za predsjednika ovog si-
odnos s djetetom i rodoskvrnu}e. na. Roditelji nesretnog dje~aka su ra- ndikata jednoglasno ponovo pre-
Zbog te{kih okolnosti djela, ali i zvedeni. Otac je vi|ao sina vikendom S ju~era{nje Skup{tine: Neophodna reforma (Foto: N. Bo`ovi}) dlo`ili dr. Abuda Sari}a. E. Ha.
zbog ~injenice da bi osumnji~eni jednom do dva puta mjese~no.
Akcija SIPA-e u Mostaru
Gojazni }e dobivati novac za mr{avljenje
 Prema saop}enju britanskih ministara anga`iranih u kontrover-
znom poduhvatu pobolj{anja zdravlja nacije, gojaznim ljudima u
Uhap{ena falsifikatorska i dilerska grupa
Pripadnici SIPA-e ju~er su na nov~anice od 20 KM zbog sumnje biti predati u nadle`nost Tu`ila{tvu
ovoj zemlji moglo bi biti ponu|eno mito da smr{ave.
podru~ju Mostara uhapsili tri oso- da su falsificirane, oko dva kilogra- BiH.
Ako pristanu i}i u {kolu pje{ice, gojazni u~enici bi dobivali bespla-
be zbog falsificiranja novca i trgo- ma marihuane, oprema za falsifici- Akcija je izvedena po naredbi
tne kupone za „Topshop“ i karte za kino, dok bi odrasli svih uzrasta
vine drogom. ranje nov~anica i ve}a koli~ina mo- Suda BiH, a uz asistenciju pripa-
za fizi~ku aktivnost, manji broj kilograma i druga nastojanja da po-
Uhap{eni su S. H. (37), B. [. (42) bitela, saop}eno je iz SIPA-e. dnika MUP-a Hercegova~ko-ner-
bolj{aju zdravlje bili nagra|eni odre|enom sumom novca.
i K. B. (40), od kojih su oduzete 153 Uhap{eni }e nakon saslu{anja etvanskog kantona.
mozaik Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. 7 [ta ka`u poznati
Stjepan Mesi}
SRBIJA Pismo „Dnevnom avazu“ iz ekstradicionog pritvora Da mi gra|ani nisu vjerovali,
ne bih dobio drugi mandat

Rendi} smje{ten u Mesi}:


- Mene su hrvatski gra|ani dva puta izabrali za svog pr-
edsjednika, da im nisam vrijedio prvi put, sigurno mi ne
bi povjerili i drugi predsjedni~ki mandat. Hrvatski sabor
mi je povjerio vo|enje Vlade, upravo je Franjo Tu|man bio
Vo|enje Vlade taj koji je forsirao da ba{ ja do|em na tu funkciju.

}eliju bez grijanja!


(Biv{i hrvatski predsjednik za „Slobodnu Dalmaciju“)

Milena Dravi}
Ka`u da sam {treber, ali sam
Afganistan jo{ nije dostavio nijedan dokaz koji bi teretio Rendi}a u poslu odgovorna
da je po~inio neko krivi~no djelo - Priznajem da igraju}i ~esto sebe opominjem kako tr-
Na adresu „Dnevnog avaza“ u eba `ivjeti, iskreno i potpuno. I nakon niza intenzivnih
Tuzli ju~er je stiglo pismo Jasmi- godina u pozori{tu i na filmu publici se dajem bez reze-
na Rendi}a, Tuzlaka koji ve} sedam rve. Ka`u da sam {treber, ali ja sam u poslu odgovorna, Dravi}: Iskreno
mjeseci boravi u ekstradicionom a publika mi daje snagu. (Glumica za „Gloriju“) `ivjeti
pritvoru u Sremskoj Mitrovici,
gdje je smje{ten nakon hap{enja na Zdravko ^oli}
osnovu Interpolove potjernice ko-
ju je za njim raspisao Afganistan. Sa godinama nisam
[estorica u samici
Pismo je, prema tuma~enju
izgubio strast
- Sa godinama nisam izgubio strast. ^esto mi se de-
njegovog sadr`aja, o~ito poslano si da me osje}anja preplave, ja sam strastven ~ovjek... Str-
prije Rendi}evog stupanja u {trajk ast me vodi kroz `ivot, ali ne smijem se ozbiljno zaba-
gla|u, jer u njemu obja{njava ra- ^oli}: Preplave vljati, jer sam o`enjen ~ovjek.
zloge zbog kojih se odlu~io na taj me osje}anja (Pjeva~ za „Press“)
potez smatraju}i ga jedinim
na~inom da skrati pravnu farsu
koja se vodi protiv njega. Goran Ivani{evi}
Novac me nije u~inio sretnijim,
ali mi je dao sigurnost
- Novac me nije u~inio sretnijim, ali mi je dao sigu-
rnost i slobodu. Omogu}ava mi da idem kamo god `elim,
ali ne bih rekao da me ~ini sretnim. Najva`nija stvar za Ivani{evi}: Biti
vas i va{u obitelj je da budete zdravi. Morate zapamtiti zdrav
Faksimil pisma upu}enog na{oj novinarki da sav novac ovoga svijeta ne mo`e garantirati da }ete spa-
siti svoju obitelj ako se razboli. (Biv{i teniser za „Telegraph“)
- Pored mog lo{eg psihi~kog sta- Kako smo nezvani~no saznali,
nja, lo{e ishrane, nehumanih uslo- Rendi} se, nakon {to je zapo~eo {tra-
va u kojim se nalazim, nedostatka jk gla|u, nalazi u te{koj depresiji. Ia-
grijanja i medicinske njege, kao ko se vodi da je smje{ten u samici,
svoje negodovanje na cjelokupan u zatvoru u Sremskoj Mitrovici na-
proces `elim vas obavijestiti da }u lazi se sa jo{ {est zatvorenika. U }eli-
23. 11. 2010. godine stupiti u {tra- ji u kojoj boravi nema grijanja.
jk gla|u - ka`e se, izme|u ostalog,
Rendi}: Korak iz o~aja u pismu koje nam je uputio Rendi}. @rtveno janje Vremenska prognoza 1. 12. 2010.
Rendi} u pismu upozorava da je

Arnaut: Momak psihi~ki dotu~en! on `rtveno janje odnosa BiH i Sr-


bije, ali i srbijanskog pravnog siste-
ma, odnosno sudija koji ga dr`e u sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no promjenljivo
- Posjetio sam Rendi}a s ko- Saznao sam da nikada dok je bo- pritvoru suprotno odredbama zako-
nzulom Oliverom Mi~i}em nakon ravio u Afganistanu, nije iza{ao iz na svoje zemlje.
{to je stupio u {trajk gla|u. Mor- kampa u kojem je radio - kazao
Prema informacijama advokatskog
am re}i da je taj momak psihi~ki nam je Bori{a Arnaut, bh. amba- ki{a i snijeg snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano
dotu~en. Nakon razgovora s njim, sador u Srbiji. tima koji zastupa Rendi}a, Afganistan
moj dojam je da ovaj mladi} nema I on nam je potvrdio da je Re- jo{ nije dostavio nijedan dokaz koji bi
veze s onim zbog ~ega je uhap{en. ndi} u }eliji bez grijanja. teretio Rendi}a da je po~inio neko kr-
ivi~no djelo. A. HAD@I] VRIJEME
BIHA]
2

„BH Airlines“ zbog ukidanja viza odgodio novu liniju Obla~no s 1


BANJA
LUKA
BR^KO
5
padavinama

Letovi za Amsterdam od 16. decembra Preovladavat }e


obla~no vrijeme. U
TUZLA
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

5
ZENICA
jutarnjim satima u LIVNO
6
Bosni }e padati ki{a, su-
5
snje`ica ili snijeg koji }e,
Cijena karte bit }e 145 eura, uz dodatnu naplatu usluge u ve}ini predjela, postepeno
SARAJEVO
5
„ticket service charge“ u turisti~kim agencijama prije}i u ki{u, koja se mo`e i
Nova aviolinija Sarajevo - Amste- lediti u dodiru sa tlom. U sjeve- 14 GORA@DE

rdam, koju je kompanija „BH Airli- rozapadnoj Bosni, ve}i dio dana, MOSTAR 5
sa susnje`icom i snijegom. U He-
nes“ trebala uvesti 2. decembra, rcegovini ki{a i lokalni pljuskovi. U
zbog ukidanja viza bh. gra|anima po- ju`nim i zapadnim podru~jima NEUM
mjerena je za 16. decembar. o~ekuju se obilne padavina. 14
- Prvobitni datum bio je
odre|en jer smo mislili da }e do ta- SRIJEDA ^ETVRTAK PETAK
da biti ukinute vize. To je jedini ra- 1. 12. 2010. 2. 12. 2010. 3. 12. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE JUTARNJE TEMPERATURE
zlog pomjeranja letova za 16. dece- JUTARNJE TEMPERATURE
0 0
0
od -2 C do 11 C 0
od 3 C do 14 C od 20C do 130C
mbar - ka`u u „BH Airlinesu“. DNEVNE TEMPERATURE DNEVNE TEMPERATURE DNEVNE TEMPERATURE
Iz bh. kompanije poja{njavaju od 10C do 140C od 60C do 160C od 70C do 140C
}e se letovi odvijati tri puta se-
dmi~no, i to utorkom, ~etvrtkom i BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
nedjeljom. Cijena karte iznosit }e Pod uticajem hladnog vremena i padavina, biometeorolo{ke prilike i dalje }e biti nepovo-
ljne, usljed ~ega }e se kod osjetljivih osoba poja~ati tegobe vezane za njihove bolesti. Od
145 eura, s aerodromskom taksom, meteoropatskih reakcija mogu}e su glavobolja, depresija, nervoza i nesanica, kod astma-
uz dodatnu naplatu usluge „ticket ti~ara bi se mogli javiti problemi usljed ve}eg sadr`aja vlage u zraku, a reumati~ari }e
service charge“ u turisti~kim age- imati izra`enije bolove.
ncijama. „BH Airlines“ }e na ovoj Linija Sarajevo - Amsterdam tri puta sedmi~no Grad Sarajevo 1. 12. 2010.
liniji koristiti novi avion „airbus Izlazak 07.00 Izlazak 01.58
A319“. gor{anje vremenskih uvjeta nije se aviosaobra}aj odvija bez ika-
Zalazak 16.10 Zalazak 13.08
U bh. kompaniji dodaju da po- uzrokovalo nikakve probleme i da kvih problema. F. K.
Brzo - kratko
Kantonalni sud u Sarajevu
8 Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. teme
Danas novo su|enje Ognjenu [imi}u AFERE Novi biseri Vlade Federacije BiH
Pred Kantonalnim sudom u Sarajevu
za danas je zakazano novo ro~i{te na
kojem }e biti razmatran zahtjev hr-
vatskog pravosu|a za provedbu ka-
zne od pet godina zatvora izre~ene ri-
je~kom kardiohirurgu Ognjenu
[imi}u zbog primanja mita, po-
Sa ~etiri miliona KM
adaptirali tu|u zgradu
tvr|eno je ju~er Agenciji Hina u
ovom sudu, prenijela je Onasa.
Ognjen [imi} je 2008. godine iz Rije-
ke, gdje je `ivio i radio, pobjegao u
BiH i od tada se nalazi u Sarajevu gdje
mu `ivi otac. Kantonalni sud u Saraje-
[imi}: Ponovo u sudnici
vu u junu je ovu kaznu smanjio na dvi- Geodetski zavod je javno preduze}e, pa }e stoga dva ministarstva morati
je i po godine zatvora, vode}i se zakonima BiH. Vrhovni sud FBiH stoga
je nalo`io obnovu cijelog postupka pred Kantonalnim sudom u Sarajevu. pla}ati zakup prostorija, ka`e Enver Buza
Dva federalna ministarstva mo-
Izgradnja transportnog plinovoda u SBK gla bi se u narednih nekoliko mje-
seci useliti u zgradu Geodetskog za-
Prijave podnijelo 15 kompanija voda BiH u Sarajevu.
Preduvjet za to je da Op}inski
Nakon potpisivanja kreditnog aran`mana s Evropskom bankom za sud u Sarajevu donese odluku o re-
obnovu i razvoj (EBRD) za izgradnju transportnog plinovoda u SBK, gistraciji ovog zavoda, {to bi se tr-
kompanija „BH-Gas“ objavila je Op}u obavijest o javnoj nabavci cijevi ebalo desiti u narednih osam dana.
i prate}e opreme i usluga.
- Radi se o prvom koraku u okviru spomenutog projekta, nakon ~ega je Rok osam dana
12. oktobra ove godine objavljen i poziv za pretkvalifikaciju za Federalna vlada, naime, prije tri
izvo|enje radova, s definiranim krajnjim rokom za podno{enje aplika- godine donijela je odluku o preu-
cija, 29. novembra 2010. godine. Svoje aplikacije do definiranog roka zimanju osniva~kih prava nad ovim
dostavilo je 15 kompanija - saop}io je „BH-Gas“. zavodom od Vije}a ministara BiH,
ali je Sud nikada nije potvrdio.
Povodom obilje`avanja 1. decembra Zbog toga je ovo preduze}e ve} go-
dinama neregistrirano. Ju~er je
SBB BiH ~estitao Dan Oru`anih snaga BiH odr`ano posljednje ro~i{te o ovom
slu~aju.
Savez za bolju budu}nost BiH - SBB BiH uputio je ~estitku povodom
1. decembra, Dana Oru`anih snaga BiH. - Sud ima rok od osam dana da
- SBB BiH upu}uje iskrene ~estitke povodom Dana Oru`anih snaga donese odluku. Mi mislimo, zato
Geodetski zavod: Ho}e li radnici dozvoliti useljenje ministarstava (Foto: B. Nizi})
BiH. Oru`ane snage su dokaz kako BiH mo`e biti jedinstvena vode}i {to ima dovoljno dokaza, da }e
se principima savremenih vojski u svijetu, {to je va`an korak pri- donijeti pozitivno rje{enje i da }e le dva ministarstava, kako bi bila je Zavoda, odnosno isplatu zaosta-
bli`avanja BiH evroatlantskim integracijama - ka`e se u ~estitki, sa- do}i do registracije - kazala nam je smanjena izdvajanja za zakup za lih pla}a i doprinosa radnicima.
op}eno je iz Pres-centra SBB BiH. predstavnica Sindikata Zavoda Se- smje{taj federalnih institucija.
nada Kutlovac. No, radnici Zavoda, koji su ve} Ponovo podstanari
Vlada je prije nekoliko godina dvije godine u {trajku, nisu dozvo- Direktor Zavoda Enver Buza
Obilje`avanje Dana Oru`anih snaga BiH adaptirala dio prostora u zgradi Za- lili useljenje dok se ne rije{e njiho- o~ekuje da Sud za osam dana done-
voda u Sarajevu, u {ta je ulo`eno
Postrojavanje u kasarni „Rajlovac“ oko ~etiri miliona maraka. Na-
vi problemi. Kutlovac ka`e da,
osim registracije, to podrazumije-
se pozitivno rje{enje, nakon ~ega se
mo`e pristupiti izvr{avanju obave-
U okviru obilje`avanja 1. decembra, Dana Oru`anih snaga (OS) BiH i mjera je bila da se u tu zgradu use- va i provo|enje plana konsolidaci- za prema radnicima. To }e otvoriti
pete godi{njice formiranja OSBiH, danas }e u kasarni „Rajlovac“ biti mogu}nost postizanja dogovora u
odr`ano sve~ano postrojavanje komandi i jedinica OSBiH, saop}eno je vezi s useljenjem ministarstava.
iz Ministarstva odbrane BiH, prenijela je Onasa.
Protokolom sve~anosti planirana je predaja raporta predsjedavaju}em
Uzajamne obaveze Buza, me|utim, podsje}a da je
Geodetski zavod javno preduze}e,
Predsjedni{tva BiH Neboj{i Radmanovi}u, kao i uru~enje nagrada i - Do useljenja ministarstava Prema njegovim rije~ima, za- dakle privredni subjekt, te da }e
pohvala. do}i }e u skladu sa zapisnikom o pr- kup se ne}e pla}ati ako Vlada regi- stoga ova dva ministarstva morati
imopredaji prostora, u kojem se na- strira Zavod kao federalnu institu- pla}ati zakup prostorija.
Svjetski dan borbe protiv AIDS-a vodi da postoje uzajamne obaveze, ciju. Drugim rije~ima, Federacija je
a to je krija, odnosno zakup. Sve do Tada bi, isti~e na{ sagovornik, ulo`ila ogroman novac u adaptaci-
U BiH registrirane 134 HIV pozitivne osobe momenta dok smo mi preduze}e,
to se na taj na~in mo`e rje{avati -
„Federacija postala vlasnik i insti-
tucije i prostora, i onda ne bilo
ju prostorija Zavoda kako ne bi
izdvajala novac za kiriju, ali }e na
Bosna i Hercegovina se jo{ smatra zemljom s niskom prevalencom kraju ova dva ministarstva ponovo
kazao nam je Buza. pla}anja kirije“.
HIV-a, podaci su Ministarstva civilnih poslova BiH navedeni povo- biti podstanari! G. MRKI]
dom obilje`avanja 1. decembra, Svjetskog dana borbe protiv
HIV/AIDS-a. Prvi slu~aj HIV-a u BiH je zabilje`en 1986. i do sada su u
BiH registrirane 134 HIV pozitivne osobe, prenijela je Fena.
Zahtjev gradona~elnika Mostara Agencija za sigurnost hrane
Ministarstvo civilnih poslova BiH i ove godine }e se na simboli~an
na~in pridru`iti obilje`avanju Svjetskog dana borbe protiv
HIV/AIDS-a paljenjem svjetala 30. novembra i 1. decembra 2010. u
Incko poni{tio odluku BiH vode}a u regiji
obliku ribbona (trake) na Zgradi prijateljstva izme|u Gr~ke i BiH.

Nezadovoljstvo u banjalu~koj kompaniji


Gradskog vije}a po ispravnosti hrane Prema ri-
Visoki pre-
je~ima direktora
Radnici „Oslobo|enja“ stupili u {trajk dstavnik u BiH
Valentin Incko Agencije za sigu-
Radnici Novinsko-izdava~kog (Inzko), kako rnost hrane BiH
preduze}a „Oslobo|enje“ iz Ba- saznajemo, po- Sejada Ma~ki}a,
nje Luke ju~er su ponovo stu- ni{tio je odluku analize uzoraka
pili u {trajk upozorenja. Oni o usvajanju re- hrane obavljene
tra`e od vlasti u RS da im po- gulacionih pla- u prvih deset
mognu u za{titi njihovih osno- nova za naselja mjeseci ove go-
vnih radni~kih prava, kao i da Centar II i Sje- dine pokazuju da
im vlasnik, kompanija „Delta“, verni logor ko- je BiH, kada je u
kona~no objasni status ove pri- ju je na pro{loj pitanju zdravstve-
vatizirane firme, s obzirom na sjednici usvo- na ispravnost hr-
to da im duguju oko 16 pla}a. Banja Luka: Tokom ju~era{njeg {trajka jilo Gradsko vi- ane, vode}a ze-
- Ako u roku od sedam dana ne budu ispunjeni na{i zahtjevi, stupit je}e Mostara sa mlja u regiji.
}emo u generalni {trajk, a ne isklju~ujemo ni mogu}nost da zatra`imo 18 glasova za i Ma~ki} je ov-
ste~aj preduze}a. Poslodavac svakom radniku u prosjeku duguje oko 11 suzdr`anih. aj podatak iznio
9.000 KM na ime zaostalih plata - kazao je ju~er predsjednik Sindikata Visoki pre- Incko: Uva`io Be{li}ev zahtjev na sastanku o
„Oslobo|enja“ Predrag [obat. B. S. dstavnik je reagirao nakon zahtjeva gradona~elnika analizi rizika po-
Ljube Be{li}a koji je zatra`io osporavanje odluke, jer ona rijeklom iz hrane Ma~ki}: Manje negativnih nalaza
nije usvojena dvotre}inskom ve}inom. na kojem su se u
Ekshumirani posmrtni ostaci tri osobe Predsjednik Gradskog vije}a Murat ]ori} kazao
sjedi{tu Agencije u Mostaru okupili predstavnici
mjerodavnih dr`avnih i entitetskih institucija, javi-
 Na lokalitetu Ruji{ta, na podru~ju op}ine Vi{egrad, ekshumirani nam je ju~er da je visoki predstavnik dao tuma~enje la je Fena.
su posmrtni ostaci tri osobe. prema kojem je za spornu odluku, u skladu sa Sta- - Na osnovu 140.000 laboratorijskih analiza
- Pretpostavlja se da je rije~ o civilima Bo{njacima stradalim u to- tutom Mostara, ipak, bila neophodna dvotre}inska mo`emo re}i da je 4,4 posto hrane bilo higijenski ne-
ku proteklog rata na podru~ju Vi{egrada. Posmrtni ostaci dvije osobe ve}ina. Prilikom usvajanja ove odluke na pro{loj sje- ispravno, {to je pad broja negativnih nalaza u odno-
su kompletni, dok je za jednu osobu prona|ena samo lobanja - kaza- dnici suzdr`ani su bili vije}nici HDZ-a BiH i su na pro{lu godinu. Naj~e{}e se radi o vodi, sladole-
la je Feni portparol Instituta za nestale osobe BiH Lejla ^engi}. HDZ-a 1990. M. Sm. du, toplim napicima i mlijeku - naglasio je Ma~ki}.
teme Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. 9
ISTRA@UJEMO Borcima preostao jo{ samo Strazbur

Vogo{}a je pod upravom


SDA postala leglo kriminala
Objekt koji su Mati} i Honda kupili 2000. za 100.000 KM Kozadra dodijelio
porodici aktuelnog na~elnika Edina Smaji}a Novac vra}en nakon deset godina Gani}: Potpisao nalog i dao instrukciju
Borba biv{ih boraca @ana Ma-
ti}a i Mithata Honde protiv mo}ni- Kona~no deblokirana milionska sredstva
ka SDA u Vogo{}i, biv{ih na~elni-
ka Muhameda Kozadre, Asima Sa-
rajli}a i aktuelnog Edina Smaji}a,
traje od 2000., kada je „Avaz“ prvi
put objavio pri~u o drskom krimi-
nalu.
Nakon deset godina borbe, pr-
Ira~ki dug upla}en
Sredstva u na{oj zemlji najdalje do ~etvrtka
eostalo im je samo da pomo} po-
tra`e od Suda u Strazburu, jer su lo-
 FBiH treba dobiti 41,44 miliona KM
kalni mo}nici pokazali da su iznad Nakon {to je u ponedjeljak ko- zemlji najdalje do ~etvrtka. Kada
bh. zakona. na~no potpisano sudsko poravna- milioni budu u BiH, bit }e izmir-
nje, direktor Agencije za privatiza- ena i potra`ivanja „Progresa“ vri-
Poni{ten ugovor ciju u FBiH (APF) Enes Gani} jedna 15,63 miliona KM.
Mati} i Honda, naime, u martu ju~er je u Beogradu dao i slu`benu Dio sredstava ipak treba osta-
2000. pobijedili su na tenderu za pr- instrukciju „Jugoimport-SDPR- ti na ra~unima u Srbiji, ali zbog po-
odaju objekta u Igmanskoj ulici na u“ da na ra~une u Federaciji BiH tra`ivanja jedne kompanije iz Ta-
broju 21, u centru Vogo{}e, kao na- uplati 41,44 miliona KM ira~kog jlanda, kojoj navodno „Unis Pro-
jbolji ponu|a~i. No, nisu znali da duga, saznaje „Dnevni avaz“. meks“ iz BiH duguje 102.000 do-
je oko na objekt bacila i porodica Time su kona~no deblokirana lara.
Mati}: @rtve smo lokalnih tajkuna (Foto: S: Jordamovi})
Smaji}, otac i brat Edina Smaji}a, milionska sredstva koja ve} dvije i Ina~e, novac je blokiran u febr-
tada{njeg sekretara OO SDA Vo- Smaji}i su, naime, uz pomo} Koza- po godine le`e na ra~unima srbija- uaru 2008. godine, nakon {to je be-
go{}a, dana{njeg v. d. na~elnika dre i Sarajli}a uspjeli poni{titi nske kompanije. ogradski „Progres“ tu`io APF ka-
op}ine. odluku da se borcima dodijeli obje- Prema aneksu ugovora o pora- ko bi naplatio prijeratna milio-
Iako su nedugo nakon toga kt, dana{nja kafe-slasti~arnica vnanju, sredstva }e najprije biti nska potra`ivanja firmi iz FBiH.
uplatili 100.000 KM, punu cijenu „Park“, te ga neometano koriste i upla}ena na ra~un jedne strane Milioni su sve vrijeme bili na
objekta, u njegove prostorije ni danas. banke, a onda, kona~no, i APF-u. ra~unima „Jugoimport-SDPR-a“.
do danas se nisu uselili, a novac su - Iako smo mi objekt trebali pr- Vjeruje se da }e novac biti u na{oj F. VELE
dobili natrag tek prije dva mjeseca. euzeti 1. juna 2000., u maju te go-
dine, zna~i nakon {to je nama do-
dijeljen, Kozadra potpisuje neki
Reakcije na pojavljivanje knjige ratnog zlo~inca
aneks i produ`ava ugovor o najmu
porodici Smaji}, i to do 2005. go-
dine. Zna~i, objekt koji smo mi le-
galno kupili i dali pare za njega on
Du{ko Tadi} probudio
iznajmljuje svojim partnerima iz
SDA - pri~a nam Mati}.
Nemaju {anse
„Avaz“ prije deset godina pisao o
prevari
sa sudovima uspjela poni{titi ugo-
aveti pro{losti u Kozarcu
Autobiografska
Iako je Kozadrin nasljednik vor s borcima te je 2007. prodala knjiga osu|enog ra-
poni{tio aneks ugovora, borci se ni- Smaji}ima isti taj objekt za 63.000 tnog zlo~inca Du{ka
kada nisu uselili u svoj objekt. KM. Tadi}a „Dnevnik pr-
Sarajli} i Smaji}: Partneri u kriminalu Kontratu`bom Op}ina je u sprezi - Argument im je bio da smo za- vog ha{kog zato~enika
kasnili nekoliko dana s potpisivanjem - Slu~aj Tadi}-br IT
ugovora s Agencijom za privatizaci-
Tra`e od{tetu od 300.000 KM ju u KS, iako ga nismo ni mogli ra-
nije potpisati, jer se nije nas pitalo. Re-
94-1-T“, koja je neda-
vno osvanula i na tri
kioska u Kozarcu kod
Prevareni Mati} i Honda da bismo tih 100.000 KM uplati- kli su nam da je bitno dati pare. Taj Prijedora, izazvala je
anga`irali su sarajevskog advoka- li na vrijeme, a na taj novac tender bio je raspisan za jo{ desetak pravu buru negodova-
ta Senku No`icu, koja je u njiho- ~ekamo ve} deset godina. Tu`ili sli~nih objekata i svi zakupci potpi- nja kod mje{tana koji
vo ime podnijela tu`be Sudu za smo Op}inu Vogo{}a i Kantona- sali su ugovor kada i mi. Ali, mi smo listom tvrde da su
ljudska prava u Strazburu i Ka- lnu agenciju za privatizaciju. imali nesre}u da je na ovaj objekt oko „aveti pro{losti pono-
ntonalnom sudu u Sarajevu. Tra`imo od{tetu od najmanje bacio i Edin Smaji}, sekretar SDA, ta- vo u Kozarcu“.
- Mi smo 2000. podigli kredit 300.000 KM - ka`e Mati}. ko da nismo imali nikakve {anse - - Ve}ina onih s ko-
ka`e Mati}. F. KARALI] Kozarac: Tadi}eva knjiga na kioscima (Foto: D. Stojni})
jima sam do sada razgo-
vorala ne mo`e ni zamisliti da se Ta- dio za vrijeme rata i zbog ~ega je
Jelica Timotijevi}, direktorica Sektora Fonda PIO
Zlatko Mileti} di}evo ime i spomene u Kozarcu, a osu|en. To prizivanje aveti pro{losti
kamoli da na kioscima vidimo njego- djeluje i na psihu `rtava - kazala je
direktor SEPCA-e
 Redovna
Naser Ori} mo`e o~ekivati vu knjigu. Dobro je poznato {ta je ra- Emsuda Mujagi}, predsjednica nevla-

Izvinjenje
dine organizacije „Srcem do mira“,
koja okuplja i majke ubijenih Ko-
godi{nja ko-
nferencija
Asocijacije
{efova polici-
dio penzije iz Srbije
Direktorica Sektora za penziju, bez obzira na to
distributera
zar~ana.
Behzad ^irkin, poslanik SDP-
a u Narodnoj skup{tini RS, o~eku-
je da Tadi}eva knjiga bude po-
ja zemalja ju- odnose s javno{}u Fonda za gdje `ivi, o~ekivati da mu taj Iz banjalu~ke „Distribucije“, vu~ena iz prodaje.
goisto~ne penzijsko-invalidsko osigu- dio sta`a bude obra~unat koja je spornu knjigu proslijedi- - Nuditi na ovim prostorima
Evrope (SEP- ranje Srbije Jelica Timotije- za penziju, dodala je Timo- la i na tri prodajna mjesta u Ko- knjigu u kojoj Tadi} nastoji amne-
CA) odr`ava vi} izjavila je za Srnu da Na- tijevi}. zarcu, poru~uju da je gre{ka ne- stirati svoje zlo~ine isto je {to i nu-
se u Ohridu. ser Ori} mo`e o~ekivati dio - Da li neko ko je usmje- namjerna. diti „Mein Kampf“ pred Zidom
Prvog radnog penzije iz Srbije ako ima pr- ren svojom djelatno{}u pr- - Izvinjavamo se svim mje{ta- pla~a u Jerusalemu - navodi, izme|u
dana, jednoglasnom odlukom ijavljen sta` i upla}ene dopr- otiv dr`ave Srbije na neki nima Kozarca kojima smo zbog ostalog, u svom pismu ^irkin.
svih ~lanova Asocijacije, za inose za period kada je radio na~in mo`e biti izuzet iz pojavljivanja ove knjige prouzro- On u ime nekoliko hiljada Pr-
izvr{nog direktora SEPCA-e u ovoj zemlji. Ori}: ^eka tog prava, to, zaista, ne ijedor~ana nevino stradalih u
kovali bilo kakve neprilike. Knji-
izabran je direktor Federalne Svaki osiguranik koji odluku mo`emo mi iz Fonda re}i, gu }emo odmah povu}i iz proda- fa{isti~kom pohodu 1992. zahtije-
uprave policije Zlatko Mileti}, ima radni sta` ili dio radnog jer na{a obaveza je da pro- je - izjavio je ju~er v. d. direktora va od distributera da ovo sramno
prenijela je Fena. sta`a ostvarenog u Srbiji mo`e u vodimo zakon - poru~ila je Timo- firme Marko Gvozdenovi}. izdanje povu~e sa svojih prodajnih
momentu podno{enja zahtjeva za tijevi}. mjesta. M. Z.
Klub poznatih Ado Hasanovi} 10 Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. teme
Va`no je pobijediti, jer SUDBINE Nekada{njem borcu Armije RBiH spa{en `ivot
svako mo`e u~estvovati Li~ni profil reditelja
Ime i prezime: Ado Hasanovi}.
Datum i mjesto ro|enja: 4. maj
Fajiku Vi{i}u supruga
1986., Srebrenica.
Gdje `ivite - s roditeljima, po-
dstanar ili imate vlastiti dom:
Podstanar.
Bra~no stanje: Trenutno u vezi.
Bitni datumi u Va{em `ivotu:
17., 18. i 19. septembar.
Mira donirala bubreg
Pre`ivio strijeljanje i ~etiri ranjavanja u ratu Uradila sam to od srca, ka`e Mira
Koji automobil vozite: Ugla- Biv{em borcu Armije RBiH
vnom me voze. Fajiku Vi{i}u (44) iz Sarajeva u nje-
Kako se odmarate: Uz dobar film ma~koj bolnici u Tibingenu tra-
i dru`enje s bliskim prijateljima. nsplantiran je bubreg, a donor or-
Omiljeni muzi~ar: Majkl D`ek- gana bila je njegova supruga Mira
son (Michael Jackson). Vi{i}, koja se tako|er borila u re-
Volite li kuhati: Volim, ali nije dovima Armije RBiH. Oboje se da-
ukusno kada ja kuham. nas osje}aju dobro i tvrde da `ive
Najdra`a knjiga: „Dervi{ i smrt“. drugi i ljep{i `ivot.
Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. - Opet sam ro|en, i to zahvalju-
Umjetnik kojeg cijenite: Ro- ju}i mojoj Miri - ka`e Fajik Vi{i}
bert Rodrigez (Rodriguez). na po~etku razgovora.
Za koji klub navijate: Za Barce-
lonu. Dobivena bitka
Koga biste poveli na pusti otok: Fajika su doma}i ljekari otpisa-
Nisam o tome razmi{ljao. li tvrde}i da je samo pitanje vreme-
Jeste li ljubomorni: Da. na kada }e umrijeti. No, on je us-
[ta najprije primje}ujete kod pio dobiti i ovu bitku, kao {to je to
osoba suprotnog spola: Pokret i u~inio i mnogo puta ranije. Kao je-
odje}u. dan od osniva~a Prve samostalne
Biste li ikada oprostili nevjeru: Da, brigade Stup i komandanata „Ze-
ali ne bih bio s tom osobom vi{e. Hasanovi}: Odr`ava kondiciju lenih beretki“, Fajik je u ratu sa Mira i Fajik Vi{i}: @ive drugi i ljep{i `ivot (Foto: S. Saletovi})
Bavite li se sportom: Odr`avam Va{ najbolji prijatelj je: Imam ih svojim saborcima branio naselje
kondiciju, idem u teretanu, rekr-
eativno treniram kik-boks.
Omiljena hrana i pi}e: Sirnica
vi{e.
Pratite li politi~ku situaciju: U
toku sam, svi pri~aju o mladima,
Stup. Nakon {to je zarobljen i pr-
emla}en u srpskom logoru, pre`ivio
je i strijeljanje.
Nijemci provjeravali motive
i „koka-kola“. ali ih ne podr`avaju. - Bio sam pogo|en u stomak. - Nijemci su bili iznena|eni {to znaju za nacionalne podjele u BiH.
Ko se brine o Va{em imid`u: Ja, Da imate 15 minuta vlasti, {ta Zbog toga ne mogu imati djece. Ka- supruga daje bubreg mu`u. Jedan Kada su jo{ ~uli da je Mira druge
uz savjete prijatelja. biste prvo uradili: Glasanje za je- snije su me, tako ranjenog, 9. ma- ljekar rekao mi je da on svojoj `eni vjere, morali smo pro}i provjere da
Volite li i}i u {oping: Da. dnog kandidata za predsjednika ja 1992. godine razmijenili. Ubrzo zara|uje ogroman novac, a da ona vide jesam li je natjerao, ucijenio ili
Jeste li sujevjerni: Nisam. BiH, ukinuo bih mnoga minista- trepavicu ne bi dala za njega. Oni platio za bubreg - pri~a Fajik.
Imate li ku}nog ljubimca: Da, rstva, a uz svako poskupljenje `iv-
malog ma~ka Pikija. otnih namirnica pove}ao bih i nakon toga obolio sam od {e}era. Ispo~etka nisam htio pristati, ali
Koji je Va{ `ivotni moto: Pobi- pla}e. Do kraja rata ranjen sam jo{ pet pu- Mira je bila uporna - pri~a na{ sa-
jediti, jer u~estvovati svako mo`e, Biste li u~estvovali u {ouu rea- ta. U miru sam vodio drugu bitku, govornik, za kojeg ljekari tvrde da
borba i akcija! lnosti: Da. za svoje zdravlje - ka`e Fajik. je medicinski fenomen.
Prije ~etiri godine otkazali su
mu bubrezi, a u me|uvremenu je Pet kredita
oslijepio i srce mu je oslabjelo. Ope- Nakon pretraga u Njema~koj
Dnevni avaz
SMS
\APINE
061-142-015
nja do|e, oni ga napa- DO[LO DOGRLA
racija u Zagrebu vratila mu je dje-
limi~an vid na desno oko. Dok se
Fajik borio s bole{}u, njegovi pri-
jatelji tajno su prikupljali novac za
transplantaciju bubrega.
potvr|eno je da Mira mo`e doni-
rati bubreg, a operacija je uspje{no
ura|ena 28. oktobra ove godine.
- To sam uradila od srca. Sama
pomisao da mogu pomo}i i spasi-
Organizatori akcije bili su Ka- ti `ivot nekome bila je dovoljan
MAHINACIJE - daju i izvrgavaju ru- - Ponovo se Tihi}, sim Memi} Gaja, predsjednik motiv, ili bi me cijelog `ivota pekla
Ho}e li Mirsad \apo glu. Krajnje je vrije- Mujezinovi} i ko- Memi}: Zakazala vlast Udru`enja demobilisanih boraca savjest - ka`e Mira.
ikada odgovarati za me za promjene na mpanija i`ivljavaju Ilid`a, Fajikov saborac Haris Memi} isti~e da u Fajikovom
sve svoje dugogo- ~elu te op}ine. na bora~koj popula- slu~aju vlast nije odgovorila na
di{nje mahinacije
dok je bio prvi ~ovjek
FUNKCIONALNA
DR@AVA - @alosno i
ciji. Pitanje je samo
do kada. ^ini se da
Pomo} za druge
- Zavoljeli su me njema~ki
Du~i}, Nedeljko Veraja, a uz rodbi-
nu i prijatelje pomogli su i
GRAWE osiguranje, „Patriotska li-
vrijeme.
- Vlast je zaboravila borce. Je-
Br~kog? Koliko je sa- sramotno je da jedan imaju amneziju, jer ga“, „Zlatni ljiljani“ i „Zelene be- dva su nam odobrili garanciju i no-
mo u ratu zaradio na ljekari, a mnogo mi je pomogla
Hojzgen sumnja u zaboravljaju da ova retke“, pansion „Balijagi}“ iz Tibi- vac. U Ministarstvu zdravstva i Fo-
razmjenama, a onda i ~asna sestra konzulata iz Hrva-
funkcionalnost Bo- i`ivljavanja sigurno ngena i drugi. ndu solidarnosti rekao sam da }e i
poslije toga u SDP-u. tske. Svi su izrazili `elju da po-
sne i Hercegovine ne}e jo{ dugo trajati, - Tajno su sakupljaliu novac. oni umrijeti ako Fajik umre. Ima-
On je privatizirao mognu na{im ljudima. Zato bih
umjesto da pomogne jer nama je ve} oda- Medicinska sestra D`ana Golubi} ju novca, ali kada ga trebaju dati,
ovu stranku u pozvao one kojima treba tra-
da ona postane prava vno do{lo dogrla. iz Njema~ke osigurala mi je ljeka- sve rade da ~ovjeka otjeraju - ka`e
Br~kom. Davao je ta- nsplantacija da se jave Udr-
dr`ava. Tako|er, de- re u Tibingenu. Trebalo je jo{ na}i Memi}, dodaju}i da su Fajik i nje-
ld`ijama dr`avnu ze- NEMA LOGIKE - u`enju demobilisanih boraca
klarisanom fa{isti i bubreg. Kako nemam `ivih srodni- gova `ena podigli pet kredita za li-
mlju i firme. Nije ni U Zenici je odavno Ilid`a da spasimo bar jo{ jedan
ni`erazrednom pro- ka, moja supruga se bez mog zna- je~enje i da bi im sada svaka pomo}
~udo {to su ga neda- priklju~ak za struju `ivot - isti~e Fajik.
nja javila ljekarima kao donor. bila dobrodo{la. E. HALA]
vno lopovi oplja~kali. fesoru Emilu Vlajki- 1.800 maraka, bez
ju poru~ujem neka ga
Valjda je |avo do{ao
po svoje. stigne suza srebre-
obzira na to da li vam
treba jedna ili vi{e Civilna za{tita u pripravnosti
ni~kih majki. Arnel bandera, deset ili sto
VRIJEME ZA
PROMJENE - U
op}ini Vogo{}a u~in-
jen je kriminal za vri-
iz Zenice
MORAJU
VLADATI - Ovi na{i
metara kabla. Meni
za priklju~ak treba
deset metara kabla i
Drina se izlila iz korita u Semberiji
Obilne ki{e u gornjem toku rijeke Drine izazvale
jeme Asima Sarajli}a dosada{nji politi~ki nijedna bandera, pa su nagli porast vodostaja, zbog ~ega je u Semberiji po-
i Ibrahima Kerle. Sve vladari ne znaju radi- ne znam za{to mi plavljen priobalni pojas u naseljima Janja, Amajlije,
slu`be u toj op}ini su ti, ali narod ih je iza- tra`e da platim 1.800 Popovi i Me|a{i.
privatizirane, a pose- brao pa moraju biti KM. Ne znam kakav Nadle`ni u Bijeljini upozorili su vlasnike ku}a i vi-
bno katastar radi vi{e na vlasti. Na`alost, ni- je to zakon i {ta rade kendica u priobalnim dijelovima ovih naselja da
privatno nego slu`be- vo svijesti naroda jo{ udru`enja za za{titu odmah uklone stvari koje mogu i napuste objekte na-
no. Sva oprema upo- nije podignut do te potro{a~a. Ko je jkasnije do ve~ernjih sati kako bi se izbjegle poslje-
trebljava se u privatne mjere da se lopovima uop{te formirao cije- dice velikog plavnog talasa koji se o~ekuje tokom no}i.
svrhe. U op}inskoj vi{e nikada ne dozvo- ne, a da bude za sve Husein Ze~kanovi}, predsjednik Savjeta Mjesne za-
zgradi rade Asimovi i li da budu blizu sefo- isto bez obzira na jednice Janja, ka`e za „Dnevni avaz“ da su svi pripa-
Ibrini „psi laja~i“, ta- va i odlu~uju o bilo utro{eni materijal? dnici Civilne za{tite pripravni za intervencije.
ko da ko god drugog ~ijoj sudbini. No, bit To je van svake pa- Drina godi{nje poplavi podru~je Janje nekoliko puta,
politi~kog opredjelje- }e i to jednog dana. meti. a posljednji put to se dogodilo prije dva mjeseca. E. M. Janja: Posljednja poplava desila se prije dva mjeseca
teme Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. 11 Bora~ka udru`enja o prijedlogu bud`eta

Rez od 40 miliona
KM ne dolazi u obzir
Borit }emo se pa makar morali ponovo iza}i na ulice, ka`e Tucak
Projekcija prednacrta fe-
deralnog bud`eta za 2001.
godinu s vi{emilionskim
smanjenjem transfera za bo-
ra~ke invalidnine neprihva-
tljiva je i predstavnici ove
populacije borit }e se svim
sredstvima da se to ne dogo-
di, zaklju~eno je na sjedni-
cama Predsjedni{tva Saveza
RVI FBiH i Federalne orga-
nizacije porodica {ehida i
Hotel „Bosna“: Imat }e najmoderniji kasino u regionu (Foto: M. Lugi}) poginulih boraca odr`anim
ju~er u Sarajevu.
ULAGANJA Vi{emilionska ruska investicija u RS Huso Tucak, zamjenik pr- (Foto: S. Jordamovi})
edsjednika Federalnog save-

U Banjoj Luci kasino


za RVI, ka`e za „Avaz“ da je Sarajevo: Sa sjednice Predsjedni{tva Saveza RVI FBiH
u projekciji bud`eta predvi- {ehidske porodice manji za kalne mjere i iza}i na ulice
|eno smanjenje za bora~ke skoro 40 miliona maraka. To - kazao je Tucak.
invalidnine od osam miliona je neprihvatljivo, na{ zakon Dodao je da su predsje-
KM, ali nigdje se ne spominju to ne dozvoljava. Mi }emo se dni{tva obje organizacije
dugovi iz 2009. godine. po svaku cijenu boriti da to preuzela obavezu da s fede-

kao u Las Vegasu


- Ako to saberemo, dobi- sprije~imo, pa makar mora- ralnim poslanicima razgo-
jemo da su izdaci za RVI i li ponovo upotrijebiti radi- varaju o nelogi~nostima ve-
zanim uz projekciju bu-
d`eta, jer je za invalidnine
Tu`ba protiv Vlade predvi|en 291 milion KM,
{to je neprihvatljivo.
Tucak navodi da je na aprila 2009. utvr|ena je - Prvobitno je bora~ko
Unajmljen najluksuzniji prostor u uskom gradskom jezgru sjednici Predsjedni{tva do- osnovica od 914 KM, a mi ministarstvo predlo`ilo 328
Ruski investitori ve} mje- sre}u mogu ispuniti uvjete iz blagajnu, prostor za ~uvanje nesena odluka o pokreta- smo do kraja februara ove miliona KM, {to je realna
secima obavljaju pripreme i javnog poziva za dodjelu ko- novca i drugih vrijednosti, nju tu`be protiv Federalne godine, odnosno 14 mjese- cifra ako se uzme u obzir
adaptaciju prostora u banja- ncesije koji raspisuje Vlada mjenja~nicu, kafe-bar i dese- vlade zbog neispla}ene ra- ci, primali invalidnine s broj korisnika i da }e one
lu~kom hotelu „Bosna“ za ot- RS. tak stolova za igre s kuglica- zlike za invalidnine. osnovicom od 805 maraka biti ispla}ivane po koefici-
varanje jednog od najmode- Krajnji cilj investitora ma, kockama ili kartama - - Vladinom odlukom iz - ka`e Tucak. jentu 1 kao i do sada - na-
vodi Tucak. M. AVDI]
rnijih kasina u okru`enju, jeste vi{emilionska godi{nja kazao je na{ sagovornik u ho-
koji bi trebao biti organizi- zarada, a Vlade RS, kako telu „Bosna“, koji zbog osje-
ran na principu koncesije u isti~u u toj instituciji, po- tljivosti budu}eg poslovanja
skladu s odlukom Vlade RS ve}anje zaposlenosti i razvoj s Rusima nije `elio otkriva-
o raspisivanju javnog poziva turizma u Banjoj Luci. ti identitet.
za dodjelu koncesije za pri- U hotelu „Bosna“ sazna-
re|ivanje igara na sre}u. jemo da je prije dva mjeseca Bogata{i iz regije
po~ela obuka krupijea, dok Rusi su zahtijevali i pose-
Radna mjesta su Rusi, nakon intenzivne bno napravljen nadzor u ci-
Preciznih podataka o vr- adaptacije prostora, poslje- jelom objektu, s nepreki-
ijednosti ulaganja u novi ka- dnjeg mjeseca usporili rado- dnim audio i videosnima-
sino jo{ nema, ali se trenutno ve, ali i dalje pla}aju zakup njem prostora, igra~a i posje-
tilaca, a njihove ambicije su

Ugovor na deset godina da dobrom ponudom privu-


ku ne samo Banjalu~ane ne-
go i bogate ljude iz cijele BiH
U Vladi RS potvrdili su godina, a osnovni uvjeti po- i regiona.
da, prema uvjetima iz ja- drazumijevaju da koncesio- - S obzirom na iskustvo
vnog poziva o dodjeli konce- nar mora imati kapital od na- investitora u vo|enju ova-
sije, vrijednost ukupnog ula- jmanje dva miliona KM i kvih i sli~nih poslova u dru-
ganja ne bi trebala biti manja osiguran depozit ili garanci- gim zemljama, ne treba su-
od tri miliona maraka, ko- ju u banci sa sjedi{tem u RS mnjati da }e Banja Luka do-
ncesija se dodjeljuje na deset na iznos od 600.000 KM. biti mini Las Vegas. Poseban
status imat }e gosti koji pri
procjenjuje da }e znatno pr- prostora ~iji je kvadrat na- svakoj posjeti potro{e najma-
ema{iti Vladin uvjet o mini- jskuplji u Banjoj Luci. nje nekoliko hiljada maraka,
malnom ulaganju od tri mi- - Mjese~ni zakup prosto- a korisnici zlatne kartice, uz
liona maraka, dok ruske pr- ra, povr{ine nekoliko stotina koju idu razne pogodnosti, bit
ocjene o mogu}em dnevnom kvadratnih metara, ko{ta }e oni koji za no} potro{e oko
obra~unu po pojedinom sto- vi{e desetina hiljada maraka. 10.000 KM - isti~e na{ sago-
lu ili automatu za igre na Predvi|eno je da kasino ima vornik. B. SPASENI]

Su|enje za zlo~ine na Kori}anskim stijenama

Zatra`ene dugogodi{nje kazne za optu`ene


Tu`iteljica Tu`ila{tva BiH oduzeli optu`eni i za to treba-
Slavica Terzi} zatra`ila je da ju snositi odgovornost. Ana-
Sud BiH Zoranu Babi}u, lizom izvoda iz mati~ne knji-
Miloradu Radakovi}u, Milo- ge umrlih, 21. avgusta 1992.
radu [krbi}u i Du{anu Ja- na Kori}anskim stijenama
nkovi}u izrekne kazne dugo- za oko dva sata optu`eni su
trajnog zatvora, dok za @elj- prekinuli 7.120 godina `ivota
ka Stojni}a nije tra`ila kaznu - kazala je u zavr{noj rije~i
dugotrajnog zatvora, jer je u tu`iteljica Terzi}.
vrijeme izvr{enja zlo~ina on Optu`eni se terete da su
imao 21 godinu, javila je Fe- na planini Vla{i} izdvojili
na. oko 200 mu{karaca, koje su
- Ubijene osobe imale su Kori}anske stijene: Strijeljano na Kori}anskim stijenama
pravo na `ivot, a to su im 200 mu{karaca strijeljali.
12 Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. panorama
I TO JE MOGU]E Zloupotreba te{ke bolesti mlade Bi{}anke

Prevaranti uzimaju novac


Bitno je dru`enje `ena
Udru`enje `ena „Sumeja“ Od`ak
namijenjen za Selmino lije~enje
Od djetinjstva boluje od dijabetesa Na desno oko uop}e ne vidi, a neophodna je
transplantacija bubrega i gu{tera~e koja u Austriji ko{ta 200.000 KM
Ve~era za majke {ehida Ministarstvu unutra{njih je hitno potreba transpla-
Od`a~ko Udru`enje `ena „Sumeja“ ~esto organizira mani-
festacije uglavnom vjerskog i kulturnog karaktera. Tako su
poslova USK obratila se ma-
jka te{ko oboljele Bi{}anke
ntacija bubrega i gu{tera~e.
Pokrenuta akcija
Majka spremna
u prostorijama od`a~ke d`amije ove vrijedne `ene priredi-
le ve~eru za porodice {ehida ovoga d`emata na kojoj se oku-
pilo njih 50-ak.
Selme Me{i} Troki} (27) ko-
ja od 12. godine boluje od di-
jabetesa, jer prevaranti od
Nada za ozdravljenje je
odlazak u Austriju, a Selmina
dati bubreg
Kako doznajemo od voditeljice Udru`enja mualime Indire Ku- Za k}erkinu operaciju
gra|ana uzimaju novac pod majka Fahira zajedno s poro-
sur, aktivnosti ovog udru`enja bit }e nastavljene u cilju Fahira je spremna dati
izgovorom da je namijenjen dicom i prijateljima pokrenu-
dru`enja `ena. A. O. za Selmino lije~enje. la je humanitarnu akciju priku- svoj bubreg u zamjenu za
Bolest se kod Selme u po- pljanja 200.000 KM, koliko je bubreg koji odgovara Se-
lmi, jer njen kao i njene
[ta mi se (ne)svi|a u Prijedoru sljednjih nekoliko godina
pro{irila na o~i, pa djevojka
potrebno za transplantaciju.
Akciji su se odazvali br- Selma sa majkom sestre, ne odgovaraju.
Mali grad sa svim sadr`ajima na desno oko uop}e ne vidi.
Dijagnosticiran je i apsces li-
ojni Bi{}ani i humani ljudi
van granica BiH. Me|utim,
stoji grupa gra|ana koja pr-
ikuplja dobrovoljne nov~ane na pronalasku osoba koje
- Neki mogu re}i da je Prijedor jevog plu}nog krila, a napa- akciju je neko i zloupotrije- priloge za Selmu, za {ta na- poku{avaju iskoristiti te{ku
kasaba, da nema du{u, da je siro- dnuti su i bubrezi, zbog ~ega bio. Kako ka`e Fahira, po- vodno posjeduju i Fahirino situaciju u kojoj se nalazi ova
ma{an. Smatram da to nije ovla{tenje, ali novac ne za- mlada Bi{}anka.
ta~no, jer iako je mali grad, ima
sve potrebne sadr`aje. Mislim na
kino, galeriju, pozori{te, na
Humanitarni i broj `irora~una vr{ava u svrhu lije~enja.
Dijete {ehida
Ina~e, transplantacijom
gu{tera~e {anse za Selmino
ozdravljenje, prema rije~ima
Humanitarni broj na ko- EFF COMMERZBANK
~ijem su ~elu ljudi koji vole svoj ji se za Selmu mo`e donira- AG FRANKFURT SWIFT - Zbog toga javnost `elim njene majke, su 50 posto, ~ak
posao, tako da se tu uvijek ne{to ti tri KM je 090-292-051, a CODE ABSBBA 22 SPA- upoznati da, ukoliko imaju na- je mogu} i povratak vida na li-
de{ava. Postoji neki dobar osje}aj novac se mo`e uplatiti putem RKASSE BANK DD BIH mjeru da pomognu Selmi, sr- jevo oko. Za lijekove mjese~no
u Prijedoru koji ga, bar po meni, „Sparkasse“ banke na ime BA 391990456061487466. edstva mogu uplatiti isklju~ivo moraju izdvojiti oko 500 KM.
odvaja od drugih gradova. „Fahira Me{i} za Selmu“, Oni koji to `ele mogu se di- putem `irora~una otvorenog Selma je dijete {ehida, otac joj
Prijedor~anima ipak zamjeram {to Milan Kubat, direktor JU ra~un 199 - 045 - 60614874 - rektno obratiti porodici kod „Sparkasse“ banke ili pu- je poginuo 1995. godine u re-
se dovoljno ne trude da im grad „Gradska apoteka“ tem humanitarnog telefo-
66 teku}i ra~un: 21 - 93179 Me{i} na adresu: Armije dovima Armije RBiH. Tada je
bude ~istiji i uredniji - kazao je Milan Kubat, magistar far- - 614874 SWIFT: COBAD- BiH 105, Ripa~, 77000 Biha}. nskog broja - kazala je Fahira. do`ivjela {ok i oboljela od di-
macije i direktor JU „Gradska apoteka“ u Prijedoru. M. Z. Pripadnici MUP-a rade jabetesa. I. N. [.

Zabrinuti Hilmo ]emo iz Mre`ica kod Fo~e Turbeta na meti lopova


Osam dana traga za svojim stadom
Na podru~ju mjesne zajednice Mre`ica kod Fo~e ve} dani-
ma traje potraga za stadom od 25 ovaca. Zabrinuti vlasnik
Hilmo ]emo, uz pomo} kom{ija povratnika i prijatelja iz Sa-
rajeva, pretra`io je ogromna prostranstva, ali stadu od ko-
jeg pre`ivljava izgubio se svaki trag.
- Nestale su u pro{li ponedjeljak ispred ku}e, samo {to sam
uljeg’o da jedem u kolibu. Vi{e od 20 ljudi iz Sarajeva i kom{ija
odavde pomoglo mi je da ih tra`im, ali nikakva traga nema.
Evo se opet spremam prema Kremencu i Grepku da na|em
barem le{, da znam {ta je i da ne tra`im vi{e - ka`e Hilmo.
Hilmo ]emo u selo Ravnice vratio se prije 10 godina, 2001. Turbeta Sijer~i}a
godine uselio je u obnovljenu ku}u i potom kupio prvih pet
ovaca. Sto~arstvo je jedina mogu}nost da se pre`ivi uz mi-
nimalnu penziju. Na napad vukova ne sumnja jer ih je za Ponovo poskidan
10 godina samo jednom ~uo, a nikada ih nije vidio.
- Lovci svake subote i nedjelje idu u lov, ali niko jo{ nije ka-
z’o ni da ih je vidio, ni ubio - isti~e Hilmo. Al. B.
bakarni krov
Turbeta Sijer~i}a na
Od`aku, na podru~ju Novog
Zabilje`eno ovih dana u Ora{ju Gora`da, ponovo su na me-
ti lopova, koji su jo{ jedanput
Prazni~no ukra{avanje grada o{tetili krovnu konstrukciju
Mjesec prije novogodi{njih i bo`i}nih praznika koji se obi- i poskidali dio bakarnih
lje`avaju ki}enjem jelki i postavljanjem raznih ukrasa ka- plo~a. Kra|u su ponovo pr-
ko po ku}ama tako i po ulicama u jednom od tr`nih centa- imjetili ~lanovi porodice Si-
ra u Ora{ju zabilje`ili smo ukra{avanje velike jelke. jer~i} iz Gora`da.
- Da bi okitili vrh ove jelke koji se nalazi na vi{e od sedam - ^injenica da je ovaj spo-
metara visine, potrebna nam je kamionska dizalica te se po menik prvi put pod za{titom
zavr{etku radova nadamo da }e se o na{oj jelki pri~ati i {ire dr`ave, te da predstavlja naci-
od Ora{ja - kazao nam je jedan od radnika koji je iz korpe onalno blago nije bila dovoljna
dizalice ukra{avao vrh ove ljepotice. E. \. lopovima. U njegovu obnovu
Federalno ministarstvo prosto-
rnog ure|enja ulo`ilo je
zna~ajna sredstva, ali `alosno
je da postoje ljudi kojima ni gr-
oblje nije sveto i koji se ne bo-
je ni dr`ave ni nikog - kazao je
Hamdo Sijer~i}.
Turbe Sijer~i}a pre`ivje-
lo je Drugi svjetski, pa ~ak i
posljednji rat, a na ovakav
na~in po prvi put se uni{ta-
va u miru. Sijer~i} ka`e da
turbe na Od`aku nije bilo je-
dina meta lopova i vandala,
koji su do sada sjekli donir-
ane stubove za struju i obi-
Ukra{avanje najve}e jelke u gradu jali vikendice. Al. B.
tuzlanski kanton Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. 13
DOBOJ ISTOK Otpu{teni radnici „Vegafruita“ formiraju zadruge

Pokre}u vlastiti biznis


uz preradu vo}a i povr}a
Sa plasmanom svojih proizvoda nemaju problema Primjena najsavremenije
Tanki}: Tra`i vra}anje na staro radno mjesto
Hasan Tanki} prekinuo {trajk gla|u
^ekat }e sudsku presudu
Hasan Tanki}, zaposlenik CIMOS „TMD Ai“ doo Gra-
ali i tradicionalne proizvodnje da~ac, ju~er oko 14 sati privremeno je prekinuo {trajk
gla|u koji je zapo~eo u ponedjeljak u sedam sati. [trajk je
prekinuo nakon obavljenog ro~i{ta u Sudu u Grada~cu po
tu`bi Tanki}a protiv CIMOS „TMD Ai“.
On je zatra`io ubrzanje sudskog procesa po tu`bi od 15.
decembra 2009. godine u kojoj tra`i vra}anje na staro ra-
dno mjesto
- Odlu~io sam privremeno prekinuti {trajk gla|u jer mi je
sudija na dana{njem ro~i{tu po mojoj tu`bi protiv firme
CIMOS „TMD Ai“ obe}ao da }e presuda biti izre~ena 17.
decembra. Predstavnici Uprave za inspekcijske poslove
TK obe}ali su mi da }e uskoro rje{avati moje zahtjeve po
pitanju isplate pla}e meni i radnicima firme po pojedi-
na~nom kolektivnom ugovoru i u skladu sa Pravilnikom
o izmjenema i dopunama Pravilnika o radu. Razgovarao
sam sa predsjednikom Sindikata metalaca BiH koji mi je
[i{i}: Ako nema posla u banci, ima na njivi Jesenas zasa|eni luk ve} iznikao rekao da }e u najskorije vrijeme biti formirana komisija
Nakon {to su pro{le i ove Brijesnica Velika i Mala u nad svih o~ekivanja, a sa ji, ali i tradicionalan na~in. koja }e razmatrati da li je legalan rad sindikalne po-
godine Selimovi}i skr{ili na- kojoj je proizvodnja kvalite- plasmanom problema ne- Ove godine proizveo je dru~nice preduze}a - kazao je Tanki}. D`. D.
jve}i prera|iva~ki kapacitet tnog povr}a i vo}a stogo- ma. oko stotinu tona povr}a i sve
povr}a i vo}a u BiH, fabriku di{nja tradicija, otpu{teni Njihovim stopama usp- }e pro}i kroz njegove ruke, bi- Na podru~ju op}ine Sapna
„Vegafruit“ u Maloj Brijesni- radnici iz „Vegafruita“, ali i je{no ide i biv{i uposlenik ti upakovano i distribuirano na
ci u Doboj Istoku, a radnici- drugi, u svojim objektima Pro Credit banke u Gra~ani- tr`i{te diljem na{e dr`ave. Zbog lo{eg vremena odgo|eno deminiranje
ma podijelili otkaze, mnogi pokre}u proizvodnju istu ci ~ija je poslovnica pro{le go- Federalna uprava Civilne za{tite i uprava Civine za{tite
od stotina ljudi koji su kao u svom nekada{njem dine uga{ena, profesor hemi- U`iva u radu Tuzlanskoga kantonalna otvorile su novo deminersko ra-
„Vegu“ podizali ostali su na uzornom kolektivu. je Nermin [i{i}. On je u po- - Ako nema posla u banci, dili{te na podru~ju op}ine Sapna povr{ine 15.500 kvadra-
ledu, bez posla, penzije i Trojica otpu{tenih radni- sebno ure|enom prostoru ima na njivi. U`ivam u proi- tnih metara, javlja Fena.
ikakvih primanja. ka „Vegafruita“ Ahmed ^a- pored svoje ku}e u Brijesni- zvodnji luka, kupusa, mrkve, Deminiranjem tog podru~ja od eksplozivnih naprava bio
u{evi}, Ibrahim Kari} i ci Velikoj formirao malu po- cvekle. Jesenas sam zasadio bi o~i{}en prilaz pravoslavnom groblju u mjesnoj zajedni-
Zaposlio rodbinu D`evad Hrnji~i} formirali su rodi~nu firmu „Agrovita“ u mladi luk za prolje}e i ve} je ni- ci Baljkovica.
Skoro da su postali soci- malu, ali uspje{nu zadrugu kojoj je zaposlio rodbinu i us- kao. Ljetos sam proizveo pe- Me|utim, zbog lo{ih vremenskih uvjeta odgo|en je
jalni slu~ajevi. Mnogi od za preradu i konzerviranje pje{no prera|uje povr}e pro- ~enjak na 15 dunuma i sve pla- po~etak radova, tako da je odmah obavljeno i privremeno
njih, me|utim, nisu se pre- vo}a i povr}a „A i D@“ u Br- izvode}i dvadesetak razli~itih sirao na sarajevsko tr`i{e - konzerviranje radili{ta. Deminiranje }e biti nastavljeno
dali sudbini. U naseljima ijesnici i za sada posao ide iz- proizvoda na najsavremeni- ka`e [i{i}. H. ^ALI] kada vrijeme to dopusti.

Mladi iz Srebrenika poma`u bolesnoj Amili D`inovi} U toku ~i{}enje korita Tinje u Srebreniku
Zavr{etak radova do kraja decembra
Na humanitarnoj priredbi prikupili 2.100 KM
U organizaciji Kluba Ovom priredbom Klub
Javno komunalno preduze}e „9. septembar“ Srebrenik pokre-
nulo je akciju ~i{}enja korita rijeke Tinje na cijelom toku na
podru~ju srebreni~ke op}ine, u du`ini od oko 14 kilometara.
U okviru akcije, iz korita se uklanja veliki broj najlonskih
mladih Crvenog krsta Srebr- se uklju~io u {iru humanita- vre}ica, automobilskih guma, plasti~nih boca i ostalog sme}a.
enik odr`ana je humanitar- rnu akciju na prikupljanju Planirano je i kr~enje niskog rastinja i uklanjanje drve}a koje
na priredba pod nazivom sredstava za lije~enje te{ko
„80’s party“. Na ovoj nesva- bolesne Amile D`inovi} iz
kida{njoj priredbi okupilo se Tuzle. Od prodaje ulaznica,
oko 200 mladih, uglavnom ali i sokova koje je Klubu
srednjo{kolaca, ali i ne{to mladih donirala firma „Gre-
starijih koji su u`ivali u hi- at“, prikupljeno je 2.100
tovima iz 80-ih godina pro- KM, a cjelokupan iznos u to-
{log stolje}a. ku ove sedmice bit }e up-

Uplate na `irora~un
Svi koji `ele pomo}i pr- bank broj: 45000143101,
iloge mogu uplatiti na ra- IBAN:BA39 3384 4028 Mladi dali svoj doprinos akciji
~un UniCredit banke broj: 4839 7965, SWIFT: UN- la}en na ra~un za lije~enje zdravstveno stanje se zna- Na poslovima je anga`irano 18 osoba
3384402148396592, broj pa- CRBA22. Sredstva se mogu Amile D`inovi} (23). Ovoj tno pogor{alo, a njeno li-
rtije: 45000143004. Dobro- donirati i pozivom na hu- mladoj Tuzlanki po~etkom je~enje jedino je mogu}e tr- ometa normalan protok vode, a svo sme}e odla`u se u pose-
voljni prilozi iz inostranst- manitarne telefone 090- juna 2009. godine dijagnosti- ansplantacijom ko{tane sr`i bne najlonske vre}e i odvozi na Gradsku deponiju.
va mogu se uplatiti na ra- 292-062 (tri KM) i 092- cirano je maligno oboljenje na nekoj od inostranih kli- Na realizaciji projekta, uz nov~anu naknadu, anga`irano
~un otvoren kod UniCredit 890-891 (dvije KM). krvi. nika koje ko{ta oko 250.000 je 18 osoba s evidencije Biroa za zapo{ljavanje Srebrenik.
U avgustu ove godine eura. O. M. Kako isti~e Vehbija Mehulji}, pomo}nik direktora za te-
hni~ke poslove JKP „9. septembar“, radovi bi trebali biti
zavr{eni do kraja decembra. U ekolo{ki projekt, ~ija reali-
Studenti Pravnog fakulteta u Tuzli zacija bi trebala doprinijeti ljep{em izgledu korita Tinje i
spre~avanju poplava, bit }e ulo`eno 40.000 KM. O. M.

Za lije~enje Amile D`inovi} 400 maraka


Nakon {to su pro{le se- mo}i na Pravnom fakultetu, ~er uru~en Amilinoj rodbini.
Izdvajanja Vlade TK
Za obnovu pravoslavnih
dmice izgubili dragog kole-
gu Harisa Top~i}a, studenti
~iji je Top~i} bio student, za li-
je~enje te{ko oboljeloj Amili
- Ba{ kao {to je i rahmetli
Haris u~estvovao zajedno sa hramova 60.000 KM
druge godine Pravnog fa- D`inovi}, koja je zahvalju- nama u nekim ranijim akcija- Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na odluku mini-
kulteta u Tuzli odlu~ili su u ju}i dobrim ljudima otputova- ma za pomo} Amili, mi smo u stra za obnovu, razvoj i povratak o odobravanju 60.000 KM
spomen na njegovo ime po- la na lije~enje u Minhen, oda- njegovo ime prikupili i uru~ili Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Crkvena op{tina Tuzlanska, javlja
mo}i u spa{avanju `ivota zvao se veliki broj studenata 400 KM njenoj porodici - ka- Fena. Sredstva su odobrena za zavr{etak radova na hramovi-
Uru~enje novca Amilinoj mlade Amile D`inovi}. druge godine. Prikupili su zao je Almir Ja{arevi}, jedan od ma u Po`arnici, Rasto{nici i Jasenici te za obnovu hrama na
porodici Akciji prikupljanja po- oko 400 maraka, a novac je ju- inicijatora akcije. A. Mu. Trnovcu i dvori{nu ogradu oko Sabornog hrama u Tuzli.
14 Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. crna hronika
VRHOVNI SUD FBiH Tre}e su|enje u osam godina

Samiru Bejti}u ukinuta


Vozilo probilo metalnu ogradu

Nezgoda u Visokom
(Foto: N. Omerovi})
osloba|aju}a presuda
Biv{i borac 10. brdske brigade iz Sarajeva optu`en za ubistva civila na Kazanima
Vrhovni sud FBiH uki-

Automobil zavr{io nuo je presudu Kantona-


lnog suda Sarajevo kojom je
Samir Bejti} (41), biv{i pri-
padnik 10. brdske brigade

u haremu d`amije
U ulici Gornje Rosulje u voza~ BMW-a (J65O084),
Armije BiH, oslobo|en
optu`bi za zlo~in protiv civi-
lnog stanovni{tva i ubistva
po~injena tokom 1992. i
Visokom dogodila se sao- usljed neprilago|ene brzine 1993. godine na lokalitetu
bra}ajna nezgoda u kojoj je izgubio je kontrolu nad vo- Kazani u Sarajevu, po-
automobil „ford siera“ za- zilom, skrenuo na desnu str- tvr|eno nam je u Kantona-
vr{io u haremu Rosulja~ke anu i udario u parkirani lnom sudu Sarajevo.
d`amije. Povrije|enih nije „ford siera“ bez registarskih
bilo, ali je na dva automobi- oznaka. Od udara BMW se Novo su|enje
la pri~injena znatna materi- okrenuo na cesti, a „ford si- Kako je protiv Bejti}a
jalna {teta. Uvi|aj su obavi- era“ probio je ogradu i sletio krivi~ni postupak vo|en po
li slu`benici PS Visoko. u harem Rosulja~ke d`ami- starom zakonu, predmet }e
Kako smo saznali, ^. D., je. N. O. biti vra}en Kantonalnom
sudu radi ponovnog su|enja.
Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo U obrazlo`enju rje{enja
Vrhovnog suda FBiH o uki-
Trudnica umrla tokom poro|aja
Vanjskim pregledom ti- uzroka smrti - potvrdila nam
danju presude se izme|u
ostalog navodi da je prvoste-
Poslije izricanja osloba|aju}e presude 28. juna 2008. godine
jela 33-godi{nje Mahire Ka- je Jasmina Omi~evi}, portpa-
ri}, koja je prekju~er pro- rol Kantonalnog tu`ila{tva u pena presuda ukinuta zbog decembra 1992. godine nje, da bi Bejti} u junu
na|ena mrtva u stanu u @un- Sarajevu. bitne povrede odredaba kr- odveo Zorana Vu~urevi}a 2008. godine bio oslobo|en
ova~koj ulici u Had`i}ima, Mahiru Kari} mrtvu je ivi~nog postupka. Tako|er se ispred linije razgrani~enja optu`bi za ratni zlo~in i
vje{tak sudsko-medicinske prona{la njena 11-godi{nja navodi i da su osnovani `al- koja je bila pod kontrolom ubistva.
struke je utvrdio da na nje- k}erka koja je odmah pozva- beni navodi kantonalne ABiH, te ga ubio pucaju}i iz Ukidanjem i ove oslo-
nom tijelu nema tragova na- la kom{inicu. Ubrzo su po tu`iteljice koja u prvom re- pi{tolja, a nakon toga njego- ba|aju}e presude Bejti}, ko-
silja te da je najvjerovatnije dojavi na lice mjesta stigli i du isti~e da prvostepeni sud vo tijelo polio razrje|iva~em ji se brani sa slobode, po tre}i
podlegla prilikom poro|aja. policajci koji su obavili u svojoj presudi ne navodi i spalio. Tako|er je bio put }e se na}i na optu`e-
Pored nje je prona|eno i uvi|aj. Mahira je zate~ena u razloge o odlu~nim ~injeni- osu|en zbog u~e{}a u ubistu ni~koj klupi Kantonalnog
mu{ko novoro|en~e, za ko- lokvi krvi, a pored nje beba cama, odnosno da su razlo- Ergina Nikoli}a i Du{ka Jo- suda Sarajevo. Za ubistva
je jo{ nije utvr|en ta~an uzr- s pup~anom vrpcom. zi za osloba|aju}u presudu vanovi}a, kao i pomaganja u na Kazanima Bejti}u se u Sa-
ok smrti. Nesretna `ena je imala nejasni i u znatnoj mjeri pr- ubistvima Predraga [alipu- rajevu sudi od 2002. godine,
- Po nalogu tu`ioca oba- petero djece, starosti izme|u otivrje~ni. ra, Branislava Radosavlje- kada ga je Njema~ka izru~ila
vljena je obdukcija na tijelu ~etiri i dvanaest godina, ko- Bejti} je u julu 2006. go- vi}a i Bo`idara [ljivi}a. BiH.
novoro|en~eta, ali je tu`ilac ja su bila u stanu i spavala dine pred Kantonalnim su- Ina~e, biv{im pripadnici-
nalo`io vje{taku da dopuni dok se ona najvjerovatnije dom u Sarajevu osu|en na Izru~en BiH ma 10. brdske brigade AR-
nalaz pa }e iz tijela bebe bi- tokom no}i ili u jutarnjim 14 godina i {est mjeseci za- Vrhovni sud FBiH ovu BiH procesuiranima u pre-
ti uzeti uzorci tkiva i satima pora|ala. Navodno tvora za ubistva civila. Sta- presudu je ukinuo i vratio dmetu „Kazani“ izre~eno je
izvr{ena mikrobiolo{ka ana- niko nije znao da je trudna. Bejti}: Odbrana sa slobode vljalo mu se na teret da je 25. predmet na ponovno su|e- 16 presuda. B. C.
liza radi ta~nog utvr|ivanja D`. Ma.
Gornja Puharska kod Prijedora

Vatra uni{tila robu vrijednu 40.000 KM


Neispravna rashladna vitrina izazvala po`ar u trgovini „Niki}“
Zaposleni u trgovini procjeni vatrogasaca, uzroko-
„Niki}“ u Gornjoj Puharskoj vao kvar na rashladnoj vitr-
kod Prijedora koja je prije tri ini, nije bilo povrije|enih.
dana izgorjela u po`aru i Milutin Prodan, vlasnik
ju~er su iz objekta iznosili u ku}e, tvrdi da je imao popr-
potpunosti uni{tenu robu. ili~no sre}e, mada mu je pr-
[teta koju je procijenio Sre- izemlje objekta u kojem je
to Niki}, vlasnik trgovine
smje{tene u prizemlju poro-
di~ne ku}e Milutina Proda-
na, iznosi oko 40.000 KM. Izgorjelo
U po`aru koji je, prema
potkrovlje
Neispravne elektroi-
nstalacije uzrokovale su i
po`ar koji se dogodio pr-
ekju~er oko 10.45 sati na
stambeno-poslovnom Prodan ispred trgovine u prizemlju ku}e (Foto: D. Stojni})
objektu Dragana Damja-
bila smje{tena Niki}eva trgo- lo, a ~ija je k}erka nakon {to
ni}a, mje{tanina Gornjih
vina u potpunosti uni{teno. je primijetila dim iz trgovi-
Rakana kod Bosanskog
- Ne smijem ni razmi{lja- ne pozvala vatrogasce.
Novog. U po`aru je po-
ti o tome {ta se moglo dogo- Prodan je istakao da su
tkrovlje u potpunosti
diti da je po`ar izbio tokom oni vrlo brzo intervenirali i
izgorjelo, a materijalna
no}i i zadesio nas na spava- lokalizirali po`ar koji je pr-
{teta je oko 50.000 KM.
nju - ka`e Prodan, prili~no ijetio da zahvati i ostatak
Dio uni{tene robe {okiran onim {to se dogodi- ku}e. M. Z.
crna hronika Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. 15
ZAVIDOVI]I Tokom sje~e drva u selu Kazi}i

Rasim Hod`i} poginuo u


obilje`enom minskom polju
Nastradali 46-godi{njak, otac troje djece, bio nezaposlen poslije gubitka posla u IP „Krivaja“
„Fiat“ u kojem je bila nastradala djevojka

Sedam dana od nesre}e kod Br~kog


U Kazi}ima kod Zavido-
vi}a, na mjestu biv{e linije ra-
zdvajanja, prekju~er je u
eksploziji mine poginuo Ra-
Preminula 24-godi{nja
sim (Ahmet) Hod`i} (46).
Nastradali je na tom po-
dru~ju sjekao drva, ta~nije sa-
Marijana Mihajlovi}
Dvadeset~etverogodi{nja vi} (22), koja se jo{ nalazi na
kupljao kol~i}e za maline.
Rasimovo odredi{te je bilo vi- Marijana Mihajlovi} iz Odjelu hirurgiji, ali je, kako su
dno obilje`eno minsko polje. Br~kog preminula je u pre- nam kazali u UKC-u, njeno
Prilikom aktiviranja mine kju~er u UKC-u Tuzla usljed zdravstveno stanje stabilno.
Hod`i} je zadobio te{ke povr- povreda koje je zadobila 22. Do udesa je do{lo usljed
ede od kojih je na mjestu os- novembra u saobra}ajnoj ne- klizavog puta i neprila-
tao mrtav. Po detonaciji koja je sre}i na putu Br~ko - go|ene brzine kada se auto-
bila izuzetno jaka, ~lanovi na- Lon~ari, potvr|eno je za mobil „fiat“ u kojem su bi-
ju`e porodice su posumnjali na „Dnevni avaz“ iz Slu`be za le djevojke direktno sudario
najgore. Na`alost, njihove su- informiranje UKC-a Tuzla. s d`ipom koji se kretao iz su-
mnje su se obistinile kada se U trenutku nesre}e s pre- protnog smjera. Mjesto i vr-
Rasim nije vratio iz {ume. minulom djevojkom u auto- ijeme sahrane djevojke jo{
Pripadnici Policijske upr- mobilu se bila i Tijana Ivano- nije poznato. E. Ra.
ave Zavidovi}i ju~er su o
doga|aju obavijestili Civilnu Nakon udesa kod ^apljine
za{titu i Kantonalni operati-
vni centar te TUN tim B Fe-
deralne uprave civilne za{ti-
te, koji je oko 10.30 sati
Povrije|ena
iza{ao na lice mjesta.
- Nakon pripremnih ra-
dnji, pod vodstvom Dragana
Tijelo izvu~eno ju~er u popodnevnim satima (Foto: A. Memi{evi})
djevoj~ica u komi
Sedmogodi{nja djevoj~ica uhapsili su I. K. (43), zbog
Konti}a, pripadnici B tima
@ep~e Federalne uprave CZ vi}, operativac iz op}inske su nastale usljed aktivira- la trenutno. Rasim Hod`i} je koja je povrije|ena preksino} sumnje da je upravo on skr-
uspjeli su izvu}i mrtvo tije- slu`be CZ Zavidovi}i. nja mine PROM-1, a vizue- bio nezaposlen, odnosno u saobra}ajnoj nesre}i kada ivio nesre}u u Gabela Polju,
lo Rasima Hod`i}a - potvr- Kako nezvani~no sazna- lnim pregledom moglo se biv{i radnik IP „Krivaja“ i je u grupu djece udario auto- potvrdio je Feni zapovje-
dio nam je Senad Huskano- jemo, smrtonosne povrede zaklju~iti da je smrt nastupi- otac troje djece. Ar. M. mobil u mjestu Gabela Polje dnik saobra}ajne policije PS
kod ^apljine nalazi se u ko- ^apljina Jure Bari{i}.
mi, izjavio je komandir sao- - Osumnji~eni I. K. trenu-
Borova glava kod Livna bra}ajne policije u ^apljini tno je kod nas u prostorijama
Jure Bari{i}. i ~ekamo naredbe de`urne
- Djevoj~ica se nalazi u tu`iteljice. Na{li smo svjedo-

Ubili `drijebe i odsjekli mu zadnje noge


Divlji konji na visora- jebe, a zatim mu odrezala za-
bolnici u Splitu i operirana
je odmah po prijemu. U ne-
sre}i je zadobila te{ke povr-
ede - kazao je Bari{i}.
ka koji je bio s njim u vozilu,
kao i jo{ nekoliko svjedoka.
Indikativni su i materijalni
dokazi koje smo prona{li na
vni Kruzi iznad Livna, ko- dnje noge s butovima koji su On je dodao da su dva licu mjesta i koji se poklapa-
ji godinama predstavljaju odneseni. Vrdoljak je do- dje~aka, koji su tako|er po- ju s o{te}enjima na vozilu. Da-
turisti~ku atrakciju liva- dao da je u toku operativni vrije|ena u nesre}i, za sada kle, izvjesno je da je I. K. taj
njskog kraja, stalno su na rad policije u vezi s kri- dobro. Dje~aci se tako|er kojeg tra`imo. Ono {to nas
meti krivolovaca koji ih kr- vi~nim djelom mu~enje i nalaze u bolnici u Splitu. posebno interesira jeste za{to
adu, prodaju i ubijaju. ubijanje `ivotinja. Jedan dje~ak ima sedam, a je pobjegao jer je gotovo ne-
Portparol Uprave policije Na visoravni Kruzi iznad drugi 11 godina. vjerovatno da nije primijetio
MUP-a Livanjskog kantona Livna, prema podacima Pla- Nekoliko sati nakon ude- da je udario djecu - izjavio je
Ivica Vrdoljak potvrdio je ninarskog ekolo{kog udr- sa slu`benici MUP-a HNK Bari{i}.
da je policija primila dojavu u`enja „Borova glava“, `ivi
da se na prijevoju Borova
glava kod Livna nalazi `dri-
198 divljih konja, me|u koji-
ma 20 `drebadi. U zimskoj se-
Misuri}i kod Maglaja
jebe koje je ubijeno iz vatre-
nog oru`ja i kojem su odreza-
ni zadnji ekstremiteti.
zoni konji i `drebad meta su
kradljivaca, a ~esto stradaju i
od udara automobila na dio-
Eksplozija u krugu
On je rekao da je
uvi|ajem utvr|eno da je ne-
poznata osoba pucala u `dri- Divlji konji na meti krivolovaca
nici magistralnog puta Li-
vno - Kupres, gdje se spu{ta-
ju u potrazi za soli.
firme „CGV metali“
Maglajlije je preksino} mjesta iza{li su pripadnici PS

Progutao vre}icu Akcija SIPA-e u @ivinicama oko 18 sati uznemirila jaka


eksplozija, izazvana za sada
Maglaj koji su osigurali pr-
ostor do dolaska uvi|ajne
jo{ nepoznatom napravom, ekipe.
s drogom
Trideset~etverogodi{nji M.
A. iz Br~kog progutao je PVC
Uhap{en Esmir Ferizovi}, koja se desila u dvori{tu ha-
le i poslovne zgrade firme
„CGV metali“ u Misuri}ima,
- Anga`irani su bili i
slu`benici Odsjeka za krimi-
nalisti~ku tehniku i KDZ
vre}icu s drogom kada je
ugledalo policiju MUP-a Tu-
zlanskog kantona koja je zau-
stavila prekju~er u Tuzli auto-
povezan s Turkovi}evom grupom
Pripadnici SIPA-e ju~er mbru uhap{en zbog sumnje Vi{e informacija o tome
vlasni{tvo H. S.
Nakon dojave na lice
MUP-a ZDK. Prilikom
eksplozije pri~injena je ma-
terijalna {teta na poslovnoj
zgradi ovog preduze}a, dok
mobil „fiat“. U vozilu su se
osim M. A. nalazili i J. B. (25) ujutro su na podru~ju op}ine da je na ~elu me|unarodne je li Ferizovi} bio direktni povrije|enih nije bilo. Prili-
i A. [. (28), svi iz Br~kog. @ivinice izveli akciju u kojoj je kriminalne grupe koja je, uz ~lan Turkovi}eve grupe ili je kom uvi|aja prona|eni su
Progutanu drogu su kasnije uhap{en Esmir Ferizovi}, po- ostalo, oplja~kala 2,5 miliona na drugi na~in povezan s odre|eni predmeti i tragovi
izuzeli ljekari Univerzite- tvr|eno je „Dnevnom avazu“. KM na Aerodromu Sarajevo, njima, ju~er se nije moglo koji su izuzeti i bit }e pre-
tskog klini~kog centra Tuzla, Ferizovi}, koji je ro|en u po~inila ubisto Vernera Ajda- dobiti. Nezvani~ne infor- dmet vje{ta~enja. Motivi i
saop}eno je iz Kantonalnog selu Tupkovi}, uhap{en je rija, Marija Toli}a, Mithata macije govore da je Ferizovi} po~inioci ovog krivi~nog
MUP-a. Prona|ena pra{ka- zbog mogu}e veze s grupom Meki}a i Marije Salas Kortez, ranije, navodno, protjeran djela jo{ se utvr|uju - izjavi-
sta materija poslata je na Zijada Turkovi}a. Kao {to je te se bavila me|unarodnom iz SAD zbog trgovine dro-
vje{ta~enje. la je Aldina Ahmi}, portpa-
poznato, Turkovi} je u septe- trgovinom droge. gom. E. H. O{te}ena poslovna zgrada rol MUP-a ZDK. N. B.
16 Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. biznis
LUKAVAC Privatizacija Rudnika kre~njaka Vijenac

Potpisan ugovor, ~ekaju


Bijeljina: Komunalac zapo{ljava 130 radnika
Detalji ponude jo{ nisu poznati
(Foto: G. Bobi})
se bankovne garancije
Kupci moraju dostaviti garancije najkasnije do 17. decembra Uspje{an projekt
Firma JIL `eli preuzeti koji }e stvoriti perspektive za daljnji razvoj bh. privrede

bijeljinski Komunalac
Mjesec prije prelaska bi- kao vlasnik hotela „[ico“ i
Uprkos problemu s otpi-
som kamata za neupla}ene
obaveze i doprinose, Age-
ncija za privatizaciju u Tu-
jeljinskog Komunalca u na- vi{e vrijednih poslovnih ob- zlanskom kantonu (TK) po-
dle`nost lokalne zajednice, jekata u centru Bijeljine. tpisala je ugovor o privatiza-
poznata je firma koja je po- Na~elnik op}ine Bijeljina ciji Rudnika kre~njaka Vije-
nudila dokapitalizaciju tog Mi}o Mi}i} jo{ nije dobio nac s Fabrikom cementa
preduze}a sa 130 zaposlenih odgovor o navedenim namje- Lukavac i fabrikom iz ko-
i kapitalom procijenjenim rama iako je prije sedam da- ncerna [i{ed`am Soda.
na ~etiri miliona KM. na uputio zahtjeve Komuna-
Rije~ je privatnoj firmi lcu i Investiciono-razvojnoj Minimalna cijena
JIL, ali detalji ponude za do- banci RS. Vi{e detalja nije se - Taj ugovor, me|utim,
kapitalizaciju jo{ nisu pozna- moglo dobiti ni od Stoje Vu- stupit }e na snagu onog tr-
ti. Saznajemo da je firma re- ki~evi}, direktorice Komu- enutka kada kupci osigura-
gistrirana 28. januara 2005. nalca, koja je istakla da je za ju bankovne garancije, a to
godine, a kao vlasnik je nave- preduze}e nadle`no minista- su du`ni uraditi najkasnije
den Jovan ^ur~i}. Nezva- rstvo gra|evinarstva, prosto- do 17. decembra. Ve}i dio
ni~no, identi~na firma posto- rnog planiranja i ekologije, te garancija ve} je osiguran, a
ji i u Portoro`u, Slovenija, da bi promjene vlasni~ke str- Vijenac: Bolje perspektive i za Rudnik soli
kao firma majka. ^ur~i} je u ukture morale i}i uz odobr- u narednih nekoliko dana uspje{an projekt, koji }e Prema njegovim ri-
Semberiji, ali i {ire, poznat enje Vlade RS. E. M. trebao bi biti zavr{en i pre- stvoriti perspektive za da- je~ima, najve}i kvalitet je {to
ostali dio - ka`e za „Dnevni ljnji razvoj privrede. se ponovo uspostavlja linija
Federalni zavod za statistiku avaz“ direktor Agencije Zi- slane vode za hemijsku
jad Hasanhod`i}. Izmjene zakona industriju. S druge strane,
Vrijednost gra|evinskih Ako kupci bankovne ga-
rancije osiguraju ranije, ugo-
- Realizacijom ovog pro-
jekta rje{ava se problem ne
problem s otpisom milio-
nskih kamata za neupla}ene

radova ve}a za 17 posto Vrijednost izvr{enih gra-


vor }e odmah stupiti na sna-
gu. Dvije fabrike za Rudnik
kre~njaka Vijenac platit }e
samo fabrika cementa i so-
de, koje }e imati osiguran
kre~njak, nego se daju bo-
obaveze i doprinose Vijenca
ostavljen je da se rije{i na-
knadno.
|evinskih radova preduze}a u osam miliona maraka, {to je lje perspektive Rudniku so- - To }e se najvjerovatnije
FBiH u oktobru ove godine bila minimalna cijena koju li, jer }e se tra`iti vi{e slane desiti kroz izmjene zakona, a
ve}a je za 17 posto nego pro- je odredila Vlada TK. vode, a onda to utje~e i na trenutno to nije prepreka za
sje~na lanjska vrijednost, dok Hasanhod`i} smatra da produktivnost Solane - sma- realizaciju projekta - za-
je za 11,5 posto ve}a od one u Hasanhod`i}: Otpis kamata }e privatizacija Vijenca biti tra Hasanhod`i}. klju~uje Hasanhod`i}. E. H.
oktobru 2009.
Prema pokazateljima Fe- Veliki uspjeh Metalur{kog instituta Kemal Kapetanovi} iz Zenice
deralnog zavoda za statistiku,
vrijednost ukupnih gra|evi-
nskih radova u tom mjesecu
iznosi 488.609.000 maraka.
Od toga se na objekte viso-
Prvi bh. laboratoriji s
Vrijednost radova 488,6
miliona KM
kogradnje odnosi 41,9, a ni-
skogradnje 58,1 posto izvr{-
enih radova.

Kursna lista Centralne banke BiH


me|unarodnom akreditacijom
Neophodna ispitivanja firme ne}e morati raditi van granica BiH
EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830 Laboratoriji Metalur{kog editiranje sada je korak bli`e
Australija 036 AUD 1 1,435042 1,438639 1,442236 instituta Kemal Kapetanovi} potpisivanju sporazuma s Eu-
Kanada 124 CAD 1 1,466211 1,469886 1,473561 iz Zenice postali su prvi u ropean Coordination for Accr-
Hrvatska 191 HRK 100 26,271754 26,337598 26,403442
^e{ka R 203 CZK 1 0,078304 0,078500 0,078696
BiH s me|unarodnom akre- editationom (ECA), a to zna~i
Danska 208 DKK 1 0,261769 0,262425 0,263081 ditacijom, nakon vi{emje- da }e usluge ovih laboratorija
Ma|arska 348 HUF 100 0,686515 0,688236 0,689957 se~ne procedure koju je pro- biti prihva}ene i van granica
Japan 392 JPY 100 1,789853 1,794339 1,798825 velo Norve{ko akreditacijsko BiH - kazala je Klobodanovi}
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448 0,567864 tijelo (NA). za „Dnevni avaz“.
Norve{ka 578 NOK 1 0,241125 0,241729 0,242333
[vedska 752 SEK 1 0,212718 0,213251 0,213784
Prema rije~ima Azemine Institut Kemal Kapetano-
[vicarska 756 CHF 1 1,501879 1,505643 1,509407
Klobodanovi}, rukovodioca vi} je lider u ispitivanju mate-
Turska 949 TRY 1 0,993098 0,995587 0,998076 za kvalitet na nivou Instituta rijala, a njegovi stru~njaci ne-
V.Britanija 826 GBP 1 2,329064 2,334901 2,340738 i koordinatora projekta, No- zaobilazni su u ispitivanju
USA 840 USD 1 1,500954 1,504716 1,508478 rve`ani su istakli zadovoljstvo materijala za `eljezare, konstr-
Rusija 643 RUB 1 0,047637 0,047756 0,047875
uspje{nom realizacijom za- ukcije i bilo kakve vrste
Srbija 941 RSD 100 1,820001 1,824562 1,829123
htjeva koji su uslijedili nakon gra|enja. Njihove usluge ko-
po~etnog ocjenjivanja oba- Zenica: Ocjenjivanje provelo Norve{ko akreditacijsko tijelo riste i giganti poput Arcelor
vljenog u martu ove godine. ispitivanja ne}e vi{e morati je i za Institut za akreditiranje Mittala. Upo{ljava 300 radni-
Za desetine kompanija iz BiH raditi van granica na{e zemlje. BiH (BATA). Na ovaj na~in, ka, a tre}ina njih su doktori
to }e zna~iti da neophodna - Ova akreditacija zna~ajna na{e nacionalno tijelo za akr- nauka ili magistri. A. D`.

Memorandum o razumijevanju izme|u FIPA-e i BH Airlinesa


Zajedni~ka promocija BiH za privla~enje stranih ulaganja
Direktorica Agencije za dni~kom saop}enju FIPA-e i ne promocije kao destinaci- e o tome za{to investirati u
unapre|enje stranih investici- BH Airlinesa. je atraktivne za strana ula- BiH te }e se predstavljati se-
ja u BiH (FIPA) Jelica Gruji} i Prema tom memorandu- ganja. ktori koji bi mogli privu}i
v. d. direktora BH Airlinesa mu, u okviru svojih na- U okviru zajedni~kih pr- zna~ajne investicije, poput
Amir Ja`i} potpisali su Memo- dle`nosti FIPA i BH Airli- omotivnih aktivnosti BH energetskog sektora, sekto-
randum o saradnji u oblasti nes }e zajedni~ki promovir- Airlines }e putem magazina ra turizma, poljoprivrednog
promocije i marketinga, navo- ati Bosnu i Hercegovinu ra- „INFlight“ distribuirati pr- sektora i industrije autodi-
di se u ju~era{njem zaje- di pobolj{anja imid`a i nje- omotivne materijale FIPA- jelova.
biznis Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. 17 Trgovanje 171.100 KM

Svi indeksi u minusu


DU@NI^KA KRIZA Italija, tre}a najve}a evropska ekonomija Na Sarajevskoj berzi ju~er
je ostvaren promet od 171.100 Vrijednost indeksa
maraka, a u sklopu 81 transa- BIFX 0,33% 1.430,49

Rizi~na kao Portugal, kcije ukupno je prometovan


130.241 vrijednosni papir.
Najve}i porast vrije-
dnosti imao je Fortuna fo-
nd iz Biha}a, od 5,76 po-
sto, dok je najve}i dnevni
SASX-10
SASX-30
1,76% 887,59
0,80% 878,09

posto, na 1.430,49 poena.


Indeks SASX-10 izgubio je
na vrijednosti 1,76 posto i

opasnija od [panije!
Italija izbjegla slom nekretninskog i bankarskog sektora, ali je izlo`ena usporenom rastu
pad registrirao Rudnik `el-
jezne rude iz Vare{a, od 20
posto.
Vrijednost indeksa fo-
ndova BIFX pala je za 0,33
iznosi 887,59 poena, dok je
vrijednost indeksa primar-
nog slobodnog tr`i{ta
SASX-30 manja za 0,8 posto
i iznosi 878,09 poena.

Iako Italija, tre}a najve}a


evropska ekonomija, sa svo-
Kursna lista SASE na dan 30. 11. 2010.
jim slabostima nije sli~na po- Dioni~ko društvo Zvani~ni Promjena Koli~ina Vrijednost Broj
srnuloj Gr~koj i Irskoj, ona, kurs (KM) kursa (%) transakcija
na`alost, nalikuje na proble-
mati~ni Portugal, pi{e list ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 13,62 -4,42 763 10.392,02 5
„The Wall Street Journal“. KOTACIJA FONDOVA
Italija poput Portugala,
ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA 2,94 -2,71 2.227 6.543,52 5
~lanice eurozone koja se evr- ZIF FORTUNA FOND DD BIHA] 4,07 5,76 11.106 45.084,84 16
opskim ulaga~ima ~ini kao ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR
ZIF MI GROUP DD SARAJEVO
5,80
3,40
2,65
-3,41
1.958
387
11.356,40
1.315,80
2
1
sljede}a `rtva du`ni~ke kri- ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO 3,76 0,00 946 3.556,96 7
ze, pokazuje iste, upozorava- OBVEZNICE FBiH

ju}e simptome i privredne OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C 40,39 -2,91 8.249 3.331,78 4
OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D 40,04 -1,12 73.531 29.438,85 7
slabosti koje stoje ispod njih. OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E 38,69 -1,78 25.028 9.523,40 6
STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA D 93,00 0,00 1.000 930,00 1
Pla}anje dugova PRIMARNO TR@I[TE

Tako je Italija, sli~no kao BH TELECOM D.D. SARAJEVO


JP ELEKTROPRIVREDA HZHB
18,00
53,00
-3,12
-0,04
1.547
100
27.846,00
5.300,00
11
1
Portugal, za sada izbjegla RMU BANOVICI DD BANOVICI 35,00 -1,77 34 1.190,00 2
slom nekretninskog i ba- [IPAD KOMERC DD SARAJEVO 2,10 -8,61 500 1.051,00 3
SEKUNDARNO TR@I[TE
nkarskog sektora irsko-
SARAJEVOSTAN D.D. SARAJEVO 175,00 0,00 20 3.500,00 1
gr~kih razmjera, ali je
izlo`ena vrlo usporenom ra- Italija: Kreditiranje firmi blokirano birokratijom i poreznim strukturama
stu i padu bud`etskih priho- galu pokazao je polovinom ma, a njena ekonomija status preduzetni{tva blokirano je ra-
Promet 1.394.979 maraka
da od poreza, {to zemlju la-
ko mo`e dovesti do ta~ke
insolventnosti, odnosno ne-
ove godine i izvje{taj Evro-
pskog centra za politiku. Ce-
ntar izra|uje evropski inde-
neodr`ive. U tu kategoriju
uvr{teni su i Italija i Portu-
gal. S druge strane, indeks
zgranatom birokratijom, kor-
upcijom, poreznim struktura-
ma koje podsti~u motivaciju ka
Blok-posao akcijama Tr`nice
Na Banjalu~koj berzi
mogu}nosti pla}anja duga.
Jo{ je ve}i problem {to je
ks odr`ivosti privrede, u odr`ivosti [paniju je svr- utajama, kao i osornom
ju~er je kroz 85 transakcija Vrijednost indeksa
okviru kojeg razvrstava 27 stao me|u bolje pozicionir- dr`avnom administracijom. 
italijanska ekonomija skoro ostvaren promet od BIRS 0,01% 905,85
~lanica EU po kriterijima ane zemlje ~ijim ekonomija- Slo`en problem je i depresivna 
upola ve}a od {panske, pa je 1.394.979 KM, a najve}i je FIRS 0,22% 1.370,37
ekonomskog rasta, bud`eta i ma tek prijeti opasnost da slika koju poslovna zajednica
jo{ ve}a i prijetnja da izlaz iz obavljen blok-poslom akcija-
nivoa duga, konkurentno- postanu neodr`ive. vidi u vladinom miljeu. Vrijednost berzanskog
bankrota te zemlje evropski ma Tr`nice, od 1.049.173
sti, korupcije i o~ekivanih Tamo{nju poslovnu zaje-
Fond za spas jednostavno ne tro{kova za penzije. Valutni kurs dnicu mu~i sasvim opravdan
marke. indeksa BIRS smanjena je za
0,01 posto na 905,85 poena,
bi bio u stanju finansirati. Najve}i rast cijene imao je
Prema tom indeksu, Relativno dobre finansi- osje}aj bespomo}nosti. Itali- dok je vrijednost indeksa fo-
Jednako neodr`ivi pri- Invest nova fond, od 2,63 posto,
Gr~ka je dobila najni`e ocje- jske pozicije Italije posljedi- jani ne mogu uspostaviti ku- ndova FIRS pala za 0,22 posto
vredni rast u Italiji i Portu- a pad Unis MGA iz Isto~nog
ne u skoro svim kategorija- ca su kompetencija banka- rs valute koji im je potreban i iznosi 1.370,37 poena.
Sarajeva, od 19,12 posto.
rskih regulatora i umije}a da bi postali konkurentni,

Jeftinija roba iz Kine tamo{njeg guvernera, Mari-


ja Dragija (Mario Draghi).
Na`alost, njihov uspjeh ne
posebno u pore|enju s kine-
skim, jer su davno zamijeni-
li nacionalnu valutu eurom.
Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 30. 11. 2010.
Prosje~na Promjena Maks. Min. Ukupan
Ono {to ostaje kao gla- suo~ene su sa ~injenicom da zna~i da je sve uredu s ita- Tako|er, Italija ne mo`e po- Naziv emitenta cijena u% cijena cijena promet (KM)
vni motor italijanske eko- je tr`i{te za kvalitetnu robu lijanskom ekonomijom. stavljati kamatne stope koje BERZANSKA KOTACIJA
nomije jesu mala i srednja po visokim cijenama progu- Nove firme i poduhvati, odgovaraju njenim privre- Tr`nica a.d. Banja Luka 1,5 0 1,5 1,5 105.729,00
preduze}a koja proizvode tano od niskokvalitetne i KOTACIJA FONDOVA
potrebni Italiji kako bi gener- dnim okolnostima, jer ih
visokokvalitetnu robu {ir- daleko jeftinije robe koju ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,039 2,63 0,039 0,039 9.285,90

oke potro{nje. No, ove ra- proizvode kineski radnici u irali inovacije, produktivnost i odre|uje Evropska centralna SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

dno intenzivne industrije Kini i Italiji. rast, pod sna`nim su pritiscima banka pod sna`nim utjecajem Republika Srpska - stara devizna štednja 3 80,9912 0,33 81 80,7 169.855,51
Tr`nica a.d. Banja Luka 1 1,5 1,5 1.049.173,50
i skoro shrvani. Kreditiranje Njema~ke.
18 Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. biznis
AUTOINDUSTRIJA Zbog popravki vodenih pumpi

Toyota povla~i 650.000 „priusa“


Najve}i svjetski proizvo|a~ vozila upozorio da kvar mo`e izazvati pregrijavanje
motora Vrijednost dionica kompanije ju~er pala za 14 posto
Najve}a automobilska hibridnog modela proizve- tr`i{ta mogu izazvati pregr- tro{nja i nizak nivo isp-
kompanija u svijetu Toyo- denih izme|u 2004. i 2007. ijavanje motora. u{tanja plinova s u~in-
ta ju~er je saop}ila da }e s godine - kazao je za Bloo- Dionice kompanije na kom staklenika.
tr`i{ta povu}i 650.000 vo- mberg portparol japanske japanskom tr`i{tu kapita-
zila marke „prius“ kako kompanije D`on Henson la, nakon ju~era{nje obja- Rekordna kazna
(Foto: AP)
bi popravila vodene pu- (John Hanson). ve o povla~enju vozila, Lani je Toyota s ame-
mpe, prenose svjetske Toyota }e u Japanu po- izgubile su na vrijednosti ri~kog tr`i{ta povukla 3,8 Toyota: S tr`i{ta do sada povu~eno nekoliko miliona vozila
agencije. praviti 180.000 „priusa“, za 14 posto. miliona, a u januaru 2010. 16,4 miliona dolara. ma. To je najve}a kazna ko-
na evropskom tr`i{tu Automobilski div pro- iz Evrope skoro dva mili- Razlog je {to nije pravo- ju je do sada izrekla ame-
Hibridni model 70.000 i u Australiji 7.000. dao je vi{e od dva miliona ona automobila. U aprilu vremeno obavijestila re- ri~ka Uprava za sigurnost
- Toyota na ameri~kom Gre{ke na vodenim pu- „priusa“, prvog serijskog ove godine ameri~ko mi- gulatorna tijela u SAD o cestovnog prometa (NHT-
tr`i{tu planira popraviti mpama automobila koje }e hibridnog vozila koje ka- nistarstvo prometa kazni- problemu s blokadom pa- SA) nekom proizvo|a~u
378.000 primjeraka svog Toyota povu}i sa svjetskih rakteriziraju mala po- lo je Toyotu s rekordnih pu~ice gasa na automobili- automobila.

Najavljeni pregovori sa sindikatima

Alitalia: Radnicima ponu|ene otpremnine

Alitalia otpu{ta
800 uposlenika
Italijanski nacionalni avi- uvo|enja kra}eg radnog vre-
oprijevoznik Alitalia najavio mena za zemaljsko osoblje u
je pregovore sa sindikatima o Rimu, da bi se izbjeglo otpu{ta-
ukidanju 800 radnih mjesta. nje jo{ 200 radnika, a pregovo-
Uprava kompanije zatra`ila je ri trebaju po~eti ove sedmice.
od 400 radnika da dobrovo- Restrukturirani prijevo-
ljno napuste firmu, uz otpre- znik do sada je otpustio
mnine, i odlazak isto toliko 3.000 radnika, uprkos seriji
zaposlenih u italijanskim re- {trajkova zaposlenih, zbog
gionalnim aerodromima. kojih je do{lo do masovnog
Od sindikata je zatra`eno i otkazivanja i pomjeranja le-
da se razmotri mogu}nost tova, javljaju agencije.

Dugoro~ni zajam od 150 miliona eura


Kredit EIB-a za MOL-ov plinovod
Ma|arska naftna i pli- rosfold u srednjoj Ma|ar-
nska grupa MOL potpisala skoj s ma|arsko-hrvatskom
je s Evropskom investici- granicom, saop}eno je ju~er
jskom bankom (EIB) spor- iz MOL-a.
azum o dugoro~nom zajmu - To }e omogu}iti tranzit
u vrijednosti od 150 milio- plina iz Ma|arske u Hrvatsku,
na eura za finansiranje izgr- Bosnu i Hercegovinu i Italiju,
adnje plinovoda. kao i obrnuto - iz Hrvatske u
Plinovod du`ine 205 kilo- Ma|arsku - poru~ili su iz
metara povezivat }e grad Va- ma|arske kompanije.

Berzanski barometar za 30. 11. 2010. godine

Euro/dolar 1,3022 Nafta 85,41 po barelu Zlato 1.374,80 $ po unci


 0,78% 0,37% 0,53%

Rast indijske privrede od 8,9 posto


Indijska privreda porasla je za 8,9 posto u tre}em kvar-
talu ove godine u pore|enju s istim periodom lani, obja-
vio je tamo{nji statisti~ki ured. Sna`an uzlet nadma{io je
u prosjeku o~ekivanih 8,2 posto, a najve}im dijelom proi-
zlazi iz rasta aktivnosti u sektoru prera|iva~ke industrije
i gra|evinarstva, u visini od 9,8, odnosno 8,8 posto.
globus Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. 19
BLISKI ISTOK Abasova poruka pro~itana u UN-u

Jevrejska naselja su
tempirana bomba Sprije~en napad na
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-mun ocijenio da ima malo optimizma i ozna~io nastavak
izgradnje u naseljima „ozbiljnim udarcem kredibilnosti mirovnog procesa“
Nakon napada na crkvu, spreman napad na ambasadu
Hap{enja u Iraku
(Foto: AP)

Palestinski predsjednik
Mahmud Abas upozorio je
da su jevrejska naselja na Za-
uktivnu retoriku, izraelski
izaslanik u UN-u Meron
Ruben je odgovorio da Izra-
obnovljeni su uz velike na-
pore SAD po~etkom septe-
mbra u Va{ingtonu, ali su u
francusku ambasadu
Ira~ke snage sigurnosti U aprilu ove godine bo-
padnoj obali „tempirana bo- el ne mo`e sam posti}i mir. zastoju od kraja tog mjeseca sprije~ile su pripremu bo- mba{i samoubice izvr{ili su
mba“ koja dovodi mirovni - Mi mo`emo posti}i mir kada je okon~an desetomje- mba{kog napada na francu- koordinirane napade auto-
proces u opasnost. s Palestincima samo putem se~ni moratorij na izgradnju sku ambasadu nakon ha- mobilima bombama na ira-
Zastoj u mirovnom pro- kompromisa i direktnih i u jevrejskim naseljima. p{enja 12 pripadnika El-Ka- nsku, egipatsku i njema~ku
cesu zahtijeva odlu~no bilateralnih pregovora - ka- ide osumnji~enih za napad ambasadu u Bagdadu kada je
okon~anje opasne izraelske zao je Ruben. Ponuda Izraelu na kr{}ansku crkvu. poginulo do 40, a ranjeno
kampanje naseljavanja, na- Generalni sekretar UN-a Sjedinjene Dr`ave su u Neimenovani ira~ki zva- vi{e od 200 osoba.
veo je Abas u specijalnoj Ban Ki-mun ocijenio je da me|uvremenu ponudile ni~nici izjavili su da je }elija - Razlog zbog ~ega bi
poruci pro~itanoj u sjedi{tu ima malo optimizma i Izraelu paket podsticajnih El-Kaide, koja je odgovorna ambasada Francuske bila
Ujedinjenih naroda u Njujo- ozna~io nastavak izgradnje mjera da obnovi moratorij, za napad na kr{}ansku crkvu meta napada jeste to {to je
rku, povodom Me|unaro- u naseljima „ozbiljnim uda- ali zvani~nog odgovora jo{ 31. oktobra kada su poginula veoma aktivna, a investicio-
dnog dana solidarnosti s pa- rcem kredibilnosti miro- nema. 52 civila i policajca, namjer- ne kompanije iz te dr`ave pr-
lestinskim narodom. vnog procesa“. On svoju Palestinci su za to vrijeme avala pripremiti automobil isutne su {irom zemlje - re-
izjavu nije usmjerio samo na nagovijestili da }e tra`iti pr- bombu za napad na francusku kao je neimenovani ira~ki
Destruktivna retorika Izrael, ve} je kazao da se i iznanje svoje dr`ave u UN-u. ambasadu u Bagdadu. zvani~nik.
Palestinski predsjednik Palestinci moraju boriti pr- Palestinski predsjednik ne}e
istakao je da nastavak nase-
Abas: Mirovni proces u
otiv terorizma i hu{kanja da se vrati za pregovara~ki sto Nuklearni program
ljavanja „predstavlja tempi- na nasilje, prenijeli su izra- dok se ne okon~a izgradnja
ranu bombu koja mo`e
uni{titi sve {to je postignu-
to na putu mira, u svakom
opasnosti
trenutku“. Odgovaraju}i na
takvu, kako je rekao, destr-
elski mediji.
Direktni izraelsko-pale-
stinski mirovni pregovori
domova za Jevreje i na Zapa-
dnoj obali i u isto~nom Jeru-
salemu.
Iran prihvatio nastavak pregovora
Iran je prihvatio da
6. i 7. decembra u @e-
Voren Bafet kritizirao kolege milijardere nevi s velikim silama
nastavi pregovore o

Djeca bogatih ne vra}aju se u vre}ama


„Bogati se ne `rtvuju“, sumnjam da djeca ljudi s Bafet je vrlo optimisti~an.
svom spornom nuklea-
rnom programu, izjavi-
la je visoka predstavni-
ca Evropske unije Ketr-
izjava je koja ne bi izazvala „Forbesove“ liste 400 dolaze - Za dvije godine bit in E{ton (Catherine
~u|enje da dolazi od nekog ku}i iz Iraka ili Afganistana }emo u boljoj poziciji nego Ashton).
socijalisti~kog politi~ara ili u vre}ama i da neko treba danas, osim ako se ne dogo- - Dobili smo @eneva: Razgovori 6. i 7. decembra s
ljevi~arskog aktiviste, ali ka- zvati ladanjski klub da njiho- di neki nuklearni, hemijski odgovor od iranskih velikim silama
da je za ameri~ku nacionalnu ve roditelje obavijesti o tome. ili biolo{ki incident. Apsolu- vlasti u kojem ka`u da dr. zao je AFP-u portparol viso-
televiziju ABC izgovori tre}i Bafet se upustio u kritiku tno sam uvjeren da su najbo- (Said) D`alili (iranski prego- ke predstavnice.
najbogatiji ~ovjek na svijetu, svojih kolega milijardera ponu- lje godine tek pred nama - vara~ o ovom pitanju) pri- Grupa nazvana 3+3 ili
Voren Bafet (Warren Buffe- kan javnom raspravom o pre- kazao je Bafet gostuju}i na hvata prijedlog Ketrin E{ton 5+1 okuplja {est velikih sila
tt), onda svi slu{aju. stanku va`enja poreznih okruglom stolu s Tedom Ta- da se sastanu u @enevi. Ra- uklju~enih u pregovore o ira-
Bafet kao najlju}i borac za olak{ica za bogate, koje je uveo rnerom, Bilom i Melindom zgovori izme|u E{ton, koja nskom nuklearnom progra-
socijalnu pravdu nastavlja: jo{ biv{i predsjednik D`ord` Gejts (Bill i Melinda Ga- predstavlja grupu 3+3, i dr. mu: pet stalnih ~lanica Vije}a
- Trenutno se mnogi Bu{ (George Bush), a istje~u tes“ te Tomom Stejerom D`alilija bit }e odr`ani u sigurnosti UN-a (SAD, Rusi-
`rtvuju. Mislim, pogledajte ove godine, prenio je Busine- (Steyer) iz „Farallon Capital ponedjeljak i utorak slje- ja, Kina, Francuska, Velika
samo Irak i Afganistan. ^isto ss.hr. Govore}i o budu}nosti, Managementa“. Bafet: Bogati se ne `rtvuju de}e sedmice u @enevi - ka- Britanija) plus Njema~ka.
Ukratko
20 Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. globus
SAD Opet tala~ka drama u srednjoj {koli

U~enici oslobo|eni,
Pripadnike NATO-a napao afganistanski vojnik (Foto: AP)
otmi~ar se poku{ao ubiti
Za sada su nepoznati motivi zbog kojih je petnaestogodi{njak s dva pi{tolja u
Ubijeno {est vojnika SAD ~etverosatnoj agoniji terorizirao drugove iz {kolske klupe i jednog nastavnika
KABUL - Pripadnik afgani- afganistanske pograni~ne
stanske pograni~ne policije policije ubio {est vojnika Petnaestogodi{nji gi- malom gradu Marinetu u
ubio je ju~er {est vojnika NATO-a tokom obuke poli- mnazijalac naoru`an s dva kojem se odigrala drama.
SAD tokom obuke na isto- cajaca, ali nije `eljela otkriti pi{tolja zadr`ao je kao taoce - Vidjeli su osumnji~enog
ku Afganistana, potvrdio je nacionalnosti poginulih. jednog nastavnika i 23 sa spu{tenim rukama, krenu-
u~enika u gimnaziji u Vi- li su prema njemu i u tom tr-
ameri~ki Pentagon. Sjever- Kako je precizirano, ubica
skonsinu, na sjeveru Sjedi- enutku je osumnji~eni podi-
noatlantska alijansa pretho- je okrenuo oru`je na NATO njenih Dr`ava, a zatim ih gao pi{tolj i pucao u sebe - re-
dno je saop}ila da je nao- trupe, a onda je poginuo u oslobodio i sebe ranio, sa- kao je Skorik.
ru`ani ~ovjek u uniformi razmjeni vatre. znaje se iz zvani~nih izvora. Dodao je da je otmi~ar,
~iji identitet nije otkriven,
Hilari Klinton u Kazahstanu U{li na pucnje
Maloljetnik je pucao na
smje{ten u bolnicu s je-
dnom ranom od metka, a da
ASTANA - Ameri~ka dr`a- putuje u Kirgiziju i Uzbe- sebe kada su policajci, na- su svi taoci `ivi i zdravi.
vna tajnica Hilari Klinton kistan, gdje }e se susresti s kon ~etiri sata koliko je tr- - Gimnazijalac je u{ao u
(Hillary Clinton) doputovala predsjednicima Rozom ajala tala~ka kriza, za~uv{i u~ionicu na kraju nastave
je ju~er u Kazahstan u okvi- Otunbajevom i Islamom tri pucnja u{li u u~ionicu u oko 20 sati s oru`jem, je-
ru ~etverodnevne diploma- Karimovom, a zatim u Ba- kojoj je dr`ao taoce, izjavio dnom poluautomatskom
tske turneje u regionu. hrein, gdje }e na forumu je na pres-konferenciji {ef pu{kom kalibra 22 i jednim
Klinton }e u Astani ra- „Dijalog iz Maname 2010“ policije D`ef Skorik (Jeff) u 9-milimetarskim pi{toljem.
zgovarati o strate{kom pa- odr`ati govor posve}en Oslobo|eni taoci razgovaraju s reporterima (Foto: AP)

rtnerstvu dvije zemlje. Po- ulozi SAD u regionalnoj si- Municija na|ena na licu kilometara sjeverno od Grin
slije Kazahstana, Klinton gurnosti. mjesta pokazala je da je on Beja, naredio je da se u {koli
upotrijebio oba komada pokrenu savjetodavni sastanci,
Sna`an potres u Japanu oru`ja - izjavio je Skorik.
Kada je policija upala u
ali da redovna nastava ne}e bi-
ti odr`ana te da prisustvo
TOKIO - Potres ja~ine 6,6 Japanska meteorolo{ka u~ionicu, razbiv{i vrata, ma- u~enika ne}e biti obavezno.
stepeni registriran je ju~er u agencija nije izdala upozor- loljetnik je pucao na sebe i Policija i {kolski zva-
blizini malog japanskog oto- enje na cunami, prenio je ranio se. ni~nici mnogo su oprezniji
ka udaljenog 800 kilometa- AFP. Umjereni potresi osje- Napada~ je prije toga oslo- kada je rije~ o nasilju s vatr-
ra od Tokija gdje se tako|er tili su se u cijelom isto~nom bodio grupu od pet u~enika. enim oru`jem u obrazo-
osjetio, saop}ili su ameri~ki dijelu Japana, ali nisu regi- Policija je preduzela sa- vnim ustanovama nakon 20.
i japanski seizmolozi. strirane `rtve ni {tete. slu{avanje maloljetnikovih aprila kada se dogodio ma-
roditelja kako bi saznala koji sakr u srednjoj {koli „Kolu-
su motivi za njegovu akciju. mbina“ u Koloradu.
[trajk novinara u Gr~koj U~estali napadi
U „Kolumbini“ su
u~enici Dilan Klebold i Er-
ATINA - Novinari u Gr~koj, Sindikati novinara sa-
zaposleni u dr`avnim i priva- op}ili su da je njihov prote- U ovoj {koli ima skoro 800 ik Haris ubili 12 drugova i
tnim medijima, stupili su st uvjetovan i strahom od u~enika. [kolski zvani~nik u nastavnika, te ranili jo{ 21
ju~er u 24-satni {trajk sa za- ve}ih otpu{tanja u medi- Marinetu, gradi}u sa 12.000 u~enika nakon ~ega su
Policija osigurava ulaz u {kolu (Foto: AP)
stanovnika udaljenom oko 70 izvr{ili samoubistvo.
htjevom da se ovoj profesiji jskom sektoru, optere}enom
osiguraju bolji radni uvjeti. nizom problema, kao i vla-
Posljedica {trajka je obusta- dinim planom izmjena u Teroristi~ki napad u Pakistanu
va emitiranja vijesti, a danas se kolektivnim ugovorima o
ne}e pojaviti dnevni listovi, pr-
enio je Associated Press.
pla}ama, koji je dio nepopu-
larnih mjera {tednje.
Bomba{ ubio dvoje djece
[est osoba, me|u kojima pje{ke i aktivirao bombu
dvoje djece, poginulo je pored policijskog vozila ko-
ju~er kada se bomba{ samo- je je bilo parkirano ispred
ubica raznio ispred polici- stanice - izjavio je AFP-u te-
jske stanice na sjeverozapa- lefonom {ef policije iz grada
du Pakistana, gdje se snage Banua Iftikhar Khan.
sigurnosti bore protiv tali- Dodao je da su poginuli
bana povezanih s El-Kai- dvoje djece od sedam i devet
dom, saop}ila je policija. godina, jedan policajac i tri
Napad je po~injen u Ba- prolaznika, a jo{ 19 osoba je
nu, gradu garnizonu u blizi- povrije|eno. Samoubica se raznio ispred policijske stanice (Foto: AP)
ni plemenskog okruga Sje- - Na{e vozilo je bila me-
vernog Vaziristana, upori{tu ta - potvrdio je slu`benik gr- dnjih nekoliko mjeseci i civi- d`ihad (sveti rat) Islamabadu
talibana i glavnom svje- adske policije Raza Khan. li. Pakistanski talibani, koji uljeto 2007. godine zbog nje-
tskom skrovi{tu El-Kaide. Meta napada su uglavnom su u tijesnoj vezi s Osamom gove podr{ke va{ingtonskom
- Kamikaza je do{ao snage sigurnosti, ali u poslje- bin Ladenom, objavili su „ratu protiv terorizma“.
Novinari se pridru`ili u protestima protiv mjera {tednje Pred sastanak SAD, Kine i Ju`ne Koreje
Pjongjang potvrdio da ima „hiljade centrifuga“
Sjeverna Koreja potvrdi- KCNA pozivaju}i se na list va Sjedinjenih Ameri~kih Koreju, navodi tako|er Ni-
la je ju~er da ima „nekoliko organa sjevernokorejske ko- Dr`ava, Japana i Ju`ne Ko- kkei pozivaju}i se na
hiljada centrifuga“ za obo- munisti~ke partije Rodong reje sastat }e se u Va{ingto- „izvore bliske ovom proble-
ga}ivanje urana u mirolju- Sinmun. nu 6. decembra kako bi ra- mu“, prenio je Reuters.
bive svrhe, objavio je jedan „Razvijanje na{eg progr- zmotrili krizu koju je iza- Ju`na Koreja je topni~ko
dr`avni medij. ama za nuklearnu energiju, zvala Sjeverna Koreja, obja- ga|anje s Jonpjonga izvela
- U ovom trenutku ko- koja se koristi u miroljubi- vila je japanska novinska 23. novembra, {to je Sjeve-
nstruiramo reaktor na laku ve svrhe, bit }e jo{ aktivnije agencija Nikkei. rnoj Koreji poslu`ilo kao
vodu i koristimo moderan kako bi se odgovorilo na po- Ove tri zemlje `ele nave- povod da istog dana uzvra-
sistem za oboga}ivanje ur- trebe za strujom“, javila je sti Kinu da iskoristi svoj ti bombardiranjem otoka u
ana, s nekoliko hiljada ce- KCNA. utjecaj kako bi obuzdala kojem su ubijena ~etiri
ntrifuga - javila je agencija Ministri vanjskih poslo- svog saveznika Sjevernu Ju`nokorejca.
kiosk Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. 21
[OKANTNO Desetomjese~ni Klaus rodio se s hidrocefalusom

Ljekari roditeljima rekli Film je sniman u hotelu prije dvije godine

da ostave sina da umre Istra`ivali ubistvo, a zapravo


upali na set horora
Dje~aku je glava dvostruko ve}a od normalne, pa ljekari iz San Antonija
poku{avaju isisati vi{ak teku}ine nakupljene oko mozga
Policajci se osramotili

bu opisao kao „najodvratni-


- Jo{ nikada nisam vidio je mjesto ubistva u poslje-
ovakvo ne{to. Trebat }e nam Policajci u Pitsburgu izbla- dnjih 35 godina slu`be“.
Desetomjese~ni Klaus iz sedmice, mo`da i mjesec, mirali su se kada su pokrenu- Detektivi su na terenu za-
Teksasa rodio se s hidrocefa- mo`da ~ak i du`e. Trenutno li istragu o „najodvratnijem po~eli istragu kada su stigli te-
lusom, rijetkim stanjem u je dje~akova glava prevelika ubistvu u posljednjih 35 godi- stovi koji su pokazali da krv
kojem se cerebrospinalna te- da bismo mogli ta~no re}i - na“, da bi otkrili kako su za- na mjestu zlo~ina nije prava,
ku}ina nakuplja oko mozga. rekao je Himenez. pravo upali na set horora sni- te da je krvava soba zapravo
Zbog toga je dje~aku glava Roditelji se mole za dje- mljenog prije dvije godine. bila set za horor „New Termi-
dvostruko ve}a od normalne. ~aka kojeg ~eka jo{ dugi niz Naime, vatrogasci koji nal Hotel“. Vlasnik hotela
O~ajnim roditeljima ljekari operacija. Klausovo stanje su do{li u hotel „George Wa- sobu nije mijenjao dvije godi-
su rekli da ostave sina da um- se popravilo i trenutno je sta- shington“ ugasili su po`ar i ne u slu~aju da ekipa filma za-
re, ali ih oni nisu poslu{ali. bilno. nai{li na odvratan prizor kr- treba ponovna snimanja.
Teku}ina bi djetetu mo- - Otkako je stigao u bolni- vave sobe prepune boca alko- - Bio sam ljut jer sam pr-
gla o{tetiti mozak, a Klaus bi cu prije nekoliko sedmica na- holnih pi}a, a u sobi su na{li oglasio to mjestom zlo~ina.
mogao postati slijep i gluh. preduje sve bolje, vi{e komu- ~ak i komadi} skalpa. Na Pozvao sam i detektive, a to
Njegovi roditelji Klaus i Be- nicira s okolinom. Nadam se mjesto zlo~ina pozvali su je osam sati prekovremenog
atris (Beatrice) objavili su fo- da }emo uspjeti u namjeri da policiju, a na~elnik J. R. Bla- rada - kazao je Blajt nakon
tografije dje~aka u nadi da }e bude normalan koliko je mo- jt (Blyth) novinarima je so- {to je „zlo~in“ raskrinkan.
podi}i svijest javnosti o po- Klausa o~ekuje dugo lije~enje gu}e. Nikada se ne odustaje
reme}aju. li su stupiti u kontakt s ne- operirati dje~aka. Proces od djetetovog mozga, nikada Neobi~an poreme}aj
Tek nakon {to su pro- urohirurgom Dejvidom Hi- va|enja teku}ine iz bebine - kazao je Himenez.
na{li grupu podr{ke za obo-
ljele od hidrocefalusa uspje-
menezom (David Jimenez) u
San Antoniju koji je pristao
glave mogao bi potrajati se-
dmicama.
Hidrocefalus poga|a je-
dno od 500 ro|ene djece. Svaki put za vrijeme
Stravi~an zlo~in {okirao Gvatemalu seksa potpuno oslijepi vazokonstrikcije, poreme}aja

Nogometa{ zbog preljube otet, ubijen i raskomadan


pri kojem se mi{i}ni zidovi
Jedan mu{karac morao stisnu oko krvnih `ila i ogr-
je zatra`iti ljekarsku pomo} ani~avaju protok krvi.
jer svaki put za vrijeme seksa Vazokonstrikcija je jedan
privremeno oslijepi. Neime- od uzroka erektilne disfunkci-
Prema do sada dostupnim neslu`benim podacima, vjeruje se da se radi o zlo~inu iz ljubomore novani mu{karac nikada ni- je. Ljekari su ranije sumnjali da
Uhvatili su ga i strpali u je izgubio vid tokom neke njegovu sljepo}u uzrokuje
automobil pred o~ima neko- druge fizi~ke aktivnosti. embolija. Sre}om, za njegovo
Posmrtni ostaci gvatema- licine suigra~a, s kojima je U izvje{taju Odjela za of- stanje postoji lijek. Mu{karac
lskog nogometa{a Karlosa bio u karantinu dva dana talmologiju bolnice „Glos- pije lijekove koji pro{iruju kr-
Mercedesa Vaskeza (Carlos uo~i dvoboja posljednjeg ko- trup“ Univerziteta Kopenha- vne `ile i sada kona~no vidi {ta
Mercedes Vasquez) prona|eni la tamo{nje prve lige. Napa- gen stoji da mu{karac pati od se doga|a za vrijeme seksa.
su dva dana nakon njegove da~i su, nakon {to su nogo-
otmice, raskomadani i raspo-
re|eni u pet vre}ica. Na jednoj
meta{e presreli u kupova-
nju hrane, odmah izdvojili Najskuplji golub na svijetu
je stajala poruka: „Tako pro-
laze oni koji petljaju s tu|im
Vaskeza i odveli ga sa sobom.
Njegovo raskomadano ti- vrijedi 170.000 eura
`enama!“ jelo prona|eno je u obli`- Jedan golub oborio je sve dosada{nje rekorde prodaje
Prema do sada dostupnim njem selu Berdun, blizu gr- na aukciji odr`anoj u belgijskom gradu Kneselaru. Dra-
neslu`benim podacima, vjer- anice s Meksikom, ispod je- gocjenog leta~a kupio je jedan pasionirani ljubitelj golu-
uje se da se radi o zlo~inu iz lju- dnog mosta. bova iz Japana koji je za njega izdvojio ~ak 170.000 eura.
bomore. Nesretni nogometa{ Ubistvo se dogodilo upr- Golub, po imenu Eurodajmond, poznat je stru~njacima
avo na kraju sedmice u kojoj Vaskez: Dijelovi tijela na|eni u pet vre}ica
gvatemalskog prvoliga{a Ma- po svojim izuzetnim karakteristikama i uspje{nom
lakateka masakriran je nakon su najpopularniji gvatema- otiv nasilja. Do`ivjeti staro- na nasilnom smr}u `ivot u~e{}u na mnogim svjetskim takmi~enjima. Na licitaciji
{to su ga nepoznati naoru`ani lski nogometa{i u~estvovali st u toj srednjoameri~koj dr- izgubi prosje~no 17 Gvate- je prodat 151 golub za sumu koja prema{uje milion eura.
po~inioci oteli pro{log petka. u promotivnoj kampanji pr- `avi nije izgledno: svakog da- malaca.
22 Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz
oglasi
kultura Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. 23
FILM Sutra premijera „Belvederea“ Ahmeda Imamovi}a

Crno-bijeli svijet
srebreni~kih izbjeglica Ovogodi{nji moto
Organizatori ju~er predstavili ovogodi{nji festival (Foto: N. Bo`ovi})

Najava „Sarajevske zime“

Istovremene projekcije u sarajevskom BKC-u i multipleksu „Cinema City“


 [ou realnosti naspram surove stvarnosti U traganju za najmilijima
Drugi dugometra`ni igr- nskom kulturnom centru Uloge u filmu tuma~e
„Umije}e ljubavi“
Festival }e kao i svake godine biti
ani film „Belvedere“ bh. sce- (BKC), te u multipleksu Nermin Tuli}, Sad`ida [eti},
nariste i reditelja Ahmeda „Cinema City“. Minka Mufti}, Armin Osma- susret umjetnika iz cijelog svijeta
Imamovi}a premijerno }e novi}, Semir Krivi}, Armin
biti prikazan sarajevskoj pu- Apsurd dana{njice Rizvanovi}, Tatjana [oji}, Uz prve pahulje ju~er je u kao je direktor „Sarajevske zi-
blici 2. decembra u Bosa- Kako ka`e producent Sa- Jasna Dikli}, Almir Kurt i multipleksu „Cinema City“ me“ Ibrahim Spahi}.
mir Smaji}, film je baziran Josip Pejakovi}. Prvi put na odr`ana pres-konferencija Kako je kazala selektorica
na `ivotu `ena Srebrenice u filmu pojavit }e se i dje~ak 27. internacionalnog festiva- filmskog programa Lejla Pa-
izbjegli~kim kampovima, Adis Omerovi}. la „Sarajevska zima“. njeta, publika }e imati prili-
koje i 15 godina nakon rata Specijalni gost - dr`ava ku prisustvovati sedmicama
obilaze masovne grobnice Drugi gradovi ovogodi{njeg festivala bit }e japanskog i iranskog filma, pr-
tragaju}i za kostima svojih „Belvedere“ je sniman u Ma|arska. Festival }e, u orga- ojekcijama kratkog i eksper-
najmilijih. Gora`du i Sarajevu nepunu nizaciji Me|unarodnog centra imentalnog filma iz [panije te
- Djeca tog izbjegli~kog godinu, a ra|en je u produ- za mir, biti otvoren sedmog i dokumentaraca iz Francu-
kampa, kada postanu puno- kciji sarajevskih ku}a „Com- trajat }e do 28. februara. ske, Njema~ke, SAD, Italije,
ljetna, prijavljuju se na {ou prex“ i „Full Media“, dok su - Festival }e kao i svake go- Hrvatske, Slovenije, Poljske,
realnosti „Veliki brat“ u Be- koproducenti „Concordia Fi- dine biti susret umjetnika ci- Irana, Srbije, [panije, Make-
ogradu. I to je taj apsurd da- lm“ iz Zagreba i BHRT. jelog svijeta, a odr`avat }e se donije, Gr~ke i Ma|arske.
na{njice. Film je snimljen iz Imamovi}: O `enama Nakon Sarajeva, film pu- pod motom „Art of love Filmski program bit }e
dva dijela. Reditelj Imamo- Srebrenice tuje i u druge bh. gradove. U (Umije}e ljubavi)“. U okviru odr`an u „Cinema Cityju“, a
vi} je u crno-bijelom dijelu nakon svega {to su pre`ivje- Gora`du }e biti premijerno Festivala realizirat }emo pro- zadovoljstvo tom ~injeni-
predstavio porodice u izbje- li, a u drugom predstavlja prikazan 4. decembra, a po- gram koji obuhvata teatar- com istakao je ju~er direktor
Plakat za film: Sad`ida [eti} gli~kom kampu, na~in njiho- svijet pun boja, tj. {ou realno- tom 11. decembra u Srebre- sku, muzi~ku, filmsku, vide- „Foruma“, investitora multi-
u glavnoj ulozi vog `ivota, koji je postao siv sti - pri~a Smaji}. nici. M. ^u. oart, vizuelnu umjetnost, pr- pleksa Enes Cviko.
ojekte koji prezentiraju kultu- Specijalni program bit
Vi{esatni performans Marka Brecelja KULT/ART TELEKS rno naslije|e, panel-diskusi-
je, literarne i muzi~ko-poetske
}e posve}en piscima Ivi An-
dri}u, ^eslavu Milo{u i Tinu

Prijateljska ofanziva u Sarajevu SARAJEVO - U Gale- ve~eri, te dje~iji program - re- Ujevi}u. M. ^u.
riji „Roman Petrovi}“
ve~eras }e biti otvorena Izlo`ba za djecu „Duge“
izlo`ba slika „Mali for-
Povodom 29. novembra, mat“ akademika Mehme-
67. ro|endana biv{e Republi- da Zaimovi}a. Radovi s
ke Jugoslavije, preksino} je u kojima }e se umjetnik pr-
galeriji „Charlama Depo“ upr- edstaviti sarajevskoj pu-
ili~en vi{esatni performans blici nastali su u periodu
slovenskog kantautora, ina~e od 1995. do 2010. godine.
ro|enog Sarajlije, Marka Br- Izlo`bu }e otvoriti Aida
ecelja, nazvan „Prijateljska Abad`i}-Hod`i}, a posjeti-
ofanziva ’67 AVNOJ“. oci je mogu pogledati do
Brecelj, ina~e voditelj 10. decembra. (A. Ke.)
kluba MKSC iz Kopra, pri-
sutnima je svirao, pu{tao
svoje videoradove, primjere
„mekog terorizma“, a sve uz Izlo`ba otvorena u galeriji sarajevske akademije (Foto: I. [ebalj)
vino, sir i masline i tako u
bh. prijestonici zapo~eo pe-
rformans koji }e trajati nar-
ednih 10 godina. Brecelj: Tekovinama NOB-a (Foto: M. @ivojevi} )
Aukcija 8. decembra
U galeriji Akademije li- ge“. Ove godine je poklonje-
Sama ideja ovog projekta jima namjeravam skupiti ma- Cilj ovog projekta je,
kar osnovne podatke, a koje kako nam je rekao umjet- kovnih umjetnosti u Saraje- no oko 150 radova, a kustos
potekla je od knjige „Borci
}e na jednom videosnimku nik, promoviranje ideje vu preksino} je otvorena Gradske galerije u Biha}u
Sutjeske“ Viktora Ku~ana,
pro~itati neki ljudi iz da- Narodnooslobodila~kog ra- izlo`ba djela pod nazivom Nermin Deli} izdvojio je ne-
koji je cijeli svoj vijek radio
na{njih dana, u trajanju od 30 ta, jer mi{ljenja je da samo „Radovi sa IX likovne kolo- koliko djela koja }e i}i na au-
na skupljanju ta~nih podata-
sekundi. Kada to pomno`imo oni koji su sposobni razu- nije za djecu Centra Duga“. kciju - istakao je predsjednik
ka, {turih ali jasnih o tome
sa 27.000, dobit }emo oko mjeti zna~aj povijesnih do- Ina~e, ovu postavku, u ULUBiH-a Admir Mujki}.
ko je bio u Petoj neprijate-
80.000 sekundi materijala, ga|aja imaju mogu}nost okviru koje je izlo`eno 40 dje- Publika je, izme|u osta-
ljskoj ofanzivi.
odnosno 10 dana i isto toliko sagledati puteve u bu- la, organizirali su Centar za dje- lih, vidjela slike i skulpture
- U pitanju je 27.000 ime-
no}i - kazao je Brecelj. du}nost. M. ^u. cu „Duga“ iz Kulen-Vakufa, i bh. umjetnika Mustafe Sko-
na i prezimena boraca o ko-
Bo{nja~ki institut iz Sarajeva, pljaka, Admira Mujki}a,
ICMP te Udru`enje likovnih Amele Had`imejli}, Mersa-
Anketa [ta je obilje`ilo bh. kulturnu scenu u 2010. godini umjetnika BiH (ULUBiH) .
- Mi }emo 8. decembra u
da Kuldije, Halila Tikve{e,
Avde @ige, Jasmina Kukavi-
Bo{nja~kom institutu orga- ce, Fehima Huskovi}a, Ad-

Jasmila @bani}: kraljica i poni`ena


Bh. reditelj Haris Pa{ovi} Berlinale Palastu, podigao nego je sedmicama Jasmila
nizirati i aukciju slika, a sva sr-
edstva koja se prikupe nami-
jenjena su {ti}enicima „Du-
mira Gani}a, Selene Musi},
Amira Omerovi}a i Salima
Obrali}a. A. Ke.
ka`e da je ovu godinu obilje-
`ila rediteljka Jasmila @bani}.
{lep njene ve~ernje haljine i
nosio ga za Jasmilom dopr-
bila izlo`ena uvredama, op-
tu`bama i la`ima. Me|utim,
„Cirkus Columbia“ Danisa Tanovi}a
- U februaru je do~ekana
kao kraljica filma na Berli-
naleu. To je na svoj osobeni
na~in podvukao direktor fe-
ativ{i je do njenog po~asnog
mjesta.
Nekoliko mjeseci kasnije,
Jasmila je u BiH poni`ena i
Jasmila, ozbiljna i otmjena
kakva je oduvijek bila, jo{ je-
dnom je pobijedila u ~uven-
om bh. sportu: izdr`avanje
Od danas u hrvatskim kinima
Film „Cirkus Columbia“ Rijeci, Bjelovaru, Splitu, Da-
stivala Diter Koslik (Dieter povla~ena po blatu na{e kultu- batinjanja motkama ‘kultu- bh. oskarovca Danisa Tano- ruvaru, ^akovcu, Dubrovni-
Pa{ovi}: Kosslick), kada je pritr~ao rne ~ar{ije. Ne samo da je rnih“ giganata provincije na vi}a danas kre}e u kinodistr- ku, Osijeku, Zadru te Puli.
Pobijedila Jasmili na premijeri filma njen scenarij odbijen na Fo- kraju svijeta - zaklju~uje Pa- ibuciju {irom Hrvatske. Paralelno s hrvatskom
je ~ar{iju „Na putu“ u prepunoj sali ndaciji za kinematografiju {ovi}. A. Ke. Ovo ostvarenje bit }e pri- distribucijom, film se prika-
kazano u Zagrebu, Sisku, zuje i u bh. kinima. A. Ke.
24 Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. jet set
RAZGOVOR Igbala Jevri}, supruga Youtube zvijezde Ekrema

Ne}u u}i u „Farmu“


Sve bih Ekremu oprostila, ne bih da bijem narod, nisam ta `ena da se bijem
 Popije i izgubi se i ne zna {ta radi, Vendi `eli da uz njega dobije glasove
Posljednjih dana Igbala rvjua. Svi uzimaju neke inter-
S ju~era{nje pres-konferencije (Foto: S. Jordamovi})
Jevri}, supruga internet-se- vjue. Bez veze je {ta rade iz Be-
nzacije Ekrema Jevri}a Go- ograda. Pi{u {to jeste i {to ni-
Organizatori 5. BHRTF-a spode, koji se proslavio Yo- je - ka`e na po~etku razgovo-
utube hitom „Ku}a, pos’o“, ra Igbala, ~ije }emo rije~i nasto-

Iz inata smo napravili na{la se u `i`i interesiranja


medija u cijelom regionu.
Dok se Ekrem na „Farmi“
jati prenijeti {to autenti~nije.
De{avanja na „Farmi“
prati skoro svakodnevno, od

dobru manifestaciju
Povodom nedavno odr`a- doga|aj treba BiH. Posebno
ne odvaja od malo poznate
srbijanske pjeva~ice Vesne
Vukeli} Vendi, Igbala se br-
ine o njihovim sinovima i s
12. septembra.
- Gledam stalno kada
imam vremena. Evo sada
upravo gledam. Ekrem je
nog Petog bh. radio-televizi- me raduje {to je ove godine nestrpljenjem ~eka povra- dobar. Kada popije, onda
jskog festivala (BHRTF) ju~er festival prerastao u regiona- tak supruga. grije{i. Sinovi ne gledaju pr-
je u sarajevskom UNITIC-u lni, imali smo dosta gostiju evi{e. Radu, idu u {kolu, ne
odr`ana pres-konferencija. iz susjednih zemalja. Ta- Molili su me zanima ih to previ{e - nasta-
Ovom prilikom ~elni ljudi ko|er, otkrili smo i jednu no- Kako nam je rekla na vlja Igbala, koja je u braku s
manifestacije su dodijelili pr- vu zvijezdu, pobjednika ma- po~etku telefonskog razgo- Ekremom od 1985. godine i
igodne poklone i priznanja nifestacije Berina Buturo- vora iz SAD, u njihovom s kojim ima sinove Enisa, Igbala sa sinovima i pjeva~em Mikijem Koljenovi}em
sponzorima i partnerima festi- vi}a, te jo{ sedam-osam sja- stanu u Njujorku stalno Verdina, Hajrudina i Berata.
vala, te izrazili zadovoljstvo us-
pje{nom organizacijom.
- Sretan sam. Kada su
jnih vokala - kazao je dire-
ktor 5. BHRTF-a Mirsad
Ibri}.
zvoni telefon, ali se ona sve
rje|e javlja...
Apsolutno negira infor-
macije da bi se uskoro mogla Sin Hajrudin: Otac je jedini
svi o~ekivali da festival
umre, mi smo iz inata napr-
Organizatori festivala ta-
ko|er su ovom prilikom ista-
- Svaki dan zovu zbog inte- pojaviti na „Farmi“ i pri-
dru`iti suprugu.
- Molili su me. Ka`u da
smije{an i zanimljiv
avili dobar posao i organizi-
rali peto izdanje na vrhu-
kli kako su ve} po~ele pripr-
eme za {esto izdanje, koje bi tr- Ako pobijedi, }e mi platiti tiketu (avionsku
kartu, op. a). Nagovarali su
Igbala Jevri} tvrdi da
~etvorica njihovih sinova
„Farme“ iza}i kao pobje-
dnik.
nskom nivou. Sve reakcije
ljudi koji su pratili festival
govore da je jedan ovakav
ebalo biti odr`ano krajem no-
vembra ili po~etkom dece-
mbra naredne godine. H. P.
kupit }emo ku}u me i da idem da vidim Ekr-
ema. Da budem u studiju.
Vijali su me i molili, ali ja ni-
govore samo engleski je-
zik i da Ekrem i ona
isklju~ivo na tom jeziku
- Mislim da }e pobijedi-
ti. On je jedini na „Farmi“
koji je smije{an i zanimljiv
Ekrem je jedan od fa- komuniciraju s njima. i dobiva najvi{e glasova -
sam htjela. Stvarno. Nisu
Dejvid Geta u Sarajevu vorita za pobjedu na „Far-
mi“, a 100.000 eura bi, ka- mi nudili pare, to la`u. To ni- Hajrudin, s kojim smo i ka`e dvadesetogodi{nji Ha-
kada nisu spominjali. Nema razgovarali na engleskom, jrudin, koji nije htio kome-
ko ka`e Igbala, iskoristili
VIP ulaznice u prodaji za kupovinu ku}e.
- Ovdje to nisu neke
{anse. Da mi daju ne znam
koliko. Nema {anse. Nije to
za mene. Ne mogu djecu
vjeruje da }e njegov otac s

@ivim za djecu i ne interesu-


ntirati o~ev odnos s Vendi.

Ona isti~e da Ekrem pr-


do 10. decembra
VIP ulaznice za nastup ata i to za osam osoba, a
pare. Tamo jesu - ka`e
Igbala, koja isti~e da por-
odica Jevri} sada `ivi u
predgra|u Njujorka i da
ostaviti. Nije sve u parama.
Vi{e volim djecu nego da mi
daju ~itavu Jugoslaviju. [ta
je me ni{ta drugo. [ta }u ja
na „Farmi“ - nastavlja Ekr-
emova supruga.
ije ulaska u „Farmu“ nije
~esto pio, tako da je malo
iznena|ena njegovim po-
slavnog DJ-a i producenta uklju~uje ulazak na pose- im do centra treba sat mi to treba. Djeca idu u Ekrem je prvi favorit i na{anjem u Lisovi}ima.
Dejvida Gete (David Guetta) ban ulaz, pra}enje nastupa iz vo`nje automobilom ili {kolu i radu. Sve su mu{ka, najzanimljiviji u~esnik „Fa- - Tamo dobije nervozu.
18. decembra u sarajevskoj VIP zone, jedan litar votke, dva sata vozom. nema ko da ih ~isti i kuha. rme“. Gotovo sva radnja vr- Ne vidi se s famelijom i ne
Zetri pu{tene su u prodaju dvije koka-kole, dva red bu- Zna{ kako ti je bez majke. ti se oko njega, a gledaocima ~uje se s famelijom pa mu ni-
23. novembra. VIP ulaznice la i vodu. Druga kategorija je posebno zanimljiv njegov je sve isto. Zbog toga vi{e pi-
su dostupne u dvije katego- VIP ulaznica odnosi se na sr- odnos s Vendi. Ekrem je ne- je, sikira se za nas. [ta rade
rije, VIP Exclusive i VIP sr- edi{nji dio tribina, ne koliko puta izjavljivao da je djeca, {ta radi `ena. Kod ku}e
edi{nji dio tribina. uklju~uje konzumaciju, te voli, da je zaljubljen u nju... nije puno pio. U kafani popi-
VIP stolovi po cijeni od ko{ta 70 KM. Prije nekoliko no}i pao je i je s dru{tvom. Ovdje vidim
1.000 KM dostupni su u pr- Za sve one koji nastup prvi poljubac, a gotovo sva- kako pije puno i pada i sve.
odaji isklju~ivo kao set kar- ovog francuskog superstara ka fe{ta pro|e u znaku grlje- Na „Farmi“ popije i izgubi se
`ele do`ivjeti na poseban nja i dodirivanja koje je na i ne zna {ta radi. Ovi iz Beo-
na~in VIP ulaznice su dostu- granici intimnog. Ekrem je grada sva{ta pi{u. To su neki
pne isklju~ivo putem internet- ~ak Vendi nekoliko puta pr- kurvini sinovi. Samo pi{u
prodaje na www.kupikartu.ba edlo`io seks. bez veze, ni{ta nije istina.
i to najkasnije do 10. dece- Sve bih Ekremu oprostila.
mbra. Osim VIP ulaznica, na
Po{ten ~ovjek Ne bih da bijem narod. Ni-
ovla{tenim prodajnim mje- Pitali smo Igbalu kako sam ta `ena da se bijem. To je
stima, putem uli~ne prodaje u podnosi suprugovo po- mizerno - nastavlja Igbala.
Sarajevu (Ferhadija i Skende- na{anje. Jevri}eva supruga ka`e
rija), te putem servisa kupika- - To je {ou. Ono {to radi da on nikada u njihov stan
rtu.ba, dostupne su i ulaznice nije dobro. Vendi `eli da uz nije doveo neku Ruskinju,
za parter po cijeni 45 KM. Na njega dobije glasove. To je ali ni neku drugu djevojku,
dan koncerta ulaznica }e to. Moj ~ovjek je po{ten, go- kao {to se hvalio na „Farmi“.
ko{tati 60 KM. lo po{tovanje. Ona se dr`i - U moju ku}u nikada
Ina~e, Dejvid Geta }e 17. njega da on izgubi, a Vendi `ensku nije doveo. To mogu
decembra nastupiti u Lju- dobije. Ona je zajebana ne- da garantujem. Nikada me
bljani, a no} poslije Sarajeva, ka `ena. To je sve {ou, ali on nije prevario. Ekrem je
19. decembra, priredit }e pa- mene voli. To je moralo ta- po{ten ~ovjek - uvjerava nas
Geta: U Zetri 18. decembra rti u Man~esteru. H. P. Ekrem sa suprugom Igbalom: U braku 25 godina ko da bidne - isti~e Igbala. Igbala. Denis ZEBA
show biz Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. 25
HOLIVUD Sve~anost 27. februara 2011. godine

Hetavej i Franko
voditelji dodjele Oskara
Hetavej:
Veliki
Ovaj mla|ahni gluma~ki par odabran je zato {to su
talent „svje`i, uzbudljivi i multitalentirani“
Glumci En Hetavej (Anne Ha-
thaway) i D`ejms Franko (James Fr- Dejvid i Viktorija: Nova bra~na kriza
anco) bit }e voditelji na 83. sve~anoj
dodjeli Oskara koja }e biti odr`ana Nova afera nogometne zvijezde
27. februara 2011. godine u holivu-
dskom „Kodak teatru“.
Kako su izvijestili producenti
zadu`eni za dodjelu zlatnih ki-
Bekam ponovo
pi}a, Brus Koen (Bruce Cohen)
i Don Mi{er (Mischer), ovaj
mla|ahni gluma~ki par odabr-
an je zato {to su „svje`i, uzbu-
prevario Viktoriju?
dljivi i multitalentirani“.
Prodava~ica donjeg rublja prijateljicama
- En Hetavej i D`ejms Fr- pokazala poruke koje joj je Dejvid slao
anko utjelovljuju novu gener- Nogometna zvijezda De- gledao tajno sastajao u
aciju holivudskih ikona. Svje`i jvid Bekam (David Be- „Figueroa“ hotelu nedaleko
su, uzbudljivi i multitalentira- ckham) na{ao se na udaru od losan|ele{kog Staples ce-
ni. Nadamo se da }e tokom do- Franko: Ozbiljna uloga
novih optu`bi za bra~nu ne- ntra.
djele oboje pokazati svoj nevje- Osim {to }e je voditi, na predstoje}oj vjeru. Nakon {to se svim si- Kako prenosi „In Touch“,
rovatan talent i zabaviti svijet. dodjeli Oskara En i D`ejms i sami bi lama trudio opovrgnuti na- prodava~ica je prijateljicama
Odu{evljeni smo {to }e se mogli osvojiti zlatne kipi}e. Naime, vode da je suprugu Viktori- pokazala poruke koje joj je
D`ejms i En pridru`iti na{em {u{ka se da bi D`ejms mogao biti nomi- ju (Victoria) varao s prostitu- Bekam slao, a koje navodno
briljantnom kreativnom timu - niran za najboljeg glumca za ulogu u tkom bosanskog porijekla dokazuju da je poznati nogo-
izvijestili su iz produkcije do- „127 Hours“, a En za najbolju glumicu Irmom Nici, Bekamu se na meta{ s njom imao i ne{to tr-
djele Oskara. za ulogu u „Love & Other Drugs“. teret stavlja da je izvan ajniju avanturu, a ne samo
bra~ne postelje {vrljao mno- seks za jednu no}.
go puta. Za isti ~asopis anonimni
Jedna od njegovih ljuba- izvor je ustvrdio da se Bekam
vnica navodno je i proda- u predvorju jednog drugog
va~ica donjeg rublja iz Los hotela, „Sunset Towera“, sa-
An|elesa, s kojom se nakon stao s „lijepom mladom pla-
ko{arka{kih utakmica koje je vu{om“.

Mladi britanski glumci

Redklif najbolje pla}en


Na prvom mjestu top-liste Potera (Harry Potter).
najbogatijih britanskih glu- Njegova kolegica Ema Vo-
maca u dobi do 30 godina, ko- tson (Emma Watson, 20) sa 20
ju su sastavili stru~njaci za miliona funti zasjela je tek na
magazin „Heat“, na prvom tre}e mjesto zahvaljuju}i ulo-
mjestu na{ao se Denijel Re- zi Hermione Grend`er
dklif (Daniel Radcliffe, 21), (Hermione Granger) u se-
najpoznatiji po ulozi Harija dam filmova o ~arobnjaku
Hariju te ugovorima s
„Burberryjem“ i „Chanelom“.
Redklif, kako se procje-
njuje, zaradio je vi{e od 45
miliona funti za ulogu ~arob-
njaka te na drugim projekti-
ma. Na drugom mjestu na{la
se Kira Najtli (Keira Kni-
ghtley) sa zara|enih 30 mi-
liona funti za uloge u filmo-
vima kao {to su „Pirati s
Kariba“ i „Atonement“ te za
ugovor s „Chanelom“. Na
desetom mjestu je `ena pre-
ljubnika Vejna Runija
(Wayne Rooney), Kolin Ru-
ni (Coleen, 24), koja je zara-
dila 9 miliona funti ugovor-
ima s „Littlewoodsom“, „Ar-
gosom“ i „Nikeom“ te svo-
Redklif: Poter nosi novac jim serijama na ITV2.

Aflek odbio re`irati novog „Supermana“


 Glumac i reditelj Ben Aflek (Ben Affleck) odbio je
re`irati novi film o Supermenu. Novog „Supermana“ ta-
ko }e re`irati Zek Snajder (Zack Snyder), a producent je
Kristofer Nolan (Christopher). Aflek smatra kako je upr-
avo spomenuti dvojac puno bolji izbor za rad na filmu:
- Mislim da }e napraviti sjajnu verziju. Kris Nolan je br-
iljantan i imaju sjajnog reditelja.
26 Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz
oglasi
sveznadar Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. 27 Ta~no
Neta~no
Enciklopedisti su saradnici slavne
ODJE]A ZA ZIMU Povratak krzna na velika vrata 1. „Enciklopedije“ nastale od 1751.
do 1772. godine?

Bunde su ponovo u modi


Ljepota bunde, prave ili vje{ta~ke, jeste u tome {to donosi glamur bilo ~emu {to nosite,
2.Fon
3.
je jedinica glasno}e zvuka,
glasa ili {uma?
Na izraz emporij ~esto se nailazi
uz nazive nekih ve}ih aglomeraci-
ja, ali se ne zna za{to?

ka`e Nina Garsija, modni direktor ~asopisa „Marie Claire“ 1. TA^NO

Bunde, vje{ta~ke ili prave, ta{nu ili majicu, a pritom pru-


Kupovina
Ogla{avanje po~etka
ove sezone su pravi modnih `iti meko}u i toplotu. Bunda
hit. Trijumfalno su se vratile u prelijepo stoji uz dobar par bunde je dobra nauke
modne kolekcije najpoznatijih ~izama i dobru ta{nu, mo`e se investicija Enciklo-
dizajnerskih ku}a, uklju~uju}i kombinirati s d`insom, ali i uz pedisti su sa-
„Chanel“ i „Ninu Ricci“. ve~ernju haljinu. U svakom radnici slavne
- Bunde su se vratile na veli- slu~aju, to je dobra investicija - „Enciklopedi-
ka vrata, jer ljudi ponovo pri- smatra Mendel. je“ nastale od
hvataju luksuz - izjavio je za Ljepota bunde, prave ili 1751. do 1772.
AP umjetni~ki direktor modne vje{ta~ke, jeste u tome {to do- godine, odno-
ku}e „J. Mendel“ D`il Mendel. nosi glamur bilo ~emu {to nosi- sno grupa ista-
Tokom krize, ka`e on, ljudi te, ka`e Nina Garsija (Garcia), knutih fran-
sebi nisu mogli priu{titi skupe modni direktor ~asopisa „Ma-
cuskih pisaca,
bunde, a oni koji su imali no- rie Claire“.
vca nisu `eljeli drugima upada- - Ako u ormaru imate neki filozofa i nau-
ti u o~i. d`emper, s malo krzna postat }e ~nika, zagovo-
- Sada, moda stremi ka pre- poseban. Stari sivi kaput trebalo rnika prosv-
finjenim i dragocjenim stvari- bi obnoviti; umjesto kragne sta- jetiteljstva. Pro`eti duhom nezavi-
ma - jedna dobra bunda mo`e vite krzno i nema potrebe da snosti prema vlasti, crkvi, autoriteti-
nad`ivjeti skupu brendiranu kupujete novi - ka`e Garsija. ma i tradiciji, vjeruju}i u ljudski um
i neoborivu snagu njegovih dokaza,
kriti~ki su obradili i prvi put meto-
Ne slu`i samo „peglanju“ lica Nezakonitosti u organu uprave di~ki razvrstali sveukupno ljudsko
znanje.
Botoksom protiv hladnih ruku
Tokom cijele zime mu~ite dovesti i do rana na rukama.
 Obra}ala sam se u vi{e na-
vrata za upravni inspekcijski
nadzor radi dobivanja odgo-
vora {ta je u~injeno povodom
otnosti sa zakonom ili drugim
propisom nad ~ijim provo|e-
njem vr{i nadzor.
Unato~ mnogobrojnim napadima i
cenzuri, enciklopedisti su ostvarili gr-
andiozno djelo, oglasiv{i po~etak nau-
Zatim, izrekne i naplati
muku s hladnim rukama? Izg- Iako lijek za tu bolest nije moje prijave za nezakonitosti ke.
nov~anu kaznu na licu mjesta
leda da su nau~nici otkrili kako prona|en, istra`iva~i su otkrili u jednom organu uprave. To ako je za to zakonom ovla{ten, 2. TA^NO
rije{iti i taj problem. da poma`u tretmani botoksom, traje du`e vrijeme i uvijek mi o ~emu se izdaje pismena po-
Zdravo tijelo odr`ava topli-
ma i ruke i noge kontroliraju}i
„vijagrom“ ili „prozacom“.
Nau~nici sa „Cold Hand“
se daje odgovor da }e biti po-
duzete mjere u skladu sa zako-
tvrda, podnese zahtjev za po- Koliki je raspon
kretanje disciplinske odgovo-
protok krvi, ali kod onih s Re- klinike na Univerzitetu u ^ik- nom. Koje su to mjere i koja
inspekcija ih mo`e poduzeti rnosti, odnosno prekr{aja ili osjetljivosti uha
jnaudovim sindromom postoji agu ka`u kako efekt samo jedne privrednog prijestupa, odno- Fon je
reakcija u rukama i ostalim eks- seanse botoksa mo`e trajati kad po prijavi utvrdi da posto-
je nezakonite radnje u organu sno krivi~nu prijavu za kri- jedinica
tremitetima kada su izlo`eni mjesecima. Kako botoks ta~no vi~no djelo, ako su povredom
ni`im temperaturama. Zato zi- funkcionira, nije jasno, ali se uprave, pita [. H. iz Tuzle. glasno}e
Prema Zakonu o organiza- zakona ili drugog propisa u~i- zvuka,
ma nije prijatelj oboljelima od pretpostavlja da opu{ta mi{i}e njeni ti prijestupi ili krivi~no
Rejnaudova sindroma, a mo`e oko krvnih `ila. ciji uprave u FBiH, kad se u glasa ili
vr{enju inspekcijskog nadzora djelo i poduzme i druge upra- {uma. Fo-
utvrdi da je povrije|en zakon vne mjere i radnje za koje je nska lje-
ili drugi propis ~ije izvr{enje posebnim zakonom i drugim stvica od-
nadzire, inspektor ima ovla{te- propisom ovla{ten. govara
nje i obavezu da nalo`i sljede}e Dipl. pravnica Enisa Hod`i} ljestvici
upravne i druge mjere: naredi
da se utvr|eni nedostaci i nepr- decibela (kod ~istog tona frekvencije
Kupon za odgovore 1000Hz), tj. jedan fon jednak je i je-
avilnosti otklone u odre|enom
dnom decibelu. Ina~e, te ljestvice nisu
roku, naredi preuzimanje od-
govaraju}ih upravnih radnji
Obavezno prilo`ite identi~ne jer je fon-ljestvica subjekti-
kupon iz novina. vna i po~iva na osjetljivosti uha da
koje su pravno lice, kao i pra- Na koverti
vno lice s javnim ovla{tenjima, opazi promjene jakosti.
nazna~ite:
odnosno organ uprave i uprava “Za kontakt stranu”.
Raspon osjetljivosti ljudskog uha
Efekt samo jedne organizacija obavezni da pre- Pitanja mo`ete slati i na
iznosi 130 fona (granica zamjetljivosti
seanse botoksa duzmu, zabrani preduzimanje e-mail: redakcija@avaz.ba je 0 fona, {aptanju odgovara glasno}a
traje mjesecima radnji koje smatra da su u supr- od oko 20 fona, govoru 40, buci 80 fo-
na itd., do granice zvukova koji izazi-
vaju bol - 130 fona).
3. NETA^NO
TEKSTILNA PRO@DR- KALUP, LJEKOVITA AMERI^KA UZOR, GR^KO NOJEVA PJESNIK
BILJKA GLUMICA LITAR SAVR[EN- ODSELITI
BILJKA LJIVOST OBRAZAC (~aj!) D@ODI STVO SLOVO LA\A UJEVI]
Emporij oznaka za
ZAMAS-
trgova~ka sredi{ta
KIRATI Na izr-
az empor-
PJEVA^ICA
TE[KI
DRAGOVI] ij ~esto se
METAL
SOJ,
nailazi uz
PASMINA nazive ne-
BOJA ZA kih ve}ih
KOSU (mn.)
IZNAD
SVEGA aglomera-
GLUMAC
DAGLAS cija, ali se
PANTLJIKA, LITAR ne mo`e
POKAZNA VRPCA re}i da se ne zna za{to. Emporij je
ZAMJENICA KRA]I
NAZIV ZA
RJE[ENJE IZ TALAS ESTONCA oznaka za velika svjetska trgova~ka sr-
PRO[LOG BROJA E.I.
edi{ta, gradove s va`nom izvozno-
GLUMAC uvoznom lukom ili saobra}ajnom ra-
NA SLICI PJEVA^ICA
EKME^I] skrsnicom, s velikim skladi{tima i ja-
KALEIDOSKOP, SLAM- kom trgovinom.
POVE]A-
KA, NEDA, EM, PANO, ARTUR NJE, Tako se naziva i grad u kojem se
GLUMAC ODMILJA PORAST
KAT, RABIN, BASNE, SAMARD@I]
odvija znatan dio trgovine neke ze-
NULA
ODAR, LOSION, KETI SEKUNDA
mlje, naro~ito ako joj je on i glavni
PERI, ST, STAKATIRATI ekonomski izlaz u svijet. Emporij u
KORALJNI PUSTINJA-
GREBEN CI prenesenom smislu zna~i mno{tvo,
2361 obilje.
28 Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz
oglasi
PORODICA I ZDRAVLJE Dnevni avaz srijeda, 1. decembar/prosinac 2010.

Nije samo beta ve} i alfa karoten

Mrkva je hrana
za dug `ivot
Rije~ je o antioksidansu koji neutralizira o{te}enja DNK izazvana
oksidacijom. Ima ga i u buraniji i narand`ama Mrkva je
dobar izvor
ko jedete nara- rao je slu~ajeve vi{e od manjem smrtnom riziku i

A nd`asto i tamnoze-
leno povr}e,
mo`da produ`avate sebi
15.000 u~esnika ame-
ri~ke Tre}e nacionalne
studije zdravstva i hrane,
po{to su uzeti u obzir ri-
zi~ni faktori, kao {to su
godine i pu{enje.
alfa karotena

`ivot unose}i blagotvorni koji su na po~etku Dr. Li isti~e da sve to


alfa karoten, poru~uju istra`ivanja dali krv, kao i mo`da nije zasluga samo
stru~njaci ameri~kog Ce- zdravstvene informacije o alfa karotena, ve} i nekih
ntra za kontrolu i preve- sebi i svom na~inu `ivota. drugih elemenata u vo}u i
nciju bolesti (CDC). Nakon 14 godina umrlo povr}u. On, ipak, napomi-
Ovoga puta, dakle, nije je gotovo 4.000 u~esnika nje da je nekim ranijim is-
rije~ o povoljnom utjeca- te studije. Stru~njaci tra`iva-
ju beta karotena na zdra- CDC-a utvrdili su da, {to njima
vlje, ve} njegovog bli- je bio ve}i sadr`aj alfa
skog ro|aka alfa karote- karotena u krvi ispitanika
na, antioksidansa koji na po~etku studije, to je utvr|eno
neutralizira o{te}enja manji bio njihov rizik od kako je alfa
DNK izazvana oksidaci- obolijevanja i smrti. karoten de-
jom. U ve}im koli~inama U odnosu na ispitanike s setak puta efi-
sadr`e ga mrkva, slatki najmanjim sadr`ajem al- kasniji od beta
krompir, buranija i nara- fa karotena u krvi, oni s karotena u suzbi-
nd`e. najve}im sadr`ajem janju nekih vrsta
Tim doktora ^aojeng Lija ovog antioksidansa bili raka mozga, jetre i
iz CDC-a u Atlanti analizi- su izlo`eni do 39 posto ko`e.

Uz hladnije dane Terapija biljem


Flash
Kiseli kupus za Eukaliptus poma`e
hormonsku ravnote`u kod bronhitisa
Dolaskom hladnijih dana njegovom soku, te u kise-
jedna namirnica polako lom kupusu i smatra se da Bronhitis ima vi{e ra- sredstvo za iska{ljavanje.
ulazi u na{e kuhinje. Rije~ je upravo taj vitamin odgo- zli~itih uzroka. Mo`e biti Stru~njaci su inhaliranje
je o kiselom kupusu, na- voran za ljekovito djelova- bakterijskog ili virusnog pare eukaliptusa odobrili
mirnici koja po sadr`aju nje kupusa u lije~enju ra- porijekla, a mogu ga uzr- kao sredstvo za lije~enje
vitamina C nadma{uje i na, ~ireva sluznica `eluca i okovati i neka hroni~na bronhitisa i ka{lja. ^aj od
agrume te sadr`i fanta- duodenuma te da poma`e nadra`uju}a sredstva li{}a eukaliptusa, koji se
sti~nu kombinaciju prehr- u prevenciji i tretmanu poput pu{enja i izlo`eno- unosi oralno, mo`e djelo-
ambenih vlakana, tako da upala debelog crijeva. sti odre|enim hemikalija- vati isto tako dobro. Na-
odr`ava zdravlje crijeva. Nau~nici isti~u da kiseli Rezultati studija sugeriraju da sir doprinosi zdra-
ma. Djeca su podlo`nija kon {to ga konzumirate, vlju zuba tako {to spre~ava stvaranje zubnog pla-
Me|utim, kupus je na- kupus poma`e u pravi- pojavi bronhitisa ako su dio njegovih eteri~nih ulja
jva`niji po sadr`aju vitami- lnom lu~enju hormona te ka, a samim tim i razvoj karijesa. Prou~ava se nje-
im roditelji pu{a~i. se izlu~uje kroz plu}a. Na govo antikarcinogeno djelovanje, jer je dobar izvor
na U. Pod tim pojmom po- da svakodnevno konzu- Kako biste olak{ali si- taj na~in on djeluje antise-
drazumijevamo molekulu miranje u malim koli~ina- potencijalno antikarcinogene komponente CLA.
mptome bronhitisa, pti~ki, rashla|uje i po-
S-metilmetionin koja na- ma doprinosi hormo- mo`ete isprobati ljekovi- ma`e iska{ljavanju upra-
staje iz aminokiseline meti- nskoj ravnote`i. Svje`a
Flash
ta svojstva eukaliptusa. vo tamo gdje je to i potre-
onina. Vitamin U pro- Ulje eukaliptusa je dobro bno. kru{ka izvanr-
na|en je u si- edan je izvor
rovom ku- Olak{ava prehrambenih
pusu, simptome vlakana, po-
ta~nije sebno pekti-
na. Vlakna su
bitan element
zdrave prehr-
ane jer po-
ma`u u
odr`avanju ni-
voa glukoze i
holesterola u
krvi te osigur-
avaju redovno pra`njenje crijeva. Prehrana boga-
ta prehrambenim vlaknima poma`e u reduciranju
Visok sadr`aj raka kolona i redukciji holesterola u serumu.
vitamina C
30 Dnevni avaz, srijeda, 1. decembar/prosinac 2010.
PORODICA I ZDRAVLJE
ORDINACIJA Lije~enje piriformis sindroma relativno je

Dr
jednostavno. Za ubla`avanje bola koriste
se ledeni oblozi vi{e puta na dan, te duboka
masa`a i akupresura, kako bi se opustio
prisutan mi{i}ni spazam. U kasnijoj fazi
lije~enja preporu~uje se ultrazvuk te
neke toplotne procedure
Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

Koji su simptomi piriformis sindroma

Bol duboko u stra`njici


Sir}e topi holesterol

Prirodno i zdravo

Jabukovo sir}e za srce


Ako tra`ite na~in kako
povisiti nivo dobrog hole-

njske namirnice - jabuko-


vog sir}eta. Ameri~ki
stru~njaci tvrde da konzu-
li~i na `arenje
sterola, ne morate dalje tr-
agati od osnovne kuhi-
Jabukovo sir}e tradici-
onalno se proizvodi od
svje`e istisnutog soka od
jabuke koji fermentira. Nje-
mu se dodaju kva{~eve
gljivice i {e}er. Kvasac i
bakterije pretvaraju {e}ere Obi~no bol ide prema dolje cijelom du`inom noge, te se mo`e
macija sir}eta mo`e pobo- u sir}etnu kiselinu. Sir}e poja~ati pri unutra{njoj rotaciji kuka (sjedenje prekri`enih nogu)
lj{ati stanje va{eg holeste- ubrzava metabolizam, ko-
rola za samo osam sedmi- ji spre~ava talo`enje toksi-
iriformis sindrom je mekog tkiva ili kosti.
ca i namjerili su se na do-
kazivanje ove hipoteze
klini~kim istra`ivanjem.
na i masno}a u organizmu
i pretvara hranljive tvari u
energiju.
P bolno stanje koje
obuhvata iritaciju
i{ijalgi~nog `ivca u nje-
Testovi za piriformis si-
ndrom mogu ukazati na taj
uzrok, ali je ponekad potr-
govom prolasku kroz ili u m. glutaeus ebna i detaljnija dijagnosti-
Previ{e sjedenja skra}uje `ivot neposrednoj blizini mi{i}a
kojeg nazivamo piriformis.
mediocus ka koja }e isklju~iti druge
uzroke, poput rendgena,
 Nau~nici ka`u da dugo sjedenje mijenja hemi- Upala i{ijalgi~nog `ivca, CT-a, ili magnetne rezona-
jski sastav organizma i mo`e utjecati na to koliko koju jo{ nazivamo i i{ijas
dugo }emo `ivjeti. Zato nau~nici sve ~e{}e upozo- ili i{ijalgija, uzrokuje bol u m. glutaeus nce.
ravaju da dugo sjedenje, ~ak ako redovno radimo predjelu kuka koja se maximus Lije~enje piriformis si-
~esto {iri kroz cijelu nogu. ndroma relativno je jedno-
vje`be, lo{e utje~e na zdravlje. Pritom nije va`no
stavno. Za ubla`avanje
gdje sjedimo, nego koliko sati to traje. Nekoliko
Po~etak bola m. piriformis bola koriste se ledeni oblo-
studija pokazalo je da su oni koji dugo sjede skloni
Mi{i} piriformis smje{- zi vi{e puta na dan, te du-
debljanju, sr~anim bolestima i preranoj smrti.
ten je duboko u zdjelici i boka masa`a i akupresu-
ra, kako bi se opustio pri-
sutan mi{i}ni spazam. U
kasnijoj fazi lije~enja pre-
poru~uje se ultrazvuk te
neke toplotne procedure.
Va`an je odmor, po-
sebno u prvim danima li-

Trajanje
simptoma
Sami simptomi pirifo-
rmis sindroma mogu tr-
ajati od nekoliko dana
do nekoliko sedmica,
Piriformis sindrom - `utom bojom ozna~eno je podru~je koje pa ~ak i mjeseci, a sve
inervira i{ijalgi~ni `ivac u zavisnosti od ja~ine ir-
itacije `ivca, mi{i}nog
omogu}ava rotaciju noge dolje cijelom du`inom no- spazma, na~ina li-
prema vani. I{ijalgi~ni ge, te se mo`e poja~ati pri je~enja, ali i pona{anja
`ivac ide iz donjeg dijela unutra{njoj rotaciji kuka samog pacijenta.
kralje`nice u nogu prola- (naprimjer, kod sjedenja s
ze}i kroz ili neposredno nogom preko noge).
pored piriformisa. Ako je Kod dijagnostike je je~enja. Od lijekova koriste
taj mi{i} kratak ili zgr~en, va`no ta~no utvrditi na~in se oni koji opu{taju mi{i}ni
`ivac mo`e biti iritiran ili na koji su bolovi zapo~eli, spazam te analgetici. U pr-
upaljen (piriformis sindrom jer i{ijas mo`e imati i cije- ogram lije~enja uklju~uju
mo`e biti posljedica inte- li niz drugih uzroka. Kako se i vje`be, i to istezanje.
nzivnog tr~anja niz brdo). je sam `ivac sastavljen iz
Osnovni simptom ovog nervnih vlakana donjeg Obim kretnji
sindroma je bol duboko u dijela kralje`nice, naj~e{}a Va`no je izbjegavati
stra`njici koja mo`e li~iti na njegova iritacija ipak je aktivnosti koje uzrokuju
`arenje ili iritiraju}u topli- izazvana hernijom diska ili bolove. U protivnom, li-
nu. Obi~no bol ide prema pritiskom nekog drugog je~enje se mo`e odu`iti ili
se ve} nestali simptomi
mogu ponovo pojaviti.
CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU Isto je tako va`no us-
postaviti pun obim kretnji
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI] u nozi koja je zahva}ena
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG ovim sindromom, oja~ati
SARAJEVO eventualno oslabljene
Obala Isabega Isakovi}a mi{i}e, te posti}i potpuno
061 61 57 90 bezbolan hod prije povra-
tka u uobi~ajen nivo dne-
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA
ZGLOBOVA I KI^ME - OSTEOPOROZA vnih aktivnosti.
- POSTTRAUMATSKA STANJA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE Osnovna prevencija
- REUMATSKA OBOLJENJA - ANTICELULIT PROGRAM ovog sindroma je odr`ava-
- SPORTSKE POVREDE - ELEKTROTERAPIJA nje adekvatne fleksibilno-
- POVREDE I OBOLJENJA -TERMOTERAPIJA
PERIFERNIH NERAVA - SVE VRSTE MASA@A sti putem redovnog prakti-
ciranja vje`bi istezanja.
PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz, srijeda, 1. decembar/prosinac 2010.
31
Hroni~ni nebakterijski prostatitis Obe}avaju}a termoterapija
ORDINACIJA ~e{}e se javlja od bakterijskog. Uzrok

Dr
nije poznat. Simptomi su sli~ni onima
kod bakterijskog prostatitisa; u sekretu
prostate obi~no je pove}an broj leukocita
i ovalnih masnih tjela{aca

Pi{e: Mr. sc. prim. dr. Rusmir Had`ihusejnovi}

Mu{ko zdravlje: Bolesti prostate

Bol u krstima je ozbiljan ]elije raka ubija Hipertermija dala dobre rezultate

znak upozorenja visoka temperatura


Neki bolesnici nemaju smetnje, osim u fazama bakteriurije
Koriste}i hipertermiju,
istra`iva~i „Virginia Te-
cha“ otkrili su novu meto-
du koja bi se mogla kori-
intravenozne aplikacije,
a magnetske nano~esti-
ce kapaju u tkivo }elija
tumora zbog visoke pro-
prisutne u intervalima primijenjene antibioti~ke terapije stiti za lije~enje raka. pusnosti. Nano~estice se
Ona se oslanja na hiper- zagrijavaju tako {to se
roni~ni bakterijski dom mo`e se na}i bolna,

H
termiju kako bi se podigla tumor izlo`i promjenlji-
prostatitis ima ra-
zli~ite simptome,
neravna, nejednaka i ne-
jednako zadebljana pro-
Rijetka infekcija temperatura }elija tumo-
ra, dok istovremeno zdr-
vom magnetskom polju
visoke frekvencije i uzro-
no vode}i je znak recidi- stata, no nalaz nije speci- Seminalni vezikulitis (upala sjemenih kanali}a)
avo okolno tkivo za- kuje smrt tog tkiva zbog
viraju}a urinarna infekci- fi~an. mo`e uzrokovati bezbolnu, krvavu ejakulaciju. Tu
dr`ava ni`u temperaturu. previsoke temperature.
ja izazvana istim patoge- Sekrecija mo`e biti ob- rijetku infekciju nemogu}e je dijagnosticirati po-
Objasnili su kako su Idealni tretman hiper-
nom koji je na|en u sekr- ilna. Laboratorijski se na- mo}u kultura. U rijetkim slu~ajevima transrektalni
stanje povi{ene tjelesne termijom povisi tempera-
etu prostate. laze mnogobrojni leukoci- ultrazvuk (TRUS) omogu}ava aspiraciju sekreta
temperature izazvali uz turu }elija tumora na pola
Neki bolesnici nemaju ti, ~esto u nakupninama, koji potvr|uje da su sjemeni kanali}i izvor krvi u
pomo}u feroteku}ina koje sata, i to na izme|u 41 i
smetnje, osim u fazama makrofagi krcati lipidima ejakulatu. Lije~enje je suportivno.
se u prisutnosti magne- 45 stepeni, dok odr`ava
bakteriurije prisutne u inter- (ovalna masna tjela{ca), tskog polja izrazito nama- temperaturu zdravog tki-
kod prostatitisa. Obi~no gnetiziraju. Magnetske va ispod 41 stepena. Bez
nema znakova infekcije nano~estice su mirne u uklju~enja magnetske te-
ili upale u pretragama nepolariziranom stanju. ku}ine, cijelo tijelo bi bilo
mokra}e ili prostati~nog Ove teku}ine mogu zahva}eno visokom te-
sekreta. Lije~enje je em- magnetski naciljati ka- mperaturom te bi sve
pirijsko ili potporno. ncerogeno tkivo nakon }elije bile uni{tene.

Antibiotici ne
uklanjaju
simptome
bolesti

valima primijenjene antibi- no prema broju leukocita Hroni~ni nebakterijski


oti~ke trapije. Ve}ina bole- ne razlikuje se bakterijski prostatitis ~e{}e se javlja
snika ima bol u krstima, pe- od nebakterijskog prosta- od bakterijskog. Uzrok
rineumu (me|ici), u~estalo titisa. Naj~e{}i su uzrok nije poznat. Simptomi su
i bolno mokrenje koje je gram-negativne bakterije, sli~ni onima kod bakteri-
uvijek hitno (urgencija). no klamidije i enterokoki jskog prostatitisa; u sekr-
~esto su povezani s hro- etu prostate obi~no je po-
Rektalni pregled ni~nom infekcijom. Hro- ve}an broj leukocita i
Ukoliko je zahva}en i ni~ni bakterijski prostatitis ovalnih masnih tjela{aca.
skrotum (mo{nje), nasta- ~esto recidivira (ponavlja Podatak o urinarnoj
ju intenzivna nelagoda, se) i obi~no se lije~i pona- infekciji je rijedak. Da bi se
oteklina i crvenilo te jaka vljanom primjenom antibi- razlu~io od bakterijskog,
palpatorna bol (bol na otika. Terapija izbora je pr- za dijagnozu je potrebna
opip). Rektalnim pregle- imjena fluorokinolona. kultura iz donjih dijelova
mokra}nog sistema - ure-
tre, mokra}nog mjehura i
sekreta prostate.
Olak{anje simptoma
Sjede}e vru}e kupke,
antikolinergi~ni lijekovi i
PZU POLIKLINIKA povremena masa`a pro-
HAD@IHUSEJNOVI] state mogu donijeti veliko
olak{anje simptoma, na-
Prim. dr. mr. sc. Rusmir Had`ihusejnovi} ro~ito kod kongestivnog
urolog-ultrasoni~ar prostatitisa. Antibiotici ne
i niz drugih doma}ih i spoljnih saradnika uklanjaju simptome, ali
mogu pomo}i protuupa-
Mar{ala Tita br. 6 88400 Konjic lni nesteroidni lijekovi.
Tel: 036/734-050 Prostatodinija je nei-
Fax: 036/734-052 nfektivno, neupalno obo-
E-mail: pzu-ko@bih.net.ba ljenje mla|ih mu{karaca.
Simptomi su sli~ni onima
Jeste i
32 PORODICA I ZDRAVLJE Dnevni avaz, srijeda, 1. decembar/prosinac 2010.
33 Jeste i
li znal
li znal Bilo kakva promjena na ki~menoj
ORDINACIJA mo`dini koja je uzrokovana kompresijom ORDINACIJA Ako zbog neke prepreke bude usporeno

Dr Dr
ili pritiskom, problemom s cirkulacijom otjecanje, oko je do izvjesne mjere u
ili postojanjem malformacije (prirodne stanju da se s nastalom situacijom bori
gre{ke) na arterijskim i venskim smanjenjem produkcije nove te~nosti.
krvnim sudovima daje jako kratak Ako stanje povi{enog intraokularnog
vremenski period za intervenciju pritiska traje, {tete na osjetljivim
strukturama oka su neizbje`ne i tako
nastaje glaukom
Pi{e: Prim. dr. Emir Talirevi} Dr. sc. med. Sanja Sefi}-Kasumovi}

Povrede ki~mene mo`dine Glaukom - jedna od najpodmuklijih bolesti


Korisni
Tre{nje
protiv
Magnetna rezonanca Kada gladuju mre`nja~a zeleni
~aj
je obavezna pretraga
Rezultati vi{e istra`iva-

gihta
Osobe koje boluju od
gihta mogu prepoloviti
i vidni `ivac
ijetka je o~na bolest
Treba znati da povi{eni arterijski i
povi{eni o~ni pritisak ne idu zajedno
nja potvr|uju da napitak
napravljen od osu{enih
zelenih listova mo`e
sniziti nivo holesterola,
istopiti masne naslage i
svoj rizik ponovnih na-
pada ako konzumiraju
20 tre{anja dnevno. Do
ovih su rezultata do{li
Tipi~na prezentacija oboljenja ki~mene mo`dine jeste nagli ili
postepeni gubitak odre|enih nervnih funkcija R na koju se s toliko
ta~nosti mo`e primi-
jeniti poslovica „bolje je
tako ubrzati proces
mr{avljenja te pomo}i u
prevenciji dijabetesa,
demencije i mo`danog
sprije~iti nego lije~iti“ kao
istra`iva~i Medicinskog glaukom. Vid je oslabio, udara.
fakulteta u Bostonu koji nikakve nao~ale, nikakvi li- Rije~ je i o jakom antio-
su u studiju uklju~ili 630 jekovi, pa ni operacija, ne ksidansu, a stru~njaci
osoba koje su u poslje- poma`u da se vid povrati. daju prednost zelenom
dnjih godinu imale bar- A bolesnik jedva da je to i ~aju pripremljenom na
em jedan napadaj gihta. primijetio. tradicionalan na~in. Ne-
Giht je ~esta i bolna To je glaukom - bolest koliko studija, provede-
upala zglobova uzroko- povi{enog o~nog pritiska. nih na ve}em broju ispi-
vana prekomjernim na- Jedna od najpodmuklijih tanika, bilo je fokusirano
kupljanjem kristala mo- bolesti u medicini. Pone- na djelovanje koje zele-
kra}ne kiseline u zglo- kad su ~ak i o~ni ljekari ni ~aj ima i na rak. Iako
bovima. Intenzivna bol i `rtve glaukoma, a da toga rezultati nisu lo{i,
oticanje su glavne kara- nisu svjesni. stru~njaci ih uzimaju s
kteristike ove bolesti, a rezervom, jer su
napadi su uglavnom O~na vodica istra`ivanja ra|ena na
usmjereni na no`ni pa- [ta je glaukom? Zami- Istoku gdje je zeleni ~aj
lac, koljena i gle`njeve. slimo manji gumeni balon dio svakodnevne ishra-
ne.
Super koji treba napuhati da bi
dobio loptasti oblik. Napon
zraka unutar balona Celerom
brokula odr`ava mu i oblik i
~vrstinu. Taj napon je,
ustvari, zra~ni pritisak protiv
unutar balona.
Aparat za magnetnu rezonancu
Sli~no je i s o~nom ja-
bu~icom. Umjesto zraka u
njoj se nalaze razli~ita tki-
leukemije
svakodnevnoj kli- vremenski period za inter-

U ni~koj praksi dosta


se ~esto sre}emo s
pacijentima koji imaju si-
venciju i svaki neurolo{ki
deficit i gubitak funkcije
nakon 24 sata postaje tra-
Prva metoda
Prva metoda ispitivanja pacijenata jeste kvalitetan
neurolo{ki pregled koji ima cilj definirati anatomsku lo-
va - o~na vodica, staklasto
tijelo, le}a i druga tkiva, a
sva ona nalaze se pod
odre|enim pritiskom za-
mptome ozljede ki~mene jan. kaciju gdje se neki proces odvija, a zatim, putem anali- Vidno polje oboljelog od glaukoma
mo`dine. Kako se radi o Naravno, postoje i dru- hvaljuju}i kojem je oko
ze klini~ke slike, na~ina nastanka te pridru`enih si- okruglo i nalazi se pod pri-
nervnom tkivu, bez mogu- ge bolesti poput metabo- mptoma, poku{ati odgonetnuti o kojem se oboljenju
}nosti regeneracije, brza li~kih, endokrinih ili upalnih rodnim, fiziolo{kim uvjeti- zne vrste prepreka na putu
radi. ma za normalno funkcioni-
dijagnoza i postavljanje
uzroka promjena od klju~-
oboljenja, gdje prognoza
nije nu`no ovako sumor- ranje.
otjecanja su razlog za po-
vi{eni o~ni pritisak. Ako
Zelena i bijela mrena
Staklasto tijelo i le}a Za glaukom su znali jo{ stari Grci, ~ak je njihovo i
nog su zna~aja. na, ali je u po~etku dosta vati drugi dio centralnog Proces u ki~menoj mo- zbog neke prepreke bude
ime bolesti. Glaucos - zelen je gr~ka rije~ i ozna~ava
Gubitak funkcije
te{ko biti siguran radi li se
o njima ukoliko nije prove-
nervnog sistema.
Tipi~na prezentacija
1 `dini koji se {iri na pro-
storu manjem od tri kralje-
uglavnom ne mijenjaju
svoj volumen, dok se ko-
usporeno otjecanje, oko je
do izvjesne mjere u stanju
da je zjenica kod oslijepljelih od glaukoma zelenkasta,
a kod, uvetno re~eno, slijepih od mrene - bijela. Jo{
Naime, bilo kakva pro- dena kompletna dijagno- li~ina o~ne vodice mijenja. da se s nastalom situaci-
oboljenja ki~mene mo`di- {ka; Izvjestan dio o~ne vodice stari majstori oftalmologije su znali da operacija bijele
mjena na ki~menoj mo`di- stika i obrada. ne jeste nagli ili postepeni jom bori smanjenjem pro-
Proces na ki~menoj mo- zjenice, zna~i katarakte, uspijeva, vra}a vid. Operacija
Novo istra`ivanje Uni-
verziteta u Ilinoisu do-
ni koja je uzrokovana ko-
mpresijom ili pritiskom, pr-
Simptomi i znaci o{te}-
enja ki~mene mo`dine (u
gubitak odre|enih nervnih
funkcija koji se kod upalnih
2 `dini koji ima ekstenzivnu
longitudinalnu progresiju ({i-
neprekidno se obnavlja i u
istoj mjeri se eliminira iz
dukcije nove te~nosti. Ako
stanje povi{enog intraoku-
zelene zjenice, zna~i glaukoma, je bezuspje{na i be-
znade`na.
kazalo je da se sulfora- oblemom s cirkulacijom ili medicini poznato kao mije- oka. Do povi{enja o~nog larnog pritiska traje, {tete
fan, tvar koja se nalazi u oboljenja stabilizira na- ri se kroz visinu ve}u ili je- pritiska dolazi ili zbog po- Konzumiranjem hrane
postojanjem malformacije lopatije) dijele se na one jdu`e nakon tri sedmice od na osjetljivim strukturama
brokuli i podsti~e sinte- dnaku tri kralje{ka); ili ve}anog stvaranja ili zbog oka su neizbje`ne i tako i funkciju oka ulazi u oko, te`e ulazi. Oko i njegova kao {to su celer i
(prirodne gre{ke) na arter- koji su sigurni, vjerovatni po~etka. Prividno uredan nalaz ki- ta~nije srce krv upumpava nje`na tkiva, prvenstveno per{un, koja sadr`i prir-
zu bjelan~evina koje
{tite }elije i ~uvaju ih od
ijskim i venskim krvnim su-
dovima daje jako kratak
te one za ~ije obja{njenje
najvjerovatnije treba ispiti-
Ukoliko simptomi post-
oje i nakon tri mjeseca,
3 ~mene mo`dine (u kojem
slu~aju se ispitivanje usmje-
ote`anog otjecanja o~ne
vodice.
U ogromnoj ve}ini
nastaje glaukom.
Povi{en pritisak u unu- u oko pod odre|enim priti-
skom.
mre`nja~a i vidni `ivac
„gladuju“ i su{e se.
odni flavonoid apigenin,
mogu}e je prevenirati
raka, prenosi iz proba- tra{njosti oka ima vi{e
vnog sistema u ostatak naj~e{}e se radi o tumori- rava ka metaboli~kim uzro- slu~ajeva te{ko}e su u eli- Ulasku krvi u oko protivi Upravo to se kod glau- leukemiju, zaklju~ili su
{tetnih posljedica po oko.
tijela direktno putem tzv. ma ki~mene mo`dine, ma- cima, o{te}enjima izoliranih minaciji o~ne vodice i ra- se o~ni pritisak. Zna~i, kr- koma i de{ava. Treba zna- holandski stru~njaci s
Krv neophodna za ishranu
dobrih bakterija. Kada lformacijama krvnih sudo- puteva {to je karakteristi~no vni pritisak mora biti vi{i od ti da povi{eni arterijski i Univerziteta Groningen.
smo zdravi i na{a tijela va, sarkoidozi ili varijanti za pacijente s tumorima ili o~nog da bi krv ulazila u povi{eni o~ni pritisak ne Testovi su pokazali da
funkcioniraju pri optima- multiple skleroze. duralne malformacije arter- oko. [to je krvni pritisak idu zajedno. Osobe s glau- je apigenin, uobi~ajeni
lnom kapacitetu, organi- Ako se nakon neuro- io-venskih sudova koje se vi{i od o~nog, to bi vi{e kr- komom mogu imati i nor- sastojak vo}a i povr}a,
zam mo`e apsorbirati lo{kog pregleda posumnja ne prikazuju uvijek jasno na vi trebalo da ulazi u oko. malan i povi{en i sni`en u stanju zaustaviti ra-
ve}inu sulforafana, da se radi o oboljenju ki~- MR pretragama). Ka`emo, trebalo bi, jer u arterijski pritisak. zvoj dvije vrste }elija le-
~ime se iz brokule mene mo`dine, sljede}i Kao i uvijek, kvalitetan normalnom oku postoje U istom pogledu nema ukemije i smanjiti izgle-
ostvaruju sve njene korak je uvijek magnetna pregled predstavlja 80 po- regulatori koji o tome vode nekog odre|enog odnosa de za njihov opstanak.
antikancerogene dobro- rezonanca segmenta ili sto dijagnoze i snimanje ra~una. izme|u intraokularnog i ar- S druge strane, hola-
biti. kompletne ki~mene mo`- magnetne rezonance bez terijskog pritiska. Prema ndski tim utvrdio je da
Koli~ina brokule koju dine. prethodnog pregleda po Razlika u pritisku tome, potpuno je neopra- apigenin mo`e umanjiti
}ete pojesti u tri do pet svim klini~kim ispitivanji- Nasuprot tome, kod vdana bojazan izvjesnog pozitivne efekte hemo-
porcija sedmi~no dovo- Tri grupe ma ne daje adekvatne re- glaukoma je o~ni pritisak broja osoba koje pate od terapije kod osoba kod
ljna je za postizanje anti- Nalaz magnetne rezo- zultate kako u lije~enju ta- povi{en, razlika izme|u kr- povi{enog krvnog pritiska kojih je leukemija ve}
kancerogenog u~inka. nance mo`e spadati u je- ko i u prognozi ovih pacije- vnog i o~nog pritiska je da istovremeno imaju i utvr|ena.
dnu od tri grupe: nata. mala i krv u oko slabije i glaukom.
Jeste i
32 PORODICA I ZDRAVLJE Dnevni avaz, srijeda, 1. decembar/prosinac 2010.
33 Jeste i
li znal
li znal Bilo kakva promjena na ki~menoj
ORDINACIJA mo`dini koja je uzrokovana kompresijom ORDINACIJA Ako zbog neke prepreke bude usporeno

Dr Dr
ili pritiskom, problemom s cirkulacijom otjecanje, oko je do izvjesne mjere u
ili postojanjem malformacije (prirodne stanju da se s nastalom situacijom bori
gre{ke) na arterijskim i venskim smanjenjem produkcije nove te~nosti.
krvnim sudovima daje jako kratak Ako stanje povi{enog intraokularnog
vremenski period za intervenciju pritiska traje, {tete na osjetljivim
strukturama oka su neizbje`ne i tako
nastaje glaukom
Pi{e: Prim. dr. Emir Talirevi} Dr. sc. med. Sanja Sefi}-Kasumovi}

Povrede ki~mene mo`dine Glaukom - jedna od najpodmuklijih bolesti


Korisni
Tre{nje
protiv
Magnetna rezonanca Kada gladuju mre`nja~a zeleni
~aj
je obavezna pretraga
Rezultati vi{e istra`iva-

gihta
Osobe koje boluju od
gihta mogu prepoloviti
i vidni `ivac
ijetka je o~na bolest
Treba znati da povi{eni arterijski i
povi{eni o~ni pritisak ne idu zajedno
nja potvr|uju da napitak
napravljen od osu{enih
zelenih listova mo`e
sniziti nivo holesterola,
istopiti masne naslage i
svoj rizik ponovnih na-
pada ako konzumiraju
20 tre{anja dnevno. Do
ovih su rezultata do{li
Tipi~na prezentacija oboljenja ki~mene mo`dine jeste nagli ili
postepeni gubitak odre|enih nervnih funkcija R na koju se s toliko
ta~nosti mo`e primi-
jeniti poslovica „bolje je
tako ubrzati proces
mr{avljenja te pomo}i u
prevenciji dijabetesa,
demencije i mo`danog
sprije~iti nego lije~iti“ kao
istra`iva~i Medicinskog glaukom. Vid je oslabio, udara.
fakulteta u Bostonu koji nikakve nao~ale, nikakvi li- Rije~ je i o jakom antio-
su u studiju uklju~ili 630 jekovi, pa ni operacija, ne ksidansu, a stru~njaci
osoba koje su u poslje- poma`u da se vid povrati. daju prednost zelenom
dnjih godinu imale bar- A bolesnik jedva da je to i ~aju pripremljenom na
em jedan napadaj gihta. primijetio. tradicionalan na~in. Ne-
Giht je ~esta i bolna To je glaukom - bolest koliko studija, provede-
upala zglobova uzroko- povi{enog o~nog pritiska. nih na ve}em broju ispi-
vana prekomjernim na- Jedna od najpodmuklijih tanika, bilo je fokusirano
kupljanjem kristala mo- bolesti u medicini. Pone- na djelovanje koje zele-
kra}ne kiseline u zglo- kad su ~ak i o~ni ljekari ni ~aj ima i na rak. Iako
bovima. Intenzivna bol i `rtve glaukoma, a da toga rezultati nisu lo{i,
oticanje su glavne kara- nisu svjesni. stru~njaci ih uzimaju s
kteristike ove bolesti, a rezervom, jer su
napadi su uglavnom O~na vodica istra`ivanja ra|ena na
usmjereni na no`ni pa- [ta je glaukom? Zami- Istoku gdje je zeleni ~aj
lac, koljena i gle`njeve. slimo manji gumeni balon dio svakodnevne ishra-
ne.
Super koji treba napuhati da bi
dobio loptasti oblik. Napon
zraka unutar balona Celerom
brokula odr`ava mu i oblik i
~vrstinu. Taj napon je,
ustvari, zra~ni pritisak protiv
unutar balona.
Aparat za magnetnu rezonancu
Sli~no je i s o~nom ja-
bu~icom. Umjesto zraka u
njoj se nalaze razli~ita tki-
leukemije
svakodnevnoj kli- vremenski period za inter-

U ni~koj praksi dosta


se ~esto sre}emo s
pacijentima koji imaju si-
venciju i svaki neurolo{ki
deficit i gubitak funkcije
nakon 24 sata postaje tra-
Prva metoda
Prva metoda ispitivanja pacijenata jeste kvalitetan
neurolo{ki pregled koji ima cilj definirati anatomsku lo-
va - o~na vodica, staklasto
tijelo, le}a i druga tkiva, a
sva ona nalaze se pod
odre|enim pritiskom za-
mptome ozljede ki~mene jan. kaciju gdje se neki proces odvija, a zatim, putem anali- Vidno polje oboljelog od glaukoma
mo`dine. Kako se radi o Naravno, postoje i dru- hvaljuju}i kojem je oko
ze klini~ke slike, na~ina nastanka te pridru`enih si- okruglo i nalazi se pod pri-
nervnom tkivu, bez mogu- ge bolesti poput metabo- mptoma, poku{ati odgonetnuti o kojem se oboljenju
}nosti regeneracije, brza li~kih, endokrinih ili upalnih rodnim, fiziolo{kim uvjeti- zne vrste prepreka na putu
radi. ma za normalno funkcioni-
dijagnoza i postavljanje
uzroka promjena od klju~-
oboljenja, gdje prognoza
nije nu`no ovako sumor- ranje.
otjecanja su razlog za po-
vi{eni o~ni pritisak. Ako
Zelena i bijela mrena
Staklasto tijelo i le}a Za glaukom su znali jo{ stari Grci, ~ak je njihovo i
nog su zna~aja. na, ali je u po~etku dosta vati drugi dio centralnog Proces u ki~menoj mo- zbog neke prepreke bude
ime bolesti. Glaucos - zelen je gr~ka rije~ i ozna~ava
Gubitak funkcije
te{ko biti siguran radi li se
o njima ukoliko nije prove-
nervnog sistema.
Tipi~na prezentacija
1 `dini koji se {iri na pro-
storu manjem od tri kralje-
uglavnom ne mijenjaju
svoj volumen, dok se ko-
usporeno otjecanje, oko je
do izvjesne mjere u stanju
da je zjenica kod oslijepljelih od glaukoma zelenkasta,
a kod, uvetno re~eno, slijepih od mrene - bijela. Jo{
Naime, bilo kakva pro- dena kompletna dijagno- li~ina o~ne vodice mijenja. da se s nastalom situaci-
oboljenja ki~mene mo`di- {ka; Izvjestan dio o~ne vodice stari majstori oftalmologije su znali da operacija bijele
mjena na ki~menoj mo`di- stika i obrada. ne jeste nagli ili postepeni jom bori smanjenjem pro-
Proces na ki~menoj mo- zjenice, zna~i katarakte, uspijeva, vra}a vid. Operacija
Novo istra`ivanje Uni-
verziteta u Ilinoisu do-
ni koja je uzrokovana ko-
mpresijom ili pritiskom, pr-
Simptomi i znaci o{te}-
enja ki~mene mo`dine (u
gubitak odre|enih nervnih
funkcija koji se kod upalnih
2 `dini koji ima ekstenzivnu
longitudinalnu progresiju ({i-
neprekidno se obnavlja i u
istoj mjeri se eliminira iz
dukcije nove te~nosti. Ako
stanje povi{enog intraoku-
zelene zjenice, zna~i glaukoma, je bezuspje{na i be-
znade`na.
kazalo je da se sulfora- oblemom s cirkulacijom ili medicini poznato kao mije- oka. Do povi{enja o~nog larnog pritiska traje, {tete
fan, tvar koja se nalazi u oboljenja stabilizira na- ri se kroz visinu ve}u ili je- pritiska dolazi ili zbog po- Konzumiranjem hrane
postojanjem malformacije lopatije) dijele se na one jdu`e nakon tri sedmice od na osjetljivim strukturama
brokuli i podsti~e sinte- dnaku tri kralje{ka); ili ve}anog stvaranja ili zbog oka su neizbje`ne i tako i funkciju oka ulazi u oko, te`e ulazi. Oko i njegova kao {to su celer i
(prirodne gre{ke) na arter- koji su sigurni, vjerovatni po~etka. Prividno uredan nalaz ki- ta~nije srce krv upumpava nje`na tkiva, prvenstveno per{un, koja sadr`i prir-
zu bjelan~evina koje
{tite }elije i ~uvaju ih od
ijskim i venskim krvnim su-
dovima daje jako kratak
te one za ~ije obja{njenje
najvjerovatnije treba ispiti-
Ukoliko simptomi post-
oje i nakon tri mjeseca,
3 ~mene mo`dine (u kojem
slu~aju se ispitivanje usmje-
ote`anog otjecanja o~ne
vodice.
U ogromnoj ve}ini
nastaje glaukom.
Povi{en pritisak u unu- u oko pod odre|enim priti-
skom.
mre`nja~a i vidni `ivac
„gladuju“ i su{e se.
odni flavonoid apigenin,
mogu}e je prevenirati
raka, prenosi iz proba- tra{njosti oka ima vi{e
vnog sistema u ostatak naj~e{}e se radi o tumori- rava ka metaboli~kim uzro- slu~ajeva te{ko}e su u eli- Ulasku krvi u oko protivi Upravo to se kod glau- leukemiju, zaklju~ili su
{tetnih posljedica po oko.
tijela direktno putem tzv. ma ki~mene mo`dine, ma- cima, o{te}enjima izoliranih minaciji o~ne vodice i ra- se o~ni pritisak. Zna~i, kr- koma i de{ava. Treba zna- holandski stru~njaci s
Krv neophodna za ishranu
dobrih bakterija. Kada lformacijama krvnih sudo- puteva {to je karakteristi~no vni pritisak mora biti vi{i od ti da povi{eni arterijski i Univerziteta Groningen.
smo zdravi i na{a tijela va, sarkoidozi ili varijanti za pacijente s tumorima ili o~nog da bi krv ulazila u povi{eni o~ni pritisak ne Testovi su pokazali da
funkcioniraju pri optima- multiple skleroze. duralne malformacije arter- oko. [to je krvni pritisak idu zajedno. Osobe s glau- je apigenin, uobi~ajeni
lnom kapacitetu, organi- Ako se nakon neuro- io-venskih sudova koje se vi{i od o~nog, to bi vi{e kr- komom mogu imati i nor- sastojak vo}a i povr}a,
zam mo`e apsorbirati lo{kog pregleda posumnja ne prikazuju uvijek jasno na vi trebalo da ulazi u oko. malan i povi{en i sni`en u stanju zaustaviti ra-
ve}inu sulforafana, da se radi o oboljenju ki~- MR pretragama). Ka`emo, trebalo bi, jer u arterijski pritisak. zvoj dvije vrste }elija le-
~ime se iz brokule mene mo`dine, sljede}i Kao i uvijek, kvalitetan normalnom oku postoje U istom pogledu nema ukemije i smanjiti izgle-
ostvaruju sve njene korak je uvijek magnetna pregled predstavlja 80 po- regulatori koji o tome vode nekog odre|enog odnosa de za njihov opstanak.
antikancerogene dobro- rezonanca segmenta ili sto dijagnoze i snimanje ra~una. izme|u intraokularnog i ar- S druge strane, hola-
biti. kompletne ki~mene mo`- magnetne rezonance bez terijskog pritiska. Prema ndski tim utvrdio je da
Koli~ina brokule koju dine. prethodnog pregleda po Razlika u pritisku tome, potpuno je neopra- apigenin mo`e umanjiti
}ete pojesti u tri do pet svim klini~kim ispitivanji- Nasuprot tome, kod vdana bojazan izvjesnog pozitivne efekte hemo-
porcija sedmi~no dovo- Tri grupe ma ne daje adekvatne re- glaukoma je o~ni pritisak broja osoba koje pate od terapije kod osoba kod
ljna je za postizanje anti- Nalaz magnetne rezo- zultate kako u lije~enju ta- povi{en, razlika izme|u kr- povi{enog krvnog pritiska kojih je leukemija ve}
kancerogenog u~inka. nance mo`e spadati u je- ko i u prognozi ovih pacije- vnog i o~nog pritiska je da istovremeno imaju i utvr|ena.
dnu od tri grupe: nata. mala i krv u oko slabije i glaukom.
34 Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz
oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA poslovnog prostora u Sarajevu, u ul. Bistrik br. 44, prestao
U PRODAJI JE NOVI BROJ FEDERACIJA BIH
KANTON SARAJEVO
da postoji.
Nala`e se Drakovac Aidi da tu`itelju Op}ini Stari Grad Sara-
OP]INSKI SUD U SARAJEVU jevo preda u posjed poslovni prostor koji se nalazi u Saraje-
BROJ: 65 0 P 11728 09 P vu u ul. Bistrik br. 44, povr{ine 19 m2, slobodan od ljudi i
Sarajevo, 19. 11. 2010. godine stvari, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom izvr{enja.
Obrazlo`enje
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Filipovi} Milica, postupa- SUDIJA
ju}i u pravnoj stvari tu`itelja Op}ina Stari Grad Sarajevo, zastu- Filipovi} Milica, s.r.
Alternativni pana po Op}inskom pravobranila{tvu, protiv tu`enog Drako-
vac Aida iz Sarajeva, ul. Bistrik br. 44, radi iselenja v.s.p. POUKA: Protiv ove odluke nije dozvoljena `alba, ali se mo`e

lijek za va{u 1.080,00 KM, van ro~i{ta dana 19. 11. 2010. godine, donio je podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, i to ovom su-
du u roku od 8 dana, od dana prijema presude.
PRESUDU Presuda broj 65 0 P 117284 09 P 19. 11. 2010. godine do-
du{u - zbog propu{tanja - stavlja se tu`enoj objavom u novinama Drakovac Aida iz
Sarajeva, ul. bistrik br. 44 sada nepoznatog boravi{ta/u smi-
Utvr|uje se da je ugovor o zakupu poslovnog prostora broj
slu odredbe ~lana 348 stav 3 ZPP-a. Presuda se smatra do-
01-05-2-372/08 od 17. 3. 2008. g. zaklju~en izme|u
stavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja
Op}ine Stari Grad Sarajevo i Drakovac Aide za kori{tenje
u jedni dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH.
PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz, srijeda, 1. decembar/prosinac 2010.
35 Odr`avati
obim
struka
Suhi perikarditis naj~e{}e nastaje zbog
ORDINACIJA virusne infekcije i u toku reumatske

Dr
groznice. Ovo zapaljenje sr~ane kese
javlja se i kod bolesnika sa hroni~nom
bubre`nom insuficijencijom u zavr{nom
(ureni~nom) stadiju bolesti. Tako|er se mo`e
javiti i u toku obimnijeg sr~anog infarkta
Pi{e: Dr. Senada Hujdurovi}
Formula za zdravlje
[ta je perikarditis
Pet smjernica protiv
Naj~e{}e oboljenje sr~ane kese
Osnovni simptomi su osje}aj nedostatka zraka, prekodrijalna
raka debelog crijeva
^ak bi 23 posto sl-
u~ajeva kolorektalnog ra-
ka moglo biti sprije~eno
nici ispunili su upitnik o
svom zdravlju, reprodu-
ktivnim faktorima i stilu
bol i povi{ena temperatura Gutanje mo`e biti ote`ano ako se pridr`avate pet
zdravih navika. Kolore-
`ivota. Istra`iva~i su ispi-
tanike ocijenili prema in-
ktalni rak je drugi naj~e- deksu stila `ivota, odno-
apaljenje je naj~e{}e anog tuberkuloznog peri- kih bolesnika se javlja i tolo{ki pregled.

Z oboljenje sr~ane ke-


se (perikarda), a na-
ziva se perikarditis. Sr-
karditisa mo`e se javiti i
tre}i oblik koji se naziva
konstruktivni perikarditis.
povi{ena temperatura.
Predsr~ani bolovi ob-
i~no se izgube kada suhi
Lije~enje, naravno,
zavisi od uzroka. Ako se,
recimo, utvrdi da je tube-
{}i karcinom - kod mu{-
karaca nakon karcinoma
plu}a, kod `ena poslije
karcinoma dojke. Ova
sno koliko prakticiraju
svaku od pet zdravstve-
nih preporuka. One uklju-
~uju:
~ana kesa je zapravo vezi- perikarditis pre|e u peri- rkuloza njegov uzro~nik, bolest rezultira nekontro- najmanje 30 minuta
vna opna te se zapaljenje Posljedice infekcije karditis s izlivom. Ovaj primjenjuju se tuberkulo- liranim rastom abnorma- svakodnevne tjelesne
u perikardu, kao i u drugim Suhi perikarditis naj- eksudativni oblik perikar- statici. Ako je, pak, peri- lnih }elija koje potje~u iz aktivnosti
vezivnim opnama, javlja u ~e{}e nastaje zbog viru- ditisa naj~e{}e po~inje karditis izazvan reuma- kolona ili rektuma. U Hr- prestanak pu{enja
dva osnovna oblika. sne infekcije i u toku reu- naglo, kao akutna bolest. tskom groznicom, onda vatskoj od 100.000 sta- najvi{e jednu jedinicu
se bolesniku daju korti- novnika godi{nje obole alkohola dnevno za `ene
kosteroidi i aspirni. Dok 53 mu{karca i 41 `ena. i dvije jedinice za mu{ka-
se gnojni perikarditis li- Danski stru~njaci po- rce
je~i antibioticima. nudili su formulu kojom prehranu s puno vlaka-
U slu~aju da je izliv mo`ete smanjiti rizik ra- na i malo masno}a, koja
veliki i vr{i pritisak (tam- zvijanja ove maligne bo- je bogata vo}em i po-
ponadu) na srce, onda lesti za ~etvrtinu. Istra`i- vr}em, a siroma{na me-
se primjenjuje terapijska va~i Danskog udru`enja som
punkcija sr~ane kese. Pri za rak u Kopenhagenu odr`avanje obima stru-
Upaljeni tome se odstranjuju odg- analizirali su podatke ka manjeg od 88 centi-
perikard ovaraju}e koli~ine izliva 55.000 osoba starih iz- metara kada su u pitanju
kako bi se olak{ao rad me|u 50 i 64 godine koje `ene i 102 kada govori-
srca. nisu imale rak. Svi ispita- mo o mu{karcima.

Grudna kost

Srce

Perikard

Perikarditis izaziva bolove u predjelu srca


Jedan oblik je tzv. su- matske groznice. Ovo Osnovni simptomi su
hi perikarditis, a drugi je zapaljenje sr~ane kese dispneja (osje}aj te{kog
perikarditis s izlivom. javlja se i kod bolesnika s disanja, nedostatka zra-
Kao posljedica prele`- hroni~nom bubre`nom ka), prekodrijalna bol i
insuficijencijom u zavr{- povi{ena temperatura.
nom (ureni~nom) stadiju Gutanje mo`e biti ote`a-
Posebna bolesti. Tako|er se mo`e no, a ponekad se javlja i
javiti i u toku obimnijeg {tucanje. Osim toga, ja-
njega sr~anog infarkta. vlja se i nabreklost vena
Bolesnik zahtijeva Perikarditis s izlivom na vratu.
posebnu njegu koja je naj~e{}e je posljedica tu- Ova bolest zahtijeva
sli~na za sve bolesnike berkuloze. Mogu ga iza- vi{estrana ispitivanja. Ta-
koji moraju le`ati u po- zvati i piogene klice ko se hematolo{ka ispiti-
stelji. Bolesnik treba biti (streptokoke, stafilokoke vanja ograni~avaju na
u polusjede}em po- i dr.). odre|ivanje krvne slike i
lo`aj. Puls i krvni pritisak Bolesnik sa suhim za- brzine SE. Biohemijska
se redovno kontroliraju, paljenjem sr~ane kese ispitivanja se koriste za
jer su ovi bolesnici sklo- osje}a bolove u preds- odre|ivanje krvnih bje-
ni pojavi kolapsa. r~anom predjelu. Kod ne- lan~evina, kao i za odre-
|ivanje koncentracije
azotnih supstanci (ureja,
kreatin idr.) te elektrolita.
Kako se lije~i
Elektrokradiografskim
ispitivanjima se utvr|uje
dijagnoza i pra}enje evo-
lucije bolesti. U slu~aju
izra`enijeg izliva, pristu-
pa se punkciji sr~ane ke-
se, da bi se utvrdile fi-
zi~ko-hemijske osobine
izliva te se njegov uzorak
{alje na bakteriolo{ki i ci-
36 Dnevni avaz, srijeda, 1. decembar/prosinac 2010.
PORODICA I ZDRAVLJE
ORDINACIJA Psoriasis arthropathica je poseban

Dr
oblik kod kojega se, uz pojavu
psorijati~kih promjena, javlja i
o{te}enje zglobova. Za razliku od
reumatoidnog artritisa, reuma testovi
kod ovih pacijenata su negativni
Umjerena konzumacija
Pi{e: Dr. Katarina Dujmovi}-Hasanbegovi}
Stru~njaci upozoravaju
Hroni~na ko`na oboljenja
Crveno meso uzrokuje
rak jednjaka i `eluca?
Ljubitelji crvenog mesa
imaju ve}e izglede razviti
vikama, na~inu priprema-
nja obroka, pu{enju, tjele-
Koliko lica ima psorijaza?
Na psorijazu treba pomisliti kod mnogih ko`nih bolesti koje dugo
odre|ene vrste raka nego
osobe koje paze na ko-
snoj aktivnosti i ukupnoj ostanu neprepoznate, a samim tim i neadekvatno lije~ene
tjelesnoj te`ini.
li~inu odrezaka koje jedu, Istra`iva~i su ustanovili Mnogi misle da je pso-
pokazalo je istra`ivanje kako je broj slu~ajeva raka rijazu lako prepoznati i da
stru~njaka ameri~kog Na- jednjaka bio mali, me|utim, se, kada je rije~ o toj bo-
cionalnog instituta za rak. rizik je bio relativno ve}i ka- lesti, misli samo na ljuska-
Osobe koje jedu crveno da su u pitanju osobe koje ve promjene na laktovima,
meso izlo`ene su ve}em ri- su konzumirale ve}e ko- koljenima i na vlasi{tu.
ziku razvijanja raka debelog li~ine crvenog mesa ili Me|utim, ne treba zabor-
crijeva, a istovremeno svo- odre|ene spojeve koji se aviti da psorijaza ima ne-
je srce izla`u opasnosti. stvaraju samim postupkom koliko lica i da to treba
Ameri~ki istra`iva~i su kuhanja mesa. uzeti u obzir kod mnogih
ovom popisu negativnih Glavni spojevi koji uzr- hroni~nih, ponavljaju}ih
posljedica konzumacije cr- okuju rak, a koji nastaju ko`nih bolesti koje dugo
venog mesa dodali jo{ dvi- kuhanjem mesa pri viso- ostanu neprepoznate, a
je - rak jednjaka i `eluca. kim temperaturama su he- samim tim i neadekvatno
Do ovog zaklju~ka su terocikli~ki amini. Jednako lije~ene.
do{li nakon {to su pratili tako su ustanovili kako je
gotovo 500.000 Amerika- rizik raka gornjeg dijela Dlanovi i tabani
naca starih izme|u 50 i 71 `eluca u blizini jednjaka Upravo zato navodimo
godine deset godina. Ispi- povi{en kod osoba koje su neke od oblika psorijaze.
tanici su ispunili upitnik o u najve}oj koli~ini unosile Palmoplantarna psorijaza
svojim prehrambenim na- ove amine. je oboljenje dlanova i taba-
na te, ukoliko nema i dru-
gih promjena karakteri-
sti~nih za psorijazu, ovo
oboljenje mo`e dugo osta-
ti neprepoznato.
U po~etku bolesti na
dlanovima i tabanima stva-
raju se jasno ograni~ena,
okrugla, ovalna ili nepravi- Ruka zahva}ena psorijati~nim artritisom
lna crvenkasta `ari{ta pr- esijecanim ragadama, {to re od ko`u, kao {to su pa- ga se, uz pojavu psorija-
ekrivena ljuskama. Napr- znatno ograni~ava pokre- zusi, prepone, pregibi ti~kih promjena, javlja i
edovanjem bolesti cijela tljivost prstiju tako da bo- ekstremiteta, a mo`e biti o{te}enje zglobova. Za
povr{ina dlanova i tabana lest podsje}a na keratode- lokalizirana i na unutra- razliku od reumatoidnog
postaje prekrivena debe- rmije. {njim stranama ekstremi- artritisa, reuma testovi kod
lim, difuznim keratozama
Mediteranska prehrana za dijabeti~are `u}kasto-bijele boje, ispr-
Na dlanovima i tabani-
ma manifestira se i lokali-
teta.
Zbog svoje lokalizacije
ovih pacijenata su negati-
vni. Javljaju se bol i otok
 Tradicionalna ishrana bogata maslinovim uljem i promjene se razlikuju od najprije malih zglobova na
povr}em mo`e pomo}i starijim osobama da sma-
nje rizik od dijabetesa tipa 2 i bez brojanja kalorija i Najte`i oblik onih koje su karakteri-
sti~ne za psorijazu. Lju{te-
rukama i nogama, a kasni-
je su zahva}eni i veliki
smanjivanja tjelesne te`ine. [panski stru~njaci s Najte`i je oblik eritrodermijska psorijaza, odnosno
nje je veoma slabo izra- zglobovi. Razvojem bole-
Rovira i Virgili univerziteta prate}i 418 osoba staro- stanje kada je ~itava ko`a infiltrirana, topla, crvena,
`eno, tako da je prisutan sti nastaje deformiraju}i
sti od 55 do 80 godina do{li su do zaklju~ka da su s prisutnim brojnim ljuskama. ^esto su uve}ani i li-
ekcematiformni izgled. artritis.
oni koji se pridr`avaju tradicionalnog na~ina ishra- mfni ~vorovi. Mo`e nastati spontano ili zbog neade-
Zahva}ene povr{ine Pustulozna psorijaza
ne pod manjim rizikom da obole od dijabetesa to- kvatne lokalne terapije. Ovi pacijenti su veoma
su crvene, glatke, sjajne, se manifestira pojavom
kom ~etverogodi{njeg perioda nego oni koji se pri- ugro`eni zbog gubitka bjelan~evina, vode, te pore-
vla`ne, macerirane s vidlji- vla`nih psorijati~kih `ari{ta
dr`avaju dijete sa smanjenim sadr`ajem masti. me}aja termoregulacije.
vim fisurama i krustama. I i malih sterilnih pustula.
ovaj oblik psorijaze ~esto Ovaj oblik psorijaze mo`e
zirana pustulozna psorija- se zamijeni s drugim inte- biti generaliziran ili lokali-
za. Tu su promjene u vidu rtriginoznim dermatoza- ziran na dlanove i tabane.
sitnih pustula na ljuskavoj ma, kao {to su gljivi~na Kod generaliziranog
ili hiperkeratoti~noj ko`i. oboljenja ili neke piodermi- oblika sterilne pustule ja-
Ovaj oblik psorijaze se je. vljaju se po ~itavoj ko`i,
~esto pogre{no dijagnosti- mogu se me|usobno, a
cira kao neki oblik konta- O{te}enje zglobova nakon {to puknu ve}e
ktne alergije ili gljivi~no Psoriasis arthropathica vla`e povr{ine na kojima
oboljenje, {to je razlog je poseban oblik kod koje- se stvaraju kraste.
pogre{ne terapije.
Psorijaza nokta se ma- Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija
nifestira u vidi sitnih ta~ka-
stih udubina uz pojavu
`u}kastih mrlja. Tzv. ulja- DR. DUJMOVI]
na mrlja predstavlja psor- Tekija ~ikma 9, I sprat, Sarajevo Tel. O33 22 55 98, 061 50 42 05
ijati~ku morfu smje{tenu u
le`i{tu nokta. Rastom ta- Dijagnostika i terapija bolesti ko`e, vlasi{ta i noktiju
kvih `ari{ta nokat zade- Mikolo{ka i bakteriolo{ka dijagnostika ko`nih oboljenja
blja, lomi se, odvaja od po- Alergijska oboljenja ko`e
dloge i na kraju otpada.
Psoriasis inversa je lo- Medicinska kozmetologija
kalizirana na intertrigino- Miolifting, limfna drena`a lica i jontoforeza - tretmani
znim dijelovima ko`e, tj. podmla|ivanja zrele ko`e i preventivni tretmani protiv starenja
mjestima gdje se ko`a ta-
oglasi Dnevni avaz srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. 37

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA


FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 101445 09 P Broj 65 0 P 116057 09 P
Sarajevo, 19. 11. 2010. godine Sarajevo, 18. 10. 2010. godine
Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Jasmina Muratovi}, u pravnoj stvari tu`itelja MUJKI] OP]INSKI SUD U SARAJEVU po sudiji Lejla Fazlagi}, u pravnoj stvari tu`itelja Organi-
ENVER iz Sarajeva, ul. Brodska broj 9, protiv tu`enog KATAN MORIC nepoznatog prebi- zacija LOKL Micro Sarajevo, ul. Skenderija br. 13, zastupana po punomo}niku Adisu
vali{ta, radi utvr|enja prava vlasni{tva, vsp. 2.000,00 KM, nakon ro~i{ta za glavnu raspravu
zaklju~enog dana 8. 11. 2010. godine, a odr`anog u prisutnosti tu`itelja, te u odsutnosti ure- Opra{i}u, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enika Sava Marseni} iz Prijedora, ul. Vojvode Pu-
dno obavje{tenog tu`enog, dana 19. 11. 2010. godine, donio je slijede}u tnika GS/54, radi isplata duga, VSP 14.208,72 KM, vanpraspravno dana 19. 05. 2010. godi-
ne, donio je sljede}u
PRESUDU PRESUDU
UTVR\UJE SE, da je tu`itelj Enver Mujki} po osnovu dosjelosti stekao pravo vlasn{tva sa ZBOG PROPU[TANJA
dijelom 1/1, na parceli k.~. br. 33, upisano u zk ulo{ku br 46, k.o. Sarajevo - Mahala CXII u
povr{ini od 124 m2, {to je tu`eni du`an trpiti da se tu`itelj po osnovu ove presude u ze- Obavezuje se tu`eni Marseni} Sava da na ime duga uplati u koristi tu`itelja Organizacije
mlji{nim knjigama Op}inskog suda u Sarajevu uknji`i kao vlasnik sa dijelom 1/1, a sve u
roku od 30 dana od dana pravomo}nosti presude. LOK Micro Sarajevo iznos od 14.208,72 KM sa pripadaju}om zateznom kamatom po~ev
SUDIJA od 3. 1. 2008. godine, pa sve do isplate, te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu
Jasmina Muratovi} od 1.436,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude.
Pouka: Protiv ove presude mo`e se izjaviti `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu, putem Objavljivanjem ovog oglasa dostava presude zbog propu{tanja smatrat }e se izvr{enom pro-
ovog Suda u roku od 30 dana, od dana dostavljanja prepisa presude. @alba se podnosi u do- tekom roka od 15 dana.
voljnom broju primjeraka za Sud i stranku u postupku. Sudija
15384-1nd` Lejla Fazlagi}
38 Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz
oglasi
oglasi Dnevni avaz srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. 39

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 075692 08 I
Sarajevo, 01. 10. 2010. godine

PRAVNA STVAR:
Tra`ilac izvr{enja: TAMAR PAPO, zastupan po majci zak. zastupnici Asji Papo
Izvr{enik: PAPO ALEKSANDAR
RADI: radi odre|ivanja na~ina utvr|ivanja vrijednosti nekretnine

POZIV
Za: - ALEKSANDAR PAPO -

Pozivate se da kao stranka pristupite na ro~i{te zakazano za utvr|enje vrijednosti za dan


^ETVRTAK 20. 01. 2011., u 12,00 sati u sobu 412/IV - IZVR[NI ODJEL.

SUDIJA:
Ajla Papovi} Mujan, s.r.

Za ta~nost ovla{ten radnik suda.


40 Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz
 Izdajem stan-kancelarijski prostor Prodajem dvosoban stan 55 m2
70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062

OGLASI
na Malti kod Merkatora, ul. Mar-
812 183. ka Maruli}a br. 19/18. Cijena
 Izdajem troiposoban stan na du`i 91.000 KM. Mob. 065 450 114.
MALI period, Dolac Malta. Tel. 061 268 476. 15212-1Nd`
 Jednos. prazan stan, pos. ulaz, ul. A.
Bu}e. Tel. 033 610-675. Poslovni prostor u Sarajevu,
Dolac Malta, 220 m2, opremlje, u
 Kanc. postore u poslovnom objektu ekstra stanju, pogodan za sve na-
u Sarajevu-Ned`ari}i, zvati od 16-20 h. mjene. Tel. 062 335 381.
 Opel Kadet 1.8 i, 1991. god., reg. do Tel. 066 472 012, 057 340 862. Tel. 061 130 504. 15397-1Nd`
7. 2011., u super stanju. Tel. 061 145 689. Gara`u u Lukavici kod pijace izda- Kancelarije izdajem u strogom ce-
 Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek jem. Tel. 057 340 862, 066 472 012. ntru, 10 KM/m2. Tel. 061 142 704. Prodajem stan, centar Ciglane,
registrovan, cijena 2.200 KM. Tel. 061 Garsonjera namje{tena, Al. B faza Ku}a 150 m2 namje{tena, Stup, trosoban 73 m2, dva balkona, je-
551 317. izdajem, ozbiljnim osobama. Tel. 061 1.000 m2 zemlje, 500 KM. Tel. 061 214 dan zatvoreni i jedan otvoreni.
 Pasat 97., dizel, TDI, reg. do avgu- 272 743, 065 631 342. 306. Ulica Dajanli Ibrahim-bega. Tel.
sta 2011., cijena 8.900 KM. Tel. 061 519 Ku}a od 100 m2, sa dvori{tem, vr- 061 435 894. 18123-1tt
Prodaja Grbavica 1, izdajem gara`u ispod tr-
750. Izdavanje anzita. Tel. 063 639 213. lo povoljno. Tel. 033 511-963.
 Pasat karavan, 1991. god. Tel. 061 Grbavica, dvos. fino opremljen Ku}u studentima, ili familijarno. Dobrinja - 49, 55, 68 m2. Mo-
 Prodajem Opel Astru kupe, 350 176. Izdajem dvosoban stan i vi{e jmilo - 68 m2. Grbavica - 54 i 131
god. proizvodnje 2002., benzinac stan u zgradi, eta`. grijanje. Tel. 061 145 Tel. 061 350 176.
 Pasat karavan 2000 god., tdi, 10.200 dvokrevetnih soba u Sokolovi} 853. m2. ^engi} V. - 64 m2 i 40 m2.
2.2, 16 ventila, 150 KS, pre{ao Koloniji - Ilid`a, 600 m od Uni- Lokal izdajem manji, mokri ~vor, Alipa{ino P. - 53, 59 i 64 m2. Hra-
101.600 km. Fabri~kim al. felga- KM, mo`e zamjena. Tel. 061 818 173 Grbavica, jednos. namje{ten stan u Dobrinja II, mo`e i prodaja. Tel. 061 715
verziteta. Sve je novo, potpuno sno - 59 m2. Marin D. - 37 i 121
ma, oprema bertone. Cijena po Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 opremljeno, c. grijanje, TV. Kont. zgradi, plin., 300 KM izdajem. Tel. 061 480. m2. Ist. Sarajevo - 55 m2. Tel. 066
dogovoru. Tel. 033/639-052, 061 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena tel. 061 160 896. 15167-1Nd` 522 190. Lu`ani, namje{tena soba sa grija- 488 818. 15416-1Nd`
136 309. 15432-1Nd` 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Hrasno, A. B. [imi}a, 4 sp., dvos. na- njem. Tel. 033 623-149, 061 929 553.
 Prodaja i ugradnja alnasera, alter- mje{ten stan, 550 KM+re`ije. Tel. 061 Na Bjelavama stan za 3-4 studenta, Prodajem vikend ku}u 130 m2
 Aluminijske 4 felge trineske, natora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 Izdajem namje{ten trosoban 912 764.
175/70/13. Tel. 061 548 447. stan, ^engi} V. 2 (kod Merkur-pi- centralno gr. Tel. 061 970 055. i oku}nice 1.500 m2, voda + stru-
193. Hrasno, I sp., dvos. namje{ten stan ja, Puhovik put prema Rakovici.
jace), c.g., studentima. Tel. 061 Namje{ten dvos. stan u priv. ku}i,
 Audi A4 havarisan, dizel, god. pr. Prodajem 3 ljetne gume 195/55/15, 375 787. 15416-1Nd` 500 KM+re`ije. Tel. 061 912 764. Cijena po dogovoru. Tel. 033/639-
1995. Tel. 061 350 176. samcima, entralno grijanje, pos. ulaz.
cijena 120 KM. Tel. 061 375 053. Hrasno, jednos. renoviran moder- Tel. 061 812 524. 052, 061 136 309. 15432-1Nd`
 Audi A4, s-line, quatro, dizel, 2001 Prodajem al. felge MIM talijanke, no opremljen stan, grijanje, internet, ka-
god., full. Tel. 061 132 315 Izdajem prazan dvosoban stan Namje{ten sprat, priv. ku}a. Tel.
trokrake sa gumama (205-55-15), ili bez u zgradi u Hrasnom i fino opre- blovska, 450 Km+re`ije (100 KM). Tel. 659-474, 062 977 119. Prodajem stan 38 m2 na Grba-
 Audi jaje 1989., TDI, crna metalik guma. Tel. 062 844 933. mljen dvosoban na Ilid`i-Lu`ani. 063 899 820. vici, cijena po dogovoru. Tel. 061
boja, registrovan, gara`iran. Tel. 033 Namje{tena garsonjera priv. ku}a, 225 431 i 062 471 821. 18140-1tt
 Prodajem Reno 5 povoljno,nereg- Tel. 062 465 466. 15428-1Nd` Hrasno, namje{tena soba, centr. gr- pos. ulaz, Ko{. Brdo. Tel. 033 222-908.
649-744. istrovan u ispravnom stanju.Tel 033 613 ijanje, kupatilo, kuhinja, `enama. Tel.
 Auto ogledala za retrovizore za sve 389 521-618, 061 529 838. Namje{tena garsonjera zapos. Vilsonovo - Istarska, trosoban,
 Izdajem namje{tenu garsonjeru mu{karcu ili studentu, nepu{a~u. Tel.
vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Prodajem i ugra|ujem za sva auta kod MUP-a Novi Grad, za dvije Hrasno, sobe za no}enje i dnevni 2 balkona, 72 m2. Skenderija -
061 398 380. Potekija, dvosoban 57 m2. Kra-
 Auto radar detektori Cobra i Whi- ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. studentice ili zaposlenu `enu. Tel. boravak. Tel. 062 100 285.
steer, xenon kompleti i navigacije za au- 061 382 478. 061 905 099. 15437-1Nd` Nudim studentici sobu sa c.g., u pr- nj~evi}eva 102 m2. Tel. 061 144
 Ilid`a, ku}a 150 m2, gara`a, ba{ta, ivatnoj ku}i, centar. Tel. 033 225-909. 457. 18142-1tt
tomobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 Prodajem i ugra|ujem za sva auta 500 KM. Tel. 061 214 306.
815. ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. Aneks, garsonjera namje{tena sa ce- Opremljen friz. salon 34 m2, mo-
ntr. grijanjem, 250 KM. Tel. 061 365 Ilid`a-Lu`ani, stan 65 m2, zaposle- gu}a promjena namjene. Tel. 061 561 Adaptiran jednosoban stan 36 m2,
 Autostakla „Rule“, original 061 529 970. nim `enama bez djece, 350 KM. Tel.
{ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. 690, 033 653-311. 132. u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel.
 Prodajem rastavljene Golfove u 066 324 343. 062 99 32 53.
Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka dijelovima: 1.3 B i 1.6 dizel. Tel. 061 206 Apartmane izdajem na Bjela{nici. Opremljen stan 55 m2, pos. ulaz,
109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Tel. 062 320 648. Ilid`a-Pejton, pos. prostor 40 m2, pa- ulaz pos. S. Kolonija, Ilid`a. Tel. 515- Adema Bu}e, dvosoban stan 54 m2,
689. piri uredni, 1/1, za sve namjene, ima pa-
 Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005. 431, 062 106 368. I sprat, novija gradnja, cijena po dogo-
 Prodajem za Golfa alnaser, altena- Apartmani, sobe za no}enje sa pa- rking za istovar robe. Tel. 033 622-064, voru. Tel. 061 204 892, 061 501 562.
god., bijela boja, reg. god. dana. Tel. 063 tor 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i mo- rkingom od 15-25 KM, Ko{. Brdo. Tel. 062 156 840. Otoka, prazan jednos. stan 35 m2,
506 303. nta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. 062 226 665. centr. grijanje, II kat, 250 KM+depo- Alipa{ino C faza, 67 m2, I sp., cije-
 Izdajem 100 m2 pos. skladi{nog i zit, izdajem. Tel. 061 145 853. na fix. 105.000 KM. Tel. 061 749 305.
 Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek re- Putni~ka vozila Reno Tvingo, god. Apartmansko preno}i{te iznad Ka- 150 m2, stamb. prostora u Doglodima.
gistrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, pr. 8. 2001., 5.500 KM i SAB tip 93. tedrale, parking, kablovska, 15 KM po Tel. 061 561 132. Pionirska, ku}a novogradnja, 100 Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1.
2003. nije rije{ena carina i porez. Mo`e god., pr. 12. 1999., 4.500 EUR-a. Tel. 061 osobi. Tel. 061 339 647. m2, 500 KM, ba{ta, gara`a. Tel. 061 214 Tel. 061 222 141.
zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Izdajem dvosoban namje{ten stan 306.
223 119. Apartmansko preno}i{te u centru D. Malta. Tel. 033 521-566. Ba{~ar{ija, prodaje se poslovni
 Corsa C 2002. god., 1.0 benz., ABS, Radim antikorozivnu za{titu auto- grada sa extra opremljenim sobama, TV, Porodi~nu ku}u izdajem. Tel. 061 objekat u najprometnijoj ulici Bra-
ESP, servo, 2 vrata, 4x airbag, al. felge, sat., c. grijanje, parking, 15 KM po oso- Izdajem dvosoban namje{ten stan 350 176. vad`iluk, restoran sa sobama, motel 355
mobila, farbanje, varenje i poliranje - Ili- sa grijanjem, poseban ulaz, Safeta Za-
crvena, registrovana do 9. 2011. Tel. 062 ja{. Tel. 061 552 547. bi. Tel. 062 530 601. m2. Tel. 061 275 535.
814 399, Sarajevo. jke, N. G. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Pos. prostor 40 m2, za agencije, pr-
 Renault Kango, 2004. god., 1.5 Bistrik, lokal 41 m2, opremljen za edstavni{tva, kancelarije, Aerodromsko Ba{~ar{ija-Budakovi}i, 1/4 ku}e tj.
 Dijelove Opel Frontere, motor di- buregd`nicu. Tel. 065 188 648. Izdajem dvosoban namje{ten stan, naselje, sa papirima. Tel. 061 857 012. stan 49 m2 i gara`a 15 m2, odvojen ulaz
DCI, uredna servisna knjiga, iz Rena- eta`no grijanje, kablovska TV, u Grba-
zel 2.2, 2000. god., limariju i ostale di- ult servisa, teretni, plavi met., str. table, i komunalije, sve 1/1, 45.000 KM. Tel.
jelove. Tel. 062 279 743. Blizu trolejbuske, Olovska, Hrasno, vi~koj. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Pos. prostor u srcu Ba{~ar{ije-Tela- 061 365 690, 033 653-311.
kao nov, hitno. Tel. 061 761 812. jednos. namje{ten stan u priv. ku}i, za- li 19 m2, 500 KM. Tel. 061 247 777.
 Fiat Stilo karavan, 1.9 M-jet, 2006., Izdajem garsonjeru u Kova~i}ima Ba{~ar{ija-Safvet bega Ba{agi}a,
 Renault Megane, 2007 god., 2 posl. samcima. Tel. 033 526-326.
do Bugarske ambasade, sve zasebno. Prazan stan na spratu, priv. ku}a, sve
klima, ABS, 4x airbag, daljinsko zaklj., vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, ci- prodajem stan 34 m2, ili mijenjam za
CD, citi servo, 4x el. podiza~i, do regi- Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV Tel. 061 864 086. odvojeno, ul. Cazinska. Tel. 033/654- ve}i uz doplatu. Tel. 061 208 735, 061
jena 12750 KM. Tel. 062 418 999. kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. 662.
st. 10.200 KM. Tel. 061 214 813. Izdajem ili prodajem radnju na Si- 474 245.
 Reno 11, registrovan, stanje dobro, Breka, izdajem jednosoban stan, lux. Prazan stan u priv. ku}i, 45 m2, 130
 Ford Eskort 1.4 benzinac, 1997., re- boja metalik bijela kafa, cijena po do-
ranu. Tel. 062 917 009. Biha}, prodajem komforan trosoban
namje{ten, prednost stranci. Tel. 062 KM, sve posebno. Tel. 061 572 742.
gis. august 2011., 3.500 KM. Tel. 061 govoru. Tel. 061 143 519. 204 208. Izdajem prazan sprat ku}e na Se- stan 83 m2, na Ozimicama I. Tel. 061
335 589. dreniku, samo ozbiljnoj porodici. Tel. Prazan stan u priv. ku}i, sve pose- 809 972, 037 226-461.
 Reno 18 TL, 1983. i dijelove za isti, Centar - Papagajka, nudim no}enje bno i povoljno. Tel. 061 572 742.
 Ford Eskort 1.6 benzin, 90. god., vrlo povoljno. Tel. 033 523-006, 062 772
061 578 476 Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan,
u luksuzno opremljenim apartmanima. Radnju izdajem 31 m2 na Dobrinji
1.800 KM, zvati iza 18 h. Tel. 061 036 990. Tel. 061 724 725. Izdajem jednokrevetnu sobu, kuhi- lo|a, plin, 3. sprat, novija gradnja. Tel.
470. nja i kupatilo, strogi centar. Tel. 445-306. III, opremljena za sve namjene. Tel. 061 033 447-825, 061 335 327.
 Reno Megan, 97. god., benzin, reg. Centar grada, dvoiposoban na- 324 040.
 Ford Mondeo 2005., Ford Mnodeo oktobar 2011. Tel. 063 881 224. Izdajem kancelarijski prostor u Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane,
2002 TDI, Ford Kurijer 96. benzin. Tel. mje{ten stan. Tel. 061 202 497. Saraj-polje, dvosoban nenamje{ten 8.500 m2 parcelisano, vlasni{tvo 1/1, ci-
Hrasnom, reko puta Robota. Tel. 535-
061 587 891. Reno Scenik, 1.9 DTI, 2001. god., Centar, izdajem namje{ten stan. Tel. 052. stan, 200 KM. Tel. 033 460-239. jena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886.
full oprema, extra stanje, registrovan, 061 480 445.
 Gara`irana [koda Favorit 136 L, hi- mo`e i zamjena. Tel. 061 260 370. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2, Soba namje{tena, Grbavica, ozbi- Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa
tno prodajem, cijena povoljna. Tel. Centar, Skenderija, tros. lux. na- sa 200 m2 vrta, sre|ena, nenamje{tena, ljnoj djevojci sa re`ijama 170 KM. Tel. svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel.
061 202 386. Retrovizorska ogledala za sve vrste mje{ten stan, stamb. zgrada, 1.000 strancima. Tel. 061 156 262. 061 925 649. 061 156 886.
auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. KM. Tel. 061 925 649.
 Golf 2 dizel, prva registracija 90., ci- Izdajem lijepo namje{ten stan kod Soba u Lu`anima sa grijanjem, na- Breka 52 m2, stan sa ba{tom, pro-
jena po dogovoru. Tel. 061 812 151. Seat Ibiza 2004. god., full oprema, Centar, tros. stan u Sarajevu, kompl. FDS, cent. grijanje, kablovska, internet. mje{tena. Tel. 033 623-149, 061 929 553. dajem ili mijenjam za manji do 30 m2
digitalna klima, uvoz Njema~ka, namje{ten, izdajem na du`i period, Tel. 061 226 372. uz dogovor. Tel. 061 183 433.
 Golf 2, benzin 1.6, 1986., njema~ki. pla}ena carina, 8.500 KM. Tel. 061 104 Sokolovi} Kolonija (blizu {kole), na-
zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Breka Nova, prodajem ili mijenjam
Tel. 061 185 753. 285. Izdajem lijepo namje{tenu garsonje- mje{ten stan, grijanje, digitalna TV. Tel.
 Golf 2, dizel, bijele boje, 87. god., ne- Ciglane 85 m2/I, namje{ten, 500 ru, Ko{evsko brdo. Tel. 061 220 957. 033/515-153, 061 172 263. dvosoban 70 m2, mogu}nost nadogra-
 [koda felicia, dizel, 1.9, 3700 KM. KM. Tel. 061 288 939. dnje potkrovlja. Tel. 062 290 114.
registrovan, cijena 2.500 KM. Tel. 061 Tel. 062 151 896 Izdajem lux stan, Zmaja od Bosne, Sokolovi} Kolonija, prazan jedno-
244 290. ^obanija, moderno opremljen dvos. 65 m2, 800 KM + re`ije. Tel. 061 214 soban stan izdajem. Tel. 061 270 314. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, ko-
 Ugradnja alarma i sistema protiv stan 55 m2, centralno. Tel. 061 145 853. 852. mpletno adaptiran, sa dosta ugra|ene
 Golf 2, 92. god., dizel, bijeli, tek reg- kra|e vozila, testiranje vozila. Tel. 061 Stan dvos. namje{ten, sve odvoje-
 D. Ciglane, Alipa{ina, 1 sp. tros. na- nove opreme. Tel. 061 106 424.
istrovan, 3900 KM. Tel. 063 123 282
365 193. Izdajem namje{ten dvosoban stan no, grijanje, plin, bez auta, Aneks. Tel.
 Golf 3 karavan, crveni, 1.9 TDI, 66 mje{ten stan, 450 KM. Tel. 061 150 519. u novoj zgradi, Donji Vele{i}i. Tel. 647-362. Bu}a Potok, novogradnja zgrada,
KW. Godi{te 1995., centralno za- Voza~i, ako nemo`ete upaliti svoje D. Malta, nenamje{ten adapt. stan, 061 221 706. Stan namje{ten, extra kod Holiday „Tiba Pacifik“, stan 51 m2, cijena po-
vozilo ili oslabio akumulator - dolazim. voljna. Tel. 061 072 815.
klju~avanje, ABS, airbeg. Cijena 7.300
Tel. 033 531-996, 063 639 176.
super lokacija. Tel. 061 288 939. Izdajem namje{ten sprat ku}e, Ra- Ina, M. Dvor. Tel. 061 897 959.
KM. Tel. 062 607 461. Dobrinja 5, izdajem posl. prostor, jlovac, 50 m od autobusa, 200 KM. Tel. Stan sa dvije spava}e sobe i boravak, Centar, dvoiposoban novoadaptir-
 Golf IV, SDI, 98. god., tek reg- Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. pogodan za sve namjene. Tel. 033 638- 062 214 707. parking, kod Pozori{ta, 700 KM. Tel. an stan, II sprat, eta`no grijanje, mo-
Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. gu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 432
istrovan, 8300 KM, mo`e zamjena. 006. Izdajem namje{ten stan kod Elektr- 061 142 704.
055.
Tel. 062 437 178 Tel. 061 092 699. otehni~ke {kole u B. Potoku. Tel. 062
 Dvije sobe sa parnim grijanjem za Stan u priv. ku}i, namje{ten, pos.
 Gume kao nove 175-65-14 C, sa no- VW Kedi, 1999. god., bijele boje, di- studentice, upotreba kupatila, kuhinje. 347 301. ulaz, ul. Breka. Tel. 061 809 706. Centar, prodajem pos. prostor 157
zel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. m2, prizemlje, parking, pogodno za sve
vim ~el. felgama ili bez. Tel. 062 844 933. Tel. 033 521-566. Izdajem namje{ten tros. stan u sta- Stan u strogom centru grada, Fer- namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419.
 Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., Za Pasat el. motor za podizanje sta- Dvoipos. lux. opremljen stan centar mbenoj zgradi, internet, kablovska, hadija, namje{teno, 700 KM. Tel. 061
metalik sive boje, benzin, ful oprema. kla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 „Papagajka“, 400 KM. Tel. 061 214 306. blindo vrata. Tel. 061 067 859. 142 704. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem
598. stan 67 m2. Tel. 062 789 512.
Tel. 061 338 433. Dvokrev. namje{tena soba sa upo- Izdajem namje{tenu garsonjeru, Strogi centar, tros. lux. namje{ten
 Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, Zimske gume Fulda za terence i ve}i trebom kuhinje, centar, Skenderija. priv. ku}a, poseban ulaz, Ko{evsko br- stan u zgradi, 1.000 KM. Tel. 061 925 Centar-Dalmatinska, stan 121 m2,
2008. god., mo`e zamjena za jeftinije vo- kombi, dim. 215/75/16. Tel. 061 715 480. Tel. 061 544 887. do. Tel. 033/222-908. 649. visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos.
prostor. Tel. 033/221-533.
zilo. Tel. 062 857 130. Dvokrev. soba, upotreba kuhinje, Izdajem opremljen frizersko-kozme- Stup-Ba~i}i, lijepo opremljen stan
 Kia Rio RS limuzina, metalik siva, Kupovina kablovska, centr. grijanje, lokacija Gr- ti~ki studio. Tel. 061 207 448. u novoj zgradi, blind, eta`no, klima, Ciglane Donje, prod. 3-soban stan
106 m2, sa 2 velike terase, 270.000 KM.
centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u bavica. Tel. 062 994 704. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve na- izdajem. Tel. 061 031 330.
Tel. 061 911 324.
odli~nom stanju, reg. do kraja 4. mjes. Kupujem havarisana i ostala Dvos. namje{ten stan na Bistriku, mjene sa parkingom uz glavnu cestu, Trebinjska, B. Potok, blizu d`ami-
2011. Tel. 061 156 309. vozila za auto otpad. Tel. 062 127 studentima i zapos. `enama, ul. Gara- Saraj polje. Tel. 061 545 358. je, dvos. prazan stan izdajem. Tel. 061 Ciglane, A. Hume, 74 m2, renovi-
 Ljetne gume 15-ske za Golfa kara- ran, 220.000 KM. Tel. 061 627 058.
951. 16791-1tt plina. Tel. 062 528 070. Izdajem poslovne prostore za razne 306 778 i 649-556.
van, 100 KM sve ~etiri. Tel. 061 159 507. Dvos. namje{ten stan na M. Dvo- namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 Tros. nenamje{ten stan u priv. ku}i. Ciglane, ul. Dajanli Ibrahimbega,
 Mercedes 1317, 1991. god., cerada, Kupujem havarisana vozila: Pasat ru, 600 KM. Tel. 061 142 704. 262. Tel. 061 214 580. stan 72 m2, cijena 190.000 KM. Tel. 062
karavan 3 i mla|e golfove. Tel. 061 504 922 330.
reg. 4. 2011. god., cijena 5.500 EUR-a. Dvos. namje{ten stan samcima ili Izdajem poslovni prostor 60 m2, do Tros. stan sa grijanjem. Tel. 061 068
TEl. 061 101 800. 190.
samicama, priv. ku}a. Tel. 659-474, glavne ceste u Bu~a Potoku, mo`e za sve 509, 033/613-863. ^. Vila, D`. Bijedi}a, stan 52 m2, 1
 Mercedes 190 dizel, automatik, Kupujem ispravna i havarisana 062 977 119. namjene. Tel. 062 154 130. sp., balkon, 93.000 KM, 1/1. Tel. 061 320
vozila. Tel. 062 915 635. U centru, Titova, stan 27 m2. Tel. 439.
88., registr., sive boje, stanje super. Dvos. namje{ten stan zgrada, Oli- Izdajem poslovni prostor, Tina 061 288 939.
Tel. 061 500 037. Kupujem havarisana i ostala vozi- mpijsko, za dvije studentice ili zapos. Ujevi}a 13. Tel. 061 033 953. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban
 Zabr|e, ul. Alije Imamovi}a br. 7, 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno
 Mercedes A 160, avangard, 2001. la. Tel. 061 274 441. `enu. Tel. 061 905 099. Izdajem prazan sprat ku}e, sve za- pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987.
god., crni, ko`a, klima, nacigacija, funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876
 Kupujem golf dizel, mo`e sa Dvos. namje{ten stan, grijanje obe- sebno, do glavne ceste, u Bu}a potoku,
 Zenica - centar, izdaje se pos. pro- 844.
ABS, full orpema, servisna, registrovan. zbije|eno, kablovska, ^. Vila. Tel. 062 ima i gara`a. Tel. 062 154 130.
Tel. 061 350 093, Sarajevo. o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 stor pogodan za mikrokreditne banke, Dobrinja C-5, I sprat, dvosoban, pli-
 Kupujem vozila: havarisana, stra-
368 243, 061 347 539. Izdajem prazan stan 65 m2, c. gri- urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, nsko grijanje. Tel. 061 144 162.
 Mercedes E 220 CDI, model 2003., Dvos. stan Bare kod Motoreksa, Ali- janje, sa parkingom, I sprat, Saraj po- salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekr-
sivi, avantgarde, tel., al. felge, ko`a, se- ne table, neispravna. Tel. 061 820 000. Dobrinja I, FBiH, troiposoban
pa{ina ul. Tel. 062 422 263. lje. Tel. 061 545 358. etnine.ba
rvisna knjiga. Tel. 066 364 848. Kupujem dotrajala vozila, Z-101, Z- stan 87 m2, I sprat, balkon. Tel. 062 141
128, PZ, Lada. Tel. 061 134 597. Dvos. stan, Stup, novogradnja, Izdajem sobe za spavanje na 072.
 Mercedes E 270 CDI, 2002. god., ful opremljen, 500 KM. Tel. 061 214 306. Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. Prodaja
oprema, o~uvan, mogu}a zamjena. Kupujem havarisana i ostala auta za 061 192 073. Dubrovnik, prodajem dvosoban
www.bmpetrol.com Tel. 065 533 373. dijelove. Tel. 061 614 887. Dvosoban namje{ten stan, D. Ma- stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon
lta. Tel. 033 521-566. Izdajem sprat ku}e Ilid`a centar, ko- Dobrinja, novogradnja, stano- sa pogledom na Gru{ku luku. Tel.
 Mercedes E klase CDI, 2002. godi- Kupujem havarisana i ostala auta za mpletno namje{ten, strancima i pos. lju- vi 45, 52, 62, 67, 120 m2, useljivo,
na.Tel. 061 487 400 dijelove. Tel. 061 249 467. Extra namje{ten stan 80 m2, kod 00385 20 418-192.
dima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. eta`irano, pos. prostori 75, 155
 Mercedes ML 320, benzin + plin, Kupujem vozila ni`e vrijednosti, ha-
ameri~ke ambasade, M. Dvor. Tel. 061 Dvosoban stan 54 m2, prodajem ili
897 959. Izdajem stan u Ned`ari}ima, kod m2. Gara`e. www.ahaeti.ba Tel.
mijenjam za manji uz doplatu, Prvoma-
2003. god., regist. do 6./2011. Tel. 061 varisana na str. tablama i sl. Tel. 061 758 osnovne {kole „Aleksa [anti}“. Tel. 061 061 398 786. 17794-1tt
145 887. 217. Gara`u izdajem, Lukavica, 50 KM. jska br. 9. Tel. 065 395 269.
518 867.
Dnevni avaz srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. 41
 Faleti}i, zbog selidbe prodajem tno opremljen restoran, mo`e biti ko- Zemlji{te 420 m2, pogodno za gr- Molersko farbarske usluge. Tel.
ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz noba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, po- adnju, Doglodi, Sarajevo. Tel. 062 769 „VIAGRA-PFIZER“ ORIGI- ELEKTRI^AR sa VODOIN- 061 926 333.
rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 voljno. Tel. 061 172 516. 366. NAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 STALATEROM rade sve vrste
MG, KAMAGRA GEL 100 MG. popravki i ugradnje bojlera, pe}i, Izvodimo sve vrste gra|evinsko-za-
665-419. Prodajem jednoiposoban adaptir- Zemlji{te kod nove d`amije Pla- natskih radova sa garancijom. Tel. 061
ZA BOLJI I DU@I SEX. DO- sanitarija, ~esmi i el. i vodo insta-
 Garsonjera M. [najdera 25 m2, ada- an 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih faku- ndi{te 1.360 m2, 80.000 KM. Tel. 061 STAVA. UPUTSTVO. DISK- lacije, osigura~a, indikatora i sl. 740 127.
pt., 60.000 KM. Tel. 066 801 737. lteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. 170 254. RECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 Tel. 061 222 228. 15358-1Nd` Bravar - izra|ujem i montiram sve
 Garsonjera sa dvije sobe, Titova, 5 Prodajem jednosoban stan 47 m2, 702 404. 14241-1ND@ od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel.
sp., 58.000 KM. Tel. 065 819 136. Alipa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 Potra`nja KANALIZACIJA - SUBA[I] 061 709 382.
EUR-a. Tel. 454-579. - Pro~epljenje i ispiranje kanali-
 Gra|. zemlji{te kod bolnice Jezero, zacije (vozilo, 150 bari), - Pregled Zidarsko tesarski radovi, adaptaci-
1.700 m2, dozvola za 4. eta`e objekat. Prodajem ku}u 1/1, sa 2 stana, po- Potrebno vi{e praznih i na- „ZA SUPER SEX + NAJBR@I kanal-kamerom, - Brze interve- ja i gradnja. Tel. 062 434 929.
Tel. 061 170 254. sebni ulazi, povoljno. Tel. 061 506 mje{tenih stanova za izdavanje i EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS
(VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS
ncije, popravke, odr`avanje... Tel. Servis svih tipova ve{ ma{ina i dr-
 Grbavica 1, kod Kapu}ina, odli~an, 750. prodaju. Tel. 033/203-127, 061 033/223-560, Mob. 061/100-078. ugih ku}anskih aparata, dolazak bespla-
214 306. 18130-1tt + LEVITRA + BILJNA = HIT +
trosoban, 73 m2, povoljno. Tel. 061 214 Prodajem ku}u 3 sprata, sa lokalom, PODESNA I ZA BOLESNE!
18052-1tt tan. Tel. 061 551 035.
856. sa 3 zasebna ulaza, sve novo i useljivo, TEL. 061 807 485.“ 18047-1TT Radim molersko-farbarske poslo-
ul. Adema Bu}e, Bu}a Potok. Tel. 062 Potrebno vi{e manjih stanova, pr-
 Grbavica, B. Muteveli}a, 54 m2, 1 aznih i namje{tenih za izdavanje (Agen- VODOINSTALATER-ELE- ve brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo
sp., 95.000 KM. Tel. 065 819 136. 154 130. KTRI^AR popravka i ugradnja preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-
cija). Tel. 061 031 330.
 Grbavica, stan 67 m2, 5 sp., povo- Prodajem ku}u sa 2 apartmana Pe- vage, prodaja, servis, programiranje. Tel. instalacija, sanitarija, bojlera, el. 791.
lje{ac Dra~e, 70 m do pla`e, mo`e i je- Strancu potreban manji stan do 60 061 251 809. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, pre-
ljno. Tel. 062 907 831. m2 u zgradi za izdavanje na du`i per- Lektori{em i korigujem sve vrste te-
dan apartman. tel. 062 105 578. Mediven ~arape za vene, `enske, du- kida~a. Tel. 061 180 120, 061 132 kstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel.
 Grbavica-Kova~i}i, dvosoban stan iod (Agencija). Tel. 061 522 190. 149. 15387-1Nd`
52 m2, ugradbena kuhinja, spava}a so- Prodajem ku}u, ve}a, novija gra- ge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 033/658-707, 062 165 429.
dnja, Vraca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 Kupujem stan do 50 m2, na relaci- 052 033.
ba, fiksno 150.000 KM. Tel. 063 718 ji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061
932. 160 068. Nove rekete za stoni tenis i fudbal Povoljno, vanjske roletne, alu- 202 713.
061 237 344. minijske `aluzine, trakaste zavje-
 Hrasno brdo, Posavska 128a, pro- Prodajem manju ku}u namje{tenu Liga {ampiona. Tel. 061 159 507.
 Zubne proteze, izrada, popravka,
u strogom centru Orebi}a-Pelje{ac, Kupujem manji stan Skenderija- Noviju bundu od crnog zeca, duga se i harmonika vrata. Tel. 061 214
dajem ku}u sa prate}im objektima, po- Ba{~ar{ija, do 48.000 KM, u ra~un 303. 15360-1Nd` dodatak zuba, poliranje i podlaganje zu-
voljno. Tel. 062 422 405. Hrvatska. Tel. 033 544-383. dlaka, 250 KM. Tel. 061 159 507. bnih proteza, radimo vikendom. Tel.
dajem auto i doplata. Tel. 061 338 433.
 Hrasno, P. Ribar, 59 m2+2 balko- Prodajem nov dvosoban stan od 70 Povoljno malo kori{ten du{ek dim. 061 141 544, 033 677-845.
m2, centar-Lu`ani-Ilid`a. Tel. 033 473- Agenciji potrebni stanovi u zgra- 200x160 cm, prodajem. Tel. 063 522 652. Autolakirerske usluge: lakira-
na, 122.000 KM. Tel. 061 320 439. di za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. nje i popravka svih o{te}enja na Popravljam sve vrste fri`idera, ra-
796.
 Ilid`a-Pejton, ku}u 12,5x11,5, pri- Svje`a ljekovita jaja prepelica hra- vozilu. Poliranje vozila. Povo- shladnih ure|aja, uz garanciju. Dola-
zemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. pr- Prodajem novu ku}u u Sarajevu, na- njene prirodnom hranom bez konce- ljno. Tel. 061 177 547, 061 838 zak besplatan. Tel. 061 156 309.
ostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 selje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, sva- Zamjena ntrata, 30 kom. - 9 KM. Besplatna 200. Povoljno dajem instrukcije iz ma-
226 007. ki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica po- ku}na dostava. Tel. 061 504 425. 15420-1Nd` tematike i informatike. Tel. 061 358 339.
vr{ine 1.000 metara kvadratnih Mijenjam ku}u u Zvorniku za
 Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2 i pos. pro- ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve stan ili ku}u u Sarajevu. Tel. 061 817 Njema~ki inhalator „Bronchofor- Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba
stor 50 m2, uz glavnu cestu. Tel. 065 905 uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. 960. ton“, cijena 20 KM. Tel. 062 315 540. Stolarske usluge po povoljim cije- stolariju. Tel. 062 282 243.
779. Uramljeno ogledalo 75x60 cm, ci- nama. Tel. 061 336 541.
 Prodajem plac na Crnogorskom pr- Kvalitetan dvosoban stan Dobrinja Prekucavam na ra~unaru sve teksto-
 Jajce, prodajem stan 49 m2, reno- imorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 4, RS, 4. sprat, bez lifta, mijenjam za Sa- jena 30 KM. Tel. 062 315 540. Instrukcije iz hemije, studentima i ve. Tel. 061 520 972.
viran, ili mijenjam za manji u Saraje- 033 638 125. rajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Elektroza{titne atestirane ~izme no- u~enicima, dolazim na adresu. Tel.
615-901. Stolar, izrada i monta`a kuhinja,
vu, cijena po dogovoru. Tel. 063 088 Mijenjam dvosoban stan u Bos. Gr- ve 3000 V, cijena 20 KM. Tel. 062 315 540.
787. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a plakara, predsoblja, zamjena baglama.
Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659- adi{ci (66 m2, renoviran, u centru gr- 45 komada signalnih lampi 2 wata, Profesorica hemije daje instrukci- Tel. 062 944 952.
 K. Kapetanovi}a stan 54 m2, ada- 756, 062 178 832. ada) za stan u Sarajevu. Tel. 061 366 921. cijena 30 KM. Tel. 062 315 540. je iz hemije studentima i u~enicima.
 Kombi prevoz putnika 1+8 i seli-
pt., 112.000 KM. Tel. 061 702 881. Tel. 062 331 174.
 Prodajem sprat ku}e na Ivanici Alipa{ino polje C-faza, mijenjam Harmonika vrata „Marley“ proda- dbe, povoljno. Tel. 061 223 343.
 Kova~i}i, Lubljanska ul., pogled na (BiH) sa oku}nicom (10 km od Dubr- 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz na- ja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 60 Proresorica hemije daje instrukci-
knadu. Tel. 062 525 786. je. Tel. 667-880. Peremo }ilime rainbow ma{inom u
M. Dvor, stan 78 m2 + 17 m2 gara`a, ovnika). Tel. 036 884-514, mob. 062 490 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. va{em stanu, ili ru~no u praonici sa do-
u odli~nom stanju. Tel. 033 212-479. 480. Mijenjam kvalitetan dvosoban stan Vodoinstalater - svi vodoinstalate-
 Dobro o~uvane ru~no ra|ene ori- stavom na adresu: Tel. 061 202 630,
 Ku}a dvojna 240 m2, 1/1, useljiva, Prodajem jednosoban stan 31m2, u naselju Otoka za garsonjeru uz dopla- ginal orijentalne (Nepal i Perzijske) sta- rski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, 033/673-284.
kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamje- strogi centar, iznad Katedrale. Stan je tu, mo`e B i C faza Alipa{ino. Tel. 065 ze i }ilime. Tel. 033 452 018. ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621-733.
463 156, od 11-22 h. Povoljan prijevoz putni~kim koli-
na za Trebinje. Tel. 061 301 772. jednosoban, adaptiran. Cijena 2500 Dajem instrukcije iz matematike za
KM po kvadratu, mogu}nost zam- Prodajem trakice Contour TS za ma, automobilom, more, planine, ba-
 Ku}a i ba{ta 700 m2, odmah uselji- mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 183 591. sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. nje. Tel. 063 943 445.
va, Salke Terzi}a br. 17, Kasindol. Tel. jene. Tel. 061 397 861
 Okrugli sto i 4 stolice, kao novo, ci- Instrukcije iz matematike i engle- Vodoinstalater odr`ava staru i po-
062 271 488. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. skog, za osnovce. Tel. 062 877 704. stavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve
062 724 003. jena 200 KM. Tel. 062 681 161.
 Ku}a u Pofali}ima-Sarajevo, uredni Engleski, njema~ki, instrukcije, uz garanciju. Tel. 061 497 622.
papiri 1/1. Tel. 061 593 247. Prodajem stan 70 m2 + 2 m2 ba- Prozori stari trokrilni, o~uvani,
200x120 cm, 3 kom., te 4 kom. 60x60 prevodi, diplomski, referati, seminar- Profesor daje instrukcije iz francu-
 Logavina, jednos. stan, 1 sprat, lkon, 6. sprat, A-faza, preko puta tra- ski, disertacije (profesorica). Tel. 063 skog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel.
cm, sve 150 KM. Tel. 061 925 601.
67.000 KM. Tel. 061 702 881. mvajske stanice Ned`ari}i, 1.430 fix. po PO[TENO KAD SLO@I[ 947 405, Sarajevo. 033 526-521.
kvadratu. Tel. 061 808 123. DRVA PLATI[. DOO „Gori va- [iv. ma{ina Bagat sa ugra|enim po-
 Lu`ani-Ilid`a, stan 57 m2+ba- stoljem, prodajem. Tel. 061 272 743, 065 Povoljno, vanjske roletne, alumini- Instruiram |ake i studente iz ma-
 Prodajem stan Breka, 48 m2 + 10 tra“ - krediti za penzionere i ja- jske `aluzine, trakaste zavjese i harmo-
lkon, 95.000 KM. Tel. 061 177 556. vne ustanove do 10 rata. Ugalj 631 342. tematike na Alipa{inom Polju, ~as 6
m2 terasa + 70 m2 ba{ta, 150.000 nika vrata. Tel. 061 214 303. KM. Tel. 061 157 991.
 Mojmilo, prodajem zemlju sa pogle- KM. Tel. 061 143 036. Banovi}i i Kreka. Tel. 061 173 Vrata balkonska sa grilama, drve-
dom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 949, 033 434-545. 15375-1Nd` na 2,10x80. Tel. 658-389. Dajem instrukcije srednjo{kolcima Instruiram |ake i studente iz ma-
817 960. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, i studentima hemije. Tel. 061 177 405. tematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM.
extra sre|en, namje{ten, gara`a, 240.000 Grile za prozore drvene 112x70. Tel. Tel. 033 621-976.
 Nahorevska (iza Pionirske) ku}u KM. Tel. 061 156 262. Prodaja ogrijeva po sljede}im 658-389. Vr{imo servisiranje i ba`darenje
10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban cijenama: Bukova cijepana drva svih vrsta tlakomjera, uz garanciju. Tel. Profesorica engleskog jezika daje
ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 Prodajem stan na Vi{njiku 67 m2, 65 KM. Kameni ugalj 150 KM. Prodajem kazan za pe}enje rakije. 061 188 903. ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700,
665-419. sa gara`om, 165.000 KM. Tel. 063 639 Tel. 061 367 103. 033/657-038.
478.
Drveni ugalj Kreka 90 KM. Bu- @ohare, stjenice, `ute mrave i
 Novogradnja Ilid`a, razne kvadra- kovi briketi (1 T - 180 KM) ili 1 Ugostiteljski pult prodajem. Tel. 061 mi{ve uni{tavamo sa 100% garancijom. Adaptacija stanova i ku}a, postavlja-
ture, povoljno. Tel. 066 801 711. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni vr. 25 kg - 5 KM. Tel. 061 289 961. 367 103. Tel. 033 234-805. nje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo.
stan 115 m2 kod bo{nja~ke gimnazije. 15378-1Nd` OPREMA za samouslu`nu auto- Tel. 061 510 373.
Novogradnja Malta, akcija povoljno, Tel. 061 336 726. Bravarski radovi, dolazim na adr-
zgrada Uniprometa. Tel. 061 170 254. praonicu marke KARCHER, 4 boxa za esu. Tel. 061 233 078. Kombijem prevozim kabastu robu.
 Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. NARU^ITE OGRIJEV SA pranje auta i 2 dupla usisiva~a. Tel. 062 Tel. 061 204 061.
 Novogradnja Stup, razne kvadratu- 061 856 179 284 443. Presnimavanje sa video kaseta na
OSMIJEHOM. Bukva i grab su-
re, povoljno. Tel. 066 801 717. DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Rigips majstor radi potkrovlja,
 Prodajem stan, Ilid`a-Lu`ani, 58 ha i sirova od 35 do 65 KM. Ugalj Tanke, crne ko`e, komadi na kg, gu- plafone, pregradne zidove. Tel. 061
 Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, m2, III sprat, cijena po vi|enju. Tel. 033 Banovi}i 150 KM. Ugalj Kreka rtna crvena 2,5 cm. Tel. 061 202 337. Instrukcije engleski, njema~ki i pr-
FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 80 KM. Bukov briket 150 KM. evod. Tel. 061 339 306. 511 503.
623-534. Razne halke, poluhalke, dr`a}i za
metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a Kameni briket Doj~lan fire 250 Dajem instrukcije matematike i fi- Rainbow-program dolazimo po
izvor je 50 m od imanja, sa~uvana pr- Prodajem u centru stan dvosoban. KM. Tel. 061 025 311, 061 785 ta{ne, bravice, ru~ke za presvla~enje i narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima
Tel. 061 514 301. dr. Tel. 061 202 337. zike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453,
iroda, udaljenost od sela 800 m. Sve za- 535. 15424-1Nd` 061 914 014. i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795
gra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunu- Prodajem zidanu gara`u, 1/1, papi- [lep {tange za {lepanje vozila do 285, 061 311 276, 033 666-275.
mu. Tel. 061 686 095. ri uredni, ^engi} Vila, Grada~a~ka. Tel. 1.800 kg. Tel. 061 202 817. Postavljam laminate, panel parke-
 AKCIJA!!! Prodaja bukovog te i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Staklar - radimo sve staklarske ra-
 Otoka, stan 75 m2, vl. 1/2, proda- 033 214-469. Prodajem strojeve za odle|ivanje dove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842
ogrijevnog drveta (}utci, metrice,
jem, 20. sprat, dva balkona, 2 kupati- Prodajem-iznajmljujem posl. obje- cijepana) kao i ugalj (Banovi}i {ajbi i bravica sa skida~em leda, pako- Molerski radovi uz potpunu za{ti- 343.
la. Tel. 062 422 290. kat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa kocka, orah, drveni). Prijevoz be- vanje 200 ml. Tel. 061 202 817. tu lijepljivim trakama i podnim najlo-
nima. Tel. 061 606 441. Profesorica dr`i instrukcije iz ma-
 Poljine 2.847 m2, kompletna infr- asvaltiranim parkingom, uz magistra- splatan na Kantonu. Kon. tel. Pedeset lit. sredstva protiv smrza- tematike i fizike. Tel. 522-016.
astruktura, projektna dokumentacija, lni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilome- 061 670 068. 15424-1Nd` vanja teku}ine za {ajbe, original pako- Moler radi molersko farbarske ra-
tru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. dove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog
sa gra|. dozvolom. Tel. 061 201 039. vanje po 1 lit. Tel. 061 202 817. ve}im kombijem, radna snaga, povo-
prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. 062 419 501.
 Poljine, devatirana ku}a sa tri du- RASPRODAJA!!! Do isteka Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, ljno. Tel. 061 268 442, Saraj.
luma oku}nice. Tel. 061 608 962. Prodajem-mijenjam manju ku}u u zaliha velika rasprodaja bukovih i{ijas i ostala ko{tana oboljenja. Tel. Rigips majstor, radim povoljno i br-
centru Trebinja za odgovaraju}i stan u drva, cijepanih, }utci i metrice, zo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Vr{imo servis i monta`u rashladne
 Porodice Ribar kod @eljinog stadi- 033/463-306, 061 149 388. i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061
centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. kao i ugalj Banovi}i (kocka, orah)
ona, 38 m2+balkon, 83.000 KM. Tel. Sadnice oraha, rasad na 900 m n/v, Rigips majstor, potkrovlja, pregra- 438 689.
061 415 787. Radni~ka, Grbavica, 46 m2+3 ba- i drveni (Kreka). Cijena po dogo-
kalemljene i doma}e sorte, stari do 4 de, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732.
lkona, 82.000 KM. Tel. 065 819 136. voru. Tel. 061 824 243. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-la-
 Pos. prostor-buregd`nicu sa ko- 15424-1Nd` god., najbolje su za ove prostore. Tel. Instruiram matematiku za sve kirerske poslove, dolazim na adresu.
mplet inventarom, povoljno. Tel. 061 Rakovica, [amin gaj, dunum ipo ze- 033 543-477. {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 062 332 702.
906 936. mlje prodajem. Tel. 062 294 556, 033 Crijep stari i novi, prozor 60x60 nov. Tel. 061 549 242.
514-515. U prodaji su iscijepana drva po Matematika - instrukcije, profesor
 Pr. stan 70 m2, I sp., i od 40 m2 VII Tel. 521-618, 061 529 838. Servis ra~unara „Majo“, instalaci- sa iskustvom. Tel. 061 135 748.
Rakovica-Kakrinje, 5.000 m2 zemlje vrlo povoljnoj cijeni. Cijena 1 m
spr., A. Polje A-faza. Tel. 066 445 203. = 50 KM, kao i sve vrste drvenog Kozmeti~ki krevet u odli~nom ja windowsa, internet konekcija, anti-
 Ve}a grupa majstora radi stiropor
+ 2 dev. vikendice. Tel. 033 458-700, stanju. Tel. 065 88 33 99. virusna za{tita ra~unara, ~i{}enje vir-
 Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 061 906 641. i kamenog uglja po povoljim cije- fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270
nama. Kontakt tel. 066 285 938. usa, hardwerski i softverski problemi,
m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 100% efikasno sredstvo za trajno 729.
minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ru{evnu ku}u prodajem sa pom. 15435-1Nd` uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 itd. Tel. 061 243 611.
objektom 1.100 m2 zemlje, Kobilja~a, [ivanje trajnih autopresvlaka za sva
Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa 243 891. Kirby dubinsko usisavanje i pranje vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga
odvojenim ulazima. Uz ku}u se nala- cijena na upit. Tel. 033 542-765. „Ku}e snova“ - katalog projekata }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, na- neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90.
ze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi pa- S. Kolonija, stan 3 ni- najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena jkvalitetnijim kirbijevim {amponima.
piri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpu- voa+ba{ta+gara`a, adaptiran, 120.000 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202-323, Tel. 062 118 202. VKV kre~enje stanova, pouzdano
no renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 KM. Tel. 061 177 556. 062 180 957. i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel.
451 110. Namje{tam strunu, `eludac, li- 062 921 864.
 Stan 38 kv., V.P., na K. Brdu, pro- Harmonika vrata prodaja i ugradnja je~im stru~no, bezbolno, uspje{no. Tel.
 Prodajem 2-soban stan na ^engi} dajem, idealan za studente, manju po- svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 061 504 986. Kombi prevozom vr{im selidbe, pr-
Vili 1, cijena 95.000 KM fiksno. Tel. 061 rodicu. Tel. 062 110 722. 294. ijevoz putnika, odvoz {uta, cijena po-
172 600. Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Postavljanje, bru{enje svih vrsta pa- voljna. Tel. 061 817 424.
 Stan 96 m2, Drvenija, 2 sp., 2.500 Trodjelni regal, du`ine 250 cm, ci- Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Za- rketa, laminata, podova, uz garanciju.
 Prodajem 600 m2 zapo~etu ku}u KM/m2. Tel. 065 061 566. jena 100 KM. Tel. 062 315 540. Bravar, povoljno radi sve bravarske
nusi, Iberna), {poreta, bojlera. Tel. 062 921 100. usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260.
8x9, Garovci-Had`i}i, papiri. Tel. 033 Fasadnu plinsku pe} „Commodore“
451-309. Stan Ilid`a-Lu`ani, 3 sp., 58 m2, ci- Dolazak besplatan! Garancija!
 Vr{im sve stolarske usluge, popra-
jena po dogovoru. Tel. 033 623-534. 2.86 KW, cijena 150 KM. Tel. 062 315 Mob. 061 171 666. 18121-1tt Stolar-tapetar, povoljno radi popr-
 Prodajem dvosoban, top renoviran 540. vak starog, izrada novog. Tel. 208-435, avke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606
stan, Gornje Ciglane, 48 m2, PVC, ci- Stari Grad, Ba{~ar{ija, stan 42 m2, 061 905 734. 651, 066 620-342.
visoko prizemlje, papiri uredni, ulica Sliku Tje{i}a, ulje 21x26 cm, 1.000 „KIRBY“ - Dubinsko usisava-
jena 60.000 EUR-a. Tel. 061 486 739.
Safet bega Ba{agi}a. Tel. 062 272 346. KM. Tel. 061 709 593. Radim vodoinstalaterske poslove i VKV moler - radi molersko-farba-
nje, pranje, ispiranje svih vrsta
 Prodajem farmu koka, ku}u, 2 du- elektro poslove, uz garanciju. Tel. 062 rske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683.
 Stari Grad, devastirana ku}a, 330 Komplet Dostojevskog (20 knjiga), tepiha, namje{taja, auta, pranje
715 005.
luma kivi struge, ^apljina. Tel. 036 809- cijena 150 KM. Tel. 061 249 290. portala, generalna ~i{}enja stano- Iznajmljujem play station 2 i 3 sa
009. m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000
EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. va i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fi- Staklar radi sve vrste staklarskih igricama. Tel. 061 201 341.
 Novu policu, cijena 100 KM. Tel. rma „GLANZ“. Tel. 061 350 688.
 Prodajem garsonjeru 33 m2, Ade- usluga dolazim na adresu. Tel. 061
 Prevoz putnika na sve destinacije
ma Bu}e, novija gradnja. Tel. 061 278 Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslo- 061 244 290. 15389-1Nd` 609 947.
vnim prostorom od 80 m2 i stanom iz- sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606
029. Televizor Sony trinitron, ekran 60 Rigips majstor, radim sve od rigi- 611.
nad, autopraonica i parking. Ulaz sa gla- cm, ispravan, cijena 80 KM. Tel. 061
 Prodajem garsonjeru u centru Sa- vne ceste. Sve renovirano, sve komu- 244 290. Najpovoljnije, najkvalitetnije alu- psa. Tel. 061 504 338. Prevoz putnika sa kombijem po
rajeva 21 m2, 1. sprat, centralno grija- nalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 minijske `aluzine 20 KM, trakaste Kerami~ar postavlja sve vrste ker- BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935.
nje. Mob. 063 209 378. 735 608. Prodajem dobro o~uvane polovne zavjese, vanjske roletne, harmonika amike. Tel. 061 182 097.
fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 156 309. vrata, blindo vrata, PVC prozori. Bravar radi ograde, kapije, gelende-
 Prodajem gra|evinsko kao i poljo- Super luxuzan stan 84 m2 + gara`a Tel. 061 501 401. 14973-1Nd` Molerske usluge uredno i kvalite- re ulazna i gara`na vrata, zatvara balko-
privredno zemlji{te sa mogu}no{}u „Vrtovi riverine“. Tel. 061 139 469. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, tno. Tel. 062 127 525. ne. Tel. 061 526 205.
gradnje manjih i ve}ih objekata. Tel. esh. cooli, holesterol, trigliceride. Tel.
 Vojni~ko, stan 61 m2, dvoipos., H. 033 646-912. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 Elektri~ar: el. instalacije, automa-
063 639 478.
Su}eske. Tel. 033 654-793. „HIGIJENA“ - Dubinsko pra-
902. tski osig., indikatori za banju, el. bojler,
 Prodajem i izdajem radnje po 31 m2 Ispravan fri`ider u odli~nom stanju, nje tepiha, 1 m2 - 1 KM i na-
na Dobrinji III. Tel. 061 324 040. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana cijen 150 KM. Tel. 061 244 290. mje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: Tapetar-dekorater presvla~i povo- el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435.
i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. ljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. Molerske usluge. Tel. 062 922 323,
 Prodajem ili izdajem super komple- Fiskalne registar kase, printeri i el. 17347-1tt 033 718-405, 061 156 728. 066 205 151.
42 Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz
 Popravljam TV svih modela, pro- mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. Punim i popravljam fri`idere i za- muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 061 Zaposlenje i useljenje {irom svije- Prof. ~i{}enje va{ih ku}a, stanova,
fesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 061 184 796. mrziva~e. Tel. 061 150 572. 928 535. ta, bro{ura „Informator“, na na{em je- pos. prostora i tapac. namje{taja. Tel.
690, 033 653-311. Lije~im mo`dane udare i druge bo- Povoljno prevozim sve vrste roba, Student Muzi~ke akademije daje pr- ziku. Tel. 032 244-417. 061 144 899.
 Autoprevoznik manjim kamio- lesti. Tel. 033 616-211. usluge selidbi, odvoz kabastog otpada. ivatne ~asove klavira i teorije muzike. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, Bravarski radovi brzo i kvalitetno,
nom vr{i prevoz kabastog otpada, pje- Vodoinstalater sa dugogodi{njim Tel. 061 170 886, 033 472-954. Tel. 062 105 906. parfema, raznih proizvoda. Bro{ura dolazim na lice mjesta. Tel. 062 315 612.
ska, {ljunka. Tel. 061 268 847. iskustvom vr{i popravku, monta`u i „Tepser“ s.o.d., savremenim ma{ina- Postavljam sve vrste podova, „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Molbe, `albe, tu`be, odgovori na
 Prevodim engleski 5 KM/str. i po- pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 ma ~istimo: namje{taj, tepihe (rese), iti- bru{enje i lakiranje. Tel. 061 032 059. Mladi} sa zavr{enom SSS, pozna- tu`be, prigovori, ugovori i dr. pravni sa-
voljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. 348 717 i 033 535 659. sone i tvrde podove (za{tita). Tel. 033 Profesorica klavira daje ~asove i vanje engleskog i {panskog, rad na vjeti i usluge. Tel. 063 190 722.
 Tapetar sa iskustvom presvla~i Vodoinstalaterski i kerami~arski ra- 200-003, 061 524 461. instrukcije. Tel. 063 214 599. ra~unaru, tra`i posao. Te. 061/381-802.
ku}anski i kancelarijski namje{taj. dovi, centralno grijanje, uz garanciju i Elektri~ar vr{i sve vrste popravki el. Student Muzi~ke akademije dr`i Potrebna radnica na poslu`ivanju
Tel. 061 620 057. povoljno. Tel. 061 182 737. instalacija, prekida~a, uti~nica i ku}an- instrukcije harmonike, klavira, sat 10 u restoranu. Tel. 061 546 049.
 Servis ra~unara „Aki“, popravka, Kerami~arski radovi uz garanciju skih aparata. Tel. 063 233 526. KM. Tel. 063 639 915. ^uvala bih dijete u svom stanu na
nadogradnja, instalacija, internet kone- kvaliteta. Tel. 061 083 369. Povoljno ugradnja termo fasada, Instrukcije iz engleskog i bosanskog
kcija, antivirusna za{tita, dolazak na molersko farbarski radovi, laminat, Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel.
 Radim sa |acima Me|unarodne za djecu i odrasle, prevodi. Tel. 065 572 642-458.
ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. {kole Sarajevo, po nastavnom planu na rigips, keramika. Tel. 061 565 834. 966.
 Instrukcije iz matematike, fizike, i engleskom kao i konverzaciju, informa- Povoljno popravljam ve{ ma{ine, Potrebni saradnici iz cijele BiH za Kupujem staru deviznu {ted-
 Mijenjam o{te}ene radijatorske prodaju kozmetike, zarada minimalno nju, obveznice, ratna od{teta,
elektrotehnike za u~enike osnovnih i tiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. {porete, bojlere, ugradnja indikatora, ~lanke i vr{im ostale popravke na gri-
srednjih {kola. Tel. 061 812 528. automatskih osigura~a. Tel. 061 563 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. isplata i dolazak odmah u FBiH i
 KV vodoinstalater, de`urni 24 h. janju. Tel. 645-475. 033 644-178, 061 225 424. RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175
 Vr{im selidbe modernim kombijem Tel. 061 861 635. 910.
 Laminate, brodski pod postavljamo Peremo sve vrste }ilima, itisona, te-
237. 15302-1Nd`
sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. Ozbiljan tesar, zidar, kerami~ar, vo- Opravka b. tehnike, grijalica, usi- povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311
061 227 189. siva~a, bojlera i ostalo, kao i ugradnja piha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dola-
doinstalater, itd. Tel. 061 269 385.
novih ure|aja, rasvjete i ostalo povoljno.
622. zimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 Mijenjam sportske zastave za spo-
 KV vodoinstalater radi sve vrste ra- Sudski tuma~ za njem., engl., ho- Postavljam, brusim i lakiram sve vr- 213 732. rtske zna~ke. Tel. 061 572 017.
dova, brzo, povoljno i kvalitetno. Tel. Tel. 061 262 411.
061 349 294.
land. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel.
 Laminate, gotove parkete i mole-
ste parketa. Tel. 634-147, 062 423 025.
 Profesionalno ~i{}enje stanova, Kupujem stare njema~ke marke i
061 108 144. Renoviranje stamb. prostora, mo- austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906.
 Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, ra- raj, radimo povoljno. Tel. 033 645-664, poslovnih prostora, tepiha i namje{ta-
 Stolar - izrada i monta`a kuhinja, 063 189 116. lerski, elektro, vodoinst., podopola- ja. Tel. 061 210 017. Kupujem umjetni~ke slike, filate-
dna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. ameri~kih plakara, enterijera, stepeni- ga~ki, kerami~arski, stolarski radovi.
Ameri~ko - dubinsko usisavanje, pr- Ozbiljna `ena pomagala bi starijim liju, stari nakit, satove zidne, d`epne,
 Extra povoljno! Kombi prevoz i se- ca. Tel. 061 512 663. Tel. 061 357 201. ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033
lidbe. Tel. 061 147 361. anje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. osobama u ku}i, odlazak u apoteku i dr.,
 Parket, {ipod, postavljamo, brusi- Moler VKV, radi kvalitetno, uredno samo ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. 456-505, 061 214 405.
 Elektri~ar VKV za ku}ne el. insta- mo i lakiramo. Postavljamo sve goto- Obavljam adaptacije i ostale gra|. i jeftino. Tel. 062 214 519.
radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Frizerskom salonu potreban frizer Kupujem suvenire Sarajevske oli-
lacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. ve parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Moler radi kre~enje, gletovanje, mpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405.
 Vr{im selidbe i sve vrste prevoza ko- Superefikasno uni{tavamo `ohare, Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235
za `ene i mu{karce. Tel. 033 522-545.
mbijem, povoljno. Tel. 061 165 009. moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{va- 078. 190. Wellness kompanija bira 10 saradni- Kupujem lomljeno zlato, dukate,
be, mi{eve... Tel. 061 928 535. VK moler, radim sve vrste moler- ka! Informacije od pon.-pet., od 14-18 zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061
 Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Kerami~arske i vodoinstalaterske h. Tel. 062 992 812. 965 126.
 Rainbow sistem ~i{}enja u va{em sko-farbarskih radova, garantujem radove radimo kvalitetno i povoljno.
 Prevoz robe, selidbe kombijem, po- kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 Kupujem lomljeno i zubarsko
voljno, radna snaga po dogovoru. Tel. domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno Tel. 062 165 539 i 061 182 737. Bifeu na Alipa{inom polju, potre-
i efikasno. Tel. 061 990 082. 308 922. bna konobarica. Tel. 062 051 531. zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e
061 513 948. Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje 1 pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553
 Prevoz za sve destinacije putni~kim Sve vrste brav. radova povoljno. Tel.
 Central. grijanje, plin. instalacije, za- 062 389 567.
KM, moleraj 0,50 KM, garancija za po- ^uvala bi dijete u va{em stanu - 640.
mjena konvektora itd., radimo kvalite- kombijem, profesionalni voza~, po- sao, Meho. Tel. 065 061 422. Dobrinja, imam iskustvo. Tel. 062 722
voljno. Tel. 062 713 956. Servis ku}. el. instalacija, ugradnja 936. Kupujem dionice svih firmi i fo-
tno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 Parketarski poslovi, njema~ko isku- ndova, stara devizna {tednja, ratna
 Vr{im sve usluge molerskih rado- bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061
500 037.
205 109.
stvo, kvalitet uz garanciju. Tel. 062 326 Odr`avala bi i ~istila stanove na po- od{teta. Isplata i dolazak odmah. Tel.
 Povoljno i kvalitetno radim grija- va, gletovanje, laminat, kvalitetno i po- 694. dru~ju Sarajeva. Tel. 063 520 538.
voljno.Tel. 061 377 054 Povoljno uz garanciju radimo ter- 061 517 897.
nje, mijenjam konvektore radijatorima Dipl. odgajateljica poma`e u odgo- Firma nudi usluge ~i{}enja stano-
i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 Rainbow dubinsko usisavanje tepi- mo fasade, moleraj, {panski zid. Tel. 061 ju va{e djece kod ku}e. Tel. 063 897 129. Kupujem staru deviznu {tednju, ra-
278 188. va i pos. prostora po dogovoru. Tel. 061 tnu od{tetu, dionice, certifikate, ispla-
800-514, 061 922 476. ha, sjede}ih garnitura. Tel. 061 916 272. Voda, keramika, grijanje, kvalitetno 180 166, 061 266 988.
 Mol. farb. poslovi, povoljno, kvali- ta odmah. Tel. 061 337 593.
 Radim centralno grijanje i prepr- Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Pozovite. Tel. 061 182 737. Staklarski radovi kvalitetno i vrlo
avke grijanja. Tel. 062 316 826. i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. tetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Kupujem staru deviznu {tednju, ra-
 Veoma povoljno prevodim sa engle- povoljno. Tel. 033 536-188. tnu od{tetu, dionice, certifikate, ispla-
 Centralno grijanje, vodoinstalaci- Popravljam sve vrste fri`idera i ra- U~enicima, srednjo{kolcima instr- skog i na engl. jezik. Tel. 061 262 479.
shladne tehnike uz besplatan dola- ukcije iz matematike, fizike, mehani- Vr{im mol. farb. radove, lakiranje ta odmah. Tel. 061 192 036.
je, popravka i monta`a povoljno i kva- Prevozim kombijem razne vrste ro-
litetno. Tel. 061 105 425. zak. Tel. 061 156 825. ke, ma{inskih elemenata. Tel. 033 625- stolarije. Tel. 062 681 161. Kupujem staru deviznu {tednju,
196, Ilid`a. ba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061
 Prevoz putnika luksuznim merce- Prevoz putnika u svim pravcima, 216 925. Vr{im popravke, prepravke, monti- obveznice, ratna od{teta, dionice, ispla-
desovim kombijem na sve destinacije. prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. ^asovi engleskog jezika za djecu i ranje i lakiranje ku}nog namje{taja, sto- ta odmah. Tel. 061 517 897.
odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 Uni{tavamo `ohare 100% efikasno, larije. Tel. 061 250 763.
Tel. 061 862 323. 061 210 832. u va{em stambenom ili pos. prostoru. Kupujem staru deviznu {tednju,
KM. Tel. 061 334 895.
 Profesor matematike sa iskustvom Autoprevoznik kamionom-grajfe- Tel. 061 243 891. Instrukcije va{em djetetu tokom ci- obveznice, ratna od{teta, certifikati, di-
daje instrukcije |acima i studentima to- rom i mini bagerom 5 T, sve vrste isko- Njema~ki jezik - instrukcije i pre- jele godine iz svih predmeta 7, 8 i 9-ti onice, isplata odmah. Tel. 063 351 572.
vod, kucanje svih radova na ra~unaru. Vodoinstalater montira satove za vo- razred. Tel. 062 844 933.
kom godine. Tel. 033 473-574, 061 pa i prevoza. Tel. 061 100 268.
Tel. 523-998, 061 863 559. domjere. Tel. 061 105 425. Kupujem dionice, staru deviznu
382 301. Staklar radi sve vrste stolarskih VKV stolar vr{i popravke vrata, pr- {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358
 Profesorica dr`i ~asove iz matema- Povoljno vr{imo bru{enje i lakira- 344.
 Molersko farbarski radovi, gletova- usluga. Tel. 061 609 947. nje svih vrsta parketa i {ipoda uz gar-
ozora, zamjena baglama, svih vrsta na
tike i fizike. Tel. 033 219-559. plakarima i kuhinjama. Tel. 033 677-
nje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. Mini bagerom radimo ono {to ve- anciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Kupujem norve{ku gusanu pe}
061 262 895. liki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje Radimo termo fasade, profesiona- 589. Jotul (humanitarnu), pla}am 200 KM.
lno i povoljno. Tel. 061 102 126. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc,
 Radim povoljno sve molersko-far- betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 keramika, povoljno i kvalitetno. Tel. Elektri~ar vr{i sve vrste opravki i Tel. 061 400 190.
barske radove, uklju~uju}i i stolariju. 946. Radimo zidanje, {alovanje i krovo- 062 402 122. postavljanje el. instalacija, ure|aja, Kupujem gramofonske plo~e rock
Tel. 061 397 187. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. ve kvalitetno i povoljno. Tel. 033 673- uti~nica. Tel. 063 233 526. i ex YU rock. Tel. 061 244 290.
645. Povoljno, elektri~ar, opravka el.
 Adaptacija stanova i ku}a, postavlja- Organizujem izlete u prirodu Ig- instalacija, sig. ure|aja i razvodnih ta- Prof. francuskog, ovla{teni sudski Kupujem zidne satove i (neis-
nje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. man, Bjela{nica, Jahorina, udobnim Zidam dimnjake za cent. grijanje, bli, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 133 tuma~, vr{i prevode svih vrsta s bosa- pravne mo`e) dijelove, srmali vez, su-
Tel. 061 510 373. Mercedes kombijem. Tel. 033 235- profesionalno, moja skela. Tel. 061 829. nskog na francuski i obratno sa ovjer-
102 126. hozlatice, ~avrme i pe{kire, pe{kune,
 Vr{im prevoz putnika sa klimati- 199. Stolar, opravka, monta`a, izrada ku-
om. Tel. 061 480 069. demirlije, mangale, savat posu|e, se-
ziranim kombi vozilom, {irom BiH i Servis - programiranje, prodaja Ovla{teni prevodilac za engleski. hinja, plakara, namje{taja, vrata, pro- ^istim i odr`avam urednim va{ sta- rd`ade i }ilime Pirot, Sarajevske, sa dva
dalje. Tel. 061 222 310. registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Tel. 061 530 346. zora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463- mb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. lica tanke. Tel. 061 159 507.
 Profesorica instruira matematiku, Serviser rashladne tehnike, popr- Dajem ~asove iz engleskog jezika 353. Tel. 062 760 012. Kupujem deviznu {tednju i ratnu
fiziku i hemiju sve {kole i prvu godi- avljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Med. sestra pru`a usluge infuzija, Nudim pomo} i njegu starih i bole- od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 271
nu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Majstor povoljno malta, betonira, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, snih osoba: obilazak, odlazak u kupovi- 935.
235-141, 061 188 451. {aluje plo~e, stepeni{ta i krov. Tel. 061 kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-
 Izuzetno povoljno ru{imo stare nu uz nov~. naknadu. Tel. 062 760 012. Kupujem staru deviznu {tednju, ra-
 Iskusna profesorica daje instrukci- 269 883. 144.
je iz engleskog i arapskog jezika. Tel.
objekte, renoviramo stanove sa vlasti- ^asovi engl. jezika za osnovce i sr- tne od{tete, dionice, prodajem neu-
tim prevozom. Tel. 062 423 123. Vr{im pranje tepiha i itisona, be- Vr{im popravke, prepravke, monti- ednjo{kolce, uspjeh zagarantovan. Tel. lo`ene certifikate. Tel. 061 140 521.
033 611-023. splatna ku}na dostava. Tel. 061 922 937. ranje, lakiranje ku}nog namje{taja i sto-
 Kamionom povoljno prevozim sve 066 917 391. Kupujem sve vrste dionica i akci-
 Rigips, el. instalacije i moleraj ra- vrste gra|evinskog materijala, pije- Elektri~ar, odr`avanje postoje}ih i larije. Tel. 061 250 763.
dim povoljno. Tel. 066 205 286. Dubinsko pranje }ilima, namje{ta- ja sa sarajevske i banjal. berze, ratna
ska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. ugradnja novih elektroinstalacija. Tel. ja, auta sa prof. ma{inama. Tel. 033 557- {teta, Telekom, stara dev. {tednja i dr.
 Elektri~ar - usluge el. instalacija, Ku}na dostava DVD filmova i se- 062 522 014. 720. Tel. 033/611-067, 061 188 488.
interfoni, alarmi, gromobrani, el. uslu- rija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Iskusan profesor daje instrukcije iz
ge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Tel. 063 191 701, Sarajevo. matematike za osmo{kolce, a radi upi-
 Instruiram matematiku uspje{no. Voda, keramika, centralno grijanje, sa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237.
Tel. 061 841 439. zidane kade, uz garanciju i povoljno. Instrukcije gitare, violine i so-
Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
 Vr{im prijevoz putnika po BiH i na Tel. 061 182 737. lfe|a. Tel. 066 845 342. Ponuda-potra`nja
more. Tel. 061 434 374.
 Vodoinstalater obavlja sve vrste vo-
 Postavljamo parket, {ipod, brusimo
bezpra{inskom ma{inom i lakiramo.
 Molujemo stanove u 1 danu, cije-
na za garsonjere 150, jednosoban 200, PAJA TAXI tra`i 5 voza~a sa
Dnevni avaz
doinstalaterskih usluga, opravke, ada- Tel. 061 431 810. dvosoban 300, trosoban 400 KM. Tel. polo`enim dr`avnim ispitom i
ptacije. Tel. 061 696 133. Kompletna adaptacija stana. Tel. 061 965 054. radnim iskustvom. Tel. 061 379
 Kompletnu adaptaciju, moleraj, ri- 062 316 911. Elektri~ar, izvodim sve vrste el. ra- 393, 033 412-315. 17903-1tt Tekst.................................................................................
gips, prezide, keramiku, laminat. Tel. Elektri~ar otklanja kvarove. Tel. 062 dova, kvarovi, nove instal., itd. Tel. 061
062 226 904. 316 911. 398 483.
 Restoranu u centru potrebne 2
...........................................................................................
 Iscjeljenje duhovnim putem po Iskusan prof. (simult. prev.), prevo- Instrukcije - matematika - uspje{no djevojke na poslovima poslu`iva- ..........................................................................................
o~enju Brune Groninga, medicinski di na engleski stru~nu literaturu i te- i povoljno. Tel. 061 571 973. nja. Odli~ni uslovi. Mob. 061 147
dokazivo. Tel. 062 256 376. hni~ku dokumentaciju. Tel. 062 757 VKV stolar vr{i popravku vrata, pr- 517. 18075-1tt Telefon/adresa...........................................................
.
 Kvalitet i garancija, sve vrste bra- 808. ozora, zamjena baglama, svih vrsta na
varije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 kuhinjama, plakarima. Tel. 033 677- Pobolj{ajte ili zapo~nite posao Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase),
 Njema~ki jezik - instrukcije i pre- bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i
901. 549.
vod, kucanje radova na ra~unaru. Tel. 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo
 @ohare, stjenice, `ute mrave i 523-998, 061 863 559. Uni{tavamo `ohare, moljce, mrave,
oglasi Dnevni avaz srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. 43
44 Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. 45
Dana 1. 12. 2010. navr{ava se
POSLJEDNJI POZDRAV godina dana od smrti na{eg U mom srcu i u mojim Dana 1. 12. 2010. navr{ava
dragog
mislima se 15 godina kako nije s
majci na{e radne kolegice Slavice Jak{i} nama na{ dragi

ZIFE GOJAKA MIRSADA


Vrijeme koje prolazi ne uma- (LJUMANOVI]) SEAD
njuje tugu i bol za tobom. ^EKI] ARNAUTOVI]
Te{ko je izbrisati sje}anje na
ANKA JAK[I] tebe. Sa tobom je oti{lo veliko 2008 - 2010.
srce u kom je bilo mjesta za
sve nas. Neka ti Allah d`.{. po- S ljubavlju, nosimo nei-
dari lijepi d`ennet. zbrisivu uspomenu i
Raska sje}anja na tebe.
Kolege iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Tvoji najmiliji: supruga Ba-
Bosne i Hercegovine hta sa sinovima, k}erkom,
snahama i unu~adima 15421-1nd` PORODICA
N 18129-1tt
18133-1tt

Dana 1. 12. 2010. navr{avaju se tri godine od preseljenja na ahiret na{e drage i jedine Pro{lo je {est tu`nih mjeseci otkako nas je iznenada napustila na{a draga
k}erke i sestre

ALME (OMERA) KRU[KONJA


iz Mostara prim. dr. SVETLANA NIKOLI]
Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te prerano izgubili.
U na{im srcima ostat }e{ zauvijek voljena, a u mislima nikad Sa ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo uspomenu na tebe.
zaboravljena.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet
tvojoj plemenitoj du{i. KOLEKTIV SLU@BE ZA KO@NE BOLESTI KB ZENICA
548-1ze
Tvoji najmiliji: mama Azra, otac Omer i brat Nedim 245-1mo

Dana 1. 12. 2010. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{e


Dana 1. 12. 2010. navr{avaju se 3 tu`ne godine otkako Dana 1. decembra 2010. navr{avaju se 3 godine otkako je drage mame, supruge, punice i bake
nije sa nama na{a draga preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac i dedo
prim. dr.
ALMA (OMERA) SVETLANE NIKOLI]
KRU[KONJA Draga na{a maki, evo {est mjeseci
Draga Almice, ADIL BEKRIJA poku{avamo nau~iti `ivjeti bez
Nedostaje{. tebe korak po korak. Padamo, pa
Vrijeme prolazi, ali uspomene na se dignemo, opet posrnemo, pa
tebe zauvijek ostaju u mom srcu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari tako unedogled. Te{ko je, preeee-
Neka ti dragi Allah d`.{. podari li- lijepi d`enet i vje~ni rahmet. eeeeete{ko hodati bez tvog oslo-
jepi d`enet i vje~ni rahmet. nca. Tuga se ne umanjuje, `ivimo
sa boli, `ivimo, jer dok `ivimo mi, `ivi{ i ti.
Teta Fahira Tvoja supruga Halima, k}erke, zetovi i unu~ad
246-1mo 15426-1nd` Zauvijek tvoje k}eri Tatjana i Andrea, suprug Milenko,
zetovi Zoran i Haris, te unuke Tijana i Ena
541-1ze

TU@NO SJE]ANJE
SJE]ANJE Danas, 1. 12. 2010. navr{avaju se tri godine otkako je na ahiret
preselila na{a voljena
ALMA (OMERA) ALMA (OMERA)
KRU[KONJA KRU[KONJA
Dana 1. 12. 2010. navr{avaju se 3 iz Mostara HARIS HASANBEGOVI]
tu`ne godine otkako izgubi svoju vo-
ljenu Almu! Postoji ne{to {to nikada Draga tetkina princezo, ljepotice na{a,
umrijeti ne}e, ponos i stalno sje}anje na tebe. Bol nije u pro|e jo{ jedna tu`na i bolna godina otka- Danas se navr{ava godina dana otkako
rije~ima, nego u srcu gdje }e zauvijek i ostati. Vrijeme ne ko nisi sa nama.
Tako nam nedostaje{! nisi s nama. Te{ko je opisati svu tugu i bol u na{im srci-
bri{e tugu i bol, samo je pove}ava. Uvijek }u se sje}ati ma. Nikad zaboravljen, zauvijek voljen.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima, biti dio na{ih `ivota, dio na{ih
tvoje ljubavi, ponosa i pa`nje. najljep{ih uspomena, na{ih sretnih dana.
Molim Allaha d`.{. da ti podari d`enet. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni ra-
hmet. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka ti je
Tvoj voljeni Elvedin sa porodicom Hasi} Tvoji: tetak D`inah Voljevica, tetka Edina, ro|aci-bra}a Nihad i
Haris sa Melisom 242-1mo
vje~ni rahmet.
243-1mo

Tvoj Meris sa ocem, majkom i bratom


Danas se navr{avaju tri Danas se navr{avaju tri Dana 1. 12. 2010. SJE]ANJE 18127-1tt
godine otkad je preselila godine otkad je na ahiret navr{avaju se 3 godine
na ahiret na{a draga preselila na{a draga od smrti
SJE]ANJE

na na{e
roditelje
nanu i dedu

ALMA ALMA ISMET


ISMET
KRU[KONJA KRU[KONJA (MUSTAFA)
(MUSTAFA)
MUJEZIN HAJRO [AHIJA, HAJRO
Sje}anje na tebe je zauvijek MUJEZIN
urezano u na{im srcima. Zauvijek }e{ ostati u 2007 - 2010. ro|. [AHINOVI] ADEM
Sa ljubavlju i po{tovanjem
Pamtimo te po dobroti i na{im srcima kao najljep{i ~uvamo sje}anje na tebe. 1. 12. 2004 - 1. 12. 2010. 13. 6. 1996 - 1. 12. 2010.
ljubavi za sve nas. cvijet. Godine prolaze, ali tvoj
Molimo dragog Allaha duh i dobra djela jo{ `ive i
Neka ti Allah d`.{. podari Neka ti dragi Allah d`.{. d`.{. da ti podari lijepi
d`ennetske ljepote i vje~ni podari vje~ni D`ennet. zauvijek }e `ivjeti u meni. Jo{ uvijek isto boli, jo{ uvijek isto nedostajete.
d`enet.
rahmet. Tvoji: porodice Sad`ak, Tvoja supruga Zema sa
Tvoji: Zarema, Asim, Medar, Hasi} i Boloban Tvoja unuka Mirela sa po- S ljubavlju i po{tovanjem,
djecom rodicom
Amina i Haris 2381-mo
18132-1tt
Va{a djeca i unu~ad
229-1mo 18132-1tt 15386-1nd`
46 Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz

Dana 2. 12. 2010., u ~etvrtak, navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

RIJADA (MEHMEDA) VELAGI]A

Obavje{tavamo porodicu, prijatelje i kom{ije da }e se dana 2. 12. 2010. godine, u ~etvrtak, u 14.30 sati prou~iti tevhid u ku}i `alosti, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a 25.

Porodica
15429-1nd`

Prvog decembra 2010. navr{ava se pola godine od kada je prestalo da kuca srce Dana 1. 12. 2010. navr{avaju se dvije godine otkako je na ahiret preselila na{a draga
na{e voljene supruge, majke, bake, sestre i punice

prim. dr. SVETLANE NIKOLI] ZINETA - RASIMA - HOD@I]


Oti{la si tako prerano, nenadano i brzo da jo{ nismo uspjeli da se pomirimo sa tvojim nestankom.
O~ekujemo te svaki dan da nam se pojavi{, donese{ svoj topli osmijeh na lijepom licu, da nas pomi- Na{u majku, Zinetu vole unuke Iman, Hena i Naida
luje{ svojim nje`nim rukama, da unese{ radost u na{e `ivote.

Na`alost, neumitna sudbina nas je osvijestila da nam se ne}e{ vratiti, {to je unijelo neizmjernu bol i S du`nim po{tovanjem uvijek pamtimo tvoj vedri lik i tvoju dobrotu.
tugu u na{a srca, koji }e trajati sve do kraja na{ih `ivota, a ujedno u~ini}e nas sretnim {to smo imali Da ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
priliku da `ivimo sa tako divnom osobom punom iskonske dobrote, neizmjerne ljubavi za svoje na-
jbli`e, sve ljude iz svog okru`enja, za svoje mnogobrojne pacijente.

Tvoji: suprug Milenko, k}erke Tatjana i Andrea, unuke Tijana i Ena, sestra Ljiljana, zetovi Zoran, Suprug Enver, sinovi Almir, Eldin, Adnan te snahe Sorina, Nizama i Nermina
Haris i Muhamed 549-1ze 15430-1nd`

oca SJE]ANJE majku


TU@NO SJE]ANJE na na{e drage roditelje

na iskrenog prijatelja

HARISA (RASIM) HASANBEGOVI]A


1. 12. 2009 - 1. 12. 2010.
S po{tovanjem se sje}amo tebe i tvog prijateljskog odnosa prema
na{oj firmi i radnicima.
NALO AHMO NALO MU[A
Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti
Dana 2. 12. 2010. godine navr{avaju se 52 dana od Dana 2. 12. 2010. godine navr{ava se
rahmet. kada je preselio na ahiret na{ dragi otac. 18 godina i 6 mjeseci od kada je preselila na
ahiret na{a draga majka.
Almasa, Zijo i uposlenici firme „Elkor“ - Vogo{}a
18137-1tt Tevhid }e im se prou~iti 2. 12. 2010. godine u 12.00 sati u ku}i rahmetlija u Gornjoj Crn~i u Vi{egradu.
15431-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

dobrom prijatelju i poznaniku

NID@O - NIKOLA \OR\I]


S po{tovanjem,
Uposlenici PROVINGA

Majci SJE]ANJE
Dana 1. 12. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana kako je preselio na ahiret moj drug
AMIRA KRKA
Draga majko, bila si na{a zvijezda vodilja, na{e uto~i{te i za radost i
za tugu. Dobrota, plemenitost, ljubav kojom si zra~ila i ljubav koju si RIJAD VELAGI]
nam pru`ila, pratit }e nas ~itav `ivot. Bila si {to mnogi ne mogu, {to
mnogi ne znaju, {to bi mnogi `eljeli.
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i veliki rahmet, a meni sabur.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enetski mir i ljepotu koju zaslu`uje{.
O`alo{}en tvoj Bunar Bejdo (Bosanski gazija) kako si me zvao
18135-1tt
Tvoji sinovi: Rusmir, Adnan i snaha Edisa
18128-1tt
Dnevni avaz Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. 47
Dana 1. 12. 2010. navr{ava se {est i po godina od kada je preselio na ahiret na{ voljeni
SJE]ANJE

MUNIFER - ZIJO - BRAJEVI]


MIRSADA ^EKI], ro|. LJUMANOVI]
Vrijeme prolazi, ali nikada ne mo`e pro}i ljubav prema tebi i sje}anje na tvoju
1. 12. 2008 - 1. 12. 2010. plemenitost i dobrotu.

S ljubavlju i po{tovanjem, Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
Porodica Land`o
18122-1tt
Porodica Brajevi}

18089-1tt

SJE]ANJE Dana 1. 12. 2010. navr{ava se Dana 1. 12. 2010. navr{ava


godina od preseljenja na ahir- se godina dana od prese-
na na{e TU@NO SJE]ANJE et na{eg dragog unuka
najdra`e ljenja na ahiret na{eg vo-
ljenog unuka

HARIS (RASIMA)
HARIS (RASIMA) HARIS (RASIMA)
AZIZ BURUN^EVI] SENIJA BURUN^EVI] HASANBEGOVI]
HASANBEGOVI] HASANBEGOVI]
31. 10. 2003 - 1. 12. 2010. 1. 12. 2001 - 1. 12. 2010. Sa po{tovanjem i dubo- Dragi Harise, {to nas ucvijeli i Dragi na{ Harise, tvojim
tugu unese u na{a srca i preranim odlaskom osta-
kim saosje}anjem dijelimo `alo{}u ispuni na{ dom. Nema
Sve dok `ivimo ne}emo i ne mo`emo zaboraviti va{u plemenitost, dobrotu i tugu sa njegovim rodite- vio si nas u bolu i suzama.
te da nam onako razdragan
ljubav koju ste nam nesebi~no poklanjali. ljima. otvori{ vrata i upita{ {ta radi- Ne zaboravljamo te, prisu-
Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet va{im mo. Dok `ivimo ranu nosimo tan si u na{im mislima.
plemenitim i ~istim du{ama. koja ne zacijeljuje. Allah ti podario lijepi
Du{a ti se u d`enetu na{la. d`enet i vje~ni rahmet.
Porodica Kosovac: Hafiza Tvoji: nana-majka Devla i de-
S ljubavlju, i Suljo sa djecom da Ibrahim Tvoji: nana Ziba, dedo
Porodica 15373-1nd` 15373-1nd`
D`emal i daid`a Emir
18018-1tt 15373-1nd`

Dana 1. 12. 2010. godine navr{ava se dvadeset godina od


Dana 1. 12. 2010. navr{ava se
Dana 1. 12. 2010. navr{ava se 12 tu`nih mjeseci od prerane smrti prerane smrti na{eg dragog supruga, oca, djeda godina od preranog preselje-
na{e drage supruge i majke nja na ahiret na{eg voljenog
IBRO (ABDULAH) KUKI]
Hvala ti za sve {to si nam pru`io za
MILADE (IBRAHIM) GOTOVU[A, svoj kratki `ivot. Vrijeme prolazi, tuga
i bol su sve ve}i. Ni{ta nije vi{e isto
ro|. SARA^EVI] bez tebe. Bio si i osta}e{ zauvijek u
na{im mislima i srcima.
Velika bol i praznina u du{i svjedo~e da smo ostali uskra}eni za jednu veliku ljubav, Neka je vje~ni rahmet tvojoj dobroj i
dobrotu i pa`nju koju si nam nesebi~no davala. plemenitoj du{i.
Zauvijek tvoji: suprug Ferid, sinovi Adnan i Armin i porodica Osmanba{i} sa djecom S ljubavlju i po{tovanjem,
15413-1nd` Porodice: Kuki}, Lubu{i} i Jahi} 18091-1tt

SJE]ANJE HARISA (RASIM)


HASANBEGOVI]A
SJE]ANJE
na voljenog oca i supruga
MIRSADA ^EKI], ro|. LJUMANOVI] Dragi na{ Harise, sa ljubavlju
~uvamo uspomenu na tvoj ve-
1. 12. 2008 - 1. 12. 2010. dri i `ivahni lik. Tu`na je po-
MUNIFER BRAJEVI] misao da si oti{ao u cvijetu
Sa neizmjernom ljubavlju sjetim te se svakog dana. mladosti, i ostavio svoje drage
ZIJO da vje~no tuguju. Neka ti je
veliki rahmet.
1. 6. 2004 - 1. 12. 2010.
D`emila Omeragi}
15402-1nd` Tvoji: daid`a Edin, daid`ini-
S ljubavlju, Jasmin i Diana ca Nurida, ro|aci Tarik i Mi-
18117-1tt
dhat 15373-1nd`

SJE]ANJE

PEJI]
Dana 1. 12. 2010. navr{ava se 6 mjeseci otkako je preselila na ahiret na{a draga mama,
nana i svekrva

MUNIRA HRNJI], ro|. ^U^AK


Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe i sje}ati se tvoje dobrote,
plemenitosti i ljubavi kojom si nas darivala.

JANKO VUKOSAVA Tevhid }e se prou~iti dana 3. 12. 2010. u 11.15 u d`amiji, Donji Had`i}i.
1981 - 2010. 2001 - 2010.
Tvoji sinovi, snahe i unu~ad
S ljubavlju i po{tovanjem, uvijek u na{im srcima. 15418-1nd`
Porodica 15392-1nd`
48 Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz

SJE]ANJE

Na dana{nji dan 1. decembra 1992. godine osnovana je 314. slavna brdska


brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine

Povodom 18. godi{njice formiranja s ponosom se sje}amo

[EHIDA I POGINULIH BORACA


MIRSADA ^EKI], ro|. LJUMANOVI] 314. SLAVNE BRIGADE
1. 12. 2008 - 1. 12. 2010.
koji su svoje `ivote dali za odbranu suverenosti i nezavisnosti na{e domovine
Pusti{e za Bajram na radiju „karanfile, cvije}e moje...“
Sjetila sam se kako si je voljela i pjevala kad bi ~ula.
Bosne i Hercegovine
@elim te nasmijanu i veselu zauvijek sa~uvati u svojim sje}anjima.
NEKA IM JE VJE^NI RAHMET, SJE]ANJE I DU@NO PO[TOVANJE
Maca, Pe|a i Isak
Odbor za obilje`avanje zna~ajnih datuma
15371-1nd` odbrambeno-oslobodila~kog rata 1992 - 1995. u op}ini Zenica
547-1ze

SJE]ANJE
SJE]ANJE
na na{u milu

MIRSADA ^EKI], ro|. LJUMANOVI] MIRSADU ^EKI], ro|. LJUMANOVI]


1. 12. 2008 - 1. 12. 2010. 1. 12. 2008 - 1. 12. 2010.
I kad `ivot utihne, voljeni `ive.
I dvije godine pro|o{e a moja du{a zale|ena 1. 12. 2008. osta ista. Hatma dova }e se prou~iti istoga dana u `enskoj medresi u 17 sati.

Safija Vole te tvoji


Enver i Nejra
15371-1nd` 15371-1nd`

SJE]ANJE Dana 1. 12. 2010. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg sina jedinca

Danas se navr{ava 1 godina otkako je na{ dragi

HARIS (EDINE i RASIMA) HASANBEGOVI]


Dragi na{ jedini sine,
RA[ID (ASIMA) HANJALI] Bol koji osjetismo onog kobnog trenutka, nikad ne}e prestati dok god `ivimo. Poslije
svakog bu|enja pomislimo, sanjamo li jeziv san. Ne, nije san, ve} gorka istina da smo
preselio na ahiret. izgubili na{u nadu i na{u radost.
Neka ti Allah d`ele{anuhu otvori d`entske kapije i podari njegove ljepote.
Sa velikom ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Vje~no sa tugom u srcima

O`alo{}eni: sestra Mersema, zet Hajrudin, sestri}i Almir i Ermin sa porodicama Tvoji: mama Edina i otac Rasim
18070-1tt 15372-1nd`

Dana 1. 12. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci SJE]ANJE SJE]ANJE


od smrti na{eg dragog oca, djeda, svekra i punca Dana 1. 12. 2010. navr{ava se
godina otkako nisi sa nama

MIRSAD (MUJO)
SARA^EVI]
ANTONIJE (STANOJA) Vrijeme ne ubla`ava tugu, ono nije ZIJO BRAJEVI]
lijek, ono je samo nijemi svjedok 1. 6. 2004 - 1. 12. 2010.
ALEKSI] na{e boli. Ma koliko te voljeli nismo te mogli sa~uvati od
smrti, ali te mo`emo sa~uvati od zaborava. Po dobrom
pamtiti i s ljubavlju jer si ti to zaslu`io. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj do- dobrotu i plemenitost.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. broj du{i vje~ni rahmet.

Tvoja djeca sa porodicama Tvoji: supruga Zdenka i sin Stjepan Fata, Toni i Suad
15411-1nd` 15200-1nd` 15400-1nd`
Dnevni avaz Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. 49
Dana 1. 12. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je
Na{oj POSLJEDNJI SELAM preselila na ahiret na{a draga

EMINA HAD@IBEGOVI], ro|. BRAJI]


AMIRA KRKA AMIRA KRKA iz Travnika
Ti si uljep{ala na{ `ivot, ispunila ga Rije~i ne mogu izraziti tugu i pra- Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari sve d`ene-
sre}om, svaki dan sve ve}om!!! zninu koju osje}amo tvojim odla- tske ljepote i vje~iti rahmet tvojoj du{i.
skom. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih Tvoji sinovi: Nedim i Adnan, k}erka Nermina, unuci
Ostalo je jo{ toliko ljubavi u nama, kome je sada dati?? najljep{ih sje}anja. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti po- Dino, Mehmed, Amina i Fatima, snahe \ena, Azra i Ru-
dari lijepi d`enet. smira
Bogatstvo je bilo imati te, a tuga izgubiti te. Zauvijek tvoji: Amir, Fatima, Abdul, Aida, Semir, Alisa, Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, ul. Poturmahalska
Sumeja sa djecom 32, Travnik, 1. 12. 2010. godine iza jacije namaza.
Tvoji: brat Mensud, snaha Jasna i brati~na Vildana 18128-1tt 7-1tr
18128-1tt

Dana 1. 12. 2010. navr{ava se 20 godina od


smrti na{eg supruga, oca, punca i dede Dana 1. 12. 2010. navr{ava se godina otkako je preselio
POSLJEDNJI POZDRAV
na ahiret na{ dragi

SEAD (SALKO)
IBRE (ABDULAHA)
teti ANKI JAK[I] MUMINOVI]
KUKI]A Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
majci na{e drage kolegice Slavice d`enet i vje~ni rahmet.
Smrt nije pitala koliko te volimo i koliko }e{ nam nedostajati. Nismo Supruga Jasminka, sinovi Damir,
te mogli zadr`ati, niti spasiti, ali te ne}emo nikada zaboraviti. Neka Emir i Admir, snaha Mirela, unuka
te u ti{ini vje~nog svijeta prati na{a ljubav ja~a od smrti i zaborava. Kristl, brat Mihrudin, punac Be}ir i
Sektor za izbjeglice, raseljene osobe i stambenu politiku Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. punica Bahra, {ura Jasmin i snaha Hajke i familija Memi}
17962-1tt
Supruga Devla, k}erka Hanka, zet Vejsil Jahi}, unuke Nerma i Selma
18134-1tt 15433-1nd`

Dana 1. 12. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od smrti


na{eg dragog supruga, oca i dede
SJE]ANJE
Dana 1. 12. 2010. navr{ava se 40 dana otkako je na{a draga
na na{eg dragog i jedinog
had`i KASIM (RASIM)
SARA^
NERMINA PLEHO HUREMOVI] ]ERIMA Nisi sa nama, ali `ivi{ i vje~no }e{
`ivjeti u na{im srcima.
1. XII 1992 - 1. XII 2010.
preselila na ahiret.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
d`enet i vje~ni rahmet.
S nje`nim sje}anjem, neizmjernom ljubavi i
neprolaznom tugom. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.
Porodice: Sara~, Gavranovi}, Ajanovi}, Muratovi}
18118-1tt

Zauvijek te vole: mama, tata i sestra sa porodicom Sin Ibro, Almedin, Nermina, Almira i Amar
15383-1nd`
18104-1tt

SJE]ANJE
Dana 1. 12. 2010. navr{ava se 7 tu`nih i bolnih dana od na na{u dragu prijateljicu gospo|u
smrti moje drage i nikad pre`aljene majke Dana 1. 12. 2010. navr{ava se godi-
na dana kako nije sa nama
SOFIJA (DU[AN)
@DRALI], ro|. [U[I] ESMU IBRI[IMOVI]
Draga moja majko, oti{la si i osta-
vila veliku prazninu u mom srcu. [ARAC (MUSTAFE)
Svaki sekund bez tebe dug mi je AHMET S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo
kao godina. uspomenu na tebe.
Hvala ti na svakom toplom osmije-
hu, osmijehu koji mo`e pru`iti sa- Ahmi}u, volimo Te i mnogo nam nedostaje{. Tvoje prijateljice: Remza i Raza
mo majka. 1284-1tz
Nikada te ne}u i ne mogu zaboraviti.
Tvoja porodica
Vje~no neutje{na k}erka Biljana 18125-1tt
18124-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom ocu i dedi
Dana 1. decembra 2010.
navr{ava se 7 dana od
POSLJEDNJI POZDRAV smrti na{e drage
had`i IBRI ZEKOVI]U
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljuba-
majci na{e kolegice Alme vlju pominjati, u srcima nositi, uspomenu na tebe ~uvati.

Tvoji: sin [erif i unuci Mirza i Nino Zekovi}

18154-1tt
STOJANKA -
STANA (BOTI])
ZLATI RAMEZI] KARABATAK
Draga tetka
@ivot nestaje u trenutku,
ali sje}anje zauvijek osta-
je, bol nije u suzama, ni u STOJANKA - STANA
rije~ima, bol je u na{im (BOTI]) KARABATAK
srcima, gdje }e{ ostati za-
uvijek voljena i nikad za- @ivi{ u na{im srcima i mislima kao
Kolege iz PricewaterhouseCoopers d.o.o. boravljena. najljep{a uspomena. Veliko hvala na
Tvoji najmiliji: suprug nesebi~noj ljubavi, istinskoj dobroti i velikoj plemenitosti.
Gojko, sin @eljko, k}erka
N @eljka, snaja Stoja, zet Jo- Tvoji: sestri}i i sestri~ne Mladen, Bojan, Aleksandar,
van i unu~ad Milo{, Stra- Miroslav, Milka, Rada, Snje`ana, Svjetlana, Vera, Vesna,
hinja, Sandra, Vladana, Miladinka, Dijana, Adrijana i Mirjana sa porodicama
Mirjana i Dragana 15442-1nd`
15442-1nd`
50 Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

ZLATI (FEHIMA) RAMEZI], ro|. NJEM^EVI]

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet.

Tvoji: suprug Suad, k}erka Alma, sin Alija i svekrva Sadija


18153-1tt

TU@NO SJE]ANJE
Dana 1. 12. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV
kada je preselila na ahiret na{a draga
majci na{eg druga Armena
MUNIRA SOKOLOVI],
ro|. KURTOVI]
Dani prolaze, ali sje}anja nikad ne
blijede. Nema rije~i da bi se iska- ZLATI RAMEZI]
zala tuga i bol koliko nam nedo- MAHIRA KARI]
staje{.
Da ti dragi Allah d`.{. podari lije-
pi d`enet i sve d`enetske ljepote.
U~enici I4 sa u~iteljicom Lara, Enko i Adi
Tvoji najmiliji: suprug Zijo, sin \emo, snaha Alma i 18153-1tt
unu~ad Ajdin i Ajla 15444-1nd` 15447-1nd`

IN MEMORIAM POSLJEDNJI SELAM

Danas, 1. 12. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana kako je na{oj supruzi, majci i nani
na{ dragi kolega i prijatelj preselio na ahiret

AMIRA (SMAJO) KRKA ro|. KLAPUH


NUSRET ZUKI] @UTA
S po{tovanjem se sje}amo njegovog lika i molimo dragog Allaha da mu Zauvijek }emo te se sje}ati po tvojoj dobroti i plemenitosti.
podari vje~ni rahmet i D`ennet. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Uposlenici firme „NN“ COMPANY doo Zenica Suprug Mirsad (@uti), sinovi Rusmir i Adnan, snaha Edisa, unu~ad Mirza i Arijan
551-1ze 18161-1nd`

POSLJEDNJI SELAM Prvog decembra navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage

ocu na{eg radnog kolege

had`i HASAN (AHMED) BEGOVI] MIRSADE ^EKI], ro|. LJUMANOVI]

JKP „Komunalac“ d.o.o. Had`i}i


N S ljubavlju i po{tovanjem, porodica [erbo
15443-1nd`

Navr{ilo se {est mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog POSLJEDNJI POZDRAV


PIHLJAK had`i IBRAHIMA
sina SALIHA
ZLATA RAMEZI]
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica
Radne kolege UniCredit Bank
Tevhid i hatme dove }e se u~iti dana 2. 12. 2010. godine iza jacije namaza u 18.00 sati u Poslovnica 18 Sarajevo
Gazi Mehmed begovoj d`amiji na Bistriku, ulica
Bistrik medresa. 15445-1nd`
18155-1tt
Dnevni avaz Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. 51

Dana 1. 12. 2010. godine navr{ila se godina dana od prerane smrti na{e drage

ESME IBRI[IMOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u subotu, 4. 12. 2010. godine, poslije podne namaza, u [arenoj d`amiji - na Skveru u Tuzli.

Porodica Ibri{imovi}
1280-1tz

POSLJEDNJI SELAM
Dana 1. 12. 2010. godine navr{ila se godina dana od prerane smrti na{e drage
Dana 1. 12. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kako nas je napustio na{ dragi mame, punice i nane
suprug i otac

RAMIZ (MU[AN) \IPA ESME IBRI[IMOVI]


Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet.
Tvoji: Sadija i Kenan Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

TEVHID }e se prou~iti u subotu, 4. 12. 2010. godine u 12.00, iza podne


namaza u d`amiji Bakije - Ba{~ar{ija. Berina, Damir, Bakir i Naida
18145-1tt 1285-1tz

SJE]ANJE
Dana 1. 12. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od na drage Sa `alo{}u smo primili vijest da je na{a poslovna saradnica
preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve, nane i roditelje i prijateljica
pranane

]ERIME - ]IME
HUREMOVI], ZLATA RAMEZI]
ro|. @IVOJEVI]
Bol nije u rije~ima ve} u srcu gdje }e{ preminula dana 30. 11. 2010. godine
ostati voljena i nezaboravljena. RIFETA AJANI], AHMET
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u ro|. ZVIZDI] AJANI]
subotu, 4. 12. u 15 sati, Alipa{ina 189. Njen plemeniti lik pamti}emo s ljubavlju i po{tovanjem,
1. 12. 1984 - 1. 12. 2010. 16. 4. 1996 - 1. 12. 2010.
Zauvijek tvoji: sin Enes sa porodicom S ljubavlju i po{tovanjem, Kolektiv firme „MIBRAL“ d.o.o. Sarajevo
18138-1tt Mensur i Mensura sa porodicama N
248-1mo

Dana 1. 12. 2010. godine navr{avaju se tri tu`ne godine Dana 1. 12. 2010. godine navr{avaju POSLJEDNJI POZDRAV
od smrti na{e drage se 3 godine kako nije sa nama na{a dr-
aga prijateljica
velikom ~ovjeku, iskrenom prijatelju
ALMA (OMERA)
ALMA (OMERA) KRU[KONJA
KRU[KONJA Ako je smrt ja~a od `ivota, draga na{a JUSUF - PAVO URBAN
prijateljice, nije mo}nija od sje}anja
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo na tebe, tvoju dobrotu, plemenitost i sve ono {to si nam Rije~i su suvi{ne.
uspomenu na Tvoj dragi lik i molimo dragog Allaha da podarila.
ti podari lijepi d`enet. Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i.
Tvoji prijatelji: Jasmina, Amela, Sanel i Sedin ^lanovi Konji~kog kluba
Tvoji: Eniz, Edina, Tid`a, Fatima, Amela i Behid`a „BASQUIL“ Sarajevo
249-1mo 247-1mo
PTT

SJE]ANJE Dana 1. 12. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od SJE]ANJE


na na{eg dragog smrti na{eg dragog

ISMETA MALJI]A MUHAMEDA KADI]A


1. 12. 2008 - 1. 12. 2010. SUADA KUNALI],
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima.
ro|. ALIJAGI]
Pro{le su dvije godine, a sje}anja na
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi 1. 12. 2001 - 1. 12. 2010.
tvoj dragi i plemeniti lik ostaju zauvijek u na{im srcima.
d`enet i vje~ni rahmet.
Zehra, Midhat, Fadila, Aida, Azra, Nihad, Rijad, Tarik i Nedostaje{ nam
Tvoji najmiliji Tvoji Sabrina i Alen
Bakir 15439-1nd`
18149-1tt 18139-1tt
52 Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz

Dana 1. 12. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kako nisi sa nama na{a voljena, draga i nikad zaboravljena majka

had`i [EMSA-hanuma BILALOVI]


Bolno i tu`no vrijeme prolazi bez Tebe. Bezbroj si plemenitih djela u~inila, ne samo za nas, nego i za sve ljude koji su te poznavali.
U na{im srcima i mislima uvijek }e{ biti prisutna. Tvoj dragi lik i plemenita du{a `ivjet }e zauvijek sa nama.
Molimo dragog Allaha d`.{. da Tvoja djela nagradi d`enetskim ljepotama.
Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 2. 12. 2010. godine u 15.00 sati u ku}i merhume, ulica Maguda br. 10.

Tvoje k}erke Edina, Emina i Lejla sa porodicama 18146-1tt

Dana 1. 12. 2010. navr{avaju se 2 tu`ne godine

ISMET (SALKO) MALJI]


(1948 - 2008)
Da nam zajedni~ki trenuci nisu bili tako lijepi, sada ne bi tako nedostajali.

Tvoji: supruga Mirzija, djeca Mirnesa, Mirnes i Mirsela


15436-1nd`

SJE]ANJE SJE]ANJE

Dana 29. novembra 2010. navr{ila se godina dana od smrti na{e drage Navr{ila se godina dana od smrti na{e drage mame i nane
mame, nane i punice

ASIME KAHRICE, ro|. ^ELJO ASIME KAHRICE, ro|. ^ELJO


S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik.
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima.
K}erka Amra, zet Dragan i unu~ad Aljo{a i Mia
K}erka Sabina i unu~ad Mirza i Ismar
18148-1tt
18148-1tt

Dana 1. 12. 2010. godine na- POSLJEDNJI SELAM Danas, 1. 12. 2010. godine na- Pro{la je godina dana otkad
vr{ilo se 11 godina od smrti na{em dragom ocu, puncu i vr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{ dragi
na{eg dragog sina, brata, dje- nije sa nama na{ dragi SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV
dedi
vera i amid`e
majci na{eg
{kolskog druga

HIDAJEM ZLATA RAMEZI]


had`i IBRO HIDAJEM KLA^AR (HAMDIJA)
MIRSAD (ISMET) Te{ko je `ivjeti i gledati u ovaj
(MURAT) svijet, u poznata lica, a ne vi- KLA^AR
HUSANOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari sve
ZEKOVI] djeti tebe kojeg toliko volimo. NERMIN PLEHO
Zauvijek }emo te se sje}ati po Utjeha ne postoji, samo pra- Dragi brate Hi}o! II5 sa razrednicom
d`enetske ljepote. znina, tuga i bolna istina da
Vje~no }e{ biti u na{im srcima. tvojoj dobroti i plemenitosti. Vi{e nikad ne}e biti isto kao Elvirom Kukuljac
Neka ti Allah d`.{. podari lije- nisi vi{e sa nama. nekad s tobom.
Tvoji: mama Sadeta, brat Ze- Molimo dragog Allaha da tvo- Raja: Vaca, Enko, Srle, Druga gimnazija Sarajevo
jnil, snaha Lidija i brati}i El- pi d`enet, a du{i vje~ni ra- A samo Allah d`.{. zna koliko
hmet. je veliko srce i dobru du{u na- nam nedostaje{. Emica, [kija, Ani, Pejo
dar sa suprugom Bojanom i si- gradi lijepim d`enetom.
nom Damjanom i Alen sa su- Tvoji: Refija, Ramiz, Aida i
Aldin Zauvijek tvoji: supruga Dina, Tvoj Bube sa porodicom 18169-1tt
prugom Alisom sinovi Mahir i Anes i otac Ha- 18163-1tt
1276-1tz 18143-1tt 15446-1nd`
mdija 15446-1nd`
Dnevni avaz Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. 53

POSLJEDNJI SELAM Dana 1. 12. 2010. navr{ava se godina dana kako sa nama POSLJEDNJI SELAM
nije na{ dragi prijatelj, brat
dragom dedi
sestri na{eg kolege Mensuda

had`i IBRO HARIS (RASIM)


(MURAT) ZEKOVI] HASANBEGOVI]
16. 12. 1989 - 1. 12. 2009. AMIRI KRKA
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet.
Mnogo toga lije~i, ali bol, tugu i
S ljubavlju i po{tovanjem, sje}anja urezana u na{a srca nikada!
Unuk Amer, snaha Enisa, praunu~ad Kerim i Rijad Uposlenici Mikrokreditne fondacije „LOK“
18156-1tt
Tvoji: Almir, Maja i Sanela N
18157-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM


na{em dragom ocu, svekru i dedi
dragom dedi na{em dragom ocu i dedi

had`i IBRO ZEKOVI]


had`i IBRO ZEKOVI] had`i IBRO ZEKOVI]
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{.
Milostivog da ti podari sve Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Molim Uzvi{enog Allaha d`.{. Milostivog da ti podari
d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet.
Unuka Adela sa mu`em Suadom i praunu~ad Hana i
Benjamin
Njegovi: Latif, Advija i Amel 18160-1tt Sin Murat sa porodicom
18160-1tt 18159-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

dragom ocu i puncu na{em dragom na{em dragom

had`i IBRO ZEKOVI] DEDI IBRI DEDI IBRI


Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i
vje~ni rahmet.
Od Lamije, Vede, Seke i Senada
Od Amele, Lejle, Enise i Izudina

Tvoji k}erka had`i Razija i had`i Smail Hodovi} 18158-1tt


18158-1tt
18158-1tt

POSLJEDNJI SELAM Dana 1. decembra 2010. godine navr{ava se 7 dana od POSLJEDNJI SELAM
smrti na{e drage sestre
dragom ocu, svekru i dedi
STOJANKA - STANA dragom had`iji
had`i IBRO (MURAT)
ZEKOVI] (BOTI]) KARABATAK
Bol za tobom ne jenjava, sve nam
Neka je vje~ni rahmet tvojoj pleme-
vi{e nedostaje{. Nije istina da vrije- had`i HASAN BEGOVI]
nitoj du{i koja je slijedila pravi put
me mo`e da ubla`i bol. Uvijek }e{
i nama ga pokazala, te nam ostala
biti u na{im srcima. Nismo mogli
uzor i primjer u svemu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
da te sa~uvamo od smrti, ali }emo
Molimo dragog Allaha d`.{. da te uvede u d`enetsku
te sa~uvati od zaborava.
ba{tu.
Tvoje sestre: Miroslava, Desa, Persa, Vesa, An|a, Mira i D`emil Kobilj sa porodicom
Tvoji: sin Hilmo, snaha Bahra, unuka Alma
18156-1tt
Vinka sa porodicama 15449-1nd`
15442-1nd`

Dana 1. 12. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada je


Dana 1. 12. 2010. godine navr{ava se godina dana otkada preselila na ahiret na{a zauvijek voljena supruga, majka i nena
je preselila na ahiret na{a draga Danas, 1. 12. 2010. navr{ava se godina
dana kako nije sa nama na{ SELIMA (HOD@I])
MILADA GOTOVU[A
DURAKOVI]
Vrijeme bolno te~e i ne bri{e nijedno
Sa neizmjernom ljubavi je spominjemo, po
sje}anje na tebe. ^esto te spominjemo dobrim djelima pamtimo i u srcima je zau-
i u na{im rije~ima pronalazimo tvoje. ISMET BARALI] vijek ~uvamo.
^uvamo te u na{im srcima, pamtimo Nikada je ne}e zaboraviti suprug Mehmed,
te sa svim na{im lijepim trenucima. sin Ibrahim, k}erke Fatima, Senija i Alma-
Volimo te. sa, unu~ad Amra, Amer, Nermin, prau-
Nedostaje{ nam! nu~ad Eldar i Amar
Tvoji: Mima, Nino, Samir, Ekica, Zina, Elma, Vedo i Keno
Tvoji: Senad, Aida, Timija, Jasko, Jasmina, Tevhid i hatma dova }e se prou~iti dana 3. decembra 2010. (petak)
[efko, Zurijeta, Elvir 15450-1nd` 18162-1tt u d`amiji Obradovac - Gradi{ka poslije d`ume namaza. 1261-1tz

POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE


ocu na{e doktorice Dana 1. 12. 2010. godine navr{ava se godina od preseljenja
na ahiret na{eg dragog

MUSTAFA (SALIH) MURATAGI] SABRIJE (MEHO) GALIJATOVI]A


1935.

S po{tovanjem, Dana 2. 12. 2010. godine (~etvrtak) iza jacije namaza u Malezijskoj d`amiji - Breka,
Uposlenici JU DZ „Olovo“: Sakiba, Temima, Senada, Mirsada, Sanida, Amra i dr. Mirhan prou~i}e se Jasin dova i predati hatma pred njegovu plemenitu du{u.
PTT
Porodica 18167-1tt
54 Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz

S neizrecivim bolom i neizmjernom tugom, obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{ voljeni

MUSTAFA (SALIH) MURATAGI]


dipl. ing. {umarstva

preselio na ahiret u utorak, 30. novembra 2010. u 76. godini.

Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari vje~ni rahmet i lijepi d`ennet.

Mjesto i vrijeme d`enaze }e biti naknadno objavljeni.

Njegovi: supruga Hasna, k}erke Sanita i Jasmina, sin Admir, zet Izudin, snaha Ifeta, unuci Haris i Mirza, bra}a D`email, Mahmut i Ja{ar sa porodicama, sestre Nafija i Sabrija sa
porodicama, {ure Ismet, Fadil i Izet sa porodicama, svastike Emina, Nazifa, Safija i Habiba sa porodicama, te porodice Muratagi}, Bajramovi}, Vu~etovi}, Ku}anovi}, D`uho,
Tarani{, [abovi}, Radon~i}, Zili}, [erak, Smajlovi}, Rogovi} i ostala brojna rodbina i prijatelji
15448-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju

MUSTAFI (SALIHA) MURATAGI]U


Neka Uzvi{eni Allah podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet njegovoj plemenitoj du{i.

Ku}anovi} Osman, Fatima i Amir 15448-1nd`

Dana 1. decembra 2010. godine navr{avaju se 4 godine otkada je na ahiret preselio na{

HARIS (RASIM) HASANBEGOVI] HARIS (SALKO) KULENOVI]


16. 12. 1989 - 1. 12. 2009.
Najdra`i na{ Hari,
malo je rije~i kojima bi opisali na{u `alost {to si premlad oti{ao i nisi stigao dosanjati
Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje s bolom podsje}aju na sve svoje snove. Nedostaje{ nam, svakog dana.
ono {to je tvojim odlaskom izgubljeno... Neka ti je vje~ni rahmet u lijepom D`ennetu.

Nihad (Bega), Alen, Emir, Arijana, Admira, Lela, Haris (Okan), Meris Majka Rapka, brat Fariz, snaha Ada, brati}i Farah i Arman
18170-1tt 18164-1tt

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM


na{em dragom babi, puncu i dedi na{em dragom babi, dedi i svekru

had`i HASAN (had`i AHMEDA) BEGOVI]


Allah je stvorio d`enet zbog dobrih i plemenitih ljudi kao {to si ti.
had`i HASAN (had`i AHMEDA) BEGOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, onako
kako si i zaslu`io. Oti{ao si tiho i dostojanstveno kakav si oduvijek bio.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i rahmet tvojoj velikoj plemenitoj du{i.
Tvoji: k}erka Amra, zet Refik, unuke Nejra i Lejla Reizbegovi}
15449-1nd`
Tvoji: sin Ahmed, snaha Saliha i unuk Amar 15449-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV


majci na{eg prijatelja na{oj

ZLATI RAMEZI]
ZLATA RAMEZI]
Tvoj plemeniti lik pamtit }emo s ljubavlju i po{tovanjem.
Dino Mufti}, Dino Muhoti}, Armin Kasumovi}, Nino Kara~i}, Samir Selimovi}, Tarik Kolege iz UniCredit Bank d.d. Mostar, Podru`nice Sarajevo
Agi}, Malik [enderovi}, Semir \ugum, Adi Kla~ar, Benjamin Fetahovi} Lejla, Davorka, Orhan, Danijela, Aida, Esma, Alen, Amela, Alma, Davorka, Mirko,
18168-1tt Mevzeta, Mustafa i Fadil
18166-1tt
Dnevni avaz Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. 55
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

SAIMA (HUSO) SIV^EVI], ro|. HAD@I]


preselila na ahiret u ponedjeljak, 29. 11. 2010. godine u 81. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 1. 12. 2010. godine u 12.30 sati na mezarju Ha-
mbina carina - [iroka~a.
O@ALO[]ENI: k}erka Jasna, unuci Tarik i Omar, praunuk Edin, snaha Ame-
llia, sestre Sakiba, Behija, Nezira i Munira, zetovi [ahzudin i Sulejman, te por-
odice: Siv~evi}, Had`i}, [ehovi}, Karabegovi}, Mujakovi}, @uni}, Mujki},
D`epar, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza (12.30 sati) u Carevoj
d`amiji.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

HAMID ([ERIFA) MUTAP^I]


Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga
preselio na ahiret dana 29. 11. 2010. godine u 86. godini.
GORDANA PEJOVI], ro|. \ERI] D`enaza polazi u SRIJEDU, 1. 12. 2010. godine u 14,30 sati ispred ku}e `alosti u ul.
preminula 30. 11. 2010. godine u 56. godini. Radni~ka br. 13 u Srebreniku, a obavit }e se na gradskom mezarju Grabovci u Srebreniku.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
Sahrana }e se obaviti 1. 12. 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju
„Vlakovo“. O@ALO[]ENI: sinovi Hazim i Midhat, sestra Hamida, snahe Meliha i Ajsela, unuke
O@ALO[]ENI: suprug @eljko, sin Stefan, snaha Olja, unuka Margita, brat Aida, Velida i Ilma, praunuci Faris i Sarah, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i
Dra`enko, snaha Vesna, brati~ne Kristina i Katarina, sestra Ljiljana, porodice \eri}, Pejovi}, Kr~mar, prijatelji 1281-1tz
Planin~i}, te ostala rodbina i prijatelji 111

..za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)


Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

had`i HASAN (had`i AHMEDA) BEGOVI]


preselio na ahiret dana 30. 11. 2010. godine u 75. godini.
D`enaza }e se klanjati u srijedu, 1. 12. 2010. godine u 13,50 h, poslije ikindije namaza na mezarju Grivi}i.
D`enaza polazi u 13,15 h ispred ku}e `alosti u ul. 12. hercegova~ka br. 2 u Had`i}ima.
O@ALO[]ENI: supruga had`i Hatid`a, sin Ahmed, k}i Amra, snaha Saliha, zet Refik, unu~ad Nejra, Amar i Lejla, {ura Sejid, svastike Rukija, Sabiha,
Ulfeta i D`evada, te porodice: Begovi}, Mujanovi}, Reizbegovi}, Mujan, ^ovi}, Stamboli}, Karavdi}, Ba{i}, \elilovi}, Fejzi}, kao i ostala mnogobrojna
rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14,00 h u ku}i rahmetlije, ul. 12. hercegova~ka br. 2 u Had`i}ima.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
15449-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
SADETA (JUSUF) kom{ije da je na{ dragi da je na{a draga
MUMINAGI], MAHIRA (SAKIB) KARI],
had`i IBRO
ro|. BRA^KOVI] ro|. HUSEINBEGOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 29. nove-
(MURAT) ZEKOVI]
iz Zabrnjice - Priboj preselila na ahiret u ponedjeljak, 29. 11.
mbra 2010. godine, u 83. godini. 2010. godine u 34. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 2. dece- preselio na ahiret u ponedjeljak, 29. 11.
2010. godine u 100. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 1. 12.
mbra 2010. godine u 13.00 sati na Gra- 2010. godine poslije podne namaza (12.15
dskom groblju Vlakovo. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 1. 12. 2010.
godine u 13.30 sati na gradskom mezarju sati) u haremu gradske d`amije Had`i}i, a
Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`ami- ukop }e se obaviti na mezarju Kopi{anj - Had`i}i.
je sa polaskom u 12.15 sati, do groblja i nazad. Bare.
O@ALO[]ENI: supruga had`i Tima-hanuma, sinovi Hilmo, O@ALO[]ENI: otac Sakib, majka Seniha, suprug Adnan, djeca Ad-
O@ALO[]ENI: suprug Ahmed, k}erka Fatima - Timica, sin na, Merin, Nejra, Jasmin i Armen, sestra Lejla, zet Bajram, sestri}i
Emir, unu~ad Novak, Jasenko, Kenan i Edin, brat Salih, snahe Murat, [erif i Latif, k}erke had`i Razija-hanuma, Fatima i Refija,
zetovi had`i Smail Hodovi}, Ramiz i Azem, snahe Bahrija, Advi- \elmin i Ajdin, svekrva Ziba, djever Nihad, jetrva Nerma sa djecom
Aida i Zilfa, brati}i Emin i Jusuf, brati~ne Vildana i Ilvana, se- Asija i Husein, nana Zubejda, amid`e Salko i Esad sa porodicama,
stri}i Arif, Kemal, Sead, Ismet, Munib, Sulejman i D`ihad, se- ja i Slavica, {ura Ham{o, svastika Binasa, unu~ad, praunu~ad, te
porodice: Zekovi}, Stroil, Islamagi}, Slatina, Turku{i}, Hodovi}, dajd`e Osman i Salem, sa porodicama, teti}i Kemo i D`emo i teti~na
stri~ne Zarifa, Taksija, Indira i Emina, te porodice Muminagi}, Amira sa porodicama, tetke Nasiha, Murija, Bahrija i Enisa sa poro-
Bra~kovi}, Bukvi}, Busulad`i}, Bise, ^orajevi}, Durakovi}, Ga- Skorupan, Hamzi}, Kratovac, Aljovi}, Fazlagi}, Simani},
Me{anovi}, Papovi}, Be{o, Kari}, Ali}, Jusi}, D`idi}, Homovi}, dicama, te porodice: Kari}, Huseinbegovi}, [ukurica, Karavdi}, Be-
gi}, Prohi}, D`afi}, ]atovi} i ostala brojna rodbina, prijatelji i govi}, Opankovi}, Repovac, Jusufbegovi}, Ajanovi}, Alibegovi}, Nu-
kom{ije Bajramovi}, Terzi}, Sakovi}, Osman~evi}, [uman, kao i ostala br-
ojna rodbina, kom{ije i prijatelji hbegovi}, Ba{i}, Had`ajlija, Meki}, Mujezinovi}, kao i ostala brojna
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.30 sati u Alipa{inoj d`amiji. rodbina, kom{ije i prijatelji
Ku}a `alosti: Hasana Kiki}a br. 2. 111 Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.30 sati, ul.
Dejzina Biki}a 109. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti, ul. Tinohovska 40,
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111 Had`i}i.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)


Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznani-
ke da je na{ dragi POKOPNO DRU[TVO
ZLATA (FEHIM) RAMEZI],
ro|. NJEM^EVI]
preselila na ahiret u srijedu, 30. 11. 2010. godine u 51. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 1. 12. 2010. godine u 14.30 sati na
ZAKIR (SALKO) MEHI]
preselio na ahiret
29. novembra u 65. godini.
""B AKIJE"
BAKIJE SARAJEVO
mezarju Hambina carina - [iroka~a.
O@ALO[]ENI: suprug Suad, k}erka Alma, sin Alija, bra}a Ne- OSNOVANO 1923
dim i Edib, svekrva Sadija, snahe Razija i Nasiha, brati}i Mufid i Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
Emir, brati~ne Amira i Nizama, tetka Fadila Ga~o, dajd`a Hazim d`enet.
Po`egija, dajd`inca Ekrema Po`egija, te porodice: Ramezi},
Njem~evi}, Po`egija, Boj~i}, Puhalovi}, Bravo, Maruki}, Hajri},
Pokopno dru{tvo
O@ALO[]ENI: supruga Aj{a, sinovi Zekerijah, Edin,
Fetahovi} - [iljak, Brajanovi}, Pljevljak, Zub~evi}, kao i ostala
brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Bakijskoj d`amiji.
Edib, Sabahudin, bra}a Jusuf, Husref, Abdurahman, sestra
D`emila, porodice: Mehi}, [ipo, Karajica, @uljko, Sijami-
"BAKIJE" vr{i prevoz
Ku}a `alosti: ul. Tekija br. 13.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
ja, Jusufspahi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i
prijatelji PTT
umrlih iz Zapadne
Europe specijalnim
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
pokopnim vozilima i
AMIRA (SMAJO) KRKA, za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo organizuje d`enaze
MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
ro|. KLAPUH 71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
preselila na ahiret u utorak, 30. 11. 2010.
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne uslu-
na teritoriji BiH.
godine u 56. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 1. 12. ge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i
2010. godine u 14.00 sati na mezarju Ra- jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
vne bakije. Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove
O@ALO[]ENI: suprug Mirsad, sinovi 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
Rusmir i Adnan, snaha Edisa, unu~ad Mirza i Arijan, bra}a Mir- za prijevoz umrlih iz inozemstva.
alem, Amir, Fahrudin i Mensud sa porodicama, sestre Sevlija i Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog)
Sedika sa porodicama, te porodice: Krka, Klapuh, Omerba{i}, mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
Varatanovi}, ]ingi}, Zuki}, Kabahija, Gagula, Zaimovi}, Omero- obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu
vi}, Hrvat, Halilovi}, Gloti}, Makota, kao i ostala brojna rodbina, prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj
kom{ije i prijatelji blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. www.bakije.com
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul.
^emerlina 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 033 712-800, fax: 033 712 801.
56 Srijeda, 1. decembar/prosinac 2010. Dnevni avaz
oglasi
sport Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. 57 Murinjo: Poraz koji
najvi{e boli

EL KLASIKO Ivica Osim o Barceloninoj demonstraciji sile

Realu }e trebati vremena da


se oporavi od ovog udarca Iza}i na megdan Barceloni
Arogancija i razaranje su zaustavljeni, smatra na{ proslavljeni stru~njak
Real je pokazao totalnu nemo}

je kao zaigrati ruski rulet


Imali smo ~ast s Ivicom nam Osim, dok smo ju~er ra-
Osimom u Ljubljani gleda- zgledali stadion Sto`ice.
ti „El klasiko“ i nesvaki- Za nekada{njeg trenera
da{nje Barcelonino razaranje @eljezni~ara i na{eg najve}eg
Reala. Legendarni [vabo je stru~njaka nogomet je odu-
dan uo~i derbija prognozir- vijek bio igra. Stalno na- Najve}a pobjeda Katalonaca je u tome {to
ao 5:0 za Katalonce i pogo- gla{ava da se ona ne smije im je i sam Murinjo priznao superiornost
dio. sputavati. Kada je 28. aprila 2010.
- Barcelona igra, a @oze
Od Herere
- Bio sam uvjeren da ar-
Murinjo je suprotnost. Od
Helenija Herere do Murinja,
Interov bunker puknuo sa-
mo jednom pod naletima Prekinut
ogancija ne mo`e pro}i. Re-
al nije imao {ansu. Ljudima
uvijek je bilo onih kojima je
cilj bio ne izgubiti. Sre}om,
Barcelone (0:1), odbranio
3:1 iz prve utakmice i pro{ao
u finale Lige prvaka, svi su
sjajni niz
je dosta onih koji nogomet je takav da na Trijumf Barcelone do-
kraju pobijede oni veli~ali trenersku genijalno- biva na te`ini ako se zna da
te`e razaranju no- st @ozea Murinja (Jose Mo-
gometa i igre. koji `ele igrati. Ba- je Real do derbija bio ne-
rcelona nikada ni- urinho). pora`en u svim takmi-
Mo`e se re}i da Prije dva dana, kada je taj
su u ponedjeljak je gajila druga~iji ~enjima (Prvenstvo i Kup
stil, za razliku od Mesi i Ronaldo: Dva svijeta (Foto: AP) isti Murinjo postavio istu [panije, Liga prvaka). Na-
arogancija i ra- taktiku, a Barcelona mu uva-
zaranje zau- ovih iz Madrida. Ba- nizali su „Kraljevi“ od
rcelona ide da se na- lila pet komada, isti kome- po~etka sezone 15 pobjeda
stavljeni
- ka`e digrava i igrom slomi
protivnika - dodaje
Barcelona tr~i najvi{e ntatori konstatiraju kako je
„proma{io s igrom“, „pok-
i ~etiri remija, uz fanta-
sti~nu gol-razliku 49:9.
na{ sagovornik. Ivica Osim je posebno dobri. Naizmjeni~na i ko- azao nemo}“, „upao u Gva-
naglasio Barcelonin stil i ri- nstantna dodavanja iznure rdiolinu zamku“...
osvojena boda - kad do|e{ na
Grozan udarac tam kojim su slomili Real protivnika koji se sam otvo- Naravno, niti je Muri-
nivo da ti najlju}i rival posta-
Upravo se to Madrid i natrpali ljutog riva- ri. To igra~i Barcelone kor- njo bezgre{an, a jo{ manje
vi igru kojom kao da govori
desilo u ponedje- la. iste najbolje i onda su u je- neznalica i naivac, ve} je
„svjesni smo da ste daleko iz-
ljak nave~er. Iako - Barcelona ima ritam dno do dva dodavanja u gol ~ovjek priznao da je iza}i na
nad nas, zato }emo se brani-
je Murinjo rekao koji niko ne mo`e pratiti. {ansi. I, naravno, onakve megdan Barceloni jednako
ti sa deset igra~a, pa {ta bude“.
„kako poraz nije Tr~e najvi{e na svijetu. Da majstore nema niko - ka`e rizi~no kao zaigrati ruski Jo{ kad ti to ka`e poslo-
poni`enje“, Bar- to ne rade, ne bi bili onako Osim. rulet. vi~no nadmeni Portugalac,
celona je zapravo ^ak i kad vodi{ ekipe kojeg ovaj poraz sigurno bo-
Osim: Prognozirao to uradila Realu - jenica je da je ovakav poraz u od ovog udarca - smatra na{ poput evropskog prvaka li mnogo vi{e nego {to je bio
visoku pobjedu ponizila ga. utakmici poput ove grozan i veliki stru~njak koji je bio dio Intera i zvijezdama krcatog spreman priznati poslije uta-
Barcelone - Ma, mo`e on sigurno nije obi~an. Trebat }e @eljine delegacije u posjeti Real Madrida, protiv diva iz kmice, u Barci imaju razlo-
pri~ati {ta ho}e. ^in- Realu vremena da se oporavi Ljubljani. A. NOVALIJA Katalonije mora{ se postavi- ga da budu ponosni.
ti kao da si mali, skromni No, ne i uljuljkani, jer je
Portugalac dobio {pansku lekciju tim, kojem }e i bod protiv
Mesija (Messi), Inijeste (Ini-
Murinjo dovoljno puta po-
kazao kako je sposoban i iz na-
esta), Vilje (Villa)... biti jgore situacije izvu}i najvi{e,

Gvardiolina zna~ajna nagrada.


U tome i jeste najve}a po-
bjeda Barcelone, mnogo bitni-
ja od tih zaista velikih 5:0 i tri
posebno kada dobije izazov
kakav su pred njega postavili
Mesi i dru{tvo.
E. JESENKOVI]

pljuska Murinju Barcin reprezentativac dr`ao konce


Nismo se osramotili, ka`e trener Reala
@oze Murinjo (Jose Mo- gor~ine. Igra~ima sam re-
^avi imao ~ak 110 dodavanja
^avi Hernadez (Xavi) jo{ ola (Guardiola), sada kao tre-
urinho) morao je stisnuti kao da ovo nije kraj prve- jednom je pokazao da je jedan ner, u pet ogleda protiv Rea-
ruku Barceloninom Pepeu nstva i da sada moraju poka- od klju~nih igra~a za Barcelo- la ima isto toliko pobjeda.
Gvardioli (Guardiola). Real zati karakter. @ao mi je {to nu. Katalonci su u posjedu Kao igra~, pobijedio je pet pu-
je od Barcelone dobio pravu ponovo igramo tek u subotu, imali loptu 67 posto, ostvari- ta i dva puta igrao nerije{eno.
pljusku, ali Portugalac ne volio bih da je naredna uta- li su 609 ta~nih dodavanja, od Zanimljivo je i kako su oci-
misli da se osramotio. kmica ve} sutra - izjavio je ~ega je ~ak 110 djelo ^avija. jenjeni igra~i. Prema portalu
- Ne bih rekao da smo se Murinjo. Pore|enja radi, kompletan Goal.com najve}e ocjene za-
osramotili, iako sam do`ivio Sa druge strane, Gvardi- Real je za 90 minuta uspio re- slu`ili su ^avi, Mesi i Vilja (9),
najve}i poraz u karijeri. Ipak, ola je zadr`ao za sebe pozna- alizirati 225 dodavanja. dok su najgori na terenu bili
ovaj je poraz lako probaviti. tu dozu skromnosti. Nikada Brojke su i na strani kata- Realovi Ramos i Di Maria
Tu`ni jesmo, ali nema ni kao igra~ ni kao trener ni- lonskog trenera. Pep Gvardi- (3,5).

Gvardiola: Katalonci mogu likovati (Foto: AFP)


je pora`en od Reala, pa bi mu igrali dobro. Istina je da ova
se moglo oprostiti i pone{to pobjeda vrijedi samo tri bo-
euforije. da, ali na~in na koji mi po-
- Ova utakmica i rezultat bje|ujemo donosi ljudima
ne pokazuju pravu razliku zadovoljstvo - rekao je Gva-
izme|u dva tima. Real je vr- rdiola i dodao da je Mesi
lo dobra ekipa. Ove sezone (Messi) jo{ jednom pokazao
nisu imali poraza. Razlika je da je najbolji fudbaler svije-
nastala jer su svi moji igra~i ta. (N. D.) ^avi: U svom elementu (Foto: AFP)
58 Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. sport
SLOBODA Analiza u~inka premijerliga{a u prvom dijelu sezone

Uz dosta muke stigli


Ibi{evi}: Neka se obrate mom menad`eru
Vedad Ibi{evi} za „Dnevni avaz“ do zlatne sredine
Sadikovi} preporodio Tuzlake nakon {to je u 12. kolu preuzeo ekipu od Glava{a
Iz Totenhema me U~inak
niko nije kontaktirao 6
pobjeda
Sve {to znam pro~itao sam na internetu, 3
ka`e napada~ Hofenhajma remija
Engleski premijerliga{ - Na internetu sam
Totenham u{ao je u pregovo-
re sa Hofenhajmom oko tr-
pro~itao da se, navodno, To-
tenhem interesira za mene.
 6
ansfera bh. reprezentativca Zvali su me jo{ neki novina- poraza
Vedada Ibi{evi}a, prenijeli su
ju~er njema~ki mediji. Tako
ri, ali sam i njima rekao da
ni{ta ne znam o tome. 14:14
je portal 4-4-2.com naveo Ukoliko me zaista `eli gol-razlika
kako je londonski klub spr- engleski premijerliga{, onda
eman platiti osam miliona
eura na ime obe{te}enja za
treba da se obrate mom me-
nad`eru. Tako|er, ista poru-
 21
26-godi{njeg napada~a. ka va`i i za neke italijanske bod
Osim fudbalskih kvalite- klubove, koji su, ponovo pr-
ta, Ibi{evi} bi imao i tu pre-
dnost da odli~no govori
engleski jezik, pa tako ne bi
ema pisanju medija, zainte-
resirani za mene - rekao je
Ibi{evi} za „Dnevni avaz“,
Rezultati
imao problema oko uklapa- koji je u ovoj sezoni postigao Sa me~a Sloboda - Vele` na Tu{nju: Pobjeda nad Mostarcima bila je prekretnica Slavija - Sloboda 1:0,
nja u ekipu. Me|utim, pet golova za Hofenhajm. Po~etak ljetnih pripre- Sloboda - Travnik 2:0, Sa-
Ibi{evi} je u izjavi za
„Dnevni avaz“ demantirao
Ibi{evi} sa Hofenhajmom
ima ugovor do juna 2013. go-
ma koje je izvr{io {ef
stru~nog {taba Slobode Vla- Prozivka 6. januara rajevo - Sloboda 3:0, Slo-
boda - @eljezni~ar 2:0, Zr-
injski - Sloboda 1:0, Slobo-
njema~ke medije. dine. A. Dr. tko Glava{ nije bio nimalo Ju~era{njim sastankom 3:2 golovima Samira Efe-
optimisti~an. Samo 13 igra~a na Tu{nju, u Slobodi su spu- ndi}a i Jasmina Me{anovi}a da - Leotar 1:1, Budu}no-
Predstavnici NSBiH u Banjoj Luci se u tom trenutku odazvalo stili zavjesu na jesenje akti- (dva). Trener Sadikovi} za 6. st - Sloboda 0:0, Sloboda -
[iroki 0:1, Borac - Slobo-
pozivu Glava{a. vnosti. Dan ranije je kombi- januar 2011. zakazao je pro-

Dobra je stvar da se razgovara


Delegaciju Nogometnog
Primarni cilj
Ne{to kasnije stiglo je i
nekoliko poja~anja, poput
nirani tim savladao selekci-
ju Tuzlanskog kantona sa

na~eli Tuzlake na Tu{nju u


zivku i po~etak priprema za
proljetnu polusezonu.

Uglavnom su Tuzlaci tr-


da 2:0, Sloboda - Drina
3:0, Rudar - Sloboda 3:0,
Sloboda - Vele` 1:0, Oli-
mpic - Sloboda 2:2, Slobo-
saveza BiH ju~er su u Banjoj Jusufa Daji}a i Edina [ara- {estom prvenstvenom kolu. pjeli poraze na strani, a kao da - ^elik 2:0, Zvijezda -
Luci ugostili ~elnici Fudba- novi}a (odigrao samo jedan Rezultat od 1:1 prvi je kiks rezultat bili su otkazi nova- Sloboda 0:1.
lskog saveza RS. Bio je ovo je- me~) i tuzlanski fudbaleri kr- Glava{evih izabranika. jlijama - Iliji Ristani}u i Br-
dan u nizu sastanaka u sklo-
pu pregovora o novom statu-
tu NSBiH, ~ije usvajanje
enuli su u jesenji dio sezone.
Glava{ev primarni cilj je
Kriza rezultata potrajala
je do gostovanja [irokog na
anislavu Vukomanovi}u. Tr-
ener Glava{ se na klupi Slo-
Strijelci
bio nastavak Slobodine usp- Tu{nju. Gosti su tada zna- bode zadr`ao do 11. kola ka- 3 - Jogun~i}, Smajlovi}
FIFA i UEFA uslovljavaju su-
je{ne serije na doma}em te- la~ki iskoristili propust u da je rukovodstvo kluba s 2 - Daji}, Beki}
spenzijom.
Jedina novost je da }e uo~i renu iz minulog prvenstva. odbrani Tuzlaka, izigrali su Tu{nja, nakon visokog por- 1 - Gavari}, S. Muji}, Zoleti},
Skup{tine NSBiH, koja }e Relativno dobro je i{lo sve do im odbranu i s minimalnih aza u Prijedoru od Rudara od Halilovi}
biti odr`ana 29. marta idu}e utakmice s Leotarom kada 1:0 produ`ili su krizu na 0:3, hitno reagiralo i spora-
godine, Izvr{ni odbor FSRS su Trebinjci, nakon ubita~ne Tu{nju. U gostima ekipa ni- zumno raskinulo ugovor s
na sjednici 23. decembra jo{
jednom razmatrati pitanje
i pobjedonosne serije, prvi je ulijevala samopouzdanje. nekada{njim bh. reprezenta-
tivcem. Kartoni
ukidanja tro~lanog Predsje- Bakovi}: O~ekuju se pomaci Ekipu je preuzeo doma}i @uti: Gavari} 6, Zoleti} 5,
dni{tva Dr`avnog saveza i generalni sekretar NSBiH Ja- trener Denis Sadikovi}, ko- Smajlovi} i Malki} po 4,
uvo|enja institucije jednog smin Bakovi}. ji je preporodio Tuzlake, a Aleksi} , Efendi} , Raca i
predsjednika. Srpski delega- Uz njega, delegaciju NS- debitovao je pobjedom na Mujki} po 3, S. Muji},
ti su, ina~e, uz podr{ku poje- BiH ~inili su ~lanovi Predsje- Tu{nju protiv Vele`a (1:0). ^ehaji}, Bori} i Beki} po 2,
dinih hrvatskih, ovog ljeta dni{tva Saveza Sulejman [aranovi}, Jogun~i}, Hali-
oborili statut na kojem insisti- ^olakovi}, Bogdan ^eko i Dobar posao lovi}, Daji}, Rahmanovi}
raju FIFA i UEFA. Iljo Dominkovi} te Velid - Nije nam bilo lako. Ipak, i Me{anovi} po 1.
- Dobra je stvar da razgova- Imamovi}, koordinator pro- za kratko vrijeme napravili Crveni: Drakul i Efendi}.
ramo jer do rje{enja mo`emo jekta usvajanja novog statuta. smo dobar posao. Konsolidi-
do}i samo na taj na~in. Ne mo- Doma}in su im bili predsje- rali smo ekipu, vratili joj vje-
gu re}i da ima pomaka u pre-
govorima, jer su nam ~lanovi
dnik FSRS Mile Kova~evi},
potpredsjednici Milorad So-
ru i samopouzdanje. Ostvar-
ili smo prvu gostuju}u pobje-
Nastupi
delegacije FSRS kazali da se freni} i Sta{a Ko{arac, te ge- du, savladav{i Zvijezdu u Gr- Jogun~i} 15, Mujki} 14,
oni ne mogu izja{njavati bez neralni sekretar Rodoljub Pe- ada~cu. Iz utakmice u uta- Gavari} 14, Smajlovi} 14, Zo-
mi{ljenja baze - prenio nam je tkovi}. O. L. - S. K. kmicu igrali smo bolje i po- leti} 14, Daji} 14 (10 puta sta-
mak je bio evidentan. rter + 4 u{ao s klupe), S. Mu-
Fudbalske kvalifikacije za EP Ono za ~im mo`emo `al- ji} 12 (6+6), Halilovi} 13
(11+2), Aleksi} 11 (8+3),
Bh. kadeti protiv Engleske
Juniorska fudbalska repr- odigran mini turnir s kojeg }e
iti je eliminacija iz Kupa
BiH, jer nam, nakon penala
protiv Olimpica, jednostavno
Malki} 11 (7+4), Raca 11
(10+1), ^ehaji} 11 (10+1),
ezentacija BiH u kvalifikaci- po dvije prvoplasirane ekipe sre}a nije bila naklonjena - Efendi} 10 (7+3), Drakul 10
jama za Evropsko prvenstvo i najbolji tre}eplasirani nasta- ka`e Sadikovi}. (4+6), Beki} 9 (6+3), Jaga-
2012. godine u Estoniji igrat viti kvalifikacije. Na{i kade- njac 6 (1+5), Vukomanovi} 5,
Sa deset osvojenih bodo-
}e u grupi 2 sa selekcijama ti u borbi za EP 2012. u Slo- Ristani} 4 (2+2), Me{anovi}
va u posljednja ~etiri kola,
Rusije, Irske i Bugarske, veniji `rijebani su u kvalifika- 4 (0+4), Bori} 2 (0+2), Seli-
Sloboda je napravila pomak movi} 2 (0+2) Zuki} 2 (0+2),
odlu~eno je ju~er `rijebom u cionu grupu 6 s aktuelnim pr- i skrasila se jedno mjesto
Nionu, prenose agencije. vakom Engleskom te Hola- [aranovi} 1, Rahmanovi} 1,
tik iznad zlatne sredine. Divkovi} 1, Aljuki} 1 (0+1).
Unutar 12 grupa bit }e ndijom i Latvijom. (E. J.) Sadikovi}: U potpunosti opravdao povjerenje E. MUHAREMAGI]
sport Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. 59
LJUBLJANA Delegacija @eljezni~ara u sportskom kompleksu Sto`ice

Ovakav stadion je lako


zamisliti na Grbavici
Izgra|en za samo 14 mjeseci, a ko{tao 56,6 miliona eura Nama bi trebao
Rizvanovi}: Trener Musa ne ra~una na njega
Igra~ka kri`aljka u Zrinjskom

(Od specijalnog
ne{to ve}i kapacitet, ka`e Amar Osim
Sporazumni raskid
izvje{ta~a „Dnevnog
avaza“ iz Ljubljane)
Igra~i i delegacija @eljez-
ugovora s Rizvanovi}em?
Biv{i nogometa{ Sarajeva nije
ni~ara su na dan odigravanja
prijateljske utakmice sa Oli- ispunio o~ekivanja
mpijom obi{li Sportsko-rekr- Pod Bijelim brijegom jo{ je potvrdio da u nastavku se-
eativni centar Sto`ice, koji, nema konkretnih informacija zone ne ra~una ozbiljno na
uz stadion, ~ine vi{enamje- kada su u pitanju eventualna Aleka \uri}a, koji se nije us-
nska sportska dvorana i tr`ni poja~anja, iako u Zrinjskom ne pio nametnuti, a izvjesno je
centar u izgradnji. kriju da traju razgovori s neko- da }e, nakon samo pola godi-
Stadion je izgra|en za samo liko nogometa{a. Uporedo s ne, do}i do sporazumnog ra-
14 mjeseci, a otvoren je 11. tim rje{ava se status igra~a iz skida ugovora i s Mirzom Ri-
avgusta 2010. godine utakmi- prvog dijela sezone, kako onih zvanovi}em.
com Slovenija - Australija, ko- kojima su istekli ugovori tako Rije~ je o bo~nom igra~u
joj je prisustvovalo 16.155 gle- i onih kojih se mostarski klub koji je u Zrinjski do{ao ljetos
dalaca, {to je ovda{nji rekord za `eli rije{iti u zimskom prijela- iz Sarajeva. Iako je ve}im di-
jednu nogometnu utakmicu. znom roku. jelom jeseni bio standardan,
Damir D`idi} ve} je stavio nije uspio opravdati o~ekiva-
Grijanje terena potpis na novi ugovor (va`i do nja. U fini{u jeseni ispao je iz
Dan ranije je ko{arka{- 2013.), a prema informacijama mom~adi, tako da ne ~udi {to
kom utakmicom izme|u Slo- iz kluba, danas bi potpis na je na izlaznim vratima, jo{
venije i [panije otvorena dvo- novi trogodi{nji ugovor trebao manje jer je Musa kao jedan
rana, koja prima 12.480 po- staviti i Marin Ani~i}. od prioriteta naveo dovo|enje
sjetilaca. Trener Slaven Musa ve} desnog bo~nog. Ma. P.

Prijateljska fudbalska utakmica


Li~na karta ^lanovi @elje na terenu: Stadion je prelijep

Po~etak gradnje:
juni 2009.
Otvaranje:
Cijena cijelog kompleksa
iznosi 350 miliona eura. Sta-
dion je ko{tao 56,6 miliona,
Grbavice bili su odu{evljeni
dok su nas doma}ini vodili
od VIP lo`e, preko novinar-
rao je menad`er @eljezni~ara
Amar Osim.
Na tribinama nismo vidje-
Remi Borca i BSK-a
Stadion s vje{ta~kom tr- ban. Trener: Zoran Dragi{i}.
a dvorana 66,3. skih mjesta, svla~ionica, do li nijednu ogradu, niti izme|u
11. avgust 2010. sektora, niti prema terenu. Ra- avom u Krupi na Vrbasu. Posljednju kontrolnu uta-
Stadion je prelijep i lako terena.
Kapacitet (nogomet): zlog za to je borba protiv huli- Gledalaca: 100. Sudija: Tomo kmicu uo~i odlaska na zi-
smo ga mogli zamisliti na
16.155 Grbavici. Moderno je ura|en Nema ograda gana na stadionu. U dogovoru Gra~anin (Banja Luka). mski odmor fudbaleri Borca
Kapacitet (koncerti): s gradskim vlastima je napra- BORAC: Mar~eti}, Kr- odigrali su protiv gradskog
i jednostavne gradnje. Sve tr- - Nama bi mo`da trebao
23.000 vljeno tako jer, kako su nam uz, Petri}, Damjanovi}, Ivi}, rivala, ekipe BSK-a, ~lana Pr-
ibine su natkrivene, a teren samo ne{to ve}i kapacitet, od
doma}ini rekli, ne}e {a~ica Enrike, Grahovac, Trei}, Ha- ve lige RS. Na terenu s vje{-
ima grijanje. ^elnici kluba s oko 20.000 mjesta - komenti-
huligana terorizirati ve}inu jdarovi}, Sre}o, Kuni}. Jo{ su ta~kom travom u Krupi na
igrali: Prodanovi}, Simi}, Vrbasu, po hladnom vreme-
Amar Osim okrijepio se uz grah koja `eli u`ivati u nogometu.
Sa doma}inima iz firme
„Energoplan“, koja je izgradi-
Dujakovi}, Aleksi}, Bojino-
vi}, Banjac, Hod`i}. Trener:
nu i jakoj ki{i koja je pada-
la tokom cijelog susreta,
Tokom na{e posjete sta- Mnogi su okru`ili Ivi- la SRC Sto`ice, ~elnici @el- Vlado Jagodi}. vi|ena je borbena i dina-
dionu na ~i{}enju snijega s cu Osima, pozdravljali se s jezni~ara, poja~ani premijer- BSK: Dobrijevi}, [ako- mi~na utakmica.
terena je vrijedno radilo nogometnom legendom i om FBiH Mustafom Mujezi- ti}, Gra~anin, Kuti}, Kreme- - Nakon me~a sa BSK-
dvadesetak radnika koji su slikali se. Za to vrijeme novi}, danas }e imati sastanak novi}, ^iki}, Damjanovi}, om, na odmor sam poslao i
skidali bijeli pokriva~. Upr- Amar se pridru`io radnici- na kojem }e im biti predo~en [aki}, \akovi}, Karali}, Ba- drugu grupu igra~a, a prozi-
avo kada smo si{li na teren, ma i okrijepio se porcijom plan novog stadiona Grbavi- ki}. Jo{ su igrali: Milanovi}, vka za novu sezonu bit }e oba-
radnici su napravili pauzu. graha. ca i svi detalji vezani uz ovaj Zec, Bleki}, Malinovi}, Sla- vljena 10. januara 2011. godi-
posao. A. NOVALIJA dojevi}, Marinkovi}, Bala- ne - rekao je Jagodi}. S. K.

Dobra vijest za trebinjski klub Frustrirani u londonskom sastavu


Turnir „Asim Ferhatovi} Hase“
Milenkovi} ostaje u Leotaru
Iako se u posljednje vri- golmana Bo{ka Milenkovi}a
25. i 26. decembra
 Tradicionalni turnir u malom nogometu „Asim Fer-
jeme {pekuliralo o odlasku iz Leotara, stvari izgledaju hatovi} Hase“ bit }e odr`an 25. i 26. decembra u KSC
sasvim druga~ije. Naime, Skenderija. Organizator 18. turnira koji se igra u znak
Milenkovi}, koji je u jese- sje}anja na istinsku fudbalsku legendu je FK Vratnik,
njem dijelu prvenstva nosio saop}eno je iz Op}ine Stari Grad.
dres Leotara na 14 prve- Na ovogodi{njem turniru u~estvovat }e ekipe iz Albani-
nstvenih utakmica, odlu~io je, Austrije, Srbije i Crne Gore, te Sarajevo, @eljezni~ar,
je da i u nastavku sezone os- Vratnik i selekcija Legeae. Programom turnira pre-
tane u trebinjskom premije- dvi|ena je i posjeta mezaru Asima Ferhatovi}a te njego-
rliga{u. voj porodici.
- Lijepo mi je na Polica-
ma i nemam namjeru da Drogba: Najlo{ija forma do sada
Tragedija u brazilskom fudbalu
idem bilo gdje. Imam zaista
kvalitetan rad s trenerom
golmana Vesom Klimovi-
}em, legendom kluba, od
Drogba: Stanje nije dobro U tu~i ubijen navija~
^elzi se, sada je to ve} iz- ma je jako lo{a, vjerovatno i
kojeg sam i najvi{e nau~io u vjesno, nalazi u rezultatskoj najgora od kako sam ja ovdje. U tu~i navija~a brazilskih tavio) preminuo je na licu
svojoj dosada{njoj sportskoj krizi. Izgubili su prvo mje- ^itava situacija frustrira iako fudbalskih prvoliga{a Kruze- mjesta od te{kih povreda
karijeri. Vjerujem da }e svi sto na tabeli, a frustracija u nam je svima jasno kako se niz ira i Atletiko Mineira poginuo glave nanesenih metalnim
igra~i ostati na okupu i da klubu je sve ve}a. To je po- poput ovoga na{eg mo`e dogo- je jedan 19-godi{njak, saop}ila {ipkama. Navija~ke grupe
}emo na prolje}e ostvariti jo{ tvrdio i Didije Drogba diti svakome u nekom perio- je policija iz Belo Horizontea. sukobile su se na putu do sta-
bolje rezultate - poru~io je (Didijer). du sezone - izjavio je napada~ Prema policijskim izvor- diona, a u tu~i je u~estvova-
Milenkovi}: Ne napu{ta Police Milenkovi}. M. P. - Stanje nije dobro. For- ^elzija. (N. D.) ima, Otavio Fernandez (Ot- lo vi{e od 50 osoba. (E. J.)
60 Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. sport
EVROPSKA LIGA Ve~eras 12 utakmica petog kola

[tili} i Buri} u lovu


Leoz: Bez komentara Hajatu: Te{ke optu`be
na {esnaestinu finala
Ibri~i} treba pobjedu protiv Jahi}a Luli}ev Jang bojs do~ekuje [tutgart
[irom Evrope danas se vodili i bili bli`e pobjedi. Sa-
igra 12 utakmica petog kola da nam je dovoljan i jedan
grupne faze Evropske lige u bod, samo da ne bude pono-
fudbalu. Neki }e loviti za- vo 3:3. Oni su uvijek opasan
dnju {ansu za plasman u protivnik. Posebno kada im
{esnaestinu finala, a malo je potrebna pobjeda da bi
je onih koji u sve ulaze mi- ostali u igri za plasman u na-
rno bez optere}enja. Na ter- redni krug takmi~enja - izja-
en }e i nekoliko bh. repreze- vio je [tili} za „Avazov Spo-
ntativaca, a najzvu~nijeg pr- rt“.
otivnika imat }e Leh na{ih Zanimljivo bi trebalo
Semira [tili}a i Jasmina Bu- biti i u Splitu. Hajduk Se-
ri}a, koji }e ugostiti Juve- nijada Ibri~i}a do~ekuje
ntus. AEK, za koji nastupa Sa-
nel Jahi}. Spli}anima tre-
Te{eira: Tajna firma Gorner: Prodaja ulaznica Veliki zna~aj ba pobjeda, iako bi im i
Koliki je zna~aj utakmi- eventualni poraz Ander-
Britanski BBC objavio novu aferu u FIFA-i ce za Poljake govori i ~injeni-
ca da su u posljednjem kolu
lehta na gostovanju kod
Zenita ostavio malu nadu
prvenstva odmarali pola ti- da i uz remi mogu pro}i

Ispla}eno oko 100 ma. Me|u onima koji su bi-


li na po{tedi je i [tili}, koji
je igrao samo pola sata. U du-
elu protiv torinskog kluba
dalje. S druge strane, Ja-
hi}ev AEK bi bodom bio
mnogo zadovoljniji, po{to
u 6. kolu ima doma}u uta-

miliona dolara mita


Svjetska fudbalska federacija odbacila optu`be
o~ekuje mjesto u prvih 11.
- Mislim da se mo`emo
nositi s Juventusom. U Tor-
inu smo igrali 3:3. ^ak smo
kmicu, dodu{e protiv Ze-
nita, ali Rusi su ve} osigu-
rali idu}u rundu.
Nimalo lagan zadatak Grigera i [tili}: Novi ogled Leha i Juventusa
ne}e imati Senad Luli}. Nje-
Tri visoka zvani~nika kcija ispla}eno oko 100 mi- gov Jang bojs do~ekuje [tut-
FIFA-e, koja imaju pravo liona dolara mita. gart koji ima maksimalan
glasa prilikom sutra{njeg BBC tako|er izvje{tava i u~inak u Evropskoj ligi. Sve
izbora doma}ina svjetskih o dokazima o kontinuira- osim pobjede {vicarskom sa-
prvenstava 2018. i 2022. go- noj umije{anosti jo{ jednog stavu donijelo bi glavobolje,
dine, uzimali su mito deve- visokog zvani~nika FIFA-e s obzirom na to da njihovo
desetih godina pro{log sto- u preprodaji ulaznica za uta- drugo mjesto vrebaju Heta-
lje}a, objavio je BBC. kmice SP-a. Radi se o D`eku fe i Odense.
Vorneru (Jack Warner) iz
Unosna prava Trinidada i Tobaga, jednom Te`ak zadatak
U programu „Panorama“ od dopredsjednika FIFA-e. Ve~era{nje utakmice u
BBC tvrdi da su Nikolas grupama A, B i C po~inju u
Leoz (Nicolas) iz Paragvaja, Neobi~ne uplate 21.05, a u G, H i I u 19 sati.
Isa Hajatu (Issa Hayatou) Ovo nije prvi put da se Ostalih 12 me~eva na progr-
iz Kameruna i Rikardo Leoz, Hajatu i Te{eira spo- amu je sutra.
Te{eira (Ricardo Teixeira) minju u ovakvom konte- (N. D.)
iz Brazila uzimali novac od kstu, a zanimljivo da je o
marketin{ke firme „Inter- Te{eiri raspravljao i parla- Povreda italijanskog napada~a Morati odgovorio novinarima
national Sport and Leisure“ ment Brazila kada je
(ISL) koja je dobila unosna
prava za Svjetsko prvenstvo.
Navodi se da je u 175 transa-
utvr|eno da je imao konta-
kt s jednom tajnom firmom
koja je dobivala neobi~ne
Inter ne dovodi
ISL bankrotirao
uplate iz ISL-a.
^etiri du`nosnika FIFA-
e nisu se oglasila, ali je zato
Kasana i Fabregasa
Predsjednik Intera Masi-
Visokim ~lanovima FIFA odbila sve optu`be
BBC-a. Kako je re~eno u sa- mo Morati (Massimo Mora-
FIFA-e navodno mito tti) ekspresno je reagirao na
isplatila je sportska marke- op}enju, radi se o starim
slu~ajevima, koji su procesu- najave da }e Inter dovesti
tin{ka kompanija ISL Antonija Kasana (Cassano) i
izme|u 1989. i 1999. godi- irani pred sudovima. Pose-
bno je nagla{eno da niko od Seska Fabregasa (Cesc).
ne. Ta kompanija bankro- - Kasano je sjajan igra~,
tirala je 2001., iako je rani- ~lanova FIFA-e nije osu|en
i da su ti slu~ajevi odavno za- ali ta pisanja da dolazi u In-
je ostvarivala velike profite.
tvoreni. (N. D.) ter nemaju veze sa stvar-
no{}u. Naga|anja medija pr-
Osu|en biv{i funkcioner FS Slova~ke \ilardino: Povratak u januaru
erasla su u sigurne tvrdnje
kako je realizacija transfera

Vanke zbog mita \ilardino pauzira pri kraju. Sve su to fantazi-


je. Ne vjerujem ni u dolazak
Fabregasa - izjavio je Mora-

ide u zatvor najmanje tri me~a


Vrhovni sud Slova~ke Vanke je u aprilu 2009. Italijanski fudbalski repr- Dvadesetosmogodi{nji na-
ti.
Prvi ~ovjek Intera spome-
nuo je i trenera Rafaela Be-
niteza, kojem mnogi pre-
potvrdio je prvostepenu pr- optu`en da je izme|u 2002. i ezentativac i ~lan Fiorentine pada~ povrijedio se na subo- dvi|aju skori otkaz.
esudu prema kojoj je biv{i 2007. nekoliko puta primio Alberto \ilardino (Gilardi- tnjoj utakmici protiv Juventu- - Da se vratimo 10 godina
generalni sekretar tamo{njeg mito kako bi ubrzao transfe- no) zbog povrede mi{i}a pr- sa (1:1). Pauzirat }e do kraja unazad, Benitezu bih ve} dao
fudbalskog saveza Vladimir re pojedinih slova~kih igra~a. opustit }e najmanje tri uta- godine, a na teren bi se trebao otkaz. Me|utim, godine su
Vanke osu|en na tri godine Vanke je do kraja procesa tvr- kmice Serije A, saop}io je vratiti 6. januara 2011. u nasta- me u~inile fleksibilnijim - na-
i ~etiri mjeseca zatvora. dio da nije kriv. (E. J.) klub iz Firence. vku prvenstva. (E. J.) glasio je Morati. (N. D.) Kasano: Ni{ta od transfera
sport Dnevni avaz, srijeda,
1. decembar/prosinac 2010. 61
RUKOMET Izvi|a~ }e u Kupu kupova igrati protiv San Antonija

Lovrinovi}: „Potu}i“
}emo se sa [pancima Na{ predstavnik u osmini finala dobio jednog od najte`ih rivala
Nakon Barcelone, Siju-
dad Reala i Ademar Leona,
ljubitelji rukometa u Lju-
bu{kom i Hercegovini imat
}e priliku u`ivo gledati i Novicki pod ko{em Hjustona
~etvrtog {panskog velikana,
Amaju Sport San Antonio.
Voljom `rijeba Izvi|a~ je
Teksa{ki tim u sjajnoj formi
u osmini finala Kupa evro-
pskih kupova dobio San
Antonio, {to ba{ i nije obra-
dovalo ve}inu u bh. klubu ko- [esti uzastopni
trijumf Dalasa
ja je po`eljela slovenski Ma-
ribor ili srbijansku Kolubaru.
Ipak, kod Ljubu{aka tre-
nutno ne vlada mi{ljenje
„nemamo {ta izgubiti“. Na- San Antonio sparsi vode Zvijezde Majamija Lebr-
jiskusniji me|u njima Ilija u kompletnoj NBA ligi s on D`ejms (LeBron James,
Lovrinovi} ka`e: omjerom 14-2, ali u sjajnoj 30), Dvejn Vejd (Dwyane Wa-
- Ovo nam je prilika da formi igraju i njihovi te- de, 26) i Kris Bo{ (Chris Bo-
vidimo na{e mogu}nosti u ksa{ki rivali, ko{arka{i Da- sh, 20) doveli su svoj tim do
igri s velikim protivnikom. las maveriksa. pobjede nad Va{ingtonom
Mo`da bi bilo bolje da prvi [esti uzastopni trijumf (105:94), tek druge u poslje-
susret igramo u na{oj dvor- „Telad“ iz Dalasa (13-4) po- dnjih {est me~eva.
ani, pa da s predno{}u ode- stigla su savladav{i Hjuston Rezultati: Majami -
mo na revan{. Bez obzira na roketse (101:91) uz 20 poena Va{ington 105:94, Oklahoma
sve, „potu}i“ }emo se s nji- Dirka Novickog (Nowitzki) - Nju Orleans 95:89, Dalas -
ma, pa {ta bude. Ja sam opti- i 19 Kerona Batlera (Caron Hjuston 101:91, Juta - Mi-
mista - isti~e Lovrinovi}. Butler). lvoki 109:88. (E. J.)
Prva utakmica bit }e odigr-
ana 19. ili 20. februara 2011. go-
dine u [paniji, a revan{ sedam
dana kasnije u Ljubu{kom. Lovrinovi}: Pravi test mogu}nosti
Fenerbah~e do~ekuje Cibonu
U ostalim me~evima osmi- U Euroligi za ko{arka{e na rasporedu je 7. kolo. Da-
ne finala sastaju se: Kolubara sbah (Njema~ka), Tremblaj (Ukrajina) - Resita (Rumuni- ja) - Halmstad ([vedska), Va- nas: GRUPA A: Himki - Partizan (16.15 sati), Kaha
(Srbija) - Maribor (Slovenija), (Francuska) - Balatonfiredi ja), Elverum (Norve{ka) - Ka- rdar (Makedonija) - Kope- Laboral - Prokom (20.30). GRUPA C: Fenerbahee
Andebol (Portugal) - Gumer- (Ma|arska), Budiveljnik ustik (Rusija), Krems (Austri- nhagen (Danska). M. Kr. Ulker - Cibona (19.15), Montepaski - Litvos ritas (21).
GRUPA D: CSKA - Panatinaikos (18.15).
Sutra: GRUPA A: @algiris - Makabi (18.45). GRUPA B:
Sahranjen \or|e Lavrni} Olimpijakos - Bamberg (20.45), Lotomatika - [arlroa
(20.45), Unikaha - Real Madrid (20.45). GRUPA C: Bar-

Dobojlije se oprostile od rukometne legende


Dobojlije su se ju~er opr- Rukometnog saveza RS Zdr-
celona - [ole (20.45). GRUPA D: Valensija - Efes Pilsen
(20.45), Union Olimpija - Armani Milano (20.45).

ostile od ~uvenog rukome-


ta{a \or|a Lavrni}a, osva-
avko Mili~evi}, prvi ~ovjek
Sloge Zoran Blagojevi} te
Zbog upaljene baklje u me~u s Bosnom
ja~a zlatne olimpijske meda-
lje na Igrama u Minhenu
1972. godine.
Sahrani su, izme|u osta-
~elnik Sportskog saveza
Op{tine Doboj Dragan Ko-
va~evi}.
Opro{taju od Lavrni}a ni-
Sloboda ka`njena sa 1.600 KM
Zapaljena baklja tokom ja~ke grupe „Fukare“, zapali-
lih, prisustvovali i Lavr- su prisustvovali igra~i Sloge, nedjeljne ko{arka{ke uta- li baklju u dvorani Mejdan.
ni}evi saigra~i iz repreze- koji su zbog vremenskih ne- kmice izme|u Slobode i Bo- Nakon ovog incidenta reagir-
ntacije biv{e dr`ave Milorad prilika zapeli u Frankfurtu na sne ASA BH Telecoma alo je osiguranje, pa je grupa
Karali} i Zdravko Ra|eno- povratku iz Norve{ke, gdje su (79:90) skupo je ko{tala tu- navija~a napustila dvoranu,
vi}. Na komemoraciji u Ce- proteklog vikenda igrali zlanski klub. ali je {teta ve} bila pri~injena.
ntru za kulturu i obrazova- me~eve tre}eg kola ^elend` Naime, komesar takmi~- Kako smo saznali, ovo je
nje govorili su predsjednik Sahrani nisu mogli prisustvovati igra~i Sloge (Foto: G. Stojanovi}) kupa protiv Storda. G. S. enja Bo`o Bo{njak kaznio je najve}a kazna koja je stigla u
Slobodu sa 1.600 KM jer su posljednjih deset godina na
njeni navija~i, ~lanovi navi- adresu Tuzlaka. E. M.
Prva liga FBiH za rukometa{e Nova drama u biv{em evropskom prvaku
Prvenstvo BiH za ko{arka{ice
Jug, 12. kolo: ^apljina -
Dobrinjac 46:21, Sloga (GV)
- Turbina 35:13, Vitez - Vo-
go{}a 25:27, Izvi|a~ 2 - Bo-
25, Me|ugorje 19...
Sjever, 8. kolo: @ep~e -
Kakanj 30:37, Sana 7 - Maglaj
23:31, Biha} - Lukavac 31:30,
Cibona duguje 16 miliona eura?
Gradona~elnik Zagreba je da spasi slavni klub kojem @eljo na plus 41 u Trebinju
sna 2 36:29, Me|ugorje - Banovi}i - Krajina Ingplast Milan Bandi} izjavio je da du- prijeti ga{enje dodaje da gr- Dvorana „Milo{ Mrdi}“ @ELJEZNI^AR: Memi}
Iskra (S) 43:27, Borac - Zri- 21:34, Sloboda Solana - ^elik govi Ko{arka{kog kluba Cibo- adske strukture ne}e pomo}i u Trebinju. Gledalaca 100. 4, Be{i} 8, Ganilovi} 6, Baji}
njski 23:32, Igman - Iskra 23:36, Radnik (DV) - Bosna na dose`u nevjerovatnih 120 dok iz Cibone ne ode sa- Sudije: Asmir Kajan, Goran 10, Babi}, Bugarin 14,
(B) 22:20. Slobodan Vele`. 22:25. Poredak: ^elik 24, Ma- miliona kuna (pribli`no 16 da{nje rukovodstvo. Knezovi} (Mostar), Mari- Ham{i} 17, Demirovi} 14,
Poredak: Zrinjski 28, ^aplji- glaj 21, Sloboda Solana 18, miliona eura), odnosno dva - Ja sam za Cibonu, ali nko Grlu{i} (Ljubu{ki). Re- D`ini} 4, Omerba{i} 6. Tre-
na 27, Izvi|a~ 2 27, Vogo{}a Kakanj 18, Sana 7 15... I. N. puta vi{e nego {to su do sada ne i dru{tvo koje je klub do- zultat: Trebinje 03 - @el- ner: Vesna Bajku{a.
tvrdili ~elnici dvostrukog pr- velo u ovu situaciju. Oni jezni~ar 42:83 (8:18, 9:20, U zaostaloj utakmici 6.
vaka Evrope. moraju oti}i i odgovarati. 11:28, 14:17). kola Prvenstva BiH ko{ar-
Prva liga FBiH za rukometa{ice - Nisam se napio, nego se
s razlogom pribojavam da
Zato smo predali zahtjev
tu`ila{tvu i policiji. Iz gra-
TREBINJE 03: Radova-
novi} 6, Muratovi} 6, V. Bu-
ka{ice @eljezni~ara u gosti-
ma su uvjerljivo savladale Tr-
Rezultati 8. kola: Turbina - Iskra 41:23, Had`i}i - Bo- dugovi Cibone, kada se sve dske blagajne, dok sam ja ha, Milovi}, Vukajlovi} 2, ebinje 03 rezultatom 83:42.
sna 30:21, Grude Autoherc - Krajina 34:26, Biha} - Ne- zbroji, idu i do 120 miliona gradona~elnik, dok je to ]uk 2, Peri{i} 3, M. Buha, Sarajevske „Plave“ jedina
retva 30:28, Travnik - Krivaja 18:21. Slobodna Hrasni- kuna - prenijeli su hrvatski dru{tvo tamo, u klub ne}e Tomi} 16, Sko~aji} 7, su ekipa bez poraza u dosa-
ca. Poredak: Hrasnica 18, Turbina 15, Had`i}i 14 (-1), mediji Bandi}evu izjavu. oti}i ni kuna - rekao je Ba- Ka{ikovi}, Ke{elj. Trener: da{njem toku sezone, a Tre-
Krivaja 14 (-1), Grude Autoherc... ^ovjek od kojeg se o~eku- ndi}. (E. J.) Milorad Nada`din. binjke bez pobjede. M. P.
SRIJEDA 1. 12. 2010.
BHT1 FTV OBN HAYAT TV PINK BH
20.55
NOGOMET, OBN

19.30 USUSRET BH EUROSONGU 2011 22.20 AMERI^KI TOP MODEL 17.55 BILO JEDNOM U TURSKOJ 19.00 VIJESTI U 7 21.00 GRAND PARADA

07.00 Dobro jutro 07.00 Dobro jutro, jutarnji 06.30 Jutarnji program, 06.30 Dobro jutro svima, 08.00 Film: Ljubi, ljubi, al’
09.05 Be Ha Te bebe program kola`ni program jutarnji program glavu ne gubi
09.10 Ozie Boo, animirana serija 09.00 Vijesti 08.00 Ludo srce, turska 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.30 Udri mu{ki,
09.15 ^arobne cipele, drama 09.05 Gospo|a Barbara, igrana telenovela 09.00 Timmy, crtani film, 22. epizoda
09.30 Muzi~ki program serija, 66. epizoda, r. 09.00 Top Shop 09.10 Iron kid, crtani film, 3. epizoda talk show
09.45 Nau~na postignu}a, obrazovna 10.00 Tragom ptice Do-do, 09.15 A la Carte, kulinarski 09.35 Jagodica Bobica - Jago sitne 10.30 Farma u`ivo
Europska 10.00
10.10
serija, 5/47
BHT vijesti
Ljubavna oluja, serija, 232/313
serija za djecu, 3. epizoda
11.00 Villa Maria, igrana serija,
2. epizoda, r.
show
10.00 Bilo jednom u
Turskoj, turska serija
pustolovine, crtani film
22. epizoda
11.00 Valentina,
serija
liga: Lech 11.00
11.10
Moja mala kuhinja, r.
Avenija Ocean, serija, 13/130
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospo|a Barbara,
10.45 Stol za 4, kulinarski show
11.15 V.I.P. Survivor,
10.00 Bakugan, crtani film,
10. epizoda
10.25 WINX, crtani film, 10. epizoda
12.00 Info top

Poznan - 12.00
12.15
BHT vijesti
Crta, politi~ki magazin, r.
igrana serija, 67. epizoda
13.05 Ekovizija, dokumentarni
bez cenzure - dan
11.50 Vremenska prognoza
10.55 Sirene, crtani film, 10. epizoda
11.20 Aladin, crtani film, 28. epizoda
12.10 ^ini, serija
13.00 Farma u`ivo

Juventus 13.15

14.15
Kastro, ~ovjek i mit, strani
dokumentarni program, r.
BHT vijesti
program
13.30 Pri~e iz Hercegovine: Konjic,
dokumentarni program,
11.55 OBN Info
12.10 Dejana Talk Show: Kako
pre`ivjeti nasilje u
11.35 Bioclinica
11.45 Vijesti
14.00 Info top
14.10 Mje{oviti brak,
14.30 Godine prolaze, humoristi~ka 8. emisija 11.58 Biometeorolo{ka prognoza
porodici?, talk show serija
serija, 15/33, r. 14.00 S onu stranu re`ima: ^uvari 13.00 Isplati se, TV aukcija 12.00 Indija, igrana serija,

20.00 15.00

15.05
15.30
Odli~an, 5+, edukativna serija,
44/66
U~ilica, kviz
Robot Robi, animirana serija,
prirode, 6. emisija
14.25 Druga dimenzija: Kru{nica,
dokumentarni program,
7. emisija
13.45 Top shop
14.05 C.S.I. Las Vegas,
kriminalisti~ka serija
78. epizoda
13.00 Pali an|eo, igrana serija, 67.
epizoda
14.00 Doma}ica Ovako
15.00 Danijela,
serija
15.50 Info top
DOK. FILM, BHT 1 9/52
15.00 Top Shop
14.10 Hayat production show, 16.00 Valentina,
14.50 Sedmica, magazin 15.30 Gümüº, turska telenovela
15.40 Be Ha Te bebe iz kulture, r. zabavno-muzi~ki program serija
15.45 Mini school 16.45 Vremenska prognoza
15.15 Vijesti 15.35 Bioclinica 16.55 Savr{eno
16.00 Bakine pri~e, 5/20 16.50 OBN Info
15.25 Crna hronika, doma}a igrana 15.45 Top Shop
16.10 Muzi~ki program 16.55 A la Carte, kulinarski skladna i
serija, 48. epizoda 15.49 Sport centar
16.25 Vode karsta, dokumentarni film show originalna BiH
16.00 Dolina sunca, igrana serija, 15.50 1001 no}, igrana serija,
16.45 Beledija, dokumentarni film 17.25 Stol za 4, kulinarski
188. epizoda 80. epizoda 17.00 Farma
16.55 Godine prolaze, humoristi~ka show
17.00 Federacija danas 16.50 Indija, igrana serija,
serija, 16/33 17.55 Bilo jednom u Turskoj, 17.45 Gusto tv
17.25 Villa Maria, igrana serija, 79. epizoda
17.30 Sve u svemu, dnevni magazin turska serija
Zdravko ^oli}: 18.45
18.55
Business News
Moj prvi izbor, reporta`a
3. epizoda
17.50 Dnevnik, najava
18.50 Vremenska prognoza
18.55 OBN Info
17.50 Doma}ica Ovako
18.00 Biometeorolo{ka prognoza
kulinarstvo
18.00 Film: Neprijatelj
Na adresi 19.00
19.30
Dnevnik
Ususret BH Eurosongu 2011.,
18.15 Lud, zbunjen, normalan,
igrana serija, 73. epizoda
19.00 V.I.P. Survivor,
reality show
18.02 Sasuke, Ninja ratnici, zabavni
program, 2. epizoda
18.20 Sasuke, Ninja ratnici, zabavni
i kapije
19.45 Info top
ti pi{e... 20.00
u`ivo
Zdravko ^oli}: Na adresi ti
18.50 Dnevnik, najava
19.05 Upitnik, kviz
19.23 Finansijske novosti
19.55 Gümüº, turska
telenovela
program, 3. epizoda
19.00 Vijesti u 7, informativna emisija
19.50 Gusto tv
Dokumentarni film je za- pi{e... 20.55 Europska liga (5. kolo). Lech kulinarstvo
20.55 Dugo putovanje kroz istoriju, 19.30 Dnevnik 2 19.28 Vremenska prognoza
mi{ljen kao „making off“ Poznan-Juventus, prijenos 19.55 Savr{eno
historiju i povijest, dok. film 20.10 ^udotvorac, ameri~ki 19.30 Sport
sarajevskog koncerta Zdr- utakmice, 1. poluvrijeme
22.00 BHT vijesti igrani film 19.37 Stanje na putevima skladna i
avka ^oli}a, ali je ve} u sa- 21.50 Vox populi
mom stvaranju, postao i 22.15 Ja i moj HIV, strani 22.19 Dnevnik, najava 19.38 Top Meblo
21.55 Lanina vremenska prognoza originalna BiH
intimna pri~a svih onih koji dokumentarni program 22.20 Ameri~ki top model, 19.40 Horizonti
23.00 Na dnevnom redu, informativni reality serijal, 1. epizoda 22.00 Europska liga (5. kolo): Lech 20.00 1001 no}, igrana serija, 20.00 Farma, vtr
su se na{li na bini i iza nje.
To je i svojevrsna paralela program 23.15 Dnevnik 3 Poznan-Juventus, prijenos uta- 81. epizoda 21.00 Grand
s koncertom koji je davne 23.30 TV Justice, sudska hronika Finansijske novosti kmice, 2. poluvrijeme 21.00 Jesen sti`e, Dunjo moja,
00.00 Putovanja iz sredi{ta zemlje, 23.00 V.I.P. Survivor, reality parada
’78 trebao biti odr`an ba{ 23.55 Dugo putovanje kroz istoriju, serijski program, 1. epizoda
tu na Ko{evu, ali je odgo- historiju i povijest, dok. film, r. inostrani dokumentarni program show 22.20 Dani groma, igrani film 22.00 Farma u`ivo
|en zbog ki{e. Ki{a je po- 00.55 Zdravko ^oli}: Na adresi ti BBC, 2. dio 00.05 V.I.P. Survivor, 00.20 Seks i grad, igrana 00.00 Voz trezor,
~ela padati i ovaj put i uma- pi{e..., r. 00.50 Federacija danas, r. bez cenzure - no} serija, 54. epizoda
01.15 Dnevnik 3, r. film
lo da se ponovi scenario... 01.45 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 00.35 C.S.I. Las Vegas, 01.00 Sport centar
03.00 Pregled programa za ~etvrtak 02.00 Pregled programa za ~etvrtak kriminalisti~ka serija 01.05 Autoklub 02.00 Grand parada

20.00 Intervju dana 17.50 Ze sport plus 21.00 Obi~ni ljudi, neobi~ne pri~e, 18.00 Danas u Srpskoj
TV Alfa 20.45 Muzika i EPP TV KISS TV USK 18.00 Iz dana u dan reporta`a 18.30 Monitoring
21.15 Ja sam tvoja sudbina - 18.05 Frej`er, humoristi~ka serija 22.20 Dani groma, igrani film 19.00 Sport flash
07.00 Alfa mozaik - jutarnji indijska serija 17.40 Okolo k(r)ole, zabavna 14.30 Vijesti 19.00 Zenica danas 19.30 Dnevnik 2
program omladinska emisija 14.35 Kineska odiseja, igrani film
08.00 Emisija: [to da ne?, repriza
22.30 Jukebox
23.00 Dnevnik 1, repriza 19.00 Dnevnik KISS 16.00 TV intervju, r.
19.30
20.00
Muzi~ki spotovi
Kontakt program HIT TV 20.10 Doma}a serija:
Jelena
08.40 Sponzorisani program 19.25 Sportski pregled i vrijeme 16.40 Veterani danas, dok. 21.00 Sfera - emisija iz kulture 21.00 BN promenada
09.00 Intervju dana, repriza 19.30 Dnevnik HRT program, r. 16.45 Film
09.30 Vijesti TV Gora`de 20.10 Izvidnica 17.10 Ple{i, ple{i
22.00 Klinika, igrana serija 18.30
19.00
Vremeplov
Objektiv I
22.30 Dnevnik 3
23.00 Igrani film:
09.35 Alfa mozaik (u 10.30 i 20.40 ^ovjek i zdravstvena 18.10 Moje dijete, savjetovali{te
11.30 Vijesti)
19.00 Dnevnik
kultura, r. za roditelje TV Cazin 19.25 Triumph Vera Drake
20.00 Poljoprivredne teme 20.00 Pod suncem Sen Tropea
12.00 Poznati
12.30 Vijesti 20.30 Na{a realnost
21.40 Dnevnik KISS, r.
22.00 Film
19.00
19.30
Dnevnik TVUSK
Muzi~ki program 20.00 TV panorama 21.00 Razgovor s povodom TV HEMA
21.30 Liberty tv 20.05 Biografije: [on Pen, 20.30 O tome se govori..., 22.00 Objektiv II
12.40 Sponzorisani program reporta`a 17.02 Muzi~ki program
22.00 Sestrice, igrana serija 22.35 Put oko svijeta
13.15 JUKEBOX i EPP
13.30 Vijesti 22.30 Reporta`a, r. TV Kakanj 20.55
dok. program
TV Liberty 21.00 Autovizija 23.00 Glas Amerike 17.45
18.00
Pregled programa
Vijesti
23.00 Dnevnik 21.30 Dnevnik 2 21.30 Turizam plus 23.35 Triumph
13.33 JUKEBOX i EPP 18.00 Melodije orijenta 19.00 El profe - igrana serija, 32.
23.30 Glas Amerike 22.00 Ple{i, ple{i, igrana serija 22.15 Bonaventura 23.50 Frame epizoda
14.30 Vijesti 18.30 Ja sam tvoja sudbina,
serija 23.00 Ruski zatvori - nekad i sad, 22.45 Igrani program 00.00 Tri minuta 20.00 Izaberi zdravlje - emisija o
14.35 JUKEBOX i EPP 00.05 Film
15.30 Vijesti TV Visoko 19.00 Bra}a koale
19.30 Dnevnik FTV
11/40 23.30 Glas Amerike
00.00 Odjava programa 21.00
zdravlju
Autoshop magazin -
15.35 JUKEBOX i EPP
16.30 Vijesti 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC TV Zenica BN emisija o automobilizmu
16.35 Muzika 20.05
20.30
Sje}anja
Aktuelnosti
20.20 Svi vole Rejmonda, serija
21.00 ADS kviz 15.00 Vijesti
TV Bugojno 14.00 Novosti
22.00 Hema magazin -
informativni program
17.00 Emisija Kafe Azra
17.30 Vijesti 20.55 U dru{tvu sa... 21.30 Auto shop magazin 15.10 Klinika, igrana serija 18.00 Vijesti 14.05 History: Podvodni univerzum 22.30 Vremenska prognoza,
17.45 Jukebox 21.30 Klinika, serijski program 22.00 Ja sam tvoja sudbina, 16.00 Iz dana u dan 18.20 Sasuke, Ninja Warriors, za- 15.00 TV serija: Jelena najava doga|aja
18.40 Centralna inf. emisija 22.20 Zdrav `ivot i ekologija serija 16.05 Razglednica, repriza bavni program 16.00 Dnevnik 1 22.50 Top shop
19.15 [to da ne? - revijalni 23.00 Aktuelnosti, r. 23.00 Vijesti TV sahar 17.00 Discovery, dok. program 19.00 Informator 16.25 TV serija: Otpisani 23.00 El profe - igrana serija 35.
program 23.30 TV strane 23.30 Glas Amerike 17.30 Dje~iji program 20.00 1001 no}, igrana serija 17.10 TV serija: Kradljivac srca epizoda - repriza

SATELITSKI TV PROGRAM 23.35


SERIJA, HRT 2
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

17.45 BEOGRADSKA HRONIKA 22.45 GOLF 16.45 EKSTREMNI SPORTOVI 20.45 BIRMINGHAM - ASTON VILLA 15.00 RIJEKE I @IVOT 22.00 THE CITY 20.15 SUPER DADILJA 20.15 O^AJNE KU]ANICE
16.35 Slagalica 16.45 Ekstremni 14.00 Tajne kri`a 17.00 Prevare 15.00 Mi smo
16.55 Datum
18.55 Stoni tenis,
Njema~ka sportovi
17.00 Ski skokovi
18.15 U`ivo: Eurole-
ague: CSKA - 15.00 Rijeke i
17.50 3 from 1
18.00 Brand 17.30 Me|u nama, porodica Fringe -
17.00 Dnevnik Panathinaikos `ivot serija 17.00 Taff
17.20 [ta radite, bre
21.0 0 Olimpijske igre
21.35 Svi sportovi
17.45 Svi sportovi
18.00 Ko{arka, Go-
20.00 Pregled NHL 16.00 Opasni
New
18.30 Jukebox 18.00 Explosiv 18.00 Vijesti Na rubu
17.45 Beogradska 21.40 Konji~ki sko- 20.15 Portugol - Pre- susreti 19.00 Videography 18.30 Exclusiv 18.10 Simpsonovi, Borci za prava `ivotinja napa-
hronika od Angels Ko- gled portuga- 17.00 Najokrutniji Rock Riff 18.45 RTL crtani film dnu laboratorij i dobiju mno-
kovi, Internati- sice - Cras Ba- 19.10 Galileo
18.25 Oko lske lige ameri~ki za- 19.30 Ukus aktuelnosti go vi{e nego {to su o~ekivali
19.00 Srbija na vezi onal Masters sket Taranto 20.45 U`ivo: Carling 19.05 Sve {to je 20.15 O~ajne
19.45 Vijesti tvori poznatih kad se jednoj od „`ivotinja“ iz
19.30 Dnevnik Brisel Cup. Birmi- 18.00 [apta~ psima va`no ku}anice, kaveza otvori apetit. Umjetno
20.00 Wwe 20.00 MTV
20.05 Bela la|a 22.40 Konji~ki ngham - As- 19.00 Rajevi na Express 19.40 Dobra vreme- serija stvorena zvijer s tijelom lava,
skokovi 20.30 Odbojka, Naci-
21.00 Svjedok onalni [ampi- ton Villa Zemlji 21.20 Top 20 na, lo{a vre- 21.20 Dnevnici je- pand`ama orla, ko`om noso-
22.00 Vijesti 22.45 Golf onat Italija, Lr- 22.45 NBA Live 20.00 Nadnaravno 22.00 The City mena, serija dnog vampira, roga te zmijskim repom i
22.05 ^ekaj me ja 23.15 Golf pa Luigibacchi 23.00 FullTilt Poker. 21.00 Apokalipsa 22.20 The City 20.15 Super dadilja serija o~njacima za sobom ostavi
sigurno ne}u 23.20 Jedrili~arstvo It San Giustino 00.00 Euroelague: 22.00 Najokrutniji 22.50 Punk’d 21.15 Iza}i iz 22.15 Mjese~ina, stravi~no unaka`ena tijela i
do}i 23.30 Svi sportovi - Copra Mor- Olimpija - AJ ameri~ki za- 23.10 South dugova serija napada ^arlija.
23.45 Dnevnik 23.45 Stoni tenis pho Piacenza Milano tvori Park 22.15 Stern TV 23.15 TV total
SRIJEDA 1. 12. 2010. [APAT ZVIJEZDA
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV
Priprema: Hedija MEHMEDI]

OVAN Ljubav: Ne isku{avajte strpljenje, ne pomjera-


jte granice tolerancije kod voljene osobe. I vi
se potrudite u vezi.
21. III - 20. IV
Posao: Sva zbivanja imaju predznak nenadano-
sti, pa i iznena|enja. Ne brinite, va{a snala`ljivost je ogromna.
20.10 MOJ BIZNIS 17.33 8. KAT 16.45 TREE HILL 6 18.25 IN MAGAZIN
Zdravlje: Izbjegavajte povode za nervozu.
06.00 Jutarnji program 12.00 Dnevnik 07.35 Batman i hrabri superjunaci, 06:05 Na{i najbolji dani, serija BIK Ljubav: Optu`ujete partnera za nedostatak ra-
09.00 Vijesti 12.11 Sport crtana serija (23/26)* (54/260)
Mala TV 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, 07.55 Mala TV: 06:55 Gospodin Magoo, crtana serija zumijevanja. U isto vrijeme, te{ko priznajete
09.10 Nodi, crtana serija emisija pod pokroviteljstvom TV vrti}: Ptice stanarice (17/65) 21.IV - 22.V vlastite gre{ke.
09.22 Medo Rupert, crtana serija 12.16 TV kalendar Moja susjeda, hongkon{ka dra- 07:20 Bumba, crtana serija (33- Posao: Previ{e ste ponosni, pa pretjerujete sa vr-
09.32 Tomica i prijatelji, crtana serija 12.28 @ivjeti zdravije, emisija pod po- ma za djecu 34/150) emenom koje provodite na poslu. Uz to, ne podnosite kritiku.
09.38 Gora bisera, crtana serija kroviteljstvom 08.25 Dvorac igra~aka, serija za dje- 07:35 Graditelj Bob, crtana serija Zdravlje: Rad vas dosta iscrpljuje.
09.55 Rimske misterije, program za 12.34 More ljubavi, telenovela cu (33/40) (R)* (33/39)
(97/164)* 08.50 [kolski program: Prva pomo} 07:45 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana se-
djecu
13.20 @ivot u Africi, serija (7/13)* Izazovi: Pjesma ti{ine, izraelski BLIZANCI Ljubav: Voljena osoba prihvata promjenu u
10.25 Robin Hud, serija rija (5/13) va{em pona{anju. @eli vas saslu{ati, jo{ vi{e
14.05 Vijesti uz hrvatski dokumentarni film za mlade 07:55 Jagodica Bobica - Jago sitne
11.10 Karmelita, TV novela znakovni jezik Ta politiká: Demokracija pustolovine, crtana serija 23.V - 22.VI
`eli kompromis.
12.00 Dnevnik 1 14.14 Vrijeme sutra 09.35 Crno proro~anstvo, serija za Posao: Napet odnos sa kolegama jenjava. Upr-
(13/26)
12.20 U fokusu, informativni program 14.18 Rije~ i `ivot: [to zna~i dan djecu (4/26)* kos tome, jo{ neko vrijeme izbjegavajte odre|ene osobe.
08:20 Roary, crtana serija
13.00 Uz Svjetski dan borbe po~eti s Bogom?, religijski pro- 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog (7/52) Zdravlje: Nu`no vam je opu{tanje.
protiv side gram sabora 08:45 Zauvijek zaljubljeni, serija
13.30 Pakov svijet, serija 15.05 Luda ku}a 3, humoristi~na seri- 13.30 Eureka 3, serija (5/18)* (44/140)R RAK
Ljubav: Neophodno je da ra{~istite pravi mali
14.50 [arene ka`e ja (30/34)* 14.15 [kolski program: Prva pomo} 09:45 Slomljeno srce, serija haos u va{im emocijama. Vezu usmjerite u
15.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog 15.40 Indeks, emisija o {kolstvu (R) `eljenom pravcu.
(52/130) R
16.15 Hrvatska u`ivo Izazovi: Pjesma ti{ine, izrae- 23.VI - 22.VII
jezika
17.00 Vijesti lski dok. film za mlade (R)
10:50 Gumus, serija (12/100) Posao: Prilike koje sti`u uz poznanstvo sa uti-
15.10 Dolina sunca, TV novela 12:40 IN magazin cajnom osobom, ponukat }e vas na korisne i pozitivne pr-
17.15 Hrvatska u`ivo Ta politiká: Demokracija
16.00 Re’publika - Sarajevsko- 17.25 HAK „Promet info“ 15.00 Kojak 2, serija (12/24)* 13:25 Najbolje godine, serija omjene.
romanijska regija (50/152)R
17.33 8. kat: Imenjaci, talk-show 15.50 Kojak 2, serija (13/24)*
14:25 Zauvijek zaljubljeni, serija
Zdravlje: Veoma ste razdra`ljivi.
16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 18.15 Kod Ane, emisija pod 16.45 Tree Hill 6, serija za mlade
16.30 Srpska danas pokroviteljstvom (18/24) (45/140) LAV Ljubav: Osje}ate da se udaljavate od partne-
17.05 Karmelita, TV novela 18.28 Odmori se, zaslu`io si 4 - 17.25 U uredu 4, humoristi~na serija 15:20 Slomljeno srce, serija ra. Va{a veza kao da pro`ivljava jednu od du-
18.00 Mozaik, obrazovanje TV serija (14/15)* (17/19)* (53/130)
23.VII - 22.VIII bljih kriza.
18.45 Gora bisera, crtana serija 19.05 Minuta zdravlja iz Dietpharma, 17.50 e-Hrvatska, emisija pod pokro- 16:15 Gumus, serija (13/100)
emisija pod pokroviteljstvom viteljstvom 17:00 Vijesti Nove TV Posao: Odgovara vam samostalnost, da {to
19.05 Upitnik, kviz
Finansijske novosti 19.08 Dnevnik plavu{e: Ho~e{ li mi 18.30 Nogomet, EL - emisija 17:25 Gumus, serija - nastavak manje ovisite o drugima. Puno radite i rezultati su vidljivi.
19.30 Dnevnik 2 biti kuma?, emisija pod pokro- 18.55 Nogomet, EL: Hajduk - AEK, 18:25 IN magazin Zdravlje: Morate se vi{e odmarati.
viteljstvom prijenos 19:15 Dnevnik Nove TV
20.00 Sport
19.15 LOTO 7/39 20.50 Nogomet, EL - emisija 20:05 Najbolje godine, serija
20.10 Moj biznis, obrazovni DJEVICA Ljubav: Posvetite se vezi {to vi{e. Tako }ete i
19.30 Dnevnik 21.00 Nogomet, EL: Manchester City (51/152)
rijaliti {ou
20.10 Paralele - Salzburg, prijenos 21:05 Lud, zbunjen, normalan, serija
kod partnera pobuditi `elju da vi{e doprinese
RTRS preporu~uje 20.45 Novo doba, TV serija (1/5) 22.50 Nogomet, EL - emisija 23.VIII - 22.IX zajedni{tvu.
(14/32)
21.00 Kraj dinastije 21.45 Mi Hrvati (1/7) 23.23 Dnevnik plavu{e: Ho~e{ li mi Posao: Potrudite se da u naredni period u|ete
21:45 Lud, zbunjen, normalan, serija