You are on page 1of 2

Câu hỏi 1.

Mục tiêu, yêu cầu và nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực” là gì?

Trả lời

Lần đầu tiên ở nước ta Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân
thiên, học sinh tích cực" trong các trường phổ thông, mầm non trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu, yêu cầu
và nội dung như sau:

1. Mục tiêu

a) Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài trường học để xây dựng môi trường
giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.

b) Phát huy tính chủ động, tích cực, tự giác, sáng tạo của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nhà
trường và tại cộng đồng.

2. Yêu cầu

a) Giải quyết dứt điểm những yếu kém về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, tạo điều kiện cho học sinh
khi đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ.

b) Học sinh tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng một cách hứng thú, với
thái độ tự giác, chủ động và ý thức sáng tạo.

c) Thầy giáo, cô giáo chủ động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục trong điều kiện
hội nhập quốc tế.

d) Các tổ chức, cá nhân góp phần giáo dục văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng cho học sinh.

đ) Phong trào thi đua đảm bảo tính tự giác, không gây áp lực quá tải trong công việc của nhà trường, sát
với điều kiện ở cơ sở.

3. Nội dung

a) Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

b) Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự
tin trong học tập.

c) Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.

d) Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh.

cách mạng ở địa phương. . chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử. văn hóa. đ) Học sinh tham gia tìm hiểu.