You are on page 1of 17

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ TRÖÔØNG TRUNG HOÏC PHOÅ

PHAÏM TP.HOÀ CHÍ MINH THOÂNG PHAN ÑAÊNG LÖU

§41.CHUYEÅN ÑOÄNG BAÈNG PHAÛN


LÖÏC

LÔÙP 10
NOÄI DUNG BAØI
HOÏC:
I. Chuyeån ñoäng baèng phaûn
löïc.
II. Caùc ñoäng cô phaûn löïc.
1. Ñoäng cô teân löûa.
2. Ñoäng cô phaûn löïc duøng
khoâng khí.
a) Loaïi khoâng coù tua bin neùn.
b) Loaïi coù tua bin neùn.
I. Chuyeån ñoäng baèng
phaûn löïc

 Quaû caàu
chuyeån ñoäng
ñöôïc laø nhôø
vaøo ñieàu gì?
I. Chuyeån ñoäng baèng
phaûn löïc.

 Teân löûa
chuyeån ñoäng
nhôø vaøo
ñieàu gì?
I. Chuyeån ñoäng baèng
phaûn löïc

 Chuyeån ñoäng nhö treân goïi laø chuyeån


ñoäng baèng phaûn löïc.
 Vaäy theá naøo laø chuyeån ñoäng baèng
phaûn löïc?
I. Chuyeån ñoäng baèng
phaûn löïc

1. Ñònh nghóa:

 Chuyeån ñoäng baèng phaûn löïc laø


chuyeån ñoäng cuûa vaät töï taïo ra
phaûn löïc baèng caùch phoùng veà
moät höôùng moät phaàn cuûa chính
noù, phaàn coøn laïi chuyeån ñoäng
theo höôùng ngöôïc laïi.
I. Chuyeån ñoäng baèng
phaûn löïc.
2. Gia toác:

 
 m0v m0v
a=− ≈− , vì : m 0 << M
M − m0 M

m0 : khoái löôïng khí phuït ra


M :khoái löôïng cuûa teân
löûa
V :vaän toác cuûa teân löûa
I. Chuyeån ñoäng baèng
phaûn löïc.
2. Gia toác:
* ÖÙng duïng:

 Cheá taïo
teân löûa
nhieàu
taàng:
I. Chuyeån ñoäng baèng
phaûn löïc.
2. Gia toác:
* ÖÙng
duïng:
NOÄI DUNG BAØI
HOÏC:

I. Chuyeån ñoäng baèng phaûn


löïc.
II. Caùc ñoäng cô phaûn löïc.
1. Ñoäng cô teân löûa.
2. Ñoäng cô phaûn löïc duøng
khoâng khí.
a) Loaïi khoâng coù tua bin neùn.
b) Loaïi coù tua bin neùn.
II. Caùc ñoäng cô
phaûn löïc.
1. Ñoäng cô teân löûa.

Hoãn hôïp nhieân lieäu vaø chaát


oâxi hoùa chaùy trong ñoäng cô kín
phía tröôùc vaø hôû phía sau. Caùc
chaát khí phuït ra sau laøm ñoäng cô
tieán leân.

Sô ñoà ñoäng cô teân löûa


Teân löûa
NOÄI DUNG BAØI
HOÏC:

I. Chuyeån ñoäng baèng phaûn


löïc.
II. Caùc ñoäng cô phaûn löïc.
1. Ñoäng cô teân löûa.
2. Ñoäng cô phaûn löïc duøng
khoâng khí.
a) Loaïi khoâng coù tua bin neùn.
II. Caùc ñoäng cô phaûn löïc.
2. Ñoäng cô phaûn löïc duøng
khoâng a) Loaïi
khí. khoâng coù tua
bin neùn.
 Khoâng khí bò luøa vaøo vaø neùn

trong phaàn ñaàu cuûa ñoäng cô.


Cuoái phaàn ñoù coù caùc kim phun
eùt xaêng, eùt xaêng troän vôùi
khoâng khí, chaùy trong phaàn sau
ñoäng cô vaø phuït ra sau.
 Ñoäng cô naøy chæ hoaït ñoäng
sau khi maùy bay ñaõ bay, khoâng
söû duïng ñöôïc cho caát caùnh.

Sô ñoà loaïi khoâng coù tua bin neùn


NOÄI DUNG BAØI
HOÏC:

I. Chuyeån ñoäng baèng phaûn


löïc.
II. Caùc ñoäng cô phaûn löïc.
1. Ñoäng cô teân löûa.
2. Ñoäng cô phaûn löïc duøng
khoâng khí.
a) Loaïi khoâng coù tua bin neùn.
II. Caùc ñoäng cô phaûn löïc.
2. Ñoäng cô phaûn löïc duøng
b) Loaïi coù tua bin
khoâng khí.
neùn.

Maùy neùn huùt vaø neùn khoâng


khí. Hoãn hôïp khí sinh ra khi nhieân
lieäu chaùy phuït ra sau laøm cho
maùy bay tieán tôùi, ñoàng thôøi
laøm quay tua bin cuûa maùy neùn.

Sô ñoà loaïi coù tua bin neùn


Ñoäng cô cuûa
maùy bay daân duïng
NOÄI DUNG BAØI
HOÏC:

I. Chuyeån ñoäng baèng phaûn


löïc.
II. Caùc ñoäng cô phaûn löïc.
1. Ñoäng cô teân löûa.
2. Ñoäng cô phaûn löïc duøng
khoâng khí.
a) Loaïi khoâng coù tua bin neùn.
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ TRÖÔØNG TRUNG HOÏC PHOÅ
PHAÏM TP.HOÀ CHÍ MINH THOÂNG PHAN ÑAÊNG LÖU

§41.CHUYEÅN ÑOÄNG BAÈNG PHAÛN LÖÏC


LÔÙP 10

HEÁT
XIN CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN

NAÊM HOÏC: 2003-2004