You are on page 1of 6

Určenie základného pretvárneho otvoru

Úloha: pre zadané materiály určte základné pretvárne otvory a nakreslite krivky spevnenia s využitím:

a, Statickej skúšky v ťahu

b, Statickej súšky v tlaku

c, Nepriamou aproximačnou metódou

Zadané hodnoty vzorky:

Materiál: 11300

Namerané hodnoty priemerov tyče: d01= 7,11mm

d02= 7,02mm priemerná hodnota: 7,06mm

d03=7,05mm

Celková dľžka tyče: l0= 150mm

a,

Tabuľka nameraných hodnôt

Číslo Fi ∆li li Si σpi ϕ
merania
(N) (mm) (mm) (mm2) (Mpa) (-)

1 12857 2,4 152,4 38,5137 333,828 0,015873
6

2 14107 4,4 154,4 38,0149 371,0914 0,028911

3 15357 6,6 156,6 37,48084 409,7293 0,043059

4 15892 9,2 159,2 36,86872 431,0429 0,059526

5 16607 11,6 161,6 36,32116 457,2265 0,074489

6 17142 14 164 35,78963 478,9655 0,089231

7 17142 16,4 166,4 35,27344 485,9748 0,103759

81048 513.l0=Si.6 171.146119 Doplnenie tabuľky: Vypočítame skutočné napätia a skutočné pretvorenia: σpi=FiSi (MPa) σp1=1285738. 1 b.6 173.li Si= S0.13.l0li (mm2) S1= 39.6 33. 8 17250 19 169 34.3615 0. Tabuľka nameraných hodnôt .119263 9 17321 21.150152.5137 MPa Si – určíme podľa jedného zo zákonov tvárnenia – objem materiálu po plastickej deformácii sa rovná objemu materiálu pred plastickou deformáciou V0=Vi S0.4 = 38.6 34.73077 496.6777 0.1537 mm2 Skutočné logaritmické pretvorenie: ϕ= lil0 li= l0+ ∆li l1=150+2.134531 10 17357 23.3947 0.20455 506.4 Graf č.

57692 3 0.1514 = 84.hi Si= S0.5 4 1.5 5 235.350 49980 3 78.125 3 0.484 64584 5 78.h0=Si.10714 mm2 Skutočné logaritmické pretvorenie: ϕ=ln hih0 ϕ=ln 1415 = 0.098612 Využitie statickej skúšky v tlaku: σpi=FiSi (MPa) σp1=3679284.5 9 130.628609 8 10 599.5 7 168.2143 7 0.5 14 84.442 MPa Si – určíme podľa jedného zo zákonov tvárnenia – objem materiálu po plastickej deformácii sa rovná objemu materiálu pred plastickou deformáciou V0=Vi S0.773 57031 4 78.310155 5 10 548.8333 4 0.5.5 10 117.217 120344 9 78.76214 9 10 613.405465 6 10 566.143101 3 10 509.5 8 147.5 6 196.5 13 90.0455 7 0.75 1 0. Číslo Fi ∆hi d0 S0 hi Si σpi ϕ merania (N) (mm) (mm) (mm2) (mm) (mm2) (Mpa) (-) 1 36792 1 10 78.10714 437.936 43290 2 78.369 74100 6 78.5 11 107.235 100800 8 78.5 12 98.223144 4 10 532.068993 2 10 477.442 0.068993 .h0hi (mm2) Si= 78.1875 5 0.662 148050 10 78.253 86142 7 78.510826 7 10 585.10714 = 437.25 8 0.916291 10 10 628.

logϕ+logc z toho vyplýva σp=C.(ϕi ϕM )ϕM (MPa) σp1= 17357 38. ak základný pretvárny odpor pri plastickej deformácii v laboratórnych podmienkach nadobudne hodnotu skutočného napätia na medzi pevnosti. σM=C. Lineárny priebeh je v tvare y=kx+q. Zovšeobecnením pre naše parametre získame k=tgα=n y=logσ0 x=logϕ q=logc log σp=n.146119 )0.146119 MPa . (ϕM) n (MPa) n= ϕM kde: ϕM=lnlMl0 σM=FMSM (MPa) z čoho: C= (MPa) Ak matematicky vyjadrený parameter ´C´ dosadíme do rovnice σp=C. 2 c.5137 .(0. ϕn dostaneme: Úpravou a zovšeobecnením dostaneme aproximačnú rovnicu: σpi= σM.Graf č. Tú možno získať nasledujúcim spôsobom.1 0. Základný pretvárny odpor pre konkrétne pretvorenie možno určiť z rovnice opisujúcej krivku základného pretvárneho odporu. Vo všeobecnosti je závislosť σp od ϕ exponenciálna. potom exponent spevnenia nadobudne hodnotu skutočného pretvorenia na medzi pevnosti. ϕn (MPa) c – materiálová konštanta n – exponent deformačného spojenia Platí ak σ0= σM potom n=ϕM to znamená.

5 0.7 0.4 0. Ak zvolíme za ϕi=<0.55cm Závislosť logσp od logϕ .913 pi 5 7 1 6 8 6 2 5 6 8 Graf č.113 539.3° C= σMϕM = 513.2 0.822 500.36150.37 471.31 MPa log3513.146119 → α=8.0 i σ 426.41 553.9 1.794 596. 3 tgα=n=ϕM=0.146119 = 3513.601 577.6 0.8 0.1 a za σM a ϕM použijeme parametre zo statickej skúšky v ťahu dostaneme a z ktorých zostrojíme krivku základného pretvárneho otvoru určenú aproximačnou metódou.981 566.621 522. Tabuľka zvolených a vypočítateľných hodnôt pre aproximačnú metódu ϕ 0.1> s krokom 0.3 0.1.76 587.31 = 3.1 0.

Záver: Na našom predošlom cvičení sme výpočtami získali základné pretvárne otvory pre zadané materiály a nakreslili sme ich krivky spevnenia s využitím statickej skúšky v ťahu. . statickej súšky v tlaku a nepriamou aproximačnou metódou.