You are on page 1of 29

1. NGUYӈN ĐӬC QUANG
2. HUǣNH BÍCH HÀ
3. HÀ THӎ THUǣ TRINH
4. NGUYӈN THӎ ÁNH PHI
5. NGUYӈN PHҤM XUÂN THƯӠNG
6. BÙI QUӔC KHANH
7. CAO VĂN CƯӠNG
8. TIÊU THANH PHÚ
9. NGUYӈN HOÀI TÂN

(Dưͣi đây là m͡t s͙ bi͋u tưͫng trong lúc xem bài ti͋u lu̵n chúng ta sͅ g̿p) Quay vӅ trang chӑn ³Mөc Lөc´ Click vào đӇ xem Video .

.

CÔNG NGHIӊP VÀ DӎCH VӨ. NHӲNG CÔNG TRÌNH ĐҨT NƯӞC ĐƯӦC XÂY DӴNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIӊP HÓA HIӊN ĐҤI HÓA. III. . II. KHÁI NIӊM Vӄ CÔNG NGHIӊP HÓA. HIÊN ĐҤI HÓA VÀ KINH Tӂ TRI THӬC.I. V. NGUӖN GӔC CӪA NӄN CÔNG NGHIӊP HÓA XUҨT HIӊN ĐҪU TIÊN TRÊN THӂ GIӞI. ĐƯӠNG LӔI. CÁC BIӊN PHÁP ĐҬY MҤNH CÔNG NGHIӊP HOÁ HIӊN ĐҤI HOÁ GҲN VӞI PHÁT TRIӆN KINH Tӂ TRI THӬC TRONG NÔNG NGHIӊP. CHӪ TRƯƠNG CӪA ĐҦNG Vӄ CÔNG NGHIӊP HÓA IV. QUAN ĐIӆM.

Ô ÔÔ  .

.

ý thӭc tư tưӣng và mӑi mһt cӫa đӡi sӕng xã hӝi loài ngưӡi. chính trӏ. trong đó tích lũy tư bҧn trên đҫu ngưӡi rҩt thҩp. mӝt giai đoҥn trên con đưӡng hiӋn đҥi hóa. . đô thӏ hóa và nhӳng biӃn đәi xá hӝi khác nhҵm làm thay đәi cuӝc sӕng con ngưӡi. Khái niӋm HiӋn đҥi hóa HiӋn đҥi hóa là mӝt quá trình thưӡng đưӧc hiӇu là quá trình biӃn đәi xã hӝi thông qua công nghiӋp hóa. Đó là mӝt bӝ phұn cӫa quá trình hiӋn đҥi hóa rӝng lӟn hơn. Công nghiӋp hóa là mӝt bưӟc đi. 2. nhҩt là các cuӝc cách mҥng kӻ thuұt. Quá trình đó liên quan vӟi quá trình biӃn đәi hành chính. Quá trình biӃn đәi xã hӝi và kinh tӃ đó gҳn liӅn vӟi quá trình đәi mӟi công nghӋ. lên xã hӝi công nghiӋp. Đó là quá trình biӃn đәi xã hӝi tӯ trình đӝ nguyên sơ lên trình đӝ phát triӇn và văn minh ngày càng cao. Khái niӋm Công nghiӋp hóa Công nghiӋp hóa là quá trình biӃn đәi xã hӝi và kinh tӃ tӯ mӝt xã hӝi nông nghiӋp (hay tiӅn công nghiӋp).Ô ÔÔ ÔÔ 1.

có liên quan đên cҩu trúc xã hӝi và văn hóa cũng như tính năng đӝng và khҧ năng thích nghi công nghӋ mӟi. làm cho xã hӝi trӣ nên sáng tҥo hơn. phát triӇn vӕn tri thӭc xã hӝi. chính đó là quá trình hiӋn đҥi hóa. đó cũng là quá trình nâng cao năng lӵc con ngưӡi. và trҧi qua nhiӅu thӃ kӹ sӁ tҥo nên sӵ biӃn đәi to lӟn vӅ xã hӝi. Công nghӋ mӟi là yӃu tӕ then chӕt thúc đҭy hiӋn đҥi hóa. khái quát lҥi. . đӇ phát triӇn sҧn xuҩt. làm cho cuӝc sӕng tôt hơn. Con ngưӡi trong xã hӝi luôn tìm đӃn nhӳng ý tưӣng mӟi. văn minh hơn. HiӋn đҥi hóa phҧi xem xét tӯ góc nhìn công nghӋ. Công nghӋ mӟi là nguӗn gӕc chӫ yӃu cӫa sӵ biӃn đәi xã hӝi. công nghiӋp. kinh tӃ«. cách làm tӕt hơn ± nhӳng công nghӋ mӟi. Các thuyӃt vӅ hiӋn đҥi hóa thưӡng đi sâu nghiên cӭu ҧnh hưӣng cӫa các biӃn sӕ xã hӝi đӃn sӵ phát triӇn và tiӃn bӝ xã hӝi. hӑ không chӍ chú trӑng vào quá trình biӃn đәi mà còn cách biӃn đәi như thӃ nào.

2. Sáng tҥo và đәi mӟi là đӝng lӵc chӫ yӃu cӫa sӵ phát triӇn kinh tӃ xã hӝi. NӅn kinh tӃ tri thӭc .S͹ ra đͥi cͯa kinh t͇ tri thͱc ± bưͣc nh̫y v͕t v͉ phát tri͋n xã h͡i 6Ӆn kinh tӃ tri thӭc là bưӟc phát triӇn mӟi. hơn cҧ tài nguyên và lao đӝng. b. hơn là tài nguyên. rút ngҳn quá trình công nghiӋp hóa. trong đó tri thӭc trӣ thành hình thӭc cơ bҧn nhҩt cӫa vӕn.cơ hӝi cho các nưӟc đi sau đҭy nhanh. Sӵ giàu có. cưӡng thӏnh cӫa mӝt quӕc gia phө thuӝc chӫ yӃu vào năng lӵc trí tuӋ.. điӋn khí hóa thì trong kinh tӃ tri thӭc đó là sӕ hóa và tӵ đӝng hóa . hóa hӑc hóa. nhân lên sӭc mҥnh trí óc cӫa con ngưӡi.Nhͷng khác bi͏t chͯ y͇u cͯa kinh t͇ tri thͱc so vͣi kinh t͇ công nghi͏p: + Trong nӅn kinh tӃ tri thӭc tri thӭc trӣ thành nguӗn vӕn chӫ yӃu nhҩt. Trong nӅn kinh tӃ tri thӭc máy móc không chӍ thay thӃ lao đӝng cơ bҳp mà còn thay thӃ lao đông trí óc.. 6Ӆn kinh tӃ tri thӭc hình thành và phát triӇn là kӃt quҧ cӫa sӵ phát triӇn khoa hӑc và công nghӋ và kinh tӃ thӏ trưӡng. sӵ tăng trưӣng kinh tӃ tӯ dӵa chӫ yӃu vào nguӗn lӵc vұt chҩt chuyӇn sang dӵa chӫ yӃu vào năng lӵc trí tuӋ con ngưӡi. vươt bұc cӫa lӵc lưӧng sҧn xuҩt xã hӝi. tuy hai yӃu tӕ này vүn là cơ bҧn không thӇ thiӃu + 6Ӄu trong kinh tӃ công nghiӋp công nghӋ chӫ đҥo là cơ khí hóa. a.

chӭ không chӍ là tӕi ưu hóa và hoàn thiӋn cái đã có + Công nghӋ đәi mӟi rҩt nhanh. . viӋc làm thay đәi nhanh. vòng đӡi công nghӋ rút ngҳn. không ngӯng nâng cao kiӃn thӭc và kӻ năng. chuyӇn tӯ sҧn xuҩt vұt phҭm sang dӏch vө.+ ChuyӇn sang kinh tӃ tri thӭc là chuyӇn tӯ các ngành công nghiӋp chӃ biӃn sang các ngành công nghiӋp công nghӋ cao (công nghiӋp tri thӭc). đӇ nhanh chóng rút ngҳn khoҧng cách vӟi các nưӟc đi trưӟc. + 6gành nghӅ. đӅ ra chiӃn lưӧc phát triӇn kinh tӃ tri thӭc ngay trong quá trình công nghiӋp hóa. ngưӡi lao đӝng phҧi hӑc tұp suӕt đӡi. cách làm thay đәi nhiӅu c. tài sҧn vô hình quan trӑng hơn nhiêu so vӟi tài sҧn vô hình..Phát tri͋n kinh t͇ tri thͱc là xu th͇ phát tri͋n ṱt y͇u khách quan Các nưӟc phát triӇn đi tӟi kinh tӃ tri thӭc là quá trình phát triӇn tӵ nhiên. sáng tҥo ra công nghӋ mӟi. đһc biӋt là các ngành dӏch vө dӵa nhiӅu vào tri thӭc. cách nghĩ. + Tҥo ra cӫa cҧi và nâng cao năng lӵc cҥnh tranh chӫ yӃu là nhӡ nghiên cӭu. sҧn phҭm mӟi. Các nưӟc đi sau phҧi nҳm bҳt các thành tӵu mӟi cӫa khoa hӑc và công nghӋ và kinh nghiӋm các nưӟc đi trưӟc.« 6hiӅu khái niӋm đã đәi khác. thích nghi vӟi sӵ đәi mӟi. nhiӅu ngành và doanh nghiӋp mӟi ra đӡi (sӵ phá hӫy có tính sáng tҥo). nhiӅu ngành sҧn xuҩt và doanh nghiӋp mҩt đi. không әn đӏnh.

vұt liӋu). Làn sóng công nghiӋp hóa thӭ nhҩt bҳt đҫu tӯ cuӝc cách mҥng công nghiӋp (cách mҥng kӻ thuұt) lҫn thӭ nhҩt vӟi công nghӋ chӫ đҥo là cơ khí hóa.II. Sau chiӃn tranh thӃ giӟi thӭ hai. đҫu thӃ kӹ XX. + Làn sóng công nghiӋp hóa thӭ hai bҳt đҫu ӣ Đӭc và Hoa KǤ vào giӳa thӃ kӹ XIX. tiӃp theo là 6hұt bҧn vào thұp niên 70 thӃ kӹ XIX. mӝt sӕ dӵa theo mô hình công nghiӋp hóa cӫa Mӻ. nhiӅu nưӟc thuӝc thӃ giӟi thӭ ba thӵc hiӋn chiӃn lưӧc công nghiӋp hóa cӫa riêng mình. nhҩt là công nghӋ cao. tiӃp theo là Pháp vào đҫu thӃ kӹ XIX. làn sóng thӭ hai tӯ cách mҥng công nghiӋp lҫn thӭ hai vӟi công nghӋ chӫ đҥo là điӋn khí hóa. mӝt sӕ dӵa theo mô hình công nghiӋp hóa cӫa 6ga. Mӝt sӕ nưӟc đã công nghiӋp hóa rút ngҳn thành công và trӣ thành nhӳng nưӟc công nghiӋp mӟi. hóa hӑc hóa. 6ga và nhiӅu nưӟc Châu Âu khác vào cuӕi thӃ kӹ XIX. Giӳa thӃ kӹ XX cuӝc cách mҥng khoa hӑc và công nghӋ hiӋn đҥi phát triӇn dүn tӟi sӵ bùng nә công nghӋ. và bҳt đҫu làn sóng công nghiӋp hóa lҫn thӭ ba. NGUӖN GӔC CӪA NӄN CÔNG NGHIӊP HÓA XUҨT HIӊN ĐҪU TIÊN TRÊN THӂ GIӞI. (cách mҥng trong năng lưӧng. + Làn sóng công nghiӋp hóa thӭ nhҩt bҳt đҫu tҥi Anh vào cuӕi thӃ kӹ XVIII. .

nӅn kinh tӃ tri thӭc. loài ngưӡi bưӟc sang nӅn văn minh mӟi. cùng vӟi nҥn đói nghèo. sâu sҳc hơn nhiӅu so vӟi hai cuӝc cách mҥng công nghiӋp trưӟc đây. lӵc lưӧng sҧn xuҩt loài ngưӡi bưӟc lên thang bұc mӟi. đây là bưӟc chuyӇn cӫa lӵc lưӧng sҧn xuҩt.. suy thoái môi trưӡng sӕng. xã hӝi công nghiӋp đang chuyӇn sang xã hӝi thông tin. chính chӫ nghĩa tư bҧn cũng phҧi điӅu chӍnh lҥi. sӵ bҩt công xã hӝi.. tӯ dӵa chӫ yӃu vào nguӗn lӵc vұt chҩt sang dӵa chӫ yӃu vào nguӗn lӵc trí tuӋ con ngưӡi. Trong hai thӃ kӹ qua công nghiӋp hóa gҳn liӅn vӟi sӵ phát triӇn chӫ nghĩa tư bҧn đã làm cho kinh tӃ thӃ giӟi phát triӇn mҥnh mӁ. đҥo đӭc. khoa hӑc và công nghӋ bùng nә. Thӵc ra ý nghĩa và tác đӝng xã hӝi cӫa nó to lӟn. nhưng đӗng thӡi cũng gây ra nhiӅu hұu quҧ nan giҧi cho loài ngưӡi như: cҥn kiӋt tài nguyên. sӵ suy giҧm văn hóa. .. cӫa cҧi tҥo ra tăng lên hàng trăm lҫn. Mô hình công nghiӋp hóa đó không còn phù hӧp vӟi thӡi đҥi ngày nay. Công nghiӋp hóa tư bҧn chӫ nghĩa đang khoét sâu các mâu thuүn cӫa thӡi đҥi. khoҧng cách giàu nghèo giӳa các nưӟc tăng hàng trăm lҫn. đem lҥi sӵ cưӡng thӏnh cho nhiӅu quӕc gia.

Đҥi hӝi IX xác đӏnh rõ thêm: trӣ thành nưӟc công nghiӋp theo hưӟng hiӋn đҥi. Công nghiӋp hoá là nhiӋm vө trung tâm trong suӕt thӡi kǤ quá đӝ lên chӫ nghĩa xã hӝi.III. ĐӃn Đҥi hӝi Đҧng lҫn thӭ VIII. Đҧng ta nhұn đӏnh nưӟc ta đã ra khӓi cuӝc khӫng hoҧng kinh tӃ xã hӝi và khҷng đӏnh cҫn chuyӇn sang thӡi kǤ mӟi đҭy mҥnh công nghiӋp hóa. ĐƯӠNG LӔI. CHӪ TRƯƠNG CӪA ĐҦNG Vӄ CÔNG NGHIӊP HÓA 1. nhiӋm vө đӅ ra cho chһng đưӡng đҫu cӫa thӡi kǤ quá đӝ là chuҭn bӏ nhӳng tiӅn đӅ cҫn thiӃt cho viӋc đҭy mҥnh công nghiӋp hoá xã hӝi chӫ nghĩa. cҧ nưӟc đi lên chӫ nghĩa xã hӝi. . vì vұy Công nghiӋp hoá là nhiӋm vө trung tâm trong suӕt thӡi kǤ quá đӝ lên chӫ nghĩa xã hӝi. hiӋn đҥi hóa đҩt nưӟc «đӇ đӃn năm 2020 đưa nưӟc ta cơ bҧn trӣ thành mӝt nưӟc công nghiӋp. QUAN ĐIӆM. Tӯ mӝt nưӟc nông nghiӋp tiӃn thҷng lên chӫ nghĩa xã hӝi bӓ qua giai đoҥn phát triӇn tư bҧn chӫ nghĩa cái thiӃu nhҩt là cơ sӣ vұt chҩt kӻ thuұt cӫa mӝt nӅn sҧn xuҩt hiӋn đҥi. Đưӡng lӕi cӫa Đҧng ta vӅ Công nghiӋp hóa. Sau khi thӕng nhҩt đҩt nưӟc.

tҥo ra năng suҩt lao đӝng xã hӝi cao" (Nghӏ quyӃt Hӝi nghӏ TƯ 7 . xã hӝi tӯ sӱ dөng lao đӝng thӫ công là chính sang sӱ dөng mӝt cách phә biӃn sӭc lao đӝng cùng vӟi công nghӋ.Công nghiӋp hóa nhân văn. Quan niӋm cӫa Đҧng ta vӅ quá trình Công nghiӋp hóa ± HiӋn đҥi hóa. hiӋn đҥi. Chӫ trương cӫa Đҧng. như vұy yêu cҫu đӕi vӟi công nghiӋp hóa ӣ nưӟc ta là: . khác vӟi công nghiӋp hóa tư bҧn chӫ nghĩa trưӟc đây là vì lӧi nhuұn tӕi đa đã dүn tӟi sӵ bҩt công xã hӝi sâu sҳc. sӵ suy thoái vӅ văn hóa. vì con ngưӡi do con ngưӡi. đi tҳt đuәi kӏp các nưӟc đã đi trưӟc. mà công nghiӋp hóa phҧi kӃt hӧp vӟi hiӋn đҥi hóa. "Công nghiӋp hoá.công nghӋ. Công nghiӋp hóa nưӟc ta là công nghiӋp hóa đӏnh hưӟng xã hӝi chӫ nghĩa. phương tiӋn và phương pháp tiên tiӃn. kinh doanh. phát triӇn nhanh và bӅn vӳng. khóa VII). lҩy phát triӇn con ngưӡi làm trung tâm. toàn diӋn các hoҥt đӝng sҧn xuҩt.2. dӵa trên sӵ phát triӇn cӫa công nghiӋp và tiӃn bӝ khoa hӑc . dӏch vө và quҧn lý kinh tӃ. đҥo đӭc . phát triӇn văn hóa. 3. Đҧng ta chӫ trương không lұp lҥi con đưӡng công nghiӋp hóa cә điӇn. tăng trưӣng kinh tӃ phҧi gҳn liӅn vӟi tiӃn bӝ xã hӝi. hiӋn đҥi hoá là quá trình chuyӇn đәi căn bҧn.

6Ӆn Công nghiӋp hóa nưӟc ta cũng khác vӟi nӅn công nghiӋp hóa cӫa chӫ nghĩa tư bҧn trưӟc đây ӣ viӋc là hӑ đã sҧn xuҩt ào ҥt và tiêu thө ào ҥt đã làm cҥn kiӋt tài nguyên suy thoái môi trưӡng.công ngh͏ và giáo dͭc. đӇ công nghiӋp hoá. công nghiӋp hóa nưӟc ta phҧi là công nghiӋp hóa sinh thái. sinh thái. không ngӯng nâng cao năng lӵc khoa hӑc và công nghӋ. gia tăng sҧn xuҩt nhưng bҧo đҧm tҥo điӅu kiӋn thuұn lӧi cho sӵ phát triӇn tương lai. hi͏n đ̩i hóa Đҥi hӝi Đҧng lҫn thӭ VII thông qua đã nêu: Phát triӇn mҥnh giáo dөc và đào tҥo. Đҥi hӝi Đҧng lҫn thӭ VIII khҷng đӏnh: ]    .đào t̩o là n͉n t̫ng và đ͡ng l͹c cho công nghi͏p hóa. hiӋn đҥi hoá đҩt nưӟc.. Khoa h͕c . không vay mưӧn cӫa ngày mai cho cuӝc sӕng ngày nay. a. tăng trưӣng kinh tӃ nhưng nhưng bҧo vӋ đưӧc môi trưӡng.

  ]]  ].

]]]     Chính sách phát triӇn đҩt nưӟc là chính sách phát triӇn dӵa vào giáo dөc ± đào tҥo và khoa hӑc ± công nghӋ. .

6hưng mһt khác nӅn kinh tӃ tri thӭc toàn cҫu hóa lҥi là cơ hӝi lӟn cho các nưӟc đi sau nӃu biӃt thông qua thương mҥi. Kinh tӃ tri thӭc có vai trò ngày càng nәi bұt trong quá trình phát triӇn lӵc lưӧng sҧn xuҩt´ Toàn cҫu hoá kinh tӃ là mӝt xu thӃ phát triӇn tҩt yӃu khách quan. đang làm gia tăng nhanh khoҧng cách giàu nghèo. xây dӵng nӅn kinh tӃ đӝc lұp tӵ chӫ.b. Khoa hӑc và công nghӋ sӁ có bưӟc tiӃn nhҧy vӑt. Trong b͙i c̫nh qu͙c t͇ mͣi. vӯa hӧp tác vӯa phҧi đҩu tranh. nguy cơ tөt hұu ngày càng xa. đҫu tư nưӟc ngoài đӇ thu hút vӕn và công nghӋ. Vì vұy hӝi nhұp quӕc tӃ ngày nay là sӵ lӵa chӑn duy nhҩt cӫa nưӟc ta cũng như các nưӟc đang phát triӇn khác. nưͣc ta ph̫i h͡i nh̵p vào xu th͇ phát tri͋n n͉n kinh t͇ tri thͱc toàn c̯u hóa. vӟi nhӳng thӫ đoҥn bóc lӝt tinh vi cӫa mӝt kiӇu thӵc dân mӟi. . hiӋn đҥi hoá. và đһt ra cho các nưӟc đang phát triӇn nhiӅu thách thӭc gay gҳt. bҩt công xã hӝi. coi sӵ hӝi nhұp là chҩp nhұn tham gia vào mӝt sân chơi lӟn. Hӝi nhұp đӇ đҭy mҥnh công nghiӋp hoá. chuyӇn giao công nghӋ. Đҥi hӝi Đҧng lҫn thӭ IX nhұn đӏnh: ³ThӃ kӹ XXI sӁ tiӃp tөc có nhiӅu biӃn đәi. tҥo nӅn tҧng đӇ đӃn năm 2020 nưӟc ta cơ bҧn trӣ thành mӝt nưӟc công nghiӋp theo hưӟng hiӋn đҥi. ngày nay đang bӏ chӫ nghĩa tư bҧn thao túng. tri thӭc mӟi cho công cuӝc công nghiӋp hóa đҩt nưӟc mình.

kӃt hӧp viӋc sӱ dөng nguӗn vӕn tri thӭc cӫa con ngưӡi ViӋt 6am vӟi tri thӭc mӟi nhҩt cӫa nhân loҥi´. Đҥi hӝi Đҧng lҫn thӭ X khҷng đӏnh công nghiӋp hóa. Đҥi hӝi Đҧng lҫn thӭ IX đã khҷng đӏnh: ³Con đưӡng công nghiӋp hoá. Phát triӇn mҥnh các ngành và sҧn phҭm kinh tӃ có giá trӏ gia tăng cao dӵa nhiӅu vào tri thӭc. vӯa có bưӟc nhҧy vӑt. Phát huy nhӳng lӧi thӃ cӫa đҩt nưӟc. . đһc biӋt là công nghӋ thông tin và công nghӋ sinh hӑc. ӣ mӭc cao hơn và phә biӃn hơn nhӳng thành tӵu mӟi vӅ khoa hӑc và công nghӋ. hiӋn đҥi hoá đҩt nưӟc theo đӏnh hưӟng xã hӝi chӫ nghĩa gҳn vӟi phát triӇn kinh tӃ tri thӭc. ³Tranh thӫ cơ hӝi thuұn lӧi do bӕi cҧnh quӕc tӃ tҥo ra và tiӅm năng. lӧi thӃ cӫa nưӟc ta đӇ rút ngҳn quá trình công nghiӋp hoá. Đәi mӟi không phҧi tӯ bӓ mөc tiêu chӫ nghĩa xã hӝi mà là làm cho chӫ nghĩa xã hӝi đưӧc nhұn thӭc đúng đҳn hơn và đưӧc xây dӵng có hiӋu quҧ hơn. hiӋn đҥi hoá cӫa nưӟc ta cҫn và có thӇ rút ngҳn thӡi gian. tranh thӫ ӭng dөng ngày càng nhiӅu hơn. hiӋn đҥi hóa trong bӕi cҧnh quӕc tӃ mӟi phҧi gҳn vӟi phát triӇn kinh tӃ tri thӭc. tӯng bưӟc phát triӇn kinh tӃ tri thӭc. vӯa có nhӳng bưӟc tuҫn tӵ. tұn dөng mӑi khҧ năng đӇ đҥt trình đӝ công nghӋ tiên tiӃn.

. 6hiӅu ví dө trong công nghiӋp điӋn tӱ. đã cho thҩy kӃt quҧ tӕt và đҥt bưӟc tiӃn nhanh rõ rӋt. Thӵc vұy. hiӋn đҥi hóa gҳn vӟi phát triӇn kinh tӃ tri thӭc trong nông nghiӋp. trong công nghiӋp chӃ biӃn nông sҧn phҭm.IV. trong chӃ tҥo trang thiӃt bӏ cơ . có thӇ chӫ đӝng trong ӭng dөng các công nghӋ cao và tiӃn tӟi sáng tҥo tri thӭc mӟi rҩt cҫn thiӃt cho công nghiӋp hóa.điӋn tӱ. các chuyên gia ViӋt 6am tӯng bưӟc trưӣng thành. ta phҧi coi trӑng chӫ đӝng hӝi nhұp kinh tӃ quӕc tӃ nhҵm đҭy mҥnh hӧp tác vӅ công nghӋ cao trong nhiӅu lĩnh vӵc. trong điӅu kiӋn chưa có đӫ nguӗn lӵc đӇ phát triӇn kinh tӃ tri thӭc lên ngay trình đӝ cao. Vҩn đӅ quan trӑng hàng đҫu là. công nghiӋp và dӏch vө.. Qua hӝi nhұp và hӧp tác cùng vӟi viӋc gӱi đi nâng cao trình đӝ ӣ nưӟc ngoài. trên cơ sӣ cùng có lӧi. hiӋn đҥi hóa ӣ trình đӝ cao. chúng ta phҧi chӫ đӝng phát huy năng lӵc sáng tҥo tri thӭc ӣ trong nưӟc. trong thiӃt lұp mҥng viӉn thông quӕc gia. đӗng thӡi phҧi biӃt tranh thӫ cơ hӝi tiӃp thu tri thӭc cӫa thӃ giӟi toàn cҫu hóa.. Các giҧi pháp đҭy mҥnh công nghiӋp hóa.

cө thӇ là: phҧi chuyӇn giao tri thӭc vӅ công nghӋ sinh hӑc. Đӗng thӡi phҧi cung cҩp tri thӭc vӅ tә chӭc sҧn xuҩt gҳn vӟi thӏ trưӡng và vӅ xây dӵng nông thôn mӟi và đҭy mҥnh ӭng dөng công nghӋ thông tin . tri thӭc vӅ giӕng cây con chҩt lưӧng và năng suҩt cao. m. hiӋn đҥi hóa nhanh. nông nghiӋp phҧi gҳn kӃt vӟi phát triӇn ӭng dөng tri sáng tҥo mӟi. ĐӇ công nghiӋp hóa. Trong nông nghi͏p. Các gi͙ng lúa mͣi nghiên cͱu đưͫc nhà nưͣc chuy͋n sang công ngh͏ giao cho nông dân đưa Vi͏n nghiên cͱu cây tr͛ng Nông Nghi͏p vào s̫n xṷt. vӅ canh tác và chăn nuôi hiӋn đҥi cho nông dân.truyӅn thông trong mӑi hoҥt đӝng hiӋn đҥi hóa nông nghiӋp. HÌNH ҦNH CNH ± HĐH TRONG NÔNG NGHIӊP .

6gành chӃ tҥo cũng phҧi chuyӇn nhanh sang sӱ dөng máy thông minh có "nhúng" máy điӋn toán tӵ đӝng hóa hoàn toàn hoһc robot. sӕ kӃt quҧtrên dây lӋ khích chuy͉n trongSMT hiӋn t̩i đҥiCông ty công nghiӋp và hóa nӅn Dây chuy͉n Dâyc͝s̫n xṷtđi͏n chuy͉n ph̯n dͭng s̫n xṷt t͵ cͭ b͇pHoà. Trong công nghi͏p và xây d͹ng. sӕ dӵ án công nghӋ cao đã tăng nhanh vӟi vӕn đҫu tư lӟn hӭa hҽn triӇn vӑng tӕt. Trưӟc hӃt công viӋc thiӃt kӃ cӫa công nghiӋp và xây dӵng ӣ mӑi cҩp phҧi chuyӇn nhanh tӯ thiӃt kӃ thӫ công sang thiӃt kӃ dùng máy tính sӁ rҩt chính xác và nhanh chóng. m... nưͣc Bình ͧ ng͕t Bình Dương xây dӵng kӃt cҫu hҥ tҫng. Chúng ta bưӟc đҫu đã đҥt đưӧcB̫n. 6hưng nhìn chung vүn còn tөt hұu vӅ công nghiӋp công nghӋ cao. mӝtchâu Âu. tranh thӫ khai thác các phҫn mӅm thiӃt kӃ và thư viӋn các thiӃt kӃ sҹn có. HÌNH ҦNH CNH ± HĐH TRONG CÔNG NGHIӊP . hiӋn đҥi hóa sӁ gҳn kӃt thuұn lӧi vӟi phát triӇn kinh tӃ tri thӭc vì công nghiӋp trong kinh tӃ thӏ trưӡng là rҩt hiӋn đҥi dӵa vào các công nghӋ cao. hoһc các dây chuyӅn máy tӵ đӝng hóa toàn phҫn. ViӋc tiӃp thu nҳm vӳng công nghӋ cao trong công nghiӋp và xây dӵng sӁ là điӇm tӵa đӇ chúng ta có thӇS̫n xṷt sáng tҥolinh thêm ki͏n đi͏ntri nhiӅu t͵ thӭc xṷt kẖu sang Nh̵t mӟi trong lĩnh vӵc này. sau khi gia nhұp Tә chӭc Thương mҥi thӃ giӟi (WTO). Trong công nghiӋp và xây dӵng thì công nghiӋp hóa. Gҫn đây.

nӃu m công H͡i An DiDi viên s̫n đưͫc s̫n thiên yêu văn nhiên thích hoá th͇ th͇nh̭t giͣi giͣi th͇ đưӧc xây dӵng đúng đҳn và đҫy đӫ. thìSu͙i cҫn Tiên tұp H͡itrungDivào Ancông là s̫n dӏch viênvăn vөtrong hoá n̹m hành chính điӋn tӱ (hoһc chính phӫ th͇ giͣi danh sách điӋn tӱ). viӉn thông toàn cҫu. nhưng nhìn chung chưa khai thác hӃt tiӅm năng.. ngân hàng.. Thӡi gian qua mӝt sӕ ngành dӏch vө nưӟc ta đã có tiӃn bӝ đáng kӇ trong hiӋn đҥi hóa. . m. VӅ mһt xã hӝi có nhiӅu loҥi dӏch vө quan trӑng cҫn hiӋn đҥi hóa theo hưӟng kinh tӃ tri thӭc. ӏch vө là mӝt lĩnh vӵc rҩt lӟn cӫa kinh tӃ tri thӭc. Khi đó sӁ có mӝt nӅn hành chính điӋn tӱ đưӧc hiӋn đҥi hóa nhanh dүn tӟi rút ngҳn đưӧc thӡi kǤ quá đӝ. giáo dөc. Các ngành dӏch vө quan trӑng như thương mҥi. pháp luұt. có đӏnh hưӟng xã hӝi chӫ nghĩa.. Trong dich vͭ. không tham nhũng. đáng lý còn có thӇ đóng góp cho tăng trưӣng kinh tӃ nhiӅu hơn nӳa. cҫn rút kinh nghiӋm đӇ sҳp tӟi làm tӕt hơn. bӣi vұy gҳn kӃt vӟi phát triӇn kinh tӃ tri thӭc sӁ có thuұn lӧi đҭy mҥnh hiӋn đҥi hóa nhanh dӏch vө ӣ nưӟc ta. dân chӫ. y tӃ. Tuy nhiên.. bҳt buӝc phҧi nhanh chóng chuyӇn sang ӭng dөng công nghӋ thông tin. tài chính. văn minh. nhưng dùng ngưӡi chưa đúng nên kӃt quҧ yӃu kém. sӁ khách quan bҧo đҧm đưӧc công khai. công bҵng. Đây là mӝtVinh cuӝcH̩cách Longmҥng thӵc sӵ hưӟng tӟi chӫ giͣi nghĩa xã hӝi. minh bҥch. có khi chiӃm đӃn trên 70% GP. du lӏch. vì nó. đӕi vӟi mӝt nưӟc đang phát triӇn như nưӟc ta. Đáng tiӃc là thӡi gian qua có quyӃt tâm cao. mҥng internet.

dày 12.Đҥm Cà Mau là mӝt trong ba dӵ án kinh tӃ lӟn giai đoҥn 2000-2005 cӫa ViӋt Nam (hai dӵ án còn lҥi là Thӫy điӋn Sơn La và Nhà máy Lӑc dҫu Dung Quҩt). Dӵ án Khí . Hai nhà máy điӋn có công suҩt tәng cӝng là 1500 MW và nhà máy đҥm (ure) có công suҩt 800. 1. Dӵ án này đưӧc Tәng Công ty Dҫu Khí ViӋt Nam (Petrovietnam) làm chӫ đҫu tư. Công trình Khí điӋn đҥm Cà Màu. Dӵ án Khí . Dӵ kiӃn hoàn thành toàn bӝ dӵ án vào năm 2009 (dӵ án khí hoàn thành 2006. NHӲNG CÔNG TRÌNH ĐҨT NƯӞC ĐƯӦC XÂY DӴNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIӊP HÓA HIӊN ĐҤI HÓA.5 mm. Cà Mau đӇ cҩp cho hai nhà máy nhiӋt điӋn và mӝt nhà máy sҧn xuҩt phân đҥm urê. công suҩt vұn chuyӇn tӕi đa 2 tӹ m khí/năm đưa khí tӯ mӓ PM3 thuӝc vùng chӕng ҩn (tiӃng Anh: overlapping area) ViӋt Nam và Malaysia vào Khu công nghiӋp Khánh An ӣ huyӋn U Minh. dӵ án điӋn hoàn thành 2008 và dӵ án đҥm hoàn thành năm 2009).000 tҩn/năm. Tәng vӕn dӵ kiӃn lên đӃn 1.4 tӹ USD.ĐiӋn . Dӵ án bao gӗm viӋc xây dӵng đưӡng ӕng dүn khí bҵng thép dài 325 km (có 298 km đi ngҫm dưӟi biӇn) đưӡng kính ӕng 18 inch.V. .ĐiӋn - Đҥm Cà Mau cùng vӟi dӵ án Khí lô B ± Ô Môn đưa khí tӯ biӇn Tây đӃn Tә hӧp các nhà máy điӋn ӣ Ô Môn (CҫnThơ) (công suҩt Tә hӧp Ô Môn là 2600 MW) góp phҫn phát triӇn Đӗng bҵng Sông Cӱu Long thành mӝt trung tâm năng lưӧng cӫa cҧ ViӋt Nam.

HÌNH ҦNH KHÍ ĐIӊN ĐҤM CÀ MAU .

trӑng điӇm quӕc gia cӫa ViӋt Nam trong giai đoҥn đҫu thӃ kӹ 21.Đây là mӝt trong nhӳng dӵ án kinh tӃ lӟn. là nhà máy lӑc dҫu đҫu tiên cӫa ViӋt Nam xây dӵng thuӝc đӏa phұn xã Bình Thuұn và Bình Trӏ.5 triӋu tҩn dҫu thô/năm tương đương 148. . Công trình Nhà Máy Lӑc Dҫu Dung Quҩt Nhà máy lӑc dҫu Dung Quҩt. tӍnh Quҧng Ngãi. thuӝc Khu kinh tӃ Dung Quҩt. huyӋn Bình Sơn.000 thùng/ngày dӵ kiӃn đáp ӭng khoҧng 30% nhu cҫu tiêu thө xăng dҫu ӣ ViӋt Nam. 2. Nhà máy chiӃm diӋn tích khoҧng 338 ha mһt đҩt và 471 ha mһt biӇn và có công suҩt 6.

HÌNH ҦNH NHÀ MÁY LӐC DҪU DUNG QUҨT .

786.429 tӍ kWh.996 hӝ tҥi 3 tӍnh Sơn La.400 MW.ĐiӋn Biên . tҥi xã Ít Ong.97 tӍ đӗng và lãi vay trong thӡi gian xây dӵng là 5. 3.26 tӍ mét khӕi nưӟc. ĐiӋn lưӧng bình quân hҵng năm: 9.476. Công suҩt lҳp máy: 2.9 tӍ đӗng (bao gӗm vӕn đҫu tư ban đҫu là 36. 6hà máy đưӧc khӣi công xây dӵng ngày 2 tháng 12 năm 2006. Chӫ đҫu tư: Tәng Công ty ĐiӋn Lӵc ViӋt 6am (EV6). Mưӡng La. Nhà máy thӫy điӋn Sơn La là nhà máy thuӹ điӋn lӟn nhҩt Đông 6am Á.708 tӍ đӗng). Tәng vӕn đҫu tư: 42. THÔNG SӔ KӺ THUҰT iӋn tích hӗ chӭa: 224km2. Lai Châu. ung tích toàn bӝ hӗ chӭa: 9. Sơn La. gӗm 6 tә máy. Chӫ thҫu chính: Tәng công ty Sông Đà 6hà thҫu: Công ty Cә phҫn Sông Đà 5 Tәng sӕ hӝ dân phҧi di chuyӇn: 17. Cҩp công trình: Cҩp đһc biӋt. Công trình Thӫy ĐiӋn Sơn La.

HÌNH ҦNH THӪY ĐIӊN SƠN LA .

xã hӝi và quӕc phòng an ninh quan trӑng đӕi vӟi miӅn Tây 6am Bӝ. Cҫu Cҫn Thơ. hӧp tác giӳa ViӋt 6am và 6hұt Bҧn. Phát biӇu tҥi buәi lӉ khánh thành Cҫu Cҫn Thơ. là mӝt biӇu tưӧng sinh đӝng trong tiӃn trình công nghiӋp hóa. cҫu Cҫn Thơ là công trình giao thông nӕi 2 bӡ sông Hұu. đưӧc khӣi công ngày 25-9-2004 vӟi tәng mӭc đҫu tư cӫa công trình là 4.832 tӹ đӗng (thӡi điӇm năm 2001 là khoҧng 342.Thӫ tưӟng nói. Công trình Cҫu Cҫn Thơ.6 triӋu US) bҵng nguӗn viӋn trӧ phát triӇn chính thӭc (OA) cӫa Chính phӫ 6hұt Bҧn và vӕn đӕi ӭng cӫa Chính phӫ ViӋt 6am. hiӋn đҥi hóa đҩt nưӟc. toàn bӝ tuyӃn đưӡng bӝ quӕc lӝ I tӯ Lҥng Sơn đӃn Cà Mau sӁ không còn bӃn phà nào nӳa´ . đӗng bҵng sông Cӱu Long và cҧ nưӟc. Thӫ tưӟng 6guyӉn Tҩn ũng nhҩn mҥnh. Sӵ kiӋn này cũng là biӇu hiӋn cӫa tình hӳu nghӏ. ³Tӯ nay. công trình trӑng điӇm cҩp quӕc gia. . không chӍ có ý nghĩa to lӟn vӅ kinh tӃ mà còn có ý nghĩa chính trӏ. 4.

HÌNH ҦNH CҪU CҪN THƠ .