Công ty Phân m và Hóa ch t Hà B c, nguyên là nhà máy s n xu t phân m u tiên c a Vi t Nam[1] mang tên Nhà máy phân m Hà B c và nay

là Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Phân m và Hóa ch t Hà B c, là m t thành viên tr c thu c T ng Công ty Hóa ch t Vi t Nam. Tr s công ty t i ph ng Th X ng, thành ph B c Giang, t nh B c Giang. Công ty TNHH m t thành viên Phân m và Hóa ch t Hà B c ch u s qu n lý c a Nhà n tr c ti p là B Công nghi p (tr c ây là B Công nghi p N ng). c,

Nhà máy phân m Hà B c ra i vào nh ng n m 60 c a th k 20. L ch s c a nhà máy có th c tính n t ngày 18 tháng 2 n m 1959, khi Chính ph Vi t Nam ký v i Chính ph Trung Qu c hi p nh v vi c Trung Qu c giúp Vi t Nam xây d ng nhà máy phân m[1]. u n m 1960 nhà máy Phân m u tiên c a Vi t Nam c kh i công xây d ng trên m nh t 40ha thu c xã Th X ng cách th xã B c Giang v phía b c 1km (nay thu c ph ng Th X ng, thành ph B c Giang, t nh B c Giang). Sau 5 n m xây d ng, nhà máy ã hình thành v i t ng s 130 công trình[1]. Ngày 03 tháng 02 n m 1965 khánh thành Phân x ng Nhi t i n; ngày 19 tháng 05 n m 1965 Phân x ng T o c khí than làm nguyên li u s n xu t khí ã khí hóa than thành công và ã s n xu t Amôni c. Ngày 01 tháng 06 n m 1965 X ng C khí i vào ho t ng. Trong nh ng n m kháng chi n ch ng s phá ho i c a không quân M t i mi n B c Vi t Nam, Phân x ng Nhi t i n chuy n thành Nhà máy Nhi t i n Hà B c bám tr s n xu t ph c v kinh t và qu c phòng, trong khi X ng C khí chuy n thành Nhà máy C khí hóa ch t Hà B c s tán lên L ng Giang, Khu Hóa tháo d thi t b a tr l i Trung Qu c[1]. T v nhà máy v a s n xu t v a chi n u qua 52 tr n ánh phá ác li t c a gi c, góp ph n b n r i 1 máy bay M và làm b th ng m t s chi c khác. u n m 1973, Nhà máy c khôi ph c, xây d ng và m r ng. Ngày 01 tháng 05 n m 1975 Chính ph Vi t Nam ã ti n hành h p nh t Nhà máy i n Hà B c, Nhà máy C khí Hóa ch t Hà B c và các phân x ng Hóa thành l p Nhà máy Phân m Hà B c[1]. Nhà máy phân m Hà B c ra i vào nh ng n m 60 c a th k 20. L ch s c a nhà máy có th c tính n t ngày 18 tháng 2 n m 1959, khi Chính ph Vi t Nam ký v i Chính ph Trung Qu c hi p nh v vi c Trung Qu c giúp Vi t Nam xây d ng nhà máy phân m[1]. u n m 1960 nhà máy Phân m u tiên c a Vi t Nam c kh i công xây d ng trên m nh t 40ha thu c xã Th X ng cách th xã B c Giang v phía b c 1km (nay thu c ph ng Th X ng, thành ph B c Giang, t nh B c Giang). Sau 5 n m xây d ng, nhà máy ã hình thành v i t ng s 130 công trình[1]. Ngày 03 tháng 02 n m 1965 khánh thành Phân x ng Nhi t i n; ngày 19 tháng 05 n m 1965 Phân x ng T o khí ã khí hóa than thành công và ã s n xu t c khí than làm nguyên li u s n xu t Amôni c. Ngày 01 tháng 06 n m 1965 X ng C khí i vào ho t ng. Trong nh ng n m kháng chi n ch ng s phá ho i c a không quân M t i mi n B c Vi t Nam, Phân x ng Nhi t i n chuy n thành Nhà máy Nhi t i n Hà B c bám tr s n xu t ph c v kinh t và qu c phòng, trong khi X ng C khí chuy n thành Nhà máy C khí hóa ch t Hà B c s tán lên L ng Giang, Khu Hóa tháo d thi t b a tr l i Trung Qu c [1]. T v nhà máy v a s n xu t v a chi n u qua 52 tr n ánh phá ác li t c a gi c, góp ph n b n r i 1 máy bay M và làm b th ng m t s chi c khác.

xây d ng và m r ng. Nhà máy c khôi ph c. . Ngày 01 tháng 05 n m 1975 Chính ph Vi t Nam ã ti n hành h p nh t Nhà máy i n Hà B c. Nhà máy C khí Hóa ch t Hà B c và các phân x ng Hóa thành l p Nhà máy Phân m Hà B c[1].u n m 1973.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful