You are on page 1of 5

สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

เครือข่ายอำาเภอรามัน
สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 0 -5 ปี
อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา ปี 2551
(1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2551)

ได้รับรายงานจำานวนผู้ป่วยทัง้ สิ้น 118 ราย


คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 2083.33 ต่อประชากรเด็ก 0-5 ปีแสนคน
ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต

ที่มา : รง.506/507 ณ วันที่ 1 ส.ค. 2551 งานระบาดวิทยาโรงพยาบาลรามัน


สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
เครือข่ายอำาเภอรามัน
สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ 0 -5 ปี
อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา ปี 2551
(1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2551)
พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศ หญิงโดย
เพศชาย 71 ราย เพศหญิง 47 ราย
อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1.51 : 1
พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมิถุนายน จำานวน 23 ราย
จำานวนผู้ป่วยเดือนนี้(กรกฎาคม) น้อยกว่าเดือนมิถุนายน
เท่ากับ 3 ราย

ที่มา : รง.506/507 ณ วันที่ 1 ส.ค. 2551 งานระบาดวิทยาโรงพยาบาลรามัน


สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
เครือข่ายอำาเภอรามัน
จำำ นวนผู้ ป่ วย โ รค ไ ข้ เลื อ ด ออก อำำ เภอรำ มั น จั ง หวั ด ย ะลำ เปรีย บเที ย บ ปี 2545-2551

396
400

350

300
247
250
จำำ นวน (รำย )

200

150
118
107
100

50 32
13 19

0
2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551

ที่มา : รง.506/507 ณ วันที่ 1 ส.ค. 2551 งานระบาดวิทยาโรงพยาบาลรามัน


สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
เครือข่ายอำาเภอรามัน
กราฟแสดงจำานวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 0-5 ปี อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา
ปี2551 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาย 5 ปี

60
50
จำำ นวน (รำ ย )

40
30
20
10
0
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Median 18 56 43 33 30 25 39 24 15 24 16 2
ปี 2551 9 10 19 16 21 23 20

ที่มา : รง.506/507 ณ วันที่ 1 ส.ค. 2551 งานระบาดวิทยาโรงพยาบาลรามัน


สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
เครือข่ายอำาเภอรามัน
แผนภูมิแสดงจำานวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 0-5 ปี แยกรายตำาบลอำาเภอรามัน จังหวัดยะลา ปี 2551
20
19
18

16

14
13
12
12
จำา นวน (ราย )

10
10 10
9
8
8
7
6
6 6

4
4 4
3 3
2 2
2

0
ู ะ๊ ง งั ญา
อเกา

กาลูป
งั
กาลอ อตือร๊ะ
โกต
าบาร เกะร

จะกว ทา่ ธ เนิ น
งาม บาลอ บาโง

บอื ม ยะต๊ะ วงั พ
อง
อาซ่ ๊ะห ะลอ ตำาบล
กายูบ กอต ตะโล

ที่มา : รง.506/507 ณ วันที่ 1 ส.ค. 2551 งานระบาดวิทยาโรงพยาบาลรามัน