PREDVIANOCNE H)_TV NAVSTIvrE NAs, OPLATI SAl

v

nase

rn~lepsie

TEL/FAX: 038/5321045 TEL 038/532 20 83 TEL/FAX.: 046/542 10 15 TEL 046/54204 79 TOPOLCANV@PARDON.SK PRIEVIDZA@PARDON,SK INZERCIATO@PARDON.SK WWW.PARDON.SK

dnes Citajte

Sud S obvinenym i z vybuehu

v Novakoch odreeili SLT. 2

V Topoleanoch po starom, Banovce a Partizanske sa doekali zmeny __ str. 2 Starosta Lchoty pod VlacnikoLl1 zatinol na urade v roku 1959 .- sIT_ 2

Poradfia s1T. 2

Zamesmanie str, 2·3

Slufuy sty. 3 - 4

Byvanie str, 5 - 6

Auto-mote .. .. __ .. __ ._ .. _._ .. _ str, 7

Lekareuske pohot, sluzby .. , .... str. 8 Kam za kulturou '._ ..... '_. __ . str. 8

ZALUZIE

; ;

ZAHUMENSKY

Ak si do 22. 12. ,2010 objednate okna INCON, mozete zfskat' :zfavu 50% Z oeny plastovYch okien a naviac dodatocnu zlavu z ceny celej objednavky:,

~ 15% na okna vyr,abane v 1/2011 -13% na okna vyrabane YO 2/2011

- 1.2% na okna vyrabane v 3-5/2011

@i:rl®~ ~ ~ [l)J):!]00iJ~ ~ 'Telstar

'\.Y lIovink8.

vjmana stareho zlala

a striebra za nove sperky

PQNUKA DODANIE A. MONTAZ' rollet, ro I etl ek, zaI Uzii. ma r kiz

a sit proti hmyzu

UZATVARANIE BALKON'OV A LODZIi

roletarnt alebo polykarbonatovymt doskami (lexan)

UbRZaV A OPRAVY Z.llIlCUe, poz.irucne - aj produktov ktore sme nemcntovali

UoRZBARSKE PRACE

V DOMA.CNOSTI

KONTAKT; 09Q7L559 895

MF1rt

kalkulacka podlolka pod myS balik CO / DVD, USB kftlcik

G PS 0 aviga cie ko mpl et mapy celej EUROPV navY dlzaJn, rbzne d ru hy

• profesionalny pristup

• bez rucitel'a

• rucenie nehnutel'nost'ou

• nad'alej zostavate vlastnikom nehnutel'nosti

Zaplatime Vase dlhy

c

:;

o .c

.. N o "a

OPATROVATECSKY KURZ

akredita •• nY MPSV" R - 231)b. pl.toY. SR" Ell

..", ,

VianoCny

darcek

, ,

pre vas.

od6.12. do 12.12.2010 v predajniach:

" I NTERSPORT· z(ava 20%

na vybrany !ava r

--

Pri podpise zmluvy uh.radfte ;zfllohu lha 10% z ceny

a my Varn rezervujeme presny pozadovany terrnln VY-roby.

VYMENlME Vase 8·r. a statile zlatoza nove, ypGvoonej cene, ktom ste zaplatill

.. 5~ a 1 ~ komo'ovYnemeckY profil Btiigman Saliima"der .. IwI8~n~ (!vola, troj sliJ8 s lepelnoio pnejO~lnom!)u

1,0; 0,8 a O,6'Wlm'je a s kovanlill W1nkhaus ... zarnerenle-a vypracovan'le p"",,:ky ZOAllMA .. pa!apety, fal~'le,. sleflly protl hm~u

.. kvamha montaz a servis --" .. vjhOdny nlikllp na spiatky QHattu

PARTlzANSKE G .... S_"1069/4 (BudovaDUK>\S, III. posGllodle. i\.d . .3ll)

,tel. 038/748 62 02. fu; 0311/748 62 16, """011: ",u,.,@.IOIlll"" .s k

BANOVCEn/BM.R.SIeflInll<. 1620 Ip~ stale) leka,nl)

IBI. oa8/sao 07 5:1, ....... 11;, bll!1OV<e@Bk<>oi"'D.&k

Disiriba&ia novln Pardon kaidy Iyideii do vasej schranky: Handlova, Novaky, Bojnic€, Jacovce, Krusovce, Nemclce, Zabakreky nad/Nitrou,Rybany, Skacany, Sol.cany, M.Uherce, Simonovany, Kanianka, Nitrianske Pravno, Nedozery-Brezany, Lazany, tehota pNtaenikom, Dolne Vestenice, Nitrianske Rudno, Zemianske Kostorany, Sebedrazie, Cereiiany, Dslany, Sisoy. V predajniach polr3vfn a PNS kaidy lYideii v ob&iach: Bojna, Tovarniky, l.udanlce, nadlice, Ostrattce, V.Bielice. Radosina, Prazdnovce, Tesare, llhmvec, Urmlnce, V.Bedzany, V. Rip~any, Nitr. Strada, Chrabrany. Bosany, Nedanovce, Chynorany, Ciger, Karnenec pod Vtacnikom, Bystrieany, HmdiSte, Nilrianske Sucany, Dlvlaeka Nova Ves. Diviaky nad Nitricou, Lie~lanyValaska Bela, Opatovce nad Nitrou, Poruba, Pravenec, Kracno. Chrenovec, Raztocno. PARDON bliiSi8 k v~m .... PARDON .bliiSie k yam .•. _ PARDON bliZ.sie ,k yam •.... PARDON bliiSie k yam . _ •. PARDON bliisie k yam. _ .•

BliiSle Informade (I podmienkach akde z'iskate na adrese:

TOP9i'lA!N, N.",. M. R. ~lBI\lnl ka ~261. 038/5325 420. topol'canyOTn<<>n.eu PIIiWIOZA, G. ~ve"iho 38, 0461541.1 965, prievi<UaOin_.eu PAllTlzAN5KE, Hr"~lrikav. 1481 lV" 038/531 ::13 78. p.rt!zanskeotncon,ell . IlANOVCENAO ,IlEBR .• J .. ens~o 1892/11 •. 0381760 00 01. ban,ovtflOinco'n' .. eu

Ineon

Okamiite poiicky

PENIAZE PENIAZE PEN lAZE

RYeHlO (do 24dni) -denny a veCemy KVALITNE a za najlepSiu.cenu ad 216€ Kniha + CD + cerlifikiltSJ, NJ,Al zadarmo

NovekuI2YKAiDYMES~"C! •

pRA~ pre~atrovalel'ky . , .'

Y RilkUsku, Nemedni '"

KURZY NEMCINY . -

specialne pre opatrovatel'ky .

",,""1,5 mol,o, 10069< .

www . .ta.traaedit.skinfo@tatracredit.sk 09153055 00·09078606 06·0910151413· 0902 555557

Darujte na Vianoce zdravie a krdsu

. ~'a - www.VaVslovaikial.sk :~: 0907035 335 0911 996639

Naj ... iiBia Weuness spolobwsl' na svete lIIim 1'!JeikJrm dtiYu prilditosi' byt' :dravj' :Vllli/ro Q zdroven I,;rosny navonok:

osetreflie pleti pouzitfm galvallicke1w prlstruja spola s vy,'o/w kvalitno« kOfflletikorr age L OC

prirod,u! vyb/Ildell;e vrQ_,ok (.H 15 mmut ! Ctl7un/awmi odstranovunie ce1ulitidy 0 strii

merante ;"IImilnelw syslenlll jedinym Q putetltovanyrn prfstrojom ux zu Jmin/ify

p~frod~le p~odll.luy 'Ul posillllmie In:'lIIity f'e,deti u do..pl!lfc/,.' ciel.r:m! rlcien", prl ukj:d.ko('vek zdravotnych prvblenwc/l, upraveme menSJlrJar:nlho l:)'klll, pomt«: prl meuopauze 0. opefa viuc ...

NovyJe oko jedina gar-Wlluje vroleni" Pl'Iloz/ !

~ll\N en

z.(ava 20%

na Ill' bra ny teva r

Dobodnite sf eit'edne« slre(nfdie uj " Vds dO",(1 O!J' 1 55 55 09

MARKS & SPENCER dava 20%

na lIamske a pa n S ke yiin e

a d·a mske a pa ns ke lIa ree kave 'kozmeticke baUcky

UNITED COLORS OF BENETTON_

- -

z(ava 20%

na ceiY so rtl rneru okr,em II'; mS'kytb

a lIetsq\cll doptnkoy

r----.._ PLANED. ~

DARCEK 11%

VY8ERTE SI oARi::eK V HOONOTE11 %

VASHO N,AKUPU!

Pri nakQpe n~d 100,- E\l~ Yam vriitl mel-I % Y !lollobe daree ka!

Ak<ia platl 27.11.2.010- 12_12.2010.

Uherecka cesta. Partizanslle 0903207913

• • •

Z www.pardon.sk

fopardon

V Topol'canoch po starom, Banovce a Partizanske sa dockali zmeny

NlijiiQcsi vorebny suboj sa odohra/v Banovciach. Topo/ciansky primatar vyhral s vysokym razdielam ..

Kornunalne vol'by v Topolcanoch priniesli suverenne vlt~zstvo kandldatovl Smeru-SO a SNS Petrovl Bal<i2:ovi, ktory zlskal 5 664 h lasov, Druheho Ju!iusa KrajCika (5DKU·DS, KDH,. 5aS a OKS) voIi 10 1 256 Iopokancov a tretl Otto Hoda I (SZ) do sta I d overu 329 vo Ii cov.

Po 12 rokoch prislo k zmene v Partlzanskorn. Mesto ma noveho prlrnatora Jozefa B oz tka, kto ry ka n d id oval s podporou [S"HZDS, Strany obdanske] solidarity a SOL vo volbach mu vyslovilo doveru 3 249 Partlzanra nov. o oterajs I prima tor mesta Jan Pcdrnanlcky (Smer-SO) zfskal rovnych 2 000 hlasov a tretl skondl nezavisly kandldat Branislav Mich~a, ktora dostal t 572 hlasov Stvrte h 0 Ja roslava T k~ca (SO K U ·05, KD H a 5aS) pod porilo 793 volltov a platy tu-

bomir Sollk (KSS) dostal118 hlasov

V Ba n ovdach na d Be b ravou sao pes t prirnarora uchadza 10 at osern kandldatov. Z boja vysiel vltazne nezavisly kandidal 40·roC~y Marian Chovanec, ktory pracuje ako administrator postovych dorucovatelov Va votbach zlskal 1 489 hlasov, [eho najva(~ia supeika Maria Hajsov;\ (Smer-Sf), $NS) 1460.

Doterajsi prima tor Stanlslav Siko skonfil na trerom mieste s 1 225 hlesrma jeho pre deh 0 dca, tiez nezav i.slY J;\ n T ur ~a n Ich dostal 1 088. Branlslav Hornik (50- KU·DS, KDH SaS) skonCH 5 861 hlasml platy pred nezavislymi kandldatrnl Petrorn Bultkom (649), Raslislavom Jed" li(korn (236). Csmy Iozef Misak (HZD) z.iskal165 hlasov

Novou pri'matorkou V Prievidzskom okrese je Katarina Machackova

V komundlnych volbach obhdji/i pasty vsetcfdoterajsi primarori., Vynimkou bol/en Jan Bodnar z Ptievidze, kt.ory nek~mdidoval.

Prlevldzanla si <volili za nevu primatorku nezavlslu kandldatku Katarinu Mach Mkov d ,ktora d osta I a d i)ve ru 6 551 volli'ov. Druhy Norbert Turanovic (Srner-Sl), $NS) dostal 4 162 hlasov a trerieho Milana Derera (5DKU·D5, rs~HZDS, SDr, KOH a Strano obdanske] solid a rity) volilo 3 631 ludl, Zvysni kandid'<iti oslovili rnene] voli"cov_ Nezavisly I g 0 r Detko do stal 360 h las ova. Ivan Vallo zo Strany zelenyeh 277.

V H'andlovej suverenne zvllazil sueasny primMer Rudolf Podoba (Smer-SD) so zi,kom 4 368 hl~sov_ Na druhom mies· Ie skontil Jim Spevar (5DKU·DS, Sa5, KDH, Most-Hid), ktoreho podporilo 64'2 vo.li(ov. Treti Robert Sunlk (nezavisly) doslal 328 hlasov, stvrty Arpad ,Koszta

(52) 195 a nez~visla Ali:beta Valusekov~ 10.

V Novakoel1 obhiijil surasn)' prirnator svoj post len s naskokorn 47 hlasov Du- 5,lH Simka (KOHl volllo 619 Novaca~ov a jeho najviicsieho supers Daniela Danisa (SDKO- OS) 572 obcanov mesre,

Treti skoneil Vladimir ZMko (.rS-HZDS), k to ry d osta I 405 h la s ov, S tvrt~ MMia Grmanovil (5mer·SD) 302 a piaty bol nezavlsl y J<l n Petris ka 258.

Bojnicky pnmator Fra ntisek Til m (Smer· -SD) zvit'azil s vysokym rozdlelom, ked' ziskal doveru 1 918 volicov_ la nim ,kontila Lydia Pin kova (SDKU·DS, 5aS a Most"Hid), ktoru volilo 346 Bojnll'anov a Ladislav Oeb~i'l r (SNS, l:S-HZDS) so 154 hlasmi_ joy

Siid s obvinenymi z vybuchu V Novakoch odrocili

- - -

Musi sa rozhodnt1f, Cioblalovanych bude sUdifsendt alebo samasudco. Posko.deni to povaiovafi ZQ priefaby v konan!:

Senal okresneho slldu v Prievidzi pod vedenim sudkyne Noemy Turanovl/'ovej minuly tyzdeiJ odrotH predbeine prerokovan ie obzaloby vo veei obvinenych pialich vedu.cich pracovnlkev Vo" jenskeho oprav;\renskeho zavodu (VOP) Noyaky, kde v marel 2007 pri vybuchu municie zahynulo osem rudf.

Dovodom je, ze prokurator Krajskej prokurat~ry Viliam Gajda! vzniesol. v uvode zasadnutia namietku a zaroveii ~iivrh, aby senat poziadal. Kolegiulll N"jvyssieho sudu (NS) 5R zaujat'zjedno· covaele stanovisko k podstatnej proces~ej otazke, (1 je ~akona~le v tornto pripade prislusny senat alebo samosude~. Zdovod n il 10 skutocno s fou, ie tl e n ov ia manazmenlU sll obvineni z precinu vseobecneho ohrozenia. Pre~i~y zvycajne pojed'nava ,am05udca. Prax 510- venskyeh sudov je vsak v tomto ohl~de nejednotnii. Ak obvinenym hrozl trest prevysujucl hornil hranieu osem rokov, ako je to v tomto pripade, konanie vykonavaju senehy aj samosudeovia.

5 navrho m proku ra tora. 5U h la s iii ~j pr i·

tomni obialovanl a ich obhajcovla .. Po· skodenl pozostall, ktori podal'i na man azment VO P trest m§ oz nil men ie, n ilv rh povai:ov~li za pr.iefahy v konani. Pro· kurato r a jsu d kyn a vysve t I i II pozos taIy m, ze ko n an i e bez zjed n oeov acieh 0 stanoviska NS SR 0 prislusnosti konania senatu alebo samosudeu by po konec~ nom verd ik te m 0 h 10 by! dovod'o m pre odvo la n Ie 0 bza lov a nych a opa kava n ie eeleho sudnello procesu. Poskode~ i s tym nilpokon suhlasili. Su vsak presved Cen i, ze s p r av ad live h 0 rozsu dku sa v naj:kratsom mo:!:nom case dockaju.

V obvineni sa uv;\dza, ie vybuch presne ne';;:'isteneilo druhu a mnoistva vybus~ nej leitky sposobil deslruicciu delabo· racnej haly a usmrtil osem pracovnlkov. Mnohopocetne v!i:1:ne zranenia utrpel jeden zamestna·nec a oalskh 20 pracovn.ikov bolo mnenyeh fa hsie_ Sposobe~ na skoda na majetku VOP, ako aj d'a Isom hnutelnom a nehnutel.'nom rnaJetKu fy· zickych a pravnickych osob v meste Novakya okolf je viae nez dva miliony eur,

[A5R,joy

joy

mestnanie

HS·Tec s.r.o.

spalocnos{ vyrabaJuca upinaciu techniiwpre koyoObrabacie stroje Prevadzka: Partizanska ul. 74A (areal VOTEP), Bimovce n. B.

hl'ada kandidatov /.ky na pr.acovnupoziciu:

zamocnik

Poiadujeme:

- vyuceny v strojarskej profesii

- prax [eden rok

cnc brusic

Poiadujeme:

- prax na bruske na gulato/do otvoru

- vjhoda prax na GNG stroji

Ponukame:

- dvcjzrnenna prevadzka

- stabilne pracovne miesto

- moinosf ptofesijneho rastu

- vjhodne platove ohodnotenie

lntorrnacle: tel. 038/53699 11 a 14, hslec@hstec.sk osobne alebo plsorrme na horeuvedenej adrese.

- u; aJ VD VaSom m,gl. Rakusko, N'meck~. U~

Palack!ho 11, lre nCiO wWIII,~matlen cV.sk 0910/365238.01115/863666

zamestnanie

> Agentu/3 AUSLANDJOBS pllJme opat.ovatelky, ldlllvotne sestry do Rakuska a Nemetka. Zaklady NJ. Tel. 0948/510116

>- Arlanalobs ponuka - rozvczca.baharne a ski ad y AngJ i eko,be rm a n G recko. TeL 0944/5:1,44 74

->- Brigada na kaidy praoovny den pre ditch 0 d kynez PD a okolla po m estach SR od 6.00 ·18.00 h, dobry 2.dravotny stav, ";taUta, kom un I k ativnosf, vo·lat' v pracovne dni ud 10.00 - 16.00 h. Tat. 0940/851190

>- Calu~nicka firma v Bosanoch priirne do pracovneno pomeru kraJcirky - strihac·ky nabytkovych latok a vecuceno pre vadz ky _ Po d mie Ilky: pra x v ad bo re a orlslusne odborne vzdelanle: Tel. 0903/169374

">- Do prevadzky v BN prijrnerne casnTcku vyucenu atebo s crexou. Tel. 0905/42 03 83

, >- Do prevadzky v Taliansku I1radall18 skusenych stolarov do TPP, P02<1dujeme minimalnu mal os! TJ. Tel. 0907/57 86 07

>- Dopravna ilrma , NMnV prijme vodiCOV MKD na supravu. Iveca Eurocargo + vle·k, vyhodml platove podmienky. Tel. 0911/10 53 14

>- Daprsvna firnla z NM nV prijme VDdieov MKD, VP SH. C, E s praxou min. 2 roky, vYh.odn·Ei platobne podmiEt~ky. Tel. 0911/1053 14

i >- Eroticky saton na urovni v Jui:nom Ra~usku veden" man~elskym parom prijme mlade feny raj bez skCisEtnosti). Lukra~:vne platove pDdmienky eca 4 ~ 5 000 €. Nonstop. Tet. 00436/802 37 64 >- Firma ~ BN p.ijme ~amestnan~ov n a stavby: m unl rskep rii ~e, pokl ad· ka zamkovej dtaiby, Z<ltept'ov.anle bud 0 v. Nastup I hned'. PomoonfllOv nebl!fillme. Tel. 038/760 03 00, 0911/262740

>- 0 bchod Ila spot oenos!: P.i evidla a okoHe prljfma t'udi. e·mall: cerezak@ gmai!.oom

>- Hl'adarn ocatrovatelky do vledne, Tel. 0915/66 4906

>- Ht'adam plofeslonalnu anketarku v PllevldzL Tel. 0915/89 87 09, 09U!32 27 82

>- Hl'adarn sikovne ieny do tlrnu, kto rEi ra dy pra c ova I i ako vi. aiistky. Ie I. 0908/498909

>- Hl'adame kornunlkatfvne dochodkyne, Tel. 0915/13 57 63

> Hradame ml'adiiiu OPATROVATELKU do Raklis kala) bez praxe) - NJ n i e je nutny, Tel'. 0043/65 06 48 94 36, 0949/16 55 72

.. Hradame vltalne kornunlkatlvne d6chodkyne na brlgadu, Volaf po-pla - 9.00· 16.30 h. Tel. 0904/18 5405

>- tVECO & TAT,RA SERIIIS II BN PRIJ· ME OBCHODNEHO MANAGERA. POD· MtENKY: FLEXIBIUTA, R'i'CHLOSt, SA· MOSTATNOSt, PRAX A ZNALOSt AJ, NJ "VITANA, MOTtVUJUCE PLATOVE OHODNOTENIE. TEL. 038/746 3B 00 ALEBO NA EMAIL: .5pare_x@sparexstovakia.sk

>- Obchodna spotocncst prevadzkujll· ca vyh e me prlstmje prij m e do pr a covneho porneru krupleraz-ku pre svoiu prevadzku v Dezericiach - motorest Ro· lunda. Tel .. 0911/33 39 78

>- Personalna agenblra SUNSET prijme opatrovatetky a zdrav, sestry do IOdin v Nemecku a: Rakusku. Ziadne sprostredkovatel'ske poplatky, legiilna praca s moznostou TPP. Podmienka - nem. ja,yk, komunik_atfvna t1rove~. Tel, 0905/98 68 29, prac. daba PO - PtA od 8.00 -16.30 h.

>- Pon (i ks m P rilCU I fd erky pre Avo 11. Tel. 0904/23 34 32, 0905/94 60 32

>- Ponukam pracu na private v zahranicf za, min. 3000 €/mes. Tel. 0915/03 9304

>- Po niikam p r lieLl v ob I a stl wellnes, vol·na p r aoo~ n a doha ,600 e ,Info r m;j· oie na tet. 0903/14 7839

>- PRAcA Z DOMU CEZ INTERNET. www.Job~domu.sk

>- Prsca z kancelarie-, nie administratiV~il. dlhoaobo.pracB.@gmall.com

). Praca. l kancetarie, nie manuillna. stata.praca1@gmail.com

>- PRtJMEM BRtGADNICKU NA UPRATOIIANIE V roPO~CANOCH. Tel. 0903/23 47 91

>- Prijmem casnrCku - TO. Tel. 0905/28 4467

>- P.rijmeme ccsnf.cku do vycapu v PE. Tel. 0907/4102 52

Starosta Lehoty pod Vtacnikom zacinal na iirade V roku 1959

Najstarsi s:tol'Osta V aMese ma 77 rokov. Nad mladsfmi protikandidatmi zvft'azil s vysokym rozdielom.

V druhej najvacsej obei okresu. Pri.€" vidza, Lehote pod Vt~cnikom, obyvate· lia opatovne dall d6vem staronovemu starostovi, 77·rocnemu Janovi (Ipovovi. Kandidova I za 5mer·50.

Na celIO obee bol Ja~ Cipov este v rokoch 1959 a1: 1966 ako predseda MiestnellO narodneho vyboru. Neskor pra"

coval v roznych politickyeh funkcia.ch. Obcania ho potom. v roku 1994 prvykral zvolili za starostu a je nim nepretrzite. Pozoruhodne je, ze s vysokou prevahou zvit~zil nad tromi ovefa mladsimi proti· ka~didatmi. Ziskal totii 1459 platnych hlasov, kym za druheho v poradi hlasovale 212 obcanov. TASR,joy

V Zemianskych Kostol'anoch zvolili obzalovanti starostku

V Zemianskych Koslol'anoeh za starostku opatovne zvolill Hel.enu Kovacovu. Obeania je) dali d6veru napriek tomu, ie uz viae nei Iri roky cell obzalobe z dvojnasobmlho trestneho ci~u z~eHzi!ia pra.vomoci vere)neho einitela. Na s ta to s tovske j SIO I I eke bu de sed ie f uz Iretie volebne obdobie.

Kovac ova h nd' idoval a a ko ne zavi sl a a podporilo ju 531 obl'anov. Jej protika~dldati Milos Ko{an a Milan Kovac, obaja nezavi,ll, ziskali 367, respektive 74 hla~ov. Obza.lobu na starostk~ esle v rokl) 2007 po da I pro'k mater 0 kres n e j pro k u ra tu ry v Povai'skej Bymici za to, ie v rokoch 2001 a 2002 svojvol'ne a protizakon·

ne ,prikazala mzdovej uctovn ieke, aby preslala vyplacat odmeny osmim poslancom obecneho zastupitel'stva (Ol). Neskor ~iedmim z nich, udajne rovna· ko protizako~ne, zilbra~ila vykonilvaf posl a neck y ma n dill. Pod ra pro k urato fa v oboel1 prl:padoch konala s~myslom sposobif poslaneom skodu. Za to jej hrozi trest odi'iatia slooody na sesf meslacov al: tri roky, pripadne z;\kaz ~innosti. Sildny proces so starostkou sa. na Okresnom lude v Prievidzi uskutocni 8. deeembra 2010, KovUov~, vsetky obvi· nenia odmleta. Ak by vla,k bola pri'i.voplatne odslldena, jej mandlit zanikne

TA5R~joy

• montaznych pracovnikov -technlkov

• supervizorov

• groupleadrov

ZaJohy od 3. dna!!!

Info:

Pri evi d.za. 0905920725

1 pracovnika/pracovniCku na obsluhu vyrezavacieho stroja so systemom CAD (znalost prdce s PC vyhodou)

1 pracovnika/pracovnicku na vysekavanie napinacich stielok a podrazok,

.ZauJemcOvi.a 0 pciclt sa m6iu pdst .predstavi.t' do m..scj &n:ty esobneed 7.12.201(1 vease od 9.01) hod. du13.00 bod.alebopo telefuniikej dohode nil 1' .. 03817i171l12.

connect

INTERNATIONAL prijme do pracevnehcpomeru

Zafortr"ia 579/1 95701 Bi!movce nad Bebravou

vacsi pocet ZVaraCQV CO2

pre klienta

Podmienky:

~ L.k\!iljl(tlmpoQl'l6f'i1l1:l'I'lJ.r..a.

strojarske vzdelanie, """'-" .... ,..,"

zvaraeskY preukaz C02, prax

Tel. 038/ 7607898

>- Prijmerne do TPP zamestnancov elektrornontafe, prfp. zivnostnfkov na vY ro b u rczvadzacov n n, s vyh laskou 508/2009 Z.z. min, § 21. lnfo na tel. 0911/653601

>- Plljmem do zamestnaola tachl1ika kontrolyoriginality. VyucellY autornechanlk, strojny technlk, prax v odbore min. 5 rokov. Doloil1' ilvot.o· pis. Fl. AUTOPOL Val'ke Bed:zany. Tel. 09031729354

>- Prijmeme do zamestnarua Krajcfrky· prevadzka Prasice, Tel. 0905/32 28 69, 0905/88 34 31

>- Prijrnerne krupierov/ky na kartove hry, Tel, 0944/5197 72

>- Prijrnerne pracovnfka do SBS. Tel 0905/57 6903

>- Ste podnikav9l~, mate orgsnlzecne schopnostl, vlete vies! i'udi a viest obcnodnu cinnost? Priive Vas potrebujern v centre Zdravia a knlsy. Zaskollrn, Volajte i h ned'. Te I. 0910/32 66 95

>- Ziihradnecentrulll v TO p.iijme pre d a va iiku vyucenli v od bore. Te I. 0908/1.9 2156

,.. Sukromnii endnlkaterka s prfJmom 630 € potrebuJa do centra znravla a krasy 4 I'ud, • 'Imad'. ZaSkolim. Tel. 0903/40 57 38

>- T·COM & T·MOBILE partner prijfma TELEKOMUNIKACNYCH PORAbCOV pre TRENC:IIINSK Y KRAJ. Pozadujeme: casov(i flexlbllitu, komunlkaovncst, cnut uCilsa. Zabezpeculerne: plat 200 €/tyi'den, skolenie v reii i firmy aj s rnoznos(ou ubytovania Tel, 0904/77 27 74. 0904/83 83 93

>- www.PRACUJOOMA.sk Tel. 0911/36 0851

:> www.p.rllezltostplekazdeho.sk.

.>- Zaujima~a praca v oblasti obcnodu a sluzieb, ckolle PO. zaskollm. Tel. 0908/310961, eva.kravcukovaesgmell.corn

mestnanie

o sluzby

>- 01 AUTOOOPRAVA ., StAHOVANIE BYTOV "S MOZN05TOU VVNOSENIA A MONTAZEBYTOV.~HO ZARIADENIA - TO. Tel. 0903/96 57 11

>- A I ietaj lice I amp i6 n;y Sf ast i a pie nezabudnlJtel'ne zailtky. 5 Iarleb, al s.dei a, 2 &/ks. RO~VOl " PO zd arm a. Tel. 0905/32 72 79, 0904/96 9239 >- A MONTAz PLAVAJUClCH PODLAH. Tel. 0903/11 72 92

>- AAA KOMPLETNE STAHOVANIE BY· TOV. TeL 0902/76 47 04

>- AAA Voda, k(iren·ie, plyn, Iychlo, laene. Tel. 0918/374754

>- Autodoprava 20-miestny bus, Bojnlceo Tel. 0905/3150 09

:> AUTODOPRAVA od 0,33 C. Sfahovanle, Tel. 0903/213124

>- Brusenie a lakovanie parkiet, malia,'ske prace, Tel. 0905/518249

>- Bnisenje, tmelenie, takovanle parkiet ·Iaminatov§ podlahy. Tel. 0904/:16 3274

>- Bnlsim, trnelfrn, lakujern parkety. Tel. 0910/90 17 22

>- Bytove jadra www.baumelster. slm_.com Tel. 0910/3129 50

"> Calunnicl;vo Male Bedcsny 68 ponuka sluzby. Tel. 0903/564831

:> ChladniGky, mramiGky, klimatizacie, ocrava, monta~. Tel, 0903/41 98 20, 038/7400074

>- Chudrute bsz diet a jojo efekt~. Po· radirn, http;//www.chudnete.sk/holec. htlP;//ww,!,.r<lnaj:kujz~ravo.Sk/holeG

>- C i ste nre ad pad ovs h 0 potruoi a - krtkovanie .. Tel. 0905/10 99 08

OPATROVATErSKE KURZY

Pre muzov i zeny, ktor! oh CIJ toto povolan i e vykon~vaf na Slovensk1J a v Eunlpe. Mame djhoro~ne

skusenosti. V cene sktisan ie, BOZ p, os~edcBnie.

KURZY PRVEJ POMOCI

Pre zAujemcov 0 ziskanie vodicskliho prsukazu .'lillil!llilllifli

zame. stnanCOVI.iriem a jaickll verei.!l.osf. Skup.iny adatcovla krv'i 1'1H'6hM

M,nBucre, sa p nskytovat'p,rvll ~ am 0 c ... te.rveny krll na 51 ovensk~ j e u i: 90 rokov vykonavatel'om z!ikladneho vzdelava· nia o'byvatel's!va v poskytovani prvej pomoei. Nikto iny okrem na, sa nem6ie pochvill if Iym, ze naSi Lispdnf absolventi vykonavaj u zd ravotmi dob rovol'n Ie ku cinnosf ~j n~ UZemiilChinych Stiitov pri oc h r ane c i v ilneh 0 obyvatel's\ Va p ri p ri· fO d n ych a in yc h ka lastrofMh.

A oj lU doma nJ SlovensKu su rudia s absolvovanymi kurzami poskylovania prvej pomoCi Siovemkfihotervem\ho krfza pripravenl pomoe!" obeliam do· pravnych neh6d, pracovnych a dom;j· (ieh urazova zraneni pri iportovyeh, kulturnych a ·spolo1:enskym aktivitam. Ten, kto poskyltlje prvu. pomac, ponOka spolocnosti model sp(avania sa, klory prekracuje tJranr ce, kde vzajornc na pomoc je pravidlom, kde trpiacEmu i'loveku pomahame bel ohl'~du ~a jeho narodnos!, politicku orientaciu, posta· veni e,etni ck Ci p rislui n os ( a pod,

SCK organizuje v 0 Masri prvej p om od rozne aktivity. Sri to naJrnii:

• sCiraze prvej pomoci. Druistiev mla~ d yeh zd ravotn i kov pre I, a II, Stu peri Z$;

• sut'ai' Druzstiev prvej pornoci pre stredne skoly;

• sut'az pre d ospel ych . Ha ri nekov me· morial;

• kamp<lne pre deli - BelpetnOlt na eel· ta{ h a pos kytova n i e prvej pom 0 ci

• Svetovy den prvej pomoci s ukazkami jej poskytovonia na najmodernejsich ucebnych pomo(kaeh;

• projekty pre pred<lkolsku mladez .

EVicKa nam aChorela, Evii'ka a deti;

• akcie v spolupraci s meslom, poJici.ou, arm<1dou, RZP, Dni zdr~via, akeie na skol~ ch, na do p r avny(h .I h ri ska (11, na memkych s p ortovych a kill til rnyth

akciiich, veftrhoc~ a vystavach; .

• ~dravotm3 sluiba; Nedved'ovci, TOP Do ~ (.lng, JU RKO N. 81 a tni ca, Str(!I'b y me.> tske j po Ii de, koneert Na d I i ta n ka, Deli Maliek, Majstrovstv,;i SR v karate ml~deie, Den polieie, Kaizerparaqy, De.ii deti - ZS v okresE + ukllZky po· skytovania PP, SMale vo illnes a v kulturistike, primlcie Krusovce, Varra zvrchovanosti, Zumba parry Prasice, Rip!es! Yerke Ripr'rany, Opel Klub 510· vakia spojene s ukazkami poskyto" vania PP, pl<i:~ov)i volejbal.ovy !Urnaj letnt? kupalisko, cyklisticke preteky s casovkou na Pansku Javorinu, spor· IOvy den ZPCCH naKrnei, TOP Model, sUt"a~ 0 najsilnejsieho Zo(hara, Hip· ·hop party, Vinobranie Tesare;

., v yj a ldoveo dberyk r vi;

Nera, prave jednoduchy, ale sprcivne prevedeny ukon (i I1ma!, alebo o~e!re· nie m&l:u zachranit' to najeennejsie, CO mame- zivot.

las straven.y pri ziskavani vedomo,ti ni.e ie nikdy casom stratenYm. To, co sa v nasich kurzoch prvej pomoci nauerte, moie pom6cr vam, vasim naJblizsim, priateronl, ale ilj niihodm\mu i'loveku v ~udzi.

Je Iba na Valom rOlhodnuti. ti aj Vy si nils vyberiete, aby sme Vas ~autili po· sk ytov at kv a I itn ~ prvCi porn ° c.

Ing.Joze! Hosrllc, riaditer ll.zemny spolok Toporcany

aut. Tel.

>- DJ· rodin ne oslavy, podnlkove akcle, svadby, stu~kove (super zabava $preva· d zan a svete I nym I efe k tm i a. dy movo u clonou). Tel, 0905/27 14 66

>- Doucfm slovensky a rusky jazyk. Tel. 0908/22 66 30

Guzby

Obch, centrum JUH, l.poochod Ie

UI. Jurlmviea, Topcl'eany, tel, 0908763750

Ieslrne sa na Vasu navstevu

>- DJ MIMO . HUDBA NA VASEl SVAD· BE. Tel. 0905/32 48 10, 0948/12 32 24

>- DouGujem AJ v TO. 7 €/h. Tel, 0908/359533

>- FOTOGRAF www.m·gal.lery.sk Tel. 0904/99 04 41

:> FotograJka· svadby, stu"ikove + portrety, Te I. 0902/27 00 85. www.fotografkape.com

)0. Glazurovanle varu, Tel. 0905/9836 02

>- HAGCP, PREVADlKOVY PORIADOI\. Tel. 0915/58 90 22

>- I-IUDBA. T>'ll, 0904/33 21 72

). Kamelaman. Tel. 0908/27 8630 >- Kompletne prerabky oytov, Tel, 0904/44 18 62

>- Kompletne spracujeme Jednodu· eho!· a podvo]ne uCtovnfcho, DPH, . DP, mzdo"u agendo. Tel. 0918/29 6575

>- KRTKOVANIE • CIST£NIE ODPADOVYCH POTRUBi, TV KAMERA, MONITORINQ. Tel. 0902/33 05 80 . NONSTOP

>- Malovanie, stierky, elektrlka a kornpletne prerabky. Tel. 0944/40 61M

:> MUifarske. a maliarske orace. Tel, 0905/94 42 30

>- M urarske prace, obklady, d lai.by, za.mKove dlaiby. Lacny slav. materia.1 aj s ccvozcm. Tel. 0904/61 5545

>- NAJLACNEJSIA REKI.AMA. WWVI. eurozetony.eu

)0. Niistreky TEMAL na bytove jadra, rnalovanle, stlerky, Tel/fax: 038/760 78 54, 0903/7550 91, www.temal.sk >- OSKLADACSKE, MALI,ARSKE, SAD· ROKARTONARSKE PRAcE, JAORA, DLAZSV, KUCHYrlIE. Tel. 0907/89 05 30

>- Opatrfm deti . Topal'cany. Tel. 0904/42 97 63

Mesto Topol'canY, Mestsky u.rad, Narn. M. R.Stefanlka C .. 1 955 01 Topol'cany vyhlasuje

vyberove konanie na obsadenie jedneho miesta pre vykon prace vo verejnom zilUjme na veduceho odboru spravy majetku a sluzieb na dobu urcitu - pocas zastupovania materskej a rodicovs'kej dovolenky.

podra § 5 odsl. 3 lakona C. 55212003 l.x. 0 vvkone prace va verejnum z;JIJjme !fV8dzame nasledovne:

a) Qznaiienie z8meslmlliafefa: Mesto Toporcany, Mestskyurad. Nam. M. R. Siefanika I, 955 01 Toporcany

b) obsadzovalla fIlllkcia: ved Lici od boo ru s pra vy majeVku a sluz i eb M sU

c) kttalifikaiine predpoklady;

u konce n e vyso kosko I s ke v1:d elan ie lechnickeho, dopravneho, prlpadne staveb neh 0 sme ru

d) ine puiiad8vky:

• odborna prax v oblasti stavebnic· tva najmenej 10 rokov

· D fax v ri ad eni kole ktivu naj me n ej 5 rokov

• ovladanie PC, Windows., Excel, Word. internet

• walosf pravnych noriem v oblasti s tav e on I elva, s pravy m aje tku,

a samosp fa vy, naj ma ziiko n

~. 369/1990 Zb. a illternych prelJpisDv mesla

e) milam predpoklado v, krifilrii a pOliadaviek:

1. vzd ela n ie

2. odbornii prax

3. ri ade n iek olektivu

4. zlIalosf zako n a 0 ve re jnom ob slariiv8 n i

5. II exi bil'lIosf a ko mu nikativn 0 sf

f) zoznam poiaduvanych dokladov

· pi som nap ri hlilS ka do ryberove ho kanania

· k6 pia ob c ianske h 0 preukazu

· osvedc811Y doklad 0 najvys.som dosiahnutom vzdelani

· vypis z registra trestov lIie stars! ako 3 mesiace {mo~nos( predlo· zen i a az p ri vyberovo m ko n an i)

.. profesijlly zivolopis

· pisomne ~estmi pfehlasenie

o 10m, ze uch8dzac i e pine s poso· bill' na pravne ukony

g) dalum a mieslo podania iiadosli

uuclIsI' /Ja vrberovom kOllan!

Pfso m ne pri h lasky do vyberoveho k;o. nania mozno podaf do 20. d eo e mb r a 20 j 0 do 10.00 hod. v p odalei' n i M est· skiih 0 Ii r adu, Nam. M. R. 51 elan i ka c.t, 955 01 Top oI'Can y.

UcMdz8CII, klory spfiill predpoklady uslanovene v bodoch c) -I), vyberova komisia pozve na VjilJerove kOllallle najmenej 1 dni pred feho zacatim.

@i) ----------- www.pardon..sk ~

@

-

Z

1

8

.. MdsIE stoly, studeo~ a tepl~ Pobro-:

.. nealko, tmva, vt'no VOfn9 konzum GIl 30.12 .• zacrna obedom

• polnoilny prfpltol( do 2.1. ·koltCi obedom

;. OJ Pol!Yt je s plnou penziou.

" polnQfhj ohiioslloj TeS/me sa nil znovus!retnIJtie.

Za prfplatok 10 E momost ubytoYanlli po:cas Sllvestra lIZ do 12.00 h Noveho mku, Predllj pobytoV resp. vstu penillk j e eez

a-mail: amS@areametliCil.s~, tel. 038/7494398

I$o.bne.: Area Me~lca Siollaca, JesenstWho 231/5, 958 01Paitlzanske

Zo zanadenfrn samliwte' oboZll.arnii os webe

_.areamedlca.sk

!. Z\'3'VovY \ kUp6n

._ • prada] zvaracet t:ecbJiKY. a pristuiBnstva i 50lo , • pridavnj zvliraci matErlill~ 1~ .

. . . •. % 1ia," na ",.rW<'l

~ .00IIl'81li8 pracovna prolb'lllllky 5 . '"ctc 1""Tl.0"l

t~ 0 mCmi a III. DirIIIia (Maldta M!rtl!.b1J) ....

• :~__. pramijllD zvaraCiBk a id. ruG. Dirama ~

tal. D117/223 337.zvartop@gmaD.com •. PartlZ3nska 3DB/4. BlioOVC8 01 Bebravou, 1bjnM __ I nlItvDJ

>- Opllovanle II vyrub stremov a] nat' a ik.o d o stu p nych m testach, Tel. 0944/37 8113

>- Ornietky, Tel. 0904/39 3552

>- OPRAVY PLOCHYCH STRIECI-I. leI. 0905/30 7638

>-PESTOVATHSKA pALENtCA MOTE· SICE ZAHAJILA SEZONU. Tel. 032/659 4204

>- Pornikam upratovacis sluzby. Tel. 0907/9802 40, 0904/11 31 44

>- Prerabanle vody a odpaou, vymena van, a WC. Tel. 0905/109908

>- PROFESIONALNE IEPOVANtE A UPRATOVANIE. Tel. 0903/23 4791

>- RENOVACIA OVER! A ZARUBNf od 79 e. INTERIEROVE OVER!:; a ZARUBNE ad 99 € bez DPH. Tel. 0911/34 6993

>- RENovACIA VANj SMALTOM· 50 C. Tel. 0905/35 89 06, 037/788 8130 >- Revrzie elektro, elektroinstalacne prace, Tel. 0904/3105 04

>- ServiS elektroniky, aj dOl11a, PC, TV, CO, drobne elektroinstai<lcie. Tel. 0907/74 29 30· TO

>- Silvester. dovolenka na Oonovaloch. www.01donovaly.sk

>- Sitie a oprava ndsvov, TO. Tel. 0908/35 95 33

>- TEPDVANIE KVALITNE. LACNO. Tel . 0948/222705

>- Tepovsnie iacno a Kvslitne. Tel. , 0903 6607 41

>- TEPOVA.N.IE PROFESIONALNE • kobsrce, sedacky, byty, kancel·arle. Tel. 0905/72 5057· PE

>- UBYTOVANIE. - LYZOVANIE v okolf Banske] Bystrrce a na Oonovaloch. Rezervaci<l: www.ubytovarue-donovely.sk, Tel. 0905/44 00 11

>- UPCHALO SA VAM ODPADOVE POTRUBIE . WC, DREZ AlEBO UMY· VADLO? SME TU PRE vAs NONSTOP. Tel. 0902 384668

.,. vesterue, Cakaju nils stridzie dni. ako sa chriinj( cocas celeha roka, OcistMie osB:b a pribytko~ li(iem. Ochrans zdravIs" Tel. 0908 5132 63

>- Vyhodne sprilcujem jednoduche a podvoJne uctovnictvo, DPH, dane a mzdy. Tel. 0910/79 95 91

./ vYroba a predaj pracovnych odevov a OOP?

./ stro)·ove vysivanie ~.'

D ~ - .

I' potlac textiluJ yYfoba 10ga . 0 . ..

./ reklama, foto, potlac, vizitky· .

./ potlac reklamnych a datcekoyYch predmetov I' sirokY sart,inient prac. obuvi,zimnych bund

,~redairia priamo v areali IIrmy~ Dopravna 2, TopOl cany,

II lal. 036/532 11-68s ~ww.toptell.$", pre dajii <1 v P rfe ,iozi: Bojn'ic ka c,f's.la 1 A

Zcibranie 421 A 920 D1 Hloho'i'sc Kontakt: teJJfax: 033-731 0980

~'~

[mJo [lfIIJ3. 0ffi] 0 WillD lIID11

ffig ·illilliJ c 1FMiID lIID11 Garranluj'eme najnizs

Najdete mls: Dopravna ulica 2. Topol'cany tel. 038/5315 144. www.babysvet.sk

• •

'"

... _

z

I

... ~ ...

www.krajcikelektrorSk,. PrIIIlll'II: 11. Crrlll n .• lbIdl 18.855 Of TI •• rcanr III. 038/532 63 38, mablt OR 11/241 626

www.pardon.sk -------------

""

Ba novee n ad Bebrllvou , K;Jt .. Ja rosa 24 ttll. 038/760 53 50,7608429 e-mas: rall@rak·obu'I.sk

www.rak-obuv.sk

IZalkazdy nakup dareek

StUrovii 22616, 95501 Toporcany

opie

~€t sluzby

» Vykomlvam murarske, maliarske, natlelllcske prace ... sadrckarten, zatepl'DVlInle, phivajuce podlahy, obklady, dlaiby, bytove jadra. Seri6.zne [adnanle, lacnejsie ako ine fi.my. Tel. 0949/81 2164, 0908/34 94 83, 0907/96 5189

» Vykonavam celorocne udriby zahrad, strihanie dravfn a stromov, pflenie II vypilavanie strornov. Tel. 0915/08 1868

» www.centralapozlclek.sk

.. VIDEOPRODUKCIE_ Tel. 0904/33 21 72

»Vjstllvba. RD, prerabanle byto· vych ladler, obklady, dlaiby, om letky,sadrokartony II alektr. praca. Tel. 0918/462278,0903/868356

» VYKONtiVAME VYRUB OBZVLtisf RIZIKOVYCH STROMOV. Tel. 0903/3€i 12 32. 0907/74 70 41

» Vymena prac. doslek . kuch. li~ky .. Tel. 0905/109908

-0 byty =kupa

» 00 Vykupuj9me bytyaRD v hotovostl - zadl zelle. PD - PE .. TO . B N a okolle. Tel. 0907/89 74 76

» Byty vykupulern, platba v hotovcstl, PO II okolle, Tel. 0918/47 21 84

» Kupim 1-2 izb. by! v TO. Tel. 0917/51 0480

' .... ·Kom stante sa nasim fanuS'

facebook.

kompletne novi pardon na webe

(luzby

\

Cflna 150 €. Topofeany.

tel. D9DSn68 B66

MII1lARSKE PRACE

SADRDKARTDN, ZA'lfPLflllE, D8KUDY, DLAn, A lilt ....

",,--

* * * * * * * * *

» Dam do pranajmu 3-izb. byt v H. Obdokovclach C. 375,. 68 m2. vlastne plynove ,klirenie. Tel. 0907/47 16 26

» Prenalmem 1,i;;:b. byt v TO. nadstandardne vybaveny .. Tel. 0915/40 31 20 >- Prenajmem 3-izb. byt v TO, sidl. vychad. zrekonstruovany, zariadeny, 350 elmes, vratane energif. Tel'. 0905/31 5397

>- Pre n a j rnern zre konstruovan y byt, gars~ v centre PE. Tel. 0948/54 1531 >- vezrnern do dlnodobeho prenaim u 3" i zb, byt v ce ntre rnesta TO. Tel. 0905/60 22 83

4 byty *predaj

>- O.Owww.hypotekauver.sk

>- Predam 1-izb.byt na Modraku v TO. Tel. 0905/44 78 97

>- Predam 1-i;;:b. by! na prlzernl v aNB - UL 9. maja. v p6vodnom stave, 10 min. do centra, autobus, 1- vlak, starucu, Ul. vymera 30 m2, zariadeny starsfm nabytkom, s oivnicou. Cena 22 500 €, Drip. dohodou, Vorn), inned; Tel. 0903/48 10 06

»Predam 2-i;;:bovy byt v BN. Tel 0944/06 10 48

»Predam 2,5-izb. byt v TO. Tel" 0904/60 65 48

www.pardon.sk

~ byty *najom

» Darn do dlhocobeho prenalrnu gars6n ku v aN na Severe. C e na ko III p I et 150 €. Tel. 0917/2488 27

» Dam do dlhodobeho prenalmu zari ade~9 3-i lb. byt po ko 111 pi etne] rekonstrukef na sid! F v TO. cena 400 e. vratane energii. Tel. 0901/43 3325 - po 18.00

,» Dam do prenajmu I-izb, byt v TO. Tel. 0905/40 1101

» Dam do prenajmu I-izb. byt v Parti;;:03 n s 1<0 rn, eel. 0908/79 46 10

>- Oam do prenajmu 2-izb. byt v centre TO. Tel. 0903/4303 22

» Dam do prenajmu 2-iz,b. byt v PE. Tel. 0907/6165 88

,» Prenajmem 1-izbovy byt v aN. Tel. 0911/234525

COOP Jednota Prievidza, spotrebne druistvo cog')

ponuka do prenajmu _"""N":..~,,'tlIZA

nebytove priestory na obchodne a skladove ucely

tl v nakupnorn stredisku v Novakoch na Sturovej ul. 101 na 1. poschodi, rozloha priestorov 55 rn', 45 m' a 55 rn2

o v obchodnom dome Jednota v Nitr. Pravne t:J v obchodnom dome Jednota v Handlovej

o byvale potraviny v OsJanoch, iamovska ut. 214, rozloha145 m2

LJ nebytove priestory s rozlohou 51 m2 v Pravenci ~ Kolonii

LJ v nakupnom stredisku vo Valaskej Belej, rozloha priestorov 106 rrr', 32 mZ a 15 m·

Info v pracovnycb dnoch na tel. C. 0915 766 068

P.s. V r. 2011.zacina stupat' inflacia!

POStEDNY VHUONY CAS NA INVESTOVANIE PENAZi

P-REDAJ~www.r.eal

» Predam 2.5-izb. byt v ov v Partizans kern, pi astove 0 kn a. vstava ny S8 tn lk, plavajUca podlaha, Gena 27 000 € Tei. 0910/91 67 96

.. Predam 3-izb. byt v Parlizanskom na M, Okruznej. v OV. na vyvysenom prizeml, V povod, stave. Tel. 0905/94 81.86 » Predam 3-rzb. prerobeny byt v PE. Tel'. 0908/51 00 14

» Predarn 3·i;;:b. '1M byt v OV na Sipku. Horska, cena 35000 €. Tel. 0905/54 8699

~ byty *vymena

» VYlnenim l·i;;:b. 58 na Pusklnove] ul, \< TO za 2-3-izb.5B (Msxtko, centrum). Tel. 0949/70 16 64

_~ domy-pozernky "V *kupa

» 00 Vykupujema byty a 'RD ~ notovosti - zadli1enli. PD - PE - TO . BN a okolie. Tel. 0907/897476

» Domy vykupuiern, platba v hotovostl, PO II okohe, Tel. 0918/47 21 84 »Kupim stav, pozernok, TO a okoils. Tel. 0905/94 42 30

ft dorny-pozemky ~ *najom

.. Pr'€!dam 3-izbovy byt v BN na Dubnicke, Dchodou, Tel, 0915/74 5340

» Predam garsonku v TO na sldl, Juh, po ciastocnej rskcnstrukc!l. Gena dohodow. Tel. 0902/3802 80

» Predam prerobsny 2-izbov9 by! v OV v BN na Dubnicke, nova kuchynska links. s pi vn i cou, ti chI' vchod, Tel. 0907/52 5723

» Predam v PE na M.a. l-izb. byt. RK nevolaf Tel. 0948/51 34 38 »P,ediim4·i~bovY vel'komet,;iiny byt v PE, cena 47000 C.Tel. 0913./18 5607

.. V)'h od ne pre d a in ko mpl et pre robsn iJ gar.s6nku v TO. Tel. 0915/638861

» Predarn 3.5-i;;:b. VM byt v PE. Tel. 0903/72 55 76

~ domy-pozemky

. *predaj

»Predam 4·izbovY podpivlli6er>y RD v Necpaloch - 1200 m2, cena 129 000 C .. Tel. 0908/ 77 38 07, 091.5/784423

»Predam HD v Chynoranoch. Tel. 0944/22 15 11

» Predilm RD v Nedanovciach. cena 13 200 €. Tel. 0910/44 19 48

"'\

vsetko je na webe

Bocmi ulica, NITRA ~ H.

~~

tel/fax: 037/6525 843

kna-dvere

pardon

18 rokov s vami a vy s nami

- ... '.

• distribucnou siefou do 50 000 domacnosti

• internetom do celeho sveta • reklama uf od 10 €

1

8

----------- www.pardon.sk

GARAiUVE BRANY

vYloba a montaz plastovych okien

• nemscky 6-kom. profil Gealan

• 5·komoroV)1 profil SALAMANDER, BRUGMAN

• vonkaJsie, vrultorne parapety

• s iet'ky, ,zahlzle

• crersbante byto\1fch Jadier

• zateptenle budov

• lrrterierove dvere

Tel./fax:

046/544 15 82, 0918/633978 imerptast,@mait.t-com.sk www.inmrplllst-pll.sk

• vyprac, pracovnej ponuky

• zameranle

• odvoz starych a oovoz novych okien

)0- Odship i rn pri estolY v PO, bl i ~ko centra, rozpredam zarladenle malej kavl3rne II, saty zn. ZAIRA, GODDESS 3ine za VD ceny, Tel. 0903/893297, lilbanova.no,ra@gmall.c~m

)0- Poruikam na prenajom: predaji'ia 20 m2, 2 kancelarie" 25 m2, druha od 1,1.2011 - 12 m2" v polyfunkcnom objekte nadobrorn mieste pri stanlcl " Novakoch vedra kvetinarstva. Tel. 0903/44 2403

,

,

PR;ENAJMEME

• YYme,.u 58 m; a 63 m' + parlo.ad. mi es te, ,,"01: re TO.

• Skladove a administrativne priestory

v ",11;0",,; vjme re 1 600 m' v uzkom centre TO. M.zn •• f vyuziti. na ddaden ie amJazenie.

)0- P redii m 4-i z b. RO V ti ch 0 m prost red I V Kliitovej Novej Vsi. Tel, 0905/21 04 00 - RK nevolat l!l

)0- PI8dam dom, zastavana plocha 124 m2, vetka zabrada, tiohe psostredie. Tel. 0917/43 3046

>- Pred'am nf;:konilkladovy RD, 5 km od Topolfiian, 14 000 €. Tel. 0949/36 3267

)0- Predam RD v Presaranoch, na 16 a pozernku. pri hi, ceste. Tel. 0910/30 5734

)0- Predam RD v tlche] stvrti v Tupolcanocn, cena dohodou. Tel. 0944/44 6559

>- Predam zahraou pri trati v Simonovanoch -100 €. Kontakt J. Psi· CQVa, Lesna 675/4, Partizansks

>- predam ~ilhradu Iperspektlv~y sts· vebny pazemok), vymera 554 m2, v TO na tJl. slov, parti<:anov, Elektrina a voda n apozem Iru, ply n a ka nali zacis v ce ste. Cena, dohodou. Tel. 0903/404454

I Tel. 0905172 23 00 vYHODNE!!!

>- Predame RD 3+1 vo v. .Riplianoch tplastove okna, plyn. kurenle, vsetky IS, kupefna .. we), zahrada, csna 55 000 £ " ocnoos. RK Nevolsil Tel. 0905/84 9437

>- Prsdam slav. pozernok 1748 m2 v Tovsrnlkoch. TeL 0917/83 2122

_,ft obchodne ~ priestory

>- Dam do prenajmu obcnoone prtsstory v cen tre mesta BN, 44 1112. voce, ele k trika 220/380 V. Tel. 0905/69 13 05

>- Dame do pram'ijmu obchodny p rl e sta r v PE - centrum, "ap ri zerni, cca 27 m2. Tel. 0905/23 57 :1.0, 038/740 90 57

>- Prenajmem ubch!ldne pri'estory, roz!,oha 50 m2, v priamom centre Partiliinskl!ho - DC PERON. Tel. 0907/37 4011

>- Prenajmem zaosnnute. zarladene potravlny v BN, s mofnostou vyuiitia 6j pre Ine ucely. V cene I podkrovny prlesto r, Tel. 0918/49 38 2.3

)0- Po nu kame pll estozy nap renajom v centre m esta Pa rt i l.a nske (kanc!!1 arle, kadernlctvo, kOl.metjka, s!lliirium, fitness Oil ntru rn), Inl 0 rm ii cl e "a tel. 0905/570120

CD m:'bytok

>- Pre d am 2 ks jed n ol6zkoV9 cal ti nene varandy s ulol:nym ortestorcrn a celom, malo poui:fvane, ako nove. Tel. 0905/84 11 23

>- Predam holandsky nabyto.k, preskle~u vitrlnu. komodu s masivny st61 50 6 stolickami. Vefmi pekm'i, treba vidiet'. Cena la komplet 1 000 E. dohoda mozno', Tel. 0911/07 13 72

okna a dvere

20 rokov

1 9 9 0

201 0

ANDREINE EROTlCKE PRiBEHY

- Poh",b.,ii .. irriteva

80m prllulllll 8 mazr1ava ie~a, klor;! 51 rada !alva naplno,

v mojoj pritDmnosti mbudneS na "setlm 01<010. Tel: G986 512 067 ,

kuchynskych drezov a bcterii

Granitove drezy

• 10 rDfulllllruko

• 8 furieb

• eX1fa hlb~l«lvaniaro 20 em

• lil6n. I odboCkou

no umrvoCku nndu

• p rad rClam! 01'101)' nn butilriu

)0- Predarn ObYV8Ciu stenuh nedej farbylmatmj), honfrencny stolfk, Tel, 0908/73 10 71

>- Predarn sedacku, uplne novu, kupa 25.11 .. 10, modemy diza]n, rozrnery 240 x 140, (ila!:. priestor + rortehovacte, tarba kombtnacta antraclt + oranzove vankiise (vankus . navleky na zips), Fotka ne e·mail, 540 €. Tel. 0903/46 2159-TO

)0- Predarn za en ova 111 sed a ci u s(i p ravu 3+1+1. kombinacis pOlah + kozenka, h n edo-bezova, 70 e. Tel. 0903/35 19 97 ~PE

Pri "vi d:ric: Non 6dvorF 11 (areal b-yvol"ho druzstvaJ tel: 046-542 64 49 Partiz6 n ske.:

Gen. Svobodu 1845 (oproti vUB)

tel: 038·749 32 08 pa rfizc nske@costill.sk

~ rozne

>- Predarn bicykel pre jurnora • Merida UMF 8rad 3 (8eernka). 150 e + cchooa . Tel. 0944/52 7458 - po 15.00

)0- Predem bloky na stavebne a k DPH. Tel. 0907/22 7353

)0- Pred'am bruseny TATRANSKY PROFll, 1. trieda 3,55 C, 2. tneda 2,60 E. Dovszlem, Tel'. 0905/45 02 67, 0911/811880

)0- Predam clrkular, Tel 0918/78 34 42

)0- Predam CLARIN5., GUERLAIN ze pclovicne ceny, Tel 0911/40 2109

)0- Predarn dvojkolesovy malotraktor Zarnlto 5 ractlcou, Tel., 0918/7834 42 )0- Od pre dam vyh 0 d ne; refazove el e ktricke bsnzfnove rnotorove pfly, tlak. cistic BOSCH (pov, 200 €) za 130 €, d'alej ben zf novll et ko sac ku, s tlepa c ku d reva hydraulickil 5 a 8 t, clrkulsr 1,5 a 3 kW, nabijacku autobaterli 6/12/24 V, onnevaG vzduchu eL/ nafta) plyn, cerpadlo na zu.mpu, za 50 €, vcsareii 58niocinnu nerezovu, kornpresor Schneider. Tel. 0904/22 80 94

)0- MAkeia -digitalny salelitny prijimac SD atebo HD, parabola, konvertor a karta nap rlie m 22 slove 115 kyc h 8 ces kych prograrnov, aj NOVA a PRIMA, nastato, baz d'alslch rnes, poptatkov " vera zahranicnych, ze 159 C. Pcol'a potreby aj namontujem. Tel. 0905j27 54 35

. >- Brusen)' TATRANSKY PROFIL pre'dam od 2,70 €/m2, s] s dovozorn. Do: VOl do 3 dn], Tel. 0918/843066

)0- Byliny odstranili hernoroldy, pscnazu, kfCove iily, Tel. 0905/80 1108

>- DVERE.Z BOROVICOVEHO MASivu on 99 C. Tel. 0903/27 01 52· NR

>- Kupim rowe nahradne diely na r6z· ns typy traktorov ZETOR. Tel. 0903/29 5715

>- Kupim samot tehlu. Tel. 0905/40 4662

>- Predam bukovu metroviCU, mozny dovo<:, PD a okolie. Tel. 0944/3039 50 >- Kilpim za naj,vys§ie ceny obrazy od vytnamnych slovenskych, ceskych a inych maliarov, stare obrazy a starozitnosti. M.aximalna platba v hotovostl. Pricestujem, Tel. 032/652 84 92, 0905/4099 72, 0907/07 1077, najvysSie,ceny@gmail.com

; ;

REKlAMNE MATERIALY?

MATE VYTLACENE LETAKY,

;

PROSPEKTY ALEBO INE

)0- Montal' sateli~nej technlky, 140 €/1 TV, 230 €!2 TV Uvedene ceny s(i konecne. Tel. 0911 2118 18

)0- OBRAZY 00 fROElY, BOKSAY, BEN'KII, MOUSSON A .DALSTcH SLOVEN· SKYCH, UKRAJ INSKYCH A INYCH MAUAROV . KU PIM, SERIOZNE JEDNANIE. Tel. 0905/659148, art@degas,sk

>- p. M.IESACKU, KACHLE PETERKY A SPORAK NA PP Tel, 0908/58 3366

>- Predam l·pa ckovji hyd '8 U I ie k y ovl·ij,dac, hydmmotor a hydraulickyvalec. Tel. 0907/23 53 33

>- Prediim.2 polohovaterne rosty 80 x 200 em. ZIl a cka Tria d Latta lex, Pilvodml cena 250 E. Malo pou.zlvane. Cena 50 S la kus. Tel. 0911/23 45 25

>- Preda m 200 I tru n Ii covu mr az n i cku la 160e Tel. 0904/410475 - BN

pardon

BliltSie informacie na

tel. 038/532. 10 45, 046/542 10 15 aleDo osoblle v redakciach

Partiziinske, MoslDVii 381 tel.: 0917 539 166

• • •

... _

www.pardon.sk -------------------

z

WWW.CENTRUMDVERI.SK illfo@celltrumdveri.5k

(vee I~ r.1 estskehc L:! rad LI)

... p,bmsn;E I>V.R' BN: Tren C. cesta

(Opruti zel~:t...JOMA <:I Cs SIOi,'nlil"t)

NAJLACNEJsi

vodomaterial ....,..__.."

Preda/itav Zabokrekoeh n/Nlfrou 248 sme, • Strkovisko alebo iel. staniea tel./fax: 038/5300818, mobil: 09111/516544, 09D5/415271

otvorene NON-STOP

~ rozne

~ Pred a m el e ktricky roz va d za t. Te I. 0905/4046 62

~ Predam elektromotory 2.2 kW, 5,5 kW, strepacie kuzele. Tel. 0903/79 21 98

~ Prediim elektromotory od 0,55 kW - 5,5kW. Tel. 091.1/97 5121

~ Prediim hlinfkovu stresrui krytinu " trolvlna. Tel. 0908/28 .10 28

)0- Predam kocik cerveno-cierny, .macka Coneco Toledo. 140 €. Tel. 0908/70 6330

~ Predam kukuricu. Tel. 0902/21 34 16. 0907/58 0802

> Prediimkvalitn~ tatransky profll, dhjikovlcu, Hs1y a hranely, 5 devezom. Tel. 0906/93 67 05, 0907/82 5447 ~ Predam liatinovu pill! lOS" Svitavy, zdvlh tlstu, naklapanle, Cena 300 €. Tel. 0910/912778

~ Predam Illpane (4 €/kgl aj nehipane (2 €/kgj oree hy, Mal e vian 0 en e s tro mcekya 2 C. Tel. 0911/75 0666

~ Predam na A.GZAT a VARI bubnovs kosacky, vlecky, motory, rotavatory, Tel. 0918/783442

~ Predam nakovu. Tel. 0918/78 34 42 ~ Predam nove vchcd. plast, dvere 2 ks, rnalu 5·bodove uzarnykanie, nastaviterne panty, zatepleml vypll'i, rnoderny mohutnydizain. velml pekne, kvalltne, t.acno Tel. 0908/20 07 42

~ Predam novu oliginaln u francuzsku krbovu vloi:ku lnvlcta 14 kW, 5·r. zaruka, 339 €. Tel. 0918/05 94 98

)0- Predam novy kufrfkovy .€iijaci stmj IN. SINGER 8082, cena 80 €. Tel. 0904/68 35 43

~ Predsrl1 orec'hy lupane aJ nel(ipane. Tel. 0908/7643 27

BeIDein .. "os.ne

· super vere

. ..OVEJ GE.ERAcIE ai 11~ltodovt ....... s,uem

DYere Montaz 130 €

od 295 € (oj NO .• platI<y)

ZAMERANJE·, PORADENSTVO • ZDARMA

-20%

montaze

,)0- Predam palivove creve stiepane. Tel. 0908/77 85 05

.~ Precarn panske Iyl:i~rky C. 7 a zechovall' detsky 'koQiar BAMBI. tacno, Tel. 0903/206447

~ Predarn pansky harshy bicykel Ran· ger, Ako novy, Tel. 0904/23 34 32

,,.. Prtldam p.istroj na $Llchu Ptldikli,u + zarladenle. Tel. 0907/6963 40

).- Predam radllcu. na odhrnanie snenu- trallto.oyli a na VZV. ieL 0905/35 2455

~ Predarn sijacf stro] Juky, cena 100 C.

Tel. 0904/24 33 08 .

~ Predam sparovac tukov - ztava, Tel. 0904/68 2191

> Pred a III S polo c.e nske ko rzstove saty fialoveJ farby ns plnostfhlu postevu. Tel, 0904/23 34 32

~ Prell;jm iitlepai;ku dreva, Tel. 0907/23 53 33

).- Predarn surodenecky dvoIkocfk GRACO s prtslusenstvom. Oena 150 €. Te'l. 0904/4104 75 - 8N

)0- Pre d il m tatrs n 0 ky prof I, lac n o. Dovezlem, Tel, 0905/98 24 13

)0- Pre dam tatra n sky proW ad 2,80 €/ n12. Dovoz zdarrna, Tel. 0907/88 5833. 0907/82 73 36

~ Predam traktor ZETOR 8111, STK 8/2011, r.V. 197.1,. obracec sena - jicinke Ik rotaxu), cena dohodou. Tel. 0903/0292 15

riadkovU 'inzerciu nam rno-zete posielat' aj na inzerciato@pardon.sk.

~ Predam vlanoc, stromceh v. 180 em. cena 14 €, sank:y S operadlom bet vy" oietu, ce na doh od 0 U. Tel, 0908/65 98 03

'~ Predarn zariadenyobytny prives, Tel. 0902/21 3366

~ Pre d Ii m ;;:0 stavu sk rf~ do detske] izby, Gena 80 € kornplet, 2 val'andy s u.lozny m p ri e S lora rn, cen a 5 €/ks, 2 korncdy z rnasivu, cella 20 elks. presklene dvere l masfvu: 3x s 60 em- cena 30 €/ks, 2x S 90 em" cens 40 €/ks. BI;zs;e info na tel. 0911/20 0042

'~ Pre d a III zvil rae ku pre voooln stelat.e rev nap I a stove truoky, 7 n ad stavcov + klieste. cena 90 €, nova, zaruke. Tel. 0905/619009

~ Prediim zvar.aCky C02 a elaktro· ctl"tra I y za' b a,ko"k u 'tI,,;;n ectlny, nove, zaruka, stlrvis, doveziem. Tel. 0903/03 39 30

, .

varue

~ Predarn vlnene satky na hlavu, kachle peterky, ratanovy $tOI + 2 stolieky, gauc. Tel 038/748 81 72

~ Tatransky profil a dlszkovica, cena 5 dovozorn od 2,70 €/m2. Kaidodenny rozvoz zdarrna po celej SR. Ai k varn domov, Tel. 0905/59 32 34,www.tat· fa n s kyprof I.co m

• ZAUJZlE • SIETKY •

• LISTY • DOSKY • HRANOLY

• TATRANSKY PRQFIL • OWKOVIGA

• BAMBUSOvY OBKLAD ...

WDDD~Cl

~d.verV(;1...~

~ TATRANS.KY PROm ZA NAJNIZSIE CEN'!, DOVOl ZDIIRMA Tel. 0903/06 8870

~ TATRANSKY PROFIL, dliiikovica, zru bevy 0 bklad, rezl vo, a sl altovY s.ln· dtll', ase dosky, d'evtl"" briktlty. Ttli. 0948/038516

> Predam: 7 1<5 drevene okna 60.150 po 20 € a 1 te rasove d ve re 80x.215 za 40 € lialu;;:ie., trojskto). Bez rarnov, 1 ks kotol p1yn avy P KM 30, zach ovalI', fu n kcny, cena dohcdou, Tel. 0904/86 52 73 -BN

> TATRANSKY PROFit, dlazkovica, z,ubnvy nbklad, rszlvo, asialtovy sin· dei', aSB desky. Tel. 0948/03 85.16 ~ Vianocne jedlicky, srnreky, oorevce, orecny. Lacno, Tel. 0903/40 70 73

~ Vyborny darcek - zeleny jscmeli., cnlorella, liseive vyrobky l relshl.Kllentsky serviS v cene. Tel. 0944/585116 ~ Vyuzite dotacie IlCi soliirne kolek· tory a kotle na sparo~anie dreva. Tel, 0905/40 46 62

)0- www.parochne·p.rieesky.sk. 0905/931036

Tovamfcka 2104/19, Topol'cany (1'0010 a,ldtokaJi>unu) 09071781 448,0907/289 527

"Qauto-moto

~ Kllplm navarovane: Octavia, Fabia, Felicia, Golf, Passst a ine. Tel. 0903/27 8250

).- Kilpim stare auta od r.v, 88 do 98:

Toyota, Honda. Renau'lt 9, 11, 12, 18, Dacia a starsie MeH:edesy + dodavky Ioycta, Mazda, Nissan, Tel, 0915/67 5259

~ .Kupim staretro Ploniera, moped, 'h.ocijakY motccyket, aj nepojazdny. Tel. 0918/88 77 42

~ Pred§rn F. Punto 55, 1108 cm3, r,v. 6/97, 5-dv., central, el. Okml, 100% stav. Tel. 0903/25 15 06

~ Predsm F. Punto, r.v. 2000, 1242 cm3, 44 kW, 3-dv. Tel. 0903/25 1506

).- Kupim 4-Kolesovy tovsrensky malotraktor, Tel. 0918/783442

~ K,upim Feliciu. Tel. 0905/31 04 14 )0- Kupim gariiz v Bii~ovciach. Tel 0918/15 67 34

>- K upi m ganll: v P 9 rti,zs n sxorn, Te I. 0915/17 98 24

>- Kupim garaz v TOiJorcsnoch. Tel.. 0915/679193

tel.> Predam navijak <: valnika, bez lana.

Tel.. 0910/1990 39

Zho ra pin e nil priicka Whirlpool AlliE 4519 • Ener getick~ Ifi e d a; 8+

~ //"

Whirlpool

1000 Df/min

• kom tli n ovany el, sporak bi e Iy

• konvenc n a rli ra

• 4 x isle n (i honiky Ie rm 0 poi stkou

• vybemterne skla /2skla + reflex, vrstvaJ

• objem rury 49 lilr

• rahko udrziallatel'ny EGO smalt v rlire

• prisl u senstvo: rosl

• .rozme ry vI s/h 85x 50x6 0,5 em

@il ---------- www.pardon.sk ~

@

-

Z

• •

mancre

to-moto

• . '

1

8

038/760 5287 0911/100 100, 0911/535353 Banovce [lad Bebravou, Trencianska cesta 1566 autovobls@autovobls.sk, www.autovobls.sk

~r----------------------------------------.

'E

! MAXI KREDIT

j NOVE UVERY PRE YSETKYCH .. 0900 611 299

; SprSANle 2lADOSTI eEZ P0PLATKU

I Z1j tj E j II j j I t j II i

ft. Visnoce

I'P1tJf'tfIJ

PD • blUl:ku aka.iu

c) vyuiivam domiskovu sluibu d) jedlo si pripravujem vjhradne sam

I 2. Co u Vas ,ozhorluje pri vibe,. ,eStau,acie7 (Zakruikujte 3 kriteriii, ktoreuprednostiiujete pri vjbere.) a) druh jedla b) kva.lita jedla c) vel'kosf porcle d) vzdlalenosi reStaunicie

I ~) prostredie restauracle f),ychlosf obsluhy. g) personal h) cena

13. Co na Vas negati"ne vply"a ",eifawaciIich7 NapiSte vlastnu sk;usenost. I

<--.. ~ - ff;iiifiJz.7J!tW.?J --. -~ ~

-. -
ZAVOLAJTE MAME RIESENrE
... • It .,'" . . ' ,
I ~. I ~..i::!: : iii I ~I :~:
I ~. ,~~: r. ~-: ':- " ..
n , .. Predam Fellclu: 1.3 cornbi. LV 98, bledo-zelena rnetallza, fame zar .. stresne okno,lyziny, hmlovky, det, sedadte, radlo na CD, stredollj1 panel, pekna, zac hoval a, a ko nova, ziad n a koro zi a, ST + EK - nova, ziadne d:alsie mvesticls. Cena 1 670 e. Tel. 0907/29 7081

,.. Pred'am Ford' K, r.v, 2006, 60 PS, klirnetnecra, zimnekolesa, 133 000 km, 3000 e. Tel. 0905/58 52 54, 0907/74 2760

,.. Predsrn F. Bravo GT, 1,9 lTD 105. r.v, 7/2000, pl. vybava ,. klima. Tel. 0902/28 62 60

,.. Predam F. Marea Weekend, 1.9 lTO. r.v, 7/99, pl. VybV8, klima. ');el. 0903/25 1506

,.. Predam gsrai - elektril<s, iarna, plvnics - v PE, Tel. 0910/15 12 72

,.. Predam garaze v TO. Tel. 0903/22 7892

,.. P reda m rnalotraktor AGZAT, VA R I. Tel, 0918/7834 42

,.. Predam nahr, diely na Renault 'Megane, rs. 96. Tel, 0915/21 26 48

,.. P redern 4 'ku sy zrrnnych p n e u m atlk 175/70 R13 82T, p6vodne obu te SEAT IBllA. pouzitil 1 zlmmi sezonu, aj s al dlskarnl. Cenal 50€/ks. Dalej 2ks pOla,hy na predne sedadla na stars! typ SEAT IBIZA. Gena 15 e za 2 ks. Miesto Rilltoeno, Kpt. Nalepku 233/24, Tel. 0949/ 814906

,.. Predam dis'ky 13-14 preveme Fiat, aj obute, 2 sady na Punto 155/65/13, Tel, 0903/25 15 06

,.. Predam ele'ktr6ny aj s letnymi gumarnl .15 na VW Golf IV, aka nove, cena 360 e + dohoda. Tel, 0905/73 43 40

,.. P redarn Ford Me verlc k, vo vY bave, vo vyboiTIom stave, r.v. 97. Tel, 0908/16 0116

.. Predam F, Brava, 1.9 TD, r.v, 1.1/98, 56 kW, pI. lljibava +klim~. pekna, Tel, 0902/28 62 60

Vifajte a zarad'te sa

medz; nasich sfalych a spokojnych hosti Co poniikame?

.~ 30 druhov pizza - ~ rll:ir!1l:tIJ (hID lEJ ill 4 druhy obadneho menu danne od 2,49€ a k tomu dovoz zadarmo

• &alit)' • C8stoviny I slovenske • tali.nake Speciality DoYOZ jedill a pizze na tel. Co. 091.0 416957, 046-541. 21 97, www.upetky.sk

J. Kral'a 25, Solcany tel. 0903714950

.. Predam nahr. dJely ns S Felicia. TeL 0915/212648

.,.. Predarn PEUG EOT 405 M. ND, elekIrony 15 v, VYhodne. Tel. 0911/68 39 31 ,.. Preoarn prevodovku na Agzat a Van. Tel. 0918/78 34 42

,.. Predarn rocnu § Fabiu 11', v zaruke, najazdenych 6 400 krn, 6 000 €. Tel. 0940/84 83 53

.. PredamS Feliciu, 1,3, r.v, 99. zachoval:y sta,v, gara:'iovana, cens 1 650 e. Tel. 0905/52 37 91

.. Pradam S FORMAN, dobry stev Tel. 0904/57 97 41

,.. Predarn sady zimnych pneu spolu s dlskarnl 0 rozrneroch: 195/60 R14. 175/70 R14, 175/70 R13, roztec 4/100 a plechove disky na S Fabia, Polo, Opel Hyundai, Renault. Tel. 0907/29 5498 .. Predam S. Feil.cla, 1.3 LX, 50 kW, r.v. 11/1999, zelena, 5TK .. EK . 10/2011, servisnii knii'ka, g;miio· vana, letm~ pneumatlky na dls koch, hmluvky, central, zamykanle "adiacej piiky, nove predne brzdy, cena 1 850 C, dohoda moina. Tel. 0903/21 76 49 .. Predarn vetml pekny, zachovaly Favt: ri t, 1:i a dna ko rozia, po sta rsorn p il novi. Cena 590 €, Tel. 0907/29 70 81

)0- Predam zl m ne al etn e gumy n a !II skoch 165·80·13. tacno. Tel. 0903/96 5711

,.. Predam ,imne zadne nakladne pneu mati ky Meta cor Gerlach DWl 295 80 R22, 90% dezen . .150 elks. Tel. 0948/45 76 71

.. Rozpredam Trabant Combi na NO. Tel. 0907/610928

,.. vezrnern do prenalmu garill na Hviezdoslavove] ul, v TO. Tel. 0905/73 4340

.. Vykupujam s FeUcla, Fabia, cetavla - aJ zahranicnii, aJ firemne. Tel. 0944/455475

,.. Vykllpujem star" autaa] bez 51K, aj skorodovane. Tel. 0944/45 54 75

~ zoznamenle

,.. 40-nik tlrada dlnovtasu prlaterku, Tel. 0918/49 78 25

.. 40·nik hrada sympatickii, serloznu zen una spoloc ne cssty a dove I e n~ y, fine n en e vyp om Me rn. Seri6zn e. Tel. 0944/416817

.. 70"rocny vitslny, abstinent, nefajCiar, hl'ada pre trvsly a, pekny vztah, uprimnu partoerku. Som tolerantny" Tel. 0906/78 48 33

.. Hl'adate partnera?' Skuste to prostrednfctvorn nasej agentliry. Registracia 10£, Bnlsie Info ns www.z~ma:l1on.sk alebo leI. 091 14 57 40

<:J erotlcke

.. BN sluzby. Tel. 0904/5143 76

.. Marianna - Trencin, Tel. 0944/19 4702

.. Mendy PE. Tel. 0915/18 38 33

.. SUPER KOCKA LUCKA AJ U MNA, NR Tel. 0904/0317 92

.. www.privatportal.sk - aktualny katalog erotlckych prlvatov

••••• •• t

tematlckY NAJvrNO

balfcek ~"" Iv ,...:..-

v!t"aznych vfn ~.

NARODNY SALON VIN SR

Caffe & Piz.za

RIVER

PozYvame Vas

do nefajciarskejprevadzky na kvalitnu demaeu stravu, vynikajucu taliansku pizzu a k tomu4 druhy vynikajuceho piva- Plzen, Staropramei'l, Topvar, tmave plvo

P·onuhame

obedne menu od 2,89€, rodinne a firemne· oslavy

~·~GJ~

M.obU: 0908 571 051 Tel.: 046/541 53 51

e .. mall: rlver.pfzza@gmall.com

,

, 'ItO.'

I. Bukovcana 18A- sidUsko Zapotocky, oprotitrinici, PRIEVIDZA

• •

-

''''"_

'llt/:@%££ J tVT7- • biopotraviny "

.. bezlepkove yYrobky

• sUSene ovocie a orieSky

• ekodrogerla

.. prirodna kozmetlka ... ayurvedske ~aje

z

elektro

.. ServiS P,I~ySt~tion2, ,XBOX360. Tel. 0905/10 1583, www.kasala.sk .. Pred ii m pre nos ny OVO p reh riiv ac SENCOR s funkclou pre prijem analogave ho TV vysie'l a n iss pod po ro u norrny PAL, polymer lithiove bsterta a antena, prehravanle 8 bltovych hier prostreunlctvom disku alsbo USB" Cena 100 €. Tei. 0904/68 35 43

.. Od pre dam 0 dstavc eta a jatocne os[pane 120 - 150 kg. Tel. 091.1/72 78 00 .. Predam lacno steniatKe yorkshirskeno teriera. Tel. 0905/4485 19

.. Pradam osipane, Tel. 0908/05 72 48 .. Predam stado dojnycn ovlec cca 140 kusov, Lakony, cena dohodou, ljkvidacla chovu, Tel. 0902/9671 50

.. Predarn cistokrvne stance NO,

n e meckc-s loven sken 0 p6vod u. Tel. 0908/78 75 54

.. Predilm steniatka hovawartov bez PP. Odber po 20.12.2010. Tel,. 0911/44 7801, www.novawarHteniatka.sk

.,.. Predam steruatka scrcov, Cena dohodou. Tel. 0918/87 65 97

.. Predam steniatka yorkshirskeho teriera maleho vzrastu, 2 fenky -150 €, odcervene, ockovsne, chovene v byte, odber mozllY od 11.12.2010, 6-tyzdiio· ve, TeL 0904/218395

~ Predam stenlatka zlat), retriever, 1:80 CKova n e" odee rven e. Te L 0915/96 6022

,. YORKSHIRE TERIER - predarn 2-me· sacne steniatka maleho vzrastu, ockovane, odcervene. Tel. 0907/46 25 25 - PB

~ .. Opravy TV, veze a Imj, Tel', 0914/11

I: 4956

~ .. Predarn farebny tslevlzor "OVP", uhl, (jj 72 em, 4roky pouzi~anY. S 760 x V 560

x H 490,. Gena 125 €, Tel'. 0944/37 20 s 23

~ .. Pred'am farebny TV prijfmac s oiarIX) kovym ovladanirn, zn. HYUNDAI, obra¢ zovka 37 em, csna 50 €. Tel. 0944/37

2023

.. Predam mob. telefon MOTOROLA RAZR V3i, cena 50 €. Tel. 0904/68 35 43

.. Pred'~111 stars! TV PHILIPS. Tel, 0907/616588

.. Predam TV Panasonic 100 Hz + domace kino, cena 150 c Tel. 0907/62 3467

.. www.eplcorn.sk

.. Predam rnortakov od 10 kg, vy· hodml cena, Moinost dovozu, Tel. 0918 5129 56. 0907/79 8048

.. Predam odstavcatii na pekac alebo nachov, 50 IS (dohoda), vaha asl 15 - 20 Kg. Tel. 0944/03 47 21, 038/539 5194

_, zvlerata

.. Americky Stafordsnersky terier bel. PP. Tel. 0905/53 44 36

.. Dar uj e m mac i atka - veteri na rne osetrene. Tel. 0904/47 20 18

.. Morky - preda] 2,20 € i» .. 2.85 € ocistene - 8ossny. Tel. 0904/65 85 56, 038/542 7555

.. Pred a m s I asko u c h ovane ste n latka Labradora, Retriever - biele(dohodou), Tel. 0917/3337 21

~ Predam oostavceta, 23 .kg, po 57 €. Tel. 0908/759977

.. Predarn oSfpane cca 120 kg, s mOlnosto U ZB biti a. Tel, 0910/48 01 30

d

.....

o C"IiII

m r-

.c

E

G.I CJ G.I

" ci

.....

III ... CI1

" :ti

e

o .c:

.c:

CJ ctI .:::.:: s:

'CU 10.

J:

CJ I/J

> m

o

.....

o C"IiI

ctI 10.,

.0.

E

Q,) CJ G.I

" cO

Q,)

" ::J

.c

:J Z a c a:

~

C'D" c:: ctI '0 >. > o J:

.!

• til

.C'D"

" ctI

.:::.::. 10. C1I 'S

-ctl N :J

uvedeny koncert?

A. v Handlovej

B. v Nitre

C. v Ba.noviach n/B

P~rti!in$~a Ileslil14S,. a57 01 Banme n~d Bebral'OO Yam ponuK~'

• ~um Orad~fc~tv~(a.~Q\' poora SIN E~281

• zakl,~ ne ~u I<)' tv~la';lW

• KU I<)' pre T.IG mranie'

• [le~odlck~ pi'esllUiania Mra.oo.

.' ziik~'ziiranieb~Yth a ipec. materifllG'l (nerez, AL:)

Tel .. 0908 127 148

kino 8anik

7. 12.0 l8,00h - WHISKY S VODKOU. St~rmj-

ca ftlrnova hvlezda pije, bnancuje <I boju- "', '. VI N,ONS."OP

je nlelen 0 rolu, ale i 0 srdcia a tela lien. ,11'lA

9. - 13. l2. 0 19,00 h - NARNIA:DOB- p t-" k RODRUZSTVA LODE RANN'I PUTNIK. Kilzelny ".., .~a~r~I~Z~aij~n83sSHReR~

svet N~rllie sa vrada, slov, dabinq. 7190:::"5/1-0 0 60

6. 12, 0 16,00 h -PRrCHDD MIKULAsA DO 5 Teii nas vaiq

PRtEVIDZE. Slavnostne zazatle vlanoene- 091.4[10 10 10 spokornosfl ho strcmteka na Namesti slobody, Dcmkultury

8, 12, 0 19,30 h - RadoSinske nalvn~ divadlo,. NESLAIlIM .. Hra Stanislava $tepku. Reprizil najnoysej imcenacie v podani Radosimkeho n~ivmjho divildla. VllUpne: 11',00 E. Predpred~J cd 9. 11. 2010 v DK 10, 12. 0 19,30 h - TANEe TOREAD()ROV NaJnov!:ia inscemlcia Siovenskeho na· rodneho divildla I hviezdnym obsade~il11. Ucinkuju.: M. Geisberg, K Magalova, J. Vojdo, J. Siezill:ek, I. Timkova a d'alsi. Vstupne: 14 E_ Predpredaj vstupenie,k od 9.11.2010 v DK

Po hrebnictvo

kcmpler;e. " pchrebllllsitliby Dvone

odvoz V rmodtia:esu l:tdarUl.O

a po dollodf' Id:. 110 20 kin! kom,.pletne sluzby predej !.j,lla spbtky - HOM.1i: CREDit

r-.ifostowi 356, PmtiziillSke cpreh obchod domu Lidl Gen.8vobodu 1461175

0905354657 - NON STOP 038n49 0083, 038n49' 2954

Kam za kulturou

PARTI zA N 5 KE

R lmsko-katchcky kostol Boiieho srdca lezisovho

5. 12.0 16.00 h - KONCERT VOKALNEJ HUiIBY, vs tu p voln y .

Spnloc, sala DK APC

9. 12. 0 18,00 h - VIANOCN;' KOtICERT ZIIS, vstup vorny.

11. U. 0 1 B.OO h - VIANOCNY BENEfICN'I KONClRT. Gospelova kapela Escape a skuplna Radostne srdce, vstup volny. VIA.NOCN~ THIrV 13. - 11. 12. V OK .APe A NA PE~EJZ6NE

TOPO£CANY

kino Spolocensky dom

3. - 5, 12. 0 19,00 h - CARODEJOV UCE~. IImericky sirokouhl'y akeny film. Hrajil:

N iwla" Cage, Monica 'Bellucci a lnl. 510- venske titulky, MP 12,

7. - 9. 12. 0 19.00 h - ZlY POLl~. Amerlcka drama. HrajU: Nicol<ls Caqe, Eva Mendes, V~I Kilmer, Falruza Balk a in .. Leske tltu 1- ky,MP15,

6. 12. 0 16.00 h • VfTANIESV. M'iKlILASA A ROZSVIETENIE VIANOCNEHO STROMCEKA, NAM. M. R. SiEfANIKA

PRIEVIOZA

HAHDLOVA k.ino BanIk

7. 12. 0 18.00 h - FrZU IOZALOH'Y, A'kcna komedia. Herci: Will FERREL, SAMUEL L . JACKSON, EVA MENDES. STEVE COOGAN, MICHAEL KEATON, HAY STEVENSON, ANNA HECHE, PARIS HI LTON, ANDY BUe· KLEY.MP 12.

Namestie banikov

6. 12. 0 18,00 h - StREHWT!E S MIK!JLA.~OM 11, 12, 0 10,30 h- HADLDvsKA KAPIJSTNt· (A, Va r i r ka pUllni cu bud U : Ita ros tovia Handlovskej doliny - 5tarost()Vlka, Ita[()stovi" Pr~v~"nskej dallny - Pravna~sk~, ~tudenti a pedag6govia zo 505 v Handlovej - ~tudentsk,j a ucitel",ka

MEGAMOZOG TOTOJE Ko.NIECKaS1C.KYCH fllMo.V 0. SUPERHRDINOCH an i mnva na rod i nn~ kom 8 dis

USA'95 min. 'siGien5ky da~lng

Nestava sa eastn, ally sa hlavrJYm h rdi· nom rod;n n 8 h n lilm u stal z1ad u c h Vslupne 2,50£

Vslupfll! ~ slredu B .12. ib a 2£

a .. 5, (~alck - ne-i1erai 0 19,30 h

THE EXPENDABLES

3k!~y dDb fQdruifty I ~rliler USA'98 min.'cesk.e liMky

, FII m p odra n ametu Davida Gallah ama n ,. tOGi I Sylveste r Stlilo ne, IctQ rj sa PQdiellr1 aj na scana ~ a ia reven sl liIh ral hl,vn u

, u I ohu, Do Iii mu obs..dll el itu a kc~yth

Ii I mev - ok rem I njch Oolpha tu n dg rena. Jaso na Stalh a ma, Randyho Coutu rea, Arn olda S~hV'ar1eneggera, aruea WIIIIs.a ~I M ickeyh 0 Rou ~ka. Vslupne 2,30£

a. ·14, (strada -ll1aroll) 016,30 a 19,30 'h

HARRY POTIER ADARY SMRTI I

d~~ rodrulily la nlasv

USA',45 mln,.'sIG~~nskY dabln~

Najucakllvanejsl, sled ma a posled n.i ~sl , zo seii e fi I mov .Hanl' Potter" prlG~iidla v d v~<;h castiacn pad n iizvom "Harry Potter aOarysmrti".

, Vs1upm! 2, 5DE

V.slupm! V uloroi 2,20 E

Rozpis leka.renskych pohotoYostn,ych sluzieb

Pri~vid!a

LeSPP je po')kytovana Po - Pia do 20.00 h, sobota: 13.00 - 20.00 h, nedel'a: 8,00 - 11.00, 13.00 -19.00 h

29.11 - 5,12. lek~reli Harm6nia, Nabrel:na u I. (Tesw)

Topol~any

leSPP je poskytoyanii v me !Ie kaidy de ... don.OO h

4, 12, lekarei'i Kamea, Moyzesova. 5

5. - 7. 12. lek.<irer'i, Kam ilka.,

UI. 17 novembra 662/3 8.·9, 12. lekaren. Medea, Bemolakova 4207/19 10, 12. lekiirer'i. Melis3, Tovarnicka 1029/12

P artiz;l n ske

Dom 'kult~ry leSPP je poskytoyanii v me !Ie kaidy

Handlova pozyva vsetky deti na SJRHNU- den do 18.00 h

liE S MIKULASoM. Nebude (hyha( k.ralna 29,11- 5,12, lekarei1 Harm6nia, Nam, SNP

ro%pravka. NOVA:KV KCMN kino

5. 12. 0 18.00 n - KASAU KID. Amerlck~ dobrodruzny film, Dv.aniUrocny American Pre Parker sa s mamou 5fahuje z Detroitu do Pekingu,

N~mestle SNP

5. 12.0 16.30 h· MIKUtAS V MESTE

9 8 4
8 1 9 2 7 6 9 4 3
6 7 1 8 8 5 4
8 4 6 7 4 8 5
2 3 4 4 1 9 7
1 8 3 7 9
2 1 8 6 5 3 9
7 8 2 1 6 9 5 1
9 1 6 9 6 2 6. - 12,12. lekaren Kamelia, Nitr. ceSla Ba novce na dBe bravo u

leSPP je poskylovam\ Po - Pia od '5.3011 do 18.00 h, So - Ne - sviatky od 8.00 h dQ 18.00 h

4. 12. [ekaren Jana, Farlka 16 5, 12. l.ekilren prj Tatre, Parti.l<lnsko 73

6. - 10. 12. lekaren. Zornica, Textflmi 4

pardon'

- inzen Ill' a in[oHual"nl' I,yMe!l,ofk; Rcdakcb Partion - TO, s,r,(), ,-jadi Ie!' Llaniela MedovJ, (~TIlail: medo'l'",,@Jpardon,sk. [',",iell! iuzerc;e - M. (;",<jkov:l, pliJC!ll pJo~nej I ,,'leceie •

.J. Sipi'i"km'l'i, '1., Be{,o,,;! - reklamny ",anaier pre PE: a HnB - tel. 0904/409.283, e-mail: olxhodnfklO@panlon.sk. korekda -1../3,,001'ko'l'"A, sadzba a grafkb "pra"" -./unU Vemldrll, PmerVai'lo, AdrcSll red"keiG: Ikrnol;1ko"a E;,j.(:i, £155 OJ Topo[i'any, www,pardoll,sk, e - ,,,aiL lopoln,uy®pardoll.ok, lel./fax: {)38/532 J 045. Id, 5:>2 20 8~, Adr",a previidiky:

T. Vansovej 17, \l7J 01 Prie\1c\"la, I.d/fax: 046/542 HI 15, prijem inzereie- H. PeITisko\,,,_ \'ednca ~rev;;dzky", markelingo"yporarka- Be. E. Vaskova, pl'ievidza@parfloll,sk. Vydav3 I "g, Jozef KUI<rk, Poll ranke 62, E:V 2866/09. Z prinesen 'eh prcdJ6h dada Tl a,'lame VERSUS, I3ralislHva. Re(bkda uezodpoveda ZR ohsah 3 pravd;"o,( i nzenitov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful