You are on page 1of 11

BERI DENGAN JELAS TERHADAP MODEL KOMUNIKASI SCHRAMM YANG BERKAIT RAPAT DENGAN PROSES

INTRUKSIONAL.

Bagi Schramm, beliau telah megemukakan satu model komunikasi yang dikenali sebagai Model Komunikasi Schramm pada tahun 1954. Ciri – ciri Model Komunikasi Schramm ialah memberi tumpuan terhadap komunikasi, penerimaan dan tafsiran mesej, komunikasi berlaku jika kawasan pengalaman antara pengantar dan penerima bertindih dan terdapat tindak balas daripada pelajar.

Kawasan pengalaman

Kawasan pengalaman Penerima Dekoder Peneri Dekode ma r

Pun Punca ca

Enkode Enkoder r

Gangguan Tindak balas

Berdasarkan Model Komunikasi Schramm ini, dapat kita perhatikan bahawa ia melibatkan komunikasi 2 orang individu atau lebih. Model Komunikasi ini mengatakan bahawa apabila seseorang itu memyampaikan maklumat (punca atau enkoder) kepada penerima maklumat (penerima atau dekoder) menerusi isyarat iaitu melalui verbal atau bukan verbal. Maklumat yan g disampaikan oleh punca itu dapat digambarkan dengan 1

kawasan pengalaman seperti di atas. Pertindihan antara dua kawasan pengalaman itu merupakan maklumat yang diterima oleh penerima. Apabila berlaku pertindihan antara dua kawasan pengalaman itu, maka proses komunikasi telah berlaku di antara mereka. Namun begitu, bagi Model Komunikasi Schramm perlu ada tindak balas daripada penerima kepada penyampai untuk menunjukkan berlakunya komunikasi yang berkesan. Gangguan yang terdapat di bawah kawasan isyarat itu menunjukkan berlakunya kemungkinan terdapat gangguan dipersekitaran individu tersebut yang berkemungkinan akan menganggu proses isyarat iaitu proses penyampaian maklumat. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran sering berlaku salah anggap di antara guru dan murid. Guru menganggap dia telah menyampaikan pelajaran kepada muridnya sedangkan murid tidak memahami apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Ini menyebabkan lain mesej yang hendak disampaikan lain pula mesej yang diterima. Penyampaian mesej kepada murid dipengaruhi oleh beberapa faktor iaitu pengaruh gangguan, pengaruh media dan pengaruh-pengaruh lain. Pengaruh gangguan ialah seperti bentuk tulisan yang tidak sesuai atau tidak jelas atau suasana bising di dalam atau di luar kelas atau sistem pengudaraan yang kurang selasa. Sementara pengaruh media pula ialah seperti pemilihan media yang kurang tepat seperti penggunaan pembaris yang dihentakkan di meja. Ini menyebabkan murid tidak seronok untuk belajar. Pengaruh-pengaruh lain ialah seperti sikap guru sendiri kurang disenangi oleh pelajar. Kesemua faktor-faktor ini mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu guru perlu memberi perhatian akan keadaan sekeliling di samping penggunaan media untuk mendapatkat proses pengajaran yang berkesan. Model Komunikasi Schramm ini adalah berasaskan Model Komunikasi Shannon (1947), model komunikasi ini merupakan model komunikasi yang terawal. Model komunikasi Shannon, memberi tumpuan kepada gangguan teknikal dan tidak menekankan makna dan tafsiran mesej yang hendak disampaikan.

2

Tujuan dan akibat komunikasi
Secara umum, menurut Wilbur Schramm, tujuan komunikasi dapat dilihat dari dua perspektif kepentingan yaitu kepentingan sumber ,pengirim, komunikator, dan kepentingan penerima, komunikan. Dengan demikian maka tujuan komunikasi yang ingin dicapai dapat digambarkan sebagai berikut: - Tujuan komunikasi dari sudut kepentingan sumber: memberi informasi, mendidik, menyenangkan, dan menganjurkan suatu tindakan atau persuasi - Tujuan komunikasi dari sudut kepentingan penerima: memahami informasi, mempelajari, menikmati, menerimaatau menolak Proses komunikasi yang dilakukan oleh pihak sumber, diharapkan dapat menimbulkan suatu akibat yang terjadi pada diri penerima yang sesuai dengan keinginan pihak sumber. Secara umum akibat dan hasil komunikasi ini dapat mencakup tiga aspek yaitu: kognitif, afektif, dan konatif. Terdapat banyak model yang menjelaskan tentang hal-hal yang dapat dijadikan sebagai indikator dari akibat komunikasi yang terjadi pada pihak penerima dari setiap aspek di atas.

MODEL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Terdapat berbagai-bagai model bagi pengajaran dan pembelajaran menggunakan media. Di antara model yang diperkenakan ialah Model Komunikasi. Bagi proses

3

komunikasi, berbagai model telah dikemukakan seperti oleh Schramm dan yang lebih kompleks seperti yang digunakan di dalam kejuruteraan telekomunikasi.

Model Komunikasi Model ini telah diperkenalkan oleh R.M. Brown (1963). Proses komunikasi yang berlaku ini terdapat di dalam lima peringkat iaitu: Punca (penghantar) Enkod (bentuk) Saluran (deria atau media) Dekod (kesan) Penerima

    

Punca (pengantar) Pengantar ialah manusia dan di sini ialah guru. Pengantar akan menghantar atau menyampaikan sesuatu mesej kepada pelajar. Enkod (bentuk) Mesej yang disampaikan oleh guru akan dienkod iaitu akan disusun serta dipilih simbol supaya dapat difahami oleh kedua-duanya, pengantar dan penerimanya. Saluran (deria atau media) Mesej yang telah dienkod tadi hendaklah dihantar melalui sesuatu. Jika melalui gelombang udara, melalui telefon dan jika melalui gambar, melalui video, TV atau foto.

4

Dekod (kesan) Mesej yang telah dibentuk dan dihantar melalui sesuatu saluran tadi perlu dikesan oleh penerima. Jika melalui video, mesej itu hendaklah dekodkan dengan menggunakan otak penerima terlebih dahulu. Kemudian barulah proses penyusunan dan memahami simbol diterima. Penerima Mesej yang diterima iaitu dienkod melalui saluran video tadi telah didekod akhirnya akan diterima oleh penerima. Penerima di sini ialah murid. Jika sekiranya ada penghalang semasa proses itu seperti kod bahasa tidak difahami, murid akan menyoal untuk mendapatkan kefahaman. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran sering berlaku salah anggap di antara guru dan murid. Guru menganggap dia telah menyampaikan pelajaran kepada muridnya sedangkan murid tidak memahami apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Ini menyebabkan lain mesej yang hendak disampaikan lain pula mesej yang diterima. Penyampaian mesej kepada murid dipengaruhi oleh beberapa faktor iaitu pengaruh gangguan, pengaruh media dan pengaruh-pengaruh lain. Pengaruh gangguan ialah seperti bentuk tulisan yang tidak sesuai atau tidak jelas atau suasana bising di dalam atau di luar kelas atau sistem pengudaraan yang kurang selasa. Sementara pengaruh media pula ialah seperti pemilihan media yang kurang tepat seperti penggunaan pembaris yang

5

dihentakkan di meja. Ini menyebabkan murid tidak seronok untuk belajar. Pengaruhpengaruh lain ialah seperti sikap guru sendiri kurang disenangi oleh pelajar. Kesemua faktor-faktor ini mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu guru perlu memberi perhatian akan keadaan sekeliling di samping penggunaan media untuk mendapatkat proses pengajaran yang berkesan. Proses komunikasi Komunikasi adalah suatu proses. Proses komunikasi ini paling tidak melibatkan empat komponen, yaitu: sumber, pesan, saluran, dan penerima pesan. Di samping empat komponen tersebut, ada tiga komponen lainnya yang juga penting dalam proses komunikasi yaitu: akibat/dampak/hasil, umpan balik/feed back, dan noise. Contoh: Pada suatu hari Amir dan Badu pergi ke rumahnya Siti, dalam perjalanan Amir menceritakan berita di Televisi tentang pengungsi di Timtim. Komunikasi non verbal Komunikasi non verbal adalah pesan-pesan yang diekspresikan dengan sengaja atau tidak sengaja melalui perilaku atau vokal yang berbeda dari penggunaan kata-kata dalam bahasa (komunikasi verbal). Dalam setiap kegiatan komunikasi yang dilakukan antar manusia, peran komunikasi non verbal sangatlah besar, komunikasi non verbal merupakan salah satu aspek terpenting dalam kegiatan-kegiatan komunikasi antar manusia, terutama dalam proses komunikasi tatap muka dan hubungan antar pribadi, bahkan seorang pakar

6

komunikasi mengatakan bahwa komunikasi antar manusia 78 % menggunakan komunikasi non verbal. Latihan: Cuba Anda jelaskan mengapa komunikasi non verbal merupakan aspek penting dalam setiap kegiatan komunikasi antar manusia. Komunikasi Massa Dampak pesan media massa terhadap khalayak lazimnya mencakup aspek: kognitif, afektif, dan konatif. Latihan: Di era reformasi ini, berbagai media massa yang ada di Indonesia selalu menyebarkan berita tentang gejolak reformasi yang sedang terjadi di negara kita, menurut Anda sampai pada tahap mana pengaruh media massa terhadap masyarakat Indonesia dalam menyebarkan berita-berita yang menyangkut gejolak reformasi ini Prinsip dasar komunikasi yang efektif Untuk mencapai suatu proses komunikasi yang efektif, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan komunikasi, yaitu: karakteristik sumber, bentuk dan tehnik penyajian pesan, karakteristik saluran komunikasi, dan karakteristik khalayak. Latihan:

7

Buatlah sebuah strategi komunikasi dengan memperhatikan keempat faktor di atas. Strategi komunikasi yang Anda buat dapat disesuaikan dengan pekerjaan Anda atau pengalaman Anda. Berdasarkan Model Komunikasi Schramm ini, dapat kita perhatikan bahawa ia melibatkan komunikasi 2 orang individu atau lebih. Model Komunikasi ini mengatakan bahawa apabila seseorang itu memyampaikan maklumat (punca atau enkoder) kepada penerima maklumat (penerima atau dekoder) menerusi isyarat iaitu melalui verbal atau bukan verbal. Yusuf Hashim (1997) menyatakan bahawa "media pengajaran yang biasa digunakan dalam pengajaran dan latihan terbahagi kepada lapan iaitu Media tayang kaku (transparensi, slaid, dan mikrofilem ), Media tayang gerak (video, filem, dan cakera ), Grafik (lukisan, poster, dan kartun), Gambar kaku (gambar foto, kad imbasan, dan poskad ), Media pameran (model, boneka, dan diorama), Media paparan (papan kapur, papan flanel, dan papan berita), Media audio (tutur, pita audio, dan cakera padat) dan Media cetak (modul pengajaran, buku teks, akhbar, dan majalah). Media dalam bidang pendidikan telah dihubungkan terus dengan benda-benda, alat-alat, perkakas dan bahan-bahan pendidikan dan pengajaran. Manakala menurut R.M.W Travers (1970), "istilah media biasanya digunakan untuk mewakili satu edaran komunikasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Oleh itu kita menyebut tentang media televisyen atau media filem bergerak. Mungkin media pendidikan mewakili sesuatu yang lebih sedikit dari golongan bahan-bahan mendidik." Menurut B.J Enright (1972) pula, "media ialah ikhtiar-ikhtiar untuk memperolehi, memproses atau menyusun kembali maklumat pandang dan dengar atau gabungan maklumat pandang dan dengar dengan cara grafik, fotografik, elekronik ataupun cara mekanik". Jadi fungsi media ialah untuk memperolehi, memproses atau menyusun kembali maklumat pandang dan dengar ataupun gabungan dua jenis maklumat ini.

8

Maklumat yan g disampaikan oleh punca itu dapat digambarkan dengan kawasan pengalaman seperti di atas. Pertindihan antara dua kawasan pengalaman itu merupakan maklumat yang diterima oleh penerima. Apabila berlaku pertindihan antara dua kawasan pengalaman itu, maka proses komunikasi telah berlaku di antara mereka. Namun begitu, bagi Model Komunikasi Schramm perlu ada tindak balas daripada penerima kepada penyampai untuk menunjukkan berlakunya komunikasi yang berkesan. Gangguan yang terdapat di bawah kawasan isyarat itu menunjukkan berlakunya kemungkinan terdapat gangguan dipersekitaran individu tersebut yang berkemungkinan akan menganggu proses isyarat iaitu proses penyampaian maklumat. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran sering berlaku salah anggap di antara guru dan murid. Guru menganggap dia telah menyampaikan pelajaran kepada muridnya sedangkan murid tidak memahami apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Ini menyebabkan lain mesej yang hendak disampaikan lain pula mesej yang diterima. Penyampaian mesej kepada murid dipengaruhi oleh beberapa faktor iaitu pengaruh gangguan, pengaruh media dan pengaruh-pengaruh lain. Pengaruh gangguan ialah seperti bentuk tulisan yang tidak sesuai atau tidak jelas atau suasana bising di dalam atau di luar kelas atau sistem pengudaraan yang kurang selasa. Sementara pengaruh media pula ialah seperti pemilihan media yang kurang tepat seperti penggunaan pembaris yang dihentakkan di meja. Ini menyebabkan murid tidak seronok untuk belajar. Pengaruh-pengaruh lain ialah seperti sikap guru sendiri kurang disenangi oleh pelajar. Kesemua faktor-faktor ini mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu guru perlu memberi perhatian akan keadaan sekeliling di samping penggunaan media untuk mendapatkat proses pengajaran yang berkesan. Fungsi media ialah membuat pengajaran lebih tersusun, iaitu mengikut pendekatan sistem, media adalah satu komponen dalam pembentukan pengajaran. untuk memuatkan media dalam pengajaran, pengajaran guru perlu dirancangkan dengan sistematik terlebih dahulu supaya pengajaran lebih tersusun. berdasarkan pendekatan sistem juga peranan media dikaji, dilaksanakan, dinilai dan kemudian dibaiki mengikut keperluan penuntut dan objektif pembelajaran. Antara funginya yang lain memberi 9

maklumat,berbagai media yang didapati,dari segi pembelajaran memang memberi maklumat seperti tv pendidikan dan radio, filem, slaid dan sebagainya. Media juga berfungsi menjadikan pembelajaran lebih dekat iaitu sesuatu perkara yang perlu dipelajari tetapi berlaku di luar bilik darjah boleh dirakamkan melalui gambar foto, video atau ditulis ceritanya di dalam buku dan kemudian dibawa ke bilik darjah. perkara-perkara di luar bilik darjah menjadi lebih hampir kepada murid kerana perkara-perkara tersebut boleh dipindahkan di dalam media dan dibawa masuk ke kelas. Fungsi media yang ialah memperkayakan pengalaman contohnya media seperti filem boleh memperkayakan pengalaman murid. jika murid di negara ini tidak pernah melihat salji, satu filem yang ditayangkan menunjukkan salji serta persekitarannya akan menambah pengalaman murid, seolah-olah murid sendiri mengalami persekitaran seperti itu. Selain itu, pembelajaran lebih seronok yang mana pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkahlaku. dengan melihat filem, televisyen dan media lain pelajar akan terangsang untuk belajar. ini akan menerbitkan rasa seronak kepada pelajar kerana persekitaran bilik darjah adalah steril. oleh kerana seronok melihat atau mendengar media pengajaran tersebut, perubahan tingkahlaku murid akan lebih mudah terhasil dan seterusnya pembelajaran berlaku. Tambahan pula media juga berfungsi menjadikan pengajaran itu lebih bersifat individu, jika pengajaran guru dirancang dengan teratur dan rapi, guru tidak perlu berhadapan dengan semua murid pada setiap masa. guru boleh menggunakan berbagai media untuk menyusun pengajaran dan semua murid tidak perlu menguasai pembelajaran mengikut satu cara sahaja. pengajaran boleh dijalankan secara individu mengikut kebolehan dan kecepatan pelajar sendiri untuk menyelesaikan sesuatu unit pembelajaran. murid tidak perlu menanti guru untuk belajar kerana isi pelajaran telah disusun oleh guru mengikut tahap kebolehan murid.

10

PENUTUP
Media pendidikan dan media pengajaran merupakan satu komponen bidang teknologi pendidikan sahaja. Komponen tersebut berfungsi memperolehi, memproses dan menyusun kembali maklumat pandang- dengar. Media boleh berupa alat, perkakas atau bahan grafik, fotografik, elektronik atau mekanik. Komponen lain terdiri daripada isi kandungan matapelajaran, matlamat dan objektif matapelajaran, penyusunan semua perkara tersebut mengikut kebolehan murid dan pengajaran yang disampaikan oleh guru. Semua komponen itu kemudiannya hendaklah dinilai dan dibaiki oleh guru.

11