Bài 1: Viết các biểu thức toán sau đây dưới dạng biểu thức Pascal 1 4x + 5 (2 x + y ) 2 + − a.

3 6y + 7 Bài 2: Chuyển các biểu thức được viết trong Pascal sau đây thành các biểu thức toán: a. (x + 2)*(x + 3)/ (x + 4) - y / (a + b)*(x - 3)*(x - 3) Bài 3: Sắp xếp các câu lệnh sau thành một chương trình hoàn chỉnh: Const pi=3.14; Writeln(‘Nhap ban kinh hinh tron R=’); Writeln(‘Dien tich hinh tron la: ‘, S); End. Readln(R); Var R, S:real; Readln Begin S:=pi*R*R; Câu 4: Hãy viết các biểu thức số học sau sang ngôn ngữ lập trình Pascal:

a) b)
 x +5

x2-6.x+10
2. x + y 16 .x + 2 2 2.x − x. y y − 4 x 2
y  x

c)  x + 3 − 6 + y  : 6    

d)

( a.x + b. y ) 2

− ( 4.x 2 + 3.x )

2

Câu 5 : Khai báo biến bằng từ khóa: A. Const B. Var C. Type D. Uses Câu 6 : Khai báo hằng bằng từ khóa: A. Var B. Uses C. Type D. Const Câu 7 : Để chạy chương trình ta ấn tổ hợp phím: A. Alt + F9 B. Alt + F5 C. Ctrl + F9

D. Ctrl + F5

khai báo nào sau đây là đúng: A. B. Var tb: Real. Clrscr. Begin D.Câu 8 : Để xóa kết quả xuất ra màn hình sau mỗi lần thực hiện chương trình ta dùng lệnh nào sau đây : A. Write(‘Nhap du lieu’). Const x:Real. Var 4hs:Integer. B. End. Var R=30. D. Tamgiác . C. B. Readln(x). Câu 12: Hãy viết lại các biểu thức sau sang dạng biều diễn tương ứng trong Pascal: 3 a) (a + 1) − a 2 …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… b) c) 3 +5 + 2 2 ( 2 x3) 6 x + y3 Câu 13: Hãy viết chương trình tính kết quả C của phép chia lấy phần nguyên và kết quả D của phép chia lấy phần dư của hai số nguyên A và B ( Biết A và B là các số được nhập từ bàn phím ) . D. Uses C. Câu 9 : Trong Pascal. Hinh_chu_ nhat ! C. Pro_gram B. D. Câu 10 : Trong các tên sau tên nào viết đúng trong ngôn ngữ lập trình Pascal : A. Câu 11 : Trong các từ khóa sau từ khóa nào viết sai: A. X:= ‘dulieu’. Hinhthoi . 4Hinh_Tron . C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful