You are on page 1of 2

r= 1

+

p
100

K n = KI p

n

декурзивен фактор(декурзивен множител)
за пресметување со финансиска таблица или

K n = Kr n

-за пресметување со калкулатор .
J=Kn-K= Kr n -K=K( r n -1). Значи
J= K( r n -1)- за пресметување со калкулатор или
n

J=K( I p -1) за пресметување со таблица .
Пр.1.Колкава камата ке донесат 5000 денари вложени 6 година со
каматна стапка 7%(р,а) и годишно вкаматување.
Пр2. Ако денес се вложат 10 000 денари со каматна стапка 10%(р,а)
и тримесечно вкаматување , тогаш колкава камата ке донесат за 3
години и 6 месеци?
Ако времетраењето на вкаматувањето не е цел број периоди тогаш:
прво пресметуваме Кt , а потоа J=Kt –
ps
)
100

за пресметување таблица

ps
)
100

или

K T = K o I pn (1 +

K T = K o r n (1 +

K каде што

KT = K o r t

или

за пресметување со калкулатор

Пр.3.Колкава е вкупната камата што со 4%(р,а) за 5 години и 3
месеци ја донесува сума од 10 000 денари ако вкаматувањето
а) годишно

б) тримесечно

Пр4.Денес е вложена сума која по 3 години од денес нараснала на 12
000 денари. Колкава е каматата ако каматна стапка 4%(р,а) , а
вкаматувањето полу годишно
формулата за пресметување каматата за n периоди
J= K( r n -1)- за пресметување со калкулатор или
n

J=K( I p -1) за пресметување со таблица .
Ако времетраењето на вкаматувањето не е цел број периоди:

ps
)
100

за пресметување финансиска таблица

ps
)
100

или

K T = K o I pn (1 +

K T = K o r n (1 +

KT = K o r t

или

за пресметување со калкулатор

Домашна работа: стр 41/ задачи 1, 2, 6, 7.