Srednja kola Marka Maruli a

Osnove elektrotehnike II. Vje ba 1 Upoznavanje i rad u praktikumu (na siguran na in)

II. elektro Hrvoje A pan

1

15.10.2010 /datum predaje izvje a

ispod usre enog postaviti suhu dasku i tako ga odvojite od zemlje Zapamtiti: osobu uklju enu u strujni krug nikada ne smijete hvatati golim rukama Nakon to je unesre eni oslobo en iz strujnog kruga. a ustanovili ste da ne di e odmah zapo nite s umjetnim disanjem bez preno enja ili ekanja lije nika. suhu leticu i sl. Umjetno disanje se daje dok ozlije eni ne po ne sam pravilno disati.2010 /datum predaje izvje a .10. mjesto nesre e treba odvojiti od napona i ozlije enu osobu osloboditi utjecaja elektri ne struje na jedan od sljede ih na ina: kod potro nih tro ila izvadi utika uz priklju nice kod vrsto postavljenih tro ila iskop ajte sklopku il i izvaditi osigura ako je potrebno prere ite priklju ni kabel izoliranim klje ti ma Ako se na mjestu nesre e napon ne mo e odvojiti od unesre enog: izolirajte svoje ruke suhim komadom odje e ili upotrijebiti izolacijske rukavice upotrijebiti izolacijsku mo tku. II. vodovima treba odmah isklju iti i nakon isklju enja osigura a treba ispitiva em faze provjeriti ima li u ure ajima ili strojevima napona ne dodirujte el.Srednja kola Marka Maruli a UPUTE ZA RAD S ELEKTRI NIM URE AJIMA Napon vi i od 50 V i jakost struje preko 20 mA potencijalna su opasnost za ovjekov ivot. Ako radite s vi im vrijednostima treba se pridr avati ovih pravila: prilikom bilo kakvih radova na el. vodove koji su pali na zemlju jer mogu biti pod naponom prilikom zamjene osigura a ili arulja uvijek treba raditi pri osvjetljenja. elektro Hrvoje A pan 2 15. Ure ajima isklju iti osigura e nikad ne dodirujte o te ene elektri ne ur e aje napon u o te enim el. imati suhe ruke i stajati na izoliranoj podlozi sve uti ne naprave valja i e jer male gre ke mogu prouzro iti te ke ozlijede ili po ar UPUTE ZA PRU ANJE PRVE POMO I OZLIJE ENIMA OD UDARA STRUJE to je god br e mogu e.

Srednja kola Marka Maruli a IZMJENI NI SINUSOIDNI NAPON: 1. Princip radu izmjeni nog generatora II. Karakteristike sinusoidnih veli ina 2.2010 /datum predaje izvje a . elektro Hrvoje A pan 3 15.10.

2010 /datum predaje izvje a . 28 Kutna brzina w = 314 = 0° Amplituda (U m) najve e odstupanje sinusoide od srednje vrijednosti (nule) Efektivna vrijednost (U) veli ina koja je sinusoidnog napona U m (U =Um/ Perioda (T) ) puta manja od najve e vrijednosti/amplitude vremenski raspon izme u dva uzastopna (i rastu a) prolaza sinusoide kroz nulu broj perioda (titranja) sinusoide u jednoj sekundi (f = 1/T) po etna veli ina kuta sinusne funkcije ( u trenutku t = 0) ( = wt + 0) Frekvencija (f) Po etni kut ( 0) Kutna brzina (w) brzina promjene kuta 2 F [kru na frekvencija] ) sinusne funkcije s vremenom (w= II.Srednja kola Marka Maruli a 1. Karakteristike sinusoidnih veli ina Osnovne karakteristike sinusnih veli ina : Amplituda Um = 40 V Frekvencija f= 50 Hz Po etni kut 0 Efektivna vrijednost U = 28. elektro Hrvoje A pan 4 15.10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful