Soá lieân keát hoaù trò noái caùc nu treân 1 maïch gen

:

N 2

-

1 Soá lieân keát hoaù trò noái caùc nu treân 2 maïch gen : 2(
N 2

-1)

Toång soá nu töï do caàn duøng cho 1 ADN qua x ñôït töï nhaân ñoâi : N ∑ td = N .2x – N = N( 2X -1) A T ∑ td = ∑ td = A( 2X -1) G X ∑ td = ∑ td = G( 2X -1) HT ñöôïc hình thaønh = 2 (

∑ H bò phaù vôõ = H (2x – 1) ∑ H hình thaønh = H 2x ∑ HT hình thaønh = (
N 2

N 2

- 1 ) = N- 2

- 1) (2.2x – 2) = (N-2) (2x – 1)
N 2.3

Soá boä ba maät maõ =
N 2 .3

=

rN 3

Soá boä ba coù maõ hoaù a amin (a.amin chuoãi polipeptit)= -1 =
rN 3

-1 -2 =
rN 3

Soá a amin cuûa phaân töû proâteâin (a.amin proâ hoaøn chænh )=
N 2.3

-2

Soá lieân keát peptit = m -1 Soá a amin töï do caàn duøng ñeå caáu thaønh proâteâin hoaøn chænh : Soá aap =
N 2 .3

-2 =
rN 3

rN 3

-2
rN 3

∑ aatd = Soá P . (

- 1) = Kn (

- 1)

∑ soá P = toång soá löôït tröôït RB = K .n ∑ aaP = Soá P . (
rN 3

-2)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful