P. 1
nội dung tiểu luận

nội dung tiểu luận

|Views: 9|Likes:
Published by meodethuong89

More info:

Published by: meodethuong89 on Dec 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2011

pdf

text

original

Sections

 • I.1. nh ngh a th ng giáng
 • I.2.1: Th ng giáng c a m t h t
 • I.2.2.1. S t ng h p gi a n ng l ng và th tích
 • I.2.2.2. Th ng giáng n ng l ng theo CP
 • I.2.2.3. Th ng giáng theo nhi t dung ng tích Cv
 • I.2.3: Th ng giáng c a nhi t
 • I.3 Xác nh momen t ng quan nh bài toán c b n c a lý thuy t th ng
 • I.4: Tính momen bình ph ng theo ph ng pháp Gibbs
 • I.5: Xác nh th ng giáng b ng ph ng pháp Gibbs
 • II.1: nh y c a máy o
 • II.2: S tán x c a ánh sáng do th ng giáng c a m t
 • II.3: Chuy n ng Brown

9N ZQZ S; YQÁYM SLP®,[MI9XÔNSM 3M 9M TPH N 1 M
1.1. Lí do ch n tài

U

V t lý th ng kê là m t ngành trong v t lý lý thuy t, áp d ng các ph ng pháp th ng kê gi i quy t các bài toán liên quan n các h ch a m t s r t l n nh ng ph n t , có s b c t do cao tính h n lo n và tuân theo các quy lu t th ng kê. M t trong các v n c a v t lý th ng kê là ký thuy t th ng giáng. il ng v t lý b t i mà liên t c bi n i g n giá tr trung Khi h n m trong tr ng thái cân b ng, trên th c t , các k F(x) không ph i là không kho ng th i gian nh , do chuy n n m c không th gi i

chính xác b ng cách theo dõi t ng ph n t , mà ph i gi thi t các ph n t có

bình F c a nó. Trong các ph n nh c a m t h th c b t k , ho c là sau m t ng c a h t vi mô c a các h t, có x y ra lêch ng u nhiên t n t i il ng v t lý so v i tr s trung bi n thiên t phát c a các thông s v mô. Các trong h m t cách liên t c này c a các bình c g i là các th ng giáng. Ng t i u tiên nghiên c u v n th ng giáng là Albert Einstein khi ng n hi n a ra lý thuy t v c nguyên t h u h n tác u tiên v v t lý th ng kê. i nào ó c a th ng giáng

ông nghiên c u hi u ng kích th chuy n ng Brown. ây là bài báo

ng tán x vào n m 1903 và 1904. Và sau ó ông Vi c tìm xác su t xu t hi n m t tr s tuy t

là m t trong các v n giáng ng i ta gi i thích

c b n c a lý thuy t th ng giáng. D a vào th ng c nhi u hi n t ng v t lý nh : tán x c a ánh ng. u trong các m ch có su t i n nh y c a máy o khác nhau«

sáng, s xu t hi n c a các dòng không Các th ng giáng ã t gi i h n cho

8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL 

9N ZQZ S; YQÁYM SLP®,[MI9XÔNSM 3M 9M T 

Nh m m c ích hi u rõ h n v nh ng v n ³Lý thuy t th ng giáng´.
1.2. M c ích nghiên c u

trên nên em ch n

tài

tài này nghiên c u nh m h th ng l i m t s ki n th c v lý thuy t th ng giáng và ng d ng vào gi i m t s bài t p liên quan.
1.3. Ph ng pháp nghiên c u

hoàn thành ti u lu n này c n ph i s d ng các ph tích, t ng h p và v n d ng các ki n th c và gi i các bài t p c th .
1.4. Gi i h n tài

ng pháp phân

tính toán tri n khai công th c

tài nghiên c u m t s v n ngh a, th ng giáng th ng kê
1.5. B c c tài

c a lý thuy t th ng giáng v ng pháp xác

nh nh

h cân b ng, các ph

th ng giáng, m t s úng d ng và m t s bài t p i n hình. Ti u lu n chia làm 3 ph n Ph n m u nêu rõ lý do ch n tài. tài. tài, m c ích, nhi m v , ph ng pháp nghiên c u và gi i h n

Ph n th hai là ph n n i dung chính c a

Ph n th ba là k t lu n và tài li u tham kh o.

8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL 

9N ZQZ S; YQÁYM SLP®,[MI9XÔNSM 3M 9M T 

PH N 2 N I DUNG
CH NG I. M T S I.1. V N C A LÝ THUY T TH NG GIÁNG

nh ngh a th ng giáng

M ts l ng v t lý;

nh ngh a c b n i
(F (F

F

F(x)

F(x) là tr t c th i c a m t
F là tr trung bình;

F

F F là
bình,

l ch kh i tr trung
O Hình 1 t

ng th i

F F ! F F ! 0 .

F F .

2 là tr trung bình c a bình ph 2 . ng l ch hay ph ng sai .F F 2 là bình ph ng c a l ch kh i th trung bình.

F F ta dùng ôi khi h n. th ng giáng c a m t ng v t lý tính theo ng là b ng (!s . thí d ph là l ch quân ph ng kh i v trí trung bình. il ng v t lý. ng i ánh giá g n úng l ch quân ph ánh giá th ng giáng c a m t ng c a nó. Thông th ng nh v y là . Nh ng th ng giáng ng i l i ta có th dùng l ch có b c cao l ch quân l ch trung bình b c b n.

1) 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .F F 2 (I.

thay cho tr tuy t th ng giáng t ng i. H! ic a th ng giáng ng i ta a vào c xác inh nh sau .[MI9XÔNSM 3M 9M T ôi khi.9N ZQZ S. YQÁYM SLP®.

Th c v y. ng sai là l ch quân ph i l ng sai .F F F2 2 (I.2) l ch quân ph ng làm cho vi c ng (hay i Vi c xác ánh giá ph l nh th ng giáng qua l n c a nó 2 c d dàng.

c ng nh ph ng ng u nhiên. ng ng u nhiên ó phân b g n tr trung bình F theo nh lu t chu n ( nh lu t phân b Gaox ) [ .F F ).

F F ! 1 2T .

F F 2 ® F F 2¾ ± ±.

exp ¯ ¿ 2 ± .

Phân tích (I.1) ta s có c c n u ph 2 Hình 2 ng sai .F F À ± ° (I.3) nh lu t ó ch r ng ta s g p l n h n quân ph l ch quân ph nhi u so v i các th ng giáng m t l ch nh . i l l ch l ch W(F) ng hi m h n r t cc c a i càng h p F2 ng cho ta hình dung ng v t lý ng u nhiên F nào ó. Vì v y.

(hình v ) Nh v y. ta c n ph i bi t trung ng l ch c a m t il ng v t lý ( c tr ng cho h ) nh.F F càng nh . Ch c ch n l ch r t l n h n l ch quân ph ng. có th có nh ng chúng có xác su t r t nh và vì v y chúng s không gây nh h t i các tính ch t c a h . bình c a bình ph mà ta có th xác ánh giá th ng giáng trong h . nh ng ng áng k r ng. ch ng h n nh theo công th c sau .

F F 2 ! F 2 2 FF F 2 ! F 2 F 2 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .

9N ZQZ S. ngoài vi c tính các il ng và (qk . Tr trung bình c a m t nh t thí nghi m.[MI9XÔNSM 3M 9M T Trong ó F 2 là trung bình c a bình ph bình ph c xác ch a bi t. l ch quân ph i v i hai ng (qi 2 ng c a il ng ó. Trong m t h b t k th lý. YQÁYM SLP®. ta th ng xét . còn F 2 là il ng v t lý ng là ng v t ng thì th il ng c a tr trung bình. Khi ó. còn trung bình c a bình ph ng có các th ng giáng c a nhi u il ng b t k trong s 2 ó.

q q .

2. thì các bi n I. tr ng thái cân b ng. ó chính là th ng giáng n i t i. Ta cho h S có nhi t 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .1: Th ng giáng c a m t h t nh trong m t h N . h S có th 1. Th ng giáng s h t c a m t h nh Xét m t h S có m t th tích nh V xác trao Q. Và ng qk . trong khi các giá nh t i u ki n bên ngoài. i nhi t và trao i h t v i ph n còn l i c a N . ph n còn l i này óng T và th hóa h c vai trò h i u nhi t và h tr h t.q i i k qk ! (qi (qk il ng ó c g i là t ng quan c a hai il il ng qi và qk b i vì nó nói lên m i quan h t các i l ng h c a hai ng ng u nhiên ó. n u t c l p thì t b ng không.2: Th ng giáng th ng kê tr c a các tham s ngo i h cân b ng c xác Ta ã th y r ng trong m t h v t lý s n i c a h l i luôn có nh ng giá tr ch u nh ng bi n thiên quanh giá tr trung bình. N u ng quan c a chúng il ng nào ó. là b ng không ng quan c a hai (qi (qk ! 0 thì il ng ó c xem là c l p. qi và ng ng u nhiên qi và qk là c l i. I.

YQÁYM SLP®.9N ZQZ S.[MI9XÔNSM 3M 9M T Nh ta ã bi t. khi mô .

3b) L y o hàm bi u th c (I.2. Z là hàm t ng th ng kê l n Z ! § exp ?-F (El Q N l )A (l ) (I.2.3a) Và N 2 ! § N l2 Pl ! (I.2.F ( Z l Q Nl )a (I.3a) theo Q ta có: xN kT x 2 Z kT ¨ x Z ¸ ! © ¹ xQ Z xQ 2 Z 2 ª xQ º 2 (I.6) (N ! « N 2 N 2 » 2 ­ ½ Áp d ng cho khí h lý t V i khí lý t là ng ng ng t do n nguyên t .1a) trong ó.5) S th ng giáng c a s h t trong h S 1 c tính b ng h th c : (I.2.2.l có n ng l tr ng thái cân b ng. ta có công th c tính n ng l 3N F ! kTN ?ln N ln V A 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL   Hay « ¨ xN ¸ » 2 (N ! ¬ k © ¹¼ ­ ª xQ º ½ 1 .4) T ó ta có: xN ! F «N2 N2 » ­ ½ xQ (I.2b) S h t trung bình trong th tích V là: N ! § N l Pl ! kT xZ Z xQ ( kT ) 2 x 2 Z Z xQ 2 (I.2. xác su t Pl S tr ng thái vi ng El và có s h t N l là: Pl ! 1 exp _.2.2.

2T mkT 2 kT ln h3 N (I.2.7) .

Th ng giáng th tích m t h nh xét th ng giáng c a th tích c a m t h nh s là m t ph n c a h S.2. YQÁYM SLP®.12) i và cho s ti p xúc nhi t và c v i ph n n nh cho h s nhi t T và áp su t p.2. còn l i c a S.10) 1 2 2.2. Ph n còn l i này s n V+dV và có tr ng thái vi mô .9N ZQZ S. (I.3.[MI9XÔNSM 3M 9M T Do ó th hóa h c là: ¡ Q! xF ! k ln N f (T ) xN (I.11) (I.8) (I.2. ta xác ta g nh s h t c a h s không ó là t p h p T-p.9) Nh v y Và ta tính c (N ! N th ng giáng t 1 (N ! N N ng i t l ngh ch v i N . Ta có áp su t Pl V h s tr ng thái cân b ng có th tích trong kho ng ng Pl là: (I.

l có n ng l dPl ! 1 exp «.F .

­ Z l pV » dV ½ pV » ½ g V i V y ta có: Z! ­ ´ dV § exp « -F .

E 0 l l 1 kT xZ V ! § Vl Pl ! ´ dVV § exp «-F .

E l pV » ! ­ ½ Z 0 Z xp .

l .

l 1 V ! § Vl Pl ! Z .

l 2 2 g g (I.2.13) 2 ´ 0 dVV 2 .

kT § exp « -F .

l pV » ! ­ ½ .

15) Áp d ng cho khí lý t ng: 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .2.2.l Z x2Z xp 2 (I.14) V y: « ¨ xV ¸ » 2 (V ! «V 2 V 2 » ! ¬ kT © ¹¼ ­ ½ ª xp º ½ ­ 1 2 1 (I.

V ¼ ­ ½ (I.[MI9XÔNSM 3M 9M T T ph ta c: ng trình tr ng thái pV = NkT ta có © ¹ ! 2 .18) Ho c b i ph ng pháp cho N xác nh nh trong ph n I.16) i ta c a m t h t c c b trong th tích V c nh V! N V (I. vì th c t ta có h th c ¨ xN ¸ N 2 ¨ xV ¸ ! 2 © ¹ © xQ ¹ V ª xp ºT .20) Th c v y.2.V xN (I. T (I. YQÁYM SLP®.2. m t m t ta có: ¨ xN ¸ x2F ! © ¹ 2 ª xQ ºT . Th ng giáng c c b Trong th c t ng ngh a: (V kT N p 1 ! ™ ! V p kTN N (I.9N ZQZ S.V (I.1.2.22) 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .2. t c là gi th 1 (V (N « kT ¨ xN ¸ » 2 ! ! ¬ 2 © ¹ ¼ V N ¬ N ª xQ ºT .2.2. N (I.21) M t khác: x2F ¨ xp ¸ ! © ¹ xV 2 ª xV ºT . N ª ºT . N ¼ ­ ½ (I.19) Hai k t qu trên là t ng ng.17) Th ng giáng V có th tính b i ph tích V xác nh cho ta k t qu : ng pháp c a ph n I.2: 1 (V (V « kT ¨ xV ¸ » 2 ! ! ¬ 2 © ¹ ¼ V V ¬ V ª xp ºT .2.15) p ª xp ºT 1 ¨ xV ¸ kNT « ¨ kNT ¸ » 2 kT (V ! ¬ kT © 2 ¹ ¼ ! p ª p º½ ­ N V y: 3.2.2.2.

2. V .2.22) ta tìm I. YQÁYM SLP®. xN ª N x2 F V 2 ! xN 2 N 3 ¸ V xf ¨ V ¸ ¹ ©T . ta có th s c.2. nh tr là m t ph n c a h S.1. c nh ng th ng giáng th ng kê c a n ng l ng pháp: ho c ta xác ng.(V ! .2.9N ZQZ S.[MI9XÔNSM 3M 9M T Nh ng vì n ng l ng t do F là il ng c ng tính V ) N F (T .11). nên xF ¨ V ! f ©T . cho xác tính n m t h qu v t lý cho n ng l nh s h t N. ho c ta cho s h t N có giá tr ng pháp cùng d n ây ta s dùng ph b i h th c (I. khi này. ta ph i t p h p T-p. và phân b th ng kê c a các tr ng thái vi mô c th ng giáng c a n ng l nh b i: xét m i liên h gi a E và V. S t ánh giá ng h p gi a n ng l ng ng và th tích c (I. ta có ng E. T t nhiên ng. (I. c xác nh d ng m t trong hai ph là hai ph nh th tích V c a h nh S. ng pháp th hai.21).2.20). ¹ º N x¨ V ¸ ª N º © ¹ ªNº 2 x2 f ¨V ¸ x© ¹ ªNº T ng t ta c ng có: ¨V ¸ x© ¹ ªNº x 2 F V 2 x 2F   ! xN 2 N 2 xV 2 x2 F 1 ! xN 2 N x2 f 2 So sánh bi u th c trên v i (I.2.2.2: Th ng giáng c a n ng l I. xác (E. f (T . N ) ! N .

E E .

23) 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .V 2 EV EV ! E.2.V EV (I.V V ! E.

[MI9XÔNSM 3M 9M T có k t qu l ng ánh giá m i t g ng quan trên ta i tính tr trung bình c a i V(E+pV): V ( E pV ) ! 1 Z ´ dV §V (E . YQÁYM SLP®.9N ZQZ S.

2.28) I.26) ¨ xV ¸ xV (I. 1 x « 1 xZ » Z xF ¬ F xp ¼ ­ ½ Ta có th th y r ng nh v y V ( E pV ) ! (I.F (E l pV ) A (I.2.2. N ¼ ¬ ª xT º p .29) và . ta có: 1 1 xZ ´ dV § (El pV )exp ?.2.12). Th ng giáng n ng l tính giáng c a il ng theo CP ng ta b t u b ng cách tính th ng c th ng giáng c a n ng l ng E+pV = H là entalpi cu h .25) M t khác ta có th tính V (I.2.15) ta có h th c cho th y s t ng quan « ¨ xV ¸ ¨ xV ¸ » (E.2. N V y: V ( E pV ) V ( E pV ) ! Và t h th c tính (V ã có gi a n ng l ng và th tích: (I. N ­ ½ (I.2.2.F ( El pV ) A ! Z xF Z E pV ! (I.24) V iZ c tính b i h th c (I.2.2. ta có xV 1 ! xF Z « 1 xZ » xZ xZ ¬ F xQ ¼ xp xF ­ ½ (I.2.2.27) kT 2 © ¹ xF ª xT º p .(V ! kT ¬T © ¹ p© ¹ ¼ ª xT º T .13). 0 l l pV )exp ?.

E pV Nh v y: 2 ! 1 Z g ´ 0 1 x2Z 2 dV § .

El pV exp « F .

El pV » ! ­ ½ Z xF 2 .

l (I.2.30) « x E pV (H ! ( ( E pV ) 2 ! ¬ ¬ xF ¬ ­ .

»2 « ¨ x E pV ¼ ! ¬kT 2 © ¬ © ¼ xT © ¼ ¬ ½ ª ­ 1 .

1 ¸» 2 ¹¼ ¹¼ ¹ ¼ º½ (I.2.31) 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .

2.2.9N ZQZ S. (I.15).[MI9XÔNSM 3M 9M T M t khác ta l i có nhi t dung ng áp có th c tính b i: (I.2.2.32).34)   ((E ) 2 ! ?(( E pV ) A ( p(V ) 2 2 p ( EV EV ) T (I. (I.2.2.2.) v y: nh ng ng th i ta có ó ta thu c bi u th c 1 (H ! ( ( E pV ) ! « kT 2 CP » 2 ­ ½ (I. t dE ! H Q H W ta có vì H Q ! dE H W HW -pd nên H Q ! dE pdV m t khác H Q ! dE pdV do (I.23).32) H Q ! d ( E pV ) ! CP dT (th t v y.28) và (I. N ¼ ¬ ª xT º p . YQÁYM SLP®.33) ta có 1 « ¨ xV ¸ » 2 (V ! ¬ kT © ¹¼ ª xp º ½ ­ « ¨ xV ¸ ¨ xV ¸ » EV EV ! (E (V ! kT ¬T © ¹ p© ¹ ¼ ª xp ºT .33) ?(( E pV ) A2 ! ( E pV ) 2 ( E pV ) 2 ! ( (E ) 2 ( p(V ) 2 2 p( EV EV ) (I.2. N ­ ½ 1 ( ( E pV ) ! « kT 2 C p » 2 ­ ½ Thay vào bi u th c tính .

(E 2 ta có : .

N ª xp ºT .(E 2 ¨ xV ¸ ¨ xV ¸ ¨ xV ¸ 2 ! kT 2 C p p 2 kT © ¹ 2 pkT © ¹ 2 p kT © ¹ ª xp ºT . N ª xT º p . N .

N ª xp ºT . N 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .(E 2 ¨ xV ¸ ¨ xV ¸ ! kT 2 C p p 2 kT © ¹ 2 pkT © ¹ ª xT º p .

[MI9XÔNSM 3M 9M T « p 2 ¨ xV ¸ 2 ¨ xV ¸ » (E ! kT 2 ¬C p .9N ZQZ S. YQÁYM SLP®.

3. I.35) là công th c tính nhi t dung ng áp.2. N ¼ ¬ ­ ½ (I.2. Th ng giáng theo nhi t dung có th tính . © ¹ 2 p© ¹ ¼ T ª xp ºT .35) ng theo Bi u th c (I.2.2. N ª xT º p .

N ª xT ºV .(E theo nhi t dung 2 th ng giáng c a n ng l ng tích Cv ng tích Cv thay vì theo Cp nh công th c (I.2.35) trên. ng trình tr ng thái thì p là m t hàm c a th 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL . N Và nh v y. N (I. N ) Vì V là hàm c a các bi n T. p và N thông qua ph ng trình tr ng thái. N ª xT ºV . N (I. N ª xV ºT . ta i tìm h th c gi a Cp và Cv . N ). N ª xT ºV . N ª xT ºV . N ¨ xH ¸ ¨ xS ¸ Cp ! © ¹ T © ¹ ª xT º p . ta có: ¨ xV ¸ ¨ xp ¸ ¨ xV ¸ © ¹ ! © ¹ © ¹ ª xT º p .2. Mu n v y t ng và entalpi có d ng t ng quát dE ! TdS pdV Q dN dH ! TdS Vdp Q dN nh n xét r ng các vi phân c a n ng l ta suy ra c ¨ xE ¸ ¨ xS ¸ CV ! © ¹ T © ¹ ª xT º p .V (T .37) Ta th c hi n phép bi n i c a hàm S: S ! S (T . V y: ¨ xS ¸ ¨ xS ¸ ¨ xS ¸ ¨ xV ¸ © ¹ !© ¹ © ¹ © ¹ ª xT º p . N (I.39) Th t v y.2. N ª xT º p .38) M t khác. p . N ) ! S (T .2. theo ph tích và nhi t . p . t ph ng trình tr ng thái. N ª xp ºT .36) (I.2. N ª xT º p . ta thu c h th c Mayer: ¨ xV ¸ ¨ xp ¸ C p ! CV T © ¹ © ¹ ª xT º p .

2.35) ta có : .2. YQÁYM SLP®.N ¨ xp ¸ ¨ xp ¸  © ¹ (V ! © ¹ (T ª xV ºT .2.N Ta th bi u th c (I.40) vào bi u th c (I. N ¨ xp ¸ © ¹ (V ª xT ºV . N ¨ xV ¸ ¨ xp ¸ ¨ xV ¸ © ¹ ! © ¹ © ¹ ª xT º p . N ª xT º 2 (I. N H th c Mayer tr thành: ¨ xV ¸ ¨ xp ¸ C p ! CV © ¹ © ¹ ª xp º T . N ª xT ºV . N  ! (T ¨ xp ¸ © ¹ ª xV ºT . N ª xT ºV .40) V .[MI9XÔNSM 3M 9M T Nên ta có: ¨ xp ¸ ¨ xp ¸ (p ! © ¹ (V © ¹ (T ª xV ºT ª xT ºV Cho (p ! 0 và lúc ó ta có: (p p 0 lim ! ( V ¨ xV ¸ !© ¹ ( T ª xT º p Th vào bi u th c (p ta có ¨ xp ¸ ¨ xp ¸ (p ! © ¹ (V © ¹ (T ! 0 ª xV ºT . N ª xT ºV .9N ZQZ S. N ª xp ºT .

N T ½ 2 ¾ ± ¿ ± À (I.2.41) Áp d ng cho khí lý t Trong tr thái pV=NkT ta có: ng ng. t ph ng trình tr ng ng h p ta xét là h v t lý khí lý t 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .(E 2 ® ¨ xV ¸ ± ! kT ¯CV T © ¹ ª xp ºT . N ± ° « ¨ xV ¸ p» ¬© ¹ ¼ ¬ ¼ ­ ª xT º p .

2. h th c giáng c a n ng l quan n gi n trên liên quan ng và c a th tích c a h khí lý t (E (V ! 0 I. N ½ « ¨ xp ¸ » ¬ p T © ¹ ¼ ª xT ºV .44) Nh ng ta l i có: 1 1 ¨ xT ¸ ! © ¹ ! xE CV ¸ ª xE ºV ¨ © ¹ xT ºV ª (I.45) Và do: ¨ xT ¸ ¨ xT ¸ ¨ xE ¸ © ¹ !© ¹ © ¹ ª xV º E .2.2. n ng l ng trung bình E và th tích trung bình E và th tích trung bình V c a h có m i quan h v i nhi t (I. nhi t T c a h S là hàm theo E và V nên : ¨ xT ¸ ¨ xT ¸ HT ! © ¹ HE © ¹ HV ª xE ºV ª xV º E ng không c o tr c ti p.9N ZQZ S.2.43) ng Th t ra. c o b ng nhi t k . N » 1 « ¨ xS ¸ ¬T © ¹ p¼ CV ­ ª xV ºT . Vì nh v y. N ª xE ºV .2. N ª xV ºT .2.42) n i u hi n nhiên là th ng ng là không có t (I. N ½ ­ ! ! 1 CV Nên Và nh v y: HT ! » 1 « ¨ xp ¸ ¬H E pH V T © ¹ HV ¼ CV ­ ª xT ºV . YQÁYM SLP®.46) 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .3: Th ng giáng c a nhi t Trong th c t s th ng giáng c a n ng l mà nhi t c ah . N ½ (I.[MI9XÔNSM 3M 9M T 1 (E ! « kT 2 CV » 2 ­ ½ (I.

[MI9XÔNSM 3M 9M T .9N ZQZ S. YQÁYM SLP®.

(T 2 ! .

H T ! 2 2 » 1 « 2 2 ¨ xp ¸ 2 ¨ xp ¸ ¬.

H E pH V T © ¹ .

H V 2T © ¹ H V .

2.2.48) ng » 1 « ¨ xp ¸ 2 ¬.47) t ng quan gi a nhi t H T HV ! và th tích c ánh giá b i: (I.H E pH V ¼ 2 CV ¬ ª xT ºV . N ¼ ­ ½ (I. N ª xT ºV .

2.47) b ng các il 1 .H E pH V H V T © ¹ (H V ) ¼ CV ­ ª xT ºV . N ½ Th t ra b ng cách thay bi u th c (I.

H V Và mà ta ã th y 2 ! .

( V 2 « ¨ xV ¸ » 2 ! ¬ kT © ¹ ¼ ª xp ºT . N ¼ ¬ ­ ½ ¨ xV ¸ xV ! kT 2 © ¹ xF ª xT º p . N V .

E pV V .

2.46). ta có: H T .2.29).2. N ¼ ­ ½ (I. ta th y các giá tr (V .49) (theo k t qu ta ã có t ng quan.H V ! kT 2 CV «¨ xV ¸ ¨ xp ¸ ¨ xV ¸ » © ¬© ¹ ¹ © ¹ ¼ !0 ¬ª xT º p .39)) và c a th tích là không i u này ch ng t r ng th ng giáng c a nhi t M t khác.E pV ! (I. ( .2. (I.15) và (I. N ª xT ºV . trong h th c (I. N ª xp ºT .2.

nh momen t Các hi n t ng v t lý quan sát giáng chính là s sai l ch h n lo n c a các trung bình th ng kê cân b ng c a chúng.N ª xp º ª xp º p .50) ¬ª xT ºV .E pV và V ( E pV ) V ( E pV ) ã c tính (I.27) nên ta có: ¾ « ¨ xp ¸ ¨ xV ¸ ¨ xV ¸ » ± ¬© ¹ © ¹ 2© ¹ ¼ ¿ (I.2.2.33). (I.2. N ¼ À ­ ½± I.3 Xác giáng.15). (I. Ví d nh s tán x ánh sáng b i 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL ¢ .2.

(T 2 ! kT 2 2 CV ® ± ¨ xp ¸ ¯C p T © ¹ ª xT ºV . N ± ng quan nh bài toán c b n c a lý thuy t th ng c v m t v mô dsinh ra do th ng il ng v t lý kh i các giá tr .

nh ng th ng giáng c a dòng trong m ch i n trong các m ch i n là nguyên nhân gây ra nh ng t p âm không kh c tr ng tr d ng: nh l c trong các thi t b vô tuy n. o quy t il nh ng các th ng giáng là momen t iv in l n các th ng ng quan.« ng v t lý khác nhau có th vi t d .9N ZQZ S. YQÁYM SLP®. Trong i giáng i n và c trong các d ng c ng h p t ng quát. nh y c a chúng.[MI9XÔNSM 3M 9M T các môi tr ng x y ra do các th ng giáng m t gây ra do s không ng nh t trong không gian c a chi t su t (h s khúc x ).

F F .

..F k1 1 1 2 F2 ..

3. ngh a là các ( F1t F10 ) k1 ( F2t F2 0 ) k2 . các hi n t il il ng ã cho ng th ng giáng ng quan b c 2.Fn Fn k2 kn (I.3) (I.3. các hi n t il 2 ng th ng giáng b i momen t ng quan b c 2.4) ng.3.( Fn t Fn 0 ) kn (I.3. ho c ng n g n h n là các t ng d ng: (I..1) c l y t i các c ph n ánh khá ng quan trong ó các ch s trên t và 0 có ngh a là th i i m khác nhau t và t ! 0 trong nhi u tr y b i momen t bình ph ng h p. ho c ng n g n h n là các t ng d ng: ng..2) c ph n ánh ng Trong a s tr khá y quan bình ph ng h p. ngh a là các .

F k Fk ! D ( Fk ) ! ( 2 ( Fk ) t .

F Trong s l ch bình ph xác ó i l k Fk 0 2 . .

F t k Fk 0 .

ôi khi còn ng trung bình t nh nh sau: (( F ) F c g i ng n g n là ³th ng giáng´ và sai (I.5) 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .3.Fl t Fl 0 ng quan tr ng nh t là s sai l ch bình ph ng i hay ³th ng giáng t ng i´ ng c trung bình ( 2 ( F ) .

3. V i các il ng tính các ng quan bình ph ng ch ph thu c vò t c i d dàng nh bi u th c ng: ng. vi c tìm ng ph thu c vào t a Không khó kh n h n so v i vi c tính khí n ng l ho c ch t l ng th c. còn các sai l ch ng trung bình c a xung l Pk 2 mk vk 2 U ! ! 2mk 2mk 2 Suy ra: Pk 2 ! mkU .[MI9XÔNSM 3M 9M T i v i các momen t t ng quát ho c xung l i l ng v t lý khác nhau. Ví d . YQÁYM SLP®.a) ¸ [ ( X ) ! exp © ¹ U ª º c tính b ng tích .a).9N ZQZ S. V i các il ng quan nh các trung bình theo phân b Gibbs: ¨ = (U .6) 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL . F 2 ( Pk ) và ( ( F ) phân m t l n momen t n gi n. do ó: ( 2 ( Pk ) ! ( Pk Pk ) 2 ! Pk 2 ( Pk ) 2 ! Pk 2 ! mkU ( 2 (vk ) ! ( vk vk ) 2 ! U mk (I. ta dùng các ph pháp khác nhau cho công th c tính các momen cao h n. Mà Pk ! 0 . n gi n nh t. vi c tính các momen t i v i xác su t có giá tr cho tr w( Pk ) ! 1 c c a xung l ¨ P2 ¸ exp © ¹ 2T mkU ª 2mkT º các trung bình b t k . Vì th Trong m t s tr trung bình c a xung l bình ph c a ng n ng. các sai l ch bình ph ng c tính nh nh lý phân b c tính nh nh lý Virian. có nhi u cách ng. theo nh lu t phân b u: ng h p ng tính các t ng t do c a ch t khí ng ng u ng quan. ví d F ( Pk ) .( .

a) t (I. thì có th bi u di n nh to c bi u i u này (I. Nh v y. ch c n bi t h s I. YQÁYM SLP®.4. a ) ! H 0 ( X ) aq( X ) Th c v y. ng theo h có ngh a là hàm Hamilton c a h có d ng: H ( X .3) ngh a là ngoài tác d ng c a l c A0 ! xH 0 h còn ch u c a l c ph -a. il ng D ( Fk ) ! ( Fk Fk ) 2 .[MI9XÔNSM 3M 9M T Theo nh lý Virian i v i dao t i u hòa có H ! P2 E q2 thì 2m 2 U .4.4. di n là l c ph bên ngoài. do ó 2 2 ( 2 (q) ! (q q ) 2 ! q 2 ( q ) 2 ! q 2 ! Do ó tính l ch bình ph àn h i E . ng trung bình c a dao ng pháp Gibbs ng quan bình ph ng t i u hòa. E E q2 U ! .1) ng t a suy r ng q. n u bi t s ph thu c c a F vào l c ngoài (dù ch i v i s h ng b t k ta có: ¸ ¹ (F F ) º xF xF 1 ¨ xH xH ! © xa xa U ª xa xa (I. Ta c ng có q ! 0 .1) v i chú ý c: 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .4. ng sai và nói chung là các t ng c a các t a ng lên suy r ng v i các giá tr trung bình c a chúng khi có l c ph tác b ng th c nghi m) thì có th tìm các Theo b th hai c a Gibbs. theo ph ng trình Hamilton: & p! xH xH 0 ! a ! A0 a xq xq (I.4.2) vào (I.4: Tính momen bình ph liên h ph các t a ng theo ph C h c th ng kê c a Gibbs cho phép rút ra nh ng h th c t ng quát. tác ng a xu t hi n trong (I.1) N u il ng F ( X ) là hàm c a t a il .4. này. xq xq ! 0 ta xa Thay F ! q( X ) và H(X.2) suy r ng m i q( X ) nào ó.9N ZQZ S.

1) ta có: (q1 q1 )2 ! U xq1 .1) xét F ! q1 .9N ZQZ S.4) suy r ng q1 ( X ) và q2 ( X ) .5) T t: ng t .4. ng t . a ! a2 ta có: ¨ xq1 xq1 ¸ ¨ xH xH ¸ (q1 q1 ) ©  ¹ ¹ ! U © ª xa2 xa1 º ª xa2 xa2 º xq (q1 q1 )(q2 q2 ) ! U 1 xa2 N u xét F ! q2 .6) M t khác.4. trong (I.4.[MI9XÔNSM 3M 9M T ( q q ) 2 ! U xq xa (I.4.7) cho phép ta tính các t ph ng c a các il s ph thu c c a các giá tr trung bình c a các không T i bên ngoài tác ng lên chúng. ch là hàm c a các t a ng này vào các l c ng c công th c liên h các momen t theo l c ph ak . xa1 (q2 q2 ) 2 ! U xq2 xa2 (I.4. a1 . a ! a2 thay vào (I. trong tr ng h p hàm t a H ( X .1) ta có: (q2 q2 )(q1 q1 ) ! U xq2 xa1 Tóm l i: (q1 q1 )(q2 q2 ) ! U xq1 xq ! U 2 xa2 xa1 (I.4) và (I.4. quan b c cao h n o hàm c a các giá tr trung bình c a các giá ng th i ta s ch ra r ng ng quan không tr trung bình c a các t a ph ng pháp t ng quát c áp d ng tính các momen t ch c a t a . n u (I. mà c c a v n t c. 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .4. YQÁYM SLP®. có th nh n i v i các il ng v t lý b t kì.4. a2 ) ! H 0 ( X ) a1q1 ( X ) a2 q2 ( X ) Theo (I.7) ng quan bình n u bi t Công th c (I.4.

4. F A[ d ( X ) ! ´ ?H .4. Khi ó.5: Xác c a bình ph b tk .9) ta có: N q ! U M t khác. YQÁYM SLP®.4.1) và (I.10) & & & 1 xN xq ! ! .3.8) và (I. D a vào phân b chính t c Gibbs ta có th tính ng và c tr s c a th ng giáng c a m t .4. 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL nh th ng giáng b ng ph ng pháp Gibbs c trung bình il ng v t lý F 1.4. do ó: & & F !N ! 0 (I.[MI9XÔNSM 3M 9M T Gi thi t r ng il ng F trong (I. Thay vào xa xa m & & & Gi s N ! q và l u ý r ng mq ! a .2) ta có: « xN xN » & & & & (N N )(q q ) ! U ¬ ¼ ­ xa xa ½ (I.4.4. [ AFdX (X) (X) Nh ng theo v t lý th ng kê.6) I. [ A ! 0 .9) & xN xa & T (I. d & & (N q ) ! N q N q ! 0 . vì: & & F !N ! 0 ! ´ (X) & F [ dX ! ´ ?H .8) il ng b t k F. t c là thay F b i N . tr ng thái cân b ng nhi t ng thì ?H .4.4.1) có ý ngh a c a v n t c nào & ó. do ó: dt & & N q ! N q ! U & xN xa (I.10) ta c: & & Nq ! q2 ! U m U m Hay & & & & & ( 2 (q) ! (q q ) 2 ! q 2 ( q ) 2 ! K t qu này chính là bi u th c (I. l y theo phân Tuy nhiên v n t c trung bình c a b cân b ng luôn b ng không.9N ZQZ S. khi ó (I. theo (I.

ng sai c a các i l ng nhi t ng . khi F ph thu c c vào p l n q thì vi c tính tích phân (I.5. 2. Trong nh ng tr thì xác nh ph ng h p mà ta không th tính tr c ti p bi u th c (I.1).5. cách ó th i il ng ng v t lý F ch ph thu c vào t a c s d ng trong xc ah : F ! F ( x) .3) Còn trong tr ng h p t ng quát.5. YQÁYM SLP®. Ta ch ng minh r ng trong phân b chính t c có h th c sau ây: ¨ xH xH ¸ ¨ xF ¸ ¨ xF ¸ 1 ¹ ! .5.2) c Trong ó i l ng F ho c là ã bi t t thí nghi m ho c là g tínth theo công th c F! 1 2T mkT 2 ® p1 ¾ F ( p1 )exp ¯¿ dp1 ´ ° 2T mkT À g (I.1) Trong tr vào xung l ng h p c bi t khi mà il ng v t lý F ch ph thu c c gi i ng c a m t h F ! F ( p1 ) thì bài toán tìm th ng giáng n cùng b ng cách l y tích phân bi u th c g ( F ( p1 ) F ) ! 2 ´ g « F ( p1 ) F » v ­ ½ 2 2 ® p1 ¾ exp ¯¿dp1 2T mkT ° 2T mkT À 1 (I.[MI9XÔNSM 3M 9M T g (F F ) ! 2 ´ ( F F ) [( X ) dX 2 g (I.1) r t khó kh n. ng il i ta xác ng nhi t ta i ta bi u th ph ng sai c a m t ddnhj theo cách khác: ng ng ( F F ) 2 theo m t hàm nào ó c a tr trung bình F mà ng th tr ng ã bi t tr ng h p khi mà c t thí nghi m.9N ZQZ S.5.

F F © ¹ © ¹ © U ª xa ºU ª xa ºU ª xa xa º (I. b ng cách l y vi phân công th c tr trung bình c a l ng F 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .5.4) i Th t v y.

9N ZQZ S. a ) ¿ dX ¿ ¼ xa xa °U À °U À ° À½ ¨ xF ¸ xF 1 ® x ] xH ¾ ¯F F ¿ © ¹! xa À ª xa º xa U ° xa M t khác ta có ¨ xH ¸ ¨ x] ¸ Ak ! © ¹ ! © ¹ ª xa ºU ª xa ºU ¨ xH ¸ ¨ x] ¸  © ¹ !© ¹ ª xa ºU ª xa ºU Nên: Ta l i có: Do ó: V y: Hay: ¨ xF © ª xa ¸ xF 1 ® xH xH ¾ ¯F F ¿ ¹! xa À º xa U ° xa AB AB ! . a) ¿ dX F ( X . a) ¯ ¿¼ exp ¯ ¿ dX © ¹! ´ ¬ x U ° a xa À ½ °U À ª xa º ( X ) ­ xa ¨ xF ¸ © ¹! ª xa º « xF ] ® .¾ ® .¾ ¯ © ¹ ! ´ ) F ( X . ta c: ¨ xF ¸ x ] ®.[MI9XÔNSM 3M 9M T F! ® H ¾ ] F ( X .¾ 1 exp ¯ ¿ ¬ xa °U À U (X ) ­ ´ ® x] xH ¾» ] ] ® . YQÁYM SLP®. a )exp ¯ ¿ Ud(X ) À (X) ´ theo a.¾ exp ¯ exp ¯ ¯F ( X . a)exp ° U ¿ dX À ª xa ºU xa ( X ¨ xF ¸ « xF x 1 ® ] xH ¾ » ] ® -H ¾ F ( X .

A A .

B B F ¨ xH xH ¸ xH xH F ! .

F F © ¹ xa xa ª xa xa º ¨ xH xH ¸ ¨ xF ¸ xF 1 .

F F © ¹ © ¹! ª xa º xa U ª xa xa º ¨ xH xH ¸ ¨ xF ¸ xF 1 ! .

F F © ¹ © ¹ U ª xa º xa ª xa xa º 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL £ .

9N ZQZ S. Khi ó hàm Hamilton H(X. YQÁYM SLP®.[MI9XÔNSM 3M 9M T Ta xét ví d sau: Gi s có N phân t khi n m trong th tích V gi i h n b i xylanh và pittông có tác d ng c a áp l c bên ngoài p (hình v ).4). thay a b ng p và F(X) b ng V(X) ta s có Hình 3.p) c a ch t khí có d ng sau ây: H(X.5. (I.5.p) = H(X) + pV(X) ây áp su t p ng v i th tích V(X). áp d ng h th c (I.5) ng c xem nh thông s ngoài a t p a ¨ xH xH ¸ xV xV ( X ) 1 ! .

5) ta có xF xH ( X ) x .5.V V © xp xp ¹ xp xp kT ª º (I.5.6) T (I.

pV ( X ) ! ! 0 V (X ) ! V ( X ) xp xp xp xH xH ( X ) x .

6) ta c: 1 xV xV ( X ) ! .5. pV ( X ) ! ! 0 V (X ) ! V (X ) xp xp xp Thay vào ph ng trình (I.

V V .

V V kT xp xp 2 1 xV xpV ( X ) ! .

V V kT xp xp Mà Nên ta có Hay: c: xpV ( X ) !0 xp 2 xV 1 ! .

V V xp kT .

7) .V V 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL 2 ! kT xV xp (I.5.

8) V y ph ng sai c a th tích b ng (V 2 ! . b i vì V là th tích v mô c a h nên ¨ xV ¸ kNT © ¹ ! 2 p ª xp ºT (I.9N ZQZ S.5.[MI9XÔNSM 3M 9M T ây o hàm xV xp ã bi t t thí nghi m (theo ph ng trình Calapeyron ± Mendeleev). YQÁYM SLP®.

5.10) V i các thông s ngoài b t k a và các t a xq xa xq 1 ! 2 xa ¨x] ¸ © 2¹ ª xq º qt ng ng v i chúng.7) có th vi t m t cách t ng quát nh sau: .V V ! 2 k 2T 2 N V 2 ! p2 N (I.5. Thay p ! ¨ © ng i c a th tích t l v i c n b c hai c a s x] ¸ ¹ ta có th vi t l i công th c (I.5.9) Và th ng giáng t ng i c a th tích là (V V )2 V 2 ! 1 N ngh a là th ng giáng t h t.5.7) nh sau: ª xV ºT (V V ) 2 ! kT kT xV ! 2 ¨ x] ¸ ¨x] ¸ x© ¹ © ¹ ª xV ºT ª xV 2 ºT (I. ng th c (I.

11) Theo (I.5.11) ta có th tính th ng giáng c a m t qua o hàm xq . n u bi t il ng nhi t ng t do ta có th c th ng giáng c a các 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .q q 2 ! kT và (I.5. qua n ng l tính ng t do. xa il ng b t k q(x) c bi u th o hàm o c trong thí nghi m ho c là c n ng l ng q(x). Nh v y.

còn Z là tích phân theo toàn b các tr ng thái c a h (t c là tích phân tr ng thái).9N ZQZ S. Trong m t s tr l ch quân ph phân b vào ph u ng d a vào l p lu n c th v th ng giáng và vào ng n ng theo các b c t do ho c d a vào ng h p c th mà ta có th tìm nh lu t Virian.12) Nh v y. c th ng giáng d a V y tùy vào t ng tr ng pháp Gibbs m t cách khác nhau.[MI9XÔNSM 3M 9M T 3. c gi i quy t trong m t s tr ng h p ng h p c th . Trong tr h n m trong m t nhóm các tr ng thái xác W(P1 ) ! Z1 Z Trong ó Z1 là tích phân tr ng thái theo nhóm tr ng thái P1 ó. 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL . xác su t sao cho nh P1 là b ng còn l i c a h gây ra.5. ta có (] ! ] 1 ] 2 ! kT (ln Z1 ln Z ) ! kT ln Z1 Z Do ó xác su t sao cho h ng nhi t n m trong nhóm tr ng thái P1 t c là xác su t c a các th ng giáng trong h . s có th vi t nh sau: ® (] ¾ W(P1 ) ! exp ¯ ¿ ° kT À (I. m i ng. l ánh giá th ng giáng ta có th ti n hành theo quan i m khác. YQÁYM SLP®. c a entrôpy và c a các thông s khác c a m t ph n c a h do ph n ng h p phân b chính t c. G i ] là n ng l ng t do c a toàn b h và ] 1 là n ng l ng t do c a h trong các tr ng thái P1. l ch kh i cân b ng u kéo theo s bi n thiên c a n ng Ta coi r ng. c nh lu t n gi n nh t. v n tìm c xác su t c a các th ng giáng W(P 1) ta ph i tìm (] . ta có th tính này có th d 4.

Vì v y. Vì ch t khí trong nhi t ng trình Calapeyron . i ta d a vào phép o th tích c áp su t không nh y c a nhi t bi u khí s nh b i các th ng giáng c a th tích ch t khí. m t n u tr s c a m t il il ng v t lý b t k s bi n nh i liên t c g n tr trung bình c a nó.Mendeleev cho nên m t s bi n ng (V s d n n m t s bi n thiên c a nhi t : bi u th a mãn ph thiên c a th tích m t l 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL . i u ó xác nh y c a máy o. YQÁYM SLP®.1: NG II: M T S nh y c a máy o HI N T NG LIÊN QUAN N TH NG GIÁNG Do có th ng giáng. ng v t lý mà nh h n các th ng giáng trong máy o.[MI9XÔNSM 3M 9M T CH II. nh c il ng v t lý ó. thì v i m t l n o ta không th nào xác Ta i xét m t vài ví d : 1. Th t v y. ch t khí xác o nhi t b ng nhi t bi u thì ng i.9N ZQZ S.

các th ng giáng c a dây hay c a kim (chuy n h n ch nh y c a máy o. n u nh góc l ch ng ó l n h n th ng giáng c a c a kim máy o t ng ng v i N³ kT E 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .1) Thay (V t (I.[MI9XÔNSM 3M 9M T (T ! p (V kN (II. YQÁYM SLP®. i v i các ng n ng trung bình b ng th n ng trung bình.9) vào ta ` c: (T ! p V2 T ! kN N N (II. T N2 ! ng góc l ch kh i v trí cân b ng do ó kT E (II. Do có th ng giáng. Ta có th ánh giá ng u nhiên c a kim.5. n u ta coi r ng máy o có kim có m t b c t do quay v i n ng l ng trung bình c a chuy n ng nh ng nhi t là kT .9N ZQZ S.3) M t l ch il ng nào ó s o il c b ng máy o ó.2) b ng nhi t bi u khí N u k r ng N ~ 1020 thì sai s trong phép o nhi t do có th ng giáng c a th tích là r t nh : (T } 10 10 T 2. Thông th ng khi o m t il ng v t lý ng i ta c n c vào ng ng nhi t) c ng làm l n c a các sai l ch l ch c a kim máy o ho c là góc quay c a c a dây th ch anh. Trong tr h p ó. ngh a là Et ! EN 2 kT ! 2 2 trong ó N 2 là trung bình c a bình ph th ng giáng và E là h s àn h i. 2 dây hay kim s th c hi n dao dao ng có g n v trí cân b ng.

6) ó công su t c a các sóng th ng giáng có t n s t R dW d (R ) ! 4kTdR 1 c B i vì các dòng th ng giáng xu t hi n do chuy n i n tích bên rong dây d n. s các sóng i n t d ng có t n s t R R dR trong m t dây d n có chi u dài l (chú ý t i s phân c c) có tr s b ng dn(R ) ! 2ldR v2 c (II. chính xác c a phép o gi i h n b i các th ng giáng.9N ZQZ S. b ng tr R theo n ng l ng nhi t c a các ng c a chúng l i m t mát c a công su t ng v i quang ph ) trên m t dây d n có i n 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL . nh có i n tr i n tích ng các bi n thiên b t k c a i d ng sóng. cho nên toàn b chuy n thành nhi t trong các i n tr . do c C n bi t r ng. Trong các m ch i n c ng có xu t hi n các th ng giáng trong s phân b m t i n tích. n c truy n i bên trong dây d n d các th ng giáng n nh nh t là các th ng giáng mà chúng làm xu t hi n các sóng d ng trong dây d n. Khi ó trong m ch có n R dR s là: (II.5) 1 . Khi ó. m t n v c a kho ng t n s (m t nh lu t Jun-Lenx . h ng s Boltzmann k qua trung bình c a bình ph 3. Tuy nhiên. i ta có th xác nh b ng th c nghi m ng góc l ch c a dây S r t hay n u chú ý r ng ng th ch anh.4) ng kT (t ng ng Ta s coi r ng m i sóng d ng ng v i m i n ng l v i n ng l ng trung bình c a dao ng t chi u dài l. th i gian c n thi t sóng truy n qua chi u dài l là n R dR (II. YQÁYM SLP®. n ng l ng các sóng d ng có t n s t R 1 dE (R ) ! 4 v dR kT c i u hòa).[MI9XÔNSM 3M 9M T Nh v y.

YQÁYM SLP®.7) d i d ng sau ây: qua th ng giáng c a th tích 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .9N ZQZ S. công su t h p th trên các o n m ch có i n tr nh nhau s b ng nhau không ph thu c gì vào b n ch t c a i n tr .5. i u ó mâu thu n v i nguyên lý th hai c a nhi t c công th c c a su t i n ng th ng (II. ng th ng giáng ng v i m t t n s nào ó là t l v i nhi t Các dòng th ng giáng và c ³hi u ng rung´ g n v i các th ng giáng c a electron bay ra t catot ã làm gi i h n t hi n i.[MI9XÔNSM 3M 9M T dW(R ) \ 2 (R ) ! dR R (R ) (II. nh y c a các d ng c i n II.2: S tán x c a ánh sáng do th ng giáng c a m t Trong các môi tr riêng). Công th c ó ch ng t r ng. Khi có cân b ng nhi t. b i vì n u không thì mooyj i n tr ng h c. c Công su t t a ra b i m t i n tr d i d ng các dòng th ng giáng h p th b i các i n tr khác.8) ng c a ó là công th c Naiquist. bình ph su t i n và v i i n tr c a dây d n ng v i t n s ó. So sánh (II.7) ng c a su t i n ng th ng trong ó \ 2 (v) là trung bình c a bình ph giáng i v i các sóng có t n s R và R(R ) là i n tr ng v i t n s R .7) ta tìm giáng ng v i t n s R : \ 2 (R ) ! 4kTR(R ) c un nóng do m t i n tr khác.6) và (II. Dùng các h th c V! ng th ng x y ra th ng giáng c a m t (kh i l ng M M và (V ! 2 (V V V ta có th bi u th các th ng giáng c a m t (I.

12) r Trong sóng ánh sáng.10) ng. các th ng giáng này liên h v i các b ng h th c: (I ! xI (V xV (II.E0 . s xu t hi n các Cùng v i th ng giáng c a m t th ng giáng c a h ng s t a bi n thiên c a m t trong môi tr i n môi I .13) v i (P0 ! l (I . bi n thiên c a h ng s r ta d a vào công th c nêu lên m i liên h gi a i n môi (I v i r (I r (P ! E 4T bi n thiên c a véct phân c c (P : (II.9) tuy t i T và Th ng giáng t v i o hàm xV : xp ng ic am t s t l v i nhi t ( (V ) 2 kT xV ! 2 2 V V xp (II. ng c a các th ng giáng c a I lên s tán x c a ánh sáng. i n tr lu t i u hòa: ng E t i m i i m bi n thiên theo nh Do ó véct th i gian ttheo r r E ! E0 cos[ t r phân c c ph thêm (P s bi n i m t cách i u hòa v i nh lu t r (I E0 cos[ t (P ! 4T r ( 0 cos[ t (II.[MI9XÔNSM 3M 9M T ( (V ) 2 ! M2 V2 xV ( (V ) 2 ! 2 kT 4 V V xp (II. Nh ng véct 4T phân c c bi n thiên (P có th xem nh là r ng c c dao ng b c x các sóng i n t có cùng t n s .11) N u sóng ánh sáng i qua kh i i n môi trong su t. YQÁYM SLP®. thì do có th ng giáng c a h ng s tính c nh h i n môi nên có x y ra s tán x c a th ng giáng.9N ZQZ S. và toàn b ch t 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .

7) ta 2 2 2 T 2 cE0 ¨ xI ¸ T 2 cE0 ¨ xI ¸ kT V 2 xV 2 ™ I ! © ¹ ( (V ) ! © ¹ 3P 4 ª xV º 3P 4 ª xV º V 2 xp (II. 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL ng nh v y th c t . S các ng c c (P0 c a chúng ph . khi ó s tán x c a ã quan sát c và ánh sáng ph i là l n nh t. c a ánh sáng tán x t m t l ng c c trong vùng sóng & & 2((P ) 2 3c 3 d ng công th c v b c x l I! (II. ng c a các th ng giáng và v n d ng c: 2 trong khí quy n Trái a vào trung bình c a bình ph các công th c (II. (I. cho nên c 2 P k ) c a ánh sáng tán x b ng : c ¨ 2T ¸ c ¨ 2T ¸ ((I ) 2 E02 I ! © ((P0 ) 2 ! © ¹ ¹ 3ª P º 3ª P º 4T 4 4 (II. trong mi n gi i h n c a v t ch t.15) t c là t l v i bình ph là v i ((I ) 2 và t l ng ph thu c vào b u tr i m t 1 bi u th P4 ng c a biên c a moomen l ng c c ( (P0 ) 2 hay c sóng (P 4 ) .1. xp } 0 có t n t i các th ng giáng r t l n c a m t xV .3).1). M t ph n c a ánh sáng i ng c c ta v n óc ng t c thu c vào l n c a các th ng giáng c a m t ng c c dao ng qua ã b tán x b i các l ánh giá c th i là b ng : ng theo m i phía. Hi n t mang tên là v b ch th ch gi i h n.9N ZQZ S.7. Màu xanh lam c a c gi i thích b ng s tán x c a ánh sáng do các th ng giáng c a t.14) ng trung bình (sau m i chu B i vì cos 2[t ! 1 2T c và [ ! . S c v i l y th a b c b n c a b nh lu t tán x c a Rayleigh. t (I. YQÁYM SLP®.16) ó T công th c ó ta suy ra r ng.[MI9XÔNSM 3M 9M T i n môi có th xem nh là m t t p h p các l l ng c c ó và l n c a các moomen l ng c c nh v y.

N u h t Brown có kích th c r t nh thì s các va ch m n là nh và các th ng giáng (n là l n. ánh sáng r t khó i qua v t ch t và r t khó i qua v t ch t và g n nh hoàn toàn b tán x theo m i phía.[MI9XÔNSM 3M 9M T Trong v b ch th ch gi i h n.3: Chuy n Chuy n ng Brown ng Brown là chuy n ng h n n c a các h t vi mô l c nhà th c v t c Einstein và ng va ng c hay ch t khí. Vì v y n u kích th n c h t Brown là l n . ng c a h t Brown trong môi tr ng c a h t Brown s là 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL . Theo các th ng kê các th ng giáng t l v i ng i ng các va ch m ó là t 1 . nh ng các u nh là hàm c a th i gian. o chính xác c a nó. YQÁYM SLP®. vì v y hi n t ng ó l ng trong ch t n Brown tìm ra vào n m 1827 và ch n th k 20 m i Smolukopski gi i thích nh là h qu c a các th ng giáng c a s l ch m và c a l c va ch m do các phân t khí hay n (mà ta th ng g i là h t Brown). V t ch t i m t i h n có màu c g i là v b ch th ch. M c dù h t Brown chuy n c a môi tr ph v trí ban Bây gi Ph ng và không th xác ng pháp th ng kê cho ta xác ta tìm chuy n ng trình chuy n ng do có va ch m h n nh qu nh l ch quân ph n v i các phân t ng c a h t ra kh i ng nh t. Các h t chuy n (n c as l n c tác d ng lên h t ó ng c là do s l nh lu t các phân t va ch m vào nó t các phía khác nhau. Do có th ng giáng nh v y nên có x y ra các chuy n d i không thu n ngh ch c a h t Brown. Chuy n ng ó ã c tr ng nh á t n b ch. ngh a là có th có m t ng i s l n phân t (n s r t nh n ng th i va ch m v i h t ó thì các th ng giáng t và h t l n s không chuy n ng c.9N ZQZ S. II.

r 6TL a ( r .19) Ta tìm các tr s c a bi u th c hai l n tr ng và h t Brown liên t c trao v ph i.9) vô h ng v i r ta có (II. các phân t c a môi i n ng l ng là ng.9N ZQZ S. chúng ta kh o sát chuy n hai b c t do.7. r là bán kính véct c a nó. YQÁYM SLP®.10) có th vi t d M i d ng ¸ rr 2 ¹ ! Mr rR (t ) º d 2 ¨ r2 ¸ d ¨ r2 6TL a © © ¹ dt 2 ª 2 º dt ª 2 Chuy n sang các giá tr trung bình ta có: M d 2 ¨ r2 ¸ d r2 r r & ! M r 2 r (t ) R( t ) © ¹ 6TL a 2 © dt ª 2 ¹ dt 2 º (II. Trong th tr 2 ng c a h t trong m t ph ng t c là có ng ph ng s là ng n ng trung bình c a chuy n S h ng th hai là tr trung bình c a tích r (t ) R(t ) .7. r ) ! (r ) r 2 2 dt V y ph ng trình (I.18) r r r r r r r M (& r ) ! R (t ). s h ng u tiên chính là ng n ng trung bình c a h t. cho nên m i b c t do ng c a kính c a h t v trung bình ng v i n ng l hi n vi. r ) ! (r 2 ) 2 dt r r 1 d2 2 & & (r .17) r ây M là kh i l & ng c a h t. r ) r& . Do có va ch m. s h ng ó b ng không: 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL r r n . Do tính ch t h n c a h t Brown và c a các l c tác d ng lên h t. Nhân ph ng trình (I. cho nên kT. Ta có r 1 d uu r r & (r . 6TL ar là l c r r & nh t tác d ng lên h t hình c u có bán kính a và có v n t c là r và sau cùng R(t) là t ng h p t c th i c a t t c các l c va ch m c a các phân t lên h t.[MI9XÔNSM 3M 9M T r r r & &! Mr& R (t ) 6TL ar (II. ngh a là ™r uu M r 2 ! 2 kT kT .

22) i v i các V i kho ng th i gian l n thì ztn tr thành b ng không (vì h t có bán kính nh h n 10-4cm kh i l 12 ng c a chúng vào kho ng < 10- g và t s 6TL a l n). ph dt ng trình (I. M Nghi m riêng c a ph ng trình không thu n nh t có d ng: ® 6T aL t ¾ zkt ! C (t ). Ph ng trình không thu n nh t.7.20) t z! d 2 (r ) .9N ZQZ S.R (t ) ! 0 Vì v y ph ng trình (I.7.[MI9XÔNSM 3M 9M T r r r r r (t ) R (t ) ! r (t ). & Mz 6T aL z ! 0 M dz 6TL az ! 0 dt dz 6TL a ! dt z M nghi m là t ng c a ngh m t ng quát c a ph nghi m riêng c a ph Ph ng trình thu n nh t là: Hay Nghi m c a ph ng trình thu n nh t là : ® 6T aL t ¾ ztn ! Cexp ¯ ¿ ° M À (II. YQÁYM SLP®.11) có th vi t l i nh sau: M d 2 ¨ r2 ¸ d ¨ r2 © ¹ 6TL a © dt 2 © 2 ¹ dt © 2 ª º ª ¸ ¹ ! 2 kT ¹ º (II.exp ¯ ¿ ° M À ® 6 T aL t ¾ ® 6 T aL ¾ ® 6 T aL t ¾ & &   zkt ! C (t ).exp ¯ ¿ C .12) tr thành: & Mz 6TL az ! 4kT (II.21) ng trình này có ng trình thu n nh t và ây là ph ng trình tuy n tính không thu n nh t.

7.13) ta có: 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL . ¯ ¿ exp ¯ ¿ ° M À ° M À ° M À Thay vào ph ng trình (I.t .

9N ZQZ S.[MI9XÔNSM 3M 9M T «& ® 6 T aL t ¾ ® 6 T aL ¾ ® 6 T aL t ¾ » ®6 T a L t ¾ M ¬C (t ). YQÁYM SLP®.exp ¯ ¿ C .

¯¿ exp ¯¿¼ 6T aL C (t ). lên h t Brown tr thành m nh h n.exp ¯ ¿ ! 4kT ° À 4kT 6 ® T aL t ¾ & exp ¯  C (t ) ! ¿ M ° À   C (t ) ! 4 kT M 6 ® T aL t ¾ exp ¯ ™ ¿ M 6 T aL ° À Thay C(t) vào (II. chuy n d i c a nó trong chuy n 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL . Khi nhi t (r t ng lên b i vì các va ch m c a các phân t t ng lên. ( r ) nên r 2 ! 3T aL dt c zkt ! 2kT . 3T aL i u này có ngh a là chuy n d i quân ng c a h t Brown có tr s b ng: (r ! r 2 ! 2kT t 3T aL (II.14) ta có Mà z ! ph 2kT d 2 t.15) c g i là công th c Einstein ± Smolukopski. chuy n d i quân ph nh t c a môi tr ng c a h t Brown ng.t . khi nh t c a môi tr ng t ng lên (r l i gi m i b i ng vì các n i ma sát t ng lên. vào kích th c Công th c này ch ng t r ng r 2 ph thu c vào nhi t và vào c a h t và t l v i c n b c hai c a th i gian quan sát. Trái l i.23) Công th c (II.exp ¯¿ ! 4kT ° À ° À ° À½ ° À ­ ® 6T aL t ¾ &  M .C (t ). Cu i cùng công th c (II.15) ch ng t r ng: bán kính c a các h t càng l n thì Brown càng bé.

9N ZQZ S. YQÁYM SLP®.[MI9XÔNSM 3M 9M T CH NG III: M T S BÀI T P LIÊN QUAN N LÝ THUY T TH NG GIÁNG t Bài 1: Tìm th ng giáng toàn ph ng trung bình c a v n t c khí lý ng. th ng giáng toàn ph ng s là ng trung bình c a v n t c khí lý 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL . Gi i: Ta có công th c tính th ng giáng toàn ph ng trung bình c a m t i l ng là: ( (F ) 2 ! F 2 F 2 t Do ó.

nên ta có tr trung bình c a hàm Haminton ° U À (X) ´ là: H! . a )exp ¯ ¿d ( X ) .[MI9XÔNSM 3M 9M T (R 2 ! R 2 R 2 V i: 3kT m 8kT 8kT R !  R 2 ! m m R2 !   (R 2 ! 3kT 8kT kT ¨ 8¸ ! ©3 ¹ m Tm mª Tº Bài 2: Tính th ng giáng toàn ph ng trung bình c a h khí lý t Gi i: Theo công th c tính tr trung bình phân b chính t c ng.9N ZQZ S. F! ] ® H¾ F ( X . YQÁYM SLP®.

x ´ Hexp ¯ ° ] ® H¾ ¿dx U À (1) (2) V i i u ki n chu n hóa L y .

x ´ exp ¯ U ° ] ® -H ¾ ¿dx ! 1 À o hàm (1) và (2) theo U ta có: ® x] ¨ © ± xU xH ± ! ´ H.¯ ª xU .

x ± ± ° ¾ ¸ ¹U ] H ± ] ± ® -H ¾ º ¿ exp ¯ ¿dx 2 U ± °U À ± À ® ® .¾¾ ] ¯exp ¯ ¿¿ dx ! 0 ° ° U ÀÀ U x] !] H xU ¸ ] ® -H ¾ ¿ dx ¹ exp ¯ °U À º và m t khác: nên x xU ¨ ] H ] H xH ! ´ H© xU .

x ª U2  xH H H ] ® -H ¾ ! ´H exp ¯ ¿ dx 2 U xU .

x °U À 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .

¾ ®. YQÁYM SLP®.[MI9XÔNSM 3M 9M T  ® ¾ xH ] ] 1 ± ®.9N ZQZ S.¾ ± ! 2 ¯ ´ H 2 exp ¯ ¿ dx H ´ Hexp ¯ ¿ dx ¿ xU U ± °U À °U À ± .

x .

x ° À  xH 1 ! 2 H2 H2 xU U _ a Hay : ¨ xH ¸ H2 H2 !U2 © ¹ ª xU º M t khác ta l i có: .

H H ! H 2 H 2 ! .

(E 2 2 Nên: .

(E 2 ¨ xH ¸ !U2 © ¹ ª xU º (III.1) Suy ra: Vì là khí lý t V y Bài 3. Tính th ng giáng t ¨ xH ¸ U2© ¹ (E ª xU º U ¨ xH ¸ ! ! © ¹ E E E ª xU º (III.1) ta có: HE ! U ¨ xH ¸ kT ¨ xE ¸ © ¹! © ¹ E ª xU º E ª k xT º M t khác: 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL . Gi i: th ng giáng t ng HE ! (E E i c c a n ng l ng c xác nh: Theo (II.2) ng nên E!H! 3 NU 2   xH 3 ! N xU 2 (E 2 ! E 3N ng i c a n ng l ng c a tinh th nhi t cao và nhi t Ta có th p.

5Tc3 CV ! V i Tc ! hR max là nhi t k Debye. Gi i: h[ e h[ U N ng l ng trung bình c a tr ng i n t có d ng I [ ! 1 Theo (II.12T 4 NT 3 20 1 ¨ Tc ¸ ! © ¹ 3 5Tc 3T 4 N ª T º i v i v t r n nhi t cao ta có: CV ! 3 Nk E ! 3 Nk kT 2 3 Nk T2 ! 3 Nk 3 Nk 1 N Nên   HE ! HE : Bài 4.9N ZQZ S. ng s là: Th ng giáng t ng i c a n ng l HE ! 5Tc3 3T 4 NT 4 kT 2 N . Tìm th ng giáng c a n ng l ng và s h t l ng t c a tr ng i n t có t n s f. YQÁYM SLP®.1) ta có (I 2 ! U 2 xI xU 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .[MI9XÔNSM 3M 9M T CV ! xE xT Nên: iv iv tr n E! kT 2 CV kT ¨ CV ¸ HE ! © ¹! E ª k º E nhi t th p ta có 3T 4 NT 4 5TC3 12T 4 NT 3 .

[MI9XÔNSM 3M 9M T ¨ hU[ ¸ © e 1¹ ª º « » 1 1 2 ¼  . YQÁYM SLP®.9N ZQZ S.

(I [ ! ( h[ ) 2 ¬ h[ h[ ¬ ¼ ¬ e U 1 ( e U 1) 2 ¼ ­ ½ 2 « ¨ ¸ » ( h[ ) 2 © h [ ¹ ¼ 2  .

(I [ ! ¬ h[ h[ ¬ © ¹ ¼ U ¬ e 1 ª e U 1º ¼ ­ ½ 2  .

(I [ ! « h[I [ I [2 » ­ ½ .

h[   (I 2 ! [ 2 h[ eU 2 Mà N[ ! I[ nên ta có h[ 2 [ c 2 .

(I ! .

h[ 2  ( N[ ! N [ .

h [ ( N [ ) 2 2 2 (I [ .

h[ 2 ! N[ .

N[ 2 Bài 5.«). Tính t N ng l ng dao ng t i u hoà (ch n n ng l ng t tr ng thái c b n ng t v i t p h p N dao ng c a dao ng t i u hoà nh nhau. Gi i: i u hoà là E ! nh[ (n=0. Tính th ng giáng toàn ph ng trung bình và th ng giáng t ng ng i c a n ng l b ng không). 1. h[ ¨ h[ ¸ exp © ¹ 1 ª kT º 2 Trung bình theo phân b chính t c ta có E! h ®[ ¾ exp ¯ ¿ .

1) ta có 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .h[ xE kT ° À ! 2 xT « kT 2 h ®[ ¾ » exp ¯ ¿ 1¼ ¬ kT ° À ½ ­ V y theo (II.

YQÁYM SLP®.[MI9XÔNSM 3M 9M T   .9N ZQZ S.

(E 2 h ®[ ¾ exp ¯ ¿ 2 h .

h[ kT ®[ ¾ ° À! 2 exp ¯ ¿ ! kT 2 2 2 kT kT ° À h h « « ®[ ¾ » ®[ ¾ » exp ¯ ¿ 1¼ exp ¯ ¿ 1¼ ¬ ¬ kT kT ° À ½ ° À ½ ­ ­ .

h[ 2 Th ng giáng t ng ! i h h[ h ®[ ¾ ®[ ¾ exp ¯ ¿ ! exp ¯ ¿ kT kT ° À exp ¨ h[ ¸ 1 ° À h « ®[ ¾ » © ¹ ¬exp ¯ kT ¿ 1¼ ª kT º ° À ½ ­ 2 .

(E E .

lúc ó E ! kT .h[ 2 Khi nhi t cao ( kT "" h[ ).

(E   2 ! .

kT 2 2 .

th ng giáng t ng t i u hoà. khi t ng n ng l n v ch không d n t En là n ng l ng trung bình. En ! NE ng c a N dao 2 N . ta có ng id n n n không.(E E2 !1 Nh v y.

(E ! N (E .

(E ! 1 .

(E ! 1 ¨1 h[ ¸ © ¹ .

E N .

D a vào th ng giáng ng i ta gi i thích c 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .E N ª E º 2 N 2 2 N 2 Ta có nh n xét r ng. PH N K T LU N Lý thuy t th ng giáng là m t ph n quan tr ng trong vi c tìm quy lu t chuy n ng c a h h t. khi N r t l n thì th ng giáng t ng i nh .

ng pháp xác nh th ng giáng và tài này. s tán x c a ánh sáng do th ng i liên t c g n tr trung bình c a nó. li u quan tr ng v v t lý th ng kê. gi i thích m t s hi n t tài nêu lên khái ni m th ng giáng. YQÁYM SLP®. n lý u trong các m ch có su t i n ng th ng giáng. th ng c la do s tán x c a ánh sáng do các ng l ng (ch t l ng ho c khí) s tán x c a ánh sáng do th ng giáng c a m t trong khí quy n Trái ng c a các h t trong môi tr và c ng là mô hình toán h c mô ph ng các chuy n c g i là v t lý h t. tôi ã tìm và thu th p c nh ng kinh nghi m trong Trong quá trình th c hi n vi c tìm và x lý tài li u. thuy t th ng giáng: giáng c a m t Do có th ng giáng. Chuy n ng t ng Brown mô ng t . C th là: h t. h cân b ng nh : th ng giáng c a m t th ng giáng c a nhi t Ch ng II. tài này. và ng ch ng khoán. chuy n n tìm hi u m t s hi n t ng Brown. c nh ng tài n gi i m t s bài t p có liên quan.th ng giáng th ng kê và nêu lên các ph nh th ng giáng. Chuy n th ng Ch c dùng ng III.9N ZQZ S. i u ó xác c màu xanh lam c a b u tr i th ng giáng c a m t ph ng chuy n nh y c a máy o. m t tài i . tôi ã h th ng l i nh ng ki n th c c b n c a hi n ng liên quan n th ng giáng. và rút ra 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL .. tài i mô ph ng s dao ng c a th tr ng Brown có nhi u ng d ng th c t .. il ng v t lý b t k s bi n nh nh y c a máy o. T vi c tìm hi u i cho phép ta gi i thích t. s xu t hi n c a các dòng ng. nêu lên m t s ph Ch ng I. th ng giáng c a n ng l ng pháp xác ng liên quan ng.[MI9XÔNSM 3M 9M T nhi u hi n t không t Trong ng v t lý nh : tán x c a ánh sáng.

bài t p v t lý lý thuy t.[MI9XÔNSM 3M 9M T TÀI LI U THAM KH O ?1A V Thanh Khi t (2002). ?3AV v n Hùng (2004). ình Thanh ± Lê ng l c h c và v t lý th ng kê. i h c s ph m Hà N i. ?2 A Nguy n H u Mình (ch biên) ± T Duy L i ± Tr ng T ng (2003). YQÁYM SLP®.9N ZQZ S. Nxb giáo d c. Nxb ?4 A Các tài li u trên internet. giáo trình nhi t Nxb i h c qu c gia Hà N i. 8[YM3LZ^ S9M ' T9WFSL . v t lý th ng kê.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->