You are on page 1of 6

'[nttr 50n J"R.. H{5h J DAVI S C,.f I G-Cl.roe" E;cpeGtCLtIOr>S ,.

CD ~o.\t;. ) a.r"\d .. onl"l Q" The.. lJ.Iood Ghi:p F~>.

@ Use tools =rr-r=v-; o..t\J. $CLf.e !'jJ put o..Wa ~ when done .. ® Do only 'lOLl-¥" Ct.S S I ~ ",~d' CLcrl LI' ty .

*" L e.a.v€. -e..ve.r"t-hl':'9 e.ls e w here V ()().. fou.nd.. it.

)\- Do not- f'ic,iLJho..V"vestor €o-.t Gln'{T~I~'j l)J(+h.ov.t a..du.\+ ~e(,fl\ln;on.

® 13nJo'f 'tour ~a.(d~" OJI+h.,-esp.ecT, Ftern€fV\b-e.r: The ~a.me_ €.x..re.c.To.nohs o...Pf"'I as ;f 'fOlA. W~r~ i" c l o s s ..

uP F&z '" '" = -.Au"

un

m

m =

i&J

'aP

(f LANTING- P 6 Its I to TH EO' 6-P-Ou. AI OJ c vo-,,~ H: 5Cc~a..< 'AcLf') ~USML (J/;-th '10v..y o-sn,ne.d po..rt-her: 6o.c_f-.,. P"ifScf\ co.,... p}GlA+s:orne... €v ~rJ0'r\~ p (O-(\+:S o..t-onc-e.) se f-Ir\d o, p\.o..c.-e WhU-~ i0u. ~7j

o.t» d. fa¥.e fu..y-1lS WITh ~ u u-v p arin er. P I o.rv t n -e 0..,... the. T~ ~ 1\ i S sc

Y QLI--r p -e...a.. S ea..,... 9 rei vJ v...-jO t+.

~ P \.o..f\. t- ?/l..j (l d. e.~p a..r-.~ J. 1\ GLpo..rl'. r u .. :\- One. a ~ 'f o u.v- f\ ().IY\ e, 'tv--~ s

o r\ -e..o...ch~d.~e... f.o..c.t~ I ~ ~o.. .... d +01,0.1 "'rei. "Iou.,... seeds. ( w ,'11 mllic. ... to J Ii dee.,,) -? f v..t- o.~ N'\.o.\b 10 o.S K at () ve..l{' So",,-e. o"P y 0(,).....'- see d 5 0.1'\ do.l" c..hOr"'"

~+ w'i"th t-he. wLre.. PI",

-7 \..Vo--tlC..- '1ov...r S..q,ed5 ~e.('\tly_ do",'+ ~ lh\,s p C1-p e.r Swi ci T h \s 8-J_ Ij J <) 0 is

~ A-ci\;.._o...,\ V"('\-uc...s u.r-eh'"\-e:..r. T~ :

~ -e::t- o +h ~ O-~ e. 0. S I'r\ u..cl.. d 'Y. The. .. PCl.C.,€_ 'Iou r. ~ e....cl.

\

~----~--II------~'"

- - - - -"7 ::2 ",ore

. se..e..d5

)

IFL-fTNTIN'i: L~eOIS I

lE O-~ "J ("'0 u-" P l(L{\.t-5 J- 5 -e etl s p t..r po T.. 1 \ l ~ e of f ~ r. D I a_bel s ne e. d.e.d.

lVo..me_..

-------

fer. __

.p o..'f 5 He.'9h+ ,d'-. e4L-~ AlIera~e
"~re Rher H~~~
'lAnti/l~ P'<t.n+ ( c,,",.) COJl\me..n+- 5
" jV'CA.rn.,e_

--~-------------

perl)

CD 6- ro.p h '10 U-f""" deJ.. ta... p 01 ~t'S f.r-c.lrY\ you.'("" p-e.o... 0; rc)ulth <..h_.l2..rt. 00 NoT c.olir\€Ct-ThepolntS.

(j) Z. 5 Y 0 u...r'j r¥ ~ o,_ r~ l CL nor. / :c s 'I + 0.... ~r.~:h 0 i\ ? _

@ U-lh.o.T-l"J thft_ doY'Nl~~ {.....____ _

vJ~t-- w- The YU:_A'~ ( _

-

~w 0 r ¥- uJ~ +h ih e, (J Dl..\t-J f rb l"A the.. 1ln. H. ,.t;l-Ad uJ I ('\ t~ i2v-S-t

These P"'~ts a..re.. ~ 10/'2'J{o?Z 'r)....ro L..L.:_jh t-'he

-end. of- J'o.,nlAo..,.y. fDro.w 6.. fIJ,';-e_ a-f!- b-e.ST fJTllth,.-o(..l.:J~

tkeS -e, po ,r:t-S_) be IA'J 5 u.re. iu lAc! v.d -e -th-'L f 0, ~+ 0 h r a J'J.. a o..f\d o...r /"€..£LS:T- D" e. o -the.,...- yo D \ ~ t: Ft c.] to.r ..... v.I-er u..J~ IJ k ~ e. tp -Fu.( c--a«

+h e l r:: cl u.ct e:_ ~ !O 0 I ~iS c::5'0.. yo vI" ~ Y¥ ~ Q,J\. d_ p-eA 'J yO ~ 11-... cAa.r1-.

No -r f(: ~ Q lJ.r i-e..x l' r CL~ ? 1 s: rr-.o..1 be h e_ I p f.t.d.

CQ l;J ho- t- P 0 I~+-- CO r. t-o.. ,rJ Th e X_ GLl'\. diP::' t-€.. r( -ILl' -r c f-

th.e. ~ ro..f )...? C --) ~),

uJ \-. o: t-- u +h -e, rn ~ a. 1'\ \~ of th C-s p ()~ f\ + -fn -c: "1 0 u..r P -€c.._ l' ! eV'eN?

-

Th e slop e. J ,A c] v.-cll~' tA....T\\-t--(, 15

lJJh,o..r clo<s yo v.-v va.tu.e for +-he.. slope ry.. €.a.(\? Be s,,.,-€c"l-hc.

g) w he- + (s the e.~ lJ..D.. -n ~ -fur 't () lJ-v- h {\e a f S t--..ovJ vJdr~~

(fJ tv o«) WO..-}L W\"-tt... t-h:e. 0 PO,r:t-S -t-rd"fY\. fhe_ La.;te: W~(\.~ ib S PV-J';,.,. fA s e t"h-e. r c M.cu; .... , "'Ol;\+S ST"drTl-r., w.'t-h '10u.r f-I{'$ + p;,n+ In - f e_ b.,.u o.. ... y .. 0

@ p ro...LA.! o: ll';e. 0 f- (, tC!~ ~ 'r-.c..ll.LJ.,~ ;t cl f- th,eR'.. pOI~.r.

CLr c.1 e, thes-€ pOIf\."t"S dr-... 'i 0 or , Ydf~ a..f\.cL p-e.a.. 'JYl:lui th c.h.Ct..rt; @ C 0..\ c. ....... \o.-f-'C. ~~ s. I a" -e., <; ~u..> uJd'fj(..,

-rh.e s J Op-f!. J5

r:

ern lJ..D..11 VV"'. ~ r: '1 0 u., 1 l'" -e... 0 f- L. e S +: -P:-1? S h~\J c.U,.q:.

CP 5 o, rn (l\QJ'<j -

@ wJ..1 d.c 'fov.- +-h,t\'Jc-, t--h-e.. slope.s -f':..- -tne ;;L [,n-t!.S LLJe_r-e_ d: Ff-erel\.-r 2 E x.p I Q,4Y\ .

@ W -t.. 0.. f P fllX. l f'I'.O.- t-e.J th e, ~,.-up" /', u.s LY\f) .2. I U'I e6 Th to-Jc:...e.- , ..... i-),

o..c..c.ou..r..1- d.~?f~c..-e..& a._+ d...-ff...e_(1!.."t- -;-r"..,..eS a ~ +se. y -e..a..r. 0 C 'f 04-

+hln.f -rIo" s \ s b-i"s 1) 0 r: do '( Uu. +h~r'\.k. ~ e, '"1Vd.ph cr CA... LtL-Y"ve.?

fi Y-p tCl..~;'_ .

"~ftW ,~ W,T'" ~tI""ll fER ~lto"'fJi (HAIZT ~ND .Il,.,,,,,.

-f.!?1 l ~ '-"

-b

. r_

-~ p

, .

,-

'-

N'ftfVl e _. ----

..
- " _. .- ..

I~

~
.
Q
, ;_
~

,
~
-
Q
"':!!
.
a
-
::l
:r
-
~
,_,
t
~
-
. UJ
~
u,
~~

<,
\A
.. _}.....
'>
, rq:
t, ~
I ~
r2
,:)
'-JI
e
;)
"7
:)
rI'
~
'J
L -
._ . - r . I
':;) I......., \....-. Ir. ~ 0 • ?. J' ~ ..g ~ ~ ~ ~ ~. ~

(L4Q) JJ-I-919 H a-9tJ~(;Id 11 -'d .