You are on page 1of 2

Laureatul Premiului Nobel pentru Medicin în 2008, prof. dr.

Harald zur Hausen, a declarat mar i într-un interviu acordat MEDIAFAX c aproximativ 30% din totalul cazurilor de cancer înregistrate în prezent sunt legate de anumite infec ii, iar viitorul în maladia oncologic este vaccinarea. Prof. dr. Harald zur Hausen a fost prezent, la Bucure ti, la Conferin a Nobel în România, care a marcat cinci ani de existen ai revistei Hipocrate. Cariera profesorului zur Hausen s-a centrat pe demonstrarea rela iei de cauzalitate dintre diferite tipuri virale i apari ia unor forme de cancer, acesta primind în 2008 Premiul Nobel pentru demonstrarea implic rii papilomavirusului uman (HPV) în apari ia cancerului de col uterin. Descoperirile profesorului Hausen includ detectarea de noi tipuri ale papilomavirusului uman (HPV), izolarea genomurilor tipurilor HPV 16 i 18 i descrierea expresiei genelor specifice ale acestuia, integrate în genomul celulei tumorale gazd . Aceste descoperiri au permis în elegerea carcinogenezei cervicale, caracterizarea istoriei naturale a infec iei cu papilomavirus i au permis realizarea vaccinurior preventive. Profesorul Harald zur Hausen a prezentat, în premier pentru România, i urm toarele inte ale activit ii sale, posibili al i agen i infec io i implica i în patologia tumoral , în particular virusul TT (TTV). Prezent m integral interviul acordat de Harald zur Hausen agen iei MEDIAFAX: Reporter: Putem vorbi despre o epidemie de cancer, inând cont de num rul tot mai mare al îmboln virilor? Harald zur Hausen: Nu cred c putem vorbi despre o epidemie de cancer. Popula ia global cre te, speran a de via este în cre tere, iar cele mai multe cazuri de cancer apar la vârste înaintate. Fiecare decad adaug alt boal . Exist multe tipuri de cancer. Sunt unele tipuri de cancer la care inciden a este în sc dere, cum ar fi cel gastric. Rep.: Exist o leg tur între bolile infec ioase i cancerul? H.H.: Da, putem spune într-adev r c , în prezent, aproximativ 30 la sut din totalul cazurilor de cancer înregistrate sunt legate de anumite infec ii, i nu doar microbi, parazi i, bacterii. Cercetarea se îndreapt spre a demonstra etiologia infec iiilor altor tipuri de cancer, cum ar fi cel limfatic i gastrointestinal. Rep.: Este ceea ce se întâmpl acum cu mecanismul cancerului de col uterin? H.H.: Probabil c nu este exact acela i mecanism pentru c vorbim de al i agen i etiologici. Ace ti agen i infec io i ac ioneaz în moduri diferite, dar putem vorbi de un mecanism direct de carcinogenez prin includerea unor fragmente din materialul genetic în ADN-ul celulei gazd , ducând la trasformarea malign a acestuia. Acesta este un mecanism direct. Exist i un mecanism indirect care induce muta ii celulare i care pot duce la formarea tumorilor. Rep.: Care ar fi al i factori care determin cre terea cazurilor de cancer, în afara infec iilor? H.H.: Exist situa ii în care în anumite regiuni apar mai frecvent cazuri de cancer. Exist anumi i factori favorizan i pentru cancer, cum ar fi fumatul sau consumul de substan e toxice, de exemplu aflatoxina în alune. Nu putem exclude îns faptul c celulele afectate de fumat sau anumite

: Ce alte surprize mai preg ti i lumii medicale? H. a a c în 2008 nu m mai a teptam la asta. de i au existat multe zvonuri. Dar. Desigur. cel mai important. Rep. Efectele adverse sunt minime. Exist o serie de cancere care apar i la b rba i. pe p rin i. niciun vaccin nu poate fi lipsit de efecte adverse.H. am fost încântat.: În primul rând. dar în cazul HPV vorbim de apari ia extrem de rar a unor efecte adverse. ci doar mul umirea populariz rii unei descoperiri. Rep. a a cum s-a întâmplat cu hepatita B. Eu nu am niciun beneficiu financiar din vânzarea vaccinului. Ave i un mesaj pentru autorit i? H. bineîn eles.: Vorbind de vaccinarea HPV (Human Papilloma Virus). A a cum prin vaccinarea împotriva hepatitei B am sc zut inciden a maladiei. iar femeile îl refuz .: Nu preg tesc surprize cu adev rat. autorit ile ar trebui s încerce absolut orice pentru a aplica vaccinarea. i la .substan e toxice asociate cu infec iile afecteaz împreun celula i provoac apari ia cancerului. cât i la b ie i. Sper c viitorul va demonstra c sunt multe tipuri de cancer cauzate de agen i infec io i i c multe pot fi prevenite dac nu m car tratate corespunz tor. iar povara financiar mai mic . dar nu am fost propus. sus in i recomand din toat inima vaccinarea lor. Rep. mai pu in decât la oricare alt vaccin folosit pe scar larg . putem vorbi de o eficacitate de aproape sut la sut . pot spune c vaccinurile sunt sigure. Prin vaccinare.15 la sut la femei i aproape 30 la sut la b rba i. Sigur c autorit ile sunt mai pu in dispuse s pl teasc i vaccinul b ie ilor pentru c num rul cazurilor de cancer la ei este mult mai redus. Vaccinul HPV poate preveni i verucile genitale. 1 la 100. dar acest lucru va fi vizibil peste 15 .: V-a i a teptat s primi i premiul Nobel? Ce a i sim it atunci? H. Am tiut c am fost propus pentru nominalizarea din 2007. Astfel. pentru ca toat lumea s aib o reac ie pozitiv .H.H. de i au existat raport ri negative în pres . b rba ii infecta i transmit virusul c tre femei. Când am aflat. aceasta ar putea fi extins b ie i? H. întrucât evolu ia lui este m surat în ani. De asemenea. Impactul adev rat va putea fi m surat. aproape 30 la sut din cancerele cavit ii orale i 70 la sut din cancerele regiunii anale la b rba i sunt cauzate de HPV.H.000. Dar nu a putea spune c am tr it satsifac ie. iar tinerii s fie încuraja i s preia i s duc mai departe descoperirile privind aceast maladie. În ceea ce prive te vaccinarea b ie ilor. vaccinul reprezint viitorul. de aceea sus in i recomand c lduros vaccinarea atât la fete. cancerul va fi redus cu 12 . Rep. S îi înve e pe medici. Apoi.: Nu m-am a teptat. De aceea sunt necesare cercet ri intense. pe profesori. Ofer gratuit vaccin.20 de ani. Vreau s spun c în ceea ce prive te cancerele.: Vreau s subliniez c dezvoltarea vaccinurilor este foarte important i c .: România are poate o situa ie special . Erau foarte intense zvonuri. Inciden a cancerului de col uterin va sc dea. avem posibilitatea s elimin m complet acest tip de cancer i s atingem acest deziderat. cauza fiind infec ia cu papiloma virusul uman (HPV).