You are on page 1of 20

Una lectura de Retorn a la Comallega i The

Fugue* book de Ton Ferret


des de l’anàlisi pragmàtica del discurs.

Oreto Doménech
“EXEGESI. El crític pot acabar creient que
l’obra que comenta ha estat escrita
exclusivament perquè ell hi exercesca el seu
ofici de comentarista.” Joan Fuster
“La literatura no neix en el buit,
sinó en el si d’un conjunt de
discursos vius amb els quals
comparteix nombroses
característiques; no és
casualitat que, al llarg de la
història, les seves fronteres
hagin estat canviants. [...] Si
avui dia em pregunto per què
estimo la literatura, la resposta
que em ve al cap de forma
espontània és: perquè m’ajuda
a viure.” TzvetanTodorov
Possibilitats de l’entorn digital

• Vies alternatives
• Treball dialògic lectors/autors i
asincrònic
• Lectura completa i aprofundida,
no merament lingüística
• Connexió amb l’actualitat i amb
la tradició

Lectora. Picasso.
2. Dues obres de narrativa hipertextual

• Enllaços i camins de
lectura
• Recreació dels formats
de comunicació en la
xarxa
• Versemblança i voluntat
literària
• La creació de xarxes de
relats con quelcom
essencial de l'ésser
humà
2.1 Retorn a La Comallega: entre la realitat i el desig

• Suports i temporalitat
• La Comallega: la
legitimació dels mapes
de Google.
• Tresors, sants i amor.
• Crítica i humor.
• Tecnologia vs tradició
2.2 The Fugue* book: vides enxarxades

• Correus i Facebook:
el miratge d'un diàleg.
• El plagi literari i la
suplantació de la
identitat.
• Adelaida Rius,
Pepeta Cuixart i
nosaltres mateixos.
• Crítica i humor.
• Amistat vs solitud.
3. Aspectes pragmàtics destacables

• Adequació: quan el
context travessa el text.
• Discurs i competència
pragmàtica: els marcs de
referència.
• Tipologies textuals i
actes de parla.
• Referències textuals: els
metatextos i els
intertextos.
3.1 Eixos temàtics i context

• Identitat real i
digital
• El poder de les
paraules
• Deshumanització
de les relacions
• La crítica al mitjà
3.2 Discurs i competència pragmàtica

• Instruccions a The
Fugue* book
• Marcs de
referència: allò
rural, les xarxes
socials i el món
acadèmic.
3.2 Discurs i competència pragmàtica

• La variació
lingüística: varietats
funcionals i
històriques.
• La transformació:
oralitat i emoticones.
• Els gèneres com a
convencions:
transgressió.
3.3 Tipologies textuals i actes de parla

• Text conversacional i monòlegs fragmentats a


Retorn a la Comallega. fragmentats
• Un exemple de text en tercera persona: La
processó.
3.3 Tipologies textuals i actes de parla

• Textos narratius en segona o en tercera persona


a The Fugue* book.
• Les implicatures fan que els desxifrem com a
narració i el codi esdevé un acte de parla
performatiu.
3.4 La importància de les referències textuals

• Reflexió metadiscursiva sobre el fet literari


inserit en el fet històric i social.
• Metatextualitat.
• Intertextualitat.
4. A mode de conclusió

• Fet literari viu i social


• La literatura com a text total
• Evolució i reescriptura dels discursos literaris.
• Un mitjà d'expressió humà.
MOLTES GRÀCIES!

You might also like