You are on page 1of 114

ODRŽAVANJE

Nositelj kolegija: Prof. dr. sc. Ivo Čala Tel/fax: 01 6168-376 E-mail: ivo.cala@fsb.hr

ODRŽAVANJE
 Teorijske podloge za održavanje

Tehnologije u održavanju Organizacijska rješenja u održavanju Informacijski sustavi održavanja

UOBIČAJNO NAZIVLJE U ODRŽAVANJU
OPREMA - tehnički sustav - stroj - agregat -sredstva rada, KOREKTIVNO ODRŽAVANJE - radovi koji se izvode na opremi nakon kvara, PREVENTIVNO ODRŽAVANJE – radovi koji se izvode na opremi prije nego se pojavi kvara, ZASTOJ - vremenski interval kad oprema ne radi iz više razloga, nedostatak repromaterijala,…. KVAR - svaki lom, deformacija, istrošenje, začepljenje, izgaranje elektromotora,….. SLABA (KRITIČNA) MJESTA su pozicije ili sklopovi čija je frekvencija ili učestalost kvarova veća od uobičajene.

UOBIČAJNO NAZIVLJE U ODRŽAVANJU A) ŠTO JE TO ODRŽAVANJE? Održavanje je skup aktivnosti koje se poduzimaju kako bi se određeni objekt održavanja doveo u ispravno stanje ili održao što dulje u ispravnom stanju. . a sve zbog toga da može kvalitetno obavljati svoju funkciju.

U tom slučaju opremu dijelimo na proizvodnu i pomoćnu i definiramo je kao objekt održavanja. No objekt održavanja možemo i puno šire definirati kad uzimamo u obzir kompletan proizvodni sustav ili poduzeće. no za nas je posebno značajna opreme u industriji. .UOBIČAJNO NAZIVLJE U ODRŽAVANJU B) ŠTO JE TO OPREME? Općenito opremu možemo definirati kao pomagalo u svakom radu.

Upravo u odnosu na te parametre određuje se politika održavanja. Svu opremu za vrijeme vijeka eksploatacije treba održavati. Eksploatacija je dio vijeka opreme kada je ona spremna za korištenje. Tako postoje načini korištenja od potpunog kontinuiranoga do toga da se oprema drži u pričuvi (vojska-borbena oprema) i možda nikada ne koristi.UOBIČAJNO NAZIVLJE U ODRŽAVANJU C) ŠTO JE TO EKSPLOATACIJA? Osnovni utjecaj na održavanje opreme ima način korištenja. a u taj vijek održavanje spada kao njegov sastavni dio. a način održavanja određuje se prema intenzitetu korištenja. .

BITNE FAZE U ŽIVOTU OPREME .

često. izazivaju velike gubitke Održavanje je interdisciplinarna djelatnost koja okuplja stručnjake iz područja strojarstva. pa naročito dolazi do izražaja i znanje organizacije. Kada je objekt održavanja širi onda su potrebna znanja šira. u cilju optimalnog održavanja kao i unapređenja održavanja instalirane opreme. elektronike i druge. .UOBIČAJNO NAZIVLJE U ODRŽAVANJU D) KOJA SU ZNANJA POTREBNA ZA ODRŽAVANJE OPREME? Sama složenost novih proizvodnih sustava zahtjeva sve veći broj stručnjaka različitih profila za održavanje kako bi se povećala sigurnost pogona i smanjili zastoji koji. elektrotehnike.

Održavanja naročito dolazi do izražaja sa uvoznom opremom i to posebno u kriznim situacijama (npr. . Kako se u prvim godinama o sistemu i načinima održavanja nije puno znalo. tako se ono u industriji javlja kao posebna djelatnost tek nakon drugog svjetskog rata. rat). normalno da ovo područje nije dobilo jednak značaj u cijelom svijetu.ZNAČAJ DJELATNOSTI ODRŽAVANJA Povjesno gledano značaj održavanja raste sa složenošću opreme.

VRSTE ODRŽAVANJA ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE OPREME ODRŽAVANJE VLASTITIH PROIZVODA ODRŽAVANJE JAVNIH OBJEKATA KOMUNALNO ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE RADNE SREDINE ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA ODRŽAVANJE JAVNE HIGIJENE .

Održavanje instalirane opreme (strojevi. uređaji itd. te njihovo ugrađivanje 6. Postavljanje nove opreme na njezino mjesto . pomazivanja i čišćenja strojeva 4.FUNKCIJE ODRŽAVANJA a) Primarne: 1. Izrada raznih čeličnih konstrukcija. Rekonstrukcija postojeće opreme i objekata 5. Pregledi.) 2. Održavanje postojećih industrijskih objekata i terena 3. raznih instalacija.

) . Briga oko smanjenja buke i raznih nečistoća 2. Briga oko raznih otpadnih materijala koji se mogu koristiti 4. Osiguranje sigurnosnih mjera propisanih zakonom (HTZ) 3.FUNKCIJE ODRŽAVANJA b) Sekundarne: 1. vlažnost zraka i sl. Briga oko osiguranja normalnih radnih uvjeta (osvjetljenje. provjetravanje.

Tijek informacija za zahvat održavanja POTREBA ZA ODRŽAVANJEM ODRŽAVANJE NE DA Pismena priprema potrebna ? NE ZNA SE Traženje dopunskih informacija o stanju opreme Priprema održavanja DA Povratne informacije NE Pismena priprema potrebna ? Pripremanje i lansiranje radne dok. IZVRŠENJE RADA .

Vremenski dijagram strukture radova održavanja PROIZVODNJA OPERACIJE ODRŽAVANJA “izuzimanje” stroja iz proizvodnje kontrola prije puštanja u normalni rad PROIZVODNJA javljanje (obavijest o kvaru) EKSPLOATACIJA RASTAVLJANJEPOPRAVAKSASTAVLJANJE dolazak na mjesto kvara snimanje stanja. dijagnostika izradba dijelova nabava dijelova popravak rastavljanje sastavljanje EKSPLOATACIJA primopredaja održavanjeproizvodnja .

vrijeme dijagnoze i vrijeme otklanjanja kvara u ovisnosti o vrsti sklopova Sklop Vrijeme za dijagnozu 90 % 60% 20 % 10 % Vrijeme za popravak 10 % 40 % 80 % 90 % Elektronski Električni Hidraulični Mehanički .Odnosi u postocima od ukupnog vremena popravka .

Razvoj pristupa i koncepcija održavanja • korektivno • industrijsko • plansko-preventivno • TPM ( CPO ) • logističko • terotehnološko • održavanje po stanju • plansko • Predvidivo • RCM • ekspertni sustavi • samoodržavanje • proaktivno .

UDIO UTJECAJA POJEDINIH SUDIONIKA NA UKUPNE TROŠKOVE ODRŽAVANJA OPREME U NJENOM ŽIVOTNOM VIJEKU STRUČNJACI ODRŽAVANJA programeri za izbor inženjeri za pouzdanost 20 % konstruktor i graditelji opreme 80 % komercijalisti monteri .

.Terotehnologija je stručno područje koje u sebi objedinjuje problematiku upravljanja. tehničkih i ostalih disciplina primijenjenih za opremu u cilju dobrog gospodarenja za vrijeme ekonomskog vijeka trajanja te opreme. financija.

TEROTEHNOLOGIJA Životni vijek opreme po fazama potreba za određenom opremom otpis opreme obnova opreme modernizacija opreme održavanje opreme korištenje opreme zahtjev za određenom opremom konstrukcija izbor rješenja ( investicijski izbor ) izgradnja ili nabava montaža opreme preuzimanje opreme priprema za eksploataciju .

TEROTEHNOLOGIJA ZAHTJEVI ODRŽAVATELJA KOD NABAVE NOVE OPREME •mogućnost prilaza svim dijelovima i sklopovima radi održavanja i rukovanja •podesnost za čišćenje opreme i njezine okoline (prednost imaju ravne i blago zaobljene površine bez nepristupačnih rupa i uglova) •mogućnost prilaza pojedinim sklopovima bez opasnosti od povreda. sa što većom mogućnošću prilaza i za vrijeme rada opreme .

) . naročito kada je proces kontinuiran (ugradnja paralelnih elemenata.TEROTEHNOLOGIJA • • • podobnost opreme za podmazivanje ( prednost imaju trajno podmazivi elementi i centralni sustavi podmazivanja) mogućnost jednostavnog i uobičajenog izvođenja radova održavanja čišćenja i podmazivanja bez posebnih specijalnih uputa i naprava za održavanje jednostavno pronalaženje mjesta kvara i otklanjanje kvarova po mogućnosti bez zaustavljanja procesa proizvodnje. pomoćni izvori energije i sl.

kakvi su rokovi nabave ili izrade.) kakvi su zahtjevi za preventivne preglede i podmazivanje (dobro je ako ih ima što manje)     . mogućnosti agregatne zamjene i brzog popravka da li su primijenjeni standardni materijali i dijelovi osjetljivost opreme na okolinu (čestice prašine. vlaga. da li se može dobiti u nas i sl.TEROTEHNOLOGIJA UZ TO POTREBNO JE PRIKUPITI PODATKE O:  potrebi za doknadnim dijelovima. visoka temperatura i sl.

TEROTEHNOLOGIJA
 lako mjerenje i podešavanje dijelova u cilju

održavanja zahtijevane funkcije

 konstruktivnim rješenjima dijelova koji

onemogućavaju krivo sastavljanje (npr. različite dimenzije nekih vijaka) opreme

 obimnosti i preglednosti dokumentacije proizvođača

 jednostavno rukovanje i transport teških sastavnih

dijelova kod rastavljanja opreme itd.

TEROTEHNOLOGIJA
KOD IZBORA NOVE OPREME OD PROIZVOĐAČA TREBAUZ PONUDU ZAHTJEVATI I SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU:  detaljan opis opreme ili osnovne sheme principa rada
     

prospekte i druge komercijalne podloge informativne ideje o rasporedu opreme unutar linije pregled pribora i alata kao i njihove principijelne sheme podloge za upravljačku i pogonsku opremu (hidraulična, električna) globalni naputci za rukovanje opremom

TEROTEHNOLOGIJA

KRIŽALJKA –Usporedne tabele po proizvođačima. Uz ove tehničke parametre poštuju se svakako i ekonomski (mogućnost dobivanja kredita, osiguranje deviza, režim uvoza i sl.) Po usvajanju proizvođača prilazi se ugovaranju kod kojeg treba sve predvidjeti kako nas mali propust ne bi mnogo koštao.

 

Izrada temelja i priključaka energetskih instalacija. .TEROTEHNOLOGIJA DOGOVORITI S PROIZVOĐAČEM POTREBNU DOKUMENTACIJU Ustanoviti da li oprema odgovara HTZ propisima. Pregled i popravak opreme na liniji koja će dobiti novu opremu. Pomoć održavanja pri montaži i transportu opreme. Upozoravanje montažera na propuste.

pribaviti ateste i svjedodžbe nakon ispitivanja same opreme i njenog djelovanja na okolinu  .TEROTEHNOLOGIJA PRIPREMA ZA EKSPLOATACIJU to su slijedeće djelatnosti:  treba izraditi tehnološku i radnu dokumentaciju za rukovanje i održavanje  obučavanje rukovatelja i stručnjaka održavanja kod komplicirane opreme (koji put se to izvodi mnogo prije kod proizvođača opreme) izvršiti određene preglede.

kvaliteta i kritična mjesta na novoj opremi odrediti sve financijske pokazatelje za novo nabavljenu opremu priprema proizvodnje trebala bi uskladiti svoje proizvodne planove s novim kapacitetima planiranje i osiguranje DD za novo nabavljenu opremu    .TEROTEHNOLOGIJA  organizirati i pratiti probnu proizvodnju kako bi se odredio kapacitet.

TEROTEHNOLOGIJA  planiranje i osiguranje dovoljnog broja stručnjaka održavanja  usklađivanje planova održavanja s novim potrebama  preuzimanje nove opreme: -kod proizvođača ( veća mogućnost preinaka ) -kod kupca “na licu mjesta” .

 .TEROTEHNOLOGIJA  PREUZIMANJE OPREME ZA REDOVNU PRIZVODNJU JE INTERNA STVAR TVRTKE . PRENOŠENJE OBAVEZA GOSPODARENJA OPREMOM NA SEKTOR ODNOSNO PROIZVODNI POGON. KOJA SE OBAVLJA PO PROPISIMA KOJI VRIJEDE U DOTIČNOJ TVRTCI.

ZAKLJUČNO TEROTEHNOLOGIJA OBUHVAĆA  Korištenje opreme  Održavanje opreme  Obnova opreme. generalni popravak “remont”  Modernizacija  Otpis opreme .

ODNOS TROŠKOVA ODRŽAVANJA I RASPOLOŽIVOSTI .

OPERATIVNA SPOSOBNOST OPREME Modernizacija instalirane opreme Dijagram: apscisa. ordinata operativna sposobnost opreme . vrijeme (u godinama).

PLANSKO ODRŽAVANJA PLANSKO ODRŽAVANJE preventivno održavanje korektivno održavanje planski popravci plansko podmazivanje preventivni pregledi traženje i otklanjanje slabih mjesta održavanje po stanju .

ODRŽAVANJE PO STANJU Najstariji i jedan od najmlađih pristupa održavanju .

ČEKAJ I VIDI Tri duža zastoja na većim popravcima Količina zahtjevanog napora održavanja mjeseci .

intervencije Količina zahtijevana napora održavanja Kraći zastoj za manje popravke mjeseci .CIKLIČKI PREVETIVNI RADOVI ODRŽAVANJA Planski zastoj radi prev.

ODRŽAVANJE PO STANJU Količina zahtijevanog napora održavanja Blagovremeno uočeni i riješeni problemi mjeseci .

METODE ODRŽAVANJA PO STANJU Sposobnost MOPSA     identifikacija otkaza (filter) lokacija (različiti senzori – praćenje toka plinske turbine) mjerenje trenutnog stanja predviđanje vremena do otkaza (trošenje obloge košuljica cilindra brodskog motora) .

Razina za mjerenje Pozicija. elementi (mjerenja kod kotrljajućih ležajeva) Agregat (pritisak pumpe za gorivo) Podsustavi Sustavi Senzori koji mjere više parametra (32 kanala) Mikroprocesori (dijagnosticiranje vozila) .

.

ZAKLJUČAK  Nema suvremenog pristupa održavanju bez dijagnostike.  Vibracijska dijagnostika je najznačajniji dio ovog područja održavanja.  Najveći su problemi s trošenjem kod rotacijske opreme. .

ekonomi čnost LCC (Težnja) Terotehnologija (VB) Cilj Proizvod Sustav Program Oprema TPM (Japan) Proizvo đač Inženjering Korisnici opreme .Odnos tri najznačajnije koncepcije održavanja ( TPM. terotehnologija i logistički pristup ) Logistika (SAD) Usmjerenost cilju .

japanski institut za održavanja u industriji) .“ Seiichi Nakajima: JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance .JAPANSKA DEFINICIJA TPM-a  "TPM JE CJELOVITO UČINKOVITO ODRŽAVANJE KOJE UKLJUČUJE POTPUNO SUDJELOVANJE SVIH" “……svaki pojedini radnik sudjeluje…….

. S AKTIVNIM UKLJUČENJEM RUKOVATELJA“ Edward Hartman: Internacionalni TPM institut. Inc.“ZAPADNJAČKA” DEFINICIJA TPM-a "TPM KONSTANTNO POBOLJŠAVA SVEUKUPNU UČINKOVITOST OPREME.

Edward Hartman Internacional TPM institut. Inc. TPM Total Productive Maintenance TPEM Total Productive Equipment Management Cjelovito Učinkovito Održavanje Cjelovito Učinkovito Rukovođenje Opremom .

DEFINICIJA TPM (Cjelovito Učinkovito Održavanje) je stalno poboljšavanje ukupne učinkovitosti pogonskih postrojenja uz aktivno sudjelovanje djelatnika .

. Hartman  uspješno uvođenje TPM-a u nejapanskim poduzećima je najučinkovitiji onda ako ga prilagodite svojoj okolini. Edward H.. svojim djelatnicima i problemima i zahtjevima svojih pogonskih postrojenja  TPM ..

Unapređenje pouzdanosti & života opreme kroz TPM P o u z d a n o s t [% ] p e rio d 100 1 P o è e tn i P e r io d n o rm a ln o g ra d a P e rio d is tro š e n ja 2 90 iz m e ð u " n o r m a ln e " o p r e m e & T P M o p r e m e 80 70 4 5 6 3 60 50 40 30 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6 7 "n " g o d in a 1. p r o d u ž it i o p r e m i v r ije m e k o r iš t e n ja 3 . R a n o is tro š e n je . (T P M -E M /P M ) 4 . z a m ije n it i d o t r a ja le d ije lo v e . S m a n jit i p o s lje d ic e is t r o š e n ja . s k r a æ e n ž iv o t . R e k o n s t r u k c ija ili v e æ i p o p r a v c i o p r e m e (s k u p o . p o d ig n u t i b r z in u iz v e d b e . U n a p r e ð e n je n o v e o p r e m e . V re m e n s k e p e r fo rm a n s e lo š e o d rž a v a n e o p re m e 5 . o t k lo n it i k o n s t r u k c ijs k e p o g r e š k e (T P M -E M ) 2 . g u b it a k u p r o iz v o d n ji) 6 . it d . O d r ž a v a t i o p r e m u n a n a jv iš o j r a z in i p e r f o r m a n s i ( T P M -P M /T P M -A M ).

razvoj vještina za rukovatelje strojeva i održavatelje  nije jako skup za provedbu.ŠTO JE TPM ?  pristup stalnom poboljšavanju uspješnosti pogona i strojeva  zahtjeva djelotvorni timski rad. ali nije lak za provedbu  zahtjeva podršku rukovodstva .

Ciljevi TPM-a :  Glavni ciljevi:  poboljšanje kvalitete proizvoda  smanjenje gubitaka  poboljšanje stanja održavanja  prenošenje ovlaštenja na djelatnike .

...  Ostali ciljevi  smanjenje troškova  povećanje produktivnosti  prekidanje začaranog kruga reaktivnog održavanja .otklanjanja kvarova Omogućiti NAMA da vladamo strojevima zaustaviti NJIHOVO vladanje nama .

Rukovatelji strojeva provode poslove rutinskog održavanja  Odabrani  čišćenje  podešavanje/prepodešavanje  preventivno zadaci održavanje i podmazivanje  korektivno održavanje  Obrazovanje  Alat i materijali  Rad na siguran način .

Mehaničari provode poslove iz područja proizvodnje  Odabrani zadaci  pokretanje – isključivanje strojeva/opreme  praćenje rada stroja i kontrola procesnih parametara  Posluživanje stroja poluproizvodom i pakovnim materijalima  Obrazovanje  Rad na siguran način .

Kako se uvodi TPM .priprema:  Pridobivanje menadžmenta za TPM  Imenovanje Tima za provedivost TPM-a  Donošenje odluke  Imenovanje Stožera za TPM  Odabir područja .

Kako se uvodi TPM .provedba:  Imenovanje TPM grupe ( male skupine )  Odabir PILOT postrojenja  Definiranje uloga unutar grupe  Obrazovanje  Provjera znanja  POČETAK PROVEDBE .

Što TPM nije:  TPM nije program za održavanje i popravak  TPM nije nova metoda za smanjenje troškova  TPM nije taktika za smanjenje osoblja  TPM nije put za isključivanje stručne radne snage  TPM ne stvara od rukovatelja stroja stručnog radnika održavanja .

koje treba ostvariti s TPM: 1. Nema pogrešaka na proizvodu uzrokovanih pogonskim postrojenjima (zero defects) 3. Nema gubitka brzine (kapaciteta) pogonskih postrojenja (OEE=85% ) . Nema neplaniranih zastoja pogonskih postrojenja (zero breakdowns) 2.Ciljevi.

12 koraka u planu razvoja TPM 12) Dovršenje provođenja TPM Kako? 11) Prevencija održavanja 10) Izobrazba 9) Preventivno održavanje (PM) 8) Autonomno održavanje (7 faza) 7) Poboljšanje iskorištenja opreme 6) Početak 5) Glavni plan 4) Politike i ciljevi 3) Kreiranje organizacije 2) Edukacija i obavijesti 1) Odluka o uvođenju TPM Priprema Provođenje TPM Uvođenje Stabilizacija .

Total Productive Manufacturing  Cjelovita Učinkovita Proizvodnja  Partnerstvo između svih zaposlenika koji direktno sudjeluju u proizvodnji proizvoda .

prodaja …) .Total Process Management  Cjelokupno Upravljanje Procesima  Uključuje daleko širi krug zaposlenika od prethodne dvije faze ( nabava.

sposobnosti i pomoćnih sredstava koji omogućuju dohodovno uspješan proizvodni proces .Total Personnel Motivation  Cjelokupna Motivacija Osoblja  Kada djelatnici raspolažu onim nivoom znanja.

Total Productive Management  Cilj  Cjelokupno Učinkovito Upravljanje  Ispravna primjena prethodne četiri faze maksimira u kompaniji. kako dobit tako i zadovoljstvo zaposlenika .

STRATEGIJE  Korektivno. .  Proaktivno održavanje.  Preventivno (održavanje po stanju).  Predvidivo održavanje.

a jedan od njih je i okruženje kreirati ispravnu strategiju održavanja koja će dati optimalnu raspoloživost i sigurnost za okolinu.. .Strategije održavanja Kako imajući u vidu sve elemente ograničenja..Kaštelanski zaljev. rijeka Jadro..

.

Izbor strategije održavanja Utjecajni čimbenici na djelatnost održavanja .

Izbor strategije održavanja opreme: .

. koje još ne smeta funkciji. koje smeta ili onemogućava funkciju opreme ili je opasno za okolinu. Pri tome se kvarovi mogu podijeliti na: -kritičan kvar (potpuno onemogućava funkciju ili je opasan za okolinu). Oštećenje /Rejec/ je promjena stanja TS-a ili njegovih sastavnih dijelova. -nekritičan kvar (smanjuje učinak ili kvalitetu rada u dozvoljenim granicama). ali se može razviti u kvar ili na drugi način smeta okolini.Kvar /Rejec/ je promjena stanja opreme ili njezinih sastavnih dijelova.

Dijagram učestalosti kvarova po vrstama Krivulja kade ( krivulja mortaliteta ) .

prepisuju se unutarnjim faktorima (funkcija rizika) 3.loša konstrukcija . Vremenski kvarovi .loša montaža 2. Slučajni kvarovi .trošenje .nezavisni kvarovi .nema fizikalnih tumačenja .starenje .zavisni kvarovi ( loše rukovanje i održavanje. Kvarovi uhodavanja ( rani. dječje bolesti ) .korozija .Vrste kvarova 1.zamor .loš materijal . preopterećenje opreme ) .

Tijek tehničkog indikatora ispravnosti ( TII ) .

Promjena ispravnosti pojedinog dijela ( pozicije ) nastupa kad jedna ili više njegovih karakteristika.“TII” je skup i razina značajki opreme i njezinih sklopova odnosno dijelova ( pozicija ) . sastav itd. . položaj. kao što su oblik. .U općem slučaju smatra se da je oprema ispravna ako su ispravni sklopovi te opreme. odstupi od nominalnog stanja.

Pad radne sposobnosti opreme .

konstrukcijska dokumentacija .upute i preporuke za proizvodnju .principijelna shema opreme Funkcionalnost = f .ZNAČAJKE OPREME Klasične značajke: .

opreme .kompleksnost operacija . .radionički crtež .količina materijala = f .Tehnologičnost .vrsti ugrađenih dijelova itd.vrijeme pripremanja proiz.

troškovi zastoja u eksploataciji . energije .kumulativno vrijeme uporabe .uvjeti eksploatacije .Eksploatibilnost =f ukupni troškovi eksploatacije =f -troškovi pog.izradba opreme .cijena pogonske energije .koncepcija konstrukcije Troškovi pogonske energije = f .troškovi održavanja .

Troškovi održavanja opreme = f

- koncepcija konstrukcije - kumulativno vrijeme uporabe - uvjeti eksploatacije - izradba opreme - cijena radova održavanja

Troškovi zastoja = f

- pouzdanost opreme - dužina i učestalost zastoja - gubitak po jedinici vremena u zastoju

Suvremene značajke:

ti Raspoloživost A = ⋅ 100 [ %] ti + t z

t i - vrijeme u radu t z - vrijeme u zastoju

a) Eksponencijalna razdioba

R=e
R=e

− λ ⋅t

Pouzdanost
b) Weibull-ova razdioba

t − ( )β η

t - vrijeme λ - intenzitet kvara β - parametar oblika Weibull-ove razdiobe η - parametar razmjere Weibull-ove razdiobe

Sposobnost za održavanje
µ

M = 1− e
obavljanje popravka

µ ⋅t m

- broj popravaka u jedinici vremena

t m - dozvoljeno prosječno vrijeme za

Efektivnost

E = A ⋅ R ⋅ Fp
Fp
- funkcionalna podobnost

.•POUZDANOST vjerojatnost da će neki tehnički sustav obaviti u određenom vremenu planirani zadatak.

Pouzdanost opreme  projektirana pouzdanost  ostvarena pouzdanost  eksploatacijska pouzdanost .

“ne radi”  uvjete eksploatacije  vrijeme rada opreme  podjelu opreme po određenim kriterijima .Za određivanje eksploatacijske pouzdanosti treba definirati:  Stanje “radi” .

Vremenska slika stanja opreme .

itd.Podaci o eksploatacijskoj pouzdanosti koriste se za vođenje politike održavanja KAKO? Analiza zastoja opreme (SVIK) podloga je za:  planiranje budućih zahvata održavanja  zamjenu i rekonstrukciju pojedinih sklopova  određivanje asortimana i količine DD  oblikovanje zahtjeva za ponudu kod nabave nove opreme. .

PRIMJER ODREĐIVANJA RASPOLOŽIVOSTI I EKSPLOATACIJSKE POUZDANOSTI Primjer: Proizvodni pogon s 36 strojeva grupiranih u 7 grupa. . a podaci o kvarovima prikupljeni u tri godine.

DEFINIRANJE STRATEGIJE ODRŽAVANJA RAZRADA TEHNOLOŠKOG PROCESA ODRŽAVANJA .

TEHNOLOGIJE ODRŽAVANJA .

SKF. stroboskop. endoskop. “SPM” metoda. … Ispitivanje maziva i ulja kemijska analiza ulja (automatska apsorpcija). radioak. … stetoskop. termometri.Postupci i tehnike dijagnostike Vizualna optička kontrola Mjerenje vibracija Instrumenti i metode ogledalo. spektroskop. fonometar. fonometar Mjerenje temperature Mjerenje šuma i buke Ispitivanje korozije i erozije Mjerenje gubitka pare . termovizija). termometarski pištolj. (y. boroskop. mag. vrtložne struje.zrake.… rengen zrake. analizator. ferografija. infracrvene kamere (termografi. … pirometri. Magnetic flux leakage (MFL …) ultrazvuk. ultrazvuk. … Ispitivanje stanja kotrljajućih ležaja SPM. detektori. Izotopi). … vibrometar.

kvarc-kristalni uređaji. voltametar. magnetska metoda (promjena magnetskog toka na površini). kemijska analiza ulja. funkcija … Ispitivanje stanja membrana Ispitivanje trošenja materijala Mjerenje tlaka Mjerenje kutne brzine i broj okretaja Mjerenje protoka zvučna emisija. vrtložne struje. penetranti. … manometri. svjetlosni snop. … termografija. ferografija. stroboskop. … magnetska metoda. … Ispitivanje gubitnika topline Mjerenje električnih i elektroničkih osciloskop. … . hodomjer. ultrazvuk. amperometar. … digitalni mjerači protoka.tahometri. … fluoroscencija.Postupci i tehnike dijagnostike Ispitivanje toplinske instalacije Ispitivanje površinskih oštećenja Instrumenti i metode termografija toping (akustične metode).

.

NAMJEŠTANJE ZA MJERENJA .

.

.

.

.

.

.

.

.

Razvoj industrijske proizvodnje Automobili Bijela tehnika Hi-fi i PC Priča o pouzdanosti proizvoda. odnosno o programiranoj niskoj pouzdanosti za određene proizvode Proizvodnja tijela sviječice .

U automobilu puno drvenih dijelova.... metaloc postupak...Tehnologije održavanja Zagrijavanje . kada limarija.kako izgleda radionica za održavanje. .Bez zagrijavanja Tehnike ljepljenja. antikorozivne zaštite...

ORGANIZACIJA ODRŽAVANJA .

 Fraktalna organizacija.  Post moderna organizacija .  Virtualna poduzeća.  Procesna organizacija.SUVREMENA ORGANIZACIJSKA RJEŠENJA  Lean production.  BPR.

)..  Ekonomski aspekt (Outsourcing.. preventivno.. TPM).. terotehnološki. .RAZVOJ ODRŽAVANJA  Tehnički aspekt (korektivno.  Tehničko ekonomski aspekt (logistički. . održavanje po stanju..). itd.

.  Smanjenje DD i materijala na skladištu.  Ciljevi održavanja definirani ciljevima tvrtke.UTJECAJ SUVREMENIH TEHNIČKIH RJEŠENJA NA DJELATNOST ODRŽAVANJA  Smanjenje broja održavatelja.  Povjeravanje radova održavanja ugovornim firmama.  Planiranje i nadziranje radova održavanja.

Održavanja i norme ISO 9000 ISO 14000 FDA EN DZNM i njegovi TO Sigurnost strojeva Usluge održavanja .

Značaj i primjena KPU (Ključni pokazatelj učinkovitosti)  Vrednovanje poslovnih procesa i rezultata  Vizualizacija uspješnosti poslovanja (a češće i neuspješnosti)  Osnova za SWOT analizu (Strength. Prilike i Prijetnje)  Jezik razumljiv menadžmentu . Slabost. Opportunity and Threat / Snaga. Weakness.

KPU (Ključni pokazatelj učinkovitosti) prema EFNMS-u  I01: Troškovi održavanja / Zamjenska vrijednost postrojenja  I02: Vrijednost zaliha TM i RD / Zamjenska vrijednost postrojenja  I03: Troškovi vanjskih usluga / Troškovi održavanja  I04: Troškovi preventivnog održavanja / Troškovi održavanja .

KPU (Ključni pokazatelj učinkovitosti) prema EFNMS-u  I05: Radni sati preventivnog održavanja / Radni sati održavanja  I06: Troškovi održavanja / Promet  I07: Sati edukacije / Radni sati održavanja  I08: Neodgodivi radni sati korektivnog održavanja / Radni sati održavanja .

KPU (Ključni pokazatelj učinkovitosti) prema EFNMS-u  I09: Planirani i terminirani radni sati / Radni sati održavanja  I10: Zahtijevano operativno vrijeme / Ukupno raspoloživo vrijeme  I11: Ostvareno operativno vrijeme / Zahtijevano operativno vrijeme .

srednje vrijeme trajanja kvarova) . srednje vrijeme do pojave kvara)  I13: Vrijeme trajanja neodgodivog korektivnog održavanja / Broj neodgodivih događaja korektivnog održavanja (MTTR – Mean Time To Repair.Mean Time To Failure.KPU (Ključni pokazatelj učinkovitosti) prema EFNMS-u  I12: Ostvareno operativno vrijeme / Broj neodgodivih događaja korektivnog održavanja (MTTF .

Shematski prikaz nekih ključnih pokazatelja učinkovitosti Total Available Time Vrijeme Vrijeme bez zahtijeva Zahtijevano operativno vrijeme bez zahtijeva Vrijeme stajanja Ostvareno operativno vrijeme Vrijeme stajanja Planirani i terminirani radni sati Radni sati preventivnog održavanja Neodgodivi radni sati korektivnog održavanja = Neplanski radni sati/vrijeme održavanja Planirano i terminirano vrijeme održavanja Ukupni radni sati održavanja Vrijeme neodgodivog korektivnog održavanja .

troškovi prodanih proizvoda) Najčešće primjenjivan KPU za cjelovitu analizu poslovanja održavanja Različitost obuhvata i rasporeda troškova kod izračuna dobiti i gubitka dovodi do različitih struktura troškova prodanih proizvoda i različitih omjera unutar strukture troškova prodanih proizvoda .Troškovi održavanja / COGS COGS (Cost of Goods Sold.