You are on page 1of 3

หมอดูจีนอี้จิง ทำำนำยอนำคตประเทศไทยหลำยครั้ง

บันทึกเมื่อ 17 พค 2553
คำำทำำนำยครั้งแรก ต้นกุมภำ 2549
ข้อแรก นำยกทักษิณจะถูกออกจำกตำำแหน่งฤดูใบไม้ร่วง (โดนปฏิวัติ 11 กย 49)
ข้อสอง ต่อมำ อิทธิพลของทักษิณจะกลับมำภำยใน 1 ปี (ตั้งพรรคพลังประชำชนเดือนสิงหำ และต่อมำ
เป็ นรัฐบำล)
ข้อสำม ก่อนถึงตรุษจีน จะมีรำชวงศ์ช้ันสูงตำย (พระพี่นำงตำยเดือนธันวำ)
ข้อสี่ ประเทศไทยจะวุ่นวำยมำกและตกตำ่ำมำก (ใกล้เคียง)
ข้อห้ำ ต่อมำ พอครบ 5 ปี (ต้นปี 2554) ประชำชนจะเรียกร้องให้ทักษิณกลับมำกอบกู้ประเทศ และเป็ น
ผู้นำำไปอีกนำน
คำำทำำนำยครั้งสอง ต้นตุลำ 2551
ข้อแรก 26-27 พฤศจิกำ จะมีเรื่องรุนแรงเกิดขึ้น (พันธมิตรปิ ดสนำมบิน)
ข้อสอง ก่อนปี ใหม่ อำำมำตย์สูงสุดจะตำย (ข้อนี้ ตีควำมผิด แต่อำจเป็ นไปได้ว่ำหมดสภำพหรือถูก
ครอบงำำหมด)
ข้อสำม จะมีนองเลือด มังกรสู้กับอินทรีย์ ท้องฟ้ ำแดงฉำน ระบอบอำำมำตย์จะสิ้นสุด บริหำรแทนโดย
คณะกรรมกำร
ข้อสี่ หลังจำกนั้น ทักษิณจะกลับมำ
คำำทำำนำยครั้งสำม ต้นพฤษภำ 2551
ข้อแรก เสื้อแดงไม่แพ้ แต่อีกไม่ก่ีวันรัฐบำลจะอยู่ไม่ได้ นำำไปส่ก
ู ำรเลือกตั้ง (ตกลงเป็ นไง)
ข้อสอง ต่อมำ ก่อนสิ้นปี อำำมำตย์สง
ู สุดจะตำย คล้ำยตรอมใจ
ข้อสำม ต่อมำ จะมีสงครำมกลำงเมืองแย่งชิงอำำนำจสองฝ่ ำย นองเลือดตำย 1-3 พันคน ประมำณ 2-3
เดือน
ข้อสี่ ต่อมำ ต้นปี 54 ระบอบอำำมำตย์จะสิ้นสุด เกิดสำธำรณรัฐไทย
ข้อห้ำ ต่อมำ ต้นปี 54 ทักษิณจะกลับมำ ยกมำให้อ่ำน 2 ท่อน)

(ท่อนที่1)................................................................
กำรติดต่อสื่อสำร จะใช้ควำมหมำยจำกอิทธิพลของภพที่ 3 ทำงโหรำศำสตร์เรียกว่ำ "สหัสัชชะ"
แปลว่ำกำรติดต่อ สื่อสำรให้สำมำรถอำจรู้เป้ ำหมำยได้
ในที่น้ี ก็ต้องพิจำรณำช่องที่ 3 เห็นว่ำมี จันทร์อยู่ในนั้น(เครื่องหมำยจันทร์ครึ่งเสี้ยว) หมำยถึง
หญิงขำวท้วมหรืออ้วน จันทร์ ณ เวลำนั้นอยู่ในรำศีสิงห์เป็ นรำชำโชค
แสดงให้เห็นว่ำเป็ นผ้ห
ู ญิงที่มีอำำนำจใหญ่กว่ำอำทิตย์ เพรำะรำศีสง
ิ ห์เป็ นรำศีของอำทิตย์แต่
อำทิตย์ ณ เวลำดังกล่ำวได้ดับแสงไปแล้ว
เนื่ องจำกอำทิตย์ได้จรเข้ำเสวย มรณะนวำงค์ หรือ นวำงค์แห่งกำรแตกดับอยู่ท่ีรำศีพิจิก แสดง
ว่ำอำทิตย์เจ้ำของรำศีสิงห์ไม่มีอำำนำจ แต่จันทร์กลับมีอำำนำจยิ่งกว่ำ
และจันทร์น้ี เป็ นจันทร์ท่ีได้รับพลังเสริมทำงลบจำกเกตุหมำยถึงควำมคิดแหกคอก ผิดศีลธรรม (
เกตุ เครื่องหมำยโอเมก้ำกลับหัว)
ซึ่งขณะนั้นอยู่ในรำศีกรกฏอันเป็ นรำศีท่ีเป็ นเกษตรของจันทร์(ที่อยู่ของ จันทร์) จึงเป็ นวินำศนะ
กับจันทร์ซึ่ง ณ เวลำนั้นจรไปอยู่ในรำศีสง
ิ ห์
แปลควำมหมำยโดยรวมว่ำ หญิงที่มีควำมวิปริต หรือ หญิงไม่มีศีลธรรม ผู้ไม่คำำนึ งถึง
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี แต่มีอำำนำจบำรมี เป็ นผ้ป
ู ระสำน
หรือทำำให้เกิดกำรกระทำำใด ๆ อันทำำให้เกิดผลกำรโปรดเกล้ำฯ ให้นำยอภิสิทธิ ์ เป็ นนำยก
รัฐมนตรี
(ท่อนที่2)................................................................
ลัคนำของเหตุกำรณ์(ตัวคล้ำย ญ หญิง) สถิตย์รำศีเมษ อันเป็ นรำศีของทหำรคือดำวอังคำร
(เลข๓) และเป็ นแม่รำศีทวำรแห่งธำตุท้ัง๔ แสดงให้เห็นว่ำ
ผลของประกำศ(ปฎิวัติประชำชน) ทำำให้มีอำำนำจเหนื อกองทัพหรือทหำร อย่ำงถำวร (เพรำะ
ประกำศในขณะที่ดำวอังคำร(๓) ดับ ในรำศีกรกฏ

กำรเจริญเติบโตขยำยตัวของพลังมวลชนในแนวควำมคิดใหม่ จะกลำยเป็ นจุดหลักในกำร เปลี่ยนแปลงระดับมหัพภำค(Great+เสำร์+Start =ช่องที่4=พันธุ) 2.ซึ่งในขณะเดียวกัน ดำวอังคำร(๓)=กองทัพหรือทหำร จรไปเป็ นนิ จ(นิ จ แปลว่ำ ดับสูญ)ในรำศี กรกฏ หมำยถึงทหำรไม่มีอำำนำจ แม้ว่ำจะไปอำศัยอยู่กับดำวจันทร์ซึ่ง เป็ นเกษตร(เกษตร=มีอำำนำจสมบูรณ์) ก็ตำม แปลควำม หมำยว่ำแม้ว่ำจะมีหญิงอ้วนขำวท้วมที่มีอำำนำจสมบูรณ์ให้กำรหนุนอำำนำจ ทหำรอยู่ แต่เนื่ องจำกอังคำร(ทหำร กองทัพ เป็ นนิ จ=ดับ) จึงทำำให้ดำวจันทร์ซึ่งมีอำำนำจสมบูรณ์น้ันเสื่อม ถอยจำกอำำนำจอันเคยมี คือกลำยเป็ นกำรทำำลำยตัวเองไป และเป็ นกำรเสื่อมถอยอย่ำงถำวร(เกษตร=ถำวร) เมื่อดับ จึงเป็ นกำรดับอย่ำงถำวร หรือ ดับ อนำถ :::: ผลที่ตำมมำกับประเทศใน อนำคตอันใกล้ ::: 1.โดยระยะเวลำโคจรของดำวรำหู และ ดำวเสำร์ จะเนิ่ นนำน นั่นหมำยถึงสถำนกำรณ์จะบำน ปลำย และรุกลำม ไม่อำจสำมำรถหยุดยั้งได้ ตรำบเท่ำที่ดำวเสำร์ยังโคจรอยู่ในรำศีกันย์ และ รำหูจะเข้ำสู่รำศีกุมภ์ซึ่งซำ้ำหนักกว่ำเดิม เหมือนลิงพันแห ยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง หมำยเหตุ :::: สำำหรับท่ำนที่อ่ำนแล้วไม่เข้ำใจ คงเนื่ องมำจำกกำรไม่สันทัดในส่วนของ เครื่องหมำย แต่กำรตีควำมต่ำง ๆ นั้น ทุกท่ำนสำมำรถใช้มำตรฐำนของตำำรำใด ๆ ในเรื่องเรือน ภพ กุม โยค ก็จะสำมำรถกระจ่ำงในส่วนที่ไม่ได้บรรยำยไว้ ณ ที่น้ี แต่คิดว่ำคงเป็ นแนวทำงที่จะ ชี้ให้เข้ำถึงศำสตร์อันเป็ นลิขิตของฟ้ ำ ได้อย่ำงไม่ยำกเกินไปนัก สิ่งที่จำำเป็ นต้องกล่ำวถึง และถือว่ำเป็ นตัวชี้วัด ควำมล่มสลำย ควำมอยู่รอด ชัยชนะหรือควำม พ่ำยแพ้ นั่นก็คือ ช่วงเวลำที่เกิดเหตุกำรสลำยชุมนุมที่สะพำนผ่ำนฟ้ ำ สี่แยกคอกวัว ในเวลำนั้น แกนนำำคนเสื้อแดงบนเวทีได้ " ประกำศปฏิวัติประชำชน " ซึง ่ ถือว่ำเป็ นปรำกฏกำรณ์สำำคัญ ที่ สมควรนำำมำศึกษำและวิเครำะห์เป็ นอย่ำงยิ่ง คือ เมื่อนำำเวลำดังกล่ำวมำสนธิ ด้วยคัมภีร์ปรำบไตรภพ ฉบับสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช(เป็ น คัมภีร์ใช้สำำหรับกำรยกทัพ หรือกำรสงครำมโดยเฉพำะ) จะเห็นลักษณะกำรโคจรของดำวดังนี้ ลัคนำของเหตุกำรณ์(ตัวคล้ำย ญ หญิง) สถิตย์รำศีเมษ อันเป็ นรำศีของทหำรคือดำวอังคำร (เลข๓) และเป็ นแม่รำศีทวำรแห่งธำตุท้ัง๔ แสดงให้เห็นว่ำ ผลของประกำศทำำให้มีอำำนำจเหนื อ กองทัพหรือทหำร อย่ำงถำวร (เพรำะประกำศในขณะที่ดำวอังคำร(๓) ดับ ในรำศีกรกฏ ซึ่งในขณะเดียวกัน ดำวอังคำร(๓)=กองทัพหรือทหำร จรไปเป็ นนิ จ(นิ จ แปลว่ำ ดับสูญ)ในรำศี กรกฏ หมำยถึงทหำรไม่มีอำำนำจ แม้ว่ำจะไปอำศัยอยู่กับดำวจันทร์ซึ่งเป็ นเกษตร(เกษตร=มี อำำนำจสมบูรณ์) ก็ตำม แปลควำมหมำยว่ำแม้ว่ำจะมีหญิงอ้วนขำวท้วมที่มีอำำนำจสมบูรณ์ ให้กำรหนุนอำำนำจทหำรอยู่ แต่เนื่ องจำกอังคำร(ทหำร กองทัพ เป็ นนิ จ=ดับ) จึงทำำให้ดำว จันทร์ซึ่งมีอำำนำจสมบูรณ์น้ันเสื่อมถอยจำกอำำนำจอันเคยมี คือกลำยเป็ นกำรทำำลำยตัวเองไป และเป็ นกำรเสื่อมถอยอย่ำงถำวร(เกษตร=ถำวร) เมื่อดับ จึงเป็ นกำรดับอย่ำงถำวร หรือ ดับ อนำถ .กำรเปลี่ยนแปลงระดับผ้น ู ำำประเทศ จะถูกเปลี่ยนแปลงด้วยระบบหรือกฏเกณฑ์ท่ีจัดทำำขึ้น ใหม่ ด้วยควำมเป็ นธรรมและสมดุลยภำพ(อำทิตย์+พุทธ+พฤหัส) อย่ำงฉับพลันทันทีเหมือน กำรระเบิดของแก๊ส(เครื่องหมำยฮีเรี่ยม) ทั้งหมดที่กล่ำวคือควำมหมำยของดำวในช่องเลข 10 วงนอก ซึ่งจะเห็นว่ำตัวฮีเรี่ยม(แก๊ส) มีอยู่ในช่อง 10 วงในอยู่แล้ว เรียกว่ำเชื้อประทุมีอยู่ก่อน พร้อมระเบิด ก็ประจวบเหมำะในเหตุกำรณ์ 10 เมษำยน 2553 คือกำรระเบิด(อำทิตย์ คือไฟ + ฮีเรี่ยม H คือแก๊ส=ระเบิด หรือเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันที) 3.

นี่ เป็ น ลิขิตของฟ้ ำ หรือ อำญำจำก " พระเจ้ำ " กันแน่ ก็ขอให้ติดตำมเหตุกำรณ์ไม่นำนเกินรอ จะได้คำำตอบนี้ อย่ำงกระจ่ำงด้วยตัว ท่ำนเอง หมำยเหตุ :::: สำำหรับท่ำนที่ใฝ่ ในกำรศึกษำค้นคว้ำด้ำนโหรำศำสตร์พง ึ ทรำบว่ำ ในกำรวิเครำะห์เรื่องกำรสัป ยุทธ สงครำม หรือ กำรรบที่หวังผลแพ้ชนะนั้น จะต้องใช้คัมภีร์เฉพำะเหมือนกับกำรถำกหญ้ำ ย่อมไม่ใช้กระบี่ ฉะนั้นท่ำนที่ต้องกำรจะรู้ผล หรือควำมเป็ นไปของเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น ก็ต้องใช้ ตำำรำ และคัมภีร์เฉพำะส่วนนั้น ๆ เป็ นเครื่องมือในกำรพิจำรณำอ่ำนวิเครำะห์จึงจะตรงต่อควำม เป็ นจริงที่เกิดขึ้น หรือที่จะเกิดต่อเนื่ องจำกผลในปั จจุบันนั้น ๆ ได้อย่ำงไม่ผิดพลำด ...!! สรุป ::: กำรเปลี่ยนแปลง หรือ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นจะเป็ นแบบเฉียบพลันทันทีชนิ ดคำดไม่ถึง แต่จะเป็ น ไปอย่ำงถำวร และจะไม่มีกำรหวลกลับคืนมำเป็ นอย่ำงที่เคยเป็ นอีกเลย (อ่ำนจำก ดำวจันทร์ เป็ นเกษตร=ถำวร กุมอังคำร=ทหำร เป็ นนิ จ=ดับหมดอำำนำจ มีดำวมฤตยู=ดำวปฏิวัติ เปลี่ยนแปลง แบบระเบิดลง คือตูมเดียวหำย) ที่กล่ำวมำทั้งหมดนี้ เพื่อให้นักโหรำศำสตร์และผู้สนใจใฝ่ รู้ จะได้บันทึกไว้เป็ นประวัติศำสตร์ สำำหรับบำงท่ำนที่อำจมีข้อสงสัยลึก ๆ อยู่ในใจว่ำ .ในส่วนต่อมำคือ ดำวเสำร์(เลข๗)กุมดำวรำหู(เลข๘) เสำร์=มวลชน รำหู=อำำนำจมืด เป็ นวินำศ นะกับลัคนำ นั่นหมำยถึงมวลชนสำมำรถทำำลำยอำำนำจมืดได้อย่ำงเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ หรือ อำำนำจมืดที่เคยมีไม่อำจจะปิ ดบังหรือใช้ให้เกิดผลต่อไปได้ หรือ ควำมชั่วหรืออำำนำจมืดถูก ประชำชนเปิ ดเผย จึงไม่สำมำรถแสดงผล หรือใช้ได้อย่ำงที่เคยเป็ น(วินำศนะแปลว่ำไม่อำจ แสดงผลอย่ำงเปิ ดเผย) ชัยชนะของมวลชน จะอยู่ท่ีกำรนำำควำมลับหรือสิ่งชั่วร้ำยใด ๆ ที่ได้กระทำำไว้ในอดีตเก่ำ ๆ จะ ถูกนำำมำเปิ ดเผยต่อมวลชนเพื่อต่อต้ำนอำำนำจมืด นี่ เป็ นกำรอ่ำนตีควำมจำกดำวเกตุ(เลข๙) หมำยถึงเรื่องรำวเก่ำ ๆ ในอดีต เรื่องอนุรักษ์นิยม อยู่ ร่วมกับ ดำวพุทธ(เลข๔) หมำยถึง คำำพูด ข่ำวสำร ข้อมูล เข้ำไปอยู่ในรำศีของดำวเสำร์(เลข๗) หมำยถึงมวลชนเล็งกันกับดำวจันทร์(เลข๒) และดำวอังคำร(เลข๓คือกองทัพ.Action เป็ นนิ จ คือทำำไรไม่ได้ ไปไม่เป็ น) จึงแปลได้โดยสรุปรวมว่ำ ชัยชนะที่เกิดขึ้นจะเกิดจำกกำรนำำข้อมูลออกเผยแพร่สู่มวลชน เพื่อ สยบให้ดำวอังคำรไม่สำมำรถ Action ได้ด่ังที่เคยเป็ นมำในอดีต กำรเปลี่ยนแปลง และกำรเข้ำสู่จุดอัปยศพ่ำยแพ้ของ ดำวจันทร(๒) และดำวอังคำร(๓) จะถูก แก้ไขโดยดำวมฤตยู(๐) นั่นคือกำรปฏิวัติเท่ำนั้น...