You are on page 1of 2

TEST CHEMIA ± Substancje i ich przemiany

IMI I NAZWISKO: KLASA: 1. Wska zestaw, w którego sk ad wchodz wy cznie zwi zki chemiczne. a) tlenek magnezu, woda, siarka, chlorowod ór b) potas, wodór, o ów, mangan c) amoniak, tlenek sodu, woda, tlenek magnezu d) mied , siarkowodór, argon, tlen
2. Wska zestaw symboli chemicznych zawieraj cy tylko symbole chemiczne metali. A. K, Ca, S, Fe, P C. Ba, Sn, C, Cl, Hg

B. Na, Mg, Cu, Pb, Zn

D. N, Ne, S, P, Cl

3. Uzupe nij podane reakcje, podkre l substraty, okre l typ reakcji chemicznej: a) tlenek srebra -> ««««««+««««««« b) siarka + tlen -> «««««««««««««« c) tlenek miedzi + «««««««-> tlenek wodoru + ««««« a .................................. b) .................................. c) ................................. ..
4. Na przyk adzie podanych ni ej w a ciwo ci rozpoznaj, o jakim gazie mowa: a) bezbarwny, bezwonny, pierwiastek chemiczny, s abo rozpuszczalny w wodzie, stanowi cy 78% obj to ci powietrza «««««««««««..

b) bezbarwny i bezwonny pierwiastek chemiczny, s abo rozpuszczalny w wodzie podtrzymuj cy palenie i stanowi cy produkt fotosyntezy - «««««««««« c) bezbarwny i bezwonny zwi zek chemiczny, do w wodzie, stanowi cy substrat fotosyntezy, nie - «««««««««««.. dobrze rozpuszczalny podtrzymuj cy palenia.

azot (N), dwutlenek w gla (CO 2), tlen (O 2) 5.Wska poprawne doko czenie zdania Powietrze jest: a) mieszanin jednorodn o sta ej zawarto ci pary wodnej i tlenu. b) mieszanin niejednorodn o sta ej zawarto ci tlenku w gla(IV) i pary wodnej. c) mieszanin jednorodn gazów, o sta ej zawarto ci azotu i tlenu. d) mieszanin niejednorodn gazów, o sta ej zawarto ci azotu i tlenu. 6. Podkre l nazwy procesów, które zaliczysz do reakcji chemicznych: topnienie parafiny, spalanie magnezu, fotosynteza, odparowanie wody podczas ogrzewania, rozk ad wapienia podczas ogrzewania. 7. W podanych równaniach zaznacz pierwiastki, zwi zki chemiczne, substraty i produkty. tlenek rt ci (II) tlen + rt

magnez + dwutlenek w gla wodór + tlen woda

tlenek magnezu + w giel

Z t tl t jl j i ¤¨ ¨¥ ¨§ £¦ ¨ l ¥¨ £ ¥¢  ¨¦ ¨© ¨§  ¤©£  ¡¦¨¥ ¢ § £¥   §¦ ¥ £¦¥¤£ ¢¡  ....8............... i i . j i . S i i i i i ji i t i ................ ..................... ............... K tl tl i t 9.............. i ....... ...... i j l l . .. i t ji ........... i j i i .. l mi i ...................... t . i l ji j l mi i i . . i ..... ...................................... 11...... i t i................ i 10..... i ................... tl . .......... tl ........... l i ... 1 .