P. 1
Dali Postoje Stvari Koje Ne Postoje

Dali Postoje Stvari Koje Ne Postoje

|Views: 23|Likes:
Published by Ivan Alar

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ivan Alar on Dec 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2011

pdf

text

original

Prema istraæivanju koje je 1981. godine obavio Galupov institut, 95% Ame-
rikanaca je åulo za NLO, 57% veruje da oni postoje kao vanzemaljska tvore-
vina, a 9% åak misle da su ih bar jednom u æivotu videli.

Osnovna prednost UFOloga je njihova brojnost; teško je sumnjati u
nešto u šta veruje tako veliki broj ljudi. Sledeña pogodnost koja im ide “na
ruku” je oåigledna naklonost medija, i to ne toliko televizije i radija koliko
štampe. Izgleda da je senzacionalizam, koji je prisutan u svim svedoåenjima
ili dokazima koje iznose UFOlozi, veoma potreban štampi u konkurentskoj
borbi protiv elektronskih medija. Osim toga, postoje dve specifiånosti koje
nudi štampa, a koje idu u prilog UFOlozima. Prva je prenošenje (åesto ro-
mansiranih i doteranih) izjava oåevidaca u pisanoj formi, tako da åitalac ne
moæe intuitivno da ih proceni i da donese sud o stepenu njihove objek-
tivnosti (jer nedostaje vizuelni
kontakt, koji je svojstven televiziji
a ne štampi), a druga novinska fo-
tografija koja je nesavršena, pa je
dobro došla za prezentovanje uvek
pomalo mutnih i nedefinisanih
snimaka NLO-a.

Ašta sami UFOlozi koriste
kao dokaze da su u pravu? Prvo,
to su izjave svedoka, åesto prañene
podacima o njihovom društvenom
statusu. Zatim fotografije i filmovi

15

NLO

koji su, doduše, åesto neoštri, ali su u saglasnosti sa svedoåenjem. Takoðe,
kao argument koristi se i nedostatak åinjenica koje bi skeptici trebalo da iz-
nesu u cilju obaranja “dokaza”.

Teško da ñe se ova debata, koja ponekad åak prelazi granice pristojnosti,
ikad završiti - osim ako se jednog dana na Zemlju spusti vanzemaljska letili-
ca sa inteligentnom posadom, kontaktira sa ljudima i to bude prañeno snim-
cima i fotografijama koji su jasni i nedvosmisleni. Još ako nam ostave i “pok-
lone” i ako nauka doðe do istorijskih i tehniåkih saznanja o civilizaciji koja
nas je posetila, svi ñe biti zadovoljni. Ostañe samo eho rasprave - UFOlozi ñe
ponavljati “mi smo oduvek govorili...”, a (bivšim) skepticima ostañe samo da
gunðaju “sadnas jesu posetili, a onda je to bila samo mašta...”

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->