You are on page 1of 18

Nekoliko slavnih citata

Albert Einstein
1879: ro en u Ulmu, Nema ka 1955: Umro u Princetonu, USA

astrofizi ar. nije bio samo jedan od najve ih genija u istoriji. otac teorije relativiteta. nego tako e i ovek od duha i pera. Evo nekoliko njegovih jedinstvenih misli i najslavnijih citata: .Albert Einstein.

a ni te ne funkcioni e. a niko ne zna za to. Praksa je kad sve funkcioni e.Teorija je kad se sve zna. .

Nauka bez razboritosti je kao igra na lutriji. izla e opasnosti da izgubi sve to je ulo io. naime. Nau nik se. .

nego oni koji ga nastoje unaprediti i oni koji ne rade ni ta.Svet ne e upropastiti oni koji ine zlo. .

bez zaustavljanja .da se ne izgubi ravnote a .ivot je kao vo nja biciklom: treba neprestano i i napred. .

. . nikakav napredak..Nikakva otkri a. nikakva nauka ve odavno ne vode ra una o tome da li negde postoji jedno nesre no dete.

Nikad ne mislim na budu nost. ona ionako dolazi vrlo brzo«.. .

. dok se sa malo ma te mo e napraviti sve. ali ni ta ne napraviti.Ma ta je mnogo va nija od znanja. Mo e se sve znati.

.Postoje samo dve beskona ne stvari: svemir i ljudska glupost « ali za svemir ba nisam potpuno siguran.

. nego u svim ma inama koje su izmislili ljudi.Ima vi e savr enstva u obi noj kapi vode.

Ako se desi da jednoga dana nestanu sva stabla. . oveku e preostati samo njegovo geneolo ko stablo (rodoslov) da nad njim pla e.

koju je na svetu najte e razumeti.Ja mislim da je stvar. na in na koji je izra unat porez na finansijskom formularu. .

Daleko je te e razbiti predrasudu nego atom. .

pa ni iskustvo. .Najva nije za nau nika nisu njegove diplome. niti broj godina njegovog nau nog rada. nego sasvim jednostavno ² njegova intuicija.

. nau na otkri a su esto kao sekira u rukama patolo kog kriminalca.Na alost.

Obrazovanje. . to je ono to ostane kada osoba zaboravi sve to je nau ila u koli.

ali sam siguran da e se u etvrtom ratovati pra kama i kamenjem. .Ne znam koje e se oru je koristiti u tre em svetskom ratu.