You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 11 sierpnia 2000 r.
TREÂå: Poz.: USTAWA 787 — z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o pracownikach urz´dów paƒstwowych ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 788 — z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4060 789 — z dnia 30 czerwca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia ∏ódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4063 790 — z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dysponowania rezerwà ogólnà bud˝etu paƒstwa   . 4068 791 — z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie b´dàcych cz∏onkami korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnionych w urz´dach administracji rzàdowej i pracowników innych jednostek  .   .   .   .   .   .   .   .   . 4069 792 — z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad zaliczania zobowiàzaƒ offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprz´tu wojskowego na poczet wartoÊci umowy offsetowej i wielkoÊci mno˝ników dla zobowiàzaƒ offsetowych bezpoÊrednich i poÊrednich   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4072 793 — z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4074 ROZPORZÑDZENIA: 794 — Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci dla niektórych jednostek nie prowadzàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4075 795 — Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie agencji celnych i agentów celnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4075 796 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia przejÊç granicznych, na których jest dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4077 797 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 2 sierpnia 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów apelacyjnych, sàdów okr´gowych i sàdów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4077 798 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania nale˝noÊci z tytu∏u zwrotu kosztów podró˝y s∏u˝bowych radnych województwa 4080 799 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania nale˝noÊci z tytu∏u zwrotu kosztów podró˝y s∏u˝bowych radnych powiatu   . 4081 800 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania nale˝noÊci z tytu∏u zwrotu kosztów podró˝y s∏u˝bowych radnych gminy   .   . 4082 801 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lipca 2000 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków ˝eglugi Êródlàdowej   . 4083 OBWIESZCZENIE 802 — Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lipca 2000 r. o sprostowaniu b∏´dów   .   .   . 4084   .   . 4058

Nr 66