You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 kwietnia 2001 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE 387 — Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad sporzàdzania kwartalnych i rocznych sprawozdaƒ finansowych przedstawianych organowi nadzoru przez zak∏ady ubezpieczeƒ, formy tych sprawozdaƒ oraz sposobu potwierdzania przez zarzàd zgodnoÊci tych sprawozdaƒ ze stanem faktycznym . . . . . . . 2265 OBWIESZCZENIA: 388 — Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych . . . . . . . 2390 389 — Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o Komitecie Badaƒ Naukowych . . . . . . . . . . 2409

Nr 33

387
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad sporzàdzania kwartalnych i rocznych sprawozdaƒ finansowych przedstawianych organowi nadzoru przez zak∏ady ubezpieczeƒ, formy tych sprawozdaƒ oraz sposobu potwierdzania przez zarzàd zgodnoÊci tych sprawozdaƒ ze stanem faktycznym. Na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zasad sporzàdzania kwartalnych i rocznych sprawozdaƒ finansowych przedstawianych organowi nadzoru przez zak∏ady ubezpieczeƒ, formy tych sprawozdaƒ oraz sposobu potwierdzania przez zarzàd zgodnoÊci tych sprawozdaƒ ze stanem faktycznym (Dz. U. Nr 166, poz. 1215 i z 2000 r. Nr 15, poz. 183) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w § 1: a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „roczne sprawozdanie finansowe” dodaje si´ wyrazy „przekazywane organowi nadzoru”, b) w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „roczne sprawozdanie finansowe” dodaje si´ wyrazy „przekazywane organowi nadzoru”; 2) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Kwoty wykazywane w sprawozdaniu finansowym i za∏àcznikach podaje si´ z dok∏adnoÊcià do tysiàca z∏otych, wielkoÊci procentowe zaÊ — z dok∏adnoÊcià do setnej cz´Êci procentu, z tym ˝e wyliczenia marginesu wyp∏acalnoÊci podaje si´ z dok∏adnoÊcià do czterech miejsc po przecinku.”; 3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. 1. Kwartalne sprawozdanie finansowe zak∏adu ubezpieczeƒ przedstawia si´ organowi nadzoru nie póêniej ni˝ w terminie 40 dni od ostatniego dnia kwarta∏u roku kalendarzowego, na który zosta∏o sporzàdzone. 2. Roczne sprawozdanie finansowe zak∏ad ubezpieczeƒ sporzàdza na koniec roku kalendarzowego, uwzgl´dniajàc zbadane przez bieg∏ego rewidenta sprawozdanie finansowe, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107,