You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 10 wrzeÊnia 2002 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1217 — z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów stanowisk majàcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej, szczegó∏owych warunków i trybu nadawania uprawnieƒ dla osób, które mogà byç zatrudnione na tych stanowiskach, oraz szczegó∏owych warunków i trybu nadawania uprawnieƒ inspektora 0ochrony radiologicznej   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9269 1218 — z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wartoÊci poziomów interwencyjnych oraz poziomu zawartoÊci substancji promieniotwórczych w ska˝onych w wyniku zdarzenia radiacyjne0go ˝ywnoÊci, wodzie pitnej i paszach   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9283 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1219 — z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie okreÊlenia granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych przejmujàcych portowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a tak˝e kryteriów i warunków przej´cia portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez w∏aÊciwe graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9290 ROZPORZÑDZENIA: 1220 — Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie wymagaƒ technicznych i metrologicznych, którym powinny odpowiadaç taksometry elektroniczne   .   .   .   . 1221 — Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie okreÊlenia wykazu paƒstw, w których wydane dokumenty w zakresie ˝eglugi Êródlàdowej uznawane sà na zasadzie wzajemnoÊci przez dyrektorów urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej   .   .   .   .   .   .   . 1222 — Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie okreÊlenia kategorii pracowników urz´dów ˝eglugi Êródlàdowej uprawnionych do wykonywania zadaƒ inspekcyjnych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1223 — Ministra Infrastruktury z dnia 5 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie planu numeracji krajowej 0dla publicznych sieci telefonicznych   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1224 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia sàdów wojskowych oraz okreÊlenia ich siedzib i obszarów w∏aÊciwoÊci 1225 — Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji powo∏anych do kontroli jakoÊci surowców u˝ywanych do produkcji Êrodków farmaceutycznych i leków   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9291 9298 9298 9299 9328 9328

Nr 145

1217
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów stanowisk majàcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej, szczegó∏owych warunków i trybu nadawania uprawnieƒ dla osób, które mogà byç zatrudnione na tych stanowiskach, oraz szczegó∏owych warunków i trybu nadawania uprawnieƒ inspektora ochrony radiologicznej. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 1) rodzaje stanowisk w jednostce organizacyjnej, majàcych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeƒstwa jàdrowego i ochrony radiologicznej;

Related Interests