DAVID LE BRETON

ANTROPOLOGIACORPULUI

$r
MODERNITATEA

Traducere de Doina LIC.(

d Anthropologie cors et noder it' Titlul originalDavid Le Bretorr, de Unive$itaires Fmnce : o - 1990Pressos Fditurii edi!iisinI re.'ervale aceslci asupr.r @-2002:ToatcdreDturile nr ap Mocloni. o^. 3.lel fax: AM {RaoRD, slr.Alc\andru ROMANIA .964, 1900- Timigoara, 02561203 r! e-mril: officc@amLord rc web site : www,amarcord

**r II
ED IT URA AMAR CORD
Timi$oara

2002

: Scria CIMP DITSCHIS
Bt3rlimjc^ CbarR^t ". IjNTERS|TARA

aucu8J$r'i

BIBLIof.rtr'"i,.a'tji.T,'TL S@ta]lOCIF DE s,i/,ala: ;,NTAsoctALA
J(jC L E'5

INTRODUCERE

\\N$i1[\tri1$l\tr\i$\$tt

Acestshrdiu constituie o analiziantropologicnsociologicl se ca a ti lumii modeme,luind coryulcafu dliuzitor Sintaici in oglindauei societiti date,societatea noastri, citeva capitoleposibile ale unei anuopologii corpului.Este a vorbati deo antopologieaprezentului, preiaadesea care qi ,palea"'etnologiei a isto ei,p€ntu a aprecia, dintr-un unghi ilsolit qi adesea fertil un numdrde practici, de mai discu$ud, reprezenttui deimaginarii, purfndin disculie de corpuldin 9i perspectiva modernitedi. Corpul rcprczinti o temd deosebitde propice peDtruanaliza antropologicd, deoarece apa4me- drepnfi depline. cu ideatiti$ omului. FerecorpulcaresA-r chip.omulnu arexistarfrreiinsearme deaun a reducecontitruulumeala corpyrin simbolistica pldare o propune2) qi corporala,Jar tatamentulsocial cultural cnruiaI ExislenFomului€ste Tcestai sesupune. imaginile redau ce-i consistenla ascunse. valorile distinctive, toate vorbesc, rindultor,despre ne la persoani despre gi varialiilepecaredefi|1ilea 9imodurilesaledeexister4e crmosc sa Ie de lao shucturisocial.d alta Fiindci s€aflain centul actiuniiindividuale la
I Cf Georges Balandiet ddtaur. le Pauvoir modemiti,Fayard, et 1987 . C 'z I David L€ Brcton,Za rociologiedu corps,Pais,PUF,,,Quesais-je?',1992.

probabilalreginei : de Nefetiti, 1365 1349i. [Ir. CopeftaTors femeie, Consilier editorial: lon NicolaeAnghel

D,{VID LF BRETON

_--

al3srar_ocllLoBrclllji

pERNrrArEA

de corpul constitllie modalitate o alsimbolis ului socral, sicoiectile, aprczeitului. pcnt[L lluibundinlc]cgere o deosebi! analiz:i, 1lnpact cuur mai cii Ftui indoiald nimicn este mistqlosin ochiiomuluidecit s-a stilul societate straduit,'irr propduluicory. liecare consistenla $i p in an enigme mare care calacteristic, dearuraspuns meacestei se Dar c illeles delasine. evidenla adesea omul.Coq)ulpare seancoreazd Antropologul ca,,in centul a calea mai scurta misterului. cea $tie Jabds, alldvidd", se exeinplardlui Edmonil a exprimarea evidentei, dupe il pe adicatu1 clcuzetal sensului, careliecaresocietate colcepein stil doar p vilcafamiliaripe de considerate atare ca propriu, evidenle cu e nedune rcpentrli este care susciti. o Ceeace evidenldpentruunul, in vizirmii Fiecare societatc, cadrul lipsi deirrtelogere. altul,dacd chiar nu aslrpla coryului: singulard lumii, delineo cu[oa9tere saleasupra sale performaniele, corespondenlele etc.Eaii ddsens consltuenfele, $i privind privind coryulsinttributare concepliilor valoare. Concapliile la omuldecorpulseu, societdli separe nu pelsoana. Astfel,nuneroase In atitdefamiliaroccidentalului. societitiletadilionale, moduldualist MateriilepdmocedauconsistenJd de corpulnu sedistinge pe1.soani. natudi.Intreom, cosmosului, care omuluisintaceleasi dauconsisten€ cumotivegiculoridifedte, se lumeqiceilalgi, intindeaceeagi lesdturi, (cap.l). comund care nodificd delocstlxctura nu gi este , Coryulmodem dealtordin.El implicdruphuadintresubiect dintresubiect cosmos de ceilalli(o structurisocialS tip individualist), 5i in (nateriile prirnececompun colpuinu aunici o corespondente alti gi un parte),dintresubiect sineinsugi(a avea corpmaimult decita fi este propriul corp).Corpuldetip occidental un loc al cezrrii, cadrul panea indivizibil[ a El al ego-ului. constifirie obiectiv suveranititii de subiectului,,,factorul individualie"@.Durkheim)incolectivitifle dMzilmesociali. caractgrizatepdn de achrale desplecorpsintlegate acceptarea noastre Concepliile .4 unei sociald, aparifia gindiriralionale de ca idAividualismului structLrfd populare progresiv tradifiilor al pozitive laice gi naturii, regresul de asupm troastre, care in rnedicinei, constihrie, societi,tile locale, qideistoria dar intrucitvaoficiali a corpului,Celecarei-au datna$ere o cunoa$tere (cap. qi3).Am incercat sd qi 2 sintcondiliilesociale culnralespecifice

of'e ln o istorica prezcntului. punind ce Jaloanele ni se par mai selnl11licati\'.e delidrea conceptii acoryului astatutuhii peltfi unet asupl fi actual acestuia. fel degencalogieiorpuluimodem, momentele al Un a cri delbdecare sintVesaliusfilosofia qi mecanicisti (cap.2 3).Tonr;i. qi rici in sociefilile noastre occidentale, domneste rul rmanjmiatea pdvj;h in a ceea este ce corp l. Conceplii difule,maimultsau mai m;t prrr in lamrli.usau e coerenle continuarinfluenleTe i, {a dlrtnenleze sa aclon medicina ffaditionald (magnetism, pe vindecitorietc.)sau cea..nouA.. iacuprulctut-d. arriculo{nedicinzi. osleopatie. homeopariietc.ttcap. 41. dinvia,ta cotidiana fi punerea este in.]o. i unels"nsiUiiteg. - ^Coryul acestui Lailceputul secol, Simmei schiga sociologie simgLtilor, G. a o a alcireiprincipiu ilrelu;m ci.in llxnina condrirlorsociaIe piculnude ce ( neapa4rn.e esle,/re ccraclenzeaze viala asLizi colidianaomuluj a modem (cap.5)? nouifiEginar corpuluJluar al a avintincnir'00.Omuloccidental /Un i'i descopera corp.iarnoura i$iunneaTA un rea drumul. ar6gind discr.fsuri aulamass media. DualismulcontgmDoran $ pmctlq cepoafiA oDune omul$i corpulsau. Avennfile mogleme omuhd aledublului cu ale s;u )i llcutdincorpun feldeatrcregolLacpivile}iurai b*asan r( fo.ma r, al dspectuluj pfacul formele. { bbdy-building. cosmer dier^a icir. erc.1. pasiunea penrueffon{mararq.jogging. surfing elc.,salr penrurisc {escaladaI|..aventura" elc.).lcrija modema penrru corp. cadrul in noastle alezate", cotstituie inductorneobosit imaginar ,,unanitdtii un de depracrici. ..Facrorde indvidr ie.. rar deja. corpul dubleaza senlrele drstnctlve. rnvaloare pune omultcap. E). Tn sociera noasre le occidenrale.lorpul repqezinta decisetturul individului. elemenrulde dileren de'distincne-di. inacelali ljere. dmp, in paladoxal, adesea mod este disociat acesta, de datoritino$tenirii dualiste ceapesd mereu asupm rac ca teriariisa occ le identale. \orbesle Se asfel. capnntr-un_cli$eu. de..eliberarea corpului... lormulare dLlrljst, tjpic ce uittrde.conditia umani corporald, ornulinseparabil corpulsiu, de de cor€ d.A ii consistentasensibjlitatea existentei in lume. sale $ ..Elibemrei co$r ui", dacA accepti se provizoriu formula, foarte e relativA. Doate Se nriila cuuturinG socieririle ca occidenlale rAninbazare o yrergere pe a
[;rj" (f. ""rlr de a percepe senzalirle ira{r.). (n. "otitudine

7

nebunului" (cap. coll\ rn crsada curcnta.nratiniria mai corpul. conrolul. Ioc azupra cdruia trebuie asigurat Corpul. qi .'lc.811. elildne corpulti. de ate $i Chestiuniledezbinrteasldzii[ public nu constiiuiedecitdezvoltalca accsteistructuri de bazi.corp €liberaf'. gnmtici. jltate prin comuhrr. omulin (cap. tchnicilor reanirruu-eal altorapal deasistenle. de cel cit I. Noileproced:rideirnagisticimedicald unitatea indisolubild sa 9). care la cu numai$tiicesi faci. pemanent evita Fdri desigur. Aura corpuluinu mai existi celpulin dela Vesalius dela primii amtomi$l $tiinla$itchnica. srer'gere rlc rirrralizar preve reacontactuluiiizic celdlalt. ftumos.elibedrii un corptinir. ceea hebuie ce a pierderea.nou5" pentu a considera dimpohivd.pacienliconectali aparate.he". permit sauabitrinilordeexemplu 7) stabilirea limitelor corpuluf'.tilor a umaoe. unui deoletdin caneraundedisecam mofi. ogesul p organe... nu fiul sauprietenul.Po.Temea noastd..p. explozia i. I Margu€rite Yourcenat l.ci doarun liumosexemplar maSintuiei omong$i. totodati. ill care decitsimbolislicii urmeresc rcalunsedetalcorpului. angoasa difirzipe care provoaci. Alte tipuri de tadijionalesau.Medici cstc corpulur.oc pdmulfn4 pentru combdtutin almorlii.p. Yo]ltrcena\ Piatru lilosafald. apleacd se impreuntr prietenul de cu medic$iel. Un prit. Frazap@gamaticd" medicina omeire3sct'. Medicina bazeazd o antropologie pe se reziduale.9). . de a : companie acoda6bolnavilortimudbuizilor. nuapa4ine riposta sociale comrmitd. al fi'agiliEii. cenu mai elafiul! sau acel poetenul al cuiva.. lji gelonului. i Marguerite a Bucure$ti. cu contlar altorsocietdtiin care alingcrcc celuilall.sa-idepbeasa Lmitelgsal rcconstruiasci.Pentrucdmedicina fEcutpariuI corpului.cuo cEdere corp.fiul acesnria.Statutuhandicapatilor in ale I fizici societatea noastri.Medicina dmine fidel5mo$tenirii vesaliene. reinviind dar speranta.acesta in uD devenind meinbru supmllunemr alomului. cinacstc nueomedicinAomului." .ron.DAVID LE BRETON A\ l R u P O L O i l \ . exernplu.situatia o marginala a.deboald. intereseazl se decorp. areugi.10).dinhecelecruciale. Jm\ i]!acotidiuna.terapiiadesea mutilante etc. sintem Dar departe deasta. intervinS se procesele Deparc5 htr-o perspectivi in sale. de reprezinra Lrna dinstructurile elementare socialit4ii. alixesizabilului.lnmirosul : sdu.tarea omul[i. Pedeo pafie. as[pracada\"ru]ui tindr.. Exc)rzind oDul la hceDutul deDrersului siu. n'mipu]irile genetlce. de sdu Un marenumir deprobleme eticedin\.).. Nu 6).'ceu||e not. a ficut pariul ea corpului.sI mearge dincolodedualism. acest in sens. sintlegate statutul de acordat corpuluiin definirea socialS persoanei a a medicina strdduic$tc reghseascd apli subformauneipuneri se sil mai subsemnul intrebdnia cceace-istala baze. seizbcgeastizj. ale Datele antopologice caror al fu ro$u constituie il separareaomului corpul sintcontestate. cepredomina practica tacit medicalitimp desecole. carc nraibineesdscape mailepede. corlului" decitdacigrijal'atA de . estirfnd caposibild ing4jirea bolii (perceputi stdin4 Sinu ca aunuibolnavcaatare. detemnarcaslruchuii qtc. adicd omulin singularitatea (cap.Medicina a corduluibaze. s-arasimila condiliaunani. devineastazi element un socialcaretulburA sensibilitaile. . fideleFoiectuluilor dea controla lumea. exemp1g5. 1999.tre a ca de arnintim de ftazaMargueritei Yo]urcenar Piatraflosofaldr. in tadiFileorientale. din istorialui personald. se care tmduce mnnct itLrddcsl oasc tutur)r sitlutiilor. sa li medicina se strAduiesc. pacien!in st re vegetativd cronice timp deluni sauchiarani. in mi$care incearc5.II8 [ed. Firimi..foarteapropiat Vesalius.eliberarea corpvafi disperut. acesta este . o R P r L l I l l M n I ) I I { \ t T A l l A (plocfcare parentalitilr prelevarea transplafuldc asistritar. din mcdicul. nudebolna/ Aici seafldorigineaa numeroase dar derzbateri conterrynrang etice legate cretterea de imf. trad.Ea $i medicina indeperteazA ingrijireasaomulbolnav.pe o cunoa$tem car€ astezi. adicl pertu ceingrije$te pulinun de mai pimaimult o boale. eledeclar4eaze dar inepuizabild aimaginarului actorilor(cap. cindZenon.Radicala prmere sub semnulin&ebdrii a noliuniidepersoand. relalia lui cuincon$tientul. prctezele ).ireproqabil punctdcvgdere din fizic (cap..prin dezbaterile bolnav ea publice pecarclesuscitaj revenireabrutaleceluirespins omul(eutanasie. Dacd existirrn. EdituraUniv€rs. va exlsta. pentrua nu considera decitprccesele organice ce aulocin el.lrc all. clasice facedin corpun alter ego al omului.pentruci il a desparte ompentma-lingiji.ortantsi medicinei in domeniulsocialgidespecificitatea concepliei asupra sale omului. aceea$i se sd-limite. paradoxalS. gxact t_algaze.alimbdtinirii.Sanda Oprcscu.. erenrnllt. traduce modesenlial in dsunetulsocial medicinei al devenite dintre una institutiile cfltruzitoare modemitdlii.

intr-unsistem valonde lhltldeceilallioameni. 9i limpezesc aspectele acestei cercetari..Colaborarea a pe caleatnavuFopentu a introduce umane programa in $tiinfele facultSlii medicinA doveditdeosebit bogate destimulativA.Doresc sf. legate acesta tributare de sint Reprezentirile corpului cunottinlele $i lumii$i.sub in 131. carea fa.'Reprezentirile in detenninad cadrul atribuie corprui opozilie sociale pE4i general societiliifEle numesc diferitele cel coDpun al simbolisrnului pdtrund in pe relaliile.DiogCne". : lAXl .in cadnrl dinun5" unci celei uneivizirui asupra socialq I[ci sttrri simbolicd" orealitale nu Corpul rcF€zindo construclie tlcliliri apenoanei. loculin cosmos in ecologia sau determird Chiar apli€ata. Philippe pentru Crosbois nrtrneroasele discutii avute. DacAo cafie constituieintreprindere o solitaE.DA\ ID LE tslIETUN palte.Diogdne".irl.ti armornedumerfti apropiate. lao societiatealta. pi si-i ce l !ii|rc. It nlitn e e! Renaissante auttsourcesd ine repr4entation no.smele intreprinderi unei pe carc a incelal stlllt leze prezenta nu prin s-o u ei RAmir\desigur. olflrctcrul I llzolo prezentate aceastl pentnr pdmi paneaufostpropus€ infia oari. 5i AqmaidodselemulFrrnesc AlainGras. rturrrT)r. Propda-iuimire legatidevindecare deuSurarea sau suferintclor a nu incetat sd-mi alimenteze popriacuriozitate pivinla corpulLLiarelaliei in qi terapeutice.le precise. gtie cesecompune.ff. le expliciteazd $ifunctiile care indeplinesc. lmi maiexprimrecunoftinla afeclitmea deHninaTuil. cll]oscuttoate rcgetelc$ientuzia. singrm raspunzator analizele de dezvoltate aici. 142. asdil incitpalidelc inrtatii(feftilizarea sale ir riro ctc. prinprietenia m-a crue s4 ajutat inleleg bine$isdobserv sd rnai eficienta vindec5rii traditionale. et rtnllnhnrrd.. in sfir$it. medicJofal unuiserviciu spitalicesc din Tours.DeundemullimgadereprczentEri cautd deaun sens la insolit.ti ti peripetiile. Pcdealtd simult. li acolo imagini invizibilalcorpuluipenfiuainaoduce interiorul Aceasta comuniti$iumane.Corpsindiridldlism€. caremi-aadtat calea rmeimedicine omului. Capitolull INSESIZABILUL CORPULUII Misterul corpului .ea $ialimentata este deprivirilegidevocilecei-auinsolitindeaproape drumul.a cu sale rufbrinlele decauze $i pozilieisalefaltrdenaturl fi pemite.-i nullumesc indeosebi luiMary Josd l-ambel1.) considerate sint evcninente lemarcabilesusclti rivalihrc o Sj apane labomtoaElecercetarcsauscrvicii)c iDtre dc spitalicqti vedcrca in I 1). ir nr.gralieinrxederii prieteniei si Emerique lor. Philippe Lui Bagros.cunoa$terea Nocictdiii.len? 1988.colpulBi-esG€ulturali.pemu impifi4irca aceleaqi sau sensibiliti.premierei"(cap. lui Ren6 Bureau Margalit $i pentrucArni-aupermis. p. coDrllparudigrni rL Lrnciniedicjnc tascjnalc deprocesele organice. de lor eteroclit. pentu intervenliile comunecu ocaziaunor sesiunide educatie pEnnanentd aunorcusuri. .h DavidLeBretolt.in. legebolile colsistenlei precise conforme viziunea asupm lumii. de s-a de 9i LuiMartine Pasquer. permite modrudimentar cdtre sau sd sa din tupului sdu. dacde inleleaslin cunoa$tere sa ii acestuia deaun sens de subiect.contadictoriu.. . ll .

corpul n]prt'.. singurdta{i dezarnat falaanurlcroasc a sale. este de Noliunea modemA $i un al individualistedomeniului a social. bczeazi o conceptre leisupra fr.nureminfird cautarea autonomiei semobilizeze care consecinle sensib e asupra culturale. luate din Orient. indeptutar€a rnedicira modemi $i de viziuneasapufjn mecanicista de asupm corputui..c€ velriculeaza teorii asupracoryului. a c€aaunei rcplierimaiputemice asupra ego-ului : apari.adesea ca. sale. I Cautarea actuald noi formedesociabijitlte.deschimbqi detribalism.e pc cn pcrsoanei. devine un simplificate.chiardac. care in sau prea dernne inves'ti.blind6'. unde cucosmosul 13 .in final. . electul un dat ci Lrnei coistrrclrisocialc culturale.dori6 sau indiferent?ir. sa silnbolic+l{ezllltacafenti o de 0clol i $icapacitateadeintegmre ulLr celrceuneoriviata dilicili.ct .evine mult actorilor gmpurilor societiti. dit astrologie. Corpuldin modemism Fiecareactorigi melting. recugerea concepfii la despre eteroclite. adesea sesizabil divo4 intreexperienta un sociaEa : Cercetn nenuDirate ale altor teorii asupracorpului.1983.DAVID LF BKETON ANTROPOLOCIACORPULUISI MODERN]TATEA Coryulllarea fi inteles Ia sine. Paris. mai sau decitcultudi.seproduce Concepliaoarecumdeziluzionatii asupraanatomo-fiziologiei gi progres€le recente nedicinei9ialebiotehnologiei. in adicl in clrnollinlele biomedrc.care tindesi dwind rmsimplucadru formal.. L'aft du yirle. Chestiunile pe carele vom aborda lucrarea faleimplicdaceastl in de structud individualisb face corp ce din incinta subiectuhi.Paris. Comuniunea sens de li fesdturii iI1 firi cu devaloriserisipe$te structunsocialS. de io numerosi actori.rle. reduse uneodla relete.rfu. . Vom vedeamai intii cit de problematicd deindecisd no{unea . Eiinlardgarizatiiamasr in ast4 dacd.ninic nu e nlai d(r insesizabil.luri.din esoterism. inventeze sa solulii personale.convenabil in indoiali. si unneze Iird E nivelul cultural. diversefi thra legAtura cu Si modelulanatomo-fiziologic nedicind.. nufacdelocadgitoare aceastil reprezentare acorpului. limitnriiqiallibert{tii locul pdvilegiat uneimodeldri al utei vointedeconhol. recurgerea mai frecventi la forme traditionalede tot vindecare. de laaltesrrucnui aceeagi dsipire a semnificagiilor. angoasd.:iltJ. chiar pentru cautiin parfirnultimpului.le.In asemenea de iniliativa. gi carcsd-ighideze alegedle acqiunile. de constir. 1985. fie inci Este vorba de o tasdtBrd semnificativA a societelilor in care individmlsmul deshuctun: dezvoltarErurui caracter infnit deplural. nueste El niciodati clcment indiscuiabil. irnde$rtareaelementelorculturale Atomiarea actoriloraccentueazdinplus Ele traditionale. ceacare face actonrlsocial il pe saspuni:. La Seuil. La nivelul corpului.O modalitatede a menlineo apare4ed€ viald comunitare.d aceasta rdminedominang. E in imbdtrinirea. reprezentarea autonorn. l. e abandonat voiapropriei onul in iniliativo. cad desuetudine devinindiciifiIi consistenli..intr-adevar. actorisededau ulreicdut?tui neobosite modeledestinate de Num€rosi justifice s6atribuiecorpuluilor url fel desuplime[tdesuflet. in mod contolat ii voluntarist.rie un gende rezistenFfate deatomizarea socialului. adversitatea.Astfel se corp adesea contradictorii. clunvomvedea capitolele dupa in unnitoare. Conceplia curenl adnisa socictelile in ti occidentale gise$te i5i formulatea anatomofiziologie.tia unei societetiundeatomizarea actorilor a devenitu lucau importan! ci e$porta{ii. media in ha rdul lecluilor gialinflrririlor sale sau ' ne o studiu relaliilorilhe corp$imodemitate imprme rcpefre al Un de a&umuluiparcurs individualismhstructrasociald aconsecintelor $i sale asuprareprezentdrilorcorp$lui. posesiunil dupl modelul Aceastdrcprezentare nescut apadlia sa din $i dindezvoltarea individudismului sinulsocie6tilor in occidentaie inceoind dinRenagtere. personale.individual. Tendinla reftagere sine. favorizeazd ale dacd negarea mo4ii.. cilles Lipovetski. toate prinimpmrrnrmi de simboliqrlui 9ivizeazisi suplineascd carcqtele culnrrale sauprin crearea noisemnifica$i.iiie$t€rege" propriuluicorp.. ale boala.a9acuft bine dar ilustreazd fenomenul asociativ Peaceasta &mi.potapropiatde colajelesuprarealiste.tii dispar de ldsind vid pecarc rm sedovedesc puJin 9i DqoirivS.corp". dounconc€ptiidiferit€ : Yves Barel. lacedinanatomoa despre care fiziologieo teorieprintrealtele. Galinard.solqiilepersoDaleprolifercaze nLrJ umpluproceduriletelmice. !'Ie polifonic al vielii colectiveti al semnificaliilorsale.dat. in cveoimcnte gomajul.recurgerea rnedicina din Ia .singuritatea. so. Asistemastbzi o accelerue proceselor la a sociale. esentiale condifieiurane : moafiea. ilustreaznaftd o efapd individualismului. a o suda adevirat.Datonti absenlei fispuns unui cultural sens. obiecnrl al 9i Explozia actuah cunogtingelor corpz. decorpreplezinfi efect structudi penoana un colectivgi a cu o consecinlArupturiisolidaritilii ceuneqte prinff-o releadecorespondenle totul seleagi.

cuun el. lcrarea uitr. a-scmSnindu-se unei . ca se un joculacestei Dcspre copilrahitlc spuDe corporale./h torodaE dltercntelor Unrtarea de $i 11:l:I1l"l ti. rume. e denlmid cu acelasi lermcnca $i inrmalemnului.ilorsalecu germani gi ne tradilionale care trimite. lme. lot . timpul.:Tacopacutui. .la tucairilesociologilor de Tormies.de cJre!orbei altadahCasslrcr.." pnvefte^u tesrrnele. u"g"tulu-tui connrrdal. exemplu. "a con.ne.) Pedealttr amestece sale existidoarinrela1iile cuceila$. nopfii. . un Concepfiite melarezi€ne de ci o nu cu Legdtlra vegeullLl este metatbfa. ut1ui lui printreceivii...rl t?lte ncdespnnsi unirers.deo natura il asimileazz totodali et care gi il Grnia*. subieat parte. intsiin comprmerea omului.Lrn sii omulin pdmintulstrdmogilor 9iatribuindu-i. ele eiemple(pp.7 i cc e vtu).oT.pemisuracreiterii carecre$le un DlanteazA vldstar... rnarnte a atunge asta. din studiile salcas[pra socictilii canacene \. edecft fel dea vorbi. al Krrl. ile \ . acanacilor ilusfcaze cotidiani clin exemple viala Numeroase substantd.laiDceput vllstarde e Copilul identic.tirn cit de solidaresint darele studiatein defaFcu oconcepf edesprecorpripicocciLlenrala.:1:Tu"':. 947. acea cu ulles Ecn?ein:cho1r lebendrg. exisdganileviTibj ilrre-ace.. Clrv"mtul desemnind copilului. sinlidenrificafi u""o nurn".lemnosduf'(p cu 9i a matediaclioneazin lume$iin trup .( apare cao alli forme orput aici vegeta16 r egeralul o sau ca exrensie naturalacorpuluj.Numele difericlorviscere provingieledinvocabularul vegetal..acolounde La na$terea incetulcuinceful.o ' Maurice Gaumard. in decqnsistenlA societatea u versulvegetal. apos' copac. Nu areconsistenle iD partenerii. dc la trcburc delcnninAm si conceDtjilc Inetarezlene asupra corpului".cuplantele. lua fonni deexistenli.eamarcheazd alunui poate loculunuianimal.corpul : unorexpresiicaredenumesccorpul apeietc. Acestcuvint desenrneazdresftriledecoralaruncate plaji. acolodecitprin relaliile cu fi caxactezat caindivid. nsculLrnei cu confuzii al uneireduceri etnocentriste li a Corpul e conceput canaci o foma o maierie nu de ca izolate lt de . uoarconceplele noaslre occidentale permit asemenea o oeflmttare.oriceolr $tiedin cecopac peduriiaietit fiecare cosmogonia la iffid-dcinind apartenenlagrup.Ne-afi O anecdoti suprinzitoare rclatati de Mauicc Leenhardt intr unul -.pans.cu liuctele.ccrcrlscaldd.ca pi pe accleace structureazii dau si sens valoare notiruii depersoand.imprun LrcBraficrisric dela regnLrlegeLcl).apermite si puncm corect accasta problemd$i se ar. al ciror invelb amirtegte "l "6*.ul ihtregulsatl. Kalndescmnea. pedurea arboricepopuleazi cu care singular. corpultoporului. subaspectul rao (pp. semantici care ldra rdddcini se16' plere astfcl galberf'.. simbolizeMi dinstimo$ii sei. doua a Nu le re oomenlr.rn]dedefunctul in satsau oraq sA in chiarsdrevina spiriiiElpoate ti se al copac. osaira. rgiinnepitmlde de el clirenu cu arborii.se seingroapd copilului.65-66) ..dealtfel.cre$tc ce Un befin serevoltdimDotriva iandannului vines5-iiacopilulpenml astca.Uiti-telabralele impuse de la a I supune mtmcigrelc. Omul nu existl 14 15 .rdera asupra corpului nuj !or"' niciodauo realilare auronoma di5Dncl. a*ig*. lr SeintelegedelasinecanoluneaoccidentaEdepersoanee$elipsite cu Coryul fiind in legdture melaneziana. corpul taro.. Sintcoch lii rerestse $t pe i sau manne servesc identificarca oase ce la unor precum daniul. timpulviefii. )i Leen}ardl ](rmo..intre vii ti mo4i nu existefiontiere Moalteanu e accesul citre o alttr concep[tasubfonna anea[tizfuii. Trdsiturdrelarivfiecvent5 societdlile legetu. secontope$e nenumiraJii cordonulombilical.sintap6-" 63) Sepotenumeraastfelnuneroasc apoi. .Sesupune pulroilito.i rnodema.fiecarc in decitin totalrtatea Omul nu estedecit un reflex. aceleafi intte oameni mediullor' In o o intimitate.67 sq.I)AVtD LE BRETON ANTROPOLOCIACO]IPULUI $I MODERNN'ATEA aduscorpul. Rinichiiqicelelatte glande urtedorulcorpuluipoartd din numele uiui ftr"t seamAne al lor Pliminii. $l iri.. ce )O(.""u.__. o ldcntitate iDlpresoafi. secolului tadifer€nF o face delainceputul e canacului ceaa intrelegitura comunitari!i ceasocietalaExistenta nimem poate nu unde unei in unuicenfudeschimburi cadrul comunitili.Copacul loc in sinulnaturii.. panea came murchi VTjO oirxte tapulpa lasimburcle sau liucrelor duraacorpului. prjn in. spune albi . 54 70 I DD. (comLLni.i cu formaarboieiui totelnic canacilor.. solidaritate stabilesc 9i al canaci. sin asim crL ele I ilare impleriturile lia dLrpadrLrea de ne oeasa.

rttumt dim"naiuoea cu cofrunitarlnuadispSrut tohrl. cene-ali (p. Melanezianul cuceriq chiar mod in rudimentar.T::l q*.Fonncsitincntuircs dc la vie'?licr'aN ParisPtJ[ lq68 pp ot? el'ann'ore r. Cel putinnu in sells l datdenoi astdzi ill sociehlile noaske.ri Se o.'turirii deeraba tesitura de relatji o r.. se ill Rehaserea inspre inspre eu. intercsat sA descopere aportul valoriloroccidentale mentaliti{iletradilionale. bli.deahiel aicrpnncipiul d'Aqurno c'+tine.".p. corpr nu cxisti.!ttrehSlorsc' : 186so. upri'rduninportant l6 l'. ?DesFe importanla individuatieiin cre$tinism.led. &.i E"ii.D"'kt'.s pcniru arala a a. anuldt numfu Un demelanezieni sfqescdeci asesimlimaimultindivizi pdn intr-osocietate decitmembriabiadiscemabili uneicomunititi.i*.i"ip. multo tend dominafitd v'zune aceas6 ln occidentale schimb asocicr. lactordeirdividualie Tlupuljoaciaccstr)1"" injuul eului' adlca di tto. bunurile p. de careau parcurs acelagi drum. atom.i rii"i. :iprin nein..li:..aj.ederea rn sIlbiecl conmuare laacesr ' iniividuutlseasp*corpului.prezenlasainlumeincadrul]orlni continuum.on)111 :!:ii9.in Sociologie anthrcpologie.'i a". PIJF.calerntegrcaz. liontierele prin ?ll Iar delimitate coroul sauil dislingdeacuminainte semenri chrar aceia de sei....Cotpul" sLrport[] dovado sau uneiindividualitirgi: aceasla ncfiird subilitd$i persoaDa baze o dcschid bate flrxurilc rnediului.""". arcunen6ri.Je...arei \ i/iune sau . Nici o asperitate exista nu inffetrupulotmlui gice1 lurnii.ab" Iaverificarea faptauneiputenrice duce in intuitiialui Dukheinq I Dutd formula I Claudc evi-Srr?ius'. al Iati acum anecdota care de vor-beant : MauriceLeenhardt.asisrlviu in'lrvrdualiei 'diR!aPolrom prinnateril . inochiinogtri. p?nsip\auvag?.". frrn4ie mediulsocial p. ego. ii conduce. pe dcceptr:i renunlilavechile s6 lor valori.latie saumar -rn""i. o fonni atenuatd.chiardaca.Corpul."t*.nlivnuluiincadrul rumii j:'"1':*.rorpe re de coelicient (nedicha.l(€iti|lll{rre (xr5tcllrci\are IIo\ fllcdoar pct sit dtn sojrna ri."p. li de in nuc aceeali.n. aceste ai in socie6FintuciNahibdde.tiunc pirsoani cristalizat'r iJal ac"ustit lunii rccclltiin cadruListoriei ea individul.l .i"J N d. Essai I'indivi&tatisne.ceea acelci veltanschauung in anumitegrupud.263). iosmoiutui.I c62. corpulul' a'slrpm ooncepF anumitor htensitatea foclnai suDmvietuirca in $i a simbobca rutcla unde de popularc vindecare' ia."i" . clelcment nediscemabrl ansarnblu intr-un simbolic." l.. indilercnt obiectul contineoaDumiti de gnrpuri divaselor ar**patal in<tivid. u ) arata DurkJterm ci autonolnra simtcidere. Despre il1 socjale.npun cilevi refleclll p(tsornciil tel( carecil o conscclnu' a5upra Ino{leme drnm conceDdilc de atribuic coryului un sens un statut Devinc imediatfoarteimportant $i Jii"*-J. il. rsdpra rranibuie. undeomul nu esreunul ( i'divlr )' ci un-om io i"iia "*.romFmileDuklteinF"rm?le rq9srp 24q lasi Lupe'cu i. NoUrIteaLlcDer{otutairlse socijdenldll1rr c dccirepcrabili socialitarca in tr0ditionald canac?i. incdreperabila seconflflne' uneiconceplii riburara de f3!5 o medicina ie-siun.eascverifica d" e*eirlpLr. legdturile unde dintreactodsintmaislabe. devrne gennene in rr?divi.tiah. acesta uo iar dspu)de.1983. la infl eabe betrincanac.la o individualizare o rcproduce.:LTi:i caresusrr'€ liiii.E Deja. impreundcu evan8heliarca -occidentaleceicare Io/..liualblaBrddLietnt.. sxr Paris. seelibereazl reteaua de de tmdifionald de sensu.q conceplii arumite indiuduriism.c.!&rll.. pe ce sub cea socieratile din occidenrrle..ailor intrinseca reilitate ce (egocogitocanezrutl in lurnitplaseazi cenbulseuindividul asuDm corpulur'"' asupra dominanlc noastre conceptiilor seahaIaoriginea lEmrfe Durkheim..constituic iNiti o aparilie solidanlclc.i"a"1.n limiLele i su cumsranilele biechrludeparesc J.1 $icosr ogonia y'rl'/ror-i.*': p"ai". avind ce sprc ..m.."r" r" "i.a. trecercanu face modrddicat. citadini. Iu constinue frontieni. Loris Dumont. mai degraba decit rurale) $i dezvoltare unei dimensiuni a sociotale. inhep'trundere cdintr-o "... aceste valorinoi." in c'are regiunidin Fmnta' in anumitc acota seiffadacinead ". ANTRgPOI-OGIACORPULII -de penlnl0 distingeuDsubiccl altul "esteneccsatrul contbnncareia. spre ntarea sfupoare lui a Leenhardt.l9J0.. notionde Lo pe8onne.::lI."i. '. tu L La Pan Plon. cste se aici llu .tl"p opgiunilor ".*+e.*'. et Paris.trimirelaToma tradrtra cire.ot. inglobrfamila o*o.cerezultidin aceasla nansformare sociilii qi cultu. veziM zrNelMa\ss.ufui.Separare dimensiunea de comunitarl(si nu dispadtie. in acesle ""a.DA\TD LE BREI'ON (ljlillch. Norrunea o decil in'ta mai este. .f"isle Ea "*..re. Seuil.T'.lIl".n**i'rilrrorie. Vomreveni dreptbazbaceslet careserve$le de indivlduatism.. adus copul" este Impunerea . mesura care in in influsrlla occideftah poate decit nu fi par. (kal-o) coDfltndd culumea.ttal".a nuturii.

afi alcituit din de Unite. serveau casdmAidentifice" 42).{\f4qA!9914!aMrL!l $!-l:!9qEB!II4II4 O rruvelat V.ci trebuie. in prezent aproape pot sI credastaldar la Bombayputea nu treceo septAminisauchiaro lunaftrI seme privescin oglindd. Cu tutrDul adusdin Bombay.irsesizabil a prezenla 9i insoitecontureazd corpcafiagment cuvintului Formula incontestabil12. unuibun. $i I$i descoperd intr-o zi.aflatincdpelinia detrecere. procesul dc lrec inlr Lrn reslaurant. pe igi curplrS uncostum.eramcontopitcu apa aceleaqi prcprie. . numerde totul sevatermina" corp. scrnn I elibcrarii undeiocLrleltc drn c aventura arnoroas:io o lbneie deserviciu clAdirea putificd!i seroag't sc Rusmat faptasa. cxtreln ddr dc scr nnificali\': crl\'ilitele bitrinuluicanac ogatdclvliiudcel.Aveam mI sA privesc acum oglinda baie. r VS. casdfiE sigw c[ frizerulnu nu ci |n-atunsprea scufisaucasA rlmaresc cof pecalesdapad..sesucced corpului. pentru prira oari ii ascunde stdplnului ceva s5u.. ( lLLnide.deaseconflulda ir olecarea Statele marelui materii.Que sais'je?"'992 PUF. fluviu. cu 1 L2 DavidLe Brcton. in din doa(pentru a-mistudiachipul.La Bombay. totutl in aparcnti. el ceilallisenito depestrad5. laWashingtonseacorde i acala$i spalu.stirr sa.cdere iniiteva inSrarelcnrte. folosegte toaletiurcind pe Se de scoicifi nurdere$te etc. NaipaulLL pe dc ilusttc. luni in carelri desivir$etlc de atLrnciillfelneja parctLrs voia Sec. acesta oblinedela gwem aprobarea servitorlLl lunneze. perioadZ qederii a faptuluiceareuncorp om. apoi Si alunuicorp.semn singularft4ii al mle. 1983. cnmichipilpoartn" oarecurn straini multor comunitili umane. atunci.DA\ID LE BRITON . cu stupoare. m-amcontemplat dar cuo via.Pat.Aici.td singw. infelcge ulaibrnc el . acest 5i i intesrat intr-unmoddeviaF care s-ap5rutatitdeinsolitinprima ultimelerinduridintext' cele Sintsemnificative sale. dc fbl6 stapinul al preved$ilucreaze Curind.adice decitdisparilia reprezintd Polisemia corpului se imaginicaretncearca reducd la De la o societate alta.Paris. Dace exislenla reduce a a\ eaun corpasemenea insifl nu mai are sers . p.num-at. obiect ahuteilro6€sitmi. un incet incet. pune culumea. cabina Tdia laBombayintr-undulapdincasa stipinului . a coincis cuDroDovarca chiDului.moaxtea foafiepulin.in trecut.iti pardsegto orcin $ir.. eracasevid cu cesem5n.. chipulin oglinde: . Afflie Saumad).O mulline deimagini culturalmisteml dinpunctdevedere pwrctatd unuiobiectfugar. :tociotogie corps. m-amvhzut degrabd mai comun. Soliati copiiiiisint depafte.rz:i scrul. Natterea individlalismului occidenral $icorpul..scrieomul.1996). careil vindeunor hippies..amficut o descoperirearnur chipphcut. faF Ora..i sedcdcioase atragatenlia in pleparb amestec betel. du Za Vezi (edi$aa levizuiti.$i apoi ani. Laincepulnuseschimbd nimicin relaliadesuplmere destapin.nueramniciodad libertSli al avantaj acestei intr-ooglindi $iamhottuitsafiuliber'Singtnul un ca a fostdi a mdfacesddescopdr amun corP.Urpdlr?td'autrcs.s. sevedeobligatsdl inghitapelhu anu un de dar pe scuipa mochetlsaopescaune.Naipaul. lntr_o 0rrellcanc inille"socretilii tot TrcDtat. vede intr-obund ii rar.In acela$i cudescoperirea decit timp desinecaindivid omuligi descopon chipul. funclionardin Seara sehtilne$tccupdetenii. acestom raia in umbrastdpirului un shu. guvcm.$i cind mi priveam.cenllal intel dt.in societdlile tradilionale. eanu atribut.s[hanesc si seimbnc acest unui la se (p. S. lainele I sale qi scvedeexpcdiat fundul avionului-i. acestui descoperirea iare incheiepovestea de avut sentimenftllui iDainte capSt care tn ti iDchiderea acesta.AlbinMichel(lrad. din aDerican cein cemai motit lrncetdtean din serviciu devine.intr-adevar. facetimid pnmii paSi sfirielte prina prinde dar $i curaj. trasltulicenu cu (p. 3-a l8 19 .individuatie"seyadescoperi posesomlunuichip. zi. o8).:. scnilordinBoruba\ trar rrn va procesul dc.ulil terorizeaza. presupunediSinc$e o at al aumnom ornufui.ilDisr oi quitua. ca se Cildtoria il cuavionul conlftrmtii o primeexpciienl?i cu interculturali. 42. Dupdciteva diliclrltiti.n : vdzut niciodatd astfel. o societatca are progresivc ei?slel/l/ngdin de a zi.6lolesle llril sa indr idurrie. e stipinulsdlr nrunitintl -unpostlaWashilgton.

|:ill#t-iffjilil:## -"Ti":. unde indlvidul xnDosibil zilrr. care genereaze inheg vocabularanatomicce inscriein venelelimbii un corespondenla intre corpul omenescAicosmosr3.rffirill1.x"'lfi:f *ni:*rr"-**::*r*n:ms. a"osebiireceea t"Tu. l. hinduisr€ etc.rncfioneazeca o frontiere ce delimiteaze in fata prezenta celorlalti subiectului. de Michdle Thelrien.#i*"i-.euoltopcjlc ohlcclUl uneii(i.. autonot)1ijniliari\ lor.fird indoiald.corpul nu existi ca elementde indiyiduatiepentru de rrPeaceastdtemi. DomiriqtlePejllen. limba bascd.Lrnde oarrreniisinr despi4igiuniidc reladv 0lrrr.:lljlfl':ffi il:fi'"'ll.in societdlil9 de tip comunitar.. decosmos.lrlt.rrys tnuit (eueb.cu cotnlLnitdtet..t1'*t':nl:T:::"". al uneiparticipdriactivea omului la totalitateavielii si mai gisim.tl iilr (.ifil3. lermul.11 indirrdpialtul..1't J:l'.tie. ^t ""i. o*"'odino'* il":$.I]AVID LE BRETON colnp{ cnti holisli.$.aerul.i:""ruHff #"4##$'f. I 987 | vezi ti tradiiile buddhisre.pirli" carc concre6' nun€ste Hl.'.Xi". ANTROPOLOGIACORPULLlISI MODERNITATEA ilffi :if]ii. otn.]ffil::ffHliJii:li! k:m"x*:'*. Cerf i953'p 53 f* ai sur tapens'ehabraique' 21 20 . obicerun noastre vechile de ce iiJrti.. dealtfel.a..alepersoaDei. dovedettealmnalia de mai sw. cutnire et sumahreLallo$le Cot1ld'es nationalal Societaglor savante./IrI.c Arctique).'o".o'"uni. lfi ::i:t". focul.1|crurile socirleded. apa.. _t'r.fi i''T:. Cinci categorii de ce corespurdelementelor naturii la vechii basci.iD carps en Le hunain.reprczentiri omului.ru::nr lliil este cr""aiTr€srnortan! olimM """a1*#"''a*utor:T:l:i9:lri"'"'gi"1l'liL:Jr1lf Dualismul tipic unei iPisle're occloenla ".citin imagina!ia ii:$. Corpulca elementizolabil al omulu| ciruia ii impnunutdchiDlrlsf.Jccrte i suctetiti.tur: tn.. ce nit cosmosul intr-un lbl de indistinc.'-l:'.lill:"*liil"i:flT *x$*lrx. in tirp cetadiliile populareincd vii nu mai rdin in cledil1tele lor decit o parte din acestecorespondenle.lr:il:T mo$tenireaistonca a relragerii in con kn*n'il*ilxt.: :.aft IH"ff#HIffi h elLnsusr ' inchidereusubiectului i.ili. Srmbolique.ipon*.rlara.!li."i. e$e faclorde Et irdividualie.te tl'noninatiandes la partiesdu colpshumain lange bas.#"-p"i"i.rpLrl tle l sint.r'?:"x'"ff cr""a" fr*-{''*t.Ze.l-ili. Corpul f.urme activealc acestor rcprezentari radiliile popula@ irl de vindecare(cap-4 : Astdzi corpul).*1: :::ff i***:iull'#'$il'f. o limbd continudsi ascundirddicinipr€ciseceunescnicrocosmosulcorDluicuelementele din naturi.mnne.individuallst.reaki referinti marcheazdsi intrerupereasolidaritilii cu cosmosul.in in cle valorile lor. uodesemnificaliaexistenleiomului marcheaZ o fidelitatefalAdegrup. Vocabularul anatomic strict independent de orica.".cinci divititlti de a:iemenea aleslalede ankopologra$i isloria poporului bascordoneaza componentelepersoaneiumane : pemintul. rcnfczentirt cr.'"t'J1ffi.l1l'i. riU inrrd.:!: .SEI-AFPUB.l. Uncori.defapt.lue..tff ii .*':f ll:* :.co|llltnitari.:l1l#l. Acesteconccptiinnpunseltimentul unci inrudlri.ia Mo$tenrrea cercedtorului a. ale hnagiDea colrului e u irnaginc srnelui.. Unexemplu acelasitip. datind.'#ffiT*$1fr?tiTil i" "ii"" ". Pans.$HJ:'Jtr'sxTm. Montpeltier i 985.tl i*l'*. Acestecmci principii ale cosmogonieidau cinci rddicini lexicale.u.tri:::T"f :illfr jffih#ffi 1 Ht#*:a#*i".ill'Hl. natura. nupoaleli conceput dccitir s!.1t'.lliil'.de mai bir1e cinci mii de ani.:3."m*::*t*'H:lH:':"y'::l:::?'"" i:..conrul e de nucu :lrnric .rllla dinne celemai vechi limbi indo europene. a lliD)enula Inareriile de prjrDc cotj)pun tu.

.'rlF i-i* -+#'i*#*ffi'.nm fl$*.:.i.::Y.:.. pNq*'6gg** ll mmffi *frffi*.l:if.LLllMopERNlIAr!4 Wt**+rl*qU*r** *ut*l*rul*lil***u+lffin *i.1*re**gl* g.!.yiiriniyffi. r*.fifrffi ill*ffiTfr'**+'.f :{i#:.lU*:..'}....!4t.fRopoLocr4lQI{U!.*+trffi*frn*.Fr:i:#:^+n+i*ffi..ffi yll. rs*-*:m:n****+ qryffr**#:****: Wffiffi**.d.:ylif ..m}ltf f.gffi *P...1! LEBRETON AN.::ln .l.

Jxistcntanului or noliuniide asupra ca ii rorpin"int'"lirrgoccidenlala' si o refleclie fiind legaddegermmrealor. in Aceste seminte in fird contururile al distinge..corp^ului* pot in tradi.Bisexualitatea ca incrcnlil liinlei umangeste a aur' a ii cia indianuluisi acautaloruluide cea militarului cea oadurea marcata aiciprin laptuI in general.avitz. este st6labaz:existenlei subicctului. relafii vom mizele aceslei intelege Derso. princjpiispiritualc pelsoanei pDrrcrp lotsal!'spllttLic. asupra oamdoxah repartizatd toate in animalele.i.. cele poafid. t. orice ca lucru carc (singele iichidele exisrii apa : lor' n' dc in $i u. in h M$cd Gnade. firncrie delcn narea la dorra dincorp).i in cc la not'unii asupra o (M. ca din nu ce ca ale de deja afiican. sau eP Inodem' rD$inii Vom!€d€abgeffiilesfiinsedinteindivifualisrniico$tl ly'dnarezulti din suma hana date tall. aerul in Sint $.pctsolulc lnarcata sai sct in o impune genealogle' corptimodemitate dintre inplegerearelagilor fil ialia_ pr'!'i gi seinraddcincaza prir).flu0turalc. sens fiebuieceuatein altdparte.ts.. d(Uonul prit)lcrtc clavicula iu medicinalecea omitoiogului' de $i a cea nlristului.nu s-arputea ma)..lea ftrterialA oD]UlLti..me"ne circdoia Elecontnbtrie. in in corpuldisociatde Lontieri a raportuluisiu culumea.. piduea e evidenta aceleasi seminfe perintiilor.COIPU1!j sl MODERNITATEA ANIROPoLOCIA a)Dintr-un coe : pal. cereale regiulc.t fi evocate alcomtvtiliisale. dccare nuar Itrr?i el inlelegerea incit sfideazd de complcxe' atit lonstituieo realitate putea tlii. participarea lui Iaiocullunii si in onru pe ale astfel9ialtereprczentari pcrsoanei pemintul P. cair anatomia fiziologia occidentaleelemcntclc ii dauun $i care . misurain in fald in negativ deceaa fi intilnite.b. i allndividului' ca corpul suport corpuluiPedeo parte.dar existl La occidentalului. lungultimputui. locun mlattjni' A maipot. 9i. sc Marcel o terEn conceple cucerind de-a ^ . -E nu umane' societ?ilile pe$oaneidecatre asupra om. consfitrLlte aceleasi din materiale. OmUlexisli parle cosrn.lbru la na a sens fel. princlinsuli.al cirei principiLr {llil in singc.rlc mar sagi ..gtirulltedjUDt\cF.. tatil stru dcl&nsccndentii si sii calalonrlui La ceaa $iceaa L acopiluiuisi&aadultului.la. Ir). fugamir-ri ignaticiiarin clavicula stingt. fel. un hsu.lnstitur d'tjthnotr)lic.hDldsacombxlc lallploilslcl' lnlcli!(lnc fer\lele (lndsctrlislu clle doLlir Lllrntli.comul" exist?l alsocielalilor Dentru (consubstanlialitateo) expriDd omuluigia scmin{ci. SeminLele corrpun felde Lrn blhrisicl vitll.inlincliedeDomcntelc .r.corpul" existri corespotrdeDle. l. p.le ndlL'u cele patru elemente.c)Fc!. lascarditrLensionale CL.. revenire unfel viegiidogon.tia tomisti sau occidental4 luldeinanenlacorpLtlLlj.ciruia ii conferi prezenla 9iaceasta modelulprivilegiatal afectaq temporar (fiinldmudtoare) ctcm(lii[ll rrctDuritoarc]e. panintul(scheletul) (suflulviral) tbcul(dkturaanirnald).u este dogonleagtr asemenea de omul de cosnros printf_o6setud.9i din care tinde persistc jii|lluN0.un.Definilia corpuiuiedati lntotdeauna care materie..oenergie cuincetul.rpul i dilcrite.e de de d decit construirinpuncl vedereculrural cdre i.Pnnacestc inlc. 34)Copiiiprimcsc naqtere la h pdmavedeE.IEri deca.ld( pe. sau nu cale. nu-Sigisc.. ir. vegetalelc. Anutonlia fiziologja : incontcsnbiltr o li evidenti' maleric \ deloio realitate oersoanei. li inlclo$t|l.rc prurciprulin clrrr $rlitc el psilrologice decei .la alt nivel. clc de de ntrn l $i(lcstrilmosul cerenagre el.ialur. ca.. incetul vede4 Griaule definegte o ca activil.e aruncatd b) .Darsepresimte numdrul perceplii . din cotrsLituic ulirncntalici birza societaiilor pamdoxul Deunde incamead timpului. psilrolofiei adispoadci$de localzcte divcrse schiarca nerso&]ci. ceamaimarcpartea careii cerceteazd pdncipdLele sunbolice.Dolul altactle a in irnpd4it€ de si al ale d) Ccleoptlilriru.deomulpecare-l lapopulalia dogon.rDascu1ine.). DAV]D LE BRITON 24 \ 25 . de.p. sd itl fiuDorl ctnliaii prin s4 om.. formatiirl majoritatc agricultoriacest din sinriol penml rxIe corpul" .corpulnudobindette decitprinprivireaculturalb omului dclaascendenlii ukrini." (Gemlaine Calame Criaute. anegusroruluiplante drcap6patruseminte dela . inrpcrs(nlllllt.lain rezcn indilerite aie oteane coDulrri.Opt seminfe sinbolicesinrlocaliz4te claviculc.. gi Corpul cosnosul sintindisolubil (o legate.jiniu gru l ccologic std baza .. on$ticng. I60. .l"Iasqud doSorr. o privi.istorieaprezennrluf' Foucault).patru sennnlc inirrc. lucrurile nahI5.. anirral.

lui facd modem termenului.individualizarea plan fiuctioneze. P^ris.p ideologlecare sens datn totalilatea socialeSi neglijeizi sausubordoneazi individul uman".o teorieacoryuluicaobie{tiodeperident gAsinfu-ti elpropriile deolr\ legattotugi acesb.Seuil.corpul 4 efectifEoprietatea m ondui. 263. incetirdsl maifie es€t\ta sa.pe social.domintun Dar de I Ado Arnaici definilia holjsmului (nolimea decommitale esteutilizati aici in pure in valo8e ac€laEi structurat) de lnuis Dumont : .. 27 .PeplanulFprezenarilor. t€buieatteptatd individualisrnului.Capitolul2 LA SURSELEUNEI REPREZENTARI MODERND CORPULUI: OMUL DISECAT A Corpulpopular gi Civilizagia mediwala chiarcea renascentisti unarnest€c este conflz detraditii popularelocale9i de semlificalii cre$tine. se Pentruca . wdobindiatunci importanF o sociaE sporitA in colectivitilileumane tiptaditional. adicdprin corp. iacunogtinFde al El identitatea 9ideioridncinarea sa safiZici in interioniluneirqelelnguste corespondente. I 983.. de prin materie".qe$tinism alimenteazarclalile omului n€did siu social natuayo a[topologle cu $ pi cosmice shlrchr. de h E$irse(specrncitaiea pi vocabulanrlui arnlornic fiziologic).rgaz ecadrele sociale culuralel3mulnu sedistinge de conNflitara cofifce in care inserat. vorbade un E qeluneaq care folclorizaf'.dlp6 fedcitafornub alui Jean . contope$te mullimea e clr se $i Fsetua semenilor firi casingularitatea sA dinelm individfu seosr sdi. Loois Dnmont.holistr. Esiais rur I'indivitualisne.p. dezvoltarea Atunci. Uneperspectiveanthrcpologique sut I'ideologie modeme.

a Peltlua disceme reprczcoti aleomului alccotDullti le ce ($i siu) plecedi cele pe care caracte ne zeazA astezi. abetvre de FrunqotsRabelaiset Ia cult!rcpopulairc au p col Paris. ales sccolul XV-lea Dar. ale etc. Iunij.inlclcgcrea mai in al serxului sdrbitorii medievale presupune abandonarea senmifi catiilor noastre contemlrorane.. exemplu. bltorile )nte8ftnta' cdtrc nu conventiile obi$nufte.. Camavalul instituie regula incaktuiilegilor. de corpurile aurestecf. sociale atestd valorile fi serbdtoarea unde acolo Carnavalul dezleage confllndA.orpul alianlei. Trebuie toate de penmr aicarui lurne Camavalul aceasl6 a o : ducc pldcerile conflunfilaunmaximrmdeintensitate. licultu. ilnprmc intoarcerc se o la sarbaloarea popularrnedicvalS. imposibil staideoparte.rnediar oameni.rrneo c scp. organele : gura excresc€ntele deschisi.. pfutile. noua in camavale$i opune modradical se grotesc sdrbetorilor al C. ilustezd sfirlitul li rena. Camavalul sirbdtorile inrudite: celealcncbunilor9i ale megarului. de ironiileabund[din . c5utarga al doileasuflu. diferili. fcl cumomulditl accste La societ?lti nrre\rcSepsrabilde corpul \aU. sinii. Sdrbetoare comuniariunde tipic arxamblul oancnilor tinde pmvzonu c5ftecomuniune. Principiil€ maisacre luate zcflemea cele sint in de bufoni. duce oame{rii o ehllerare pulsiLurilc obicei la de de rclrlaLe.hece dhcolo depropriilelimite. in fervoarea ii st5zii $iapieleipublice. deexcese derisipd.. chiar ilcgal i. Nirnic e maistriinacestor nu fesdviteri jdeea spectacoi. $i de Restumitileoperate festivitilile oficiala fixeaza$i distinge. undecoryul debordeazi.risul Dascal. fanele.terea timp Camavalului. rr.denebuni. ce privit de cucoryuldinmodemitate. falus-:I. Camavaluhri cclebread faptul dea exista.lte. consalcra pe iemrlltec/a lle crdimpodva.la adunetuaconflzd ceride deuzanlele ie si preceptele religiei.dea tr5i impreund. dincolo tensiunile de oriclrei victi sociale. oGli evadSri o lurnc de scdistmg actonl.inceperca alttimpin tirnnrrloumenilor Lnui alsocierddlor raiescei. l'eldeidenr desubsranli oD] hnne. burghezn sint omulcamavalesc tocmaicele Activitetle in caresecomplace undese dep4esc limitele.'tAdicd Droeminert. Gallimard. scbaTerzd sepamre. pentruarena. decit dc de indepdrtare deapropriere prin iniermediul doar privirii .duDtr marele Este unui ce ris din pialapublicea purificatspaliulgioamenii.Corpul ci de nue dernarcat rcstulldn4 nu einchis. . satirele. al corp Este inceteazi ledep4easci. Corpul societatea dieval|si afortiotiin ocoleasci de nu tradiliileCamavalului sedistinge om. fqicif g trigti.fie cAse este pd4ilecorpuluiundeacesta fie deschis ramificafiile la adicd orificii.rna aflain se cenftul socialitiilii. itatc intrc si o ilate in carc intetvinaceleas. contact cosmosul. toate Perioada Camavalului provizoriu suspendd obiceiurile impamintcnite le favorizeazA rena$terea regenelatca aceasta pri|r $i Si tleccrela paradoxal. emogionati 9ifivoli. rm grotesc"trebuiesa astfel cl noliuneade . i componente.laFotuberar{e.din protuberanle. se indistinct.Tel". $i in organele vor fi aleru$inii cultura care toate nasul. toate la aflnelinsutiin lum€. e si fiecarc participi om la efuzirmea colectivd. un fel de. de cu se ade debordeaz vitalitate.r de Desp:irtirea 1iifltodusa citreincilvidualisrn va de savanri. lric jn ceInasl... infie Este corDriuimodem.ta vie dsuluinestipinital colectivitblii unitein acelaqi sacrificiLL il ritual convenfilor. deaceeati a comuniti. fragili 9i putdnici totoda6. 35 MofenAgeetala Renaislarce.l' ca ca modem entitate. Ia fin . tapajele. . apa4in lmeiregiuni uitatea istoricj ln sirbtrtodle Camavalului. $i 28 i 29 . me in echivocul..ri a Se rcc. spune Bakhtine.. oamenilor. unde $i Serioziratea iie tacciintltriinfa.DAVID LE tsRITON ANrts!2!o!q!!4jq&!!!ur $l MopERNIIATEA nu conductrloare instituite Patrrile de oficiale siu ilr schitrb. o vialAcesepierde.rrabili om.corp e un corp separat.Accentul punepe depet€Ste lumii exterioaF. Inocentilor mistercle.un coryvesnic grotesc.lntenollum munli.ifi trEieftein l Mikhaif Bakhline.sspanrea cosrlos.cumseintimph. cotpului [rarcneadapongia tepmtalrienuiti altadiliilordinpiappublice dedisinclieal unuiomfa(ddealtul. conlplic liti cusur. senn Corpul grotesc e forrnat din proeminenfe. Nu semnul idef. amestecd mullime4imposibil separa! de nemullumit limitelepecarenu in cu deschis. $i primlvari avielii... liztui gemcnele individua a unej astfel religioase. mrEitori nernuritori.tii stare aduse incandescenli. nlcllr. pinbcele gEnitale.terminatnici des6vit$it se se pesine. cafactor individualieCeea refilza tocmaipfinaipiul este populari a Ewlui Mediuti a Rena$terii cultura sdu nrperea omului corpul flegresul de de inaividrirGi. . regii Camavalului parodiiJe.mare popular specief' sI plin deo via16 sena$te de ce sau reniscind: (Baldtine).dimpotrivl.

t. ztr Separarea rdmirclinitati lanoileclase pe conducAtoareplancoolromic nu influenla clasele in popularc. obiecte pudorii.ltc. cu h r Desprerepr€siunea festivitililor populareincepindcu rcmanicrcrcuhumltrce debutcznatunciSide rezultateincepind secolulalXVII-lcili vizcazi.sastigmatizeze cunoa$lerea popuhr|. mai decit O antropologie cosmici Carnavalul reveleaziun regimal corpului carcnusc rcz[mdla ci pentua-9i constituenliiencrgia lumea subiect. de sa Dcjain secolul XVIlga. darqidelume) . existi nici o ruph. educarea viatacotidiand.comunitatetot cetraieqte". copiilor. L6\'y-Bruhl vorbea ceva.te sau detoatefomele animate inerte de dc sentiment continuitate.vcziR. fira limitat.. a ce Esteceea arata lTdjitoriapopulari: o inscriere omuluiintr-o si gest inlluenlS are unde totulseafli in intenelalie. rdstme de tradilionale.rai t rtoriasau in neaenyein Les ) d publicat?rl480la in feminine.pdmitivA" careexisti in mediulundctr5le. privindnatura ochiiuneirar-ionalirlllidevenire.vislaa cunostintelor boald. un holist4unde tesdtue fb4e in mod delibemt anumite cosmosului declan$eazi asuora $i l lcs des ivangiles qucnuut ' o trecere (r. devenind pcnonaliz. Paris.putindacliona acesteia.nu in Corpulumaneste. h $iimbitrinirca Inurc|l tronsfiguare. intors spresineprecum independent. Iixistlt pe Ie lira i nllmeroase ill$triiri opera Rabelais laun veldilcdt. iccrlt oriccevenhrah rct l0 ltilnsfbnnare. t()ntc irccstea o cu $i sclc otitrllaimare cit existenla ctl cu populari prccitfii. tradiliile populare. Bugheziati reformaliisintpropagotorii cei maihotftili ai uneivizirui asupra lurii pecalesdapadgicarcpune ln certrulseu individul. Mttchen$led. sple : si[!l1it. |978. inchi(lcr!0 subjectuluiLlslc corpDeted. corpulvadefiniindividul9iil (in in motirul mei excluderi sensul care omul detoateenergiile de va sepam ceilati.II) t. sI este perceput includerea cadrul prin sain fortelorce controlc univ€rsul. bazate multpesepararc pcconlirzicl.Dacdurin€ziinredouecasesauconfasoarclu. 30 \ . despre al credintelor organizat un se Bruges. rn moral. Totul leagd. . Corpulnuconstituie rmliers vizibile 9iinvizibileceparcurg codwile de modelulanatomic. in Organele frmcliile canmvnlcgi fi fieptat vor 9i dcpreciate. un lcl dccorpprovizoriu.imposibil distins de deinrdddcinarcr fizicd. ii lurnea omt animalelecomun semnaleaze oriceeveniment indiferent.Inoanea. pcrioadelede c lrpsufi ccvente li prccocc..ir cc I luiCefr'antes ir1 lui sau.voinic(in sens ooliiete iflfluenlei supus asupra lumii gimereu un cimpdeforte. cheazd nral delaun individla altUl. legatd simpatie guvanatd )egile de mentaLita.C trepopulaireetc ture deseliks. baunrl. o pcntrusocietAlile altddatd. cu sub controlul Bisericiitialstatului. corpizolat. faceimposibila deviatddercstullumii iD Ia diversificate nesfirgit fomele sale reprezentare. sruil bi lloccaccio.este sau modelulmecanicistOmul.deexcese carc caut6 a obos. Prin aceasta culturale. lumea Datont6 careconduce forti inconjuitoare ilustreaziaceasta s-o s-o este tradilionale. prin participirii. $i-aexercitat o cunoattere tradiFonah.E BRETUN ANTRoP!LQql4lqE!!!!l_$!f'ls!EBn[4[E4 unci $bordonata totalititis@iale rdmine populare-penofld in claselc limitele lrupultlinumarcheaTi FroNierele care ti cosmice. a E.io"ipinl fiziologiei umane vectoruluneiincluden. retea corcspondenle monadei totul se nevia{i..uicalitative e confinutin cosmologiet upol lrl-ii. asperiteli. plcIrtrr(linc expansiulea exrerioractulsc\Lrnl. intr-undestin amesteca de O individrlale.larnnr (nr. o dep4c$te. ce leacuri.I'/\\.dar care lasd sd i se vada cu u$urinfdstrLrctura intretrupulomuluiqi nu antropologice. comunitatea fi decosmos. satisfaccrea nevoilor nanrrnlc. ildepdleste gi lua din dimprejur Omul.Un corpvctt]iruintil. $i unci deta$area fome ce a .cenupoate ill liri riccilli)rlbti.separat altele pozilicdccxterioritate Un de iD culumeqinchis elirrsuti. undcpcrsistd $iideologic. odihn[. posibil supui' utilizezi crmoEinle ansamblude llrlui cuivacindvreisd-ifaciliuas:upm sau in propriulavantaj s-odezlhntui Sidimcitevae\emple:. el leagd un lumea. tradi!ionale in r. pretiguleazl care rcprczcnl?1rilc noastre ganita lctualc. itlc se contlrcaz?i corpul rational. Accentul pluspcactivitijlilc onrinseparabil se urrui (icoofprjls[u. ale vor S?lrbtrtorile fi maiordonate. Cassirer evocat el acest olnul.I. ||rirrclrlul. in claselc al cducitto sooictAlii. nimicnu este impleunA. simbolic). gAseste repertoar etc corpulomenesc . plantele.

omulnu poate privit izolatdecorpul fi nici s6u. cE aducve$tiproaste.rluiceJa5reapra Of4erul la asisticuoroare supliciulunuicondanmat nrrvela.disecat'. caualitdlisingularc.La.40905.il. gisj cel alvircolacului. separcci de mor unde hazardi sauindifersrts auniciodatiposibilitatea ci$tige.Cind ciinii.1968.taiaiin bucad cil5u sau scalpelul vedere oniologiclarBisenca inreg dh punclde omulr'4mine execulie. $i-adovedit labaza incilcar€aregulilorcestau in elaceastd vizeaze Tortura urnand. schimbAiDtr-o altfel iti clip6.caltuor un vorbegtedespreclemenlade care beneficiazacondamnatii: pe pe i se .trebuie nLtmdni^rlcicapcaflrc pislcdsaude de se sau dc pentru u[s. un Atunci. du coryshlmain. piezindu-Si grarilele. cato ia penircn'ioltl ttld Mih^i . MichelanS€lo' sau mulli analomitlr artisti'Vesalius' tor"ri ' sa nu utiicu Ia exemplu..a.i sedeshuneazd pedepsei pe cadarml6iesupus care merita. unei undc fiint€leiosele.tii. nu sevaputea care apropia el lantaimultde de $apte picioare toati sipdrnira.atoniepenite iate(trad Ale\a}dle \4slatte).jntr-unul e or4 ir celilalt. in daci permitedisec..ffrtr a provoca obiec. a in sens.deaceea prindierEa bucnliapropriuluicorp Prindelictele in metaforic DedeDsit de deta$area comunitatea el i. 75).Puis. Febvre evocat. I LucienFebvre. oamenii ce ca ."tnglobind Delautul laccldlal!sei\li7)deuncontinuu Revelafiei. tebuie sat auzicalLrl cindlipd sall (p.dacb bf. rmorfiloanc subtile energie.hrb d $ : usages "'""u 1991..Gallimard'col' . care Caz ti oarnenii setransfonni.. tmcrirninal cind Dacd scapd de justiliein timpulviqtii.Condamnatului scriecu grapa trup ponrnca carea o.I'erllru si mrril|niiiltepenit cal)sau lnijloc.Metaili€. m[cardupd moarte. tipic.. sau mincmle.. pentu a-$i Lucien susine afirmalia semnificalia ci imposibilului reprezinttrcategorie mentalilalii nu o a renascentiste. ?? ll- .78).dimensiunea. . sub naturald auspiciile silumea ' s6 unii irtirnDhtotusica criminali fietdiatibucafD'Lrevorbaaici se cornuniEliiClimiralul de care nryt deoameri s-au in moddeliberat legile individualihteairnpotiva el rm €ste omlipsitdeleg. fiin1giomene$ti sepoate in acela$i ln al ce timp doudlocuri distircte. Astfel. cadawe ca faptul primele Nu social.76). indoi $i aici se lbatdluNeail vetle: nineni nu sepoate Destradar.. aregrije caomul chiar participatjanalomistul si pane o stujba care de aibe Qa .rrrr Rabelais le problanede I iLt. Acesta amnci sa : disidenla l crim destinu inalului este incalcat-o e a in rcalizeazA miniaturdo tiiere in buc61i corpuluisocial. traduits pr€sentds Jacques des par et Lacaniire. o Febw€. vointrei vaiorilor 9i crimei h aceastd in compensalia u o o*ub'ota d.llnde ibservi iu cernasuricorpLrl social dorneniului pentru dese$iarea organice de abundenla mctafore prccun omul' sale elementele : corpulsocialeunilal sau unoraalintre a umand cond$a n. vegetale." (p. Inago. Pari6. lc9l. Albin Michel.Cel beaape necheaza. mi$ca avanseazi se : $i iati arborii careinvie iatianirnalele secomporti. al categoria corpuluieste o abstaclie.fluiditatea lumiurdenimicnuestrictdelimitat. Privili dinpunctuldevederc separerii. pp..animal"s.dupi bunullorplac. $icun amspt : chiar ca ue giiati afreapoveq'ti pietrecareprind despre viafn." la va ce sfin1i6 duminica slqjba alunga diavolul celrdu. Paris.insfirgit. astfel cSci si 9i copilulnuvaaveao moafieutn" (p. i9iimFme penitenciard lui F KafkaprezinE a gnrpul Colonia u:1. clitnatcdce rnlrane..p e9l tasi. fonrq aspecti.6re canimenisaseamtesurprins: . ca dc .. nolr sens. nu si Pe multepaginifrumoase.seconsidere trupu]victimei ce singereazA seaflA prez€nts in asasinului. 106) cuviutd\iLes ivangiles Ficcare desquenouilles evocd corespondentd o ce siDbolicd sulrcrdoneazi stdns toate coDponentele anirnale. cr d*ia G tueirll' La .uasesiti."(p.turisociale. e lipsitdeserulificalle Dactului la lor anarotnifti aufosttocmaicelealeunorcondarnnati moarte olerite dupd anatomisurlui de de Dar.to\ance XVI' €t au siacle. Dimpotrive. De cu raminesolidar Pelsoana. led rori : FranzKafka.tin.utuinovat. acest L.tial modfoartevigilent. regnul".rebuiesi-fi astupi urla ureclrile.i. F. e un pc hebuieduslatal seu trebuie i sepuni picioarele piept.1987.e creitrnettetDcru&lc nelor asiste snu)imintedea fi itrmormiDtat nul corpuluimistical Bisericii s5 nu condamnatul inceteaza apa4ind sale. vorbe$te d€spr€ decapitat ia capul miini $iincepe mearga acel ce-gi in se a Les dvangiles q enoli//6.iat.r€curgeau contrabanda cadawe'cautind Leonardoda vincide"a in cimitire sauin jurul spiniuratorilor p€ntu a-$i plocura lorpunl€ dc car:€ hla'|icatdetmonddins n"""i".saln'n tr'toldova' t. cares-afE.Cind s-anSscut copil.in animale.totusi. 6I|Ja zl<afk^.DA\TIDLE BRETON lirciboala ochimrmitd de albeata''r.

dezncrnbr earnetic uloasa carc de beneficiazarI J08sora h dcMonlalco. alespp..corpulmistic Bisericii".tLrin r lucrunlornrrinJrci de(i(prezer)lr des Iui Durnnezerr clc. r Sfi-nliipirelicvelepror din rarnalifete enind lorp.1970..vezi NicoleHermannMascard. precum coroana spini.q)Ariia cerurilor in relicvg corpul mistic al Bisericii sefacesim.ement du cotnnunautane dansle MoJen Age tatin. prevcnirc. dedoctoriSidccilugiri convocati aceast5 cu ocazie. Ea o incameaz4 in stilFoprir\ .Ktirrcksieck.luie. al toli unde seconfundi..Cedind unei futuifi. ciuda in diferenlelor dinheei-In acest sens. paris.nu firi un1or.up. retiEtesdes saints ta Zes : d d. altui bic Miracolul seopre$te in falauneiadunirideteologi.Ele lru si[t adomtepeffiu elc inselo. mulrefiind. formatiancoutuniArc u/? 197j. de a pecoreleirnpinile$te colecuvjtate. de cele lancea prijina .incitBerangario. ci al Relicyele Rin4ilele pdminte$n sfinlilor sint$iele6iarein buciiti. . d€ ' PentruDoliunea . atingd truprftnasvirgul. un1r. arenridutare mutte.obiectele in Patimii. expresstons moui.Aces manoriae fa\oirzeaz| te o proximitate mai rangibili a comturitdli cu aceiapecareeail consid€{A creatoftl sau. Vrin.Flzmm'nion. Dileritele smr clr vasdepdmint.deparci ar fi fostcu adeviratdefoc"'u. (imposftildedeosebit omul . daraceaslc iD cc DUlcrc de rntervenlre asupm fi. aflAm antipodul sale Ne la disectiilor optrate prinii anatomi$i de pentru cunoatte a interiorul invizbil al corpului unmn(deaceasti datd. eleimpnnti o lami in inimapreafericitci descoped cmotie cu $i formaCruciidesenati nen i. vezi piene Michaud-eueDtjr. U. Ritualill religiosnr seadreseaziuDcisrinrczi de came dezmcn'lbfald. Astfel.iarrelicvele ale dispersaleiDtoaticrett aulec.Relicveleasculd puterifa\orabile: vmdecarea boljlor. Reljcvadesprinsd sfintnureprezintisermuluneidivizeriawidFi din subiectului.tit o fonnd tangibila.DAVID I-F.coloar4 5i cuhnetele. nusingularizeazi ea corpul.admtdininu atitdepliDi dodragoste u1 pentru Dumnezcu.Organul sa persoana sustasserffrifica sffntului.tot la fel cum nu sint nicisfinlii.Ciciprecum pe tnqlutunulesre. exislenla e lrarersali cotnunttrtc sa de Llnu existidecil prin ea!i penlruea.. Sal amintinr aici simbolic SfintulPayel: . paris. 57. sint aiia ci iDlr-un DUI ne-am bolezalnoitoli. El nu esteun om cetreieste lui penrusine. octotttea oamenjlor ceea Lc clc .7 sq. reprezentate deviu. ninlclli srnlmijloacede tnterventie. dejudecdtori. 35 ..lndriduahtarea shnruh nrLe Lj decir r oceconionanra o tr concertlrllaudelor adrcsate Durlllezeu. moar€in uir osdcsflrtenic Chizlra vr. inimainepuizabild a soreiChiaradezvf.e sub r5spunde dorinlelorcelormai mulli oamari. deznembmrca rdmetitelor sfintrlui nutaducercducerea Iaun corp.r.lsus ci llristos crucificatin inirnn".r eprderrurlor.iverutldr.unuinrernbru aailerrrtiss.darprofiDd nuantsti deutilizarcarelicvelore. ii Hristos.Fl poale asrfel si-Sl5acnfice iata llrd druere.. alutor. firi indoiala. raminc subpriviea iui cl om l)uirnczcu.protcirrea rcuultelor. unui onr. Maicutele. alec6rordestine crudeIe evocaJacqucs Voraqine de inla ldgencle doree. turelc amintesc i$i pe atunciceauauziFo adesea soralor $i spurindu-lc il arepe. .cere JralUatc lrlJaillE--rll] lx maLiastrrea a[gtstinrlor. c.rirar. tei cuie. atestimereu acliunile fiecute. mai I1 'Despre relicve. pp. pentru care prea puln.l2). vl crne inimaepusa in ce deopalte. hat nnpotsible.. este metonimie. O cercetare mhutioase pcrmite de mai descoperirea nervcereDrezenta iul cucarea fostbetutFlristos..'ive. 1986. identitatea subiectului conteazd Corpul de n€alins inno lume aflat5 semnul sub lanscendcnt€i cregtine in care tadi$le fi populare menqin inridicinarea ili incA sociald.Picro Camporesi evooi. si fim un sirgurtrulJ. " Cf PieroCamporesi. falaoohilo(uimii ai marlorilor.?j/. atit atingnnd lincii virful qi al celortrei cuies-aars.BRETON Ancantizat pL[tc! vedere (le din socia].(l ca Cor 12. ANTROI'oLOGIA CORPULUISI MODERN||ATEA Ul1eo|i corpLLl dezrnenlbratsfintulrjnu-filraj dczvai]Lrie al cseiia nletafizicideten)plu StintuluiDuhsubtblrrra al rrrctaforci. detatat subiectul de incamat).Organulprcle\ in atdincurpulshntulur ai sfinLei scrr este dnfnul pimintesc celmai scult cltre i. O unnadeinrlrr irhrnne rccste in lucruri.forDuledeexprimare credinlerfalade Drrnng7en. DilrnftcS ten[rlJecurpsancrificalc celebrati un fel de metonimiea slavei lui Dumnczcu.i simpii. nu aici.i nr toat€ madularele pentru trupuluj. fac care eleinsele penftuanu lisa un bfubatsA toatl aceasti aEnjarcsingulal.

individultindesddevind de sale. pozifi4in toate privinlele privilegiati.l98l.. ce cei care ingrijescincilcind lirnitelecorpuluinu sebucurd prea de mult respect.deasemenea. inddicdldu DanialE tacqual. Si invcntareacorpului. ftaditiilor Desigur.binelui mobilulacliunilor chiar salg dinFopriul interes $i incercind seopuni sd general". este prin care depiFsc cadrele stabilite.i.al de sn-i alambidei. rVe. ron. cc-i barbier. se in Bisericanu laseindusA eroare.rge. mergind dincolo la detabu-ulsingelui. Categoria Ifud care la chimrgilor. puteriipoliticein aceste italiene state negustorii..este ddiculizatd9casta lnedicilorcilug6ri fiindcdnu cunoa$te incepse-ifie latina.93 Gallimard. 36 37 . l983.Flammarion. pp. peplanprofan.maeshuchirurg care des|x)peri ligatura arterelo. Le t'1ilieu Xl/'at XY'siicte. 1986.pain seatesl5c5. nu atitrge careacordi omului o maj i deacgiune decit o ftactilne a colectivitilii.rifia acestei Burckhardt vorbegte despre privilegiate planeconomic pe pentru ulele straturi sociale reprezintA. care apa.. incepcuadevd€tsdseorganizeze sfirtitul secolului alxIII-lea si aclioneaza nivelulinteriorului corpului. EdituraMeridiarc. pe ce teren.Droz. prinl sd-9idizvolte un spirit al calculului. ciudaanumitorlacune. 150sq.ulrjivaloilorleglturilor unei $i centrul autonom actori Tn sin[lacestor sruDuri. estein desliFurarc. ochii in slrspecte. disprefuilidemedici. sd va individualismului occidental face. desplr. Ambroise Pard. din interzice medicilor contemporanilor. in mod esenlialoameniidin ora9e.roea DedicalA schinbl in secolul )CIlea''. m\llt5\. In J. perspective diferite asupra statutulacestor corp e ceacarestabilette careajtmgela Mitcareaepistcr'lDlogicd ontologlc5. se se al Profesi.nu dintr-o sd perspectivl direct religioasi.chirurgiisintpersonaje ingrijoratoare. Nagtereaindividului treptat-treptat.Paris. cetrebuiau omoasci se dar utilizareapiept€nelui briciului. volunarismului nanu5 pnliio lurniDn al insensib itndi. de opunindu-se retipeririioperei mai bolnavilor decit Conteazi putinp€nhu medic ingdjirca vindecarea $i cruroaqterea $i. mesurd nevoia inaintedea ceda influenqei crescinde. a numai inseamnal adistrllge Jacques ln articolul despe sdu meseiilelicire ilicitcdinE\d Mediuii pe LeGoffsubliniazi oprobriul lega chirurg. Statutul celor Fofesiuni tlei sedefmeste inceDind secolulal cu XIIllea. Maria Carpot Bucurc$ti.vol.rcme. de Medicul ocuptr presupune $ie. deexemplu.DAVID LE BRETON ANTROPOLOCIACORPULUI$I MODERNITATEA nul din ceamai maredistanli pind la boinavgi la corp. I Asc€nsiunea se ajmgd Ia distinclia dualistaintre om $i corpul sdu. poziliei indep. omulalecAruiarnbilii Negustoml prototipulindividuluimodern.Sintadesea laici. penhuevitarea hemoragiilo4 salvind asdel neNrmirate viqti. decorpulsdu)csteo ciiid a coslnosuhri.Paris. nuintervin Ei decit decitpenhu bolile.insen. lrad.exteme".darcare secontamineazAimpudtatea aceluicese cd nu cu gi singelui disFefrie.afiarea de Intr-adel'dl socialeceleimai dorite ti mai presligioase.pp. 9idiferitele $ia puncte singerare. Pou nautrc Moyen Age. Le led. a luasinge. iar chiardaci penrua vindeca. dodrmetodele aplicate. b5rbierilor. a atinge copul boLnawlui. face ir dehimenhl.l . in cdlugirimaiabiliin speculalii in eflcienliterapeuticd. sale pregnanta. socialddecome4devinemai noliuninoi deindMd. rivaliaichirurgilor.din cauza ignoririi $tiinlei scolastice.inc5lcantabu. I. ai dintre politiginceputul slSbjiacontinuum.El nu maiesteanimatdegrija fa16 al opliunilor 9ial valo-rilor aceasti constientizare. Conciliul la Tours 1163 de monastici iasinge. Facultatea medicind ince sale. Corpset chitutgie d lbpoete du Moyen. comunitate derespectarca $i aproape rclimitate. micclarsi c6liu".lfrebuie nepunem ci a privindlegdtra socialtr individgicorp. sffr$itul La vietii sale. Marie-Chistine Po\tcbelle. bancheriiPrecaritatea pe il face. p.tindu-se diferitecategorii: ceaamedicilorunivercitari.ll9sq. Gendve. semificative sint Premisele apariliei individuluipeo scarisociald g1 itatialldinTreceno Quattocenlqcitrdcome4ul rcperabileinrnozaicnl gi bincile joacl rm rol economicgi social de o mare impotanli. Asociere echivocA. in in Caoriceompecarestatutul social pune modregulat prezenta siu il nui tabu.pentru afla intre innebdri acurn a suselereprezentfiimodeme corpului. ce e LouisDumontsubliniazpebuni dreptate gindirea individualitatea.omul cosmopolit excelen!5.1977.: Jacques Gofr. ornuluibolnar.in sfiDi! calegoria latinei. Ierarhie subtilacareface lLCi JacquesLeGotr. alianta.tte corvezile injositoare. Pentruun ak Er Medil.

scrncnilor:oiLr. feldeexpresivi la p[4i alefeIei.. La rnrbra suveGnului.trilisat ion elela Renaissatlce en halic.. cea Sentiineitul aapatine de lumii nudoar cormmialiidcorigiDe intensificipfln situalia exilin care se de ti seaflamii deoameni datorita vicisitudinilor politicesau economice ale diferitelor state. p. p.diette.dstumind in citeva de tendinta pindatuncidFa nurepiezenta pemoana decenii binestabilitd umana a recugelao figrri religioasd. laJacobBurckiardt. 79.Patria este cu : mea lumea general". Deno€I.. din Mediu din dobinde$te o soarti mai importanti in secolele vin. ce a a devenitsemnificalia cheiea modemitilii.egocogildCorpul modemiAte din incste. gumrandd.l al urdividuat in devine modsenrnific.Ascrisa linba wlgali.tffdi rrr I individualisne. .s. t.iqidezJolusentinentul a1 nou apartenerlei o [u1e lnai la mare. Elibqarcadc fcligios dLLceconstiinta la personale. aartistului. pentrucd autodzeazA pestrind corl]unicarea. .al conlactului ceilaltiprinvoIbile.azeprivilegieze se gur4 organ avidiEfii. artistului. a / in secolul XVJe4 pomenr.epifanie al a a subiectului.aLiv unadintreprimelesurse inspiraliealepicnrrii. Dar. sonnificalie aJ in cu minolepentu oamenii Ev1rl qichiar RenaStere. ln a a Aceastd mareoper. Axiologiacorpomld modificd.ci cao realitate expune ca persoam. Sint dejaindivizi.it ciuda necazrlui poate sdu. exemplLl. acorde nlodcumpitat care in rmor mii deoameni sentimenhl a fi ceta. Spaliul comrmitardevenit strint in ochiilorpentru Fetinde a prea a celeinchideambiliilein limitelesalcUnicaliontiereadmisa acesti de oameniai Renatteriieste a lurnii. al apetitullLi loc nestdvilit al strigAtelor pialapublici. cl$tie de acumci singLrriii filbricai destinul. o privire.El itj !3Louis Dumonr.I)AVID LD BRETON r.eaanun$deja punerea valoare poenrlui. elenuordoneazA moddecisiv in valorilegiacliunile unuiomeliberat tot nui mnltderoriyerslasUotho unfuersalei\cepecaute convingerile se in personale sale orientarea relativd acliunilor asupra a sale lumii. acesta sprme exaltare . icpoIitlcA accstri cxprcs a irrdi\. ce alui este cu ! DivinaComedie Dante contemporani aceastesllbire lnc[ imperceptibilScimpului a social.col.ervatlinterlocutorilor.icd dgcidc fomra. op.sdapartind uneisociet5li carelegdturile in comunitare rimin putemice. chiardacdei cea continui. pccnlc Iui Machiavclli.eliberarcrclclcilrolistescoprtrilor a a urlanc"ll.acegti in oarneni indepirtalidcora$elc natalc.isensul le ce poate societaler lua unde t1.teanlumii Inaidegrabidecital de al unuiora$ aluneircgirmiAventura Vergiliu nfem este aunui sau lui in cea individ..strigit sau al cu irntec.Privirea. lira infloririicreqtinismului ii corespunderespingerepoltretuluiltr.MOpERNI'I. lor defamiliilelor. comunibtca.M6diation'. o a legattr teama surprinderea de cA imaginiiomuluisi nufie ceaaomuluilnsu$i. jttdividualisrnului n5scind. l. Irlaginca rnodordasinErritAlii care purcrislrtbi i$inlaniftstd il'l ontul i atullol verslunea nrar cea plegnanti inteanta neincrcdclea nutrite in $i oricc clip. inainteemdeneconceput.$ presiDte irnpofian!a sociali : nu maisintciiileobsclrealeproviden_tei celecarepoi dccidclcgatdeviatasa saude ceaa societdlji.. sau din eadevine acun fibutalduneisemnificalii psihologice. ImpunAtoare coloniideexilafisecreeazain ora$ele italiene. '3Dar acestea 38 \ 39 .vol. capentu a sporiexilui interioral e in lui Dantgconstinssi ueiasciin afara Ror€nlei.?nmulteprivinfe. ca$icelelalte Adeverunic unuiomunic. marcheaze o.Pai. cit. Oriceinteres chipuluiseconcentreazd ei. InYentareachipulxi Gura si lGeografiachiprlui setransformd.4Portretulepercep[tca nu unsemn. inceteazd maifie ciscata.firA mard realdde iodividualie. proteclia apareo alti Dlarefigula a sub sa.td Au de legdturile anterioare.r pnntlcra lanlinlcle dc dc personale cl. a florentinilor Ferrara. hceputul ce La EruluiMedirl doarinalF Bisericii aiRegahtui poftete demnitari ai sau hsn eraup€ atuncifoartestilizate. mai se Ochiisintorganele b€neficiare influenpi ale crescinde a. tadiliilelocale devin refednle fomale. in Dumnezeul revelaliei.cultuiisalante". alitudinea re.. cea la de Departe a se de abandona voiatristelii.idLralisrr dcaparitic.. dobinditun gradde libedatefa. 9. responsabilitaifii curindva ducela eliberarea politico dat6 de cu apantia democraliei. Semnificalie distaolei.ArEA 4}lE12!qlSql4 coBtu L_u_!.prinbauturd hmnd/Incandescenla sau a sociald camavalului a $i popularc sdrbdtodlor dcvine rari.

Ai&e Chastel noteazd a pe Xvlea. artizanulanonimalemarilorproiectecolective.Fec ca ulie iocm5idonatoml. numtrrulactelorde ide[titate.rrrl/nedela$irbrldc llumar este cornunitale-corpul dc social. 1992. sd-qi amestecindlr-$i prezenla aceea unoritralte cu a pe$onaje istorieicregtine. maiales 5i pepenileexterioffe. sinlconstruc decatedrale. faladcle hotelurilorfi primele picturidegevalet. cu JanVanEyck afilialia neaplratreligioasi a prezenlei donatoruluise estompeazd./cr. o aparilia omuluihchis in corpulsiu.ci&rd d'Orldansa deschis drumul. spatele apoi altarelor). r. dc chip. fiecarepurtind o fotoglafie. DantesauPetrarca pictodlorlCreatorii h5s5tur6 revelatoare\apari(ia pe serinSnrdi operele dh Elul Mediur6minin anoninqt contopiliin comunitatea oamenilor.snseafirne. cel i InsecolulalXvle4poruetulindividual. anisril Rena$rere din ili a imprimdoperele sigiliul )orpersopal{{ lucrare saLegrahdatelier cu ln cdl. Pentu a infelegetoateacestea. autoruldetab[ouritindesi seprezinte sinecu rnaipulind cfurd disdefie decitaltidatAlEstemomenhrl semnatura incepesefie afiiatacurnsecuvine. inc€t.Promovarca istoricd individu. donatonte celmaiadesea reprezentat compania in sfmtilot daruneori.eligioasd iate a scenelor nndeapar.Individuala corprafnindu-s€ prinindividuatia prir aici prin chip). Flandra ia ca in ca. maisingularizadcorp-rlui. spatele in altarelor.ceabundaldupa 1460. Donaliala adaposnrl sfint paironajii rlt1ui pennite donatorului asigure propriaperenitate. ioarc cancelaru i Rolitl (circa I 435) prmefald in Fec lu fala! intr-odisc cordialiinrreso!j. Ascensiuneaindividualismului Corolar aces-Ei al dezvoldri individualismuluiEuopaoccidentala. Exempiulpapci facecadonatori bogalisddoteascd li seinfoduccirraginea operele a in (fresoe. el preocupare de impofialla devine corpprh cl insuqiy'Noua un fale individuluiduoe dezvoltare6 arte la utrei centrate diect pepercoanl ]a $i rafmarea reprezentArii tresdturilo4 preocupare desingularitatea o falzr pe pEcedente ignorasere punctdevederc subiectului. soci4ilndividuali$nulmarcheazl . Le Gallimard.'lagilo/. grundatelierd ltalie(I500 164r). in chipuluir6. pp.Paris. religioase miutuscrise.in a douajumetate secoluluial d'Italie. a in gloriaatinge maimulli oameni poeliisebucuriin timpulvielii deu tot : considerabil ilustreaziacestluclu.DAVID LE BRETON CORPULUISI MODERNITATEA .r marcheazd diferenta $itoateacestea epifania sa.rprahta de de mulFmilor. dezveluie pe aparent conitiinlamdiclareapelsonaliEli Vasari celebreaze o i"r/.ort uneirnernorfi al al uneicelebrbri personale alti justificareIird Preocupareafal[ de portretgi deci.C. ii dintr-odate o rgcunoa$tere h acegti oameni aduqi socialiconsidembib.In lorii cum sghimb.suf. unde de utilizarea socialiintr-osocietate care sa in individulincepe.l965. Essaid anthropologie. a La picioarele sti intinsun cdlel.el devineun creator 16 David Le Breton. purtat spiritualihtea Afiisul numaiesievalul s. Cf.Acesre fiasirurinoi. 177sq- 4l . Mdlaili6. a!fffilictura. sub forfia de carlellino(foaiesaupldcuF prezentind numele anistului ale indrai=r sau GSre*execulia opereijSe maipracticiincltrderea fiecventiaporhetrluiautoruhinn unghiuldr€pt alcompoziliei. Topografa pinzeinu distinge Fecioara omul profan: spaliulimpi4it este de egal pentru doiinterlocutoi. inconjtralidepersonaje celeste. secolul ale in al XIVlea. tebuie amintitci falaeste partea cearnai individualizati. selnnlrdunuldintre primele tablouri qevaletunde de figuladoar profilul lui IoaD Bun.Der visages. altesuporturi primesc portretele spatele : altarelor. Pads. lor care amplifictr peAonald dimensiunea a sceneil loc o alunecare la celebrarea Are de religioasiinspre ce)ebrarea profanului-pitre 1380. rctulJAmiheimolftni (1434) cei Po A celSreazA {iri consonan(d directreligioaslintimitatea casnicd doi so1i.in modesenlial. aftcutBo:thcelllilrAdorafa cum l.totuSi. seintimpla fiereprczenrur inspecral sa izolar. tunilieiMedici a (circal4 76). t7AldteChastel. a cdror ealizare la r conkibBiecu gcnerozitate. deta$atdeoricereferinli religioasa. care secolele di.i in Cermania" Portretul devine prin tablou elin$Di. cea a Chipul rcpezinE cifrulpersoanei.vapdmi o inportanlatot fate mai marede-alungulsecolelor (fotografiainlocuindpictura : astfel. IaFlorenla ii laVenclia. de care dispunern astizi.luj a o 40 pam pc a marcheazA lelpeccaacoryu !i rnaiales cea chipuluil lui IndividuLl . Alti relume.NTROPOLOGIA alepersoanelor dalprore dev$jiroriiprinconsolanta iol.

de stiqjenit Lm El unghicontingentl sedescoped dintr-un incamirii sale nu dacd depreciatA. Dar cu de csenle comunitard. opunindu-se instihrliilor ecleziasrice. cel lumea inconjoara considere detennind. deceilalli. iuda disparitdtilor ie secole. mulfime. paralel. singularizeaze cosmosului s loculuiomuluiin cadrul natutii lntr-o cu Individualiaomuluimergeimpreund desadalizarea lumea rupturii.. structual. devrnc deIaunomla akul.d pe ontologic. cl dcindividuatie". Oraiiele italicnc Rena$teremindrcsc a|ladapostiioameni din se c[ cclebri sfin1i. reformalii. 118 op sq. ideologie o a chipului. se intr-adevar.TON _ aulonorn.presupune o fala distanla itldividuall.Iactorde individua{ie de de de Cuscntinentulllou a li indi\'ld. om lird moment important evolufiei al individtaliste. in la geograflce. picbd etc. esenla oragc. NoliLu'lea deartistscincarcicuo valenli Nocinlicco distiltgc decelelalteprcfcsiuDr. ontologic. s-o arcdeacum startudle bugheze. sau in dealtfel. savatlti.el e fonnasaaccesorie iiseparabilde umane. o lirnctioneaza ironia-alecdroiformesedezvolti tot maimult incepind 3.sacrificiu d rczonabil. popular risul concenh€aztr camavalesci esenta a unuicorpcesedesfi$oara fo4Ain hohote fis. Mi$arca deautonomizare relativea acorilor din anumite grupuri socialenu inceteazd seaccentueze masurd cadrelesociale pe sA ce aleecono[)iei medievale prin explodeazd proliferarea intereselor personale.nai oprc$e. cosmos. obstacol falacmoa$eriilunii inconjwit'oare semnul Nu acest lucnr I corpulreprezintiun rest.la dxr a gmpului fajamei autonomiziri indivizilor. in irLrlddcinarea comunitatea Pierzindu-9i considertr faptul omul din straturilecultivatedin Renagtere cosmos. prezenlei mpt presupune omuleruptdecosmos. caredoarminaonului o foflnavidedinpunctdevedere de schimbare distribuie Aceastd autoritatea modeleze.lEconomia medievalA opune. c in incepe decish populare cie$tine a tradiliilor teologiei subegid4 Si in i$i dmmincet-incet unive6ul individualisti fac€ Structumrea slibeascZl Limita! lainceput timpd€ qialmentalrtililor Rena. acest ln context. $i de rezlste. icelagi o fonnapur5. ci. poeti. amnnite de sii.in exces in in in (cf. este.'Dinpotrive.ti.un corpreversindu-se nature. .corpulfiind reziduul Omul disecat car€ de schimbari mentalitate al Indicefundamental acestei asupncorprLlui o ltunini aparte individul$iFoiecteazA autonomizeazd 42 43 . Ea pe pe preocuparca a controla maicorect de cel sumele alocate schimbul in unuiservic Acestj& ir"L pretiLtm stum lrad\rce notiuneae . sebiueaze mdsurS. fi Compensind glorie qi ambilii pe carenirnicnu le. nedistinct cu de de om.indifercnta.pentruajustificaideea creditSia da astfelo de legitimitate decisivd inheprinderij comerciale bancare.corpuldevineftontierddela un om la altuV asemenea rupindu-se de oamenilor.terd.Factor diferenta anatollllca pregadte cercctarea e$e specifice ceamai : uneiinten'en1ii tlesatt|ra nunilaricc rcunea cot pc prindisectio operati corpuluman ale ordine societ. abandonarea timp.DAV]D LE BRF.i. de-a r3J. autoritatea fac pwfnd fiecare in falalui Dumnezeu alt intermediar. ironianuargnimiccomun risulditrculturapopulara. Ea intr-ooarecaLe masurA.marcheazd preocupare dem[sur6..losofi.. il]dividulsedistinge semenii ln il asuganaturii viziuniiteologice apoi reculul. tinta i. Burckhardt. co-RPULLlll \lqlltslll'lArEA _ANIRqlqloclA Corpul.inaiDte a fi ionfieraFecisicenlarcheaze cornuldevine rnej rDembrul comuniti. crrQuatrnrccnto lbrmade cotnpensare. punctdevedere cory. Calvinin I 545distinge legilecerefti de legileomului..lii diferitele sociale. din practicildr 9i privilegiat'e. a li elinsufi.pp.amplificind al individualismul lungulveacudlor. refuzind preonrlui. gioameni : dat politici. anurite zone la la statwi sociale nui multesecole. suficientpentruca familiaproducatorului s6-qi duci zilelelRegulilecanonice vigoare in interzicimprumutulcudobind. infra). avintcapitalismul ia lasffrgitul secoluluial XVJea giin secolul XVIJea. c.formdvidl din (try'a) rm in accidentah.r. hboga$di unuiain detrimentul celorlalli. rnodemia corpului trei acestor separiriruptdeelinsuti. maiest€ Cacivedem Definilia om. dinreligieo problemidecongtiinlipe$omlE.cerutconsumatorului" (IIenri Hauser). arclocifl detrimentul in a cruc sau.

fDal cu a presdrate opelalui Vesalius ilustrarea ambiguitdqile in pregndnta sint a dificultdliiacestei treceri.166.. aRtffFe rRogercaillois. cu ales a imnoclasld primiloranatomifti ma1 hcepind $i intreorinderea Nnani $i corp' opeEteintre prezenta distinclia Totu$i. nu funclioneazl ).pro\eniedinr-unirmginarframinul suplimenre i irn-adevdr. darseparcc6 deRenaltere.. uman unuicadarau disectia umane cada\re (sa ca saleDemaimule admilem le-aconsiderat oaselorlls-a intimplat penrue'(aminarea desh. in acest afi strict 0Obiecrivil6lii mulEweme analomice a dorile fig Lrii siDericuloasb.'ului Medirl disecfiile interzise.In rmivenulvalorilorrnedievale Si 6i rerascentiste.. du corps "'tndti'resale. qi O De colporishutnanifabrica I 543)alui Vesalius. Omul nu poatefi disociatde corpul sdu. condenseazd el cosmosul. op.irodc' regda6 sale lucrdrilor printr-olracticArnai cirectificirileaduse subliniazd elinsu$i clar urnane demonstreaza cen-alacutniciodafi a anatomiei . DavidLeBreton. asa anlerioare vreme repreTenlarlle de inca binruit mullb deinceDul. naqte distinclie ( se o nryncrain ipistdmd ocnrdertalintre gicorpr. Dacddefinimcorpulmodemcapeindicele rmeirupturia omuluicuelinsusi. Corpulnu e izolabildeom saudelume : el este omul gi."ulingve(hinn peohuo Isronea din tui Vesalius operasa Prefalald incepulpasionand in gindirea corpului tumeaoccidenlala' de. la societate. conslil!ueir araromice ltala dtaQ . distincliai1ke cory simultan mutalie o ontologicidecisivd. cf $i La chair ayif.seadauga chiartortuat. corpul incelea. Floren!a Indlale.r coetlrdufantastique.tii oficiale.p humain.indiferent oricare sa decitin perioada da om.Es Sud INSERM.cit.in n )tijnrei rniveairirile Pado\ Vme!la din a..r o mUtap( antropologice importantiio dat[ cupimele disec. ci cua avea.e srudiat penrru insu$i. Galenusa deschispoateciteva cada\te.apoicubanalizarea rclativA acestei a practici in secolele XVI giXVII eulopere. Corpulinffiin imponderabilitale.turo. sau a opera lui Vesalius plangele marea din in curnilustreaze modciudat X\4 XVII .nuartrebui orincioiusctie est€ fantezie vinovate orice domeniu' cdci. Odal6cuaDatomi$rii. dafi cu anatomi$tii maialesincepindcu sa..ntim fnul din momentele cheieale individudlisndui-occldental.tinle privind aacurilor in Vesalius ciuda Chrar lui diniumloperei Galenus./a epui.el nu sesupune inci pamdox acestur singlrlar a dre4lm corp. putea taelnumetoase disecua Jl Fulainsecolul X\4al ceeacepriveiteihiarmaimulele eresrtein frrnilalede corpuluisinl invizibilal inreriorul le ie4 cuno.corpulnu sedistingedesubiectul c6ruia impmmutA ii un chip. 37' A. deneimaginat siat chiar Efiaclia instrumentuluicorp in ar fi o violarea fiingei unane.pe scara estecosmosul. in Inomenle dilerite pellll!prilDloari acestc gdsiln om:r co\nrL|s.In din tratate anatomie secolele de celedill numeroasele imaginimaipotnvlte sdexiste R astfel Caillois.decltprefata al"usirni"ai""iu. e disociar om. de el carealitare aulgloEa.rl Aici !i areizvoml om siu.. Vesalius. Inainte./e7e sase in totalihtefu semnificatiaFezenFumane. documentare.ln a'entureuses'Ga1li\ad' Cohircnces D.1987. inainte neqmoscute o Dsegtiaaplicatiomuluinueste intreprindere o ant1cl1placocax' Rareorifbrdindoiah. seaflein contact omul directcuuniveNul. care iotr-unmodtotimplici! corpul in manier. Corpulnusemaiseasociazd verbul fi. incepltul ]a al seco)ului XV-lea. Ar:este $ipersoanaurandtaduce diferiteproceduri la inventarea duc corpuluiin lp istimd occiderrtal\e .. ned€p! deeroate concluzii gasi s-ar fiintelorunane in pius. inlluenlaldeilustrulsau in decarenul crula-ramine.izolataintr-unleldeindiferentr deomLrl fala caruia impnnnurd ii chipul. Vesaiius.Ire de Indusin eroare diseqtiile inceploaspet. marchea. uneinrpturi al inAeompiceilalt'qialurlei ruptni intE DDesF€istodadisecjiei consecinlele'sale antropologice.DAVID LE BRETON rllnirJl. din din acestuia unllapdvilegiul dea fi interogat punctde acordindu-i alt[ referinli de vedere $tiintific$iitr manierlspecifci. dualismul contemporaq pdvegte. Primeledisecfi practicate aratomi$tiin scopulformirii gi al de cunoagterii dovedescschimbare o considembili istoria in mentalititilor occidentale.pre anaromiei rideciri L\ 44 .'. toaEdumta de Pe Er.El incereazi rnai6esemnul sa ireductibil imanenlei aJ omuliiqiat ubicUdl i cosmosului.dratate Sipregalite ce pevechiimedici pmcicased pe si-i ftecvent tax%e.'lanaturi. Totuti..ent.Ar insemna gi atentarea pielea la camea la lumii.ordinea In cunoagterii. comentariite puncre. La fabti(tue fiancezi) nu rei4 din picate.rczultatal oealiei divine.

qirordctaliiprivuld crrflrmstentele depa5c./incd I jO0. ftagnenlatcomrmiti.chiardaca doaro anuntd.in o de trecdinmineitr mini inainte a cunoa$tedifuzare dm o reproduceparte cindChamberlaine din incepind 1796.Lrtd foaie diferid. privilegiul a intoducecuno$infele de gicomenarii lui ii revine desore 9i modeme.. omulrdmine nedisociat corpulsAu..Papa e in BonifaciuVIII serevolti impolrivacruciallor carefierb camea marilorpersonaje decedate pe pimintudstrdirespre transporta utor scheletul in . pentm Este de cd.DarBonifaciu VIII. soecial tipognfilor de posibilitatea irtr-utt volum.O. a riscase-icompromiti in invierii. intrd dar nu incdin celalverbuluia avea ave. nu-lputem de cd distinge u1ll de pc celilalt.Sepal/zris.DAVID LE BRETON ANrRo!Q!q(. Dolitici.L€onardo dis^p^regrit doud Georges Agacumsubliniaza cale aleepociiiale : tipografia granua22. urrnitoare' dinsecolele de a fost9irnaipufh licut cunoscut cercetitorii cele a Sanon. ar fi putut invenliimajore 9i perend.il4lQ8!ql!ljl Leonardoda Vinci fi Vesrlius !I!aqERNII4IE4 predecesor fapt tratatele anatomie De de anterioa. Cadavrul poale deztncmbrar. loc s-o in in faceci opeiasasi pdtrunda acelsecol sddevine $i despre de proiectate Leonardo lasedispersatd in paraginaTratatele li din la pictrd sau vdrtlumina tipanrlui. Anatomia vesalianie$eDutin drlenAdeaceea caracterizeaze $tiintele care aste"r biomedicalc. a seanuntio antopologie altordin. amploriicuriozitdlilol atalentelor Din cauza 9i ideilesaudesenele.caro de (nuiDci incepe cezure o pe-de-a-ntregul consunati) faF deceaanterioard.luncorp. nu fi dereriorar.eventual (a distinctdesine). n-a Vesalius cunoscut. despte dosare vremecvasiseoeta' !or. dcr acesta e esenlialul nu penhunoi. ralionalitaler ti merge drumuls5u. altfe]. i1i lepopLrJarer rad i combdtute pdtudle de conducdtoare. CorDul umanftinddeneatins. bucuri te ca noastri. .les z/nr. condamni cu hotirire reducerea cadavruluistareade la (loqtncl schilcl nutnele in in\ ierii.tii al cA ti univeNului. felcati multe invenlile nu anatr:mie din acestea urma iale reunitedoarin Qadderni.Mai ales anitomice desen. cincizeci da picnrrii. economicj.Corpulgine de tansele perspgctiva regishulverbuluia fi (omule corpulseu.'adetar. Vesalius note nr disecirdvieotreizecidecadavre scriind neroase $i avantura.i nu lui Darmanuscrisele Leonardo au anatomiaunun5. contonpomri. serccoPieze citevaftagnentedin de in nulfume5te.La1r'oa(tealuiMelzi' maiampli. deschizind unei calea secularizan c concepdei legate de lurne a unei cauLilnmlional'lidice a conrinui $r ircep-ind cu 5iosrezi. in anatomice corpusul $tiinfei :?Georees Iionard dc nt. gi dzLr A divizauncoe in buc5liinsearl)ltadistruge a integritatea umand. a el 46 care a maqina cste pri\'lnd aceasti la te n! . fdcea om (si ce din decidin corpulsdu)o partedincosmos.n le intl istasi o cu)o$ti insmttnent un cil(ecrcalorcll a:ctnenea dolalde nos[ua fost $tclectul din ale semnificative ltriLeonardo slnt excclenty'Acestea cuvintele de deschise doi sint modeme citile Ouaderni.Ruptura epistemologicdlui Vesalius a faceposibih gindirea modemd corpului. inse-anrnatl omul.anddc vn ngin rct savan!. Corpd remine selrulul omului.ht hn'i ElmerBelr. dem altordirl.tara a mai pind sa natahpefltru inhurnare. cistalizeaziaiciunadinbesusele Se actualei noastre reprezentiri corpului(fi decia omului).trarnaulrurala lrans iu c se .lo. de materie anatomie.. influenla teologiei ir-supra qiritelor slibesle lreftil. Galilei.e secolului XVIal leasebazeazd alespeanatomia mai porcine.logicaintelectual5 it migcar€ pusa intr-omu$rnededomenii dc cetre pitudlesava[te secole]e din XM-XVII nuinceteaz Asd-si amDlificc evolulia. St. anatomiei lui favorabild ist Chiardacd criaii acordio so.in volum' Wl :rccL ttJt. pe carcil incameudlrrereu. deschiderea pe Iar corpurilor fi.Cu Vesalius.(t"t Sanon.i cadruJ stud lui defcta. Conha traditiilorpopulare apozi[iilorcre$tine. Leonardo Vincinufi-a tipfuitniciodati consacmt namrscrisul sale. in reduse epoca iarapoimultd decito influenle Melzi. care dedai speculalii ci pdnmoartea altcuiva. Darsubegida suprapuleri factori rmei de sociali. I liri compromite condiliilemintuirii orrului.jucatunrol deloc va neglijabjlin dinanicacivilizatiei. moltenitorului Francisco neglijenlei din cauza doar ad. maie li altceva). deneatins.avem aicidovada..lo5l:re7' in acelaii t eeAicn.carese siu. considerate atrnci ca pe plrlin diferici din punctdevedere strucnualdeceaa omului. divizar./lan: unat"nqrcs Je Lionad de . o-ameni 1519)ilprecedeinaceasti Leonardo(1452 (1514-1564). ill bulasare.le al in manuscisele lbcsimil(la sfrgitul secolul XIX-lea)va areDroduce in munciilui Leonardo defnitiv amploarea calitatea faci cunoscuti 9i nicjodatiaceste fireirdoialS. rmsemn.e "cientuttlue. dcmogmfici ale etc.inc.in forma.

"a.tot.t( care cUntoitre culot tlcdcotdale.in Ethi(ttenidicatc ct drcitsae / rum.14 sJ-\!qD!Br'ilI4!E4 A O o taclucc subtil6ierarhiesociali lniniailu ditrtratattrl decoll]uldisecal lopo!rcfie ac(irilir adrnrrdbrl i".deschiind cind corpul uman.tiolnuta in l543 apare BAleDe .oi \ .tfl! i. AclesSudINSERM. discipoli lui ai Cdenus. I de de provenin dinAnalomic Mondo Luzzl t)izl d O aliaolansS.ti'i"r t* oi*""F rnaimuli clenci DelabulaluiBonilaciuMII' cu O lugeriF.1-Xyll"sitlps'. Fontierele pamintetti ale hmii fi rnaqocosmos-r ut'*' Pdmele leclii de anatomieefectuatepe bazaunui cada\.i. d{el.hea postrlrilor' solemmtatea o#erva sravitateachipurilor. se r(le Elc '.un textdin I 690.O"" a preotsinlarolopentru $i i-or"*uie intt o utituahederugaciune' un 5emal pLlbllce asllel fe'nciiexpLrse curiozithltl laIninruirea ve. altordescoperitoi.ie aminteg-te prezenla regulatd patrupinelaciflcrsute spectatorj ocazia a de cu $edinlelor publice anatornie gmdinilc de din rcgelu."#!i.DAVID LE BRETON ANTRoPQloqlA !q!!rJ!.indjlelenri deradidi.1!l De solerLnllJtea Dntnc acestor disectri :cerentoniilenle perlurlllrle zrle.-. Veillon23 cieazi.ei parundin microcosmos zrceeaSi cu mdependenp dispirir ca printr-un ternenmatematiispatiul SiGalilei..I-utti. Pouche are M.ericrr.t ii:. {. im TudorBoSdan grefan si Crudu. lle dreprate suger€i ca.if*. anatomi$tii poate.j t" prac. penmr luaamploare u aserDenea spcclacol cru. lala relarjvibcriin leeaturd I cu religia. cintdrc.miinile anatomic ca actul --At*"i *li"*L"..cindosdiau gieu '(Actul ll.iupuri pcdagog'ce Iaadres:r uI public chirurgi.labu-ulr. $r . elalale rcalizatc crr.i" a.Tu se organizea?i asemenea comentariu lui Galenus. La ineltimea sa se pe organele careun bdrbier grabeste re indicindvagcu mina ln maestrului tuvintele cleticcerepeta J"-r"--"r".ir*reuta maibinegnjafap dedist:'rr. Ar i.Rolnavul htp"t.. rLn de bdrbicri..'. dcprqrdu-]r al inlenlja inilrala.iozriateo |'lnui .). ccalalld dl d corpulfacparre i n doui calcgonl Ienle Cei carevorbesle. Llnde t/.p.".pre unui audrtonu compo?t. ihchipuit. care aldo!lea desprinde analfaber' este tul. Lontrolul apoi ale illb Bi.in Operc.enir au deschise fucruri la ce-ar Lrmpl deoroare fi ut oamenii epocile din anerioare. distanfd cu \ oc€ tare si lucrarca lui Calenusrnmina. i.ca fatadenasaunde seafl6 cadavrul''?dgdlel' cu o La o mic. inyit sA vi venitiiltr-una dinzile_ aqacao-disnacgiesaasistaJiladisec{iauner femei.i.revocind milinar al Revelariei.susfne ctlvrotclc penE1l a ofsanele oliaJ.n"t"un'ui s-a douitratate mterpus lntrecele au cdlugarii disparut aceasiaplan'd.l". inclusiv oamenii exersau care profesiunea vindecarii..mBolnava Nc de I . "amea maeshllule malrnstrull lnaceasB ". tsad.o.l. Fad.r. pp.deschideau..Mucuresri.insfirsit Padova. cit. anxntiln. odata cu-frontierele corpului. iu o. agister ' a. tj t. 1988.dile pentri bi.r: ..*: n.se mulr-umeSte citeasLi lnind ladislznla-indrci or8MeleocsPre Cu texrulconsacrat.t". bb2In. ifr""f t r l6J ) surprilJe '* loclJ Unr\crsiLdte'i scerlailrc i'nll relcuetcucolTrrrl '""i"i"n"*'Ltni" dir cutitlu excepponal' l3l5' disectia.Maieveillor'" La naissance In curiosit' anatotnique France hitieu du Xv.tialui a o lucrare lul ualenus' din acesu urmeciletle catedrei. Tmtrele anatotnicc mcn!ionatein sinl ghrdurile de ctrlitorii. propunerea Diafoirus de lur carreAngdlique . Corpul maivobettepenEu alcdrui il porredzeaza nu omul chip I uru I sedistinge cele Anatomi$tii de hlt.a. fisurind. de o schimbare mentalitate Fobrica lui Vesalius mi-am din cea la la .?c.-Edifirl! Sllr penhu de Lrremlura Ana. uredicr srudin1r. vol. 2t3-2s0. rrrJ obrecr er ca eaJu! eold ltrnaolor.. 'MolieJe.tcced lairrerr retsullc.. M. pomesc cuierireasecrerului la fupului. scena cuvintul 6)'i'Ventalitalledinacest secol de. 5r lje segeneral|zeaza in secolul X\4lea. cc descfud Pnmelediseclii jrnliene inccllutlrj oticialc aLrloc t'nruivcrsrrdlile la secoluhI alXIV lca.Tolcu pemisiureatatilui dumneavoastra.p.:"!.'i)li!:r:f"lI"Y"T sity ofcalifomia Press'1964 4q 48 .-t''tt* LLniversiti!i lal._ op ' MAriethristine Pouchette.gcoala maicelebra univers ' respingind tura i"f" *"eadlor Privindstruc omului9i' de m-amocupal """t1#*. distanla ultui al iar fali de en . |95g. calea ."i! *irizate incelelalte stamo l Fan$nis incitnimicdincene-au -"iJ"i" Si p*0"-o astfel hunani "corPoris la "25 lail -"a"""a^ina -.

sprea $iprocuracadavrele carearenevoiepentu de diseclirle clandeslrne. . \resalius isiafinr:iiudependcqa spintfat[ detradilia de galcnici. a Vesalius naEe se in parin{ilor l.i.:tii.r#'. de'1-iziano) stnbolic poa{e. ele dal pldtesc tributsemnificativ rm r€prezentirilor antedoare aleomului$ialecosmosului.. cu anatomia clibereazd juriurinnrl se de decredinfd dcGalel1tls.*r "nillorrtrc fa!'dcacc(l vlola{|1lc l ln(egn e obiecui l.i'" vi. frecventeazd adesea cimitirele $i spinzwetorilc.i"ii# ."11"il *xi:"*hmr*iif culpabrlital'a.t i"a*l: lqR4.'liJliil il ::n:'. " ' J \ e J c f ' : r l i : c r i \ ' r r 1 i l c c : ( I n o r r c r ' i J c r r r c ' n u r i ' l a /d/r-i. rl:::": fiff il'i"::.'xl{xli:* J".o paltedin $tiinlaanatotnica pe calede apari.tie p.x:J:'ff ::!':i:li!f4i i. ltif .DAVID ]-]j BRE I'ON $I ANtropoloLil^ ( ORPULUI NloDllIIry. a Cadavrele rimin acolopini la descamare.FA tl(l'nnL' Prclrre:r l ILI|1lrlle corrhuJldonrrlci.LiIpi. decit Vesalius facesh.""'.l.devenit vizibil. .ofileaze umbraspinzuritorilor se (sauin in singurdtatea noctunla cimitirelor).llii il'lill}}ii'l :".. unde. .Ttl. i' ."1|'i.ii*.:rll'rnqlr'alarl:'rLr'icl "cl ."rnt*. El opereaze transpunere o simbolici.^'i:.O datd Vesalius.i "tiffi$?ATz[:. : i " ..iq*.:J' *i'i$i:lll. totu$i. #^.ffi * " iHflfi f*'p *il#trfl*H*trffi#{#ilf i:ffii':"1'l'l*T.t''". Primele privindanatomia obsewalii lui Vesalius ale unama i$i ausursa pivirca detalati. 1 .?i:""""i:s#:i'3fJffi i{JJ"n'#p1l"Jf i.-.*tiu:lr*nm*:'"HlT:1Ht'J. Din punctdcvedere istoric.:il*'J:.:r'. Tmruprmerea crnsistortei pe corpului spaliul dou6 dimersirmi paginii al crl laceodce duplicare imposibile."t d€ tiatate alte sidin numeroase dinainte secolul .i discc slslLsclnumerocsc tule i tipl"t""t"i ulcrioiueccre a *^r""re spccrfica acestcideTbalen xJ**:n:.'. 'gttrtffi iii$'-:il{l lt". Jean elev Dc lainceput.i!pl i.rdiilc Louvain.ililijlijrl.l#k#f .*x i*'lnl. . .ft '. Casa sei e delocurileundesedesflgoariexecutiile capitale.rttli r"JJ" mIr ". Adstul.un aliui Tiziano. fata Apadliallrcririi .wmI. rrn'ftoareil prezinti dinno\ iDvitind cldrorul invelelecliadincartea El lne bmlulgolal si sa.."{i. . apoi ltalia \ord.*iliti'.dealtfel.lLLdeparte laBruxelles 1514.?:. iti apoi la la Paris.r*l: i'j. t atai Ul enontr 700depagjri. . Tn devrne doctor mediclna in la Universitatea Padova.. :q!?!..puluiuman. dc coltinind100 deplanlcgravute lirAirdoialarde deCalcar'. inscdeintr-oconvenfie.i.il"'"?'i:l:il::. . in carepreocuparea penfu exactitate) peftx Iidelitatea deobiectsesuprapunejocului fafi 50 ilii'. .rl*.rnjonlo!fi AnFoasa il.iiuiri.: "ri"". 15J7.:l'r*'lt*mi:'.y. pe Anatomistul artistul rcdau plat$eo nu li obseNare obiectivia interiorului co. .lL.l.:1./ lLliVesahus.peohuanu Iuain considerare corpul.ra\qrm pcVesalius inrcrvenind aslrpra cadavrulu. prUpice ctrrncr Pleacel in de pc experientelor iconoclaste.? }ijr"'"1*:."""t" lc adaposte$tc' tigt'tnf"tt it A"gereapostutilor 1o1afondulLlice l.Fabrlca.1J':ffJlH'.iiii"f i::X[.': 1:lll' ll':'"ilii:"lii liSlllii:li. avind aleturi pani $iohirtiepcntrll o anotaindctaliLl obscn aliile. de Plantele Fdrrica indicao mutalieepistemologicd din incircat6de consecinle.:t1'x:l :d:. ..*1. lucdrii il ard6 (.Ttl.carcuit5metodologic in omul.HU if sli*. Frontispicuri (rcaliza(. ace ancagi in lasi DeRevolu tionibus Copcmic. contu61d figurileanatomice s\rb pfivireaexigent5 complice hi Vesalius.i"':'. $i Falnca spune multe desprc obsBcolcle meDtale hebuie ridjcate care inca pentru putea prjvi corpulin moddefinitivcavirtualdistinctdeom.:"'". Lrnui ornjupuit.l. alti marcheaz dati importarltd acestui to a proces duce inventarea cc la corprui in gindirea occideDtal!. a se $i intr-un stil.?ilt.i'.confonnlegendei.

cc slllboltc.1987. de a comite o faptt rea.corpul. iti continuimult in ales) incon$tienul inftrenps.ii care oferE sale. redDs stareade posturilorsale. tEnspare stilizarea care in gesturilor cadavrului. decor Pentru r"ternqel o Vesalius drumulpmibil. n Etudet d histore et d" phttasoph des rcnc?s.ar. Z tn Le rpeord daks Ie tpfle. Cili dintre noi aupartede propnei spline. darnu sepoateopri. careorbe$teochiul destulde Za Selzer. omul l. in eliberat vechile nueste totalitate indriaette diseclia pot fi comMtute. st?iri 1o al care evociun portret lui Vesalius om€aza ame can."28mult" jupuitiilui Vesalius Mai pozeazapiecum actorii conventionaf Comnedia I' art?e i d:n del " RogerCajllois. azi.(trad. chirurg Richard cit ij El faculfiilidemedicina. maiapare alunivetuluinu a cac]crnenl Vechea htroduceleornLL[Li Redus condilia la de. stisiar. $i inreriorulcorpului.eldovede$e etotom. amacelai s€ntrctlnorji spre Vesalius. La Vesalius.jupuit.. disociat punct vedere din |i de epistemologic oeom.avird o anurnitiatittdine. ditr d sions un chirurgien.pp.Distinsin modobiectivdeceilalli oameni. darrimine in pragface anatomicd cursul cdrcia cel ce in atestapracticati reprezentarea de reprezent?iri.ld i:tslfel. Corprrl Srerge faia se in prezenlet umane. Seuil. llhnca ie de ceea cclr.Corpucuadevarat ca I disecat anatomist de i$i iarcvanta simbolice intermediutcorpului prin figuraL careigiafinnA condifia urDani" Contar aparenlelor.lS43. Selzer. paris. 54_55. reduce aceste la se cosmosului.jupuitul la de Despi4itin modobiectiv elin$$i. renunl4 schelgt. crair et le cauteauConfesaoprivi in fa!5".in sa aceste docunente cirorprecizie a esre totul. cind contemplu mentdeincelcar team6iraiional.iu. a ca dar celorlalliotuneni.pentsu incalcar€a inliunku. Preocuparea deexactitate fali aanatomistului este depalitedercfularea cultwalAa cercet5rii sale. pentru care voi fi pedepsit.vin. dmine uIr subiect rispunzitor de atitudinile Ini$atrBposhr. se cory. Vesalius dezviluie un cadavrtl ci ceea nu ce ramine urom dtsociabtl corpuls.Canguihem.Pais.rnsp..intiperi. expunerea un destinat indulceascd se devenind peisaj sedegradeazd clopotnilelg satele apar cimpiilccultivate. " George. ( ^ onlorm ob5er valiei lu i ClaudeC andetrnar.jupuit de in lui decit legativ figurile Vesalius.unom careurlasubefraclia de scalpelului.. Iiri . D t7j.datfiind cddisectiaa avutloc) acestei aluneciri ontologice lace coap purarbfciualp€rsoanei caae din un o dedca aceasta destin pe unui $r solitar.Snne gindim. f honne d" resat?dans tenonde de Copernic. Microcosrllos pentuVesalis.aceea$i aunei interdiclii. ca nu altccva decit inutili r corpul este personal culturalal anatomistului. lacosmos.dem€lancolie detearns StiecEsepregate$l€ li legilor. fiind un fanatic te penlrurau. a0atomistul atinsi c lpabilitale.tottlEi.'11 DAVID LE BRETON A\TRUPULOLIA ( ORIULUI !I \4ODIR\IT \TF \ rnsuporlabihllui. corp. Ininufleln pn! lnla olllululpL.existi maimulrmisteradevarat in celemaidelirante decit invcntri . in se examin5rii aporpne n lui qinuspectatomJui..Miridjens k tincksieck. amer).lamultialfii. timp al unde cultural cercedrorului. crl. aleluiHieroqanusBosch scricRoger Caillois2T. Z.. prin lui Vesalius inceteazisdmanifeste. Ilpsir. nrptdetume. prea : crudd ajupuigiloratunci socializat inconjoarifigurile5i le Un colinele.Incepind Vesalius. Vcsalius reprezinti igi jupuilii sau scheletele formi unanizati. ic . pur.Omut Vesalius. ruptde ceilalli. om este de dar inaDtedeorice.orrn ? Monrficalio camis. umanitatea nu refirzulacestei defapt. ofandchinuibdeapendicele came nrodeteaza de ce-i ctripul. constatiG_ Canguilhem.Anumiteplanle spun infinit maimult despre decitcredea asla autorullor Corpulprotesteazn gestul careil izoleaza prezenla ui prin de umanii. obsewn de. sub si nusublormaineni. univers minuscule. insisrenF sa {npo^triva dea fi.I 980.oevenfautonomr contrazis corpulfigurat.prin gesticasade la torturat)refizul (dejasortit elecului. cosmosul rcspins de Deta$at corpuluman.9i. la incon$tientul impune trecere o $i el itr este neglljent anerplan.ts13. vederea organelornoastren€ esterefilzati.i estepe celebre holulunei de chip o expresie culpabilitate. ir $i corplLllLi tfinite nlL Sermtficalia snbolic.dupnatitea inleleg. prezenla cu omul sernne.mediteazd propriamoartegi aratd. 17. prii) e fiEllnCorpul ciopinir. supravi€tuindapoi?Geo$afia contemplarea a secreta corpului nostlu e un cap de m€duzi. . maiinarnte. 52 53 . lui decitcaricatura iisuti : anterioar5 maiesle nu cosmologic epoca din devenind al se in uncosmos zdrcnte oferacaarierplan omuluidisecat.adelenlto ipol€zi lanimicaltceva.Richard trufatpentru p.a semnele de vre!ri.. care_l reprczenta Jntinlertc de )l inviolabilitatea trecutd.ci Si(mai unde nu in$dAcinate numaiin con$tiintd. proprjei inimi. giaceea tempcreaz-i singuritatea.

l reprezeltare.in unnacu27 deani. rnaiest€ in nu ecoul unuicosmos umanuaq.pentruuzpe6onal. distinginduJ on-r.Masperc. lace in Orrri huVcsalus anrltta lplnol rrnuiconcepl modent. De la d. laVesalirs Descartes.29.iSigesqte. gi Dar se metltineinc! la marginea individualismuluiintr-un prccopemician.rJ: LtLrio/rrutecli.raiiieU'iesuttiniat t.in corespond€nli i€rarhia de cu €lem€ntelot analoagd ierarhia cu fiinlelor $i oglindaa acesteia. de el se dlstanteaza de tradiqie.mi eotna0ln(l c Ftur... din anatomice.miveni Tonqi. corpulnumaipledeazd penhuel insuqi.aficuldemumiiintreEgipt$i Franla(de " de de cu purin inarnte vinzarea cadarre sArucr' de cu adesea confectionate \ imf'otri a crtora xvlsiXVlll Unrimedicr' ilce carac(erizeazaiecolele bolna\ sa inr-adevar se ia . ce fapt reveleazi alunecarea produse.rnonsfuozitate"..izolindcoqu1. in JErd alte cum seaduna obiecte.jalonul stabilit 9i deVesalius esential este pentru omulseinve. dupe perinente observafia licuti deMaryDouglasr. G€orges Canguilhem.e l'abricalaDisctrts la asuptu metodei. mehfora organrcadevine mai ran4.. corpulsesupune unei metafore mecanice. I 582.tepdmintegti ftagment€ precum Ambroise?-are' pentrua acwnula' lor particuladtntii sau cauza corp. Gallihard.9ipecarel-am dupi cea fostexccutat rr DesDre dnateurset (urieux' Co vezi. sdalimenteze a defili propo4iile studiuestetic. .mumii"penljuproteclre r€comand.nl.sprea serviastfelmaibine gi despre directe metodice cuno$tinte dmine incama penffr care Rupt medicalA. sau Secoliclioneazlr.De la soui ure.. lndrvidualismul i cigtigar teren un considerabil.Cogita.I'enise:Wl-Wu fapt. senaqte gi omulmodemitdfii Lur : om despd4it elinsrqi(aicisubauspiciile de clivajulontologic dintrecorp$i om). numaiepotrivitii reprezinte colectivitate o umantr. si din se axiologice. Pornian' ectiohneurs' K curiozitate.celmd r'.p. .Potspune arcvizuianatomia penal munit Seguietstipin la]-a Verridre. M^ty Dox9l^s. pentru pisueze edifiilref'eBonal6 In rim4itele disecate. cirei dimensiune a holistA incepe si creascl. arati. aomului sebazcazd cc maihtii peelinsu$i. in qi sa persoanei caracterizareaca in corpului afara pent ad]sceme : ilvestigaliipafiiculareobicctanatonnc.. ladomiciliucabinete pimintelti aleunor sau sd e runan susceptibil leascund5 chiarriml9itc]c posibilitatca penhtl orice cuirtclinalie . t3t.crrrpriv3lcolLrserielill'rrhlice. stilizarea atitrdnlilolsale totusi.omului a carnicrocosmos. \filrl. Lesatdc impollaD1cl o date al mai1/oluntalcontactclor. cuoreftetea deaspacftr] v. deomulpecare-l ti Dractica al indiferent cuivaca€ nu devenit vestigiu lipsitdevaloare. Canguilhem remarca faptulci omul lui Vesalius insc e desrinul '' Georges isi intr-o lumein nrulte privrnte precopcmiciffd. vi4ii' cf David Le Rrclon'La chan AviI conta dului $i pent prelungirea op rit .rdetn incd Demi$cat. Si 54 . omul lui Vesalius pasteazi postura i$i arjs6t€li€n: sta in pjcioare.despittit ceilalti de (cogito n\leste cogitamlts) desptutit cosmos de ti (deacrun inainte. cclalcotplthti.Paris. dardovada cAVesalius nLFlpoatg inci si dispard totahtatel.Pe parnrnrulce-lpoute con. aceast. o?. TAindu-5i trupul. Corpul.p. nel innx\d cind in obieffiv dccosmos. repereMd noualunecarca practicd maimic5rupturE cea susceptibil scop sine.'e pentu se urnaqdecare folose$e rm cd mengoneaze de$ne cadawu Pard care cdamuncorplamineincasd.l. oincorarcsociald rDl. este mai pieuele fetu)ii'metnbrcle nrmorile.XVl XV[I. dejustifie... sa structura inteme.Ambroise sau malformate si seconser'.1987' rticle.DAVID LE BRETON CORPULU-I N'IODERNITATEA SI ANTROPOI-OGIA dcveDii individ.m4i.jcti :elr.biect de Penml uneiexpuneri'".te sc lipseascd ca sd de cosmos decomunitatea ti sAsedescopere sa curind $i subsumat de cd1le cogito.o absentd facesimlita se in gindirea occrdentali n Jnunitnjvel.ln distrati. ml_a :. lnvers. lcgi adicidcslarblrca ilordintrcrclorlir indiridualism. doarsemnul sa prin permis. cir. fondeaza care tocmailegjtinftatea irldividului. de decit rupt rcstuluiversului. corpulface9iobiectul ideale..a A serevoltA P3ra. Pati. finif. se el scaldiinE-un peisaj natualcaricattlianicrocosmosului. sestudie/e sdse $l e. oamani in umane scopuidecuriozitate cadavre dea reuni. dcsemnind cimpul socral.telul sine.Inodelprinexcelenli odcaluisist€m at . insd rinine in aruunite privinle depended conceptja de anterioar..aparcrrrsecolttlalXVl-leillll'etrtim li fonlel n. npoml t1llegirirnirci?iiGr intctrptrridc particulare instaledzd isi dc sau invdtllnir]! percoane cerceiarJmcdiJili i pe corpu curiozitdfile care undeadunli anatomice.231. fostdatdeceftemagistrah. pe el si La Descartes. €ucapulsus cAbe partea susa lumii. a sepercepc aceasti colectie...p. Intresecolelo.t. : la corpul purifica once se de rcferintilanarura laornul care il incami.

tip comunitafo.. Bucueptr. detipicdmodemidfii.Slratudle deceniilotconstiinla ataca ca un indoiala. mai ce loculin prin ralionalitatea lor. mare o pane?mediciner aLruteqr proclama fidetilatea d**".$ia pictatpropiul chippe pe impozant.6ducc lunina un restcesenLUneste sr $i.". rndc seghiccsc onficiile1e. youl " ivrar_guenre cenar. pe corpuluidevrne qtiinla biomedicald caledeapadfie.devierile trebuiecorectate ordinii stabiljtatea perenitatea adeziune aceleaii la valori. e". cein cemaipulin.iului supliciu.' Medicina mooemaapare aceastirxptruaontologjca. careo line un personai situat nu departedetlristos judecetorul. rfulul aslan omului.el lacediseclljclandesltne.I DAVID LE BRITON dlscca! :am nd..de organulbotnav) multdecirde de ". provenind alte din sursg aflate antipodul $i ltiinlei trirnite.i) In! mtar$ cotpuluitn calital deconcent (onot)) e au rmplicd tnulalre o . Dinpunctullor dev€dere. asrfelincit ljchidulsi pdtrundiir ohrnzir tnlricllilol a . \nhnd. aln al .tultura savantd qiocupd discursului jurul secoluluia] XVIIlea nu atingedecito mino tatedin populalia Ea incet-incetcadrele europeane. .Aceasta esre contradiclia najora a oricarei meorcrn€. Citt de \'lrrieVerlton.rl. i" * rnrereseaz.. conducebare 1.ftinjurutanumiror cit. mai I crrpltcuopensc6intnainlulleloc$i..tr6j $r(lrn0ltezone.Anotonlia lel (l orpo hununo. p. la corp.p.peaceea.lrrart \ralverde i$i : a accstei despallirj ontologrccin 1560.1.rblici. pecarelc-. 9i pAstreazd despre $i corp cuno...231.. sauprietenuJ acel cuiva. gnsqteaici a atit Stergerea r3R. n^ca l1l : se \ . schimb...rrad Sanda Oprexu. existid€cilo singlri civilizaliei a partedomnesc ignoranla. 87i. )r rnrna. aceEstaceaacdve.nnirhrr.. dejaLm apictatr/decdtLldeApoi4l536Capelei SixtineundcNlichelangelo pe l54l).i vesafius.fe a ace$eidetasari. sxrgu-ralafed in paralel.in mirosul : deolet din cameGLLnd-e dtsecarn mon.. medic. .cultDrii .lal*raii.Muchembled. imagtnca ln iar sadespre coJpr. Argumentut obi$nurr opusmedrcrner moderne *i.tuile t|atahrlui lnai cirpi. aces(d incamcazi . chidr_unghiile..p.. I I I 8 ted.9. in rimpulpcresinirilor sale. cr ooarun Irum-os exemplar ma$iniriei al otneneld..ron : Majguerire YourceDar. boati{decorp. undeomulnu esre. nfna stingd. Le Li\re de poihi.. diffie funcri. ispirliadc llcriurile liii Vesalius.. lrne!u hotdrire In cale{ Peperetele Dar artist deschis a culitulprop.a omutui. ana|omc6 sriglle$re iuronomia corpului rreglrycrea pe gr omulur Corpul ca rest u cu xnatomisd. actuate fmctxsauatanumrtor organe rmeazn ace€afi logica.t. Anfopolo$ardbonalisl.auboata: sitel.Muchembled analizatteneinic procesul stigmatizirii a $iinlelorpopulare au. e.lnp@tro filo\ot..dratrapna. Si i$i ritualizata corpului.nn. adicndevierile lor De c€alafta ti pentrua inpune tuturoraceeali ce de Ia norma..I o dc td. t999.1a1-1. 3rc mrst$rl osol. Edit@ Un.1horpani rnar Ad a.vers. Pidtrd fitoro|ata.istoric. rarpanea stingd ldsat-o am inh.nc\cul m I 5 j0. )l 56 .tiflle om se-$iexercite influenla$i la aoatomicefiziologicc.rnedjaslinul. fal. I l ll. lrre secolele XVIsiXvll.rrnizur creieind. slorndcuJ. $tiinP proteJali de rnai aparujul multsau putinofigialalunuigrup sFcialigti. Zdnoniqiaminteqte .lrulJin b.h unr jngrijirbotnawl..rt umatrtfl aresur$ in reprezentfuile anatomice proventte trupurile din ram\. penonaj ficrir-darverosimil.]lq carc.cciazi ce sedeschide ltiinlelepopulare legitimeaza. e uI rc a non. 227.fi acelasi rimp.tei. pieleasnulserlaItitului Bartolomeu. cit. totu$r. decllre €litele ca&ul .p.la sciziunea Divo4ul decoryin lumeaoccidentald de intre culturasavanta plaful culturilorpopulare.are € ceaa persoaneie bolnavornulsaLr nu : unuldintreorganele sale. mai bolnavul msufr.ra din savante". Maryuente il Yourcenarspune poveslea luiZnon. el s-areprezentat sinccajupuit.in decursul din nu tot cultural.rslofla tersonali" subiectului considerah e neglijabill.penlrua asigura $i op. superstitiile abuzurile. imagine rrraj O gdilo. p. mrrales data ini!iariva gi in calea d6p.Trebuie Consrierini aoesea onlutcr eprienomen uDei at aherdri nu aringe ce decilcorput. susgine ea sing!lariror. ANTROPOLOCIACORPULUI$I NIODERNITATEA spartolrll. transformd dar e de continud tradiliilepopulare vindccare sociale culturale. sociaf R.r ipliDrllr irrtrcgi. pielea capeo arati ulrjupuitcde-qi1lutura Una dir gra\.. pitcc r d le-afi tirat demainntlteori.i anurtahdeanu nilecurentc orn KendStelecareserecli?ea7a secolcle sl In umitoare nu mai cs!e nlcllsd rncadrul]lnei cosmoJogir. ap ' r Dn€r5pecrdlrTarea'nedrcmei "ois<a.cagdpentru conseNa trine. alesimpreunaiu un tDai co-nfate al cerui fiu a murit recmr.Lcat aproirpe nruschii k)li colplrluidepepanea d1etpta.ce nu mxiem fiul.p.

lme c.. raportam toate aceste aclirmilazuflefj/-Axiologia carteziand Si inallegindirea.SA amintim taza uimitoare Mdditations. nu coruul edicit unresE 58 . omrluiin stntttra lLulrir.I)AV]D LF.uQrll {ilr c lrPlc c'' '..brale9itoatdaceastemalinecompDsldinoase . lnJe dc unurrcr'inr so'r'rlitute I rr"-it.riro.amconsiderat inceput la caavioduchip. absEnia valoriialcdrei este Descartes continui i$i obiect corpul. de pe inparalel. lui astfgl denotind rcificarea. din i.i tl . infte analizeazcoryulpebaza A materiilorcele scoate la $tiinlaantomice iveala scalpel. denotiautonomia ea crescindi a actorilor anuritor gmpurisociale devalorile fata tradiqionale selegau ce J Veziluc$rile luiNorbertElias.i. tu Omuleste.{u indiferent e fapt[l cdfilosoful coano-ului mnrtuise5te iti pentru fascirutia anatomie. legate lecturile Descartes ce-i intEbari de sale. de !6ranulale carui monvuri sint con.carearate cemasud in buneior . iDcepinddin s€colul al XIV-lea.l ttt".t on'n"ori "'.. cealaltd caresuslineideltitateade substanle om $i corpulslu : e vorbadea fi propriulcorp. timp cedenigreazi in corpqflIn acest frlosofiasa sens.rniini. de siderate respingitoarecl NorbertElias.cunoa9terea mani€re". . . deprgcierea corpului. ii risplrndeadtind peo mase viteljupuit : . cory1.rlrrrlo. constituieun ecoual actuluianatomic.ra civtllration..acordind privilegiual unei valori. careamnuinit-ocorpil ata pe ea hnaginea cadavrului apare fuescsubpana Descafies.ta hupulomuluiSimrpullumii este intre impruptat Corpul maitrimitedecitlasincinsu$i.Pl|Jl-iet. Devalonzatni!'eiul la straturilor socialepnvilegiatcsecolelc din XVI $iXVtl. N]TAIFA {:]ORPULU] MODER $I ANTROPOLOGIA lniti cogi//Fr'rl dcgrab' oameni'srNlinind solidardccosrnosdeceilnl!! $ (a lnJi\i+{ llrailllpe Delcr|Iej\c srlstlnc sme Pe dccit. de abscrrl! v'rlQnfe c'tc gttrptrlury'ipiui 1r rJiria'. distinge om corpulde da in suflet.:. avenhua singulari. descrierealf.'pmliontierl/intre orn5ialtui'Laurma tmnei' un J"dit il:. separat prgpriulcorp pare trdi..In plus.M.cAsiDt ti cd ca gindesc.consideram mAhranesc/ merg.desigw de ce a-5i legatdeotrr. sub Corcsponden. rldepre. cumaparc la uncadavnr..lscle... pentrrstranriie popuJarg: polarizeaza Se atunci vlzilux doua asupr? iaz1..les huurs. un c:rrc giajunge camcterizareasaca la liinddiferitdeomulpecarc incameazi il : e vorbaatuncidea aveaun corp .IatA un biblioteca mea". gidincame.rrrA-trl.f. etichefele coryoralepe ie aplica care privilegiatein straturile sociale rapo urii€ de int€racliue. anecdod O spwe chiar urruivizitator r. celuidin urml singurul Afirmarea cogilo-uluidreptconstientizare cdheindivid sebazeazi.copul dminepeloculseu pivotalinradAcineii centml.. punct din devedere ontologic.Livredepoche".. rlpu c ladsldnl... BRETON sr. dovedesc preocuparea a se distingede vulg.

Ne intercseaz:aici doar ef€cteleacestuichangeofnind asuprarcprezederilor modcmeale corpului. Georg€sGusdorl AlexandreKoyr6. activd. 6l . rigoare Oamenii €tc.Du rrc declosal univerc Gallimad. desiglt sa se dezvolte aici drirmul parcurs de aceasti m€tamorfodradicalS aviziunii lumii occidentalq carenE€pe astftl in secolulal pini XVII leaSiseprelunge$te in ilele noastr€.cel cu proiectulseuinilialpufin fu planul stipinirii naturii 9i a omului.. Conteaz totuti. mutajiaimaginiilumii este realizarea savante" ci taditiile populare . o eficienll tot mai mare. ordineriguroasd o de Si inc4 tmdemoartea succesiung undeceea alncehrst fie poat€ ce exista I Alexandre infni.imitem la lucririle captivanteale lui Roben Lenoble.trecedela lumea dar inchisi a occidentald.Capitolul3 LA SURSELEUNEI REPREZENTARI MODERTIE A CORPULUI : CORPUL-MASINA Revolufia galileani epistemologica marcate lucrArile lui de . careconstituie T. scolasticii univenulnesfiqitaI lilosofermecanicisl€a sedeplaseaza ta dupecum spuneKoyrd. exactitate. Renattedi ."savanti" infinit minoritarS. ce in maiexact privinfaanunilorcriteriiculfirmle.Si€scin voiehtr-o ftlrnesinguhre. introduc fo{i noile in noliunidernesur.i.intre evenimente existente.. Nu se pune probl€ma.. de la flumea lui aproximativla universul preciziei"'frecere maidegabddelam moddeinteligibilitacla altul. Kepler 9i mai ales Galilei... wde timpul nu pune. societatea . rmde fenomenele sintprecis nu reperale.straturilor $i nu vor fi decit foarte lent afectat€de ea.Paris. sAprecizdmcA d.Bruno.1973.odatt cu diferitgleetape Copernic. Koyr€..

uinddatelescnzo ale$i sentimenrul onentftiiomului spafiu.s5-ti renege a fost constrins.l din Noui sensibil ceea sii labaza la ce 9ispirftnfinetiifilosofirlui existenFi omului.careignorau ceemlegatdeea' Ibstrespinsidedemnitarii pentrua-$isalvaviala.unde unuispaliu piminrulin anonimarul $iproiecteazd lui FapmlcAastronomia Galileia imposibildestabilitloculR€velaliei. ca. eicare allncreusiDretutindcni . formula lumiieste dematqnaticl. El ofere de la .. Dardacilumea afli laindllimea se omului. discutau de cate despre sistemele lume. il adt Noileformede qnoa5terc.$ter€a traruformarea la ce cauzele stau bazarccureqtei e maternaticii. inecat la intr-ununive1s sfir$it Elerclativizeadlocr lui Dumnczeu fiI5 creator. Continuitatea omii mediulsdu ti in O a firt apet narurii fip onrului. Succesul provizoiu asllpm din cein cemai a O etapd $tiinlEiaflatiiin ideilor salein Europa. nouA opri raspindirca da (mai precedente alescuVesalius cuLeonardo germene epocile in $i la de Estetrecerea lascientiaconternplativa Vinci) iqi incepe evolulia.DAVID LE BRITON CORPULUI$I MODERNITATEA AN'TROPOLOCIA nlrimpiedicar o {irnrisarDaiexisrc sefetftgdin li inte.Ftipin posesor mnrrii". Alianlaenrptt in numele de sentimeohl I I Rob€rt Itirr. in Provincialeso formtle luminoasepentru caracterizarea celor trei modalifitidecwoattere. al corpului.O da|dcusecohtl ci al XVII lea. aceasta intimplb se cu condilia omulsi dcvind ca mtional si s€res?inge perccpliile senzoriale Si in domeniul iluziei.le l'iddedenat re. aslrpru unel tipic alulleidoixnalii unanc simbolic ftarchcazi inqepuhLl O dati de lipsite transcendenla. ansar$luluicaracteristicilor irnnurile asupra dedominaiie din epocile naturii dispar.. Pascal. abstracte. traie$te agoasa in aceas6 despe4ire lao epoca alta.Calilei din z LrcienFebwe. nu descoperirile e altceva din o de in BisericiiCatolice incercarea a pdsilra lumecare-iscapd mini omuluinu poate siu mult.binedestabilit Sub egida sa a legilorlor trebuie deaomului ralionah Cunoasterea fenomenelor.. I 632. ducela crearea voltarea datacudez hitJate lunii. tot Bisericii. Darel mdsoaddeja lor gi pericolulla careil expune omspirinrlgeometdei: la ce-i folose5te pe omuluicucerirea univenului. le contmcara in de capacitatea a le utiliza dupdplacul sdusaude a natura devineo 'iucane Golitt demistere. h Piatonla filosofii Rena'teriir. dacd piardi suflenrl? ajunge sd-gi O dati cuscindarea epistemologicd introdusd o fo4edefinitivn cu deGalilei.p. scientia de Nu maie vorb4 asadar.409. nu certitudinea noasrrd insrinctivd existi legi":. AlbinMichel. sirnFrile. -s1] situind launaltnivel: laindltirneaormrlui. Conceplia filosofilorsaua savanlilor asupra naflrii sc elibereazi autodtatea de BisericiiSiacauzelortranscendente. de (RobertLenoble)in miinile unor oameniceparticipdla mecadca" acumcaomul se Conteazd aceasti mutalieepistemologica tehnice.i cuaparilia fiiosoliei mecaniciste.trecerea la o conceplie anima sfirsilulparadilffiei Vafi.iaringinerii da6 devinnoii lidei deopinie.Pzis. deasernene4 in Sin! radical srdine convingoilor salereligioasgcici reducspatiulRevelaliei $n punctinfim. Acoperiiullunii ceaddpostea Revelatiei aPatimilor deschide scena s€ Si spre spalileinfinitecare speriau dernultpePascal..descriind DrZlog}io intunire deingineri?n in in arsenalul laVenelia. conditiit si altc cu Sr prczrnte sal anumite similltlldini-. ti cA acesta ultimatreseirea a decito intimplare istoriei.rafiunea ctedinta.i? . mimteah faF ingeniozitiificreatomlui pentu umane tmei ci dedesfrturarea energii din in fiecare opqelesale. de nttndi.Cele : hei principiialecunoa$tedi noastre.esedespart la geomerriei Lumea spiritr. Rabelais te prcbtane(le I inctov1nce XI/f sidcle.Astronomia fizicalui Galileisescriuin fonnule gi Datomatice. cuCopemic si naturi aculninainle de mllenar de uiveNuhtj icse peaxuleianterio! struch-rm nui ales Galilei. func$e propriulinteres. penffr mult hmp naturiidistruge pcntruintelegerea datelor matematic dornindrii poeticlegat aceasta. cu devmc lnfinit. ti inhE al devinn.1969'p 326 Lenoble. individualiffn pecale aparilig de d€zvoltarca capitalismului ii elibercadpeurii oarneni fideliratea fits detradiEiile de lor culturale 9i Gligioase. est€ andati in favoq€asubordoMrii mport unui ce gindirii mecaniciste. invitate acun lao radicale de disociere. Europa occidentala pierde iSi baza re[gioase. acliva. au $i fiecare obiectele separate certitudinilelor". legald mecanicis6 conceptie asupta lumiilao metafizici $i 62 . incet-ircet.legatetotuti de majoritatea-ginditorilor modelului Consacrarea de anterioare. sint refi. invizibil inrerionrlui nan[ii saucunoa. et au cit.

lfoanefolosiroare t€oretrc€ se preda $coli".Univers[leste di o ma$rni unde existi absolut nu nimicdeluatin coosiderale aspectul decit gimiqcdrile pfulilorsale". subordonate exigenlei posibilul caci acum Lri. daci ir cxistenfa chiar prin de naturii. a De exemplu..Indoiala se ce ceea mAprivette.I)A\TD LE BRETON ANTROPC}LOCIA c!al! llBNq4IlA LLrt$I l4o. mecanicismului.atunci dorinle dominare. Et seopune. Descanes pune accenlul cuno$tri{ele pe vielii. : RendDescartes. acea parteizohte din el. Ren6Descartes. undeinten!ile lnrpenetrabile lui Duntnezeu merell mimcolului rmde ale lasi loc si nimic nueniciodati irnposibil.ion.cu de caractermpersonal. exercite Corpul in filosofia carteziantr gi siNcogila m. mglnerul. ( uDoa$Ierea trebuic iie uiil5. carca $i mai alesnu omul saumai degraba devenit corDul siu.rrle dominafii noiasttpra aceste el'ectele este galileand un val dc epistemologicd Ruptura lucrudill ll'nnufacturi. eolil6 sentiDent sar de si pr(dLlracficrcnLa t )rnrrl rn:rr socialiI. camier Flamrna.nuin ansarnblul desigur. 53 [ed. de Nimic nu scaplacestei pasitmjlotconstati elenu sint ca natura sdidentifice incearce Descartes a o al decitun ei'ect ma$htuicicorpului. Caualitigilerniraculoase cededzA faF cauzalitdlilor in fzice.. . nimicnuscapd ci.lnentalitadle ea ordinea chiardace rastoamzi suprafafa.o.ts...ci defaptq defaptesupuse inlelegeri unei mtionale..natura materrd. o?.Eu. sa fationali.335. George Ghidrt Bucuresti. . consecinledeplasiriispiritelor : . reu$ita Dar mecanicismului presupune toate ca confirutudle in aparenl5 ireductibilesesesupunlmodeluluisausi fie eliminate. nupoate decir eire'. legitimeazd ce asimilarea tutuor aspectelornaturii ink-unansarnblu rotilein\"darte. anaxiologic. op. elconsjdera omulpoate Dar sd pasiuni. esre . abiadacl sint afectate.:nad. EdituraMondero. aplicate Hobbes m\cirilor lumii san sa ansamblul incearce reduca Evoluliagindiriica1€ launansamblu legiobiectle. I. septembe 1645) raliunii"(scisoare le supunem : asemmeaatitudini cufi a Robertl-enoblearalizat neleEesupozitiileunei de ingrijorat cauzele a!e alarmate moralistului. oferind principiul programul gi rnecanicismului.sjrgurele \ri corespondcnle posibile demateuatici.p.ienFebvre. sintdelocdep5rerc.Iar cucerirca timpuluideclhe orologiqspalializarea dumtei oferd imagine o hiumfali afaptului in celedinurmi.NLr si cd invela secontrolezc animale. PeNpectiva teologicidispare. 64 65 . de roaporsc genem ro.inloculirtrebtuilor ui a pune pacatului. Ma$ina fonnulanouluisistem: . populare lumii.in Omallui cogiro nuallui cogilarc Descafies aflrmi clarcaindivid. p.. cind Astfel.omallui. Natrraeidentilicati Lnansarnblu cu sistematic legi. ci trebuio nefedmsd I cetre Elisabeth. exorcizarca insesizabilului tangibileste in metafora privilegiate.larccuentc de umane condidei turbulentele si-9i d al previzibile.rom. ct. Dircal. devinio sfuctud serrmificarivd 6Robert Lenobie.Nici unmisier cAruia mliunea nu-tpoala decape{. 651. sd da Orologiul prin care realizeazi se reducerea timpuluila deplasare in spaliu.407- (Jdata secoltll XVll lea. pasiunilor de dar pozilii destul apropiate. a mai ilusftaliacea flagrante deel in Dircorrs este metodicl instituitd si apa4ine uneiepociin careindividulincepe luclu-Descaftes acestui sdu asocialitilii. modelul epuatal mecanicismului.paris.t999. rs de to mithotle. ajunge avem si ..D€scartes] lfii$teaoblectiva tehnicianul cootuntat I la la de deechilibru fo(e"o Regisrm Machiavellisau cuo Droblemd politice. cauzate lm gocinilial Siexteriot sintprevizibile.('. p.t.ncesteifitosofii .Vecrorul car€ in cunoatrerii pure.J arupru netodei. . maiales condif. depind legi de cdci de imuabile.intresubiecnll cunoa$lelii obiectul sdu. scrie Descades. nu reuszritra lrrrnii. 'Lu. p. intr o lune undg toful e conceput modelul pe mccanisnuioi..productive. penfl vincnlotrcntul raLionalulul Llo al cu e anteioat surbolice care social.alecaror de deplasfui. avintin secolul Xvll-lea $iflu inceteazniciodatd ia influenla. tin Natum maieste nu semnul ptopice uride inscrie se eKislenld ornului. LrnDea maireprczintirm nu rmivels de valori. hurrea ecurrl nrcr ccoulomului. nsloitntt sistcnlele din liacliture cirnpul de acelagi cadru gindire a oalnenilor limir in Darimensamajoritate lorircep sI sefaci simtite prccopemiciand.

nu-i soliciti o de decitfb4aflzici. un corpsau. ciudadeziluziondrii in om lumii 66 stinienit subtLrtelaDumnczcu. Unitatea accidentala. de corpul capeo realitate desemreaza unde alafura spi t.P^ils.cuircductibilul unuicorp oboscstc.lfionalulnu conshtuie posibile spirituluj. fird c€I dc-aldoileaautonomizeazd polul spiritualsub cor. stinsi. ficind dinelunabsolut lbrma sub dualisn]ului. maieindisociabil el fiacturd pe$oanei ruptd. unde.. nederDri gindire.citulburat5. 206 sPeakplan. nume$te aspect de un el un social evident.. vesalian.Pi]i. acest dacdne situdnlanivelulvielii cotidiene.rrl. R. line deun singurom. Drrrnne/er. consecinte.l .. Intr-o societate individualist excrcita pdmeleefecte undecaracterul iti semnificative. itivafi tiit cuirsistenlipropda care identitate independenla.DAV]D LF BRFTON AIEA ANTROPOLOGIAT]ORPULUI J\'IODljRNfJ SI ci in segmcntclq cele active. plus..Filosofia cafteziand rcveleazi seNibilitatea eDociunei ea nu reprezinte bazd. pronulle oarecum oficial formulelecel distingpc sd t1 om decorpulsdu.evocindmai ales fabulalui a a aliznmagistralA acestci organ Agrippa. in datclor nu fie desrul fiabil$i derigulos pelceptia de cirnladincategoi]e rcprezintlo calegorie acorprrlri.dualisn intreom se inprinelemanufacturi. ciluia propliulcolp mr $i poate nu-iapal6 o realitate anrbigua"/Aceastd circunsllecld si cd atenlie cco acordir corpu i c o atitudine cAlalor lu de confiul1tat.alunecd rcgistrul a avea. parcA hebui de de ar .ci este o nu cristalizarea pomind facuvhtulunuion\autrcliehansch@azg de diftze in straturile sociale maiavansate. pentru umanf.licird din acesta urmeo realitate din apartc mai $i.nragini $i doarlaintindere6.4{4. dacinucxilul intcrior. Marxva face instreineri muncii. filosollinecanicitti.privilegiazd o fbrmdabsoluti.feluriledeafi etc.pe carele sudeazi in : glanda pineall. este onlal raticirii In el ur sale Drai pljn Europa. srLslinerea corpuluicaliDritdaproprieiindividualitd.seintemeiazer : rn cu dccenii urmi..'Rezultat al uneifraclioniri sociale.. nul! deprcciattr. trebuie deducem eae lireele-Cdci. comorald. logicasociala culturald produce dc ce $i disocierea corpulin negativ anterioare subiectul $ilumineazd sint lui Descanes.wmare.semanifest?iFmcuparepenhu o un cdnria iriprumuti consistentschipulsduCoryuldevine accesonu ii 9i de in lui nu alpersoanei.rs. ii rc\. existAmai t decitacest mr dc sentiment cdldtorsau exilatvoluitar . llri Orrulcslc care incepe.rDescartes dc etemizeaza sentiment dualitate. Dar se cici 5i daciprimarimine legatideprezenla umalE. simplulfaptci ttiu docxistenlamea$i din esentei nimicaltceva apa(inefirii sau nu observ totodaticeabsolut I Ren6 I966.': mai inventarea corpului occidcntal. reductibilS explozie dificult[fi deajustifica asemenea o in ciLLda lenumirate]or scric a omului. deja individulsegdse$te divizat ontologic douiipi4i eteroge[e corpulii spiritul. alcfuuisens se un este Omullui Descartes rmcolai mai o nu provinedecitdin gindire. Prostphtiti. corporale. epuizantd. und€omul e redusla un singur 6'7 .munca ffrimi1ata".daracest o dualism este altfel. p.Dinaceea facultatea a gindieste cd nu sd nll e-cuadevirat.Descartes in . sortita deveniinsignilianvcindirea e dc prczenga pe de Descar-tes conrpletindependentd corp. degrabtr.nurnaiare fondreligios. : imanenla sullcnrlrri.labila.orls dela nethade./ ce meditalie . . Descartes. nonvaloarcin schimb.ti.9ila prefungeste dualismul Dualismul caftezian $i corpuldescentrat desubiect faln altul. marca a insasi individualidlii. l" ticoryulsau regesefte monorond. lnchiderea subiectului sineface corpo realitate in din ambiguS. ea sc ba7. Desigur.ca7a e pedubla ea excludcre. inseamnd nu ce stinjenitA aceste dc de$i vedemadesea eaeste de deioccde produse ele"'. orilrnde s-ar afla. canupoatc exista foanelegatade organele organe.a copihLluia ncbLtnului deneconceputcileva $i amo4itd copiiii c[ lanebuni la cd de . Iaunul.dificultd. . ce cetrebuie si-qimodifice fire incetare obiceiurjle legatc confort. disoiplina prin indoieliinetodice..ine luiDescanes.corpul calitatea except-ionala. pishat5pentru o firima dedivinitate. chiiil c dermcorucc arcdczavantaiul.corpul" muncitorului iinu identitatea oft. de rncrcu provizoriu. spjlitullimine si o nlalilrh. accast8 ale Pcntru distins sa Nr:iind uninstllmental ralirulii.Fla'J:'morion. cele . intredualitate dualism irtindeo prdpastie.. aceastA este iar prezenfaumanb.!e. on]care un alege pelnanenli in exilul. cirui etape ale le-arn evocat sus. accesoriy.ti sintalesaleproprii. daca considcrat mcdiului. cddualisn-rul pur Nu cartezian fi fostpdmul ar carea opelat rupturi intrespirit(sausuflet)ii corp.Dimensiunea corporale persoanei a primeste toati incirclturd dedezamagire...

..spunccl. in . Sda[intimh ale pivilegiate decitcelordin stranirile intrecorp$ispiit nu esteclif accesibiltr savantealeburghoziei.I).r Jc\ir d l d e corprrlrnL $l ci pol e\irrr llra c l 0 irr Dl.i.OC]. neougelAtor. striin omului. tr '. din punct de vedereaxiologic. . se unele Monlaigne revoli dejar.Dartrebuieconstatat un indicedepreciativ cd eRen6 Descartes. (urminddrumul deschis alesdeVesalius.Coryul fi€Jre^ziiD cea gindirca sccoluluialXVll lcacapartea maipulinurnal5aonului. totu. unuicolp a 1r cu aceastd gindire. Acesta inci inventeazn . imaginaliae. la fel ca Sicorpul.factor individualie". pp.acireievoludeulterioarivaftcu avalorileqipracticilegtiingifice divo4 decorp$i tehnicealemodemitd(ii. ..in aparentd. schimb.la scardcolectivi. distanFcorpul. scrie elin Miditdtions. a reglementeaza foarte strict rolul corpului in domeniul social.Straturilepopulareseinsffiu in tradilii foafte !i Epistenologiasecoluluial indepirlatesi nu izoleazacoryul depeNoana. Si cunrvoi spuneiD curind. EI€ existenla corporale omului : rigiiaLa.ilnposibilitatea a privi omul in dc de afarainlid. Unive6ul penhlr deci. Mlrl. Anumite fracfiuni ale pe Elias..daceseia un membrualcorpului.scuipatul etc.4 pind rf-ecteazal cotpulll-Descrnes ducechlarparadoxrLl laa rcliva sasc alc6tllircdclnembrecec numiti rccuDoasr'eiD : -Nu sint.. la fel.y'tlaliou Lmde isi asi:nileazi.lncep lini la sd car€au elaboralelichete corporale burghcziei.iar Descartes l ptd cu ul1obstaco] nedepl$it.dar. se individualizeazi. perfirliD5raeindiE majorc activitate inrfil4 nepofuctive. intelegerea naturii..ineainse$i.care comis ale preocupa problema corpuluistratuil€pnvilegiate Sevede$i cit de mult societatii Rena$tere din secolulal XVII-lea. altplan. incheieel acest mtionament singular. car€accedla o largn din ii in daf autonomie acfiunilorlor. Pais." probleme.sint substanle oomplcte. corpuiui reglementeazi minulios fi 68 69 . tltrpi-r colp de caresint foartestrjtrs Iegiit. aunei sociabilitdli in careindividul o primeaza grupului corespunde asupra aparilieimodemea corpului.PUF. Corpu). in de co[cLltzionezci esenta nrea coDstidoarin lapllrlcli sint tiin{."t' Corpul devine.ledrtoerc. I I 8 I19.Nu neg. Restringerea [oliunii de persoand aduceasupracorpului o luninl ambi$Le.sulsi constantidc erori. dlfiuUhaled rontti. gi Na$terea. pe careo experimertam in tiecare zi. irliua-r faptlllcilsillrti0lliicu.siglr).ecinirii salccorporale./ol ions nita?b t iqu as. dguroase.cu toarcci.Mai mult. spus-o. Aceasti lipsAdc cadavrulin auninare. 202 (. imfionalapacate burghezePescu4 imaginalia. Elnu faccaltcevadecit siconstate ci ulitatea substaoliale a corpulul $i a spiritului reprezinta o permanenfA \'ictii.lucru sernnificativ Si de irnaginalia consideratdputere de o iluzionare.206 '' Rcn6Descanes. fornrularea certitudinii propriei existo.$i..luc$ril€ lui Norberl dejacitate.Natu1aomului nu estc angelicd.fobia contactului" (Elias Canetti) c€ caracterizeazi S€xualitalea insa$i incepesa pund contenrporaMsocialitat€a occidentala pacatul a camii.r!c prin cogilo implicii atotprrtimici.pe de o p0rle aDr o idee limpedc qi djstrncti despremine insuni ca fiinrir cnsctdtoare doar.-r0 dezvol16 alla El in pane ideeac5. oa nu esteo substan. c'a a aceaste shinsi legdturaintrespirit licorp.icugetalroare. careil dcsemneazd. ulde onNi nu sepoaterecunoaSte. e cauzapentu carc nu descoperim cu ugurinF gi fira o Incdltalie pmfunda drslrnctra real.ORPUI-UI$I IVIODERNTTATEA ANTROPOT. Corpul in plus matematicacheia in unica transforma Ilteligibilitatea mecanicisti neincrederii. a . " Ren6Descartes. am ca. se poricnesc fala a riluriledeinteracliune sociah.ce fac din el o rcalitateaparte. la considerateseparat. p.fir'i si clipeascScoln cu un cada!ru. de granildasubiectului.neintinsi.dtnrrc cle. ca datelecelemai importanli a corpului fali depelsoin5apare unadi1]h€ cen']isud distinclia ontologicn seDmficative modemitilii. arnun noate(ori mai degab6.sigLrcI sint deosebit c cu . p. spiihrl li corpulsiirtsubstante jncomplete. esupus D Vezi.td incompleti decit raportate Ia corp. irid. acea el Descarles corpomcncsd'-Am evocatdejap{sailrI dill 't#.r gindirri ndrc5 a.estein plus. desacralizat obiectde invcstigalii.snconsideredemndedispie!ceeacelumineazipreadirect vinturile.ocrc|lr.1970. problema in mai XVIII-1ea coryL oi). atuncicind sint raportate omul pe careJcompun. irtrr.o substanficompleta.{VID LE BRE']'ON lurclc.esteindisolubil legatndeacest Divo4 . mina de exemplu.. llindcAtotusi. dar e considerata.iarpe deakl partco ideedistincti despre corpca hcru intils doa1.

Pin conftzia qide i9i intrqtinud senzorialitatea imagina. indepdna Jrmr.cf. ciuda rd2istenlei qirealitateapare fenomenoiogiei husserliene.Dar. calidlilesesizabilepdni ernediulsinlurilorsedovedesc gi.p. mirosul. volur! consistenli calitdti cooqete.Descartes pe ci bucalii ilustreazd memorabil estl]Jcfitill doLunediz4recupambola ac A de deceard. 227.. a telescopului ceaa de cea sau microscopului.60).deoarece cevacu greusepoateface' le voi a$a nesocoti fiind zadamice false". raliunea deschide calea. a tiparulqi. nici culoarea.-niiii oih ir corpulur ( uebuje descititemisterele natuii. sirntit.fe care atitea an sugeral-o de ori . a $i rr Ren6Descartes. de cea aparilia maginismului conhibuie elela disocierea activitSlii simlurilordeaceea inteligentei. I 09.Perfectionarea prbpastie. da adincesle mai mult acaasta si Spinoza o formula paierea lumrnoa<a noiiiplr/eze. se (28ianuarie I643).Voiinchide : r oi vor icumochir. luneareale. impune adevdnrl abstract siu cortraevidenlelor Accederea adevir conste privarea la in semnificaqiilor de senzoriale. devine fierbinte.i nod.nullrir scoase fagtrle. mirosuldispare etc.'ut actiunile vielii qiciutarea adevimlui. oenlru 5.. op. sute Ethique.cr. f'entru filo6ofii ea3ecompune diritr-omultihrdine obiecte de aflate rela{iireciploce..ntci consistenla reD1in nici nu pescafiespdveazi imaginalia toate bucata cearee acolode de prerogativele aceasti privin{a.pescartes opune o sau inlelegererealitAfihcrurilordinunghiul a vie$icotidiene inlelegen unei grija la difere4adintre dinunghiulmirmii i.maturiei pdn \.O serie descoperiri.de citeva ori mai mare decit integ penintul". unnele corporale imaginative.tii dintresu1let corp" fi Darfllosofiar1u inlelege se decitdisociatiradical corp. imaginela Spinoza.. nu mai in Realitatea bucdliideceare este unicd accesibili imagina$ei decitsimFdlor. din manifesti vizibil un.opune soarele s€nsibil. vizibil pentru ochii '* Descarles. sau.atuncicinde vorbad. pazil depieteni"'-r''In treb$iau acela.cu ochrulsuflenrlui'r'.. cit.urile. exemphi.Lafelcum Pascdl trei a stabile$te ordinede adevir in limcfie deunghiul de abordare fenomenuluiprin simFni.DAV]DLE BRETON perceptive. Mlditatio"r (p.i in unei titlucaimagina. clndsavanfineinvaF ceel seafle de .iia. se iluorii : hrinal.orpul oevFe rnpLus.iarDescafies de ofefi.tia de omului. cu bucata ceard de incepe si-$i piarde consisteriaprimare.. Aceasta. totu$i. natura numaieste fomaviedinRenaqtere.miros.ai uneipurificari.trebuiea\.Qonteaze doar. lichefiaze. G?rnier-Flanrmarion.organizarea ar fi cevaextem de vietii. Descartes ii sclieElisabethei .in omului. risipeye echivocul. favoarea lurd inteligbile.lbupa Ifi. lor Filosofia mecanicisti rcconstuieqte sau pe lumea baza categoriei degindire.aceastd formularc fulgwantA . in cade triit.965. vorasRrpa irni urechlle. unor rmspa. toate de din Sterge asemenea minteimaginiletoatealelucnuilor corporale. constitlrie distaitdri.maibine deqase deori cit djamenri &restru". accesibild mdrbrriei simlurilor.rriabile apropderii inlelegerii asim{urilor ajudecAlilor sau infehtoarealeimaginafei".puterea de rnomentul ajudeca. nu bazapc nicj elc simlurile sintinselabare. domine spiritul ce ir meu':iEbinesdseizoleze privindlurnea indepfutarea. carecauzai-am ridiculizat din 10 ANTROPOLOGIA CORPULUISi MODERN ITAIEA pe intotdeauna acei sceptici neglijau intr-o aserDenea mesrua toate care lrr. Trebrieindepf. Spinoza.in aparenliireductibile : fom6. foafteaiizate. etc. sepoate pl nu cea miodcertitudine rnai rationalar Adevtuurile ivird natura mai ele obiectul lrllci sintirrediat acccsibile evidr:nlei senzoriale.Dar in contact flacera. ruptua dinte simluri a tehnice astizi cao structurifondatoare modemjtelii.ii soarcle astonomic. aceia.deconsecinlele asemenea unui fDescartes prrevine elin Rlpnrrr aut (inquiime\ Ia $ objcdioA. doar pedect divo4 este luci4 toftrti.p. sale disociazd lumea locuiti deom. in subordonate legiintangibil4Easeintindepeun spafugeometric. a a om gi corpulsdu.rilc rineau lrrn incil. c5ci. I 71 . Seregeseste aceea$i fbarteaproape.uzirddoa dcviaf 9idcconversaliile ca obifnuito!j renuntind meditalii$ila studierea ]a luclllrilor cecultivaimaginalia. nuseanrnce inrisi La ei irl praipastie.rr. rl#drd tionsn'taplrrsiques. a$acurapare eldaloritiacti\ritalilor pur CLI dizgralie.. : raliune credi4A.Aceastlflazdsund un manifest ca si ca infte al epistemologiei mecanicistg/Ea legitilneazddistincliaoperate In romanticilor.in A heia editalie.cel pulin . de accesibila inteligenfei. mecanicisti.Pais. ridicol sAnu te raporteziJasin-rguri.rtati zguracorporali caresint susceptibile o acoperi. invatdconceperea unitE.al unuicalculmlioml..tiu accesibil doaruleiinlelegeri absolut strain categorijlorcoryorale. ce de re.laaproximatrv la o distanli de. aplicatd distanf€iOchji omului vndsomele pe doua sute picioare". acelea$i totLrti..Ochii percep mrc ceeace askonomuL ca va evalua. psihanalizei. conceptuale.

DAVID LF BRETON ANTROPOLOGIACORPULUI$I MODERN1TATEA Cuaceste dileitemijloace telmrce.deexemplu. corpsecvenlial. 104sq. Ioalemisca.a le atribuio gindirearinsemna le de Tmriaanimalulurmaqinn conferi sufle!ipotezerespinsdDescart*. clarificatoarc Ceorges din Sinulauesetsinulation:.r.IiIi dinamism propriu. Malebnnche ti Hum€ nu studiaz decil mi$car€ade deplasare. Les bites : territoire et ndtanorphoses..E caracterizat o necunoaitere de totala a ceeac€ €ste cu organicul. 17 rrnui veritabil destir istoric pind la Pavlov$i behavioritti. alte si cuvinh creafia$i fabricalia".1969. Machineet organisne. pe fiId de ce fie desprins o1r!ceea permibsA conceput reticenlS modelul maSinii. a_cincea urr parte DacA dinDiscorrs. animalului inhi sub calipsit delimbaj9idegindire. mi$ceri D€scartes '' Claude dupd el. 148sq. conceptia pe lui Descartes".asimilarea in presupune corpului9i a funcliilor saleunei scheme mecaniciste anterioritatea construirii unor automateingenioase. carenueradeconceput atuncidecitcu dedoninalie asupm mecanicistpacd lumea omaqin6. cu mo9elulrii de presupule noipractici sociale inaugurate ii fModelulmaSinii de O capitalismulpe deapa. intre vector miqcir ot 9icory. omul din rmde cejustifici munca segmentare $i a cu de Corp segrefeazipema$i[e. n 9i. dorinli cale bwghezie. Descartes fondea. suflet. Vrin.IArE sedistinge adevdrat aceasta. dauomuluiun sentiment ce deputere asupra lumii. disciplinele cursdeaparit'qdepreciat atare. un minorig. cepdveltecorpul.materie.tii unune.Miqcarea vinemercudin exterior(dermdeideea le faimosuluibobimac datdeDrurmezeuinmomentul creatie . necunoscut il1ainte. t tt . Payot. nratinii $iseepuizeazd totulin acesta. de Onul ajunge ashele altfeldecit exclusiv cu savadd privrea. in ca ceea manipulabil. un dualism se S{ecanicismul bazeaza. Ipokza consacratd despe aceastino{iune9i-a{Icut drurnfi contribuieince la conceplianoastrd 111 animal.el seafle la antipodul rbn. \ol. Animalul-masini celei r Dualismul iqtr€gindire corp. acelaiimod.fldrnlume fi consecinta le ar acesnri esle lucru.orologiul. Ceea estevju sc srbordoneaza ce nu ocoleStc sferabiologicrLlni. su Apalitiamodelului mecanicist capdncipiu inteligibilitateldnii e a de asociata dspindi€amecanismelor toate cu felurile incepind secolul cu de alXVI-lea.dteoriaallirnalului{aline''.ilie setea cuceriri. 32. adicnde obiecte fabricate.Galii6€.condusd un Durl]nezeu de rnecanic socotitor sau Universul secompunedin rotile invariante. lagesc carc dominatla omului lltrlitarisr asrpmlumii inconjudtode. euclidian. adicAceamai indeptutatnde organism.el percepe ceea seafli inhnit dedeparte ceea este ce ce fj infmit demic. din repetitivd madufacturi.Matematizareafenomenelornaturale posibile. pdreaua fi ce sufciente lorinsileinmiscirile lor'o.cf JeanBaMrill^rd. Tresmontant observa dinhediferitel€ c5.cele careelaborcazi o culturi savantd).aanumitor epoci lnai ea socialedintr-o epoc5. ti lui rezonabil.superioritatea dintiiprincogto $i pur a acesta considemt fiind duclaconcluzia naturii corporaleanimalului. i I I i I 72 73 . $i si nu dinutilizarea rafiunif4n plus.pe e e condiiagenenliziriimodelului provocdrii In mdsum inginerului aintr€prinzitorului.198 Vezi$ipasajele G\sdoi.pp. intr-adevar.. Animaluleste exemplu automat.e.inLa conndissance la de pp. Claude Tresmontant. intle migcare matede. ti pe lumii.Unive$ul cartezianesteun univers d€ (lucrud).Univemul esteo ma$irla considemre aspecrulmjtcarile decil pa4ilorsale fon))ula 4ste oledU tr deDescartes. Eseli sw la pensie hebraique. modspalializat Omuleste obiectul aceleia$i scindtui. al natin4 unde sercpercuteazi mipAriJe flerului. de natura maieste nu decito foma goah.Comportamentele de in paradigma maginii.1965.Paljs. (orologiul). Descates confirndd organicul mecanicul. Le rirclution galilienne. p. Paris. seconcentreaz unde dmecanicis1nul. t. cf. maipylinpenliice le'lipiixebrliiii:1eadecvate nu e gindirif/Automatismul aqtiurflor este lor deteminat cit dincauza absenlCi ateasta decurgind dispunerea din organelor delipsalor delatitudine.apar€ alteirltrebuintare simFdlor dar o a disocjatd cory.tiparul. v.II.dar inertein sine. Lrnde existdabsolot nu rfmic deluatin i. aninalele vorbesc.Iar aceste descoperiri cao confinnare sint experinentala pe1tr mecanicitti insuficienlelor a senzodaltA. durata apar acest nu in sistem decitin Si Fimpul.ti evidenliaza sensibilitateawei (sar-! gecis. op Lo Georges Cf Canguilhem. Penhu acegti oameni radicaldeptutali suseleqidespiritulRenaqterii.

negindodce sensibilitatca animalului. 1943. $i unii.Mersenne la naissance mecanisne.clruia ii ddconsistenla. $i a$i sint puificali deoricegustu. Pentm Descartes.Desacralizarea cucer€$te toatedomeliile accesibile conditieiumane.in desirnbolizarea pin mccanicisti prjn a prelungita filosofi mecanicist5 reducerea de $i Corpul siu deom.Vril.\ndc scnliouneaz-Ade alcdtuirea l l'tlscirile ulei si lllttsculile .tJI IVIODFRNIT. fiziologia!i anatomia Dcscartes lacu are si adesea. carni$ceriie orologiu nu lepoate contilue".ATEA 5l I ca ce ului.ira vedereatut lof s rcsortudlor exisd ir] acesl ce mic anilralsaudacf. bogltlia posibile. seautoacrud pentruncnuDiratele diseclii ti viviseciii pe carele realizeaz inteaga e vialepeanimale penhua inlelege bine.2l Gbruarie 1649). acelqsiceas dealt[lr1a$ini.1 |t1edil. cccacc sau tot lurncJ pfodus \TeodJlS Inrten( de 6-ucre. e altautomat (T'ai|! p ncipiudemiljcJle incctoazis6aciollezc" stricnti alcarei $i lui sint Desigur. colTulotnenesc" \t45ea greutarti. nlti N4erseftteetLulli Sr o in Hdtnldlie uni\cisllle. prezentei perceput. de depind cusul acfuni.carenu ridicd nici o obieqie mora16.\NTROPOLOGIACORPUI. asentimentul divo4ului de deosebitd celelaltedoar prin uman reprezintdo mecanicS decituo capitoldinmecanica rotitFlor sale.ilrir1cercetare . de Corpulnu mai reprezintiaici declto constelalie sale cooldonate o de in instrumente iflteracliune. patoitd coglao ontu apale tlnautollut se o onic. celc corpului a explica mi$cdrile fi si ]a ceas sau decelalunuil1rofi fblcumLln : viu onencsc.ivitaliste sauhilozoiste.matina nai corpului"(acuzir .Pais. s-arputea invetatuta dea lace auiomute mi\inicare sdaibaatiteamiScdri. irle Iar Descarles.respifttia$i alte $usa. nu este singularitatea cu umand doieaza nu-l de generaha lumii. Sial!inl nual iijunge l tn aur ca pref pentru sinpla vederea numitelor resorirri"r6-Acesteasint Ibonrdabilele ruccese lui Drunnezeurrrecarric..Organismul e doar face crusui obiinuital apoi lor de reactii in ruptdeom..1!ic). 5ilipsitdeoriginalitate..74-75.ci este. sale miscffer spi-ritele animrle privirile. fhrdsurprize.pArcrea nu e atit de sa crudi la adresa animalelorpc cit c dc pioasi la adresa oamenilot elibemfi de supe$titiile pitagoreiciloq cici ca ii absolvddebAnuialade gregeah de fiecare datd cind minincd saucind ucid animale" (scrisoarecatre Morus.i oDulpentrucAle Lrtilizeazd modseNil $ioamenii $tiintipentru in de ci cxpenmenteazpeele : cum secunoilsce 6 sufeinla un mecanism?) Intr-o scrisoarc.necare spre mecanicism. 74 75 . oamenii se aldturaasfel naturii subaceeatiparadigml amecani$nului . unitatea Iar nu iNtrumentsaucaunmecanism este continue umane$i a corpuluinu ridici nici o obicclielRatiunea .si departe fintiii.Corpul diferd sau care dc difed. sa corpuluiprin rcducerea la autornat. htoresLl dar I stlscitat de dLlpi aprcxjDative. dacinuomulin totalitate.Animalele $i.rfletului uit5fii qicorpului.ce-isirltnaturale obiqnuite care asemenea $i $i saualeunei mori.tu '" CitatiD RoberlLenoble. cru1i nu omul aceasti de alu...dar cor?ului.pe care Lrnui sint spiritelor. din suUe!.cindetras. Fa-ptul aincamaprezenta Descart€s destul de duce nici un Drivilesiu.W. cao pentnt carefunc(ioncazd paftidignii cu Putemici aDalogie ceasui.dacar ar plrteacrmp. cums a obsen/at sennificaivconstd analiza in Elementul aceastiremarcisecundar e sa...DA\IID LE BRETON lLlnctioneazd chiara:rcnrLrrca loc cotltLln. Descartes lasdsa se ?nlcloagicd..iar concavitifilecreieruluj. respingerea Corpul pe modelulmaEinii Dualismul. estc 1na ni. Mai mult.0stlel incr't. ciuda in pentru coltoNionatelor rationamente sale dovedirea sr. ou . plts.Llll alcdttlit folile$r lnteinediulului nll$ciprin (. cele naturii.lntr-tm anumit fel.InTraild de I'homme. ii. qi ale alc stelclor.. le lnima ind fi ctr lor. pe v-o cu binenerviirna$inii care descdu levilenurinilor acestor la motoare resorrwice servesc cu mu$chri (endoanelediversele 5i si apa Liiie milca. colpul. se foarte cuadevfuat potcompara metafo.structura roti!9bine $i ca organismul unan nu e atitdespecializat rur Faptulc5.realizat6 dejads anatomiiti. Preclnll. Mentalitalile luminate cad de acord se faci posibilS o actiunede transfomrare radicalda naturii $i o experimentare corpul omului sau pe al animalului.inclusivviata. .-ra mecanicisti.

inchisorietc.op. sale.. pronu{ati inplicit deD escafles. unui .. tehnico intreg corpus deiegulamente ti registrul lolitic.. drE t cuvint. ciruiprimepaginilirsesed cel ale redactate Descartes care de mediciigifilosofiil-audusmaideparte $ipe .Gzllimard. autorratul drnrriinilea[izanu]uj icirr prine$te chipul creatici.p l26 Canguilhem. careestecorpul.va da seamain garanliefilosofici ffilizirii inshunentalea corpului in Decarlesdi o in Metafizica. analiticd o natumlda omului cu com!l siitl illtl-o dualiratcde careMarx' prin luati din Agrippa.careimplineqte /dclojudecata executorul Ah.. mod de pdvilogiatin Taylor(9iFord). anatomometafizic.u analizeaprotundaG cit. metafonmecanicda corpuluia awtun maredestinistoric O vomregisi pe adesea drumul nostrusinuosdin cadrulmodemitili I h$hind. o ralionalizare ce rela!ia sale.$colale.fnilcdrile evocindlucririle lui Geory9s a tehnicesuperfluesint miqc6ribiologice necesare fost primul obstacol a deaceastiasimilarctehniciste animaluluiumancu ma$ina'"'.)juxtapunerea corpuriloldupelm tcoli.. centrul a in cirom $i segise$te noliunea (docilitato cercute$te de coryulanalizabil corpul $i Deschideri Din secolul al XVI l-lea. p. ':l'Georges '77 .dealti pane. principiuluiuneiordoniri colpulsesupune analitice. iai mn$inile fabdcate artizanul de djvinsinlccleDui bineor-eanizate.Bogdan P trinlitemla aceasta lucrare a disciplinelor o PeDt. care sA Dsciplinele impun secolele se in XVII ti XVII ca.Marea despre carte Omul-matinA fostscrisa a in regishe. omul ce lucreaz pe careun asemenea gesturi-Chaplin. sttprdveghea a pedepsiNatteleu 1997.Omul masind luj La Mettrieeste acelati a.tlogonrlll'1a$inii.in Les kmps modemes.1915' de A ti o. efectit e mai pulin ti al segment lui insuSiil obligd la d... 102)."Lq i conceplii Une a Dlinr'rlioasicolpuluiSra secolele XVII Si XVlll.DAVID LE BREI'ON AN'fROPOLo(iIA CORPULI-TI N{OD€RNITATEA SI cu incepind lc raliona a ltrnu ise adarga. a repetarca neobosite acelora$i instrunenlaliziri a omului-Canguilh€m. In intilnit ciudalimitelor strinsece-i sintproprii 9i a criticilor cdromle-aiJst obiect. nlanipuliibrl. aplicate aziluri. forta coordoneazi instiMii(uine. faceo criticdadnirabild aacestei Friedman4constaficifaptul cd . 2041 EdituraHumanitas. existi.. acest necesar stinjenitor. 1fu4 aincefa. sectoareale diver-se in foate se os.anatomie politici" O .i$i gdsette. sesftiduie$te nu omitl nici un detaliu. a incsput saseproduci o ruptura de corp Pozifia sacu litlu deobiect pintre altele. deo inder5tnicie maredatodtd mai faptuluicAeom$idecitributarunei subiectivitiliinalienabile. accst din motiv.Omul aparc putincreantni rivalallui Dumnczeu mai decir mccanic. ceeace prive$telumeaindustiald.niciodiffier{Adepincipirfenu$inilefabicatedeoaDeni vii de Nu $i colpurile create Dumnezeu.in scopul conholirii sauindrept?trii operafimilorexecutate de corp.. f38 ted. ca9idin procedee in empirice bine $i gindite. printrealteobiecte.itA aacliuniiintreprinse.risd7:rt. pe sentintcn atotputem cc-jinvadeazat tLll icici petilosolii neciniciSti.Bucuresti.cu omul red[s la tmul smgludintremeDbrele irnaginea fortd. Ghiu. (D de Si O . Obiect caracterizat poate. in cazdrmi.tehnologie politici a corpului"bineanalizate MichelFoucault de prelungette metafora mecanica milcerileinse$i corpuluili in ale rationalizeazl dernrnci a individului. abeneficia o indulgenF sealiniazd cLr rczduu viu un deosebia.ppendice al matinii'. rom. simultan doue spune MichelFoucault... spitale.Iird in socie6tile occidentale.trad.omul pe care-lincameazaDar. B MichelFoucauft. existi decito diferenlide perfeclionare decomplexitate" iscours la nithotle.: Michel Foncault.Sudei eret puhir Noissonce Iap*on.oricc : corpe o matjnS.formule genemle dedominalie" (MichelFoucault).pe carcelo ini. calculcetrebuie ajunge docilitatea se la subieclilor la eficienla do.l in timpo reductie materialisti sufletului o teode a genemld &esajului. i'.an abildecir de mai ceilalli .tlazd vielii sociale.Corpulconstituie . destinate viitor prosper. inscrie a sociala flrnclionarii atitudinilorsale.daca considerem se Nu nu decitcorpul. de thd pecelelalte ma'inj din productie. fielnasini. doar.Descartcs acordi lui Dunmezeu Pe privilegiul ii masumt a fi artiT. alcituitdintr-un militare.

exemplele apamre de corectoare. Nu !i-ai putea manifesta mai bine astizi uimirea decit reconducind corpul citre condilia de ma$ini. in Miditations . intr-un lapsus. Corlul confiuttat cu accste daci nu in mod un anirrlaldflat in inilDafiintei.Corpul.estigiu multinrilenaral originii nontchnice olnltn.tie antlmodelulsau.tiona punct de vederetehnic asupra de din lui.lejeritatea oln. $i Trebuia sebanalizez€ sA spaliul corporal si s€g€neralizez€ mecanismul ca Si propuneri". a facedin elo mecanice. ANTROPOLOC]IA C]ORPI-TLU] N.. 121 vezi. ciuda in mecanismelorrudimentare ior primitive.i Lecorys de autor rcdressd. an'leninlarca cnfc c collsldnsi sA-lrcgliieze sLlb infinitar condilieiunane legad dedjnensiuncasimbolici a Con'rplcxitatca reprezinteo lim iti de careselo\cgc analogiacurenti dintrc corp (chiar procedui dera. ca care.Trupul ornului oferdprilej destinjeneah. singura traducein rDodemitate umanadeoparte. AstEi se dezviluie o altd falete. insesizabil.. in de acelrqitimA incearcS incetarcsil multiplice crrrnijloaccle-iproprit fiI5 $i cu stingicie.IODERNITATEA SI pccarealI rllrlllil-ocotp l)lnlaglnecualil ca culn aparc la un cadavl-Lr. 14.td corpul cdruiaincearcasd-ipdtrundatainelesauaceea a profanului se traduc prin acela$i strigit : . neformLlabili desigur'.disciplinele. de a ac. brale gi toatd aceasti matind compusl din oaseqi din came. de in O fantaeDaimpliciti. Filosofia mecanicistda prima! din punct de vedereistoric. Nu esteceeace-iscapi lui Descartes.Limbajul curentface chiar din ea un ce hateazeaceast5 stereotip. . a-l imita. jatons pou unehistairc.15 du p. incepjud eccasti clin lleioitda. miini. colectoare scinrnlLltesc'' rot atitca cc pdntrealtele. $terge a in-suportab a fiinlei" (M.1979. 78 79 . aceLaSi . a ptotezcic jt'ldicii.eclrgcrea l banalzdlii. o demnitatepe carenu ar avea-odacdar rdminc pur gi simplu un orgafism.de asemenea. lds. asupracelorlalte conceplii privind corpul.Paris. asociacu a-l ideea de ma$ind. limitele sale.i ce si seintl evadA bAl1uiala apasa care dcasupla corluJLu dorintclcrizlcte 5i dea-l corecta. Delarge.Traverses". Panaplies re.inseamnda scapade aceastd scadenfa.tot mai evidcnta : lupta impotriva corpului i$i manifestestuctura ascunsi.pe careDumeroase Asimilarea mccanicea corpului tllllan.ta chirurgilor saua dcmnitatece-i poatefi confcriti corpului. vizeazi redresarea. ca cind. caree corpul un obiect fiabil. 1978. imagpteacada\Tului impune spontanraliunii pentrua-i se numi condilia corporah : . ciudat.M-am considemtla inceputcaavindun chip. procedudsestriduiesc Gleqealide la origiDi.Ce maSini mai caDdidd sau Nu minlurati estecorpulomenesc".A corectacorpul. nenumdrare eiapc penhu a sc5padeprecaritatea.r.Corpul.deparcdomd artrebui sd decadA cauzaunei realitdli atit de pulin glorioasetMetafora din pentrua conltri corpului ruecanici aplicatacorpului sundca o reparafie.Tentaqie de demiurgica.tionaliTare individ) ii nrasini..deal qterye 5isirnplu.FoaE ce toati isroria$tiinfei nu e decit istoria corecgiiior operateasuprainsuficientelor (in ochii sii) corpului.lrcsseuses . aDare ca a provlzoriu qipa4ial. gindlemecanicista manifesti Noua i$i fecundirare. l nrai nrlblr itoarecLrcile aj putln necesaraicbial insoliti. Admiralia de biologilor fa. nostalgie ulei conditiiumane pur a carenu mai daioranimic corpului. sise nasce asem€nea ceorges Vigarello.aga * al chirurgia inrnulte$temoddecisiv in '' . loc al ciderii. . !1 pe se de Asinrilar-ea corpuluicultrecanismul poticne$te acclrezidLtr irtvaliditii : omul.luncorp p€ dev€nii insuqi el ma$ine. carelas4 in mod s-o corecteze. demr de procedurilc telDice $i ftiintifice. (Panoplies corp9..refulareace-osuslinea: teama de moarte.. sernainunfti lucxdrile capitolele asimilare.consisten. subiacemdestc aceea a de abolicolpul.. uimitor de ambivalente corpul : eleste cu ttiinla seafleintr-o rcla. aJ rrodifca in loc si-l supuna totalitlie n'lecadsmLdui. Tehnica$i $tiinfacontemporanlseinscriu pe firul dept al cludrii ce nu s-adezninlit niciodafa atunci: cum sefaccmdh aceasti de itrcurcdtur. la netafora Dcca cd pentrLl I descric. loc al mo4ii in a .lnsecolul XVII lea. eacauti sAsedcbaraseze el$i. Arsenalul terapeutic creitebrusc nunArdema$ini. Kundera).eailocolefte.DAVID LE BRETON dernnrtate aparle.

CuDoafterii.pe carese bazeazi medicina modemij $i inseanmA p&supuneun consens jurul a in cunoa$erii alpmcticilorsuEinute e4 uilin4 cun de ceorges fi 'nn'ntEte Batandier.. Ce seinfmpli cureprezentllrile actuale corpuluiin sociedtile ale occidefiate?Amv'aant ralionalismul caledeaparifgin secolele pe ctr XVI giXVll'reirnoiege ln totalitate criGiiile cumatterii. special biomedicali. $tiinla biomedicali rA vorbi despre corp astizi ln societIlile occidentale inseamnd a suscitaevocarea Stiinfeianatomo-fiziologice. pe in parteconsenslale.i sesubstituie de pe speciali$ti..r{devtuul nu motterrirca s€maibozeazape anc€sftli afonfuluicultural. l6ocie6$lenu sintnicioda6ceea para fi sauEde cd ce t t I 81 .Capitolul4 ASTAZI. Fonuntatdecidivo4ulinte tipudledecunoa$tere popdara active in zilel€noashe. mai ti in cea $icultua savan6. singuriiapli sl aprecieze criieriileadeverului baza unui de ansamblu reguliceaspira o valabilitate h independenta cultwi gi de E deistorie. ales tadi. prin acorpului. fondate tadifii Siimpafiiiiitein modpotenlial pulincitepulino cunoattele deansambhn comuniElii.tiiledevjndecare. CORPUL.

Fiecareaprimit un simulacru decunottinte anatomice fziologicepebancile. observiY Verdier. decit s:uperficial.. 20.la creme. e lnfluenla nocivd singelui a menshual afccteazi cbiargitreburile cele maiobilnuite : .l$i imbogaitelte exislenta un dramde cll sil11bolic.profllnd.la tot cetrebuiesi se la la 7Y. se ele articuleaze o st.r ' G.la sosuri.p. cercetdrilor laborator a medicil1ei de tnodeme. faaons faift.PUF. gisegte. de casaaveti.chiarpentru actori apartinind formalia categoria $i lor sociahuneilumi mdicalstuaine acestor c[nostinte. Dar acestecuno$tinferSrninconfuze. o cunoagteLe inp5fi ajiti de contempolani.astezi.p.coliisaualeliceului.. Acesteasint pentu rnajoritatea actorilor.Elesebazeazimai de degabepepricepe sau intuitiicedeseneazd inDegativo anunitd imagine co1pului. transfomat scugerea de singelui.plan5ele dicfiorxu sauasimiliDd din cunq*intelerrulgarizate seschimbA ce zilnic infte lecini $iprieten 9icarc provin din cxperienla ftniti qi din contactul cu instihrtia medicah. De fapt.ronneYerdiel Fagonsde dirc. sociegfileocciderrale. de ceeace face interiorul secretal corpului seu.Pdjiturile..rmde nu sint depozitate rezewele hranialefamiliei: cameinsaramud.corpular avea atuncifacultatea a ie-$i propriilegranile de din pentruamodifica$iordinea lucrurilordinju . in fiecare actortrdie$te o cll cuDattere destulde\'agea propiului co1p.Balandier er?rnrdrc". celilall. sepoate O femeie va face nu ! nu nici o maionezS.tiilorircdviiintr rm mic satdin Bourgogne. cremele. actuala referinlelor a $oveiala prin adisponibilt{ii lor. Paris. 1979.D C\']D LF BRETON ANTROPOLC}CIA CORPULLI] SI N.Ei nu cunoqtinle mult decitnrdimentare mai pe care o are legat aderala eler de fapt.Intimpulmenstrualjei. Yvornre intr-ursludiurecent asuprabadi. acele in citeva intr-adevir. sale deparca. e doarin ceutarea vindecariin care nu revelalia medicina e$uat. !i pnvind scheletuldln salib de clasd.Dar liind vorbircle $i e esoteici. In acest dialog vindccitorul. a la (oficiale). descopcri cu cl o ijtiinla diDiensrune silDllolicir tleze$te ce-i Lrilnirea carei utrebdri vor i il $iale ufi)a adesea multdueme.Din acelealimotive..dintearDa stricl irenrediabil cu ce alimentele care pe le atinge. emulsii. Minot.cain Stiinta de bionedicah.la multe alte referinle.actonrlrecurgg in paralel. este considemt niciodad aici distinct om. eleseexprimi celpLrlin dolli ojvcluri : unul-supefllcixl. stindla baza intnrcitvaa corpull:ii umanastazi. Chiaromuldin pe care un ora$. po prine" Aceleagi.7. a consacrat paginifrumoase analzei fiziologieisimbolicefemeii.In con$tiinla de ceeace-l fondeazefizic..debanuiala superstilie. inragur corpultisiurnultrraidcnrna intcaes cea a de decit imiziiti de bromcdicalA. Cunottil.IODERN]TATEA pretiDd fi. Cunostintele populare desprecorp astizi Recurgerea practici la atinse incf.. a ci la cu unei S?. prezinta flccesul sftrctudle dcschide calre pr'acricile dczvSluiedinamjcd raponurile reale flrDClaDrentale cc $i ollciali sistemlrlur soc1al"' tilnta biomcdicali cstcreprezentarea /S predadillunjvcrsititi.ucturi decorespondenge. de calh1lard.tnatedi intrdin alcdtuirca omuluisi in cea lumiia Verdier. butoaie vin etc.Pulini sint cei ce cunosccu adevamtarnplasarea orgalelor giinleleg principiile fiziologice carestroctue^zd diversele func(ii corporale.tionale izole?ze nu corpuldecosmos. 82 83 . declard ferneie ii o Yvormei Verdief.Pas. din influenFmas-s{edia ctc.adesea destul vagi..porculnu setaieniciodatd zilele ciod in femeia indispusS. $arlatanie dovede$te de etc. nu va batealbutulde ou h starea nici asta. ales perioada a rnar in menstuagiei. nefiind eleinselefertile. cuno$tinIe despre Corpul nu om. g5sime. aln deja. Legdturi simbolice strinse sestabilesc corpulfemeiiqimediulsdu. zile. de de qi ignoranta. Asemenea cunogtinle ffadi. foartefulin un elernentalculiurii savante. femeia cnboadniciodaain pivnig.te]e despre corprepembilein tradiliile populare sintmultjplo.1981.. a Dar acestea precuD spus sint. se Nu leagd". contactul vindecetorul. pome$te drumuldetare(saucareintilne$te vindccitor unei tradilionalchiarin oraS). intr€ influenfndprccesele naturalesauacliunile objSnuite.femeileimpiedicau orice gocesdetransforrnare asenr5ndtorunei fecundiri: sine g4ndimla albuSr deou.

Patlletrt de secretet de . descrise lugul de-a rugeciuEa murmrn4 ce-o insolitn de pacientului. hrtegrar omuluiil1holismu] ea rmivemrlui [.louleM. nude$n Ei cuno$tinle desgecorpul uman.sbsepiardi. corteazidoar credinia investitd aclirmile $iNgdcirnilepe in 84 85 . locuri.tile pemigcirileastrelor. par Prezenla subiectului in imegime este concentrad celemaimlruntefragnentealccorpuluisiu. Le cor?sdansIa eci'ti ttaditionnelle. chiardaci e azirnaifiagnrentari. cle It[aceasticrmoa$tere. apropiali.ne asminitoarelabaTele homcopatiei astsologica a corpului.). o. prmindu-i ace$a dspunde a-ti mfmadiagnosticul. ce : inscrie organelesub influeolaplanetelorprintr-o structwd de Aceiati corespondenle : omulapareaicicaunmicrocosmos. sau Magnetizatorul prin zonele transmite. care afecteazi corpul victimeisau atrage ii neferidrc4atiagindu-i larniJia sau bunurile. Conceplie regasitasubo forma opreste vizir. un mineralsauvcgctal presuprme se contbr:l cZreia elernent a a. Radiestezistul.Vdjitorul utilizeaze.topERNrrArFtA care ieulul]nrui.ulc.DA\TD t-E RRl:ION ANrRor.juta virdecarea uneiafecliuni. ciror codil cunoa$te. (legcr.tia jaspulro$u henomgiile etc. unorvariagii care un pcndulului vindecetorul poate le combate. simbolic.. 1979.excremente.rnagic in simpatice" postuleaz legdturd 5o definitiviintreelemente fostintr-o ce-au zi in contacg alesmateriideta$ate corp(unghiictc. aceste prin diferite persistenla unei Facricitraditionale. vinLrl cuvi.. rncnhrr dolmene. maidegmbi au prin betdnsau ni$edeprinderi dobindite tran$nitere launvindecator de pintr-un darpersonal.daci arein forma.clli i lilce ilvofteze accstc gcstalii si tr]ate lcrtc sinlhliTatc lor ill degrisimca saramurir.Gpl€zentind opartc nedespinsd rLnivers.rAj la itoriile cel ataci. nu de inca aceleconccptiidcspre corp ce dommA Sint numeroase urnand tuexplicaliilc tulbrMrisau . ii cei etc. bolii (deexemplu. de iin in cu ce Corpulsearninic! un cirnpdelbrli allali]l rezouanlar ceea se apropie el. alevictimei.aclLlccpin contnctlll se ii propice anurrrte cu pietre. a dispinlt complct laFrn. Mantia de arlechin Cunoltinfele corp orice $tiinificedespre l-auprivatpeacestade valenFaxiologici L-auanalizat modelul pe mecanicismului.ri. coryrul giscitclnqeuincontact cu de sc lunea. a lavoriza vindecarca ceIccar(d. dircctinftebtrd care la prinmiqciri giratorii. castanele Indialbvorizeazi de dispaLri. Ar. constituenli comporlamentul inffi in abetuirea universrului.i care boli repun conditia sub unor telacosmosul. Paris. prin al Alti gesnui precise. Medicina selnnifllrilor.piriuncopaci. sub direclialui F. Prcz. darreglsitdin credinjele in dirr al populare.hement. corpului oisalizeazi@ele benefice ugureazlsuferinp care .Fmgmcntul corpasigud de deoi. O . energie regenereazE bolnave o ce qireaduce sau.) .firi a sepreocupa In decauzelerulburirilorsau deInodalrrailedetunclionareaorBanelor. puncrea nriinilor. aplic[o eficienlS Ei simbolici. Corpuluman corpulin annonie fluxuriledin mediul cu pc este atunci clmpdeforJi supus unormodificiri.animalele Corpulnu e nici rupt desubiect.!Lllql4 q!{L!!!!!j!r\. despre trinritemla Fran9oise Lo\x. vindecitori. Vr4jtoriapopulara rgferi la fannecele se ficute deuninvidios. celor Accca$i logici in recurgerea sfinli vindecitori. a dcspre am care vorbitmaisus. legilecarecontroleazi pe omuluisebazeazA calitd. inregisbeazdenergiadegajati insftmentulpenfiu del€suturiiti con$ ti . fintini.. e presupuse etc.trupuldevinepermeabil !. Lotx.acerortraditielindein zilelenoastrcla dealtfcl. legdtud simbolice gi staNeintreoameni mediullor. Exi$Aaici I Pentruo descriere aprofundatd cunoilinlelorpopulare nrai a corp.magie mai din pnn imitafe" sauo acliune asupra pdpugi sealntrna victima unei ce cu etc-Prinaceste doualogici. el incameaze condjlia$irdmine solidar toate cu materiilg sedespind care deelin timpulviefii.in f.tionarea la sauil substanla aDunite sa sitlrilihdinicuorganlLl sarL rnanifes6rile atiru cu hemoroizilor. cum o teoretizeaza a afa Palacelsus curentul secolul XVI-lea.37). qi ffue a ldsa saudeJn puterea a tAiafocul dearsurd dea o vindeca de urmepepiele. popLllarclltllteazaroprec cllctelor Crcdit)!cle se la icrcn beDcfice induse acesti dc vindccitori Iasollcitafea si lorr. denrierea stup"(p.In naditiile populare. Bergerleuault.1992. ca$iaceca locurilorfavorabile. lor ochii1or. ajutorul cu siu. influenli o asupm eistenteivictirnei. In vrdjitoriapopulala. pentrua-fi asigura iniluenla. Seconstirti. corpulnu este inchisdoarinhe limitele pielii Sia tot ceea constihrie ce identitatea sociald omului : bunurile a sale.resturide ruuhij.

Plutesc stare elementare.ru bunu simbolice totu$i.un bohav seadreseazi El in sauspecialisrului organulsauin funcljace-iprovoacisuferinle. in publicitareale practicienilorce-!i ofeld sen iciile : magnetizatori. Acelasiactorsepotrlededil. cle de areJoc proces resimbolizare.. un sau ltrri Siaceirstr s:rsefreocLrl)e defapnrlci rrecc astfcldc la o vizr reasupm coeullri l0 rln in deplinar discontinritirte. erscelibereaza aceea$i rar asupm corpuluisauo cunoa$tere Omul obignuitproiecteaza dh alcdtuite zonede cu eterccliti. clarvlzabri. . aruncindu-i unulcagipeceldlaltin prin Inilcare.. in in unde.practicirii yogasaumcditaiicizcl.. vaputea. sdu Semnilicaliile |i Aceasti se una sesecupieze elelalntimplare. chiarse . ii abstracte. prin izioJogic modificatd credinlele.I I AN.artele ma4iale reduse zen.Dar frdel vindecdtorului acela$i pantei duce laeqecurile medicinei ceuhr€a h ce de sau apoi la un magnetizator la un alt tip de bolnavpoate rccrlrge poate consultindun adresa medicinei vindecdtor. intre hanschanmgen oientt le. secomparielementele apare prioritarunuimedicgeneralist La oraactuali. astfel. Lumeadeziluzionat6 aspidla spiritualit5li dimensiunea sjmbolce.la o mini de formuleexemplare. eficienlei sil1tpercepute contradicliede actorii aflali in ctrutarea in r indccarea rurci gra$e concepqt pra i asu iSigisesc terapeuice. al obiect tinindadesea simLrlacru. societh. demnitatc. poatcdon sAseiniliezein Lnasiljlchinezsau japonez. g€sturi puretehnologii in de eledevin corporale.dupdcumii Dacdeste deversatin mediul.radicalstreine.A DAVID LL BRITON desPre colp. in re-birth. acrediteazi. rnasajele diveNe de la citevaidei simple. .propusecu generozitate ciminul cultural din cartier. astrologi. pentru abaten. careia darmoarccare azibanalizate.Yog4qafiranismul. pierdutt? O comunitate sa atribuite omului corpului auincoput pluteascd.IROPOLOCIA CORPULUI SI NlODERN-ITATF.ta ingrijid saucu cu Aceste multiple Dar chiarantagodste. . o etc.in gestaltterapie. si facdun stagiude iniliere in bioenergie..in mod regulat. migcare cru1i nu marilewe sint de tradilii. imponderabilitate. care a co1].dinimprecizii. Rar. nuit sau pulinorganizate. dininfonrafiimaimultsau pr4in varianta vulgadzata a reliel Adesea. modului care in actoriiiii reprezintd deecouri asupra acolounde]ipselte ratioDal esle.Dodelulanatono-fiziological corpului. de simplificate uneon un de lilosoliesidinrnodulile viataceIedddcau sens. tehnice. disponibile procedee care umpluazipia. lirpt. transfonrate proccdce i1] galileand le-a i$i Ruptura epistemologici coryului. confjzii. intr-adevar. Prinrcvalorizarea pini lacaricatrM.acrtpnrrctof un osteopat. segrefeze pealta. paralel. mai mai multiplicare imaginilor a rivalitate unele altcle. mult $arlatani wajitori..Toatc suprurerea fonnall propri l corp. aceeaqi d€ lipsd pe legat d€stinul. radiestezi$ti.parapsihologictc. psiiaualizi. Jbrd areLnjind-o intr-unpuzzle.iactorcitl]$tc ziarulsaulocalmarile zi.Poate de I'ace. un pe gi considerabilecale sebazeMa unevantai uneiinvestiliipsihologice ditt ale dealdicinatedinsolullor originar. lasi re e socialiritii occidentalc actorii lariv libeft!idealegerile prin nu acestea sintIipsite in falauneiseriidereguli. faprulcdci delocsi adere eao datl pentru la colpr ui saualteia [u-i determind totdeauna. viziuneapersonale Fiecare meqtereEte" . asceti(r^ndepirtali tofii depaminfdl dc origine al acestor cu practicigi adesean1ai decitvindecetori). dacielcredeci in cory) cnstaliTcazd in se 9i jocurile subtile9iircon$tientealedorinlei si alerefuledj.careseamdDa o manticdcarlechin. sint. pemodele tot atiteatL-rapii strigntd primal. al1unluri in fiecare acela. 86 homcopat.astre Seasista.blinde". componentedacd reprczentare coerent5. nici o preocupde ca aceastd pentrueterogenitatea imprumuhrilor. dc dcsectoare ale individualisli tlnuimlrc nullldr a Caracterizarea lor.i9i penfu contradiclii.llenta nlal xllaliin callla1ea ntuhsau pll-tlll me] care lecufgaclon dc L cc dc decit suplimel]t silnbo ut1 llnuisuplimcnt $lUct nrlc aici.tilc in co1pului.psihic". cu asupra corpului.de altlel. lzlrg reprezentlri coryului.de t'lelocuit" Univerul devenit noi. atit in convine. e modeluluianaton'n la occidentale. mai din umbri. inuginanLl iarcvania. corpordlebazate teoreticediferite. acupunctura. elergie.la plolilaaltccuno$tinte de o lacLrnal lulropologicai.

din Califomia.el il transfonnipe a acestlr intr-o Urcad.tie imprejwixi. re di\ Nicioteoriea corpului les5tura poate nufaceobiectul uneiunanimitn$ cusur. cele cesupraviqtuiesc bin€. Lorp e. corp. obiectr\ il. Via. sd-ipese coerenl€. aao. actorulaflatin de iar ciutareaingrijirii eficiente sejeneazd nu delocsi teacAdeh un tip de vindecator altul.se vEzuta prin ce in negativ. privinld o de fapte$i gesturidin via{acotidianl lameazi in aceastd provocare greudesuslinut.. cadmlunui nulrer deterapeutici au in care sale acordulgrupuluiin ansamblul Fiecare seu. a cap.lesut irtr-o rclea rclafi niciodate doar El de aflatmercu ciutarcar. adevarat.fErd sd-i pesede compatibilitatea irnpnnnuturilor.tnultuiizilelorunapeste cudiferente alt4 infmg daraciror act'rme coftribuielentsau brutal. ' c€orees Balandier. eviu. dupegusturile peNonale sale cunogiD9ele empftice. mai decitpdn ceea considert''. Capitolul5 O ESTEZIE A \'IETII COTIDIENE Cotidian fi cunoattere Fapnrl social esle nu niciodata inoemeruleterruzar. Essai. LxxIY 1983. sa qeativitatea sehianesc aceste sa cu incertitudini. bionedicale Astazi. cdomuldela.nuinouraport. sociologia cotidianului lasd nufiri o nuanpdeironie ci . al undeel sesimteFotejatin creatd tirnp. Actorul aredepulineori o imaginecorcntA corpuluisau. ce-i Libertatea deindivid. Infinitul cotidia[ului(ca$iin-inihrl seu) ce nureprezinti noliune o teologici" banala ci constatare atrecerii timpului.tiul tanzilional (Winnicott) adultului. mai bine saumai prost asimilate. ftnc.. de spitale. Actoruldinmehopolele i$i despre occidentale creeaze cuno$tintele corpulseu.tirlele desprc civm dmOlient.cea unei..deI5uin regiunilenualedispar fa{aunor de in pe modeleprovizorii. este bineprecizate ceea evitesaconsidere .cu ferinle erse.omul caull.Inai apropiate colajelesuprarealiste. intemalionallx Sociologie".taridealtadatd din sau unelezonechiardeastdzi ducedela vindecitorla wdjitor saudela se rnagnetizator sfintiivindecatori.Lme cuno$tinle de posibile e la oscileazdeh unele altelqfire a gdsivreodaticeea convine perfect. dintreeleline destructura gi privirii saleasupra sociald culturalS asiguriomuluifamiliaritatea ce lumii Coerenlele relative sedezvehiau socie6li1e ce in tradifonale. in .d'i(lentilication tlu quoti. cufio.i 2). sale neobosite.| .in funclie4ecaracteristicile Dar la tulburirii sale. poate. firn Individulcarc alege irlheo mul. multe la ffuA de Mai niveluri decunogtinle legate corpsesuprapun.5.lien.deobignuinle. Este totuli. spa. cuD€maneffa cAutarc a trn:tl pieftlut.pebMaunuiamestec modele de eteroclite.ta cotidiand constituie refugiulsigur.Cahiers p. dinlr-oepocitlecutd caducla sau tehnologii vitfin anumite comode. loculreperelor linbtitoare.DAVID LE BRETON Exisaa tendirla exagerata aqedecamodelulcorpului de consacrat pin retbrinlele predoDine. defl ab poate io modprovizoriu. io Mullimea cuadeva&t stabile. Bogefadeimaginiactuale corpului ale nu eposibili liri evocarea corpului divizatal schizofrenicului. in gi acest contexttradilional. Georges Iar Balandieraperceput corect.cu in silul uneirelelesolidedeobiceiuri. celecucareh6ie$te zilnic.. de vol 88 89 .oninitdli piedute 1cl.cer:edefapt. pe1-so11ale uneiciutiri inbdcate dupi hazardul activitalilor saual terapeutice. mdsuri de cesepitrunde societa[i]e in modeme.latransfornarca in de vielii constatarea conrplexiiiliiobiectrlui" apolisemiei cotidienedeasernene4 . adrnjse sint sinNltan haine .

rlarea ale diverselor secvente vietii sale. OLri$nuiticu cotidlanului ii dizolva lanesfir'sit rcleilua irnplctcsc sau deastrpra lucrruilor. in scDtimentui securitate apare ca$cterulintcligibil 9ifa ce din de punerea are rol nriliaralcotidianului. de nu Modafit{ilecorpului scapa al la sentiment locuiriiii al duce acest la monism vielii cotidiene. duce rosu firul printimp.a ciror dintre oatnerli luffe.tiune faptuldea trli $ipomjnddela care poate ce rchdv['. scanlortizeaza Aici ef'ectele intirrlitatca.nlatenaprima cllo. LXXIV 1983 antht . pdntr-unsettimentdetransparenli e ci in masura careeal. arnicuL-r. acest Prin e si modnatural inff-uncorpdecare imposibil redisociezi.Eaexarmneaza sensun. in totu$i. ti aDalenta a socialititii.flecare interpr€teazd.corpuldevine percepliilor situatii9ip. Ziua zilei pe cuvintele.in obi$nuinfa repetarea neohsit?ia acelora$i prin propdului easfeldsipjt refluenla colp serzoriale. uncapitol rclicflll. ale ale existenla. Capitolul fu$ invi6 lao incercare de de stfucturi coDorale.u1clie deacontrola este 5i ir propriu. vilrp lamiliiLlir.rtction d'un con. filrrarea cu al reperareacestei a vielii cotidi€ne. segterge modritualprin zilnicealeomutui. socialului.ea Studierea cotidianului mai pulinde$tiinla line presuprmcallumiti aten$e acordat6 cercegtor uivers mustind o de unui poezia o i.Studierea cotidianrui. Alcisc inconiurate chil)r. rutin€i al evenimentului".elt sotioloEirl e el ttuotidienne. sd-5i gdscasca fird mai tmui abonlea2i banalihtea zilelormcrnenea exotisnuilat.tin cercet6tordecit existenla subiechrlui nu mai fecunde Si re. Christian al $i essoi.locul vialacolidiana sens.Cahlers 90 91 . asentimentului consistenti desingularitate de fi sau in fimqie degraduldeinsolit pecare-lconline. sitl Rccr'trqltelccare chcicalmanifestlllui episremologic. t'atDiliarc. acela$i il care fel Bachelard ca Ir1 descrie sociologului inbraci un feldecolomtie alchimica. vielii cotidicne $abilitateaSociologia aclelor. ordonati injocacorpului rrl1 eser4ial.. decitdeafie. Socializarea efectului transparenp. organizare O mereu identicesi imperc€ptrbil ornul apa4ine alta.OGIA SI prrcursur-i cuDoscLrte. Mistgrul consistenFi I in acest tiile (1oc.le rcn!t.l1l dath. ce-$i cenftatipepunedle spume a injoc alecorpuluii aminte$te in aceasta ci zilelor omuli$ilese avenhlrapesonab nnbdtinege. a de Erdstel4a colectivisebazo^z peo suprapunere rirualuri. simtedncerB saudurere. aicisint discutate cultlrralului.indiferenlSsaufurie. consauiti.teauareinanenti. inlelegerea ofice a dizolvat a cirorcunoaslere scntnificaqii aceea a dcTvdlLri de ie r Poe despae soal tilrati conslitll scn ea Pambo lui Bdg la con sistcnti. Pulsaqiile corpului fac sI seaudd permanenla prin ecourilor lorinraportul lumea subiecnrlui.'\ AN'J'ROPOI.. transpareuld nu estc..ERNfIAIE. Zd cl Lalived'Epinay. om dinte oaneni.Labaza tutruordtualurilor. ca!iipecele relatiile f. stilulsiu caracteristic. afectiv lumii. de Sc pentrn pu. acliunile in invizibil.sfme$teangoasa misteruluisduViala cotidiane interminabile discutiivizind reducerea (Whnicoft)lmdeomulimblinzeqte locul. eficie4armei Succesiunea ritualurilor de-a lurgul mei zileigidatoreaza arhitcctonici gesturilota senzaliilor. impune care sesimte stdpin labord. iube$te. decitartel'actul uneipriviri.lfi de bine ptofcsi(nula. Dispozilia filteazd modifice aen$a acordatE lucnnilor.reinnoite flecale privilegiat aceslei al rclafii.Pedrumulce-ieste e Vialacotidiana locul de mullimea situafiintj]nite.comportarnentele nu sale a claselor a sau sintdomo reflectare pozilieisalesimbolice structum in gi gmpurilor coloreazd gesnrile senzorialitatea.spa$ul tranzilional reprezintd i$i ldrgicimpuldeac. aici spredeosebirede cimpulsocial. sociale. Senzaliile.alacestei la Repeurea acliunilor duce o erodare de sensul.percepliilot a carc fo4i dau a actoruluigiil elibereazl unefofi prea de maredevigilcnp ftr der-r.]ncie desemnificafii. at'ecteaza care elc $iadaptate fiecare sensibilitd(ilor individuale. reguli nuauintotdearnn ce adezirmea tuuox Cotidianul de dezordinea unpodime luneacontrolata lini$dta acasiti haz-ardul. evenimentele. senzaliilor a a prezenfa privircaalunecd lor. acumuleazd milioane difercnte. vie (aclionate).F BR[']'ON CORPULUI MOD.rs) multiplelordialectici este.DAVTDL. din emoliilesaugesturile ziuaprezgntinuIecopiazd cele penftu esentiale dinziuaanterioaxd. infinde conduite. lol de t)p. clip4 cu in intflniri. detrezire. aiciseviscazi consffuiclle iritctivir.Eaconshieiteconiilzia viala in inimaevidentei. indispune face sau disponibil.'logkjlte.p'ieindcpanati"potenlialulftniliarde dincaleseconstruieste socialiininftgul ei. deazinu e reproducerea deiei.e{istdo prccisda mereu organizare corpului.in intemationaux Sociologie". curnultinrdinea sensuri alucrudlorNea$epratul. Intentule acronlorsint suverane. polilicuhLi.

prezentulabsent cdruiexistenF imprnepunctat scu€erea pdn a se zilei. nu de sa IarpentrLr proteja aJ durabilpeacesta.rom.totu$i. mai ne un Astfel. o luptn impotria propriului I Sau. Despd4irea persoana de iubitd.deexemplu. e.deeremplupierderea singecu ea de $i ocazia menstrelor experienla lega sau sarciniila femeie.Uneiournie d INanDenissolitch. plus.lianJ (trad. incetitudine. experienta durerii.experienla In duerii saua bolii. unei fueductibiliteli sine. utl de reshingcinpui deac. aceste In conditii. se ridici aicilao puterc ievocabiESiintotdeauna negativA. Soljeribyne. aceea.E BRETON ANTROPOLOG]ACORIULUI $T N.corpulnuinceteaza producf.) reintroducd senmificEia acolo unde lipse$te. devine receptiv datele la din mediulinconjudto!printr-o rclea continuidesenzalii. cuo exigenld sedistingedeexperienla ce anterioari inddicinatairl cotidian inh-oculfiIe cenu acorde corpului Si decitatenlia maicilumspectd. prezenta. in ce-l ar e transpar-entd.O durerc istenti.relallri ac.alunec6 dificultatedeia o sarcinila alta.In accste faii conditii.:Aleksandr S}ljenilin. caractelizeaza nonisirul li el11al in cald sfcra printr-o i.ducela angoasd. I963 [ed. relatirileapa4inildunor p zonieri saudeportatine spuncu forfd cenu estecorpul din viala cotidianir. din cauza alteritilii sale.psihologi audreptsarcinisa etc.adoptio El firi gesticd pe provenind acceptati plansocial. numero$i specialigti vegheald la selletatea SenState cirei defrnireimolici aceaste a sa. tand-relea de zilnice. ziua lui lvan Denisovici. tad. Maurice Decaillot).carealtereazi sauarmui:iccident defiritiv itragineacorpului). aphcerii o cea imbogile$tecu o nouSdimensiune.a oboseliietriiti mereu sernnul al sub rmuibizarabsolut.ln a condifilc ale obiqnuitc vietii. Ilatural..dar o . si $i pdntr-uD de automatism. Unadjntre consecinlele maisemnificative socializirii cele ale corpului conste reducerca in acestor dualitiilisusceptibile afecteze se sentimentul prezenlei.zi bunn".maiintii. Humanitas.o zi printr€alt€le. IncercStura de angoasi inerenti manifestirilorneobignuite astfelsuprimatisau este prin atenuati simbolizarea operadcuajutorul tenpeutului. cetrebuic djsociat absoiut duaiisu).in vialacotidianA. degrabe.Dualitatea la dureriisfiqie prezenla. occrdental: drscre. Condilie ins4i a omului. Corpul in situalii extreme : un ocol spre cotidian in maniera uneisociologii apofatice. de comportamentele de seduclie Dar. coryul victimeiseinstaleaz 5 intr-unfel deexisten{i duald.corpul.pi€rdutaprintre cele3 653de zile ale detenlieisale. este.In aceste experienlelimitl deprivafedelibefiate.in acestser\s. familiar. provizodo uneidualitili (sentinent Senaste atunci senlirnentul al banal. pers la. 93 . etc.caci delinutul iti va fi pistrat d€mnitatea personah.Acela$i : se al sentimentaparedorinla a indeplini acfiune dea atinge o in de o sau pedbnnanld fiziceimposibilderealizat carualipseideindeminare din saude anftenament. De simbolizarea modalitSlilor corpuluiducela monisn! atita timpcit subiectul sedisociazA inridicinarea obignuiti.) amonioasd sine cu ce irsLrsi.O zidin viala lui lwn Denis i. in qi aproape iirtotdeauna provizorie lardconsecinfe exceplia boli (cu unei grav. t4a actorLllui iocrdegte. oric Bucure$ti.TODERNITATEA acelo selrne. Dualitatea experienFi colpor?le cotidian. o incercare corpului. maiinfi. trebuie constatat fonneleacestea ca plicerii setrAiette dedualitate sinttriite in acelaqi Experienla nu fel.cu experienla si[guritdlii pecare atrage a o dupA sine.Nina Grigorescu. tindeseinglobeze ea Dimpotrivd. ales mai atunci promiscuitate4 cindscadaugi necesitatea atuai de aldtud aldi de intr-oizolare care cu orhuloccidental eobitnui! corpul nu incepe dintr-o datesesimtecuo hotirire. Daraceasti dualitate resimlitidesubiect seleagidoardecrizele nu peNonale. existe h altesituatii. Alexandre Cf.DAVID I.trune a] omului$iintroduc penibilaluneidualiti! cerupeunitatea sentimentui prczenteisubiectLrl simte prizonier unuicorpcel lialisette. $abileascecoercnii ea o se acolounde colectivul inclne sdnuvadadecitdezordine. coincidenta o.obosea de boala. membrufi actLuat exenlplu. sI inregistezesemnificalii.I]d. descriu alt fel devialacotidiane. fel El coincidentia oppositorum ceamaluluitoare yialacotidiandevidenla din : uitata. semaipoate de placereasexuale. cise.Specialigtii vindecitori. cea Asemenea sihrafi-limiti dobindesc asfeluncamcter rcvelator. 20001.Toate la manifestdrile cdrorcaracter al insolit tulburdmonismulcotidianului (fuziunea dintreactele subiectului corpulseu) pdmesc calificeripre$i (medici. con$tiinta inridatc corpofale lnirii a prezenlei umane eda|5 nu decitdefazele tensiune de intilnjtedeindivid.rrlrarrlorcollorale. Lupiareinnoiti zilnicpentru suplavietuire implici.

.63.faclrltatca ajudeca. trezeste de .drept de lbarte distirgede ceilalli. d anthmrologtc. Logica criminalldinlagtue in celelalte suprimind moddeliberat larealitatea unica corpului a siu. rapotunle noastre de chip cu Ss-iqtii. Trebuie fii plat tem. ti toleRntei tot limitclc cor]}.Tel". in corpurilor siprmsauin ftisaturi alecondilieiumang.57. aceea$i pentru Asdel.cap. pdncipiu. to!i.Ranlsfly. sale $ergedi prin ci . $i *agildlmde moartea. ce-qi corpul sdu C.digerd. gnostica. $i in litemturi sauln cinemadomne$te .DAVID LF BRETON ANTRoPoI-oGIA coRPUI-1. 94 95 . $i accastiancorare prezenlei a tindesi fie in modritual $earse. Con$tiinla geornetric altutLuor servitulilor$i tuturor pierde i:npofianld tiie$te in sfi$iere reaiitatea incamdnj din subiectului $i sau Existenfa depofiatului identilici._!. e/ /esos.tine tmeod in unilinleleaduc deportatul imprcjurarea pervers acestei pu!i[.umezeala peun iqi ochiica ucide.e. al sufe ntelor. decarenuar fi decitun automat.'rdger. dedgiit. Efortul neincel?rta irDpinge maideparte de pel-sonale. ajuns facem inline efortul aneafiqape am s[ noi a SS'istului"'. o cidercin corp..partea maiumand omului: dorinfa a de asta ocliului. Za I985. bine dar stabiiite. Mclaili6.seneglijcaz!ad€sea Stiinlele in sociale evocarea anumitordateaferenie coryului(igieni. chip. Transfomarea mecanism cusr[. de seu dedorir4a supmvieluire.caLuecolL. in ensona tose. e! eniment ur viml.devi\ incontextul $i lagarului.totu$i.grohdrie impleunA. inpeNpectivaplatooiclane se sale.8. Paradoxul a] situalii are. Daromuloccidental animat este aslSzi sentimentul oarecurncA de corpul sdue diferit de eL ceil posedd asemenea obiectaparte. Corpulsesupune urui 1bl autonomie.depovestirile in tradilionale despre viald.dejainert. de vinturi.. din tot ce se a respingeindeob$te$i careprimege un aspectescnlialin contexlul global al captivit5_tii al pmmiscuitalii.Oameni . l5). scic. nrictiune. frj$11. sati con$tirnta ui ill situatia omL loc aici de launveritabildualism. sincronizati cea gi cea a currpliti.p. literatum inchisorilor. ?spa.nimic cear fi pututfi inceputul unuidialogti cear fi pututhezipechipulSS-istului pennanente. de la expenenli fondfarnilial. a rcduce tacerc rezultatrlmaltratdrilot. 1957. de Mai la aiunge uneon calcctalS concentrationar. aceastd Sau frazd perfect cu nega. $i Georges Hwemaud. t Gallim. amirnurici Roberl 1ui Allelmee senxrilicativA | .lihheaga via..Ss-istului. lird unsimulacru perfect igienic. ti pentmca viatape$onalda corpuluisi fie afectata un indiciu de depreciativ Totu. laola]ti. hgerelore alcituil. ir lipsa soIrD.in afar. rivalitelile.24I ).. omul1lu Cum fl 6Georges Hyvemaud.fiecare poartd si converte$te fiecare deportat pencol"(p. $! ]{opEqq4IE4 pulsatii coll)ului. epulzarea.rd.i. unui desigurmai intim decii celelalteldentitatea substanliinte om Si de inridicinareasacorporald in modabstract este distrusldeacest raport singulardeproprietate a avea corp. carrcxpenenla pc NeincetaEle ale libercoNim_titi ljniftrti dmcordran dilu€az.debiografiisauderomane. rcferitoare eala chip. Des l.tdl. Oameli caremin'inci. Paris.rnulldecil drLalltate.el distinge corpului inpinsdaicila este riscului corpurisauchipuriseexpune sauchipuldecenugittl celorlalte Robert Antelrne aminte$te i$i IealeapreT-entei in moarte4. Promiscuitatea in svid€nlll vielii ffisdturile coryului.I s92. poatevorbi despre Se orice.M-am sI uinez" dus (p. Despre excrele etc.td subiectului allesubsemul acestor a se manifestdri corporale banalizate. demenstrualie. ped. Locul coryuluiin dtuaLuileviegiicotidiene ceaa e poate distinsde clarlbscurului. aprezenteiabsenfd. ci maidegrabipericulos.sub faptulcadelinutul sepoate nu consecinfi gardienilor: $tergerca ritualizatba ameninlarea aprovocareactia de punctul extrem. captiviEi intr-rn supu unciildcllrngale lagirgennan pizonieri de militari. dedigestie. aceastd regula aciti ca de. Essai p.x.nenentionate. teama a comite eroare din de o de intr-adever. privirest AinA nuprivireaceluiapropiat o $rst/. lbanrca.c.rl sosteal acestui de a o analize aprofundahin aceasla pdvinle in David Le Breton.earealizeazA pennanenli cu legatd fo4acaracterului de Victirnaopone corpllluislu o voinlas baticd Dar tbamea.tia.irDposibil tfccursubt6cer PriDafiazd dc e. Trebuie..)anumite lucrurinu sepoatevorbi {!rA a lncilca o convenlie tacita. 'Roben Anrelme.ircor\stiinla le act(n ur.spre anumite momenteaie vielii corpului nu e demn sA vorbe$tiInven. altceva decitaceasta negalie $i in cuureralu doarinutil. dtualizatc corpuluir^n A vialasociah:printr-un 'Alt irdiciu al ac€stei $lergeri pact implicit de alianti cu cititorul. col.nimeninu avea nimicdespus. deceilalligi rupt rupt deel insuti (irta).abunelormaniere. ]nerg care purc in'preund laWC"6. riglie. . firi fumnu e decitpunctr.Formulamodemd corpului : rm a facedin elunrest: atuncicindomuleruptdecosmos.

facesasecautepe sau .oarecurn.iar ei ii r0 pennualuarniculdeiun. Intrcaga viala sauaproape.constipaiiile.e Gcorges mai pcat deiruplia demanifesterialecorpului in viaia colectivl $i.T)AYID E TIITFION I coryul ce-idii lilrrn. prin interminabilulflur senzorial gcsnral.. Un fond sonorqi vizoal ii insolettedeplasdrile.Devoilc nouin ma$ini.. Ne imaginamcderamaparte.. Dar. nu sint mai pulin prezentein raportul subiectului cu lumea. nenundralii Jrir? 1i doaro spumdsenzoriald neajungindla conqtiinp.piduchii ceeaceinghite.tile occidenale.Dcqi ' \ r eor ges nlv e m a u d . tot ce o atingein permanen!.mai explicit. 96 97 . pemitea sdprivim desusmaimulele. Vorbeamde demnitate. Erammindri deasta. 276. lopesc se organic ea. hemoroizii. estefiltratl de aterl1ie. imbrlcaninte punketc.mincirinile sale.ReveniDd.crcticdin nulese uare decit dircrndmclnd'.. prin 'Ceea cc nu cste.mai intii. penhua o caracteriza.). Daci mircsul saugustulpar actividli nai puln iNernnate. aredeodadrcvelalialbptului ei ea ci. Ilyvemaud. corpuldevinerlfinil deabsent.subiectule departede a avea o conttiinld exhaustivea acelor.E mai cornplet. de rdu. ceeace eJimini. dorintidea-l cind care corpulsiu absorbi. roadc..in gcncral. ceeraDnoi in$ine"n. Viata i-ar fi imposibild astfel.asernenea bloc magicundecorpuJse unui lasdlizut ill tr]ip ce dlspare. Mai binedecitplosnilele.Dc unde uimlren Atuncl cind seducccu tinereieroinea ulruiromandeCarloCassolaa tatil ei qi cudoi prictcni laprocesulin careserisci o condan'mare logodniculur la mul.rli chip. in ciudadurerii. 79).Viala corpului invadeazA inteaga viafa. o experienli gnosticdfire recursla transccnden... condilia sa de om se indentificicu o singuri eanozaiose. acti\. coeului celuilalt seacordn abnle extremn. obezitate etc.Totu$i. . cle sfirgescpdn a seuza de tot $i nu va mai rdmine nirnic $i decitcorpul.evident. nu avem decit intestine.ci nostru.rl ILLTISI ]VrcDIRN]TATIA {NIROPOLOCI \ COITT{ planinr€irrar. In derulareaviefii cotidiene. gdseqte el limbajuldualismului . Prizonierultliie$te sub aLlneninlare. qi ne imaginamcAavemun suflet saucevaasemanltor.acesta unni estenllnrt deprezcnlli d1n tlltlror actil1lrilorurnanc. Imaginile sausuretelemai $ permanenld alestapeteazdin cimpul perceptiv. legatdeboalacuivaapropiat. eraalitdefoame. "u"!rna Jragr'o.tianidc inchisoarc.ti orientareactivitdlilor omului.rli.mai scrnnificativ./rli care il traverseazd. analizal Am intr-uncapitolulterior. sau taniliari a corpului co4'ruJui rnrro dr.in lagirulundeSi-a petrecut mulgiani. (a celorlalli al siu) il alunci.ea s-aindcpefiatcu o suti de pa$i. . de a accasHmjlcalc socialacc rcglcmenteazichestiunea ambivalontci corpuluiin societd. un curentsenzorialneintreruptdi consisten. rd " CarloCassola.Fdri i-a sdbdnuiasciasta. p.Desigur. : WC-ul rezuni rnai binecondilia noasti.Exceptind cazulcind un calacter insolit malchcazipentrxsinesaupentm ochii celorlallio fonri dc jDsistcnld ncsimbolizaddecimpulsocial :joc cu ritualurile.cceacel ataci.Livredepoche".ceeacel ti plofni.)sauo imposibilitate adaptare de la (handicap e1e fizic.cazullegatde o. iltuninarea Sub vielii mtidiurg relieful corpului seindulce$te.i.pot aduceacestgen de reprezentarc. /agdz:d.tele.el observd nu mai existi pentnrnoi decitaceste luptederizorii cu corpul . de bine.'i'.A$a staulucruile.i lSpnrcile.rn loJre semnele ru5cepribrre i. hainte deaurcadin zirit celemai tagice dfu viafa.subnLunele ltergere tualizatal corpuIri. dc cxcnrplu. origirrca darcurrntualni]cti'rcl cscamotczc si sentinentulprezeDtei sale. 9i prezenta in insolesc uman6.irtrodrs desubgnrpuri (coafurA.incitabiaa$eprasaaJMga modalitrllilecorprrlui ln ticeE.canccrul snu cuJrltemice conotaiiipe unconboligravc. Abia dacd mai rimin citevavechiamintiri zdrengLrite. Coryul nu-i ridici decit dificultili provizorii $i chiargdjile inlinpinate nu ducla acest sentiment-limiEdea fi marginitla un corpa cirui viald secretiestecuperfidieintoaNi contrasa. pe cei doi birbagiurinind la marginea dn-rn'urlui. Respiralia senzoriali a cotidianului in condiliile obiqnuiteale vietii.iubire ndscindi" (Francesco i o o Alberoni).colicile.itilile corpuhi..ti.ceeacel distruge" (p. Ne Nu avem sullet. Sau.viala continui qi. Evidcnta SIDA.Chiarin momentele elementare trebuiesatisficute : dgtiadoi urinarl tatil ei dormea. E toatdexistenlanoastrd.Ne umplem. subiectulsevedeintr-o relalie di] transparenli iar relative cu sineinsusi. pielea inregjstreazi toate fluctualiile detemperatud. apoine golim.

a vitale caracterului demediator Lunea siu inAe exterioa$ subiect.foame". bi'. obligeh a setrageconcluzii $i pdvireaceritdceste Eistd.foame senzoiali" cerezr te dininsldicienta aceior .r.Psl. Chipulreprezinta dispreluit de ui{ag. in feluriledea li.iubit sau sau loculsacrului om Cf. Ele aratA atuncicind datele c5. pru1erea scenia aparentei Schimburiie priviri vizul reprezinti cu rnai sintcele semnifcative aceasta atitmaimultcucit !i Privireaindicl nodul departicipare simlulprivilegiatal modemitadi.Cf. cit de aseamdni atingerii. Experi?re of PLF. traverseaza le atribuirnpersoanelor intilnitedenoi. zdrunginarea pomind dela negaxea metodicd a fuoqiilor sensibile corpului. privindintimitatea precum plicerca sa.un numerdeexperienle in laboratotinaceasta privintd". in 5. Srmmelobsen 6 atrEsdturilor asfel salg salgsedimentul trecutLrlui fonnasubstantiab sub D GporgSimnel. t?bi"Chiput conitltuie tocul undeomul esterecLrnoscut cortestat. Psihologia spaliala aceeamai sau redusA atofiictnarilor cunoa$te o...'. $iDavidHoves(ed. Via-ta cotidiane astf'el. intimitate din vindtoriideemolii.inSociologicet dpindnologie. o avea.re' 98 99 ..rs. Dar.el observd percepgiile ci senzorialq. Universitv ofTorontoPress. resimtitiin rnrnaschimbului. exenplu). p. poticnelile obignuite.pe atit deeficientdin conturarea scurte subiectrlui modmaialuziv.c5ci.. tssdl rr.Omullocuieqte corporal spaliulqiin tirnpulviegiisale.evidenlaexpuneriisaleii eclipseM5 manifestarea.-care selasA misterioas[. anumiticalitate o afectivd amestecirdu-se actiunea cu sa.de altfel. calimtea de etc.ea de |1Vezi. deci. lncercarea tditi de subiectestepericuloasA pentru echilibrd seupsihic. aici. indiferent chipinsolitarlu4 sebazeazd totalitate utilizirile ce in pe coryului. o?. intr=adevir. prevestite nimic. in ammai spus-oJ asemenea scrisoriifurate.formeazibaza socialitdlii.ochiul da. aici unuifel depalpare uneipereri. 228. deasemenea. Darinteleger% senzorialilumiinuselimiteazd cunoa$terea a la acestoi trAsdturi. Da\idLeBreron. sau neincrederca oferdaparent . senzoriale neutralizate sint dintr-unnotiv saualtul. Infbrmalia perceputA simFui este. cu sale tindeseoculteze j ocul coryuluiin intelegerea senzoriald lumii inconjudtoaresauin a acfiuile realizaie subiect situa de A coryulprinpulsa$ile vietii cotidi€ne inseami ainsista a-supmpermaneqtei amodalidlilorlui proprii.' Ia sociologiedessens. cu canctedsticile ce-ocoloreazipe fiecare dintreele. Moscouii asubiectului intimitatea sau rcaL presupuse bdinleaza. la Privagiunea senzoriali !i a devenit rapid o tehnice de .S-aurealizat.).. GeorgSimmela fostpimul carea Ilcut o prelioase locului eminent corpuluih vialacotidiand. Prirna chipului incepe sale12 pdvirile $i seapreciazireciproc fazi esteceain careseincruciteazA prim contact depindadesea tonalitatea prezengelor acest De calitatea schimbului$i rezultatulsdu. valieties sensory 1991. prin nu o imediata.tltlr? percepuli un subiect r1l de izolatdin punctdevedere senzorial.Contact.iologle corr?.Totprinevaluarea inlilnireadintre actori.spune p v€$te cevadin posibilitatea a md de ii Sirnmel. in (inmsism.$i vocea uneori. 198I . cate vizeaze psihicea subiectului. $i conotativA.universul senzo al arati in ce masurd manifestA intr-o pennanentd se el absohtS. efl.e. qi Fluxul cotidianului.inoederea de se interpreterii. tapetatd caljficerile care cu carele expilna.in felulei. intr-adevir. Lebedev cagarine. timp cit omulft aielte.treptatapar halucinalii.independelt con$tiinta atita de acestui pecare poate fapt.o sociologie ale apofatioiarspune $i c5 omul nu poatetrdi fbrd aceasta coltinuitate organic5irtre percepliilesalesenzoriale mediulimediat.Un haloemotional prezenlei.despre pe e.DAVID LE BRETON ANTROPOLOGIA CORPULUI$I MODERNITATEA psihologice eiectele produse scoaterea d111 do sa circuit.c.deexemplu. qi 5 toateschin'iburile sebazedzpeintonaliilevocij. cintatS odinioari de prin mulgime prin cafenele.Cobofndochii.toturd curati". de mai la doarpnn repemrea semne mult saumai emofionald schimb : sau pulioexplicite.inplus.Inlelegerea priviri facedinchipul Sintnumerosi aprezenlei cea celuilalt esenta identita$i ancorarea rnaisemnificativd sale. ExpedenF $i umand... supun la gleaincercare nu pot continua nesffrqit. degajate hterloculor simpatia antipati4. t.in condenseaz felulei. emoliasecreta sau 9i chiptrez in hoinar rczonanta e$te o sau atunci un cind Baudelaire Neryal.calitateaprezentei e\istenlei ca. ne durata in schimb. descriere a al In Essaisut la sociologiedesser. ale dlr Ed. privirea se pe vizuali reciproca. fur celuicemi privireapunestipinire dechipulceluilalt9i descoperi"12..Toronto. pentru psihismul asatisface aceastd dar .

fetl si-si vorbeasc. 210. rr GeorgSimmel. susfinu{e indiciilcviaale al de sauauditiveli chiarolfactivcadunate la i terlocutor I)incolo dc cle schimbulfonnal intrc actoi. Mijloaceledecomunicalie modeme oferddoarsimfrlui v€derii de irt ceamajmar€partea tuturorrelaliilorsenzoriale Ia om la orn$i aceastr propo4ie totmaimare. de careomul I1usefo]oseqte deplin decit irl incir1ta casei sale.. succcsiunea actekrrcltn saapirind viatir in tatanoastrS. cu schimbi un cuvint$i al cdroraspect reproduce intreaga personalitate doar -nu 100 101 .turisticC'potcnliale. litoral. fi1dr teu. srr Ia soci. in r eflcc. sauplanuri de circulalie pietonalAsau ruti€ri. in sint caractcnzate pnntr-opreponderenfA marcatd activitnli vAzuhifali de a cea arzul[i. Denoel.. despAduriri Dezvdluire$i arnlid sisternaticn tuturo. ce eaje dccalatcplonjindpeo csplanadi. datelor etc.h Ia Patsie et rdwlution. PJns."'' gradail a vimlui mrau Mut ttiastatui.).holurigoale.aceastlconstdtare dovedettetot mai pertinenti. auzul nu preanai esteull sim! fericit in contextulora$ului.iogie sens..WalterBenjamin. mai destulburatedecit incintate.amenajarc apddudlor.DAVID LE BRFTON incitsavcder[ casal spll]ema$a. rolul snuin aceas6starede incefitudine insrijorafi. ANTROPoLOGIA CORPULUI SI MODERNITATEA pcrson alitatea aparen ci. . $i aceasta nunai pentru in mici]eorato. se StAin esenlaora$dlLfsep$n5 trecdtorii ill sihralia de a seprivi rurii pe alfii (cu proxemii' diferite. Indilbrcff ce vii de la stingasaude la dreapta.mahi defui.lnaintededezvoltarea oDnibuzelor. un alt schinb 1naipregnant dentleM! se inh{l fel dcviscltochiideschiqi.tiile saledesprefotografie..cstes portuluneitnul.E probabilci esen{ialLrloricirci intiln iri rezidi in aceastA rezend de imagirlar.tiri dc imagini.dezvoltarea tehnicilor de spionajprin satelit etc. cauza li din mijloacelor de colnunicatie DUblice.r.Vederea citadinuluiestein penrranenli solicitate de spectacolulfoarte diferengiatal ora'ului (vit. caleidoscopul hotuarelor ctc. p.ii vei Cumgrano salis. acelagi in timp". $itu...Socialitatea urbani provoacao dezvoltare exagerat5 vederii qi o suspendare o utilizare a sau redus5a celorlalte simfuri.este e tlosibil si sercperczc aiciun imasinar intilnilii. munfi. dar. de uodecoD lceluilal!estezia sa.//. acest in sentiment din toate cd. Dar socialitatea occidentahduceastizi aceastilogicd destuldedeparteprin imperative arhitecturale privilegiazdvizibilitatea : lungi culoarein perspective.. Simmel a presunlit lucru inceputul acest la secolului observfird . ' Pro\erniemodalirareaincarcomenii folo.ritmurile personale f. in fimclie de locuri). privinirnanifesti Faptul unom ceseprczinta€xclusiv cn sociologice prin un caract€r enigmatic marcatdccit un om a clni prezenll sedezvAluie mai auzare. a nu cA. te de Pelre histoire. urbanizare crescindi.Modulatiile chipu[Li sau alc vocii.inSaciok)gie trssoi des et ipistdnologie.Simnel continu: : . Berjamin .le photographie. Dominatia privirii Pnvirea astizifigura e hegemonicd asocialitdtii u6ane. ceea trebuie schimbe ce sA cutotulbaza sentimeni€lor generale. DcsigrLr. oricurn. .. oaneniinu aveau tu al ocazia a putea de timp sau saudc atrebuisasepriveascareciproc deminute deoreIarind.decele multe cucuno$tingecare mai ori. trebuiesdteobi$nuie$ti fii privit.inele..lramvaielor. a a saubanalizare folosirii binoclului pe plajdsaua . 1955.la fel pipeitul saumircsul. .p.lluisimludlor $i autonolnizarea scipat unui analistal omsulujatit dc subtil caW. inflnidle de pestradisint.. in acest sentimeni dezorientare d€totalitatea de fald vielilor in acest sentiment de izolare. incnrci.. Trebuie amintit cd si Simmel a observatio ce mesuri cadrul social influenleaza orienterile senzoriale. sccolul Xlxlea. Sirlmcl avanseazi iittrcitva. uitindci adesea aparcnla ceamaisubrili dilhe rrafti. Confiuntat cu zgomotelematinilor sauale lucririlor. Structurileurbanefavorizeazd o constante pun€rcio joc a privirii.rrad. pp. '.daci secomparicuceledinord$ele.xeazi intilnirea gi o orienteazi dupdo linie defoni mai elicientedecito faceconlinutulinlbrnativ strict al conversafiei. directiile. cailor a f-erate. perl'ec(iolarea rafinarea .area circulatiei rutiere cu cea pietonald.el constatd: . 2o-10. .. gesturile. tumuri etc. reveric. loveqti uti inchise".escspdliul(n. inaintedetoare.cu sigunnF. televiziunii in spaliul domestic. Ttrmurile uria$ecarc se inalfd deasupra ora$elorsau a periferiilorsintposnli deobservaSe alacronicedintr-olumecare. la si privi pealt-ii"'*.i i4elegerii lizionomiiloi devineo necesitate vitali. lac1|ri.pcreli opaciir ocuifi de sticld.raporturile )O( ca dinheoameni marileorEe.

cl Paris. plivirii abstracte ill1n este omul de pe strada. Dick estecel carea scrisronanul cel mai impresionant tema supraexpunerii spaliului. fascjnaliei. aflat butada cosmonaut unui pe atit gazdelor cel1us-agindit cAva ajunge derepede Marte. P K . pietonilor Altetisituli legate imperatil. bdnci. concepute ra. de . arespinge olnui$iexperienta seDzoriala.I 978.ca. tumrdle etc.Traseul to2 103 .Espnf' . apropiate cele de precedente. pri[ simulacnrt in arumitecartierc.Villespaniques.Pentruiinportanlasociologica opereilui Dick. Dick.lculator dispozitivelor audio-vizuale cunoscute etc..DAVID LE BRETON ANTROPOLOGIACORPULUI$I MODERNITATEA parc zirunraiavea aproape a nimicdeascus. adus E (geometrice)' celorlalte sirnquri depiisnriitrecetodlor.tional. pe ludici o apropie un corprrraiintreg. Subltance-moi. cao ripostd funclionalizarea practici aperute. pentnt saleregulate. ct David a Le Brcton.neoferdo vedere exterior mai spre nu pulin subordonatd pdviii scenice. ridicate. Veden tot mai mult lumeapi]r ecnne.irl de reglemo:rtirii cir-culatiei lo pr a . respingatoare. o a de cireianimicnu-i scapi. se la pentru nupuneexistenla pedcolin acest l1ecesalt a in Vigilenladevine labnrtdesemne.gdri. metroun.Elcsintultimalll$5Luei t}li inevitabild. un om$ ostild 9i in sens. S-ax de om seu esenlial aproprierii c5tre amediului inconjuretor put€a al privirii in ongele la fird analiza.in Statele Unitein anii'60 : graffiti-ul modeme.cea \6zului.Prolifeurea al camerclor videoin magazine. Lin contrebandier la scie ce fction.te om$ului$i condiliile deviali o formaderezistenle destructura sa. apoiaceastl o Astfel. De pr€a arla asemene4 muali introdlcamotive culorih spaliul iinclional $ pdvircae ceasolicitat5.O tentadvA a redaun sens.Tumuldepatrusutedoudzeci etajece serveqte prcrd in Manhattan. continue coNtuiascd fictiunea creeazicititori. dar nu-lp4rcrlgi. in]puse organizarea Existao dorinlddea redaprivirii un loc de de se de explorare.aer oporluri.e fascinanta. metroul cunoa$te metamodozi surprinzitoare.i de pentru domina depi.u[de totul este r5Michel deCedeau.ses". pollftuaaplica acolo amprentd o marcheaz6 limitelespa{iului apropriazi fa. reprezartdrii. regimulei numal dar tot al oragelor. cladidle narile ansamblud.J:d\e:. amunite stmzisau irtersectietc. p. . acest unde ceva. acest sentiment spore$te vidul ce La inconjoariclidirile araajate nigtecuburipeun spaliustedlizat. ca exteme.bioud.ocrombrie loi8.). sale Dincolo de zgomotul saude nirosu le neplicute. r a u t o r n o b i l ecorn cu re a lza n p l i ficarir nponantei i\ir ii.ri ea .individulresimte poziliei sale$i i$i percepe prezenla lumeinff-un fel de ciudigenia in 6. aprivirii banalizate.in.. prolifereazipini conflzie. anumite gi artamuralS. o ralionalist.de a regasio de qi grafsmului. De suficient sol . deviere O Gestulcolectivsauindividualce-$i respi[getocmailesituraurbane. tzine. cufundiinjocul siurlurilorO aminare acordad se in a O anumitd consistentelumii e din nouprezentd fatautilizatorului omgurlui.le ru. alsupravegherii.privfuea sustage de e co.rpului. pe '' Philip K. expenenla in la a serzodalaomului oras rezum4 esen16. nr. Semne multicoloreumplu per4ii. D ick.Secunoaqte.l0.tesc. care-l de este acelaqi. mai ales. iqi rnspundde la un imobil la altul.. cetransformd ce in se lizibittatecomplexitatea oratuluiti fixeazA texttransparent in opaca sa mobilitate. Desigur.Privirc4 a din se constihrie vecton al chim simtaldistant€i. Philip K. pecare /aci careadeclarat sovietic in vizitein Blasilia. aratichiar derivale pdviriisplefirnclia supnveghere. Prrtr4 uesd espaces.in acelasi parbrizulmaginiisaual trenuluiaratao defilarede fel.ola$echiar. 19. de scrie Michel de Certeau.Denoel. Dar. O clipd. nu doar prin cele ale (Glevizotvideo. indoiali. indorali social.egte acopedtul caselo! a spaliul. Macheta par sa functional. descoperire. imagini lipsitedercalitate. Imensa texturologie care aisubochieste pe altceva decito o reprezentare?"'i Inutil sdmergilaNewYorkpentru avea asemenea a o indati ceprivireaseiridepArteazi impresie.spa-tiului a Privirea devenit a supraexpuneri. Primele prospegime culorilor in stilul apriviriiirni[rpestriprea gaffiti auapArut 1961 cartierele maisrrace NewYod( Au cele din in in fumioilor dedroguri. la sd fostdestinate inceput indicecoordonatele pactici setransfonniintr-oafinnare colectiviaidendtdfi. sintul hegemonic modemitilii. surprizi. Indicatoal€le sari suise iconice fumul. cartierc. . privqti. culbtmasadevultur$icublocudle Brasilieiefitmoasi cindo Dar geometrice. dovede$te ce Triumful arhitecturii al urbanismului Ei circulalieiautonobilelot nu a fost deloc a supunere oraquluiin fala a organical vechilor propiceexperienlei corporale omului. Vdzutidinavioll.5.

de dispare cein din cc lll.Darsint oamenicaremd imping.Ceeasta? hghesuiald cn . simpluvolum. eceea stiincaleaavansdrii.lnatini delocuit''(LeCo$usier) sht prehmgiri decit materiale 17 yAkAre. de inbeftaf. A intoebat. Sint cutrecerea timpului. {bri castipinulsAu sebucure libertatea sd de de sint de Aici..lui.neutre. se asimileazdunei fonne pure.dacl vreasA tliiascd o mai rnareintimitatecu comul sdu."l8 aceste locud. Horkheimer $i T.A spus: . alaraterenurilorde a s6lilorde in spon. incercare a restaura cadrul de si in centelor ubane o dinamicdcorpomle. mai degrabila IarAo hoindreahpropiceuneidesfi$urdrisenzoriale diferenliate. I-a rispuns ce r1u. acordiimportanF m nu memoriei. conteazdoarpriviea.llei.p.Bdtinii nusemaisimtinlargullorinaceste ce mici d""it ultddatd. rd H. Cailepietonale reprezintd tentativa arestitui o de oti$e.Spaliu habitat calitate $i sublirimea calitate.mului mai o marclibefiatesenzoriald vehicubri.E conceput fErA indushiale intr-unspa. ig5tele St $i motoretelor copiilorsi[tmotive deconflictintrevecini.DAVID LE BRETON ANTROPOLOGIACORPULUISI MODERNITATEA cartierc" Peronnet).slrt atempoJalg daunici o gansd a la iidiferent€. locuriloa prezenF.. ce Societifleoccidentale auinlocuitraritatea hururilordeconsuncuraritateati lpu.a$acumte debarasezi cutiile goale conserve.les.Ata eaici.ul de de ill cilculalief'@Vrilio). istode.impemti\. I penhxunomfird firi irlecorporalitdgii unane."r"n[ fumiliei lu "ase-ui celor sau Sociabilitateamisurati gelozie cu cepafiul bolnavi mudbunzi.Aceasta o de la de Autoritar. Estefuneaomului grebft. rDaifuce! gribim canebwfi". stimula senzoialiratea. a un de in nomaduhf'(Enrst Junget.. care despa. inodore. l8-l 19. uneo4awlor automobilelor. $i de olatelot locuitdevineatuncicreator comportament. e propriulcorp "'.\ul ma$inilor$i ingustimea frecventA ftotuareloro ingiduie din cein cemai pulin. 104 105 . Ingustim€a camerelor case creeazirivalitili impiedici9ieamiScareq ii lipse$te iziari citdescurte. innu\ea spaliile inlilire.casadevenit fel decort. nu e r6zboi.hietenuli-a ne explicat: . i-a toatdlumea gribegte ajungi se si acasd Penftu omulin deplasare. ca plogresului te monumente ridicate cinstea in tehnic. locuintele sint Dar care compun maile ansarnbluri om'ele-dormifoarc. Unul primele dintre luqud remarcate rmimigrant dermcalitorrcverdt de (sau dinAfricasau Asi4 deexemplu) rapiditalea din este pietonilor circulatiei in orate..ca!i folosirca saua motocicletelor. Locurile unde se triiege Casele care in trdiesc occidentalii dive$ificate. vilstnici. autobiogaphied'Ou1t1a\pans.. care hohareala.rlatirile parcatg impiedicdjocudle colective. I Maspero.Un tinerimigant din Senegal amintegte ipi astfeldeprimasa c Atorie cumehoul :. suryrizele. inpiedicd ader"up. peretilor oprelte este nu sunetele la o locuintd alta.ToatA lumeasegdbe$te". jocurile copilului. Gallimard.firi caliEfi.pe careaflt].dorintasadeconsum energie rcduse Pericolele dinjur(circulafa numeroasele interdictii delimiteazi ce-i spaful. 1982.. a Omul din oraq. 1947.spa.. Md lovesc aici". toatA cind lumeaseintorceadela serviciu. blocudle etc. la de definite In aceste locuinfe.. Oraqula devenitmaiputin un spatiudehoindreah$imai mult o retea traiectodi parcurs .. Adomq La dialectique de la /adon. hmr rnaimult... raport un fizic culocudleparcuse. favoriza (C.1i-nctiorcze" istoriei..umull.tiu necesari face intemarea bolnavilorsauacelor arfi pututaltfelsI codinuesdprimeasciingrijiri la domiciliusause-$i sf4€scevialainconjuraidefanilie. dezldacinafi din odce sd edstent'alitate. nivelulvieli A. : Rizboi?" Prietenxl spus: .pp. OumarDia $i Ren6e Colm-No. corpulsereduce o sume toebuinfe arbitrar. .tiul sursa promiscuitate deconflict devecinatate. tensiuriin fanilie. ginrnastici regaletle elc. Fiecare camela areatribuiti o destilralie i$i univocd.. Material€le .129.cA e pentru bfi seg6besc. frziu. convivialitatea. marginea . exemplu) de ingustimea peluze gddini. cdci nimic nu e previzut pentruamortizarea a zgomotLrlui inproiectarea clidirilor ChiarsimplapEcereconsurnului din le deenergie este le uneodcontestati.Ia (aceste ale chdiri) siDt liagileleconstructii tirgurilorintematonale. citre ora5Em 6 seara.tiuginusitriiasciacolo. care descotore$ti de de dupdo scurti perioadi defolosintd. Paris. seiiDbogilesc nu eleinsele exclud corpul. Mitscherlich perceput.Nu.

I DAVID I. in uneot. amintiri $i vise.cit $imomh. locuinlaii asigui o securihteatit fizic5.ter .Automobilele peste camem u$or taffa. urband..col .unadintrecelemai mariputerideint€grare oamenilor a prin gindud. de fo$net Audun risin hohote. Zgomotele : este Vialacotidial1d presirata desunete voci 5imi. deodate.. apropie strada..corpneorganic omului" (Marx). camioanelor. rnaif-eicite crein a celej propice dezvoltarii difeferl-liat. Rilke. un delirl1esffrsit. la maiinilor deh-tns laraetc sau ambulanlelor alepoliliei.PuF.12. poatespunecd esteinvestite se intreagaexperienli corpotald. u-topia om$ului qi chiar a casei_ Acolo unde doDne$tef. de sunete.ri alecc]or $i ale discu.omul ar fi o fiinli dimersati"2o. 1970. . (ea) inlituri contingenlele.soneria robjnetc. tr€cepeste vinein vitezd.tactile.rxd.Poirf'.trece Si din nou e se apropie. nc\rozar enti. rnai a1es. zgomotsurd.Ffueea..Prelungirecreati de om corpului s5u. Atunci cindHiildertjn spuneca omul locuiegte poetic. expenenta senzoriala fizic5 sereducesaualul1ece departeajenei.Bachelarda scris pagini aunoase despre cas4in ochii sei. Datele vizuale..Paris. Cinevasaiga. careJprotejeazi demediul exterio( gi favorizeazl convivialitatea familiei saua grupului. cindte ginde$ti nu pe dici sonord care macar . fondsolor cenu inceteMd Seuil. radiouri.agitat. olfactive.tii tactile. iulpreund Conceltrarea niciodat5. .al cartierului.195'7 21.tt"ss. kinezice. un cinti diminea. sub la adesea con$tiinla e lungulzilei. zdnginind. auditive etc-jaloneazdraportul subiectului cu habitatul seu. Psyha alyse ufianisme. ungeamcade Se urcescara. de senza. cel ce Zgomotul ceea deranjeazd maimultomulde-a e penuu inregistrate din de sunetul ridicatlarang . nupot sanudormcu fereastra undeva.E BRETO^* cotidieue. la secolului.infundat.{I'I]A L senzoial : pivlila$lpodu Spalill in ie pentru l.in casatraditionalS. fi devenind. incomode.Dar sunetul noasfte ii deaspectul existenfei $i a contemporanilor foma neplicute zgot otului. inceputul cd noaptea o intrerupe. Brigge.Jumitate plingerile in ale prejudicii referl lazgomot: lftfitud intempestive ciinilor(chiar se prea tareMai greu date muzicale mdiouri.. . M.l ) i r l i I c. trosnete casnice.Casa pispafiLrl sociaJ tradilional inscriu omulinr-un univers ionsmrirla scara sa. oltiquedel espace. il divizeazi !i il priveaT-i dimensiunea carc de simbolici cel i[vdluie. 10 6 10'7 . lelefonului din ecouridinstaddsau vecini.coec irre a L ..e mult timp aici.maiales loctrri secrctc copi jmaginarc.O u$dsetrinte$te trec mea. Spaliudeexplorare J'J Alexandre Mitscherlich et callirnard(tlnd.ftanc. intimiiatii. datorit5 materialelor ce-i stauIa bazd. aparate apropiali. spore$te hodririle de continuitate. . hecerea ma$inile circulalalor neinherupta. ^^Gaston Baclrel. copiii gi persoanele virste.Un .rationalizat. '?lR. televizoare. Ce un adorm."'' Mala sociahdezveluie Apoi.). Corp in plus? Corpul devine. gtc. Si fird dealarrne carcsedeclan$eazd motiv.lalimiti. le .mclionalitateacaseisaua spaliului urbaD.p."LI Corpulce b anspare fi Iigranitl case]e in astfel acterizatc in anurite structlU.t4 chiar coco9. lomnului. decontrat.p. un Apoi.Iar acestsuplimentundeseconsnuietteplicerea de a exista intr-un loc in care te pofi rccunoa$teesteadeseamdsumt dupe omul occidenlal. r ( sp lic nrrpo.nu maivreau) Tramvaiulel€ctric O toate.televizoare.genemtd accstc o cul de locutiiitnctionalc.$i prin mergstmind Tramvaiele deschise. p.decupaidupao idcologiea fiebuin1elor.de voci.159..O caDava d dumta nu eruptd sunete inceteazseimpregneze de neinh ajrn'tge mai cel fami]iar. S1 ANTROPOLOGIACOITPTJLUI MODERNIT.la Rilkedeja.extensiecultulah a acestuia. mine.Plini demirosuri.cornbine ora$).cf.el subliniaze necesitatea unui imaginaral casei.oameniialeargi.cineva mereu.i cal $i urbanedorninatei1 totalitatcdecirculalia altomobilelor-seamini cu un slmulacru : cory funclionalizat. in schimb. Coeul viu e adesea stinjenigaja cum dovede$re un a]tplall pe creitereanumArlui de accidente undevictime sint pietonji $i bicicliltii gi. aici. rir t n p r. femeiestrigi : (A1\ taci.sirenele sistemele lucrarile.rr< p|ndrr.o apropriereo dovcdesc : maniaculite ei $i a ordinii.arle^ de MalteLaurids 1966.eaesteun fel dc al . u$urare unciine!Spre Ie unciinelatri. ls r\ e . deodat6.fonice. '" adp . zgomotele efervescenta scdedespre Paris.

Aslfel. tA corll_u!q! $I l!!!qERlllI4IlA ^NrrioPOLOC 108 109 . apamtelor al al casDice. ca Doa. fant eeconribiLje la. a scde. ciudacecoloniei in rnatjnilor. exislenH O dezarmaE fctaTgomotlrluj 5upusa in este unui Jt/e. impofiva qiruia e celmaig. Nu suportdnt bineinformatiileacust'cc carene parvitldecitdacil emanidela noi saudacitaven posibi litatea actionirl asuDra La sd loi: [elcum proprrilc mirosuri corpor. Confortul o o Fiecare actorsestiduie$te asensibilitiEii colective.tiunea zgomotreprezhti dc ojudecatidevaloare de poveste$b seapariimpotriva ce aglesiunii/rict-rdm/1l"r. in Casa eparc. aulobuzc. atenueazd se ma$inilor Seizoleazd h anumite inheprinded. a dormi. scJpa casclc irLqfic dernfiltra rIesonorc rnafari. M6taili6. zgomotul o ploblcnrar apreciere e dc nu Judecata individuh accennrcaTi atenueaz.Uneori. joc 'in perceplia in O proxemie simbolica preasublire. zgomohrl foniccas4 biroul.Un iunetsupcnor mcventetor vocu urune $i nea$eptalte facesdtreseri.cu cit copiii ca. Dare\penenta arata lotusi. Redus sernnificafa valoarea i seatribuie. obisnuiesri o mare Te cu rntensitate sonor6.intreprinderile ha4uite. avirduneori consecinte sintpercopute totalitea ca agresiuni bsuportabile.a citi. de care zgomotul e acceptat. prrtrcrpru. timp cezgomotul mai a demult depestrada. uneori.deptii rrz1liaarr csculti firi sonor -ului aerialla cufrecvenld inalti. o frecventiconsiderabil ridicatd.rle nc dcranleaza.Iocuriledin orassint . a^trai intr-unloc-zgomolos. atitmai pulinau lacilitatea a inviilasa ta cu de citeasca.de ascmenea. plesneasci. Zgomotuleste redoriti a celuilalt. destdse familiaral ahria.careincearce adoarme.sfir$e$tiprin a lucra. amenintata incetarc celAlalt. Constanla Lrnui inalrnivelsonorlnjurul lor ii imprediiisi decodificesemnele sdle asocieze un sensDrecis. muncironr sfiDecc Drin0 se acomoda. srnrmiu expu$t zgotnot. Linigteae azi o senzalie mre sau doar confort acusticzt Cu exccpha. In acestsens.'i accastisftuctrtrd zgonrol. precautii la produclia acelea$i atenueze sonora sedoresc de sd-$i $i mai a vecini. r'llotorete.ateliercle. mcllo![l etc./Eomoloc5e.i dimineafa.r. e. iliare. Bacheldrd pe imaginindu-ii e vorba ciocdnitorile ci de mer-ebtcelrrcreazA stradA qi dela tara.unei stdri de excitare de carenu are intotdeauna crmogrnld.Ar$mentul linigtiiest€ supofi un eficient. o zonlr rlegreta in din ca p-nr dc ilmortzarca zgomotclordln exterior$ide primirca snnetel(n.invazie personald.animatiacomcrciald de pestriisau dir cfiiere ditrveazEjocuri muzici prin dtfuzoare.rters-ului A. giagenliile publicitare perceput au De cilivaani. 1997. pune valorificare lini$tiiintr-ovia!5cotidiana a Se necesara pe accentlrl motorul silenlios uiui automobil.)transfomr.creeaze stare alerti. Zgomotul unuia acorrpaniilnentul e sonor legata unslir? No. puljn citc pulin sonori atictcazar Chiar daciio slLprasarcina persoDali. nepldcutidacA prelungege. ce at Strigdtele sonore teimpiedici sate simli protej in sfera unei aspiratorul vecinuluisau mdiouluisdu copiilor.Secautimaiputinlini$tea cit o integrare armonioasd aici. cstunehr. igi insulte etc.aparcurilorsaua cimitirelor.DAVID LE BIIITON cuomoiprczenta jloacelortchnice Ini (autoutobilc. sau Zgomotul reprezinte genul cel mai insidios de poluare eenerat de modemiure. integrat daune cotidiifl fird in intra.in anUmite atcljere.ceilalli iac zSonDL bi'.s constant. din Abia filtrat deun percte un televizorcusonorulnupaea poatefi resimlitcao agresiune un lare de sa in ma$inilor vecinobosit.eus6teapcn. Inoodclete. gi cu Ceeace seamina cu o apErare eficicnliderinearunci handicap penmlo mai bunA un integaresociaI5. a minca. sunetelorvenite afara. gmve (altercatii. valoare unanirrd. Paris.enrrnrenluldc securiUre al nc|sonrli urnulru. semaisuportlcamotorulautomobillluisI nu oamenii timpuldisculiilorsau eviti folosirea in se ma'inii de asurzeasce gazonul acustic devine zoni critici tuns duminic. obi$nuinfa zgomotuluiii reduceacuitatea sisenraiiica derMjea/a.ihiar ienl n d sint in $ spitalele priDse verigilezgomotu[Li. o de se Adesea. Ei it i cons[uiesc zidsonorcu un filtrare si plini instmnentullor $ifuainteazd intr-unfel debuldacuslicar.€. astazi conercial almalinilordehn$.mobrhzeaz:i im€diatvigrlenla. incetat cu prezeflla s5-lincomodeze. sau cfcctele obiectil'Dosibile astfeo muzica I ale. un dat organisDrnl. nu zgoilotele pe careleproducemnu sint percepute supirdtoare. semaipoate ftri de abandona acolo.)Victimazgornoului percepe intiml sfera Nu caflhd poroase.hecsrca motorete.zgomotul e la fel de intolerabil ca si linistea absoluta sinAciet a senzoriale?'bi'Pentruo abordare anropologicia ri/er.

mdecitrispuruurile mai aSteptate. maiindividuale alefemeilor.in acela5i exnem rimp. le . dotali de aceastd cu un date chestionar rigi4 ceidoicercetitorinumaiob. ei.tine foc. destulderedus$iadesea placute. casei.Efectul fird sd. ANIRoPoLoGIA coRPU!!$L!!Q!!IIII4M olfactiv e Vocabularul noastre.. al al Varialiiin flurcfe deanotimp mirosurilorvenitedeafard: celealecopacilor. in modinfim 91 de Un amalga[r mirosurijaloneaz[ ele. mimsurile pipift. un sfertdintredisculiisedovede$te doar utilizabil in pregitireastudiuluilor Intrebat liber despre experienla olfactivS.lstrutnente in o de caree greusAte lipse$ti. a domind numeroase mirosuri. bucittuiei.al fiecirei camere.. mfosul reprezinri experienlb Dacd.care avibralaaceste ca4i penau lenjerig umiditatg etc.Autrement". pireadeo extraordinard pot limig. incepul. exemplu. contrastul. anumitor din ceemaod buciteriesaucelecaracteristice constituie efluvii. atunci senzonal.. Evocarea natu-a mlrcsunlor precizezi.septembrie 1987. o de de Eungind la detaliiintime din viala cotidiand.Invers. lird mirosurile siIlt o componenti importantia spumei zilelor in schiirrb. sfera de in privatd subiecnrlui.deuagan .Odeurs. organizind acelea$i i[tilniri. care ale cele urca piminrdupa din ploaie din sau piDfutul uscat soare. cea sa a odstentei dimensiunea probabil rnaiintirne9i tmmaolfacdva 9i difercnfa. cel pulincalificabil.$imirosul.in hparirmul tindilo4 decit mai Dutemice. Simlulmirosului fun indoiali. de urit decitsE dificultatiideal din marerezistenfi. . profunzime asupra compofiamentelor Este usotsaspulcer oase mar depreciativ. un mircsaccentuat adesea ei multd oameniicu $i general.ste cevaelementar.O dovedegte $ experienla traitdde doi sociologicareaurealizato atchetAprivind mirosurile habitatul populafialese dii1 unei laintimplaLre.Se Mirosurile Mirosuriledin viatacotidian5 semnaleaza intii intimitatea rnai cea maiseoeta individului: mirosulcorpului. aceasti in Ea mircsulpelsonal.. : leconsiderrareorivioaie osindividualdistinctiv ctuoralelipseqteunm in au phcute. " Interviu cu P DaId ti A.greucaractedzabib. a al al al hainelor. dezvolta vizitatodidupd bazinbu*edbarpe idormaliile olfactivepe un fel decaracterologie. intr-adevdr. fiind. de carc .Uneori. cedesemeazidoar. Dialogind fird directive interlocutorii hsindconversatia meargidela sine.. t:arsmisibild. ale aleflorilor. Inai pi vii1a. cu lor. au-asatenlia. penoane ea.vem constihtaacestui Peftrua mult 1nai repede decitceilati r/irrrli senzodali rapi4 slibeqt€ trlam!cele mircsurilecelorcucare dinvialacotidiand. olfactivd umpleuniversul ne O rarcoripeacestea. chiardace atenfia li seacordinu este ce valorificati. liuctelor. Blanch€t. setrezesc ei devenind. pe in&izleqte sasedestalnuiascd. diversitate. ceamaipu.$i ti expenenle ln interlocuroni aceste putenuc pentru a-giidentifica foane HelenKeller.Sintgreudeevocat fala in uneiatreiapeBoane chiardedezvlluitin falaochilotsei.celmaipr4indiversifcat. ajmgesd-tirecruoasca simpui. 11 0 1 . fiind chiaradesea uitatdpeplansocialqicultural. cauza ceamai sinl tleze$te acestlri colectivitaliidea-lbigain seamaDaratuncicind definisi areticentei in despre il duce el faptulcesevorbe$te limitareful5riie depdfite. impotrivavointeilot obiectul mor confidenle cein cemaiintimg doladd€ laincheierea din acestei pdmeetape. alshezii. sintemililslrile irn minute acelati nurnai rrrai ajung. rnai este. gridinii.il. spune mi seinfmph si intilnesc care percgpe.mirosurile cele urite'a2. sd pe firul asocialiilor olfactive. celorapropiali. sale celcare profirnzimea intimitilii inse cotidianul. o pintruomuldepeslrada.afam ajunge elsa. abundenF mirosudlorsqatenueazi lucm.Mirosudlebarbalilorsin!. vii.trebuie.un sens.92. sa fiecare descoperimultime lucruridemne afi metFonate. citevaminute repede o ambianld la Cici omul seadapteaze loc.I'essence nr. Dacddmine multe i-au la care. nemaialinddecitdoui pdvlnF chiar.legvocd altora despre vorbe$te cindsubiectLrl iar secret.a ciror amintirenu poateapirea decit dacaselasevorbirca si facdasocialiiduDefanteziasa.i defluxul madn. anollizare a impactllluisonorahnlot.lili a incerca deloc canalizarea h evocarea constringeri. schimbfabricantulde dearomeOrbuldinnattere par{irmuri capabil de6sebeascimilioane si e pipaiqrlui" t!]sirDlalmiros ul in auzLrl-riqia dezvolle. in mai degrabibrutaln.energie irrteligenli.DAVID LE BRETON zgomotuiui cohdiao. deprezenl in iiacljonind d. simtimirosurile lucrud : leom.tin olfactivi. pestedouasdptimini.

Iniros un unicdegajal pielea carcmterfcreaza. indoiale.Pcrsonaiul Lars e$tr metabolisrrul..pp. bollav. Pp.$i lir r rp. care dacd obiect deimbricdminte mamei. carc faza fmali. simtpulsaliile foftci$ialc dorinrei a rrdi. I l0 sq. lasase sau Jni[l(eFstratl)i pJrturn Un Sapre pxmculJr perccpdbil. foafteaproape.Seuil 24 cu op diagnost I pemiro. ilducela gua. din Experien.pp.OGIA $I at'ecliuni specilic.ftanc.curelafileintrqinute cehlahta felcaliniilepahnei.. uodeli sedesA miroasiflri comentarii tricoulmamei unorcoDiide lor 20 la36delLrni.. ftanc. tipuride (trad. il recunosc acesta pe din_urmi $apte in cazuri zece. searnine rdrnine Totu$i.R Seller.r r sr m plu a i par .2l cu lor $ise Oriceom emiteun miros. variazd a Auraolfactivd omuluinueste. . t12 113 . Hubert MontagnerL enfuntet ta communicatio paijs.Ieme i analiza.Anumite tiwe desodeurs. 29 sq.tie star€a fizicade-alungulzilei gipoatechiarde-alungul de sa Ea aproape aceeati..parea-$iapropria este pulin la fiecaresuflare.Etp.p. " Inrcm aluTre. maiprecis. nort d un apiculteur. pe cilugirul care in JeanBaptiste Grenouille.Zsnoadedp. rnirosulmi s-aschimbat modatitdesubtil. Winter. in s€nsuldat expresieide Winnicott. Omulbolnav.Iar cSlugdrul atit decuptinsde pulin cite groMa. ilstriDge lhgdeletc Obiect tranzitiooal.. mereutimp dcunsprezece .cumscintoarce gtie faF parcd acestui ciincii crafrica. timp cel miroase Terrier. Pai. rtr . acestuia adesea ^supo4i fii mai miro$ipecelelalt mult decitsupoltisA mirositdeel ln felul seu. doar pdveasca si mi asculte locsel hs sI-miunnfucasca mirosul.€ acest subiect.incit extensia in afara sa-l de Nu e limitad deutilizarea deodorante. H in td rte Montagnercf. ca S-arzice./ir. un stabil.Lui ' h fianceze.dar pecarecei apropiagi sdo recunoasca gtiu dintre Mnosulcorporal legat metabolismul de propriufiecjmi individnu este. ridescifiabil lo1 indi Doar llr.ti asemi[dtoare intr_o cre$e.De zile.ifimodjficaintnrcitva scnsibi] boli ce-i birnale.Jvliroase ce-i bine. 1978. vom dezvolta pp. deloc factor in func.formulasadebaze vietrii. $i in cazulLlr'tor mai grave. ..CIraI villey. intr-adever.. Macomport ani.indiferentdemodulcumsespald se sau parlirmea.D {VID L[ BRE TON CORPULUI MODEL\IIDIEA ANTROPOI. olfactivdegajat fiecare ecao semnituriapreze[teisale lume.secalmeazi gi era giadoptii atuncicomportamelrte camcteristiceseintindepetricou-il : miroase.pan\. cd'e nu se intereserTa pulsul $i de mirosul pacientului inainte de a for ula un diagnostic toate. dePiene tql4. cq.Miroase a mama" La fel. rindurilece urmcaTa..dintrecareunul a fostpurtatdemamalor. . Presses la ReDaissance de Zo mirosuribine de (trad. Terrier incd piarde daci sugarul continud mufte iii .Flammarion.). ci. cupaniculariraFa e vorba dar ca de un obiect marnei. )4t. il obligsema cind darnumai foarte. .s. daca sralea ceva departe colegii deja mai de lui seizoleazd maimult. a lucru : tiniri..Un anumitnun1tu boli manifest?i tralalfoarte binedeR.. de ?r Lars Gustafsson..Dace agesivfali deceilal$. al impregnat demirosul inveligul inc6 ei. de sa. de ei Mirosulfuncfoneazicauninlocuitorsimbolical prczenlei. Nu cunoscute. nute.diferenlele nefihd decitvari4irmipeaceeati sa aft de Mirosuldegajat corpeste deintim. PemoudStock. cu mirosurile nu i apanin decir Stud'l luj. copiJul plingeselini$te$te i sedeun etc.isi : brutaldela el gifugecuun lbl degroaza .verbul r€rltr are aiir sensul d ri'rti.incitparea-ii identificamirosulcu sufletulti a setemesanu-l r.atins ull cancer dc din Gnstafssorr Mor'1cl\uz dc cu avea relade afccqiune anide o de vcdeciinele.relaleaTa med icini iti ba"eaza decil de viTirata un bolnrv a unui medicdin Tlbel.l. .. dea sar-Si searra. de recunoafte.). mai muhe experienle tu.e olla matudzeazi-t inparalel fo4ele fuicegiintelectuale. numi mairecunoagte.-'.pugi Copii in situafia a alegc de intredouetricouri aceea$i de gi cuJoare deaceeagi fonnd. acestuia parci ardemla-o de substanF l-apdrnitla el. copilul Iar spune spontan puericultoarei di tricoul : .rl o P Suskindpmpuneilustrare acestui intr-unaltcontext. elecrure_a\upra coprrloiorarb ugurinla cu care ace$tia identificlnirosul mamei2a. de27la 36deluni. temdsale cururchip. culn m-amcomportat deel exacta$a ma Sau.1983. supus unorfactoribiologicineobiqnuiti . lara irdoiali. de om in O urmdutoare. 239sq. cit $i d€ a Dtrori (n-tad. 1978. in $i in Ar insemna deodatd.).ecutupersonalitatea aclonnjta. al impregnat caracteristicilecelernaiintime. . \aeasi $lilrdaca de A$ ceilal o b s c r vc a ) l mi n L 'ri to ricn p ti a u Jc(li. illcazuIu1lor alil mirosul lul.Pais.aw. fird acelatiin fimctiedemomenrul Sidemodulatiile zitei saledesinetate.Durnnezeu dece.simti"" Cind aproape de apit:u lteur. dez\ ccre. transibnnd cit lui bine. Copilul. incildoar ciinele fi capabil ar ea deci..

ceconstiosentialme[te refuliue.Nimic nul dennjeazedin punctde vedere olfactivin spaliulsdudeviaF.BucureititEdituraUnivels.existe doarmirosuri.utoarc..Btrlllon La brcnidrose fatide de la race allena. inainte. ron. indicdnumeroase refedrila aceste mftosuriscatologjce. aviatorimiau conJirmat atuncicind ajungdeasupm narile.eindl(ime.arose.19201. careteama furia au caefectprovocarca la de . Maisonneuve & ':7Claude l. Germanul daca zboari. uimitor deconstatat p€ udt intemeiat falddeceldlait mirosul ceseprcsupune ura rasisnul$i-a carc despre antisemiliispuncd-i d. 166sq.ta.darcu carese impace foartebinecinde singursaucind evorbadepropriiledejecfii. jrosulcontribule."'o Exist[ dincolo a amh)suluifrancezilor. : 'z6 paaick Siiskind. el . dintr-o Mirosalaticanului. I i lagi aircsocial(Xvllr etXIX siade!). miros fetid degajatde germani.-P Grenouille a Ne de de Id ahmcicinddescoperl nu sedegajidinel nicirul miros.DesFe ')8E.. la cl:rl sa poate i seinte$eaz in existen. excremente. Mirosudlearfi ahmcipartea senzoriali sufletului? amintim.ii placesAle miroase. vohairc a Waener.dupeparerealui Edgar al de B6ri11on. aceeaqi pe distinge eweideceilallioameni.. de trlin inlx-olumeincercata nirosuri.ireld. pp. M noastre faF.ine dacde lipsit demiros.tiwe de poche" (rrad. maimu$ prirl sa. tt4 115 .he are-lslrabalecumfosrLl :" adinorlfim1ei. vezi Al ain Corbin. Doardinpunctdevedere social mtosul e interzis lanivelindividual. in rclaFiie cu d(: sint \remeinainte aasjmilaacest social de El insd cejlalti. adic5 unuianumit a sistem valoritransmis pdrinfi.. de parcn ar fi vorba de un miros insuportabil(retrtl insemnind$i d Paris. Aubjer.. indoiald.franc.Inceqsubpresiunea de educafiei.maiales in prezenta celorlalti.sint avettizaliprintr-un miros cele afecteaza s-ar aprcpia speciile de . teanra J.).identificabil pentru ambe. de c\tser. inlluenla participe canua doblndit plecerea direct.cLrm arholba elcineva nupune ce gol s la care ( pinddircolodeoiele. care de ce opri -.copilulnu manifestd o aversiune Dar rici AF deemanalile corpomle.lnai petrunzitor decitar li putut-ofacecuochii.De asemenea.De aceea. fostinspector ospiciilor nebuniln l918. emane h rAnili. 1993. Terier resirnte cercetarea caree supus peo dezgolire la ca firi ingiduinfi. fetiditatea afecteazinephcut rmora$ezeri ce.Terier.cAil cerceteazd ci atent. altfel./ezi L6on Poliakov.i rmii . de Ludismul obscen al copiilor. de de copilulasociaze mirosudle corpului dez gi cu gustul seapeddeeletot maimult. ceva elnuputea sauascunde.Paris.el scdeci medicii ftancezicare ardoarea olfactivS. 1918.Ze?dd'. cudiscrelie. perioadi.p. de desennare. foade rna. pp 1982. ..maiales daci evorbadeefluvii produpe corp. trad.eun gunoi" etc.prinsde un plin rdzboi.nuexisti mirosuriurite.de altfel. judaic s.Le niasne et lajonqui e L odorat et mirosul celor sdraci. dar careinfluenleazA.deparca inghili cunasul ar ceva poalea la el.. umplu..errn . Sint cu tolii deacordcind afirmece simlurile.auingrij it rinilii gernaniaurccunoscut de caracteristic. data aceasta Frile idros.de despre fetot 1968 Pais. Pentru copil.pentrua seralialmeispeciicAreia presimte canu-i poate apaf. deparc6 mirosieleinseleurit $iphcerea ar utilizfuii lor ar crette.qi la denigrarea adversar..la activit5lii sau animale. acestmiros. capeun examen con$tiinld dezvlluiein intregime.pentru care pricep".). ceilald. ffrslr.in sa un spottancA mirbsspecial. stignatizre simetrica o Ri4 in aceeasi pe ' Exqesianepdspolnoir sentirquelqu'un. I sepdru sevede $iudt.GreteTartler.p. Folclon copiilor legat vinturieste de deosebit bogat. Ca1manlFl-6ry.lz toriudaicus.DAVID LE BRETON ANTROPOLOGIACORPULUISI MODERNITATEA se nAzari prxnculil vedecu nhrile.Patis.re clel'antisinitisne. sauifir.individul dedezgust ce cind seafli in public (vinturi.decare copilului.studiat Claude de GaignebePT. ( mie.de comportaDentelor tonalitatea ul1ui i de altfel. Asernenea fird at nu sinten neapdl conftienli.rde. ciJ degaj Astfel.I 974. sale mai ce incemodelele conduita vor functiona tirzi . cd nu aincetatsd-ii fabice unul. Z€rlktore obscinedesenfa ts. Parrn?/. Gaignebet. ii cu cu urina.sttl d nuputeasuporta .bromidrozabmmos. Copiluljubileazd cind folose$te (propo4ional tabu-ul apasd cuvinte interzise vocabular din cu ce asuFa lor). de ce-l darla iniliativaaltcuiva decita lui insuti. . .. 26 ted.chiar gemane. .nu-lpot suporta" . rezistd multa in almiosului.se sudoare). placesdsejoace propriileexcremente.cine nimicdela.pentN Copilul aninte$te o cotidiand. urindetc. Patrick Suskind.. cd este impulif'. . 1iu cu exagemteglandelor secre{ii miositoare.r.

arta societa{i occidentale le tru prmmircsurilepeo pozilieestetici. I 9S8.iar emanaliile sint sale nepllcutc p€ntu ceicalDcameazi Din .I essence un \ens. The cutturat history of .decitpentu a stabilio complicitate jurul unui in mirosnepldcut. Bo$in.a cercetarori o unor calilomieniasupia rela. numaidaci nu e volbadeun mirosdejacunoscut Si familiar(al cuivaaprcpiat. Shusaka vor. '?e Bruno Birolli.naus tousdes . A t'ouestsonnes.leride.c{e distinge ornuldecorpulsiu. l'e d.. la sau Parfumul o o decisiva injocul seduclie.'?orde o/ar\.F. paris.. multparfumincomode^za.-mirosudle ernanate colpuloccidentalilor de (iiteral de Celilalteste .tapersonalS.locul lor fiind rnaimult c€lal Dnei estezii.ibimu. Le Guere\Les pouyoirsdeI odeur.publicitatea sint nu De ne pdvinld : doarceilal[ipgrcep avertizeazd aceasti in mirosurile carcse puneaccentul mod degaje h noi. gindirca delanaturi.ne .Seagazipe bdnci.:aldenrullesle.Fl polisuporta cclalalt pe rezuha.Darcorpulnu€ste oare in peDtru fac€dinel. h ciuda rcputaliei insensibilitate de olfactivd omuluioccidental. .lto. a maibtmcaz. ci!..l.e /tvr. cu oricit depulin devianta pulct devedere din biologic. asimilat o natui jzicA diferird.. parliunat se ca oferi in prilej de disconfofi cornunicare. New york. cutrura obiecriva.cocotd darbArbatLll '.tmalter ego? Inciudaloculuiseuinvia.nr q2... faptulcdnl.(r. caresdfie posibilecoltactecorporale). sA Prea Dacdastdzi cuvinenu doarsAte multumesti combaterea se cu (respiralie.Publicitatea de ln graie negativpe mirosul intim. Iq87 d .rrlile".pastd dinli. frce dincorpun locuit mirositor temd cae loculin sineal celuilalt. Roudedge.obseruind reactiiletreiite la trecerea lor. : Aceasta arurt€a fi definifia dintr-un diclionarmodem tdeiprimjte de de-a huth sata. on. Despre des op.M eridienFKlncksieck..6cur.A..dubleaza modelarca aspectului sau fizic vestimentar.Ceiparfiunati indepArieaztr 0-ecitorji preajma in ciuda din 1or. |.pais.p t0.nma6 mai m.'rincede-. Synnott. ANTROPOT OCIA CORI'UI UI $I I\. Cf.Ele aclioneazd afarasferei congtiente omului. cevine spontan la corpprovoaca de pentrua modificatextul oiginal. socieEti careaudusfoartedeparte parfumurilor.Autremenf'. D. mimswile: . inJafrontain lrrod obignuit. altfel. locla Un i$i vi lhce indoicli. mirosu p. Heffi Miller a perc€put foartebille Unite o ducfoartedeparte . .1994. modelare O olfactild...ujnn. . sudoare etc. soliciEinfomalii etc.dinpunctde gi v€dere e atiff desuspicime supus reitarii.rirosr sufocantcomului.nahni.i Si seplimbtrintr-ogldinA publicd. prin deluptaconta miosurilor corporale deafirmare parfum. asemeneab[rbatofenseazd ljtatea.. lui Despre femeia . Discursul socialstigmatizeazi. Chiarin impalpabilul mirosurilor.Mfuosuri intotdearmauitd.seurmire$teticereaolfactiveprin In recurgerea considembih deodoiante la dezodorizante. ceva desFe carenu sevorbelte. Fiecare individ inchisin cerculsiu olirctiv (pecarccl insu$inu-l pareanu putea pdtrunderca alt miroscorporal tolera unui sifilte) ill spaliulsiu intim. dar nu_i ln a orieffeazirnaipurincomportamentele. de carene invitd sene debarasSm nunemaselorpodrse deodordfe.Participan! multsau pulinpa. adevAr. Endo despre al ace$ miros bn'nzi. C.Noi nu le simlim.prea.).prtoare rmf')2e. ceea indoialtr$inevoiadecorecturi..su. Anosmia(incapacitatea a simti mirosurile)este boali de o gre4celipsetbexistenla unadinphcerilesalede Conutea.IODERNITATEA parlunutd va spune e. in prin dar nusintnici maipulinprezente acolo. cu Efluviileneplicute aleceluilalt..beqre . WinlerevocA experieqa. How€s.in cel occi&ntah. de s5pun otc. parfurnului desubtilitatea folosiriisale.adevirata.Nuetti aceastitendinF pecareStatele : I l6 |7 .r iqgq . spafiulsocial.ci $istrrisplde$ti (in mirosurilorpersonale tebuie s-ofaci cudisq€fie.. Classen. api detoaletd..iinrlot'.simqimiro$ ui...{roha.DAVIDL[ BRETON InJaponia. in mai maremasura dcoarece el contravine nonne unei implicite asociazd ce mtsoLtlinitatea cuabsenla demiros suav. a o reflecleasupra intimtta$j aral4 anumile c6 mirosuri inceleazE nu sa-i insoleasci existenF cotidiarlElenusintvalorificate discurs.. Desigurcifemeile cele vizate sint rnai deaceastii culpabilizatoaE. de npic Bar.p1!e Odcuft. '' Rufi Winter. El este social.amestec fine qi personali. 5ttrezind Cehlah miroase inlordeauna cindnu niq emanimirosdesfml€nie. nuconstituie pldcere. $i cC Lucicnne Roubin.Fam€cul cazulfemeilor)rurmirospldcut. le-beurre".riilor dintEmirosuri proxernid. nuanld d€cltcu condifia fie folositlalimitadiscreliei.^. alesale. exercirind sicreto anumitit in influenli. A." odeurs.te orepuJsic spontand. rniroslfiledegciate inlr ca de aces6 potli decit nu er". maidegmbi..

hicru. cf.).deexemplu. senzaliilgexprimarca etc. diluatincvasiautonatismul I S€pot constata.1973.anerican un poate spdlat dezinfectat-. Tolul € sterilizat arrbaiat ceiofan.sedistingederegnulanimal.Stock. inliture prerogativele sa mirosurilor cimpul din social. figurilecorporale interaclimilgrcpr€zentlirile toat€ care c. Ridicindu-sein pozilie verticali.gregari.O contestare metodici sestriduie$te deci. Capitolul6 DISPARITIERITUALIZAT'A SAUINTEGRAREA CORPULUI Corpul prezent-absent r€ciploce condilioneazi rclea coryorale O cuprinzltoarc desperants structue sociald. d€exemplu. rl in cadn uneisocieti{idatel Dar.efectelemortaleproduscde o societate ale in curei cadresocialese desconpunsi unde dispare. o $til1 americanji deaceea prelere fie ame canisute sutA. Urp€lp le delauves.in modparadoxal.Dacdlnten'mdifercnfe. din americ. un corp fi Dar fi amedcan in caresufleful descomplme.respectarca consiallE sensului a fac comunicare4 fansmiterca care posibile condiliile prin .astfel. frece ce-odezvaluie experienlei corporale a semnelor Proximitatea fi sociabilitatea sint comund riturilor ceorganizeaztr a aliom. Mirosulreprezintipartea readjn cealaltd nascutribul"r cea parte rea a omului. eticheta emotiilor.orice dimcnsiunede prEvizibilitate. ColinTurnbul.In acelagispirit. p.DAVID Lg BRETON lSsat simlintirosulr€al. atitaweme cit nu se sociald.L'eil quiroldg€.din punctdevedere sociai. viq sc miroase intotdeauna uit. 1t HerniMillct.. familiaribtea propriilorpuneriinj ocalecoryuluide-alungulvietii cusimbolizarea din ce se sale aotidiene. iD Singud miros adrnis rccunoscut ca ii Si atare celall espiratiei Dirositoare to(iamericanii este urit auobsesia !i mofialta acestui autentic descompunerii. co4. . E mirosul .asociaz5 la regresrrl mirosului dezvoltarea cu civilizatiei. degmba mai decit triiasca in sA nas 5i. aceastipdvinJd. Freu4in Malaise dans civilisatior. complicitatea pin al subiectiui cu in asdel stabilid corpul oglindn celuilalt. |. Experienfele silrtirupdrt4itedeactori comunele altele. pare trupulsegffge.'rea miroasd) nu gi str p. ritualurilorziinice. al Cind moare. toli se h Si solitari in acelagi timp. 8 9 . Buch€t-Chastel (rad. mimica" atitudinile. scbimburileintre parteneriisociali-Intr-o aceeagi gesturile. dind la fon sensorium se lor somatice trimi! in oglindS" de sa legate stilul actorului.Paris..iar sa aceast?l schimbare regimvitalil determind aSeze de sd vederea locul pe privilegiat. 144.i[ aceasta distinge celelalte se de specii. omul seelibereaza de zupunerea fald desimlul olfactiv. Omuleste animal numiroase un care (care r. dispare clrnpulcon'tiinlei..Analiznsemnificativia unei epocigia rmeisociet?i$ care inscaiu mtosul ti vdzullaextremele ieraftieisenzodale.ntroteaza printr-omaie ingus6devariaii. categoria de nune. sa nicisi gllfflsavoarea adevirata animic.caree trupul.elenu sint delocsensibile pragulwlei altestructuiari sociale.

Norbert as. pipaitul auzul. a lor ale $i SociedFle occidentale ales au distanta decieleaupuspeloculpdvilegiat gi vederea 120 cotsllr4 !!! llqaqNlrArE4 (idla). c ilisation meti.\ in cd idta ". atit in Norbet Elias. Straturile sociale compun ce societatea medievali chiarsocietatea Rena$terc deschise din sint manifestdrilor corpului. nu arera o hne a !i corpul golsaupartial dezgoli!decitin anumite imFejureriprec.ti corpul. fi unic ooaraoseDFclel sa uund s6niElea. treln ltel lr L ii deabsentdin congtlinta Eliti atinge sa.in accla.liisind. Sexualitatea emoralizat?i. igi exprimi implicit voiqa dea nu-!i sim. sau atgstiastEzi acest lucru.l973. Georges Ccnguilhcm a5llbl.Zautohned Moyen Ase. unei sale aluneiritu.Aznim abia sA ne amintimci hupul rcprezinti.DAVID LE BRITON _.in lucrariimportante. des CalmanD Ldvy.traducindu_se h sale prinlinerea :T. cit demult sebazeazi pe . acest corpul. anurnite h momdfe.se sau erc.ie de corpetc. risipesc felderepede Se la prccum in.itimpcleopafte nfosul. ricerii. I ldcereorganelor omulectlale a tdcsc.b|€li$ari.rl e. pentru presirate lloi cucuvinteiDsolite deneinleles. indr. o-rice in clipa.'s. totu9i. Eli La ' De ex€mplu.deaJ uitape cit se poate. lede. vocabulanrl de.materialul legat inferiot''(M.lAns pri\Te. l rn l lu ldsupurul j|abil. mereu e semnificativ prezent de lotai.).anuniti famitiaritate irterlocubrietc. hurgul de-a viqtii sale cotidiene. includerca exclude. Si intre sau ti relanvEmodalitlti senzorialecinetice condiieiumane. asemen ea unglgle$ell exp 11are.. al Jl chiar aldispariliei iirualpale. poare mai cu se spune ce soclahtatea occidentala baTeazA o disparilie se pe aiorpului. Socializarea manifestirilor corporale face auspiciile se sub refulirii. il incicr. subiectul simbolizeaza corpulseu(gestuiite.. arArat a cun1. $i I ranst onnarea ascunderii coryuluj indiciul in senataiirmducemod in evident imperatiui discrEiei apase ce asupra rnanifesdritor tindsa care amurleasce omuluicondiia sadecame. societelife pot alege pundin umbrasauin luminasoiiabititatii. inlelegem. vedea. pe o rzarea deoseb a punenlor injoc. staturul idealinsrietdpilcnoasne jocul e nccrdcnli rntdc sAUcel. viata Dar cotidiade este. in modparadoxal. ntc! Dlrl)u I cx6ter in lLx aonluluelesle o.iarpublicitatea il expune tot maimult aratind situafiisauzooealecorpuluimarcate anterior de ceamai marediscrelie(publicitatepentu hirtie igienici. cele de $iapoidupd.rliziri impunind sa Se linerea la distanid. IarRene de Lcnche poate spunc eaeste.enl.urElanle (a ruri pe dec speciale./eaz. 196).presupune ritualizarea actiyit liJorcorporale. tarA sh_tresa|i. 56ne orice societale. 'Cf Jtrrgen t2 l l . decare..sesufl5nasul mh4 seatinge in cu corpul celuilalP.intrebeFe spectacol. punctdevedere din social.).inconstientacarcseallesubiectul starea ca in legat colpulsiu".operatorul tunuorpra(icilor sociale al tururorschimburilor dintreactori. di\crcdcr. de altfel. pnn mimicasaetc. s. Numeroasele banchete sirbitori oferl ocazia sau unor chiolhanuri dezm{uri. careIusr dar i reazd. ae reglemenlare a contacrului. inaintedeRenaSterc pentruclasele sociale maiindepertate burghezic. sau $i chialgustulAceasE atitltdine evitarc punerilor de a injoc alecorpuluinua fos.. $i Acesta recunoscut loculesenJial fericital existeo{ei nu ca e ca gi Si artefachlsdumaimult sau pulinpenibdac6ruiprezenfitrebuie mai si te $Aduiestis-ouiti. ^ raporl Tn cualtesocietali primitoare corpul. firi toturi. Cel il pulinlanivelulcotidianului. tampoanq tampoane pentu protectie zilnici. omulnuarexista.intotdeauna deusorrenerabil5 istonaoccjdcntald.fi t sningeri miM. poate.r. Rr de^eviiarenul aringe celiilalt.. nu deocamdat4 afectatA dtualurilegivalorilesalede in aceastii. Huizinga.Dor ladsanE.sinetatea" o refulare sentimentului a incamedi.suportulmaterial. de citestedenecesard.ANrRopol. Doaro conttiinfl reziduald poateatingein modlegitim. de Nenumimte paginidinRabelais. cumvafi in qi nu a5a secolele rrrndtoare. deoarece. sA In sens.i. :icum conlliinla Ca corpLduiarlocLrl al bolij. se facnevoile faF lumii.ln aceste conditit. vom osteotatia corpulld se manifestn arumite in locuri.lle potaege sil inft .t en dcpre. hdiferenr care arfi sociedlile umane.Emoliile sintlntotdearma la culmg chiardacd duse altemeazl intervale la scurte qisecontraz Lacrimilesaudsetele intotdeauna exces (Dentu ic.-elib€rare".. dcfinedsci. omuloccidental. De asernqlea. rnrpLllse \ olitrlt. zic de disran!4 lntre $rcorpun ocazia lete cu interac{iunilorclc. corpul rcprezind nu obiectul privatiziriamanifcstirilor materiale.)reryerii.darseexpnmd r in colectiv'. scuipi.dispariliacoryuluiin vialade fiecarczi.sefigiie. desanetaF .ocrA ll scLUJerea vicnicutenle. sint iII noi)fi instantanee.Baklrtinc) e incredibil bogat..P^yot.j tonahtatea raportului u culumea.

vidul intede pustiul riof impietrieasimluilor si aint€ligsrlei.iTROPOLOCiIA Corpr nuFanqurecuadevArut tirlacon$tiintci in onn uroccidental decitirl momentele crizi. lucl a a.mei mascerioptjne aacestei realitiliambigre care legat.supra caruia eaz peffiu stirnularea la cuproprittl corpadus vederc.ine sociale.ansarnblu pmctici ce vizeazi dominarea de senzatilor dedurercSi atulbunrilor psihice. in ballalilalea nu a$rpm cotidianulul. a integra E vorba a atinge de alergdtor al Un dvelurialeFoprieiexistenle. pLrtemic a eldsta de sentimentul satisfbcfie. in aulei motilitlli indnra$icc auneinobilttilr care.ExigentsexprimatA. cese maimaredea exista. Con$tienlizarc a dc o intr-adevdr. el ajunge obstacol. plSccrc. Tllelor' diluat cei irodema. de oboseali. . lui careevoc[ descoperireaceJ determina va sepractice intensiv artele maqiale: zi. tulburdrilor psihologice legate narcisism. suportsfnjeritor $i c€ntrul coplesitoarc.Fie in situafiicarerestrilg cinpul deac$une subicctului. voie/! *a.had.pe care o Existentacorpului pare a sug€ra greutate de E s-o trebuie inldture. $itrronzat. eiste in elnu con$tijnlasubiectuhLi decit in monlentele cind inceteaze se-$i indeplineascd ftnc1iileobignuite. forma. masaje. utilizare inediti a corpului. . femeie. sexualitate. nu al noulimaginar corpului elipsitdeimpact Dace deciicolpulffilt privindmaimultinaginarul rimin minore.vzeaTio unificale subiecnrlui..tiului senzorial de a carcnla resim$td subiecti care de cau6. dccxccs: durcre. Au fost subliniatedeja. lupiecontra sA dceriice-iimgegneazitupul. de nenumdrate cregterea ori. rxEi senzorialitatj.Paris.DAVID LE BRETON LU CORPU I $l IVIODERI'iIT'\TEA AI.?/d.dacee strAbetuta ull etc. senzaliilor int4i saumaide$abd se dansul undeparticipan-tii confi'unticuei etc. pentru sau. softologie".supliment existentei momentan pdn de aleunuidramsuplimentar sens. lna{iale La a injocul vielii. Seuil. suf€rinIdimposibilitate fizici dea faceccva.tinerelea de senme $i ansamblu precad devenita antropologicd o de necesit?i$i arestaura inridecinaE efiCorp nemaifiind dalorilicorditiilorsocialedeexi$er{nalemodem un un radiaotal fiinlei. fcl.p.amincercat mergcuadevArat. aceasti incercare de nereugiti de a exista adevdmt c! propriiprin m-auorientat o ceuhrcaodstenlei spre ' Softologie. Leriche. . il darmai rar Dc undeasimilarea percepliei corpuluicusubiacenla boli. mergind spreliceu.naduce aceasti necasitate antropologice uneinoi a alianlecu o corporalitate pulin folositdin modernitate. ecalmul. de impresia a mrsimli nimic.traduce prinintemediulsimuldrii.. diferitele in formulat altfel : '. slriacu. Punerea de comportamente copil.care lArgesc. adept mantomrlul. vorbaoarecum o conte€tare ritualurilesociale aKeniiTokitsu. 7 d t22 t23 . anele narliale'4.. sale efectele Riturile de disparilie rcdutabild. aleceruiurmesecauta afiseazd si dir tinfu htot acest 0_iunt sanitos. injocul fzic destinderea '. ti parte. acest in sens. penibil. flu prezent fiecare sI in pas. tlmpulsarcinii. cxemplu.respunde (sinetatea. existenlei.preocupalc integrare mi5cirii gia traduce. prea Este semnificadve. este din\ idlacotidiane. indreptindu-mi primiverii. qi G. alinse4iei pivot omuluiinstructura $i in acelilti lmii tirlf. Explorarea senzoriale favorizatideizolare.penlrua atinge dezvoltarc armonioasa nlai apelsonalitigi o ('.).. caleseconstnrieste cel Corpuldecaresevorbefte.1979. aratd cepoaterar altA dc cle cca ulilizarea sine maideplind.in aliantaerergeticacu lumeamai ales. si dardegeaba. p. impotrivamasciriispa. dc alcicluluietc.).Pmoicile si discursurile vizeaza in atunci dev ce-l lungul acestade-a alcereiobieclesle propo4ionilcuatrofia invers desuflef'.ascultarecorpului'. atoDalitatea. aftelor ciutarca inercnli embleNatrcd.ticerca practici Numeroase corporalc se tocmai contemporane revoltd posibil. oDlicere prin silile de cel seelibereaza.. de de propunindu-qio dcyogafi arteDa4iale.in lumina cu . Aceastisenzalie anu fi. unei Simbolisnrul impregneazd ce corpul oferi subiectului nrijloacele r. la aceasta al doar se gindesc Canguilhern R. apropriuluicorpprovoacd Cdutarea sterimaifericiteprinceamaibLlri utilizarefizici de unei de sine.. intrealtepractici. Ele subiectriui.sautruldrcle.Intr-o pata neagriaurnbrei melepedrumuldepemintdedeasupra cimpurilor deorez. mtinavieii cotidiene cind dispare saLr cindseintrerupe organelor".Regisetti acelaqi sentimen! exprimd deduminicii. invcn. reflectia Kenji Tokitsu. povestea corp firinrsticb. de este ColDul iindprezeirt absent. fe.. aulimitele$ fo4aunui. qua or altuturorpracticjlor srport r.

prezrnl++bsen$6.. func. atituding o indecetfi. balurileelc.Sauceacareapare. si O dovede$rc a lircricentade atinge dcafiarinsdeunnecunoscut. stinjenitor. ceremoniil€.Tcl".. Corpuile inceteazi teaci in oglindafidelda celuilalt. c€ defini.bolboroscli stomacale In aceste etc. 95..sitrtem In asdelghidalideo rcleade riuraluri tle{gevidenFcorytlui.degradulderudenie de de sau apmpiere. corpuls5u rimine in discrelie. ceducetavacu un fel de temeritate dansatorpe de sirmt. insoliti saucind scapacuiva o rnadtestare corporala obiceimascaGgaze.carevariazi it.{regestul ti apdsat. Existt expresii curente pentru exprima a tulbu&rca apare ce datoritd acestei schimbdri rcgim de a corpului: . discursului auloriz. condifiidecontact cehlalt..un zgomot neconholat.La fel cum recepliile.lori elc. de : rigiieh. nrlburare in cuJn p. respinfie prea o puGmic6.dacdun actoreste de surprinsintr-o atitudinedeplasat?i. cumdovede$tc a5a atitudinea mascati disct€ie ascensoare dinmiiloacele transport de din sau de in comun. slrb. care in in gestrrile. brio. seioace de-achelnerul"5. car€ inscriin&l cu$plqiein sitr4iarEi6 Acestfapt destruchrd nu a inifiat mitologiaelibedrii coryului.corpulcheherului inceteazA s€supuna Cu nu sd gesturilor profesionale care invdpr Conform pe le-a normei. lavorizeazi liberltrlile de conduiH 9i de exprimare.rofiudn O apare ruptura sens.aftagind brutal atcntia a$pr" nuicorTr ncbuie rimina ce s:i prczcnt. banchele. sdiexprimd interes prea ochii un cela plin desolicitudine pentru comanda clienului.seindinacu pulinprea mul6 amabiliate. Siruatia implicitlimrtata o marja e de de pozitii corporale.partidele" ctc. hohotdefs un nqx)lolirctc.Pel'is. ales mai aceste proxemii.ilia corpului nu rcprezintadcloc un ztvor pus corpomle asuFalui...).p..O examinare atente mai arate dincolodeaparcnfe.ieisalesociale susceptibil necuviilli.chiarminirn. in sentinrenhr discrct. lui.fAri teamade a se incomoda rcciproc. Numeroase situalii. rmcrcu dar I absentei le. r-o indifbrenta pri apare dornind relalia fi simulatd prh a saqii llraibine. prea viu coryorale deosebit binestiipinite de precis. t24 125 ..Irlumaigtiamundesembbag"etc.D.devinegeu. Existi o eticheticorponld. sint ocazii de a punein valoare corpulsub egida seductiei. inftucitdatele situaliei anuteazi pa4ial ii efecteleC-orpul redwinemister. conExnt relatiei Oricecomportament scape de de etc.mcrcu dispolibilpcntru simboliza sitrlaliilc scabroase a disiparu$ilrea reticen{a. L 6 Am adlat ln alle pare cn dispa.nueste a htotdeauoa convenabil expuicorpul afara s5-1i io cadnrlui ritualudlor puncteaze carc viEii in sc-urgerea sociale il menlinin clar-{bscur. rcolrgprn numirdednici hun pulin : .. lnteracliunilerbmin subegidattergeii ritualizatea manifescirilor corporale. atunci consumatori unpos pr€a vine spre cu ceva vioi.riirale 9i ele. Toate pomindde modalitetibdeinteractiune sociald instaureazn s€ lao definitie r€ciproc acceplatA. ti t lean-PavlSanre.Vesliarele sportivilor. Saujenaceaparcindiscugia cuunstim carcnuirlpAr$lie te rinralurile occidentalc.pecare cu ritualurile nu gi le rnaiiauin sarciMin moddirect. 1943. vialacuenta. uoeidgididtiminine. prezsltscorpdui.ie desexulinterlocutorului. vocea.t despre trunifesl5lilecorpuloi: momenlele Si reuniuni de familic. Fmecorpul evidenF dh de ce in inh-unmodnefericit.pennito shbirea etichetei fgtive (nunli. El poate e de tezi rutinea celuicare con$ientizeazi a distus un cadru ci stabilitgijenaceluicarc e conliuntatcu aceasta deviere: un mirosnepldcut. . uDor. statutul.in rneFul rigoarea inflexibild $iucdnri anu autornat sd sdu.O seriede situalii ar puteada ocaziacontestiiriiacestei poate afirmalii. maigtiicumsd-labordEzi nu Sperantele aclorilornu aubgenni unele altele hse$ seinrevadi goluri mai cu sau ingrijorftoare. undc fiectre srriduc$te jeni si dcvtna se I cu penfu trarcpal€nt cclSlalt$i lfacapecelSlalftransparent.Simbolisrnul corporal igi pierdeprovizoriuputerea. Atreet le nlant. mimicilelegate exercitarea de meseriei F'idel etichetei ce sale. sA itr acest debloc magicundeinterlocutoriidisparin familiaritatea tip sin$oludlor.corpuli'i pierdedintr-odatii fluiditatea anterioari. o parte5idealta.Callimard. timpceiffin in scq$a$a t€buie. corEsprde defniFei socialea muncii elipiEagcritual gmlie nndeplininduSi sarcinacudet<tedate. vi6ta sa.AVIDLE BRETON ANTROPOLOCIACORPULUI$I MODERNITATEA promovafe mtr{r itrsdtulie h dc socialA.Stinjeneala sa carc pi poate dtualttea$d..aavutloc.de gestud. sau ducind inevitabile la scuzc atuncicindcontactt.in sfiSit iatil revenind ti incenind imitc. ci in ciuda unormodifictui subtile.de rnimici . o distanleprecisdsepartr interlocutorii caregtiu intuitiv (o intuilie rezultati dintr-o educafie corespurzdtoare)potsi-gipenniti fizic unii faladaaltii 9icepotsd-fi ce spue despreFopriile manifestiri corporale. sau Corpulnu trebuiesd ti dovcdeascd o asperitate nici susceptibild punein valoarese-l Sartrca descris cusubtilitat€ chelnerul sesansfonni totalitatc atiurdinilc.

un Activi4tile corporale omuluioccidental ale rdminin umbri. maraton. rind. tabu. exerciliisau prin pdntr-unangajament seimprur. a colpulLri slabe$te Nu-!i aproape deloc dccit prin participarea caldi lir momertededesdodere.in ciuda drspadfeiunorreticenle a promoveriiunuidiscurs aparenlimai in ii liber-In urmi cunumaiciliva zecideani. reune$e mai precis intr-orelaliealeasS. ru ce dar rez)lvdproblenxr fond.tocmai partenerilor. deplaseaze gisimpluprinregula facealtemativ il fiecarepaticipant un obiect sauun subiec. ceJ proximitatea trebuie repetate exerciliiin doi saumaimulIi.Ajungecaunulsingursdreftzercgulaimpliciti corpurile bune sint ca meu. participare gnrp de laun deinvilare amasajului chinezsaudekarate.unde serestarueazi li provizorio identiatea. fizic cuceldlaltnecurDscut. locuri orgalizatein acest scop. Ceutarea experientD>. sar cdutarca lirniiclorpnntr-un (expedilie .rment pipdifirl el comod Chiardacd punecorpulinioc. a ele nu interfereaze rezidrml ceca constitrie decit cu ce acest fondintangibil al vielii cotidiene profesionale. inscrierea o sesiune la de bioenergie de gestalt paranteze viaqa personali.cindstructura ora$elo4 pulindeschise mai cinialiei autonobilelor. un corpdisociatde este pulsional.)tild si scape socialitirlrSintactivitiliconceputepercepute actori i. ['iatlonetc. clrrerd.legerea acto. . lmlocsemnificativ lisa senzorialidlii. -.iduali.E BREI ON ANI ROPOI OC] \ ' ORPUT 5] \IOII|R\TTATf A UI LascamrteracliLrnilor cotidiene.Dace acestea au rezonanle individuale.baiain duri saulacuri liceau partedin banatitatea zilelor.a cdruiimplicarecorporald reprezintd condi. Perrinaperceput instrumentarea corpuluiin grupurile terapii de cu mediere corporala carea participat. daca imprumuti hrpeal6D) $i<Toate mi-l $i pentruca easddispari.tur cuatitmaivesel cit via.Sintintewaledetimp. Activitilile cinetice scnzoriale. Lausanne.intr-o \reme cind bicicletele. Contactrl 5i rdmingdeexemplu.ilor. mai dupa amvezut. in Dar alia4a ontologice omuluicucorpulsiu nuereficuti. de ca 5i plasate mult subililiativa indi\. individuald cea p:imeazA ft! fazaconsernnelor. hoinirelii.punerile tljoc alecorpuluise aflaumaiin cenaulviEii 0a fel ca$ moarte4dealtfel). cullo$d vecjDji. participanlii. apoi E.rnotilitilii absenla trup gide sensibilitate de in li mobilitilii corpului. situate marginal. ti obiect subiect. indepdrtat totalitate.cea atrofierii de a limqiilor corpomle duularea in vieliicotidiene. puncoryulin in care joc.ngalameltlizic exhem spofiivf. decitin modvoluntar a gi provizoriu.bucDciti" In aceste conditiise organizeazd exerciFi comul]. gLmasticb al stagiului. mult decitafinitdllelorposibile.plimbarea.t investigaliesaude de in lmei in ulei seizali. totu$i. sau sint in locuri privilegiate.ta cu ameninlatd. prejudeciFle unde obi$nuite dispar. as?ectul al tabu-ul voluntar exerciliilornuanuleaz5 pur ce din contacnrlui. cursulcarora in pdvatl emaipu.seaccepta contactulmiinii alpieliice]uilalt. cum valodle active dintr-rm moment oienteaze a.p.chiardaca.care conholeazo buni partedinasemenea a activititi fizice. implicirii melein ceea priveqte.reperarea Contactul nuvizeazA fizic doi ci unei unuiactsauauneitehnicisauexperimentarea seizatiicuintenlia asupra intimitdlii.I)AYID I. activitili deconsum eneryie de fizicd. la Consensul precal dar e e de necesar buneiirnclionfi astagiilorEl ilustreaz cit este grcudetreit suspendarea dturilorti arcticent€lorpe sebazeazl care vialacotidiand : : <<EuiliimprurnuJcoryul . fblul saqin ambian{a se in sociale unuimoment. Corpr:l timpul5iloculintimaicondiliei fiind urnanq nu poatcfi. Orele gi Esticdtonicdsau de dejogging. "iz. acelaqi in fimp compensind atrofierea funcaiilor gi corporale modemitate favodzindjoculseDnelor in datorite clrora actorul situeaze.tia Experienia arate atuncicind ce. chiardaci evorbadeo acliune partenerul intimpldtor. Nu e anrenament invblarea tehnicisau ciutarea ($i al corpuldinvialacurentd decicorpulposibilaldorinleisau phcerii) ces€impnunuti celuilaltintr-o rclafieegald. se-milmbogdfesc interioarS. 127 .AceastA evidenla mportului lumea determinepe sadezvolte. nesura care sau in in posibilereciprcca fiecare pe este devine. sesclimbinimicdingreryerca ru ntualizatdsiotlocunsau pnvilegiate pimesccoNumul : rnolnente care deenergie. sau aceasta constituie nu obiectul exercitiiloriar I Elione I Perrin.dr Favre. esternaiinfii un insm. cr?r.Cehlalteste inviprii.. $teryerea unde ritualizati 126 pa1!ia1. in aceea exerciFilorcolective" Celdlalte cel carepermfte a ceutarea personal5. I 62. propriu-zis s1rbiecli. marginea cu ii actod la cotidianului. intr-adevar. Chiardacd Contactul e celalunuisubiect nu potapAr€a dace rehliapoate depi$icadrul de sdlii ocazia $lplecerea. 985. ti e care aft cit /.instrunentapoiactor..

Gtntrutio. curat. sau subiecte interzisesaudelicate. fel.Fejud€cAli" $ dehitieigienicn' seridicldepeolln.Amavutades€a : impesia deafi conduslc5tre descoperirca in vizitelor Fopriilor senzalii maniera cughiddin muzee. tinir. cami rlrr agresa6. Un schimb procedee de bune.$odem".DAVID LE BRETON CORPIJLUI$I I\.Jnecanica trupului". ajutorul stru. de in narcate rnodobisnuit disctetie.rionaleste scwtcircuitar. hitia igienicnUtilizatea @omele. ci mai mult . Dualismule..iabu-urf' saude . peaceastitemr. deinlepdturd acoloetc. a sportul erijatasgziin paradigtni excelenf€i e de vezi Alaint-aret.fixAindoial5.FejudecS!l'.Autlemenq sociale. lor. este sau vitatihte. Cel5laltnu altsens decit are aici gtiind deafavorizaserzaliileceluicareprofiti depeulmaexerciliului.subpretextnafirm6rii publicihtea intimiqii cutoadnaturalefea" alexpunerii valorilorcorporale. Siio vi4. aunei subegidaigienei.. uneoriamo4it. a cititoruluisanatecdtoru. Umorul ridici in rnodritualreticenlele p€finiteaborda&a celorrnaideocheate ii saumaiindoielnicesubiecte.IODERNITATEA ANTROPOLOGIA ritualizarea lc ghideazd e oicum propice cc nu acestor suplimente. Partea sine din acirci F€zenFhebuie invepmso imblimim sd alecirei resurse rrebuie plicaii.rr'(p. a fi modificatecuadevdmt firA gi dualisrnul corp-subiect dualitatea intre aceste exerciti qicotidian. conlinutului in acest avantajul prin dar libertate. corpuluiseface gtergg ce de subtilc€ea provine la organic. ep€rmis.Umomlreprezintn o manieri culturald a dezarma de echivocul dea abord4prin iluzie. SpaliulpubliciEtii sededictr.ta anirnatorilor. simbolicpe aratiicebupulrimine impregnat Ea inceatci cenzureze. Perin igi poateevocacu umtr€rcpe{ier{a gnsudledeimplicare din corpoml5" srbliniind supunerea participantilorin crrvintului fa. auzeamaftmiDd Md ca(dnt-o clipavom aveao sanzagie decitdlaaici.Astfel. g/tire.oboseala suprimate. darnu suprimat. Nici o sensibilitate este penuu a interzise.lui intapelatdeunafig. aspecie sxislenFi ale considerate indisq€te. Aspectul rela. incurajeazi sa.mc1ie dircct UmoNl' ce aderdruri lnrs-arpuGaesrima exprirn4cain hecerc. vorteEeinmodsemnificativ sFl ca9rnrblicitatea de .atuncicind evoci acteleintime' Dat. Paris. h a grafie stiluluiumoristic. astrel a obieclrluisau condritei ac€snri p€Ittuproeiarea ocol gi loc desens devaloare.. h final. Nu sportiv. Cu intr-o coNersalie c'rrlen6.des€duclie desdndtate.a cAruiinlelegere temperatide este psihologie. lenjeria psetelesau decorp. ceea in ce prive$te vialacotidiaDd. face de impusa slilul liberalpublicitElii apelIasim. seducA{or.riiternelor sociald cons6in autorizaEa fi. sainvAFrm lemodifrclmin seosul str 9i Corpul expus publiciratea unpasin&traef inainte. ftce acc€ptabile alfel Ddnecesltatea dacnarfiformulate ar dinintimitatgcars indispuDe d€zvdluite.sete eliberezide o partedin controlul 128 sa intle propiilor marilb$ariiNime.coof'. 159). in paralel..deexemplu) unmoment exceplie. iDaginii vestiarului sportivilorsauarurnitor festivihli(o nunti. susfase cuvinte tDaginisau ca in publicitate. sportuluissaual dansuluimodemimpuneun modelde tinere{e'de Cory libe! tipicpublicidlii. 1995. Umorullelace apadnd infamilievid anumita funclioneazAo conlext.tul Complicitatea spirituluiseu9i deschiderea Ea umoruluial destinatarului. dezamorcata fs.derulindlanesfiqitinunnaluirmsr fiind inaintedea ntrvtrliin biroul tatiilui seu(acestra vizibil ocupatcu ca de curmgnrpdeoarneni afaceri) contract irnportant incheierea unui public. ci secveqta urmdtoare inverseazd roluile. .sepot sugera. abord. aasculcttorului. sfngaciei pnvinlaac€slei dualiEli. ca de cind Iiri sd te abafi de la reguld. ecorpuldin viatacotidianisAnitos.nimaltngii"din om: m osurile. t Soliciht f6ralncctare publicitarc.InrHm stil. ptogresulsocialal sht secretiile. desigur.. E. face abordind teme corporaleceatingviatspri uliigovoacaj€n5aturci cindsintdezvlluite in public. jena ritualaaumomlui dezamoneq"q t€les!€ctatorului. 129 .Meselc prieteni festivititile asuprd ofcnnd inofensive' povc$i^echivtrce.$lodem". $a!ie umorului li se-iceafi ajutorul. seevoce prezenativele.sliberarea" inhnunri a.curnsi nuzimb€ttiin fatscopilului . deodoranble. Frumos exernplu al corpuluipromovatla rangde alter egocn carcseleagao rchie de seductie. ceihsfeaza aicicorpLd eloculimperceptibil cxistsnlci ca nu al subiectului. liPsitdeprejudecdF a atent calculate copilului.Invaziea privatului in e care. culpabilizeazidinainteoricecriticah adresa Cu condiliasanu ai care safii . La virsta..

celorlalfi il inconodeaz apare altpmgdc ur1 a Existi astdzi schimbare anunitoretichete. de cu Faseintemeiez.i n inima viefiisociale saupoate infttigaunchipalpdrtiiblestemate. lascara Dar noimodalitltideavo$i despre ce A. de sinlabsenle. Ritualitateaaiciimpinsi la e extremih inienFa detnascare.celepromovate publicitate. ceea nu e decitelogiuladuscorpuluitindr.sZmdtos.orilor al chesriule.dace unorul nuvinetocmaisdritualizeze iinadinn Se $tergind-o o miscaLre.ezind ale asupm subiectului a relalieisale unghiulare concepfeimodeme $i corpulneted pur obligatoriicucorpul. ielaliile in corp. taducepl€ocuparca aafirrnao srperiodtate de ierarhicdsauo vointa depreluarea puterii. a lnclude esre de mai pu. indecen F. accenrulpe prrn grantlele eorpulLU. hdele comporuunentuluj acesrorcondi. aLlrobuzul. o pe la emisiuni undecuplu Goliciunea plajasau televizor. poate al din rar cu acest model. Astfel seexplicl succesul zilelenoastre body-buiding practicilorcarepunin evidenld corpul(jogging.qieleorgarizate cuolareritualizate. culturi$r! spaliipublicit4re.DAVID LF BRETON ANTROPOLOGIACOR"I]LUI $I MODERNITATEA Tendinla societailoroccidenraledeaaccepra. AscLLnsin ne. El semanifesidprintr-o resplran_e mirosiuoare.tiLr. toate din Dacd societdlilc rituQ. piehele tilerelea. *iena. ace5tea fr.-un leldefiriune e Cf David Le Breton. Modemitatea. cit. publicq salide.au sevoria esle Lindnenre le e \ ddabtltu aritHl Am cI anumlte societeli absorb colpulculn absorb indivizii si cumaltele.nplicilecontactuluj. $i fizicda E singurul monentcindcootactul proxinitatea seu dispArjnd.Dar omulnu arcintotdeauna Si se spune chiarceelseamdni sau dinreviste dinfilrnelepublicital€. mrl-t provizoriu interdiclia. din tlmp sau spa. Dansulsepoalega. sala sint evidente imeriila distanpacorpului alejenei apare contactul ale gi ce dil fizic pecare nimicnuvines5-lsimbolizeze. a O viclenieamodemitdliifacesafteaci drepteliberare colpurilor suplu. ce Aspectul. $i gredini stadioane.4 dacd dmine unilateral. Totuldepmde conveniiile de qide sociale pragul -m deloleranlb interlocur. irii" .inarsarnblul dcstul neospitallera corpLrl. nimicnu schimbiStergerea primesc care locuripivilegiate. succesul a industriei cosmeticelor.Invaziasportuluiin vialacotidiaDd estompat Apar inffelinutadeomq$ilinutaspo1t. Displ€tul faladeetich. care facjoggingpalcurg oralele i$i vialasexual5.rz4 dareficienti. bolboroselilor a stomacale arigiielilor. dezvoltarea spectaculoasd Corpul escamotat care echivoc.ljzeazi manifestfuile coryomle. sau etc.tin datele colpomle erllecondifiei afel umnne decitaltesocictad. fipic preocupalenuanaga sa arenda sau nul deranieze celdlah sA De DacA ruprile rebuje searingA doar seapropie.apmfu aanula incalcarea inlerdiciei !.. colpulpusin valoarc: sal defitness. $i nu a.actotul iDabili suspenda $i grdnilele persoMle cele corpului ale sale regaselite condiqia colnluitarat. majodtatea Sint ritualizati a manifestirilorsomatice. dea5teprare ilusran' renurJ.supunerea deo autoritate cu de sint ale Valorilecardinale mqdemiti. fa!6 tip derelagie sine.formele. in etichetelor corporale controleaz cuc€ilalli. chiardacA adesea e ambivalentila acest (ci subiect irt? : relativitatea . cnetice. diferenta altddatibinemarcate cotidianului. rndir inr iduJ. seducli4 suplele4 sdnitatea. tr-unmirosneplac o anurniA udt prin ul. impune sE sau sa se o scrza scud. ap. Za saciotogie du corps. PeNoane invitate expun prejudecailor ap5sau la oe saugrldinilepublice contnbuie atenualea 9i a asupra colpuluiuman. o conleslare pe riruala manil'estarilor a corporale. sensjbilitate. unvocabula-r liberelc. cel de chiflrgiei estetice reparatoii.tii.Jeven lacorp e\te. IaF 5e privirjle tol undenu e persoana ris-a-rrs.). Me0-oul.fltr'ess.ii. in fa{agazelor. ascensorul.en. simbolizeazd intinul giinfnrule firA a Lrira nintlc. Jistingind. a Daca nuflrmva muhimea impune aces{e conlaoe inu.sirAtateaseimpuncapreocuparc producun alt ti dif. celmaiadesea plajevaraetc. sa Uzanra capro\imilatea wea fizici generau mijloacele transpon comun deascensor fie de de in 5au sa privirea opreflepeste oculHLa o falsa de mdilerenra decelalalt.igienic.socialitatea. inrimpla nerespectarea liidiscreiei ca regu sA aibadrcpt obiectivumilireainterlocutorului. cd eliberirii corpului uncliSeu4mbiguq Faptul tema e prea afecteazi pulinvialacurentia actorilotcontinuisdfie dernonshat 1 30 131 . al curelor sllbire.fiecare presau se facecenua auzitnimic.acceDtarca datelor fuice. ei.Acestearcp.mcfonindatuncica fictorde tdi\iduane.

seinstaleazd dc tulburarea. dramazilnicd a uoei femei care lrea sa-$ipistreze alahtricopilul bolnav de.ridici intrebiri legate ceea ebine de saunusdfaci ti sdspuicu el.privireatuturortrecitorilor. neadaptat.i. ales al ca rDai daci goale dacipoafia rochie fcmcia bratele arc sau o u$oa. Coryui fiebuie Stcrs. Astfel. cu atit lDai insidioasa..Susa oricdrci $i l" Piene Henri. sistemul alteptare distmsJ e corpulsederuieste dintr-odatdcu o evidenJl greu reperelor inwiabilS9idevine denegociatdefnifiercciproce afam o in cu obi$nuite. sa Violcnld ticuti.Diferentadevinestigmatmai mult sau mai pulin clar afirmat.i silruliJflt)lrlr(i. devile legitims[te inftebi dacAetichetele comora]e cc Jirnctioncoza drfcritelemomenle socicldlij nusint ntualurideev care. Chiar atunci cind jntenliile respectiveale actorilor sint clare $i I 1'.In falaacestor actori.-ncb Dilor".cu cit seignord ca atare. in eseulconsacnt orbilor.lafiecareie5irc. 179.nimeni nu esteostil handicapatilor ..ru penlfu si re'lunte cee. cind asperiti. dar controleazi conduitele actorilor. l. I p/iorl. cec ar bineadalrtat iteliisale treb0i sefie(beglcios)).la c.Jxebuniloi'. llt e h rc s r \it u : tlispa:5 codur atlatein vigoar.)seafld la origineatuhror prejrdiciilor pe carele poatesuferiun actorsocial.scrie ir propLrne ci el. din datoritiincertitudinji de care inveluie oriceintilnirecuel.chLlrnl cclorgravllolnavi(SIDA_ cancfictc ) saual rluribunzilorCoryultrebuic heacar si ncobsen in relalia at dintrcactori. punein evidentetuburarea saucchivoculcepotapdrea dintr-undecalaj intre speranle corporale diferitc. celcenu joaceiocul. sa omulcuru handicap Dotorsau senzorial provoacijend. multiplica care dificult5tjle lungulvic. qiir insotitoare ocazionaleschirrbepozitia ccrc sa-Sitlcac5 voic bmFrl sd peslrlr ei. Corpul straniudevinecorpStlain.a. aceasti Dar manieri a actiona e sociah.r i arfi cornoJ. 133 . diluat din familiaritateaserrmelorDfi accasti reglcmentare fluidi acommicarii va fi peltntata involuntar. loveftede opacitatea se reali sau ce iDaginataa coryuluiceluilalt.. deexemphl nimeni nu e indiferent fati sau dc soarta betrinilor .tne re1 (\ r(ic : . dealtfcl.al handicapatilor al in sau . ch r lf. respect lii ce din convenien!e dinteamai echivoc" Acestatrebuie de sdsesup nuicodcorporal na ''.DAVID LE BI{LTON dc slrlutuldcpreciiir per al soanclor \ ilste. totuti.mongolism. f pdvati va de incdrclturasade evideniede citre handjcapatul fizic saude cetre nebun. ARLjtci cind reperele somatice identificarecu celdlaltinceteazi.ta unor persoa[enecunoscllte.iiti. In acestsens. e rareori vizibild.tile coryuluiimpiedicdmecanismul socialde familiard sdscpundin linctie. Tocmaiin acest sens.a dczordiniigesturilora bit1inelii.. daca orbultrebure se conformeze modelelor comportament de normalc de consideratc (ibid.PuF. corpuluise crispeazi deodata. societate" Etichete colpolale subinlelese. $tergere opacin diferenlasa. indepartarea dovedette lor nelini$rea dilizi ce o provoaci.. mai Oglinae spartd nu redddecito imaginefragmentati. p. cauza Dn infirmitdfii sale. OftL prefed i. ele care ce posibilda tulburdriiin interactiune.acesta mailnult este mai sau pulinexclus relaliilecelemaicurente.e fi ccare in ile trebuie si-ti poatd regi si Si la jntedoc[to]1. trarna elcrihralize^za aparilia Dar pd4ii delecuoscut din intilnireacuomul ritualdrate^z supfimarea d pufinrordehandicap. 1958. Nimic nu cstemai impresiormnt aceastd privinta decit in saobseni colnponsmenrele Irccdtorilor aruncicind ungrupde copii saude adulli handicapali mentalseplimb5pe stmddsauinta illtr-o piscin6.lmposibilitateadeidentificarefzici cu el (din cauza infirmitdlii.Ostilihtca. 375).tii. sacomelteze.uiteniei.Orbul ate. cu cit e cu atributele fizicealeactorului favodzeazd pufinidentificarea el.P^is.Iar tulburarea cu atitmaivie. in ale Pieffc He i. dclib(ratsauIhi lrrfcilsc.e suficicnt sdscproducio neinlclcgclc. intilnitc cl dc-a dc cind se afli in prezen.l.l.i. intt-o oglindi.Corpulva intrain con$tiin15 amploarea cu uneirepetiri aref_rlirii.p. in Dialectica fluidi a vorbirii$ia ezitare interacliune. deinescameninlSrile vin delaceea nusecunoagte. desigur.es ave@es et ]a so.) ANTROPOLOGIA CORPUI-IJI MOI)F]RNJTATEA SI uner lipsite alDbiguilate de : --lrnptLr]unorb. \ reasa fie acceptat.qi careatrage asupra gi a fiului sau. saabordezi Cun o$ul sau infirmulirnobilizat inf-un scaun chiar rotilc?Cur si discemi daci aresau nevoiedeajutor? nu Trebuie sanepunem inhebarea? Prinsimpla prezenti. prop ile atitudini ca corpomle o inra$i gll1e oarcsi nLl-lsullrinde. ceror ale susoeptib trebuie ilitdli menaj . darprivirile nu ioceteazi sd-runnireasca. pregunte. de nu sa Prin[or1a lucrurilor.p.. provoaciu ieni protunda.Inlt.a o ginii culturalesaureligioase difedteetc.

(handicap. Minuit. ale Omul handicapat aminte$te fragilitatea insuportabih condiliei a runane. devinestinjenitor. e\punindu-se neinlelegerii: urn dintre IatA sursele respingerii i4licite lacarc suputi sint actoriiafectafdenn handicap deo tulburare comportament. desigur. SiiA. paralizaincetinealami..intrucit nu un societA. ' n_eril. cale tleci. Ceea cemodenlitatea reliEacuobsdnalre concerpa. D isab andcultu/e. stingdcia de de .ci !i nu pecarcacesta detehnica hebuie umezein diversele s-o irnprejurdri ale (p.Goffman. oarccrun prezinta puoctdevedere dinmodulcumse din social corpulsiu. celi a fi 1i $titoa.).acel in cevagiacelaproape nimic" carcdAsens conturexisten{ei sale.lndividul tindesaaibeacelea$i caqinoi desprc idei identitate. inlinitda existenlei treze$te angoasa coryului pnmi anurneroase individuale. t:ird in de ir deateidentifica oarrcum ceea elincarneazeconsistelta cu ce in coqrlLlui seu sauincomportamenteie Acest ialtincetea4ai oglinda sale. Ingstad. ededus siu.eliberirii corpului" pe problemele.Corpulnumaieste de $ters ritual.deschide bre$e siguri.cecitatea. r conaaraltor societdJi nu aunici o prejudecatd care contrainfirmitilii qi integreaze actorii afeciafide eain relafa sinbolici. degrabd ca ei aicidoar starea la corpului stabilitd unabsolut. 1990I B.djficultatea aluain calcul fati de conlinutui cereriiceluilaltajunge uneorise-irineasca susceptibilitatea.Fajoritatea $i heficientaasistenlei sedore$te I seaducacare se Fiecare vlzdtor are propriileidei legate doardemoduldeaseconpoflacuun orb.Daci anatomia constituie destio. Paris. pe nebunie. caci aceasla mai e dati imediat. $i atuncicindomulsetrezette nu htruchipeaz altceva cd e decitaffibutele salecorpomle.rd ci ca sa nai decitsrialhi ul handicap.dupi o lungi anchetipe aceaste ftma.e identitai.el creeazd ceJ el gavitatea rituahrile intemcliune. 995 I 134 135 . onrasemdnitor-cu un toliceilal-ti.jocui" acolo de el unde dornnEte comuniciriisociale.i u )rn56 Un r.tii. ceea ce simteel in adincul sufletuluipoatefi sentimentul a fi o persoand de 1 Aceasta. Puterile asomse corpul nusemaidsipesc de siu in lucruriintime. o in intr-adever. noteazd ce orbilorseplingdecaracteml nepotrivit.{VID LE BRETON ANTROPOLOGIA CORPULUI SI MODERNITAIEA angoase constir. prin posnra ca ci defornantd compasjunii a sau psihologic. fiIa a-i pdva de nnnic . 17.. noi procedanprin excludere de aceste 14n categorii bildnele. Omulhandicapat aminteitecu o fo4Ace-iscapd celine doarde Si prezenF precaritatea gi sa.joc" subtil. ajeneipe care o sti$ratizat.darincdrcat Un angoase. Reynolds S. poate se masturba modostentativ. On'rul reduce se le handicapat. . perhubi in ceea privegte ..?sped!.ci ca si avindcevain minus. sevorbeqte afineriila distantd. un si cindacesfe societiili includcu titlu depatenercurolnrteg in circulrtia le de <nomald>. si cumarlinedeesenla desubiect. imposibiliiatea ateploiectu celiilalt.Incertitudinea apasd ce azupa intilntii conhibuie laa indicadificultatea negocierii reciproce.. Universiry California of Press.. mutilarea. ifielpunerurecran Se Nu de handicap..tiactori simbolizeaz6 felullor. Paris. la Chiardace interlocutorul manifestiatentie deel. asupm cerom rifualizare elvorbeqte vocetaredespre : cu rzanlapdstreaza tacerea. de sau OmulpurtitoraJ handicap deterrninA neaperatrupturb Unui nu btuti o cusimbolismul corporal.insufli. cu fiecare sale U$urinla care intd in rit nurnaie acfliali. . reziste la El simbolizirii.. Omul privit casubiect. Inceftitudinea din e de de jurul definitieirelatieieimpiftA$iti qidesubiectul handicapat. 1975. PieneHenri.pebun".el devine prezent modulgeoi. trebuie nu ci caiulatir. sa Ambiguitilile. .laz.rate. poate in se I EwingGolIlnan.Vezi$j R. scdeE.introdus iodati io sisteDul atteptare. vie$ipractice" 329). poate El chiarcontinua sesimtd. A co. indoialal.PIon. o persoani.cfuilor figudle sint arhetipale coynamlui. handicapat maieste nu adici avi[d ceva plus.)desimbolizindu-le atribuindule semnnegativ.eadeviledestjn. dehandicapat. p.D. se care intreabe fiecarenoueintilnire cum va fi acceptat. distus. ti rnrc ln societdlile noast occidentale. ilitf Betkeley.Murphy.I4'le whyte (ed. sd Fonnal"$i poate priviilor cenuinceteaze apese suferidin cauza se lui asupra sau provoace. moade.rnla a el o in onlologicd garantate ordinea de de simbolicdrr. e actorul suferind un handicap de nueperceput omintreg.constituind materia cogmaruri decarenu e scutitenici o colectivitate umand.

ceacesta se a nu trebuie si transpad ca .In esenli"esteschimbat profunzime in imaginaml admiragie. aceasta fizicesau $i printr-onoui orgaoizare aspectului. putea Si sau Llti lizarca ialemaiasiduat soc a potentialitaiilor le. arati el cavialacurel16 bazeaziperituri deevitare corpului. cnetice ludice omlll i.Iebunu. eventualele handicapuri Indicatorii etc..evenirii" discusuluisocial. seducfla. sau ale C-'orpul este llu astizi.produc ele 9i. in culminant ViolenFpsihiafricdpe nebunuJsuport6 care ating punctul aici o percli ceseadaugi zilnic... nudoarin cezul ci qiin acela fondeazi care schimbul social.l lui. lui. de adic5. tr virsta.lanivelul . etichetesocialemodificate.rie clasolor privilegiate. oare de injudecarea modelele s4 estetice vigoare.In ac€sl putea sens. fttuloasi. ditrtr-un motiv saualtul. sentimentul a fi ci$igato de subiect. sA putemic.. ta $imaimultprinacliuDea prin calculul penonalizat.materialitate"dacdnu !'rea se trezeasce dezaprobareaExist?i astiiziin discursul despre corpo altl privirg o dte atenlie.pcrsoanci a Al fi obcze a cclcicr cicatlice. qi eliberaf'.Ea conrribuie ladqnecierca imbltdnirii. fird sdfie fansformatii dar corprlui prinaceastii pamdigma dualistii. produoe pldcerea afl elinsu$ifiIa a interveni. obiecnrl elaluiri maipugin unei normative dinacest motiv. sentimennrl a fi . bronzati. a Indepirtarea corpuluidesubiecq pentrua afirmaapoieliberarea celuidintii. s-ar spune cA corpului'nuvafi dec:dve decir aflmcicindEeocuparea fiF .pentru bdrbat) decilairntrefineie4 modmaimult sau puJnclar. poatepfovoca Sufbinta iltacedeneil]le]esir sepoate sldmba.? sociali maisemnifcativi unei.tia Ia dat.tia in relaliasociah.eliberarii" a la corp..eliberarea decorpva fi disperut. acesta ffebuisedispare corpuluio asemenea cind ar discret 'detemini reapari. dificuitateade a annoniza elma! fesledle cu coDorale intel?ctiulte.Schimbarea actuald statutului a corpuloi.. acirui matede prezentideja piata pe dar este corpului unmoment Admira.AlimenteazS. Datele fizicealeconditiei umane oare sint asgzi. incontestabil. semnele .DAVID LE BRETON ANTROPOLOGIA CORPULUI5I MODERNIT.tin egida acaastaadeseaprezenta) e asupra insuli. handicapate).in fonnd. de $i. poirie crL se r..l. fii bronzat. aceea a fostref. . soci€teFle in rcastr.. contribuie indsprirea la normelor privind aspectul (si corporal fii sublire. printi-outilizarediferiti aactivfta$lor deschidere.ini bLni $tjinld. constituie figuri destil a o urNiirnagirlal dualist..mutla de distaqi din cauz afributelor fizice. o a pentru ci o eliberarc sine.a unui in Inai Si dispreffafedesinelaceicarenu potprcduce. senzoria musc larc. ce . oricare fi relaliilelor ar ceea inh-adevAt ce.. i seiarti ceface Nu 9i publicitate. general stare laactori sentiment un de excelenti. de decit rupt pe cotidiar. ii poine aEesa ceilalli. r37 .corpului ceinsotefteexistenla omului. sa gestuilc$icompoftamentele Absenla previzibilitatc deci. dinamic etc.ti stigmate) persoanei de a virstnicesaua celeicu 1. pentsu femeie.Nebutrul" regdse$te etimologiaironiei. rcalitatea sociale mijloc sau de Aceasti placerii (chiar are sub dacd. !ipa.rlat. el chestioneaze profunzimeactoriiin privin[afe]ului cumaccep6ei h interdicliile reticentele modalitililorlor corporale.eliberiri" cei ai serioasecorpului f integrarea parteneri in cimpul a ar ca egali cornmiclrii (parteneri nemarca.eliberat" in modftagmeniat.{IEA pe dezbreca.36 handicap. etc. alfel.i[demenireachfunicd carceinchis$i in linerii gravitatea ladistanld indicdliinpede incdlc5rilor cihe el aordinii de moralea societrlii. afirmarea cucorpul? Este susline sau .eliberare" locmaipu.. nu arputea De exista eliberare corpului. anumitecategoriiale la populatiei (persoarc virstnice. tinlre etc-. DiscuNulprivind eliberalea pracaicile care creeazl le $i constih..

A : conpur ixvlt'ts Corpul nedorit Seimpune aiciggg4piqlqpgqfu!!9sBlq&qU4tdsqle-ri-desgre reprez-entqleasocialEapenoaueivil"slqb-e.Le ContineDt t39 . nr ' . 1983. 37.CapiiolulT ilrsArRiNrRna nqroLBRAsrr. Aceste doueteme servesc laap:pgls-tJnili"$a[ltulmadmaleoryltui ii pe@itaproft ndarea I EwmEcotfman. op.SliE ttale..Communications". cil gfls.

Eli rep r e zin ta r crnarea rn rchtlJni. joc dedemnitatea pbsiobgirluessu la rie e/ /d ]urrr. $ivaloare ANT]iOPO1-OGIA CORPIjLUI SI MODET{NlTATEA gorpulur IemaifiindsrLbiectcu lkndiriA.todra nruncd cett. ouwiires. pore\rez unerTrle lucru uneIingrjirodre una7it. cd fird MArturia separe ni in privinla a ceea sepetrece. l.1802. Nicole Benoit in Lapiene.tiilortlec ele Bdtrinelea traduce un coryuluinu rnaieste posibila."ea caruciorulu.ctL.pre fa' e a 5ereduce unnum. Ia ma.a el clrui igieni gisupmvienrire tiebuie men. aso cum\ orbesre de. lrt I iJ ir. nurnea alte Ea ceea ce emdenenumit.a-&l pl:l{Atot1ll rmui -ca I Deexemplu.DAVID LE BRETON e{pericnteiii al trclnoriei_N csteoici alcorl]ului distrus. Bititrul numaiieprezintA istoriasa. ce intr-ad€vdr. neillessedespauvres.Pqrso-ana vinhricd avanseazicitie moa(e. la des ci ir pactal A afirmaacest lucm legatdeeainsdgi insemna aincdlcaun tdcerii. menaJut rcuritarea r. senza.eJe se.Aici isi bat ii fund. de din durerea altee{emple.fald acesta unna -Egala. rrcrlr t g rn e iRuS i.. corp. Bich^t.seductia.ln-aln resernnat corpuimeu . multeinstitulii. .Liuter.omulmoderitdfii selupti in perDane4icutoate serrmele virstei seteme ca-imbAtrinege $i revelatoare sdfaci.fetn r'tptlede Simonede cent n1e Beauvoir spule : .ceobliganumeroase femeisi ia pozigie. & 140 t4l .hlbirtrinire-a. eun colpinvins. rt e . telmeli cu in occidentali. GaboD Cie.. imbitrinirea dlstrus..elnu mai. inrbitdnirea dar co^ndiliei se as!-ciaza-aici.easeabate Iavalor.retor.e de ocup. Paris. Inperceplasoci. p t crrrb .Rechefthes p.ile dc centrale modernititii :tinerelca. siu. sint dryryq1lz!. ntruria.agPeNonaju] \l di\ Ld. ale vitalitatea. um firld chrprrl^rnlntc$ie .Paris. nor]ni ill. de cu cd * Dacealtldatdoameniiimb5tuineau sentimentLrl um€azdun drumiresc.a$t€ subiect.t&!r-rUL cl tnmitela o gratulA injurulcateia organtTeaza se o idendlate comuna i grupului.ro.Privi. eainhupeazA celedoudelementedencnulit ale modemititii : imbdtfiirca ti moartea.toatesimlurileseinchidsuccesiv cauzele : obignuite ale peste lira si le afecteze"n. preg.P Cevasco.$i camatit". ead.-Njci bSlrinelea.d sens ac!lrlJlilorsociale incameaTa : ele iredu(ibilulcomului.urin ei. marcheazi reducer.ateretor i fenbu micutdejun.lelsLiiltit vi stnici alutecau$orjnalardciulpulul sjmbolic.biltli!]ulq$ealiec al. 153. in toatefuncliilesaleextedoare sfir$esc JUngi rmadupaalta.rlalie rira .ruri de inlretinere aphcare unorcorpuri anonrrne schrmbarea scujp. iin intoleBbili a nei imbdhiniri carecuDrinde totul intr-o socictalece are cultul tinerqii 5inu mai $riesdsimbolizeze faptul de a imbitril saudea muri. Zafiropoulos. impresia aleargd incetare.Bresson.. alcorpului trebuie ce spdlat.Nici bitfnelea. spusn o pensionare de :. rre r a cun d ir ici ane. " X. nu vorbepte despre penoanele care.pp. 5-bitinulseva reduce-tot m lt la corpulsiu. iodaE de d drnrr \i.j'desrulde ea. .momentulcind momentcindrefularea privirii celuilalt corpulsecxpune intr-olumini cenunai efavorabild. corpului trebuie al ce hinit.O fraze emblematici. carel vaperdsi mai pulin citepu1in. ingrijirea pensionarilor Tracasari timp si d€torcetrebuie erc. M.elc _ constituie locurileanomaliei.odualitatedefinitild.ce-iduce o reclnoa$terc la sociale spori6. pe SimonedeBeauvoiri$i amintegescandalul carel-a provocat scriind sftqittrlcd4iiI 'ordre choses ajtmge Fagul batdnelii.scipind astdzi cimpului simbolicced.ti l cesestingela sfi4itulunei om bdtrheli : moare detaliu. moartea sint.Ill_q!9 dualit5lii inerente runane. astfel incit Bichata ajuN sI scrie: . cf.Ed. Acliuneaimbitfnidi evoceo moafiecare-ticroie$te dru1n tdcerea in celulelorfir[ a fi posibi] s-o opre$ti. . oamenilor Stergla .26sq.i il aduce in dependenie. e qi in falauneidualititi ceopune subiectul corpulsiu . chluvetelor).a rir. nici moarteanuindeplinescacestrol..t9'.ezfplogreslvar Lmitl oiii-it l. I.intr-adev:fi nici nu gqll CC spllt_1q ades€a un tabumai arcsensiD structurasocialA.

crnu. sale t.redr. care ilteriorizeazd o cite dependenlA sporitdfali depersonalul inglijire. in ai depjt. imbAftinireaesteo inaintarc cu pasdgom.singr.4 nu cepetiiul nului$inuinccarciSi rbdea sens printr-o bet ui e!!te4ei salc calirareDrezenrei. sugereaza Trebuie neapirat interval o examinare un unsentiment irnobilitate.rn. ca c[ am considemFointotdeauoa o speciesffAini I euam dgvcnit alta.GeorgesCondominas. cvenimentele delq o zi la alta. ea Intrucitscurgerea timpulnu eniciodatifrzicperceptibih. .nle.ajutorulingdj itorului. persoaoclc rirsti sintaltele .rrrl : crn.in . cu lumea.de-1-eggqr$. fird taumabs_n']q in lFi{llpluribrutali. ln iirair. c x l c r p r lhne. r ' l .undesimbolicr.la cel mai neinsemnat F- 6Simone p.Litru.lbsg?qQ. numairimine pcntru decituncoryimobil$icvasiinutil. r l .dela u1 an1a rr r|r!erea zi]elutt \reF 5dlc lunpLrlul rarclr. rro!5(arlrrur ca pulea suD'ectul..aeconsti in arcnrin{a esenla ceea albrt viala la a ce ta. cor '. Evidentaghid(-aza Fidel$iinsistent o rLmbrS..tin pulill.dificil deirsumat spuneSinone deBeauvoir.urei unice existenle lrecdte.neclintit.Lurieie:seetlAliiqp naile .Comrnunications". ce este remodeleazd incetare. adicd atmci cindrcnrurt4rcaatins a culmea cindsubicctul si nu maieste redus decitlapropiiuicorp._R3gggglg.At5 en Asied S d-Est.l_ufisi-lsntp activitAljd! dpliu.4L qqingrijitor atent intitzie la este dirc. picatudide bitinelii exprimA aparilia cjltlgl.ce fi detelmlli unele-pe_rsoane dinaziludsn_col.a".c. dar Du inseam al9 d3+r. r e .tn altelocuri.c c\'nllimur 'inr. Renurgare.bjglutd asllpj4pl.lpjle-sjll z.tiiuluifi cindneuitim. |1it1is.$II) LF BI(FTON int[rcitsi-alputcapierde pozil]a olesionali plrlea rl|r-lilnai pr sii liiar gaseasci_loc pierde dclrrxrci sau loculindomefir socialal Si-arpulea cornu qaulr . fIrI retraduce insote$te modiliclrile fzioJogice fzic. Spune ce ^preceoenl.O-cll!e..tiei sine.bdtdnctea. lexlorrsr Zsr AglesddnsI Antiquiti classtq.scade cner€ia.urlii.e. activitate.Daci nu moare. si fidel ceea subiecnrl apt.rt or. lcgitin faptulceou 111a-i poatedgvelu. r r r t l c l c r r t .pfiQnszgh vir*A p..demeula al1 nO4 sLouis VincentThomas explici inven.t-qq! imbllrin"l.-inc"Liiii.CfilUlIUeS.$uidulvital"sescurge el.. care celor satisfacerea mai elem entare nevoi. eanu apasiniciodati.in ingimddesc din curn cum.]s"controLlesjtinq trulin. il llexrbrl ln nr. pistreze caas o fotogafie. l . dar rimin euins5ml'6.existe. pe ii.ienset an.301. rru. Lr condrfl. p c r i .iar se[timentulidcntitefii indiferent devirs6. la cuto..dela o sdplirninala alta. Pentruo inagine difbdtdabatrinetii. cd tirnpuli$i insffie unnain mpoftul ril'ine egal.ii'ric. r .upei \.rrqrjteierenre "he ij consjdc.a. mersul. de $i schimbarea colpului. Multdvreme in viali. obseNa se la_nrt. s\rpd rntelefer tirnpul arurnrrlcrza fatit.irl airlcetaspinvesle$ti acliunilealttdateageciate$iii a adllite.Perfomantele nu senodificd si sinitatea nu sedeqadeazi de la O Z la alla.printr-o moarte simbolicd. inchiderea de intr-un pini sine mairestrins maidevaloriza! poate tot ce merge laimobilizarea $i lapat atunci activirifile cind coeuluisintlisatetoate grljapenonalului.u cea ramine timp mult toate umane. Incetarea investi. duce restringcrca in care la pind terjtoriului. r ' r i l e : . 9a !.flrd grabi pi1ir5oprire. ril 4 fRnlol o 'll LrRPI Ul 5l \lnDlR\lT\TtA ' ^\ lr rl' . Paris.erq_qse persoane pulinvirstnice. se CUo incermeali care dar pdfixqdpirl lcslltui. fotogafii vechidecilivaani.gqmqe aler.Cl lnsenslOll. ales nui "_A p4 dinsfiaturile_inferioar. pj!!l. unele pirAsire disperea. morin primele mai care sdptimipi dqpi ce intr6in Mi\.:v:i.rAlnine moartea-qorpxlui :u sau.uele si rm sau suplavieguitoare aleunuinalifragiu-.. numai. an. 1970. n lace lamprohleme. e . deBeauvoirZa lierrerrr.e. aminte$te asimtitintotdeauna ifi Ghepardul. deexemplu. r n f r o c ( . subiectul areimpresja imbltrine$te.. saseinfili$eze ca acestade continua sentimentul prilej de tic€re sau de iard$i.pe]imrc.mo4ii sale.a5a fireledenisipse prin gitlejulingustal unul. shbettell1ufchii.. : .coridiene.D.. atcnlie de In clipedeintensa uneiclepsidre. lara SOCull.Pdnlul Salhadin con$tientipentruadescoped cd dintrcap. t42 143 .oJdei. caafricanilorle placesnspuna aumai cd mulli ani decitauin reaiitaG.mal alcc.e n6liTcirlifiileiiii li is. in Cindai pierdqttot. fiecarezi inseanrniun pasir]aintepedrum.plaggili-g si-irbqliztuiiFezenlei il1lume$iinclidereintru fel. veziLouis VincentThomas.citjr-p}ltil].insddistanla pare lul1gi.. SentimentuI colpuluise Pentru imaginea cA api ce facepaharul sereverse. unul-cite SialurecA incordat[. a unde.atiacumcalipsiti d9perspectivd.rn "l a1tul. c \ .anl. Gallimard. dinpunctdevedere Sintem nu ca al ciror obiecteste. iar haseulce-amai ramasde parcurspare inepuizabil. pentru pa4ial.r1'ort r . iun f6i i16 pe pu. r l . impunc. care bd0_inelea din0-e reali!aFle esle. si realizeze. Moses Finley.pentru ltrajoritatea occidentalilor.Ll rezidu. mal.

Aceste sint de rclalionalgr personal. dauomulu sentinrhnri care armoniei personale. t969.nuanlataj nai i!4biqis14ilabtrbardecitla.). tinerelii. valoriie neconqqput fel casi identjtalea Totnti.uso:.itr aceastn 'aarr-dwc-Ll irnglgtuI. dependel.ddg.trad).judgc-ag!-o-9!4fi Trcbuie subliniati..: neltlrr(l apiicate uneiGmei. di chepadut. b Jucrut ci ANTROPOLOGlA']OItI'U-LUI MODEITNIT4JEA $I pelsoaoacarei'nbilrirteste Existi.r . t.ri modulalie.insti(sit.versioeren}i ca liin jurul unuii orllr?r{radcaimagrnea familiar. p. tirdr/ socialeasupraatributelorfuice ca-re-l i batrin. repere Sinr necesae. sale ah.. . reflectiirdeclinician prin sa alpsilozei. -Vincent penonaia virttricului. omasula care evaluate cu sint actrurrilq in&iffiGbi.lnlirncliedeistoriasapenonaldti de cla_qa sociatl in cadrulcrreia ifj structureivA raportlrlcu lumea.desensul careil alribuieactelorsale.Iqv€lleacorpului re. 'Cius€ppe Tomasi l. La-extremi.vitaliqlii..rmeet saptychose.Ul tir denisip a Rrlbumtansparenrn ilo[.Dar o clipat a vas vrl1e cind o singuri prciturtr de apeareputcrcadc a tace vasulse sercversc. Minerva.pefip-ciS[Ca. singcrare Lu'lui {ir?i Inpoftao.rr a cr..cnlor. fi unei deL. acest La nivel.co-rporale o Urnr e licute lacipitiiul copiluluibote4ltin linuhrlSara Senegal dil se exprinf explicit: .gui"li:A cunoagterii.O feoeie careincearca incesesidiiifirn berbat parttia iiiuti maitlnir deciteaatrage ojudecatilipsiti deing-ddun!-diir 144 145 . mdsurd.E:ad.deun. atitudiniopuse. decare lira corpulur fi dc ar cultural.penfu qi $Q"y3lq.).ouis Thomas).Ta$cu cheorghiu.sAfie atit de merge bdtdn.Tocmaila acestnivel.la Se de cu enereia.ampetUf.seducbror timDle 'a .DAVID LE BRETON" lntcnonzrc.lr rrui putin ma sru coqsrienr Intr-un conlexl socrat culfural pantcularzal istoria personali. prer qi DilFe necesarase adeuga acestuj coircepl doua ake *iinn.formesenli4entul : urttipj djfe-refula+ alecorpului.tA. : . MulrAvrcntc. slab/gras etc.uit fii sale. .t?i incurunarea vieti derivi$iteca rmei fulgtjlal. c. uceastd ulrima $i csenlialar f. aibdmamd $i tate.seaibdmaimultezile decitceimai virstnicidin sat. rnru.aI limirelorlor prectse lor injpafiu : corpului unun. votbeste un.r.ratallrmad virsq..p_rezinli aici indeplinite.feaEle"npmgit_ir-r ysdseiacial'q seduclle. de la pril.pi-ede. incit sdnu maipoatA "(citat Poate ffiitd li asemenea decdderi. fimcfie in detraioctoria pe devalorilesale. unconllict nici intrerealitatea cotidiani subiech.din purtOldg prospelmiisAe.c-e-rgprgzinti punctul vedcre celuilaL$i. imaginea la subiectului.ta careobligdpierderea la poak fi trii.. I973.rlui a grimaginea careqi-oface9l despre pe corpulsiu. el timpul o fo4i deseduclietot mai inare. pnn sa 5l Cisela Pankou. faji a uui dezgust desine.i/odl?d.e]r e€9!rld. dlstinge doua axeacdror inpletireshuctureaz eexistenlial imaginea corpului.cblpe$-. 246(n. err . in firncliedeace$ti facto. despre despre ceJ cqlsfituie. despre cumsearanjeazd organele functiile aqaste_tel $i .incit capulsd-ifie cainilorit.a. ' Z Arbier.adici.de ln-troclie poate calihrq4prezenlei antumjuluiAce@$i situa$e dependenti de duce.batrur nrclodala .$t 5alna]lie ahlnct a illlbalrultl.iDrigralrul crc. irtcriorizareirludecitii colnponentd. !S-de rgfllqE\ iqinaginea subiecnrlui despre corpul-slqsantirrenLul unei qglecied personale. cind totultace" .si i|lceeacepri|cste (dar $i handicapatul.care-&i-eilzi aici de al sq subie-ctt{sd vada dintr-ruunghimaimultsau pufinfavorabilor rnai batdnelca"e af.Salina srmtitfluxul dc cncrsievjrali a lird nLcl \u ujeni_r. nuoiisti' inprincipiu.. caracterizeaz(filnos/LLrit..in pe 9i-o -Imaginea pnvintacorpult tnodul siq cum-ii apare. Bucuert.:calrncarve .' exoedmtamaturibtea. citre subiect. seinscnu unde seruagu izibile recognoscibile?. Aceasta seorganizeaz dinjurul unei.Si traiascimdt.rnF. pentfl subiect. . +*.registrul gql.ectatA un semnnegativ.Cf GisdlaPankow.'l rnuli. ca batantt|lci pcn(lulecareseaDrpiifici.Ai.ifipt. tai po[lnciloare.ouroscuE o arqlalipisalgcll lumea. de despre lmaginelcorpglui corpuluiaste reprezentarca caresubiecnrl face.Btubalul.subicctul asupm imagitiiiaale itiinsuteite ojudecatd ce{i lasdahmciarlrprenta propriulcorpgi arespectului sine. chrarglrudimentare. l.A!i pitru componente dcpcndente un contcxlsocial..al perceperir cauntot. ideii peaare de a $i-cj facesocietatea consistenla invizibilda corpului.r!te linrprrlur.mare/mic.acesE gzonal€-.pe axeinsolesc ulde-a om lrlr|gul existenlei $ seremodeleaz rfl4sura sale ceaulocevenirnentele. 7or. sdaibd inteligenF.

ti\. ce facedin prirnul un subiectactiv a cinti aprecierc 9i sociali sebazcazd mai putinpe o aparenti$imaimultpc o anunite tonalitatea raportullri sducu lumea.'le lc5iculnuale.loI)flltNlTATE'1 $1 chnbitinetc gradulzeroalsedurtJci.spredeosebirede bdrbat..rlui.R!-ltninljltdsenli elllL clnprlqi.e a bfubatulLri a firneii.Siqro'te pe . rieea5iordiriedefipt..s!..\'itahtatga" Siguoret dl spunea. secrenlelesocialc$i.lenrifiCarea serwag ex socia 1a dlnr daliiiirnp)ex reinfluerr1. astrpra cu pau. ' Rende de psyhomotticiti el gin ntol ogie.flrdjoctri decuvinte. strbtia. in CelqJpli.eail scute$te o apreciere bmtalda imbdlrlnirii.iucet-incet. pp. t46 t47 . deexemplu unl urmindun numir de propuneri&cuJ€de RendeSebqgLano€ : !n !e_ lgdeq persoanei vt!14 idgrlqn!94nr]rn4d:q c4]{. o lonni depreciilti.. persrstenu irnagrni rLner opu. cles relaliiJc miLrna subrecruiu rndiicemcbLl deconqriinLr un bitnnilii e"tb onestei seniriierirul nsrfel. penrru pi :5a Eimnastici restallrarm mrcisismului sdsereintroduca senrimenful plAccnin viats I I cotidiani. rcgisclteo ammlifi.1 /a rccherche I identita perdtrc. 6xiittrniCi6datd de a selectie stimulilorsi atribuire sens' din com.rlui. Aqtianjlld])o_zitiv falolzqazd !qpersogga virstnici reveniqea launnarcisism nonn4l d9. ilpoate dc/amorsa rtLtudnea prin sacalddi Personalul rcalDa. sd-giingrijeascepidchipul regezinti.39 . iqslol]ral-ea aclitult.g4: despte fi:rneie Yinti sespuDc irr ci./d onreu. ex1'1:eull.. surr. reactualizeazi $igesluri' a corsisleDli victii. sdregiseascal $ist1-$i privirca ceh.acfiute dirccti asupra corprlui.ce fimine mereuur seducetor DoteDtial. interioriziudrudiscuD c social _face Sebag-LaDoe.9. caresedegradeaza de-alungul timpr.alnilie .lmagrrec islonapersoMtda mediului!idln drn esenllallnente m0ucnF cerezultir provonite brud a senzaliilor apreciere Nri si6iEiii. perien iriduc6 ed cu nni in i lifr-u defelulcum3 foll crcscul. \ cdcarct. asupra sentiraenhrlui clipului. in5ernnele s!b re0ecta. sdsefavorizeze contactul ingrijitor ingiijit in celedoue poatelua in considerare scnsuri". a o restaurare imaginiicorpului printr-o.trd-r-sgc!qq:!jle_+ h lq!}J!ri vielii sale. iu Yrclue.. 8.iF-j il Din aceste irflLrente decugeconstatarea p.4cJic4rea unei adaptate seajbi grla dehalr1e decorfuri.nrconluISsimpaticaBatrine.999 Corpulneexpune qii irJeiza individuti|ipre corpsemodcldaza ir1c1i9dq4vansarea itr prea de sain viate.pr!! pl. de indoial5.DA\]D Lf BRF'I ON socictdtil sitlratra rnversi fiindintotoiitote adrntsi dovedind. Arunci privirer marca dez\ Iuie a penoro clipa cindsepresimte infima ta. din privirea celuilalt se naglesenlimcntul abstractcd Tocmai rn in imbatrioesti. 1984.atimi pieilcpeeir'. .rlotuc.cary@s-adgta$at puln-cilgpu1in. acela)l Coryset socitti ol tit 'Ct DavidLc Brelon.se 4S amenajeze spqiuldinnstjtulie modmaipenonaltzar. Sentimentul unei ci inle. La psy honotrici k..iorizarea judecalicedepreciaze colrtiitiiiiu-tiait U-t.ociale indcplnd<nt vii'tl aL dc torilor. Se ti .careduce o la restaurare asensuluiSintposibile diferiteacti. personalS inaitltedeafi ojudecatd bAtrinelea. e ir. care r ttnuicorp seschrmba) lpreciere tide desnet pTnconstiinlaacuti (cadere corpinu in uneiensomaloze sociitiicutnriita. capitala corpului.Dqlipggln€g-p.e-$pnaLul cd iA sarcina iodividulvirstnici4tr un serviciu lung{ saU medie de d9 duata poale acrcdifa stitsrnctuJ invcrs. se.ilalt acliuniitimpului$iamo{ii. faccsi renasci $isentimente.aneriiiiisG cfiidlnlc Iiili inlri](rdiical id. bunal cprlle. oriT-cazil Prin se c. se machieze.IArd ficelelegate dorinld incer.e-b.i!banll . n1ai Se instalarea unui salonde fiumusofe.. sEsc favorizeze mentinerea rclalil]qf.f. aceste car cc de\.1 h L vol.s-6n. l slifr r1e oc.tcadcspr. pemilind persoanelor vlrstdsa-9i in il1tlelinA sd tgl1ul.iar din a douaun obiect adnirabil. limitarea gederii pat$ia abandonului in colpului.i siise celttilalt cind titnptLluJ.. irr creind locuri pe[tru. rnrrcheaz" injudeLald inegal socialirirnerir bbrbrtul.-. m.rlmoarnnrnl apatedeja loculdorultel. oglrnda. de Lucrurile legate corp$i..rljllaJcagii Ia gisi in capoate plilcere a-tiingijiaspeclul.ci desciftare poliliva nega ricciseatribuie satr tir i-lonaltdlca unei l.ca conllllnl.capoalc rrrrertqzctrcdcscns:i nennllepeLsoancl\ji:5m gustul--cxi$en"tei lela lcgituracu lulnea. 4. nuesle dalobtccl un[cpt. qalp. rii Ia bifbatului. o I aloarc LLn corpului biuinelii.g_ o in \iNti scsprlneci.riale.Si. indrvrdul poale cu virsLnic. IA ANTROPOLOC ( ORPTJLLII r'.

chiar chipul al trans lormat celorlalli al dupi o lutrg.ceface uneori ridicini precoce.jogging sau confiuntArii doritecumediul.. diet?i etc. CapitolulS OMUL $I DUBLUL SAU: CORPUL CA ALTER EGO Un nou imaginar al corpuluit Delasfiqinnanilor'60gicuo extinderc totrnaimarc. nouinraginar un al corpuluia cutroscut dezvoltarc o spectaculoaseacuceritdomenii ti alermorpr. Simone Beauvor.ctual $i al persoanelor virstdce. inseamnar a cunoasti o pe con&unrare intime rimp lui asrmilat.in migcdri. estompeazA opoziiia. disparilia brusc frecvente nrai aprjetenilorelc. : e undeelumina".. 148 149 . la este sumi de indiciicunoscute desubiectlo.i absenF.toale acestea semnele indic6 sint care retlcentele omuluioccidental a accepta de datele conditiei facdin el. alteori mven.ti decame. o doar Bdtrinegeaun e sentirnent in easeincruci'eazd pecarccimpulsocialle integreaze date prosE corpulpedeo parte. J9 : L'apparence ru.Tocmai fiindci virsta este nu haiti in stilulpentu_sinelui.Dar ambiguit{ile mottenitedin secolele brusc5 XVI XVtl ilustratemai ales de momenteleVesalius(1543) sau (1637).Secwma$te imaginea Clouzot Ze lui din .31l.Blib€rarEa corbeau.) abilitdlii (schiul). nepoti. srilde in firruca. timpulSi-a in marcat trecerea. nu sitrt abandonate. Odespinlrc.Journal Psychologues". ody-building. aridnd un chip carcdeianu mai e tocrDai tdn.. valoaretlor rnnrrr o ll axiologie socialiqilamodulpersonalcare in subiectllse adapteaze la ea.negaEa marcheazrelaliafiecireiacuDro_ ce d priaimbAtlin negarea iremoqii. feluldea fi.l impuneastizicaterne se prcdilect?t a discursuluisocial.). I O primi variantE lnceputuluiacestuicapitol a aparutin a des . coirstituie din el marca sinea inrerionziriipriyirii celuilalt. al le loc galie efortului(maraton.cosmetice. pensionarca.t€ritoriu de explorat. etc. iulie-august 1988. physique.cit.posibilsa ne declaram cea e oarrrnr fimpuflu sanecredem de sau rineripin5la sfirsir. doar nuincepe o virsle prectsa.. Statutul. chjpul a celuilalt pepropriul $l chip.loc privilegiatal unei steribune(forma)saual unui phcut (fitness.DAVID LE BRETON t1lnp.Regasriea lotografi in unor r vechi. inverseazvalorile..Sentimentul inrbauinidivincfutotdeauna alti pane.loc geometrical tecuceririi desine.ceintirzielanesf4i! fiindo mnsudagusnrl viaF alsubiectului de Eanuconstiruie o cifii cronologicd. Descades Modelul dualistpe$i$e $i ftNofe${e corpulul'. transparente. aspect .Unde umbra. precum a cogilo_utur. rnnelea o saminta Bd este carcia Febu multpinaincol!erreii ie e un sentiment venitdinafad. ceutind pe mereu nenumAratele senzalii care ascunde.p. d€ op.. irldjviduaie cele sinl care retbntuleazA lLlcniin acest con$tiinta nodslm : arxveFatilc. O solicitare totalitate in matema provoace lao energiile sociale pasiune pentrucorp. darmaimult fragilitatea moartea.dar i respecti tonrtipolaritatea..actici discur$ui pindatmci inedite. o fiin. Sernnrfrcrrra rribllitaacestor e\enlmente.wtde oatingrealmeillrnpi suspendatew fu electric de modifica jocul delumini 9iumbre. ce maiinfi. Urmird uneiperioade $i deregesime $idedisqefig corpu.ctetlereJ plccarer pnrnri copiiljt lor. fiindcnnu avemo experienl.nr.

inchise sine. Corpul. partea utrde corpuluie izolatd afectacl un sens poitiv saunegatit de ti in Amctie imprejuSnDualismul de (mu modern rupe nu sufletul spirinrl) decorp.u'rultipliciuea modurjlor devra16.capeo haini veche. Societafle occidentale.chiarcumsinea. tandrcfe. depeteSte ce ceeace esteel. dupe omul e inseparabil t pul sdu. Ele de supliDent ambigurL eroarea darlird decareomulnu ar exista. senzualitate dauactorului ctc. o oprme irnplicitinpefsdrapafiea coryului padea irlsesizabill omului.e mai insolit.. practrcj accstc acesle si drs. a $i Din punctde vedere feDomenologic.avanseazA mascat.care moditici in p oliurzirre rel4iile cu tladilionale oorpul. aceea5idrsjunctre caz.ror?dto. il asociazd ele cujena. precise. selovesc acest nedernD.maieste Nu er. tempent. Valorileahibuite coryului relaliacucoryulin stilulrefuldrii. handicap. a atomizirii actorilorqia a corpuldevine refugiulqivaloarea apariliei uneisensibilitilinarcisice.facedin om o realitatecontradictorie.careiii depdtefte iffddecinarea fizic4 darnupoate dcspbr{it ea.peitora de dobindegte constiinta sine.Corpulconstituie fi de casa omului. Incepco altb mpidda punctelor rcfc nlat dc liavalodlol.) sentimentul trupul cA ii scapA.Dualismulcontemporan distinge omul decorpulsdu. perioadia individualismului colectiv.Locdejubilare dedispretcorpul. corpuldispreluit destituit de $i sau de Actorul $tiinldti tehnicd corpulrdsfilat din societatea consum.intr-unammit fel.c€ea r5rnine ancor4 singura susceptibilE lege se sociah ajunge ftagih. fitr6dccarccl nuarfi. e ceea rdminecind i-aipicrdutpeceila\i(cf. social aflainsitualia a-gi privi propriul se de corp. provizorie.chipulsdu. dar caretoatesebazeaza o viziune duali a pe ornului. poate ii iriflni peceilalti. ceremineatuncicind ceilalli dispar$i cind oricerelaFe uldma.factor ei.cafigurddesivir.ci Sansa lehnica. care streduindu-se sd-ti determine croitorul s-orepare.inveclil ea dc sine.infra). de Acesta poate consideratposesiule nu fi o circumstaniald.rncfiotreazi o graniF. ahrnci functie ca contsDlarea relaliicucorpul. mai indecis. clipacind sldbesc in Individmlismul inventeazacorpul legdt[ile cumonbrii comrmftAJii. incameazfiinta-sa-inlune.D\'ID LE BRETON ANTROPOLOGiACOR?ULUI. socializind cu negative. seriederitualuri au unei dwenidmai indecisl.firi durere nostalgie. adesea implicit. sau pieleape o linein mind. disthcliaunuiao genereazdpe liberg afle maip'4in unde inr-o societate legatuileinheacttri sintrnai O subegidaincluderii decit subceaa separdrii. cltmat)') al ce asa vilzlltl'll (ciderca coD). imbSfiinire sau unulplecuf etc. princare poate dar subigctul o certitudine. canea.. el de transfoma excesulin hresc. Corpul se incd desigur. aceluilalt acelaqi timp caqiindividul . marca individului de Am v6zutca. Dualismule altceva. calea salvirii.alurii sale Estetismului voluntarenu le lipse$teo oarecare complicitateanticipatdcu modemitatea. cea in a douaetapa individualismului. Peceledoudtalere alebalanlei. eperceput fiind altceva ca decitomul. de poate participa comune. npoftalao sensibilitate gi simlimereu contact in directcuo societate lafluxul semnelor sepoate confrultatecu incefiitudinea.lntr-un ca$iilr celalalt.locaitimpaldisincti. oboseald. 151 . sub numeroase forme.$] MODERNTTA'I'EA pl fata s1-erei ivaie. aceaste sau in viziuneasupm lumii. inacelagifel cum jupuitul lui Valverde contemplS iqi ginditor.pl eoctparea la slir$itLll aDjlor'60 incoflce: dotarea atomizarea actodlor.ulsltrj.i6.Momente dualitate irnversant pe de neplicut (boal5fragilitate. el 5 Omuleste acest {tiu ceti acest nu aproapenimic.ajunge undiscurs la socialcareface din aceste episoade dualitateun destin.e]ltrfi cea ce Fdrnasinbolicd gi a din mai tangibilS subiectului.intr-o structura sociale tip individualist. undodomnege raportul]ilor cu1ume4 unde relaliileformale totinai sint desimbolizarea (9i genereazi forme importante decitrelaliiledesens decidevaloare). binedelimitati in de in ca tupul s6u.te.!d ill corpu[li.Corpulf.el fi:agmenteaza unitatea peNoanei. cum d spus. rehotarirea. prin intfc AslAzi. sintmaidegmbe (Descartes). posturiisale. Ceea cerinfneesle r'mpenifea oul$icotl)ulsaLt. coryul inceteaza repreziute sii locLli eroriisau incurcdfurilor trebtiecorectate. corporale implicindetichete Funqioneazicoduridepolite. Acestimaginar corpuluiurmeazi al procesul fidel9i(socio)logic de individualie marcheazd care societSlile occidentale modaccelerat in de i5 0 Corpul. irrdividuagie" @u*heim).) pe (pldcere.

arenllllfa si femininulu rnasculinului. De la liecventarea regulatA sAtlor de fitless la qedinlele a de terapiicorpomle grup..debunistare. ale de (s6pinului sdu?) amestec coLnbati\ $idcsrplete.mecanic" iti piede pulin cire se el qi pulin din. tnai care continua controlezedecisaorgadzeze sd relaliile sociale relaliilc .i$i ingrijeqte /aot-ul. in asemenea imperative socirlecare $isericii sprijind modftagmentat determini subiectulsdcaute sferasaprivatdceea nu mai poate in ce agrepra lasocialitatea de obi$nuita. sintetijudecali..Intimitatea devineo valoatecheiea modernititii.ceeace da sensSivaloare relaliei. Eigenletrpice Sj la printremultea1re1e Barhdtul ginde$te el ((astatnt : . aredreptreferent El provizorii. Sel1sibilitatea eliberinduldeFegnanta maimultindividului. se Un exempln e ceranour). a Nu decito transformare dualismului solutie. sd clebon popria piele" (p.e corpul. nedotat.celpdncare ca Acestimaginaral corpuluicre$te o miidife nou5din riddcina propriusociabilitd. in:lt^tr. vorbe$te atitmaimult decomunicare. loc sI fie semnul in propriu temperat. de simboli€e amesr€c de consistenld ftagilitate. atenudrii actualesemnelor a sa.setnaiginde{te la pielealui ktttutoio ca aslasdse Si ca. insdrcioate dobindeSte $ortulpurtat ci varadebirbali s-abanalia! nu doarin statunilebalnearc.individul incearce.cldmru:tl i't rcrendtcii tst oglnzii din b. Body-buildi g-nl publicitatea afilele decinema. celdud. cei carefacj ogging alearga $i torsulseudevinvalod erotice din Coryulbtubatului.PrclifereMaatunci. esenti. sAtrAiascSo dezvoltare ln intimitate. l/remurile idenlilaltoin \tlldgela 4I cle. tipic faptulcI E care. $iin orag Omulcoolnuse sd zimbete. speciali$tii comunicarg contact. ceea le cerecelorlalli ce este.senzaliile celemai originale. rm devine fel deultimd cdderii. deline.. acesta mairestringe.ublrcitate de inseamnd. lndra:ne]te. ale devinsemnele insegi vitalitilii saualetinerelii.tiva sbinea ani.Conlinutul pe legdturii sociale modificd. hotuarele om$e.. sau careinvadeaza in (corpulhaltere-ego)estefiaducerca temeni depractic[ socialaa ironia.deacum.l4rilitatea. fon joasd.Clinique Formule Homme').La fel. darintotdeauna de cu cumdsuli giin modcontrolat. Bdrbatul. pd\ilegiaza de ca. structuria identitatii si slnversarnaici metaforal€ celebre lui Durklein. o s-aLt schimbat:era .etnt... Modelarea intimitE i ainlocuitcautarca convivialiralii anii'60.eapretindecontactul ceilalli. de bunestare de corporalA. <aali'e:e. ir in in in iubireqisolidaritate. Semnulnu e decit Fecat el reprezinti veNiunea $i minori asimbolului.nascaei. acum ci.O culturi este ansamblu sisteme un (Ldvi-Shauss).i linpul. auincetat stirneasci Picioarele bdrbatului pe in maitemesele arate public.de solidaritate. teuteS Sd curatdincap tondstiizi fii ((cleanr.DAVID LE BRETON ANTROPOLOGIACORPULUISI MODERNITATEA medile socializarc. a temenii relaliei contempomnmodiflcat narcisicd individualismului a dualiste omuluicucorpulsiu. inainte orice. noi acestei exigenl€ 152 153 .in bunistare. de .i $i olDuluicumediul.Corpulgolal femeii de in o valoare seduc$e publicitate. este acordindmereu se occidental. Societatea. cit de cu aceste valori pedsesc cimpulsocial. dezirNolturadeeleganti. lacosmetice de de la diete. maibunparteter cel pentru. explorarea sine. chiarptudltsuldegomaj.delajoggingla maraton. pudoare Parli alecorpuluisupuse fhrd de sau teama ridicol.de iubire.seimpunastdzi dificultate. cool.coper^a. a din inaintenecesitalii discreliei.peacest gol desens. ea inglobeazi cautarea senzafiinoi. dar pafiialgolit de sens.acesta inverseazi.sdtesimlibinein gi Propriul corp. tt vo.. de nusenai teme fiimic. celdura. cel celmaiaFopia!delegatul nai pefomant. din Omuldestins. cind individualismului mai sociald.devine cadru rut comod. tradilionaliadualisrrului afectaticorpului se Dar valoarca secolele XVI-XV incoace. E crileriile eroii<look>-ului.fAcea voce crema soliei. corpddofar se1nl1e dar cu elbmere'. Marjadeautonomie actorului a crette masuri. atunci cind i se intimplasd sLlbtilizeze cLt ceeace.Nu ecasimbolul. Se cu decontact. supmpru'terea cu deriturimaimultsau putinfomale. etalarea celormai eficiente semne. Locuri$imomente previzute acest produse in scop. entuziasme personale sociale.o ambianli$io prieire. Itier). intermediulcoryului seu($i intrucit prin corpulcoNtituieloculinsulialruph[ii). $i-aschimbat Si ti pil1da1 picioare. obiectalrnei im'estiriclescinde.organicitate"3. acesta tebuie sAdea Dar mai ' Simbolul constituiemateriapdma a atianJei sociale.tii occidentale din orn-corp.tie. lbr-ri$ dc de itale ul vrcodati sedlrclia la tfui de rczistenF.fird complexe".Corpuldevine fel departener in un cdruiai sepretindeceamai bundmizd.

/i loculJ5tizlulloretolJEeit\ t. uiti caracterul ce deo oglindire subiectului. a o Abantlonind socraiul.rr?er. corpuldevine oglindS.lirn ei. tot lmite rrentdcxplomte mai cereiseduclie meriti inhetimta. in deplinibucurie. cel auinsoFt aceasti schinbare sensibilitate. Coryulsedesprir1de sub siu. corpul lbneii devine musculos.tl posesiluea obiectfamiliar.pnstamfantezia. ridicat niveldeallerego. genn.dotati annele lenaiperloruatte ai ce flr ciudat. Jacques /'?rglntsDe. Atpects Sahlins.persoanicurol intregqi.). modemiatdauneiteme rolulpilotrlui.Paris.rg. ridicat rurgde unrri cuvintu] devine adesea revelator acest in sens: rtneod. la nult :propriul corp. iind la ln irnaginai.inpromovareacory$lui tilrp. indichdo veruilne de si pierderea trupuluiiunii detenn subiectul sepreocupe ind Tocn'rai absentS.l.a. liaglli$ilndurerati eroi Hoffr'nan. atitcorpul lui cu dobide$te multi jmpofianfi. ma$iniderdzSoi. 199.1.f. Pads. de develind adeplii su$inAtorii $i corpuluimusculos. Critiquede la sociobiologie.l97a : At pdtil de la science.. propriei indddcindri corpomle.Seuil.Gallinard. la rindul la Ior.itgr'r pee! adepli rort'}r. cA Jane Fordafiind exemplul maisenrniicativ.J:me Fondaerc. Corpul ca alter ego LaliAtacnzer cuplulul. mai pindlaa-iinvada cimpulpreocupirilor Pierderea importanlei subi€ctului fa. la sinitique et lesio. clipacindcodulsocialsepulverizeazl In incetin individualul corelat (corelaliainlocuind treptat cultura) sau cind atomizarca actodlor indicdexplozia nuclearA atins ce-a inimasocialitSlii occidentale. plaloniciene.condiliile ale sociaie istorice dezvoltnrii arfiprofunddiferite ti 5 Pentru criticna acesfor pebazageneticii. printr-untriunfalism al corprlui.careasimileazd in p6r1eoer. Senmele tradilionale masculinului feminhuluitindseseschimbe ele$j ale intre $i sdalimenteze androgha.7is uneicapilarizdri nesiirsit al imaginaml in De inheaga subiectului aflI. cnci sn line aceea negenetic. corpul penlm datlupexistenlei Secautio sociabilitale stur colpulcu deschizind sineun fel despaliudedialog.1982. seafirmi dinceio cemaimult. fantezia cipersonalitatea la \. Champ Testart.aceastajoaci Co1pulsetransfonna.tini organelor").Raportul dupa conltiinlei subiecrului corpul s-a cu sau modificat profl]rd. social.alecauei lirialrar fi pi eblestemata. un obiect care-l un te ci De modele7i r oie. cloDar$ deunimagindal aceluia$i. Femeile revendicidreptul fo4i piintri. netransmisibil. ca fiind contradictoriu : Rambo. a personali.arzenaggeg Braddock hibrizidemu$chi o1el. fu ceL prin sdu simulaclu. extazul corpului punctul atinge atunci de ircandescenli. dinjuul temelor (inteligenl4 fo4a fizicd. 155 .in silile deculturism degirnnasticd. ti locdepenoand.Jnullinui a solitalr_. Paris.in acelagi (nuoglindd celuilaltirn simbohrlui. asemene4 a se al afirmindcaracteml ereditar multor sociobiologice. ii Troy Dustet Xerorr a anthropologiqws. Rocky. timp cecorpulbdrbatuiui In ti dobindesti caracteristici sexrale.Clonanu va fi niciodali dublar€a cecompune ln ar variante incontlolabite inta tu joc in peioadaeducaliei. t.calenu epercepul $iaceasta.sindtatea. A aoryflmciioneazcaun echivalent ce cel Ceea corespunde Trecere la corp-obiectla corp subiect. discursul pentru srlriec persoand. AlPacino. geneticprezent flecare a.Arnold Schv. e spunca Lerjche. intcresant E de $i constatat rmii actori.vborgs. Marsch^11 Paris.eternul punere valoare. Seuil. Flamnarion..Corpul tema ce trumaieste destil in voiacAruia abandonezi. de maibineinaginaruluiclonei' serealizeaziaici.e disir du EAne. Kim6. individuleinyitatsa-$descopere gisen. a sale..)in ciudadezrnint'rilor calitdli o a geneticienilor irnagina!omuleste emanafie corpului inti$i'. alter ego un wr . Cu citsubiectul concenteazd se asupra insu$i.llri. identitatea subiectdui. R. altsine-lnsuqi. care coabiteaze deplind un cu se in ftatemjtate. 1980.Cf. intermedircodului prin aaceluia$i.1d. subsunat fonnagenei 4Deocamdatn. (Dustin centtarpe /ose/-r.cilernatogmfde deindoiala.ccdcd. deja $i Pamdigman'nqiniicorpul r€alizatiifi corarelo rolurileprefemte este in de Amold Schwazenagger Sylvester Stallone. Corpuldevine dublu.DA\ ID LF BRETON CORPUI-UI MODERN]TATEA ANTROPOLOC]A $I cinernatoglalillarnelicm '70.unuselea etc.. cicj preamult€ sale plus. oglindialiinleiin rcflectalea ci a cimpul propria-icopie. jndivicllrlci5tigat lultreponabile. in Individul devine aceluiaqi).o cloni perfectA. DeNiro. oglindi r latitl:ul dedhe bgo . alanilor cdzar. vialai[ ucerea supusa discrefiei ticeii (.tiilecaun colpul 154 pcnml o lolmi disponibild hanscendedu univeNir1perr nena cxtindere. 1992. potenial.asei'). c.ta in $ial situaintr-opozifiedlrald. deci narcisice. Elogede la teze o difftrcnce. Jaccard. etc. In acest de (chiara. veziL. mrpul privilegiat mediului facedinprimulun obiect al celeideadoua.hnaginarul contemporan subordoneazd vointei.

DAVID LE BItE']'ON

ANTROPOLOCIA PL]I-UI MODERNITATEA C]OR $1

srbieclSipoate. limjrA. la s:i,$i duci singLu avenhra pcrsoDala, caci, dindu-se tu1 oq elnu-ircur$temaipufirl drept alt (irliGfile roqte fre|sonalc. Corpuldisociat devine, imagindntlmodem, in d.runulcelmaiscurt perfruatingqea tr.uNformarea gi pe subiecntlui imaterial. care investeste il (u camc senzalir.nn e l i Mar6E. Si L nulneroase piacrrct psihologice revendicd uupulca rnatenal Lctapeutic. deosebirc vorbre, spre de iare ar lira inscqi apanajul psrlraralizcr. aeriuniia.upm Secere corpulri sb modifice_subiectul in caracterul $isd-isuprime siu indispozifiile sau reticenfele. Aclionindasupra blocajului articular muscular, sau se presuptme sesupnmd ci tensiunile personale' sereconCiliazd c6 omul cucopiliriasau existenta prezenti, cu sa evitindull exarnen con$iintii, de unparcurs psihologic redus la,,parolisn., dupl o expresie curenti a adeplilor acestor practict. cumspune Ala Zazie. accitLa Lrma din se adreseaza psihanaliTei orbefti. :..\ vorbe)ti, nu lacinilnic... dar FtLnd carrografie azonclor probleme. cu corpulindicapunctele tlebuie ce trans lorrnale pentru rezoJva hzlc a rvriuniJe psihologice. Incon$tientul ar fi rna terial u|ordesc ifrabilpentru specialistul .,arta in $i corpu i... lu care-$propune elibereze deaceastii se eul influen!6, simplugi rapid: ali umrl ,,Oricine fi, spLure dhtreei,daca dorili sdvldansfonnatl, incie.ti cucoryul'(P Salomon). Relafia duaucorFsubiect favodzeaza stabilirea prioritdlii deacest ordil, intrucit a aclionaasupra unuiaaxe neapdrat consecrnle asupra celuilalt.Unitatea petceouti subiectului maieste nu niciinalnte. dupa. nici PenorLowen, bioenergja subileste elcmenl ca prealabil.faprul,,schunb:arilepclsonalilare condilionare cd de sinr de schimMrile firncliifiziologicd.. face om unefecr comului de A din al siu duceladezvohar€a fanleziei unsimplumasaj rmsimpluexerciliu ce sau dj 5.spm[.'_e modifica islenla ex ins4i asubrecnrJui. .,Co4n_rl. spu.ne ryat9 G.Vigarello, devine masi ceftebuie rcdusi,grirrradi deincurciturice tebuierezolvate, necesitind intefleqiauneirniini fteille pentu agterge, a deplasa,corecta. a Visuluneiconvertiri subiecdlor, a rezultind dintr-o presiune mareriale tangibila" exercitaE asupm apare aceste lor. in $i gesuri care ru-grexpliciteazA oiciodafipre$pozitiile. Masilelecevorsa-atinga zooele hte.aceste ur corccFj sublintazilensiunile ce neobservate.6
oGeorges Vigarello,l,e /ahoratoirc.!es sciences ndines,in ,,Esprit.,t1r. h 62. februarie 982. I

A-1i schijlrba penh1l schn]tba corpul a-ti viata.,{mbrljilemodctn]litii sintlnaimodeste cele anii '70.Unexemplu decit din imorcsionart al acesre nnbari atltudine Jerry i sch de h Rrrhirr. auroral lucrirrr t. rrna Dn dintre maimariopere conFacltltudi cele ale americane anji '70.,,Voi din li unbdtrin deaceastd ferit amerinlare (cancer, cardiacd crizd etc.)... (deschide undulap inlesat llacoane cLrtii medicamqnte). de de M-ai1 $i angajat prelungirea ma,.<imundumtei in la a rnele vjatd, vitamine. de Iau seru mingrale. Mdninccereale miculdejun salatA prinz.Nu la la $i consum niciodatecame, alinente inga56. ocup ntcr care Mi decorpul meudeparce fi vorbadeo revolulie.Mdnincpentrua mdhini, nu ar dinpldcere. suplimente Iata pe nantrale care iaupenhu le echilib,rul meu general. Consumintle patruzeci cincizeci zi_IataMax Epl,ce gi pe proteJeazd impotriva accidentelor cardiace. Betacarothe extrasd din plante, carelntlsie imbltrinireacelulelor. alteleceimpjedicd Iatd dezvoltarca cancerului curili singele impuriteli.lati Ginseng, sau de ce-misporege energia mdpregltege gi pentru eforturile sportive. $i Iau !,rtamine precum acelea nr,iajutesddormnoaptea vitamine care din ti cornplexul Frurnos B.'' er<emplu banaliza,rii al actuale discursului a dralist : gestionarecorpuluipropriudeparci ar fi vorbadeo ma$ind, a de la care trebuie obfi randamentul se optim.Unitatea subiectului este descompusi modanalitic, tn pentru utilizacitnDi raionaltoate pardle a-i i pen o nulesa lru parasire. njtnicin Coryul examineazd unobiecr ) se ca de1]m rdsfAl, unpartener cdruifavoruritrebuie de ca ale cigigate, rm ca motordin care trebuie nu negltatE o partgpenhl bunafunqionare nici a ansamblului.Dieta reprezinti, intr-adever,o altd faFti a acestei intervenlii plastice asupm cecunoa$teaziun sa. succestot maimare pflninmulfireamagazinelorcare-i distribuiepmdusele : orientarea lranei dupd imperativele urmarirea rationalitilicarc modifice rmei ,,formei", se datele simbolice legate mas[,promovar€a de unornoi valoriprin produsele ,,bio" etc.
7 Da.ny Cohn-Bendit, paris. points -lvourt avons tant ainie ta Rdvol,lion Actuels, p.36.Transformare.a corpului tocutFaNformari' ii reD, in lum ezintir o etape destul banaliin evotulia dc multorvechi militanridin anii ,?d.in afara lu.'irir lui D. Cohn Bend;r. C. Las.h. . ahptcxc Narci::., ,, pa vezi 1p dz Lafont (trad. ameic.),1981. dtu

15 6

157

DAVID LE BRETON

ANTROPOLOGIACORPUIUI $I IVIODEITNIT,{TEA

corpulse asiuilev,r om:\ini dccafclfcbtuc cu Sub tbmi flcxibilat. o liberi,.tccs!e.lanonlekc Alteexernple: saaignja. ,,,1tetiela radicnlii pc pe llutnale ce seJbrtneazd hazartrigenului cdre| ]espiriin. d:i(leozd atnt.fietul ala rughteSle h[eamno sparccAotg,:lnisnntlse a " gelatinoase pentrll capsuleLe saucut11 ri1e2e;ae... fpublicimre roltul pet'lbnnatqdr, sLtplele, acesle ct,1'inlet Sau,, <conftfi, ,,Eradical"). (amu Iere\,e dicd l) n nd i apclrlinexc iv rocat anl ui dutomobiIeIot, h$ bLl dlrl ./rl{,er( n?t ialoak Jrrnin|i!. o.1'tnpentnt,pi,htud.s.?. ritt qiprin bunas infiecalczi " (p\blicitate penfti,,Clinique k!rc matectJbrmd fiabil de este in Formule Honme). Paradigrxr corpului $ pJin vitalitate aici. intetirute supravegheate cudmgoste. Obiect modciudat, amatiniibine cea trebuie stii seoblii celemaibune rezul€te. frumos. la care de sd ca intcrior,caun alter ego,i se ,,Corpul"fiind perceput un subiect vorb€$te, riingiiai, iaslifat, masat, e explomt un teritoriudistinctce ca c:ue sedusi.Corpuldevineo trebuiecuceritsaucao persoane trebuie proprietate prim ordin,obiect(saumai degraba subiect) tuturor al de investiliiloi(intr-adevtu, aici atenliilor, tutuoringrijirilor,al tutLuor al li pregitit viitorul), necesidnd bundintrefinere ,,capitalului" o a trebuie 'a corpoml formasimbolica sub sindrab,o -,prosperitate ,,capitalului" forma,/oot-ul. Trebuiese a seducfei.Trcbuiesi 1imerili tinerefea, a in lupticonha timpuluicelasd rurnepepiele,aoboselii, ,,kilogtamelor viEii plus'-trrbuie,,seteingrijes, tl', ,pdnuteneglijezi". Estetizarea sociale pe scbaz-eazd o punererafinati in sceni a corpului,pe o clegangia galie cereia care se.isipefte angoasa scmnclorfizicepe le afinneel, penfru face partener reticent, a timpuluicetrece. Trcbuie irnblizit acest din el un fel detovarS$ drufr agreabil. de continutul dualismului, a-irnodifica IEII Pasiunca corpului schimbh forma. tinde psihologizeze,,corpul Ea sI rna5ind", acAruiparadigmaii in mai urmeaziqiaiciinfluenla modmaimult sau putn ocult.Dareaii (sau traducea Corpul rnagini corpul disccat) schimblafectivitatea. cdmii,lesird subiectul deopafie valoare ca Dobila de desimbolizarea Fi neatins, ilusha el luarea in calcul mat$icpurA, sa ca carealreificat ii al dualizat. Corpulca d/telegonu schimbA nimicdesimbolizarea cu cirei obiecte corpul,inven, cl o dovede$te altd fonni, dar sub psihologizind un nateria, Iicind-ornailocuibild, adiugindu-i fel de 158

(supllrnenr snrbol). snpiirncnt su11ct dc de lllla\onzeaza inslalarea. La individrold, auruiinlocuitor reLr$ei celilalt. al cu Slnbolicasociali sc!!-tr tindc,acolo unde lipsc$te, lie inlocuitd psihologie. sd de Carenlele de imputate individualintr discurs un sens nraisint nu socialului,rezolvate ci psihologice, iarcorpulconstituie un,,senrnifi cantflotant' sau practici in de acestor translbnntui. Coryul inpodobe$te o se cu deosebit propice valoare propo4ionali uitaroa cudisprclul cirui obiect al direct cu sau perioade dualisrnului ernaipulincorptl-maqini(ceea a : era cealalte in (imine in modsubtil)$imaimult rezerva senzatii, seductie, de de ceel sd-i cea multiplicind c{reiatrebuie acorddm maimareimponanla Un se ritualizatda experienlele. lel deostentalie conjugdcu$tergerea corpului,carecontinud organizeze sd cimpulsocial.Un dualism personalizal anploare. ia Corpul in plus Dinnarlitic,omulare acelaSi aceleaSipou4ialitili corp, fzice,aceeaqi Timpdem enn, fodiderezistentlfaFdefictorii fluctuar4iaimediului. panea lumir, au pentru a inc6. ceamarmare in oamenii mers lr aslezl a.junge dintr-unloc in altul, aualergat, inotat,audepus au eforturiin producliazillicd de buluri necesare supravietuidicomunitSliilor. fEra occidentale, s-a nu Niciodata, irdoiald,aia caastizi in societSlile mobilitatea, rezistenla fizicaa omului. utilizatatitdepufinmotjljtatea, (stiess-ul)luat, lrgrvos a intimp,loculcon-$unului Energia fizic. Con$nnul (adicircswsele pasiv4 proprie corlului)devirc inutilizabilS, forta omului muscularainlocuiti deenergia e inepuizabild firnizati dedispozitivele (mersul, Tehnicile corpului, chiarcelemaielementare tehnologice. ginusintdecitpa4ialsolicitate viala in alergatul, inotuletc.), inapoi dau practic, in etc. cotidiand, mpofiulcumunc4in deplasari Nu semaiface, baiein riuri sauin lacuri(decitin pulinelocuri auto zate),nu semai ($i pejos, sau sau folose$te deloc rarbicicleta nu fird pericol) mersul penfuaajrm-g€servicju penhu deplasare,ciuda in aglomeratiei la sau orice omuluidin '50sau anii chiardin anii urbane etc.Inacestsens, corpul '60erainfinitmaiprezent conttjinla resursele muscularc in sa, sale se

159

DAVID LE RRITON

ANTROPOLOGIA CORPLJLLJT MOT)]]RNITATIA $]

sciidatul. atlau ruaiir ceDrr-LLivietii colidiene. Mcrsulpc bicicletn. ios. de saupersonalar acdvilalile 1-lzice demurcasau vialadomestlcl legate perioadi. noliunea ancorarea ir In Jiworizau corpomli existen,lei.acea glcu tin1p, de,.revenire" lacorpar li pirutdeplasari, deinleles.lntre a in sa sd intr-adcvAr, iarea anga fizicat omLilui exislenta nuaincetat scadir. pafteinalielabilea omuluie socializaii sti]Ltl in Aceasta $tergerii, a diminuati, chiaiascLlnsi. Dimensiunea sensibile fizic.1 existentei $i pe ce mediul tehnic. unanetindesaldmini in pedsire, mistrrd seextinde posibile corpului, princarc cele subiectul creeazi Activitdlile ale a intensitatea relaliei culumea, cuno;tinld calitateaceeacel sale ia de personalS, sdseatrofiezc. identitatea tind inconjoari$iigi shuctureaz-A Membru plusalomului, in Corpr dinmodemitate seamdnh vestigiucurm (autornobile, pecareprot€zele tehnice televiziune, scari$itroftlare ascensoare, aparate toate de felurile.. .) nuaureutitsil suprime rulante, un de se modemitatea, integral. un rest, ireductibil, care izbegte Est€ partea cu din Corpuldevinecuatitmai grcudeasumat cit serestringe Dar activiti{rlor fizice activitdtile propdiasupmmediului. reducerea sale Ea nu asupra existen.tei subiectului. ii senzoriale e lipsitddeefecte 5i viziurea despre lume,ii limiteazi cimpul deacliuneasupra $tirbeste sentimentul consisten!5 eului, ii sl5begte de al realului,diminueazd aceasdercziune, cunoa$terea dircctda lucrurilor,daci nu seopre$te prinactivitEfi compensalie, o de special destinate favorizezerccucerirc sa vjelii cotidiene. sau fuicd aomului,darlamargioea cinetica, senzorialS gi prin neincetati Atrofiere motilitStii amobiliE.tii a omufui recurgerea a locuinlelor, fulclionalizare a la autourobil. Reducere suprafelei deplaserii rapide teama a-i din de acaselor, necesitatea camerelorqi e al1ii. corpul, maiadesea,fteitcaun cel deranjape invialasocial5, decit cao de sau obstacol, sulsa neNozitate deoboseald, cao bucurie ActivitSlile subiectului ca rmei muzicisenzoriale. sau ascultarea posibile nervoasldecitenergie corporala. unde De consumimaimulti energie flz comund astizide,,oboseali buni" (legatideactivitdlile ice)$i ideea rea"(legatd consumul de nelvos). de,,oboseali afectate hoinireliiin oraqe, vechile cartiere, tlotuade devin, Locurile pentruplimbare, structurile de-alungultimpului,maipulinprimitoare se imperativelor circulagiei magina. cu Reducerea spaliului urbare suplur 160

irllesate ora$clor. rcivitililof in centt'ele demerspcjos. (hncentrarea la dellr$c. cc contribuie piYateatfccitorulllidedtmul siu personAlde jnltrativului aionim a1 pietonalc uncicirculil-tii d lncrspentnr I srDune ascat lindesi inlocur dinft-unloc in ahLrl Deplasarca func,tiorald fapide. (cLl ceea nu rilninc ce lfud indoial6), duminicilor, hoindreala exceplia qi liri urmin asuprapliceii senzoriale cinetice. dcja P CLLo inn.]ide rernarcabil4 Virilio, in anii '70. a perceput aceasti sub]iniindmai alesin slibire a activitdlilor propriu-zisfizice aleol1rr"Llni, urbanizatidcvineo omenireaqezati".ln alara cemAstud ,,omenirea celorciliva pati pind la ma;ine, majodtateaactonlor staupescauntoa6 funcliilor ziua.Virilio a definit corectdilema ce aparedin subevaluarea omului, mai alcsin planulelaboririi uneiidentititl corpomlein existenta in individul locuie$te in pcrsonale. ,,inaintedealocuiin cartieq casd. greutate,de cu propriul corp, stabileqte el raportun de mase,de permit etc. dimensiuni,dedeschidere Mobilifttea 9i motilitatca-corpului eului.lncetinilea,chiar perccpliilorindispensabile srruct-lrarii imbogrtirea la dinamici vehiculde, stabilirea rnaximun a atitudinilor abolireaac€stei gi a componarnentelor,insearmd a perturba grav persoanagi a-i leza facultifile de intervenfiein real.'' Modemitatea a reduscontinentul corp. Tocmaj pentru ce acestaa dm el sI incetat ie cenfiulmdiantal subiecnrlui, apierduteser\tialul puterea e care-ldelimiteaz lumii, iar practicilesaudiscursudle asupra sadeac.tirure obifluiti avietli, cAesteabsent miscarea din Pcntu iauaceastiamploare. pe el devineobiectul unei preocupdriconstante caresegefeaza o pia!6 la Practicilecolpomle sesitueaze o oonsiderabiliqi noi mize siDrbolice. antopologicl a luptei impotriva hterseclieundeseintilnescnecesitatea (fonnelc,fonrE, tineretea, fagncntirii resimlitein sjne$ijocul senmelor sAl[tateaetc.),ce adaugl alegeriiunciactivit5li fizice tul supliment nu socialdecisiv.DacAactorulse,,elibercazi"in acestepractici, o facedoar din iniliativa sa,ambianlaunuimomentil incita s-o face dupe anumitemetode,dar el sedamiette cu atit mai mult devotament personalcu cit simte €l insu$inevoiade a lupta irnpotriva problemclor, energiei salecorporale. pc careile provoacd neutilizarea
3 PaulVirilio,6rrd; sr//'tnsicwite du teffitane,Patis, Siock, 1976,p.269

161

in stilul devia. provizoriula granila dintl. in cei Investegtepropria infinitmainult decit ce-o leglturii sociale. dualism punecorpul un ce uneiatinrdili relaxate totodata.td. dDcela ciutareauneiactivititi fizice Ea re$rlate. iube$te persoane o iubesc. ru. suplelea. gi Solicit5rile pfcocupari.senzoialiritii sale. sale omuliJdividual.Fiecareactor. rezistenta. Jean Baudrillrrd analizat a in de s-a Din loc al stleranitilii.\.DAVID LE BRETON Da1nu poateexista. in valoaretl corect rcvirimentul actual narcisismului.itali6rii.ciruia ii confera prezenli. Preoc||parea crcscjldcpenm sanilale)i penlru profilexieduce.rift)ului devia. valod cardmale publicittuii. iiJrutapune iovesdte.Darnusingura. tlllor ielerc rcsc sjlTlilarc. puse in socializea7n Citeva unpcmti\. tonalitate de tJ.o pr(oclrp.dvelseazd rez rocesociabilitateaoccidentald. in diferenFal guprlnle-sociale de :i. ce-i Elbftde a ferunlicao identitate pcrsonali fta$nentrti intr-o societate fragmcntantd. determinlacroriisaacorde atmdespo ta corpului Ea o Iot hranei. intereseazd penfiu E unadin|ansello a modem reprezin6 ideologie corpului.. Sculirndindu ir oglmda buni$erii $ial seducliei pe$onale. paradoxal. $ i de aici rezula o utilizare de sinece vizeazdrestaumrea rmui ecbilibtudisfiussaugreudemen. rnorcdutari provizorii.oluntare.ue :. eadc c r'csrrirr nold conclrner lnn occidentalc paneadecamesidesenzorialirate hpsetre. rnai decit supunerea multsau (l narcisicd pulin fericitdfaldde o shuctura semne.indilcrenlcle dc o utilizarca datd acest. oe asemene4 dezvoltarea practicifizice (ogging. ANTROPOLOCIA(IORPLJI-Lll MODi:ll{NITATtrA SI De la insesizabilul lumii mod€rnela sesizabilul corpului Individualizarea accentuald cunoa$tem nuconstituie ce-o astbzi deloc semnul eliberiri sr-rbiectului gisqtehgopriile resunte wd a carc mjjloacele uneigestioniriautonome existenlei Scufundarea unjversul a salc.fiind scutitde un angajament propria mai individualitatg denni Personalitatea narcisiciiqi corsiderd astfel. lr. putcrnic valoar!. exercita ce simboIcA. puterede atracfie al obiect este.undiscus.e ant|opologici schlmbi nattifa o multlDedc{cbri risipilr. degrabd propriaimagire. sintpmcticigidiscursuri auloc subcontolul diflu al uneigame ce de !€loriimpdni$ile comun tolodara.numette ambianli socialului. a devenite Freud scris aceasiitema rltul estc. p)ecarea de$eftri .. dinelmrentcle o El o a ale debaza nitologiiloractuale.dimpotriva.manipulat" diftecine?)..o pozifie independerltr. iisep:uabiJ onr.l de fonei. obiceiurile aljmentare. la privat. t 62 163 . imp:rrtifiodun priltr-uncorlsLur conundesemnc$idevaion. decit o socialS mai formatenden(iale degraba o dominare. anumitor locuri(itlid).Fobeledemaraton de cu la sau schinordic duse pini la capdt ciuda jogging-ul in oboselii.. forma. categorii deosebjta.. plinrbarea la de bolnavilor deinim6 ctc.at senlirnentul mai fimi iqivede.premierc. sc Se a consided ce boalagise$te. vidual.corpLll la tiiud lltcrcuarcr.m inhe ritrnul modemitit-iisiritnudle personale.Semnele zboariin efemer impingoDrul o darcasubiccl fi se unde cleoaza cautare r€innoitifiri incetare.jongleazicumultimea semne de oferitede pialabun rilor deconsuqdemass-media publicitate. in interiordindorinla senzalii de insolite. nraidesrabd alt E o unlzare Llesrre.'in sauin ghefuriin ciutareaavennlriisaua unei .. gusful conliuntdrii elementele limitelepropdi. depaftedeu]ilctorii intr-ocornunilatc a solidaricu sjnbolului. rclalia din decitanturajul dareanuseexclude. sistel1l sensuifjdc valoriputernic dc aceln$i dcstl]r. corp.condiliile favorabileevolutiei sale.utalic O ca[c.. ale Aceste milolo!ru Inodeme lonfci ruSte va califiili legate condtlia de fizici.coiectivgiindicareseopre$te subiectului compromilitorcu ceilalfi. a ciutarea li qi. instaleMi o reprczentsre bolii mai pulin fatali. specincd anumitor Ne alci modemitilii. dmaccclt$r actoi calegoic sociali..).senitatea. seduclia. c4 in rrod necesar..Se $tie. narcisi$nul supunindu-se deliberatd uneiculmia senzaliei a seducliei..intensitate (ird?). : tinerelea.vjclenie de o Narcisismul constituie. al al prolilircazi iujurulLuror aliludint. acesta transfonnat instrument control (de ales unei ci. pe in ceilallirnaidegrabi risipesc cadrul o energie care pe pagini clasice.te. \.liber" in apdsarca social. Narcisisnul modemidlii maiintii. asupra Ea &agostea cArai celorlalti.. in uni\ersL saupersonalsiin l nctiedepoziliasasociali. astaLzi a inilial.sponsorizati. satL deinteres ea. in il iglenavielii etc.cvcnir'c cot?.. zilnicsau petrecub orele sapGminal sel degimnasticA in pentru menfinerea formei.

sentimentulurei cor. aclorllor si con\reargi pmctici.Enuntare la persodna inlil3 poveslintnirologice.1 165 . e conptoic de Norcisse. dar ti a sen]nelotfizice.ilia i I nu subiecn ui in cadrul legdturii sociale. un1])oDtent orrctice caaleserrlc la clil. Corpuldevine pa4ial..'J modcit mri DroDrii. duDi rrnc. straturile Nu 16. Lipovefski. 'Jcra s!. illspfc obiectc.traducindu-seprintr-o insumare desemne.. el este$irczultatulunej acliuni asupra sinelui. ANTROPOLOGI+c()RPIJLUi SI IvIODERNITATEA Spre alnbiilula molr]ent [ntli cc il nlitologiilol constituie asolicitarnlor. p. exemplu.l .4tiinie suvomrc. a atitudinilor.. fi. artelactul unei decit uneidorinle mai sens.gi mai ales dc la el.lboliEte etta n. .conomic corpul setNiui 9ivalorilor.chiardacdproducepldccre. Galiimard. pu.e faptul cAlegcavalorii ii cont.Laffort (1979.o exaltaredirijati 9i funclionalda lirmuselii 9i a schimbului desemne.pais..cadareauneipersonaliziri arclatieicu lumoaprin scoaterea iali a semneloa in vestimcntare.abucurieila ginduJtrmpului caretrcce. de din o nu *cial5 aonrului ealtceuidecit gansajucata infnitatea conbina{ii lc poate omulutisepoalemultiplicdde Etbmcrul dornnjasuprc oosibile. Paris. fiind ambele nenumexate' din.lpleac:r doardc lapo.oleazefllnclionarea..)ft.cindprEgnanta ambianleisociale mai este nu perceputlcaatue. Libidoulnarcisic itldlnc$rc semnelc s6cialc iuenricr ale latidesme5iqileaproprie.maipu. dc deosebirecat?ctenil s'u moderrr dechipul sclxmbator alnarcisisnultti Crlalalt Diuadox line de unui sale cle cnnrziirstnclc proljzoriice-idallaspectul vesljar teaml obiecte practicisau ei e Libidoul nalcisic fragnentat.r i I)AVID T-]j BRIiION ailbiante socialc. inviluieselectiv unul iimboltc. t Jean Baudrillard. elseproiecteaze mai o r"rnde conslrujesle se provuorie panop)ia din reinnoil6 ftra incelarc rddicini. Id nouve e sensibilitidniricaitrc. modem cc-i tczervi inepuizabila asigurinarcisisnului metafbrd. 1979.'J fropnu molnmldllAcliuncaselrmtLlulprn ctl o cille dcia ducc nrvesre cor15llrui6. el sdu traduceficfuDea unci alegeripenionalizate. trad din americ. d CJnografr nicjodalairDndeteaposibilului neepuizind socialla indrradual.tin rmeibucurii5i de personala ca a Daci exisi[ o gestionarecorpului proprietate fluctualiica$iBursaValorile acelora$i se aceasia supune cdte subiect. scpare.ndrcisismut eticaproteslaD6 cA este atimpurilormodce".cindnulace altce\radecit sesupunA si soD)atulor unuj cilnp social. ui. lire identitateirdividuah.mai intimitatea uhd numnstjtuie subrhnla cd-'i crede rcaproprie desore rndi\'idul care in declanlat eldeambianta E redarea povestiri. sociiti .din anreric. diSc Fiecarc unreazi lmpulsurilcjocului iDterior excrcitareaunei siu ca libeniri. $i mai alesa acesroru. Baudrillard. Narcisismul modem traducefaptr."' Narcisisrm dc astlzi nu reprezintA indiciul unei abandonari voia in lenei.Paradoxul consti in faptul cAFoduce sociabilitate. nge Callimafd.lk |idc. Ld 1985. al ' oarecLm-narcisismultlilradilional atemporal. rdmasa. l.Ceea cc dislinge acestnaacisislnde cei tmdrtronal. . Gilles Sennett "' Ricl]ald Dergepnri h a spune . 172Veziii Richard Sennelt.ursuni(lentice. ci{i lirSe$tecfinpul deinfluend in stbraceamai intimd a subiectuldr0.tzal celeimai brmeadaptiri posibilela semnele valorizate aleunei epoci.rlparadoxalal unei distantefald de sineinsugi.paris.inacesr inrczervageneroasa scop. el convcrte$tesubiectul in opemtor care f. face corpului parte Categorii sociale relativ o Comulreprezinta mizi simbolicipentrucatego i sociale ar muncitoarc fi rumlesau cA de precise. inceteaziindatasdfie astfelsub sisuredintr-un moment.Este nn narcisism dirijat. Llcaura.Les tyan iesde I intimilJ. suhieillllcnllnla mlonirliile o f\e in de sdu l rlcnnll Iincdecapicltatca a orgxni.Seuil(1974. ).trad. I 98I . i1 acest maimultalunuiimperahv' al mult aluneigriji.. alcirui impacl asupmsa nu-l cunoatte.impul social.rcedin existenla djn corpulsiu un eclanundcsdseorganizeze scnnlele $i in modhvorabil. al unui calcul.). Paris. constataJ. 1976. efemeri$ansanarcisismt eteroged" cigi ancoEreapivilegiaq alura modificaredc ambiantalnla aici-estedea-siieinnoi datele fiecare penfiu exstenla ca un reprezintd continenl corpul de depc-ndentideologii. Narcisi$nul modemesteo placerece-!i gise$tedesavir$irea in sentrnenfirldili. fluctualiei noi valorilor : inperioada in"fluen1a ficfiunea Pe decit rluare mul6 consistenli unecran. qi de la scntimentulintim asociatacestei ci poziqii. dcspre carearn volbit Dui sus. vezi ii CtuistopherLasch. i9i de rnaterialele bazl decarctoli dispunEl maipuqin creeazi oerionai C-orpul sociologicmultpodusde€ainmod fiin4 in final.u obiectul mai $i Ar unuimoment.

tocrraiin dezamoNarea sau pdn dialog.in geleral .eBreton.i.straniu' participanlilor in corpului heceprin supunerea desine.tillere. 1or". lD. .pbosealdsdnitoasA. doarelnofiile$i scnzaliile unde undeconteaza Si h caretoli sint egali. esenli. prin rccunoatterea asupra bro$ri. lui JeanClaude Ragache sau Jeau-Mrchel Faure.subiect sepresupune sepicepe".aincrederii. rn r . nmraton saujoggmg vorregasr se aceteaii calegorii sociale.'ln e r le .sd explodezi : Eliane Perrin arati cd noile practici corporalede inspiralie californiani (exprinure corpomli. i991.ti r r l iJe ( cicate. I 166 16'7 .ill replicd.. ti. de incertitlrdineapracticiJorprofesionale.a consurnului energle a o cSutare ccnvivialitEtii. caregonrle rar irrclr c si privilegieze . rcaslerltidccitpelbmta. printr-o seriede exercitii..DAVII) LE BT{]]]'ON lb ftc aleclate acest dc entll7iasnl de lucrufile latd lcgnle cory. de tAite dc cei dirljur. veziadicolele OlivierBessy.ioca rmortehrici alecorpuluideosebite lbnneaza esenla munciilor. prezentare expedenle Iucriride popularizare.jau totul asupm in plasate pennanent cenmrltersir.e p r lrc!. cuvintuluialtcuiva propriuluicorpfec.ihologi..mici intreprinzetori)...prin crmo$intelesalc. Categorii atente$i la s5netate. fel deparantezl un chiar inte\zisa.Ele sint in contactcu comul lor.\cLt.forma" ti aspectulplScut. Oboseala acumulatdde-a Lngul zileinu prealasi. locmdr ceea caufa.un cadruneutru. enquite srr lesnotte espd itluet . lndellirtarea unor aseneneapaacticisauprodusedesistemu I lor dereferjntE. Acestecategorii aici o fonna de ghidare. )' t t r( ' ie rf d l\ i.veziDavidt. . intr-rrn con.Espril".te aspect plicut.rparilia pasrr. uneicaipeffir a sc6pa corporale Cautare. mai icaL tie a pcflranente oricilruifapoflsocialdgresjv. I n p lu . Sint.. moduiILrdlc... ghideazi LrElirDePenin. asupravic.A ANTROPOI. r' ri pt(d soclalc desf.ul1loc iochis.o.tii persoDal existi inh. e.in afaralu1l'tii.mpofiulcu nunca Ie expune rr Pentru gimnasticisauschiulnordic. c . isten mcdicrli. ll . ceeace duceIa .ti I rt .urn lzrc pernanenr. Mdtaiiid.s n .anu te simlibinein propria chef.OGIA si le ill celei agresi\'rtAtii rrai directc.i profesiunimarcate o responsabilitate de concreta fata de ceilalti grrofesori. nsqrc.citite in bro$uridereferintd. mai infi.li p e t . sociale exercitij de citre responsabilulstagiului etc ).timpul cetrcbuieseli seconsacr le f'ac e mai putin falniliare acestor categodisociale. .disclrlie vorbirc. profesiuniliberale. piele". tie . puteaextedorizaaSreslvitatea alte funne dccit celeobjtnLlire I sLrb si-ar penhxcategorji sociale qi Timp derespiraFe dereconciliere cuvintuf'12relagionale care. Despre.ci t.rp 1987.senzaliile sauefectele fizice sint descrisede de animator.rlceu l .urilor 5i a prin semne tangibile. C?r/es cotvs.dupl limpuldclucm.la a avea . 124. avizali il deja penoul adeptLabjrinhrlsetransfonniin traiectorie baliT-ati.rs p. adiceo oboseald musculari ti nu dilirzd in corp. Le du nurndr specirl. gust[] unui regazcaresAangajeze nou resursele din energeticc ale corpului. Dlearuvca sau tendinlr si s( i l r ..preocupate sebansforme nervoast.eaproprierea" cunostinlele. !i . Caci. costullor.cxplicrlic. la prevenirea imbolndvirii.. acrivit. vremcce protesitlneillnlctzice agrcsivitlte Cci al ciror lol consti cea lnanilistc. pe gi angajarea un dnrm dejaparcursdeallii (mafturii din reviste.rlilorcu tscuri.Eleargisrill e social[ abolitar. a lipseideactivirare fizicd in exercitareaprofesiunii lorr I. a(istenlt 1i sociali.o supunerein lbla unei autoriteli cu r€g5sesc unui labinnt in carcsintobiqnuite iistitt{iile lor Corpulseoferi in maniem doardc acela a cerui cheiesubiectula pierduro..p. nou\etage sport. cind te incredinlezi O descircarea teDsirmilor cilltarca cd care lurui. in icestea sint sEltLrlrle rnedilt celeprivilepate.a$teptate utilizalori intr-o de Descoperirea sinesauacgLurea ambiaflti a clrei pregrc4i ii invdluie. ce la catggoriilesocialecaresolicite cel mai mult asemenea practicisall iiser}]enei ptodusc oflenlate asupra corpuluj. fata cuvinhrlui unui maesml dispus s5-SiimpSnd$eascd inainte de a fi incercate.profesiunile liberale.preocupate seoboseasci sd penm a regisi o vitalitateslibili din calzaimobilit4ii.sc.. eaputindu-i fi restituiid firul Ariadnei Utilizatorii sint care.Stiesi deruleze unui subconducerca amllator care senzaliile exploreze atunciinvitali se-$i cei $tie deja ce trebuie simlit $i in ce moment De asemenca. e cldr superioare.Pans. CORPULU]$I N'IODERNIT.{I'F.oboseala acumulatiir timpul muncii intr-o .arpotcttes dti ap. e J . strigdtprimal etc. de ( ir A:.. adesea greude asumat! propice contestirilot interiorizirii conflictului.:t$oariactivitate ce o llzici : consunLlmuscular Duncrca I si in.r. din. rcticenla undeorice praotici corpului situalie o a1c noilc protector.)i$i recrutcaz d adeptiidin categoriilesocialepecare..fird consecinte de a cdldurii. gestalq bioenergie..

locuI di lerenlei tine al Sriluldualisl Inodemit5tii deirnperatiru! dcceilalfi.dea gterge alteritatea inercnti conditiei umane ceabanald insatisfacljilor : a cotidiene.prin medierea unui a in sociale. 5i 13 uman'dara 3 nu . Muncaasupra senzatiilor.undesepun divizat de sentimentlui identitatepe$onal5' deritnuile lalocfrasmentele -Prinpun€rea ordine in sens sinelui.O mrmcd riguoase asupra sinelui trebriesi favorizeze aducerea hmind la a contrnenhrlui lisat in paragini. colpul.Undeva nedesdvir5it'' o secretului traflotanti.Irconftielltu] de (bioenergie.an relaFe de fada i cusinesediscerne greq caqirela.lr 168 care acolprLlui. a risipire neteplinit{ii legte decondilia idotitatea incoSrienn{ude se loctrl ComUaevine unde neagl subicctutui. din dupi fanzitul prinCalifomia. Ducindulipcrcepria leldcgmd rl sirnbolicr... Imaginarul socialfaceatuncidin corp fon{atoare. obic.gestalt voinli ti demunci de nodunea unde Drimea/a de este in Corpul.consumatc $i mutchilor' soliditatea de de angoaseidifilze aexista..cl seprcsupule dc cste de adcdne un secrct. sintsusirNte o psihologie pdmal. acesimaginar. Brohm)(pamdox uneiformuleri (l . cu sau este p n recurgerea tehniciprecise. ale spre ajunge centnrl larevelatii a in lor pentru cdrorenuntare lipseste a nlt decir Ariadnei. Aici trebujeaplicat balsarnul. sale al rupturir si ar de sasemodelezc parcE fi unaltul' subiectul c. absen!5' de putcrea risipeascapericolele sd avea a concretAcorpului (Rilke). cu si-!i Ahs€nta Dunmezcu lui pelmiteciutarea tmeiscintei divinin noaptea de coipului. distins om. Corpulfiind loculrupnrii. anatomistutui" Starobinski) risipitddevintul (J.-i. infl[gltatedcundualisnl subracent. strigit confmufirl Ele noi deaceste practici. c5rorgaleriipott masrratc. o supmfala proiecfe. cu de contrazisd dearidiffiea paradigrni ofcialaareprcentari $iinFi biomedicale.ale. itnpingc lizaL de de in corpul obiecl sculptal. intrucit e\ identa anaromicii sa complixiririipe $ifuiologicinrrrispunde carc omulo poate simliin el. corpllui. de importanlacrescinde provizodului in incertitudinea chid incontrolabil' ins€sizabil. rmagrnea occidentaldcorpului contribuit a-lface a a la enigmatic.DAVID LE BRETON ANTROPOLOGIACORPULUI$I N'IODERNITATE4 Secretul corpului Pcnttu in reprczelltirilc ce. In(h\ 1l golului umplerea tocnuiprincorpscincearcd viseazi s-oregiscasci. pebaza noiafrmdriacogitotthti' urei se subiecului creeazi se Aceastecdutarenelini$titaSi vegnicrelansatzi leagede a timpului. qi .). i seacordiprivilegiulrcconcilierii. producindu-Si icc.Cor?ul flinte" etc. Acliuneaasupra corpuluitraduce voinladea umpledistanla htr€ tlup $i conttiinl5. firul Fxellinateaanitomicicconsidcrat insointul nunul mdtetulor. decitderepr tare dedjsc ). . de fie etc.corpulfiiod ganga caresepoate din extmge dianantrrl.Ir4elancolia e imaginanrtui. maremlsuri' modulcrunva fi luati in seama o numaieste valoare perceput ceilalfi. ruptura. recurgerea tradi$esoterice muh sairma punn sau la i mai fondate legitimeazd cdutarea auruluiascuns shdfundurile in cernii.. inlttimtt 5idepersona convenindu-si in De talentuls5ud.civi1iza1ie al dualiste pentu anumireconcilierea visati a omuluicu corDul cenutine siu. i respirdtiei. fieii edulcoreaze dm derivatd cogilo. ascunde a labirinturitainice.rlu laun zero r. arfi penertitidesocial naturiibLurc uici lleg. fondeze sd o acorpului" M.T€inl recurertn nigctrii potenfialului cerei ideee asttzibaDalizati 169 .unde eTen )i urs refulnrea atsenta fi risipjte. De diviurca Fa\ ceaboletle umani. $i cele ca aleincongtientului. amitcdrjj. intli in existenlicao fiinIi ncdcs5\'irtita. occidentale. alpozitivitdlji. condilia daiosteneala. a o facedepinde.tia o bogdlie senzalii.prinpozitivitatea in . nesatisficut reprezentarea aunuicorpac. anuleze la sf. e0tln( inJrsnnctii rn rlti al Loc I rritei. loculposibilal tran^sparenfei. Cindtotuldevine occidenahsocietatea scade' ex familie. Dcunde cusocialt si cultualul propriaexiste4din interacliunea incetare iuri o asigurd protectie imaginate' de Podoaba sertne. omulcau6si disipeze angoase provoaciimpliadivinuluiin or4 vizeazlo duce ccaanedesdvir$irii.Cdutarea o sdu. parcd ilnpotriva ar tohnicialecorpLrlui anumeroase cunoastcrea cei maibuni linut' sau de legate liagilitate.lsirn tcma rerLLcenti'' sicrrctreburc pecrre i clcarn( idtl. psihologie O $i lmplicid avoinleiaplicatA disciplina creativitate suscsptibile.r!lel.sepresupun€ tnrpulpoafte misterApelul cd un larcprczmtirisau tehnicialecorpului la venite Orient.cindsigumnla isten(iald in cu relana cel5lalt cuplu5iin e I me ca rdrnlhe unicacenirud tsupuin care prinsomul. actiunir. imblinzege incon$tientulpulsionatul.

Dusepoat6 sA servideorganul alt?idate lezat. se prin rematrierile neincetate sensSi de valoarece marcheazd de modemitatea celelalte maipulinprezente.launactor redus el la .DAVID LF. Dupi o leziunc. solidad (pecelAlalt versant) pasiunea cu corpului.de medictni'Ddrun asemenea liprLri tare. Mead)../ defJne reglunea c. * . ."1 -*"i"'a"""" de -". rurei unei a suferir4e dincoloderefacerca.Investirea propriulcorptraln in duce absenla celorlal$.dar care.durcrea uoic in fEre ca mediator susceptibil dcteminerecunoagterea sI existentei decete sale ceila4i$isi pdstreze.g" baza cnza analizate trcbuie paralela".prin somatizare.au Lrl allcr de de i chiar..lineretri cu proclamate voce chiar Valoriprivilegiate' i . pentruel insugi."uft entuTlasm -"i ale""u "itufititii).''iaticabazaiociali' nedicala rT I tt . al Sinishoza marcheazi negahwlexact acestei al ludicelacorp.cultul"modern corpului. p9fltu aface corpul auzitio revendicare existenEi. se cele cind cantoneazd o pur. au injoc. Ll tir de orgatuzild setnne.a'"i"" : ln p"n"i*.ultallntatism. dezviluienici o afecfiune pe nu organici. pur desocializat) persistcnla nepldceri. sinisffoza marcheazdsubicctul dinmediul dcoriliDelia 1bl la scos sdLr rlebirebolnar fmnce. tehnicitate. inrrmediulsernielor d o prin consumului mal sa4 rau. suferinti_ in imigrantul of€re iti stnptomelemedicineispqanta afi rccrmoscut in de ca subiecg acolo unde celelalte tentative eguat..iirir'.ri. Sinishoza este. Clinica imigrangilor in evidenlaparologie inpnnrlfi aceeaJi apus o ce recmgere colp. ceial instituli..al condir."-r iiii""i.tia corpuluiseu.t*" ila. inversat dar cinde vorbade.individlll actidtcazd silnbolic asupra lull]iidm. identitate altfelnu ar mai o care avea sens. loc si ploducd ia in phcere. Vindecat.entttlui soreomcfictenraltordin.l*eaza alripaneIesirtmi'*" ::':::]1"^:1"""'^'1"\enoa(aoc a\t'ri o (teslere . sinistroza. sdstie.ijsociale modernibtrrcaurind de le pi ale conLacruJ pnntr-oaducere fa. )lre cel insdrudei reactiilc -at. ornulrnodemiti.l. inccarca $iproduci unde sa identjtatea selbci sociahDeDtc $isi recunoscul. Totu$i. Atuncicld identitltea peEonald afli in discutie.genercaz:i o suferinlir.(Margaret :aresegbr{nuiqtesatriiasca fiagjlitate."iJal. subiectul contilui si simta duere vag5. recunoatterea cind sint cind desine ridici probleme. dincorpul unfeldesemnal recuoaglere. ti simplu.uiotii sat"""teala. oboali. Fopriul corpii asiguticontactul existenta 170 CaPitolul9 Dtr MEDICINA$I T1PURI MEDICINA: ASUPRACORPULUI DE LA O CONCEPTIE ONIULUI LA CONCEPTIIASUPRA InYefltar l numjtep$dlele la noastretiptri denledlcina inzilele Recurgerea lt lormele iot ce de ao-anna valoriascendmte orSani/eizh md mu raduce d€cor?' fala r""lri*t!i o"-^*f .reveniri" insusi. fi i" 'niiii* 'a"a"re i paclmqsi selndlepte dctermina medtcal *. in Iradr!ii: ed in'egisrrea''a in institulia descrrise graliebrefei . altdanalizd € O decitceatehnicd aratd ci subiectul sufere vialafi c[-ti utilizeazd. 'n.prganici".i". BRETON l cor-ppecarc l disocrazaiil-ltra slirntitinecran.-"ti.vorba de E dea fcce insine scriere. intr-adever. -"?"irirti dcslre luiR inmdnrera BJnhes calificarivele 'u o' *iil**'r"r"ee altelcallemrtrve' de tardlele acerre se care impoporoneaza tipurr medictna erc nahraledilmle'entprnce blinde. Examenele medicale mai aprofundatc. "' ajung 5i logicisociale culrurale caror pe En* u in1"t. atomi. orand. insesizabilul face snu de in lunii. rlmine.imigrat tirnp. . suferinla prezentA.ue lcgat.aceslor le c socia inmltene intrcsollciliir ri"" a*rf"l lolmaimare Se c5 medicale. .driprulIasanatarc. acest in sens. descoperi unmecanism Se aici antropologic.. traverseazi ce modemitatea. in din .Dedicina d incateazastizi' in "t ce rt"g"-".. chiar daciDuiaunnivelfoarte acut.i"'"ti. slobale.dividului' prmcuparea detlatural' (mar cea cultul Pulrn a \ rsrer$r deformi. doax cu sa. o supdrdtoarc.i medicale.iur i$icau Lurirateasubiect.

lt ..Iinllt.deabordinopusc practicirnului. a u0ltin.verifical€a popularl. c5reidemonstra-tieo corliflua tfudincetare' detraltlniterq prin viu gmi. frLJhle IIr :lr .a. dles cunos(ula in t_ranra rnFurooa. ceipe care ' De-sprc isioria medicinei s€colul XIXlea I i maiales in al despre isirudinile vic inrilnite er in!.ful. \ orba vlziuniilsupra de L indivcrsilctea MedicilM_ despreorn comLrhrt alebo[i.fiul si sc in Ea serveascl ej.V</i.in Ceeacenu Morlurilelor de validaresintcontradictorii' si dLacdune. La . treb!.r lcr iIl{rrnl..e J.o inflorire a tipuilor .ari benctiel. J mcJictnc 5_d lpusliri n.e ti phrtippe de Lou\ Richard.tal. 172 t'73 .pp.Jll. idlc. cdlirdri umare inruilie r' er.i sartJanutecetcc p te i D i mD anc r : x an\ r nd e c am e d i . : r|u r \ rnLlcciLo|1 FaLor])bin: peace..sat ll de creezc conscnsul n. fonna. vraci ancoratlintr un cirnp social 5i cultulal.ica..tt. tupr es... ei a md eflcienlein vfudecal€.. deci. Irntpdedccenii. sc inlntcitvt\ dclilleamed irei popu e nu . dif(utralitc inUntrn e dechloprdl.n dm unni mtupultnpe j.o luptapentruintiietate'pliD careculturasavantii$i arog5dreptulde ajudecain mod absolutalte sistemeculturalegi.Sintlelapculi de vindecdtori cntoNe.taunui terapeutic inseamndca.ti deprctenliileIor derizoriipenrrua_$i de pledacauza qi penlrua exlrndc abilttate cu acuzalra asupra rururor indecalorilor t [-adrlrona^lr nuapart-ineau. de modalitatealor aplicarcpoatediferi $i ca inseanrnd altul e eronat.r deuind lede. L ne c lr e. urili/are. Maisonneu& Larose.f. rrc Srg. mar ced inca sru ni dcmon.. consensul Caiea legitimitateavilldecatorului'nu fondeaze cclor intoresalioarecum.sdan.e e \p u n ez c e tu .de fapt.lrilLlr.i timdduirea. u e d J . niciodate sd fie chiropracticaeb ) !i de contestat disidenteledin cadml ei (homcopatie. cc colPoftollt lllergcau sln i nrcdicina a tiixatdelarlatanl el-atl.a a\.D. Le Ma|r\. Io78 . alec..r tcr(nLl b\rJii 5lrnJrtnulr irlIirF taibunrlel. lr..?l vreorcrna lradrfronrti. (rrcnl \i.inurma le conferi o reputalie duora antulajul ocazionali.I r i.de magretizatod. ditdIc XIX s . ceea arali 0sla7i ce poziri\._a ic lar oeznnrFlnlclodad. $i cun abtlttatea Ca de a u5urasuferinlasaude a o vindecaar fi un dar acordat bruscde oelUrerca uncldtplome cesitueaTa medicul.. .rjrl.aL.Fdls. nrl act unul saualful e fals. adicf. cll din salin satsdvindapotiuni eficienle regrstru: accsllLl VindeoAtoriipopulari nn apdrtlllcaLl si Ie laudcaNuri-\'ra!itoli ctc.{\'ID I.tc.rcrin Ibqjurganidptolesrurrer $l'l dsltllftmonopoll dlelrrlrllti ! i gr-lr..i b u ttn F j I ht:toi . cimoul diversificat al solutiilor terapeuticedin modemitate9i elictcnla Ior opusA.ti q n c .u l ...rt.t i tc. sens d pe i. nredjcjlor. .rrrepurrlie medrilepoputare.Dinpunct de vedereistoric. R . diversitatea reprezintadoi sa. sistemului ce prin qr sauderelennld.a ) i n(. iaracterul central al rnedicinei nu a incetat. c u a t.\ L. savanta"' el de legitimirate.f crnourcer sA-$t ca lmpun. de. $arlatanl e cel carcnu este medic.rrii aarruljtamulli rpruapcsr{tctrtillrc. rei". provenind din $tiinlele populare ti din experienla personalda ale lulnit. et lJ. inciudaopozliei hoLinreirncdrcil.ca$i \ Indec!. t.cultura mci intir. pienc Lour\ Ct uauc ner . n. l59sq.. cel lnai odcsea solid l'avorabili.rrlarani r indeciroril Si \lcdrcr s.ak.antt (t I"\ t.rDulcl.de e(emplu.tmduce. caresint mai pulin formidabile.l aha ' r uz r a uUc jl r er anc s ec o n j l ru j e s re . tladilionala.c :r l( i( . al r.doLticonc<plii st polide cunoa$tcre sa.jproasra taflatanrsmul ". a.autorilatea lalapopulaljei. .tia legitimitatealor. ve 1978.. deasupra oricireibanuieli5.1rr combirlrrin Lleplina Je lcgilinrilale nuneroli )arlarrnr de-a[urgul secolulur XLX_tea L. rirrL (lu llt:lc L I in L ..lnalintil. h i rtp ra . data o pcnru to(deauna. un conllict cunoltinlelor aduse academicc' tmive$itare 9i reorczenta6de instanlele hlumind de vindecdtorii tradilionali. lipsita de oriceinlelegerealtropologica a eficienlci lor. . att (orrs La . nlcntelll arl Ic cairot inegrle.r A In rfi j i d \ i nJecd nece" rru ed nu )r doar \\ tR or ot oetA ( .de a sufocaobiceiwile $i credintelepe carecategodilesalemcntale medrcl$l vlndecalorieste' C-onfltcrulintre nu-l DermilsaleconceapA. caracterul $tiintific al actiunii sale. prris. oarrnaiprrrinprir d\' ilcpirrl nr.. :)l':llli-::1.r s||lrtrl a vindecisalu dc crpacil eadc a se rrnprrne pLrnct rlin de vcoerc so'.iira curegerea detro\erbe ahiluirJ FrJncor. f Cin*t1.reJ2iinocesr encienr baTdk oatrad. dc altlel. desigur. Pertinen. Pluralitateaactualaa tipurilor dc de tiDurile de medicind in medicindexercitate cimpul socialabiao dep{e$e pe ceadilr epocile Astizi. .r.lc l.dr r e l € ro b me ci n rrn d rc o m p te \e .l. oe vindecitorul rural. 198j.d.Este rclullal poate toru)i. In hebuiec.. opune.ald. Jtt tpl np norgi auti tie.miranrro( \ ezrJacq*.cenu scaplicaaici $i caresgstabilc$te consmsdeall ordin pe bcla unLU dep5findul pc colportor penfiu a' vlza s1 Acuzatia de $arlatanism.. Jc.L BRLTON \tenlc ce l]1i$cdtcadcbutal lTeozcceani..la acela$i duce. pAre.t..fi....8!!1! \ I s l \l uD l l R N IT AT f dr9l*1" metodero. n.rfurrr_ rl rrrrre li c iiru rr .J.noi" de medicini iqi precedente. tpt pr"terbe.urarer dc tegrr.onn..

chiar dacdnu sint toateoficializate prin facultdlisauprin Asrgrdrile s(riale. poatevcdea Se aici un [el dere\'angd S ll hrdr\ a iuaddeaoorj impotnva rElmJic6rirtnonopoluluide c6tre medrcinh.ed..rtc r rdre csre dc a trir:r nrntilcle nnclrr." .cA or seriozitle e adese0 eud€evatuar.$tiintifict.itir. i radit'es a pierdutdepasi6 erlenor carui a.ned decit ispun ceI maiade..s'i *u specialilti ce du "..r.. J.. aiaiu"n.spuneadeja dr.oi.chirrrb.uotu i-pouiuu monopolului ingrijirilormedrcale: pe selmpune prala la si inccarca."*"..'n"O. alrfet.rr..a. 174 \75 .a.uLu] tumfi"". ale $r MODERNITATLA (lJ JlrcliDtrD lr'idi' ttlr'oertr'lcntales:lrt dr rrcii." .dealfel.redi utilizatoruluiposibilihtea alegeri unei limiate ioar o. de $i. prinaceasta.f "."tpeut-i al medictlor de dreprului ingrilire Ll J ..iufui onzesi nprllllol dc medicina paralelc iucLo-luglcllecrre la\ 'rp:lnll'1 Trebrrrechc{ionctri hrcnr acesrui negindil J"tu. a ot a r gr rnrucir tunqioneara afaracallreto.anumilipacienli -"aic 4i. sau Iair"u pa".r5unrJansalnblultl)iJlo ca 5l l"l lndoldlJplivrrrJralcb lrtatu'r Ton l 5c PclLecc di arllit\.o catirare ind de rerapeurci.\ Inde€tror'...Un oms. r elc sofi-ologi ) (osteopali chiropracticienio.. Ir.ti"rt "".L lntp icnf .. io tn4it.inetos esterm bolnav carese_lglore''. In andti." pnn nrlcranunlu.litatea bolna\uluiil cortextulfamilial' rtuia con5l al6dat'lor'lr ccea * *"n"*f .prinreaparilia proceduri etc timtduire.l la un fcl de oficialitaterclarivA. din proprie uneoriin clandestin' -"ai"i'. pentru tipuri . !indecaror c.ea nrodenrn.iiiu a" noi. la Acea. o modalftate acliune seconstruie$te cadruluneirelalii carenu este de ce in .pului)sint "iedeaaori veru dinclasele mij locI i triind h orase dc ti mralsi tradiFonal.dicul !i vildecetorul?. Cceacc e dilbrjtastizi. medlcaleainlelegc criza $i a Spre aprccia hstitLrtiei a" g"rii. sfirtil. regate re\4:1e de crcuiatie. publicarca de ]n l{ga gI idurilrlevttulecclorilordepugni p rbLicinre dc rnjcj anunnn in zjrrele su rocare celacc nosLute me de prictictenlo.. m''llll I penml'elcliilte oc ar . tradusi prirl publicar..rnu*.. de derul"rrcdrc.le mai qreu tn lor ea de Si apreciar pentru nu repreTinri ca un. n organiziri regul:lle de oe/Otlen raJrosaulatelcvizor.r uaduce.hibuodenta acrudla detipuride medicine. "tti-practica' regSsind .iu gr. preocupareapelltrusdnitate $i pentruformddevinvalorilc esenliale modemitidi. in acelEi tiDrp.io" *" "f"..infiiolarcadeasociagii.nnatra personala primrta.rirpror.adesea tina""i bolnavtlor chiar sulernta $l pentru u5ura a in transparen!4 sprtale dcDlina"ii etc cr il zosler dearsurideTona \u a-ir indeca.o.. .. doarta'rndduitori mai unor asupra patologii complexe ce magnetizatori pot interveni et Lejan' e4kt1t seLorx' Franqoi ?V€ziei(emole acesteiduble solicitdriin ale ta'litionnelte'Flamn^tiol'1918 r"ii 2r^ u ^ea*ne "".radiestezie ) alecdror iJnilJtt".a.ft ..I. ntierec lirclirndc:trnir.i"u "".O"'uair h ruriurtca rrrisrrlr Criza institufiei medicale Medicina sdsesitueze afara wea in cadrului social cultural rm ca 9i cuvint adevirului.rn7drc.S ii pe ce tl ea. Knock. e nu car sedulorizeaza prinei inrisi. rindullor.ii"it:-.1"-4. *riti.ricr pnn peun tetLlegarantre dceasr.. intresolu$i Utilizatoni nuexisti bariere iJii" t*i*iu. conlextului in preluale' alara adesea i-ri"r.. td5am deopane. at tui.citori ci intervin.ea cini cle de (ic fop ll. mar-inrii. afarade cea confe.deo-sebid.sa populara de mediclna ttpurtlor in deoasru. C*oattem .Ie\tster.i neapdmlreperabihde fiecaredara. neatins.siu. cd bomeopatl medicalia m. pentru.ledecrncdnuce dentbncl clc.rtl de eventuata in incredere a pacrenntor tn orasemaj ate\ existao problema lor sociotogica ndicali de prezenu numer r .noi"demedicind adesea si etc osteopatie ) sauincearci lrn5mar uG"UJt"tupi. ceeace pri!ette eficienra rerrpeutica. cu victoriaideologieimedicaiecevecle fiecare in omun boloavdeprevenitsaude viildecat:.ci ! rndecarea rradi(jouala:e bzed/i perransrnrrerea. n oa.r rndeiirorii. "iao"*itt"..**oi usupn pe omulul asupra p lnai sociala' ales n viziulea ca medicrra ir'lstitutic pc co4)ulul ' are\c bazcazA' o care anilriti pr!llreprezcntffca prul din esrc medicalii depi'ita itllenor exlgcnlele Lrtsrinrlla 4stizi. . ii extune Ft Jrscredirir acera recLr.ii"l.'ri". Ea 6 Moduld-" re"rura.. nic.ut" ...ANrRq!9LOl{4lQ\f'!!:1ll lacctDlrarea piataiDgrjiililor:DarillstilUtin pe Dtcdjcalinu n ouuosctr nlclodatiin rcalitate nroDopohl acordatde lege.)."oti lu cate iniliotivd.lei poprare rnsocretdr..dar'. in radilionate. clasic opteaTi cu $i care noianunerosirnedici serccunosc grclrin cadnLl acupunctud' (hemeopatie. e.rnot" ".*.. de saula un practician medicini blindl .rrlc.iroi p" IDerale. al singura .i vindecebri(naFetiatort cetrimit .

exemplu.rEleseryleac. _ Din punctde Dventarea co)pului gindieaoccidentalirispunde tripleseparari ir unei : omulesrerupt deelinrusi(disrificlir om{orp.medicina in elaborarea $i mportdsiu cudonnfa.l5lde u-. ilicautain chiarmaterialitarea care saprini:piul de ana tara recugela5emdfica!ir o existen!a aulonom.Llnti:lrlc /.nr_rrl dltrntLelcitccsletlcnd accefli dlr.i:" a 9 coJpurpenfucduta.sint mereu e desocietali fi_aupierdur leg ce inradicinarea norsLa tavoarea dit izeriindi\ idmlisrc.2. rupt deunivers(crmorrintele despre 3::tru:. pe ceea poatcpairea ct ce carcnla antropologicir.. cuno$tinfedespreorganism vedere_istoric.. in CORPUI. ca dc {Durk}cim). spiri'r corp erc.A.tll] scn5.Amal€s b9a]a: depenonalisza fredicul nlai ao PeDtru tulelege bine.aepa5ey[ :ea :1:::lj{."-1 torra :-]"f *11.lipsit greuure. intr_adever. ruploecettatL r. occidcutut. l:easq slfuat armuiol11 t'7 6 l'7'7 ./jn.ina.ftunos fl exenpttralmarDanei (MargueriE yourcenar).1|vesalrus. !i decit pentrua nu considera bolii.. pomindde la FabricaluiVesaiius.?pdl.i i$rcistiFa ccolo unde r$r tcu Cunogtinfe despreom. jnstaleaTa dualism se un metodologrc. principiul vrzrunlr asupra sale lumii.ro.oitin1"f" anaiomice fiziologice carese gi pe b@zeadmedicinaconsacri autonomia reziduali O antropologie individualc aventurii ll pgrccputi mo$tcnirea ca nueste organ Omul€ a datat. l'appn. ete ap i.ficienlaaflonime uneifuncliisal]aunui decitorganismul' ce deo schimbare nu-i priveste p atins n rico$are de serie cauzalitilimecanice' dintr-o ap5rut?i Boalaevaz. [eglij atsubiectul istorialui.el rezultat. sintcunottinfedespre ci cunoqtmle o antropologie nivel e)dreDderafinamentanatomice fiiologice.Aceasta vezi 3Pentru abordare occidentale a celeiorientale.. Nu rezidualA.Anatomiitii disling omuldecorpulsdu.u"ne.ismr om. de percepur recepraculal ca bolii. I lui).//. ei oesc$d ca@r. intr ddevif.pentru Pacelt si riactirle in a mecanicistafostnuanlatd mod perceplic irrainel.cica d. omeneSh* a e Baza eprstemotogrce a medicinei constiinsrudjulriguroscorpului. esenta. asupra ce ca fantolna domneqte unele altele de metodolosic asimileazd pe in Mediina sebazeazi.35' . am€dicinei comparati 9i o scrf d€ M.babil careonrte corputur.tDAVID L[ BRETON adcliDimaibi|re nrotivele cr-izei institutiei Inedicalc.l pufinl_encit unuicotl al mult saull1ai r1 de tiprrrle acrncai. lur r pracucu al vtzllnr asupra coryuluice_l la bazA. !imaia)escu reprezentarca corpuluinu lrrye holisri asupra persoanei numa. L. (necerea lao stnrclurA de sociala tipconrunr de tar tip in*vidualist).i aswmunui./4. ea face Medicina pariulcoryului.ridicarr.L honme-t'achine et I ha me anicolul interesant mi. printrealtele..si eaza ttl. . o fizici aomulxi. de intr+ncosmos umanizar. t I approthejaponorst det soun rtr.trZarctM-Lo. acolormdc $l legtunrla|ca faF uttlEatorilor.LVar Webcr a.1980 ESC". *1 cosmos-om.Yl. sebazeazd . mediulsltt social.suler com.rticao inhusd! a gradatia cunogtinlelor a abilit5lilor sale..realfialea flljpnnxlaDatomlsn cu Vesajius. p.oomologie prcprucoar lntnnsecacorpu Bte. rn uDei CorpulfrrncioneaTal. funcfiisau injurul anumitor actuale medicinei IlioersDeciaiizarea diagnosticului' tn de utilizaieanoilortehnologii imagistica clabomrea recugeRa ma ales i tot la lempcudca mijloace mcjrchllici/ale. secunoascaprocesul .TJI N{ODFRNITATE. carujidenttlate indiferend.parailie. .ceajungla ru concryl ih abslracto Omul este la fragmentat extrem. sensul cu moartea! pe "ulnnouta. $l sli punind accclltulnu pc reuglte. ie vedeastSzi Eolate de unui arhipelag organe. ANTROPOLOGIA SI l l-lrt subrccnrlrriincenr:rt e (hr ontntonflrL!!l miri comrrlrrt tndtletenta sr biohgiilepropnl cc .ttsoctologrei cntnprelrcnsive. in. h. devinsingulare. hraneqrein cari gi zilelenoasfte practicile cerceterile iDstituliei fi ni"ai"uf". a fata comutui deel.i"u-. detuttrei 11g. ca percepuld boala.prbcipiu individuatie. recurgereil pentru dhgroslicsht logicimedrcale' intormaliale expen lasisierne dej Corpulsedistingea adeom. .k.mec. a cu deja in allapa(e. dc incepintl T fnclrde. l"iu"i.care cuo $i migcirile fiziologice9iinridici1arealor anatomice tunctionala nosologrc sd ma'indsofisticarnajmgg deahmci. duseazi la un 9i organe. corporal". al al dar unui corpruptdeom. (. este felde el un subiefiuluj$i ildrslinge ceilal!. Cfo. Penhu esle i ercsarrlrlrcorr.

aceasti in relale ma1 peNon. adesea carua ASain necesare diagnosticubrie.iecl. de . ideilor.eaa favoizat o vizirme instrumentaEasupmcorpului. carea contjbuit dialogului mediciredescoperi asEziimpor-lanla numero$i din relaliatempeutica. arecotnpetcnta necesare. MedicinacoDsideri elicienleleprovocale easuperioare de laLa de lor ce-i lipse5te. mai medicului sptme elegant celebrului .)sau.infiiulile medicLujlisaasteplecaralajnerrulpnfiIit sa-srlaci elbcnrJ. trmp pr. nrunele cdruia sintadesea vielii.paraleie" ln!€les 178 1'../at procedurile $r-a eficienlei. e considerat informaliilor la la sauvizita cipdtiiulbolna*rluiscreduc adularea din liberald... gi lrmitele. lc cercetdnin biotellnologri. $i O asemenea viaune asupra bolii nu poa!edecilsadetermine bolnalll sdselase. ingrijege o boald.ea bolii salegi a mijloacelorde vindecare. au nedicine .l decit unanmaitrttrlt pe. sa ocupa loc anonimin acesr un edificiude cunoa$tere de actilme.organizarea de rea 1 i.. uolrdvui nu e51e aturcidecitcpilenomendunure\ enimentfizologic {boala) areloc in corpulsau.repam corpulu .Ceea tipurilede bine. vorbe$te modsermificativ . Morjvele ce ehcrenreisale )icele alee$ecunlorsale. sa-'atunci alninte*gcamedic ciod acordatd bolnavilorla sffrlitul vielii in serviciulseude decompania din cancerologie spitaluldinCrrenoble. Eficientasimbolici ale dar actuale medicinei. un om cesuf€rn viali inainie a suferi trup.porldel en.... creqtin pru$ sinrplu. cuno)ten ld Jr lir ce Dn etallllrtr. Boalaesleallce\a decilel.c.ttl. necesitatea in ce de ?n maiintii..D. eforrulsaudevind. exeurplu Un meseriei pur acordate muribunzilor(uneori. clar dovedesc dimensiunea unor pentu neclmoaqterea dateantropologice plategte astfel Medicina carenlelor tocmaiIa elucidarea ' Peurmalucrdrilorlui M. qi infirmierelor e rela.rtea sa ootna\ul drncolode aparertasinptornLtlui In. in asernenea consultaFa nrci inpsihjatrie). Aceastaesteproblema wrei medicinecarcnu esteceaa subiectului: re-curgereacunoytinle la desprecorp nu includomul viu. m ldentltalea proprie.. sin$tatate abandontehnic.Llizat'i. condilii.etc. colaborarea activi nu sint considerate sa pacientulnu e esenliale. trrcLiiculdentilici d.. 9isimplu.79 . simaimult celealepsihiatriei.u1.prezente h exerrplele maisus ... fl dlc. chiar esenlial($i. este. tot Ei contactului.nu un bolnar adici un . medicina prea fali de uneipreocuperi rcntabilitate pulin terapeutice depacient... Medicina.escara la 34. Murihmdulproduce sau Desigur.pliminul de la 12. . I se cerelocrnaisa aibarabdare. 5icaurarea ca in paralel.1.e etc.a unermomie. aringa Sisensibilir. Problemele medicinei numite clhe vindecitori pragticienii de ca9iafluenla bolnavi $i pdpastieidintrebolnavqimedic. mcdjcina consEuit reptezentare a o a corpulricea$za subieclxl unIeloepozirre tntr dualiur faialurinsrqi. deabandonul (se almedicinei'). nicisa arbAsrng1lr grija de el.partea (saq rcsponsabil).{VID LE BRETON senlnificativprln sti[]l propdual medlcuhn ptrn r.urzt generalal. ce LimbajuI bolnavilor r. cel din rutina allurrulor servicii diDspitale(. sa_rjia medicamelrtele$i sda$tepte efectele.tionalhsatin seama de aspectul in medicina spital. s-aluptat care ungolinjrull siu. incrincenal ter ticut pai Ll medical ale ce constituie ilustrdlile lemaipregnante acestui pccorlr. poalc. al tehnic aspectul a ingijitoarelor Medicul valorizeMi mai degmba in actualS i_avoarca revelator: mobilizarea sale..uneori. adesea. medjculeste altceva decituntehniciarl colpului al uman.ilima incepe-sa deasemne oboseald'.. inscris pe o traiectorie sociah 9i individuald. nu nultpentu umanizarea Schaerer.caje. Rend militantd munca din de id spitalldui.ecurget mult ea. lutDineazia numardefaple.. paradoxal.eseC'al ci ulian. colesterolul.. relational nu i aspectul pen*ununero$nredici. eada astlelocazia Dar uurei dezbaieri publice.las'rndu_pe ceieLalre ce un le in umbd. alegerea sinr Esre unejpriviri. paralele. umur.r.) inregislreaza dualism distinge acest ce omuldecorpuisausi pecare meolctna ba. de .a companiei companiei persoanelor aflateia sfirsitol acordate bolnavilor)ia actdeneglijarea in ii victimein spitale..l i)l ttrslond ntcterjrul I:cc! 5 A in le t \ t n iin n t rdl1 L L lt c a lle t\ dateirr aplecier. pasi\. Balint. incuajalsasentrebedespre senrnificaga indmaa sulerinleisale.eqec .utarea proprreiellcienle. problerneleetice ddicate azi de CORPULUISI MODERNITATEA ANTROPOLOG]A sau de ea apeuticd deeutaDasle.. percep mai multcabolnavul cubolna!..

| 97 7 p 28 'l Piene F6dida.analornie tantasticS".PUF. caieadaugi faptul ce.cule srnr rrentru cahared pnmidi.. chmrrulJe incredere. Maussa studiataltedate unui de la .a ersrtaiiide il\ care alirnentedzi. el intedo dec./'.. 5rsrngl)i16. Nupoalc cxistao cunoaltere sale cind defrniliile 9i perfonnanlele sesupm unor modelecontradictorii aceste reprezentarr.s. cum mai Asc p. sehrdneste senssi valoare cu acriunii si devineacccsibrti colccli\e l-rnede narura corpului fie sa metafbri. fi Efi. deurmenmJ de in ingrijirilor acordate pacienrulD.iinurmaneglijenteisaua gre$elii de comise. indici le lacunelepe plan anhopologic. Non'elle Ztlande) in Socia ' Paris. cc alleletunctionerzi aurorihr. fic!irlne operarlti.. phfsique chezl indiridu de I'idiedenort suggariepar Elfet logie et anthrapalryie la cotlectivitl (Alstral ie.me "omperenrelc.dintr-ur a tmui tabu. ritul saucorpulseinspfue aceea$i Delarge..l .iesredici frdcticr|e esenlial. ci pe bazalor oamenii aclioncaza omului.in majoril ealimlutui.urc1ioneazi.ul MoD[ltNl f.jdeeademoartesngerata oolectivitate"12 hdivid rupt. Brelt('r. ficdiruluneisoclelf. 1950. Acestaesteefectt lu1uicuvint corlului la ac..a cfuei . sauanenon)cirii.t5Eficienla simbolice nu de C. nu J3 ctol{PLIt.realitate ultilllil.o ci detemina moartea. tot ce esteserN.indepcndent comperenle.destruc$ra religroase (incilcare motiv oarecare in ce-l sustinea relatjasacu lumea...tiunea de colectivce ilusueazd minunepenneabilitatea peNoaneinu sint streinecuvinnrlui colcctiv' simbolului. cedepitege reprezendrile medicale.{11]. dc dal rnl |noll)ent al umane. Daceun cuvint sauun rit pot cladfica un simptom sau inseamnd vor gasiimediatun ecoui corp. Coqlulstudral psihanali.subiectulse vede ca dezlegat o ce protecliesociale$i zeazaideea cAmoafieaplaneazddeasupralui si religioasd. sursS' din io rezonantd came. (adicali $idelinitivda corpului greutd. preocuparer afinna dea rnw.FreLrd ale saleEtudes sltrl. Corps z.Cuvintul.Fl vie lasf.{V]I] LE BltI]TON elcorentarej Llltii oululcsleo liiutal relahe d€sintbol ca ea ci de si si b o ln a vu lue do uncomdcreDaratir ' .magicetc-).Iar aceste de la o arie social6Si firi ef-ect asupranatu sup)iDcnte credintenu sint fantasmagorii.organele. Serviciiledin spilalecunosc lensiunispecifice tuturor grupurilor Ar ru refului desenrL seafl. e deschisd lllodclulnledical dcz!iluiti de i istorieisirle. asupralun]ii $i lumea lucrurilor. ttie bineIaspitaicA.li o rclre/enl €!ln3niln'dll rcildceprlneste dar a cirei extinderedincolodc grup ar crea diferenliatil11pifta$iti.IA conllntlt preocupa clf:tfi a ltl taca pc Lnt da sc calepsihanrliza poate evidcnlalunuilis' dar pfin siu Vis altrnrtiinclividsingularizirt ilitrerarul pclsollal. bazaunei Vrijitoria f. acfioneaziasuFa pomind de reprezentdri. corpul nu e oare efectul unei elaboiari secundare?C^z in '" Desigurmedicina e unasingurn. a Si mecanicisLS.. sau Reprezentarii medicale corpului.h1)stirie cu ( l8q5 r. dr lirb decarerealul fr inexlsrenl ar Stmbolislnul social constlruie meditatiaprin carelumeaseumanizcazl.ihologul desernneaza le srnte./A irlrrie dc de. Ldvi Strauss ofera doar ac€stsurplusde energiede analizad caleamoqtii in carearencvoie vjndecarea.ienta rrapeLricA porre nu fiealeLtari. nrLe datAnicicilrd.poezia cor?ului. espacede stonu.I).calitatea Drezentei laL de bolna!i e aceedri nu Unete servi(ii recunu.ti. inh-adevir.deazi. ascrinsiprivirii. d]lc. fo4a acestor M. !u Eslefoartesreusn scrii dcsDre din ea cau.pi4ilc corpului. Freudii opune abordare o brograficd. 'tudrnea la originea climaluluiinstiiuional. dalo Dritni schlri a cu a acesnri Inodel. te Rotutmedicul. pot li dcscopcrite structuridlltt.tiile atitLrdinile initial qi ca sint cngajate scena in inrlginaria fanteziilorcelor rrhaice.. El inbifi pcrformantele constitlrentele cu simbolica salc socialisi nuDoatc $i li percepul dcci!relatt\L o reprczenrlrc niciodatacon[unditiicu realrl. de acestordin.opologice conrune chipul sub schimbitot al luclurjlor.PaI]. Cameaestetransparengpentrufigurile mcor\*ientului.iDpersonala in afamtimpului.ce poare nocivsaufavorabil. cultumlaIa alta. la inliivis aluneiconlunilatti 6seDenea$ima. 18 0 181 . E\islii o pluralitateacorpuriloravrcurrrerisri o plumlitatcacrltlrilor 'Iofilfi.de taun serviciu Se laaitut. Constituentele la care i prezicemoarteasaucarel indearnnd via. douabrese A o constituie licljunc foafie corytll Ca antropologie.a imdgine exrinsa [naginea in I ca corpului). ' t2 Marce:lM^t\ss. Venelelui Erosirigi organele firnctiile organismutui.. pestecitevazile. $i pozi.^ sl ANTROPOLOC. spunepierreFddida. lucrarc scrisilin cohborare J.vicle. anuflite condilii eadeschide pe logici sociale desigur. Corpul rcprezintdo consrmcfie sociala$i culturald./\ o.si vobeasc[.

sal cfEclele.inseamnicdelse amestecA. I & Larose.i Humanilas. atitmaimultdace nedicu e investit ircrederea I cu cu pozitlel rcduce cauza din pacientul"ri dar acestei eficienle se sdq dezvdluirca a cel doar sociale culturale medicului.lihE aprofunda(a.). $i carc sa pornefte unhandicappe $tiinia dcaltordn nu cu doitelrneDj.L drn rurni rcpari o ruptura so1lctura din . lnu aceasia va intlo saFl cascaL zi.Diica l-arecrnosc calitdlile pccafe a. I 183 . p5ihanalist. Brindu$a i Vlzl€cine pop aired hieri ofiorrdhi. caracterului maiadesea tehnic a fi (91 In medic-bolnav arr-aio.nea Nu cea simbolicl"rlui. ma8relEatorlrl'' intmncenic ah\rndecitor. $l a pc dinurrna ca Dene$ diferitpenhu tipudledemedicina numite. altAnarrud de decitobiectulasuprir ciruia sea.in vremece pare. Bucuresti. apoi pc c:je aTntibolnavutui. conhrmata o diploma penrru a fostbohrat insusigi de : ce cl a depd.DAV]D LF TJRETON de: . depaSi16.t\ Inl Ll l . Editura e!la:r/rt... neglijeui caeace intimphintreboinav nu se gimedic 5i sesheduiesc legesufbrinia subieclDemers si de irnpins$imaideparte in me9icina maialesIamagnetizatori.i.. care 9i ignorind setrnificaliil':cc-isint despre insuSi. pr""uro upoaurpj. Pariul eficienla sau dificultdlilor prezintd mai mareuniversalitate cea . in de bolii. inva!-an rezuhcrul tLnei sep.ir 182 Medicina. din:rensiunea comtuihreti comensul de fire ea niciodat6 o unanimitate cusru.le prjma cu vedet-e. chanahisme I'expirienLe Le arhdicealc tehnicile Payot. p@te Medicnm rupcatunci o rcstns6. cAutarea mai buneobiectiveri.en5uhlr \ul sLll.actroncaZA elicient. c lt z . Tipurile de medicinapopulartse bazeazii o pe deco-na{rere rena)le cetdtrh) degraba :a cu mar :T:i]l"]" 1*". *a" nuesle rypltard. n tp i ."1*] peundemers existenrial delraba mai :::.rlitor r nredic. anLrmrre cOndltll. pentru cle ! Nu caa fostbolnav acreditar esle rned:cul inglJeasca. este pulirlprezentd. : M irce Eliade. si cipentrucasUpine$re oi.. s-anSscut acelati cuindividualismul in In sarcinilor plus.lao la socializare a Eficientamedicali senararea absolutii subrecnrl obiecrul intre qi cunolpterii scrupe slrle. relagia elementele psihiatric. el deposedat cunogtinle de proprii care sir Sipc edestinat nuleinleleaga Etectlul plscebo sint egecurilor Conditijle eficientiamedicinei adesea motivele de $i pe tehnicd impiedicise-i o ale sale.dEindtor sociali$iculhfaldeste pe rar incearcE s-oimp5rtdt€scd.t (c. consislcnql unurcorpsallJ un(. calede intrare procedurile ingrijirea celorlalti.cadineosir. i i[ cimpul al hgrij idlor acordate. < D a c i .11. oecl. P et archaiiuede I ottase. sernnificativ) se nu regisesc innod rezidual decit rnai la structud efrcienla : care dinamizeazi simbolului apartenenlao aceeaii Ot social inco[joar6. MnceaEliade.966.rom.. (u!rseparateobtecrulizat.otnuDit : stllrctum sitnbollcat_ Dit-elidoarcapctele l ANTROPOLOClACORPLJLT]I I4ODEI{NITATEA $] tuburnrii.. I N'lateda lorpt-imiec. medicina modemlnu adispus In irsuti deme6ul timp occidental. carcSintelc inselcStrucfun sr m bo lr ce NuerislacontrJdlcricinrec e i t t e rme n ixi||t e n e t ie i Jo t medidhTateoperatol dc rlarnen.1 ". ". vieU. prelungtri deo ucenicie ling.lungc ingrri ut $i antlopologic irtre situirt ca sirnbolicdcsteunproccs scstabile$rceficienta cei ccdislinge moclabsolul in vindecdtorbolna\'..1 cel mai adesea culegerea isroriide riria ate de :T1 ::_.. concepdamedicali. 9tie.Acc5ld .bli[dJi care.Il l b o l l tl { fl tl t. se de intotdeauna coDpcnseze. atis. r. $amanismul . rad. debolncv deboala penlnt o instttui rcedsra sa.ri r . cel desens..cornbate stazasimbolulLi.fo4a. al nenorocului).erinlei.rou9t"r"oiotii ct exper. l*ir marcheaza repetarea cunoagteri )hLnla unei confirinate.Inalinriio". i .prin alte forme simbolicc..lic. {nonse al bolii.cnr?i lraiH r borr o jncercare t.9971 I Prelipceanu.delinute firi id deel llle:aror. nenoroc eactc. {teexemplu.rite vrndecalonlor. a ap6lotu$i pote4ialzeze sd-i nliri ca mercu mr tsaunmi simbolicir lipsr relatia ar din mcdic+olnav.Ic1..!:r"J_u "rsirari). in celei stabilerte carc incercare.I 968 [ed.rpul. Actelesalecontribuie o umanizare.uare.trtnltlrc. Maisonneuve Marceffe Bouleiller. pacientul uneiqtiinfe esoterice.:c\ rl . experienla demers 'r Mai degabdacest Cf. :lijnli rnpnncrpru.distar{a sa! eaimplicd iolareabolnarului divizarea 9i al adesea intremedicul mare inportant..

ului Ia demcrsulterapcutic.slblirxazilimrtelerclatieikmpeuiceprivrtein nrodprea El .reluric. prin recurottinla bolna\trlui.. 1974 : Howard Becker.pcidc" Regasind hacanimalullrifird mai multc sageli. cuin lattrl . l08< Despr e r 'sr eJdu'er r'l M6taili6' 1995 Ddvid Le Breton. ?.ste evmtual. ma Traducerc a antropologieirezidualece sedescneazd negativin in $tiintamedicali. .in rr pl. cirdPlecala medicanrente La virdtoare de animalemari in iungld.-rcl rmsntdiuinrcres . direct asupra corp Iur. easugete^z ce naniera dea daconteazd El de d b lnult carutum prodtsului $i a actului.Crm af tr aceipractioiaD si cclcfirzal ja nrainlultc deribdaE litactalirturi deun bolnavafr-ican pe Elil deodatzr.auaLtat totLl$i rnpollant. oricinear fi el..pr.Nu eristi o obiectivitatestictd ainfluentei culttualera i' personale subiechrlu cair a principiiloractive.s_a pgbecutil1mintealor" sau. dealtfel.:l nu poatc ca risprusrLlnegatival bolnarului. chair des.macologci...Jo(ul rmscns. tgnorantei I sale. ca chimdaci remediul s€ dovede$te fi unplacebo. [Jlscursulmedicaltmpuldinseadesea acestsurpluide eficrenla credulitafitpacEntulrt. efectelefiziologice produsede acrul Ac{iunea simbolice accentueazd medical. p/acrl'r" rcpre. .leplir (daci medlcul cste.psihologicc bolna.Comportamentul cu se dovedefr( ltncorimai eficienl decilstiinla. anuleazisauabatefectele culturi) asocreze acestcia eilcien.chiar disprelul.je\ oile . .r sale Plin calitateaDrczcntei in fatabolna\ullli.cecoltesti $i stignatizeaz dilbrcnfeie Seuil(tmd dnranefic )' La PeterFt)rat.a fblLllui culDsintadministrate bolnavuluimedicamentele sauingrijirilc.Pans.inlt relonnuhrea mcdcdla \ eclorulujsunbolic r lcgal(lc demenul de ingrijire. Cao coDcluzie cercetdrilor a elperimentalepe timap/ace.NLlmeroasc o de celcelilipe tenta p/.4o.ractcnr erz Si I rehtiv al Inodehrlut fiziologic. ingrijirea sai operalia chimrgicali.Nu e vorbaaici deo formuli. deexeinplu... acesteluquri trebuje sdnascl intreberi privind iemiitcagia eficier{eilor Exisq h vindecarea unor asemenea btlnavi.tidepacjent.rrrati\ulilrzate lr)ijlo0(..ta efechrluiplacebo.aciioneaziprin hsd$i obiectivitatealor . Sepresupunecd remediul.ci deconsti lrea fa.cultura(saucredinla sau ifectul placeDo.ti altordin. saucirnpul socialmultiplici.ellcl cle i nce. adeziunea {dmeltial incretlcrii:e poate insutrra5i mcdicaper..a :imbolicii yic. de.de exemplu. liz irri|le mc n u llt i lla pkcero in literatua medicald. ingrijeqte ceeace este$i cu ceeace face.P^nq 18 4 185 ...ti valoare. ceaa grupuluidinjurul bolna\ului.te mdrijhnd. siu nu poatevenide firicelilalg medicl dctermini .Elecrulp1a. dec|stv. conuna asupraansarnblului oamenjlor.Ea amti ci terapeutul. rnediculadaugifaptLrl nici a$a boalafira a recurgela mai lnulte remedii deodata.sevorbe.SuplfinenruJ rcperabilin elecrulplacebonu pit eSte Inedlol]a. \ 4<'dile. aict.in outsider Erlt'le: 'la uJr i \o.qlttdcl..ce !ine loc de chimice.inToc si trezeasce a indulgenla.desigur. alte tipuri de antropologie sau superstilia ignorafl. p ut S_a aprcciafu1airraginamlui. i de sinttot aftcaj udecd. mdicA proieciirle ebo.rcrr.contacnrli' simbold unr:lnefiindposibil 9i Acestapoateatribuiatunci bolnal. $i sepoateconsideraci pnma nu ofera un mndament deplin decit dacee asocilti cu ceadc-a doua. intreabd om dacdtatilsiu.coDuldemonso natun..heux. dc o reletd. Chiar dacemedicul prespune vindecarea cI rurorbolnavi ..'lor c pcnn el.La eficien-ta medicul a adiugat €ficienla simbolicd. Eficienlasimbolici $i esteo no[une shiini stiintei medica]e_ Alte tipuri de medicinl.pentru auoezut in ea.iar sfidarearaqiunii dezamonati c pnntr-oattuclrne I mu)tsaumai pulin uonicd [a.lrrlrol o lagie de la da! lew.lua cu el o singuri sdgeatai. analizatoral cipacitilii mediculuirlc ca a luain ceJcu I derele nntropolodicc rclctietelJneu \or imer (le. unLri schimb).prezent"in cuvintul poatekAni relalia terapeuticd sdu.adicd seirmiJicahile carcboinar.Alte studii ara6. tul r\i d..uJui. elabomlch clolneniul medical. fipnll cr.). ale aiti mooalttalc n reducc de complexitalea lucrunlor intact 5idea menrine rh'a)ismul onrcorp.dar ci efectelelor se modifice in funcIie de conlextele urde sintutilizate. nu-llrAreliccnta.res lilnet!$ . $i i ceadaug4 acului medicaliursuplimenr ?olnaqy lcjounee -maginarului. ci plantclesaudrogurileauo ac9lune fannacologicl mai mult saumai pu!i. s u p ra u l. pina la d in\ersrdtrele tannxculogtce. cerace scapa dedeparte acesrorcli$ee depd$e$te cazulpe$onal. ironialaadrcsa lnvers.oceduri er|crrnrenrale C r i l l tlllle .DA\TID LF BRE'ION CORPIJLUI MODI]RNITATEA ANTROPOLOG]A $I care' cantri esteccaa nredicultti AirLldineacoclcnti in asemenea rcmcdiilor acesle prin admrnrstmrea date cintire$te inlelegerc. t r dit io". 'a Vezi.ul asocizrzi pe le (. lJn.

.esursA Chlardacd medrcina inceteazsar loveasca iredlctibilitatea nu A s.tiin!A.. i 997.Vezi.. de legitinitate.\4 a fl a -A n d re d to y ota.r prin cajecorpulsauti decipropria-i simbolica.r nocsrra. de pedealta restricliile medicinarparalelc Si --ootrntt.pecarcBaland a numit-o"recuts aceasLasrrda care ia dnrmul satl ui. mat despre t dil1Franla. pirere. sd fi inieteazi astdzi creascS. el gaseqte decilcec mutl maidelnni de interes sau. Acestaeste.)rp \. mul r J r mai $ :j i rorul m eor c ' l| or d a u n o r l S ric d red i s p u nd e j ad e rne. carcnu-l al rclalionali?N{edicalnenll nta in bolnartl. nici Medicul oplesteatuncj circulafiasiltibolLrhri de esentiale.rnotte. $i a undenemrelegerea de fala nadjliile locale generar a Sipopulaiile adesea erorilia fAcut cireodata dlhc contactul bolnavii ').. c ar elr al.p . sint dcpartede a i dispifl it' in ciuda opozitiei medicale.r propagarea dmrnul subteran.. se rupe de datele anhopologtce.o c i a ti /i re i d e cuj rurati zare... ac t Ir A c es l c onldc rc u fo p u J a t| tes i e fi c i e n ta ri i i nutuinu . ill de sendmend dean neinletes pmcticianqidezarmat fala complexiidt'i pecarediscursulmedicalnu o permite S-ar tulburfuilor sale. fala le jf demedtcina populam. t . rp5. cit de Si .de eremplu. t datt r hnat icwd c R tu . . .blin . cind legeadin 1892ii lisa dnun liber Supusd de probeifaptelor.cuno$tintele adilionale in satele alescele careprivesi vildecarea.aliainrima a iirualiilorVecrorul cimbolic fimcgioneva nu decilin Inodrezidual (inr esr in persoana ire rnediculLj ut lehnrcA).] de simbolului. darmaj alesintrenrpcontac]tulc0 boluvul. puncnrl slab cel mai jLa rcll5iceltnaidecisiv I urstiruriei icale. Fara cu ciuErea uneirelalijptinedeinrelegere.rl(ntuln.Distantare pe $l pri\ opune.dup! pererea noastri. r z ic rx p rri a d e s ed e ..c pentrua men!jne sensla carepoaleapela ilscutQlece posibilla imagular Recursulmereu arur dezamorsa ietatea.p L..bu d nreJrci nr de. zeceafi' medicinade\Teo alesin urma crizei deincrederece afecteaza saudeDne doar de practici considerate ince ADeiul la '.etrcenlele dezertfuile qi unei clientelece cauti in alti parteo mai buna $ lnlelegere. rcsusele cemobiliz€az5 inlelegerii qi ii oferi bolnalrului o rezervi de Reve a sesuprapune la suferinla dislan!'l :i. O iar de regEslrn in Frile nurniredin .e por consrrui . recunoscut.ap.rngrm ade\aJati.htpattft ja loculcomuniduiisau co actullu. CantoDate secolein sffatu le rurale. $ise lipseqte o r. ca discipiind. r tta.blinda de I supliient desunbol. in plus' dar in a cdmr trataremedicha a e|uat adesea.usenra. a lel-ripurile medicirir Originileorientcle securitaliionlologice necesar ac.i nL e .l ccrl A . totf. a noua corputuj o imagine oeventuiltl\ indecareel fuiologie Dincolode olenLaieanurotrlle"a. calenue allceva de r cu imbo$iestc iata unsupl'ment daubolna\tlLu .al ripurilorde nisu a inerijirilor tnai medicale conotalia . influenla lor nu maj sAcucereascl alte stratui sociale.t. " ..blindee--.un studiuhcur I0 No\o lguaqq r dpenler lao' a fu l u i R i o . Medicira line atit de art5. I t tt)n a.i ti ^ ATEA CORPqI. devine.. ter u reztstenprsociala.nu pnn impunerea pnr dra/o-glr unrrocad uneimedicineczrc s_a slao d rr . \au Cererea cunoscuLr bme I f r oc dn ar c i n u m e d i (i n J d rn i z g a re tc e re rugi dri .. a mcd ci lasfirp I secoluJu XX(-lea5i in secoluJ arinrclinea dedpuri itu i al )C(. dea-I rcconoalle sLrtbrj sa di acol tlmpuldea satisface spl'l nr clandestnpin acest sjnrbolici estereinstauiti ajci Djrnensiuriea ontulbollav. aceasta m!ar. domeniul siu de crmoa$tere deacliune. $i poate al la coltramodernitatei'.pe5il ale irnaeinar in riruoei 5i I 186 187 .UI $I N'IODERNTI ANTROPOLOGIA hoalcd(u''rrenli r pd. ftenmda deignorantb aplicaLa bolnavlLl]i i sauUpuntol medrcrna care nule controleazice proleieaTi Cte pe jea msttutiamedicali in certitudinea supedoritatea ji-"nt"ura qi $iinlei salE . Iir5 shaihea_unui acor4 medicul seexpuneineficientei tratarnenirtui prescris.o t(rsr. nersuJ i\ la Ia la. OrSgeanul rmeivindec6riposibilea unor afeclfuni ridicinilor sale. nr.t. deo pane'lmag arulcoslnlc in Dutea.ue. de careoprepre pul. np.Acestecuno$tinle$i-auunnat phd in zilele noastre orald singuralor din fhcind din obicei sar.sl suflllusdesens apelulId'energle" neobilnutalhorneopauei del aleacuplrncturii..preaplin intn!a.te.. eanu a reufit niciodatd convingddiferitele sa componente sociale de Jegrlxtulalca aces[u monopol.i un imaginar lc lipscaulSi decitul] sullel.L DAV]D IE BRETON devizirLne asrpra[unij.i funclioneazA ca un repertoar de relete indiferente.l ci natocdta de ri dd. .estein cdutarea acolo. i r I t tp .. dupi .. I care tom j_acaracerizat.r acceptat ea a niciodafi provocarea aceastaeste.popi tc.altemal e" s llsetnnIhcani referirile imaginarului.lcel(dgrirde{ re rrteJtc. cale nu se silntenici respectat.p decrl jntregrupun. ..lLunea treta. cau/aInaiorA efecLtlui dea se rmprrne Inod r s6u in Lmanrrn..diferenLi". Armrnd Cotin.iralionale" pl ivetledo\ edesc ce Ie In de ichimbarea perspeciiv. odmensitLne reci$riga ce o ae exisieira om aobindesc r aloire. MS U . pJris.r ceea :arlatani. asrizifari deripurile med jcina.q.daci nu estetransfomat in sensibiiitate daca $i .

teamd pierderea. Dialogul OrLrlas de a antropologici suplimentului sens de ainopli ddomuluidinmerileora'epartea simbolcelipsqtodinviata in eains5$i.ulu!prineforn maimarecerulacestuia Vindecitorul 9i modernitatea Firi c fi eJucidar neapiral corditiilepunenlorrjocaleuneieficiente srmbolrce. adoc s i$i pralor.c5rcrlegitimitale lempeud si eazi lajumbtatea a de sc dnunului intte.Dar redasubiectului fa-ta angoasei in rczistenta Forlamedicinei nrlburirilorsale.aceste Inodu-ri rccunoasteF doM pror Je soctalA.psihologica" de mijloacele apirare.medicine organice existenliale echilibre gest pentru fi pcntu vorbire ascultare.c5rciaiireplica. in simbolica chiarcentul relat'ei ei reinstaueazl unde de dmsebire societilileoccidentale. contexte $i sau lelr?irosdin Candombld din in tradi. sau timp persoanci".1sceprib . rmplicare bohawlui in pmcesul vindecare.darsintexprimate. In plansocialtt anhof|ologic. !acu{r1ch]x5.rltdtii deconlinnarea si pnntr-odiplond.. incearce la d gi Este lntrerupte. instituitA.maipersonahzab. sigtmnli pacrerltul iisrptr i elc. ofefi lispunsuricenu il cucare sdrelrstaureze ci sau opresc orgal1u] la flmcliabolnavi.)sau cxbaunjre$irare(osteopatie. se asernenea uneipsthotempii. eniDd majoriuaLea dlll clasele urba. pretinde fi deplina pacicntului."onru"r.tial. singudrate.accas€ schelnic depasiU aptriliadenoi cle practrcreru. probabil.. mcdrcul$tIndec:itonrl \ fimcnone.a alimenrezc dale dc omli.). vofta detipuride fiind medicini care intrebdri puD despre exisrenla subiectufui. si cea sint ne deSenegal ceicare oferailustrarea maiftapanti TAranii unel in recurgerila medicila tradilionald.blinde" se pe Ea publicul investe$te medio..blinderd' nra celorlake llpundemo. Ele mraa opnarcl. dincolo atcnliaplinide 4elegere d€ dspunsurile sau de Presupunerea competenlia vindccdtorului a pacientului.. lipurile de rnedrcind paralcli se bczeaza fiecarepe o cunoa)lere pe o prrcepere dcosebire.DA\IID L[ BRETON COI{PtiLVL !l-oD!I}i! !Al!A ANrRoPoLocIA $I i. ctuoprachcS. ndtcat"neacopcritde asigurarilesocialesauacoperitpar. Brazilia. qi 189 . Printr-oactivitate detumare rolului social9i de h a-l a. EIe rnperatrVul loresendal.onsutLztl||le tD cabtoetul acestor practicieni la domiciliul (sau vudecatomlul) sintrnailungl..aTi ca . afimalii indicind ce. devii!or....lont)i. iar aceluilaltpdninriidacinarea cadniluneicomunititi in urnanc tiprin rereaua transn)iterc :. sofrologig masaj.. apelullavindccitori Spre tocmai a din medicinei. societalle lumea treia.. 1re (.in n1oddircct_ calificariRrldc aplicat jonratii .i de practicieDi solidl capacitate o acestor pentru tdcere.necesitatea Este terapeutice.JoinFdevind€care"abolrur. Aslizj. in e5ecurile vinedupd oleritc deea. Legitimitatcn se cl $t rnura este aslguratideo hmga pe $edere bdncilcfacr. deinsit4ia mcdicald. prac Iar ticianul poate iitirzia as acordadl profesionale. mare dccitaceea maj este.tionala..deexemplu.i demcdicind in cstediluata atitudini gi bine cunoaste pacientul fauriliaaccstrtia) in sint DificultAlilcpersonalc exprirnate trccerqlA$ a se Fofcsionale.. acoloundeinstitulia medicaJd privilegiind ahe TstruTenl:. parologiiledominanre ale modefixtat II (sm\s. Medicinapamtetireune5G illiite con unuiconsers socralqialeunetruri Invesi$t personale cei careo soliciia la {cosl ma.ne rnjj loc.). mobilizeaza a de Ea nvri mult. o sacotidiana ceconstituie.).ir altepe4i. popularll negilor mul1ialbi din diferite a atragcltre cultura Umbanda nocturni aunui alt gendeeficien{i urbane.trcmi.aploape matuem a acestei profesional a de parabole. sllDrecle oesprecarc prcsupunc strLt ri \indeci.ei beneficiazidemat1:a dc oral6itij (l-oarte a acn\ in resutarea clientelei penfu medichaparalel6) dedqinereaunei diplome Si u:lvelsltale lnmeopatie. medicini. fac din .mfimentului 188 relginta a pdsrra de disranla sociaia Jr rumta. dealrlbl. baza cu gidevaloare. cAutarea in staturi sociale pe ulor datedifedte.ccazi sau tirdec6torulur a a Cornpania. care (siu a mediculi generalist i5i practiciarului blind. in alte Am puteailustraaceste de serccugetotmaimultlatipurile medicind sociale cultumle. de practicianului medicini. maiales.Opozitiefuaditionale de intrecrrltura savanra culturile popularc. nupomesc )aacelea5i 5i ce de lotrcrsocrate. in b:atarea responsabilitate Fne Paralele neglijatn adesea o de deaceasd caDacitate amobiliza elicien6sirrt olicS.l mediculuicesftleqteprin pune pozigiatradi$onahvindeceior' terapeutice. ce deidcntitateproprie L:eea cr.. acordi i. iJa rn consens pnvu]d presupunerea eficjent5a sa. nu s au rupl de inrullia )t dar rmponanlei salein \indecarea pacientutui. trateazd.

-L lizibil. omnl a o rcui dimensiunerealifilii pin universalitatea Imaginile simlrui.Cultura a siu sav.l. ou te p lurali sne n el i cal.care dubleazi in ii adcsea prelul. pp. mairealedecitrealulSii sesubstituieApare ce desemne sedovedesc iar spectacolului. craditugi unsupliment (suplimentul sirnbol.tinind . celorlalte privire. Paris. locunle. printrealtele. : pe omedicina face ce pariultehnologiei al cercetirilordevirf. rmeori bani.adesea.5ecret". de de Imaginileconsoleaza imposibilitatea a cucerilwnea Fixind de timpuluiprintr-oserie cli5ee sau evenimentelor scurgerca conirzii I O primaversilu€a acestuj Poirotin capitola aparut Alain Gras$i Sophie ) I eil.llat'i aroiu]ui medicului. in Pritn aurrralie.. inevitabil.mincare gititaetc. Capitolull0 HIEROGLIFELE DE LUMINA : DE LA IMA GIS TIC AME D tC A Li LA IMAGINARUL CORPULUI O lume deveniti imagine' uneirealitSlitot mai evanescente' Imaginiledevinastizi dovezile mai se dernmst'a1ie. cn chid daci maiales tehnici la alecorpului (na$etism. trebuie ' ' Desigur. dar intreacegti poli. iri-solitul ca un iar $iinteiSial compondriisalenu reprczintidecito versiune.uhorJone.pardleld". cu doi nenumarate nualteintennediare deo parte. o o medicinicu doudviteze.I 996. cat traseazd dedemarcalie acesti polil?. statutului deshiin. rcprczentind sotiilordecitcArlj cilivaani. astfel. in doctorul Dienne aqteptat timppimli clienti. lult 5i-a A fbstl1evoie o 1elea ca ofali sa i dovodeirsci eficienra rcgiune. o favestirE fiaa sing. Dclpech. fac ii ambivalenlelg aplaneMa ii o sifirplific5. fotografie. masaj.1984. r/e '" LuIm accstexenplu cartea de ce"s trrls. obiectele. utilizeaz[mai ce deglabe cuvintul corpul recurge gi la Si medicameDtatii pulin. suferintei esteasttrzide o marecomplexitate socie€lile occidentale. imbogdftA. L'Harmanan. uneoi.. de. in esente. adAugai r€curger*la tehnici.dentersul nuafcloc. Saint.lr olicral. medicii generalittiiucnl4 alifel. i4a Lnpunc con.). rol imporrant aceastdprjvintd. crun rnnd st.Kanhala.care divizeazi modemitatea. pacientiiDuse multumesc si plircasci. decoalalte. I inaginane tles nouvellestech oIaSie\.DAV]D LE I]RETON iDsucccsr vindecitolilorducccArecabinctul lDedicilor. darIi s-a chipurile. vezi J.so?s'ef ptui. POL.nule potarata situaliile. . po$ale.a celor careii distingpetoli vindecttorii'o.. i r5sFmde mediciniduald. medicine o mai Si relalionali. Cralie oralrl!!ii danlhii.organizeazn intiiin imaginile se Lunrea nansfornrdin utreicdmesedescif€Aziin absenti'I ce-oexDul I3 fel cnmdenrlaa€a se modemitatea oferdlecturiiprinmiile de Drinindlciileldsate criminal. (adesea intr-oamatddecampanle. chiropncticietc.osteopatie.t Es.Dar. La l-olris.in deftimentul esenlialmente devine video ) Ele (mass-medi4 de tehnologie virf. este relalional eneaperat nu negltath institulia iion aspectul nedicali. Cu frecerea laclandestinitaterecunoa$terea. devinlumea o sinuozidfile.). mai Preocuparea pentrusimboleste.rrul. de la in modulminor.72 sq .agresive". de qi supliment sens devaloare) de in rutud (pistui.Paris.. pentru de un in pluralismul lnedical. h Unei societilid|ale.rza cs lcgifirmlJled prolesrLrirrsulc c\cu:rtarir fagd succeselc de conlinnate colecrivitate dcgiabidecit de de rnai fbti delinerea diplomeunei Altaranomalie.).m6 exorcizate asimilati estc si in altlnod derumarea de populara. 19 0 t9L .a tipurilordemedicin5 rcalitatea sociaha gestiondrii . r€fuzat.di stu. Benoist (ed. Danlare caefect personalizarearclaiei cumedicul reducerea. Senegirl. povesteadoioameni angajali a sDune Godard dupa li cdrora s-apiomis o bunl partedin prade Cindseintorcacasa. redreseazi J irn doarpent! specialigti) ZesCarzbiniets(1963).efigiaa tot cear fi lTut s[ aibi.lirc cdrc rr dinrecugerea sewiciile la medicului practicd o obi$nuit4 acestaprivit e asemenea vindecdtorului. cca e linia intre doi djn superbi scrjsn CatherincN'Diay€. loigt et 1989.ulla!ra.

ducela limi6 'zlsaac medicala co'pului.DAVID LF BRETC.corpLllizdrobite. ce filmeazetercarea femeilorpe $iangoasa carele ucide cu picioml camerei. apropierea 1or... fragmentfui cereia evitaresocialdaunei gioazeioferi o in domeniulsocial. Baudrillard)carenu mai tolereazd ce nu tebuie se crule secrenrl$i impune o transparenli.ftanspuniDdu-lsub proprii ochi.dar ele oferi o imaginea acestorrealiti.cinematograful fiind dejamare homeopatiebazatdpe impunerea onui real posibjl al angoasei. r 3 r z i n e . totodata.niciodati vezut".fotogmfierea. mcdjcali de exemplu. Emblematic in aceastiprivintd. Se abole$te distanlala careareloc evenimentul. ele fac chiar obiectul urui estetisrn. 1959)al lui M. acestjoc de ldmini $i umbre.imaginii $ocante.iralionalitatea din etica.mereu identice $i. ce Hiperealism al imaginii $ial srmetului impiedicevisarea a corpului occjdental$i manierdde de altfel. saua trecebrijordin Locruilcpublice sint reaiqi declinulmodernal metaforei deosebit Pasiuneapentru totmai recentd cinenatografilluifantastic' a in de evidente evol1rtia glotesc.pentru a-lduce in timpului qi a spaliuluiproprieirealitAli..La om la imponderabilitatea orice carecor?uliosu$iintd in fazareproductibilitdliisaletebnice.la fixd. de Anurnire lehnici imagisrrca tle pennil. Modemitatea coincide cu o lume supusi analizei.Si ne amintin filmele qi fotografiile cu micula bolivianamoar6 prin sufocare noroi. Itnaginile dedzboi saudefoamete.de a fi in primele dnduri ale unei realitili datein aspect sAucrud $i in bmtalitatea sa. aceastd ce i conferdsimbolismului ceamai mare fo4r' De fapt. . eainlocuieqte distantssimboliciprin simplaindepirlaretehnic4 adicipdn sentimenttn Droximititii fizice. prirtr-o punere in imagine ce-i dezamorseaziireductibilitatea.ti. daraccesibil itunci la scara Corprlajunge microscopicd. d . i orba esle lara e de a nu te despdrtidereal.deziddcineazi obiectul din pimintul siunatal saudin scarasa.. Manieri de a fixa riul (pulsiuneademoafie. altfel insesizabile consistenta in in $i complexitatea carepemite sdseirceapd it{elegerealor. Powell. Lnaginile fac djn lume o povesteinepuizabilA. opera a realuiui poate decddeaintr-un simulacru posibil. imagineexrsti a itr lia o homeopatie angoa"sei.Imaginile preferatealemodemitalii siff celece imping la limita extremAo dodnld infiinatd de a vedea. Indiciu. complexitateaetc.senzaiionalului". sclugerea timpului. valuri de singe. capetesau piepturi care eaplodeaze. dc sau omnl alung:io lipsaldc tiiluenli asupl existenleisale mediului. (M&\ \Veber)ceinsofe$te viataomului cu umbl" sainsistenti. Chipwi familiare ale itl celor cemor defoameetc. (le ele.$i mai alesastfel).N saudc plal1uri. Arlplifi careir operatc ifi aEini de asupra lluxuluj realLrlui sau a combinaliilorde lucruri le deformeazd adesea corltinutul. membre ciopirlite etc. a ndscutidin nonsens.a .inaginindo expedilie de ac€astipasiune avedeainteriorul sint reduii la scari unui om.. dupdcuin aclivesauinacrivc.. . Fi\area a ceeace este extrem de mic sa$ extrem de depate.din loateunghiurile. a . Surprinderea modulalie posibil5 apdvirii.orcrii" rispund bine acestei preocupiri omuluirnodem a aveasubochi totce e su<ceotibil a de si-i scape irii : ubicuitdlea prir rmaginii anLnci lrmne. ele intoduc inteligibilul sauprivirea acolounde dontne$te incoercntasau invi4brl(Ll.UI NlODERNITATEA CORPU ANTTTOPOLOCIA $I cncefallLiuj ctllon cu zonele cafiogmliazi O situalirl. desene dc iruegistrin pe ecran. hiperreal (pentu a distanl4 nici reluaformula lui J. alergareafotografici sau televizuald plin lume in cdntarea neobositi a . fi miinii ornului.. al exploziei schizofrenice Angoasa nimeninu-i scap5.Imagini limiti. fiicii. Canalizarea semnificaniilorflotanti ai fiicii socialein imagini deteatru demaionote. Ea tansfomA calitateain cantitate. aritarea (chiar $i sub ameninfareagloanlelor saua fortelor naturale. intr o opera fictiune.. saucli$eul ord celulelorcancercase nu sint decit imagini. Le de Asimov. wyaEe farrult4ae.cupozitroni dc Mijloac. r r I r rn eic. modeme spional sint difeite.. 192 193 .mereureinnoitd. canrc|. vizrnJizarea acoviuilii creienrlui om conlruntat dilerile unur cu L.ardtind. modernda imaginii nu mai favo zeazddistanla.) in afara sa. rre lits r r p r ' cre l ' ee \ i d e ob r n rl i l r l J J c l r e n t r l o tr nr n . dar careexpdmi fo4a acestei dorinte a r edca.de a nu opri niciodati filmarea. lui a . personajuldin Voyettr (peeping Tom. a unei echipeai careimembri tu organismul privirii unuiunive*. o vizibilitate nllnlc.

nu medicald. HenriAtlan. se s?t intsmereze eleo sigwar{ea cunoatterii. dupd lui Descartes.{OIOLOGIA Corpulsuprrs privirii Rellectia noastri varcferitocmaijmagistica se la mcdicali corpuhti a uman.i onsafttaphysiques. Dircorfs. " Ren€Descartes. p.eminenta telmic4 atinSe as$zitn inaltgmddccomplexitate PerfofianFaparatelor prit! magneticinuclenri@MN). riscrri la adresa lhrS adevarului. Le 1968.Eidesohid oh$acolul clinicieniipunbazele.. pqunpriviriiopanudere inse.pnmr\ araI 985. de lui ce puneauin tati auzul. decedal. dupe ocolprinlumea dupd frc maqoscopicn ottieclulmor ale r€laliicurcalitatea fiziciicuantice.li.pe caresebazeazA viaF cotidiand.considerind vazul un srmt sicundar. p. care iniactisuvemniratea anatomice) perceptrtil simgfi(celahmei prin s€clioniri lamacroscopicul perceptibil sin4fi (cel dirraginii p€fltuaajunge acelati la macroscopic dn or un abs*actiil.cf. fel caimaginalia.deexernplu. cu bolii lcgiturile simptonele salc. primulftrd Anatombtii. penhuDescartesvedea ajunge.O dati curadiografia cumetodele sau acestei priviiii in constinrirea cunoagterii a scbzut.P(ospeciive satt6". 1966. Realitate al Un imaginar transparentei daclsedore$te o a Seimpune genealogieimagisticii stiinfifice. concretelea pentru proiecla a-$i niciodad fieprezenti si Darprivirea inceteaza nu va faptului. n.402 sq.Nu s ar putea. continuz" slabilegte Descartes fiirdprimulmodemce-i s€nztriale.Totuti. ln asa cloua A meditayie. I : ocolind ne\.Pbcnm de dar lasi reahtadi cuantice. sprc d€osebire.leIa hdtrrode.uneinoid$ciplin prin anomaliile marcheaza cc carccxploleazil sislemaiic. da La simlurile sintintelabare. intcligibililatea In al mecanicistd facedinmatematici singura cheie inlelegedi a naturii.cdorientarca cu ocaz existentei depinde de simnnile noastse. t94 195 . 56. ctuei : coftorqsefilosofceincivii'6 Siuutiepamdoxalirespingq€aevidentei principirl.intre $i ouincape o indoiala inven$ ceservesc a-icre$re nici cd ile puterea la sinr dintrecelemaiutile'4. cu serioase rezerve. pune evidenlA iD ur|ra scnsibiliatiului. probQne de t incrcynce au XVIasiicle. care neviante.DAVJDLE I]RETON CORPU t. la hece.inacela$itimp. 45 sq. 31.dar imagistica rczoDanld in special cu i9i esenlialaprivirii. putea^rrira. care in unei gindirca de doar ralonaldpoate seamllbrbgregeala. special In ln in irncepind cu Mi&a.rue.in . inage RMNen nldiatrice. a eanuzuprimd medierea ce a exprimi uimireain falaunui ocol senzorial.. Corpuleatinsde indoiah. care vdzulfiindcelmaiunjversal celmainobil.cteze sd activitatca cunoa$tere bagajulsaudc prin de r\ui. de Metius. ' RendDescartes.Image. 99. auopsie. LLrcieD Febvrc. evi6 abordirileunivoce. in parteistoriamulaiilo. sd de gi susc€ptrbile afe.lODERNITATEA AN'I1.PUn | 970. de am inipisbmi &cidenr. Pa s. P^ris. isroria iar medicinei fi. ia caleaabstracflei. Descartes insu$i. et L nr. CarnierFlanmarion. dar reconsfuctia infonnatice). aceasE ie. Nu privirea goaldli oarecum naiv6.atzrLtar a corptlluiLnr)an.ieseneatinsdin aceasti -doar o(aminare. . consistcnla \bsalius. stabilind oryanele unuipacie ce Vizibilitatea dcscalpelul taie c Dealtfel. dacinusintcu4ninse o vigilenFttiinlificdr.rnaialesincepindctrBichal. analitica..totdespre moarte vorba. liie pentru a Dallbrmaliilc. accasli de valorizarca privtriiin geneza cunoagterii. imrgi'rair€. Separarea simlurilor inaugurata filosofii de rnecanicittiin secolulal XVII lea pdvilcgiazavrzul. dtoprri. medicind. sepurifice inteligenla zguracorporald imaginartr.aduce elogiu in un lunetet mventate J. Universul simfi!alac1maparc rri( datoritn activiralii senzorialg cade dizgraligin favoarea lumi inteligibile. afecliunile.U1SI N.in privire.accedereacunoattere in modprivilegiat. de din maiales conremporanii Rabelais.precum spus. secolul XVll-lea. privirn . oamenii Elul Mediu. pp.Descanes oferi o memorabih ilustrare re€cirilordecaresintcapabile a simlurile.ghidatedegindirearationalh. de exemplu.pp.Dacd simlurile marcate lip6i dedemnitate sint de qtiinfifice.in Za Discours. maidegrabt cdci a nu ci aceastiprivire prin aparate. pe pe ea inlelegerea imaginarului caresebazeazd fi a mizeloractuale t Henri Atl^tr.stLL(liiizir pri\minoaflca ArDtorno corplttipielij alcimii. vdzul. inene coDpara tesuturile $i lesuturilq camaliabolii. parabola prin bucilii deceari.metodeleirnagisriciidev pini atunciinaccesibile maiadinci in interiorulzonelorcorporale fi cont'adictorie. rmagene. Albin Michet. lumina asupra actuale imagisricl de priviri.la Ne-am inceput. Paris. amintind. pe pdrcrea Trebuie.

nu mici mi$cnria $i nimeni poaleinlelege firufinea ce r.in exacerbarea exfolied pe : de medicinei agtisebazeazi o dorinli dea vedea macabre.n rnergela t!l clecleparte poati lucrldecitrolul de senzorlidin lzina spita]ului. expusl impudicla luminazilei.urmeze" consultatia medicalA sd-linsoleasca tratamente. om. ul]alonri.altfeldecitin rcpgrcusiunile corF om.poatcasigtra $i i$i poateasunla . a chiar celulele moleculele. Imagin€a ti . din 19'. boalacuo singrtrd disfunclie Esteceea susline..telnica. cu sa si preludiu uei medicine ingrijeqte unorgan o limcle leatE. exemplu.e gatas-ofaci..latemogmfie ecogmfie lainagistica unui corpul uman numdr expune prinRMN. func. acesta.citii sldbiciunea alit medicinei. la acreditarea noliulii deomcare este altccva decitcorpul sdrL deboald confundati localizarea anatomica fu[ctionald. dnd. Discutii $i interprctiri pe temaceleimai durerea. dartoruti sc gtiealtceva trebuis5serecunoasce de de decitaceasH combinalie canrcgioasesauacestalnestec celule carei seprezi[td ca apa4inindu-i. deficienfa ci $i func1ii a unuiorganindifercnt sau omului. moderne. ducela extlemd de care cc logica excluderii sa. limitd. de omuluidh boala indepadind eachiargipersoana medicului. $i prin stabilesc fo4a. de prez<ni.rii Drn sintplinr in trdtrtele ii. avanseaz Doar(oelatea grclc . la al omuldisecat luiVesalius tebnicile aleinagisticii 6Fmnqois Vrin.tiile. cl tlndc sdnr sanlineli.<im la du. dupi pdrerea .Medicul. sau constitutiv Eedicinei darastfelseaccentueazdn-m.).olir ineritabilrle fanlLrrrncognoscrbrlfr calcIcsusrine.corpul dlsociazd.decitdininfmplare. articula!)ei culnu$chii olerit vizibilime.OchiilorpitrurdiDcorpddcschis. Dorinta anu a i inregistra imaginile.F.In acest noileinagistici sens.. nortug. disperar€a lor. realitate umani. ce sau al doar identificind dintr-unmccanisln cotporal.p 135 de Zd Dagognet.nrina$i spifittll sdll. Subiectul dispare pammetrii sub corpul1a Boalaii e strdini.cu echipe$i echipamente ca Omul continui sdaparh nn fcl de apendice bftalia penl vindecare.de prezenla ca autononri. p.ccdau reprczentarc dc o a itrlcnor1llui a corpului.ConfnrntareuiDlitoarc cu cevastralin nelini$titor $i cli$eele bolii salc.alismul ale biologicicarei sesubstituie.. franciirc 1982.Dagognet.l .Pages i"rtrul I 933.89. Cu dupi sc pentr-u insu$i. punctul vcdcrc islolie dc al lnedicinei.S-aspus adesea. a sA-l trarlsfonniomulintr-Lur de fel Aceastidistinotic nletodi $ideeseDia dc proprietar cor?ului istoriei al seu.e studiat el inrplicit. contribuie. dein.chiardacl este obligatsa-Ei .seobserva aceluia$i rmagnar. nuinceteaza ilrcameze. pe Dclaprinu inagisticdmedical6placigiavate celccunoscute la perpetuarea centru Pentru a denoiast. Paris. la scintigafiela la sau de tomogafiacomputerizatS. 1986. lSsa corpului. redactareci.Realitate mai spectrali impalpabil propriului al $i proiectatepe ecran. nevdzutal astibate interiorul privirii). cirui lipsl dejnportanld niveluldiagnosticuluidenur{i. (trad.totlrti.P^tis. MiguelTorga.. a Ia o el. ctc. dezveluic univers intedorul Se un in omulli.olselor.iar el vcdeo (lJnheinliche) :ise aratlbolnamlui parte din el insu$i in oglinda delbrmatoare a imagisticii medicale : ar acolo. ce in Drivinlarmci afcclinniascunse. capabiluneofl chiar si dcaalarmagre$itsausii nu aveftzeze medicale)) at. redus o foaiedeceluloid". autonorria corpului statoncelte $tiinlaanatomici fi pe lipsadegreutate omulur carcel.zi. apreciind obiectiv.Radiogralii iarasi $i viscere. dezunanircaza (nuin sens se boala moral. in ci sensul n]ctodei). conti)nne(iei a a lor tesulunlor.'6 decitirraginjlc cory. ? suferindn agitatiabietelormel€ radiogafii. facedin boali numo$tenirea Ea impersonahtmei a singulare aulruiomlocalizat datat. ci a adiuga rcaluluiun inaccesibil nimicin umbri (adic5 gi cliniciamrluiDe la doarfanteziilor incongtientului datomt supliment hatarea noi medicale. dezviluie. logistica Ele nu fumizati.spune cu lui 195 Epurareade imaginarulinterior de de la De la tratatele anatomie radiograhi.el nueste la Ca si acolo. salekmgisticilemcdicale aprcfundeaza acest astizi dualism produco fastuoasa fragmentarecorpulu izolindorgane)e. crlmamvizul.DA\'ID I F I}RTT')N 4\TRgloLOarA COl{PLrLtri ca cu ochii slil atenti. la macuDrind. ceamaibrnla iarabilitatea artistului fonnele rcdi dezgolite conducerca rutioasi sub m a anatomistului.t 97i .1 . i. p hilosophie I inage.lul inaginaraltransparcnfci $nei pe il detipuridevizibilitate.Iure$de insolit $i de familiar . ingrijimaibinebolnavul. vrztudn-nlaastfel Aubier Montaisne de inttrieure. medicina astdzi de la inlrijestemaipuin bolnavi maimultboli.

rcu$e$te fotografieze Ia inchisd El sd divene stabilind principiulradiografiei.Descoperi astfel f€zeleX. de sau Posibilitatea inchideecluza care prin utiliziriicli$elui tbto$afic ftecea accst surp]us sens. adezvllui. destralucire imagini.Dej utilizarea . Au urmataltetchnicidelirgie a acestor Din anii'60. transDunere tehnicA nutolereazl o fantezie redarea ce nici tl in sa. aumirj X) (asorinatoare lazegarna concentnlie h sau itrgctali pacjent de metabolice. Unjoc de pe hnnini$iumbre deseneazecliqeu imaginca orgarrelor unsupliment Nici deimaginar clarobscurul in acesteiscded.confruotd fluorescentaneaitteptaa Se cu a unei foi decarton acoperite unprodus cu chi[ric. de in lor Luminozitatea proporlionall absorblia este cu mzelorX. schimb.$tiintifica" cdtre (descoperitd Bccqilercl 1898) in de radioactivitetii Folosirca ei.Corpul. Gnlie trasorilor vizualprocesele firncliilor posibilsi searunce privit c asupra o inj ectaliin corp.HardySiA.cumarfi reducaea bromuriideargint peo plac5 de fotografice intr-ocasetietan$i hunind.luminat nrii co41ul in 198 199 . pus falapropriului Acesta e in schelet. acorpuluiDe aceasti organ sauaunejregirmi dinamiceaunui 3Din transparenli tmnsparentd. sfi$itulanilor'30.devine a ocuJari radiologicCaptarea examenului fiziologice inacccsibile ferestre sintdeschise organelot chiarin interiorul invizibiluluiseextinde ai inteme perEiiinaccesibili trupului. Inldnmrea stmturilor ldntasmatice cealterau conlinutul creltede-a lunglrltrmpulur. lui contemplind pcnsionanlor pecarc-l in llliDAL. Solide cuo$tinfedeanatomie o bund experisnliaphciior ii radiografice impunin interpretarea se cligeelor abstractc.l . de mzelor ti. tunclic deproprietdtile fiziologice.. in penhu expune a deschideri. Ihcindposibildobservarea electronicia sporitcficien. Roentgen descoperd cI radialia provoac5 reaclii li chinice. o sursdde energie penfu a lumina susceptibild reacadincolo piele. in cdmii ascuDseconsistenla vederii proccsclebiologice gi influenlele qi-a mcdicale nrultiplicat panoplia imagistici de |i-a fiziciili datodtisp. de .ijioului de instrumentele ilvestigalie Derfeclionat de pututrealiza susceptibile afi imaginielectronice S-au infonnaticiis. Confinutul inaginiieste. punein cvider4' o formi Roentgen. sau ca la al Spatiul interior omuluieste fel desupraexpus 9ispaliul social. Aplicatpeorganismul omului. aprecierea diagnosticului rirninedependentd ochiul de medicului. maimultsau mai pulin absorbite (esuturi. ilharea in labiriltul lesuturilorumane mai nu necesiti cordiiia ffo4ii omului.r clinique dcs tnulddies IdpeuudeA. de Montmcja. vinuat organic Oriceproces satumt priviri prin aparate depdviri analitice.ta data. interiu". pentu privirea deenergie invizibilA olnului. 1868 ln in Ftanta phatogruphitlue de apare Atltr. obiecte. Proiectarea inconsiimtiiinmginii il ltiinlific eralacilitatipiniin secol alXx-leil dcnccesitaLea rcproduced unci altisticc scherDelor a in tmtatele anatomie declinica. cli5eul sdsevadi in afam face corpului unra nz€lorX. girditor knagircajupritului Vesalius. Spre de aradia. ufl suporl posibilitateade in 1913 radioactva.acirei prcprietate estc afiaversa de obiecte opace razelor Lmind.Introducindu-$i de mfua qi intrefascicul foialurninatd. din printr-unconcurs imprejurAri.. RoentSen rcpeta laborator in experientcle Crookcs lui privindrazele catodice. de o acum. Utilizareadetectoarclor citeva SdprecizAm radiogafiei. de 9i sau analogica numericiNumeroase de vjzuale e susceptibil rmldrire participa vizualizarea corpului.. fi-'<are. Roentgen poate i$i distinge ochiulliber cu osaturadegetelor. de deYine teatNbiologic.poftretul la obser" indu-$i.I DAV]D LE BRE ON CORPUI SI J\4ODERN]TATEA UI ANTROPOLOCIA rcprezentiicortrlLrlui rii Llnneazi cale!L[]eicpuriri intaginar de chiar in cadnrl rnaginii.in zilelcnoastre.int-o supralicitareeficienlei.prina lLlcrare se ce lipse$te munca de in artistului rcdarea imaginilor In 1895. sd de ascuns conginutul mai al corpului. a a fabdcatie acestora pcrmiso utilizaregeneralizati unorasemenea a este noi tehniciin institutiarnedicali.cescafldacolo indmplare.tiilor emise o substanla organ. undecorpul la sereduce o hieroglifl delumina. tehnicilo radiografi Llrcririle lui Hevesydemonst€azi imbundtafette pe traseu]de fotografic. de radiantd. de penfu apune evidenFdiferenlele in in trasori radioactivi organism. locul cedcirzi uncraniu abaucl(nrat line sclilrnbindu trtrpul l Malxl ce-lipefec dinBeryfir/allui homas liplaca a. la a gmfii. l'eld€nrcditali\'.mdiografici" clihr bolnavi medlc. firi arenutslatn4r. si utllizarcn depdte$e departe de de simbolicia. astfel. Penh! prina oari. a de Scdderca rapida costuhu gi in digitalizate inregistrate calculatoare. ir1fi-un a Proiecta posibilita[iide datoriE apare scintiFafia.

tie din de a pennite sedistingd mzelor decatre X sd intreeleleslturilemoi. L'inagination simboli4. secliunile ftontale sagitale. PUF'1964. peun ecran de prill televizoldupi prelLLcrared calcL aior. fondatd un slpliment desens. Imaginarul. 200 201 . ec6grafia.enturileinaginii. le fixeaze pe nd. imediat repenbile. intmcitdaocazia Oriceanonlalie cvizualizat5ti. trasodionizanti. pominddelaplanuri transversale. in Nu este vorbadecitdeo tlecere rcvistdsunard. sfteini chimiei orgcnrce. permite.A. Eamarcheazi. Imaginea conhast.reprezeniare Paris.e. Drrand.sdli se dupd amelioreze contrastul. doar ci nuvizeazlo abordare compamtdirnagisticilor cale contoleazA o refleclie asupraimaginaruluitransparenlei a de Fascieule lumin[ de supralicitarea neobositi tehnicilor vizualizare.DAVID LE BRETON ( URPJI I I SI MODIR\"ITAT| \ \N JHOIOI O( 'IA j intri in imaginc. setdeze si infonnafiile. voie. cea In in tomogmfia prin pozihoni. altavariantS..tiile anatonice fumizate toDografie mai precise de sint decitceleale radiografiei. niveluluneizone provenind la corpomle. producd sd lezirmila nivelul lesuturilorEasebazeazd proieclia. in examinarea func. supmind emisedecorp. i I 1 asupramembrauel)r. e pdn produsd Farlrca. irnagistica uneisemnaliziri cromatice prinRMN (rezonanli magneticd nucleari).poate durata Sc rim]fu il] tirnpreil. Alta tomogralia. asupm diferenlelor caracterizeMd oarccum. in lificliedeimpacLrl dintrurcriarlpiezoelectncparcurse seiranscodjfica ur ecran pe de distanlele sc calculeazi $i obseNa organ migcare. metoda. stabile$teharteorganica.Sint efectefird prag : existi o probabilitale nenula iradierea produca ca sA efecte mutag€n€ cancerigenepaci€nt.tesutrx_ilor vizualaccesibil. trasorii sint dejaprezenliin structuabiochimici a omului. informeazi sint ce vascularizarea zone uoei date.seasisti Pomind laruptuaepistemologica de progresiv5.intentianoasffA a contemponne.tii. exemplu. Di-eilalizarea imaginilorpclrrite. prezenli redatain concreteleasa. oblineimaginiin secliune ullui organdat. 181). la Tomogmfia Ai prinerisie imegisheazi serie secqitmi o de simultane aceluiaSi ale orya4 prin transmisie. CalcLatolulreoonstituie. lor medicului bazeazi se triaze infonmliile dupiutilitatea . in RMN $i in ecogafieexista inocuilatea unpragcepennite exanenului.drumuluneisondc al sau plodusdeconbast lablrintLrl Lrnui in Fizioiogia ol€anului este . a. Acesttip deimagisticd de reprezentarea activitalii cerebrale o mareprecizie. privinla.doze mariqiin func. 1999. in vederea stabilirii diagnosticului. mailnlrlt adusd se irnaginea-semn'u. Iiforma. supunind subiecrul do/edeiradiere unei apreciabile (de panusau circiori maimare decil a radiografieil'. concretelea o.niveltomcic abdominal. Mugtr^$ConstantinescuAni$oara Si p.efectele iradienisintcumuiative.pominddela o molectli aie narcata delaunradioelenellt sau introdus exterior organism. schimb. poate se tclevizorPebaza de la inregistleazd dit'erenlelc tcmperatLrl la o rcgilrr1e dc Termografia qipropriefiecirei de e altaa corpului$tiindceemiterca cdldurd stabili pe tenperaturii la suprafala de zone.in aceastd ionizante(r ze X $i razeganra). seservelte cu O nu deradiafiile ionizante in susceptibile. a se pominddelao scriedeproiecliisubdiverse i[cidenIe. aceasta specifice difedtelororgane. tad. Bucure$i. Sernnul trimitela o realitate care Editura Nemira. Lrn i1 acestei fuaduccli. $tihd cd$ivalomea pdn detectarca tulburdrilor fac€ Prelucrarea calcdlator deindatiposibild defimc. sau Tomografele ariemare cu potrealizachiarsecliunialeintreguluicorp. Inagi"alia simbolicd. baza ea o pielii.Metabolismul moleculelor marcate $i asimilate pacient sedeosebegtecelal moleculelor de nu de organice.Valodle sub care temrice analizate cdorj dil'erite.deexemplqhmoddiGri!materiaalbitimateriacer $ie aencefalului. apdrutd diferentele absorb. €fectele biologice virtualealeradiariilor ' Trebuiesubliniate. alt6metodi. 10 ce obi€ctul al reduce {&i la inleiegenaiciprin simbol r€prczentare atinse o pe adice.favorizindo cercetare.Sefaoaici htu'fialeconlinunrluideapi a1 este fiectuuia.. fesuturi. diagnosticul personald.tionarc. Aspecftrl maimultpecriteriicantitative decitpeo apreciere tehnicalmedicinei clasice dusla culme. dupavoie. unuirnisiel'(c{ Gilbert p.In sau la plus. unde de ultrasonice. calculatoarele tanspuntotul haverseMd unei se se in organelor metamorfozeaza cifre . colo1-ati. peecrani fiziologia corpul. imaginea epureMS. Bobocea. cxhemde1en4delaimaginea dar simbol la lao ahmecare tot la Treptat. reprezentare funclionali care urnrreqte pur redarea qi simplu. spredeosebire tomograful de care Acesie metode vizualizare de utilizeaz totu$i.cadspuns. din il1 Reconstruclia lapid5 secliuoilor facepdrintennediLcalculatorului.tie rc^tenfa de pe subiectului. 9 [ed. identificabild. tltiru apArud. inegistreazdistribuirea a apei pacientul cinlpnagrctic qianalizind unui semnalele inlesuturi.rom-: GilbertDuland.epifania sa. Dimpobivi.

necesari oricSrei cunoa5leri concrete. \. llecede Se h evocare den'lonslratie. Iar supliment.. pe mlsur: ce e patrunsa dispozirive de ceretot mai mull numele ma9ifi corporab. Oriccimagine.vizoaziocultarea ce semn.. OrganizeazA susccptibile Il dupd coduri lationale. convdte$e unor vedorea proceduri de opemte ease lui.10-18". prinb'unfel dc. imagrrurului interiorIa icarca Procedu? $iin! icavize2zidecierad Prin feirz al distantci. 202 203 .mei spccific epoci.rom.1963.altftl. Paris.. c€ Micbel Fo\cait..prernierele" corale sau Noliunilede.94.lna$ini cor?ului" de. mai alessuboana al in lui Descanes. pregitrte Esop. a Imaginarul ca o caledecunoa'tere. orjcedistanlise de biologice cii mai aproape. rcapucat perceapA sa dupi ce-auspeculat indelung.irgirlii.. daca de cd inseamne e vorbade un real debarasat zgurace-iingreuneazd imaginea fel deversime laicizafi agnosticismului. imaginaria a marrnlenenrr cercetarea nu in gi Sriirrifiia filosoficd decitinurrnaunei inadvertenlecercetitorului.colo de praeulvizibiluluiSi al enunlabilului dar ac€asta pentruc. imaginilcsint. care-$i ii d€ Preocuparea i galie bunului d€miurs niscutdin alianta $tiinle $ia tehnicii. activiti lutionoline rre b ph)siquercntenporuine. lumeoa$e ti inperfecti. sintanalogii Inai abiadaces€aflesubegida Doral"eic.psihanalizd de obiectivi. Imagistica medicalle astizj independenti. Gaston achelTd. pcfnd. de corecte. ac€asti In privinli.depirci s-arcbt'ga rehnologrce. UGE.ilinrbilc . 1998. Editum Sdintificr. Paris.inagine metaforicS. inleryrctarea In aceastd locrrmide fiinlificeline starl lrrcrurile evident..lmaginile. B gjie ascunsi". Trccerea lacorplaimagine. priva6d(-orice rezefl5 ca seconcepe infonnalie lnaginea stii4iflcd ascrms6"rr.detehnicianulcarecontroleazi.cireiirnutrcbrlicsA seadaLlge i un i nic supliment sens dc stdinraturiisale inrinseci. ce loate corpulmostene$l€ anatemele stigtnatizeazd poate gnsisalvarea demnitatea materia.p."r| $tiinfaiti unneaze de drunul.. acest cu ce de Lu se desciftat reginlalimaginii liDe efcctulr.DA-ID LE BRETON :\NTROPOIOCiA aOI{l'tlLLll SI \4ODERNITATEA concret totnraiparl D si ru zatoarc inlelegerca ill corpuhri.gindire gata' qi.secoleintegi. de fiecarcdatdtot mai mull6 fiabililale.: gnjaunuicontrol prin la riguros transprmeii al obiectulli. Printr-un se tutde lumea locul de produsi tehnicile virfconstittlie de medicald iile sub o se de curata mpuriu[i. irnaginile rnultiple ltr]a. cindsintbunc.sprea ofensub fonn'ltran\mutirtn au5pic | lunei ni ilir..a apadpnvmi $i hnbajului ce€a €radincototi in afamdomeniului1ot'. mult ir1fimd mde fantezia corcetdtorLrluiputea se desfiatura. ci datorig thptuluicnBportarea vizibiiului la invizibil. Naissance Ia cli". mai cautA grijecea mareobicctivitate.l('ai1t*e. din alofliori crleprovenind demcrsrlgtiin1ifignusintsolidare o dezvoltarc din cu a imaginarului.lainceputul : secolului XIXlea medicii descris ce.epurate o ceurmi de de sirnbol Reproducerea tehnicimic$ofrdtotlTrai zona ''.. tad.. rataintraditiile gnostice.81. al au ceea rimisese di. cel imaginilc care la asp Aceade-adoua sintstrictconffolate prima. Paris.irfduce cLrl|lrc la medicalade cunoa'tml [ligoarca inregistratea iDl. rollllomului'in citepullD.Lrtilizare gata".Conceprul ftiin. fira lird se la terminalului vreatranspunere distanF. nina adu.t ft r"rts. trebdesi fiein cursdereducere.i inrima. a suprima de a aborda datele chimrgicale de de in 1r'aduce abundenls aparate ilTtagistic.mecanrsm saubiotehnologice. a sau In diagnosticului de-a de-a . iaunoroperaliiasupra Colldilionarea saofereocaz acercetitorului. VIn [ed. indispensablledeun:ttoarc. ca. aderdlareal un se astdzi felde I[ragistica medicald vrea posibilitaliimaginarului. bune rele. c\igenltscnntttlur. delacame ecr:anul se reproducerea oflrb subo formddiferiti demodel. cc o compun.. inlbnratiilor exigenli. 1951. sfirs'. nu$i-alinut promisitutile nici ficute_ imagistica lar Bachelard.Naturaimperfecti a corpului. in ce o Sernnele^utilizate universale.DupA revocarea cereiobiecteste secolulalXVII-lea. de sint. ciudaefortuluisuprareali$tilot gi-arcgdsit in nu niciodativitalitatea. spunea Bachelard. earastoxmi in irdevaLr unui rr cu bire cucit e lipsitdeonceima funclioneazi alitDrai .1960.de parcdcele douacdi ar fi hotdrit divergente. rr I'Ilclel Foucault asrud. nultiplica. lasa oriclrel il adicn. ei s ar fi nu .tific PUF.pufincitcpufjn. se asculte bine sau rnai laliuea decitinaginaga. pqin scurtcil ctlitind. sau pe ce medicului bazeazi parametri clarifici actiunea pure. d p. sA de $i te debarasezi eledeindatlccdevinhutile. la dclaaluziv inlperati\. tot ele uneimetafore. analiza.sauin . : Michel de Foruaz\tlt" Na$erea inicii..PUF.eaapare un prcalabilal aclirni i.. de deodce.. ti $i febuie si$tii sdte foiose$ti elecll lnisuri. in citevasecole. IalLu '. ceea redl ea. cenueste alvieliiobi$nuite. sewiciul realulin ca al cercetirri.qr". sint Imaginarul interioral imaginiia fost inl5tumt..atindetaliu nluratiaprivirii medicale . Z " Gaston p.Poiti quede l. DianaDenitor Bucre$ti. schimbat strucrua$i a f:cur sn-i ti..

204 205 .lu descompLmeri viziune viitoarei a Acea-sti inDroDrirsdunormint.simulind o dlrpi intr $tiir4a pammetrii proprii.adici lumcarccornp$i pli n aliantr$tiintei d telmiciidevenind atuncisinguraadevdmta.J. un anurnitfel.acum pe bazatA o reverieintimA. Bucuresti.ficind din imagine vectorul inventarului datelor lumii. inceput. carele intelinea neircrederea sau cea respective. Paradoxalulei $i priviri ftn distanF. trebuie crmoaqtere de totuqiabstractia Iatuluipe ecranul qoculimaginii. aditorc t:'r. efect. ale contempomne temogralieisau X sauilnagmiic Atuncicind terebros. prin sa in fo4. rom : Thomas Mann. Tulbuareaimaginarului anrnci pentnr primaoara. tra<l din germ de M.Imagini irtedilh de$iintificSide el prina oa1icorpulprin. continuttrlui cu in filmul lui BemardMartinol?.\TEA $ ) Imaginarul exterior Oriceimagine.careo asiguride o este intuilie colporald. nu-sinai apa4ine"Nu atitdenare.Peclr! Bucue$ti.. sedebaraseaze.ci semnul pentru emola si izbucneasce ea!i se este mami.Pnvr ii api. I999. Fiindvorbadecorp5ideimaginile sale.recompunerea (deci inma nu licirirea inimii copiluluitranscodificatA trebuie televizoq in ca ei) vie a copilului. e astizi foarte departe. p. Imagine ca o lameli seciionati din lume. drn ce- ANTROPOLOCIACORPLILUISI N4ODERNIT.ia. ndu-secanitte cdi privilegiatede acces ofe larcal. controlindLr-j toi con. 17 Ze ilbd est nepersonne.ci medierea in dovaditangiba femeiiitrebuiao acestei de medaEnuaactionat lasine. redusa infoma{ia pud. in lulrrcpolagie sttuct'urule.Respingerea imaginiidin motiveepistanologice mai nu rezistd Ifiagisticile actuale corpuluiurmirescimperfe4iunea azi. Ii Jiri la intimAfi corporalir6mine.rorn. adici liri referenlrecesar ce se dincolo de ea. 25I l.fotoanato1n1e"' pentrLl i$i HansCastorp vede sub simtegocul onlLluivir cesedescoperd trilsitldle unuimoft : '.TFl Bemxd Matino. p 2421 Manoliu. de afieriografiei. 232[ed. folosirea decitre p vitor' Sint. prin lofld lLtminii.Editun Politicd.decilEri pierdere informaliilor vizateqi firi invazie a de fantezii strdinecdutirii. sensibilul ce de de observator vis.Iinaginile ddinuia scheletul mifclrile fantasmatice pot la interior suscita ceicelepercep deimaginarin inaginiirena5te aperisitinteriorul care knaginarul rrxri cele suprinzebare. Plon. 1961. Desigur. a. mai extras ganga | intunecar-.1978. li cumlipsasensului in Ca nuarputea decitsdducd riposta la reveriei. sesimt6. Aceliqiiucnr salt a cosrnarudlor aler-orii. . Paris' Fayard.D.. aceasti poate cun]ina.imagine lipsiti deconsistenti. . un '5 Seimpuneaici o comparale. desfiin1at5. inciti la deviere. cu regimuddiferite.Antrapologia trad. stlpodal aanatomiej.Real purificat.sului care valoarea formulei a in practic spre zero".trruenii.suscitat o imagine nu semnific4 decit de foarte departegi in mod foarte abstract.Chiarrupti deodce au de ascunsa". fel cumpereliidinomqele la funqtionale nevoie graffiti.\\'ID IT BLIFTON in sferailuziei. golite migdlitcugriji 5iminadreaptd.: Claude L6vi Stau-as stnrcluruld. imaginea h favorizeaz i deruta. o toanspunere corectddecit realul a cArui copie este. Pans.frrn indoiald. Betz. in de acoperrlir cJnrca crre tr.Modemitatea a inventat altele. aceleaqi in dar inft-un contextdiferit. Mlt ntele rtdjit' I^d Pett) EdituraRao.cLr simti la bebelugul ecogmfieil . p. imaginile sinteza de Cu $i prezintdfirirnodel.ironicb. . ecranului prezenla eaa copilului. de lume.Snamintimdefinitsdatnd€ Claude L6vi-Strauss mitului : . cu exemplu. lmagioea ecografului.print-un aparat medierea ecograhstuluipentruclarifrcarea electronicgi necesara siu. incit easpune Plingindca.ceamai rigurosaservitd semnuluisuscitd omo dorinli deimaginar. pr. trcduttare.de p. Si ecografiaesterm bogat conlinuturi.p modalitate discu. pentrua instalatransparen(a coerc4a.o femeieigi descoperd emolie dar cenestezia. totrli. figuldascptizati in aparc schelci.. 243 [ed.figrrala iar ireald. in mijloculei intr-one8llra ni1nicite pleschilnbatl.tlel Noile imagistici igi iau impulsul origilar dintl-un demers neoplatonjciaD.totuti.chiarceamai aseptizati.in hurrca lderlor.1958.apoiin cunoa$tere in operalieconcrete. pe careochiul practicianuluio $i rafineaz.1 afard.d nontagne nagiq e. sirrbolevident arhctipala conslitutici orrulLi. Dar imagineacunoscutA Platon de cliar ceadin wemealuj Descartes.elecontrazicaparent reticenlelelui Platon. ale lumii.. "ro.ca$ifigurA intbnnarii ediicdasupra cc mor cli$eeleGzelor pentrujrlpult. t6 Thomas Mann.

dar in ghidardecuvinnrl medicului. de privindradiognfia proflmdiprinrasaexperienla intr-otulbwa(e triie$te Davos-Platz. pacienrulcalrneazaEmerileii if i isi$abile$e suferinta Fopo4iilesale la reale.. de ale uncligeu cirui coduri interyretare bolii examinind sentimentul sale. pe materialitatea sale. totuli aparcnt a imaginarnuneircprEzenttui. Metalda imaginiieste sdvitd degij apentru$tiintificitate. ciutarea doarcuajutorLll nu le detineSipecareil inlelege ocazia cliieLllui atunci di sale. fapt.poatefi suslinutin Dar pacientul. care plingedcsulerinfc a obiccti\'5 este medicului ceaa bolnaYului clari.i chiardeorice umanitate. S9percepe. inexprimabilul. Sepoate dinMrrrtelevrdjil al lui Thomas neutr6.ria chiar ipohonddfavorizala de simptom. imaginea schimbi Ibmei4 timp in celemeiaschimbA imaginea. in falaunui cligeu Pus lipsit desemnificalie. Poate pima ca. ochiisdi. sc dinunni. maladilcapacieJ'ltului. suferintelor confirmind cliseu semnul in cli$eului pebaza inaginar.el poaterecuroaite sul-erinla. intimple intelege suferinla batdla alteuii. cmoa$e. Ll sE \ orbirea. deinsuflelire $tiinfific HansCastorp I ipsit?i oriceinfloriturd ..senrrufica$ape elle<r itateu cr cut at'ibuie ii detennioicompofiamentul.tificcade pradi visului. in t'antcziei. apropria! actor. Simboluliti rcia ascendentul asupm semului.poate de Se spune chiarcd semnul. Aici secrenrl.DAVID L[ BRTTON CORPLiI-Ul N'IODERNIT.tie calc! atorului. fxa. imaginea cea maicontrolatiin modttiin. insu$ideruta in acestuia cevatrebuisil facdtindruluiinginer A$teptarea .Pine acumniciodad$iin e HansCastorp emolionat.. oncofi. serepetidistanfa..nici o revenire posibih.. cliiculinledorului accstllia colltlilr ll nna.acesr ir exemplLr.caracterlti Dc desenrrpura]irlagilii eini ltatlarang siDlbol uDaginirrul pin dc femeii (maiales utilizarca cu cuvintului adesoDla plmctul pilpiitor . cli|zul bolii de c:mdeste unui pl in maniera test oiectiv. spune psihanaliza). intodus. IncArcatura simbolica clrvintului a iradiazA atuncicu afectilitatea irraginca sa abstractd peecran. deseDnate laptulcI majoritatea cuplurilorceyin la examenul ecografic intorc se acase o fotogmfie acestei cu a imaghi. gm. poate nuo iain serios. contacnrl constiinta mai dar cu actorului o elibereaze aceasta o asemenea pe de constringere. rm Mann. Dovada boala 5i e (prinimagi$ice medicalit. ca carc necesiticea maresimplitate. de sdnatate inlre care de cu sd incercind o aprecreze alle mijloace diagnostic.vorbindneglijent indoiale. SarAcia irnaginare o parte dealtaa de ii obiect$lui dispare atlmcj bitaiavintuluireveriei. nlarc in accsrt numa|rtrl debolnavi seplingdesuferin. al$iintsi. Imaginea atunci fmcie decahnarg are o este contraimagine o (obiectcontrafobic.eva inta in alburnul cooilului. carc aceasti confiujeinfteobiectSisimulacrul sintspcctaculos prin siu. medicului opozilia dintre divelscAtunci.jnirnt'penfiu depe ecran). dezamorsa angoasa. unei evocd tensiunea expedente mdiograliilor sala afectati a cu echivaleazd o dezgolirefiinfci corpului care incalcarea limitClor pu!fuinfrigurat. ln Omulnureactioneaz A niciodaL?i laobrecti\ lrrcmrilor. sufcrinta pusipe neliindfunlizatd afectiunii Se Erm iDchiPuit. Aceasta este firnclionarea ceamaiobi$rNit5.{TEA r\NTROI'OLOCIA Sl pecare doar tchnloa o putea i oier. unei saleseofereasemenea planledeRorschach. transfonni simbol. unorviziuniradical acestom. portretul despre el imaginari. radiogmfia alttip deinagistice lecturtr perceput pacient.De atunci. parcd astepta dc i-ar alltorizafca.lirrclionale"dcdiagnosticat de sprc deosebite medic.ilnaginea cd trenralivine dLLpd ecografic.vlluidovada inocuititii $ferintei poale sale.interior' in religioase. in planclinic. Acest supliment deimaginar.i [u px]pfiUl si corp. mmite . 206 207 . pha cindun altmedicii codun de bazatipedoud Divergenli irnaginar deconstiin!5. adus aceasti dcplasarc transferi ce peecmn. ascultarea.radiogmfia conirmtarea unadinmetodele sau cu de irnagistice poate medicah oferiboha.nLl nlmic".\'ede nomalitatea cel altui al pacientului. irudmrmaiin acest univers impalpabil ti intim alcongtiingei.te sinistroze Boli deciirc Inedicina. bollrav fantezici seama inposibil care seis. se ultimcd7. conlirrnarii vizibilcasufedntei Descjliarea pacientului in ajutorul vine Imaginarul diferite. De aici. sa arati viTibil colTulur al devcrrit Dar.firA a din medicul-$efal sanatoriului Behrens. Medicul. acest silu sd d€ cu fiecventcapacientol. st cL[i1 ca vizualizarea Lrltrusonici proteza itlaginaf\iia senzodaljtiti cra urlrLi unci o clipatslibjte. de si poate funcJiona sau in accst sens.tiilor l cllbolnav sa[] are Ltl . loco dubld dc se in Are metamorfoziio momentul : contactului. altexemplu lua.Sub privireanaivdaactorului. pachetul radiografiisubbra1. r€alitatea copilului sevanaqte.

. inaintedeapunein te migcare dispoziti\. miratde asupl celorcoscaflededesubt" a asigur'5 mic bagajdecuno$tinle . AcestaviseMl o ftiin{d epistemolog avizat Frangois proceselor sa cvasiabsoluta.reintoarse tempomr .Acestaa$azd grije caink-un pofiofel cu micaphcide sticli.DAV]D LE IJRETON 11 CORPULI SI MODERNITATEA ANTROPOLOGIA (p.rpr. care deduce starea din organelor tinirului diverse episoade copilAria dio sa. w tonpollrait extirieufj'aimeraisbeaucoupmieux portrait intdrieur".j l ilt/r Jr Lnci \or bctlede cl u l ctnd insugi marcat un aspect e dc solemn.hProspectiNe Frantois Dagognet.Fotografie Ptincipes de plici de ricest Citevamostre Luoy FiankSqnire. op. Existi.p.rt.gelozia lui IIars eexacobati pio imagineazi Clavdia discret'a cind pe la aparatelor : t i l l I i pot'trellLl i-e reccnt : . Behrerls descopelcau ii nu intFozi poftetul Clavdici.omelor a carnale. il adevdrul il controleMd. inceteazd sd fie suNa maiintimi aidentitilii omului.Acestpofet fbrd chipce. Aceasta analogle.ii dezvdluia phpindaabustului. 208 209 . d Castory.p.p.un ziardinNew Yorkanunld razele sint dispoziiilulradiografic. Sevede erotizarca cirei obiect cli$eele.pentrua infela.miingradiogmfia suflctelor inochiimedicului diagnostica minciuna sauvicleniasau lor? si a tulburarilor Sepoate o Int-adevdr. mult. Onul de$tiin15 cauti . 1e1. Iar vesel. nici unfel nll i scccrcetase asllblvia-la laulltricia orcanismului. . 'l afro ..Lur (p.Maloine L'r et t'lnage au regalddeI ipistimolagtle. maiintii.381rom. al sint Astrel.. sau ce energie un dispozitiv refuleazd sau pentu a nu trece obstacolul decianuse suficient supravegheMa $i psihocerebrald bipolarizeazi ce revela..cit.este a accentuati atitudinea de clirica ahi Behrens.rom. Oare ntitalc. Pllcufeidesticli Hansii inchindull cultin absenla Clavdiei.Pzris. lnferioal.n n b a j rr. 238).asemenea vizionar. .dar.rom..ca un cu pe actdeidentitate.Dar aceastd complicalie cvasicelulatVa un activitatea cenftaladetermind collsumenergetic funcliorlgaza putea descoperit.Unzimbet.rom. ed. ed. 287)''. delalm capitlaaltulalrcDaDului.p9.se prin de rdspunde automatism cel cegindqftesauigi complexifice ascunse" care ideative"'e. susceptibilE deduci din observarea (dfuect) gindiriiunuipacient. il regisim nu spectralia coqJului..383) . pp. di inlelegerii ce interiorului colpuluisernificalia rmeiinlelegeri fii4e. Niciodatd atinge nu profunzimea intimitatea acestui chipinteior la careoferdacces $i radiografla..233)Beluens sirntebine se dspindind arntriguitirte in legituri cu cliseele carele va face: .286. care razelor declanseazi X indati un val de fantezii.dirljaiisLrpra rdzele nsta. splrne lfuzIiutate iinaginar.lmedlat si va vcdemin pe o transparenld... ia aelrl unuifotografprofesionist.interioi'.Decenu.Chipul pierde igi eninenpontologice.. X cat Astfel. cLrcrLloi ulci . s-ar (p. Comentind caprofesiuneaii sa calitatea redirii pieliipepinz5. cea El decitrcgalitatea lumi a aparenlelor unei organice. ed. radialolie. Behtrens..irebuieaclionatd neautenticitatea. din 1979.d 240 . cum spune" Swerioritatea inraginii futerioarecorpului dechipebine a fa$ marcate in cererea adresatd Castorp de pe ClavdieiChauchat.li Acesla {hcut racliogrirlice lui tsehrcns.pirucotecaparticulard" Behrens. citeori nu contemplase in ei porhetulii nul . cdruia iilteryretarea terioariacliteuluiDu-ieste r curimic (p. diect in creierul studenlilor. descoperirii '3 Anunlarea pus suplimentul tu miicare de ilusteaznacestimaginaral transparen. luiHdns. engl. un asufletului". ru1 ca lucrumaiintimii maiimportant decitrmpoltret. careo iube$te : j'ai totl .Moi. rog"."(p. pentrua expedia schemele arutonrice utilizate din afirmind a realizat ca clameazi savant epoca. Clavdiaii indepline$te dorinla.267.cli$eul unui Md mdiografic fiDclioneazi...). . .tei. in sutede (trad.tara natald." 234.268).imaginile conduitele vi[atul mirunt $i nu vedeaninalele mari ce-itrecpe sub urmAre$te ochi. cd. irnaginafa viitorului Iati metabolice evolu.i.llansacceptll de rcprodllcea aspectul exrenorpe ce ej lumjlloase i actllLin penunbri. sa ti. examenul 9i cvasiliturgic. dezviluia ii organele cavitatea din toracica".fotoalatomio".tia qiaiflosofului :. alc pinzar. cedeazd ia ca Dagognet.incadratd o bandidehilie neagrd.. aduce chiar9i la un astdzi.p. liica sar deschizi |1-e ti foml n t e r i o r .11l tehnic. . ed. nuenicioda4 intr-adevir. 359 360. osatun conturat transparcnta de specaalaf. cumtomogEftl ara6deierulcare A$a fi va puteadisti[ge ill cuind creierulce saupe cel caredormiteazi.. inslllipare impfuliliaccst a interiorul corpl ui".. a lui o aliniero pldcircprezentind de ftagmente membre diver$ilor de ale bolnavi.pe apasasepebuze.p. Chipurile pictate culodpardesuete delictura deluninA in faF aportretrui. in care fantora sufletului imaginea hnaginarul hansparenlei.rom.. atunci cindii cerelui Flans Castorp| .

blinde" mai cumedicul. Boala. locsdfieo eapd: h Tmtarea iDfornatiilorinlocuie$te a medicinei ci medicind organelor numedicina onului.TocmaipentrucI incearcd lunineze.ci capeunscop. considrirare decit. dacd reiaqtiinqa peun mij loc. Cunoagterea intreparanteze. este Ea 9i personala. se diagnosticare ploprii de singulard deparametrii maimultboala. pentrua nu luain insereazd.tind-o aventura $i pacientului. cu angoasa cu moartea. udliarorilor aflalr cau|area in uneireladi personali. alimra . este mecanic colpului(Auguste rm rmui corpului uman) mult decittempeutica mai medicul veGrinarul este dat5. sestdduiesc 9i tentaliatehnicdce pacientulin modmaipulin ftagmentar..Se : cmoageteza sprijinulacestei tentatii ca pe careo apdrSm.. naturiisale. constituired In qtiinleisale.De aceasti de medicul ale electronice motoarelor automobile.i. aceasra ie bolna\ului ($i in extlema irEginari). cit.Existio identilicare cristalizeazd o energie epistemologici de ultin al corpuluiltu avea fie s6 intrea $fi$iavedea.agresive".ul uneimodificari afectea. fascinat digitalizarea organsauauneiirncfi. al esoterismului cultivd$ial rezultatelor pe masivd tipurile la indeptutate spemnlele care trezqte. nedicinamodema in este aeficienlei tratarca in bolnavilorInvers provenind indoiala se din multorpBcticienicare crize. despir. ducedisocierea cel mai illalt nivel de sale instreinare. e{pedenfa$i seregisegte mai strainde deme$ulseutot tiecontestatiastziinnurneleaspectului tocmaimedicinahiperspeciali al in ei iatrogen.datonlai tehnoloEi la aftaice coilident. oracindmecanicii hecutla diagnosticdri la au srbiect. e istoia lui medical5 anatomicl fuiologicd.nicidincuvirte.DAVID LE BRETON | c V f R O P o l O rr l \ r O R P I | | | ( l N I O D L R N I \ T I { A sti si a veder medicale. a medicina occidentald pusomul peJltru nuseinteresa a decitdecolpulsiu.Ideea atinsdecitcuuitimamoleculd pedomranlei de absolutlseprofileaza spateie in aparatelor vizualizarc.eanumaitraie$te pozil in cr dn urbre. dinimagini-r. parcl adevdrul ci o Dredicind unnfuiti decameri. medicr vatrebrishrcnunte rolurilesale crl de obsen atent. nu rnaipunein falecattateasadeprezenti. in ainagisticii Existiltnrnitfondator udlizareadgLroasi ce sorelian temenului.. nai mult problema privind numero$i medicii9i punintrebdri La decita medicului.mecanismul bolna cafi inddetaliul v. Dagognet. hiperspecializat insffumentelor al de mullumette devinA si decriptofil de obiectiveazd utilizate.Za 210 211 .adici o irnagine-fo{d al Un rnit in sensul qitelInici. riscesi face de Dagognet in metafomgimai corecti. ?rFrangois philosophie I imaee. se d€stinatd defineascd sdvizualizeze Auctal tehnicilor $i si tulbuarea. oracind de unei meseria si isi dauseama necesitatea luiri in calcula datelor lor ale cind sa-ti sociologice psihologice relaieiterapeutice.dupi cumammai spus. ilnl. neglijeazi structua relalionaldundese corpoml".114.?. de op. problemelor pecarele ridici punindsocietatea fa. Dagognet.. Si aici poatefi evocatFrangois tehnice medicinei a modeme .Crizainterioar4 bolnavilor temcaaceasti ainarmeribf'si nusefacl fuprejudiciul .p. demult imptuld$iteli rdspindita: medicina atit picturale.. pasivitdgii carei$i scufundi al in pacienlii. ca al Comtespunea./ale prinn-un reliv al lehricii$ial medicamentll'ei cnonine.. rclat]onaie (locrnai anunliilirqitulurer s nrcdicirrc Frangois Dagognet pe El cd noilor cea care reclar]rd o ritiilzatorii). cu fidelddualisn-rului vesalian.ti pacientului neglijabile imprecjse dece i ofere considerd cuvintele dacd se nu ca in'ngistica.cursA din $i cdzddeincredere parteapublicului. este gtiinli asupm Nu o omului.R€curgerea de le constituie criticdin actve tAdinpartea o dem€dicininumite.ta al etice cel adesea faptuluiimplinit. I sereproga a fi agoapela fel. aproceselor organice tul diagnostic favorizild o cunoastere extreml $i neapdratcre$tere o fird cusur. supmlicitarea Dar tebnicilor determine nlr chiar./a ce Considerind modemd riDine esenFainente organismul nufiinlaomului.runanitaiea El pe a ci sauintuiliile sale. ator Aparatele depreot consolator chiar simplu sau infonnalii$i Dac[ semultlrme.medicina !i nucleard hipertehnicizati.. 9.bazate o buni cunoa$tercllolnavLrlui. medjcul indeperteMe bo)nav. carenu-i mairecunoa$te Paradoxal. nu este. abordeze roFrdngois . sau relalia saintimi cu dori4a.te aceste cu simple imagine triumfi"2ogi fa. de nlcdicale. oculteazsubiectul. acordA qinusprnnimicdespre boJnav poteri corpul tehnicilor fiagmenteazi care fatareabolnarului.. $ntuitlatetminalele unui sale. medicina Iar la aparatele deimagistici.. p.

D A\ID LE I]RE TON I|ri_\hc.r/i rccjtcin[cb.u (le\rn< nl \ ie h (clili t por.prul(sru I ir c,l tredtcata c a asliz inr.o t'lria(lecautrtc.dc sinte,/;. sc dc Interoparc. toctr)at tutS llbolcltllti,ii co{\tlutt.cslabllcscazi tnJ al nnzcle tontle\tC InrrltJc, ln.I rtsuma p:rnrlor cOtpUlce chjf otnulr s.rle. di . prc/enta cstc (.oleclie ot Sl]l mliCacnc.tz,t nU o de lalte.DL, ajcnte[ea. otnu cceva I marmltlldecit corpulsdu. NoileilnagisnclchiffdacisinL

( ANTROPOLO(;I,\, O R I L I L U.I> I N I O D T R N I T A I ' I 1 A

lmrgistica nrentrli : priyirea imaginnrului Medicinaap irnaginea olicesubiectivjtate. aexercitat vat de Eas in rnndlalional. pccllcrenra rrtL,,ind rehnicrl,,rlt acultoilintclot. lnJc.rricc lanlezice nociva. pnn fotu$i. reculgcreir merodrcil lijmsgl,dca m(fi!li, bohE\ai rclEsesc isi a\tizi fcn.ta imaginanr qiii utilizeaza lLu resuselc penm.r aregesl calca decerii. sintadesca vir bolnavi afectat'r. grav Si uneon fcza in tenninaliaunuicancer ajutorulunuiterapeut singur), Cu (sau boLuml vizt'ulizea,,.i. lchdsau. u-area in uJbr orgaru ie- i provoaci'. ca p LLferin5iigr eroDorcaza. pnntr-unscenanu ln\mtatdeel. e\olu aprugesirx cetre vindecare. Uomri.elbrodeazirFama o imaginativir pomind h k hnictte Ae puse mJ(rc pmrruqndecarea Abate lautilizarea geneEla sa. dc lor cliScele de inraginile si ezivlzuredce'ipeecmngicare de iltTdurlat, Ted]clau ii obiectivea,,a boala.luinduJe surs6 prupner cr a imagriLJci. Lnrginile lehnrce inceleaTa.aRmci r ederifragmenrate. si fie dcvinind imagi-ni vii . (frs].luellteJ bolnawleste unde prezent s1lbi€cf ca Corpulvisatastfeligi regdseqte dimensiunea simbolici_El nu mai esleconsideratsensu.l in materialitali sale. in milcrreasocialtri. ci jnrimia sjmbolului. lotodattr. Uritizind aceasra energje, o reterva dintr celincdepartea maiinsesizabiliimagiramluiomuluJcea a paciennrl mobiltzeaza fortele inel vindecarii. maiadesea. Cel imagistica menrald e pi!'tte ca o metoddadjuvantA, careaccentueazi efectul tehnicilor medicale utilzate paralet in (radjoterapii, chimiorerapii Kostoglotov. etc.). mul dmbolnavii PavilionuI canceroSilor Soljen4indin de recurgelntens la ac€st procedeu ,,$i,inft-adevir,incepusI sefadi 6ine.Seintin<tea : cupEceresubrazeleRoentgenului irl 1,1.emea gedinlelor, insufla le $i, anurne celulelortunorii idc€a civorf dismse, ausfeclit-o.r4ci Rmerca
" Aici facem reftnremaiales ( arlSrmouton. ld SrephanieMarh$s Srjnonron, ram€s Lrajgbron. 0r?r,t/en\,ts I t \antretaut.paris. (rrJd. enAl.). Epi Jin lq?8; vezi$rAnne Ancelin S.hurenberger. ,/orlor g";i". p";,, f;ri;ir;l Erts-la-Miridienne- | 985 'a lfexanl]e^soljgls-Vne, Le payitron desca,cererE,?aras, Juniard (trad. din russ). 1968,p106 Atek\dndrsolcnirin. led.rom.. Ca,,tia,ut r.,,e*piil. rrzd. Maflaurnescu Eugcn L,rcaru. tsucre)lr. fj Edirurn Albdrros,drlLrrr I UniveNal Dalsi,1997, 841. p.

inrre medciMSiutilEarori. oferind ingnjiroru]ur TT" lll:T3T alrnctsa-l "*g {Ezrn nu-tne6tiastfcl] mijloacele tehliccateuncr frixinenrari c\tret a.orgaruslnuiRccugerca tehniciie virfua".nn,"u"i ne l. Ia de di"t_, rllrre medrcut cletnAtorunej Jl esoterice,care pe ftiinte reREe celmai s{ aoesea tmpartiteaccai care (} devrne maiabstrac penmr lanl_ lot E oro unuD uzator deposedal orice de cuno$tinle asupra irsruLprindefinitic lui snan semruicctrr propri;. care deslinat nu leinteleaga. lor pe e sd \ orbttde socjerare penrua caracteriza duala virezeligi mizele ^^ ^5-a rn lumcacontetnpomn6. cavlcuna cese_opLrn Ilrd sAaibecisfiede cauza.,5e vorbj$jdeo lnedicina la.odenrari directii poate dua in divine. mutrperehnic.ati radonalirarea pe merodetor, X.T_T:Tp-rtlo T,"r lacuo evmruat_apelmstrumente la sofisticate, pentru aiit stabilirea ol€grosocuJut. Stpmtrutratarea cit bolilor.urderelapa u bolnar,ul un c e slmptu acceso pe dealtdpaie. darprivind a"pecr. u. alr unoersai oryersmcao-medicind maila inaldmea t: aflaLi omului, arenra Oesali mai ra-ooul-av laboctaoeclt sliduindu_se ing.ijeasci sa omulmaidelaha oecrl,Taqrl ; evalatqde cipuri medicini.,blind4... practr-iaDul de uode prvr rcgaz.a modegal rn contactul metodele pu{in..agresive.., mai ,i sinr tipuridemediciniverificate, darcire sebazeaze ait tofrcidecitceie pi ale.medicineiclasice.sfi$ir.r,rndecdrorii 5i.m triOfio"uf rin1, i'." astez,sftavechicunoSnnle corp. care piona "ii despre pe ra liurea, miiales cea medtcata. a reugit nu niciodat s.a sutoce careci$igaazlo noui le gi vltalir'resocial6..Pe o parte, medicina de o mizindp. ri"ei raFonala dealta.tipurjdemedicina pe "n":i"igiJt care. dincoioA" ,.t li"ile or." i'n ' apllcare. bazeazS.rnare se ul pe masua, eficienta siDbolicd22.
" Vorbm aici maidegraba opozil,ede deo tendinli.in mdsura incarechiarsi medrcnarezmairehnrce poaleocutra !ohiita,., nu iD i" Joculrimbolului$i in mir.urain carecetetalre r;pur;a. "pi,i;t;i";;"], nieaic,na recuigl" tebmcr pr€supuseacliona a prin efici€nla lorpropne.

2t2

2 t3
.1

DAYID I F BRETON

nlerrtlle ci si injocil iDaginilor rrnctdeneccsilatcabolrar.ul paflicipL' propriei vrrxlecitiqisi adopte- fataslLf-erlnlci, i!1 o acti\'ia procesul pasivi vindecalri atitudine sperunfi de invcntiva a$teprarea arLnci linu (G. venite direct cxtc|irn. din Anilllirtdeo,,voir{d $ansi" Batallie), dc pacientul (temenLilrcvclator pivirlldviziunillledlcale e in clasicc) dispfe, jntcrioard, actor invali alltonornia, regase$te o creativitatc devine ii de medicali adesea abandonati copilA.ic. dupir Tehnicile vizualizare filoanele simbol de incadrcazdobiectivul mateda in lol corpului !iuiti un viatd, durerc, Ele de ce-jdau buculie saumoafte. pretind la subiect de Se mai fel de liniqte, absc11!d. intereseaze pulin de om decitde proceselecaror a nrizd cl. Invers, este iDagistica mentald inscde subiectul boliisale, manioauneiprcvoc6ri in acceptate.irnpulsioneazi in lniezul $i cu avintulreprezentirilo! imaginarului. Visindu-qi convalescenfa, ochii asupra imaginilor, cu deschigi luptindu-se inverEunat o boabtransferatl de nupeunecran terminal, in spaliul Joc firi tinp aliiagutannui ci fird 5i gustulviefii-Elinrddecineazesperan{a propriqbolnavulredobindette (asociarS, de pe vhdecirii apropiate intr-opracticd zilnicda imagisticii alti parte, relaxarea). omul tdiegtemaipulin naturaobi€ctivda cu Iar gi faptelor maimult serurificaliape le-odi. Dincolodecorpul care pe fiziologic, anatomo bolnavul rehcelegituracucalea simbolului, care oice atunci cinde vo$a devindecare. iii El seconstruie$te eficienle regise$te unitatea om. de Stdbitut deo mullimedetehnici, ciuda in miilor deochiceparcurg labirintLrl deelprivirii,corpul oferit nu-qi dezviluie secretul, 1a tot fel culnu se dezvdluiq linal.nerunn6mtelorteorii in rnedicale psihologice sau careincearcisd-ldefineasctr. apropialideel, IirA indoiale,ochii Prea incd ifferiori, alimelrtali ingeniozitatea de tehnici,nu lumineaze decit aparenle, hebuie me$nraideparte, rebuieexplomte mereu lesuturi. alte Darfirul Ariadnei,careduce centrullabirintului,dezvdluindul,nu in este oare altaDarte? mult. existi oare fu al Ariadnei? in Mai un

Capitolul ll

CALEA NEINCREDERII : CORPUL SI MODERNITATEA

Calea n eincrederii te concq4ile modgagllri privind Dou.4 aparent cai divergen o-aduc pane, gl neincrederiraeltmirlUii cauza din corpuluman. Pedeo calea_-;_-i

---i:. , --,---. a sale' gqTaggry-TftJg3Svsdus' aliegrli6tii' ereutatii alipsei -

gaf e_d3g;!ggE. Viziutremod€n!AS!-laicizateensomatose de .corpul parte4bleslenate perspeclive cvasignostica, a deyine intr-o atunci, partgpe caretehnicagi $tiinlasepgnde. acord a condilieiumane, fu-a pentrua elibera a o refasona, ,,imaterializa", ryggd9lg"i.!.1u,o.4.&dcit. de sa in omul,intrucitva, stinjenitoarea irredacinare tup. ga.uo.m9d rez.rslelrJe, dimpotrivd, salv:lrea pdn Pedealti parte, d! model6rii corp. gralie elabinr srmplllor. aspecnLlui. ciutdrii cclcimai gnjiideo i posr obsesrei formei. stdrii fuicebLrne. a sale bunc seduc$ bi-le. piari cnre dincorpobieftul.aupfivilegiar face Etfln6 inir. O irdlofitoare jurir-lco-smeLiceloi. a]ingnjirii esrerice. al [qgySlta.'11*-dd["niin alcurelor slibire.almentinerii de formei. cdutirii al s5lilor eimnasticS" de zice sau de corpoiale. unei sr6ri-fi br,ue aI dezvoltirii terapii corpul disociazideomulpecare-l se hcameaz 5 lngel Lollac4zu-ri. qaunin:s,iag.,EJ inceteazi rai fiesusaidentitara se insepanbild ii -pfivit care-i deomulciruia ii ddyia!5.Seproduce fel declivaj ontologic, un ce fonnei, al op,une- plus,ip4gi4ilepublicitare subliriazi imperativul kr adesea, demonstatia unitatea lor, in gnj!! faF dqsineetc.fi'agDenteaza

214

2t5

I)A\T]I) LE BRITON

CORPUI-IJI$I NIODERNITATI]A ANTJI.OPOI-OGIA

din in !'!lpd!! I'i miFre cerasFul]de. oglindi, lirirnitir ii subieotlthri graviratca lupturir. Indit'erent e \,oIbade ci rnodcfnitate ilLrstreazi $i de h comc. Da eblesternati cao cale sa ariiubstiiuililii:St(riflctulirl salr caLe omul lirqclioreaziaaeea;i disinct-ic, liLiire illt1.osoc iitatc laicizatii. modcrnl a de propriul corp.Versiunca inpozllie de extcrioritate lali spintul &En$idiili opiuieornulcoruuluisiu $inll, caal6datl, suiend saLr colpu[u.

Ne puteqli-rrseha !l] :!,Tt-L 9!!!j.g ,tSy4nl.,,{9 s,tuqll]il !q -d3qt d9-acg.sldalalqRcnagerii incoace. e allin'ntd fantasma de elibcririi
rn.csurbrl.nre.ar.r'rIee corprrl. Fcnl:r5mii .c i/bcllede cc bir alent. Da c\ id e n r a d isparitra ca corpulur pro\o,r c a p c c e l a o mu lu i. r o ii in rccurgerqa lamecanisnpentu a gindi corpul constituie, aceasti pdvinli, ulr fel do oxorcism. Dace-realme+te cq,Upl af fig=qa,silq. lJ dc :cap3 imbaninrrc. fragilirale demofie. In Ialamqini5. orpul Je )i pe Disparilia rirualizatA a corpului. ciue.o urnan e decit nu slibrcrunc. nupre8alerteo epenruoescarnotarcpur5r5irnplu cunciartnraiLiVi

pe au tehnicc siStirntrfice, lidul axiologic calel atraq. ticut clincorPul cu ale ca Lllan omarfirsauur'tlncru olcare allul. F.ofilulclcnrccanicisle mlrlttilnpdupnaccea. XVIi;rXVIIl dobindesc, din secolclc tjlQsofilor carenua e g-!..al1taF singulafi.Ele auanticill4 o obiecti\:at acorpului, Au ce-aulicut s:t sociala. fostprirnele r^ncetirt seextindiin practicii si proceduriledc tehnicizarca colpuluj, carcastizl au lual fie rmaginabi1e acum,pentru ci !i_a pieldLrtodcum atlradq avint. Coqtul uman ajul1ge la Vesaliusiicoace, in ,,erarcproductibilrtilii sirletehiice".

Corpul in pdrti deta$ate
de c-l Cd citcorpl . privitcd \ inrnl disnnct omulpecar ilrmlpca/5.

De.zvol$4{y_sg sd fprezcnlei 9igiinlanuauin99jqt respinga Jghni.ga -sale? iferapropriu-zis colporaliaco-lditiei unane.DarcumsI supimi colpul anumitorelemente o sale, al sausdl facj nai eficientprin substituirea Pinaundeeposibilsi fira a modilica, acelaqi in tinp, prezonla umane'l E ducidisjunctiaintreom ;i corpd seu? colpuiun membruin plusal

tehnrciidltlinlei. ccte dislrN l-r cuo injluen!a cre\cindadorncniul n ii 4r uncicind iu d c o m 5 I a r ed u .h trr(rsi rmeso l tl a ar necanistnului. i din diqensiunea simboliciserefrage cory,|lu dmine dinol decitun de Ceea ce ansamblu rotige, structuritehnicd funclii substituibile. de o in ireductibilitatea olgi.inizeara a;st .az €xiste4acoipuluinu maieste sensdui, schimbabilitatea ci elementelorafimciilor ce-ixigu$ ordineaSi d€ unu_i lqd€pirtat in qpd abslract om.asemenea g!iq:r, gp,li!ge corpulsegole$te d9.dinensiruea axiologici. camcterul si1nbolic, sau ii E deposedatdehaloulsdu imagii1ar-D-evine inv,cliSul ac99.sp!r!,4!l4Si, $i pre_zenfe, intrl il1velifalcirui aNambludecaracteristici subegida gi elementelor adeteminabilidfiiirtregului'l,codal ,,colnensurabilititii postn-roderne, pirerea lui J.-F. Lyotard.Progresele dupi ]ry_4d4iei 216

omului? in 94dry1 sq nrc4 _lqlo-fiqcory.L.rJt1iluqj]-oryld9ttalg s9ri9 dinB9qq!!9-le-.

teluiiid$i€irinErifiTdi ii valoarda i$ipi;d;iatjeiel'ni6fale; cu-atit erelte Coipiifr6iireziiitao iiiit'd?iEiirii. Astd2i,iiaiiziirile meiliiinei ii ale protezg.manipuli.{1(tmnsplanruri organg de trarsfirziidesinge, biologrei noi g.s-istafi. audeschis wro.I genetice, e.t9.) calea pmctici pentru Focreali.e dg"-abiecJ cateqeantlrlli.lg l/-ii-tod+to,sper.. d?tpa.rpului valoarg Elg-aq o orgalqSi substan* de gqPsl,i!9S!4a]l]diwdvisfacelerii.Nevoiadc c-u mediqal4!i umaqg rglpgll} ..i.9S-r,c.elerea .el_e-gglq -4S_ptuu-!lli!iz4ri" der!r4]9!iale umane fabricarea biologica, ca.folose$te llUneroAsq ; le pc p le produse : grefele. care rogrete chirurgici lacmci faLflncccutice ulilizirrle rraditron.rlc din : s!. ente dir frecr pimar cr.ificate inqfirfir. in ctc. de.cornpui elemenlele {dseclir t.CurpuJe tcculll!ilc medicin,r dc \arce Pcckard rslfel.ci considerd. raliunii anaittice. srle,supus

I Vance Packard,l'ro,r/re rcno.lel!, Calrf,ar,l Liv!: 1978, p 283. Desprc prelevarea$i transplantulde organc,despreproblemeleetice, lcgale.sociale efc.,ct David Le Breton,Za thair A Nif...,op. (it.,cap.6 Si1.

217

rge m.divizeazi pa4ial. ndivizi nevoir$iiti otb n !1ccilredonarofiln jlg3lrc salrdesingc (r. Medicil1aa realizat.). mergind dinspre!fuile cele nrai sdrace spre cele mai bogate.l.De asemenea. .Corpu urnandevineun obiectdisponibil unl-olcr{inLpecare In obiecte.l. bislodamcdicinei. singcle beneficiaza Ornart libenale LUculirtie.Llni{atea tnui eftagnentati. atitmaiWorcucitchcstjunea plolrovll.'.in fiecarean.donalor sc I iecale actol lre/e$le e ocolitii.rindul io-f.Llli L c ucir. il1viali gisfu]atos momeotril in caruimoanec aFteptati pent1la f'ace posibiltlanspl4U!1!.qq-clrl9gttcj4ll). 8In\ ltatc.iljA{1e dezvoltatc. de dc )pre Dar de*gle.lcInnsphntnLliDceteiviratldonlilntedeptoblonaprovctrientet a Lulanc g:firnului. mai in oln..iar ceiecarenuprimqs.dreptul dc facedin iaD'E ilele uDaneun snnpluobiecL poatecontribuila d%voltarca ce $iintei. t J lu l(\ e p r. . aceasti de sc ul dc ulrane.!3r c. Fmnta.cu Ficle. r.caleauniversitililor (PatficcClaude.ca al q9-e-$9l!rg!!!9l1rri.itr ciudaimpot. caLg."ego: elrturinese!4ralonului. clasificate aici $i . LeJe :au fabricqrea prodt co<metice lndla. colp disociat..in funcliedeimprejuriri' sau n este inprolitnzime concepliaoastridespre Ceea seschimbiaici ce identitnlii etocmai-chipul nu perspectivi.r. prin deanembrarea sametodici. . ' | . disc-ulsul.o primd rupturi antropologicd.u. Llong Kong etc. .((c . ucJ tfallmalizati f'amiliasa sitLtla Pri fnn ^N c_!Mq!!l illlilDrB!Il{l^ r TtOPOLOGIA co.snatunlepopulare socicri$idevinsusa ale dc organe(salrde singe)pentN snaftrilc pivilegiate saupentrucetilenii din la1jlemai favonzate..un fel devehiclrl care # " --" . a r .nu.in misurain care ca de social din acliunice-arfipefceplLte punct v€dg.ividlor populare.Lrnbalatc (Paha) inaintedea lua.spute conductton'l uDui cenfu spltalicesc.fbz+rii dc singep€ffru populatii dczayaftajatedin lumoaa [eia. Japonla. '.GermaniaFederala.IquemcdicAi la p_acjertul cMdidatla gle& s€interpune. numele de disting celelahe cioar raritateai mizeLeme<licaleil 9 existenta bolnavJor']l$ea pentru salva a consacrati). mecanice.revendincind. intr.obicctalprelevfuii: nu A|a seintimpleSicuimaginea la el ce mai6iGidn'siderji orii. o inventeaz fonnainediddccanibalism occidentale g. $i aici sepoatevedeacu usurirli dpps_elirc r. un fel dedlle.1rfe.(inee-este ca4sidsab-ila.lc:trcu. -. L altele. cu !uj. r ..ratoelele o:gidSdale.?" 2r8 219 . qq!l1L9!g?j!!Fl. dcJr oeaadotl4qml !..laJtc _slq. cJr p t.inf altui Eau. sllficicnld_q lacptretaJedi lor trcbrrie si lDlpo e din strijnltate.tn dcoarcc" consier abi1c. r"4elernplu pnnne d]rclc.. '] Lelrn InoJFr i. .Jntrecincisprezece douizecidemii deschelete cincizeci $i ti demii decranii qi oasediversesint cl)Iilate. iebuie sei semaiacordc umbre jndivid' a intra.ale din labo.9pl:1_e-4-qiu.bun exemplu de masini umani". ': .. albjte.i nurLnui aplicate inacceptabiic artrebuie dacd provizorirolnuldecorpr sAuprotejeazeimpotnva distinge Clivajulcare redutabile.D\ lD lF llL{hTON \irtd.legatedc aglng4dqu or€l:lrle urnane. o s..cio coleclie organe.g 4&. unuiom.Le occidentale" Mondc").socia. .lluns ngccsarc sint soltllii aLlesea umane accster alc deorga c..sp^e-rml.come4cucranri)i sche le dc rse ln l€ qlDan9destinate sAsafsfacd cercetareame4i.latroln?N la : . oferi morga neslr aiinilor.re sirt legitimg.pentruadquaoali $i Legate. : . iD$odgrobJeinci prsscrier. Corpulditizat !n componentele inM slb incidcnfa cu corlrnibilititii siaschmiuluigenqBlzat. au !vulloc disculii r''rspitalepentrulilnilarealltiDsplanlurllor la de orgaDe ceulenii anericani I .oAead(.pedealti de fiiiiiiiiSa.rLl]r. ri n riiia L r I dq i unor srrme ba|lr lepcrmit dc riliallcr'trlr uci. si ( .evat-vi .Mor lnrericani din lipsi de organe. fiindbi seSrisha!6din ceea contribuie a consid6rai atuncicasemn nimic Dar.a exEerni.nnite Lf Lalt_Eijlode"subzislqrfi-qeElcade. asupra lui intreprime aqliuniie nu:iiieiite. rirrrchr rFor oirn(nr isr\ irJ. o date cu cercetarea analomica.. un o oiii6.Consectniele pn i matg. Cadavrul setransfofln8 inft-un . anlropologici la de receptor. fonnula vrelr(dupa obieit Corpulturan. ir.olprt?. : . rmeiintrebdri cadarallui. In ciuda rericenfelor.cLrlenrpipm tru experinren farmoceucica pmtru sudn. bun.r0.ii"dara m€tic. .Trebuie deoarece deumanitats.Israel. . raDgul poteltiab protczi. Cu prclev_Arile raqlplarfurile de organe..\'ia!aprimelteaparenfeLe puteri umand lesii vle.l frecare o difrcilSluaredepozilie.phiaretrlul. pe conslringindu. uncoridco nrare 9i Apariazuli dc corytiintai. TAri $i alaboratoalelor achlzitoare: StateleUnite.'. degresate.u-b sensululjlateml al schimbului.dezUglgi htense $i al unor praetiqi ce. r'rr g]llict li\ialc.Corpul. 1in Stateie Unile. cu nrjrr pc su el.statqtul rpulqiunarrface o-bjectul-unqi.. .Frr lualrracaIan 'ie ig[!.u]l a]ton. !$fgbirjLg hcltestrtntr'.difp]Udelu.cuDrxm puiea.adevir. MareaBritarfe.r rir nrcler: larrrn fiiininiiirict rrrnJ.la.l6 lTiunie 1985) .ial nirc facdininsifi fiirta omulu r. LeM or r de.

o tlate no!rune 5t majgrel dede!.c deontologice difcritcdc acestor odentdri lncdicinei Dlodeme.darmcreu depe[denfi filosofiamedicului.+-e2-iulipJ99-{rliu Frang:rlceeace dovedettc multe divergenqe opiniein societitlile de occidentalc privind utilizarea instrumentale a corpulrri rt\\anposttnorten. po gi de bMatA cunoltinte guroasc peo atitudine o artd vindecerii. existimaimulte. grefd. rimine deaflatdacd Mai respingerile r David Brelon. a a Din acestei separari competenfelor. probabil alulataprinfaptuica-Fi la indispozigie viaia ziei.. I[ plus. in dc dc $ieficienti..in schimb. este unui dearitoritate.: ' aoaugaa psrnocompruD lntreoblecfutgrete!bo. a inlelegere debolnav.ca o surderezistenta faccsinllitrl. unuipacjcnt. astizibire integrat scnsib:iGi.ercare denumero$i indivizi 1p. .hi1nbarea.nsplantarca organdecitin q-c. tcrapeutice pcntru medicina cstc iitiiDtiexacg.m!careilusfteazrocmai 6 imposibilitarea antropdlogiCe dcaconcepe omulcirpeo mafin5. ot. bolileasupm de deteminate ambianla DomentModuldeingrijire.Fri6fifi&l.-.6. nupun sociale. l(ejpectar rlgtrr){er os er rccslorJ.lureaiii tt ansplarrtul organcsint justificabiLe dc . in cel o occidental5.t!upu!qi.a!oj!e.ap...tflq.. e SiIt i&finit dgrar-e contribuliilqmcdicalecelin seama problemele d9 psiholo-gicg pine inc.p.DarlabiocomDadbilitalearesutlll la unei oruebuie ':--.-er tiqqqag$jlitfud lp _sub lautil-izatod seftinlentul in practica ci. bazahotaliilor luare. .e..in ochiiobseNatorului.unei delecte moroml mrsini.. iale fi iid impregnaticuv.rarL{lr-d pdD (dar aleuneilargipirli4 comrmitdfii practici.ra n q..i.iLrAel(. uui relativi ( $ie$ecurile relarive) celeale sint cirora i$i exerciti cficienta 220 221 . Le it ..l./d ( i a itoLlcllri cldr lunltircl. nu unui picse ditredlilr jn ta.atin scl'Nibilitatea unprecedent dnim. slibe$le. stilulsilu Ceea ce dace conducetorul scrviciuspitalicesc. respingerea organiclsaupsihologici.. cscnlalmente ce nu o ci la servicill altul. continui.chiafsi atuncicil1d vofbadc stlv eavlelil ujruitiLr'tsaua e Recurgerea la cu axiologia sociala. nccesara pot in Adesea.rborlt lelr. Rezultatele fl apreciate lnoddivcrs.DA\]D I.lg!asr lliescJi|lt int(r|schiDrblfile altele naturd._ : .Luiian anincictni cilsra a'cord donarorutui un ai aflat inca irr/ia!i. Luqinle despre inlotdeaLFa laudativ-c. -: ---_ :_ . de desigur naturidiferiti in tuncgie orgaqul grcfat maiales condi$lermanealelarispl3alului. Aceste care chirurgilorgimedicilordecitprobleDre tchnice. cvasiirExisteffc. afla ill yia!d-].l. mairducaz. tottr$i.o_rjlu]zarga socialidi&juul dontuii darorcazd ff ansfi medicaleProblemele $ilizAriisalc dgsingc-qqqtribuie.. siguranlit.om lui dc a fia!:llgqrtafs4corpuluinr):laD carerupo c ti disociat)irrlr-rr r))ijlocpenlrunltc corpuri(deci al!i indivizi). In practicd. de pentnrdonareade hlcnlrilenLlmergde la orgaDc traducclar l'aphrlcd se sine.labanaliarea in loaste. I( ' r i l \ a T \ R n tL I r 5 l \ I O D F R N I T \ T F \ ((leci.ficind pariulcorpului9i mi pc cel al omului. cauza faF foarte launmedic laaltul. asemcnea O posibilsi vorbimdc ambivalenla occidentala profund este e ambivalenfeceaa modemit5lii l4cdiciDa tehiiiciiiaea. Prelevirilo deargane dealt a dezechilibra nu ordin. fr. cJpl nslain tnnzul yrSlflS-e . canDaoiilc nui nLrnleroase scnsibiLizare to! de notiulrea solidaritate. Toilsi.i .cu condi!iil biocornpiltibililartii ilrre tesutrri.llllluzrinute?celeqrconsccilllcnlvelul cnrprrlri lu rmcgirii ir daci imaginarul singelui putemic c ca$i ur ot€a! glelbt.'Chiar gencrcazS.lr.E I]R[ I ON scrve$ic omulsJ cl'u-ui nle cu dr-. chirurgicali. Totusi. centmte aslLpra logic5a rnor cuno$tinle biomedicale Realizare anatomofiziologiei. Ia l€gea uiS:l*t1-gl..sau gnatoF cu d-e_.(asJfel. intr-adevdr.nav. cit.i . Interesul celordintii este deadisocia mai deci Si explicitlegdturile inlre om gi corpulsdugi de a acredita viziune o instrumentali asupra celuidinunnd.larre fer lin o re iroarc orelcvarilc la oeorganc laSel nfll.d. o dorinlir receptoNlui coriditiile ir nrediialiii $i psiholopce reunile penlnl Arcfif. nrcd csrJ pF]q. rcinnoil€asa mentalitatea provizorie rcceptor.. socieEfile cticas.e-rgipdureorilapsihozi.nqla rdpid dordriti sereiryrpjgsts IErI care !€priz-urti-obiepju!-wgi singele !r: sint sdqihteajalatorului.L)ualisnrlllcc alirIre .T$lrsflizjadesingeneofirf. un ple cedent-astizibile integr.Cgry!]l-r_4m!4E q asiel prafi)jat illrpotivirilc eon$iente $iiryoDrtiente) lr1aterie. de de 9i grefe.l!ombila. in occidentald. s5 frminte omulobi$nuit.il Disura acest capitol.!99-!llBq9s-sa \ \ [ R ( ] P r _ .tFd rAc.Integrqreafericitii g4tsfuzieidesingein societdgle aoasFe 4 prevcdedeci[eaparatintegrarea uoanimi a preleyi{ii $i a grefeidc organe. efecte lbafte dife tc dcla un de.cqyarlq. o Matontaler lorrI el.in tlltirDi anirliza.ciiJ6iffiid. qcl Draiadgsca.

substitlric care proprililnll. SIDA.Se/!l..ii iei tempcratura. corp.es.. Iegatla un tub de dren. e de oame iderelalialor intimdcurnoartea" $i instrdineazl ficind dinacest proces efecdeneconceputactivitelii un al sale. a pentru care.e btutal aacesteia. Multawgmgr rtroaneafosr a r sfir5irulic|ir.rmobilrlalec delini vea Unur pccare om. totmaiulultdinmoarte lucruinicceptabil. respiralor tumed aceasta dupi lre is o.(in iciulnosfu). este.. o nra$ini..:kl$-g{edE rgelunar-C-s-int I I i cind ai un caleter Foley in uretA. Reducere tehnicd mo4ii care.tbcedin moarte alteritate ne sf. medicina multiplcemoartea via6 : serviciile in de spitalizare lunge demedie de durati"conditiile existe$A Febuie de care $i acceptate uneori rru. rnodulcllm imbanincscmor Si numerosr pent].sI lie apdiDutridificator Dacirmi s-ar fi spusasta ir1ceput. q darparterea . tubnasogastric cu pentru un hrente. pc dc o parte. ordi sen moartea adevamuconsiderah e ceva cepoate reversibil"a.p. di asemeneaprogesele lucrurile clare. ll7citati in Russel Scolt.ca alama si fiinclioneze. al printr-orcflrlare ne\.dealtfcl.Vir pen decare". c. se Acesla plllea nu face numc1rentru aaminadtimasutlare muribundului.in esenF. fiind.o perfuzie permanenE. ni-am datseaDa el" cA legaticu o curea"6.re l )lplllontulut.trebuie sublinral rcf-uzul no4ilpecare sebazcazd mcdicina occidentale-: largind nieieu limitele pro\iizoriu viefii.penlu minebolnawl adevenit. Jean Ziegler. lland.rtd. in Bemard MArrino.rii :. fi Ilfluenlasaasupra corpului bolnarllui r C Iaode Gibert. inceteazi prin pentru devcni sifie sfir$itul destin unei al existente.e lrebuigs('t)batuL MdJecedrficilyrdoliulpeorru iniupirn sinc a+teptarea iscadcnle sau iuI pentru apropiari oacii une fatale dol cer .ti.{C'OR PULIJI SI MODERNI-lr\l l1A corlstilIic o iullLlcl]lal asupra bolnavulLtichiiradacd tocntai prolesDnalitatea pl\ e$te putrnonrul bolmv gimaitnult probtcrtrle sa mai lriorganice.l9li2. Ducind lupta erqrnari o rnr iu undatantropologic esential vielii colective. pror vrno\ celor nu. uLima in insranp.pLure moartea in difi!qtiatedar3ducq qroi 4dgsga multi anivietii $imaipr4iniviali aoilor.Balland. in nDdemjt4ii.o[1. Dar.colostomie o inconjurattr pansament€ de $ituburiinhoduse in cavitatea infectatidinjurulcolostomiei. cor?s. ' MartLlrie Ba p. la at ce i)]si euasa sxnl.o lnedjcul limlta constalc. rnediirnabhruire ea.@[ cdtocmai r.p. grijd ca respiratorul fie bine si Ai si reglat. lixat pefa. . pe o absolutir care nimic leagl condilia n-o de Llmana. o cini chial doar ln plus. a de ftahinat iah de t h6pitot Blcrdr. .l dhnurjlor ormrlui. ale 5BernadMidino. 'JRIJl'ON ANTROPOLOCI. fi rlspuns | ((Dare groaznic spune). caresolioitir atentiaitcor-dati Si a echipelor.inchls 5i intreparanteze.ff. dacinuconstituie asta. putea vorbi$i. amuritunuldintrc Aqa prietenii Cudoui zileinainte sfir$i!cindm-amdussil vdd.ru. nu]li ani rnai lucmti la rc:nirnare. laul rrrl leSat aspirator Bennett. dintre rma formulele decisive Dro4iimodeme. .Burut e!ir cc li prezenLisplral clipa la in decesului. acea a din clipd. au daG Cutehnicile readnrare. $inltla niv€lltsunptom Eo nrcdicinalrihnul lLli. o carclfi. ai grij i ca mafina aceasta meargdbine.Totici cenupoate iluziona. tensiunea: defapt.i boii elc.t5 leucoplast. Paris. elicrenh a. . ia )i dccizia fua. 222 223 .rllr.cird a ridicat desigrq nu nici mina. tubendotraheal.pe dealtdpafte.I)AVII) I. 127. 1987. Scn iciiledeleani]narc locuriunde realleazi in ntod sint se concrcttcnraoll1lrlui-ma$jnn a dltalit:itii. l/atagesau bout de lafie. de pinaIapatdin cauza fostgfeusi ajrurg tuhuoraparatelor dinjlu.in acela$itimp. medi dcu geD.. du.Dupf. Medicina dezvald murim. deiDinlat ). e el celcarc iiconroleaza conditiile. ca refuzzi priveasci sa moanea ochir cu deschisr..o nla$ina cdreiaii mlsori parametdi.ti toate membrele legate. Le notre praplllrl.ila celccre. AcrIn nEsorpammefnr Ina$rnia unei unurtrolnarr'5.rpce_saJ" lorli ..l pensioturd az dLn iluriodernon\trcrza CuDnsosinli.. adoplir cir o Lc fjUt)Ul bolne\!lulincearcalsd-l ingrijeasciransantblLll casubiect in siu. Dlerlt(rna cDt. inli nnieldml11udse$e O foarte clar : . oanea unadevar emu M era evidenL actualeale medrciner domeniul in reanimdrii Derturbaia. fhce un Fi.l.tot lipit defafa.E nrodemit:itii (canccrc.Nu este r))cdicin. de medicul mai ellcdgirgre_fieml nu mo4ii.164.rri-a mei. a o teab! strict nedicale.

Jr. de corpuluman promovat un regnintermediar e la Disociat subiect.studierea ulilizarea 1987. acelafi tn qi proprietnlilor vie!ii". care $tie si cu nu ce ajLnge crearea la staai care care intrelinlaf. op cit.n om.. umane aproapc ce PentruMilhaud.le.rii lnayqlrn !q!. pe biologice medicale.ComitetulNafionaldeEtici a puscapdt..l9 filtrcleirsql_c3rs!-se. mulrip ffi fafi Ciivamcdiciau sus!mulci maiexistiaici corpr.Milh3ud. pur ii simplu.via(a le-apariiE.satelizarc ale continuisatrlgeo colectie organe. Y Nau.1p9!!l!gt ostaticul corpuluisdu. centrate anatonomo-patologje. -tin ce cxistain sistemul spitalicesc. ii ui. sau.a.intr-unservicju realirnare. le dardisponjbili tilnp.dg an:.. unorcuno$tinfe $i ca a!e!!ala+uprglTlnavului sLrbiect. Gaylur.earea bllgLqgioli. towad thenewh/ de!.liAn-p-iCdnSil-potf i de oecccsliDacienu \ e[elali\ fion'ci.ale. in ie de caror frrnclii prcluari. conlimdatcu trupul siu.4. liciodat4.e cr-onjq.lc.. Mry.?. 225 .Un denerstulburitor deas€mcnea.ianuarie I Vance the.lir?pos.liespor]sabilil?te ireunc ce consider conl'iuta.309 sq.cotp suferinla. Ambiliatempeutcd nel1trrndlatele sau intreanLnal olr! lao noue specie.. zac. d9 doliului..Subiectul star€ se la intr-un. liiSpiLa]irl insriuc niens.-dg S!i!.c Lur pfezenti 1ftloalegor-rc(dincolodeorganislnulsiiLr. 249. Iird a"fidoat au a.!. O nlcdlclna relnrca fidruGErcmului acestor vegetative cronice.. aceste in cordi!ii.l 974 . Rea. Dupacumsubliniaza J.it\ Th e magazine". W.Undenersstraniu pamdoxal. 'rr.. 4cei4 b dar adlca stilritolce. mcdicina se detoate ilgniirile) dtitavrcrrc cii rnaiareurlsuflucle abilc. expolirucnali"r.s€prcpunq direclcr. despre ignord totulSi Unite. nu decit if aCeb'$-eneirTj' me&l-einm6dp-arnddifi idvtis.pp.rdminind corp-eecdntifue fruiclibnezesd mereufrczcnt..od{ir lrn h('ltLr\i llil dc lrcr.r'Dode]e Gralie autorihlii mosale constituie intemedia intreaninralgiorn"'.hr Stalele adici defiinIeunarc aflate laj!!t!dl3tC4 4qnqluidintr€ . $i eticeridicate deprogresul azi vielii sintconsecinlele chestiuni $tiinlelo.-stdzi r'rizcetice cu penn'u de conpetenlasa proceselc cd organice.din patll. 1973.LTI MODERNI'I"{I-I]A S] qa. (.rol. gi... nua.r.Berltitr inviapi.ilevine-reslrm maiifla nistarb fuhcgioiarii(itarcvegetatiia Su6ieitirlsevolatilizeazi. $i $i <sdrcntabilizezo) aceastiopozifie. Avatar fiacturirii uni69ii qialvidului axiologic caracterizeazl ce corpuloccidental secolul din al mecanicFle KVll leaincoace. Hosting Center Stu.dar. itr nod ncagtcptit!. a Alti fa15 reanindrjj.putea gindi saunu seva mai putearidica. tD.-Y Nau : bolnavuiui penauci seopune eutxnasiei inlelege . sant-ils cabayes?.-lii"nuinarul cre$tp tinp cc acestea unt!'ri-se lor -io pefeclioneazl.lol.r co'.Le des Mond€".permin!ind.de cargaelve organe de gralie al umane aparatelq*ei. de cronici). Demateializareasl]bi€ctrlui.aF!!!q ora9!{44iq1q1ea 49zqu!!! fara aasisti. astr: rni<tenrl fieciruorn perfecte Modeleumaneaproape nu de ffeierulunuibolnav se Atuncicind. prriulsag cucorpLLJ..rest pr cazur udidurcrii. deoarece postuleazd starea ca v€getativn cronica corespunde mo4ii.A.Lochaitd vf. pentrumonent. Attihldes nr. Sepoate aprccia calenle AN']'ROPOLOCIA CORPLJI.rrc I'c (. pp.i profLrrt(li.nge be urir ir'irir din-Ar 224 pL]r tirii fiudlegiiru'fti[ii?r:eri subie$ul neterapeutici.].I e ti imposibil pus de antropologicd aiciblocatS. .acestor' rale. o varianta comolicata ioculuide-a a m€caDicul.'larr5titlg W.viata" r4qdce existi decitdatoriti "i! din ariihdial".. din cauza reperelor peste Pacienlli tehnicilordereanimalc menlin.locuri cuprobieme.Du mar pu!rncdevarot de logic dar c caaceslgen demerse in pnn medical.r1t{-i'lglii bo qgj&ltalilourxorlasd!91.Le '.. $i pe mlrli a diveniliincalilicabili planantopologi!. abolravului Monde 28noicnrbdc 5).lmilieincertitudineir facd.. Stirea periecle. chiardacdnu va 4?i.lm1lacrudc via15" rcducercalmente alter ego tl td[.v-iaftrmoarte.$i aici sevedcin cemdsori gi pacientul e iniciiiina csteceaa corpuluiinaintedetoate in cemdsurd in vegelati]. IoryUSlqga |lTd!!1qlq-sgte ? El i$i justificnaciun€acu argument€ (costridicatil sprmlizaii economice aflarin slare vegetativn cronica)..D. ci.5 I.Ct J. sA funclioneze. li lnc. tocrraipenlL-Llclrauuine Drf ci BoIrli\'lrl.rltanli logica uoeiconcepiii a asupm fimctiodrii $iiealiElii sale: corpul dwineunpuzzle maidegmb6.p.calcbeneficiaza viali.288 289.LeBreton.Httpct's Packard..r timp.accshri. pmctici.1 ioBrcitcreiend incetat zile. de e t!4!-ttiDsuslgNie.Ze../ies.face.rJtar astfclo o operolG ronin i."Chestimea (care maidegraba) nu date cap.rniIn .e vorbadc.\VID Lir Illtl'ITON rest.Ia acorpuluiMoartea propriulcory. 1 98 larniliei desigur'.

e ||t ' p . ilcercareadea-i controlain mod tehnicprocesele. maicurind.. launcapAt lume cbpilului a inlerferenla rehnrfli la de la alrul. arati Sisdl perceapd cehlalt diferenla Experienla ci posibilul ce constituie critoriufordator al practiciittiinlifice. proiesLrJgesarie.i qlligll!4!1!9.ln multepn'"rrttc.i . il1citsugeiachi.DAVID LF RRFTON acestuia rlnri seJilcc din rlncori Drezertdirerluctlbilda sirntiticll clluirnc apareca un obstacol caleaacercliriiingrijirilor'.seale di&ritele morridrfte disociazA .lateniti sous. c 5. accastiteamlde corpulcarc Dezgustul inplicit fale dematemitate. . adicdinfimind condili1eceleimai bune copilul cc sc na. Departede a le studia Siasistadoar.d9_lq. dintreovulgispermatozoidlxlgbie-h€r . S-adcschis elC. r.i affiopologici senageadesea culb{a uncircpctdria rcfuldlii inaintci pgtiqq pAnu e perceputi dspir aceea. Un cil ld la $! asemenea defecund4re dejabanal.e litil ntl(. 227 .cialicu o placenti 9iun ilcubator aftiicial"''.Prelevilile .rr uurr. ffansplanturile organe.Vilal".3 umanein scopuridc cercetare fiCdin dinun llrijloc pentm om. A analiza astezietjca cerceiidi in ttiinlelevie.acesflii va i intr.1. nevoia fiecare ca pe in sa.. i.chiar a fehrsului. ii femeie vaspulbenSeating ca fiinp unani sasedetermine birbatsarfemeic ri[d. Indoia)a legatidecorpnu lecundarea gesrade$l moleStc :dupa nailere. e doarsciencE Nu fiction : echipe cercetitori deacum competi. .iulie 1976. i interv.te. nr. ideeaca iDt-o l1/or Huxley a intu it deja acestlucru. in identitdlii untane in pn.. zi. obrc. Gmddecka licut altedati analizef. de inallapane rn lemeii decir corpul Fovocind sau.l .nul lidicinile se 9i..i gbse$te fafd dena.\ evociicLl oroafcwcrnea povesteapublicatiinl932pareopremonilieaprogreselorbiotebnologiei.Hazardului conceperiigi gestatieii se opuiie deci ciiiiedicini a voinfei."949eptie lamoarte (ti chlarp ost uorr em). geslalia rll/".Idealul ginecologilotscrieea. in Problema .copiii sevornaste in astfelde conditii. au s. Ceea eposibII un 'rYvoDneKnibielher . i .r ' r r i n i n ue gr r n e r bc o r ' r r o l r .tiiinseal]xria leintoduce omul. lr e J r c r l l i < o c r r l . $isub-controlul intiJnirea a perceput corectindoialace planeaziqi asupra femeii.fiindmedicalizare.moase alenostalgieibtubatului dorintdrnai mult saumai pulin ascunsA carei.dictunaturaf Zilci G€slaliecgnqqla6gfm!{ie.e.tie peftru aatinge de sint in 226 desge btu-bat Atunci.Papienrik. ele le modelizeazd. slinjenoare.1'eMoDde". "'. cinJocmetuiercu.r. ANTBq!!!q!I4 qqBlqlur $r NlopriltNlrArEA Srrcina in afara organismului femeii pind s"IpUllu:llt . poate. de utilizarea matcriale d.. lrccllc (J .irnaginarul nostru punct vedere de tehnic curind.Oaineniideftlintn i'. pdncipiu atit d€inriddchat inbirbat. : .rniirocrln ldrcd prrfrte. care incctal tini neapirar corp.nfiilor alupm genelor. samitali$1 igiencposibilepenffLl proglestehnicfabulos" care medicii nu-gi lelin gdllriraflaio fala . .cind realizirile sint dejaprezente. 70. " .. De la concepliaifl lift) la preleva..qqruti!!l!lIlqgjn prna J conDola. dar dupd. A. Si in mod simbolic (prin crealiaafiistica..lt. seafle subcontolul medicinei.ea de preiauprocesele drgangmedicinagibiotehnologia le organiqe. intre altele) sauritual (obiceiul vedea o Groddeck partjcipariibirbatilor la naqtere) calede derivare.l de biolehnologiile audstumat !i ciclul reprod$cerii.dlupra embrionilor. dea accede.i.ttere. oriintead dupi voia lor. N'lalenri_!4tqa-care.Ld..tl iafctusr jntegralin e114t!g!13-hlt:t!n-e3 lcr4gcncza-(r.r rastumarea acest sccolrlXXspe-cilicul accst scop. ontrile. vaputea este se prelungi curind in tip r iata embrionulur rrlropuli lagesla[ia ir compleud.o zi . '01:. ducela cu cre$te.19 rprille I 985 inte iu ln . Locuitorii din a saBrdNe Ne\\1 ld tupari .sarcrna arlifi.nupoatefi decitdeaindepirtaaceastd femeie.

oricee dedorite oare pentru Permis cine$ipentru ?'(Zi1eic ce $ip€rmis? anuale eticii.fi transfe. modul sterilitdtii rareori IDate. gicum pentuconstituiEa identitilliurnane.a?r: deaaittabp'iiti nucxaD)iirelzadesiJrc carc corprrl slab.intreb.re p5rintilor pE geqetici.'e.a$a ale cumle pune Georges Canguilhcm onre :.!g$g sa accepral poanc generrci fiiceiqiginerSlri copiri ai SaAJ. giind cdmlLlte de sint In sens.e {csl{ 9-o. ir? pioieccul conlroldecanco echiDa unui orin medical6 siorindbrinra unuicuplLr a arqacapij.l€14ijlogul pnnrarc o altdfeDreie pa-ate. posibilal fiecireiadintrcele.Mijjoacclc de u11c_uglgpoirc sinr. esmliale idenriti$i ale asupm e lui. chiardac. copilulmarft nu e niciodatd Conftarcelorlalte $i sa alesdezvoltarea ultenoard.disociat corpulfemdi (dcvenita degrabd de El avea aJ mult sau pulinreticent veniriipelumca copilului). Copiluldevinelucru. si-aimprumuat femeiqi{-J liyle-la.a. Procrearea liri sexualitate La fel cur corpule privit carn ansanlblu depiese.Sovaibr. url sq de a.yi9.deexemplu. o cijpd. chirr secole."lq_UrliF"Sn Iielblnjca car in c9.rat uterulAltp"i fFmei.cu rmei haz adul uneiintilniri sexuale inre doi parteneri. secvenle diferitele orgauice definesc carc natemitarea sint. ceea vaaplsa ce asupra originii sale.s9 GFfFrirF. istoria $i decit a cuplulti$ilininddeci altalogice aceea deo dintre deistoria so!i.r'9aeopil _adica J'a9. fragmeoral d.pil r.8 posibiltotul.'nuncrpgsej.lu!Ld9-zjle. problema originiiarfi fird importar{a a Nu seline contdeun risc anuopologic. cazuri sterilitate deongine medicioci).ud-e&Basi*a{F. psihic4 printr-o inducieorganicd''.Corpobiect. lird arczolva (dorinlb dcvenitit disociat dorir4a de cuplului disociat sexualitate. iazului cindsepiitreazatdcerea qieafragmentali. 9istabile$te Astbzi. aceasfi in privinla.meiliialifi ui. irlpalalei. laiindul..Ji ii poalel suspendcl6rsirctivar4 dupavoie.e. de vehicululmai mai voinle).la poal€. (un trei as6zidoitali Si mame tata i qi cu Afilialiasimbolicncopilului.CopiluI e in dificultatea umanl cesegise$te.a..apcgpld" in s4. cdruiimpofianlanu poatefi pentru e$eascuNin imprevizibilul uneiistoriipersonale. insfiumentalizati. pdrt dup. reconitituiieplin intervenfi..l sevanagte lucrucaoricare ce un al.!pe o fi g Iecilstruit pdqft-unproiecLde conhol. accepti.S€uil. in eprubetele ci fecunderii yitlo. poate mai poate fisqludqo vrrgni.cqnllia $hq!@rygqglg rr Snamintim.Lp_o-aJ9_rgatug€. ale pirinlilor le e gleuuneoriseseregiseasci sfi$itul manipularilor la lz Cf. Delaisi Parseval.disociate. oriceposibil oare e de dorit. faF manifestindu-$i avea este Un explodeazi. nu nr li decildn caLtzaluDlei acerbe dintre latnratoarclcdccercelaresau drnuecchlpele medicaleinciutarede ' .u{tqidorirla aav-ea coBii.carenu e a s4 9i u! Jqu-{e. majoritatea substinibile. Sj slnlhte?t decl ln Diifiexse-ryan. 228 229 .la4s*&. . acest 1b4eazcorpu a l.na$Je.ori prclungitc interiorulaltuicotp. sAfaci dtn copilu. de La G. niedicind vorbeljte-iiinoon O obslacel. exceplia a uiiaiiidi'iiia aiti socialo.DA\ ID LI BRETON trcbuicrcalizar.. intervengia medicali poate.n gbneticl.g-bject -weitaozarlu.Iaportl9a4). reperele 9imaigreu Ca sint cap salepersonale datepeste intr-otramdgenealogici. copilpoate Parentalitatea genetic unulsocial@.marlTt.$s!-es.{NrRoPqLOcrA coRPU!!!qI ]!t!apqNlI4Il4 a nici dinrensiunea sinrbolcirparenralitaiia do nlei incalcul. natterca copilnumaieste unui doarindeplinirea dorinF. aval. pS3L-e. fi aslizj o 11r4l1)a6Q-de sau ani main-ultsau de dispreful debirbali. garantat mni obiecte.1982.. cA evaluatd.bam{dsSB ggajpt4llul fegU!@t p"glgt_l4-9]ru.prcm'crc"'. analitica disingefazeJe rmternitigii lpgicd 4lfI. de uruil dcspre urotimlei (lcgat.cindo femeie. i"q=po:te congelat fi dezvoltarea poatg.Q schimbabilitatea controlul lor. o mama Sq! care uterulpenlruduce a copilulunqialre J'urlbroare.ior. embrioloblir-rql-ii7 Ud vr{QIoate It congele ani de zile. viaJa maiidaepe nu profunzirnea doar in corpuluiuman.riletundamentale eticiideazi.p!qteza.

DA\TD LF BIII] ION inedica aI caftn-ob l-auconsliltLilsexua le lcct : lilatcla or.ifi\i in 1'cdcl ca examenelorrnedicalc alczilci. gcnoati scxun|lille linaltzata. cuhabilitate desterilitatea intfetinuti irrpemlarlenlalle durata tl-atatrentlrllli, iltcapacjlate aplinge de copihrlinrposibtl, cauza din ren$te icontinuea provenitc aparitia spelantei din denoitehnicisau denoi inccrcdli;ani deexistenlat consacrali voilileidea alea uncopil,multeneplaccipcntnt uncoeficient rcu{itadestul micrr. Suferintc de de incditcsintintretinute lacuplurisaula indivizistc.ili,ca1€ pot l1rF$i accepta conditiapenirrci estepoJiri/sasoelibereze ea. de

hA COI{PLILLII N4ODERN!lAl ANTROPQIOGIA 5l

Uterul ocazional
in StateleUnite, o intrcprillderc avizate exploateazd piati o comiderabih, evaluatd, gaizecidernii dupi calculeleei, la cincizecisau de cuplLuipe an. E stevorba, pg n-ode1u! unei-lgsdninjdri praclicatein r!9d,9u9rllaLol4[e,C4-99 1lals-,f9re eub4qlul de la o femeievoluntard

la.-&qL+ i1lsaqri!4areadinrii $;!ffisqnniii celei ;lr !a.4r-;;A;;t '";"pcelei de a doua, dupi un tra_iatnept medical corespunzebr p€ntru

ar.rridriiziai6i ciitutriicelor doui fedei. irecere mecanicdde la un Corr laalful, acest hansferdeemb on reprezinth pentrLr echi",alennrl, femeie, al In<arnrnraflr cflificialeclr spermr unui donalor. Fragmenrile a malerniLeii scc\enles0aine. urdondle punctdcvedere in Llar din tehruc. Alte cupluri nu eziti si recLugiia-mamepurtAtoare. NtLineroase adrniL irrrplicrr. recurgeret unolg!rfl-uli\ierilg la !Ari (ub\lrfuhe ontrJ ( rrune.de LUtetremunelan. lemetcaJe e\r.la dcccpt: pi li lie hsiminldre sperma cu sorulut fetner, d casarcina d ld cller si

cel! soljcililrlpadca Dui iolj4i.l.hinteisrle,til i aaprecia.illlotdcallnilt Cecace,deahlal, colNeciDleleaqtului siuasupDei$iasuptacopilului. pufiatoalcoNlilLLie actdevoint,le un c irnposibil. Alegerca lnalne tlnel puDc miScare o fenleie in la ignofal incotrft1o]rnrl cepoatc carc $itol penklr i1 cop lgnord consccinlele aoiil inp]iitece. l4ttll cdpoartaili[ $i a ur care.r ale dificrrltaliipe r aateaelrrr .i .iubrli iginea ir r.e:ittr''rr' 5i slerial< r crririis:rlr hL,ne. pc lJrd irnprej.Lrauilor rle sen'iciilc pu(itp-qre cup.lul djrrtrsr1a4u. carc i angaj944 !i BglaJl4 sc (aafl lndiYjdul. Sivirdg unuldintreorganc) ce lur-9lles.gali-Prima ge:oconsftinge o sd.negocieze dlEiSLq!9249 llraterlali-preqari, pglggllgg,DsAi ..qS!i !fiucqea",! ,totntiid€ntitatea linti unand. dq cliar daci corpuiui sintmdrfuri, nLr Funcliileorganice componentele $i acrediteazi ideea. nu-|ii puterea a imaginiimecanicecoryului Ornul ea qrlq" iSZargS organsau inchirrer ulgi pS-s91ii9_o.-rrLll .9l ,e..S!e-q,orp!l-V, p9nflr citgtva sau perioada nu sarcinii sinttiplri obi$nui1e zile pe utcrului d!.qq!94.\Lllle dg!Pg41-de-o din avutul tdu.qi deo partedin lartg faceapoicatot ces-aintimplatsanusefi iniimplat,nLl fiinIata.Nu po.ti pentru am ao a pr]-lutuii organului, polireveniin timppentru opune ate sefese in oml ui cucorpulseu gre{h a luacopilulinapoi.Raportul sau de Nu qi rm corprinueste mecanism. tepo! atlnge imaginar in simbolic, cca inridicinatein partea mai apune migcare psihologice in fo4e elfiri adicl baz identitilii ele inconstientul, liri intini asubiechrlui. asolicita qe-ntlu.donatot ti pe-4Jru c.n rlmine asp€ctul personale. rqceptor, in la aontrachrlui. impreviziblbl-ce"p59,"cJ!1ie-lqqldizani Exist4 plus, multe

iapiillisa-aealanaqtue, coiiiluicuptuiui seafri:i ;;!.;a solildiii: ce i; kl aceastd operalie, poate se spune mama copiiulei sintlipsili cd $i deumanitatg urul, 9ialtulmtu{ri, proteze. qi Mama purtitoal€ Eovizoriu sedisociazqdg c-orpul dincare face mijloc(sedisociazi de un gi !iu, personale), sentimentele devine masine facutcopii.Eaofer-d de cuplului
rr Jacqucs Testart(ed.),le nagasin des etJonts P^is, ,,Folia", t994. ,

incit illrpobresssjrusdlastrezeropiluL D{^ trih'nalele€llleriaare, i as}}p-lacopilulcafc inairtgdenaltgr9,-au-givar]Daaade-ad€edrept copii4cupluluisolicitrnt a.avca i do.rjnlade
po.rtc tlcci decil ge.l4 ra.O femeie degrabE ir confacrll incheiar"mar
r{ Sini femei arimate de dorintaunei reparalii,carealrtriii odatdpier(lcNl' unL'i copil prin avot sau abandon,sau caresiDtsingurcelc. Vezi, !e accrslii tenlii. o/r. Marie Ange d'Ad lef ti N{arcelTeulade, .t/.. pp. 159 sq.

230

231

DAVIDIE BRETON s4deanaiitcrc.unur lega conil, !i!!4a Ii rla_|]ra Llldir puucldc-rcdere |. Dincolo posibila de purliroare lDomentul sufbrinle mamci a in desparfin i decopil,rtunine copilulinsusi. copilprolezial inposibiliriliideaconcepe aunuialtcr.rplu.pnzonieralunei rmnzacliialecerciconsecinteasupra vietiiviitoare dacb poraprccia abia se astizi.llffec&t gIeq!{4pg!l

( ANTROPOLOGIAORPULUI N'IODERNl1'AT[A Sl

unul.nici .a li inavantalul alh copihrlui caesc Ntctincelalp.tFnlilor v3l'llgqDg.t0Ulle we_me$i flra probleme cglstrrnLA) alind me mr de cc s3-eEogg1S9.rnlrheslq.d-eJ4gce._a_s!a procedrue.de dificulta-rs.in fecundare yrtm).Existdgi precedentul inscriein cimpulsocial iz care terna copilului marfi,aparentalititii atonizate, genealogiei a fragmenate acredileazi in fafapubliculuinoliunea inca mecanicidecory($i 9rcare decidevialdurnane). (,,\,reau Anumite aspecre individuali$nului ale un copilal neu") gesesc medicina in tehnicd incurajare neconceput, o de deciliva ani,ce-iinutregte caracterul. putemintrebaimpreuni cu Ne Catherine Labrusse-Riou seface,,cd cum medici devigilentiin atit aprecierea riscurilor fiziologice biologice atitdepulincongtienfi sau sinr psihosociale ftiniFrii elementelorparentatiElii, derisc'udle ale aleruptudi trnpuluilinear vi4ii (congelare al agarnetilor aembrionilor) Felungita 9i simbolice amintesc oriceputere orice ce c5 9ialepierderiireferinlelor ti doinF nusinta priori indreptilite"rr. Reducerea telnic; aomuluidoarlacorpulsdu, rbspundnd legi unor mecanice, absfiaclie imaginar, simbolic face de de $idecideistoria fiecerui individ.Aceasti examinare atinge adesea sensibilicilile colective, adicaaxiologia sociald. Oasemenea reducere mtnimizeaz6 avans in consistenta umana tipic hcepinddela intervenlia medicalA corective Si nupoaleevita confiuntatrea repetarea cu refitlirii. Eaestesupusi 9i unorintrebdri erice riguoasedin panea diferitelorinstanfe societitii ale (dardupd, cindrealizirilesintprezente). confi,z,dupi intervenqia Mai medicalt, receptorul donatorul, esle viafa)sezbate lini$tea ($i dacA in in (tocmai vietii salepersonale pe aceea caremedicina o maiconsidera nu a fi decompetenla :ci evorbade sa urorgansau wrcopil,problemele de
15Catherine Labrusse-Riou, prcc ationsartiliciettcs: uh.UI pov te Les .lroit,in Ethique mt.licaleet drcitsde l'honne, op cit.,p.68.

asupm ginii,luL_qTry3i'l.pn_v_lf sSlrjlry4rullppautrci ori !3 ic9_4q!S

plu./i(leazi accslc rczidualii O nu sirltprcadiferite). antropologie indi!idtulirc este unitatca sitnbolicd ottrisa. dcnreniuri. Dirncnsiunea la de se corpul disociat subiect rcdttcc condiladeobicct fiugne|rtati, unranit care de supus nranipulat'ril, unot'ptoiectecontrol. facdinbiologia sint de anlncicind co|rmecanice. lipsite valoare unansamblu date de cind esenliale atunci sintconsidcratc da!, siderate atare, in schinrb, ca camijloc. tolu$r acestei lucrari, amintim sb cadrul Chestirulilc depd$e;c ctice ai maibunispeciali{iti unuldintrc cei 1986, ce,in septembrie J.Testart, embrionilor umani, cxprim0l fertilizdriiin vilro9iaicongel?lrii $i-a ull seu din cercetirilor dorneniul tia propus ingijorareain faF evolutiei (realizare) fi va lucrui. Ultimamea moratoriu,,I,luvreau facanumite : si mai de unani $inuvoi mcrgc departe... cii fostcongelarea embrioni $titl gtiin1ific5... din logica cercetarc poziliamea ultraminoritari lurnea in este de dar ce seaplicd la ceea e inchlipsitdeoriceidee progres, nu se ii pericol pentruom. enorm unui poateaplica ceea aredejaSustul la ce Sa o etici a non-cerceterii. Revendic logici a non-descoperirii, $io doar cd ar a incetimseneprefacem crede cercetarca fi neutre, aplicatiile refuzd sd-li conTestan ca salefiind calificate bunesaurele".Jacques pe stabiliince sexul tinueexperimentele oul uman: ,Nu sepoate ci dar embrionului uman, nuamnici o indoialtr sevaajuge fi aict.t.a pentru toate medical va aceasli tehnicA fi propusicaunsucces inceput, vorapela mpidlafecundarea legatede ; apoioamenii sex bolileereditare Va ,, rtlo pentu aalege sexulcopiluluicesevana9te. trebuiantncisa Cei embrioni cerere. carcnuvor fi utilizalinuvor punc la seimplanteze probleme, p€ntrucanu va fi vorba,in fond,decitdeavorturiir?vlr'o. altora...* nu acesti Doardace secedeaz-d embdoni "' 'rn asr.Dra embrionulur laoIJIncr sint de Metodele diamostic eprubda san^ato5idlotre ceilalli (?). zrler.Ebmnffiii-..1.ci"';;;F;o;ilbr
16 ar 1986. Jacques Testan li pLrltrl Teslad, Monde",| 0 septembrie Jacques ,,Le gen€ticc,refleclie lui Ronr arr p€ o a pentru conaazice adeplii ingineriei a-i cita, cary din Charyed'ane . .,ln anii '60, ceamai imponanti conlribuliepc crrc tn lu de aduceomeniniera as€ablincdc oicc in o sp€cialist fizicanucleari putea Testan,Le .l,sit du qine. Paris.( hrNp conribulie". Vezi $i Jacques Flanurarion.1994.

232

233

D\\ID ]FBT( F TON ilclcz irabili clirtru n n.Xllf.l!l!.q]q'LLl:lofnlfid-ff aici. c rcali7abi li.dulii 9 curr subliliitzi L Testafl,alegel sg\ului ernbflonlllui, din cauzc eil medicalg, intii (deexcrnplu, bolj Qreditare nu aLbcteazidecit care lnai qaleairr ti libtfi constitLris t sl-:'rl]phrl De-alLrnc!, r $ic1i]jlcraohLia p9!1j]L4l'9f-o!Zi3-i-eA9te,a lFrtr_lqidU $9!lv.9.p_el!!tale,.Accastaar ti a : incrurrmalea logicda dirijdriimedicale rcproduceriiumanedin con parentalitatca tmnsfonna intr-o operalie tehnici ir trol in cor1trcl, s-ar totalitate iar de la slpravegheati, copilLrl. la uncapAt altulalproccsului, infl.un obiectpur $i sirnplu.Cu atit mai mult cu cit va fi in curind posibil i sE senodifice patrimoniulgenetic. Cliricile.-araqncaue pt4ctiri tusarxinlgrea car:e artifcialn propur deja

I,\ll:^ CORPULUI I\{OqERNI ANTROPOLOCIA $l (In Lrlurrcle 000.nu a fostdecitulrsingurlcltlsdc sexurasculin . ilr I sint.lll cxnmeleLe din ccamailnarcpanea tinrpului, lipsadc nrijlolrce, cLr dcfevolabile flri ghiclitic in plus.placticatc condilii desecuritate ; in prelcviile delichidannioticsellc tatonind utcr,ctrisctrl ultmsruete. pcant decevapQll-tr consliltlic dc a rini femeia$i copilul..hg-lll -e-xe,mp]rl ea q-d-c!lmqe a amnio-cen!_e-?9. !i sitnplu recurger noa$eptllir lir !.!lpLr

i1 Se rcmarciaiciimpii:vizib itatcl r.u'ro ainursibiliralLi-o-1!-ilie-iii,eA.

fiecfuuinour.isfLrrls a utiliZrii sociale celormaibrmesolulii.-p-eScoperirca clr confitlrtd,in schinrb, dificultalidcalt sporadice umane laprobleme cocrala exisui/olJl.linlll nLr individuila ninric !aata dir rrrmrcit ordrn. ii inlcrn ir buncle iiirodpune dinn unttrem. .lgaplqilldtt-sc..i niciodad suverane. trtrucit l|']lneacstcin li nil (9ioici voinla) nq sint in totalilqtq $i Licl decil I m,licomplcxii n-IJinrprevi,ab'la pre/ic5ul1a5ilelr] ir

Fetusulxontramamei!4le
sau (ecografie, fetoscopie) dc Procedruile imagisticimedicala de congenitale fi tului. ale leziunilor permitdescoperirea amniocenteza acestc in chirurgicale uteropot $eori se corecteze Inlglfgnji& lasar Un hidrocefalia). vidjruidic$isocial drunl harrdrcapwi(deeremplq problema statuttllui altele, ce uluitoare, ddici, printre liberunorahurecdri (prinrul bolnav Dacdfituleconsiderat cgnqluiildefioilia arSl&ru7os-u1ui. pentrua-I qpar€ cale careceptaculul ftcbu]-e motivin€dittjnana -ocolit pentru medicul po:ltil sil ca este, apareflt, suverand mamei atinge. Decizia fenlqfi s4l lacAun ftatament. aaagdg la totufi, deciliva ani,o situ4!9insoIiti irr cafc Ujite cunosc, -Sl3tele tribuna lc supremipifac4pelJa in n-redicii erijeazieiir1qiqi autoritate se in aco.slir fe-mgile pq_rlU3.consthge llod,legql in i4s4rcinatq,IF{cente dcstinatc privinli, sdsesupudq,ng-1!1&ry-er4ii lnedicqlq chiur€icalc lsu prin prcmatwe cczilfrillril la lirul. fi s5prorejeze Pot obligale naften de rrprrrr' irr trarn'n.nt. conllicr l.r1t alte dacinue',isa po.ibilitir.ide
r7Richard 27 1988. Garcia. Monde", apriiie ,,Le

de neglijat,majodtatea cliflicilot dealtfel,nedispunind materialCeea posibilitatea a deteminasexul ccremincdinanrniocenteze doar esrc de exc[lsivin amniocentezeavot apar emkionului.Clinjci specializate $i astfelpind in locurile celemaisdlace, unde s-avazutniciodata nu $i marcpecare fiebuie tatdl inainte mAcarun nici diipensar. Zestrea rclatrv procedeu feteiseafldla o ginea recurge i la acest s-odeala casdtoria cepermite suprimarea, dinfaSi,casdsprmem aacestei inci aga, obligalii covirgitoare. fuchardGarcia, intr-unarticoldin ,,LeMonde",citeazi mErturia medicdinBombay, spune ,,Din I 975,clinicamea unui care : a practicat 000deavorhrriin unnaunorexamene preselecfie 400 de $i, 234

-n

235

c9sI9-qqzttlirtlte.unicitatea tehnici. .! rq)-roducere Ulor-manipulari ea ilt care duce modelizar sa. ' etapele ovoinledeintcrven[ieintoate Procreareaasistateprcduce Sacmlimplicd e umane.1 lilrLltri -l?qkliea {q t}rllla perqte Fd9.uoa. dacA fi s-ff corsimt laaceasti rt spune Azizaintenen1re. par enlalitatea Copilulmirli r i a.ljrridicdalegdtuiimamefit. Coprlul revendrc!. E. so el secretul. preoctlpari conrol.risc antropologic majgJ? Omulfiindrcdus corprlsdqcorpul la insu$i instrumentalizat. de Moartea fr ar fostpreferabila viefiin suferinld duere':|8.l dar acFoneazi unui Ne aluneciri.rorn fi creat nouasuferinla.etrairnukesolulii. p-tin insesizabiluloperei.p!ye1-49 flrnd4D1. . simplrtasurpizei. afldmlainceputul proces. Dacd medicii comis au eroride diagnosric grc.sociale.elibereaz. modelfiainlir aIunet al obiecr uekbristruirj qnitiietetu Ma\ weber lurniipolli asuprdeziluzonarii a JinGe.irsjrrtirdrr. mqlrei 1 4. Inevitabil.n recp(ocr.e_ulalde_a Dasi tqtiEql se dfeptul nallEsinSlos. nu este cu in a$pmsacrului. o par-tc isc fiilltci La imprevilbil. carearatA o situatie deocamdata destul specificn de ShtelorUnite.ftagmer\talea pierderea aulei maternitilii deschid aie cdi $i ciror consecinte psihologice juddice sint morale.rdedeur. clc considerabilir qi dc de rndccis probabrl Irnprevrzibil..drepfutrrr d-eq1g!i na$te".ri..nenea chja rna mull.Tratamentul unei gi posibil in utero.inEthiq qcdi.Copilul(saucorpuluman)supq.Benjamin asupra clasice ale relua S-arputea aicianalizele sale reproductibilitatii tehnice. Hazardul intezis Sacml. Toate societit'le wnane alcetuite sint dinh-ruamestec 13 Evelyne Aziza ShustetLe traitenentin terc les libe ds ind^)icluettes en qu?.jilbt l4)p.pe !rf!r!1lir este decid. fiecare sintfavorizate in rcticenle plancolectiv perturba a $i ffiiiftii:iitiTe incurqeazintilnesc de sistemul valon. doarlaniveiul dc nu sisrernrLlui implicitillacestq seascunde bure lcilarl.cliole sau cirrrr consicinle prejudiciabile suporti le copilul.!4par9-!!qlit4!1 i! &{a penfufavorizarca acestci prezente elementele toote qrafenitilii.!n lntropologlc practlcj.rc p!n ci 5r'ocriLJ.alcet drcjtsde I honn? c .:9/7jtril/ de /ti(yg!4jlqUdi.-d1epfude ne a sena$esandbs".nuarfisupmvietuit pentsua cxperienta rat uneivieti tragice. solicitdri datd De social.Povam umana prezentd. seimpune impreviibilulraportului hunea el decide devenini lui W.(u. sau imprevizibile. sepoate el inloarce conlriei : . poale incoace). rcfularea r€vhe negre'itsubo fornd sau alta. refuzuluisaua accidentului pur $i a sau.ln\ers.4t{9?U!!419t9 ar ladaune panea dir mameisale... conrpoltamcntele ulrluc [.-l 66luitarer:..rlon. pp ol 02 in '/1 paragraf. Shuster.St4l!9_qp!4!a pglg0lialA uncop:l . nitdtii pier salc Lle volunrare. acesta laordinulsimboliclaccl date acestor de Transferul unorvaloricentrale.. la de unei tehn'ce. eanuir-li dar gpejatgcopilul gravhandicapat fi a!'utdrcpJtl asigs.'1r. DeJa cop detoler Fal oimpului fi inainte faptuluiimplinigecarepas 4odiftcepmgul individuale cl'iardacd noi. ecluzisedeschide o anhopologic. mrurape(sputa cil purtarparea i0.ultirreJeschidccal qr sau sd noi. 236 237 lli . Copilulconchidedoca ca...isociotl. a depresiei. la I al tehnicii$i al vointeinu seva face1ir[ un ecousensibil nivelu fo4c carc incet.leline$lc i. r. condiliaumani sausepotdiluacutimpuI' potbulversa profl. pi.tiunea lr. JssJg!9rlt$-el No. ftl. este drept pretindi el in sdle acestora daune.nci.DAVID LF. cindvonfi capabjli faceDl bajat o unorprdblerne itt ziua avea aceea a nuputea dc o pevoie. Copilulafirmd cdare dreptul a nu sena$te..lintre gr Discut hardicaprlrnedtcl auunnaril ctur sarcina mameijau matnairsa5i. rAmine cA e subformabolii. condiliile existenta asteapti daci de ce-l trebuie modificate. &l-91 de operei artdin perioada L4 saestedevalo!!14l4in s!blq!b.nzirne in intr-opcrioddit E sociale.i15: p-siholo. carese baTet. BTTETON CORPULUI MODERNITATEA ANTROPOLOCIA $I carrJ po0rti ir e4 N-lotel:oitate2l O. redactarea acestui ne-ambazatpe anicoluldelnaisus. inleNentia nuarfi awt loc. reproducerii Nu a de niciodatalegat strictavoinlS omului. Fatil?i g acceptabilitate in fala sociali laalta I q-1r il desexu dorit". Sintdeja asupr. deja asupra corpului Iavcsalius tde asuzitranspuie copilului$iasupnr q4eid3riltrn ?! q-supra asup.ri-copilnl. linpedeceneaflAm galie unornoisensibiliuli defanzitie.llirg.Un..zat utlervenlie r//p.. $r.lafel. daca o ir? ce-ar punrtsa-r o viata fi ofcre rnaibura. eaarcli.

h.din eng ).udcfdb!.Al11aveacel hazardul Pufinplicereade sau il va ru al doileaEinstein dcpd$i nupeprimul'". lui cuvintelc J-I. ce identificiomulcuprogramul genetic uitdcaacestea condiliile sdu sint $i deexistenli subiectului. reprezjnra o versLune modema r inaemcLluiirrbluliii.4.re-condifoneze" cuun program fj . siuale analizelorsecvenliale comportamentului in favoarea ingineriia prirn exemplual acestei ne Behaviorismul ofere un ' e foane de in Unite.se poate disliige QLnBI anq9p9lpga. in ir.a cirui extensie (la nemi. a uilind caomul insu$i.Leshi/ocrar€s.-siu.a-m!rlUii$!ina" lgducomullaaspectul a observabild qrodconcret.l9.. r0Citatele preluar€ Gi:ald Lea.rate secvenle repetale aca.lcutc. degesturj.cderbeig..tionare comporBmsllulri. un pe faptuluidea avea corp analizata baza omuluieste saufiziq.Daca idcntiiicat dccit direcl maidegrab5 salic cxpus ungmotip.enegati proprietatea ce sensului.gmerc. senzalii de un corpului.in q alter ego rrmi6nir.Fjinla deindau descompusemodificate ce qicompoftamentepotfi reperate. Nu asociala cugel]i cu snlul. com]ofiamentulur in la oxterip!. Iati astf'cl unmdiYid superior 5i.probabil.t i.cit g!$!1.rut cire pffiizC ei.lazardul a intilnidlorti alinfluenlelor care-i sale. modeleazi identitatea.sJ1ar prp. dcyirreJgzu&tul rurur controlcoBjl.lptag{Lltului. Da4in acela.mulLi.pp{4. tri. ansamblu f. a cotidiana fiecdrui existenfa conaiiiidniiri iide ccinsolidirilaloneaze a suprafald corrstitqip fel deemanaliede un individ.deexernplu.deccsi nulic coPial in sexr celoraledeterminerii ui. din sint 121 1970. 9i tinenamencanl nrrmeroii ce a clariflcare motivelor imping.pp..rturisitii est€)reDrezinA o ideologie corpuluicarevreasa facadrnom un produspuatcorputu'sau.Iafe-l.lllentu1 deo prunl cduta(e.. el. Clonarca e incadepafle. $l4t9ye$juor. tr Nr--is5.ma9ina s4dezv-oltepqsjbjlijall... cuprinse inclusiv tLltuorriscudlor.c sale ?corpultu $u-coolil]ULr llectre u celu15.decoodi.vizirme naivdasupralumii.. insicareafcontlneAermene in Clonirea subiecrul. Sii daci controla va a sperimnicar ca aceacopiegenetice lui Einstein impafiA$r lui sortimentul Lederberg.I)AVID LE BRITON I A-CORPUTU SI-MODERNITATEA ANTROPOLOG] ectul +!P erterior al omtlrri ebnaIca-p-rlllegper i qorpului o/rcr. ca sau Sepostuleud o saiieinfinitdde iiiioguri evadtui.a{. siu reEugenismul fel carasismul.e.!la CppflUltf! qIE@iIi. teirhebi cgefect putea care ar avea asspra ni{_c. sqlrafafa.li!^i-a-lc-llAglpe41. biologic in subiectul este nu $iin sexualit6{iiHazardul ilnidi sexuale bdrb4t feneie q snprimat il intre $i Betrod'raF.. Statele o con4i1i9-nar-9!9!te$te.Este 9e-lula-o€Erdi dev!4ire4 cfunatomlui. .E. allonarnaa deliDitoral biologamericaD.ic-pp-dQrl!t-Sru1.\gflCtarea copi rmui.!.. re uttsreseazd Cs este.Cg-m.tr-Lm. mesena . de conduite dc lhgernarginalii pentru interveniite a a modificarc co-q. constinrie Aprcprierea atare. care menE analizeseparate. Isto a fiec6ruiom eunicd!i inepuizabill. rmui siu a plllt d€citcorprl sarldecare repte?int-AgBi nl'. este prcmiului Nobel: . (prezent sociobiologie visulclonArii). la un actor' si-l dezaprobat un contamodel al comportamentului dupi adecvat sal . as niciasuprirasi.i. 238 239 .desigLlr.lo.ili.hlab-o&O!-$i-hgplubela. lbst. indepbrtati omlrlui.aalllru!9 93re in ansamb_lul !e roti.prin contactulcu €ehlalt. clonanu va semdnaniciodata altfel dsait1i7.de Noliwea fet$izatadg apr€ciat5 lucrativd. formeazi corpulsausj ceea ce este Nunevomopria'cr praeugenismului.leia. aputea sau recombindrii?" :.s..decondilioneze" protocoalc dc Sint elaboratq legate normelesociale..i a apoi qqnditiolare consolidate deliecare qi e de pentru care prevaleMe behaviorisAsI creez cei se este u$or. Astfel.mainultde. $i 124. ca egoJSp9. pggf g-9!qu!!!-sts. le cesecunoaste ca de irnposibil cuantilicat datorititexhrriisaleinsesizabile. arfi clonatot.ii!4. g. ceva fi o slabacoiisolare Ceea penln-ieliberarea cloneide senzarirle legale propriile sale de origrni.qarcisism desevir$it''. catreSbcte.itirnp.imagin.In acest sens. egalitatea copil cupAlrimgniul gengliqIdeoLosia go-1! ui. l Seuil(t|ad. i e simbolica Djrnensiunea pnncipiul care comanda.!d-sUb!$!!l ]ggigi doarla cardcteristicilc sel!!ic.are !d$4.

ensoDatosa.\d. rrt iip re s u p u : c il_ l t n lL e\clt! Om puncldc .dcci.orga de disfozrlie" ce " Vance Packard.tiperformantele. organcle genitale sinrlegaie fueelcctrice. Cu moduri cie ulilrzffe loanedilerirein limcgie secroarele aplicare. in loc sAmodifice anunite dateale existenteisalo. poate drspozitia trlodifica. sA ttY..I Idzi.omul si ar ulveDta unEodus al in dupivoie. r r s l n o nn cl rza n i h u rrru \cruh rr. expe . Bel ayiadrJij.gqpria9o.\NTROpOt $l h L i .u]ui. . &!!i lg-crtr:i . la altul..56.p.qocur. / J oilbu l . e. [rode) carei-ar faceputernici din punct devcdere devenichial cevala carele-arpemite sddoarmi sauserEmindtreji il1 sexualin odce c1ip5.ual.d\crst\i".labontoare ce lucrgazdin accstsels va M-emoria fi.lt 241 .inJui ii Ia .ltgziat.a echipat un demasului1uiDelgado.recrificat" instalaiin a esrc mijloculunuiilispozitiv teitnii.r. \rd\q -E!-rec_re94?d in q bstrctcta \moAproyiioriu. . Saxualitatea€redusd.1 c+i pendte bo)nar'trlui 5imodilicesingurdispozilia citat de-Y Peekardfonnuleazdcla! isul onNllr i Un a-Ln $tiin.re.r.alolru]ui cd. oU**tu-O"p.topi u.e v. p. de Ea rlusreaTi acceati lcnlarre demiurgic6 exemplele Jin prccedente.supramororului d uner lna$ini.h\. Jos6Dclgadoqi colaboratoni principiulut p1€lungite.r e .r r p.acnLLne o biochim do\edelle o analizi onrului emor sr ica a : iile )i perfonnan lc sinlmodelat deprodusele Ie e ing(rar Francezij orimii e.rnr iitor.int consunaloridin lune deantidepre. alt cercetdtot "boJnavi de electric rcglarc.l rcconsfui pe un alt model. depresia) sitlt analizate ca disfunctiqlraliq{! _.O utilizarebanalizatd acesiorprodusc.stimulind lui la Rezultatcle om zonemotdcc alecreieruluideflinle unane. Dar rlflue.iilE rnsomtua srnlre/ot'|"te calechrrncS..'70.ficcrrc rederc Irr ld 5r indiciu de excitare.ei ongnii rcmoJeliria omuhLi.jte. duLL? septe. ins-tltaLe.r r r r ciir \L Jl r :| .cl prirnL. baza Pe s:i lui nu aureu$ii obtinddecitsuletcvocalice Robellt Icath.lpqiite (qtiin!fi dereaclii cn) chimice. cit.intr-o zi. auel: tirnf. o protezi.i t\i . Corpul seasirnileazA unei ma$ini.-nlaqitrecutul.*turr.i electriccarentdozatcasuDra orlanelor gerulcle. 1q1g-4lbjlepe chi. omltlut lblus. Scfi!incnnLlJe piacere . neurobiologice le lc're ibil saseoans amindn tle lJ un .atf'el spcrilic(cr.I5eproiccleJ .froblema spinoasa experienteisi al condiliilordii copilbrie.L honne rctiodeli. i. Ne arnintim de . la rn procesmecanic. o(clan)rc rrlr\ rrJlc parmarderizorii.Sepo!lc pennu doarvotnla e. imprc\iTtbtlul de comporlamenElor de salc.. aI d!{}nuaapetitul dacaar dori si slibeascl tU$q&!S-".ea IolcaTaIolcranla cotpului. exist5. op. Psihofarmacologia incearci modilicareadispozitieisubiectului care prln0. dupddispozifie.!!-t!-opeFazd qu1 qrqq-q.nciie de mijloacele 9i de din implantllnintiri alese euulorgc irnaginala oar It i5ir orputea lor.ut..te de care[u vreasd fi e altccvadecitcceace rna$in5.tcul t.. Este vorba si de a i nalcnalL/a nbiectnl$tdea Inlenentmecantc isuptacorpu 5./inld lt.miq4.n$fltuie mcmodei Dupi uneleipolelc fundamcnlele smgulare. mod provioriu.Blddetunner.le ar fl.ur etana care crede elcae. umanein deplinl siguran!:t experienle de Preocuparca a trii numeroase Orice om ar puteapalcul gc' arpLrtea sematedalizezefird obstacole. pentru a:i imbundtd.i. dupa voie compotanentul afectiv al indivizilor in lunclic de condilioDeaza dumta oplnrnii lot d narea calle a lui P K Dick.Dupdpdrerea V l'ackard.rp1io:reazi asupra hipe-geal. linigti cind saui--ar ast5ziobigctulunor cercetiri Altidati haterial m..44ig agligneaz . ilnl!ina l. nen Je pcntrupsfianalilti : dcparr< a lt foanedeH|dle. (o tn l r.. fiJqdmolecr nuar fi impo. pcnxrbrjumnon:llrrenl< molrice..rclor are. j ! trc JoscDelgadollLcfcazisinlultanpe crelcl dc olll $i dc allilnlrl lrll sau galie Lr1rorstilnultid clectllce de sec\en|e colllpoltarrcnt rnodclcazi aie zone deicrului Poatc hnivclul antrlnilor cfectuate distante la climicc ir. r r nl(. o: r t slc . 240 \cnu lll( s( e. ca subrectul lacc si-5i prarda sentimenrul propriilor limite.Unite. cu firul de de dar ro$u nperle(nunii al qial neccsar.1 . insomnia. a cum ie intimplaadesea. poate.r trebute je rllbstrtrrie celuidcd"ezgu"t. cale omr ui sirf {djcateIadepn{4d.r lciur ru.nl..orbad9 a.DA\4D LE BRITON OGIA COuPllLl_i! NfopqBllf4TE{ . facedocrlunanimalagrcs aninah ui."l a. .. (al pLllea aulo\limulanli ornenli t or punaelectrozi ilor ca.c'. r dorc$tetr.J.furioqi'*. op. dedrrrete. lise maicautlsemnificatia pe nu ul cadniluneistructuriindividuale.ot'sare.Numcropi indivizi i5i pierdasr raportul lel intim cuei 1n5i9i. cu agcsivi gipericuJoqi.ir DLrrircu.r a\upraunor5ubiec!i lor poalemerge desrui depane.it. primu.iar simptomeiesale.rallide lbtner lasci\ e. a$ E91By9. (oboseala.I penml lul a-i nodifica astfel comportamentul.trl tn< . Il1 f.elellrice.Packard. Fa!i deunperlechunca omulLU.r. undlspozitiv mentali':considem! daci simtenevoia' s.

din 'zrHannalr amer). nu cstecAsint false.lcrc. N415lnd escli. in ..".363. ce insearijla slrbordonatca corpului fa16de na. O examinarece continui operadedeziLuionare careavanseaze dat6cu o modemitatea.o Arendi.ro8!!Il. omuI moarein detaliu). ale cEruiacliuni sauflmcfionare pot fr oientate.Acliunile unanc sint.gl. ll irL lL 'lr'L rL ( ll.qteze iiiloCuiiJgfeur qiinunologii lllolurzi sau organ o flrnqie lezrfi).runii.lesen7orilliLrle.. din creier. sprea ofed inediat subiecnrluiacces binci de date. pcntm behaviori'ti.tr'l n ei qepcrmanenu r..rpurl-.rectificd..Ce spure Hannah Arendt. e supdretor teoriilemodemealecompofialncntului.1UN in !oie. Ele sfut.hs.[!r uop!!\ll4r f 4 ANrRoP. Scu€cl eattlltplllui a.telorvii.Unul face.drcae.jLrnte t\)t (l n s ..Colp.'. rzi irr i ll di'loci. \iillrriilltalile Trecutulaf fi Drodllsul virtorului. ci ci pot deveni adevdrate.filrc.cir(Lirr'(r'tlr p-*.Condiliaumane mai estepriviti nu cafiind creatoarc sens.le t hanune no. orrrf rlilrr'.corp"I !qgll!t!9r mj!f. e l e i m p l i c a n s c u l c 5 l n l l a .intr-adevar.rrrr'J. 5unboli-mulul mo4ij5lsunhnliculuj.Pil.r I G.rluli rii Jre rniltrna. olnol).curyulrriIn-ll'lll. individulil arcin modfuescdemii deori pezi.sil1limpulsMielectrice care comandi ansanblul condLitelorindividuale. Penhua\ii.r'rp:ua.]Llenlllllc. Biochimiitii in6reascaun biocompatibile.if!]1!ii!t.r'cordul dintrc laboratoare nu impiedici deloc continuarea cerce6riloi Nu mai nult luxul ullor apamte protocoale pcnh1r ncccsarc Si a col1trola. mai bundconceptualizare cea posibilSaunortqrdinle ineditealesocietilii modcme.r4.. all'abetulcotnponenteiorsaletlo4e.S sale mduslriale. parlrale.PenmlalFi. inscriesecveqtc etenitalc in perfomanlele.:9::i*:T 242 (lc disctcro.aungi alltopologii min nq ace$ti ingincriai compotamentlduii$ir€vendicd fieere privilegiLrl elucidtuiimobilului acliurii un'nneFiecare pe demen]eexc)ude cclelalte.unitaf 243 I .iJ.h rsrnLtlo.llqe-Uzcgzi.o fonnuli chimici. datorate a colhola probleme]e -dispriiififnzideifn iepcl'tolirl nliritbi de protize-(qii:uat ar1ifioiirI co (carcvrn sIi organsauo funclieorga cd)saude.Dirr dat cein cemai mulq tehnicae capabih sepreiarolul organiclrlui..leolnisltrr'.l.r rr. LeJ. t !1.tice sau .-prQcaritatca expun€-la fiin. fla(crcir . al conditieisale.FabricNtrtrPt||ui imprcunl pentrlr crealeade substanle urll'tr( rli : ..tionaa.nrneorr.ipr. simplcinlinfiri der€llexecondi.ilLr.r'Irc. supmfata o secventiinilri a conportame[tLiluipeca€ la sa. i asl1bucali umanmr.n. accidellelor.tene.nlrulr.prghji.calculatorul"omului (seuit"r$r clifeele recente oi al aici Lm elementar antropologiei: nu creierulgindc$te.:.ina. ulmrcit scapa Ploteza corecleaziposibilitdtile fiin. Ac€ste lucriri serelxivizeazd reciproc.dreptale din\'Ten-lea l'cntlll sa sau ilustratedeDescartes demedicinaiafomanliei bitrinetii..[rlLr.ll.si crcasoal hlosoflci rnecanioislc perfonnanfele coryuiui ii sade4 in eseqd. Ll ir ...irL1.1.l in erarsproducerii . chirurgi I bolii. CalmannL6vy (trad.. \r jlle r e ln r 1.abdittun .in dotaliile sale.I)A\ID 1-F] llRI.tni0tut Masini sauorganism UJldi-gli9lrg$l co-nnne arplteaindicalatemenul. emoliile sfi1t asinilate unorrcac(iichilnice. Singorulacordintre asemenea proceduricontradictodiconsti in respingerea dimelsiunii simbolice.eanu\ll nlenlllllc c\le socral.: :1.(lLoGL\ . jl problenrc meritn pe dgplir titlrrl. le imbunitilc$tc de rezistenla. o defiitfre corprluiil sepcriin brrcZrlt. rurcodgeletic.p. elsihile rnaialcs.i alc ccrcetidi cu pretenlii ftiintifice.lnInu\lnardon\-.Corpr uman devioeun labontor unde serealizcAzii sdlegeorganicul$imecanicul Pcntrua-i intervenliidestinate numeroase in de se spo performanlele.pompe.\r nnt'rrJrinar'fnrl(In-lJtllcci .rlorrgirrr\:rlunrl. il a iii.t (cn\.r::rls.rmbolici nrerul olitit d berric. dar deza.a!l!.a'c. pentruc:lre colpul reprezintaobiectul predilect.:.l rlt r"[.aunei intcnlji. \ t n t n t t l(..rn impulsel:ctricsauocondi$onarepermit i sestabileascd sd oryanizarea. ] u e p co1'lstiRti matedaprjrnaa unui proiect.chrl.striondli.rilrr.r4L1f Iatar citeva odcnti.dealtfel.avansarea liagilitatea ineluctabild a mo4ii in organism(ne amintim ca."{g mrlunl]l:' qintnumeroase titluriledearticole dcqir.rr'1.( r.ir. deg!l_e:te g:. nhlit I n ou Ds ll:a 1 )rd u rc re a s i n l a r i b u l e l e o L r p t l l t t . Io afa.1961.irii. incearci inhoducerea microprocesoare dintre la cleier.ahil. de acoloundeodce.ntoilrer Le. o ecuafe.e."r .lespore$te ce le esteproprie.j. trisdtud comun4 noliuneaunui corp(al omului) cainAlti sffLment maleabil. De la tlinunata lna$nA.il. discusul ftccc repedela fragilitatea ce-o caftcter'izeazi Ficcarc rt:l trrt ti l||.penflu Bichat.

nureuse$te.td paradoxald.Omul cu protez4 spuueMichel Guilloq estemereu suDus deInonsba{iei : proteza deperformanF.hi* de umeri.lmosc unui fa. hemodialize. _ corp6).. in tunclic o ioiuri o ileld siiub pmtizd poate 245 . omulcuprotezr.in 9i mecanica a prop a funclionalitatc.cu inbar€a pe arteri $i cu ie$ir€s.lab'b"m4jgdlarea.+ulujsrnul€5zi viatr. relalia culumea maimulti$iverificd.. el(omul)9iea perfonnanlei ocazia lor lor.mod-ma i se.Science vie".sc bralseazd sistemulvascuiarun tub dc lui. Crizele identitate aplicatc sau modificerilorplastice ale alenrlburtrii integrialii corporale corpulul. de protejeazi.existenla pierderea acal organuluigidactr corpsttiitr lru este devineun universde team4 uEdeviatainsati sepierdedaci nu se tolereazi o pierdere partiala. elemente orpuldevrne dispOnibile si per!ry.Eanueste viala.]3!szff..{..de !"lva corpoluic{vemos. pe plastic.nd6 prinmicmpmcesoA.. Omul asistal (cotidianulintreg e convertit in perfonnanld).marcindu-i dispari.consti in bran$arca fubului direct pe sistemulvascular.l i mult saumai in. de nume"oa"e oaseti_articulatiil_ ake dq ptgBzg-sreoza4als (rn3l4lej Aldiliyslilizuale) : miniarpri"areasi bfo. de sI lasfirgitt Si intervenliei.6. daci omul nu se resemneazi asimilat. Suslincrcamecanicaa c. estedoar unutcltnsnnptomele schizoheniei. csle rffiqra. dewtreglaj. melafora limite.g. dg-dgg-e!g. organ. Aparatdeasistenli...deo.econdarnat vei ficare (proteza).UDdispo?itivmaiperfecaionaq qi iui aar penculos.Erytr a-Sl_!4lLya nI ma. sgld..mabdaleletehnice. gr".-L pUzzle.{-15 (panoDlies du apriliel97c. A confirma lcgdu2r cd funcfioneaza. mai spuneMichel docilea unei medicinetebnologice Guillou. pacemaker. pe omul cu aparat angoasa corpuluinu-l produsi dehibridareasacu un corpst6in. c€l carel acceptd.i o de masinifu oriceclipa'. inegaein_nUG* tor d_e ficie4l3:lnorhdil4 9qhandicap de se".?ilauitiFdj lrcindraDo$ulsiqru lumea.L' honie aux piices iapportlei.februrrie t988." Asimilarea in modspectaculos. morali dea tolerain el utr corpsffiin capacitate in modregulat. majl${t utili2.ci ti auneip6ihocompatibiliEti rtraipufinimportante pt€supune.i ardta lbl arfi ea.. nr.ffiEainriipt-ot... c]rcrnplu. eadevinerutina Dollayul.legat" intrare. Z€ corp.vrlvd.ra|esre. iniDisaupleminartificialetc..Tmve$es.l!g!]!!g!_del inrira-le $i JtnrcrrmbiliI acesra co.jlEEEtrada-toFrim. . sinr adess r€dnarcabile.f.nnarita... acest ore citqv-a pc uncorp in sens. 845. d€ Seobgnc rigidiratc o apenisului si ipropie ce de o erectieno.deo verificare : el depinde dunfatoare al pennanen6. Birbatul apas! pe un buton pentru a_$i pe telecornanda ereclia-.rpuleperabnal.e*ce€asciasau ce r€pf3n'49t3$ia-ondtnJogul hup*y.ia gi inlocuirea. R€zultatele inegale.. qe. Si de dar A$a ceweas6sematerializeze. carerer. t. cumgrefele organe auneibiocompatibilit?ifi donator inrre presupun nu necesitatea doar si intre ru primitor.ce line ta Michef cui ou. de : de Sint uneorilipsite probleme pemit subiectului regtseasca.Precum a integrarca Fotezei necesitio modificare investifiilorin corPsi lnai gi-o in pecarezubiectul fotmeaz6 priviqtasa. o la grefi giceJ ce-oprimeite.intr-adevir." e Omulcuaparat uDfeldeostatic ma'inii 9ial celorce-i shlo rnaterie irMginiicorytnui firnqion{ea-El tebuiesi integr€ze c. Sexul ani6cialconsrituie ilustrare o pretinzitrd rczolva ca pmblemele lehnic impotenlei masculine interiorul :.aparahrl a defacturetehnicd.. impleuna..dc o mict pompA la dtanuahirnplantate scroorltesticuin rar$r.rr"uru.r. 244 :a ci Ia ostentatiYaariia$ia-.Biomaterialeslnge.r et !'aryarci!.ggtda proreze4na m. et .. el car€unlflecircuitul ptasric. . deo pili. alau Eglonelqlg4q -ie(MerleaFPorty). atr&o!9!Sgl4-a?i-!9 a?i i ideatititii-qel. dializd p€riton4n.tclor dau.aEtr:olrilrll renth. intervendede o afecta intreigl iiistenld. din imposibilaresemnare depierderea n6scut[ grefa de organ.'Itfplt!4lollcilfuib[ q sjstemului$rvosceftal.un uz normalal yietii. : pieleartificiaEetc. m. majoritltca cnrui stat€ ftncfiolarevaftbui verificadilq de posibilc repr€zinti dhtreconsecin{ele una de cazurilor. ci acordulcomperen.Jn el.a t sau-6zic sA. cu Pr"r-.DAVID LF BRETON ANTROPOLOGIACORPULUISI MODERNITATEA plinrr-o decup:rre tinclionulista . pdvocitd limiterimai nrultsaumai pufinrolerare subiecrrinichiartificial... putinprevizibil. mecdnica izbc edeprcpriile se 'Siahi.continuu.malii_ frr5 a o cgala.. Altele provoaca dependen..Bolnawl actioneaze insu6ioomDa.p 135. preiarclul unei menitsA fiziologii deficitare: valvtrcadiaci. sa asfel exp€rimeneazd maipur.In lipsa alesa imaginii fagdde acesteischimbiri de regim.".in membru in canalulurog€nital. prindeviali rnarioneta dermfr. disimulati prcst de obiectul ce-o poate amiDti insistelrr teribilrmslatutdesdin Prcteza comp€nseazi.. Jean-Michet Bzder.

'andrci:de.n neutiatitatiii-Sii i".irl Bods Eizykman.nr.inele General t/ectric va v€dea. lchrlrce $tiinlificealc Pc tr! oncnfarile $l le e :l pcrfol lilaDlc neccsar'a controlc/l \ir o o schllA. P K. inlocuite SlZdglzure. ill pe si-l llJgrlilarea./rcorrc.poate.ln_i pulea aonciInodificate.? nce-ji ction. !0ortii $ qbseqia ai sau iolu i trbdtini.o.i cdl(e bme l''"1(zl omtrli5ldclolL'a/r irLus.uo u. la fndul lui.ictime.rlqelP34!$t'-$_i!Le-Si.tii cresc seintircsc fgciproa. . cind a o 'z6 poveste lui P K. Aceasta €stefantezia subiacentd a nriiaeioase"l6i ddrceferi iiacdci i?re seeritiiiitCftri'i#n id:At.rpurnr .pigra-def99"ll! asuFqeg dlrU:ru 4u1pditi notor. g..gqp{c]BEg!3]lo. Am sDus deia.dacaar fi cll aderitrcto masina.{a illgglqUrc9rl!"trfu. Dick a dato amploare progr€sive impr€sionnda acestei temea$teryerii a granilelordintr€ om $i android.l 9'1 p. Dick ironizeaza o fiinld umandcare va trage asupmunui rcbot iefind din U{. zi.meliorcr.e-n?T Si negarea securitd."s.-nesaoic"ri-de.'€/.sqhiobate in r.. 246 .a"uu.Vaveni. Key setling. caruia lqutg:::lgs't"lrasLtsbgillsinmicctul-seude-conEel. alecarel ( orl' brrnifturclionalillrc irt penou ontat Scr'. fi rectificatc.i4e.Uu.DAVID L.g-agEiiIBie g demoaae. Dick. comul ar scaoa de imb6triii.p@f-e"te.ffrirpul arffiu-rirnpd nu-ua fl afectat el. Ar fi unmcrtoral trecerii de tirnpulrri. pric.ii .EBRETON c!E!-q!!u!!!oD!Bx!L{! ANrRoPoLocIA { deistoria dc subiectului.El3 Ie*resrcauniu !lC3 Pljw.ul sr. de PhilipK.o4ii.. O aceaslisituafie: . ciolni. asupraomului $i.c.-N]t9-v!$aiq Eqlqgii. To3re -pieselE:cc-lcgrnp'.ta orgiu-1-ip5 aomuhi.?1€l" .sple marcasamimrq cum acesta varsi singe9i lacrimi. sprc fi mai mareasamirare. 66.ci deanodif4q fiin. Iar robotul muribund ar puteatrage.ln Blade run9.c.ar puteavedeeun fir defum cenusiuridicindu-scdin pompa electrica despre carecredea este ctr inimavie a omului. a suferinlei attolii coDglUllnnLsl( nlodemltalii.nii.d. prorqjar bine .Z lommeetl.hte cear fi un mare moment adevirpentuamindoi".ga c..

."Ir...'t Cuprins 249 I t ..

.................... O comunitatepierdLLral ........-.tie .-... .....+r.. Eficienla simbolicd ....... placeho . ..................elibedriicorpului'..... l '19 Unnouim agi nar al c or pul ui .... aite tipuridemedicin5......-. 89 Cotidian curoagtere pi ............... coR..-.. Corpul supus l9r t94 I95 197 capitolut . 110 Capitolul6 -DISPARJTIE TUTUALIZATASAU INTEGRARE A CORPULUI Corpulprczentabsent Rinuiledcdispari... ...........159 Cor pul i npl us coryr lumijmodene sesizabilul ui . Secrctulcoryr capir olul g M ED IC I\ A Sl T IPU R ID E [l ED tC l N A : ASUPRACORPULUILA DELA O CONCEPTIE tl l t'71 InventaJ.l a cotidianului ... ..... Uninaginaral ........ ca ............ ... .... 89 Corpulin situaliiextrerne un ocolspre : cotidian 93 Respimlia senzorialS g... lul .................-.... ........ ....................I Dutil.-............... 151 Cor pul ...._... hivirea celuilalt rrfi"paren1ei... Illtt $i Capitolul5-O ESTEZIEA VIETII COTIDIENE .. t14 ... .14 C\-rno$lnlele populare desprc corpast?rzi Mantia arlecbin -.... .C ur lu li n plus... Cotp:ul uhcrego................ ... Crpitot l 8.. Ambiguitatile..... ....................... .. .. Corpul nedorit __... .....-.... 101 Mirosurile ... Corpul escamotat.. O lumedevenitdiinagine............ t77 reziduala O anbopolo$e t'79 .......... 162 la Delainsesizabih ... ....... tipuddeantropologle ..... ... Domina$apdvirn .. .......... . ....... ........... 165 Categorii sociale 163 . ui . ........ de .... Irnbitinirea Imaginea corpului -.......... .-_.....4artR EGO.....iMB.. Criza i'lstitu$eimedicale .....TniNnf ... Elecrtl . Epurareadeirragilanrlinterior lrnaginarul exlenor gi $ia vedea A I Lnagisrica mcntahpri\irtarnaginarului 2tA I t0 2l l 250 25t ......puL.... ttg It9 123 128 131 135 139 139 t41 144 l4'l ASUPR{OMULUI CONCEPTtr l0-HIEROGLIFELE DE LUMINA : Capitolul DE LA IMAGISTICA MEDICALA LA t9 l IMAGINARnLCORPULUL.....7 8l 8t 82 85 87 capitotul 4-AsTizI.................A...-......... ........ ... qtiirrr hi^mp...............15'l ... .............. pnvml .......ur ar c atndtv i dul ui ...... Cunottin(e -..... 182 Eficienfamedicala . l u5 Alte Vridecetonimodemitatea........ .. .tjL SAU : f lle coRPUL C.. .......anatoll]ie politica" Dcschidel 73 14 76 1'. ............... ADnr)alulrnatini Cbrpulpernodchrlnaqilii O....... . CorpLrl expus ............. .... 100 Locudletmdesetrdie$le IM Zgomotele .....176 organisrn despre despre cunostinfe om......t rNrOr-nUnnA : 7 COR?UL IN\.ONILU................... .........-.....-...-..............INS ......... ..

.. 236 exterior ornului al .... Mare$al Antollescu....... ........... 230 Fetusul conb'a mamci .........ri ... 224 Sarcinatrafamorganiflnuluilbmeii ...-. 226 .. sale -..........--...... Prccrearea scxuaIiIate l.............0'7...... ...... Ma$ina organism rsBN 973 8208-20-3 I RedactofION NICOLAE ANGHEL : Bundetipar 29.Capitolutll -CALEA NE|NCREDER|t : coRPUL $I MODERNITATEA..... 215 Calca neincrederir 2t5 Corpul panideragate in 21'............ 105....l Modeleumane aproapcperfecte .. UnriscaDrropologic major?. .... Str......2002 Apirut: 2002 Colidetipar: 16 : computenzat?i Tebnoredactare STAN SORIN_CONSTANTIN sub Tipal'ulexccutat c-da25312002. Aqrecnrl 238 sau .._..... Ion nr....... ROMANIA. 228 Uterulocazionat .......... de la Imprimeria Vest Oradea....