You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 7 czerwca 2004 r.
TREÂå: Poz.: UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 1352 — Konwencja w sprawie transgranicznych skutków awarii przemys∏owych, sporzàdzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. . . . . . . . . . . . . . . . . 1353 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemys∏owych, sporzàdzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1354 — Dokument wypowiedzenia Konwencji o wzajemnym uznawaniu równowa˝noÊci dokumentów ukoƒczenia szkó∏ Êrednich, szkó∏ Êrednich zawodowych i szkó∏ wy˝szych, a tak˝e dokumentów o nadawaniu stopni i tytu∏ów naukowych, sporzàdzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolità Polskà Konwencji o wzajemnym uznawaniu równowa˝noÊci dokumentów ukoƒczenia szkó∏ Êrednich, szkó∏ Êrednich zawodowych i szkó∏ wy˝szych, a tak˝e dokumentów o nadawaniu stopni i tytu∏ów naukowych, sporzàdzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1356 — Dokument wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Litewskà, sporzàdzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r. . . . . 1357 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy o wolnym handlu mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Litewskà, sporzàdzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r. . . . . . . . . . . . . . . . 1358 — Dokument wypowiedzenia Umowy pomi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàdem Republiki Libanu w sprawie handlu i wspó∏pracy gospodarczej, podpisanej w Bejrucie dnia 27 maja 1993 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1359 — Dokument wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Estoƒskà, sporzàdzonej w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r. . . . . 1360 — Dokument wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà ¸otewskà, sporzàdzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r. . . . . 1361 — Dokument wypowiedzenia Traktatu mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà i Federacjà Rosyjskà o handlu i wspó∏pracy gospodarczej, sporzàdzonego w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362 — Dokument wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Turcji, sporzàdzonej w Ankarze dnia 4 paêdziernika 1999 r. . . . . . 1363 — Dokument wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Paƒstwem Izrael, sporzàdzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r. . . . . . . 1364 — Dokument wypowiedzenia Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a paƒstwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), sporzàdzonej w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1365 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej niektórych umów normujàcych stosunki handlowe, w zwiàzku z przystàpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . 1366 — Porozumienie zmieniajàce Ârodkowoeuropejskà umow´ o wolnym handlu (CEFTA), podpisane w Bled dnia 4 lipca 2003 r. . . . . . . . . . . . . . . . 1367 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Porozumienia zmieniajàcego Ârodkowoeuropejskà umow´ o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bled dnia 4 lipca 2003 r. . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 1368 — z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Kleszczów w województwie ∏ódzkim . . . . . . . . . . . . . . . . . 9124 ROZPORZÑDZENIA: 1369 — Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokoÊci stawek op∏at za zaj´cie pasa drogowego dróg, których zarzàdcà jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 1370 — Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia obwodów g∏osowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1371 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upowa˝nienia do wykonywania czynnoÊci kontrolnych . . . . . . . . . . 1372 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu i warunków wspó∏pracy organów administracji rzàdowej i jednostek samorzàdu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowoÊci zwalczania chorób zakaênych zwierzàt . . . . 1373 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ksi´gi rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierzàt gospodarskich . . . . . . . . . . . 1374 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwot A i B cukru oraz kwot A i B izoglukozy . . . . . . . . . 9126 9127 9128 9130 9131 9150 9078 9115

Nr 129

9117

9118 9118 9119 9119 9119 9120 9120 9120 9121 9121 9121 9122 9124