You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 11 maja 2004 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 108

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1140 — z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zarzàdzenia wyborów uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7674

ROZPORZÑDZENIA: 1141 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wyp∏acania ˝o∏nierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . 7675 1142 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7682 1143 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg ˝o∏nierzom niezawodowym . . . . . . . . . . . 7682 1144 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu wyznaczania ˝o∏nierzy zawodowych na stanowiska s∏u˝bowe i zwalniania z tych stanowisk . . . 7683 1145 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie p∏atnoÊci uposa˝enia i innych nale˝noÊci pieni´˝nych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu ˝o∏nierzy niezawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . 7687 1146 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznawania ˝o∏nierzom zawodowym dodatkowego uposa˝enia rocznego . . . . . . . . . . 7688 1147 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych zasad dokonywania rozliczeƒ emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego . . . . . . . . . . 7689 1148 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do ˝o∏nierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeƒstwa i higieny pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7691 1149 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu si´ Pepino mosaic virus . . . . . . . . 7692 1150 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ weterynaryjnych w zakresie handlu Êwie˝ym mi´sem i produktami mi´snymi . . . . . 7693 1151 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie okreÊlenia jednostki badawczo-rozwojowej realizujàcej program zbierania, gromadzenia i zarzàdzania danymi niezb´dnymi do realizacji Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej . . . . 7697 1152 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych majàcych zastosowanie do zarodków byd∏a . . . . . 7698 1153 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób zakaênych zwierzàt, dla których sporzàdza si´ plany gotowoÊci ich zwalczania . . . 7708 1154 — Ministra Zdrowia z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru og∏oszenia o wyniku rozstrzygni´cia post´powania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych 7709