Marin Palcu1), Alexandru Fonoca2), Gheorghe Witek1

)

1). S.C. Geoaqua Consult S.R.L., str. Năsăud 17, sector 5, Bucureşti, 2). Universitatatea Bucureşti - Fac. de Geologie şi Geofizică, Str. Traian Vuia, Nr.6, Sect. 2, Bucureşti

MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂ SUBTERANĂ Protecţia şi conservarea resurselor Categorii şi planuri de măsuri Monitoringul comportării în timp a resurselor Investiţii şi echipamente Exploatarea resurselor .

EXPLOATAREA RESURSELOR PROTECTIA SI CONSERVAREA RESURSELOR Modul de exploatare al resurselor •Optimizarea fluxurilor hidrice exploatate •Urmărirea variaţiilor de sarcină piezometrică în ariile de exploatare şi cele adiacente •Constituirea bazelor de date •Luarea în considerare a tuturor categoriilor de lucrări dintr-o zonă •Poziţionarea zonelor filtrante Cunoaşterea resurselor •Cercetarea detaliată a resurselor •Lucrari specifice: •Climatologice •Geomorfologice •Hidrologice •Geologice-structural tectonice •Geofizice •Hidrogeologice •Hidrochimice •Foraj •Hidrotehnice •Elaborarea modelelor numerice privitoare la comportamentul resurselor •Evaluarea gradului de protecţie a resurselor •Evaluarea rezervelor şi resurselor de apă subterană .

hidrotehnice. etc. structurale. geotehnice. HG-uri. geologice. îmbunătăţirea continuă a calificării personalului Monitoring cantitativ şi calitativ Elaborarea de studii de actualizare care să includă modele complexe de curgere şi transport a poluanţilor prin mediul poros Investiţii financiare .) Interpretarea complexă a datelor Aplicarea celor mai noi metodologii Politici de personal calificat.optimizează efortul de protecţie şi conservare Cercetări pentru îmbunătăţirea gradului de cunoaştere Lucrări suplimentare de investigare – construcţie Respectarea legislaţiei (legea apelor. petrolului. pentru hidrocarburi. mediului. alte acte normative) Elaborarea periodică de studii referitoare la starea resurselor Transferul liber al informaţiilor referitoare la cunoaşterea apelor subterane Accesul la informaţii noi rezultate în urma unor lucrări diverse (foraje noi hidrogeologice. minelor.se adoptă şi se perfecţionează continuu .MĂSURI DE PROTECŢIE ŞI CONSERVARE . lucrări miniere.

CO2. conductivitate. potenţial redox. T. cât şi într-o reţea de piezometre destinată monitoringului Monitoringul calitativ Fixarea de echipamente atât la gura forajelor sau lucrărilor de pompare cât şi în piezometre care să măsoare in situ o parte din constituenţii fizico – chimici (pH. O2. salinitate.) Prelevarea periodică de probe din lucrările reţelei de monitoring în vederea analizarea fizico-chimică şi microbiologică a acestora Actualizarea bazelor de date Prelucrarea şi interpretarea datelor rezultate în urma monitoringului .MONITORINGUL CANTITATIV ŞI CALITATIV AL APELOR SUBTERANE Fixarea reţelei de monitoring Execuţia de lucrări de monitoring Echiparea lucrărilor cu aparatură adecvată Monitoringul cantitativ Urmărirea continuă a variaţiei fluxurilor hidrice pe sisteme şi pe fiecare lucrare de pompare în parte Urmărirea continuă a variaţiei sarcinilor piezometrice atât în forajele sau lucrările pompate. etc.

ECHIPAMENTE. INVESTIŢII Plan de măsuri privind : detalierea cunoaşterii resurselor (lucrări de teren. inventarierea factorilor de risc – surse de poluare.PLANUL DE MĂSURI. zone vulnerabile. etc.) reparaţii ale lucrărilor de pompare refacerea unor lucrări deteriorate înlocuirea echipamentelor de pompare achiziţia de echipamente şi softwere ridicarea nivelului de calificare a personalului elaborarea studiilor referitoare la starea resurselor Planificarea investiţiilor Achiziţia de echipamente performante . achiziţia de date din literatura publicată şi nepublicată.

Localizarea perimetrului cercetat Pentru analiza structurii acvifere sau utilizat date atât din forajele executate în perimetrul fabricii dar si din lucrari de investigare si exploatare dintr-o zonă mai largă .

una de adâncime – din care se realizează exploatarea resurselor de apă – şi o structură acviferă de tip freatic .Structuri acvifere Din analiza datelor disponibile s-au delimitat două structuri acvifere.

.

Sistemul acvifer freatic Izobate la acoperisul acviferului freatic Izobate la culcusul acviferului freatic .

Sistemul acvifer freatic Harta variaţiei grosimii acviferului freatic .

Sistemul acvifer de adancime Harta cu izobate la acoperisul acviferului de adancime Harta cu izopahite a ecranului impermeabil dintre acviferul freatic şi acviferul de adâncime .

Spectrul hidrodinamic Pe baza simularii numerice a curgerii apei subterane sa obtinut spectrul hidrodinamic al curgerii apei suterane în condiţiile nefuncţionării sistemului de alimentare cu apă al fabricii. Spectrul hidrodinamic in regim influentat de forajele fabricii .

Migraţia noxelor prin mediul poros Migratia NH4 in acviferul de adancime Migratia ionilor de Cl in agfiferul de adancime .

Migraţia noxelor prin mediul poros Migratia substantelor organice in acviferul de adancime Migratia NO3 in acviferul de adancime Migratia NO2 in acviferul de adancime .

Vulnerabilitatea la poluare S-a utilizat metoda D.S. Parametrii hidrogeologici au pondere importantă în rezultatul evaluării.C..R.I. .T.A. Rezultatul reprezinta o estimare calitativa a riscului de vulnerabilitate la poluare.

Zone de protectie sanitară şi delimitarea perimetrelor hidrogeologice Zonele de protecţie sanitară şi perimetrele hidrogeologic e corespunzător surselor s-au delimitat pe baza izocronelor şi a spectrului hidrodinamic. .

Proiectarea reţelei de monitoring pentru sistemul de alimentare cu apă al fabricii Proiectarea de piezometre în zona cu regim de restricţie în câmpul perimetrului hidrogeologic al forajelor de exploatare .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful