You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 9 czerwca 2006 r.
TREÂå: Poz.: UMOWA MI¢DZYNARODOWA 675 — Dokument wypowiedzenia Konwencji o przysz∏ej wielostronnej wspó∏pracy w rybo∏ówstwie na Pó∏nocno-Wschodnim Atlantyku, sporzàdzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4621 676 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolità Polskà Konwencji o przysz∏ej wielostronnej wspó∏pracy w rybo∏ówstwie na Pó∏nocno-Wschodnim Atlantyku, sporzàdzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r. . . 4622 ROZPORZÑDZENIA: Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów zrycza∏towanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne . . . . . . Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie wykazu gmin, którym przys∏uguje cz´Êç rekompensujàca subwencji ogólnej za rok 2005 . . . . . . . . . . Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udost´pniania materia∏ów archiwalnych tworzàcych zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 maja 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia szczególnych wypadków i trybu wczeÊniejszego udost´pniania materia∏ów archiwalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie oznakowania pasz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla ró˝nych podmiotów wykonujàcych zadania na rzecz rolnictwa . . . Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2006 r. uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie zarzàdzenia Êrodków zwiàzanych z zagro˝eniem wystàpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 maja 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu sk∏adania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministra Skarbu Paƒstwa z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie nieodp∏atnego przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcji stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa w wybranych spó∏kach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr 98

677 — 678 — 679 — 680 —

4622 4624 4626

4626 4633 4634 4634 4686

681 — 682 — 683 — 684 — 685 —

4687 4695

686 —

675
DOKUMENT WYPOWIEDZENIA Konwencji o przysz∏ej wielostronnej wspó∏pracy w rybo∏ówstwie na Pó∏nocno-Wschodnim Atlantyku, sporzàdzonej w Londynie dnia 18 listopada 1980 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomoÊci: Konwencja o przysz∏ej wielostronnej wspó∏pracy w rybo∏ówstwie na Pó∏nocno-Wschodnim Atlantyku, sporzàdzona w Londynie dnia 18 listopada 1980 r., zostaje wypowiedziana przez Rzeczpospolità Polskà. Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 11 marca 2005 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski L.S. Prezes Rady Ministrów: M. Belka