A

A

(

-

07-07-07-07-07

A

A

)

A A A A A A

A A A instant Encyclopedia instant History Book A A

A xxxxxxxxxxxxxx Union U ) A U ( ( A ( A xxxxxxxxxxxxxx A A A A A ) ) U ) A U ( A ( ) ) A A A AA ( RUSU (Rangoon University Students' Union)

xxxxxxxxxxxxxx A A AU AU A GIFTED BY U NYO A A A A A A ) A A A A A A xxxxxxxxxxxxxx A .. A .. .. A .. A A A ... A A A ( A A A A A U A A A A A

xxxxxxxxxxxxxx A A A A A A A A A A A A A A A U U A A L A U A A A A

A A A U xxxxxxxxxxxxxx A A ... xxxxxxxxxxxxxx A A A A U U U Burma Book Club A A AU A ..

xxxxxxxxxxxxxx U .. .. A .. ... xxxxxxxxxxxxxx .. A A A A A A ... .. ...

A A A A

A

A U A

A A A A U A A

A

E

A A A

A

AU

U A A A

“A ..

U A A ..” A .. ” “ “ “ “ .... .. .. ” ” A U ” .. ” A “ A A A

xxxxxxxxxxxxxx

.. A A .... A ... xxxxxxxxxxxxxx A

.. A A A A A A

A A A ... ”

“ A

A A A A

A A A A A

A U

...”

A A A

xxxxxxxxxxxxxx A .. A A

xxxxxxxxxxxxxx ( ) A A A ... A A A A A U A U A A A A A A

A

xxxxxxxxxxxxxx A Main ( A A xxxxxxxxxxxxxx ( A A A xxxxxxxxxxxxxx A .. A AU ... U .. .. ) A A A A A A ) A A A A

xxxxxxxxxxxxxx ( ) .... “ A A “A A ..” A A .... A ..” ... A A A

A A A A A A

A A

A A A A xxxxxxxxxxxxxx ..

U ..A

xxxxxxxxxxxxxx -U A A xxxxxxxxxxxxxx A A xxxxxxxxxxxxxx A A U A AU A U A U A A U A A A -U -U

U U U U A A

U A A

A A

A

-

A

xxxxxxxxxxxxxxxx .. A .. xxxxxxxxxxxxxx ( ) A A A A A A A

.. ....” U .. .......

..

A

..

..

xxxxxxxxxxxxxx

A

.. xxxxxxxxxxxxxx

.. A A “ A AU

A .. A U .. ” .... ... .. A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful