Hymn of St.

Patrick
Gently, Yet Assertive q = 90

Piano R.H.through measure 8
7

3 œœœœœœ œœ˙ &b 4
D sus2

D sus2/B b

œœœ œœ œœ˙ œ
Bb

D sus2/C

œœœ œœ œœ˙ œ
C

Dwight Beal Matt O'Donnell

&b

D sus2/G

œœ
G

œ œœœœ œœ
Dm

œ

Christ be

% œ .. œ œ œ œ œ œ
Dm Bb C

with me and wi - thin me; Christ be - hind me and be Dm

œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ

12

&b ˙

fore; C

Christ be

œ œ

side me and to B b7

œ œ œ œ œ œ
win

me; Christ to

œ œ

com-fort and A sus4 A

œ œ œ œ

re - store; D

Christ be -

17

&b œ œ œ œ
Bb

neath me and a - bove me; Christ in G m7

œ œ

G m7

œ œ œ œ œ œ œ #œ
qui - et and in Dm

dan - ger; Christ in

œ œ

hearts of

œ œ œ œ
D sus2/B b

all that

22

&b œ œ œ œ œ œ ˙ &b &b ’ &b œ œ
C
2.

love me; Christ in

mouth of friend and

27

D sus2/C

œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ’
Dm

œ œ œ œ

strang-er.

œ ˙

1, 3.

œœ

œœœœ

Last Time: Dm D sus2/G

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Fine F F/E

Christ be

œ .. œ

32

Dm


Bb


F/A

’’œ œ œ œ œ œ
Christ in Bb

Ev - ery heart that's

36

brok - ken; Christ in

œ œ œ œ œ œ

ev - ery joy and

pain; Christ in

˙

œ œ œ œ œ œ

ev - ery word that's

spo

œ œ œ

ken; Christ in

œ œ

ting me œ œ C œ œ œ in œ œ ˙ ˙ œ.2 41 Hymn of St. Christ be œ . œ œ J œ œ œ J ˙. F/A ˙ Christ in œ œ œ œ œ œ œ œ C rest . Christ pro .ing. &b ˙. Dm guide me œ and to œ œ shield œ œ œ 50 & b ˙. œ œ œ J œ D.S. al Fine 54 D sus2/C D sus2/G œ.tec .ing and in Bb Bb ris . Patrick C sus4 C F &b œ œ œ &b ˙ Bb sun and moon and œ rain. D sus2/B b me. Christ the œ œ Dm Lord of œ œ œ œ œ all my 46 œ œ Christ to œ life. Cello: œ. strife.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful