You are on page 1of 10

BERENYI Zsuzsanna Agnes

Szekelyudvarhely] s,zabadkomfives iratok, 1913-17

(A kozlesr(1)

A kozlo, az erdelyi magyar szabadkomilvessegnek jelenleg egyeduli kutatoja, korabbi vonatkoz6 dolgozata utan most szekelyfoldi anyaggal gazdagftja a regie muvelcdestortenetet. A szekelyudvarhelyi szabadkomnves ,,DARWIN" kor gyakorlatilag utolsonak alakult meg az imperiumvaltas elorti erdelyiek kozul, es mnkodese rovid idejif az eddigi ismeretek alapjan (1913-1917) Akolozsvari .Llnio" paholyhoz frt beszarnoloi, jelentesei a Magyar Orszagos Leveltarban maradtak fenn

(P 1083 148. eg,). (A szerk.)

*

Magyarorszagon 1749-ben, Brassoban, a Szekelyfold szomszedsagaban alakult meg az elso szabadkcmuves paholy, "A Harem Oszlophoz" cimen. Ennek tagjaiaz akkor mar szepen fejlett polgarvaros' iparosai, kereskedoi es hivatalnokai, ertelrnisegi polgarai voltak. A paholy ontO.keletesitessel, a kulnira mnvelesevel, j6tekonysaggal foglalkozott.

Mar a felvilagosodas koranak legnagyobb magyar szabadkomuvese, KAZINCZY Ferenc felveteue azt, bogy a szabadkomtfves paholyoknak magyar nyelven kellene mlflcodniok. Ez kko~ m~g nem valosult meg. A paholyok nemet, nemelyik, foleg a katonai paholyok, francis nyelven mCfkodrek:

Tobbek k620tt ARANKA Gyorgynek IS KAZ1NCZY ajanlotta. hogy alapfrson tude tarsasagokat Kolozsvarott. Ezt (j meg is terre. t~y alakult meg a K6ziratkiad6 Tarsa~ag ,es .21 Tortenclrni Tarsasag. az Akademia elsa elodei.

Feltchc (), h gy ezck hact reben a ] 8,

szazudhfln Kolczxvaror paholy m(fkod' u, meg-

hozza FRITS! FEKETE Ferenc fomestersegevel, de a paholy neve nem maradt fenn. Ez a paholy tamogatta a magyar szlneszetet, vadasztarsasagot alakltott es a mnveltseg terjeszteset szorgalmazta minden erejevel.

A magyar rendszerf szabadkornnvesseget, nem sokkal ARANKA rmfkodese elou, a delvideki grof DRASKOVICS Janos huszarkapitany alapftotra. Ebben a rendszerben letesftett Budan, majd Kezdivasarhelyen es 1780-ban Csfkszeredan is zabadkormfves paholyt, Mindket paholynak ,,Az Igazi Egyeterteshez" nevet adtak. A csfkszeredai paholy (tehat valoszfrufleg a rnasik is) .,katonai" jellegu volt, a hatarorezred tagjai kozott letesirettek.

1789-ben kitort a francis forradalorn. es jollehet a forradalmi esernenyek resztvevoi mar nem voltak szabadkdmnvesek, erene csaszar az egesz birodalom teruletere betil totra mtlkodesuket, ugyanis a forradalom eszrn i el6keszitesben szabadkomtfvesek jatszottak a vezeto szerepet,

Eszmet azonban nern lehet rendeletileg megszuntetni. Eppen KAZTNCZY Ferenc igyekezett feltama ztani tetszhalalabol a magyar szabadkomtfves szervezetet,

Tovabbelesere bizonyitek rnaga GIZ Cie 7., szabadkomuvessegben fogant reformkor.

Az 1848-49-es forradalorn e szabad aghare utani elnyomata kor zakaban ncrn lehetett gondolni szabadkomifvesi tevekenysegre. A szabadsagharc resztvevoi kozul sokan, cl osorban a vezetok, elhagytak az orszagot, A ktilfoldre tavozott magyar szabad aghos' k legrobbje azonban nyugaton belepett a szabadkomtfvcs k koze. fgy peldaul gr6f TELEKI Sand r c. ZETZ J,100S Parizsban, a "Mont Sinai" pah lynak lett a tagja.

Hivatalo an csak a Kicgyezesi kOvl.!tU esztendoben, 1868-ban vall ismei [()rvcnyess~ Magyarorszag n a szabadkdmttvcsseg, de mar <t torvenyes engedely megadasa el6tt megalakuhaj; az els6 paholy k, A pesti "Szcnl Istvan" p<lholy kezdte a sort 1861-beI1; cgybcn az el: 0 ina yar ny Iva paholy. Tehar cddig kell It varni arm. hogy KAZIN ZY tcrvc megval suljon.

Ez a korsz: ,a 1 . ·Ze. zad III Is(; harma da tis a 20. szazad 1919-ig terj d6 r sz a magyur

sz, b d "6muve e ujabb fclviragza: t j lentette.

kulloldre tih ozou 'Z. bad c gharcos k kozul izen an hazatertck, a zabadkdrntfve k i ,6k ( It piton k m g az elso magyar Pi holyokat. Minthogy cgy reszuk az angel, mn ik re zuk a frL ncia iranyzani szabadkormlv sscgh 7. catlak. z tl kulfoldon. hazajovet itt i mindket fajta

zabadkorntivess get rnegalakitottak.

t886-ban cgye itlt a ketfele iranyzat, I Il, ZKY Ferenc, a Magyar Nernzeu Muzeum igazgatojanak nagyrnesiersege alan.

1876-ban alakult meg Nagyvaradon a .Laszlo kiraly paholy. Sajat koraban ez volt a Iegradikali abb Magyarorszagon.

1886-ban a ,,Las7J6 kiraly" paholy tagjaib61 alakult meg Koloz varott a/ .Unio" paholy, DEAKY Albert I It az alapito fome ter. Eros nernzeti elkotelezettscgtl volt a paholy, z rkolcsiseget is koveuek e. koveteltek. Tagjaik koz ok protestans lelke z. prote tan iskolak tanarai tartoztak. "KOS UTH" a: ztaltarsasagot szerveztek a kolozsvariak zamara. Jotekony ago! gyakorolrak sajat alapita u egyletcikben. z cge zsegugyet, Ment61<. Egyesuletet, a mnvelcoesugyer iranyttotwk. 'j foglalkoza t: gyogynovenyek gyCijtcs '( honositouak meg a munkanelkuliseg Iekuzde: e erdekeben. TELEKI La z16, majd FABiNYI Rudolf, az el (5 magyar kemiai lap zerke ztoje, a Koloz vari Egy tern Kerniai Tan zeken k megszervczoje idejen egyre nagyobb hatasu leu a paholy Kolozsvar. 6t az ege 7. orszag eletere. Otl volt Koloz: var szfne-java ADR Z Jan st61 PETt-LEI Istvanig. Fel hfvtak a Iigyelrnet , Roman Kiralysag aknamunkajara. arnellycl az e;delyi romansagot uszitja a magyar allarn ellen. APATHY Istvan a haborus id6szakban fOmest .rkcnt a varos j6tekony agi es egcszscgl\gyi int6zmenyein:k eJeL~ .. /Ill Az Unio" paholy tektette 1 az .Erdclyi

IS ,\, ~" . ,

Magyar Kbzm(fvelOdCsi Egye ulct" alapjai], ,,1~-

A Aholyakent" alakult J 905-b n a marosv: aranyptl . "

hclvi Bl<THI E~N Jabor" cs [(Skim az ; ruo

CJ y 1" _, ,..J ~ ,

aholy ott c10 lagjaib61 kelt cletrc 1892-bcn a s r·

~iszc 19yorgyi .Siculia" p holy. . '

A "DARWIN" kor gyak rtatilag uiolso-

k 1 kit I "'}' ,.,., crdclyick kozul, az lIwh,6 beW'I a;'l III . '-' "I,

< . b r-. I vilaghab rl' 'lOLL, SzckelyuJvar-

ccv '11 az, it (

helycn (1913· 1917).

kim.latla kozh

:nnck a kornck tal.ltarn me iratait a Magyar Or. zagos Levelr/irhan. benfhtl.

1.

Idorendben ,tl el 6, gcpiratos I \. <;1 old: lui az .Uni i" psholy rom .stereh r. s.~{}ln(lk, • gyi. zidotjjt rnrir APkfHY Istv, nhoz.!

.. tRI EMF'S f6ME~TER n TVf.R'2 SZ£RETE1T 'J ES1vERtK.'

S,,- kef) fldvmh({v kf'i.p.1I3 /ak6 stks. J':. stdma £J rut),cl hbt!11 01 vendeu jt>fl mee 1~(lfJl" .don kitauisunk ~afJ urra is, hogv I gk J[e/f'bb tijL~liI} fl csottakoznak hozzdn):

Saindlattat kel! azonban IIwg(illll[>lIflt/ti/l 1108\' a suimbeli gY0l'ojJudri 11)(,/11'11 sem tud;uk <1~1 tnunkdssdgot kiteiteni. amelyet a I. s~:b~'pt~e8 I(lfij,

m~/td" megkdn'{('/llPt S II III tudjuk a kir. 11117'... t't4 c mPJ1(;kbm elsaidtitani IJ gyakorolm, mint liZ in

szks.i'i unvoltunkndl I:. lrfvltf'hink aikabnaval teu I gadalmlll1kb61 (of 'olag kotetesssgitnk wlna6

Ennek ok(il obb 11 takiljuk; hog v lak6he/. ii, JIIPHZP estk paholyunk szlkhelyefo( .\ a k ds ezdtl, vasiui thszekbtletes Is a teteme koltJig PJ ido\'es::tr.1 tniatt csak riikan vun alkabuun]: (/ munkt'lban rt;sU IWIlJ

Hogy a I f mUIIJcdkl61 valo reru! zrr. j tnl ( maradds k6l.Ombb,Ueg re nr vezessen .. ttzt ne okol.1 hogy egyiklink mdstkunk {Jell csak a (6/vplet ki sdsegeinel [ogva legyen szks., elhatdroztuk, hog> o/y, szervezetet letesitunk itt Szekel yudvarhel» kelete amely lehetd e teszi meghatarozott iddpontokban \ 0 OSSZ jb etellinket. melyeken OZ eges: szk .. \pgel lnteA kerdeseket is megbeszelhetjiik s mel -ek ezetrkfl-iil osszetaruis es testveriseg erU!SN is (e;IeSl1l'lli (()f;), szivunkben.

;11'm tennestetesen tiP/II /?()lItiolhatltnk ill( hogy Gnallo pdholW alapttsunk. tnrrt ahho; M'/II munk, sem anvagl erdnk netn ~/eg, d li~' gondott, hogy elegen vagyun« arm, hog)' ('g\' szrr. II} s.k», 1\1 '{.Ies{tsiink, (ulle/yb{il idtivel {I fui/Wl.\ 15 ~!fl'jlodJ1t.Ii/..

;1z 1913. Evi dprili, ;!9-hl tartott 1;\,jbveiP/fillkotl elhattirortuk ((Iltdl, hog" IJlf',(;(I/,kltJ Szlk /yudvrlr/ipfy k(!J.e1l a szks. Ki;I'! S f'lnUklw/.: lit' P Emd testvert, titkdmak. BAf.:OC!! Ktily,f~; IN'/UI/rei II L ~K 'N Samu ds alamizsnasna« 13Ji<.o hll'!in If 14;, vnlaSl.fottuk 1/1('8·

/l1f'[;alnkll/(I.\/'(5/ riil,,('" fl:gV ,lkoll\'I't'( (/ I alaptor rlJybell ('II/[/,I ir(l({JkA(ll f' 'y[/tt (I /Jrcmn ~('I. 1/11 kodrJ' .Pannonio" srks. KOl\II'lfltl~hlel or Jt) J

Maills havabon a Magyarorsmgi Symbolikus Nagypaholyho: teriesztettuk fol. a szovetsegtanacs azonban -

mint arrol a KELET-b0l9 ertesiiltunk, koriink megatakitasat nem engedelyeue, mert szdtnunkat kevesnek ialolta s oe» velte, ftOgy e kevesek kozott is sokan vallnak. akik hivatali alldsuknd! [ogva athelyezhetok is igya kor tartos [ennaildsa mar ezert IS ketseges.

A fitsulm csekely voltdt iIIet/J kifogas mOSI mar nem hozhato fol ellenilnk, mert atnlnt at alapff6 tagokrol uiabban kis;:.[telJ es ide tnellekelt tablazatos jegyzek inuiatja, elsd alakuldsunk 0[0 szamunk tizre emelkedett. ami - tekintve az azota eueti rovid iddt - eleg garancia arra. hogy a: a letszdm a iovdben sem fog csokkenni.

AI a mdsik ellenvetes, hog}' koziiliink sokan dtheiyezheuik, szereny nezetilnk szerint tevedesen alapszik. mert a mint a mar emlitett uibtdzatos jegyzek mutat]a tagjai iigyvedek; or1'050k. megyei tisuviselok is ref kollegiuini tandrok; ezeken kfvul van egy kdnyvnyomdotulajdonos is szerkeszui s csak egy dthelyezhettf dllamt rraliskolai tanar; tehat tulnyomo suimban oiyanokbol venidtlink ossze. akiket hivauisunk idekot ehhe; a kelethez; s kiket innen dthel yezni netn lehet.

Ezzel mar biziosttottnak ldtjuk eletkepessegunket, de hog)' au meg iobban bebizonyitsuk. megemlttjiik, hogy mar eddig ts, a meg- vagy megnem alakulds bizonytalan dllapotdban megcsindltuk keletilnkon a munkasgimndziumot. melyen szks. tt.ek is hasonlo szellemti profdnok tartanak rendszeres eldaddSOkol. Keziinkbe vettuk is szks. Szrltemben vez.etjUk a szabad 1(('PUlI! intezmenyet. Mind ketto oly intezmeny; ahol tag fir nyilik a szks. munkdra. az eltnr [elvilagositdsdra ,is a szlvnek minden szip es nemes irant vald fogikonnya tetelere.

Ezek az okok indttouak arra. hogy most 1913. november 24.ln osszegyuh'en, aira elhauirozzuk ko/lmk /lTpgalakftasat is ismetelten [ol yamodtunk annak eng(7(IPIYf'ZhMrt.

Az 191 J. November 24·ll1 tartott alokuJO

g.,t1lhiil1kull /Iniikm>k' dr PAl. Emo If. titkdrnak BAKO(71 KAROLY 1./, pellztOroJtwk DEKAN SAMU 1.1.

p atainiz: udsnak lJiR6ISTVt11 t.t volasnottu« l11Pg. .

War elsa tabldnkbonJO megirtuk, hog klJrtinket . DARWIN"rof k(vtinluk elnevezru, arrol (llltlC) emberrdl, hnek nevI' a (ejltJrUs. a haladds, a tbk~/plesI'dls (ogalmdval annylra eg be forroJt, hogy ugy-

?4/~dfl kifPjPZl (is szimbolizeil;a PZP 81. _

Mill/hog) JI dig a swbadkifmllveneg le~{oob

cfllO at nnberiseg {PJlOdese!. ('lohal(l~dsat Is lor/Jell's dpset p!omQzdffam. S IllItulm m~~':4nk enfl:k a dlllaJ' IIIPgfbzp!fIpsprp IrftJl)ul. (J koriink. reszer~ vl/aslJoJ/ tuft! 8yrl~ZI arrtl {og lIIinkel ellli '/(t'velnt.

hogy a legkezdetlegesebb dllapotbol fokazatos fejtodts tit jan emelkedtunk fe! mai hel yzetunkbe. mdsreszi arra fog buzditani, hogy ezt a [ejlddest, amely meg kordntsem toketetes. ersnkhoz kepest elsbbre vigyiik.

Remeljuk. hogy szks. koriink, amely meg csak a kezd«t kezdete, hasznos munkdt ro~ teliesiteni a mi keletunkon, ahol eddig a szks segnek nyoina sem volt of igerjuk, hogv mint a tv.i szovetseg legstelro drszemei becsiileuel megdttiuk helyiinket es ph'egi?uiik lUI a fetadatot, amelyet CI szk.ueg altalanos irdpkel is itteni kldonleges viszonyaink rednk haritanak.

Mindezekrol t. sreretettel enesitiink is arm keriink. tamogassatok bennunket t.i toakaroual is teriesszetek {ol ezen tdblankat a csatolt mellekletekkel egyuu pdrtololag a Magyarorsuigi Symbolikus Nagypdholyhoz, ahol alakulasunk tudomasul vltp/!t is kori rendtartasunk jOl'dhagyasat kirjiik If kiiriinket a Nagypaholy vedeltnebe alanfjuk.

Mel/ike/iiik A. alau a VII. alarA6rviny 2.§.h. pontuiban emliteu jegyziknek 1I1f'g(eleltJ ieg"zikel kit pi/ddnybal1. B. alatt a; alakulo gyu1t!jl/ek az elnok PS titkdr hitelesitette JegyzlfkOJI) ~et Is C a/all £I kori rend tartdst harem pefd6llyban.

Szlkf'IYlJdvarhel)! /913. november 24. Test eri szeretetteljes iidvozlettet:

Dr. PAL Emd, DEKAN Sal11H. s/no Istvan, LENGYEL Jozsei. Dr. VAR6 GpZtI, 8ECSEK Aladd« Dr: PAAL Arpdd, BAKdcZI Kdrolv, TO PA [dszl(; dr: szou.ost Odell. " .

2.

A kt)velKez{ltral J914-bi51 kelt zen. K ~1.ini<.() lapjai az ala u16 ~yaI6r{51 k . zul: JC';Yl£lkimy\! kivonatat (iriztek meg. zov ge a kovelkcdS .• J

,.JegYlJk6nyvi klvonat

a S7ekeiyudl'amp/y /(Plptill m£fkot/O ,.lJ4RWIA .. stks .. kiJntpk /91 { November 24·in tarto. I a/akuJ6 " ilIlstfb01. Jelen vannak til' PAL Em{f plnbklv.._lJ.. Bf-( \FK Aloddr; 8iR6Isrl'lin.1Jf.l<ANSumu dr I EJ'(I},/.I..Jr'zsl'f dn SZ6U..65! &1011. PiAL ,("pM. lo.W/, i_moo. ,It VARO Geza h BAK()Cll Kdm{ te I ',1'1.

f.lnbkt. .. ("!hit/a a I ~/I 'n' 'pl, hog) <I kelyudvarhel kpletltl I/lwlklilJwdo .. /). RWI . kor l'Pglnge.sPlI ala ·ft1dk tn« . A 7111100/1i-J15 nag' pdhol V fa/Yo hI tlpllll! 29ik/1f 1: It ,,/t.tf Idhl6nkllJ BU,(11

a don: J el kt1ld'p vtssza, luig k(Jr tll(l~If(l (II 'U til PIIgedtf/)p!i, mPH ke to a testve.ek uil It! ir e t"i.su euklleJ· is allam! usr: H lif, llI11 dill J ezlzt,iI EI"bk1l'. tigy hisu; hog) 1'1. a 1I/lHell, IIIVS[!/I{lj J. sik, men (J log()k mima 10 re suuxa» JOlt J. UM· c 11k Pg), 01/01111 hi 'olaltw/t ~atl (BiRO lsnoll 11 .• / Ie/ui,

al 01 hat . ~)-

Illdflwun.ozom. ha a s::Q\~tn .13 a s::i''/ 1M/.

.. .

'arlle/" D RU I szk .. kiirl IIlO1Uija ki me oJ . finale. 0

... ,.; dumds« hag. in jO ri!. 0 adja ~ldel'/tibe.14 Budapest 1 14 ian. J 7 ...

Dr: BOKA1'{?J

•. A S::.o\;elsegtaTUics a "Os::pnok. h .•. ta .. aslalaf

elfo; adta.

1911 jan. 1 .

dr: BAKO rYl15 h .. lIogpnertey'·

Kiadauk CS . ~ sr lena fOsz6no' tl' .. -n '.

s::.(~ 5 wf;~m;/J)t'!~esl? A ZI,. u1ise jwd7-b lest:

T ' . .i s::. .• iid '" 8p. 191-1 I./J. BAKOI fH h.nag}1~SIt'rn

reillek is azok artatlan utodainak erdeke, addig burziti [ognak a bur0k. meg ha minden ember melle y-egy h6ner! allitunk is.

Nem abban van a hiba, hog)' a tarsadalom nem ret! a nag 1szeru retonnra. Az eleg eros lesz a buncse'nfnyekJo7 val6 tartozkoddsra halalbumetes nilkW is, megfelelo tarsadahni intezmenyekkel igyekstiink vet01Ilni a WEnok forrdsaii.

Erre a celra kCl1tiJOan alkalmasok lesznek atok a refonnok. melvek a gyennekek is fiatalkoruak vedelmfre. a iolteteles elttelesre vonatkoznak, de mindezek semmit sem ho felrendszabalyok maradnak, ha m.egmarad biauetdtorvenyiinkben az emberiseg szegyenfoltic. a haldlbtinietes.

Tolan nines elokeszttve a kerdes? De hiszen keszWiink mar rei regota! Egy izben, 1843-bon, mar annyira mentilnk, hogy meg is akartuk valositanl. Csak az a lear. hogy mint sok mdsban, vs» ebben a kerdesben is megmaradtunk a puszta jo srdndek mellett. Ez pedig sokkal rosszabb, mint ha a reformot ido eldu ietesitett/ik volna.

Most folynak a buntetd torvenyiink: refonnidra

1 vonatkozo eldtnunkdlatok; mel yek at [ogjdk: alakttani egisz buntetesi rendszeriinket is megvalositani tsv« keznek mindazt, ami! a biintetdjogtudomdny CSEMEGI t.Iink ota jonak is hasznosnak buonyitott be.

itt van at ideie. hogy a magyar szahadklfmfivesseg, mely nem riad vissza a legnehezebb tdrsadalmi kerdesek megolddsdtol sem: minden ereie: is befolydsa: tatbavesse is a haldfbiintetes eltoriesenek kivivdsdval egy nagy lepessel haladjon eldre ai eszmenyeink megvalositdsdhoz vezetd iiton.

A buntetotorvenykonyv refonn]a csak akkor lesz io, csak akkor fog tnegfeleli a szks .. elveknek is, ha nem [ogja eliktelenfteni a muvelt ember jogerzetevel es {z/isevel meg nem (ero haldlblintetes.

Arra kerunk: tehat benneteket k.u.: hogy vegyi-

tek kaiapdcs al418 f:zt a tdbldnkat, jciruljatok hozzci a magatok reszin51 is is akik olyan hely~etben vagyu:k. ~gy inuu tOtVenyhozOk vagy mint a torveny e/ffkeszitesere

egyebMnl hivatott tenyezok befofy~;t gyakorolha~o~ a ktsziilff [Ol'wfnyjavaslatra, gyakorol/atok ezi olya« lyonyban, /wg)' (J. haldlbiintetes kitoriJilesstk fijrv'nytdrw~kb6l,

1:.,S'1...£Laz esz..sz .. /9 Dr. PAL Emo elnok

Dr. BAKOCZ Karot» titkar: "

4. . d

A k()Vetkez(l}evcl a nagymesternek. vagyis , r.

B6KA Y Arpadnak s,7,61. 1914. Szeptember 2~-an lelr'/k benne a ktlr vaj-;;ls7.tott vel WI, hogy milycn te-

)8 ' '" OJ , d '~b 20

vokeny"i .get f()lyra~t.ak ebb ,0 a Mborus eszten ( en.

"DARWIN stks.kor

Srekel yudvarhely; 1914. Supt. 23. HATALMAS NAGYMESTER TES1VERl SZERETEIT TESTVEREK.'

A tnostani inegnehezidt iddket megerezte a mi kicsiny koriink is; hadba vonult u testverek {ele, ko;:.tiik szereteu elnokiin« is.

Akik itthon maradtunk, nem fejtettiink ki testliletileg egyseges akciot ~ ez igaz. de resu vettiink is vesziink egyenkiru, testverek is noverek,21 minden seg£to munkdban. A kor maga, elnoktestverunk. meghagydsdbo', az osszes kon tagdiju! es ozvegvperselvbe begy(jJ[ vagyonat a harcban elesettek ozveg yeinek is drvdinak segelyezesre [ogja [orditani.

A hadbavonulok suima ra induhiskor ciga rettdkat, karmantyukat, h6sipkakal oszianak ki. Mas reszet az osszehahnoroda kiziJnunkdknak egy uuisilc csoport nOver kozvetleniil a hadvezeuisegh«; kiildi, mert velemenyii« szerint annat ugyis mindenkinek jut.

A sebesidteket afJo1idk, [ehememut is etelt minden ndver adott us act a helyi sebestiliek k6rhdz;dnak, a Voros Kereszi Egylet fi6k;a nevere.

AZ itthonmaradottak segftisiben is resztveuek ndvereink a segelyre szorulr csalddtagok Osszp(rasd.ban s a Segito Egyesulet jegyZo;e is minden ese; a vdnnegyei foiegyzo' szinten testveriink:

Eg yenkini, a nevek elhallgatasdvai, ilyen tenyeket emltihetiink iet: Az elnokiink [elesegenek biztosttottdk a varosi tandcsban levo testverek a; ura fiszri ii.gyeszi fizetesenek teljes kiadasat, his: iig.v'iledembernek most ugysincs keresete lis novel'iink 5 gyerniekk«l maradt itthon.

- Egy sajtotulaidonos Is lap zerke.5?to testveriink fizeti a: osszes, katoruinak bevonult alkalmazottai biret is. hog)' az itthonmaradottok r.iik-

eget ne ldssanak. Ugyan'() a gytYjiojP oz aranyat vasert-morgatomnok: Felesege a sebesiiltck korluiuibar: dpolond. .~ Egy ntJveriink. a hel ybeli polgdri leanyiskola igazgatdja, 0 Voros Kereszt fehhnRlI1t1- osztcilycinak rendelkezesere bocsaroita (J varrotanfolyam helyisigeit If gepeit. A po/gol? iskoloban «t alsobb osztdlyosok karmantyukat, a nagyobb niil'endekek. h6sipkdkCfl katnek. Minden elvonulo tnarschbatall ion szdmara cigurettdkat osnenak ki IZ illt6zet tarufrnoi: a sZ;iikseglet felet a helvbeti J6t£ikollY N5egyesi1let [edette. Persze. tijnbball szederlevel e: i sudnek. - Van azonban egy novlri-ink. ('8 'ik csatdiia men! testveritnk huga, ak! a Mttfkollykoddsban tl~ (In[efdl.dozasig megy_ Aflo1ld6011 kbtdkl! vall udla, kilion napstamos aszszanyokkal varrat, II vr)tos Kerestt-kor ha: etel-adomdnyail {f VfSZ; at tis if illlhl. AdOlJlti~ nyail'lOk suitna as erttfke at ege»: vdroson a legno-

gyobb. Apia, szeszgydros is nagyberlo. szinten az osszes al calmauntait; ill. azok itthonmaradt csaltidjdt fizeti. - Egy testver tiskdra. egy mdsik. gondnoka a \.Oros Keresu £gyf'?t utem fi6kjcfnak. - A tobbiek a hdboniban \'anna

Ezt bizonyosan mdsuu is, testverek es nemIt'SI ire' t'g}fomuin megteszik, if ezze! mint1n)o;an c ak kat iesseget 1~/J",s(tiink a haza irant. 111. ';rinfkezes kiilimbfll dllantl6 a testverek kihort is ha f7;.iilqigit /dllul{ IPslU1erifpg fS mindent .. / [ogun kovetni. Tev Ikenysegiillkel a helybeliek iavara [orditjuk; inert vuiiirimk sueln)' su':e/J videk Pt 0 hdborus idoicet epltgy ITz;. mint bdrmely mas videke 0 orszdgna);

flo a sw/xzd}.6muW'sseg ego eteme ug, kivdnnO, mindenkor kJszek vagyunk

a .ug{tsegnYli;taton k(,;iil mas, igazabban stks. Munki1t is kifejteni. Ezirant ,'Q/711k szeretett

GYM1~YnRTES1V£R(jNK l11t/J szozata:

T..sz..az e .. sz .. j .• es .n, BAKOr:ZI Korol) kol/. Tailor A DARWIN szkLJeijr titktira'

A le 'elLir mlt a pahoJ)' ~venle Zl)ka .. O~ llly.an jelenteseit amelyeket a nagypaholy reszere ,wtak elhfldetH. AZ 1~I3-t914-e e\lT~ a kc)vetkeziiket jetentene it htkar22,

"TrrKARI J£I.ENTES

a sleke/ udvarhelvi DARWIN zks. K()/? 191. -14. hi "lunkdidr&

A mo IOIll _ i/ogl 'borti. (I nogJ n"'p,./c riJ(JIrJbdjn - mel. ben nemzeiek \-. sl,tek J' nt·.ttfZ"lek lrsznek ,wg 11 alkallflils arra, hog Jnaflunft.bo .fuil. Iva m~g~iUllti/ittk. hog) ,1 tf tett ink e mti-nil erfPtuliI alou, omennyir« kijr illk fI. i ulIJlt!kimhe t. 01 at, mill ha 1)'11/ IS lI(1g}Jri, (I al, de a b'l fI" n!l/o JtS szantflk tlszrmagaml 5' b spe I~ aeiernuatls l:uJlljiJ a binj/al(lI IJ

"'I Uk!' I" marad.

Mf' 0/(1 'u1tfSUIlJ' e/fuJ

NJ :,Pl Ju 0. a: tJ kiton 0 is b SIP (1 steret I is haladds I' ku: ; ( SapJltullkat Az; Oll)ap.dhol iunkba uta 'f f1('hAui m~ iJ S! r« ,6

Icbbllyil't magat. ha • bemzlUJ , eJ1IUSoka/~' 11 kirdI)'; mu~bu' tit taiba W'l) bemolo UI1k<. II ell..tSlrJt!'II 'S lamog(JHOIl. A cStlth-afrOI 10 IngOt dmftU6 ,IiJek~:'''1 lIIeg at plstJ ;, lol)'<1Uufr. elve ZI tit t'g it H finkel, niRe) tstvo» miliskolni ,mlDrt. /ut ~H(JI Bra sol o, aft tlpdho/)twk Itl ",./ ,,~- flO/OOIl I. Benn« bl4.l.go I. 'ilpf,l is IR~lk n. hn I!I l.lS:1 ll11iJk.

Mv I a har teran huszdr OIUJdlltl yitu 01 (It

plkiJl ",J p:endo tI/rh I/fUJJluJ Ikl!rlb1. c tJllJl;l'I~

Szorosabban suibadkdmtives munkdssdgot is Teitel! ki korunk. A kor kebeleben tartott okiato je/olvasast elnoktv. A Stks.seg multiaro! es jelener61 s a SZks. kotelessegekrol. Titkar tv. Felolvasta dr: Wilfem SMJ1T volt lipesei [duiestemek Die Freimaurerei c. k0l1yveb61 egy [ejezet [ordudsdt A szks.seg dljdr6! es /inyeger61. Szoba kerul dr: PAALArpdd tv. lnditvdnydra a magunk ill. egymds miivelesenek kerdese is. Megvitatja a kor or. alkoholizmus kerelisit, a kozigClzgatds dllamositeisaJ .s kiilonosen ilink vita [ejlddi« a nemzetisegi kirdes korid. Ebben a kerdesben elnoktv. A kolozsvdri Ilnio pciholy kiJzas munkdjdn is (elsz6fai es a kovetkezd gy(iiesen besuimol ,I kolozsvari vita reszl eteirdl. 6 at; aki kepvisel benniinket a devai Hunyad paholy megvtldgitasdn is. aki besuitnol pesti utjdnak stks. iinpressziaival is igy [enntartja (I robbi szks. testuletekkel a kozveflen erintkezest. E~ vegre a; 0 javaslatdra induou akciot kiiriink a halalbiiruetes eltorlesere is kiddiiue szet az elnoktv.unk tolldbol szdnnaz6 is a BECS£K Aladdr tv.iink iovottabot 120 peldanyban kinyomatou [elhivdst at osszes magyar pdholyokho; es korokhOz.

A jotekonysdgot, eu az emberszeretetbdl [akado szks. erenyt anyagi eszkozeink sz{{kossegihez merten csak csekely mertekben g yakorolhattuk: A munkasgimndzium celjaira [orditottunk nag yobb osszeget (mintegy J 20 Kst}: h a videkiinket mar ket evben eg ymasutdn inegldtogato drviz karosuitjainak segelyetesere adtunk 50 K-I dr: PAAL Arp6d tv.iink kezebe. ki a mozgalmat meg yeszerte vezette.

Egeszen megvdltoztak oz idok az uj szks. esztenddben. mely habonival kOszontott reank. Nemcsak penzzel. de verrel kell aldozni a hazdert s meg a legkevesebb, ha a: ertilnk iuhonmaradtakert verukkel 61- dozok iavdra folOsleges fillereinket odaadiuk. Az etsd megdobbenes pillanataban, elnokilnk tdvollete alatt netn is iUIOa eszunkbe mint testate! egyseges akclot [ejteni ki. de mint "mba mindannyian igyekezUlnk teljesiteni a ki}zos kotelesseg rank hdrulo parcinycit. BECSEI( Aladar iaptulaidonos tv. a szerkpszt{fsegben sokfe!« gyujtesnek allou 07, (!lere. mint pl. az Aranyat-vasert mozgalomnak. a katondink teli holmijdra indulo gyf1jtesnek es a:

Udvarhplyi Hirado neveben ment ~I a 82-ps katoruik: szamdra 8y({jt(Jtl gazdag aiandek karacsonyra. Dr.. NAGY Elek tv. Es (I titkiir tv. A Voros Kereszi udvnrhelYl /i6kftindl kaptak titkari es gondnoki tisuet. - Netn hagyhotluk (lzonba1'l (1!11J(tls nelkul au a munkrlss6go!, 1I1R;lyet n{fverfJink kifejtettek, mint apolonlf va~y mint J6te-

konysdgi mOlgalmak vn lot ill. lIIunk4.sm;, "

A kar dldozalkeSz.sege a lehetos~g hLftar~lg

pnl' legllto/sO gylljtesiinkig, OZ UfO/SO fillfrli.nkig Inm~ !II 'A~ it y 150 K-t iegyzrm a kor a /lemutl hertz dlml o,,,,,a(. un, ., ,. OOK-) 40 K-t adott kol('~dnr{J (a Mr fag/az osszesen /94 I • "

It· k "< Prltlnk is kilZdo torokbk (!Sf:izsegl,gYI

(( VI' '.(11 (~.,

intezmlnyenek. a Voros Felhotdnak is a inegmaradt osszeget. inintegy 70 K«. a harcban elesettek ozvegyeinek is arvdinak javdra hauirozla el [ordttani.

Termeszetes, hagy a hdboru izgalntai es bizonytalansdga miatt a kar bikes munkalkoddsa sz~{kebb keretekbe szoruli. mint ahogy a mult evi keulemenyezes ulan remelni lehetett. A munkasgimndziunt megalakitdsdt nem tartotta a kdr iddsrertlnek: hiszen if tavalyi kt}l.bnsegiink nagy resze, 50'1 a taval yi eloadok egy resze is a harcteren van. Az iparos szabad liceum vezetesere azonban dr: PA;lL ;(rprid /1' .. aki a BiRO Istvan tv-unk orokebe IfIJe". tovdbbra is biziositia a [elvildgosodds szelletnenek befotyasa),

A szorosan szks. alkotdsok istdpoldsaban is igyekezett koriink megtenui, ami rifle 11>lt. I) Budapest! Fdiskulai Didkotthon Egyesiil et tagjai soraba 100 f( tagsagi dtjiat, ill. ev: 5 K katnatfitetes kotelez usegil' el belepett a kor; ell: LeNGYEl. Jozsef, DEKAN Sainu, dr: PAAL Arp6d. dr: SZ6LLOSJ Or/15n es dr PAL Emd tv.ek. A DARWiN ifj. folyoiratot pedig [aratiuk.

A MUOYlI s ami velejdr: ldtokorunk kiszelesedese s az eddig lappango bajoknak kiii.lkijzise sok, sajnos keseril tapasztaldsra meg fog benniinket tanitani ug yanakkat; tnikor nemzetiink katonai Is pot ttikai erpnyei bdmulattal totiene« el . Egy iobb JOI'o remenyeben, egy nag yobb aranyu is intenzivebb. magunkra es a: egesz nemzetr. kihato beMs munkdssag remen y/ben adunk most Szcill101 (lZ emberszeretetnek arrol az egyket napsugararol, tnel y benniinket es rajllfnk'keresztiil embertdrsainkat tneleguett e. Abban a retnenyben, 1208. hibaink esak uj osztonzesiil [ognak szol gdlni a javuldsra es [avitdsra, hogy hidnyaink csak Iti alkalniat [ognak stolgdltatni elkovetkezendd Ukes, kitarto egy/dtmllnkdlkoddsunkra, ktfrjuk ('7. dtra rt Vilci8~gyetem Nagy 'p(to Mesterenek aldasti! tfs segitseget.

Szekel yudvomeiy. 1915. Febrtuir 3. BAKO 21 Karoly titkdr"

6.

ennrnaradt a leveltarban a kor 1<)1 I. eVI titkari jelentese kczfrassal. F ltchetu, hogy ckkor 1I1<1f az frogep kct be k Hen swlgulra1oi. A t:irs~l:-;ag ektct, munkajat rcljes n ,hI' ndezte a habonl. Kovetkezz k a

jelentes szoveg :24

"A szekp/yurlv(lr/ut/yi f)ARWJNlzh.. K(iI 1915. hi titkari irl/Pill/se.

Ujra eltelt egy Iv ;if 1II1,t; lillI/dig hdboni \'017.

Ez at; amit mdr megstaitun« ~ his: (IZ idL'J.wk netn hirlci~ a hosszas l11(1g!esz(/est f'i 111/1;( lI1t1g e bfrullk /IIfXszokni. £z It1tsz.ik legjobban (( oli f!.ks.. PSZ(('/ldthrkoll If.

Elnok tv .. fil7k, dr P L Emf!' ';;I'id pihf'tl/f Illlin MafVJvasarhel yre, K %zn clrJ"(l. Nag),JJ.f'/;rJI1/;e, lIIaid

llJrQ Kolozsvarra rendeltetett kidonfe!« helyi katonai szolgdlauetelre. Dr. SZOLLOS/ Odon tv.. tren-szolgdlatot teliesitett s teljesit a balkdni hadszinteren. Dr. V AR6 Geza tv. Csapatkikepreshe; van beosziva s meg mindig Nagyszebenben tanozkodik. - Akik idehaza vagvunk, j6reszt szinten haborus stolgalatot teliesitiink; de ezekrot maid a uirsadalini l17ukodis kereteben test sro.

EI v esnetuik egyik tv .. iinket: DEKAN Samut. akit hivauisa Debrecenbe szolttott el a ref kollegium tanaraul. Hu is buzgo tagja volt egyesuletiinknek, katelessegeiben pontos, dldozatokra USl. Benne a Kor penzlarosat is veszteue. aki az elsd idoK nehezsegei koz: t'il is reI even keresztiil vezeue mintaszeriien a Kor penziigyeit. - Nyertiink egy uj tv. .. t BALAZS Sandor redlisk. tartar: ismert neva sz{nmt1ir6 szemelyeben. akit61 meg szeleskoru es dlddsos szabadkdmuves munkdssdgot I:, reineliink.

Elnok tv.unk tdvolleteben dr. PAAL Arpcid verett« nagy tapintattal a kor gyulisejt. Gatdag h lelkes eszmevitaganak sok osuonzest. sok [elemeld estet koszonhet a kor: E gyiilirek eszmei resze termeszetesen a hdboni jegyeben [ol yt Ie.

A megvitatdsra kerult eszmeket a haboni ad/a. ll yenek voltak? A jovo [eladatainak megbestelese, a militarizmus kerdese, a haboru okozta bajok enyhttese, a rokkantak elldtdsa, a harden elesett hdsok ozvegyeinek tis drvainak gondja 5 dltalaban a hdborus iotekonysag. Dr. PML Arpdd es TOMPA Laszlo tv.ek adtak ezek: kozdlf nagyobb szabasu, me/yen ;ar6 tanulindnyokat.

Jot/konysdgra anyagi prol1kb61 keyes tellett, de

amit lehetett, megtettiink: Komuves-{alvdra26 adtunk: 40 K-1, iaratiuk a DARWIN [ol yoiratot (10 K) es tagjai vagyunk a F diskotai Diakonhonnak (evl 5 K). A DARWIN Kor vag yona 1916. Febr.7-in 173 J( 05 ((150 K hadikolcson, kotveny), at Ozvegyper.selyt5 26 K 55 [r:

A II. ls Ill. hndikolcsonbdl (I Kor maga nem jr.J8)P?iletr>/t. A Kor tagjai osszesen 25.550 K-, if'gJ';ZIf'k. A taval yi ;f'gyzl5Sf'I, a korel is belestamitva. rj.55Z<-'5(1J1 48950 K.

Joval nagyobb a: a !(J\ilkmy.IPge a testverek-

IIPk Is Jl(;~ rfreknek. omit a .lzabadkrjll1{{V{'fiJeg keretein kivii! f(JjtPl/ek ki. I'AAL Arr~cid tv .. 1'6!/(/i~1 .ltyug:,:i~ ". JIIPg}f'l kozll('11I1f'Z1.5 gond/a. egv kefl/llll,6s to'kellYl hILI4/f'/ inegindult vdllafkozds (I ini tenllPnypkben szeglny II/{.Jgytftlk lakossdgdnak elelJ11~szerrel .. I':tl6 ellaleisara. 6 vezette at. iden if ClZ iparoskori Szabad L 'ceUII1 p/tJa.ddsait, - BECSEK Aladar /11.: az Udvarh~' 'i !lIrac/o 5Z rkesz,Loje tObb j6tekonys6gz 1I10zga/01/1- mJ eill oZ pUn. Ill. .. !1remya{-vaserl" gyt1jtb eredmellye A' 62 f) kaloneik /tordcsollyi ojandek6rCl K 2640 yak I. I ".' n"~"l.ere K 2640, /1fl/yf)fli Vorij.) Kerpsztl1fJk K

,. {( f.lfW y t::>. , . tf I k

/82fJ.62. m(Jl~f1k kii/iilllhiiltJ 11(/(U;()tr5ko/lysagl (' 0 m,

bolgdr Voros Keresztnek K 43. torok VdnJs Ftf/holdllak K 269. katondk drvdinak K 319.32, rokkant kaf01l6k reszere K146, karpdti [alvak feJepftesere K63, meleg ruhdra K 406, katondk maszerei, hadifoglyok reszere stb. 480. Osszesen 15067 K 941 gy{{jlottek. A he/ybeli voros Kereszi-egylet is testvereink vetetese alatt 01/. titkara NAG Y Elek, gondnoka BAKOCZI Karoly:

Taldn meg szelesebb koru tevekenyseget !Pifeupjki a ndverek. BECSEK Aladarne, mint a Ndegylet e/lIbKf' es az dllami drvdk [elugyeto]« buzgolkodik fdrodhala(lanul. A Noegylel i6tikony celra, kioszrou segetyeillek osszege a: /915. Evbell

2898 K.-ORMOSJ J6zst'{ne es BAKOCZ/ Krirol yne egy a kozpontbol kikU1dOl! tagtdrs Mellel'llf Miskotczi Eugenia ko; rem t{kOdtfsPvel . nagy ercleklacIes inellett. magus szinvonalon tanou propaganda eldaddst rendetiek a [euiiniunusnak, mel ynek bruni; [ovedelnie, csupan a [entartoti helyek drabo! 25[ I K volt. E gyu/esen Urmosi Jozsef t» .. is [elstolalt sa krisztusi keresztyenseggel hozta kapcsolatba eu a 1I10dPt'fl szocialis mozgalmat. Ugyancsak 0 es lelkes [elesege kiserte el a tnegyeben (alLlz6 korutjan a pesti 5z6110kol . .. szou.osit,«. saiai ioszdntdbot vdllalkozou a l0ros Kereszt is a Hadi Foglyok tudakozodo iroddja [iok[akent egy helybeli iroda nyiiasara is [entartdsdra, Amilyen sziikseget potio ez a [oglyokkal valo leveleres idegen nyelve miatt, ep oly alddsos is. - BAKOCZIIIl! intezte (1 hadba indul6 marsok cigarettdval valo ajdndekozdsdt. A hosszas hdborti alan lankado k0216- tekonysag mellett az eddig elindult 18 InPIJeftdszl6alj elldtdsa egyre nagyobb gondot okoz is idaig (SO Kjava/ szdmitva dtlag} 1440 K errlkef tes; ki. . Mplfg holtnik koteset es kesz(tesel kidiinosen BHCSEKne {I Ndeg ylet es HAKOC2/tlif a Polg. Lednviskola flplI vezetik es szorga/lI1ozzcik nag yobb eredmennvel.

visszatekintve az lij tv hatdrmps[:}'eihd1m elmtilt Iv munkasdgtira, (I magunkbaszsillds PZ ordjdl)(I1l, a lelkiistueretiik pl6tt II/{'g krll vallanunk, hog)' II1ll1t Kor nem [eitetttik ki eleg In/PI1Z!v 1111 tnkdt. Kit mentsegiinlc iehet; I. hog} {I haboni szetszort brnnimket .\ W iuhonmaradottaknak is megsmporttotta a 1IJ1lllkd,tll ('I megnelieziteu« a ltIegtfllwtpsf, Is hogy 2. Klinn II I,il sadalotnban kotlnv nilkiil muidann nail srks.. 1111111 kassogot is {ejle/tilll!.. ki. Etrnkivu! tudattiban r£-If.: \III//; annak is. hogv Ig{lzi IllImkdnrigullkal maid f> habout utdn fejfhet;Uk ki, CI luiborti uttin, nielyben IIlIlIker mas nem gy6zhefllPk Ie (;s melv a IIUJgyar.ldg (ejll;d,-Jlh,' erdi kibontakazdstira tij. kii tlehn J. de W('J f'I ;1'{; utaknt nyit. Ax! /JiSZf'II1. mindnyaiunk /1(-11'(1/;(111 /1I('JJldtl/l/, /Iogy (' ((!/ail%kll(lk l1{'mesak tll(/atdbilll l'(lgwnA, hll 11(1111 /IIerjlik is w11l(1lni.

Szik({vltr!V(I I'h ely. 19/6. Fr'h/; 7 BAK()(,?J Kriml\' fill-lir"

7.

Az 191{)-o), evr61 titkari jelentes helyeu Dr.

PAL Emf rnaganlevelpapirjan gepirai olvashato a leveitari iratok kozou. Jellernzo az irojara, hogy a roman bett)res zornytlsegeinek ecsetelese helyeu a segttes m6doz.atair61. a ,",zuKsegletr(ilir:27

.. Dr. PAL Emd iig}'ved Szeke/yudvarhply Yaros tisui iigyfsze sztKEI.-YU DVARHELY

Szpkpl}udrarhelJ. 1917. November 17. Kedves Nag ymester Testver!

A haborusuitotta mag yarorsuigi l akossdg k6zotl a szekely MP ketszeresen szenvedett. men mialau pdratlan vitezsegeve! jelentds tenyeuiie volt ellenspgeink legyiJzesenek. addig a harcteren kiizd6'k otthonmaradou csalddtagjai, [elesegei. gyermekei a mtdt evben at ellenseges betores minden borralmat is nyomorusagdt, a megszokott szereny ouhonbol valo menekules minden keseruseget kenytelenek voltak elszenvedni a veleiaro vagyoni rom/assai egyiat.

A vagyoni romldst maid csak kiheverik valahogy, hiszen a srekely nep munkds, eletrevalo. fog tudni

segiteni magan. '

Rendkivtd nagy azonban a harcteren eleseuek ozvegyeinek h drvanak suima is. akik nem igen varhatnak a hdboru okoua sebek termeszetes behegedesere. Eteknek surg!Js segiiseg' kell.

Eztfrt Szekelyudvarhely varas kOzOH.fPge. hogy valamivel hozuikiruljunk a nagy segtuiakciohoz; mely mindnyajunk kotelessege, meg a nydr fotyaman elhataroztuk. hog y egyresz: a srekely vith~eg b Onfeldldouis ~zimb(Jlizdl6sara, masreszt al. eteseu 82. Gyalogezredbeli katondk Olvegyeinek is arvdinak folseg{teshe a varos pgyik teren [aszobrot altttou [el .f au mas hason- 16 alkotasok inintaidra, a tdrsadalom dld()zatkP'iZ5egPl vhf? igpn}b(!, WH' pikke/yekJ<pl boritia be.

A szobor - uilnyomo r/szben Szlk(J/yut/varhe/y vdros aldoza tkesz» eg Jb{fl mar (pi van cillttVCl, Ps unnep»! fP5 Ie/ppiezis(" (/J/yo ivi dpcPJI1bn 8. ": VfAfJ JatuZI'P. Addig meg IP/entikeny O~ szegrt lehetne OSW?· 8ytijtPl1f, ha a iarsadalom meg(e/d6 inenekben hot-

zr1j6ruJnrJ r1ldozafkhz,wigt5ve!.

En ugy gundo/Lom, hogy a ma.g).'(lr szabad-

H;m(jv('~\;P is adhatna egy par Ilgl6t28 a ief7.fll,l1~m({J (lIra. mint ahogy r(nnalr ide/pn nein satruilta at ~!d()za- 101 a ((,)ldImag YOtvr.fizagi feldult IrOzspgek nlIJdto7.

[,-<xln (Izwl a khessf,1 (orchll1mk lun1~lok,

'T ,) {f dill'S £/ ~zpkplv Olllff-

YNlvf's r/(lf,)IIIPfler leJlvpr, gy . .

r 'k pt tirvok l/rdpU/;en {J pld1OlYClk/:1nn Pgy kH hang/l' g" , . //1 Z !letr(twrJo /alOl klJ/ttml. hOI(} Il(' wgad,6.k fliP-I( pit) a

es ertekes, de oly sokat stenvedett nepto/ segii egiiket.

A befol y6 penzeket Szekelyudvarhely varOJ penztara kezeli. de sziikseg eseten en is szivesen Id5zvetitem a: adomanyokat rendeltetesiik helyere.

Testveri szeretettel es iga: nag yrabecsiilesse] hived

Dr. PAL Errui"

Ez a most u(6bb idezett irat a pe~sCt szerint csak j 917. november 21-en erkczett meg a Nagypaholyhoz, Tobb ftasl nem talaltarn a leveltar anyagaban a "DARWIN" kiltlol.

Jegyzet

OrVdllrw l.4!vCltar (/\ lovshhiaknall or J I' i{)tn 141':. (s. I.X. VIII. 11-14. Lap c\ hata,

2. A \laIY4J!cijm.tlveMk kn/.oU \fuka'()~ be"'} navoall1UI CllegS:t6Iiti"llk: .,HlItalma<, agyfl\(,. In lC~lvcr (ruviuil",e. 11.11.. 11m II. IV .. ) c<; "Ertlcm.:' h';/11C~ter Ic~tver"(r()vIJjlvC: . .I~r<L.fm\.l.r .. tv ."]

3. KcL hl.·I~l5 havnalaul ~'lahadk(jmav{; i dnevcLc~ II .Kcleten" rIM dllt!o;c. A/I a hclyet jclenti, ahol II vahaJko'5rnavcwk at 'I!iVCplVetcrC1kt::1 lartl!1k.

4 ..• Kil'iifyl m(fvt!szc(" a. ~7.aoadk()lfI(lve~1.ClJ keplew" mcglcli1lt~~.

5. S/k,i: a ''-<ll>adkomtlvni kitcje4C~ t>cM ha.voal..tttl r<lviL!il<!\t;.

6. A vtdbadklhn(ivc\ck fclvclclukk.vf f()gaJalmal kW'lcK ~rra hf)~y k •. moly ok nilktilncm hianyoznak majd *II b~q.t.IOvdclckr51.

7. /\ ~I.abadkjjrnav"l>i jY.iholYI ezze] a jelld .. /ohak ~I~o hav.nal"lriJ jelolni.

It A ~:ta!ladJmmave'ck. cgyma.~1 .• lc\lycr·'-nd. \7.<;!llj.lk I.llod 1('l'Ih<.:, sl.amtl. rovidfLl:1l >II 13 bel (I ba~/niilillra 1I II v ..

9 ... Kclet" a 'lahatlk(;m{fyc~i &.. l.cji)vCldj hc:ly. annale 11/ Ii ,.61 '. amcIyen a pAholy vlilaVlolI v<.:/.eU'ii f(Jglalnak: helyet.

10. Helk6 h<!.~'lMlatr-d .,tahlJinak" neve/ik ~ v~had\(lSm(ivt:s"k " V<fha(,)· kl!m(fve~i htvatales inll',kal. levckkcl. I~I ,-"I i~ II k,)lcpk.)ri tpili'lc hekrc kfv:tnnak: cmleli:c/l1i.

11. Of, P 1081141<' C!., 12. Lap es hal".

12. J\ 8/ahadk(jm(jw~1 kc>, ,'Ij,\1l " viIJ.avt()1I .. clnok lilL

J 1, 1\ ~I.ahadkt!m(jvc\\el' !C~fe"6hb ~/CT ... e. amclybcu I11I1lJ~'Jl pall!>l, kCrwj'cllcli magaJ vala~Ll()ll \I~'vel .. tl1!tan~"~(Mlvltl C\ Jt'klllfl.lll bt.:lIIlc .v CIlC"; urv"l! I<l.dhaJk(lmuvl· .. ..cgen<!k ~.HIt~/l()H vcnlt, ~j;l v.ldrill!)(" mmc',I<':I"k Iklv) h"'/n"ldtu JI)YluiICsC' SI I . v ;'y ~/m' ran

14. I), ~/ilhaJk{im{fYn p<lh .. IYl vi>fY ~"11 ;;, .. alil "tl\' mtik.kl.l flaf)p~h< ) 1(lYatJal'!ya~r.vAI kh .. l al;api(,Ulf v.lIMlyo'lafl. U~~ t .•• • he '( 11<1\/. 11,,1\; kif<· II'/c\\cl .,vetil.:fmch,; \Il'<,;t' .1 nal1)p:1h{lly III ill ~/," vel 'I. (,yak. rl til I' wlf,h<ln liimo!:<flja Ii ,1".,alv,l! ncm cgy I~I 111<.:)' an ",ullklY"" , .

1'1. llf. Hi\J(U,'YI Mibil· ... 11 a Ndgypahtlly lotltkllll ,\, igcn I! Itk<lh ini"pllhi .1 Jel" dma hcl~li Icr~'1>I1~\(f J;J h",lki'lmu \. i I"f t , I I k..:vMle.

1(,. O/. J> 1011.1 1411. 1 \. (·XXVHJ. 14ll \.'. 4K. Lilf> I~ Ii, tl!

17, ·I .. c'> '1' .. hd'>l~ ha l.mjt..i(1 H" 1I1i"~ ".:n'r\l~II} ,.~ l\ li,k.ld,," p.iholvr" 101 II kiIcJ<:It1~ ;lrfa utal, !lory' IllihnlYI l.ltl1aIY'/llif'·fl I ",{totl'~ 1tV~¥.. IX. AI O~'N~iVl:ld1 \fc.:./I:I~ .' ... ·mel),. r~lItlw.J.·IIJ.1 ; p'~holy If;m. hi k"lapilc\I.IIQlt .. kt!/ct~n, C\ <lI/al" IllCl<h;1 I<i ", 1'1,,1'1;' I h 'ly~ .l'1l kl,p. 'Ii 11/ tI\ltal())'!. II" 'dt<llfllt n1·j;, ... iiJlnlll Cit it kr'f' '1:4't t bJ,"{'1 .dbllm4/ ,,'Ik l/,',l mnno, ~ k.cjlC\ kilc,' /jl, d ~l h,1 Inat~ f"III Imr)' L,I~i" dl6 VCJ>I ,,"vn.lT! '':. 1..11' .. ,.1:' V\:~I

") T .. ~/. U • .l/": .\/. / b.-l\ll taW-III l"ln I J\1(lfI<.:~.1 .:!~ IVtll /1!\,l!.'Ud nd",o/4.1 ill cWnilnk /lillt '/am{JHlan" hktl:/l'~lt_

:W 01, f' toWI ('XXVII, 1~ l 1411. ~ .71 n La!,

'.t1.lato: irod 10m

\Ii .Fl I i1jO (rc rllli I 7 badkornu\

tort nete Jag~' r()r~mi Otl IJ~rmlu Klad • Hfl.

2. !H~I<I I'll uzsann J'\<!IU:~ 19IJ2) S:tabadk nrve i P '.

ht)l~ nevcink (91)J-i til:1 E. Bp

, "rid ,J 'I 1 uzvanno '1)' (1I11)4) Sl b dki,m(h loi

p:lholync\\llrok K elet-l lagY-dToT 1.. Jllx11, NC'Yt III Lrt 'I IA. :;1) 0'1 oldal, Hr.

4 BERF"JYI Zvu/vanna .;nn (190.))) paholy e... muzeumai. Tanulmanyok ' trm I L ttudomanyok a technika s 3Z on osl .. tijr en I 'hoI. Li w~ Ida!.

'i H Hi L\Z';; E".l (11)87) B c. c Pe t·Bud'III regi zazad\e~ n, Ma~~ct{i. Hp

6. I 'AGY Z'>U/~a 0':177); 'zabl(lkomu\c c~ a:.'.

. l.azadban. K( )SSUTH. Bp.

(Ahol csak a c aladnev kiernelt, ott ~ c: aladnevek rnaju zkulas kierncleset, bele rtv a kozolt szovegct. kotet zerkeszte i zempontok indokoljak. zerk. megj.)

Documente ale francma onilor din Odorheiu Secuiesc,

din 1913-1917

(Despre publicare)

Doarnna dr. Zsuzsanna Agnes BERENYI e re in prezent singura cercetatoare a Irancma-

)I. srici maghiare din Transilvania. Dupa publi.cClti~ sa rcferiloarc prealabila. de data aceasta aduc cootributii accstui capitol al istoriei culturii din regiune p-rintr-un material din ecuime.

ercul d rnncmClSOnl" ARWIN" din d r-

IU Sec iicsc est . e par' ultima grUpUfi d. 31 CJ a oni lofjint tll illt int 'a primuhu r zb 1 rn f 1;411 if)'f :.0 [lvania, activit' t a i avand c

f In ·ttll<J~f1n .Ior actuale o dural: scuru

janlt " lin'df.

I .-

Iltl

n '( I In Szt.! eel 'ud . Irhd ' I li . I ' [U be rh . Ia { HUll' rian Ire rna nic gr< lip found ed f re th.; I I 'orld War inl ansylv dfll.l. ind hi" . criviry, it crodine to the rec 'nt int rmati n, had a quite sh rt ~ .. nod (191.-1917) 'Ih~ reports 0' lch cerci toward: the "Unto" lodge: in Kolozsvar ('lui ere preserved in the Hnng4 • rian rational Arch! 'C .