TRUONG £)~I HOC KlNH TE QUOC DAN KHOA KE HO~CH vA PHAT TRIEN BQ MON KINH TE CQNG aONG

66ng chu bien: PGS. TS. PH~M VAN V~N - TH.S. vO clldNG

NHAXUATBAN THONG KE

TRUONG e~ HOC KlNH TE QU6c DAN

"Iro -t ..! .....

TRUONG D~J HOC KINH TE Quoe DAN

J ~; ~

KHOA KE Ho~eH VA PHAT TRIEN

BO MON KINH TE eONG eQNG

Dong chu bien: PGS. TS. PH~M VAN V ~N - ThS. vO eUONG

" ...

GIAOTRINH

KINH TE CONG CONG

T~PI

NHA XUAT BAN THONG KE HA NOI - 2005

.... '} _'fIl

LOI MO [)AU

Til khi ehuye"n til cd ehe' ke' hoach. haa ttlP trung sang cd ch(/ th.i truang eo .<:¥ quan. Iy cua Nha nude, trong ne'n kinh te' nuac ia dii tbn tai 8{t v¢n hiinh. song song eua hai co cht· Co che'thi truang va phi th.i tntitng. Niu nluc ed chi thi truang dUu tiet nc'n kinh tt chu. yelL thong qua cdc biln sf;' kinh te' cua tli] truimg (nh.i: cung, cau, gid cd .. .) thi th.uc eha't eua co chtphl: tlii truang lai lit .<;1/ can thiep, dUu tiet cua chinh phu doi vdi n€n kinh tit d nhitng linli ouc, b9 phiin, khong gian, thai dilm rna th.i truimg khong the" diiu tiet ho4c die'u tiet kh6ng co hi¢u qua. Vi Ie do, oiec trang bi cho sinh. vien kinh til nhiing kien thlle cd ban vii' vai tro eila Chinh phil trong nin kinh tf{ thi. truang, each thuc can thi?p va phuang pluip danh gui cac ttic aqng Clia nhiing dmg Cl;l chinh sdch. ma Chinh phil .<;u dung de'die'u tiet n€n kinh te'la het .<;uc edn thiet. Vd di€u nay cdng trd nen edn thilt hon. khi Dang ta dii xac dinh. rna hinh pluii trien. eua nen. kinh. tel nude ta ia neTt kinh te'thj truang co s{i ddu tilt cua Nha nude, thea dinh. huCing XHCN.

De" dap ling yeu eau dip bach do, man hoc Kinh tt Cong c9ng dii ra dm va bilt ddu. duac giang d{Ly d Dai hc;c Kinh tl Quae ddn tit ruim 1993. Cho den nay, man hqe nay dd dUfic giang trong hau het cdc nganh. kinh tit clla cae trucng dai hoc d nude ta. Cung odi qua trinli giang day, man hoc 'ngliy ding duoc hoan thi¢n cd I'e' n¢i dung va kS: ca'u.

""""'>:-.3 '

GilAo TRiNH KlNH T~ cONGCQNG - T ~P 1

Cicio trinli Kink te' C6n{f c{ing clio D~l; hoc Kinh tiF (-';11/;(: dun. xtuit ban Zan diiu. tieri vau tuim. 1996, do evc. Le HZ/Ii Khi him chit bien, cung t¢p thii'tdc Rid cua Khoa Kinh U{ Phat trie"'n (nay Iii Khoa Kit hoacli vii Phat trien.) bien soan, sau. do duoc br5' sung, szta ch.ita vii tai ban L'aO ruim. 1997 ua 1999. Ldn. xtuit ban nay, cluing toi kf/ tliua cdc n(h dung cua guio trinh. Kinh te' Cong cQng dude xu/it ban tit cal' lfin trudc, dang thai co bf/ sling them milt ."II ch.ucmg, muc va co thayai/i kit cd'u theo hUdng nang cao tinh khoa h9C, tinli hi¢n dai va tinli Vi~t Nam. clla gicio trinh,

Chung toi xin chan thanh. cam an cdc tdc gid dii dr7t nan mong ddu tien. eho guio trinh. Kinh tit CanR c(mg: GVC. La tte« Khi, GS. Tan Tich Thq.ch, GS. TS. VZt Thi Ng9c Phung, PGS. Trdn. Vun Dinh, GVC. Trdri Dai, TS. Pham Vun Vgn va ThS. Ngu.y~n Thanh tt«

"Giao trinh Kinh tit Cong c(mg" xu/it ban ldn nay auric ci.ia lam hai t(ip. Ttip I, trinli bay cac van de' vii Kinh tr/ Cong ci)ng. Ttip II, di sau vao cdc v(i'n de' th.u, chi ngan. sach. nha nude va tac dilng cua cdc chinh sach. th.u, chi den .<;1/ phat trien. kinh te' - xu hili. Kit cu"u t(ip I bao gam cdc ch.uang sau:

Chltdng I: Tdng quan v€ val tro Cil;a Chinli phu trong nil" kinh tt thi truang va dot tltrlng nghien. cuu eua man hoc Kinh tlCong c9ng;

Chuang II: Chinh phil vdi Vat tro ph/in 66' nguon luc nhdm nang cao hieu qua kink te;

liJimdd6u .....

Ch uang III: Chinh phil vdi uai tro phiin. phi'li lai thu nhf,tp va clam baa cdng bdnf{ xii h(Ji;

Ch.uans; IV: Chinh phu vCt,: vai tro i3'n dinh. kinh te'vi rno trong diJu ki~n toan cdu hoa;

Chuang V: Lua chori coru; e(Jn,R;

Chitoru; VI: Cdc cong CIJ cliinh. each. can thiep chll ye'u cua Chinh phil trong min kinh te'thl truimg,

Giao trinh. do PCS. TS. Pham Van Vf,tn va ThS. va Cuang dang chll bien.

Tham gia bien sO(Jn go'm co:

- ThS. va Cuang viet cdc chudng I, II va tham gia viet

chltdng VI;

" T8. NguyEn Tie'n D(lng viet chucmg III; - ThS. NguyEn Th.i Hoa viet chuang IV;

- PGS. TS. Pham Van Vf,tn viet ch.uang V;

- TS. Trtiri Van Hoa tham gia viet chuang VI.

Mijc du dii co nhieu co' gdng, nhung chdc chiin: guio trinh. khong trtinh. khoi thieu. sot. Ctu: tac gid mong nhf,tn duoc nhling.y kii/n doru; gop quy bdu eua cac ban d6ng nghi~p, anh. chi em sinh oien. vii cua t(ft cd ban doc. Chung toi xin chan th.anh. cam (in sl!' donI{ aop .v kiln qu.y baucua GVC. Le Hiai Khi va TS. Nf{ww!n Thanh Ha cho tan xud: ban. nay. Cuiin. sach. cutu; nhan dl/~j(_' s{1 giup dd nhiet tinh cua ThS. Dijng Ttii Lij Xu/in. va eN. Ph.am Xuan. Hod de'dinh chinh cdc sai

. Truesng DQi hQC Kinh 16 QuecdOO .....

GlAo rRlNHKlNH'tr CONGCONG - TAp I ..

. " -. _. "." " " .. ". . . . ".". ~ :: :.~::.: .".. ."

sot trong khfiu trinh. bay. Ca6i· clm~, xin cam an. Ban chu .. ,hifln Khoa, H9i d6ng Khoa hoc - Khoa Ki/ hoach. va Phat trie"n, Phong Quan LY Dao tao Uai h9C va Sau dai h9C - Truaru; Dt;ti hoc Kinh te' Quae dan dii t(:LO di€u kifn thiuin lqi cho won guio trinh. nay dILqc xua't ban.

BQ MON KINH TE CONG CQNG

., "".A. _ ~ 4-

BANG KY HI~U CHlf VIET TAT

DNNN DNTN DBQ GDP PLXH HCSN HDND HHCC HHCN HTX KCHT KNSX KVCC KVTN LDTBXH Lecc

Chi phi trung binh

An sinh xa hQi

Bao hi~m xii hi?i

Can can thanh toan Doanh nghiep nha nude Doanh nghiep tu nhan Duong bang quan

Tang san pham quae lli?i Phuc lei xii h9i

Hanh chinh s1,1 nghiep Hoi d6ng nhan dan Hang hoa cong cong Hang hoa ca nhan Hop tac xa

Ket ca u ha bing Kha nang san xuat Khu vue cong c{mg Khu vue tu nhan

Lao d9ng Thuong binh va Xa hQi Lua chon cong cong

AC ASXH BHXH BoP

GIAo TRlNWKfNHTtc6NG C6NG - TAP I

. . .. .".. . '!' .

LTITP MB Me MEB MEC MPB MPC MRS MRT MRTS MSB MSC MU NHTG NHTW NSNN NXB TCTK TNHH TPKT xnCN XHCN

LUdngth~cth~cpham Loi Ich bien

Chi phi bien

Lqi ich ngoai ling bien Chi phi ngoai ling bien Loi Ich tu nhan bien Chi phi tu nhan bien Ti suat thay the' bien Ti suit chuyen d6i bien

Ti' suat thay the' ky thuat bien Loi feb xfi h9i bien

Chi phi xii h9i bien

D9 thoa dung bien

N gan hang The' gioi

Ngan hang trung uong

Ngan sach nha nude

Nha xuat ban

T6ng C\lC Thong kE'>

Trach nhiem h iru han

Thanh phan kinh te'

Xoa d6i giam ngheo

Xa h0i chu nghia

~~~==~~~==~~~~~~~~==~~--~~----

a Truong 'OQihQc: Kinhte QuOcdC}n

Chu(j(}g I: TdiTg qUPn vtival I,pCUa cliinh phiL.

ChutJng I

_') ...: ""'., '" ?

TONG QUAN VE VAl TRO CUA CHINH PHU

~ J. "'" ......",

TRONG NEN KINH TE THI TRUONG VA £)01 TUONG

. .

__ ,. '? __ ..a' __

NGHIEN CUU CUA MON HOC KINH TE CONG CONG

Ca (hi trtJlJng va chinh phu deu can thiet cho m¢t nen kinh Ie v(m hanh fanh menn. Thieu m¢t trong hei dieu nay thi hoat d(mg cua nen kinh fa hi(m d?i chfJng khilc gi vb lay bang m¢t ban lay.

- Paul A. Samuelson, 1967-

1. CHiNH PHlJ TRONG NEN KINH TE THJ TRl10NG

1.1. Qua trinh phat tri~n nban thuc v~ vai tl'O ella Chinh phu.

Trang cuoc song hang ngay, m6i err nhan d&u c6 nhirng quan h~ tuong t.ac nhat dinh vdi tu nh ien va xa h9i xung quanh. M9t trong nhung mai quan h~ do la s1;i tuong tac qua lai va g£n b6 chat che vdi h~ th6ng cac cd quan, t6 chuc nha nude rna chung ta quen goi 1;\ khu v\jc cong e~ng (KVCC). rna dung dau va chiu trach nhiern dieu hanh hoat d{mg cua khu vue ay la mot b9 may gqi chung 13. chinh phu. Vi!y. chinh phu Ia ai? Chinh phu co chuc nang gi trang nen kinh te v}\ ai trao cho chinh phu nhung chile nang nhu vay?

TrUOng DQihQc Kinh·t@; Quocddn

9

· GlAo TRiNHKlNHT€ C6NGCONG ~l'AP: I

_ .. "".. . ,; ::::-."!':-:- '.: ' ..

Khai niem ve chinh phu duoc hieu nit khac nhau, tuy vao goc d9 xern xet cua nguci nghien cuu. Ching han, trong khaa h9C hanh chinh nha nuoc, chinh phu duoc xem nhu b9 may hanh phap, 13 mgt trong ba nhanh quyen luc co ban cua nha nude (l~p phap, hanh phap va tu phap), Trang khuon kh6 ella man h9C Kinh te' Cong cong, chung ta chi xem xet vai tro dieu tie't kinh te' cua ehinh phu, Theo quan di~m do, chinh phu lil mQt ttl chiic dune thief. tgp de'thl/c thi nh.iau; quy€n luc nhtit dinh, di€'u tiel hanh. vi cua cac cti nhtiri .<;(/nR trong xu h9i nhdm phuc Vl:l cho lai ich. chung cua xu h9i do va tai tra cho vi¢c cung etip nhiau; hang hoa, dich. VI} thilt y{/u rna xii h9i do co nhu cdu. Vin de chfnh phil duoc lam nhirng gi, chi tieu baa nhieu, lam each nao a~ co duoc nhfing phuong tien trang trai cho hoat d{>ng cua minh la do cac ca nhan trong xii hQi cung nhau lua chon thong qua mfrt qua trinh goi la 11;ia chon t~p th€. Thong qua qua trinh nay, nhirng th€ ~he chinh tr! se duoc hinh thanh. Do IS. h~ thong cdc

l!uyen tcic va qui trinh duo: dong ddo qudn. cluing r.;hap nhtin. d(j' qui dinli pham. vi clute nang, quy€n han. cua chinli phii ciing nh.u ctich. thue trang trai cdc khodn ch.i tieu clla chinh phil. Thong qua nhirng thi£ ehe' nay, nguyen v9ng cua quan chung nhan dan se duoc phan anh hoac de cap de'n trong cac quyet dinh cua chinh phu,

Ngay tu khi nha nuoc ra ddi thi chinh phu, vdi tu each la mgt th~ ehe' di€u hanh quae gia, da co nhirng vai tro khong th~ phu nhan nhu xay dung va baa v~ cac khuon kh6 phap ly, danh thue' va chi tieu ... Tuy nhien, chinh phu co nen co m{>t vai tro tich cue, chu dt}ng trong dieu tiet kinh te quoc dan hay khong thi con 18. mot vanie gay tranh cai tir nhieu the' ky nay. 'I'uy theo quan di~m c6 chap nhan vai tro kinh te

10

cua ehinh phu hay khong rna cac rna hinh kinh bi khac nhau aii ra ddi. 0 day, chung ta se di sau xern xet ba mo hinh kinh tt'{ di~n hinh. D6 Ia n6n kinh te' thi truong thuan tuy, nen kinh te' ke' hoach hoa t*p trung va n6n kinh te' han hop,

C6 th~ noi, mo hinh kinh te'th! trudng thuan tuy duoc xay dung xuat phat hi quan ai~m ban tay va hinh. cua Adam Smith, nguoi duqc coi lao sang lap vien cua kinh te' hoc hien dai, Trong tac pharn Cua cui clla cac dan toe, Smith da ung h9 m9t vai tro he't suc han che' cua ehinh phil. Dng eho rAng, mai en nhan, trong khi theo dubi cac loi ich cua rieng mir:. trong m9t rnoi trlidng canh tranh, thi cung se phuc VlJ. luon eho loi Ich cua xii h91. D9ng co lei nhuan se khien nguoi nay cung e~p hang hoa cho nglidi khac. Con canh tranh se dam bao dng, chi co hang nao aa p ling dung nhu eft u cua xa h9i vdi chat Iucng eao va gia thanh re mdi co th~ t6n tai. Nhu vay, co ehe' ban tay vo hinh cua thi truong se dAn diit vise san xuat ra nhung hang h6a rna moi nguci mong muon theo each tat nhat.

Quan di~m nay da dua de'n s1,1' ra doi cua milt mo hinh kinh te', n~n kinh te t.h] trllang thuan tuy, D6 1:3. milt ngn kinh te' rna moi hang h6a va dich VlJ. dgu do khu vue tu nhan (KVTN) san xuat va moi hoat dilng rnua ban giao dich dgu dien ra treri thi truong, vdi gia ca la san pham cua su tlidng tac giira cung va d.u. M9i ca nhan deu co th~ tu do mua ban moi loai hang hoa, tuy theo sd thieh va nang luc kinh te' (thu nhap) cua ho. Trang milt ngn kinh tii nhu the', vai tro cua ·-hfnh phu la to"i thi~u.

Tuy nhien. lap luan cua Adam Smith lai khong giiip gi.". t hich duoc cho rat nhigu trudng hop rna thi truong that bat, khorig th~ tu khac phuc duoc, nhu su bit binh a~ng ng ay

GlA;OTRtNH KlNH T~C6NG CONG - TAP I

.. . . , " .. Il. ". . .. '!" .

cang gay gih giua mot ben Ia gioi chu tu ban va ben kia la dong dao nguoi dan lao d9ng. N6 cung kh6ng giai thich duoc cho nhirng dot khung hoang kinh te di~n ra tri~n mien trong the ky 19 va dinh cao ella no la CU9c Dai Suy thoa i van nhirng narn .'30 ella the ky 20. trong d6 san luong cua ca kh6i hi ban chu nghia sut giarn 114. con hen 25% Iuc lucng lao dong kh6ng co viec lam.

Dung truck thuc trang do, nhieu nha tu tuong eta to ra hoai nghi vg sue manh van nang cua kinh tE1 thi truong. Th~m chi, nhieu nguoi cho rang, nguyen nhan sau xa cua nhung din benh khung hoang kinh nien trong nen kinh te d6 chinh 13. do no heat dong hoan toan tu phat thea cac qui luat ella thi truong, thay vi e6 su chi dao tt,i giac va co y thuc ella chinh phil, thong qua mot co quan ke hoach t*p trung. Neu co mQt cd quan nhu v*y va co quan nay co kha nang tmh toan, (lieu ph5i co ke" hoach moi can do'i trong nen kinh te quoc dan thi nen kinh te se van hanh mot each nhip nhang, fm khdp va dam bao su dung hieu qua nhat cac ngucn It,ic. Do Ia nen tang tu tudng cua mo hinh nen kinh te ke hoach hoa t~p t rung da dU9C up dung d Lien X6 cu va cue nunc XHCN" Trang me hinh nay, moi quyet dinh ve san xua't va phan phoi san ph;) m deu do mQt co quan trung uong ella chinh phu quyet dinh, thay vi cac luc luong thi truong. Dieu nay del gay ra mot st,i tuy ti~n, chu quan rat Ion trong viec ap d~t gi:-i ca va san Iuong, thu tieu dong Iuc phan dau cua ca nhrin va gay ra su lang phi, phi hieu qua nghiern trong trong xa hoi,

Dung truce nguy co do, nhieu quae gia truce day di theo rno hinh ke' hoach hoa t~p trung, t.rong d6 eo Viet Nam, <1"',. phai tien hanh cal each manh me nen kinh hi cun rr i nh +hLO huang chap nhan su van hanh cua co c:·.,A th: L·li";1g. nhung

12

TrlJong OQihqe Kirih teQuOc dOli

phai c6 slj di&u tiet co y thuc cua nha nude. Nhu vay, ngoai tn'r met s6 truong hop ngoai 11}, cho den nay 6 hau het cac quoc gia tren the gidi, chung ta d&u thay su van hanh song sang, tuong tac va h6 tro lan nhau cua ca thi truong va chinh phu, D6 la rna hlnh nen kinh te h8n hqp. Trang nen kinh te do, vai tro cua chinh phil khong phai la canh tranh hoac thay the cho KVTN. Trai lai, ehinh phu t.huc dAy, h6 tro va dieu bet hoat dQng cua khu vue nay.

Tuy cung la nen kinh te hEm hop, nhung vai tro cua ehinh phu trang m6i nen kinh te nhat dinh Iai manh yeu khac nhau. Thea danh gia cua cac nha kinh te, chfnh phu d cac nuoc dang phat trii;n va chuyen d6i nhu Vil}t Nam, An DQ, Trung Qu6c ... can thiep vao nen kinh te manh hon nhisu sa voi cac nude Tay .Au ha~e Biie My. Vi sao Iai c6 su khac nhau nhu vf}.y ve vai tra cua chinh phu? D6 13. do quan di~m khac nhau ve muc dQ nghiem trong rna m6i nude nhf}.n thuc ve cac dang tha"t bai cua thi trU:dng va kha nang kh~e phuc chung cua chinh phu,

Den day, chung ta e6 the' die'm qua nhitng thay d6i can ban trong viec lua chon m9t vai tro thich hop cua chinh phu trong nen kinh te thi trucng rna cac qu6e gia tren the gidi da Hin IU9t trai nghiem, Dieu nay se giup chung ta hi~u r6 them nhung van de gi dang duoc calla van de thoi su duoc dl;it tren dien dan tranh luan chinh sach ve vai tro chinh phu trong nnung thap nien vua qua.

1.2. S,! thay d6i vai t.ro ehinh phu trang th,!e ti~n phaf tri~n cua the' ky 20

Th~p ky 50-70. Trang thoi ky nay. nhieu quoc gia co t.harn v(;mg xay dung cho mlnh mot neri kinh te W chu, tl,i

13

GlAo taiNHKlNHTt C6NGcONO" TAPt

"." ".--:" ' - ':" , ......•..... ". .:-"

cuong va virng manh. Vi the", ho cho dng chinh phu co vai

. tro quan trong trong viec chi dao con duong phat triJn.

Thong qua chuc nang ke" hoach hoa va cac chmn sach bao hQ, nhieu nuoc dli xay dung nen cong nghiep huang nci vdi hy vong c6 th€ gia m bot su phu thuoc vao nuoc ngoai. Khi do, chmh phu duoc coi 1:\ nguoi phan bd cac ngu6n luc trong xa hili, xac dinh cac nganh cong nghiep uu hen chien luoc dt; bao hil phat tri€n. Tharn chi, hang Ioat cac doanh nghi~p nha nude (DNNN) ds. ra ddi dt; lam chuc nang cung cap hang hoa va dich V1,l eho nen kinh te' qu6c dan. Tuy nhien, thanh tich phat tri€n dang budn cua nhieu nude theo chien lucc huang nQi vdi khu vve cong nghiep phi hieu qua, ngoai t~ thieu hut hID va mQt nen nong nghiep que quat ali khien ngudi ta hoai nghi ve vai tro nay cua chinh phu, Trong khi d6, mot s6 nude cong nghiep mdi (nhu cac con h6 chau A) Iai chuyen huang chien 1uqc huang ngoai voi gia thie't ding tv do hoa nen kinh te' se thuc ab:y tang truong va nhung nude nay da e6 duoc t6e dQ tiing truong rit ngcan muc, Dieu d6 khien quan di€m ve vai tro chinh phu trong thap ky 80 ail co mQt budc ngoat Ion theo chieu nguoc lai,

Thij.p ky 80. Sau cuoc khung hoang d:lu hla Ifrn thu hai nam 1979 va cuoc khung hoang no d nhieu nude chau My La tinh dfru thap kY 80, nhieu nha kinh te' dil chi trfch su cal, thi~p qua sau cua chinh phu vao viec phan b6 nguon luc, de d6 ail gay ra sl,i phi hieu qua ldn, Quan di~m hie nay 13 thu hep su can thiep cua chinh phu, tao di~u kien cho thi truong v*-n hanh t1,i do hon, Nhieu hie, su can thiep cua chfnh f,hl'i duoc coi 1:\ kh6ng cftn thiet, tham chi can trd su phat trien. Ta"t ea nhftng thay d5i trong nhan thuc d6 du<ic p~an .mh trong cac chinh sach ai~u chinh kinh 'e· "'iP 1191 rluru; crnnh deu Ia d~ thi truong qu yet dinh nhieu b"ill f-i t '1g lo:;! t cac

chinh sach nhu giarn su dinh gill qua cao dang ban t~, ty: do hoa liii suit, thu hep KVCC, giam oi~u tiet thi truong, xoa b6 su can thiep true tie'p ooi vdi thuong mai va oJ.u tu..; as. duoc ban hanh va nhieu khi con trd thanh oieu ki~n hen quye't o~ cac t6 chuc tal tro quoc te chap nhan vien tn~ cho cac nuOc dang ph at tri€n. C6 th~ n6i, trong thdi ky nay, muc tieu hieu qua kinh te' oii dUQC dua len hang dau, con muc tieu c6ng bang bi dfty xu6ng hang thti yeu.

Dang tiec, chien luge nay cling kh6ng mang Iai ducjc nhieu ke"t qua nhu mong muon, tham chi can gay ra nhUng hau qua xli h(>i nghiem trong. Vi~c thu hep KVCC eta keo thea su d.t giam chi tieu ngan sach, nhAt 13. cho nhUng dich V\1 thie't ye'u d6i vdi nguoi ngheo nhu giao due va y teo Vi the, n6 oil lam dAy len phong trao chi trfch manh me quan di4m nay. Nhieu ngudi cho d.ng dn phai ket hop giua dieu chinh co cau va bao v~ nhirng nguoi ye'u the, cling nhu khoi phuc tang truong kinh te'.

Thfjp hy 90. Quan di€m v~ vai tro cua chinh phu trong th(lp ky nay dtiQc phan anh ro net trong Baa cao Phat tri~n The gidi nam 1991 cua Ngan hang The' gidi (NHTG). Theo Baa cao nay, su tac o(>ng qua lai giira chinh phu va thi truong hay KVTN khong phai 18 va'n de "can thiep hay tt}: do kinh doanh" rna ca hai khu vue deu co vai tro quan trong trong qua trinh phat tri€n. Neu KVTN dtic;1C coi la co nhiem vu san xuat va cung ca'p hang hoa va dich vu m9t each hi~u qua nhat thi chinh phu lai c6 nhiem vu ph iii xay dung met moi truong th~ chEf, phap ly va kinh doanh thuan loi, d6ng thoi dam baa nhimg dich vu thiet ye'u cha nguoi ngheo. Theo quan di~m nay, chinh phu phai co vai tro tang cuong th~ chEf va khung phap ly trong nen kinh te, ton trong va bao v~

GIAOTRlNH KINK Tt COHG CONG ~TAPI .

.. .. .. " .. "". .... .."... . .~:-. : .... :- .. ". .

quyen sohuu tu nhan, xiiy dung ke-t cau ha d.ng (KCHT) va baa v~ giup da nguoi ngheo. Tat ca nhung yell cau d6 duoc goi chung trang thuat ngu "quan. tri quo(; Ria", hay "diiu hanh. nha nude".

1.3. Chinh phu va khu vv-c eong c<}ng

Khai niern chinh phu thuong di lien vdi mot khai niern khac nua la khu vl;tc cong ci}ng. Trang nhieu tai Iieu, KVCC du~ S11 dung nhu mot thuat ngiJ: tuong dUOOg vdi '~hai niern vg khu vue cua chfnh phu. D~ xern xet KVCC, c6 th~ dua van nguyen t:1e hoat Q9ng cua khu vue nay so voi KVTN. Di~u nay se duoc lam ro hon khi chung ta ban ve d6i tueng nghien cuu cua mon hoc, Nhting c6 th~ thay m9t each don gian Ia, trong n~n kinh te' h6n hop ngay nay, luon c6 sl,l' dan xen ket hop giita hai hinh thuc phan b6 nguon luc: Phan b6 ngudn luc theo co che' thi truong va phan b6 nguon luc thea cd ehe phi thi trirong.

Phan b6 nguon luc thea co che' thi truong phai twin theo cac qui luat cua thi truong nhu qui luat vg slj. khan hiem, qui Iuat cung . d.u, qui luat gia tri ... d~ phan b6 mot each co hieu qua cac nguon luc cua xa hoi, Phuong thuc nay se lay U9ng co t6i eta hoa lqi ich lam muc t.ieu phan b6. Nguon luc se duoc phan b6 vao nhirng nganh, Iinh vue hay dia ban nao mang lai loi Ich t6i da cho ngudi chu s6 hiru ngu6n luc do. Day cling chinh 13. ban tay v8 hinh thea each goi cua Adam Smith va 13. co Sd d~ hinh thanh KVTN.

Miftc du vay, co chEf thi trucng kh6ng th~ baa quat het oan bQ n€n kinh te qu6c dan. vi v:ln eon nhtrng muc tieu khac rna xii h9i muon thea dubi chu khong chi to-i da hoa loi ich ca nhan, vi du nhu rnuc tieu cong bftng hay fin dinh kinh

te' VI mo. v« mat nay, cd che' thi trucng khong th€! phan bo' hoac phan bo' nguon luc khong dat duoc muc nhu xii hoi mong muon. Do do, d.n phai c6 phuong thuc thu hai, la phan bo' phi thi t.rucng. Phuong thuc nay thuong sU: dung cac cong cv can thiep phc'; bien cua ehinh phu d~ dieu tie't each phan btl cua thi trucng, nhu thus, trQ cap, menh Wnh hanh chmh, DNNN ... (xem chucng VI). Chi e6 chinh phil rndi e6 kha nang sl1 dung cac phuong thuc pharr b6 phi thi truong, vi chinh phu eo quyen nang cuong ehe' rna KVTN kh6ng e6. Nhu chung ta se thay trong cac chucng sau, ehinh nho quyen nang nay rna ehinh phu ail khac phuc aUQc rat nhieu that bai cua thi truong. Bi) phan cua nen kinh te' cftn phai va c6 th~ duoc phan b6 nguon luc b~ng ed che phithi trudng dU9C goi la KVCC.

Thea each hi~u nhu vay, c6 th€! neu mot s6lInh vue i,j ban sau day dU<;5C xe'p vao KVCC:

• Hi} thong cac cd quan quyen luc cua nha nude nhu Quac hoi, HQi dang nhan dan (HDND) cac cap, cac cd quan hanh phap (hi) may chinh phu, cac b9, vien, IJy ban nhfin dan cac cip), cac cd quan tu phap (toa an, vien ki~m sat) ...

• Hi} thong quae phong, an ninh, trat tu an toan xa hi)i ...

• H~ thong KCHT ky thuat va xa hi)i (duong sa, ben carig, cau cong, mang luoi thong tin dai chung, h~ thong cung cap dich vu cong, trucng h9C, benh vien cong, cac cong trinh Lao vi} rnoi truong ... ).

• Cac luc luong kinh te' cua chinh phu (DNNN, tap dean :,:.inh te nha nude, luc Iucng du tru quae gia ... ). Di~m can luu y la KVCC bao gom ca cac DNNN, mac do cac doanh nghiep nay ngay cang phai hoat d¢mg then nhung nguyen dc, qUI

17

lu*t cua thi truong, nhung cluing vfrn la m9t cong C1,1 dieu tie't kinh te" cua chinh phu, thuQc sd huu cua chinh phu va chiu SlJ chi dao true ti€p cua chinh phu (xern chuong VI).

• H~ thong an sinh xii h9i (A8XH) (bao hiJm xi hi?i (BHXH), bfLO hi&m y te', tro cap xii h9i nhu tro giup khfrn cfrp, tro clip ctru d6i, trt:;! eKp thAt nghiep ... ).

1.4. Khu vvc cong c(mg d Vi~t Nam

Qua trinh hinh thanh va phat tri~n cua KVCC d Vi~t Nam c6 th{; khai quat lai thanh hai giai doan Ian: Giai doan nude ta con trong co che' ke' hoach hoa t*p trung va giai doan ttt khi chung ta chuydn sang co chi{ thi truong, vdi mdc thai gian htdng d6i 1a tnt6c va sau khi Dang de xuemg dUdng 16i D6i mdi narn 1986.

1.4.1. Truoc ruitn 1986

C6 th& noi, trong giai doan nay, KVCC 1a khu vue chu 0:;1.0, chi ph6i moi mat cua ddi s6ng xii hoi. Chinh phu ph at tri~n kinh t€ quac doanh tren ta't ca cac linh vqc, baa cip cho kinh te t~p th{;, han che kinh te' tu nhan va gia dinh, lap k€ hoach san xuat, thu mua va phan ph6i san phiim chi tiet den tung ngu'di dan. Tren thuc te', quan h~ hanh ehinh da thay the' cho phan Ion quan h% thi truong.

Nha nude qui dinh gia chi tie't cho cac loai san pharn, sit. dung m(>t phan quan trong trong ngan sach d@ tro gia cho cac hang tieu dung thie't ye'u va giu gia d 6n dinh, Do d6, gin c:a khong phan anh dung gia tri va cfing kh&ng cho phep canl: tranh giua cac doanh nghiep, DNNN giu vi tri d9C quy~'r::. trong san xuat, mua ban. H~ th6ng ngan hilng !:r.Vr; ch~t chi la mot kenh khac cua ngan sach nha nucr. (N2~·n·n. Ng·o<,tl

thuong hi han ch€ va ki&m scat gih gao, dAu tu nude ngoai kh6ng dU9C khuyen khich va tren thuc te' cung kh6 thu hut dU9C. DNNN va co quan nha nude dua VaG nhau trong mtlj quan h~ phuc tnp ve 19i Ich va quyen luc.

Trong dieu kien do, KVTN kh6ng nhfing nho be, rna can bj bop nghet. 'I'hi truong va ngudi tieu dung kh6ng co ti€ng noi co hieu hrc d6i vdi doanh nghiep va cd quan nha nude la nguoi quy€t dinh quan trong nhat d6i voi hoat dgng san xuat kinh doanh Clio. doanh nghiep, thong qua cac quan h~ mang tinh hanh ehinh, menh l¢nh. C6 th4 noi, trong b6i canh d6, KVCC a Vi~t Nam da thay t.he, Ian at KVTN.

1.4.2. Sau niim 1986

Cung vdi viec chuyen nen kinh t€ sang van hanh theo co che thi trucng, dan d:ln dii c6 su phan dinh ngay cang ra net trong vai tro cua KVCC va KVTN. Chinh phu kh6ng c:ln thiet phai xuat hien nhu mgt IVc luong kinh doanh niia, rna chuyen sang Ia nguoi dinh rnuc tieu, t6 chuc, dieu tiet, h6 trq, huang dAn va tao moi truong kinh te va phap luat thuan 19i cho hoat dgng san xuat kinh doanh.

Dung truce vai tro mdi, KVCC cua Viet Nam dii co rihung chuyen bien sau sac, Chmh phu dii thuc d&y hang loat cai each ve th€ che kinh te d€; tao dieu ki~n thuc d&y su phat trifin cua KVTN, nhu khoan san pham, phat tritin cac thanh ph an kinh te (TPKT), rnd rgng quyen t\1 chu cho DNNN, d6i mdi cong tac ke hoach hoa, xuat nhap khau, gia cii tin dung ... D:iu tu cua ngan sach cling c6 chuydn bien manh, giam dan bau cap qua von dAu tu va tin dung cho DNNN, huang rnanh sang phat trien KCHT va xoa doi giam ngheo (XDGN). Cai each hanh chinh da co nhung buoe hen ban d:lu theo huang

···oiAO:TRiNHJONH T€ CONG CONO ~TAp, -.

-::.. : .".:-: .... :-:-:.. -:-:".-: .. " .. " "-:-:.-: . ." .... ~ .: :.:. :. .... .::... .

don gian hoa thu t.uc hanh chinh. tinh gian h9 may, xoa bo cac van ban phap luat bit hop ly, mau thuan, chong cheo ... H~ thong DNNN da va dang c6 nhung cai bien sau sac, so' luong DNNN giam Mn thong qua qua trinh c6 phan hoa va slip xep lai, song hieu qua san xuat kinh doanh lai khong ngung gia tang. Dieu nay dU9C th€ hien ro qua toc dt? tang trudng cao va d6ng gop IOn cua khu vue nay cho nen kinh te' qu6e dan (Bi~u 1.1). DNNN dang phan dilu t.huc su dam nhan tot vai tro chu t40 cua minh, khong phai d s61uqng rna Ia chat Iuong hoat dgng, 13. cong cu s:ic ben d~ chinh phu can thiep VaG nen kinh te', la luc luong md duong cho cac TPKT khac phat tri~n va di dfrU trong nghien cuu va tri~n khai

:'mg ngh~ mol. H~ th6ng ASXH da buoc dau duqc hinh thanh va phat tri~n. Cho de'n nay, h~ th6ng nay baa g6m hai thanh phcln chinh Ia BHXH va tr<;l cap xii h91.

Bieu 1.1: Toe d{) ting trudng va tY tr,:mg cua ONNN trong GOP

Don Vi tlnh: %

~
1990 1991 1992 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003
C
1. Toc d¢ tang trw'mg
cua nen kinh ta (GOP) 5,32 6,0 8,3 9,5 9,3 8,2 5,8 6.8 6,84 7,04 7,24
2. Toc do tang twang
cua cac doanh nghiep 2,27 7,71 12,8 13,6 14,5 12,6 S.4 7,7 10,0 10,2 11,2
3. T6c d~ tang tru6ng
cua DNNN 15,4 12,2 20,2 9,4 11.3 9,7 5,7 7,7 7,8 7,50 7,7
4. TV trong eua ONNN
(!Dng GOP 34,0 36,5 40,0 40,2 39,9 40,5 40,0 38,5 38,6 38,4 38,0 Ngu6n,' Ta'ng qtc ThOng ke, Nien. gi(im thO~ng ke hang nom.

Tuy nhien, danh gia chung thi KVCC Viet Nam v~n con boo 19 1'0 nhirng yeu kern, chua thea kip yeu cau cua d6i mdi, 8\1 ye'u kern d6 th~ hien tren cac mat sau:

• V& b9 may hanh chinh, " ... nin hanh. chinh nhi: nude con mang ruing df{u (in cua cd che' t¢ip trung quan lieu bao dip ... rCI/ lId [d). .. chio: nang, nhieni VI.I qudn. (.; nha nude ... chua duac xac dinh. thii: ro va phil hap ... ; h~ th;3'ng th€' chl hanh. chinh chua dang 69, con chAng cheo va thieu. thong nlult, thu t.iu: hanh. chinh ... con ruom ra, ph.tic tap, trtit tu ky cuang ch.ua nghiem; ti/ chiic 69 truiy con cang kinh, nhi€u tang ruic ... ; d9i ngl1 can 69 cong chic con nki€u ad/m yeu ve pluim. chdi, tinh than trach. nhiem, ruing luc chuyen mon, ky nang hanh. chinh ... ; hi) truiy hanli chinh. d cae dia phU:dng va ca Sd chua th.uc S(t gdn 66 vm dan, khang ndm chdc aU:qc nhung vd.'n at no'i c(j1n tren dia ban, lung tung, bi u/lng kki xii [1 cdc tinli hu6ng ph.uc tap ... "ill

• H¢ th6ng KCHT da co nhfing chuyen bien tfch cue nhung vari chua dap ung duoc muc tieu de ra. H~ th6ng d6 vua thieu ve s61u<:lng, vira ye'u ve chat luong. Tinh tr ang mat can et6i nghiern trong vfrn di~n ra trong phat tri&n KCHT d t.lranh t.hi so vdi norig thon, mien xuoi so voi mien nui, khu vue mien Ric va mien Na m so voi mien Trung. Diu tu vao linh VI,iC nay vli.n chu yeu tu NSNN, chua huy d9ng dude nguon luc cua cac TPKT khac tham gia vao phat tri~n -KCHT. Nguy cd tut h*u so voi cac nude trong khu vue vAn con lOn. Dieu nay e6 t.h~ thay ro qua Bi~u 1.2.

1;1 Chinh phu C!-IXNCN Vi0t Narn, Chuang trinh TO'~lg th;}" Cai each Hanh chinh. Nhii mldc giai doan. 2001,2010.

21:

Bieu 1.2: Tinh hinh ket cau h~ tang d Vi~t Nam so voi cac m/oc trong khu vl/c

C~e n!Me thu Cae mlOt
Chi tieu Vi~tNam nh~p tha'p £)Ong Ava
(trU' An £)9 va ThAi SInh
Trung Quoe} Olfcfl1g
Ti!$ tM! thoat chuyen tai va pMn ph6i di~n
(%)* 16 19 9
San h.rqng di~n Iren dau ngudi (kwh), 1996 225 238 902
DU<;1e cllng cap nude sach (%}" 47 55 77
Cvoe phi trung binh cuoc gqi n(li h~t
(USD/3 phdt) 1996 0,108 0,096 0,110
56 may di$n thaai Ihue baa Iren 1.000 ngum,
1996 21 16 60
Tl I~ ouang o§ ouqe pM mat (%}, 1996 10-15 18 KhOng co
Ti I~ duang oil Quae phu mat trang tfnh tr~ng
kc,1', (%), 1996 91 20u Khc'ing co
£Jvtmg sat (km/1.000 dan), 1995 0,039 0,106 Khang co * sali~u cua Vi~t Nam la cho nam 1998, con cac nude khac 1a cho nam 1996.

** Thuc ti~n tat nha't d6i vdi cac nuoc dang phat tri,§n.

Ngu6n: Ngan hang The' gidi, Viqt Nam: cui phap dua khu vue tu nhtin tham gia vaa linh. vt!c co sd hCf tflng: Cdc cd h¢i cho Vi¢f' Nam,1999 .

• H~ thong DNNN van boc 19 ro nhung yeu kern chua khac phuc nU<;lc nhu: Hieu qua san xuat kinh doanh, slit:

·······Z?( -: ··

·ChiJt!Jpg/:.r6ri9:h.·yj'¥9IfrP~c#JI!J11P!JP .• .r ..... , .... i ... ·.· .. · .. ···

ca nh tranh cua cac DNNN con th a'p , tac dQ phat tri€n chua cao; khong it DNNN v~n con y lai vao su baa hQ, bao cAp cua nna nude, Quy mo cac DNNN viln con nho, co ca'u con nhieu hift hop 1y, dim trai, chong cheo ve nganh nghe va t& chuc quan lY. Cong no cua cac DNNN ngay cang tang; lao dQng thieu viec lam va doi du con Ion; trinh d9 quan ly phan Idn con yeu kern. Trinh d9 kg thuat, c6ng nghe cua DNNN con het sue lac hau,

• H~ thang ASXH chu yeu rndi chi tiep can du!fc cac DNNN, khu vv.c c6 Van dftu tu nude ngoai va cac doanh nghiep tu nhan (DNTN) Ion. Pham vi bao phu hep (d6i vdi h~ thong BHXH chi c6 khoang 15% IV.e luong laodong tham gia). Che dQ bao hi~m con don di~u, kh6ng hnh hoat nen kern hap d~n. N:~ieu hinh thuc bao hiern quan trong nhu bao hi~m thftt nghiep hay hinh thuc baa hi~m tv. nguyen chua duoc xay dung. Cac ti l~ d6ng g6p, huong lc;li va nguyen t:ie tha m gia deu chua ducc xac dinh phu hop,

Thuc trang tren xua't phat til nhirng nguyen nhan co ban sau day:

• Xua't phat di~m nude ta qua thap, NSNN nho be, milt can d6i nghiern trong va keo dai, Vi vijLy, trong b6 trf ngan sach chu yeu cho viec giai quyet cac nhu d.u thiet yeu, ehu yeu d§.u tu: cho khu vue san xuat hang hoa ca nhan, chua c6 dieu ki~n dftu tu nhieu cho KVCC, nhat la linh vue KCHT .

• B9 may hanh chfnh m(>t thai gian dai dB. qua quen vdi cung each van hanh cua nen kinh te t(ip trung quan lieu b..o dip, do d6 chua c6 su thich nghi d6ng bQ, kip thdi vdi.co che mdi. Cai each hanh chinh di charn so vdi ca i each kinh te va th@ che.

GlAo TRtNHKlNHTt C6NGCONG - TApl

. . ,". . ." •....•..

• Co ch~ thu hut von dau t.u cua OlC TPKT khac vao nhung linh vq.c t.ruoc day duoc coi 13. ella KVCC chua (!titlc dinh hinh ra net. Tam 1y thu etQng, tr6ng cho van nha mt6e va chinh quyen cap tren van con nang ng. Th6i quen ducc baa ehp, baa hi? v:in chua giai quyet tri{lt d€(

Tinh hinh tren cho thay, slJ. kern coi cua KVCC dang ~lnh huong din phat tri4n kinh te'. Tuy nhien, d@ KVCC (1 Viet Nam thuc Sl_i darn nhiern duqc vai tro moi cua minh trong n€n kinh tii thi truong thi khu vV.c nay can phai di tiep mot chang duong dai, kh6 khan va phuc tap, cung vdi hang loat nhimg cuoc cai each toan dien, tri{lt d4 tren nhieu linh vue, Trong do, Cal each hanh chinh nha nuoc, cal each khu vue DNNN va cai each tai chinh ngan hang dang duoc coi la nhirng di?t pha khau quan trong tU nay den narn 2010.

1.5. Chinh phil t.rorrg vong twin hoan kinh Hi

Tu nhung ph an tich tren day, cluing ta eta thtly ro ding KVCC va KVTN c6 nhirng chuc nang khat nhau trong ngn kinh te thi truong, Tuy nhien, hoat d9ng cua chung lai c6 su tac d9ng qua Iai vdi nhau va cung lien ke't voi nhau tronz m9t qua trinh kinh tei chung. D€ hifu 1'5 hen ve slj lien ke't nay. chung ta hay Cling xern xet su c6 mat cua KVCC, hay chinh phil, trong vorig twin hoan kinh te' se lam thay d:oi buc tranh kinh tei n6i chung nhu th@ nao. Tntoc t.ien, chung t;~ hay xet nhirng m6i qua n h~ co ban nhat khi chua co chinh phu, tU:c la thi truong chi hoan toan bao g6rn cac Ute nharcua KVTN hoat oOng, do 1:':t hi? gia dinh va doanh nghiep, Dc{ don gian, hay tarn gia dinh la kh6ng c6 tiet kiern dor nh nghiep va hoat d9ng ngoai thuong. Hinb 1.1 x6 til nilllng m6i quan h¢ do.

24

9

11

....... _---_ .. _._ ... _ ....... -_._-_._._._---_ .. _-_.:

110- cAe HQ GIA £>INH

3

5

6

,. ... 8

- 2 ..

10 ...

7 ...

. ,

, ,

, ,

~L...~C_H_i_N_H_P_H_U~--'rmnnm..----nnm---'

9

Hlnh 1.1: Chinh phu trong yang tu~n hoan kinh te

Khi chua c6 chfnh phu, doanh nghiep mua cac yeu t3dAu vao hI cac hi? gia dinh (duong 1) d~ san xuat cac dAu ra. Con cac hi? gia dinh 811 dung tbu nhap tit viec ban cac yeu to' nguon luc rna- minh Sd hiru d~ mua cac dAu ra do tren thi t rirong hang hoa (duong 4). Nhu vay, vong tuan hoan don g ian nhat da khep kin.

Den day, chung ta dua them chmh phu van vong twin hoan nay, Khi d6, Hinh 1.1 rna tii cac luong thu nhap . chi t.ieu va nhan to' - san phiim khac nhau cua hai khu vue, Cac duong lit?n net la chi nhtrng luong chu chuyen trong KVTN, can cac duong dut net th~ hien luong chu chuyen cua KVCC.

Khi c6 them chinh phu, can nhd rltng KVCC ding mua cac yeu to san xuat (duang 2) nhu KVTN va cling mua hang h6a dilu ra nhu cac hi? gia dinh (dudng.7). Ngoai vi~c mua cac ye'u to' diu van va dftu ra, chinh phu can tien hanh cac khoan thanh toan chuyen nhuong (duong 8). Chinh phu tao nguon thu bang each danh thue (duong 9) va di vay (duong 10).

Trong hinh ve nay, co th& thay KVCC va KVTN c6 quan h~ b~n xoan van nhau. Luu y rltng, KVCC tham gia vdi tu c-ich Ia nguoi mua tren ca thi trucng cliu van Ian d:iu ra. N6 hoat Q9ng nhu m9t b9 phan kh6ng th€; tach roi trong h~ tho'ng dinh gia, Chinh vi vay, khi hoach dinh cac chinh sach tai kh6a, chinh phu d.n dl,i kien truce nhirng phan ling cua h.'VTN. Danh thue van bat ky oi~m nao trong h~ thong cling c6 th~ din den nhimg phan ling rat khac nhau, khie'n cho ganh nang thue c6 th~ duoc ehuyen den nhimg di~m ra't xa so vOi di~m ban d:lu trong vong tuan hoan. Ngoai ra, chinh phu khong chi chuyen rn9t phan thu nhap cua KVTN sang sli dung c6ng c(}ng, rna thong qua viec mua sKrn tren thi truirng yeu to' san xua't va thi truong hang h6a, chinh phu ctmg tao them luong thu nhap cho cac h9 gia dinh. Vi the', se hoan toan hi~u sai ne'u cho dng KVCC Hi mot khu vue "thong tri hoan toan" KVTN. Trai Iai, chung hen ket vdi nhau va tac cl9ng qua lai voi nhau trong mo hinh rna chill ig ta g91 la ngn kinh te han hop.

Hinh 1. 1 kh6ng chi c6 th~ phan tich dudi. lang cac luong

thu nha p va chi tieu, rna con c6 th& duoc xem xet dudi g6c d9 luong nhfin to' va san pham, Quay nguoc chieu cac mui ten trong hinh va di chuyen thea hudng nguoc chieu kim d6ng h6, cluing ta thflY cac ducng 1 va 2 th& hien luting cac yeu to' dliu vao duoc "chay vao" KVTN va cong cong, con cac dUdng 4, 6, 7 Ia luong san pham dli u ra ella cac doanh nghiep duoc chuyen l.in luot den nguoi mua tu nhan va chinh phu'", Con duong 11 cho biet lu6ng hang hoa va dich vu c6ng cqng dUQc cung cap mien phi hoac thu phi true Wip ngudi slt dung, e.in h111 y ding cac hang h6a va dich vu rna chinh phu cung cap (dudng 11) chi rnqt phan la do chinh phu san xuil't (ttl cac yeu to' dftu vao huy dqng duoc 11 duong 2); phan can lai la do cac DNTN san xuat nhung ban cho chinh phu d~ chfnh phu cung cil'p (nhu da th~ hien qua QUdng 7).

Nhu vay, den day chung ta da c6 nhfing hinh dung ban dftu vg vi trf va vai tro cua chfnh phu trong mot n~n kinh te' thi tru2lng. V*y tai sao Iai cftn c6 chinh phucan thiep vao ngn kinh Uf thi trudng va khi nao cftn c6 su can thiep d6? D6 la nqi dung cua muc nghi€m CUll dudi day.

2. co so KRACH QUAN CRO S1)' CAN THI~P ellA

/ "I........... ..-<'

CHINH PHD VAO N~N KINH TE

Nh~e Iai quan digm cua Adam Smith ding, canh tranh e6 th~ dlin dat can nguoi thea dubi loi ich c6ng cqng trong khi dang thea du6i loi ich ca nhan (teli da hoa l<;1i nhuan), L~p luan dung d~ng sau quan diJm nay cua Smith r6t don gian:

'I) Tit nhien, con co h()~t 'li)ng ban hang hoa va dieh vu eM cao DNNN 1"a thi In1(lng. Trong hrnh vc nay, su \16ng gop (t6 cua cae DNNN du(_)e g()P ehung v{ji luring san phiim hI ta~ doanh nghi~-p.

~~.. ...

. - J_ o<;Iih~P,rcjQtl-"Qudc:idOn··· ..• / .... . ... > > ·17

GlAo TRfNH KlNHT€CONGCONG - TApl

... . . " "." ::.:

Neu c6 m{lt hang hoa hay dieh vu nao rna cac cit nhan ua chuong nhung hien tai chua dU:t;le san xuat ra, thi ho slin sang tra gilt eho viec e6 hang hoa va dich vu d6. Nhung nguoi e6 d£u 6e kinh doanh thi luon tim moi cd h{l1 d~ tao ra them lei nhuan eho minh. Neu gia tri cua mot hang hoa nao d6 doi vdi nguoi tieu dung eao hon chi phi san xunt chung thi san xuat hang hoa nay se mang lai ldi nhuan eho cac hang. VI the, cac hang se khong bo qua co hoi do. Tucng tv nhu vay, neu e6 each san xua't nao re hon each hien e6 thi nguci kinh doanh nao phat hien ra each d6 se danh guc cac hang eanh tranh khac, Ket qua, qua trinh tim kiem 19i nhuan cua cac hang da giup cung cap cho nguoi tieu dung nhirng hang hoa e6 MU cau b:lng mQt phuong thuc san xuat hieu qua nhat, Theo each l~p Iuan nay, r6 rang kh6ng can e6 mot co quan hay ttl chuc nao cua chinh phu dung ra quyet dinh xern c6 nen san xua't m9t 10[;1i hang hoa nao d6 hay kh6ng.

N6i chung, tit ca cac nha kinh te d@u nhat tri eho dng canh tranh se d~n den hieu qua eao va d613. mQt dQng Iuc kich thieh su d6i mdi va sang tao, Tuy v*y, khong pnai luc nao thi trtrcng canh tranh cung dua lai nhung ket qua dat hieu qua nhu the. V*y nhung truong hop d6 13. truong hop nao? Day 13. van de trong tam cua nhieu nghien cuu ly luan ve kinh te hoc trong vai thap ky qua trong mot nhanh 1y thuyet kinh tli gql la kinh tli hoc phiic lqi.

Kinh Ie' h9C ph uc IlJi la mQt nhanli Clia lj thuyf/t kinh te' quan tam dJln .<.;1/ mong muon cua xa h(ji dor vdi cae trang thai kinh te' hluu: nhau: Ly thuyet ve kinh te hoc phuc 19i dU9C 811 dung Q~ phan bi$t die truong hqp trong d6 thi trU:dr~ duoc coi la hoa t dong c6 hi~u qua voi cac truonz )l(JP rna thi truong that bai, kh6ng th@ dua ra c'Jqc \,el g,.a m-ng muon.

2.1. Cac tieu ehuiin v~ hi~u qua sd dung ngu6n h!e 2.1.1. Hi~u qua Pareto va hoan. thi~n Pareto

Hien nay, khi noi den hieu qua, cac nha kinh te'thudng dung k ha i niern hi~u qua Pareto, mang ten nha kinh te . xa h9i hoc nguci Italia Vilfredo Pareto (1848 . 1923). M(Jt si/ phtin b6' ngu6n luc durjc gQi ld alit hi~u qua Pareto niu nhu khlJng c6 each nao phnn. bo' lai cae ngu8n hie de' lam cho it nluit. m(Jt nguai duac lai han. rna kh8ng phdi lam thi~t hai den bat ky ai khsic. Khai niem hieu qua Pareto thuong duc;fC dung nhu rn9t tieu chuan d~ danh gia muc d9 dang c6 cua cac each phan b6 nguon luc khac nhau. Neu su phan b6 chua dat hieu qua Pareto c6 nghia la vKn con su "lang phi" thea nghia con c6 th~ cai thien l~ Ich cho nguoi nao d6 rna kh6ng phai lam giam kri Ich cua nguoi khac.

M9t khai niern khac c6 lien quan chat che den hieu qua Pareto la kh a i niem hoan thi~n Pareto. NeiL con to'n tai m{Jt each pluin. bo' lai cdc nguO·n luc lam cho it nhiit m{Jt ngui:ti auqc lr;i han. ma kh8ng phdi lam thi~t hai cho bu't ky ai kluic thi each phtin. b6l<;ti cac ngu8n hte dO za hoan thisn. Pareto so vdi each ph/in. bo' ban dllu.

Nhu v~y, hieu qua va hoan thisn Pareto co quan h~ chat che vdi nhau. M9t 8l,1 phan b6 rna chua hi~u qua thi con c6 th~ hoan thien no bang' each phan b6 lai nguon luc giua cac ben. Tuy nhisn, khong co gi chac chan la mQt each phan bo hieu qua Pareto se "tot hen" mot each phan b6 chua hi~u qt's..

Khai niern v~ hieu qua Pareto duong nhu xa la vdi each hi~u thong thuong cua chung ta v~ tinh hieu qua, theo d6 hieu qua co nghia In dua ra duoc mqt ket qua mong mu6n vdi chi phi hoac nB luc toi thieu, N 6i each khac, khong c6 nB luc

........................... ,............ . , .

.... ······T~P9ihQCKinhtfQu6¢e:tan::'.< 29

hoac ehi phi nab bo ra m9t each lang phi, kh6ng mang lai ket qua huu Ich gi, Tuy nhien, neu d~ y ky thi eo the' thay rang, khai niern hieu qua Pareto ella cac nha kinh ts tuy chinh xac hon each hieu thong thuong, nhung chung deu ham y gi5ng nhau.

Giii sV: d.ng, rnuc lqi ieh cua mai ca nhan tuy thuoc vao hrcng hang hoa va dich vu rna ho tieu dung m6i narn. V&i to'ng ngu6n luc co han va dieu kien c6ng ngh~ ky thu*t cho trudc, nEfu tranh dU<;fc su lang phi thi e6 th~ san xuat them duqc hang hoa. San Iuong tang them nay e6 th€ giup mot s6 ca nhan tieu dung nhieu hon rna kh6ng phai giarn luong tieu dung ella nguci khac. Di€lu nay se chi' dung lai khi kh6ng the' tang them san xuat dU<;fc nira, We lit da dat duoc hieu qua trong san xuat,

Tuong tu, moi nguoi c6 th€ lam tang lei Ich ella minh rna kh6ng phai giam lei Ich ella nguoi khac bing each tien hanh n.nrng su trao d6i d6i ben cung co loi, Ntfu ca nhan trong neri kinh te duoc h:t do trao d6i thi hi? co the: tl,i tao them loi ich eho minh bAng each trao d6i nhirng hang hoa minh co nhung khong thiet ye'u vdi minh b.ing vci nguoi khac lay nhfrng hang hoa kh{lC rna minh can hon nguoi kia, Qua trinh nay se chi dung lai khi kh6ng con khii nang tien hanh nhung su trao d6i nhu vay mra, We Ia da dat hieu qua trong trao d6i.

Nhu vay, tieu chuan hieu qua Pareto dua tren mgt quan di€!m cho r~ng, ca nhan phai Quqc tu do thea dueSi loi Ich ca nhan, vdi dieu ki~j1 su thea duo'i d6 kh6ng lam phuong hai (ten loi Ich ella ngudi khac.

2.1.2. ou« ki¢n dC!-t hifu qua Pareto

Trude t.ien, hay xet m9t rna hinh den giari nhat ve mot

30····

nell kinh t€ chi e6 hai ng udi la A va B, sil: dung hai loai dftu vao co luong eung co dinh Ia v6n (K) va lao d{lllg (L), d~ san xuat va tieu dung hai loai hang h6a la luong thuc (X) va quan ao \f). Dieu kien cong nghe la eho t.ruoc. Nhirng diu hoi can duoc lam ro 6 day la:

(1) Lam the' nao d~ phan b6 die dau vao co dinh cua nen kinh te'vao mot phuong an san xuat c6 hieu qua, We la lam the nao dt; dat hil}u qua trong san xuat?

(2) Khi min kinh te du san xuat. ra ducc mot muc san lucng nhat dinh ve lucng thuc va quan ao, lam the nao dJ phan ph6i chung mot each hi~u qua giiia cac thanh vv-n t.rong xu h9i, We la dat hieu qua pharr phci?

(3) Ne'u e6 nhieu phucng an phan phdi dat hieu qua thi phuong an nao la t6i uu nhat, vdi nghia n6 vua dam bao kha thi ve mi,Lt ky thuat, vua thea man t6i da lei Ich cua dan cu, tire 1:\ dat hisu qua ket hop (san xuat - phan phfli)?

Theo phan tich ve mo hinh can bang t6'ng quat ella Kinh te' h9C Vi mo, dt; mot nen kinh te dat hieu qua Pareto toan dien, trong d Iinh vue san xuat, phan ph6i va h6n hop, d.n c6 ba dieu kien nhu sau (xem Phu luc chuong 1).

(1.) Dieu kien hieu qua san xuat: Ti suat thay the ky thuat bien giua 2 Ioai d:1u VaG bat ky ella tat ca cac hang san xuat phai nhu nhau: MRTS\f{ = MRTSY!.K'

{2) Dieu kien hieu qua phan phoi: Ti suit thay the bien giua 2 loai hang h6a bat ky ella t8.'t ca cac ca nhan tieu dung phai nhu nhau: MRS\y = MRS\y.

(3) Dieu kien hieu qua h6n hop: 'I'i suat chuyen d6'i bien giua 2 hang h6a bat ky phai bang ti suat thay the bien giu"} chung cua tat ca cac ca nhan: MRTxy = :MRS\y= MRsr\y .

. . ..................•. .

···········-$1··

2.1.3. ou« kien. bien ve hieu qua

. .

Mac du di~u 'kien hieu qua Pareto nit huu ich trong 1y thuyet kinh te, nhung cac tieu chi rna no dua ra 1:;11 qua nang ve ky thu$.t. Khong phai hie nao chiing ta cling d€ dang tinh duoc cac ti suat thay the hay ti suat chuyen 06i cua hang hoa, Do do, kha nang ap dung <lieu ki~n nay trong thuc t.e rfit han che, DJ kh~c phuc dieu d6, cac nha kinh te dua ra mot nguyen t~c dan gian hon tieu chuan hi~u qua Pareto, do IS. dieu ki~n bien ve hieu qua.

Di~u kien can thiet d~ co muc san luong hieu qua ve mQt hang hoa nao do trong mQt thoi gian nhfit dinh co thJ d€ dang suy ra til tieu chuan Pareto. DJ xac dinh xem h~u cac ngubn luc phan b6 cho vi~c san xua"t m9t hang hoa nao d6 dB. hWu qua hay chua, ngtroi ta thuong so sanh gitra 19i ich t~n thu them khi san xuat them mot don vi hang hoa (hay con g91 18. lqi ich bien, kY hieu 18. MB) Val chi phi phat sinh them d~ san xua't don vi hang hoa do (hay con goi la chi phi biim, kY hieu 18. Me). Lei Ich bien nay e6 th~ ducc do bAng luong tien to'i da rna mQt nguoi tieu dung sAn sang ttl bo M co them don vi hang hoa, Ch5.ng han, neu mQt ca nhan san sang tU b6 2.000 dang tien mua hang hoa khao dJ chuyen sang mua m9t is banh rni rna kh6ng cam thay duoc lei hon hay bi thi~t di thi loi Ich bien cua 6 banh mi 18. 2.000 dong. Con chi phi bien d~ san xuat 6 banh mi do 1a s6' tign t6'i thi~u dn thiet d~ thu lao cho nhung nguoi sd hiru yeu to' san xuat rna khong lam ho cam thay thiet thoi, Neu chi phi bien cua 6 banh 13. 1.000 dong thi co nghia 13. ngudi chu die yeu to' sat; xuat (nglXdl lao d9ng, chu sCi huu may moe, nha xuong, nguy sr; v~ t li~u ... ) se thay duoc lc;li hon khi duoc tra hon T. 000 dang va se thay thiet hen khi duoc tra thap Lon 1 ~)OO.'6n~~.

32

ChtMng l: Tt;'ngqu011 vi)' vat ftO ctk:TchlnhPluL,

Dieu kien hicm v~ hieu qua n6i rang, neu 19i ich bieri a€ san xuat mot don vi hang hoa IOn hon chi phi bien thi aOO vi hang hoa d6 dn duoc san xuat them. Trai Iai, neu 19i Ich bitm nho hon chi phi bien thi san xuat den vi hang hoa d6 la su lang phi ngu6n Iuc. Muc san xuat hieu qua nhat ve hang han nay se dQ.L khi loi Ich bien bang chi phi bien:

MB = !\IC

(1. 1)

hay !lji ich bien ro n g (hieu s6 giua MB va MC) bang o.

Nguyen tAc bien v~ hieu qua thuc chat la mgt each phat bi~u khac di cua tieu chuan hieu qua Pareto va duoc ap dung nit r9ug rai trong phan tich cac quyet dinh v~ chinh sach congo D6 cung Ia co sd d~ din nhac cac quyet dinh dAu hi. Trang suet cac chuong sau cua cuon sach nay, no ding duoc dung nhu mot nguyen tao chu dao d~ danh gia tinh hieu qua trong heat d{mg cua chmh phil.

2.2. Di nh ly cd ban cu a Kinh te hoc Ph ue l<!i

2.2.1. N(>i dung Djnh ly co ban cua Kinh teO h9C rna« ldi

Dinli Ii cd bdn <:lia Kinh te' hoc Phuc lai phat bi~u r:lng(J1:

Chung ndo ne'n kinh tt con La canli tranh hodn hao, ttic

ill N(ii dung (·lia Dinh ly (,(i ban vii Kinh t£>:" ho« Phu(' 1~li ban dfn (j dAy eon dlir.k~ K~ri IA Djnh ly thu nhat eua Kinh tif hoe Phu« I'ji. Ngoai ra, (~rJn Djnh ly thu hai 1ii djnh ly dao eua Dinh Iy thu nhilt.. Djnh If nay ph;lt bif:u r:'m~, trong- m()t nt:n kinh tt: twin thu eae qui lUi}t kinh t{[ thrlng dUl('jng va Viti nhil:ng (Iifhl ki('n nhil'l. (ljnh, chinh phu (~6 t.h~ dl!-! tfii bit ky rut)!. (~a(~h ph[m hS hicu qua nan hftng t:il.(~h tit:n hanh phan phi;i 11~i t.hu nhap han (Iiiu (h:\ng- ea,· ("(lOg- cu ph:ln pht;i b.li Iy hit"lng, k hilng g:ly 1,1',1 t hilt r-ho xii h'ji), sau (I{) ,Ii; nC:n k inh t( (~:!nh Iranh hOfl[1 h,io (ll' hU'{ing (Lln n(in kinh tt; .li ({ii dii.\m mong mu()n ,16.

lit nhiing nguin. san xud: va tieu. dung con cluip nhiin. gui, th.i chiLng do, trong nhung di~u kien nhat dinh (se duoc ban den sau), n€n kinh te'se tat yeu chuy&'n tai mQt each. phon b6' ngu8n life dat hi~u qua Pareto.

Nhu v <).y , n~n kinh te' canh tranh se "tv dQng" phan btl cac nguon luc mot each hieu qua nhat rna kh6ng d.n bAt k€ mQt su dinh huang t~p trung h6a nao. D~ thay duoc tai sao Dinh ly nay lai dung, cAn nhd ding, khi nen kinh te canh tranh hoan hao thi m91 ca nhan d~u dung truce nhirng mire gia nhu nhau va ho kh6ng e6 kha nang thay d6i gia ca thi trudng.

Nhac lai tit kien thirc Kinh te Vi rna d.ng, tAt ca die hang san xuAt de;u chon phucng an san xuil"t co t6ng chi phi nha nhAt bling each dE1 dudng ding ludng cua ho tiep xuc vdi duong ding phi. Khi do, dQ dele cua cac duong ding luong (1VlRTSLlJ se bAng dQ d6c duong d~ng phi (PJPK, vdi PI.. va PK IAn luQt la gia lao dQng va gia von). Vi PI. va PK kh6ng doi nen hi€in nhien MRTS\K = l\1RTS\K = PJPK, hay di~u kien hi~u qua san xuit duoc thoa man.

Tuong tv, t6t ca cac ca nhan d~u t6i da hoa lei feh tieu dung bang each d~ duong bang quan tiep xiic vdi duong ngnn ·,~ich, hay d~ dQ dO"e dUdng bang quan (MRSXy) bAng ell} doc duong ngan sach (Px/Py, vdi Px va Py lftn luot la gia lucng thuc va quan ao). V1 Px, Py kh6ng adi nen MRS\y = MRS\:y = Px/Py hay dieu ki~n hi~u qua phan phdi duc,fc thoa man.

M*t khac, cung vi canh tranh hoan hao nen cac hang toi da hoa lQi nhuan se san xuat tai di€m chi phi bien bAng gia, tuc la MCx = Px va MCy = Pv, Thay ke't qua nay vao digu kien thu 3 d tren se thay:

MRS,\;y = MRSHXY = PxfPy = MCx/MCy = MRTxv Hay dieu kien h6n hop dude thea man.

Nhu vay, chung nao cac ca nhiin con thea du6i d9ng eel toi da hoa 19i ich thi k€t qua phan b6 nguon luc se d~t hieu qua. Hieu qua Pareto doi hoi ti so gia giira cac hang h6a ph.ri dung b5.ng tt sufit chi phi bien giira chung va thi truong canh tranh se dam baa dieu d6. Luu y dong, Dinh ly cd ban cua Kinh te' h9C Phuc loi nay ve cd ban chinh 13. luan digm ban tay oo hinh cua Adam Smith.

2.2.2. Han ehe' eua tieu chudn Pareto va Djnh lj co ban eua Kinh te'hge Pliuc l'li

M~c du la mot chi d&n quan trong cho sl,i phan bel ngu6n hrc co hi~u qua, nhung tieu chuan Pareto n6i chung va Dinh 15' co ban cua Kinh te' h9C Phuc lc;li noi rreng uK boc 19 ro bon ha n che' chu yeu sau day:

Th.ti: nluit, Dinh 15' cd ban cua Kinh t8" h9C Phuc 19i chi dung trong m6i truong canh tranh hoan hao, Nhu ta dil thay, nen kinh te trong thuc t8" kh6ng phai luc nao cung dam baa duoc dieu kien nay. Vi the, khi su kh6ng hoan hao ella thi truong xuat hien ding dang nghia vdi viec hieu qua Pareto kh6ng duoc dam baa. Do d6, can co chinh phu can thiep,

Thii: hai, hieu qua chi 1a m9t tieu chuan d~ quyet din.i ::em mot sy: phan b6 nguon luc cu th~ 1a t6t hay xau, chu kh6ng phai tieu chuan duy nhat. N6 chi quan tam den muc 191 Ich tuyet doi cua tung ca nhan chu kh6ng quan tam den muc 19i ich tucng doi giua cac ca nhan vdi nhau. N6i each khac, no kh6ng quan tam den s1,1 ba't binb d£ng. Mgt su thay uSi lam nguoi giau ding giau them nhung kh6ng giup gi cho

.... _ ·.t~P9i,h9C.';Ktnh,'~Q~6¢·dOti·... •••.. .. .....•... 3$.

.. GIAO TRINH KlNH T€ CONG CQNG "T~" f

nglidi ngheo van dU<;IC coi lit hoan thien Pareto, tuy no lam su hat binh d:ing trong xu hoi them sa u sAc. Tuy nhien, mot xri hoi cong bAng. dan chu, van minh t hi kh6ng th~ chap nha n each pha n bel nguon luc bat cong nhu vay. Do do, dam bao cong b5.ng xa h9i trd thanh mot sU: rnenh quan trong ella chmh phu,

Ttui ba, tieu chuan Pareto chi dua ra mot dau hieu tot ve hieu qua phan bo nguon lljc trong dH}U kien nen kinh te' bn dinh, Nhung khi nen kinh te dung trudc ti l{! lam phat cao, ban than gia ca cling elva ra tin hieu sai l~ch ve tinh hi~u qua nay, Vi the, dam bao on dinh kinh ti{ vi mo Iai tro thanh m9t nhiem vu khac nua cua chinh phu. Bhng cac cong cu chi! yeu nhu chfnh sach tai khoa , chinh sach tien t~, chinh phu can th iet va co kha nang dam nhiem telt chirc wing nay.

Thll tIL, Dinh ly co ban cua Kinh tii hoc Phuc l<;1i duoc nghien cuu trong b6-i canh mot nen kinh te dong. Tuy nhien, khi nen kinh teO tham gia V:lO thuong rnai qu6c te, d?c bi~t trong xu the toan du hoa hien nay, thi tfnh hieu qua kinh tii kh6ng chi duoc xem xet tinh, rna phai dtt<;iC d<\it trong m9t moi quan h~ a9ng vci cac ban hang thuong mai qu6e teo Do do: chinh phu con co vai tro d<\ie bi~t quan trong trong viec dai di{!n cho quyen lei gUdc gin trong dam phan quoc teo

Chinh nhung ly do nell tren di'i. tao nen mot cd Sd kh acl; quan cho slj can thiep cua chfnh phil vao nen kinh te'. D61a:

• Chinh phil can thiep d~ kh~c phuc thfi't hai thi truong, nharn nang cao hieu qua phan b8 ngudn lljc.

• Chinh phil can thiep d~ pharr phoi lai thu nhap va nguon Iuc, nharn dam bao cong b~ng xii hgi.

• Chinh phil can th iep d~ 8n diri'i hd !~inlJ ~e v. rno,

= ...................... __ ;;;;;aoo;;;;=;;;;;;; ........... ;;;;;;;.,... ...... ~:~ .. ;;;>.. ==a;;;~"'""';;;;;;; __

36 Ttlldng t>QfhQc l(inht~Q\lOddcm

riharn tao ra IDqt moi truong canh tranh lanh manh cho cac chu th~ trong nBn kinh te quoc dan .

• Chinh phu dai dien cho quyon lQi quoc gia tren truong' quoc te'.

Nhung chuc nang co ban d6 se duoc neu chi tiet hen trong muc 3.1 duoi day.

2.3. That b~i rh] tru'O'ng - cd sd d~ chinh ph u can thi~p van n~n kinh te'

That bqi eua thi tntiing ia nhii:ng truang hap rna thi. truaru; canh. tranh kh6ng thi san xu/it ra hang h6a va dic.:

VI." d rrua: nhir xii h9i mong muon,

Nhirng truong hop that bai th] truong chu yeu la;

2.3.1. D9C quylin th! truong

Khi thi truong chi do m9t hay m9t '06 it cac hang thong trj thl nguy cd t6n tai mot the luc d(lc quyen, chi ph6i thi tr-uong la rat Ion. Cac hang co quyen luc di?c quyen co thg tao them 1Qi nhuan sieu ngach cho minh bangeach tang gia rna khong so co nhung d6i thu rnoi gia nhap thi truong. D~ ngan chan nguy co nay, chfnh phu can kiern soat ch~t che thi truong d~ dam bao d.ng cac rao can d6i VOl su gia nhap thi truong kh6ng tr6 tha nh nhung phucng ti~n khuyen khfch quyen luc d9c quyen,

2.3.2. Ngoqi zing

Day 10. trucng hop xay ra khi tac di?ng etta mot giao dich L·en thi trucng co anh huong den mot d6i tuong' thu ba, ngoai ng uoi ban va nguci rnua, nhung nhung tac Q9ng nay khonz ducc tinh de'n. Trong nhirng trucng hop nhu vay, can blink

Truong f>QihQc Kinh feQu6c dOn .

thi trudng se kh6ng dat hieu qua xii hoi, vi hoac loi fch bien hoac chi phi bien cua tu nhan kh6ng nhat quan vdi lei ich hoac chi phi bien rna xa hqi chip nhari. Vi du, khoi xa tu: cac phuong tien giao thong hoae nha may co thJ gay 0 nhiern moi truong, nhung nhung tbn hai cho rnoi trudng d6 khong ducc tinh thanh chi phi d6i vdi chu cac phuong t.i~n va nha may, do v$.y ho khong c6 y thuc gia m bot. hoat oi?ng cua minh vi Ioi ich chung. Trong nhUng truong hop nay, chinh phil phai can thiep a~ buoc cac ben tham gia giao dich thi truong phai tinh de'n tac dqug rna rninh gay ra cho d6i tuong thu ba, nho d6 c6 th~ dit!u chinh cac hoat dQng cua thi truirng dat toi muc t6i uu xa hQi.

2.3.3. Hang ho« cCing ci)ng

Trong nhieu truong h9P, thi truong kh6ng th& cung CElp nhirng hang h6a hoac dich VlJ. hiru Ich cho xii hi?i, den gian 1::\ vi khong th& hoac rElt kh6 khan d@ chia nho hang h6a d6 thanh tirng don vi tieu dung. Lei ich t.ieu dung hang h6a nay chi c6 th€l duoc thu hudng chung giua tat cii moi nguoi. Nhung hang h6a d6 duoc goi la hang hoa cong cong (HHCC), dJ phan bi~t cluing vdi nhimg hang h6a ca. nhan (HHCN) la hang h6a rna l¢ ich tieu dung chung kh6ng duoc chia se vdi nhung ngudi khong bo ti~n ra rnua chung, Dl).c di@m n6i bat cua HHCC 1:1 cung mot Iuong hang h6a nay c6 th4 do nhieu nguoi cung thu hudng, rna kh6ng lam giam 19i ich thu huong cua nhirng nguci hell dung hien c6. Qu6c phong 13. mot truang hop di&n hinh vg HHCC vi bien dqng dan s6 hang ngay khong lam giarn It;li ich an ninh rna nhirng cong dAn hien tai dang duCjc huong. Mqt dac di~rn khac cua hang h/]. nay la khong d~ gi ngan can nhirng ca nhar- khC,!lg dan?" gop tai chinh d~ cung cip chung W~U d"'cng • hun:.. Ng--y cit khi ai

do ttl ch6i kh6ng g6p ti&n cho ngan sach quoc phong thi anh ta vftn duoc bao ve, chung nao h~ thong quoc phong cua quoc gia con hoat d9ng. Di~u d6 c6 nghia nlng, cac D_NTN neu san xuat va cung cap HHCC thi se g~p kh6 khan rat IOn trong viec tao doanh thu d6 bu a:lp chi phi. Day duoc coi la luan cu manh nhat, chirng minh cho su don thiet phai co chinh phu dung ra cung cap HHCC.

2.3.4. Thong tin kh6ng do"i xling

Nguoi tieu dung va ngudi san xuat thuong yeu cau chinh phu phai can thiep vao thi truong vi ho kh6ng co du th6ng tin v~ viec mua slim hoae san xuat hang hoa va tham gia nhirng cong viec nha't dinh, D6i khi, trong thi truong xudt hien truong hop m9t ben nao d6 tham gia thi truong (ngtidi mua hoac nguoi ban) c6 thong tin dfty au v& cac d*c tinh san pharn hen so voi ben kia. Chang' han, trong thi truong y te, ngudi ban (bac si) c6 nhieu th6ng tin v~ san pharn rna anh ta ban hon In nguoi mua (b~nh nhan), Trong thi truong bao hi~m, nguoi m ua (nhirng khach hang tim den mua bao hi~m) bie't r6 v!! xac suat xay ra tinh hu6ng rui ro hon In ngu'di ban (c6ng ty baa hi~m). Hien tuong nay du'1jc goi la hien tucng th.8ng tin kh8ng d81 xurig, Kh6 khan trong viec thu thap au thong tin dii c6 anh huong tieu cue den hoat di?ng cua nhieu thi truong, khien cac ng uon luc ducc phan b6 qua nhieu hoac qua it cho t.hi t.ruong d6 so voi rnuc hieu qua xii hoi. Ngoai ra, no con tao uQng co cho ben co thong tin dfty au hon lqi dung loi the nay d~ thu lei cho minh tren su thiet thoi cua ben kia. 81j can thiep ella chinh phu trong cac thi truong nhu v~y se giup b6 sung thong tin cho thi truong, hoac kiiim soat hanh vi ella nhtrng iben co IQi the' v~ thong tin a@ dam bao thi truong hoat a{mg suon se.

GlAo TRiNH KlNH rt CONGCQNG. Tk-P I

2 .. 1.5. Bitt (}n dinh. kinh tt

Su van hanh mang tinh chat chu ky cua n6n kinh te'dii khie'n lam phat va thnt nghiep trCi thanh nhirng din benh kinh nien ella n6n kinh te' t.hi truong va gay rat nhieu to'n thit eha xu hoi, Viec chmh phil chu d(mg S11 dung cac ehinh sach Uti khoa va tien t~ d(! co g<ing o'n dirsh h6a neri kinh ti2 chfnh la nhirng nb luc d~ dat den trang thai toan dung nhan cong. Mac du cac chmh sach 6n dinh h6a cua chinh phu nhieu khi khong tieu hao nhieu nguon h,ie cua xu hoi, nhung d6 lai la su trt;! giup dfie life d~ gnip thi truong hoat dc)ug hieu qua hon. Vi cac chfnh sach bn dinh hoa thuong duoc tiep can dudi goc dQ kinh t6 vi rna nen trang Giao trinh nay S8 duoc trmh bay thanh rn9t chuong tach biet, chuong IV.

Nhi?ng ca .<;(1 khat; cho .'<.(i can lhifjp clla chinh plui vao win hinh. te'

t

Nhirng nguyen nhan tren day ve'de dang that bai cua thi truong cho thay, ban than thi truong co th~ dua den nhirng ket e\le phi hieu qua, neu khong co su can thiep cua chinh phu. Nhung ngay cD. khi nen kinh te dB. van hanh co hieu qua thi van con hai ly do m1a db chmh phu co thi; can th iep, d6 la phan phoi lai thu rihap va hang hoa khuyen dung,

2 .• '1.6. Milt cong bdng xli hiji

Nhieu nguoi eha ding, su khong holm hao cua thi tntdng thuong dan den nhung ket e\lc t.hieu cong b~ng. Chrnh phu phai co trach nhiem ph.in phoi lai thu nnap giua cac tang lOp dan cu. d6ng thoi tro giup cho c.ic dci tuong d~ bi ti}ll thucng nhu nglidi gia. nguoi ngheo, tl e ern. nguoi tun t: .t. Thong

40

Tfllang DQi hQ '; "loh t~Qu6c den

ChUc:Jng I: Tong quan vii' val frO cUachinh phil...

thuong, chinh phu c6 th~ ben hanh cac chuang trinh tro cap trijc t.iep cho tung ca nhan d~ giup ho thoat khoi canh ngheo doi, Nhieu khi, cac chuang trinh pharr phoi lai eon duoc thuc hien dudi dang cung cap cac phuong ti~n, dich VI,l eho ca c9ng dong, nhu chuang trinh xay dung di~n, duong, trudng h9C. tram xu d nang thon, gop pharr XDGN.

'I'uong W, vi~e Btl dung quyen IVe cua chmh phu dt; t;:;"J ra S1,1 binh dAng ve co h9i eho moi cong dan, kh6ng pharr biet tinh trung ca nhan, c6 th& lam lei cho xu h9i n6i chung vi no se giup cac ca nhan c6 nhieu co h9i hen d~ d*t nang luc cua minh vao cong viec phu hop nhat, c6 nang suat cao nhat.

2.3.7. Hang h6a khuyen dlfng, phi khuyen dl;lng

Ly do thu hai o~ ehinh phil can thiep van nen kinh te e6 hieu qua Pareto nay sinh tii viec ca nhan co th~ khong hanh dong vi muc tieu tot nhat cua minh. Nhieu nha kinh te eho ding, ca nhan noi chung 06i khi kha thien can, khong nhan th uc duoc dfry oli lei fch hoac tac hai cua viec tieu dung mot hang hoa hay dich vu nao d6, ngay k~ ca khi ho e6 day du thong tin. Nhieu nguoi deu biet d9i mii baa hi&m khi di xe may se giam bot nguy co hi vong khi khong may g~p tai nan, nhung khong thieu nguoi van tiep tuc lai xe dau tran, Nhitru; hang It aa It a,v dicit v l.l ma v i¢c tie u d ung c h 11 rig co lai cit 0 ca nhtin. oa xu hqi, nliung ca nluin khanl? t(t n!?uJ'¢n tieu dung, hhi{{n chinh. phiL pluii bdt buqc h9 ,'Ill dung goi lo. hang ho, khuycn durig,

Tat nhien, c6 th~ dua ra truong hop dfii nguoc vdi hang hoa khuyen dung, rna co the' ducc goi 1a hang hoa phi khuyen dicng, D6 la trucng hop nhii:ng hang hoa hay dich vu rna viec t.ieu dung chung co hai cho ca nh a n va xa ht;.i.

TruOng f)qi hoc Kinh ~ QuOc dan

41

·. GIAOTRlNHKlNHT!.COHGCO:NG,.. TAPI··

. ." "." ".. . .". "." " .. "..... . .... " ... ". '!'.- . .".:-~ ... "

nhung d. nhan lai kh6ng tu nguyen tU bo, khien chinh phu phai co bien phap khong khuyen khich hoac ngan dim viec su: dung nhirng hang hoa va dich vu d6. 6 Vi~t Nam, ruou, thuoc 1a la loai hang hoa phi khuy€n dung rna chmh phu han che s11: dung: can cd bac, rna tuy, vii khi Ia nhiing ioai bi ngiin cam.

Co sCI ung hQ su can thiep cua chmh phu trong truong hop hang h6a khuyen dung b:it nguon tu m9t chuc nang duoc goi la chuc nang phlf quyen cua chinh phu, Nhisu nguoi cho d.ng, vai tro cua chinh phu d day cung gi6ng nhu vai tro ngudi cha trong gia d1nh. Khi nguoi cha tha'y can cai minh chi hanh d9ng vi 19i Ich truoc rn:it, rna khong nghi de'n tuong lai lau dai, thi ngudi cha phai can thiep d@ di~u chinh hanh vi cua can cai. 81,1 can thiep nay Co th@ chi d muc 09 giao due, giai thfch, nhung neu can thi c6 th@ bien thanh menh 1~nh biit budc,

M*c du vai tro phu quyen cua chinh phu trong ffi9t so truong hop to ra hoat d{mg t6t nhu ubi vdi thi truong duoc pham hay giao due, nhung viec lam dung chuc nang nay co th@ khien chinh phu trd thanh uQc doan hoac vi pham th6 bao vao quyen t1,1 do ca nhan, Vi the', nhieu nha kinh te' ch. rltng, d.n gidi han pha m vi thuc hanh vai tro phu quyen cua chinh phu,

3. CHlrC NANG, NGUYEN TAC vA NHUNG HAN CHE TRONG str CAN THI1~P eVA CHir-!H PHD vxo NEN KINH TE THJ TRUONG

Den day, chung ta da c6 nhirng co sCI quan trong d@ iuan chung cho su can thiet phai co mat chinh phu tror.g ruang trucng hop cu th~, guip thi truong hoat d;q" c6 h;_~\.i c~u..:.. han

····42

va cac ket qua kinh tEf tao ra cong bing hon, Phan nay se lam r6 nhirng chuc na ng va nguyen uk chu yeu cua chinh phu dt; can thiep VfLO thi trutmg va en nhirng han chEf rna chinh phu g~p phai khi thuc hien cac chuc nang d6.

3.1. ChU'e nang ella ehinh phil

Ngoai chuc nang muon thud ella chinh phu la xay dung va bao v~ cac khu6n kho phap luat, chfnh phu con e6 bon eh ue nang kinh t6 ed ban sa u day:

.1.1.1. Ph.an bo" ngu6n luc nhdm nang cao hifU qua kinh tit

M\l-C tieu kinh te' trong tam cua ehinh phu la h6 trq viec phan b6 nguon luc d~ nang cao hieu qua kinh te dat mire nhu xa hQ1 mong muon. Giai quyet vari d~ nay chinh la chinh phu oJ. tap trung tra I21i cho cau hoi ctii gi va nhtt the' ndo trong ddi song kinh te'. Chinh sach kinh tiS d cac nude khac nhau se kh6ng gi6ng rihau, tuy thuoc van phong tuc tlji.p quan va tu tttdng chinh tr] cua nude d6. Bi~u hien cua viec thuc hien chtrc nang nay la viec chinh phu dung ra cung ca'p cac Ioai HHCC, di~u tiet cac Iuong dftu tu van cac nganh, cac vung theo qui hoach chung, khac phuc cac that bai cua thi truong nh u Qqc quyen, ngoai ung hay th6ng tin kh6ng d6i xung.

3.1.2. Phon phaz l ai thu nhi!P va dam bao cong bdng xii hoi

Ngay cii khi ban tay vb hinh cua thi truong eo hieu qua thi no vlin co th~ tao ra nhiing su phan ph6i thu nhap ra't hit hinh d~ng. Khi quoc gia con d mire phat tri~n thdp, nhirng nguon I\iC slln eo da nh eho viec phan ph6i lai con rdt han che.

GIA.oTRiNH KlNH T~ C6NGCQNO- T~P.I.

Nhung khi eta phat tri~n cao hon thi cling voi s\.i thinh vuong chung, chinh phu cimg se e6 kha nang danh nhieu nguon urc -ion et~ cung cap cac dich Vl,l eho nguoi ngheo, Day etuqc coi Ia chuc nang kinh te Ion thu ha i cua ehfnh phu. Phan phci la i thu nhap thuong duoc thuc hi~n thong qua chmh sach thue kh6a va chi tieu. Mac du vi~.y, doi khi ehfnh phil v:in di~u tiet true tiep bltng cac menh lenh hanh chinh.

3.1.3. On d~nh hod kinh ttt vi rna

Ngay nay, khi khoa h9C kinh te da phat trien manh, loai nguoi da co nhan thuc day du hon ve nguyen nhan gay ra lam phat, that nghiep va cac bit 6n dinh kinh te khac, cling nhu kha nang can thiep chu dgng ella chfnh phil d~ khac phuc cac hien tuong do. Vi the', ehinh phil hi~n nay co trach nhiem khdng d~ tai di~n cac cuoc BUY thoai hoac khung hoang trftm trong nhu nhirng na m 30 nUa. C6ng cv d~ chinh phu thuc hi~n chile nang nay la cac chinh sach tai kh6a, ti~n t~ va su giarn sat chat che thi trucng tai ehinh. Ngoai ra. chfnh phu con t~p trung vao viec hoach dinh cac chinh sach thiic d:1Y tang truong dai han,

3.1.4. Dqi di~n cho quae gia tren. trudng quae te Trang nhimg narn gt1n day, thuong mai va tai chinh quoc te da trd nen het sue quan trong. Do do, ehinh phu dong vai tro Ia dai dien cho quyen 19i quoc gia tren cac di~n dan qucc te va dam phan cac hiep dinh cung e6 191 vdi qu6e gia khar tren the gioi, Cac Huh vue thuong xuat hien tren cac di~n dan kinh te' quae te' ngay nay hi:

TJ! do h6a thuang mai, Mgt phan trong cac ehinh sach kinh te' 1ft Gam phan giarn dan cac rao cari thuong mar,

khuven khich chuyen man h6a va phan cong lao dong quoc teo Trong nhung nam giln day, Viet Nam cung da tham gill dam ph an vii hang 101?-t cac hiep dinh tu do h6a thuong mai song phucng va da phuong nhu Khu vue Thuong mai TlJ do ASEAN (AFTA) va dang chuan bi de' xin gia nhap To chuc 'I'huong mai The gidi (\VTO).

Cae chuang trinh h6 tra quoe te: Cac nude giau thuong eo nhieu chuong trinh h6 trc, giup ca i thien cuoc sang eho nguoi ngheo d cac nude khac. Nhung chuong trinh nay co the' tien hanh dum dang vien tre;! nude ngoai true tiep, cuu tro thien tai va h(1 tro ky thuat, eho vay uu dai, uu diii dbi voi hang xudt khflu tU cac nude ngheo ...

Phoi hflp cdc chinh stich. kinh tit vi mo. Cae quae gu. deu nh an thuc ducc su phu thuoc Ib.n nhau va xu hudng toan d_u h6a nen kinh te the gidi dang ngay m9t gia tang. Dieu d6 c6 nghia la cac nude phai e6 su phai hop vdi nhau trong cac chinh sach vi rno d~ chang lai lam phat, that nghiep va khung hoang. Stj ra ddi cua d6ng tien chung chau Au vua qua 10. mqt bang chirng ro net ve su phci hop chinh sach cua cac rnroc trong Lien minh chau Au.

Bao v~ moi truang the" gidi. Khia canh gin day nhat trong cac chinh sach kinh te quoc te la su ph6i hop giua cac nuoc d~ baa v~ moi trucng d nhirng khu vue rna nhieu nude cung Stl dung hay cung chiu anh huong Ian toa cua 6 nhiern. Linh vue hoat d9ng tich cue nhat tit truce den nay la bao v~, ngu truong va chat luong nude d cac eon song. Gin day hen, cac nha khoa hoc eon nhan manh den cac van de moi truong the gioi nhu suy thoai dng 6 zon, hien tucng sa mac h6a, suy i.hoai rung, su mat din da dang sinh hoc ...

.. ..... .. . ". ... ".

T' ii'A ...... :n;.;,;-..._ 'K;';'''' lHt'Q" ",<!;_ ,."A-. " '...._"V"'¥I-"vVJHU'" IJQc ~I

45

3.2. Nguyen d.c cd ban cho s,-! can tb iep cu a chinh phu vao n~n kinh te' th] hliong

C6 nhieu nguyen tlic chi ph6i stj. hoat di)ng cua c:hfnh phu trong nen kinh te'. Dudi day xin giai t.hieu hai nguyen d.c c6 tfnh d~c tn.tng d6i Val su can thiep cua chfnh phu vao nen kinh te' thi trucng.

3.2.1. Nguyen tile h6 tr?

Noi dung ella nguyen tlie nay 13.: St.1 can thiep cua chinh phu phai nham muc dich cuoi cung, dai han 13. h6 tro, tao dieu kii?n cho thi truong hoat dgng hi~u qua hen. Dieu d6 dOl hoi phil! c6 quan di~m dirt khoat v~ val tro cua KVCC trong nen kinh te' thi truong. Khac vdi ll(~n kinh te' k€ hoach hoa trudc day, KVCC trong ngn kinh te'thi trudng khong phai 13. d~ canh tranh nham Ian at KVTN, rna phai lao ehfit xuc tac, tao thuan 1Qi eho su phat tri~n cua khu vt_te do, vi 19i ich chung cua toan xii hoi. Muon vay, ehfnh phu phai ton trong va bao v~ quyen sCi hiru tu nhan, thuc d:lY moi truong canh tranh lanh manh trong khuon kh6 phap luat, darn baa su 6n dinh kinh te, an ninh chinh tri va trat tu, cdng bJ.ng xa hoi,

3.2.2. Nguyen tde tuang hap

Ne'u nguyen tiic h6 tro chu yeu nham xac dinh xem k1 ~ nao ehfnh phu d.n can thiep vao thi truong thi nguyen titc tuong hop lai nham lua chon hinh thuc can thiep toi uu, Ni?i dung chfnh cua nguyen t£c nay la, trong hang 109- t cac each thuc e6 thJ e6 d@ can thiep vao thi truong, chinh phu can uu tien 811 dung nhung bien phap nao tuong h9P voi thi truong, hay noi each khac la khong lam mea rna thi truong.

Tuy nhien, trong thuc te, kh6 c6 tl. ~ rrn duoc each can

t.hiep nao kh6ng gay mea mo. Vi du, danh t.hue se lam gia riguoi mua phai tra. eho hang hoa va gia nguoi ban nhan duoc co su chenh Iech. Nguoi mua thuong phai tra gia cao hon, con nguoi ban nhan duoc gia th5p hon so voi khi chua danh thue'. Do d6, n6 lam cho d. luong cau va cung v~ hang hoa d~u gia m thap hem muc hieu qua xii hoi, d{ln d~n nhtrng t6n that vo ich rna xii hili phai ganh chiu. Vi the, ap dung nguyen thc nay trong thuc te' c6 nghia 13 phai h.ia chon hinh thuc can thiep nao it gay mea m6 nhat cho thi trudng,

Thong thuang, cac hinh thu:c can thiep true tiep b~ng menh l~nh hanh chfnh kh6ng cho phep cac d6i tuong bi dieu tie't c6 ba't cli each Iva chon nao khac hOO la phuc tung. Nguoc lai, viec can thiep gian tiep thong qua cac don b:lY kinh te nhu thue, lai suat ... la hinh thuc lam thay dbi muc gia rna cac doi tuong d6 nhan duoc, khien ho phai di~u chinh hanh vi theo each co l<;ri. nhat cho minh, Bang each di~u chinh hanh vi nhu v$.y ma muc tieu can thiep cua chinh phu se dat duoc. Vi the', each can thiep nay duoc coi 13.. tuong hop vdi thi tntang hon Ia each can thiep true tiep. Day chinh la han ch~ IOn nhit ella m6 hinh kEf hoach hoa t~p trung va viec chuyen ttl ke' hoach hoa menh l~nh sang ke hoach hoa dinh huang d nude ta ttl sau thoi ky D6i mdi chinh la mgt nB IVe phan diu nharn thuc hien nguyen the tucng hop vdi thi truong.

3.3. Nhii'ng h an che ella chinh phu khi can thi~p M~e du thit bai cua thi trudng va c6ng b5.ng xli hili la nhirng 1:9" do tnt dJ ehinh phil can thiep vao nen kinh te, nh ung di~u d6 kh6ng c6 nghia la su can thiep cua chinh phu luon c6 hi~u qua. Chmh phu khong phai la li~u thuoc van nang cho tat ca cac kh6 khan ella thi truong, bdi Ie ban than chinh phil cung co nhung han che cua rieng minh,

GIAOTRINH KlNH rtc6NGCQN:G • TAP-I

. . :-:-:-:......... . .. : ". ...• . .

. 1.3.1. Han. chit do thieu thong tin

Mgt chinh sach can thiep muon thuc su hiru hieu thi dn co day dti. thong tin v~ thi truong. Tuy nhien, chinh phil cimg dung trU:oc tinh trang thong tin khong d£y du, khien cho nhieu khi su can thiep cua chinh phil kh6ng chinh xac hoac thieu tinh thuc ti~n. Chang han, khi chmh phu quyet dinh tro cap cho nguoi ngheo, nhung do kh6ng c6 day du thong tin ve tmh trang ngheo d6i d tung dia phuong hoac nhung nhu cau buc thiet ella ho nen ket qua c6 th~ tn~ cap khong dung deli tuong, vua lam lang phi ngan sach quoc gia vua e6 th& lam tram trong hon su phan h6a thu nhap trong xii h91.

3.3.2. Han ehe" do thieu khd nang ki€m soat phiin itng eua ea nhan

Chfnh phu nhieu khi khcng th~ luong het duoc ca nhan se phan ling nhu the nao truoc nhirng thay dBi ve chinh sach do chinh phu de ra. Mqt khi su phan ling ella tu nhan di theo chieu huang rna nguoi hoach dinh chinh sach chua du kien du~c thi chinh sach e6 th€) kh6ng dat duoc hieu qua mong muon, hoac that bai, Ching han, viec ciim nhap khau thuoc l3. ngoai cua chinh phu la mot chfnh sach nha m han che viec tieu dung m¢t thu hang hoa phi khuye-n dung, bao hq san xuiit thuelc la trong nude va tiet kiem ngoai t~. Tuy nhien, vdi mqt quoc gia co hang nghin cay so' bd bi~n va bien gidi dit li~n nhu Vi~t Nam, viec ki~m soat buon l~u thuoc la ngoai duong nhu 1a mqt dii?u khon z kha thi, Ket qua, thuoc la ngoai vAn tran ngap thi truong , con chinh phu th: mat di mot khoan thue nhap khau dang Ie thu duoc neu chi 1 phep nhap khau thuoc la chinh thuc, nhung danh thue,

48

3.3.3. Han ehe'do thieu khCi nang kie'm soot bl} rr:(:y hanh. chinh

Vi/¥! ra quyet dinh trong KVCC thuong phai trai qua m9t qua trinh phtlc tap, qua nhieu khau nac trung gian, Vi du, mot d:j\o luat do Quoc hQi thong qua, muon thuc su duoc thuc thi trong thuc ti~n can phai qua cac bQ hoac cac co quan chuyen trach d~ cu th~ h6a thanh cac vim ban huong diin thi hanh luat. Ngoai ra, cAn co h~ thong cac co quan chap phap cua nha nude dJ dam hao cac van ban d6 c6 hieu luc, Nhigu khi, do su ph6i hop thieu dang h9 giua cac co quan nay hoae do su khong nhat quan vg phuong huang hanh d9ng cua cac co quan nha rrudc da khien cac chfnh sach cua chfnh phu khong c6 sue sang t.rong thuc ti~n. Cau noi nhi&u chinh sach. theft bai cua chinh phil. dude lat bring nhitng y tlidng tot dep In mQt b!ng chirng ve han che nay cua chinh phu,

3.3.4. Han chit do qua trinh ra quyef. djnh ding ci?ng

Viec ra quyet dinh corig cQng la mQt qua trinh phtrc tl!), phai tuan theo nhirng qui t~c bo phieu nhat dinh rna khong phai hie riao cling dem 11;1i mc;.t ket qua co hieu qua (xem chuong V). Hanh dong cua chinh phu se anh huong den nhieu nguoi, nhung Iai dUq"c quyet dinh hm mqt s6 nhfrng dai dien duqc bau ra. Nhimg nguoi ra quyet dinh, vi the', chiu su chi ph6i cua cac cu tri, rna khong phai hie nao nhimg cii tri do cimg co lei Ich thong nhilt vdi nhau, Dieu nay dl]it ngu'di ra quyet dinh truce tinh the kh6 khan khi phai dieu hoa nhfrng 111 Ich nay. D6 cling In ly do VI sao qua trinh ra cac quyet dinh c6ng ci:mg thuong mat thdi gian, kh6 khan, tham chi be t§c.

4. DOl TU(jNG. N(H DUNG vA PHUONG PHAp LIJAN NCHIEN ctru MON HQC

4.1. Doi ttigng nghien diu cu a rno n hoc

Kinh te h9C nghien cuu SI! khan hiern nguon luc va each thuc xii h9i lua chon viec phari be va SU' dung cac nguon luc khan hiem do. Cung gi6ng nhu cac nhanh kinh te' h9C khac, Kinh te Cong cong xem xet viec tra loi Lon call h6i cd ban cua kinh t8' hoc: San xuat Cal gi? San xuat nhu the nao? San xudt cho ai? Va cac quyet dinh kinh te duoc alia ra nhu the nao? nhung each tiep can 1(\ tu goc a9 ehinh phu, hay va i tro cua KVCe nham gia i quyet cac diu hoi d6.

4.1.1. San xufit cai gn

Hdu het cac hang hoa va dich vu tren thi trudng d~u do KVTN san xuat, dua trim tin hieu gia ca, phan nnh quan h~ cung cau, Khi gia tang. dang nghia voi viec nguoi mua s.1n sang tra gia cao han d~ co aliqc hang hoa, thi do la dau hieu (t~ cac nhs. san xuat tu nhan tang luong cung ung cho thi truong va qua do se nhan duoc muc 19'i nhuan cao hen, Dieu nguoc lai se dung khi gia giarn.

Tuy nhien, can co nhieu loai hang hoa va dich vu khac kh6ng c6 thi truong, rna di~n hinh 18. cac HHCC. Trang trudng hop nay, r6 rang khong th~ dua vao tin hieu gia ca duoc nita va dod6 KVTN se kh6ng tham gia cung dip. (Dieu nay se duoc ly giai ky hon d chuong II). Nhung xa hoi thl kh6ng th~ thieu duong sa, san bay, hai cang duoc, Vi th \ chmh phu se phai quyet dinh e6 nen cung eHp n\'-ing hang hoa, dich vu nay hay kh6ng. Quyet ,tinc do c .. a ett'lh phei.. v(f

ly thuye't, phai dua trim su can nhac ve 19i ich va chi phi xa h91 bien (chu kh6ng phai lei fch va chi phi hi nhan bien) cua viec c6 them hang hoa, dich vu do. Neu 19i ich xii h91 bien 16n hon chi phi xii h9i bien thi chinh phil se quyet dinh cdn phiii san xuat hang hoa hoac dich vu d6, con san xuat nhu the nao thi se d11<;1C tra loi tie'p d diu hoi thu hai,

4.1.2. San xui'it nh.u the' nita?

Ngay ca. khi chinh phu thay ring, m9t Ioai hang hoa hoac dich V\l nao d6 d.n phai dli<;!C san xua't vi 19i Ich xii h91, thi cung khong nhat thie't chinh phu phai true tie'p dung ra san xuat nhirng hang hoa hoac dich vv do, Tham chi, nhieu h9C gia con cho ding, d6 la phuong each cuoi cung, khi nhirng bien phap khuyen khich hi nhan san xuat khong mang lai tac d9ng nhu mong muon.

D& giai quyet diu hoi nay, chinh phu co th~ c6 nhirng each tiep can nhu sau:

• T:.l0 Iap nhirng cd che, chinh sach d:{tc biif!t d~ thu hut tv nhan tham gia san xuat va khai thac, t.hu l<;li nhuan, Chang han, c6 th& bang nhilng chinh sach khuyen khich nhu mi~n giam thue, trq ca'p mQt phan, nha nude va nhan dan cung lam ... d& thu hut tv nhan dau tu' VaG KCHT d nong thon, vung sau, vung xa. Hoac chinh phu c6 th~ 811 dung cac hinh thuc BOT (san xuat, khai thac, chuy~n giao) d~ thu hut d§.u tu tu nhan, each lam nay thuong co hieu qua d6i voi nhirng loai hang hoa rna hi nhan co kha nang thu 191 nhuan bing each khai thac dich vu cua cluing. BAng each u6, chinh phu vAn c6 duoc nhirng hang hoa nhu mong muon, nhung lai da dang hoa duoc nguon v6n dftu tu va giam bdt ganh nang cho ngan sach quoc gin.

• Ky hop d6ng vdi KVTN d~ san xuat theo den dat hang cua chinh phu. Khac vdi truong hop tren, d day tu nhan kh6ng chju trach nhiern khai thac hang hoa dich vu da san xuat ra rna chi 10. nguoi san xuat theo don hang cua chinh phu, Nhieu nude da sil' dung hinh thuc nay, chang han nhu thue tu nhan san xua't quan trang, quan dung cho quan U9i. Hinh thuc nay vftn sa dung kinh phi tU NSNN, nhung se c6 hieu qua cao hon, neu nhung hang hoa rna chinh phu ky hop d.ing thu9c nhung linh vue rna tu nhan to ra san xuat c6 hieu q"",la hon DNNN (d~t may, luong thuc ... ).

• Cu6i cling lil viec chinh phu true tie'p dung ra san xuat, thong qua cac DNNN. Truong hop nay nen ap dung khi KVCC to ra c6 uu the' hen so vdi KVTN (nhu: thuoc nhung linh vue d<?c quyen nha nude), hoac kh6ng th~ ct~ tu nhan san xuit (chang han do lien quan de'n bi mat quoc gia).

Vi~c lua chon each thtrc san xua't nao la tuy quan di~m va hoan canh cu th~ cua tung quoc gia. Tuy nhien, xet ve g6c 09 kinh te', nguyen t:1c chung la chinh phu kh6ng nen lam thay hoae lam tranh nhung truong hop rna KVTN c6 th~ tu giai quyet, neu e6 met cd che thoa dang. Dieu d6 cling phu hop vdi vai tro cua KVCC trong nen kinh te'thi truong Hi h6 tro, thuc dfty su phat tri~n cua KVTN.

4.1.3. San xullt cho ail

Nhu tren da n6i, neu nhin nhan cau hoi nay dudi g6c di? phan ph6i thi thi tn1dng tu nhan kh6ng quan tam (ten vAn de f; \y, mot khi cong b.lng xii hl}i kh6ng true tiep lam tang 19i nhuan cho ho. Ml}t DNTN neu c6 th~ san xuat duoc thuoc chua HIV/AIDS thi d6 cung kh6ng phai vi n6 c6 th~ CUll dU:9C nhieu rnang stlng cho nguoi ngheo, rna 1a vi d.u vE110~i duoc

····~a···

...... ChU'r:J/!llt l:l6ng .'fJJ(iI1 .. veJ.'vaJl1O cl.Ict:¢hlnh phu .. _ ...

ph am nay tren the gioi dang rat IOn va nguoi ta slin sang tra giit cao d& c6 no. Chinh vi the, mot trong nhimg khuysn nghi cua cac t6 chuc phong chong HIV/AIDS tren the' gioi -la phai san xuat dU1C thuoc, nhung vdi gia re, d& nguci ngheo e6 th& tiep can duoc.

Trai lai, dam bao cong b<1ng xii h9i lai 18. mOt sir menh cua chinh phu. D6 18. ly do vi sao, trong nhieu chinh sach cua chinh phil, van dE\ cong bAng luon duoc d*t ra nhu ly do quan trong nhat. Chien Iuoc toan dian v€ tang trtrong va XDGN cua Vi~t Nam giai dean 2001-2010 Itt mqt vi du di&n hinh ve su quan tam nay.

4.1.4. Cae quyet dinh kinh te'dude d ua ra nh.u the'

. .

nao?

Quyet dinh kinh te trong KVTN 18. do chu s6 hiru doanh ngh iep (Wc la cac c6 dong), hoac ngudi duoc chu sd hiru doanh nghiep uy quyen (giam dBc doanh nghisp) dua ra. Vi the, c6 th& thay cac quyet dinh nay ve cd ban la mang tinh ca nhan, h oac ne'u c6 mang tinh t.ap tht! thi cfing chi d m9t qui rno rat nho, trong d6 cac thanh vien c6 dang co rn9t quyen lei gi6ng nhau, do Ia l<;11 nhuan.

Cling tUdng tu nhu vay, quyet dinh cua KVCC la do chu sCi hiru xii h9i (ngudi dan) hoac dai dien duqc b6.u cua ho (cac nha chfnh tri dieu hanh ehinh phu hoac nhfmg ngurri ducc cac nha ehinh trj d6 chi dinh) dua ra. Nhung khae vdi KVTN, tfnh cha't tl}p th& cua nhung quyet dinh nay ra't cao, Cac nh6rn nguoi do chfnh phu aai dien lai rat khac nhau ve quyen lei, muc dieh theo du6i. Do do, quyet dinh cua KVCC la met qua trinh Iva chon eong cong a~CCC) rat phuc tap, thuong xuyen e6 su xung d9t v~ Ioi feh, doi hoi phai c6 co che

53

mAo lRiNH KlNH Tt.c6NGCONG .. TAp r

.... ". .." :.... ".-" .

( .. (ill hoa. Diell do lam qua trinh ra quye't dinh trong KVCC kh6 khan, phuc tap hon nhieu so vdi KVTN.

Nhiing phan ttch tren day da cho thay ra dbi tuong nghien ciru mang Hnh cML't d:\ic thu cua men hoc Kinh te' C6ng cong. D6 la, mon. h9C nay nghier: ctiu hank vi eua KVCC, hay eua chinh. phs), khi can thiep va.o n€n kink tee'thi truimg, nhiim pidi quyet cdc cdu. hoi cd ban eua kinh ti hoc tit Ririe d{i l(ji ich. xii hqi.

4.2. NQi dung ngh'ien cuu rnon hoc

Kinh hi cong c9ng thucng tap trung VaG ba khia canh chinh:

1. Tim hiell xem. KVCC tham. gia nhiIng hoat d9ng kinh tit nao va chung allr;tc ta cluia ra sao1 Chuyen sang nen kinh tf{ th! tnidng c6 su dieu tiet cua nha nude, chinh phu thuong xuyen dung trudc cau hoi eiin tham gia nhirng hoat d9ng nao t.rong nen kinh te hoac can dieu tie"t den dUll. Vi the', c6 thti L·Si, trung tam cua mon hoc nay Ia phan tich cac hinh thuc ca n thi~p cua chfnh phil va danh gia s11 hop Iy cua chung trong nen kinh te thi truong,

2. Tim hi€lt va d{t doati truoc ttu: rtfmg ma mot chinh. sae;h eua chinh. phu eo the' gay ra. Vi chinh sach cua ehinh phu se anh huong den toan bi? cac hoat dong khac nhau trong doi song xii h9i nen viec du kien truce phan ung cua cac thanh vien trong xi hoi truce su thay d6i moi truong luat phap nhu the: nao se rat quan trong. Tat nhien, hau qua cua mot chinh such rat kh6 danh gia. Ngay ca khi chinh sach da ban hanh duoc mot thoi gian dai thi van con su tranh cai ve tac di?ng ella chinh such d6 18. gi.

54

3. Danh. gici cae ph.uang an chink sach, D.? lam duoo viec nay, kh6ng chi cAn hi~u bie't ve tac dong cua cac chinh sach rna eon can dua ra duoc cac treu chuan danh gia, Trude het, d.n niim duoc rnuc tieu cua chinh sach, sau d6 la muc d9 dat dUQe muc tieu cua cac phuong an de xuat. Ngoai ra, con can du kien ca nhirng tar dong phu rna m6i phuong an chmh sach co th~ gay ra nuu. Nhung yeu cAu nay cirng kh6ng kern phan kh6 khan so voi hai nci dung tren, nhung cung chinh vi the' rna no lam mon hoc nay luon luon mdi la va thu vi.

4.3. Phuong ph ap luan nghifm CUll

Cung giong nhu nhieu mon khaa h9C xa h9i khac, mon Kinh tii Cong cong lay phuong phap duy vat bien chirng va duy v$,t lich su lam cac phuong phap nghien cuu chu dao cua minh, Ngoai ra, day la mot rnon h9C nang ve pharr tich nen cac phuong phap pharr tieh cua no thudng duoc chia lam hai loai:

4.3.1, Ph.uang phcip phan tich th.uc chung

Phftn tich th uc chitng la milt ph.uang phiip phsin. ticli hhoa hoc nluim tim ra mOL quan. h¢ nluin. qua giita cdc bien .'1(/ kinh te. Phuong phap nay rnang tinh khach quan, nguoi phan tich kh6ng ap di).t truce quan di~m cua minh ve cai gi la tot hoac X:1U, hoac cai gi can pha i lam. No chi don thuan Ja tao ra nhung gia thuyet dudi dang "neu ... th1...", rna nhirng gia thuyet do co t.h~ kiern chung duoc bang thuc te".

Vi du: Khi phan tich tac o9ng cua chinh sach md m9t (;i ,1 duorig mdi, ng udi phnn t.ich thuc chung se co g~ng tim hieu xem can outing rndi se co 19i cho nguoi su dung nhu the" nao khi no giup g iarn bot thoi gran va chi phi luu thong giua hai

T ~ r\ ; h K' ··h··'~ Q .: ",... ~ ....•... lnldng .... c;U Qcm •.•. l: . uoc:;;dorf ....

d:ftu con duong, Con khi xem xet tac Qi}ng cua m9t chinh sach tro cap luong thuc cho nguoi thu nhap thap thi phan tfch thuc chung Iai co gang tim hi~u tac di?ng cua chuong trinh nay den gia ca va luong tieu dung thuc pham cua cac d6i tuong nhan tro cap. Ta't ca nhirng du bao nay dgu co th~ ki~m dinh lai bang thuc ti~n d@ xem ly thuyet co dung vimg hay khong,

4.3.2. Ph.uong pheip phiin tieh chudn tde

Phiin tieh chudn tife fii phltdng pluip ph/in. tieh dua tren. nhiing nluin. dink clui quare co ban vi aiiu gi dang co hoac can lam de'dq,t duoc nhltn{( kit qua mong muon. Ngudi phan tich chuan t:ic se dua tren cac tieu chuan, gill. tr! cho truce d~ l:).p Iuan xem co nhung chinh sach nao t6t nhat c6 thi; dat cac tieu chuan d6. Nhu: vay, san phftm cua phan tich chuan t:ie se la kien nghi ve nhimg chinh sach hay gi:.h phap cdn thuc hien. Vi moi cD. nhan dua trim nhung chuan muc chu quan nen phan tfch chuan t.:ic khac nhau nen co th~ Qua ra nhung nhan dinh chuan t:ic khong gi6ng nhau, tharn chf trai nguoc nha u.

Vi du: Khi xem xet du an md duong :16i tren, ngudi phan tfch chuan t:ic se co gang tra 1di nhung cau hoi nhu: Neu viec me duong 1a nharn tao dieu kien thuan l<;1i hen cho viec phil" tri~n kinh te nang thon thi lieu c6 phuong an chinh sach nao co hieu qua cao hen viec rod ducng' hay khong? Con trong chuong trinh trQ di.'p thuc pharn. ho se xem xet xem vi~c tro cap bang thuc pham nhu v*.y co hi~u qua b:1ng viec trc;l cau true tie'p b:1ng tien hay kh6ng?

Hai phuong phap phan t.ich tren co m6i quan be be; sung, h6 tro !lin cho nhau. Phan tich thu-: ch(-:1§, S' t.ao ' ;.lem nh.rng

cd sd lap luan vung chac d~ cac nhan dinh chuan ulc dua ra co them can cu. Con phan tich chuan tAc lai huu ich d6i vdi ph an tich thuc chung d chb no xac dinh cac van d~ va nhirng khia canh rna phan tich thuc chung d.n tap trung nghien cuu d~ ki~rn dinh tac d(mg cua cac thay d5i chinh sach du kien de;n rnuc tieu d& ra. ChAng han, ne'u Be? 'I'ai chfnh dang dt;i kien qui dinh gia tdn d6i vdi ti~n thue nha cua nguoi ngheo, voi hy vong ngudi ngheo co th~ thue du~c nhung can hi? vdi gia phai chang. Neu cac nha phan tich thuc chUng du bao vdi nhimg b&ng chung thuyet phuc r&ng, vi~ ki~m soat ti~n thue nha se d§.n de'n tinh trang thie'u cung va chat luoug nha eho thue se ra"t t6i, khien nguoi ngheo se chiu thiet chir kh6ng phai duoc 1~ nhu chinh sach mong muon thl Be? Tai chinh co th~ se phai xem xet lai df! xua"t nay.

CAU H()I DUNG/SAl

Cho bilt nhitng nluin. dinh. dum day /.a dung hay sai va gid.i thich uisaot

1. Nen kinh te' h6n hop 13. nen kinh te c6 su di&u ti8't cua ca hai ban tay vo hinh cua thi truong va hiru hinh cua chinh phil, nhung ban tay cua chfnh phu manh hon.

2. Vi KVCC l8. khu vue cua chinh phu nen chinh phu d.n co nhung chinh sach uu dai eho khu vue nay d~ canh tranh thang the KVTN.

3. Trang dieu kien nen kinh te kh6ng O'n dinh thi phan b8 riguon luc thea cd che thi t.ruong kh6ng dam baa dat duoc hieu qua Pareto.

4. Chfnh sach uu di.'ii tin d i, mg eho cac DNNN dang thua

. Trudog DQi hQCKU\b te'Qu6q'<iah···········-

16 d~ duy t.ri cong an viec lam cho nguoi lao dong la mot chfnh sach tirong hop VOl thi truong.

5. Ban than chinh phu cung 13. mot nguy co de doa canh tranh va s6 hiiu tu nhan.

6. Mqt phan b6 nguon luc dat hieu qua Pareto luon luon hoan thien hon m9t phan b6 khac chua hieu qua.

7. Chuong trinh "Tam long vang" giup ua ngudi ngheo va ngU'di g*p hoan canh kh6 khan Ia mqt hoan thien Pareto.

8. Cau "Narc dick SARS da. lam. htfjng hluicli du licb. den nhie'u nude ehdu Ii trong tuim 20()3 glom tnanh" la mot nhan dinh thuc chimg.

9. Khi tra ldi cau hoi san xtuit cai gi trong KVCC, chinh phu chi dua VaG nhung quyet dinh chu quan cua minh chu kh6ng can Cll VaG qui lu~t cung . cau.

10. Nguyen t~c h6 tn:;i yeu diu chinh phu can thi~p vao n€n kinh te khi dam baa ch~c chin ring su can thiep do c6 hieu qua hon so vdi su digu tiet cua th; truong.

1. Xuan Sall sang dO'i ba chiec ao liiy mot h9P thuc pha"p' rna vlln thay thoa man nhu cu. Thu 10-i san sang danh do'i hai hqp thuc pham la'y ba chiec ao. each phan b5 giua ao va t huc pharn giua hai nguoi nay ail dat hieu qua Pareto chua? Neu chua thi vi sao? Ban co thii g9i Y m9t each trao d6i na o gi(i2 hai nguoi nay d~ Xuan duoc l<;!i hen rna khong lam Thu bi thiet? Dii Thu duoc lei hen rna Xuan kh6ng hi thiet? £)& .::,i hai d€u c6 Ioi?

2. Muon nit bot mot don vi von ra khoi nganh san xuat 0 t6 rna van giu nguyen mire san hrong cua nganh nay thi phil bo sung them 10 don vi lao n9ng. Nhung muon rut mot den vi lao uqng ra khoi nganh trong bong rna kh6ng lam giam san luong cua nganh nay thi 1","1 phai bu dap lai 1/4 don vi von. Lam the nao diS tang san Iuong 6 t6 rna khong anh huong d{{n san luong bong cua ntb kinh t6?

3. Mqt riha kinh te nhan xet: "Tieu dung bia duong nhu da baa hoa. Tr udc day, muon eo them m{lt hop bia phai dBi lily ba baa thuoc Ia. The rna h ien nay chi d.n mot bao thuoc 13., nguoi ta nil s:ln sang dBi milt hilp bia, Trang khi d6, m1n san xuat van duy tri t1 l~ trao dBi mot hop bia lay ba baa thuoc 13.". Neu nhan xet d6 la dung thi cd eau san xuat cua nen kinh tff nen thay dBi nhu the nao se c61<Ji hon?

4. Chi phi xa hili bien ve tii~n luong tren thi trudng lao Gilng biffn th ien thea ham W;:::; 100.000 + ZOOL, trang d6 W Ill. mire luong, tfnh bang d6ng/thang, con L Ia so gid cong/thang. Du2Ing du hang thang ve nh.in cong b. W;:::; 200.000 - 300L.

a. Neu t.hi tr uong lao dong Ih. canh tranh hoan hao thi e6 baa nh ieu gid cong duoc cung ling mbi thang? Trang Gieu ki~n nao thi muc din bang thi tr uong ve sa gid cong nay dat hieu qua xa hoi?

h. Neu mot dao luat qui dinh muc tien luong t6i thi~u la 170.000 dorig/t.harig duoc ban hanh thi ton that xu hili do dao luat nay gay ra la baa nhieu? Cho biet anh hUdng cua dao IUi\ t d6 den giA, chi phi xa h9i bien va 19i ieh xii h9i bien cua thi truong lao (_ti}ng.

5. Chinh phil rflt muon de c6ng ty tu nhan dflu tu vao vung T'ay Bac, vi no se gop phan XDGN, tao cong an viec lam

TruongDQi hoc Kmhl6 QuOc dan···· .

.. , .

va thuc dAy tang truong kinh te' ·cho vung nay. Tuy nhien, cac c6ng ty thi cho d.ng, chi phi tu nhan cho viec dAu hi vao vung Tay B~c qua lan, khien ho thfly dAu tu vao day kh6ng c6 Iii. DUng d6 thi mo ta tinh huong nay va cho biet, neu chinh phu muon khuyen khich dliu tll' tll' nhfin vao vung nay thi co th€ stl dung nhung bi~n phap gi?

6. Dudi day la nQi dung mQt bao cao va ket qua chuong trinh XDO N cua tinh X:'

Trang 5 nam qua, tinh ta eta thuc hi~n thanh ding chuong trinh XDGN do HDND tinh de ra, vdi muc tieu la giam bOt tinh trang thAt nghiep va tang thu nh~p cho nguoi dan trang tinh. Thea mau tra muc s6ng, so vdi 5 nam trudc, tinh ta da tao them duoc 8.000 viec lam mID. Thu nhap binh quan cua mi?t hi? gia dinh da tang tU 120.000 dBng/hQ/thang len 150.000 d.6ngIhQ/thang. Dieu nay cho thay, cac bien phap do HDND de ra dii c6 bie dung huu hi~u. D~ phat huy hon n.ia thanh cong nay, trong thoi gian tdi d.n tang ngan sach cho chuong trinh XDGN nay them 20% mia,

Trong cac diu thao luan tren, cau nao dua tren phuong phap phan tich thuc chung, cau nao dua tren phuong phap phan tfch chuan d.c? VI sao? BAng kie'n thuc kinh t6 cua minh, anh (chi) hay neu len cac l*p luan chuan d.c khac phan doi nhan dinh cua baa cao noi tren?

PH£) Ll}C CHVdNG I:

rtI' ~ _ _ "

CHUNG MINH -£lIEU KI~N HI~U QUA PARETO

QUA MO HiNH CAN BANG T6NG THE

Hieu qua Pareto dat duoc khi n~n kinh te thoa man cac uieu kien hieu qua trong san xuat, trong phan ph6i va hieu qua han hop, Phu Iuc chuong I se trinh bay chi bet each chirng minh cho nhimg uieu kien hieu qua d6.

1. Hi~u qua sim xua."t

Hieu qua san xudt dat dllqe khi kh8ng thii'phdn b6' lai cdc da.u vao giica cdc each sit dung hluic nhau sao cho co thl tang san luaru; cua bett k,Y m{it hang hoa nao ma khong phai gidm: san llit;lng eila hang h6a khae. Trong mo hinh hai hang h6a, dieu kien nay UUqc thea man khi kh6ng th~ tang san lucng X hoac Y rna kh6ng phai giam san lUqng cua hang h6a con Iai, cho trudc uieu ki~n cong nghi} cua qUele gia,

D~ tim ra uieu kien hieu qua san xuat, cAn phai su dung mi}t mo hinh c6 ten Hfjp Edgeworth, mang ten nha kinh t6 hoc nSi tie'ng nguoi Anh cu6i the kY 19 F. Y. Edgeworth, nhu da minh hoa trong Hinh IA.1. Chieu dai cua chiec hi?p nay In t6ng hrong lao d{mg c6 th~ c6 trong n~n kinh te' trong mi}t nam. Chieu cao cua chiec h9P la t6ng lucng v6n rna nen kinh t6 c6 dUQc cling trong narn do. Luong lao dgng va van du~ sit dung cho nganh san xuat luong thuc duoc tinh tit g6"c 0 sang phai va len tren, Nguoc lai, Iuong lao Qgng va van duqc s11 dung cho nganh san xuat qu£n ao lai duoc tinh tit gac 0' sang

tr 'i va xu6ng duoi. Neu tat co. cac nguon Iuc trong n~n kinh tt eMu duoc stl dung het, thi bit kJ mot {t~u vao nao neu khong dU9C su dung trong nganh luong th uc thi "e duoc Sir dung trong nganh quan ao, Nhu Vf!.y, bat k& mot di4m nao trong h9P Edgeworth nay dell phan anh mot each pharr bO diu vao nhat dinh eho hai nganh san xuat.

La 0'

K.---------------------~--------~

~ ~~~----~L

o

Hlnh 1A.1: Hi?p Edgeworth

Vi du: Di~m Zn trong Hinh lA 1 cho biet n~n kinh te da phan b60Lo lao u9ng va O~, van cho nganh luong thuc, con O'Lu lao d9ng va 0'&, von cho nganh q uan ao. Val each pharr b6 nhu vay thi c6 th~ san xuat duoc bao nhieu luong thuc vao quan ao? Luu y 13. cac duemg X, va Y" trong h9P Edgeworth deu la cac duong diing luong.

Vi cac diiu vao cua nganh luong thuc deu dugc tinh tU g6c 0 nen khi d*t cac dUdng d:lng lucng v~ hang h6a X vao h9P Edgeworth, cac duong dJ.ng luong d6 se 16m ve phia g6c o va cang di chuyen theo huang dong bac thi dudng ding

..••••• $~ •.••.•• -- •.... : ... ···,':':·· •• •• •••• ··.·.·' •. ••· .•.•. ••••• •• • •• Ttif~itg,'1i9~.hq¢,·J(jrih.t6 .• ~d~n.· •• ·.···:·····

luong cang ung viti nhi1ng mire san luong cao hen, Trai lai, vi cac dau vao danh cho nganh quan ao duoc tinh tU 0' nen cac duong ding IUQng v~ hang h6a Y se 15m v~ phia 0' va cang tien v~ huang tay nam thi cang ung vdi cac muc san hrong cao hen cua Y. Tai ZI)' duong dAng lueng ~, d.t duong ding lucng y, chung to Val each phan b6 nguon luc tai ZI: thi nen kinh te' c6 thJ san xuat duoc Xc luong thuc va Y" quan ao.

Vnn de dat ra b. each san xuil"t nh u 6 Z" eta hieu qua hay chua? Hay noi each khac, c6 thJ tang san luong X rna kho.rg phai giam san IUQng Y hay kh6ng?

K,

r

Ko"

...... Ko

o

L, -Lo

L

Hinh 1A.2: Phan b61~i cac dilu vao di dat hi~u qua sim xuat

Trang Hinh lA.2 c6 th~ thil"y, chung nao cac duong dAng luong cua X con c6 di~m chung vdi dUdng Yo thi chirng (1" san hrong cua nganh Y con kh6ng hi anh huong. Trang khi do, ducng ding luong ella X cang duoc dich lim cao thi san Iuong cua nganh X cang dU<;k cai thien. Dieu nay se dung lai

khi dUdng d:lng luong cao nhat cua X tiep xuc voi y" nhu duong X,

each phan bo' d:\u vao d Zi co d:\ic di@rn ill kh6ng th~ tang san luong ella mQt trong hai nganh nay rna kh6ng phai giam san hrong ella nganh kia. Vi the', phuong an san xuit tai Zi da dat hi~u qua san xuat.

K

0'

L

Hlnh 1A.3: Cae phtldng an d~t hi~u qua san xuift xiy dlJl'lg tCt phlldng an Zo

o

Nhu v~y, chi can phan b6 lai die nguon luc ella neri kinh t6 theo each chuyen rnc)t phan L tli nganh X sang nganh Y va nguoc lai, chuy~n mQt phan K tu nganh Y sang nganh X L\ cluing ta dli tang du:t;lc san luong ella nganh X rna khong phai giam sib luong cua nganh Y. Luu y rAng Zi kh6ng phai Ii-. di~m san xuat hi~u qua duy nhat dU9C cai thien til: di~m Z".

Ne'u giu nguyen san lU911g X, va ta di chuyen due G3 diing lU9ng cua Y theo hudng tay nam cl-c d;;l i"hi rr:. tiep

xuc vdi duong X" nhu t.ai di€!m Z; trong Hinh lA3 thi san Iuong Y da tang rna kh6ng lam giam san luong X. Do vay, Z, cling 13. mgt di&m hieu qua san xuat. Tuong t.u, neu d6ng thai di chuyen cac dudng ding lucng cua X va Y theo hudng nguoc chieu nhau cho df!n khi chung tiep xuc vdi nhau nhu tai di~m Zk trong Hinh l A, 3 thi da_t cling la mot di~m hieu qua san xuat khac, Nhu vay, tU m9t di&m SaD xuat chua hi~u qua co th~ tao thanh vo so cac di~m san xuat hieu qua khac nhau chi barig each phan b6 Iai cac dAu van cho hop If giira cac nga nh san xuat. Ta't ca cac di~m san xua't hieu qua d6 d~u c6 chung mgt dac di~m l:l tai d6, ctu: duimg dang ltl(Jng tie'p xuc vm nhau, tite ia aq doc cua chung b6ng nhau.

Nh:lc Iai kien thuc Kinh te' hoc Vi mo r:lng, dg dec cua cac dudng ding luong cho bie't ti suat thay the ky thuf.it bien cu a lao dQng eho von cua mbi loai hang h6a, hay lu<;lng van rna mbi don vi lao d9ng c6 th€! thay the ducc rna kh6ng lam thay dch san 111<;1ng dAu ra. Vi vay, cti~u kien dg m9t phuong an san xuat dat hieu qua Iii. ti suut thay the ky thuat bien giira hai Ioai dAu van bit ky phai nhu nhau ct6i v-Ii tat d cac hang h6a, hay:

"MRTS\K = MRTS\K (lAI)

2. Hi~u qua phan phoi

Khi n~n kinh te dat hieu qua san xuat thi mdi chi dam bao se san xuat d mot eti&m tren etuang kha nang san xuat (KNSX). Nhung vdi mbi eti&m tren duong nay, nen kinh te se san xuat dl1<;1C mot 1111JIlg luong thuc va qulin ao nhat dinh, V$.y lam the nao d& phan phci Iuong etA" ra d6 mgt each hieu qua nhit giua cac eli nhan? Hi~u qua phdn pho'i CI day chinh 1:1 hieu qua Pareto trong phan phoi, tUc la tinh. trang

•··•••·•··· .• ~5

ph/in. phoi nhitng h/(/ng hang hoa nhiit dinh. giuu cac ca nluin thea each kh6ng the" tang them lai ich. cho ngltf.tt: nay rna kh6ng phdi gidm lqi ich cua nguai hhsic,

Xo

y*r-------------------------~--------~O'

o

X"

Hlnh 1A.4: Cae phltdng an d~t hiijlu qua phin phoi xiy dvng tit phlfdng an Ro

Hinh lA4 tach rieng hQp OX*O'Y* ra khoi duong KNSv.

Hang hoa danh cho nguoi A dU9C tinh til g6c 0 sang phai va len tren, con cua nguci B duoc tinh til gO"c 0' sang trai va xuong dudi, Tuong tu nhu Hinh IAI, di~rn RIO trong Hir-h IA.4 th~ hien mQt each phan phoi 2 hang hoa X vb: Y cho 2 ca nhan A va B. Tai R, nguci A co Xu don vi luong thuc va Y" don vi quan ao,

Can nguoi B duoc (X* - X, don vi luong thuc va (Y* . y() don vi quan ao. Neu a~t cac duong bang quan (DBQ) cua ca hai ca nhan vao hop Edgeworth nay thi ta co th~ bie't mire t..y lei Ich rna m6i cit nhan co ducc til cscl rhiia phu'i '1.£_y. Chi

....... _ __ _ _ .. __ ._ - .. ~~~~~~

"'66'" '.: < .: ]"r4'ong_fjQt~:,~l1I1rf·QuOq,dQn

din nhd la DBQ cua A se 10m ve goc 0 va h;li ich cua A tang dan thea huang dong hac, Con DBQ cua B se 16m ve goc 0' va lei Ich ella B tang dan thea hudng tay nam. R6 rang each ph an phoi san ph am ta i Rn chua hieu qua, vdi nghia con co th& tang 1<;11 ich cho mot trong hal nguoi rna kh6ng phai giarn l<;1i fch cua nguoi kia.

Chang han, ne'u chuyen bot luong thuc til A sang B va quan ao tu B sang A tuongung VOl vi~c gill nguyen DBQ uR" va dich chuyen DBQ cua A H'm tren thi ta se duoc hang loat nhung each phan b5 hoan thien Pareto, cho tdi khi dU:dng nay tiep xuc vdi URo thi ta se duoc mot phan b5 hieu qua Pareto nhu tai di&m R. Trai lai, neu g iir nguyen U-Au va dich chuyen Vfl xu6ng dudi cho den khi tie'p xuc vdi vito tai ~ thi ta Iai duoc mot phan b6 hi~u qua Pareto mdi, CUOl cung, neu dich chuyen ca uA va vR cung mot hie thea 'hudng nguoc chieu nhau cho den khi chung tiep xuc nhau thi phan b6 hieu qua ki~u Rk se xuat hien. Hinh IA.4 rna tii mot so' each dich chuyen cac DBQ d~ tao ra nhting hoan thien Pareto tir each phan b6 R, ban dau.

Tit ca. cac di~rn phan phoi dat hieu qua Pareto, do d6, ding c6 mot tinh cha't chung UI. tai d6, DBQ cua cac ca nhan ti({p xuc voi nha u, We la e6 d9 do'c bang nha u. Ma di? d6c cua DBQ lai phan anh ti suilt thay the' bien gii:ta hai hang hoa cu.a moi ca nhtin, hay IU:t1ng hang hoa Y co thi thay thi cho moi dan. oi hang hoa X mit kh6ng lam lai ich. tieu. dung cua cei nhiin. thay ddt. Nhu vay, dieu kien d~ m9t phuong an phan phdi dat hieu qua Pareto 1:\ ti sudt thay thi bien gii"ta hai hang hoa bdt kj pluii nlut nhau dot udi tat ed cdc cd nh/in, hay:

(1A.2)

. '_. .. -:::---: .....

3. Hi~u qua han hQ'p san xua't - phan phoi

Khi d. dau vao va cac san pham dftu ra d~u duqc phan b6 theo each kh6ng th~ lam cho bat k~ ai d6 duoc 19i hen rna kh6ng phai lam thiet hai cho nguci khac thi dat duoc phan b6 nguon luc t6'i u u Pareto. Khi dat din tinh trang tOl uu Pareto thi khang thi tao them b{{t ky milt lqi ich rong nao bdng ctich phfin b6' lai vi~c .<;11 dung cdc ddu vao giila cdc nganh. san xudt hay trao ddt ctu: ddu ra giua nhilng ngIliJi lieu dung.

D~ dang c6 thE'; tim ra di~u ki~n d~ dat hieu qua h6n hop qua m<;lt vi du adn gian biing s6. Gia sit MRS\,.::; MRTSRXY = 1, e6 nghia Ia n~n kinh te aa dat hieu qua phan ph6i va tai each phan ph6i nay, nguoi tieu dung' s~n sang a6i 1 don vi luong thuc lay 1 don vi quan ao. Nhung gia si'i khi do, MRTxy = 5, We Ia nguon luc rna nen kinh te si'i dung d@ san xuat ra 1 don vi luong thuc tuong duong vdi nguon luc d.n thiet a~ san xuat 5 don vi quan ao. Nhu vay, neu giarn bot tieu dung luong thuc cua A hoac B di 1 don vi va dung cac dftu vao truce day d.n dg; san xuat ra don vi Iuong thuc ay chuysn sang san xuat quan ao thi se tao ra du'c;tc 5 QOO vi qulin ao, Tuy nhien, ca nhan bi giam bot tieu dung luong thuc chi dOl hoi duoc bu Iai b!lng 1 don vi quan ao rna thai. Do d6, 4 don vi qulin ao can thua se cai thien duc;tc lQi ich cho bat kY ea nhan nao duoc nhan chung rna kh6ng phai lam gia m lqi Ich cua ca nhan khac,

Chung nao ti suat chuyen d61 bien giiia h.tdng thue va quftn ao con chua b!lng ti suat thay the bien giira chung thi ngay ca khi cac dau ra aa duoc pharr ph6i hieu qua roi, t6i uu Pareto v:ln chua dat duoc. Vi vay, hiqu qua hdn hqp san xudt - phiin. phd!, hay to" uu. Pareto se dat duqc khi ti SUC{I chuyln

dOL bien gifta hai hang hoa bat k_y dung bang ti sud: thay the' bien gifta ch.ung cua tat cd cdc ca nhan:

(lA3)

s:-

o r---~ ,(t!

c

'<!II

::J

a

o

x~

LU'dn 9 thirc (X)

Hinh 1A.5: rai lIU Pareto

Hinh lA5 ma ta di~u kien hieu qua h6n h<;1P nay. Di~m R* trong hop Edgeworth phan phO"i OX*O'Y* la di~m rna tai d6, di? d6e D BQ (l\1RS) cua ca hai ca nhan dung b:lng di? doc ella duong KNSX CMRT) t.ai di~m 0* (tie'p tuyen giira hai DBQ song song vdi tiep tuyen cua duong KNSX tai 0'). D6 chinh 18. di~m t6i uu Pareto.

Tai di&m nay, ngn kinh te san xuAt X* don vi luong thuc, y* den V! qulin ao, d6ng thoi phan phci eho ca nhan Am Ja X*;\ don vi luong thuc va y* A don vi qulin ao, Phan eon lai danh eho cit nhan B. Vdi rnlii di~rn tren duong KNSX se ve

... _ _ .

······Q:9

'OlAOTRlNHKlNff ltcONO.CONG;, TAPl .

".. . ."...... . .. ". _ ..... :-~ .. '. - .. : ..

duoc mot hop Edgeworth phan phci va trong hop do se tim duoc it nhdt mot di~m nhu R *. Tit cac d:1ng thuc (lA.I), (1A.2) va (1A.3) co thJ ke't Iuan rang, de' mot nen kinh te' dat hieu qua Pareto toan dien, trong ca Iinh vue san xuat. phan ph6i va han hop, d.n co ba di~u kien nhu sau:

• Dieu kien hieu qua san xuat: MRTS\K::: MRTS\K.

• Di~u kien hieu qua phan phoi: MRS\y::: "MRSr\y.

• Di~u kien hieu qua han hop: MRTxy::: MRS\y::: MRSHW

Chlidng II

CHINH PHU VOl VAl TRO PHAN SO NGUON LI/C

-!. _ __?..t"

NHAM NANG CAO HI~U QUA KINH TE

T rong tiJ1 ca silt manh cua con ngWi thd h~ qua cac hoe! d¢ng cua minh thi c?nh tranh la stit m<;lnh ghe gdm nhiB.

- Henry Clay, 1832-

Khang ai co th{/ cho rang m¢t nha d¢c quyen bj "ban fay va hinh" bu¢c phai onuc vu Iqi fch c6ng c{mg.

- R. H. Tawney, 1921 -

Nhu ni?i dung chuung I dii gioi thieu, trong ba chuong tie'p thea, kE'; ttt chuong nay, chung ta se Hin luot xem xet cac chuc niing can thiep cua chinh phu vao ngn kinh t& thi trucng. Md d<'iu 13. chuc nang can thiep nha m khac phuc cac dang that. bai cua thi truong, qua d6 cai thien tinh hieu qua trong phan bo' nguon luc, Khai niern v& that bai thi truong va cac dang that bai thi truong cd ban da duoc neu ClJ. th~ trang chuong truoc. Vi th&, tU day se true tiep phan tich lfin Iuot bon dang that bai t.hi trunng cd ban nh at, do la d9c quyen, I'_go~li ling, HHCC va thong tin khong dai xung.

1. DQCQUYEN

1.1. D?c quy~n thu'ong

d dang thuan tuy nhat, d«}c quy~n thliong La trang thai th.i truang chi' co duy nhfit mot nglidi ban nl san xuiIt ra siin. pluim kh8ng co loai hang hoa ruio thay the' gan gili. Mac du tren thuc tii kh6ng c6 d()c quyen thuan tuy, vi cac hang hoa n6i chung dgu it nhieu c6 san pham thay the'. nhung nhftng gi phan tich cho rno hinh oQc quyen nay se giup lam sang to tinh phi hieu qua cua no va s\f coin t.hiet cua cac bien phap can thiep cua chfnh phu.

1.1.1. Nguyen nhtin xutit hi~n d(Jc quyen

D(>c quyen co th~ xuat hien do nhieu nguyen nhan, chu yeu la:

f)¢c quyJn xiuit hi?n La kit qua cua qua trinh. canh. tranh, Qua trinh canh tranh se lam cho nhung doanh nghiep nao kern hieu qua, c6 nhung quyet dinh kinh doanh sai lAm se bi nhirng doanh nghiep khac lam an hi~u qua hen than tinh, chiem linh thi phan va r6t cuoc se bi dao thai ra khoi cuo ~ choi, Trong tntO'ng hqp cue doan nhfft, neu ta't cU cac doanh nghiep khac eMu bi mot doanh nghiep duy nhat danh bai thi r6t cuoc, canh tranh h;! do da d~ lai m/?t doanh nghiep duy nhat tren thuong truong va doanh nghi~p d6 duong nhien co duoe vi the d/?c quyen.

Do duoe chinh phil nhu(jng qu.yen khai tluic thi truanp, Nhieu hang trd thanh dQc quyen B. nhd duoc chmh phu nhuong quygn khai thac mQt thi truong nao do, VI d1.1 cac dia phudng cho phep mot c6ng ty duy nhat cung clip r.udc vach tren dia ban dia phuong minh. Ngoai r~ v.J~ nhuilg uganh

duoc coi la chu dao cua qufic gia, chinh phu thucng tao eho no m 9t cd che' co th€ tOn tai duoi dang dQc quyen nha nude, Co Ie kh6ng co ai phan d6i nlng, quoc phong hay e6ng nghiep san xuat vu khi nen do chinh phu narn giir, vi no lien quan den an ninh dfft nude, Nhung eo nhieu nganh khac thi 8"1,1 rt'"iC quyen ella nha nude lai kh6ng d~ thuyet phuc den nhu v:q. Vi du, nganh hang kh6ng d Vi~t Nam g:1n nhu dQc quyen trong thi truong nQi dia (neu khong k~ de'n su co m(it rAt md nhat cua Pacific Airlines), trong khi d nhieu.nudc khac no lai co su g6p mat cua nhieu hang Ibn canh tranh gay gAt vOi nhau.

Do chit di) ban quy{in dOL vdi pluit minh, sang cht va Sd hiiu tri tuff. Che' dQ ban quyen la mot cd che baa v~ quyen lei cua nhung nha phat minh, khuyen khich ho d:1u hi ding sue, thoi gian va tien cua vao heat uQng nghien cuu va tri€n khai, gop phan ruing cao nang suat lao dQng va doi sdng tinh than cho xa h9i. Nhung chinh nhirng qui dinh nay da t:;1.0 cho ngu:di c6 ban quyen mQt vi the dQC quyen lOn, tuy kh6ng phai vinh cl.tu (V! the' nay con tuy thuQc vao thdi han gii1 ban quyen duoc qui dinh d tUng nude).

Do Sd hiiu. dllqc miJt ngu8n l1/c dg,c bifjt. Viec nam gii1 du:qc mot nguon luc hay met kha nang dac biet nao do cling se guip nguoi S6 hiru c6 duoc vi the dQe quyen tren !,'-. i truong. Chang han, vi nhirng mo kim cuong IOn nhat the gi/;i tf}.p trung t.ai Nam Phi nen quoc gia nay da c6 mot loi the gAn nhu d9C quyen ve khai thac va ban kim cuong rna cac quoc gia khac kh6ng th€ c6.

Do co khd ruing guim. Rid thanb: khi md r(Jng ,~dn xudt. Do tinh chat d~c biet cua nganh co lei tuc tang dftn thea qui rn6 da khien viec co nhieu hang cling cung cap mot dich vu trd

nen kh6ng hieu qua va hang nao eta co mjit trong thi trucng tIT trudc thi co th~ lien tuc giarn gia khi md r9ng san xua't, bien d6 thanh m9t hang rao hiru hi~u ngan can su xarn nhap thi trudng cua nhirng hang mdi, Truong hop nay con clu\l'c goi la d9C qu.ye.'n tu nhien. (Xem muc 1.2).

1.1.2. T6"'n that ph.uc lqi do d~c quye'n thttdng gay ra Nhiic lai nguyen t~c toi da hoa lei nhuan trong d9C quyen la hang se san xuat tai di€m IvIR = MC thay vi tai P = MC nhu trong thi truong canh tranh. Dieu d6 ail giup d9C quyen co th~ ban ati9c vdi mire gia cao hon va mire san Iuong tha'p hen th] truong canh tranh d~ thu lei nhuan sieu ngach,

Hlnh 2.1: D9C quyen thlfdng

Hinh 2.1 mo tii thi truong dqc quyen ve mqt san pha:n.

Nhu eta thay, khi kh6ng c6 dieu tiet ella nha nuco, h5.n~ 09c quyen se quyet dinh san xuat tai r'nrc can h:t;ing ~J va ban d

74

gia PI> thu loi nhuan sieu ngach la dien tfch hinh chtr nhat t6 darn. R6 rang, thea dieu kien bien ve tinh hiau qua thi rmrc san luong nay chua hieu qua. Ly do lit tai Ql, MB > Me.

D~ tha'y tai sao, d.n nhac lai dng duong d.u th~ hien muc gia t6i da rna nguci t.ieu dung s~n sang tra cho mot don vi hang hoa cung cap them. N6i each khac, d6 la. s6tien t6i da rna ho san sang tra eho them m<$t don vi hang hoa rna kh6ng cam thay bi thiet. Thea dinh nghIa ve loi ich bien, do cung chinh la MB rna viec tieu dung hang hoa da tao ra. Vi the', duong d.u ehfnh la uU'dng lei Ich bien xa ht?i (MSB). Viity, ai~m san xuat hieu qua phai Ia QI) tai d6 MB = Me. Day cung chinh 1;\ muc san hrong se duoc san xuat ne'u thi truong nay la canh tranh hoan hao,

Vay, san xuat tai Ql dll khien xa h9i bi t6n that m9t mire lei fch rong 13 tam giac ABC. Nguoi ta con goi dien tfeh nay Ia mat triing hay t6n thiz't va ich do dtJc quyen (Hay thu ap dung cac dieu kien hieu qua Pareto d& chimg minh ri\ng U9C quyen khong hieu qua).

1.1.3. Cdc gloi phiip can thi~p cua chinh phu

D~ t~m dung duoc ph£n 1<;11 Ich rong bi mat do d9c quyen, ro rang chfnh phu din phai c6 nhung giai phap can thiep d~ buoc cac nha di)c quyen pha i hanh d9ng nhu nhung nguoi . canh trarih hoan hao, tuc hi phai tang san luong den QI' hoac

gia m gift ban xuong Pn. Sau day, chung ta di~m lai mot s6 phuong thuc can thiep cua ehinh phu,

Ban hanh ludt phcip va chinh sach. chong d{Jc quyen.

Bien phap chu yeu de: dau tranh vdi cac nguy co xuat hien hanh vi dgc quyen tren thi truong 13. su dung cac ehinh sach

chong d(lc quyen, D6 Ia cac di&u luat nha m ngan dim nhung hanh vi nhat dinh (runt cam cac hang cau ke't dE1 cling nhau nang gia), hoac han che' mi?t so cd cilu thi truong nhilt dinh, B~%n phap nay thuong du<;lc sil: dung phS bien d cac nude co tl) truong phat triE1n, nharn di&u tiet nhimg hang ldn, chiem rnot thi phan ra't Ion.

Nhieu qUDC gia con dua ra cac qui dinh cho phep cac cd quan chuc nang cua chinh phu duoc thuong xUYEm ki~m tra viec dinh gia va cung tmg san luong cua cac hang, chang han trong cac nganh phuc vu cong cQng. Khac vdi cac chinh sach chang d9c quyen xac dinh nhung di&u rna cac hang khong duoc.Iam, nhirng qui dinh nay lai n6i ro doanh nghiep d.n lam gi va dinh gia nhu the nao, Day lit each phd bien chinh phu su dung dE1 kiE1m scat nhirng hang khong thuQc sCi huu nha mtdc,

Ngoai ra, chinh phu con d& ra nhieu chinh sach khuyen khich su canh tranh quyet li~t giiia die hang, k~ ea nhirng hang IOn vdi nhau. DE1Iam duqc di&u nay, chinh phu c6 th~ tim each ha thilp cac hang do ngan can su xam nhap thi trudng, thiic dily su phat triE1n cua doanh nghiep vua va nho, da bo sl,1 ngan each giua thi truong' trong nude va thi truong Q110C teo

sCi hiiu. nhit nude dai vdi dQc quyen cling la mot giai phap thuong dU9C ap dung vOl nhirng nganh trong di~m quoc gia nhu khi dat, di~n nang ... Trong nhisu truong hop, viin con slf tranh cai IOn giita cac nha kinh tff Ia chinh phu nen Sd hiru hay chi d.n c6 qui dinh di&u Wit nhung nganh nay 18. duo

Kie'm soot gici cd dai voi cac hang h6a va dich vu do hang d<)c quyen cung cap 18. mot giai phap ph6 bien khac, Muc dich

cua no la buoc hang dQc quyen phai him san pham (1 muc g;.'i canh tranh, tuc la Po trong Hinh 2.1. ViJ mat ly thuyet, ne'u co th~ dinh gia trAn d Po thi hang dQc quyen se phai san xuat d Qf\ va giai phap cua chinh phu Ia tri~t d~. Tuy nhien, trong thuc te co mQt kho khan Ia kh6ng th€! xac dinh duqc Po. Do do, viec dinh gia trAn chi dua van nhan dinh chu quan cua cd quan dieu tiet. Neu chinh phu dinh gift trAn kh6ng chinh xac thi co th~ d§.n den tinh trang thieu hut hang hoa, nhu hien tuong khan hiem xang dliu, thjt bo eta xay ra d My trong th~p ky 70 khi chinh phu quyet dinh ki~m soat gia. trong nhUng nganh nay,

Ddnh. thue'duqr:: stt dung d~ giam bbt lqi nhuan sieu ngach do dQc quyen, gop phan phan ph6i lai cua cai trong xa hQi. Nhung nhu se thay trong chuong VI, thue la mQt cong cu gay mea ro6 niJn kinh te'. Ne'u thue lam dl1dng chi phi bien cua d{lc quyen dich chuyen len tren thi d{lc quyiJn se tie'p tuc giam san luong va tang gia. Do d6, thuc chat nguci tieu dung se phai san se mgt phan ganh nang' thu€' dffi vdi hang d{lc quyen,

Tren day Ia nhfmg giai phap 10n rna chinh phu thuong ap dung dOl vdi dQc quyen, Noi chung, kh6ng c6 mQt giai phap nao la hoan hao thea nghia n6 co th~ khac phuc het moi su phi hieu qua cua thi truong, rna kh6ng gay mea rno deli vdi nen kinh te'. Vi the, khi quyet dinh ki~m soat dQC quyen, chinh phu cAn can nhac moi khia canh lqi hai cua chinh sach d~ c6 su can thiep hop ly nhat.

1.2. Dqc quy~n tt! nhien - tru'dng hgp eua cac nganh dich V\l cong

Mi?t lu*n Cll vung chac cho viec dieu tiet dQc quyen Iii d~ ngan chan viec dinh gia cua di?c quyen tu nhi~n. Di;c quy~n

· .... ... _GlAo rRiNHJ<lNH'Tgc6NG c6NG~. TAP 1

: ..... -:-:-: .. - .. :--:-:.-:-: .... : . : ... ::. :." .... -:-: • . .-: .... '!'.:-.

tt! nb ien la tinh trang trong do cac yell t6' ham cluia trong qua trinh san xudt dii cho phep hang co the'lien tuc gidm chi phi san xuti't khi qui mo san xuttt mit rong, do do dd dan den each t6 eluic san xudt hiru qua nluit Iii chi thong qua mgt hang duy nhat.

Hinh thtrc ttl chuc san xuat nay thuong hay tha'y trong cac nganh dich vu cong nhu di~n, nude, duong slit... Ch:lng han, se het sue lang phi n€u c6 hai hang dudng s:1t cling hoat dqng tren cling mot tuyen, vi khi d6 se dn hai h~ thong dU'dng ray. Tuong tt.,t nhu the', hai cong ty cap nude vdi hai rnang ludi dU'dng 6ng khac nhau cling phuc vu cho mot dia ban dan cu la rn9t su b6 tri san xuat phi lY. Khi do, chinh phu co thti quyet dinh chi dti m9t hang cung cap cho toan b9 thi trudng,

1.2.1. 81/ phi hi~u qua cua d{ic quye'n t1/ nh.ien khi chua hj dilu tiet

Dti thay hien tuong dc)c quyen t1,1 nhien nay quan trong nhu the' nao d6i vdi cac nha dieu tie't, trudc he't hay nhac Iai hanh vi dqc quyen W nhien, nhu minh hoa trong Hinh 2.2 Theo dinh nghia, dU:dng chi phi trung binh AC cua hang dge quyen tu nhien se giarn d.ln khi qui mo san xuat md rong, do d6 dU:dng chi phi bien MC cling di xudng va luon narn du'C:'~ dudng AC. Ne'u nha d9c quyen tu nhien kh6ng bi dieu ti.1t, ho se san xuat tai Qt Ia ndi 1\.1R :;:: Me thea nguyen tiic thong thuong va d*t gia tai Pt. L9i nhuan sieu ngach rna hang nhan dtit;lc la hinh chii nhat PtEGF.

Cling gi6ng truong hop dQc quyen thudng, rmrc san IU9ng Qt nay khong hi~u qua. Muc hieu qua phai dat tai Q", ,; no P = MC hay ME :;:: MC. Nhung neu d:*+ fi:i ~ i\, ihl m<?( kh6

khan dl\it ra }a tai Q'h mire gia (Po) thap hen chi phi san xuat trung binh (ON). Nhu vay, hang khong du bu dip cac chi phi san xua't va khong th€ tan tai du~c trong thi truong. T6ng nurc 16 cua hang khi san xua't tai muc san Iuong nay se barig chenh li?ch giua chi phi trung binh va gia (NPo) nhan vci mire san hrong (Qo), We la dien tich hinh chii nh~t PI)NMA.

$

F

P21·--·-·····:~~,·,·"""~+ .... -,·····- .. ,· .. ,~~~

N

Po

Q

Hinh 2.2: D9c quyen til nhien

V~y, chinh phil lam the' nao d€ giai quyet nghich 15' nay? 1 .. 2.2. Cac chien lut!c di€'u tietd§c quyen h! nhien cua chinh phil

Djnh f?w, bdn~ chi phi trung binh, Thea each nay, hang se pha.i tinh tat ca moi chi phi san xuat cua minhIca chi phi co dinh va bie'n d6i) , r6i chia binh quan chung cho tung don

vi san ph:1m. Chi phi tren m6i don vi hie nay goi la chi phi binh. quftn dii ptuin. b6' hoan. toano Khach hang se phai tra gia dung b~ng mtrc chi phi binh quan da phan bB hoan toan nay.

Giai phap nay t6t de'n dau? V~ mat kinh te', no 1a m9t su cai tie'n dang k~ so vdi khi hang kh6ng bi digu W~'t. N6 da loai bi) du<;lc hoan toan 1I;Ji nhuan sieu ngach cua hang d9c quyen, vi the' da g6p phan tao ra mQt ke't C\1C c6ng bAng hen. D6ng thdi, khi bU9c hang dQc quyen phai giarn gia xu6ng Pz, chinh phil aa thu h~p duc;5C khoang each gifia gia va chi phi bien. Tuy nhien, do Q2 van nhi) hon QI' nen tuy giai phap nay co lam hang d9c quyen san xufi"t nhieu hen trudc day, nhung van chua dat toi muc san luong hi~u qua. Ban co th~ chi ra tBn thitt PLXH trong truong hop nay du9C khBng?

Dinh gia bdng chi phi bien cf}ng vc1i mtjt khoan thue khoan. Mgt each lam khac la d~t gUi P ;:;: Me, r6i bli dAp phan thieu hut bAng m9t khoan thue' khoan, Thue' khoan duoc hi~u nhu ID9t loai thue aanh dai tn\ vao ta't d_ moi ngt1di va kh6ng ai co th~ thay ubi hanh vi cua minh d~ giam bdt ganh nang thud phai n9P. U'u diJm cua thue' khoan Iii n6 kh6ng gay ra nhting meo mo cua thue, vi v*y no se khong tao ra them su phi hi~u qua cho n~n kinh te'. Tuy nhien, c6 m{lt va'n de nay sinh.

Thw~ khoan ra't kh6 ap dung trong thuc te'. Vi no kh6ng phan bi~t giira moi ca nhan nen thue' nay thuong bi chi trich 13. kh8ng c6ng bAng. Ne'u theo nguyen d.e 1Qi Ich, Wc 1a ai i leu dung hang hoa thl mdi phai tra thue, thi co th~ se cong b:lng hOO neu phAn tharn hut d6 duoc trang trai bling rn9t thu thue' chi danh van nguoi tieu dung san pham d9C quyen. Nhung t3.'t ca nhfmg loai thue' co phan bi~t d6i tuong nhu v*y

&t.'"

dell gay ra s1,1 phi hieu qua va t6n that nay c6 th~ Ion kh6ng kern gi su phi hi~u qua cua dQc quyen rna chinh phu dang tim each khac ph'I:1C.

Djnh gia hai phan. Dinh gia hai phan se gam mot khoan phi d€ du~e quyen Stl dung dich vu cua hang d9c quyen (m ue phi nay se bang NP (l), c9ng vdi rmrc gia b:1ng chi phi bien vdimoi don vi dich vu rna nguoi tieu dung Stl: dung. Cach lam nay thuong hay dU'<k ap dung trong cac cong ty di~n thoai. Chang' han, ne'u co 1.000 nguoi S11 dung dich V1,l di~n thoai cua hang thi mbi ngudi S11 dung truO'c he't se phai td m9t rnuc pod bang 111.000 tang khoan 16 rna hang phai chiu khi san xuat tai P = MC d~ ducc phep stl dung dich V1,l cua hang. Sau d6, tuy theo thoi gian goi di~n rna ca nhan se phai thanh toan theo muc gia bing MC. Tuy vay, mot vAn de ~t ra la ngtroi tieu dung phai tra truce mQt khoan phi dE1 duoc phep s-i't dung dich vu, Dieu nay co thE1 lam mqt so nguoi sl't dung ngAn ngai, khien muc tieu dung thuc te dat thap hon mire hieu qua.

2.NGONUNG

2.1. Khai ni~m va d~c di~m

MQt trU'dng hop phi hieu qua khac cua thi truong doi hoi co stj can thiep cua chinh phu la cac ngoai ling. Khi lumh. aqng eua m9t do'i tILr!ng (co thi Iii ca nhiin hoijc hang) c6 anh hlidng true titp den phtic lai cua m9t aoz tILrjng khac, nhuru; nhilng anh. hUdng do lai khong dltc;JC phon anh trong giti cd thi. truang thi anh. htLdng do atLr!c goi ia cdc ngoC!i itngl). Ngoai ung co th41a ngoai ung tieu cue hoac tieh cue,

,II Trong ml)t stf t.lii I-iif\u kha«, ngo1-i ung n:'n (hi(1(' gill iii anh hltling ngol;li sinh hay' ngoai lai.

Ngoai ling tieu euc La nkifng chiphi dp ddt lCn m(lt do,: tl1fjng thtl ba (nRoai nf{udi mua uri ngTtdi bdn tren th.i truimg), nhung ch: phi do lai k.hang dl/(;k pluin. tinh. trona Rid cd thi. truang, Vi du truyen th6ng ve ngoai ling tieu cue la de truong hop gay 0 nhiern moi truong. Khi mot nha may trong qua trinh hoat d(lng xa chat thai xu6ng mot chiec ho, n6 se gay tbn hai den sue khoe cho ngudi dan vung ho va giarn 1<;11 nhuan thu ducc tU hoat d(lng danh ca tren ho, nhung nha may lai khong phai (Mn bu eho nhirng t.hiet hai rna rninh gay ra, VI the khi tinh toan chi phi, ho kh6ng dua nhung t6n hai nay vao gin thanh cua san pham.

Ngoai itng tich c,!c ld nhitng lai ich. mang lai cho ben thll ba (kh6ng phai lit ngl1di mua va nguiJi ban) vit 1r;Ji ich. dO ciing kh6n& duac pluin. dnh. vao gui ban. Vi du, su tien bi? nhanh chong cua cong ngh~ thong tin kh6ng chi mang lai loi nhuan khong 16 cho cac cong ty may tinh va sv ti~n 19i cho ngudi sU: dung, rna n6 con gop phan cai tien nang suat lao Q$ng hoac tao ra nhung cuoc each mang trong moi mat aai s6ng cua nhan dan.

Ngoai ling, du tich eve hay tieu cue, deu co chung nhur- ; a*c ai~m sau:

• Chung co the' do cd hog,t a9ng san xudt ldn lieu dun/{ gay ra. M9t nna may gay 6 nhiern la ngoai ling tieu cue c· J San xuat. M9t ell nhan hut thuoc Ii lam nguy hiern den sue khoe nhirng nguoi ng6i xung quanh la ngoai ling tieu cue do tieu dung .

• Trong ngoai ung, uiec ai lit nguiJi gay ttic. hoi (hay lai ich) cho ai nhdu khi. chi mung tinh tuang doi. Trong vi du ve nha may xa chat thai d tren, ngoai ung kh6ng chi co tb~ nhin dudi g6c d9 nha miry gay thiet hai cho _.~g'" Jiin. rna tra i lai

cung e6 th~ phan tfch dudi g6e di? ngu truong cua nong dan da thu hep dia ban hoat dong cua nha may. Dieu nay se thay r6 hon khi chung ta phan tich ve dinh Iy Coase d phan sau .

• s« pluin bi~t Riita tinh. chat ticli cue ua tieu cue ella ngoai ling chi lit iuong dOl. Cung m{it hoat d9ng ngoai ling, nhu'ng n6 du~ danh gia la tat hay xau con tuy thuoc vao quan di~m cua nhirng nguoi chiu anh huong. Vi du, mot 16 nudng banh e6 thi5 tao ra ngoai ling tich cue eho hang xom, neu ngttdi ben canh c6 th~ lei dung hoi nang cua 10 eho hoat d9ng kinh doanh tay h:lp quan ao cua minh. Nlnrng n6 cung e6 tha 113. ngoai ling tieu c1fe neu nha ben kinh doanh hang dong lanh.

• Ta:t cd cae ngoai {tng diu phi hi~u qua, neu xet dlldi quan (W/m xii hi}i. Khi xuat hien ngoai irng, hoac chi phi bien hoac 1<;5i Ich bien cua tu nhan khong nhat tri v6'i chi phi bien hoac loi Ich bien xa h9i. Do d6, muc san xuat t6i uu thi trucng cung khac voi rnuc hieu qua xii h91. Di~u nay se ducc pharr tich ky khi di s,lu van tirng truirng hop ngoai ling,

2.2. Ngoai ung t ieu cue

2,2.1. Sli phi h.ieu qua eua ngoai ling tieu. cue

.. ~ . .

Hay xet ky hon vi du ve nha may gay 6 nhiern nell tren, Gia s11 nha may va m9t hop hie xa (HTX) danh ca dang su dung chung mot cai h6. Nha may dung chiec hb lam noi xa thai. Nhung viec c6 nhieu chat thai ducc xa xuong hb lai lam chst ca, gay anh huong den hoat dQng danh b:it thuy san ella HTX.

Nhung vi hoat dqng cua nha may gay ra ngoai ling tiE-u eve cho HTX danh ca nen di kern vm duong MPC flay con c6

· - ,'. . .. _A A.l·_

.:·GlAD TRlNHKlNH Te: v.uNG C(?NG .... 1'~ 1······

mfit dUdng MEC (chi phi ngoai ling bien) nira cho bie't t6ng thi~t hai rna HTX phai ganh chili khi nha may san xuit them rn9t don vi san Iuong. Mire thiet hai nay dU<;IC gin dinh tang dlln khi san xuat cua nha may md f9ng. Vi the-, dUdng MEC e6 chieu di len gi6ng nhu duong MPC (Liru :9': Duong MEC kh6ng nhat thiet hie nao cling phai song song vdi MPC).

MB,MC

MSC =; MPC + MEC

Hlnh 2.3: Ngo<:li ung tieu cVc

Hinh 2.3 rno ta hoat dr;.ng cua nha may. 'I'ruc hoanh eho biet san Iuong rna nha may san xuit ra, true tung do luong chi phi va lei Ich rna hoat dr;.ng nay tao ra, tinh b:lng tign. DU:dng MB eho biet 191 ich bien rna nha may thu duoc, ung vdi tung mire san luong. Duong MPC th~ hi~n chi phi tu nhan bien, We 1a moi khoan chi phi rna nha may thuc stj

phai chi ra d€ san xuit them mQt don vi san luong, thf du nhu chi phi nhan cong, nguyen vat lWu, may moe, thiet bj ...

Dung tren quan di€m xa hoi, dUdng chi phi bien d6i vdi xa hQi (!vIse) se g8m ('8.. hai bQ phan cau thanh: thu nhit la chi phi mua sim d:iu vao cua nha may rna gia tri cua chung duoc phan anh tren ducng MPC: thu hai 1a chi phi thiet hai rna HTX phai ganh chiu dUQc th~ hien b:1ng dUdng MEC. Vi the, MSC se b~ng MPC cong vdi MEC.

Neu nha may 1a nguoi t6i da h6a l<;1i nhuan thi ho se san xuilt h ieu qua nhit tai diJm MB ~ Me. Nhu'ng vi MC rna nha may quan tam la MPC nen ho se san xua't tai di~m B, tai d6 MB ~ MPC. Difm nay con goi la muc san hi<;lng t6i uu thi truong. Trai lai, cfing theo nguyen tic bien vg hieu qua, nhung vi quan tam de'n chi phi cua ca xii hoi nen muc san luong t6i uu thea quan di~m xa hQi phai ct~t tai A, khi MB = MSC. Nhu vay, nha may gay ngo~i ling tieu. c¥,c dii san. xuiit qua nhi€.u '<;0 vdi mac tOt uu. xli h{Ji._

Ne'u chfnh phil khong c6 bi~n phap buQc nha may d.t giam san luong thi thiet hai gay ra cho xii hQl se 1a bao nhieu? C6 th~ thay ngay t6ng t6n tha"t phuc 1<;11 rong cua xii hQi 1a tam giac ABC. Dieu nay duoc phan tfch nhu sau:

Vi 1¢ Ich rang (hay loi nhuan) rna nha may thu dU<;IC khi san xuat them mot don vi san hrong 13. khoang each doc giua du'dng MB va MPC nen t6ng 1<;11 nhuan tang them khi nha may duy tri rmrc san Iuong tir Q" de'n QI 1a tam giae ABE. Trang khi d6, HTX se bi thiet do {) nhiem nha may thai ra. Vdi m6i don vi, san Iuong do nha may san xuat, HTX se chiu thiet mot khoan bang MEC. Vi the, khi san lti<;mg tang tit Q" de'n QI thi t5ng thiet hai gay ra cho HTX se la hinh

thang abQ1 Q". \11 hinh thang nay co dien tfch dung bflng hinh thang ACBE nen sau khi bit d;\p phan kri nhuan tang them cua nha may, xii hoi vftn bi thiet tam giac ABC. N@u xfi

"h9i co th~ buoc nha may d.t giarn san lueng tit Ql xuong QI' thi se tie't ki~m dude khoan t6n thfit phuc loi xii h91 (PLXH) noi trim.

Cung tu phan tich tren e6 th~ thay dong, mire san lucng hieu qua xa h9i khong co nghia Hi mot muc san luong kh6ng gay 0 nhiern, bdi Ie yeu cftu nhu v~y cling a6ng nghia vdi viec cha-m dut san xuat, Cai rna xii hoi yeu cftu la phai tim ra mgt mire () nhiem chip nhan ducc, theo nghia Ioi ich cua san xuat mang l~i phai du bit d!lp nhirng chi phi rna xii h{h phai ganh chiu khi tie'n hanh san xuat, trong do tfnh de'n ca chi phi do 6 nhiem,

2.2.2. Gidi phsip khdc phlfc ngog,i ling tieu c¥e

a. Cdc gidi pluip tu nhan. dOi vdi ngoai ung

Tu nhan cling co thJ tu hanh dQng d~ kh.1c phuc tac d(mg cua ngoai ling tieu cue, Giai phap di~n hinh nhat la trao quyen sd hfiu tai san cho m9t trong cac ben tham gia thi truong. Digu d6 xuat phat ttl dinh If nJi tie'ng Coase do nha kinh te' hoc nguoi My Ronald Coase de xuat,

Quy dinh quye'n sit hiiu tiii san. Coase cho ding su xuat hien ngoai ling bit nguon til viec thieu mfrt qui dinh ro rang vg quyen sd hiru d6i voi cac ngu6n luc duoc cac ben stt dung chung. Dinh 'lj Coase phat bi~u rang, nell chi phi dam phan. lit khong acin{? ke' tni eo the' alia ra alt£jc 1niJt gidi phap hi¢u qua d6i vdi ngolJi r:tng bdng each trao quyen. sd hi1u doi vdi ciu: nguon luc duoc sit dung cluing eho mot ben ruio do .

.... $~' ..

Kit qua nay kh6ng ph¥- thuoc uao L'i~c ben nao trong .<it5' cdc ben lien quan din ngoai ling duoc trao quyin sCi hi1u. D~ thay ro dinh ly nay hoat d9ng nhu the' nao, hay quay lai v6i vi du vg nha may va HTX danh ca noi tren,

Thea Coase, cai h6 In nguon luc chung cua nha may va HTX danh ca. Vi viec sll: dung cai h6 nay khong gay them chi phi eho ben nao nen ca hai ben ci~u co giing tan dung toi da cai h6 vi loi ich rieng cua minh. Chinh di~u d6 aa d§.n de'n tinh trang sl't. dung qua mire nguon luc nay. Ne'u cai h6 d6 thuoc quyen sd hiru cua mot trong hai ben thi lijlp tuc hien tuong ngoai ung se bien mat thong qua qua trinh dam phan giua hai ben.

TruDe t.ien, gia sO: quyen sd hiru cai h6 dude trao eho nha may Nha may se s5.n sang khong san xuat them hang hoa neu HTX danh ca dgn bu cho ho mot luong tign khong thap hon loi ieh rong rna ho nhan duoc tU viec tie'p tuc san xuat, tUc Ia MB . MPC. Con HTX sKn sang d~n bu neu s6 tign rna HTX phai b6 ra dgn bu khong Ion hen muc thiet hai rna ho phai ganh chiu ttt viec san xuat cua nha may (hay MEe). Nhu vay, giao dich den bu giiin hat ben se thuc hien duoc tai cac don V! san luong j nao d6 thoa man digu ki~n:

MEG tal [> M((c den bu ?: MB - MPG t<ili j

(2.1)

Nhin tren Hinh 2.3 c6 th€ thay, bllt dau ttt muc san luong Ql, dieu kien nay duoc thoa man voi tat ca cac muc san luong j na m trong khoang tu Ql de'n Qo. Do d6, nha may siln sang d_t giarn san luong trong khoang Q1Q,I' Qua trinh dam phan dgn bu giua hai ben se dung Iai dung tai muc san hrong Q" va d6 cling chinh la muc san Iucng toi uu xa h9i.

Bay gid. 1<,1i gia sit cui h6 t huoc quyen sd hiru cua HTX

.... ... .

····8-7·····

danh ca. Den day, nguoi phai dgn bu hi nha may va ben dUge dgn bu la HTX danh ca. Nha may se sAn sang den bu eho HTX d€ HTX cho phsp ho duoc xa thai xu6ng h6, chung nEW muc den bu ay kh6ng IOn hon 191 ich rang do san xuat (MB - MPC). Can HTX sAn sang chap nhan den bu neu muc den bu kh6ng nho hOO thiet hai rna ho phai chiu tu hoat di?ng san xuat cua nha may (MEC). Va ke't qua cua su dam phan IAn nay cling se di~n ra tuong t1,1 nhu khi cai h6 thuoc sd hiru cua nha may, nhung bit d~ng thuc (2.1) se dao nguoc chieu nhu sau:

(2.2)

S&t dAu tu muc san IU9ng cua nha may bilng 0, HTX se cho phep nha may X8. thai cho den muc thai tuong duong voi san luong Qo thi dung lai, vi vuot qua d6, bat d~ng thuc (2.2) se kh6ng con duoc thoa man nira. Va qua trinh dam phan giua hai ben ding keo dai til 0 dgn Qn, Hie 1a mile san Iurmg t6i uu xa hQi.

Til su phan tich nay, c6 th€ rut ra mot so' nhan xet nhr:

sau:

• Thlt nluit; neu bien phap nay thanh cong thi ngoai ling co thJ giai quyet dugc thong qua mot su dam phan t.u nhar. Cal rna chmh phu phai lam d day chi la quyet dinh trao quyen sd hiru cac nguon Iuc chung cho mot hen nhat dinh. M~c du ket qua kh6ng phu thuoc vao viec hen nao OU9C nhan quyen sd hiru, nhung y nghia phan phoi cua quyet dinh trao quyen sd hiru lai rit khac nhau. Ben nao dli1;:1r chinh phu cho sd hiru thi lqi ich cua ben d6 se tang tuern qua qua trinh den bu .

. ··88···

• Thit hai, dinh ly Coase chi co th~ thuc hien dl1c;1C ne'u chi phi dam phan kh6ng dang k~. Con nhimg trucng hop nhu 6 nhiem kh6ng khi thi tac dQng ngoai ling cua no lien quan de'n hang trieu nguoi, k~ ca ben gay 6 nhiem va ben chiu 6 nhiern. Khi d6, se kh6ng thuc te' neu hy vong rang ho c6 th~ ng6i lai vci nhau d€ dam phan .

• Tlui ba, dinh ly nay cung ngarn dinh la chu sd hiru ngu6n luc c6 th~ xac dinh dtic;lc nguyen nhan gay thiet hai cho t.ai san cua ho va c6 th~ ngan chan di~u d6 b:ing lu*t pha p. Val vi du vg 6 nhiern kh6ng khf n6i tren, ngay ca khi e6 th~ trao quyen sd hiru kh6ng khi sach cho ai d6 (1) thi chu sd huu cilng kh6ng th€ biet du~ ai trong s6 hang van nha may dang hoat dQng phai chiu trach nhiem ve vi~c gay 6 nhi~m kh6ng khf va neu c6 thi vdi muc dQ nhu the nao.

Vi vay, dinh ly Coase chi phu hop vdi nhimg ngoai ung nho, cohen quan den mQt s6 it d6i tuong va nguyen nhan gay ra ngoai ung c6 th~ xac dinh d~ dang.

Sap nh.dp: MQt each d~ giai quyet van de lit "nQi hoa" ngoa i ling b:ing each sap nhap cac ben c6 hen quan lai vdi nhau. Trong vi du tren, neu nha may va HTX lien ket lai vdi nhau trong mot corig ty chung thi lc;1i nhuan cua lien doanh nay se cao hdn t6'ng muc lc;li nhuan don Ie cua tung ben khi ho chua lien keto Khi d6, lien doanh se phai can nhiie lc;li ieh cua d hai heat d9ng va dung lai d roue san luong to! uu xa h9i, vi d6 cung lit di~m rna 1<;11 nhuan cua lien doanh 1ft IOn nhat. That vay, khi giam san luong cua nha may tU QI xuong Qlh tuy 191 nhuan cua chi nhanh san xuat cang nghiep giam, nhung IQi nhuan cua chi nhanh danh en lai bing nhanh hon (each l*p luan h100g tu nhu su danh d6i giua tam giac ABE lay hinh thang abQIQ" d phan tren). Do do, t6ng loi nhuan

cua lien doanh se tang. Ve mQt mat nao d6, sap nhap cling chinh Ia mgt hinh thuc ap dung dinh ly Coase, vi the- n6 cling chiu nhii'ng han che' nhu giai phap trao quyen sd hiru t.ai san.

Dung du luq,n xli h{ji. Tuy vay, khong phai hie nao viec sap nhap cling co th~ di&n ra suon se, nhat la khi ngoai uug co anh hucng de'n rat dong deli tuong (nhu cgng d6ng dan cu cluing han) , chu khong chi la mgt HTX nhu tren, Khi d6, nguoi ta c6 th~ s11 dung du luan hoac t~p tuc, Ie thoi xii hQi him mot c6ng cu d~ buoc eli nhan phai luu tam de'n ngoai <tng rna minh gay ra. Vi du, tre em duoc giao due la khong gay mat v~ sinh noi c6ng cqng, kh6ng ch*t cay be canh, Vdi cac doanh nghiep san xua't gay 6 nhiern, cac td' chuc bao v~ moi trtidng co th€; dung sue ep du luan dJ buoc cac doanh nghiep nay phai chu trong de"n viec sU: dung cong nghe "sach" nhu b~ng each van dgng ngtidi tieu dung tay chay san pham gay a nhi&m. Ngay nay, bi~n phap nay da to ra kha hiru hieu, gop phan Cal thien moi truong sinh thai.

b. Cdc gidi pluip eua chink phil

Trang nhirng truong hop rna giai phap tu nhan khong au hieu luc d~ tao ra m9t ke-t cue dat hieu qua, chinh phu se phai can thl~p vao b~ng nhidu each.

Drinh thue: Nguyen nhan khien nha may san xuat kh6ng hi~u qua Iii do gi8. ca cac diiu vao rna nha may phai tra d.-- san xuat da kh6ng phan anh dung chi phi xa hoi bien. Vi the', mgt giai phap rit t1,1 nhien duoc nha kinh t.e hoc nguoi Anh A. C. Pigou de nghi la danh thue 6 nhiern 06i vdi nha may nay. Thue' Pigou til loai thueddnh. vilo m6i dan. vj san pluim ddu ra eua hiing gay a nhiim, sao cho no dung bdng ch.i phi ngoai ling bien tai 'nile san tuqng tOl uu xii hoi.

'00··········

Hinh 2.4 th€ hien lai cac dUdng chi phi va lQ1 Ich trong Hinh 2.3. Trong hinh nay, MEC tai rnuc san luong teli uu xa h9i chfnh la doan aQn, hay cling chfnh la dean AE. Khi chiu thue' nay, QUdng MPC cua nha may se dich chuyen song song len tren thanh dUdng MPC + t. Khi d6, d~ teli da hoa kri nhua n, nha may se d~t MB = MPC + t, We la san xufi't dung tai di4m Qo nhu xa h9i mong muon, Khi do, chinh phu se thu duoc mQt doanh thu thue' bllng thue t nhan I,roi san ludng Qo. hay dien tfch to darn trong Hinh 2.4. Chinh phil. se sli dung thue' nay dti boi thurmg eho HTX Ganh ca.

Tuy nhien, cfmg c6 nhirng kh6 khan nhat dinh trong vi~c danh thue Pigou. Thu: nhat, Gti co dUQc mi?t ke't C\1C hi~u qua doi hoi phai xac dinh chinh- xac thue suat, Nhung di~u nay khong phai d€! dang. Tuy v~y, nguoi ta co thii sU: dung nhtrng each danh thue gian tie'p vao nhirng hang hoa b6 sung di kern voi hoat d9ng gay 0 nhiem,

MB. MC

MSC = MPC + MEC

Hinh 2.4: Danh thue doi voi nqoai U'ng tieu eve

~=-~ ... ~ .. ~~==~~~~~~~====~~====~

·T,uo09·f)Qi:hQ¢:Ki~h-~~4Pc.d$l .

-,-i.· •• 'GIAO-TRiNH:,:KlNHT€CONGc6NG,.~TAPI '.

................ ". . -: .

Vi du: Neu cac phuong ti~n giao thong xa khf thai lam a nhiem moi tntdng thi thue Pigou gt;Ji y r:lng, cftn danh thue vao chu phuong ti~n theo dQ dai Quang dUdng rna ho da di va muc etC) gay 0 nhiem cua phuong tien giao thong. Ca hai di&u nay d~u rat kho thuc hien trong thuc teo NhU'ng c6 the' du kien hop ly rang, Quang dUCIng eli cang dui va phuong tien giao thong cang cu ky thi muc dC) tieu thu xang d:iu cang nhieu. Vi the, c6 th~ danh thue vao xang d:lu, coi d6la mqt thuoc do gian tiep cho muc dQ gay 6 nhiern. Cach lam nay tuy c6 the' chua thuc st;! tao ra roue san luong hieu qua xii hoi, nhung chlie chan da la mQt su cai tien dang ke' tit tinh trang ban chlu.

Trr; cap. Trong dieu kien 56 hrong ngudi gay 6 nhiem 1ft eel dinh thi c6 the' dat dUt;Je rmrc san 111Qng hieu qua b:lng each tra cho nguoi gay 0 nhiern d~ ho giarn bat rmrc dQ gay 6 nhiern rnoi trUdng. Tuy mdi dftu each lam Day co ve ky quae, nhung no hoat d{mg tuong tu nhu viee danh thue,

Giasu chfnh phu tuyen bo', vdi mai don vi san luong rna nha may ngung san xuat thi chinh phil se trt;J ca'p cho ho m9t khoan b:lng AE. Khi d6, nha may se phan irng nhu the nao? Duong nhien nha may se can nh~e giira 1<;11 feb bien rang rna minh nhan dUQc khi san xuat them mot don vi san lurrng vdi muc tro cap duoc nhan neu kh6ng san xua't don vi do. Nell muc tro cap Wn hen thi nha may nen ngirng san xuat de nhan trQ cap va ngUQC lai, Luu y rAng, 1Qi ich bien rong cus, nha may chinh la khoang each giua hai duong ME va MPC.

Ttl Hinh 2.5 c6 tht; thay ro rang, vdi tit ca cac don V! SaD 111Qng tU QI den Q,,, nha may d&u co mire Ioi ich bien nJll~ thap hdn rnuc tro cap nen khi co tro cap, nha may se k:'i::.;i5 san xuat nhfrng don vi san IUQng nay r.un.

MS, MC

MSC = MPC + MEC

o

a

Hlnh 2.5: Tr~ cap doi vbi ngo~i Lrng tieu eve

'I'rai Iai, vdi nhimg don vi san luong tu Qo trd xuo'ng thi l~i Ich bien rong lai Ion hon nen chinh sach trl1 ca'p khong con hAp d~n dO'i vdi nha may mra. Ke't qua, nha may se dung san xua't tai QI'. Tuy hai giai phap nay mang llili ke't cue gi6ng nhau, nhung y nghla phan phoi ella ehung lai hoan to an trai ngudc nhau. Trang truong hop danh thue, nha may la ngtidi phai tra Win. Nguoc lai, trong trudng' hop trc;J cAp, ho lai 1a ngtidi dU'c;Jc nhan, Dien tfch phan to d~m trong Hinh 2.5 la toan bQ s6ti€n tro cAp ho auqc nhan,

VI the', giai phap nay co ve di nguoc lai vCri. quan di~m chung eua xa hQi ~a ngtidi gay tac hai cho xii hQi phai hi trung phat (b&i thuong) chu khong phai dtiqc thtidng (trQ cAp). Hen nira, di€u nay co th~ se khuyen khich nhiing nha may khac cling de'n hoat d9ng ben bd h6 d~ duoc nhan trc;J

dip. Do d6, giai phap nay chi huu hieu khi no duoc ke't hop vdi cac bien phap khac nharn ngan chan nguy co xuat hien nhtrng nguoi gay 0 nhiem mdi, eu6i cling, d~ c6 hen tro dip. chinh phu se buoc phai tang thue' d dau d6 trong nen kinh te'. Khi do, thue co th~ gay ra tinh phi hieu qua d nhirng noi khac trong nen kinh te'va kh6ng ro nhung su phi hi~u qua do thue gay ra do co nh6 hon su phi hieu qua cua ban than ngoai ling nay hay kh6ng. Tuy nhien, giai phap nay van dang du<?c ap dung trong m9t s6 trucng hop thuc ti&n. Chudng trinh dinh canh dinh cu d~ han che' nan pha nrng la mot vi du,

Rinh thsinh. thi tntling vi 6 nhi6m. Nhu eta neu d tren, su phi hieu qua gin vdi ngoai ling tieu cue 1:\ do thieu m9t thi truong ve nhung nguon lue duqc slt dung chung nhu h6 nude, kh6ng khi sach ... Dieu nay da g\li ra mot each khic rhvc ngoai ling nfia cua chinh phu - ban gifty phep gay 6 nhiem, hay con goi Ia giay phep xa thai. Thea ke hoach nay, chinh phu se ban gifty phep cho phep cac nha san xuat duqc xa m9t luong phe thai Zrl (tuong duong voi lucng phe thai khi san xuat tai Qo). Cac hang se tien hanh dAu gia d~ mua nhfing giily phep nay va hang nao tra gia cao nhat se duoc nhan, Mitc gia cua nhung gia'y phep nay se 18. muc gia can bang thi truong, sao cho Iuong 6 nhiem se dung bang rnuc rna chinh phu mong muon. Muc gia can bang d6i vdi cac gia'y phep xa thai auqc goi 18. phi xa thai.

Phuong phap sa dung phi xa thai duec minh hoa trong Hinh 2.6. True hoanh Ia 56' luong gia'y phep xa thai duoc chinh phu cap, con true tung 13. gia cua cac giay phep d6. Chinh phu se tuyen b6 ban dau gia Z* giay phep xa thai. Cung ve giay phep xii thai la duong thftng dUng tai Z*, ham if

so giay phep ducc cip la c6 dinh. Duong d.u ve giiy phep nay 1:\ ~lidng dele xuong. Mire gift din bang eho mbi don vi 6 nhi~m dat tai P".

P*

Phi xa thai ($)

o

Z*

se giay phap

Hlnh 2.6: Thiet I~p th! tnlong ve giay phep xii thai

Nhirng hang nao kh6ng slln sang tra muc gia P* cho mai don vi 6 nhiem gay ra se phai giam san luong hoac lua chon mot c6ng ngh~ san xuflt "sach" han.

Tuong tu, neu chfnh phu thay bien phap da'u gia gia'y phep xa thai b~ng viec cap kh6ng gia'y phep xa thai cho cac hang, rai cho phep cac hang duqc trao d6i, mua ban cac giay phep nay vdi nhau thi ket qua tao ra cung hoan toan nhu nhau. Dtidng cung v~ giay phep vAn thang' dung tai Z* va gia van can bang d P*. KiSt qua tao ra kh6ng thay d6i vi vdi nlnrng hang c6 bien phap nao giam 6 nhiern re ti~n hem se hi !TiS. giay phep xa thai nay thap hon P*, do d6 ho san sang ban lai cho nhirng hang d.n giay phep nay hon, Tuy nhien, y nghia ph an phdi trong hai truong hop nay Iai rat khac nhau. Voi co che dau gia , chinh phil se thu duoc ti&n. Con v6'i co cit.'.;·

GIAo TRiNHKlNHY@'¢t)NG cQNG~TAPl .

:- :-:-." " : < ".. .-:-:-:-:-: .. :-: : :.-:_." :- :- .

cho phep chuyen nhucng cac gia'y phep da duoo cap thi so hen chuyen nhuong se thuoc ve nhung hang nao may mAn duoc chinh phu cap cho giay phep,

N6i t6m lai, bien phap danh thue hay phi xa thai deu tao ra ke't C\lC hl~U qua nhu nhau, vdi dieu kien phai xac dinh chinh xac tit ct£u ai In nguoi gay () nhiem va gay 6 nhiern vdi mac d9 bao nhieu. Theo mQt 56 nha kinh te, bi~n phap phi xu thai c6 mot 861qi the' hon bien phap danh thue, Tlut nluit. bien phap danh thue doi hoi phai xac dinh chinh xac thue su6t. Di~u nay doi hoi nha hoach dinh chinh sach phai biet kha ro ve cac duong chi phi bien va lc;ti Ich bien trong Hinh 2.3. Nhung nhu da neu, dieu nay vap phai nhieu kh6 khan. Neu viec thieu thong tin buoc cac nha chfnh sach phai Iua chon mQt tieu chuan 0 nhi,§m nao d6 m9t each chu quan thi h~ th6ng giily phep xa thai c6 nhieu kha nang thanh c6ng hon, ThzZ hai, neu cac hang deu co di?ng cd t6i da hoa 10i nhuan thi trong co che giify phep, ho se phai tim ra nhung cong nghe re nhilt d~ dat tieu chuan do chinh phu M ra. Th.u ba, neu co lam phat thi h~ th6ng thue doi hoi phai dieu chinh lien tuc d~ dam baa muc thue phan anh dung gia tr! thuc cuchi phi ngoai img bien. Con trong cd che giay phep xa thai, rmtc phi xii thai se tu d{)ng dieu chinh thea lam phat vi no do 81,i can b:lng cung cau ve gifty phep tren thi truong tao ra. Ta't nhien, mQt nguy co deli v&i h~ thelng giay phep la nhirng hang 100 co th~ coi day la m9t cong C1,l dg chan dung moi co h91 xam nhap thi trucng cua cac hang mdi, bang each bo ti~n ra mua het cac giJ1y phep xii thai Nifu nhu vay, tinh chat canh tranh tren thi truong se bi de doa.

Kilm soat true tiep bdng mrlC chuiin thai. Theo each nay, moi hang gay 0 nhiern se bi YEU "ii,' chi ducc gay 0

nhiern (j m(Jt muc rihat r11nh, g9i la muc cnuan thai, neu kh6ng se bi buoc d6ng etta. Trang vi du 6 Hinh 2.3, nha may den gian bi chfnh phil ra l~nh chi dU9C gay 6 nhiern tuong duong vdi muc san luong Q". Cach lam nay thudng kh6ng co hieu qua khi co nhieu hang cung gay <3 nhiem, nhung moi hang co kha nang gia m 6 nhiem voi cac chi phi khac nhau.

Hinh 2.7 rna ta hai hang X va Y cung xii khi thai gay 6 nniem moi truong. True hoanh th~ hi~n muc khi thai rna cac hang san xuat se thai vao moi trudng, Duong MB la loi Ich bien cua m8i hang khi gay 6 nhiem. (Vi gay 6 nhi~ffi cling dong nghia vdi viec tien hanh san xuat nen no cling mang Iai 19i ich nhat dinh), Dong thoi, no cling cho biet luong ti~n tai da rna m8i hang slin sang chi ra d& duoc gay 6 nhiem. R6 rang, neu duoc phep gay 6 nhiem tu do thi m6i hang se xa thai d muc t6i da, khi MSB = 0, Wc la hang X se thai it muc Qx tan va hang Y 6 muc Qy tan ffi9t narn. Tuy nhien, viec xa chat thai nay gay 6 nhiem cho moi truong va chi phi cua viec gay 6 nhi~m d6 la P* dang/tan. (D€ don gian, gill s1'1 chi phi bien nay khong thay d6i thea san luong, tuc la MC Irlm ngang).

R6 rang, muc xa thai toi uu cua hiing X la Qx * tan, cua hang Y 13. Qy* tffn m9t nam, Day cling chfnh la mttc xa thai rna mai hang se thuc hien neu sli dung hl% thong phi xa thai vdi muc phi P* dong/tin.

Luu y ring Qx* > Qy* vi 19i ich bien cua vi~c xa thai d6i vdi moi don vi san xuat cua hang X d€!u IOn hon 1<# ich bien cua don vi san xufft tuong ung cua hang Y. LQi Ich bien cua vi~c xa thai c6 th~ khac nhau giua cac hang va 'giua cac vung la do su khac nhau trong chi phi pam mire gay 6 nhiem hoac trong gia d~u ra duoc cac hang san xUllt bang cac diiu vao gay a nhiern.

MS, Me ($)

MSBx

MB, Me ($)

o

Qy* Z"

LlJ'ong ph€! thai

Hlnh 2.7: Ki~m seat ngo~i ling tillu ct!c bang qui d!nh chuAn thai

Neu chinh phu ap d~t ffi9t muc chuan thai, chi cho ph~.:' cac hang duoc xa thai "tu do" den mire Z*, hang nao xa nhieu hen muc d6 se hi d6ng cira. Nhu vay, hang X SEl phai giam rmrc xa thai ttl Qx' xu6ng Z*, con hang Y Iai aU9c "tang" mire xa thai tit Qy. len de'n Z*.

Mile chuan thai naykhong hieu qua vi n6 da khien hang X giam muc gay 6 nhi@m (cling d6ng nghIa vdi viec giam san xuat) xu6ng du& rmrc hieu qua. Tai Z"', )'!:C . <: MS.Bx nen gay

ra tan tha't phuc 19i la tam giac ABC. Neu ap dung phi xu thai ij muc P* thi hang se chon xa thai ij di~m C va su phi hieu qua se bien mit. Tuong tu, hiing Y Sf! xa thai nhieu hon muc hieu qua vi t ai Z*, MCy > MSB,.. T6n thAt phuc 19i ve phia hang Y 13. tam giac FGH. Tam giue nay se kh6ng con neu thay h~ th6ng chuan thai bang phi xa thai P*Jtfin.

Tom lai, su xuat hi$n ella ngoai (tng thuong doi hoi phai c6 nhirng each can thiep khac nhau cua ehinh phu dt; dat hieu qua. Tuy v~y, thuc hien cac chinh sach can thiep trong thuc te' kh6ng phai van de den. gian. Khong c6 m9t ehinh sach nEW 18. hoan hao, nhung cac gi3.i phap nhu danh thug hay thi9"t l~p thi tntdng v~ 6 nhi~m thu'dng duQc cho 13. hieu qua hon cac gi8.1 phap mang Huh menh lenh true tiep,

2.3. Ngo~i (tng tich c\fc

M*e du bai nay phan tfch ehu yeu ve ngoai ung tieu eve, dit;n hinh nhat 13. hien tuong gay a nhiern mfri truong, nhu:ng cimg phai thAy r&ng nhieu khi anh huong Ian toa ella mot heat di?ng lai c6 lqi chit khong phai gay thiet hai cho nguoi. khac, Chang han, bern chung phong b~nh thuong duoc coi 13. t.ao ra ngoai ling tich elje, vi ngoai vi{!e nhilng ngu'di duoc true tiep tiem chung se giarn duqe nguy co b~ nhiem b~nh, ca. nhung nguoi kh6ng duqc tiem chung cung cltiqc lqi vi khri nang lay Ian sang ho se giam di neu s6 ngtidi nhi~m b~nh giarn. Do do, Ioi Ich cua viec tiem chung da "vuot ra ngoai' nhimg d6i tuong duoc trt,fc ti€p tiern chung, TrUDe khi chuyen sang va'n de khac, ehung ta hay 1I16t qua ttUClng hop ngoai ling tich eve nay.

Hinh 2.8 minh hoa vi sao neu vi~ tiern chung phong

... ·················:·:f~:QQt.h~.K~~Qj~. <idn........ ... .... ... ..<$$

b~nh d:u~c "ban" tren thi trucng canh tranh thi kift qua rna thi trudng tao ra khong hi~u qua.

MB, Me

MSB = MPC + MEB

M N

Q

Hlnh 2.8: Ngo~iLmg tich eve

Can bang thi truong canh tranh di~n ra tai D, vdi Ql truong hop tiem chung duoc thuc hien trong m9t narn vi tai db dUdng loi ich tu nhan bien (MPB) dBi vdi cac cd sa y te' bang chi phi bien (MC). Tuy nhien, nhu da noi a tren, hoat d9ng hem chung mang lai 10 ich ngoai ung bien cho ca nhirng doi tuong khong duoc tiem chung (MEB) va 10 ich nay khong duoc cac cd sa y tif tinh de'n. Neu xet tren giae e19 xii h9i thi 10 Ich bien xa hi?i (MSB) phai la MPB + MER. Nhu vay, rnuc tiem chung toi uu xii hi?i Ia Qu d:;tt tai di~m V khi MSB = MC, chit kh6ng phai Qj.

Tom lai, khi x.udt hi~n ngoai it.ng tich. qic thi th.i tntdng

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful