AG········'E'IND·A·· LEG···:··IS·····1 A!

TII"'A:" D"'E' LA:"'S":' M' UJERES"':

,- -', I -~'-I .••.........• LIilv.;· "_.' -._ ". - >' - .•..• -"

'.,'1.:"""'1 pre.si.ilimt~· HI~:t.,{J C/H:hY!.·z JW _\'6!u h~l.dlgnihc(J-do- 1:1. ia .... 1JJ r.[li!:'I"t·s ,\:,iIW qw:::: luI. ~JJJ(!'ndl(lo· la JJet--e:,'i-idad de errtuiicur errJ'uu:Jr1"\'JJ'W pil.nl construtr H.!'J'il JUI6'V{/; _\·.(;;.de,d~,rtl. y nos fJCJ' f!'11.Hrii(l.d{) ·(1' (J'nmlw' i:J1U:! lad~, y /:'oeiCI. !!iofN:mi.i:!Jtr debe lJ,(:;·ce.WI.IWl.mcrnt,~· ser li!rmim~sJ(r. £''f,'pm' ~HI.J q[('~' ,hr;~' m1!f~J"e_\' JW .qlff:.·FClJUJ.\: .w:Ji~;o wm {'yJl}.n'.l:.:·(J·n de gi:Jrem eJ'J J.(,r fJ r[o(,'v(J a.\·.(rmbhrr.l nm:Am~If" sin» um,r iJs(Jmble.(J }\"~u:wn(d q,I'Je vigUe-: ypracirqm:: el (-mlo-q,I'l(!;' de gi-l1.t:r:o en fa pHxiwL,-(-'I:(JI1. /-:::gr5fa!.iva pW·.(J g~Jrw~tizm" ia irl'ie-:-.gnckui d(-'; las ieves i'::'m{i:I~{u:h~\' ,de ese drgcl./.'l.o i~:gl.\'fc~!.jvo pW',(J ~:(:m~~'rnJi1' hr ~,-.rrd;!J·,d'(_T;!J· igrf.f.rhlml. •. (f.:..U1.~·.ji'U F~·.w~(".t" - ..4{.-\!tiirtl(t .L!i!!ft,f..'fJtr:il~ltr. .6ft! In.~ j.~fl\fj£.p.1f!!,~)

------

M·WERES EN .Il.UCHA

OPINIO'N

IllS, IN I IN A S"",,

,~~ El FUTURO DE

IN UESIRAS NlllUIER.ES"

Entrevista a ~ LUDYT'RAMIIREl,

ANIGEIlA DAVIIIS

IUN C}OMIPROMIS,O D:E:CLASE

-

L::!IS p!!i:;a&.L~ clcccsones naceonales 'rJ:!!l."hlment~lri<l::;; se dO:~21~TOI!::U"Ofli e11i1ll8~r uiI::!IS en UJ)::!I rl."Oflln£i8 I1:J1I~;is q lie sufre el c8r;.i:tui i srue ~. nivel :int~Tn:li!:'i["l[~t~I,. H(~)' el im~1Cni8!i:;m(}. como C!1J otn$; ~)ca~mne~, buscu :if.:!cl2Ihzarl." 1,0:;' dec~o.!'; d::- su crisis (nl:".;:;~urgflJ~d.olo:,<; sehre ~8 clase tl1'lb.i~j~l,d(}n!i. :iiDo.rc los pueblos dd mLindo y en !;'~£M."I:b i sobse las nmj eres, i::::s deeir, pilr:1 sal lr LD :lnas pl."{mt'D THJIS~hie' de ,i" CJ1l~,i::; dchcloli y IlC()S~erg2lL" 1M m"1IP8C'tOS de la ~mi;, '7:;.trllf[ rurel, el ilml~cnat~smll e~~a (];bh,g~JA1()t rOT ~u ibgj,::a 2IC'l~'m',i11,d(}rn tl mt~'I1::>I,fleii~ ~II.I!~ 8gre:;:I0I1.e::;, paru Doml'-lll,~!ali' uuevas bases de n.'"ot: u arsos r~loIitL'lr:J;~e~, mane de olm.L b!!!I."JI,1;;J; se ~!IT.!lt::!! de Ill<lJ~tO:I1CF U!1J mvel dr.:acumulaciea de c.2IJ)!~-I,i,o:s '--[1'P~ i 1110 _. "~m importer las dl."lJ.1l1,il.tDcas COIl:ieCUi:"IlCD!!iS soc lales qLle eHn !!iCafJE'O: .

Desde 2008 el i:r:npr.:-ri,ali::>lllO norteamericane htli cl!e'~rleg:J;d,o 'lIInloli con~[anfel,1:.;i,\'8 en d connaente :l8~in08111iL~c:riC2iIJ11) y C'aribdio ~~IJ~i frenar el m[}Htlli~'nt(} ropll lar que lra dildo, ~D.iro:~ cuntundentes dll.lll:JIl~t~, LtL lll!ima d~r-!'I.d!!i cm~tl.",[I, el ncol lbesallsmo, cnntra las pretcnsinnes del imperialismo ii,Il'li::-IIZ::!!(h:..~ cn ~~r~)~Ulc:>'l:tLS recolonizadorss conro el "X.LeA. Eil:eiIiI1Io';mliot"TIIto lfc'Or'u18~ que' 0:1.1 algllllw!'i 1JiI:i:i{."S S''!" co.n:;.titlly;l) en g.obkfl~O~ qur.:mimn'::liI,l ea la construceion de- espacios il1~eg:ra&oirl':!'l enrno d ALHA-1CP., sufrio un duso I,"(! ...... ~~ eon d G~)~~1(!' de I~:<;turk~ a] ~J~b:iell"l,lO .m!:'1l10c:riJ~:iIj;(} de .r. ~Ol1dLlmfj en i umn del 211],0 pasadu,

,Es~e' Golpe Jr.:- bsttl.£io: el tIltllqm~ 'Par rrll.~.e' cld estad .. ) ~eH·()I."L<;ta oulombeano til territoreo t."CU!trliOr~tIlI10 Junto al l~r.:-!>milto de 8.i~!.!:lIn!.lS ccmandantes Jd seereteriado (~::- .ia:;, .I~ .. \,RC -~~P:, iJJ. c e-~W~lt: ivn de la senadcrs picdud C6:nJohll!: la [~'i1tti,~'EiCE6-:n de la tV Ei~(}1;;1 [desplicguc mll'\-i3iU 'Y a e~:.'ti C:-.i~J"l!it~gic{) oun C8~"MI,ddud. mlc.ie~uJ; la OC:Uf'3:C i 6~ rrti i i'I~1T ::!I H:JJuti (20 rui i snldados); el acuerdu de .i a s ~U!'i~'S ~\'l~ht:JJDL'"S i."1l Cotm!l!ilYia, ~ 7 bloli~E~ en iPt'! Iller '1;~rrrii"i~llo}: las H;:.t!:!T!I:JJS eleeterales ell Chile Y .P8m'<IIni:i.~ la [l!"~scI1.cL, de Ul1J1, li!(}til ~11 CGSta .r.Ht: ~I, (4,6 buques de :l;l:u.en·il de L9J Am1adu Ilk lns E:iI&I.d(1<~;:; III nidll:i, 2u(t! !hdir-6pti:"I-';)~ Y uvioues d~ DomiJa~e, 'Y f .. UOU 1~'J.:1'ri~I'-!.".~}; Y d p'roc .. esn de (j.nlpl!: de E::>tiJ.da- d~'~~~TIJ)Uad() .c>DITI:ri1 el gt)b.iot'TUH) ccnatoriano, ~OI1 las acetones mas n,;'!~''!.'8ntl:::-,!'l de !:I! contraofenssva imperiU!I,L~~8 0:11 la regL!:in. Se ir!l;t:l! :!;~11 dudu de 1111.1 d::-"<;[l'i'ie~lIc de tuerzas 1l'",r'3 contener el 8VHllC~ de !9J rcvoluc i,un en el COI1~·il,r.:-I1~C, pBm eercur los proresus clio: Vem,{!7JU1dll, H;[i~n ·iu. Ecuadnr; (liIb.1. '.f N:ic8r'rl_~~L;1 :flll~dami:"11~8~!Iit::-:I~~e ..

,Em. este I11f1E 0 internac i,01l1:1i la b~l~2iU2i hbJrro:ldn el '[l2i:i8d'O d-omi,ng'll ~:6 de sepnerubre O:I."~l, de hT:lI.w)t"i' mel::!; e:;~l1!It~~icfl, :;:.::- tl."a~~lblli de conqulsrer ltl m~~'m'i,1l, ~I.LI.i.fkadu de la f~,~21I,l1bka N~lCI~Il::!l1 P::!!I."JI, g_mral1~ i7J1!" i a ceOnti,IHJlLriad acelerada del prcceso 1,'l."'v"l"}ll'IcuOJ~lI!riif) venexnlanu. Pam ellu se tf.!"1118 COIT1(~ ()b.ie,lhio fLinriamr:I1'al ~2i conquista de 10..'"1 dos tercies (II ~~ dipm8(t'O:i, y dUIJ1.!Itada:;.) de los ~'!-;~1\1tc.io~ en e~ ~"hllrl2im,li{.'l~t(]" pero $6]0 se i-ogrilmn 'I)~ rarlam~l1~aH!.lS )! IJilrl::li1l1C!f~tari,u COil k) CU!!i1 tenemus una mL[Jolil;:l.11lt~ mw~'ori8. absohua simple, il:;erf) c:;,t-!l. no i ic-ga 8 ser cal i,i:]cadu ya, flUr.:- n-o se.io~ron ni, siquiera 99 eurulcs que penmren Ia 1,11SYIl[I2! do: tres q umms.

S i been es C~ETliO ~!!i rlerec lra tuvo Ull sa idn d::- ~)(i. parlamentanns (12 n'K.'1~!:}$ qLle el PSlJ V J. en I::!I VQ~~lCld(n absoluta naeional huho pri!: IE t1'lJleLTIIl:" LUll emp<lije en iJI, h:;~a, del ~:J!d.m~~~'Il~11) Lannoamencaue, J8 Opo:.<;LCLOl1l p.1,r.:-!'l3i do:

Ia tJllidtl.£i+P'I:"f+OPti\JAp oblm' ieron jA:i~3_8j,O ruientras cl pSt. V-..FtCV' ,)bjiLIIlfll) 5268_ \,!j.'iJ'" es decu, tuvimos InenO:-i votns C!1J .od~) el pais, A su vez, cl!:iJemu:;, l!k~tac9Jr que' el pOE i:"n~8~e de J[fiIuje!l":e~ di,plUta£ia:;, €:ii- 8pe-I1:!i:;, d~' LUll i,~,% io [.lI~1 C!'i un clure retrneeso onn re:;ilKclo !!i !:Ii <C:(Jrnpo..~~c~an de b [l<l:;"'lda Asamblea ~ :u: lunul,

,En simesis tf.!'l1emfh mloli~'(~riil, p:lr.iamr.:-Il~8FitL i,o cual cs 1UI1,18 vi,ct{)uiloli indiscutible, ~1>::-:ro la derec ha ha c unsol ldado lIn~1 VU48C~0:1l que :>.lIp-::-:ra 1,0:;' .5 ImnO:Il~'S de 1fOtM reforzando su ureseucia ell! bs principales c iudades dd iP11i,S- Se ,il,het!!" Ull c:;.cenllrjo ::-n d w8l h~ I.-eYni'LII!: i.i1J~lLri~)S y i~l.s [~", .. ~)lu.c'i~)11i1!1"I:IoS 1~nO:I11()S ~I."amie:;, t!l!l."ea:;. paUtl ;:'[JJ,t~lle~ d m",t1'1lC~' (te til dr.:-redl.cll y r:l!I.",1, ~'i:"liDrnll'r I!!i uft!"I]:;,iv!!I . .ia, t·t."l:~H1qLl isttL do: e~p8(,~OS. y rrufL'lmi'il'.:~m .i::1lx ....... oiuC'IOH pOl' 1.l11t!dm d.e ~2i ;[VliutmccLo·n dd Pml!!"r ~~o:pui,;u.

L!!is I1IiLllje~'::-~ ,oJ,~ni.7'_';:1~~tL~, i.ft.~ femm.ristfl!'l., no ddJemo:;. c:;.ti"l:r 3i~ margen dt, >L"Sta :>.i,I:L'18(,10:Il, conlJ.-v !;'Il 01:1"<1:> 0;: i1.~U(},Ht'S d.elb;:-nlO~ IJOl1eil"llOS :JJI frem:11l:" dt, i.J'lS i,Uc.filt:I.S rara r~'''H)11~luL~trllr .ia b~"~t'll1~mi" bo~jnJJ":ianll, ~O~ [lu:r.:-b](~~ 'lJen {''1~ 'Vcm.''''L'lildloli IUlla ~~rK'"TI!I117_a, ~!I1ill ~os i!ktfn!lud~'lllO!'i!.

qenerok:I ase

Dl:1'.t~i:n 'ii~OlJi){~: ~bMOl[it_\;I_;jm:

Ji}!"'~ ~iiHjl

F.-~to"y-;[jili:

,~u~n JilS~ ii!_1i!I'1;:;j[o"JJnh.~r M~ron~

~jJnsti,l~, &:"::[oI!i,,1 :

Adismlll'N<t1oil1 Aii[IJ'~;!I,;i!;

imm_~ ;5.'"';l).'1u.:Li 1S11i~D ""'ri~ 'S"mbriJ,

®JiOlbDli"iIoJ~~ ~'i:[ol:1bilr~;:i[o_r.:;s,: 1l'l't!;D-I:I):,,!loJ,

M;:;rim1il"1Fr~n':!o

~~rd~ l'iI~rtmI

G I a;j~m III lI-"r~n~;:. Di~m'M,]r,r:.u~! MOlrW 't~b~~I1i I!.t;~i ,~oo:,.'r.i~,lli:'! '1,!1[tDlll1i,i!i.rJilJ~lb

'lii:t~smllJ!.fi-'l'lIJ_;;:[o 'il"Uit'll:Ii~!:

lioJ Il[,>! [1] n:

'w ~~'~nu~

Rltr:-;;~r~t~-: !It.1;u.oj\J ~"I;:J:~N' jg";]n J[os~ ~m['Jol' J DW.1'i i:! M" ['it)] rt m:i

ifum;[o EJ!OJb:iGiilOC ~n[tUilmIJ5~.;i;ligJii.[ilm

i!OO~:

htii~:j i!:NL~Ni:iOO__iJl;K~J:-IjJl!sp.~.[ilm

\

~===-----------------------------------------------------------------~~

f .....

- '0

M,WERES

EN LA HIST'ORIA

U NI- C" O' M- PRO' MS" 0" D' E C···· 'LA-' S'" 'E-

.. ..•• .'_~ I cl Ii ... I_ ... . . ....>_ .•• ..• ~ I,_ •.• i ... _ .. , ~

Ser 1l.1i1JJ'~'r, C(](nmIH:i,1~1, )' :ne~rni no L~' r~~u.i'llD H:!Ici,1 filc~~ ~I, lJ.ilvm:;, durante los 70 {.'j~ ~::.E U U_ PCHl ~;!1mpo[>f) lcs rC:i,ll~~~ nada fUGi i, rl qlillene:;. lo :>ion t:"11 iii. ';]C~IIJi1i,Lda& 1''\.Tlg;'.!ll Davis sopmto 18 r!"N:Jf!'i,ui8cmO:Il )' b rcpresion en unn ,u!;' los e:i,1ad!.1:> cap]~ali::;,tll;'<; 'l'L1!.:.~ cnt'l~t:li con las pcr:>ecLlci{)IH!:i. ruL~l:!; duras en centra del m!JHllli{''"l~to ,e..JlmL'IllJi,~t!!i. IJr:- I,a misrna MIJ:llel."-1l, ~my en d~:.Ii. 'Im~i eres

IRacii,Slmo y .... :,:'

I '

ICalPitalismlO

B:!I'i.+i P.lrt~CI~)6 (:n d mcvunientn contra la .:..ltie:rnl de \"!etl'l"I~m, pem flK como miernbm de' 1!IJ:i. B~lfIck l~r~I1~~~r:r d(](IHI.e ~)"I,V!~ cOlnenw a dt:"~21rroi,l3!r _~LI pcnsanrienm IJiI)mit~co. I~ i ranvimientu paciflc 0 '[jut:" se crco p2lr.u acabar con 131 ~!.:.~g:reg"lcj,;)Il raclal en d Sur de I~ I::: U u. liderado pOil" _:;"'lll!l,iI in Luther K.ing. :SLIfHCi, una ,g_JtI!I1 represleu Y p2lt"1)~ ric' ese ruovhnieum YHl necesasin ~()Ilmr las :l!rm:!J~ f!ti.m~ defenderse, Los Bbck !~:I!IHhr:r tnmaren Llna poslcien radical de autodefensa ,qm:' estuvn estrechamcuae [dae imuKi21 cnn o:L lI! .... anee de ill reoria pnl itiea, _VI,I~'I,ltrn!'j qLle etros :gnl~1>D:;, hablaban del fin del T!!ir~~mD en absrracro. lus Bbck !~:I!IHhr:r :re1ZiC~(](I~:l!b'£1ll1 131 e:;.:pl!J'I~I.c·ill'nl, caf'~t:l!~I~~8 C()11 la rscista, Davis d.e.c.iar,;j. en until ccasien 'Ill [1:11' .i,[!",U uilfUir.a, '~31m~'IlO ''!!t:nl!1:d.f!"ro para ~~~ .I.uDl!"nlir.i[in dt:, In tu:i!"mJi)~' r~i!"~JrIl, ..:s il"U ~IIL!I;!!' i:l~~h~~]!1. !uu:.ii31 b '~Uhll d!l".s;~~li~u·~!Z'u6a~ rUG" .iJl '1:.I~m'iil! ('~IP:i:tnUufji:31 i!"ru IL!S~\I!' rm:ll.Ii·i' .. E:;1a luehadera llevo la perspectivu de clase al centro ([\0,:: eualquier ,deDIl:I:e snbre explotuc i,on. Lo que diferenc ill a Ouv~s, ,de ot~·ill': 21!:tl'"istll!~ fem imstas ~!'l que el la ~~u!p!J' ,d i ~cel."l1 i I." COil III U!;l.1l i fica Ii: larividenc i I.L qjLl.~ 1.1 ~N:pj,o!riC'l(m racista y ~.."x~:i1a, :;011 !1Il,tr.i!l"~~ecu!; al sistema c "lp~[:d~:i1~1.

'S exlsm 101 y ICllase

I~n su libro ~Mll~el.">l."S. rsza y clase" A.1,l~!;';~iJl B:.Ii\':is, traza lu i.rist,or!:Il de LlIs IllUJCt">l.'S 1,1.c:;gl."aS; tr-i'lib:l!j adorss ~' STI relacion con las IlC tivistas :f!!":m~IIii.~t2lS Ib I !I! IlC a:;· de clase btlll¥UeSil_ [Ji,,1.HS 'r!"N:pl,i.[..i!l que €!'.I rnovimiento ~ur:h.~:;.t'I., ,qu~ :9.!" :imri,1I! eJII ~:EL t: Jl princspios del s. X~)C, se ,de:i<lil"t"u1k~ cornpl L"1~JJnt'IJI~' ,Ili,t::i~tdo de' i,u:~ muje[l'~ ncgras 'Inlb.1IJ~lclnTl!ls Jd, ,C-!:lmP'O_ 1~lI!ril. €!:>.t!L<; (I i~ hnas, l2Is 1,-.;:iYmcil!C'ac.i,oru.·_<; pDli~ ic a :;. ? el lEO de' 1,[ I1l»Q)ddU en l2Is urnns ml lc sl..1ponial1 'LiI1,1 carabao en i.1 ::>i,ll'l~CIO:IJ de l:"N:pi,UiriCIO:Il econeruica que 'b:.."]~i:!ll.l. q ue :'<;L~f'mt2l1." (~i.a a dia, p'OI." !'ill. Jlart~. i.f1!': M[lje~~~ (rr!" c.i.ttso: mW_!!JI.I.e'$.u 11() :ie

!I1It:"gra~ y tHLb!.'lJ::!IciA)rJIS de 'Imi-o e i rnundo :ii,.~~l~n exp.iotu:d~l:i' pOil" Lin ·~ls~ema!l:.1f.~ttIJlusiaq1.il~. Llti i iza el !r.!l!:'L~mu )' el :iJ:..':::<i:ISIDO pam g:-.gwe~211." !'i i '1, d:!J~e ~iI"l:!Ib.l;i<1.:.nClm. a~olni2:ari,[l y hru,<.:-:r.la ~I.u,i,~i,ficallltr.:-.

Arlg,elri BII!\·i::i i:he em.1:~I.rcdt!:ri.iI y 8C~l~lld8 de dIU" ~t".nm;, ~ .hnul:l:h2l1l .J.,dL~i:m., qLlk:n l~lI!b:ia 1,1'£1rtICl~l\,1.d['!, t'1,1 un

sccuestre c(](n cl filii de i ihesar ii, 'D~Et.S :!lct~'.ri.$ttl~ dd, ruevinncnni de lib:;:-r.:1ClO:n Iil,{."gro_ SLI JUI,{ i-o fue uno Jt~ 1M mDm~'llto~ mas ~'lllMEnlditi.;::o~ que se I,"(!CU'L"I-':.b (J:.:- 3:qll.ll~l,lr.l! o::.'TH1(!8 y,u qLle' cr'L..o redes (k~ so.l:idtlll.".iduri. rnu.~I'Ila.::;; que "liPny:.lil."~m a I.)n:"'~:i,. 1Jl:"!'lP"lle~ de valf~~l:S inreutos por aCJlb,:!Jl" ,c;un el iJ.l, IO~',pCld~I"IJ~S,o..~ nunea rLld~t'I.'{)Il.;::aJ.I;:1[b. Da"'li mill ~~gl.le 'OC1"IV2I politlcameure.

pt">l.'t)CLI{pII!I,V)I,l, IJor bs ,derlll; uidss ec(m~iiln~clI!:> 'P2It""I, 121 i,l!lUil,ii!3t!!d. de _":Jll:ilirio~ '!.l hi rnejora de condit i,o:n:~~ i ~lib!Jn!J It- ~ _

'.1 ras ~Jl H.e,"o luci on ~ IlId u ~ t d a I,. C-D me IlZ tl Ia incorpcrae ion ma..,,~V;;1, de IlllilJO:I ..... ;.'$ Mul1c2i~, :J; i." dli~t' trab:.liJIt!!don1 y t'1l1THeZ2Itl [1 creurse b~ prlmems sindic at{):;. de nmj ~n:::i, himl[-IL~ y ne~r.il.s. lJ 11.:1 ''J!e:i:

SL'Ir[!"11H~ 1 csta hnlJ.i,IJJA:.ioLl, ~Jlli\']::> explica c(mU) las mujeres ~J'l!Jb.:lj;:1do:nl!~ se tienen que em:fren~.Br Ii mra I Lnuhlll: i Dill: bl i 11(m!iTJpr~IL~~6~ de :;'L'I:l'; hermunas '1)lU·f!1lI~~!.'IS t"n .i:;]:;, ·1-.;:jvHl~~Ca{ imtL,,:!; cle ,c.lJU;~. r'\SI., eJII :;1.!1

libre, E!xphc:.li: '''~~~~ l~m~H~s ~i!":.!:~,[U!JJ!lL'!'i ,mil.:" ~31 ii!d,l~wl~J~i:H, h.: IIH~d~ul '~~" UIliii'31~]I:~Z [131 f~min~~:hu 1~Il.i]r~i.m?~!1:5i~ d!~ C~~rLg,pn~Djd;f!"r ~11~iI!' ~~.~~ i:nb:H.j~~[lilHf:~~~ all :~:1:m~U (~Iur his ml~juf!"!o .rnIL::!!:n~~ l!"!JOi:31lmmJ t!~!L!;rnil!~::JilnlrimN:i!" lIIi1i1ii!dJ~s ~~ 105 ~mmhm~ !"~Q~~ ~llllii~[iliI!~ il!Omlm,r~iHIIi ,~31 nlP,tl!Jbt:i~~11i rtf!" CbSIL:' }' ,UlIi !Q~llf!l.~si[i'ml ~::n:dstfl. ~'::Ii ,q n~ irrulli~lLIlml! ~j~st:'rii Iil.lUmJlIi t~ntl"f!" Ins SlL~!l:i!I&1·i ., A. finnar que lu hhesur i,6m; d{!" l,tIJ 1l1.liIJE'1." pass [PDT d deI.TOl::a~m~'llto del :~Ifi~emrl c2I~l!it~~,i i;.<;ttIJ lleva i:i~!I1I!';!{l.)[i :ne:;,gD-:l; qu~ Davis cliL'>Ci,d~(~ asunnrcumo fll."]mlll.l'!;ttIJ.

I~ i p<1:;';lcln ,2~ de' ~t'pliemblt' :;(!' ''J!Oi,'J!j';b a c·m~meR'1or ,!u' el lJ'i::!! 11 LH' la d espen~ll i;;clc'!.im del aborl)!) en Amenca L.o:I.1 lna y t'~ (: snbe. En muchas P<1l1"t~~ dd 'I: nm i neuse hubc ImH ·IH~~lC.~OIl('".s dt, ~lIJH}:5 :f;l:"mmi stas, (n...., rui i ltantes ilk ~;.:q~~i.t:"rdrl. de hombre:;. y IllIU~t'I,-e:>. que tlp~u:·_~tall per 1::Il :illlf!'l:":r~jcIITn ilk 11111,1;:1 de IJL~ ~~~U{K lones mil~ ilmHr':mica:; de [lUt:"~tr,ii~ !';O'{ ieclade:;" la mkg<l.i ldarl cl!: LtI! internl.pclO:n w)J!!ln~~wi,u {iel eL11,b::!!I.""11',g). heche que ncasiona nnualmeme dec enss (k 1,11'i les de muertes i nlH:,rc::iJIJ1I:.'I:;, de MLI.kres PI,"(!(!O(fifilUl1i:,Mt'lllentl:" pnbres.

En t'~ caso venezolnno es lumentable que [TeLl'If1:" al tenia PFt:"""8kzcan 'PMi.d,um:·~ pJ1:l!gJiI1I~tt!:"lL!'i., dvgm!iitllc:IIs :'i electoreras, lo cual no impidc que 9!l1ll1!aIJl1errtl:" (''J~ Imi:"~h·.o pais xe si,~m, pracncandn deuc:n::!!s de rni les de ahurtos, qU!e .u su vez gem:'T8m, cieunos dL~ muenes en IJ~ 1,1mJt'I."(!'" que i.1;:1b~ttl!I1 los S:..'>C'liD~~~ miL~ t:"lllrtl!-)I,-e(~id)D:';'. U-e' >l."Sta t'1"I.n~r.il. €:'.I heche de no di scLI;1 lr el pl""()iJ.iemn rtV impl,Lc;a su 110 e."n:;~)i!~~C ia, pmI' mas qLle I!t{):;. 1::1f"!."1n0'..~ los OJOS la priic~jc!!i 111;:1:.;.i ..... :11 del aimr1)1) es Lmi.L :I,"€i!l~id",Ld. es Lim!! hipucn-sla IN) reconocerlo, .1::.[ ,u!:tai.ll:" e:.;.t!1. en que dcbernos abort ar el asunto de fm"lH3I ~t,till '.f h'~pf.m:s:l!b le,

lJl:"benw:i, 1~"1~!;!'r e i.ml"n, qLlC' .i.:1:>' djrr:refl:l: i.lE ,de da~E' '111mbik:n ::-~till ~"lire:-;eflJt!.!"!'l ::-n l:"!;t31 'luTIbkl.l,l£wk:a. m~I!"IHiI"a~ i <I, IllIlJJ t'l," imr~~Ii:"~:li ~o b:; ~ll'P~~' Ille(~i,a!'l) pL'Iede ~h:l:gar~t~ 1.II~1~1, cHI1'k:" Ilflnl 800rtar :-;in mn:g;Lh~ [Jeligrl/)., iJl 1l1ujeT dc' k~~ ~ectare:; pOpLlltl!l,'€::i, Ow-et".LL ,0 cr.mpe:i ina rW)Ile' ccr~ ri,l:".~g'o SUO VldEI. r!J:nI1.llt~ ,rieh>-::- rr~l.c1 icalf:-ie d iLboriio 'I!'n COIHUi,{ i,-om~,!; m:.<;ai,ubl.'€::>'. t::;, par .iq) tall~O un r~:mb1en.Il{l {Ie :;",.i'l.l(i, plYbhc:lI qut' i.LfeC~~l Il1"red-omi.mmrlil:"Uleln:lf1:" JI, iO:i, :5L'",{o'I)[)rl:"_~ 1110:1:;. poore:.;..

En 01:1"{) O["lHi.el~. no ]loriemD:;' s::-,~~Li.r dL~j iil1- ,don,)!'; dltrnij~~e::!lr pm' i.a~ :i~!.J;~!:~mfi. :;,i, 131 ilUll,ll;:1nidm~ no :ill:" i1!..I!iJ:ie:-><:· ul:revi,do 31 trm~~gredi,r i.a!'l paL1~a:i, qu{!" !t'!'i marciloa 131 l,di_!!J1a.n 110 !'ie hubk'"S!:" dt'~81!"1,dll!ld,() 131 ,c.i,::-ncl:II '.JI i,r.L ~(:cni,cl ~!III wm{) hoy 131 'C>!:ifL-oceIlW~. IlliO ~<;t' m.llbk.'"5f.:" ~~lpeFfll:lo ,j iJ:>i!:1.IIr~mt~:;nm femiaL 11:0 .hu.i).!le~e <1.Y9!I1- ,Zlldo 19! nu."Jl.hcm<1. cr~::-rbmo:;. ,qUit:: 1:11 J"le!!T8 >l."'s ~1IhlJl::!l Y centro dc,i tJ nivL"r:m.

IUIN DE:B,ATE'IPENIDIEN1TE:

neg~l,rii2iLU'D:-;' .1::1 evdu>i: iOl1o, c~~'"e:r:i~1I11Ilfh elll i.ll .g c nera c ~ 0.1 ~ E' ~ P D ntil n ca. 11 e ns til rl -ill mJ-:5 que la :iL1~l'..'11Iorida:d &.:-1. hombre sehre hl nmj er es ~JlI1 heche mll:L'lri.L~. t'11~Ti:.~ erras barhaeidades.

~J.1I. penu que dup1Jlt3:d()~ )! dIP!L!lt::!!ciilli de lIL Asamblea Na,dollal que rell~I!"~~1,11.'r~ til ImiD:';' I()_~ venerolanos y "!'"::-neznim~as., que sa i Lell"On elec W:i. pur votar ~6n ']mlmi ur, que de PfI:;'O :i.e uusorleflnen como revolucionanns. coiM1U~"1~ rllOU encrma :;!I.I!'i PJI.:)I.I icios personalc», !'iUS creeueias, sohre 1()~ TH·,obi.::-nHi:i oulcc-

de espacsos Ilm"'l(lti. (::ml:i.f'Cm~ll'isl:lL~) ~~mils se han movl i i.z:,dn panl defender la Vida imlllan~l fro:..'"J~tt' <1, las ~U!:I,Tl:!i:'. al hambre, ii, ~~1 l:"lIf:':-l,ln~d;:1d clIJIl:albk. iJ::!!nllilj;~., dl:!.~ sc !:ri~!.§t'll en ddemo:~:;, eifel fl."liO. pL"m nv les m1:p(J(lila que' un III lsi] en A:(~I!l.b:;tall. Irak o Palestine mr.Lt;;:- ,a L'I!HL nIJ.11~e~· pl,\L'irla:d~L

_'\il. e pfl ~ L'C>l:" P e rt i, 11 e nli::- i(. har :i r~ c-: ~~n so una ,i-.:::I1l:":;;:i611 hechn po!" 1!111,21. ULlOmj.a C::!!_· t()i i:e :1., una respetuda ~eoiog.l. temilli~ta O:I11:;:i k-4h i lamada ~v(}lme' Gt'billnl!:'

ti.\'o~. (~.iio~ {!"_~tWIl pl:1ri.L ,k:gi~b~' y n'!';oi,,..er i,o:.;. pmt.knm:.;. Illils. ~I.cl.!l[ ii.LI]~e:;. de .lr. :roCI>l.-d:!ld., Il~) 'P::!lI.".iI, d"i:1~1:r' pr~c;:.'·'PtO'..~ mo:rnk:..

y l:"~ ql!J.'l:" .i8nFen~Zibk.'nKI11c· can :re:;.pr5i: IJi:i i.L estrJ! pwbi,l."m:iitllc::!! dd tl!imrlo., Sai,l:"D a re1m:.i:r to:;, I,nil:-> 'D~ll1!".o:.;. C~l'ractt'r>l.'"S d;:::- la {iobk 1110 r.n i, Ibll:rg1.il~S2i. La:;. d::1:ie:>. dmm'll~[I:IIt'"5. ,los sectal"es ::!!t~·a.<;ado~ ,rie I::!! peqUe:fl21 b1.!II:~!!:lI.e:;,iJl, .ia:;. i,gles:!",:>. PIi'O:ril"ill11()r'<ls

;'l-a til"!g,(~Hzacl,tilJ' ~W' ·ig1ritf.rlt: la il!'f"innaei.o~~ ,fit!' ,{)'O,m1.ari, ,fiii" i1Ml\f.\I!.!'Jdll1l J.' ,~JJ,l!lJlI'l."'- i!l'1\i'~~ dl! IfteJ~lH:fJ' ilJM1Hl1tCi;ll~H1J J! hliJ.'>~1lI' -<;fjfltwfi~~iel del {llm.l"t:iJi CfJ'll\r{J< fr,e~.'lN." :\'jJ,UJ' (fJJc1ur.~ fa ,fHJ1'.'lffJiJi,tl{J,(1 'de t~ ~~ j'lcl' fJ;!\I iZfJ~' .J!! alft e ce J,J',r,tJ~' ~m a IJ'Nh~ ifi.t.' a 9',ML? ,e.~ e,;ym J~ [}.;, L.w ,; t! t:. {1 Ii ~I1.f.',r,d ~~ ,(!!.I~ apt! 1 HI.I~ mJ If.'>XY.fN.':t 0 il3ajP rl,l,r ~~~ ~V'd~lJ;(!'!J I.e ilJ.lfJfJ<P:ifl1J/.(!! dL? m~ 1';J'.tJ~es~ mr.r.I: {fllJp,'it, di./ ],tu.',lw de. rl,mr .~fJ'C'lt!d(MJ' m'g.t1J,J',r:~a,da

.'UJll'fe' t!;1 ;(dUn1;l! :Iwu,'iai de .1:'MffI ~#tl:\' J! d~'! sus hije£', UIJ,f1, So.f.'~i?,dad ,fjlM!: 1MI' tl;(!,lJ;(!, ,f,\(m d,r:d.fJ IM!'S {} fJj2'1 i ~ '{t lJi(M'ttI r1 m' t.!~,N'{J l't!,.,,; s ai,rI,fl" IJi~!/:'(!luta y e~"i, .,lude.'>", es ,rnrl'l .wJ1El\i!.d:rul' a n~,lI"li.v'lr. ,'{]1Hl ~im,',re,rie,f;' ,ql~'~'! iflfN.r;r;:·(f a '/'fJ.:\" ml~j,l!n.?I: a ,f!.'(.f,',fl;,(!,1" tmt~\L,! pt!~,[HUI~~¥i!~' ~m eJ tmftnj{J< {} i.'~~til!'I'J'MIJJpi~' ,rn,r e~,PJ'b.wJ"'a.;:;tj'; ~'!'.I· ~ma j"f'o.ci,L!"ilai[ al)~l!-ti."l-'a, U JJ',(J. o.f.'i~il ad,~ ~~ It f.'.fJ'fi.l i JJ',rl,(J' l Y~nj ~ i1.i.r.'IMlo' IfJJ~~~'iie' ha,r;:tTIJ' 1'f!.I;r:';fi~~'gJ',i'n .. id:ez fp:~:,~~~~b,(1, de .(!mfu~m~i\I') Ifmifeli ilt! {J,(lm,rtfr {f: fa lfU~iil!'J' ,U ,fn,r ;(!'tnlii'.L!".f},; t!.,\. ~~fUIi .HJ'C.[t!.'d(J.d' {f:1)'il':~'"li"I-'6T, U JJ',(J. soei e dmi ,Ij! l~ iI1' .Iif (!,I,I' t.',r:f~· lt~ ~ \(!!.~;p~J,J'.~ilbitid;(l.d' a\1! lfJ:I: ~wml,~~~:'i' JP _<;;#o, (.',rI ip .w,i-j if h,,(J. a .I a.l: ,m ,Nji! J','f.-.'.'i-" i'".I'!l!.lp e r::a !>l~ Ii ,eMf! J'lJ~.'> .J!! .I;~l JJ',i:", r::1W'.r:{l, t!.'ii ~m a :I'!ru~ f e ri i!l'ri £.')[l.'f'tIlJIt!,1 r r::t!.; [J,r (j'd~ j\;t,fJ J' (11J'(},~'"l!.'1-¥r ;;,

EI~ este sentidn, prrnnover i~l, despeaal izacion del ~llml."'l)l") no ol's apoyurJo ni 11111(; ho menos Zip.i sud i rio. Sol' traM. ,!'1IL~n:pkn1i!'''J~to.;' (it:" una n'sp'L1e:;~8 :I. Llri9! ~'!I:m_. blel!l.lJ.~lti!~~I, :roc.::!!i que nos ~~ti 1,11a~rim;.do .1. .c lentos dye !>Dmpii~c"H"1~1.::> all~mi.111entE:". )' la ll~lir~l :;q)~lI,;:.i61l t'S que d Estado e:.;.'If1:" en tC.11~)::!i!: i,dad de alil:"mh:-:r .rIDIl ,t:~li idad y ~rlI!tLJid!l.'d !2i ~1~1:t.'TrLlpc i,un voluataria del e'mtJ,,~l~Z!.l . .I!:-;~;,"i pulitiea :'iDCI:!l8 d.elb~ veni.r MOIl1p:!!i'iaJn clt:" 1.III.1a cducac i,om, sexual efccnva '!f efir ientc par P<1Jtt' dd sistema edue . ativo, I():!; medics d~ comunicacrcn y la f~llm!~~. :!l ~;,u Ve-'L esto debe coeubinarsc con 1.II1.1a, (~i,~tnbu!:.i.iin 'lJul:;:iva. ~!!:r.!l.tm~~ y p !::"!I",lnune 11 to::- de· me [·811 ~:!;m{) ~ tl!iIlI1:~ _. c()m;::ef'tuw)~ pWITI!i ~~':i~:<I1I" lo.;,; ('''J]~[},;l!l'a;::i:!s, Jm {ie:;.e~d:o~. ,,;:;6io .hi :o;e p~K'(k cOll~mi.ilr e'i tl,";mJjlllo:1~:ic:o 1!:I1~m1.e[i;n d.e,i 2iu.r)rliO_

brn nil .i., !I:~o..::(.'"Si.d8(1 {Ie 18 (fl:"_<;[lenlli i.;aI.eU)I,l {Id :I.bmw. t'S ';Lnt~ 1~)do iL!Ill problem';l. p(!li,i.t~DO y soc.ioI,Ogi.[ D. el '::1.113!~ d bt,ll;l!h" IL :UI1:'ll ;,r'i:"Llt'ZO.i IUl.!.'} ddbe d.il,de L'ln';l. 'I"!.!":;,p'L'le:.ta ~!il.t:i s f.uc~,o n;:1, y::!! que' 1.1. pO:O;'lit:"I."~~2ic:i6~ ell:" e:-.;,ttl! rt'~Ylmi,rc :lC1611 h i.it6:ri,ca de I.():;' m()1,,,i 1l1!!e 11 tc~:.;. lI"e _.

',,"oi,L'lCmllmll·i.OS, y f'Cmllli:!';tll!~. :;.i_t:Iil.i fica i~l. per,dlcr.L mlleC'I!"S:!JriJl dc' lll:iI:.;. vid:ll!'i que p~1{iie:-;er~ SL"r ~~l!VII,.D2I~_

S NIIN-AS

' ..... ' .'" .'. :',. ".1 .....

,-".: [. I,':. · .. ··-·1Ii II ,I

I

I"'EL FUTUIR,O DE NUIES,ITRA,S IMIUJIER,ES"

L<'I si[i!..I;;'Ir.:iQ,~l de la fI .. i:i'i.ez es preoc upante a nivel i I:HLi1(~ia I,: n~"i1I~ )' niilos .i:e.:IUl2'j an en sus :i'(!si.:i'(L la E~;':: pol! [;a~1.2.:i! d II: Ll.!~ ruej 0:1' :I"LH LlW ~'Kf'1 esado en S LI inocencia, !jei~} ,IlJ su vezla miseria die una sociedad que las y I.I)S. excl uye ill f~liL1!:,j,~-na.

UNICEF h;;-I, ~ef'iAI~2"lilfJo ,qLl~' de, los 2 .. 2 00 millones de il~~IO~ y :rdlili1ls que vi ven en e~ :i'I:~!J~1ido, h<l!y 1_000 i1l~] 1,!(llleJ: qlte VI'.'~i'I. en Ia pobreza. COf.l1l0 coasecueneia de esto. ,(]40 (lI~i I,I( .1Ie:::; de infantes vi ... en ~U~~ una vivieuda adecueda, 401] i uil ll)f~eS no tienen accese ,IlJ1 .!i!~Ui1l ~j(!tili~)]e (1 de cada :5}. 270 miJlo.i ies :1].0' uenen i:~il~3~1~ ~l'CC:~:::Q a los sei ~I icies de salud, ] 2,] ,mi] I.o~~es no ,"Ls,ist'e:!~ i1I la escuela, Diariamenre nsueren 2'9'.158 i.~ill(iS Y li:iPi£ii:; que :l'lli Jtil!~l C Li:inphcl.o tos eieco aiios, muchas de estas muertes flo(J;(I:dillli Ii! virarse

Lafl .ci'i'it"lfi i:I.OJ flie'rm'i.te:ii gr.i1l'l1ci1Ir L.til POC(i estill:; i:'1!:al,idailes" ;.:::1 i'I. I!:mllilii:'go t1l:n:l!l'liie:n hilly 'Illi£! saher. que· ~1IilICh<l!s, v~'ce~, h~ eS[~ld[s,t~c';lS. (Ti:~cu~I'I:e'~ tj,e~l~i'l, nil 'f:IIIOnne ses-:§.Q ert i~,ilIZ6Ji ditl, gE:~i~iX}. Es pot' e] lo que .ill it"iH::ilI~lI:i~ ~~I luch;!'!, :lXY.i~ 1;:'1, ~gLta~d;1'lil, I~O d:~~)e]'nfloS, peJ"cl..:.i: do£:' vista til £u! Llac~6i:1 .fIe .i'1,Liif'SWiliS N I·NA,S. (;lrIya£; ei~'(:.Li.i:I.~tilmlc::i-il!~ S()fu ~j8(~i:I~'ll; CjILl~ 1<'1, de I,os, (~iiios, 'Y 1,;1IS 6Cy.il\' i,e~-,1/e[lI ~il ··hrs p(Jf'm!::.~ c'111re' h;;.~ p(}br,,".~: "'_ :~lill] p[ldlie~e:inos, ~lLIcl~I,iJlU ]i{H' ~~L :igLl.:i!lda£l, hO)", £il~ g;L'i~,il!(wu:izi1l.l· eS~l igUialJ]i1Id hacia ~:] ftl~,Li:i:'{}. 'Es f)Of e] 1.0 {'lue el~ esta, [[!r~oi~tlllI1]dJld q]ueni:~nil):';, hlLCiti" \( i,s.i.b1..::la, ~~~Hil!C'i,6il, ,del sector. quutii::; m.as. vLLhie:i'ab!it d.e ~;rl hl1i:u~:1U'1 i,dii1ld. ~lfllo£:-3~'i:.il!~ Nn~[A,S.

Par,ilI d ario 10(m till ON II ,::;;t;i'iJli~ah'<l! ~i'I. S,Li. :I:ICltili ~li f~t.I'Ilil!~ i",::i! N"". ~ 2: "~.l...U' ,~ibl'J'

:'{.u,(!t~ ses: {)bj!id~{)' (le hn dl,~~~d-ij)~i-I'J',(I,('il)iJ (ie,wlt: hts p'J'"jINl,~·j·.(Js ;(:d[1Pt~:f(. ,d(l,'Nr,~ 'i;fdtr" i!\l Jfj Iui'rjj! titt h~ h~t:mu.itj. J:rtl';o,',!'t:~ i.',~~(l.jj{h~ llt:giu {~ h~ ,(;!IltJotl ,(u:J~~J:f'tr" Sn :'{.ii,tu"Iii..it~I~' (It!, bnfer[,(!\rMJil,d se ~.,~,i,rl{1it~

L .r' L

ej,~ f(J .t1\J!';g~~t::i;tJ,'i ,J;(1' :~~U "ll'e,fecIJ\t:;s "IJ!'

II~t(,\(j_ .. idtrde.'{. fi,~t(iil,m(fi\r;'{IJf!'!l }! ttlJ

L ,

(1.if.:Jit.rMle,~ Ji fwtr~,-iinl.... imn ,:J:f/f~]hi{U

i.,'fJlillt' h'l p~~fe,r-em.'J.~r ,1'(;' h"s h~'m. '~'\i"~'frj";!lj'e ... !, e,f j1Jtr~rlm,,(1j,nl,()l ,pr,t![.,!(I'Z~ h~ liudi l(I.';r:h.j;,i ,gej~ ~'i{d; ttl {I'h,"fl,~ i\l! (It)lj~'C:~'''Jii.,;('; ~d' ijl~,-e,'1ii]('; tfl.' ,~i:NJ}.l!i)-i,(f.(,'~'ii)'iJ :0;. es: f.' t~ J:" hi 11 i".~' J" 11,1 ~ iluM..' i,(; ~~ ", il it1' ~ ~ n~'e 1~',('1"" ,nr ~~',t ;"{j lUj lift, ,din j (;',1 U t"S J' .~~ J'J' 1i~'~m',(,1"" ~~;r:(.\(~StJ' 'I' I~l ,e.(/rM .. \iJ.fi'(.j;j\r" )"

A:;u~ni smo. la \' ioleneia contra tas ~l'i i:I.il!~ es Uli ~':!:I"(.!b]]e~1Ii~L ree urrenre qlt~: -como bieu ~eiliilllil! la (),f.'o..lU - adl.!'Jltili d i\' ersos rostros q ue inc I, LI yen ~ violac il)~l, e)<Jl:I.'oUlc~6!iI Y otll ajb uso sex ual, prost ituc i,(HI e :i ucesto, ~j(.lJ1lj(.lgrfLHilI, i,ruf2lIli,j,l. trata y ~:i:'j:l:ic(} de ni ilcil!s.. y pi acticas C:QJ1'1.{~ la i]~~j~ i,iacu(' m~ :got"il,i~nl..

Defide h~lOf: r,il! ,il!~:g.Li!liQS ,i1dlil)~ f:e 'I,,'lene 'Ill(;hai.l.do pm ~~~I.'t,ej· ';" us..ihl (, iE-_,-;ti1l ~'e-ill~:i{l..il!d y eN i,guu ,ill I,os. l)U,~ilIl~it::IiiPil~ :i i:l.te]1:laC]O~i'l;!i.le.s y ::'"1, I,os Esti!ld!Of:, m,jjjyoF a~en.d.nJ] h~lci;;rl, e~ie :!>ectOr :i ildisr e~l~b~~ r~;;oll a el fLl.llLi:O de till hrtll'ltillu~cla.d .. Ell el.i'(~i!lI'C1:) de e~:rJi ] LlChili se h,a i.i:'X i..iSido tilimb i.,e~~ doBd,u~aF d 12 de s,e'pti,em,bi:e COiUC!' "I)~A INTERNAC~ONAL IDE LAS N:I NAS~·. y ~u bi~i'I. ci~eeJ:I'I.fi!l qlllle ~la S~: ~m~de eS~H::i:i!lr. I(j n;;'l, dec] iii rae iln~ 'i il~~HiLlcil)~lil, P\lii:,ili h;;'l(:er de la, c..:liU:;':l! de m.le~ti:.j]g~ 1~:i:f't:llS, !.!.1m'!, biilil~d~i'[l clot] LlChili de Illj i.flie~" ol!'dle~~. ta:i'I.~bie:i'l, ci'eemPilf; ~lecef:<'I~~i{) es..te :i~C:OJlO(: j,ntieu[o PifLi:ilI Ci~~'~l'i' LUI, 't.( m,pri:-tKtbi:t1o des{le ~(.IS E.M..il!dos.. ~ ,qli.e e;1;i£ll1=i ]() if~chi,~ .LiI~1 e~l ~!!lI

R.r::,lf'.E,lI.'E}\'CI~iS;:

" 1!I~;a injill;~m1ithi,a Nfl_ ~,2 (2QOOJ'_

OIl'~~li1di:l.:llC'ilollli1l d~ N;lCMJIi1,~~ 1;f.i~~113f!i; hti~:f"\""\l"'\\'.U!1_Drg/~r[Jl~i!'iI!LI';::Ollf("1 C",fLt.i!S :k:jjingtls.12.htlll;

i1Ige~n{l,il) politica para hacer \~ isible >' mej orar ~i!I. cO~ld:iei6~i ,df: expletacion )" d i SCi:ul~i lnec ion qliie viven mJ~,S~.i:.ilJs. nili:a~ en .l!~lll 0.:: I, ClfilJ1flfl)_

La ON[i PLAN hill venido ~r{LM~<l.i'I!I:lo ~e~,,;dje ,:~ii}~7 ~,~? la cai'cup;;;iJa,. '·POR S ~~R i\ ,I,N AS" ]a cual esre ~Iil.{)

t'e:!d,i7.;.b rl.l~l ef:~ lid to q Lie destaea;

i 65 mi I,I( ncs ,de nil);:'I£; en el mundo no van .ill colegio ';I otras I ij millones son .(~b~]g.adili~ 011, casarse antes de Cl!i~i'lp'l,i~" los ~.2 ant):;.

iU ~lO. 4-50, millones de :iUUji.i:.i'es, en I () s. ~.1,a, ls e s ·e u ,di,e, sarro ~] Pil' son raqultieas C:(]:iUO resultade de 1<'1, t.il<I,I,ni.ut~1ci611 prrl)~I2'r.~ .. ieo-esergetica.

i ~ 40 fllun[li,I.~~ de m~1rllj<f'refi surren teda ~,L1. vida !~I:!=; 0[~i:I,S6C;!Jje]lC~~fi de. la m~~.i.lalt.i0~i sexual y dos rni] tones de nili:Oi:1=i snueren al ailliO debido .!i! esra r~rillcti(:.a.

i,til il'II.~~MI. de las ~I:k:~:i mas dot b vio]enei.a se:;':.LHlJ] a il~ve] i,lfll!.ifl(~~al :;.{Jiil nii1:OI?: ~ilei'l.f~i.'e:; de I 5 ;;"til,os.

i:Mdl£ die 900 ~~l'i UaJie::: de- J1 ir~ill~ )r m~jer.e:s sobrre';I:h,'eu COil men,os, de i.i,il ,dj()I;;u' ill 'I d!<I,:, ]<l!s. fm.ljeues ~'epi:'es.e~l~M, ill] 70% ,de: ~a£ p~I!'~[)il.jj~ ~Mb]"'es eli e] rmnlido_

i6~ .000 ,ilIdo]e::lIlX:D~i:es, rmll~i'en ai, nill£) debi(io;!"L '1.;]1 pl~lkt~c.:i! de ,il~)OtMf:_

i[1i08 dl2' eall,iJi i:i'e.~ i1Ida l,e8Cenie.~ ;1Iti:k:ilJliO:-: (;0Jl vr~ lIS i,diill SO~i l~iPI<.LS,. Sit estl.iui1I q!llot· ""}' :iui] I,n't.~es die ~tH~"1!s. '! rmlijer.es jo .. 'enes st"t1tll (::(y.i'I.lilI~i,il!dliliS 6[~il e] 'VII L fle:i'lte a 4 m.i,n('J~i'les, -de l1'i i1.{~S {} ilIdo]es0el~ie.s,.

P'(H· ~1.J jlillrte I,a orr eSti~lIla ,que hay m~'If: .nL~lms metwtes d.e 'I. 0 ,ilidliM ol!:n e] setvic iJ~ dom.estic(} que e~i ~l'i'i'l.g[i.i I, ,(jI[~-O i ipo de h'ih.ilijQ" Y ] li1li:n,ilifl ~;".

;;Ue~lCL(')~~ :ife~11:'e al heche de. que habU~ii.la~~1Ilefl.te, este ripo de empleo se consideea segLiFO j];f!t'() er~ real iJ~i1Id. ccuua una ;;rlfnr.~~~a ,~ilma ,de ab LI~O ~~ e~]j~otiic:ilti'l. incl uyendo V~Q,I.~:i~C ia 'f1.~UC"iJI. l,is:icoU)_gici1I Y sexual, Se estima ,que ~nj:; de 1,00 rlluHmL,e:; .(~e pei:SQn~"L!t, ell su mayorla m,Llj E:i"1.i!S in;o,e~ie~ )' uil-b::::, estan tua~l:Ljli!l]]dQ' eli eS1iC~S sectores do~~de hilly menos regulacion )" menos proteccion.

'E~til .i:'elllHdlacl no es ebra de] espiritu £~m!Jto. ,M p~ud!lic~,t). de·1 s isrema econosn ico ~i'nf)e~ an re, per II: no debemos entender que IW Sl)~l ]CI~ e;;:])h)~adni:1M qLiliotJles. con dadivas ;.~ ·tHl~~[j~S i.nte:liCu( I~ef;"" tl :1"1:n:1::f( l1i'1.ar.all til! realidad, si no q ue es necesaria toda la tuerza 110C ial die nuestros pueblos, la Dli'gill~l~ZillC i(~il. el poder eui nanos ,de 10 s' r~;ay(l ri as fl<illn ~a ~,om ill de decisienes en !lldllf: los aspectos ~jQ'l ~hc~)$. e(;()f~\)in ices y sociates, Cj'Ll i.e~ie8 'ljlldi~'~I~Mfi ,dilir ,ill U:lLste (;O~i eSt.::. i:'eali,d,<'I,d., d 1::r a 'i,,' ~: s, de:l ill CLli:IJLgi!..ll!'~I(:.il)~i de ~llle~'.!i!S. :i"el:aci( lie~ ec (~ll,rH'nicas y 5HH: i-il!'l.e s. q LI e :g.fli:,il!~l~ i'!:;ell 1.1lI i,glLilkla,d ellti~ m,Llj eri.i!<'i y 'ilombrefi £~~i j,f~iliO~ ~..il!1!' e-dlld., sexo. coi.l.dic: it)il Hs,i,e;a, ~[r, .. ia a 1~12il1_

F~ll~L~~'blei:l.te ~la L.flbe dud;?l, grtle ~:i lLlg( de'l:jof: cilI~-Zlc[oti'i,£::'u' i!ll mf.tA~1I1:iefiw ·de n Li..II.ie~ eS, es ~<l! :w] id;!"Li:'~d,lld efii.i:e lM:!=;()h';~H, 'I ei:1 d r~<'I.l'(:o de e] l,ilI de'l:)oe~lI'I('!f; ha!t.8nW8 eoo ,de rLl~la fl~i1Ise Cj Lie J'epi~e~e~~~<L IUii II ilIlYladn <l I,ill ace i.(~il. ~i!I, Cl:l'gan i.;(<'I.ci61~ 1 ]a hlicha de lill~ :iuuje:i'es,:

",~~,r:;olD;' l\il'I'N':' 1'$'· ·'1' -".;;::" 'I' - ~ N-'I'';;'I ~. ~ !!! l'!r'~L_ ,[ ,L ,#!i;.:!! ••• , ~A", t, ,,_"i, .... Ii..::J;

~r[ :NJLCESrm'A,L\i[OIS rn:

Tr'blll -.:p(U~ Kl'JR i\'~: _A.· '. ,_ f.!i;ljf]S Y :~_I1O~1 O~ _ IE'!, !Pi1'I~)~~rn~, -, C1i.l~lilfi1'ili1lill h[tr:if\'."i!i- .... !.:j1>Il<f~~,ilii1oll~.(!f1Y

""PfJ ~'>Il H~ ;'i~-~), Ii I ~;l 'i".'" I.I~.:'I" _ llf. ~ 1F..!it.:ll d~J;ihli'l!!n;li ~ (I)~ Jill!;, 1\1 h'i:i'i~, M!li f:li ~rlj):ifw\'.w.:j1>&1fl1::mii1a!~.orglpdf4pOi~ ~("f il~i~a::: 2009. [)df

._

AG···',EIN····· •• ' O····.Aii·..... LE'

. . . . ." . . I

, '. . ..•. "", ". ."":: '.

..... ....... ' .....

....... ... .....

-, ''-,

...... .... ..

........ -. ..._

En el marco de ~:I!~ t'~~[>t:.i")L1Jil."S' . "~"'_" i)?l'JD?-:JlL i~::- aill~~)..~- unacron lees y maclns

l·liIrbI.l.1CiMtu:i.u dd 'Pa~21dA) 2,,6 de !:omo-d,COOlj!p-ll~enut el C6digo Civil. -d 'Coid~g_{

~e'p1:~eJl1ibn:. aproxirnadamente oumercio. asi como b creacion d\::- 1il11'o~ nuc

jS,o I1mi eres ri;()~, dimes cha !:11 el eustunnesstns Don ~rs.pt'[.I:L va y vision (k ~&I~t'I.'O_

Ateueo de V!'IJ ~11r[.i8 p<r ra d:u' . 1- ~ ,..1..""', . , 1- it

e,1 ::H1r ,(1 L'lnn ~ey orgamr u ne pih LICI~l\,1.C:l"11 po ,L '~C'il.

';11P0rte~ sobre 10 que' couslderamos de educuc i.6n 11II.l'i ..... t,I.'SLtaria),I' 1il!;1.<1 nueva .iey ot'_!!;all:ic~

debe ~eJ i,tI! Ag., cnda LI::',!".~i:;.i~l.thl:!J [11Ui:: se tl .. lik"'j ....

. _.. ,< ,1) ...... Lr.

d ~$C L'I ta en ~a. nucv il . ~,:>~iTJ1 h ~C'::Ii

Nac:imm i en tome tI! las mL'ljer~!'; ..

Entre las ccnsideraclcaes se cOl1clljJf~'';) qu!: ~il~ 1ll11lJt'I,-C" -senlendc Lin papel prota~6Iric(~ en ia !Re'!fil)~~u: ion ~johvan:!Jl,l"'_- I1.kberno:;. ~e~'

tambien im:-;J)rrW~I,Ildrl~ t'11 el ~mb:i~)I) k~i:~;I,~rl:i, ... ,o pfill':I! a,yLldl1l' :!J~i 3! !Ur3!1.' nu,:jfJr::~ ((m~hClllBt'~ Ili'inl! !'ule~'1[!!! i ibcrae iOI1", Ill! c1Ill!li solo pG.drril ~ ... r pmibi,:: en UIl8 nueva suciedad: ltl! sociedad Sucialista, A:;,hm:-mI1l11 ~o: rlrll1~eb b necesidar] de incluir ltl! perr~r~:cti""9! de gi"lR'I,l) en ~Ni.q)~ los e!,;~)';I,o;:::i~)!';. 'il en este "1!:,1W t'~p.{.'';:ialm!:ll~e en ~8~, ky{,"S. las C~~il,k.-"S slgL1en siendu disc rhnmstorias Il~m las rnujeres. Sin duct!! lIJm de i.i:l:1, '1:':or~w ... nCI2!S [iffiiL~ sentirlas, tm~ l::li necesldar] omt' ~'TF,i!d~C2!1.' 1mi,,)~ 1M tipos de '!.':io~l.:'l1ci~ qll.lL~ S' e pn:K3ucen COMr,i1 las mujeres, 2isi eemc i<dd:!il.' ltl deuda hi~~or.ic~11L'1e .18 s;ock'd_.;r( cnpi~aJi:il:.!l, - plltr.im·cni, ti ~ne COil 11(~~(']!1.1<i~, "i que sbi,-ll po-dnL :1Immtlzill":ie en ltl Illedii,d8 q L'Ie se cquspsreu las ,[Jf!>DutLlmda(~I:'_~ DD[IJ

, I -I -,

:liI!is~nm~.t'll~O~ t'g<1, es .'!iUS~(~~ y COIl'!f{."l)lt'1.11'(!:i, pl!'m

espec i alraente con ~2i ctms111.!1cc:iif'm d~ nuevas Ud,li!: ion es sociales q ue i]'!I.~~I,n vi si b i ~ c i enl ~!rlllsc.endt'll~ai de I,lL mL'l:ier en la soeiedud }' se nos 'D~Ol.'gLie el lugarde "'i_~~ul,k"'5'- .:vL'le rlebernos '1)!''1~t'I,"jHn~o

a uuesrrcs cO:In~}';Liit'I.'O~' 1M hombres,

Y es qL'le ~~~ OKIl qliled,j) eflJt::IHm;d(~ qLle 11(~ es pesible hi ~ilx:iJ'3ii:.i"Lin de la nw~je:r en d 1111,,1J'C0 de 1:11 :;If)clt'rlad clrip,itLi lsta ~fimbie!1J cs C!CI.'I:,[J que I~n podemns t';p:;.'TI!Ir el Sncialisrrro pasu hacer de ' auesuns

derec hos com"!) ~t'ctiJ:r sncial 1.:':>~'X.'1;:'ific~'}" uIJ~a C uusa d~ todala clase ~rtl!b~lJ~(Lo~'-i1 en SH eeujunto. ~::..~ IJ1/)1.' el lo q1..K all~l:q~L::- i II. k·,g;I~.iac~O:n ri,{) 10 0:.':5

rod ' .. 1 t tos i '.1'

.oao, req uerunos tilt:' !~U TLln~,~I~ .os ~~,~r.lt!lUDD:i. que

ntH p ~rnl.l1::lU1J ri ~2I:!,; nm.l ~~'es :I 11te~!.!:II'-arl1,[Js pkna mel1tt' <1 i, de:>.:uwl i'D' dd p<I h.. ::II i tI! c~ms.;tmc C'].J Il d~ i tI! 1~:!J~1'18. .• 1r.i1,IHi::-, pa m CO.1I.dY1il'i/';:lIJ' tI! {i::i~' 'P::!I~Q!'l 1,101." c'i camiLino eft' la igLl::11(£tld_

A c;onti.uu« i6Ll. ei iii/IAN i,!tiiI,!It~:!'nU .uJ:tt LAS MILJ-n,l!lU{'S R. .. .:. ,",'OIL uC ,IU~\ A~{W~\\'S idt10 ~1>DU lml'rri Fl.'<I!I1Ic 0 til hl~ c~m~JilIIsiol1e~, de- d ieha ~1;;:th~ldiid. COil d .c.lIa! 13!~ pro:.'l:imMlS d~p-L'l~~(ln$ rev-o]n{ i,onilri:1l~, )' {Iipll~a(l-o~, l.'eviJ.i'L!i:.i.Dl~ilr.io~ a ltl! ,,'i$9!IllM~n N.1le:i0 1.1f1.i df.."bem, iq~lito.;dtl!l.' 'WIll\pl.'iIJll1e~id~l!'i y D~1mpmlnewtmi, con ,[!'i, 1~,WVinHe[l.'l~) dL~ IllUJ !:I.'t::>.:

• ,L::,~i:i-i~l:r en 1~,1,,1~e~"!:!J proN . ...a~mit{."nt2l1 pilT'a ~~a['a!llt 13! ccleridad de los .6r,~2IIH,)S de 8(~l11i!l1iLs~m1: i,6n jusuc i,n con perspectiva de :. ~&ll.eiJO {'''J~ llul!1eiJI2i 'fiokl.lc:i8:;' '[:{)111:1'<1 llts mllje~::!'l. CIT3!1.' IlleC::!l11.i:.<;1,11{)S permltan ejercer DLlflltl.'<I lerl 1 social rU:rri veriflca c L'Imp i ilmO:llto de los derechos de l3i~ IlllLllj eres,

• Dr:",d2lt· d androccutrismo de iai ~t"ye:;. '~'igL"1

qiUe smpone ~X:1~tI!~ mil!'; fucetes pilTl!i he.;, mujercs Il'ilnl! i~):;, i,10111.01.'0:."'$ [mT I,D:>' mi,~rl.!1.-O~. del hns ..

• ~nclll.i:r el derecho de b~ mL'lje~'::-_<; ~'IC!Uiiiltl!~ i: L'lrll(jf'uie~' tipo (l-< e viulenc LIl:1l~ ilt:-'l:e:ro de ilt~·11C.IO:ll, ;;1/0 'Y !IIi: !:!gtri8 en o::-n~ms; e~p'51: Lui LMI.d~lS r9!1.'8, g8n1lI1:l'i=-'J:l m.l.1'(!w:id!1l(i, :fi.SlC:!I 'i p~,il1:~)~li'_!!;lca. !!I:-il Damn bi de f.umh2i., JI.at'l,ll";i Ilk _~!ilnmtH~1.' sus neeesidades b:!i.s' dUI."ll~t~ i';l, !1IDl1gniil.

• A.~]:;;1:!:11C:ia j midi.!:"tl mmcdeata a i :1;.<; mL'l:i~ vi c tmll!ll~, de '!J lulencia !;b:Tr.:1H~ lx Indo ademas rllsposac i.OIl f f!J'I.'Ill-iLI:'~~m de los Ilmfe~~]iQm neceaanos pru'a, elln,

• Dt:'I'edw [l la reortlcnee i;f)1J1. wt:"!. tiempo de t[,<lft tnm::!!mBo' en cueuta b dohle jornada labors i de tIL rm 'Y '~U nccesarsa fOm11JIit ion :.LC ndemi:c-I1. H;:s; d.e nrgsmzar el horurie do: 1J'l!iD,,1,jQ) do: acuerdn .It 1,1e'ct~~:iclilde~, d~ 1<1::;; InLlJ{"Te~. 'yio 'l~dL'lcU el horario d.e lll.lillt'I,'I{!'$ qu.-l:' ~<;on madres. ~nehll:i:l' e~1 ]a r1iiJ!E~'\la ~)rgj~1ii(:.;:il del ~i~Lbiij(.l ta reduce it'~i:l, de. La edad jubi lacion ,de las m,Llj eres a 50 a:ilICl5:. ~I£~ C-{Jr(~( derechn ZI !:!J ~!~~r:x'mi(m (~~ iu :rd~Cili]l bb~)I.'';I,i 1.'(.''S::·:r;,n cld pL'Ie~l:f) de 'I:rarn\io .ri~H1Ullt::- d pcrindo (]U l11.lilJt'l.' e:;, vi,{ I:i.nm de' videnc,ia, y .io .Ilect'!'i:!Jri-o IXI!!'{ I:<_'C Ulp e 1m {. i,,o n.

• ~~mv{,"eT d.e' '~I1:11 ::!Iyuda eD!.lmh~~ICtI! {'''Spedfu: 1l1.'L!IJi':.'I,'<!:S; 'ifi.;:~ im:!Js at vioknc.i8 ~'IJtI!IHfl1 $U~ i,llgl,'!! 1,1lCi'S~IJI,io:.-"S no :i-liI~K'i]"i;,'1l {id 75% ,del sL'leM-o :nl~m.i mo. Lin l,lWIl1:0 !xl~li '!J81en-ltc a e~:I){!'" cU"1J~d!l) p~)1.' m:lDJll!:! 1.~d8d, ni.~ll!l1 ti,po d-l:' di:,<;t:-I1p2icudilc, t!!~~ 'WLlW CUtl!i.qr otrn o;:'iITLlns~:1In'!: i;l, no pLledll l!i!x;t",tb: a II.l!ll pur:!'ito:1 tl.'~I,O::llJ'i.,. ,qlU~ g<1Tl:!l1l1 il1:e !'ill p:rapm S~t~tt'l,l~~) '.i d d~ peiJsol1~:i, b,,,jo .~LI, d~r:=-I1&L"nCl::!l.

• Cr~II:I: ion {Ie pl,ilne~ omt' OTIk"ll:lilll'iciJbtn 1ilt·b~In.L<; 1.l.l<1ii, .... o..~ que' ~O~!!;I."{,"TIi inclu.ir -I! ~~:i, 1l1111jt'I,'<::£; vlcti,1l18~ viokllcia dc' :g)i."nem QmtiiliJ' cok"C1"iv(} priod.trl'r,ill) p:iit' :LC;reSD em, pbn.e-::;, de vi: ... ~etl.d!!l~ ~~'i C0l110 lli.y~J

_-----_

~ .

. -: :.

,~ ~

......................... "

..... ,.-"

.....................

.......... .

............ ", _.-'

..... ::; .. '~.,

fin'mCE~~I.",ilS; p::!!I."~1. su tlricll~liii..r iinl., ~onmm.do en C1.ll00'll~EI que este tipo de (k1R'lld1.:"11Ci~ !:i!:l[!"nq~~a U]'.U:.iHII~ veces el ele i~) .u~, i~l, viIDkmn::ia ..

'I' Ca[:lJl,lti7J1r la cq Ll~pi[raClnll o1f" lns derec hos (1'::- las mujeres :i!l1i111 igr,1lJ~tt'~ victirnas de ' ... ~oi,{!"nC'l!!I y acelerar d scceso a 11II COI~.mIC'Li:il~ cit' residentes.

'I' Le~I'L<;ltlir [)lIir" ~~lI1'iLlJ.ti.;CIT IlII s.t'g~m:id:td. Soc ial (k Tr.JJb:Jii IHinri:1i l!n!lbt·m~~e~. '.f J"r,llblllJ!Hill)l,'il$; D!Jm~~~mc!!I~. eeuio :.<;~c.t{n pl!'i Imtlllri.o 1.:"11 ,,~I,~adbl'l a'le vu i!!"i~I.,bi,l~dild y pO''bt·e-7.:8. di,gniJk:"md() ,,~I i,l'Ullumid;:1d '!! {,on.d~C'IOn

sncis]. .

'I' Legi !';!a.r pill1'i [,¥inl'll~iz2lt· qLle' se hag~l, colectivn d trabfl,jo domesticc, de cot: lna y de crlanza de !1II~ fIIi.liai '.l los :n~ii.ili c;omll C'1:fl1p,iel/)~' H!}mmel't'Mi,x. qne' son respnnsabi i idades sncsalcs. 110 i'IHU",idu~k;. ~::cu este eeutextn, !'it~ rraia de nll-!I:I~Til2IhLrlIr e] artlculo gS de' 11II Coastatucicn de 1.11. R qlll h he 11 Boli \r,rma.IHL di~ Ve m:l:7_l11 el a.

'I' I:nc luar COIT10 _'i[:iiJ Ilenlll, del htm!l!i,ddio d ~1:SL'"~!ln,:I,1n

dt' mujeres p<I)r JlI!Z{i~U!',!; d~' Mlt'l,lem" f-elmcLri:io.

'.' Legi dar p.E'IJ1!i ,wlllifn!Jtn' l~ {il:-il1:ml.!l!i,I1~Clo.:ll :!,;Dci8L pol itica, y eCalh-l:nUC:ll de l3! eoruuu idad sexn-diversu )~ :rec(}niJcim~~'1,11!l') pkllo (k 'bI)(L~):i, ~~~!'; deri.'>l:hM ~umO:IK~. i.uoO'lltid:lld.

'I' Car3Jl.l~ izar !.!"I, ,de~·,,-'\C.im <l UI,la vj,d~ ('1.'1,i,i, 'j prmim:l:i,.,,'Zi !:i

i~l.s !rnUdCle~ ,de L'[i~d aV~lJl:md~_

'I' Crear Ull~ iey d'l!" Ecu;r:.Jcicm S{."."nl~l.i l:rot~'grnl 8dt.'Cl'I!!Idil) ~I, nll~1~~m re3lhd~ld !1:ildtuTl!II. qLle' IJellllit<l, 21 nu.c:::;I:l."8i n~Iii.~I:S. mno:;." ad-o]e:;cenli'';!"s Y .:I.1ndt.l i.l sucied.':l,a 8:,mmi.r 1I[IIU se~,Lmlio:nll..d :resriJn~21bi(!'. .<lsi, co:mo 11II d i,.str i,ibuc.'i on III !!I_d .... ~1. Y gi'at LI ~ t~l, .me- mi'~ mJo,!'i 8[~t~ODnc L"p~ivm> que glllt"Ullt~cell d c:ioL'J"CCC'IO de ~O!'i d~'I,"(_'(;htli df" II!Lle:itl"l!i~ Y mKS~[M clmiiidcl'lIlM.

'I' Car3Jl.l~ i7_iJr d .den_"I!:hG d1.:" hL~ I11Il1J t'1,"(!::> a ~Olll<'lI" d~'!:.i~~one~ .sobre iLl:i, pt"{Jpi:fh i[liI~'rp(}S r~I!lJt(]':ll(](milll ';:()I,"P(](I1'i~p. 'indll.yt'l1dll e! d.c:ITcilO ~l' ia. l!litr.:-rnJpC'lon V(]-i'llLl'i:IJ1IZI ,rid L'"1T1~:mrii~o.

'I' LegL"!:IIr (!fII :nn!Jt~'riJI, dl!" S"J.illd. r!lir~' ~~IJ~ntix.1T qiJJ~ {!1~ io~, C'~'I1~!r!.rs d~' S,tli,lld Pubi i>!:,1, tl'o ~~' 'PFUd!LlJl.:Clll nimJ,~~'LIl tl~lO ilk viokllc'ia oom:l:m i.fl miliujeF pmr ]TIi(l1.ivo de 1}r:ktLC'U~ ()

l:nrlll.riob:rn~ :Jibmtiv!!l~ 1101.' ~f[l1e ,de ~~t!!l~_ .

'.' C.m!JI1~ i:>_iJr :kb!> d!!"redw:i, l!"_<;~ledfi:!:lt:i:>; d.e' ill:.<; Ml'IjeF!.!'!'i J61l{."]~~'~. t"]~t~'I,ld~~I1Wl1 qlil~' iJI, ed.~I.d {.~,!; 1m fuc.l:ur de G!:;cnlll inrll!: ~6n. entre di.rH e! ,deIiL....:Jm lIil 'Pr~l.11e!l" em~1<ie().

5

,

, .

sancionur ~I,qlld las ~'l.11iProL"SlL:.<; o m!'lt!hliC ioues publicus y privadas que tienen '[If)nIlf.) pre-requlsuo de enllll.leo, iJl c:'<: i_!::~'I,K:i::l de' etrl bums e:i1ell"~'L11'irudo~ pi!l~:L acccder al nIl"l."I"Cl:!d;l) imbm~! (~~ e'xIg'(![~C i Ii de "buena pn!·.~!!"11Ci~1" C:i dL<;!:'riuHmJl,tm'Lu y _~~'IH.:m trn~~m'HM r~ic()": sccaales].

• Lt!",~:!pii;l:r pm'u guram:l:i.z,u edueacion de '[--1I,i idad y culdsde uifanti i, p:lIr-il las madres j~)'i.'en!!"_~ que dcsecn contmuar ~l1:.~ oO'~!ud'i()~_ PnUiflIiJ,"iiC"r La ,r reacuns de guardcrius en lns centres de' ~mb~,o rllMlC'iJ;,o;; y prrl~'i:,dlli -con d fiim .m!!" (hsmi,l1PU!i,r !!!I C8!1"~ de tr8bi\jo de nuestras mitujeFL'"~-' de msners ob.i:ig!lil:!.1l1"l~ 'f como unu '\!ioiJu: ibn grave (l,::- .iO!'l dereehos i8t.DJ'lII~00'~ de i,u!'; 1111!l:j-L"TC:-;,.

• LoO'~i slar p!!lFIIi legrar iu ehmsnac 10,.11 de 1.0i es~erl'o!'irl]'" en .i()~ nml:L"r,ialei edueasivns )' e!l1l tndo el ~M!":Il~lIill1 de es1Il11ri'io . .mo.!"~d.c' ~~ educacien biisi,c ulhi1c.'it!!l hi, urriversltaria. lLegi d!!ir en m::!lt~'ria cducutwa sobre ua .Pbn Obi i,,~~o:r:iq) de .I:!q1.lllCL1d ilk Oen,e:ro, qiIJ~' ~arallil:i,c>L" ~~ ~HP~~t'/LC ion (!1.:" la culture plllt~'i,ILTC~1!, COlILlLn ~!I":JiIl~ la (Lcd !!IV8r~!JL'" idL'016~ico. n,t"CC:-i<1!1110 p~II11 lrl construcclon d~.;!" Hlllll nnev t ~(K iedud, ri:i,i ,c<omfJ pwnllfJve:r la creacum &.;!" nIH!lI,SLgnal:m:Ji dt' los derechos de las mujeres,

• (:re:l!1." lIH:II Ley ,q~lL'" r:.:mhibtl b Publ k idad ::kx i:stl! Y .I~~~eN.'""Qt~!WLd:ll." asi ('I.lIblO d ~'~~:<ibk'l1::hmeI.110 de se ...... eras nI1Ll1~m, y penns, a ~Fu ... e~, d1:- ieyt!"~ que pel'1,:1.i icen 1,11 C:'<:p!Ot1K'i61l Y el abuse ~k .18: ... tll11~et"{.~ y hl1mble~. hu y h~ J ii,wlle:; .. y .moO' i,lL~ l1ifm~ y .io~ ni:ii!JS pOl" pmlle (Le .i8i m[hl~tt"ilL~~:k i,~I, ~}'ubi i,c.id2id. y b jJl/)rnG_!.lFufb_

• .. ~lIIr;ll~t!Z::li1." Illi :!,;l1i.lId do.!" 81!8 tf.!>CUOiIDgLIl 1II '1lO(bls i;;]i mll!lljel!"L'".~ ad Cli::imiJ ,b ~tel,ll1!'i.t)[l e:ip~!:.i,ui.i.;,:.ud::!i 1l8~1Ii iJl nl1·!.dt·:!" p::lil.tL1rri,1.:"nij~ y :g3Jrar~tlztlil." e:l ~C'D!.!"~m ~r.1l,tlll!~O ~, .i8i ml'ljerL'"_~ C'an C'3JIlCeF en :.<atll<,ciol1 .me ~W)b--rez3;. u 1,0:1; ~nJ:I:rllnientos, !>oc~"Stlr,ios ~J<:,1T!!1 SH :recup~'ra.c:i61.1. :IIsi co:nm C'::!l1l1[pllifi8:i. mtL~I':m::> [:iura 12i .detO:Dc i,on '11L"Jn~1(I"l!iI1~l, (led dl.l:eu y r:1l'1:·~r.nKdad:!'_o:; rd:H: iuruld~~ () pl.~)~lias de' iJl mu)er.

• J I1cl~li,r c:n 1,t1.~ kgisl,ui: Lon:.~ l."e'laciol1~d";lj; 11 ill Clelld;,1 Y Illi '11L'CJmiog_ia, la r:.Ll~kira[ i-6n dt!" .1;,1 IlllilJ~T en ~~ i,I"i1.:"!'1t!g';I.c.i61.l CKI.11 i fic2i., e:ipeculilleflltl!" eif~ ii[! reft'rido !!II tL'"IHa £Ie ~ene:ro.

• .. ~lIIrm~tIZ3!r tlli ,derL"iC.im:s d.e' 1,11:.<; 111i1.11,e~·f!..~ con lIilgLlm. ~.ipo dA!" d i ~C8f'r1C.ld,1l.d tk_~~K,>[ i,3!inl1.1.:"n11L" r.:-Il 111<1'I!.;!"riu ed.uC':JitL'i.'a y i<lJlmrnl. i.1L ~lt'ut:.i.6n 'J :lriaptuc iilUl d~' tDdtl::i ~o..~ {."Slmc!O'..~ 'Pll,bhc(}:.~ p!!!r~l, :iiU i i,brt!" d~~;::'llv(li""'1I!1.1,ie:llt() (u!llil'i.'€r~!d uk". !e2itl!',Il:;", (ell!tr~):-; i';ljl)!J1'llI1~'". pi,ll::&1.::>, ell!:). lIi~:i (;()Ill() !¥1n1!n~ i ... J1u IIml! C [lotu {i€ r'iLli.icipwt:.!bm. Ob~l~Il'liIlFitl! doO' €!ite ~~C~(~I" ~'Il ~2i AS:;irlllibklli i\!.lII1!'ioDl.mi.

• ., ~lIIrm~tE:lIr ~~ j,[;lJllLd!!id. (1'::- (h:!":reC'hi/)~ IlfinJi b::i mlijerL'".~ 'i:IHli_!!:t'I1~':;; y afl,"ode..;!en.diem:I)'~~. ~(~n18m;do en C'Lle[~t:li 121 ex,c i1.ll~k)l1 e:"ipedfk<:1. por :!,;l'l ';:OlldlClD:r!I etl1 ieo-' FU{ i~l,i. Ashm~mll- ~~ noO'!: L'".~tlirio pt"{Jcu:~t" mL"i:,aJ~l~mi."!:i,

--.

UJERES

.q~I!';!" 8-8mnticen el FL'"!,;CUtl!" de nuestra DlenU)ui,t,L hii'IDnc~l. Ell t:!l~ sentido, suscribsmos la pmpucsta de las Ill'LlJer{."S afnJirl~'~c~'Il.m~~'Il~ei £100' d~'~'a;- !lil i~3iI1~.c:611 N~lil: k)I1"J I(I<~~ :re:-;'N):-i de I~I ipolera y l ..... b1eii IjOi.i.~'~F_

I' 1m luir d 50 )' .5 u de P'.ill1iclPiL'l: ion .I:tifJ~j!:ic~. pan! ,\;~~wu'l1~h!!lr I11~YOF ,:!'C!l:e::if) de las nmj !!'1"Ci a, .iq)S e:;rac i,fh de ~ol1:1a de decisioaes. ~nll]~ii:!!II,l.do el !!"j ercicso de .1-1, p~1Fi,dm~ poliuca, Crear asambleas nfljl!.u~ic~pi1l'les. ,de mu jeres q uc fi!.iiH; i,~ :n.e.i I, c:om{~ rHI i:U,Q.S de enc uentro, de arlai:isi::::. de conarruccion y de ,dJU$Ci!Ul;u61~ dot' ~ey;ts )' :li:i)l}hl,em"kk;i1Is de i,ntiE!.i-es, ,!5'f:&lie:l'aL vd:J!1." por el !-1TUIl'l: ipeo de r:Jiri.urlld poliur u en el e] ercicio del parlumentarisrno de C.J i le ell ~miai lus leyes que SL'" clii,~cu:l,:IlI1I.

I' R :!'rgu i ar e L p'o rceu ~ 21 j e (I,~ obli g21 c i (~:rl ilJ iYIf~elltiJ!rii"l estilhlet::~d!l) ~)i:'I:I'a el r~illij~i.f!' (.lO"',) e~i pi~("Jt~Oi\C~6:1:1 al ~H1mnt'iXJ< de hij.ils, e hijos, i!I~~ OOi.lIJiO U a Ij at e n l j {I;[ d re s.rM."l':n11 abl e.

I' le:gi,~~~~' eu materia de }~:iJb:ihl~ 'j vuviersda con peF~~1<!d'iv:Ji de g'CJtl:"I",{) L'"st:llb.ieclemrlo scluc innes de , ... ivienda onn servk los ,WmlIR1!",!; ':01110 ~~v~lmi.€![h~. ,~u:Jit·,derim;. C'omed!.l:re:;; C'!J(llmI1JI,i,L'"~. Iugares d~ recreae lou, lnblinrecas )' ~~:iJltl.~ .. k €stLJd.i>D COI.UU-' ni~ar!tIi~, entre otras,

I' Ct"L'"~lr ~tl1a ky qU'i:" :reg-Ll~e d ~mb~~o '1:]1!1'!:" 'I-e~~hlllllll nmj L'"r DIl7iBi."!' u~rlIbri':I;!b di::iJrr~~~t~(,rlI y qu.c:' IIK.iU'f;:1 l3! L""'l:~1!J.e:nC'~:J! oJr.:- contmliD l.aimmL suiJl'rio [~'gllJb:d(). !'i~'gilll:ici!!ld. ~<;~lciilL v:I,C;:1cione:-;, p!!lg;:,du~., Y 'bf)ci,o:;, io~ £ien"l:Jl(}s lInU'il€!'l:;Zi!mL~ll~e ~·oL· .. t()I,lOC~d!l)~· ri la cb~e trilbuj n.dO:I11_

I' Ct'L'"JtT liIl1,," ~<;~'~'em ley 'rjllJJL'" p~rnlJ.i.t11 DCimiJfI~jll" .iai ITmfia!'l 'f r,-,de:;, nut: i.onul,i{!'S e- :i!llit~I."J~:J:c.iml!iLi'L"_~. que' Cd(JlGlif~ nllli:.!"!'itt·lL~ !lHl1c:iral,!;'!> C Llidude:i, ccmlO {{''11Itro {ie dL~t~·i,imc.i,6n :!":Il d Mt"I"C:rid.O !nli' ... ml1t: ion-d de I!!i ~u.mustri,!!I .me I Sex(~ e:;;~K'c iflC-l1ll1el1t~ p:llr21 i til pm~ti.tllci(m. ~!I"~fi!Co )' ~nJ!ttl d.c:· pe~'~(m::!!~ <1:;;i, Dmn!."l ~u {.~_o:;dt,L ... i~u[L

I' (i'~Iranti.Mlr 121 il1chl~lll-Jl ,d€! ~1II~ mililijeFL'"~ L'"n d ,:imbi,IIl CHi:l:Uil"tLl, (all"toO'., m~h;ucr1. ~Cii~lI"n. ~i~eml:l'Il1"a. t'1~,) '[,OnllfJ tlI.1-i1. l1laRL"111 ck ill"' C(~l1itI1!E~'en-do U:Il!!l nlleV~I, .::-_"te'tic u COil ~+.i6!11i dr.:- g&n€!r,o_

I' Imp'ieln:;'l1~ar Illn_gI.".IIJn!!ls e:f::.'>[,ti:\lo:.~ pam 1-e:>:;!;<I~all" i,l1~ ml'ljell"t's. ni,li~:;." 1~II:;if)S, y ::H£I.1,i€:-iI1:ei~t~!'i en !';:i tllla>!: '(Hi d€ C'ri Ue-. ri:!,;j como d ;,11l0'jO U OrgJIHlz:J:C iml:!"_~ :no ~lIb:!"11l11ll1en.tuk'S d~'[i'iC8(l<i.s ~1, l.'st:Ji LlibllJ'.

lLA IINDUSTRIIA CULTUlRA,L:

UN,A, GUIILILOTIN,A,A,L VE:IR,DADERO ROL DE'LA, MIU,JEIR

H i s ~ on t ';1.[ii"ler~ te i ';1, i iU{.h a, p or .l2i emtlllC~~'Ml(; i61l de la rniujeu ha 1<.'mdil) la timil,i idad de- ~:Il~dillr una .de e'St~l'!'l 1:i1!1lit:1!'l C21Ul!"I1C~2i~ }' uecessdades vividas PiI)[' d rLldbl,Ll. que puede mtlnifl,;,~t!!l[',!;r: e!1i hs ihD~tH,€::i, sltlos tk trilha,Jo. medms de C(!!Ill~~Il:ic21C'IGn. '!! en g'l:!'lk~t"li, en ~Ocd(}~ 1m; aspectns de' 1.11. vida so!: i~l,i , y qLle neue q ue ver 'WI,l i.;1. d~~crHll:in:!lci,on permsneme, 12i HO'ieT~d.tL i.il ,donrimL-r.i.o!1i '!f ell siutesis b {)plrO'si(~11 ih1Ci21 La, mujer, ~~(J(r t:!JL :rm:o]) rDdri~l, :lin rmar:ie (1l~1,;' la lucba del gi,]lr:I,'~) :ie hace tau i mpreseinrl ilbk '!! ur,genlll!' en la medrda eu que se hace ~~FIi1b]c[l urg!!':ll~e coustruir una sncicdnd qj1'le &~~ 1'II1tl vez pm' todss e~Tadi,qm:- los d~~Iit'NIJ~o,;'~ dd c21p,i talismo,

.IJe:ide !llf11 pri Ilcipi:o las set iedades n.!ln sumergido ,tl la IllillJit'1,' Jl di:;.ti:Il~21~, i:O:m1Ia!'i d~ tleru iH9!C.i,Ofll, unas milS !)O~-[I"€.ijS:;, )I v~~ifu.ll:'~ 'j (}1T!i~, 'me~iI)~, t!mgi blcs, y. ~ r~~:!lr de q11e b:. :>'{)cKd.1d1.:'.c; h_<l.!~ ido '1VtL'Il~!liI,ldD'. o,;':-;~~:i, fo:rmu:.~ de d:r)nIJ.i 11!1iC'lon !!lin se b<1~' ehmi,l1mt:o. ~6~(} ~rO' ~UIl] :iml{nra,jo y se rulJ~ susutuido pru otsas: pm' ellu creer que el Illflchi,fim:o ~r b ~)PJrO'sl(m femenma en esra ep-{)c:L se hilJ~ superado. seri a caer en una f21 lsa interpretsciou de i a real idad, ~k'l~tr.o de .i<l::i, 'r:a.:rmtL~ ,de d.ml,lti IlSCH}H Illil:i .... u:-;ible'!> r~teden el.H ontnrN;e d nw,h r.llto ;) vmie~~dtl dmtli~,'StLClL hI!'] d!."'p~or8bi,1.:'!'l cOl1di,e imtf!''!; {Ie tr.ab:llJI(} ofrecLd8:>. a b fil1lL.der, ~8 ~:;;:cl~l!,;lo:n ~11 !2i tmil1l:l! de (be L~I!J(IKS po.i.ific;:1:i )' eCO:I~G:m!C2l~. i2i m:J!r~i.llac~on :;()C'~:I!L !!':n~r:.!: ,o~rns ~8I1!tfl~~ :S in L"1Jl['IITg';f) hay 1111,18 forma. d~, O'pFi;!'~ll;':Il qLle se tl,',3haj t.L 'lkttJ.i.i,i1{i~mellte 'POI' [Ill mDn~!mo p-olitlCO i,iJIm~d,() ··~mlm1T12i cl!I!i,tumi'" q1'le :!;i!O'll(~Ll i"g,uml, d~ p{!J:i_~I.'O~;:1. r:.u,~<:' de la rIlL'lCr::-si.ri21d qjL'le 'liL"IK i.1l, d:l!~e d~l.'igenlll!' (i.rl bLlII',g_ul!"!'1m:!l} de kgi:l:i,lllar y cOllv'[,"JiI.ir en L'II'II l,hl11rO:ll cHi:l:1'Imi, 'Y de C (}mrfJ 1.'1 31:m ~en1.o i,a e ~ c· i::!i IJ 1,7.<1 (' i ';)l) f e Ill.el~ ~ 11 a~

L!!I imilU!';~ritl Cli ituU'.ui, ~'11 ot"Stt!' C:J!IllPO' 'lil!"'IK~ cOllm pmlil: ip:!!~ O'DJd.VO c(}J~d.k: i0I1<1i1" !2i fLlJl('~on de ~a nH~{."r rO'l.l ~~ ~oc iedad. a~1 C(~Ill() ('rem- miX~LlmimD'::;; (med.io~ .de cOllmll:ic21C'lon) qLle pelnl'i'I~I.n qu,e e~~a ~e COIlYL'nn (1~ qlUt!' rO'~ ei{," su \'em-riaci:L"ro mL d~ 21lH 'qm." e~l<:' c ond:ic]OI]21nrti:,,,"'n~o d~ !2i [m.del' .... :J! 2i Tq,K'n:'LI,1'i:r irr~'I,ll€:di,ab.ieml!"'me e,ll 1'In"l, d.IS~~O~ i,do n p d [.Olil');!;':k 31 'j f1llI1Ime"ll'I:~' e'll u 11 compnrtmn i ~'nto :g)C1!!1I; E~ ef~trmc l!".~ ;[OIlW i,iJ:i mf..',dlC)!'i

.ie:J jJS d.e r1.:'IlIT.:i;L"I1~,3T Los ~robkml1!'l w(,l!!Iks y .:kl.l~m do,;' !."i.i,o:i. io~ pl,{)o,iema!'i d~ In. mUJo,;'r. :ie cO'llvi,er!ell en

eustnnnenms ,z::rt~:I!dos ~l,;IJ'l!j prmnover 1.11. ide-a d!." hl 'Im~j er servi], subordinada al h nmbre. C'U)'<1. ~'LI!1~C 2i !." 'i 1,1IlUl~~I,bk tl~~,.i:~C'mG:n en [a vida es iJL 11121m:Ll~eml<: leu del i.wg..:1r::; lns hi,i 0::>,

lJia.do este ~wl;pd de lus medics, rndri'l, aln~~s~ar:i,{," a no delilnrul,i,nim!';d~'~ "(le wm1'll1li,[-!1ii: ion"" sine rle dlfL1:;,j,j)[l, o pro~'ecclon. ~8 C~Lle F!l!'l:nicj~ML1Hi.il) E:'~O!,; en Llfia bnW ....... :lI e:;.tr21~egi;1. IlmT)::Il~'ndhl:i,{;I, q~Ji;!' pt'Onrl!~le'fC ideas f;3:!:i,;I.:5 snbrela rnujer eomn 11Il debi i idad 0 ]!IiI{'(,''flo:r:io:hld respccto del hombre, ml baceu 'Ill~~, .q~1l!" p(royect:J!r y di.f1!l11.mDt' un estercotipo de IlHl,I!lO'r

seducir, .I::.L Illem.!>:J!J!.." q~le !~Di> i:l1~en:l::IJ~ ~ ransminr III 1'1": hus anunci n s es e] :ii,,~Hi enre: :.e;,;iO crnrm IPre:lnlo rOT 18 COll1pl'<l d.e' lIJ~ PF'Ll(h.lC!C~,

Ashmsmo, '" '''lr ... s J},!cd,j puhlldl.'ari(),):

SigU.i?11 IJU),):lmJJdf! a tel mu;'(>r "'(.tRW (jnj~l'iJ dr::C(!l'alhf1', lJ},r!!!mh!! pa,l'(i' fd l'(;1'nJ.n ,;;. ,:r;"!1Ja UXJ pa,Wlltl,je ,'1.f!CwJdm'i(J, LCI: ]'().: qr.i,:;'" r~'rece .£egw'idfId, e:citc;; ~! f?,n,"m(,l(!,~: lCJ.~I'(),\: es siemprr! 'a H!'= de W~ L'Cw(,hJ, hJdu,~o el,-jepIJI'J.f::. t(;'1J ,),i'J'b1:r::~'(ll{)JrIdf!' en la a-.f:JI~alrdcrd, Ij~IU!,):IIY'I r.1 i\I~,i,~' !dl9!o,)' IHf.~:)'~ rJ h~J (!"j: r"i'H't~ lHY)IJwt:'~cmm' W1 psoducro oue ,1",1 la Ilwj,er tfelM1'1 lS/(J, Ita hi emir!' a,/cr.m:tl.,dr) e!N a hJ.J?;T(},): m'mj}tI.I'L·J" L-f/' !J.i uje« ill'U!Jw:!ftI ,):il1ftl.rici'

1,'(.",bcic~IUl(tf) 2i SUi 1'(.',]LlcCmr:lll :!i UH:!J {1.m.;: iim l,'(.'rrod.uctlV'a. '!! :ieXLl8L

t~l, rllhhc~dad i;!'~ Ul!I:I! de hl~' arlll,,1:;, (l~l,e Ill~:;' ciisp:;ml ~Jlda iJl d.i~llid:!!d. ,tie il IlmJirO'r: i,ltS !!Jge-nc i,c!L~ ~liIlIbi il[ itll:r1l~:i, <1. mvei nHlllld~:Jil em'Ple~n Y' If!"."l.pk)t!!lll 1,:1 :f'i,g,ura e mhl;!p .... n dr.!' ~~t2i ptl:rl~ 21~raer C(~ll:ill~.rti,dOI-.:::;. 'j' fl'[i:;'1:('''l1o:rrr~f.."Il~e 1n1l:IT'lll.ent:J!1.' b:i V[m~8:;' :.."11 ~ktemrin3!d.os puodllc~os. e:;.liO .;!,i Ill. ~ln 0 i ~em.lI!po l:':;;~ ~ {i ~:rl:'C tJI,DIil!e 11 te .. ~il~C LI i!Hllo ai, mfL1CI:Zif) de 11m. e:;1:e!l'o,;'D1'ipo ,de belk:r.1I! CU:."<'IG(} pm' b mmn<ll mdu~tri,1l, 'I: LI.I~ura.i 'q~l1.:' cnioC't1 :II b nmj!."r com.t{) un obi e'to ,0 {>Drutt:i p~UI::." (bd p:r{X'h!J,'!:'i:o H c !:mr~p:rnr_ A\,C.tlt<l.hnegJJt~ I~ rllblic:ia2ld un t:rndllJri: e u m.a i nUi g,rO'n d.e Iiltlllj e I: ~1.rftr~lV2l!(](r::id~1, '!! CQn l1~",I, ~'IJHCa m~~:i61l:

COY/l(.i cmrtJ de l:tJ!!tI T madre pe~:lecJtI., h),)' Irr.No;i' y l.1i)~{,u, :)'i?;7:lifJ lcr rmhl.ldd,~d, ,)'i'Ua !l'.f.i11 .de /(I,'} lJ'Ja,dl'i!!,~, ElhE 5rm qrJieneH T,1H r:1' k~ ,1tIHi"JCI,c.i[~ t.I ,r.mJ.!j}n:rJ' tel:' fJ(fpiI.l.CI,$, c()JJjiclfJ ,en JI1.1Ci' mar:r.tJ drtrrtrmil;\fu!rJ (ir!! p(Jjjci1e,Ij .1' ,'ifIheJ.~ r:J'H€ te" hI'! I!,~ lei' r:1',decMti'"I(~ !K'II'(J '~"iS ll~tfr.r;, U,,)' h()mhfr!!:" ~w ,1M! ,.iebeJJ ,¥emir H~,"P'(JIL~'i'J'hirrY.,5 WI.r(~ rt:.I'(J,): lCln!tl_<;, :m,~ hiiJA~,fJR ypTe.(Jclrp(J-.cim.l~R .ifniCJ.[nr,~', mil,~ Il!!hu;lU1JCM1(1,~ I'!fJl1 ,/tJ r.1L'e'nlW'tJ, el. !J'Cid(!r; lei l.ine'r(r.1Jt, eJc, ql~e Si!! r.?ir.l..::i(Jnm.l ~ aJJ prn,,/UL'ri'M tit! ,(,(Jn~:1J,!1W C{)J111f.i IQ,~ CrN.1H~,~, mHr.IJI(),~: de tfr!!_1N'iI'le, PH!J'JdrJ,\' de l;L~!,tir de deJ.erlNimlda,):

IJUHI:'(J,,'j;, h r!D it/. (H td~,;;.h fJhc(I,):, , , __ , ~N lIrtal,itl (k)l1Z~1~e:r. L21r:1W~Za)

L!!I rmbi.io[.i,d~d. ,s~'Ki:>;tl1 tUI,;'lle 11.111 dohk ri.iC!!I111<:€.". l!"~ 1[~1(p:J!7. .mt' i i.e_~8[, ~illlitD !!Ii ~toJil1ibn' ":0111.0 Ii .ia Ill1ilJer: t~i1-t: i;l":lld.ok~ cr~l!".r 211 p,rimt'I,1) [jUt' {!'_~ L.liITI ~W,j{."liD con

pesibslidades de hacer rO"lhl i1il2lCI(J(IK:S, ~ nbre 1,.21. ns 1'1, er par .1, fu'l] 21 lm ente "deseerlu" en e ILr:; 0, de que e:;.'I~l curnpla ,mn (h."'lll!':rrnillado:;. o,;'~~im.d!!l['t'"S dr.!' i:d 1.l!";,..,1,; )' <I la ~,,"_~tmdta (;01.1.1.0 el objcto {."V!!IIUild(} 'qm.." h3iiYo!' lo impnsible ~W)I.' <I:re:ln~1::1i1,'S~ a i estereonpo de in l1l!U!j er perfccta P"ln!1 E'1,1 ,defHl'i1 iv::!! ser ··'cl!.."!'i~·9:d~-' rGT el hombre:

Ilarnl.d.o !!i esto i~l, rLlM~~Ldad :~!:':'i:hIAl i<1h[',3, 1'In (~ol1(,'ertl1 de '::~,i,I:'11 que r<1dic tl el~ :.~(,"r bello 0 "poseer UlI1:;! 1ll1ilJcr bella", lo que hien pudiera dl!":no:nuRcflr:;.(!' (01:11.0 cultn ';1, ls. belleza,

C umo cs II: nruun de h soc i cdarl of': tlp,i'llLi.~s1i1. esconder b !J"2i~z. de los problemas snciales 'f nHlq~~lU2i~' ~21~' realidades, las cnnsecuencias qLle la Imb.ikid:ld :;.exl~~a ha ccasicnadc, cmno III beja mJit,jJe:;.tim2i (t!." iJL~ ~li1llleue_<; '!! su illC~111l1lmien~o ,11 trasinrnos !!Ihm{;''':Ilt!C~(t..~ y ll:;.j.wlo.~~C"(};S, 21~:i como el ~c~ll1e~lifrrue'n~o ,I. ,opl!"racmnes (1~~i,l,iill:gl('tlS Pt'~Ig..TO..~as P:J![,';I, lograT bd cuerpo deseado", se le hen arribu ldo :Ii problemas :SLlre'rr:1IcI!!l~t'~ que' '110 tocan el fondo del :l!S!UlITIlJ, Li e"flp!~~h~m(}:!;1.:' ha eneargado (l'e hablar de vanidad femenina .c uaudo em. r~,tli,i,[i21d :iit," trara de ~ dei ~ t rfl t ur el 'P 1.'0 b lern ~ rea t que' !,"!'; sin duda i,;1. ruercanti i izacion de la iI.1l8:gl!"11 de 131 rnujer y miJ.:s ,1 i iiI. de e~~o la perlle~~J!:L(: i.on de esta sucicdad que por l!"~t3!r a merced del caf'~t:l!~ e:;, C..<l(p3lZ de destruir y ~se:;.im:llr:;!~ LllcluvidUf),

I~ i ,wll::>Lderur 21 ~2i nllilpo,;~r or:OIlW (}h;dO' ~rO'J;:'U3!~ COI1~lI'li}1ilye' 11 18 il,,",g~~imllt: iim di!," 1'Ina CUli, tUn!! 'i 1'Ina :1i!)C!ediid qu.<:' ~.Jbm'dml1l';l, u i<l. m~Smf1. [~O ~4)lo en :1-.::.18810:11 3!~ gemtc:m, ~mf) en [,r.!'i <'1!1.' 'i 6 1.1 u La, vid:ll ~~)cLai, ~'Il gene:1'11~; 1f!tI)~' ttLi, :I11ZG:1l ~'~ lI!11.pal"hmt!." que ,rirz:nl:r() dd enfNI~I:.!' d~ I!!I C(~ll~mi:'Lli11JJ[,'I, i,o:>: f~1'IeVO:i, m{,-.d~G-..~ dt, 1I:~)lllUI:li,z:;:1cj(~11 Se:lll,l c·m]!'i i de'F<1 d.O:i i IlisH1iI'1U ~~t():s {i L~~:e:r-, lll'il~:J!Il~e:;. en e.l C':J!llln-n[]. ~_q)!:!iai, h!!lCLa, e,i u ... mlili!:e ,de i -I, no (h:-;cr~llri:m!!!: i,(]JII y 21 mul. ';,':ida i i1Jt'e de vi;o.lem.i :1, p1Ir21 l.tl!> nH~j !!':re~"

I}J,,"Jl~Hl (l'e .18 t'e'Voi,l1CDo.:n b()~nr,3r18l1a ~e ~JI, p FO IJo~le':;.! 0 c r~,u nwd e i,o!'; CD m.1i1il-' IIiC:2iCml~!!Iks 2iltern~~ivo~, qLl'<:' rr.!'lllmt!!l11 118cl,;'r cO:I~~mheg'>t']n(}Jl~a a I!!!~ Lrir:::Zi~ dd ,[ Ip~t~! y iog,TIlit" d emilori.enlll'ief~tn hiM: i<l, 1,j,1(i m.1J:~..um~~ dl:' c():nl~ln~c:a!:'iDn p!Jr' iP:J!rl~' ,riel E'mebi,{]. ~1I:1!J"llI [['lilt' ~~te se!!l Ct1llm: de ,[ re2iF. tl,"·IJl~mLtII,')' 1''(.'f'I,'(.'::re:nt!!lr $'LI re<l,i i.d:.'ld ,wcorde m :;'1lI ~~L'l:,h!!l di:[rn21 CU1'le e~, i'l, ,wn!';tnlCC~l;'n &-....1. ~1'I:)d'<:T r0f'LlJaJ~ .IJmdil, !."!';ta e:no:rrnf.." o~w)rtLmi,d8d p:l!r';l, ,Ia:;. y itO:; rl!"'ifU i LlI[ UOIl arDO~" ~e ha('~ ner<:es,1Ti,(} i:1l1prcmler umt d.Lt;c LI:i.L6m, ,[I~~l!" c OID-' p;ro,;'IHJa .ia fDmm de ~1,11~:-:griICU)[l d.e'i g~m.ero a e ~to~, mE'YO:;' e ~r::Iue Ill:L:;' 'WDlil!L'IIlic-tKiol1~1.iei: Pot' 1£1 I rr!tim ~ ihrl'.:e Illent(](rlo qru!." emp.iiL"Ce' a (!<o!'_~al,TOi i.~l'r:;e 'lilll lllodeJo (le DDnl1L'I!Ilii,c-ilil:i6n 'e'n d C U~~ i.1, Illlllj e'!: ~e ve21 y ~e retk;E' 11:01110 un :i.1iIJo,;'t!J! de .1IJrc:i.;im y t!:~I,HSthm.i1l-!l(,"iri)[l, ~il mmca Ill:h ,mnt.o LI[~ O~ie1if),

TrJI_~ 1!In21 COnV~I:~,ll1: 1.011 !: Oil I_.L](h~ ~hlm~l.'eZ:'" -Rl''''''')~LldmlilJU:Io y F~Ill:i!IU~~~ que >L"S una Fde~~'IlC~~1 en i:ll lucha de h] nl.ll)e~· venezolana, 'j ~11 b. ~LlCh,1.L iPGT vi:.<;uiJ.i i lzar "j s2Icar de 1::11 excLLlsi.DIli a !3!S p .... '[:;~)llil:;. C()ll.ILi.~tln tup'll) de diseapaeidad., lc rre_~lmt2lnl")s sobre ~D-S 21'1[;:1[~[ es que henans i.!J:l;':I.'~ld!.1 las mujeres v!.!"l1e:1:(}i';IJ~:JiS enla Rt'lI~)~lI( ion ~:k)Li'.o'ln:!JI.l::·L

LfJ rri 1T1CFiJ que' estu I.ll.UJt'l,' luch warn destuca e~ que "'I~I!l'.~{J'J'run: ~.~,rf:\:rlm'.I: !I."'!6'.I.~ td J~.!'Ji\('O pJ't!:!>laeJJ'",[! a JrJ' JrJ'j'.r.r{J' .r1~ ImlfJ, ia ~!ii'il' demdlif.'1'.l'i6ca ;(jJU!: se fr,a ,de.f.'irJ~\(Mil() j,i!mil~j\/lJ, ", ~ .. sin druf.fJ -Ci'.I'.!1JO bie» ,zij{J. J; e. 1 j' e/l [~ - ,. fHH' {t; ~1. ~'.I: ,(I 1;'~' a .1: t.' ,t noN' (J 1't.!'lI'o·},rl.f.'i,(m ll'.ri a.~ es .r1.I,r ,'if, N~ 11. t {"'.~1'i1 ,:' es« 1 r. (J' .wJi {} s e q,ri.e,(It1.~ 1.1' e J ,fli.'scnJ'.'UJ' s ~'1 W q ~~ e ,~~, JWJ,d~tj'{J' t!,1r {t;f.'c.r:tmiP.\' .1]J,rfY f.'(m~\l~/i'(:..<i., fJe.~¥i~ el £1.r~l.'ifJ' ali! t~ ~1L!~'Ohlif:'~{}lJ mUll ,d'ii' .la.l: p,Fi/;U.f?l',fJ;I: ~'f."cimr,es ,',lfll~.r:I't!"ll'!f ,(['iiI ;f'mJrfl'ml;(~;!\I,t'ii f,~1t! ifJ' t.'~',ea,f.'iion riel 1.1 r.~" i:tr~"l.(J' A1,(~ ,f.' i fm ,Ill ,I' oft e J ~ ~if ~t;i~~',r" t!.1rfemii;elJ(lo lu imp,rwltm;ria .fj'J~~~ timjf~ ~.'fJofJrt!,1r~ill.r Ill' ,fi~1JUjNJ" JNdi'"t.lr.IlI' ... lnlhli,r.;{ti~ ~,'·rJJ.'J P\i\~6n U~ ,~,en',[!J"fJ\. A ~,mq,rl,e £:1' ~A'!'~w) qlf!! "mw. ,ful~lt!l mi'l'.i'J~i:')~t!ll' JJ',i~t";'F:it.',fJ'. mi" ;f' Juh'~!',:: mi lUI :1' (I 't~' ,fJ :1' t,' {)'m ~ ~'>l!'~~fJluei{}~ral'.ii'n: 1i:'~~t>lT'l~ Ji(i[J.r{J'.I: dan.rme /~ te q,rrl! £J',fJ X{} {j~i . .'if't11~t!'ft:f. CJ',fd,(u,,uI:\' ,(tt~e JrI!l'JrJ'me.l,rt'e eJ'''{l ~;J' ,fJ, JUM~ A ... ambJ.'el~ P,l{jll.~;{},mif ~,PJ',I:r:,fJ'd y .mitfl.d • .1.r{J~' ;(1.~ ~ue lf~ ~!i'i.~,~,r ,ft~1'gJ1J!!NI fiel~t.' qlH! tJi(MJ'rU.',I.I"iii:" elr t.' rJ'J.'J dli!CfJ. cia ,r/.!!' t;,r} JJ',e YfJ' y 1 a ,(Itll~ .ri~!}l1.r. i ~ ,ff. e ,~,&..1r;!!U'l'J' .11,f/lJl(J'IJ'ifl' c(}':HJ·.~ qJ~2 a,lr~~1(~ 1r,(J'.WiI'J',(H ,e.~rfI1}W.I: 'l!it!l.rU'(} ~~H d .Ire,f.'iI'fJ'. il:'fNJ.W .fH,fJ' ejt!,11Jplo' lfJ' i1H{Wn'l{t,1rd,a ,ft!? f.'rnUilW Il'f.hn' ,r,m P~'l!'.\·IIPJU!'!I'{} cm~ l.'i:~.rJ1-r d~ ,e"r..t~/JiI!JI(llN!),(} ,(.'!Ii!1~:'ItJ'rli'i'i{} ,OOJ~ lJ{!/'.\"mw.;;; q,ri!! fienen ,f.\(m~~ie/~;r~a d,L! ,~hJ~Nj. eN!!:(} q,N';.f! .'HJ-h.'f'i! eso .haJ" lm~;rfr:iJ .ry'i~£ tJ',f}';"(tje.1'" ir,t~Nj Fill' .lHl'.Ji~ gnnrrl;i!.l· ,fJ,·lf17n\f.\L!.I: ,f:',1.r t!ffIe Jr ~1~~ 't MtJ' •. _

COIlW .l_mjy1 b~ell reflk':-::iol.l:il. c~I,aJ~dn d C~)I,l,lil!Rdi1nli'';!" ,dice q ue e~ fClll.im:;,1:,l. '·.I;(JXJ(! (Jl~ ~1 t a J',e.1 \Ill ll~;r i ~ JJ' lie JJ',e i..'tnw ,dll! ,11mjel". {lO'J"fJ'lI.·£ .trt!,1J'J.{}$ .~id,() t:(J.~' IJJ,r~;:en.~ (a.l: (flli'i!:' hil![J.w.I: :\',(~"id'o m&d:f~I!'t11' ,~n' to.'I; 11UnJ.lII!/J/{fl:'i' llH1.\: {i~ti.rit~1'!i_ 1.'0 ,fI'M! !.Ii1'>! sj"'J;,I,rij,r:f.\(~ q,m!! JJ',(J' hii':~'{J hmJ.lD1''l!:\" 'J~~e fa m Iu.i! 1.1' f.' tJ1J j; ~ ~ g~'{m v~,~:rrJ'. il.'".I·J,1! 1.1 rimui'fJ (JfmJ',p'[!.~" _ ;, ' ';,

..,

I

LUDY'

,.II'

RAM'IREZ

. . ;.

Ii ..•.•.....•.. >-/1.

Otl:O de los il,l(h~c!!ll:i,b.ie:;, !O_!,lF'L:!:;' que resnlta e:;; tn ~!I"'l!!I,u ... er~:!Jhdiid rid g'C!l~':I,"() qUE" lIliiI S(~I:D' le COnlri!'I~,;!" :li iNJLVI,lj lEI':.. sinn que "fI'lr{)'cJ'.fJ' se lu~ i!'~~til!fulid{} q~tt! hNI~u i,fJ,:~' ilr,:I:t'ir,J~dm~£.I: ti2/J,r::.~I' q~re. fJ;Ulml~' til ti:"llcl',rJ' ,de gti.~,rf:',f-" t!.1.r ei (ti:~~J~{} ,ri2 .'m.l: rm1,r)ill'(U;: PJ~btj;c&'i'_ .'£:\".(1 es ,r'1J'~ 1'H),J',r:,rJ·fM~. p t!.'ftJ' I iJ ~.N\f~'!I .fm [l-tJJ',r:,f'J ~M 2 es .r:J'l~'iI! .m~e_<;";I'~\fl fJJ~l!1fN,tJ ,eJJ:tr'e.,m/a qtte .I:i\i' ,(J'P i'" i {5n' es ,. im\([ am e I ~ tel, y i:')~ ~~':'I£(; .fJpi'1riiJlJ' fa MI.~ii"{}JJ' d;i!; [f.'ti~re~'M lla i,/{} .r:-J'{I'.I:C,r::~~ {ii,im,d{J' lUU i~ ~'if~ fit! l.n: ,f.',tm:I"J'Flt;rt,'id1J d,'(!J J:1-tUieF p{J'p~tte.r:, ,'r

'tuM~:~f'f)F:llUmd(1 ~.'fm iC'O.I.H.'ir::.'J'C.i.'fJ'.'J.' irm'll I! tt tJ di!b i!:',1J'J!OS il!.I;tM (lif~~'·' '. t' 11 es t t' sen t I([(). nJOs, invita a rernitimos !Ii ~~p:!'riem: i,,1S ml U'!lI,;'FS~I,i.t':i COn.l.D C i 1LI.":Il Zetk i 11, !Ii nucstra» heroi I]:!J~ venezolanas COIllO Josefs Camejo, 0 mas en .1.1, ,1c.uai.Ldad ~9i pmp!ia. Mu:na Leen, :i :1 h~ hennosu his~orja de [:II COlnp<.Li'ieI."Jl AiI"geHa Llyn y orrss t2l1I1~1j; cDm~Wlfrle-I.II:i que h.{lJl dad() [1.';;'Imie:;. ,lportl'S y han d~i tu]o ua it"!'ado mLI)i inlrrl'f)rtullfie_

·'D,e ,~J'J.m1t!m q,ru! ,]1(1' !C\!',~fl q~lt! ill' j\l!~'OJ~H.'i{hJ JJ',j'J' il(JtffJ' pa.w;I" ,tfJJ,rf:,{I',1,rrfIrl{),.I:

t.'Ll(1}'~ 're:;ait;:1 ;[,f)l!l, OT~:Llllo (jUt' en hi. 1.l1<1Y!:lll"i::!l de Il'LIf:~tr'D:;' ('an:;c:io~ (".DmLlIlil.le:i iJl:'<; h(k:TC:m~ :ie'ilmJ 11HJjit'I,"{::>; )' e:ili"]~ ui, rr 1,;'1.1 1c' ere .1.1, Co:Il:i1.!11I'ccid)[1 e1l!' 1~)d.Oi"i ~o,~ !:'~~WI.;::i~)~ ,rie 'P:!It"l:i,c i,P~CIO:Il_ A~.~lmL<;lll,O imce Lin iJtlmad.o u :'<;::.~Hir Nr:llbilJ~ndo muy ri.1!I1.",D P{.hPY1N,~ '·N~m,roi;'.!'J. '(I!I."J~J'.l"e f1;l,te ,i'J'Ufdws ,rte. 1r.J~~~'!IJJ·,fJ;\· .NU~~'!I~i!.I: :d'J;rN.',~.r ,r:'e..1.rrenri'!f}. ri,~ra '1!'i.;\·iAI~ lUI'CI'i{weaJ. ~ fH!tlr .fi£ t{IM! .rli'f.\i!JJ' qlle i'IU.'JJ',fHJ pm:' .rd !'~i'IU.!~\e., _., fi'tll ,e." w~e .~itJUu.'hiI~ q~te ,timt!m'f~:\' 'fJ.l~'2 ,I.r '~¥~~iI":l;£lJ;(li1 IN''fJg1'e'·i~!i!i'~.PJ'efJtli:". ~~{} .~.!!' ,d~ej'f:'t,f~·. S,I! '11'lI'

'In ~Tl' til1'IN',f.!' de ~>i'~r 1i'j"u.',r:fJ'Xl.l~mo .1i![lri1~i:'lttl:, que ,lr,{J'de ,fJ'lM e.f[;' d~m~de tl'iib:eltw.l: m~(~n::;;'lW~ 1~(Ji p~M!dp. ju~h1I!J' .'j{J":eiEt1i:'lfINJ' .Ii nil' jIj\(~.J:~ fi.m.ri1.r i:'iTH {J',:' XJ~!N} .1\r.fJ' l',(}u,L!rm)\I: f.mt(!~~de.r e.l J.'emi~~j\·IIMJi ,f.lfU,N\fl !i'fmil1'I'J,i!.I: i (f JUN..a ~(iI\f.I ~'!I:" e l ,f.".rl,(! JJtJ' a l i"j3;' ,lr (-Jim ;"'l',f:.',~" qrle ~~:'I~ ,e.~ fIn 1~\(?I"lt .. ) qll,~ lJ',(JU~"'w.l: .I.'{}~',i".i!P' .I·i JJ'~' efMuM12JfMH: jtf) 'tn',f:,' :\"i,~~~ ~fi't.' (j' ;l!J.1 i!fU Ii 1 ~ i:\'rJ r iN il.'"t f i11'1J'.r:~,r f.s nr (J' ,L!.I: ll'.m~.N',r:r" u,~,r ~~t~."",f.',r'eJJ'.d,(J, (j~~e' itt}! nulj~'.(!.I: ~m ,fm,fJ' !{,{Joe;im'mj' 'tel!emw:'i .Nu~~h{} ijl'1f:.' apoJ1':aJ" .:'I~;lJ t1.,."jil11' d'i! .~t:'i" mi'il'.d~'e:'l. :1·iJJ' drd;fJ,I' fli:.' :\'~J' JJ;l!j'.l'Iur.~.l'fH .. ~~.r hiJ~.,>;' iI?\' qrH:! 1 (f so f.',I.~,[ (fIt e~~ 't i.l!'lulrJ' q U ~1 ~~ ri!i5; m.I"17.I:

,tf:.',1f.t!JHIIl' m~ J'flt th~/'L!J'.mhum"'e eIr. la C,(j,[H"J'.l"'l~;r~.',r:iJ1J de. ,Md.'rlJ ;''0.'1; (;!.'qNM.'i{).I~ Y l~) 'f{'N.'£ .1\1',(1' (leh~~ ,"~H,·t!rlt!~, es {!'rle SjJ;fUJ hH' .lrm.N'fJ\l"'e~l: jl\l'a.r';C'IuJ,r/ofi! J(i a;~·£.',I'du de. ,r~¥rfJ i!i' ,;t j' o f1H.'l'tt:.'i I!l' i~ {t§! a e l .'> es r t:i I' .rl e ,~:fJ~I: m l~ii! J',e." ~ \l!fJ ~Zfl t 1lI'.1\I',fJ;I· ", ase _g uro,

A~ tocsr el ~e[l,1";I, de 12I~ mLl.ie::p.;'s con ~l~g(11Ii t!~Xi de dascapae idad Ludyt ::~pre:i,JI.: '''fa ,e:!Cdn.~i;i;.~r d',(! 'a.~: m~je~'~:I' ,,'{J'n .rih:m1jNH.'idfuJ esmvo a.HJe'i'arle ,(J, q,fl.e. ~,(Ii m I!.l'.~ 1'.cJ: iJ;J"f:.'.~ I' j;l\I'l)fI iJ.'> m ,fl ;:e J"'{:.'.~ ,11' e {)'1J ,rlL"i~~,{J'lM t.'i.d,(,l'd'_ (} ... w~ ~~ n a tJ'ipl e e.J[dJ~:\·i,cin. E,I~ fa j',e.~\OI~~;rii"{;JJ' :h.L!/IW.I: (lali'(" f;:J'un',rl£.I: aMl'l!f.l!(\(~.~" ill'S Nu~i,e,Fe:\" CfJ\N' 'lj\:,.\(~.J:ffl if.'id\fuJ ~:;I'{mJif}3! (i,N n' rmh: in ~~.I:rM£'.\" 'f{,flt! t(~:\· I.PJ'l,tj;l!Ff.!:\· shr di.H.'a!)f~.r.j\(tad IHw'fJ.'~;fil! t',fJ.~' pr,tllJli'n,.I: muJe~'e.~ JJ'(t:I' ,{;!.J[d~~i{l'1r tamb.I,r!IJ',: jJ~lJW.I: .rlmlo ~mill' fMJ'illlrJ' ,i\fJ. r,ty ,rhf~'f.!' iNn"a h {1,t_'U 1r {}:I' ~~r~ihi,e.I:, p.fJ·m 'fJ.J~1!1: ,1W,I: ~'ll'J{mL'!'n' Y lJtrftl ,{J'J~ to ~!.rdt'l'.r{J'j'n'(lx. !H~ 1'a IN'im t!.fi;y. ,Ff.! l,'{)\I'J(U:'e,Fn D." i!:',tUj1,I',(J' IN'tlje.r''t!s,, IJtwq ru~ ,t'{J'l.llftl1 ~ '.I!!c.'~! 11 1J'·t I'" ,rJ.ij~~~ \0.1 ~ b'j ~ 'irfi ri'fl3i -q,rl,e . ,r t;~}, ,(f h~ (~ lr {} t~!'JJ' ~~'r ~! a t;/I r-" {J' ,1m:1J.fl.~ ~!d'lj.,tltI.\: - ~f:.',',I' e.1" [}.r es m.l: 11 {1i m'-" (J' ,'HI:fw/jM;rif!(f'ta s -ti:'Hel'I.PJ\r::n\fl:\' ~~{1p{1:~\d{J'tl_ .l~~,I"{l .rrl ,r;'-;'.11J;a~~d:f~j~t~~. .ftn: muJ'(!~~.I: .t'e.,~,rSJ{t!11J{}S ,(I' .1\1'.(1' ,fl!.\M~rm.'ir1ad" .~e,fmUJ'.I· t',(), m'p t! si ~~ fI'." JJ. .1'1 bN!. r.rJ':I· es r.',f,m.r fJ' :1: cm}':I"J'.l"'t~yf:',mJ'l'} est« J','~mlt~;ri{5n'.,~1 yw t!nd';;)! ·e,~,rIF{l qrlt! ~i tes m,~'£P'e..~ q,rf:4! .\:e M £-fJ. t MW.r. ~ 1.1' t.',tJ1'~ j:(~ ,'1:1)05; i e i ()JJ' R!e JJ'.e.?:; t),j'lI1W ~ a ,tilt 1) i t~ Sf.! I ~ l ~ ,fll;JtJ ~'1,r'm.r:rl a,rS de Fe ~~r: .. a J' ,ttJtitJ".l: l{}:I: lrmu,I'o!"·L?5 dt!:I:de Jill' C,tJ',~,rch!'n'eia lJit:tlFhm (i ff}1WJ',FJ'~' lJ'twt~1' tXe tlr.~ fila ... d:e la.l: ml~leJ','i!.~ ~\(!~"!Il',I'ul.'i:f)',uwj}ll"'~ l)',(}~YJ~i·e it) ''fll;i!! i:'~'IH~ Ifll'~.I\I',fl~ ,r::n' ,i!.I;t'e p«i .. mM~""a .It{loia lM,:'Imjo" ~fj~~i hJ'o 1]J(I:I; 'Jl~'-£ .ltabia lJ\ii'd~;tf.{J' fJ.:'ipii"m,r' mJ'I~ f~.mjt:'~' P17J',I'l!' lie,r,f,{lJ' ai (J'icl{} ,;"flin'i!J',mJ' iI!~1(~ :1'gJ' lu bi'iI'J',I"{J;';:'{ln\(~ dr:: ,{J'l;gl!t~l1 {lO.J.r,tif.1fl;. de ~'ii"sJ# JJ\tJ' .'>t! ie' ,([«.btl tJiI'J',fJ,',fJl:HJ).'J.rmr,r]fu} "_

'·S"'l;itJ~(NJ'"tH d;L!Hif.! 'f~ (l~~IJhl~fl ,i!.11;f'm.rO·.I: ,fJfi~.p(Uut{J' t! l~(J.diJ,"', .W' ~~~'I!~,(Ii q;ru! em if!.\" I,ma ,f.I(j:\Y~ q.rJ.f! lW,I: d1me !le,lraJ' dll.~ m~~1,dt(7J' .]1 .eJJ',f'f!.~I',rll!)' que ~~{J[}.W.I: lJI!l'J' d ~'(m.r~1~~ cm'l','[!,el'fl ''': fLlml:i:zi) LIll.£iyl:. e:;hl. wtie!l"O'Su I.lllilll'l.'. or.l;'lll i iiD ,de i.u n"i"~)~lIl1: ion .

"

i REVOLU'CIONI FEMINIIS'TA!

M'UJER'ES .,.

PO'R E'L SO'CIAlISMO ....

'·}!J"tIp.?i pmi{J§:,~nh'''' ti~ ios l~wjr!IT!.'f ""~J fa R';':~''f)lm:.i.(m tioli'L'CIriana !!:dK!!' qrr.:? .'1€{;"NW.'i 1~.ItY"jT;xJI'tHlm; tl k~ legjHfrrci/iru VL':'~I.f'='(Ji{l'JJa J' tHi CfNtdJ.'u~!fJr (J L'n.~{M· mei()~·e..'f candieio« es lNJ)"(1 nuesn:« I.ih,;.:n;r.r.i!m. y ptJl'fi' la ~.Y.lI.1.\'tjl'U.f.'£ l~~1J de't SI'J{:i{th~~jm. J .~m esa ~~Jdu.;;;j;jJJ J(~b.!! ser de.)·I;/e Im.tJ L'i.\'r.dn de ~en.ero, q,I~'" tome .!!rJ cuesua m~e.;;irtl. rmJ'ble1Jr,1tic(l- e.'iper::fjil::,l· c. O.!'.'l.fJ liwjeIT1.~. pam qU.f' se 1~~.!!dcm ',i)nl!.):l)':"I.1{I.~r las eLiffl~fJci(r.): sociol«: de 1.(1.): m ujeres, atse .wrJ u'u~ deed« hi.'i-ldrici'J, qrie. re.q,l~jeHm 11i!.C.f!.\"fJrituJU1.1te inR~n~m'el.1 tos .I.~~~rr.li!!.~ ju:r:J".\: }' crmveni~nl-:!':~, 1[1;:;' (!(JJ~.ip{l.l·e.JJ irIs ap:aTiUJI.i.dluf,e.\' y las r.(Jndi~ iaues pam uJ!J(I.wciedfld df! 19ri(lle.\:.

"Eas Jml.jae.~ .i~~j~efl.eS JW.); hensos ~'i.'fll'''' d1.:.'iCrimina'.da~~ ~,' .~]{plm.tJd(J.)' pm- e.t sistema crrpil(,Th\'ltI ql~e. lJ&.~ ha d.~j~df.l' re=.a~mlas .~I ba 1imiltuk~ nuestras Q!kJI"lwl.id.tJdes de clr!.irrrrn!!a £,(.I~~njliw.i'. He.mo.)' .'ii-fic.o 'L'idiIJl!er.';. fl.>? las mri.~' .'i·I?L~r{IS il1jrJsri.r.:iI,'Js y arm .r.(JIJJ,mld~ ;:"1J cuesua lao; grandes tJ1'I:J)l.C.~.~ de m~a.~·tH .. is tie,!fJpfH. .~-l'!f!.uim.rKf.: .lTdrr.l?nd(.l (Ih-U.~(P.'i. /i.'lifYl.Z " psh,(,.logifflS por pt~rle d~! {hlIJirrn:r.ltlt). UnfJ ~mJ')h~,nl dJ.5ic('1 de di$(:rlmil~(rclarJ RfJ', i{t }fl. ImlJ'er e!? ei PU!.'u!fJI{tr fJt lwmbm. co 11(.1 e! gel' .-.uper"iClJ': Crmw (J'J,'1J.eJ q1"r.:?'

Las I1wjen!.)· (fehelIJUJ>!( estar canscientes d.r! ia 'NUJ'l?JJiIHd d,d IN-·Qc.f!.\·.f!' hi:'ii)rico qrJ~ estamos lhi.~'Jdf.l', ~: de fer secesidad de m~estrfl. p,'Ir.tr.crpad!m lMn"iJ £u (H'.:'/J\lCC.t! J.' profundi=.,;r~ i,j~J, y ,fJ!1i lo lJe'I,tJo.'i' {J.\'rm~i.dfJ (I' lo 'i'Jlt~·(J· do? i« Nemlm:j{JII lkJlil!arir.IJUf, T lu~ sido l;..n,.cl!?am.~lJ1.'e' eNI. PfJl.i.ti=fJCicm fer (.fd~e ~1(J.'? }J(/ fX!J1'lriliilo lam~ie~r ~t.l\!1J{;T C(.mdi?II'c1a de li'rJ-::'.wr.(~ ill'fer.ii'wi.dad !?11,(,j{i.} J' p'IJUN~'~ en la sociedasl c(,lpi.~a.lr.~~{Jo· ,JatrhlJTXd, to i.me m .... ~· htJ p.f'!"1niliri~~ .fl.7mnil· ~l/(;r.l"fwl~fJelf/.(:' l« IrJ~ hl,'J 1mI' fer caJ\Jqr~i.\'tt.l de 111~i!!£/'ra.); del·.~dl().~ tJ fa if;~I£!:l.:J{i',i r.il.'J 1W ti.'iRa.im.iJuN .. 'jim. l~jJ esre CONiL!xM el [euun i.wno rev.f.l·· lut'imJ(~rj.o IT!.f~ujae hl .r jJ.l!n<el1cioJ'J drrat(l- J.' masivo do? Jiil~ umjeres .1m la

lOtiO 10 pl~e.de, sniestras las mrJ_iae£ _M1HrJ'.'f tl~txm,,~j.fml'i!!5 de! (~I/o'.~. J .1'!'.WiIYIS CH~(ml\fJ.:~ qrH'" fa rll1i.ctJ IjU1Jl.e~·a de 10;;:1'(11' WI. si'k..lcdi£IJI.{) je.milli.\"i','1 es enro!!J'Jdil?HdfJ ql'~e IYM1Q.~ .Mfm).~ ~~,ll.a}.es r es necesuri» clI'miJlaJ" mUi' tl.! !rulf!' del ;-Hm.

La» ~mfie~·e.7, essautes eXprje..7/ti'$ a .Itl wanipldl1.c.iim p5k:(i'}!Wr.Cf/. !Kir JNlne. de 1r,1.~ PI,1·('lmie.'j. 1'/"r.U Ji.1'J:c1'(NI'CI les t~ ue callimJ t(J!~1o?l1~e ~.'fJJI. 1rJ>.~ )1I.(:'d.r"... de c(.IJ\!iunictu:lrJ'1J crUJ1J paJ'1"aJu!:r; d~ "1J'W;'PJ~.'l l).!!,!:!e.f.'Jtls··, e rJJ'I'ila.!'J {I. !c.,s m~f;.f!n?!? .qul! rg, Cl:fmp'.?1J 8:";;11' (iie h(J

!~f(.'n,~· Cfm~~'(1 d sissesu: ccqJiudi.'!Ni' Y ell sistema 'Ja,rrhlJr~f.

Hr.I'j' pos }J()~.' 111.\: mujeHl.\; corJ.'i'.rrtrJillI!u:;; una .IJh~17','(I rm.l·f~(md(!ni'a,1 de 'a ciase II'an-Cljrrdf!"rfJ mwm'lal, ii) ql~e rmpcJfJe. cm~JO mw JtJ re 1'1 faJl.d.rwl.e~JN'" de todo« las. sectores fJH~gH!.l'in'(I:> _r revahseiossarios qJIL~ {I.5p.rrrmw.~ {J WI't1. .'Wcie.dfU~ !jl-;'(~!",fJda, lHcn,1f par /(1 i;ru{;,'ditl.d ~. il,'J £qHFitl.d de (jJJJ!:!Fo. pam imprdltll~' mw IN!~{1Jjll. pt'Jl/licr.1 ~' .clJlwraJ t1U.(! rU!';J(()JTll r.m1(!JI.i'~ IWS IN'!rmil.'ii' .:: rea« IrE co.rudi.clmrl!.~ Mjellvl'J:.'f y .~ldd·eJ.r~,{I~o; ptJI'fi' c.fJn.~:lruir WI. S-tJl'!irrJiIflw hmJiJli..<;ta.

!~) pl·.~si{l.o':!l1le Y £'.f!IfJmr.ricmre HUf{.fJ Clull,'t.':! 11;(J :\,d.Jo lur d~~,!~ifi'r.'I'J:df.l' IJ ia ... ~mf;'(~IT!.l: .~rm;; qrJe 11.11 i!!~.IJ,eJJtfi,,/;(J ttl.

se.mb}tmt.e t~ !!e'1" .('(.Im:1JI~Jidf!'ra.'1 d.e $U.'ipruduf.'r.(J!I. ai.~.wnlo ;i!rc.'n~."" p·}"ohlewr,l.l· de ,;rJ~~tJ'.::'.~ti.rnf.! ell' JtJ IlI.U;.eJ: J'(I: IffI.~w de. ml' ... .\'trar a la JIfI~ie.}" crJ'}.i'W W,I /C(!!JW qlJe soio i!!mwl.!:"l' sexa ,1 fUljJldrcrJJ' 'a.'}. iwrjR.~1u·.~ ,de lcl,$ nJU;r!I"€.~ hf~ h,~dI'JrfIS tl. nive! mrmdial.

l·l·or .~$Q cO!lr!!'m:i'.f!J I s, ."£ uecesaria ~.OlltiIIJU'.lr ((.i'J1 e s te rN·~C(!.~.fJ 11P.~.'.f.Ilud.f)lf,[l.ri(j. l::s I1;!C.f.'.'1'tJri;(J .d!:!}JJ().\:IH1!' que Jer.\' !m~i·er.~.\' /fJ venes '\"(j!~W.'; rfm~u(,lrdr(J Fe'] AI'J h.i'Jl.arhf. S.~Kurr ta.'j. .~j",.mrfto."j de ll;n:ma e.\· ,-:(!~",~lucim.lti'1"i('/.~

rJe'a::>idful de erradica« el n~er.ch!"'lm~~ para cansttuir rm.tJ m~e1irr .'f.f!;: • .'i.~rJarl, J ~JQ.5 h.tJ il1vrr{Jdl'J> ii' (,l.HJI~Jir tlU(! r.od.o)' sod« s.al'!iali.'itll' d.f!iJe necesarknuente ser fLmrrJJi.~.rfJ. 1~:5 pOl' ella qrJ~ 'CIS, ~fJujer:'2.'f ~w ,qul?IT!m.x wM;(J .II.I1'a rumij:iillJ de A'"~nl?r(,i .?JJ ia fW·I?L'C1 assuubie« 1.w~ifmrr', Rim ... mw Asauthle« .,,\i{l.ciml.fl..~ qwz l·.rl~i!~ y p"m'.'ilql~e. el e.1!i.t!qHe de ;?;eHera .?H l« p-nU'iu.f.':.r.iim .1.(![li~dti'li1"(J pan:!' ~m';rJmiZ(lr 1,'1 irJte.;g:ridlUf d~ ,rrr.ff leves -::'/~wrumkl.'£. do!! ese ,(JI~~t/.l1\f.l 'i!!~i.'fItJiil'Q p(,lrr~' ,:mtr:tniir l« lAl?rt/rJdl!!m i~rJcr-rl'k{d ..

C'(JlJJO N(.I'.'ltJ LrLICembwxo y l'I!l'amreit! Sl,iefJ.= q,ll.e mmi!'rr se di!!jar.rm ilIJ.rm·itiar !!"OJ" Ir~ m'~1~JJitJl.'l de los J"~lQ.5 ~! 11(.1.1' :HJ'.J1 H:~t(!rencr,fJ .1m~/dia! de It.! hrch(l de tas .rmJj~res. .Lle~'e/~JQ:~ irJ .n:'~\rilu(_"i(.l1.1 .~~J • .'t ~'m(l _,. :r;IM!Ir<J!! Y.'IIi.!l.l.t}!rl'.'lJd(JI"{Is d.d !n(:,n.7t:i'!';': :r;Qd.fdi.'1J,[/" de to t2p{W'lw~f.Jil,;/ d.~ c.tJmMo. j-I:or '(1.I.i~ mJid,'E .c.(m.#I·J(~)[JlJU.i'.l: p'}"()!JI.I es I 1'1.'/ (.()XJCrei'fI.'1 I w·tJ J"!:!ivlmiic(Jr frrR lrochfJ·.'i .de J;(Jdll~r; 1tL~ Ieminr.u ;)[~m il'fJ;';1"!.rr Wltl. ~'I!rcf,f1.denJ llb.f!racla:m em .e.):1.~ p·}"cw.:!!.'w d~ if.:11J!!jdim. ,.

r) lLau ra IFrallilc!o ,~ Diiscll!I rse pnl~unciado en el mUllrco de II,a Aglelmd,a teg:i sl 3itirva de I,a, • .

.-.---

IIlVI ulje!res en replresenta!ciol de tod,a s I as 1M Uljie!res (tara b abo 2011') ,~ Extract,os

Ivo n ne Angelic:al [B la IfiICO- D i:sJcur:5Io p'rOIfiJILIIIiiC:i adol e!lfil ell itilareoi de 131 .Ag,enda lL,egJisllati,val de: lias MIIlI,ieres earepreseata cioll1 de I a s M uj'e res Jjvene!s (Car,a b obo 201m,) 'E Exltactns

.E! ~e:,'i;.I.l ::rum. i il:.<; r ~lr8ctl,;~ri !';t~C'3!S fLSlC!!IS Y biD,i()~k,1:i. que ::l( q'ILri:mo:s dLl!r::!I1.11C i.tII g[!"~t:':!i('dm 'Y e.l d~fi!!lI:rOl.ll1 del ·C.L'IeFpc~ hU.lna[~(I; fl[.omo g)'",.·n:i·lui,!!'s :'i .1rp~r!!lt(~ !I1.'prOOW::1!1H·) q~t:::- (l'l:"l:lm"n :.<;!:"r hemiJ:rtIJ 0 Y[1r611. .PerL1 €!'.I .~':I.u:ro. :!'i·on 10:5 c(~ll1p[!;rtt!!l.l.l:ieT~tiH. ::lclj~lI.Erie:i, e m-t: hl~~) [!"i, mooo d.l:" 1.1Cn:;~I;r 'i ~r.:-llti,1.' {!ilII!:.' :M.l1Ii dr.:-fimdm '!! 8:;.i.~I!l"'ldM Sl:".g~'LIl d .~t";;<o mBd:i:,lIlil:l:- ~tII CLlI1;l.ill:JL U tl."l.VE-~ &.:- i,[1 rmmhl!i.; .h. {_':!';[: llel::!!., !!II :igkm!1 Y ~O~ me>dj(~~ dt" cOnil!Lln:k~liC ion, en ti 11 tado nLlIl:"~~ro ell!l:uTlw.<;oc:ia.L

Cumll.do :!'a:EIli~O~ mri.(t[.;~ !'<e nvs· da un tra!(~

(.~peCI3lU 3! C ~tod!!l lm@ m'l.o.dl::!!111c e i Citlul. ~<;:: 'l.$i.[:~JHL i.ILO:; ::!Ic,t~~'.idtl:de:i, 'i[1tL1Jt"~ '!! ·I-.;)~r:!'i fltDF :r2izon dr: s.(!'xn. pnr fl::io:."mp;i;[), :;;.e' prm:nur:..· .. ';I,;' i~l. (k:$I:re7.~l f:i:;iCil, d .i·idr.:-raz.,.'i.!.'f:i ~' La fU.elT.t1i {_'1~ i.o:;. 'If<l!rn]K~; nrientl.'as qLle L"n i,a~ nn1.!l.:.<; sr.:- foment!!l .i::1 d.l.!IhunII., la. piu~~~i.m::trL ~tI! sLl~m~;j(~ll, i.1L (kiJ:i i io::!!d. 'f qU(!' sola. n:D:i.q)tt"~1,:!'; ddx:m!:!::> [I,;'al.l;!n.:r ac I:i,"":ida{ie:; domi:stic It!';.

Comn l.'o:."SL11~'HMll ,de i.rEi cllf~ren{ i';ls CIIue '!';I,;' .h::!!1.l. e:>.tll.bkC'id!l") i:1l~JI,;' i.l ') 1.1.1 b l.'o:.':S )' mL'ljer~'~., sr.:- gelltTllH o<:olldi[,i.L1lnr;:-s cle Illril:1rgiJU'iCIO:I~, di!'icr:iTn i I.UI.[.I~m., y pOl.' 10 tal:l.to dt:" dl,;'si~lI8Mflid en tCi(~l:l:i. .Io~ .ilmbi.t·L1:;' ~ ~11 r:-i,

hL1gar. d i!r:l!i1ajo. elc.} qlle- o:vii!kI.1C]amL1:i, CUiUHiA) 'lfe-1TIiM la tDpre:;.ibl!l por piIrne dl:" un :gi!"I1C.~·'O 1.l:S1c~~ L1~m'.

.I~i,11 almente', rieilO::'lllo:>. ~ niJel.' q u>:!' ~ i. !rt'::!!Ii7.Em(M; ~c~iv~d!tl:rie::> qlle 1.1;'ld~ci(~nui.ll1enl;l:" :;;.e' le h8nJ iI:ii.!!lnJl.dO ~~ 111m g~l1e~"o, no i:mr"U.{';I. .qne 'i.'a~lrnlo..<; en comrs, de ~:I! "~Il::!ltu;l"2Ikzi'.l!", ~)~o S'':- :ruM il.DI!>l:" .i:!1 ~}iI)Sib~hrbld ilk {{)n1,p2ltti.1: y .me[ i,dilr qui,;!: e:;.10 que qL'lcri."lno..<; _<;1,;'1.' y .h!!lDf.!"r. adr:I11i1~. de coniruhmr COil ~8 soc k."'dtlld s,in l:-!';t~1: :1.11~et({;;-':;. .1 l1l!lJ rie:;.tIJlO fi.io ch_ .... <;[ie ::lJlit[!"~ de

Ie ANTIPATRfARCADO

. ------

,.

S,O······B···R:··,E LA· .. ······ HIS·· r ·~··T',O·····R····IIA· .. ······ O"E LA····· LIIIB"'EI'RA' ···········,C······I,O····N·· O' . E" ILA:········ 1M· IUJIER··

I.' :: -. I .' - .... '.' -..... '. . :.,1·.·.-. .... ....: I '.-.'. [. .'.' I I'·.

I)~.<;de· l.lll1.1c;h(~ ~'iemIlO a~!J'is la mLijer ,C !J-ITW :g;(-m:r:riJ' 11<1. ~'liI:ft'~d!J' la doble ::-:·qr!li,O'~C!O:ll: b de] p:J:I:r,ian: ado y b de 100; S!:i~(!ml1~ economicos, Ei, rllitri';)TC:tri.{~ 'CO{)n1:0 decia !It~!ll~!2i~ 1;'11 :-;u {)m..ra ;'1:.~1' ,f~ j';I:'~'t! I r ,fltt J,(~ f e: 11J lUfl." 1(1, IH'OlJ iti"drul lJj'im,]{f; y t:d I1'M£Iodtl ,;' C(}]~:-;~i~iU~) 'P:.I!r.;t, d hombre, como g~n.:r.o tmifmr d poder apod ~T,illru:!I;[J se d e los 111 t'd ies d 1;' 11 ro due C u,jj n, ~ 1.1'(.0 pi iIlH~O ~ e d c ~ 9i l,"WtWI.'t1j,l'L, ohl igllinclJo [i:i,i a Ia mLl:iell' ::Ii tOIlUH ~m P:lp'~! de ~1.iImisi~)~~. c,u.:rg:ilm.a!J.l e 8 :i"J! In ~~. e I, t r<l~~I,.i 0 domestieo. Pi,I1I:,6.. .Il1:.iL1,i fe:i.1;r!btll e'n Itt; ~pOC~I, .del esclavismc que' -''.1<1. mujer era i,a b2i:iG' ecm~Dlm!:':.I! de] H1og~[r '!! era la 111 e j {) r adm in istnu9.o-rr a. Q::-e O!IIIO rui 9i domestiea)" P<!!I''(l; :!;u~mf'I,"{!' p(}l~KIH~n de maniflestc que el hombre em el poscedor de csa Ill'll)t'!:.

A mcdida que n"'·ElI1X.:l'nl! .I;;! histosia. Itt; U er es asedsada b!llJo el oscurantlsme (i,2i edad med i a), e~ pcrsegulda, 'eil1c2IL'"v!:e..imAI1, el~!l!en.ll!l:ihll. '1L'1ermw!!i "!lV,11 'j ,C ulptw2i de beuja t uando se ui.!"bd2ill'<l_

M lentcas e::i.t-o Ilfl:-;,,1iha en i:::~m~p:ll. C::!I'I ,.\,l11erLe U 0 1n!;',lloT .d:idw ;:;-11 I!II k']~g1ll91 I1lmr,igr:11 ;· ... bY{f_li,whr'· ~ tKI,T8 ell! pk'T:I9i l11adur~;{l :ie d,e£lIJTni lahan trr::-_" ,~mIH~t:",!'; {i,""iJb:'8cIO:lle!'i: ,I . .IID~, ,i'!!il,lIiya:i1 ,1,.IIDf'i, A;ch.:CR!!i :~' Li!l5 ,H:IlIC,!K .I~Ll el ifil1lperm 1,lle8~co Ill! 111 Llj e:r L~r'8 L~()n~ i,die:rl,drJi de scle' ~'Ll:!,; l,e~'elilrl2l~ £Ie ori~en ell i:[u~M'nd de ,c>Dn.{ijc~O:l1es, ~Oll d .iHl'Inb:rc; yn qlll!~ 1.10 ~21k de l:li €:osiji i ia d~i hombre., si,llo .mt' ieIL':; 11,g~HlS. ;iI~rllnd.i/)~ (1e .i.;]. mrrno ~I, fu.nd"l!r !~ .[ iu,dad y ense:rr.!IIr 'I:re!'; r~·um.dr;.i,(Js f'l,!I.1cl3rI,11ellltr1I,::-_~: Ar~Hl JJ'~jJJ~()" A1J.I.f~ :~',rlJ-'iIli" A!IJ.1,~ Q\I~'!:!Vtl 'q~!i::" signitiJctl: no rr-i.lb::-_~., 1.10 lHief1ltr1~. nn SeZi:i, :flojo.

Su. b.,1~.!" ecnm}JnlC9I en!! i';1 21g_.T!lcuitLlrlL y

'liDd{J:-i- tt'l1:ialll tcrrcno p2l1.".!I. euhivo, .~u era h(l!IT11ilrre recii.Jti,l I, ropo, su era ,nmj-L"r Y.i: t.opo pem no rOT t"~17Jbll dt:" _!§ene!l'o s.i 110 por su resi steucia fL!'ilC2l. Su O:I1f~lm:1:I.u:.L6n social el,"~l comunal !II tra.v~~ del '''Ayii'L1"', ~l~.i i, ~klilto rmlJe:rc~ I[ !J'IlW hcmbecs p 21 rt i c ~ p ~I.b un en lc s, q uehac e res ·1,,~>l:OJ,;I:!'i, com.~trucci,jm de c8!11!!IIks., construccinn de 1"u v iemia:i. entre orsus, ~: :>.t~l, .0 F 1::JI1l i:i'!~ C U D'f~ ~::i 1181il.rt~I,m (}S sncialisrno p:rimLtu'W) C('l!I11(~ diee JI(};!;~ C:liriO:i, M'lnliMg:1.iI~. _. asl eucornraren lns lmperios b;;pm1..Dt I,n.~je:i.. P'OrtugLle~,:::-I, Fm mi:-,!; y .0 ~ nl-::i. lUI c :-j,1J"l!i AI ":Ji¥fJj~(~ or (f. Cusnrlo i iC_~!li1l 10:.<; conqu lstadores eu Vem:c.ruda (~<;I,9~). el slstema :ifJCI!II1 '!f eeeuemieo 8S elirmnado y la nmj::-r >::5; extcnninada, aerancuda de sus ~lerrr.l:;; '.f obi i,g_ad>1l, a rea lizar los ~J'l!Jh,,1:iOS Ill,);:!> erueles y cxplotada ':11 las nnnas, E:-i- asi I[OLlH) :>.Llr.!-::I,;'11 ITmi eres ·-.rIJdrp:elrtl~~·· ,qlU'~ se re vel :.I![I ~LIi1.~e i 21 1,!I1Ij U5t i c la, .l:li {!"' .. q]!iO~21CUDl1I., el extermenio de ~u I-aZ2I., nmj eres Damn l\1 i,l:..1I,e·,b, ~:!lm:i~ idlli~ en 1?e:nA >t"SIlO~21 de' lllpUO[ f.\,1.11<1!rll ei~ 1764 que i,ograrrm .ie1,(,IJJ1~2iI!· ell rehdLcm ri u:n[nd.e-:; Inms::IS- clt" i:l1d[~emil:S i[kSJl~ i-ll . .P'a~II:11iiJf1Ii.:.I! h!!is~::I ei CIHIC2i .mr: (_'o~O:lnbi,u. B2Irlioli!l1lu si,s21 t:"_~p()sa ,de ·1,\1~1\z1.C K2It:!!ri en Bo,i iVI!II., ,AJl21 S-i:!~O en .... '::Ile:w.e,ia y n1,1lci.1ili miL"!., 'Im1:1:.<: eiJ~L<; ::-ll~r~~rr'Lm '~1I. VLd<1, '.f Sf.:" :r;:;-ibe'l,iuon con tnl 111:11 :; ~:!';1:enl:1i il:onqu i:!';ttl:riol." exl:!:":mmnado:r '!! ~t:"noc id2l., i[f)nt~ d, imp.-eno ,Esp!Ii'ioi.

y l!"n~mll1()~ en i,n epoclI! 1noot'l.".n21 'j pri.!" c'{)!I1itcRl1iIl,)r:!1.1'{!"~1. COB .i:l, K!2'''ID~Ut:'U~\[I, Flr:lln~!!"n~. lu~ TmlJ f.:"1"C:-i- jU::-g,2i1l 1Il11 Ililf'd h~:;.1i)d,c{) ':11 :i,1l1 lu.eh:li y fiLll!"llmn pm' I!.!" Ilk l.tIl ';'Tmun d~i! Ull 'u,af'itm:I!';' iog,11'Imn Cf)FL {,':!m i,udul, ~~:.I!l~l.".rid 0~CLlJ1IIlltL~1l10., p€:r!Je~utHio por m~L~ ,rie ] 0 :-ii:gi,L:!::>. ,Ell .ia ,~"'\'1I~hICi~'~Iil,

I r~~Umtm'ial ~tllll1.liIJ':1." i[t)m..quL~t9i d u'ub!!JJ() artesanel en las c i L'1.m!lld~s )' s~~LI,e 1~1~!t'l1dD' UI~ papel de (l!o b le cxplotue ibn. En AlllC!I1lCtt; w~r .io~ :!ifi~)!> ] $(){! ~!!J i,udlfl es ~1>Orr "".I-t1 independenc i,rl'-" pa~!"m1;r;:; (lei norte y rid :i,Llr se S'lIlllli!!I1I :Ii !C"~~!!i gi,ol!"m:iu. c ump~i:i~.iI,: L ~lbe'rum{)s; de i, i ruperi 0 E:;.p3ill,)U. L2I :nn~ er que ult'Jar podemos 'kkl.11 i tk2lt· iJOBm e] !:":lnl!1'i,o de luc ha e:i, M~fiLld~ij::ii Siiemx, ~~Ila (l::- rnut has, ,que lucharon por la imiepI:'IHil!:l~CL:Ii. fue 'lIm.fl 0;: 0 III 'b t'i ~ 1 e'li t e r [;~ \' ~) I u c i, ,0 [~ :Ii I," i 1 11: om Pi!"'O meti da eon su 111 0 111 t: 11 ~ o

hl:1~.;)rii{O .• fLle fl;'nrim:;~a. y VaTIIg1J:.I!I,-dI:ll en i~l!'l b2l~a i i.tl~ ,mils s<lJlgri,t'Il'I::liS ('{)II'rmO P'i!C.hIIil.d~tIi l!"11 .I':::cLI:!1cilor" .J1.iInin '!f A::rocu-r im ei~ P'enA.

LJe:i-pui."S de h.!l~~~lri:-i, i!ll;de[1'l:'IHk:l~tl:i~~H 'P:1Irn. (Ie:rll)~nl" d hnperlo l::5:pl1lio i . S!!IC8!r.iO:> d;:;- I i ~LTt1 Lt'i~ i n,oame:r:ic ~lIUL :S:lih:elm)~ b:iel] eomo tr.l1i,CIOllaJ'I iif):i, i dCflle~~ de B()l i .... .ur" [l._()iOermmd(']; '!! 1:om::l1l d.o e l P [j ri.er ill. o.i 1,~l1l!"ql1 i,8.

enl:l."t:giLIH1-O:-ie' :Ii intereses eXI:I."'llllij ~I."JI):-;. al si stems !:.1r~t:lilu!'i~'8-lmp<''T!I2Ih:;1<1 (Ing:i'::.;. ,1~J'l!JI.1ee:i, y Noneamericaao].

L!II lucha wnti,mJ!l1. 1.1.0 se (h."l:i!!:":l1e el tiemllo 11:i la historia, y e~u:,f)Iil:l:ramo:i, 11111,,1. epoc!ll cOIl1.emp<I)riuKtt .mande el sistema "barbarie" in couvertido t('];[io ell lif~!C"rCml1:.ikl,: el a ire, el il~Llil., .i8 I!1..cEl,tLn-,lli'[!"7JS1.; una ~pOt:..fI. dcade el slstema ~:m~'X:":ni~~~:i:I;'1. Norteamericano t ulpublc de gur:I,Tl!!S del mLlmi(). dt:" ~8 H)11:1~1,mm;lc:i611 del ruedio ::Imblelililit:". destrucclon de generacioncs humunas, nos pone como rriorri.d8d la .ud!:Ii p.m 11U~~tt".u 1,;':;': i:SI:~J1CI2i., im!ledi I." que esse sistema i mpcria i i,Stll :i,i ~1. destruyeado d rnundu )' que extennsne b.l humanidad lo cual :i'D]O Wl>denIlD:;, b!;'lr';l:rlo COil otro :S1,s~enUI,: ,I!.U s;llicia~~~nUk. Vivir en socialismo es rnnr:1." 211 ser i,11J111l1<lTiiJ' cornn priorided de vida es ~'[H:.!.II,1 i z ar ~ ndn, vi v r eudn comuu It.:1 d amen ~ e 'j equ i..i! h rau d n 1,"(."Spol1:;"lfbdad,wrk~ )' derec hos, es '!.'er la 1,1",eVlL m.ujer 'j nuev o h'l1mbl."e' cornpart i ende ,hE respunsubi ~~d::!i(ks, dian2ls ell !(} ca'l.id~l!tm,o (id hOg,."1IL

Hoy \le·ne7..lJ1Ie.i,l, f.:"S '\lan~Ll..il,rdia, r{'·v!Jd1.ilC~~"}llll;ri<l, dei mll!!l[k~ en m:.l!t~'ri<1. d.e' Il'ar~ ue Lp:1lPl: ~6n .de :111 [~lIIj r:il" )J f.:":i,n ca l11u;g,d:li:i, Inq) .d ::-beum!'l P f!"rde r~o, 1;' ~ t 9. III 0 ::i. ~ n ~) ~ I;~ n II p':r~) C e :i;U, de' ~iI1!Il,1:>JOl,"n]~CLDn. e:;. p:dorid!!ld. ~'lIm!f1ll1,1~,hzar e:i.1c {::ImiJ:k). 'I1ect'~~~~mfJ:;' V(I1{Jl:TO:.~ dd Jl'SIlI V 'Y 11'IR':itml, 'i,';f)cerr:liS {i ·L~m:i.tI1- fern i n:i s,t u:-;; P'21rl1! 13 ro i:'Lllld'i zur la, !I't"ifohv;:km. L;~mr,qui::" no ,il2lY o1ro c:.I!nri!liln qLle d :!>'oe~2ih:imo. Sa-:mo..<; CC~f.:"1"JI) {Oil e18se dd prolt"t:ll",i8C!JO. (ie:lk'ro C>IJ!IJ .;:.ia~, () iJ rna, Gt~n.e!l'o" Gellcm I;iem~ni ~tl!! y mle:i.t~ hl'c h21 d.e' .b('];}l ~~ VLC t,on::!! dd mtlll'8~~L.

,

,AGRADE,CEL,O A, UN,A FIEMIINIISTA

'*' Pmxie:;, ~)t2lr. JI~!.!;r.iu~&cdfJ 1l1lJ!1,1a f'Cmlmi~tlli

'*' .Iko;::ibt"~ i,.g,~HLi S-21,i.ilno 8~ rie nn .il!J':mb:rc !lor hi :I,;::er e.i l!IIIIi!';mo I:rab~JJ 0

'iii' .I~1.iI!:-i~e 21 i,u 1IIIlivers~d;gd {_'1~ i,Llgl1.1" d~ qLle :-ie 1,;':-;p.l:'I'l1WtL qne' (lejan!i:-i h~ 1;,",!:;tnilHuM de:-;pue:i, dJd ~]~"~et"ll'l)f) ~l,,1n11 qll.l~ tLl:-i- i~~'I,"ln~I,N)S ~'tiLl(lie:rarl. e:-;,lm1i,lL.r rLle:i, ~tLI &.!" 'ID(Lt):i, IiI1IlH!!.l5, :-i-i:I11~'l!k"n1t~Il'bt:· V';I.:S::I, Dtl..":lirl)l!'~

'*' P~IL'-.Cie:i, :-j(~lii:.i,tllir cu;r.!qu ie!l"tl:·m~'!<k"(). n!J' :i6~iJ' un "imba,io rllil"i! 11l1.iljel."{'''S'' 'iii' ,i:::s 111I1.1J~'r ~I!J! ~~~~'diea. abO~lLd8. P2lSi(~1"'1.j LleZ9i {) 1,f.:"gi:i.i';ldnn!i

'*' Pnll!:'l:i,c fL~ un dl:'po:ne pml:~~s'k)ll::l i

'IIi" Pm'"f:ies, lIsrrr 1-l'<1[~t:lilonf.:"~ ~111 st:!I' {!"'XiJomu i:g::!irbl d.e' tu ~gi,i:".<;I3i 0 ~~:I:I:-iu:i21 dd pu:.!"b~o

'*' 111 i{'i;:,:>; UI.1 p-::.'"quf.cj~n ne_~lXio)' polllt,de:i. ob1en" .... r un P!l'.E-~~2iL1.1iD LI:-i-1IJ~d.O ~~~iif) tLi n.fJmbrl!" 'j tLl:i. ~1il:hl;.'!i:e(bHeS de cr.t'f.hto

'*' P{)~ees pJ(J'P~.:d<1d qLle t'~ L'I!lJi,c-Ilmel1:be tH)'2i

'IIi" "U"lefl:t:"!'; der{.'!i:}m 21 tLl Ilmrm :iil.ian(} !IIlm ~<;I {''':stiL~ ;[,U!W2I 0 imy Ull i,u)lll'bt"e en I~.u billi i La

'*' ·re r rl~a~ "'.l ~U~ al,;'rt'(!tHl:i. imll1<l!1"~!J~ cu':ri k:-s rIA") d~~21ll1:1[er i.!".11 Ot'I,11ro de' i:0:-i- de[I,;'[ ho;~ (!~ tH e~p!J~

'*' Tit,]K~ den:ci1o ~1 que' i~l~ 1;.I;.~gl~~rru:; Inedicm c(}:Il:fi,dew.: i-1lk~ :no :st:"·iIH divLl i~~::td{)~ a i,Q:i, hombil"t"~ ,rie tLI fmuljri

,A:g.r,a.dlece~"o a una ,t-'cJll:i:l.li.sta,!:! '!

Un promedio de 39.400 casos de cancer

se producen al ana en Vene,zuela con un indic,e de, sobrevlvenela dl,e~ 60o/~ si el dlaqnestlco se realiza a tiempo

Hazts la IPruelba de Mama '191 de Octubre Dia IMundial dell Cancer die Mam,a.s

EIN lA WEB ESCUC~A: ::se,~

.. "Hip:! /' enero8ClaseilIOg,lPM.llom/Q ~ne~OSCllase

. .. .....' ;;> --0 .. ...I'lI' IREGION CEN,T~I.

Twitter: @generocondas.e . .."' ..... ,_. 90.!, FM

fa eebealc generoeonclase tod,os, liDS Jluleves· a 'las '9:,100 am,