1995 ck atmufwdkbmvrSpwifI tywfpOfxkwfa0onf

V

oice of Burma
Published by Voice of Burma Information Group

Issue No.791, DECENBER 5, 2010

APTO 502, 7-18-1 , Takinogawa , Kita-Ku, Tokyo 114-0023, JAPAN
Tel/Fax: 81 3-3949-3919, E-mail: sayarkway@yahoo.com , koko@gol.com

athpfa0wem&Sifrsm; vl@tcGifhta&;a&S@v_yf&Sm;=uzkd@ a':pkwkdufwGef;
/ 'DZifbm 2 ? ?

လူ႔အခြင့္အေရးအ

မွာလုပ္အားရွိတယ္။ လူတုိင္းလူတုိင္းဟာ ကုိယ့္မွာ လူ႔သိကၡာရွိတယ္။

တြက္ မလႈပ္ရွားရဲ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ HIV/AIDS ေ၀ဒနာရွင္ေတြကေရွ႕

ကိုယ္ကေနၿပီး ဘယ္လုိအေျခအေနပဲ ေရာက္ေန ေရာက္ေန၊ ဘယ္

ေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္နဲ႔ အခြင့္အေရးေတြအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကတာ

လိုျပႆနာေတြနဲ႔ပဲ ရင္ဆုိင္ေနရပါေစ၊ ဘယ္လို ဒုကၡေတြနဲ႔ပဲ ေတြ႕ေန

ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္အလင္း

ရပါေစ တျခားလူသားေတြအတြက္ လုပ္ေပးႏုိင္တဲ့အင္အားရွိတယ္ဆုိ

ေရာင္ေပးလုိက္တာမ်ဳိးပဲျဖစ္တယ္လို႔

တာ က်မတုိ႔ ေ၀ဒနာရွင္ေတြက ျပေပးေစခ်င္တယ္။ အလင္းေရာင္ေပါ့

VOA

က်န္းမာေနတဲ့သူေတြက

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္

ေနာ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။
ဒီကေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂုံတုိင္မွာရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ

“အခုဆိုရင္ လူေတြက အခြင့္အေရးေတြေပၚမွာ အလင္းေရာင္

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ုံးခ်ဳပ္မွာ က်င္းပတဲ့ ကမၻာ့ HIV/AIDS ေန႔မွာ ေ၀ဒနာရွင္ေတြကုိ

ထြန္းၿပီးေတာ့ အာ႐ုံစုိက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကမၻာ့

အားေပးစကားေျပာၾကားရင္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလုိေျပာ

World AIDS Day ကုိ က်င္းပေနတာပါ။ အဲဒီေတာ့ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ

ၾကားသြားတာပါ။ အျပည့္အစုံကုိ ဘန္ေကာက္မွာေရာက္ေနတဲ့ VOA

ေအာင္ျမင္ေအာင္လုိ႔ က်မတုိ႔အားလုံး ၀ုိင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ရမယ္။ အလုပ္

၀ုိင္းေတာ္သား ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ႏုိင္ဆုံးကေတာ့ ေ၀ဒနာရွင္ေတြကိုယ္တုိင္ပဲ။

လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ အလင္းေရာင္ေပးျခင္း - Lights on

“အဲေတာ့ က်မတုိ႔ကို အလင္းေရာင္ ျပၾကပါ၊ လူသာမန္ က်န္းမာ

Rights ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ မေန႔က က်ေရာက္တဲ့ ကမၻာ့ HIV/AIDS ေန႔

ေနတဲ့ လူေတြလို၊ ဒုိ႔က ေ၀ဒနာေတြ ရွိေနေပမဲ့လည္း စိတ္ဓာတ္အင္အား

အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကုိ ဒီကေန႔ NLD အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ

ေတြ မက်ဘူး၊ စိတ္ဓာတ္အင္အား မက်သ၍ ကိုယ္ခံစြမ္းအား အင္အား

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံးခ်ဳပ္မွာ က်င္းပခဲ့ၾကတာပါ။

က်တယ္ဆုိတာ သိပ္ဆုိးရြားစရာ မဟုတ္ဘူးဆုိတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အဲဒီလို

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဒီ HIV/AIDS ေ၀ဒနာသည္ေတြဟာ သာ
မန္က်န္းမာေနတဲ့ လူေတြက လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ မလႈပ္ရွားရဲတာ

ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေပးၾကပါလုိ႔ က်မ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။”
HIV/AIDS ျပႆနာကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ အခ်က္
ေတြကုိလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလုိ ဆက္ေျပာပါတယ္။

ေတာင္ ေ၀ဒနာရွင္ေတြက ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ အျဖစ္နဲ႔ လုပ္သြားေစခ်

“HIV/AIDS ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ဖို႔အတြက္၊ ဒီျပႆနာႀကီးကို

င္တဲ့အေၾကာင္း အခုလုိ တုိက္တြန္း အားေပးစကားေျပာၾကားပါတယ္။

ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တာ ၂ ခု ရွိပါတယ္။ အမ်ားႀကီး လိုအပ္

“သာမန္က်န္းမာေနတဲ့ လူေတြက လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးအတြကမ
္ လႈပ္

တယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီထဲမွာ အေရးႀကီးဆုံး ၂ ခု က်မ ျမင္တာကေတာ့

ရွားရဲတာေတာင္မွ ေ၀ဒနာရွင္ေတြက လႈပ္ရွားရဲတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ေရွ႕ ေ

နံပါတ္တစ္ ပြင့္လင္းမႈပဲ။ ပြင့္လင္းမႈရွိမွ က်မတုိ႔က ဒီေရာဂါအေၾကာင္း

ဆာင္လမ္းျပအေနနဲ႔လုပ္သြားေစခ်င္တယ္။ လူတိုင္း လူတုိင္းဟာကုိယ့္

trsKd;om;a&; atmifyGJ
twGuf EkdifiHom;tm;vkH;
óud;yrf;-uzkdHa':pk
wkdufwGef;
pmrsufESm 3

EkdifiHa&;tusOf;om;
rdom;pk0if 70 ausmfukd
a':pkawG hqkHtm;ay;
pum;ajym
pmrsufESm 6

DECEMBER 5, 2010

pmrsufESm 2 okd h

a':atmifqef;pk-unf wkdufyGJa-umifh xkdif;buf etzwyfESifh 'DaubD
om;eJ htwl AdkvfcsKyf xGufajy;vmonfh 'kuQ atwyf wkdufyGJjyif;xef
aps;oGm; vufaqmif onftrsm;pkae&yfjyef xdckdufaoqkH;r+rsm;jym;
ypPnf;0,f
pmrsufESm 12

pmrsufESm 15

Voice of Burma 791

pmrsufESm 16

AkdvfcsKyf}uD;a[mif;
cif!Gef hAD'D,kdxGufay:
vmjcif;tay:
okH;oyfcsuf
pmrsufESm 19

Page 

a=umuf±GH@r_jzifh ppfwyf tem*wfudkzsufqD;aejcif;

VOB

tm
abmf

ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊက

ေရြးေကာက္ပြဲသည္

တရားမွ်တၿပီး

သန္႕ရွင္းသည္ဟု အမ်ဳိးသားေန႕အထိမ္းအမွတ္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ထည့္သြင္းေျပာဆိုထားသည္။
ထို႕အျပင္ ျပည္သူလူထုထံ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ေတာ့မည္လည္းဆိုသည္။ ထိုသို႕ေျပာဆို
သည္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းတြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမတ္မ်ားက ေ၀ဖန္ေျပာ
ဆိုေဆြးေႏြးမည့္အေရးကို ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္အမိန္႕ထုတ္
ျပန္လိုက္ေလသည္။
ႏိုင္ငံလံုျခံဳေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ အေျခခံဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္ရာေရ
ာက္ေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြး မႈမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္
ဟု နအဖအႀကီးအကဲကဆုိေလသည္။ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ေငြဒဏ္မ်ားက်ခံရမည္ဟုလည္း ၿခိမ္း
ေျခာက္ထားေသးသည္။

ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ဟုဆိုေသာသူမ်ားအား ျပည္သူ႕ကိုယ္စား

လွယ္မဟုတ္သည့္ အာဏာသိမ္းစစ္အႀကီးအကဲတ ဦးက ထိန္းခ်ဳပ္ခ်ယ္လွယ္သည့္အမိန္႕
တခုကို ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုထံအာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟုဆိုသည့္
စစ္အာဏာ ရွင္၏လုပ္ရပ္က အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၎က ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမည္ဆို
သည္ကို အတိအလင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုလုပ္ရပ္မ်ားက စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၏ အာဏာမက္မႈ၊ မိမိအမွားမ်ားကို တန္ျပန္အေရးယူမည္ကိုစိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႔မႈမ်ားကို
ေဖာ္ျပေနသည္။ မိမိ၏အနာဂတ္အတြက္ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနေသာေၾကာင့္သာ ေပၚေပါက္လာမည့္လႊတ္ေတာ္တြင္း လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေဆြးေႏြး
ခြင့္ကို ႀကိဳတင္ပိတ္ပင္ထားသည္။ စစ္တပ္အႀကီးအကဲေနရာယူထားေသာ နအဖအႀကီးအကဲသည္ စစ္တပ္၏အနာဂတ္ကို ဖ်က္ဆီးေနသည္။
စစ္တပ္သည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒိုင္လူႀကီးေနရာယူသည္ဟုဆိုၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္တိုင္၀င္ကစားသည္။ စစ္တပ္၏အဓိ
ကလုပ္ငန္းတာ၀န္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံလံုျခံဳေရးႏွင့္ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈကို ကာကြယ္ရန္ဆိုသည္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။
သို႕ေသာ္ အာဏာကိုငမ္းငမ္းတက္တပ္မက္ကာ က်ားကုတ္က်ားခဲတြယ္ဖက္ေနေသာ က်ားအိုက်ားနာႀကီးသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ စစ္တပ္ကို သမိုင္းတရားခံျဖစ္ေစရန္ သူႏွင့္အတူဆြဲေခၚေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စစ္တပ္အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္
မိမိတို႕၏အနာဂတ္ႏွင့္ မိမိတို႕အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ စစ္တပ္၏အနာဂတ္အက်ဳိးေမွ်ာ္ကိုးကာ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္
ရြက္ၾကရန္တိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

rsufESmrS
လူနာေတြ သိႏုိင္မယ္၊ ဘယ္လို ကာကြယ္ႏုိင္မလဲ ဆုိတာသိႏုိင္မယ္။

တြက္တင္ မဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္လုိ ေ၀ဒနာခံစားေနရသူေတြကုိ ကူညီေပး

ေရာဂါျဖစ္လုိ႔ရွိရင္ စိတ္ပ်က္စရာမလိုဘူး။ ဘယ္လို ကိုယ့္ကုိယ္ကုိေစာင့္

မယ့္သူေတြ ေပၚထြန္းလာေစဖုိ႔ကုိလည္း ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ကဆု

ေရွာက္သြားႏုိင္မလဲ၊ ကုိယ္က မျဖစ္ေနလုိ႔ရွိရင္လည္း တျခားျဖစ္ေန တဲ့

ေတာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။

ေ၀ဒနာရွင္ေတြကို ဘယ္လို ေစာင့္ေရွာက္သြားႏုိင္မလဲဆုိတာ သိဖို႔ ေပါ့၊

“အခု ဒီမွာေရာက္ေနတဲ့ က်မတို႔ရဲ႕ အဓိက ပရိသတ္ျဖစ္တဲ့

ပြင့္လင္းမႈက အဓိကတခုျဖစ္တယ္လို႔ က်မေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေရာဂါ

HIV ေ၀ဒနာရွင္ေတြကို ဒီကိုလာတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္သလို ေနာက္

မျဖစ္ခင္၊ ေရာဂါ ကာကြယ္ဖို႔အတြက္။

ႏွစ္ေတြ ႏွစ္ေတြမွာ ကုိယ့္အတြက္တင္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔၊ ကုိယ့္လုိ ေ၀ဒနာ

“ေရာဂါျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေစာင့္ေရွာက္ဖု႔ိ အတြက္ကေတာ့ အေရး

မ်ဳိးမခံစားေနရေပမဲ့ တျခားေ၀ဒနာအမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့၊ ေ၀ဒနာဆိုတာ အမ်ဳိး

အႀကီးဆုံးက က႐ုဏာေတြပဲ။ က်မတုိ႔အားလုံးဟာ တေယာက္ေပၚတ ေ

မ်ဳိးရွိတယ္၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ေ၀ဒနာ၊ ကုိယ္ဆင္းရဲျခင္း ေ၀ဒနာ၊ ေမတၱာ

ယာက္က႐ုဏာထားရမယ့္သူေတြပါ။ ဘယ္သူမွလည္းေျခာက္ပစ္ကင္း

ေခါင္းပါးျခင္း ေ၀ဒနာေပါ့၊ အဲဒီလုိ ေ၀ဒနာေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကတယ္။

သဲလဲစင္မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ေတြက HIV/AIDS ေ၀ဒနာရွင္ ေတြကို

အဲေတာ့ အဲဒီေ၀ဒနာေတြကို ၀ုိင္းၿပီးေတာ့ ကူညီေပးမယ့္ သူေတြရယ္လို႔

အျပစ္ရွိတဲ့သူေတြလုိ သေဘာထားတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ က်မတုိ႔ ႏုိင္ငံ

ေပၚထြန္းလာႏုိင္ပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းရင္းနဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူး

ေရးလုပ္တဲ့သူေတြကို အျပစ္ရွိတဲ့သူေတြလုိ သေဘာ ထားတယ္။ ဒါဟာ

တင္ပါတယ္။”

ႏွစ္ခုစလုံး မမွန္ပါဘူး။ အျပစ္ရွိတဲ့သူေတြလုိ႔ သေဘာ ထားမယ့္အစား

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

၀န္းရံပံ့ပိုးေပးရမယ့္ သူေတြလို႔ သေဘာထားလုိ႔ရွိရင္ က်မတုိ႔ အား

တက္ ေရာက္လာၾကတဲ့ ေ၀ဒနာသည္ေတြနဲ႔ ဧည္ပ
့ ရိသတ္ေတြကစ
ုိ ကား

လုံးအတြက္ ပုိၿပီးေတာ့ ေကာင္းမယ္လို႔ က်မထင္ပါတယ္။”

ေျပာ ၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေ၀ဒနာသည္ေတြအေနနဲ႔ ေႏွာင္ႏွစ္ေတြမွာ ကုိယ့္အ

Page 

Voice of Burma 791

DECEMBER 5, 2010

trsKd;om;a&; atmifyGJtwGuf EkdifiHom;tm;vkH; óu;yrf;=uzkd@a':pkwkdufwGef;
တႀကိမ္တည္းနဲ႔

စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ မုခ်ေပၚထြန္းလာမွာ ျဖစ္တယ္

ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္ေနလုိ႔ မရဘဲ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ေအာင္ပြဲေတြရေအာင္

ဆိုတာ ဒီသမိုင္းေတြက သက္ေသထူေနတယ္၊ ႀကိဳးပမ္းသြားရမယ္၊အဲဒီ

ဆက္တုိက္ႀကိဳးပမ္းသြားရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္း

လို တိုက္တြန္းပါတယ္။”

VOA

/ 'DZifbm 1 ? ?

အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲဆုိတာ

ေဆာင္ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ တမ်ဳိးသား

အခမ္းအနားသဘာပတိ

ဒု-ဥကၠ႒ဦးတင္ဦးေျပာၾကားၿပီးတဲ့

လုံး ခ်မ္းခ်မ္းေျမ့ေျမ့ ေနခ်င္ရင္ အားလုံးက ၀ုိင္း၀န္းၿပီး တက္ညီ လက္

ေနာက္မွာ NLD အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

ညီ လုပ္ေဆာင္ၾကရမယ္လုိ႔ ဒီကေန႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

အမွာစကား ေျပာၾကားပါတယ္။

႐ုံးခ်ဳပ္မွာ က်င္းပတဲ့ ႏွစ္ ၉၀ ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔အခမ္း

အမ်ဳိးသားေန႔နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေသးစိတ္ကုိေတာ့ သဘာပတိ

အနားမွာ အခုလုိေျပာၾကားလုိက္တာပါ။ အျပည့္အစုံကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ

ကအက်ယ္တ၀င္ေ
့ ျပာၾကားသြားၿပီးျဖစ္တဲအ
့ တြက္ သူမအေနနဲ႔ အေသး

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္ေနတဲ့ ၀ုိင္းေတာ္သား ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က

စိတ္မေျပာလုိေတာ့တဲ့အေၾကာင္း

တင္ျပေပးထားပါတယ္။

တမ်ဳိးသားလုံးနဲ႔ ဆုိင္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္သူေတြလုိခ်င္ေနတဲ့ ခ်မ္း

ဒီကေန႔ က်ေရာက္တဲ့ ႏွစ္ ၉၀ ျပည့္ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ကုိ
ဒီကေန႔မနက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ NLD အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

အစခ်ီၿပီး

အမ်ဳိးသားေရးဆုိတာ

ခ်မ္းေျမ့ေျမ့ ေနႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလုိ စေျပာပါတယ္။

ရဲ႕႐ုံးခ်ဳပ္မွာက်င္းပခဲ့ၾကတာပါ။ အခမ္းအနားမွာ တမ်ဳိးသားလုံးလြတ္

“က်မအေနနဲ႔ သိပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာဖုိ႔မလုိပါဘူး။ အမ်ဳိးသားေရး

ေျမာက္ေရးအတြက္ အားလုံးက ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းၾကဖုိ႔ အခမ္းအနား

ဆုိတာေလးေတာ့ တခုေျပာခ်င္ပါတယ္။ က်မတုိ႔ဟာ အမ်ဳိးသားေရးဆုိ

သဘာပတိျဖစ္တဲ့ NLD ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးက အဖြင့္အမွာစကားအျဖစ္

တာ ဘာလဲဆိုရင္ တမ်ဳိးသားလုံးနဲ႔ဆုိင္တယ္၊ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရ

နဲ႔ စတင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရင္ ဒီႏုိင္ငံကို မွီတင္းေနထုိင္သူ အားလုံးနဲ႔ ဆုိင္တဲ့အ ေရးလုိ႔ ေျပာတာပါ။

“အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾက

ဒီေတာ့ ဒီႏုိင္ငံကို မွီတင္းေနထုိင္တဲ့သူ အားလုံးကေနၿပီးေတာ့ဘာကို

ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိသို႔ႀကိဳးပမ္းရာမွာ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးမလြဲမေသြ

လိုခ်င္လဲလို႔ ေမးလိုက္ရင္ မမွားယြင္းဘဲနဲ႔ ေျဖႏုိင္တဲ့ အခ်က္တခုေတာ့

လိုအပ္ေနပါတယ္။”

ရွိပါတယ္။ အားလုံးကေနၿပီးေတာ့ ခ်မ္းခ်မ္းေျမ့ေျမ့နဲ႔ ေနခ်င္ၾကပါတယ္။

အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ ဆုိတာဟာ တရားမမွ်တတဲ့၊ ခြဲျခားထား

ခ်မ္းခ်မ္းေျမ့ေျမ့နဲ႔ေနႏုိင္ဖို႔ ဘာေတြလိုအပ္သလဲဆိုတာ တဆင့္ ထပ္ၿပီး

တဲ့ ပညာေရး ဥပေဒကုိ ေခါင္းငုံ႔မခံဘဲ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေတြက

ေတာ့ ေမးလို႔ရွိရင္ လုံၿခဳံဖို႔လိုအပ္တယ္၊ လြတ္လပ္ဖို႔လိုအပ္တယ္၊ စုိးရိမ္

သပိတ္ေမွာက္ ေတာ္လွန္ခဲ့ရာက တမ်ဳိးသားလုံး အမ်ဳိးသားစိတ္ဓာတ္

ေၾကာင့္ၾကမႈနဲ႔ခ်ဳိ႕တဲ့မႈတို႔မွ ကင္းေ၀းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီဟာေတြ

ေတြႏုိးၾကားလာရာက စတင္ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္ေၾကာင္း သဘာပ

အားလုံးလိုအပ္လို႔ က်မတို႔က ႀကိဳးစားရမွာပါ။”

တိဦးတင္ဦးေျပာၾကားသြားတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ အေၾကာင္းအရာေတြ
ကုိ NLD ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးအုန္းႀကိဳင္က အခုလုိဆက္ေျပာပါတယ္။
“တကၠသုိလ္ဥပေဒကို တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားလူငယ္တ သုိက္
က ငုံ႔မခံဘဲ သပိတ္ေမွာက္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကရာကေန တမ်ဳိးသားလုံး

ဒါ့အျပင္ အားလုံးရဲ႕အေရးျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားေရးကုိ တခါတည္း
ေအာင္ပြဲခံ႐ုံနဲ႔တင္မၿပီးဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံတည္ရွိေနသ၍ဆက္တုိက္ေအာ
င္ပြဲခံႏုိင္ေအာင္၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းၾကဖုိ႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
တုိက္တြန္းသြားပါတယ္။

အမ်ဳိးသားေရးႏုိးၾကားမႈႀကီး စတင္ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး

“တဦးတည္းရဲ႕ အေရးမဟုတ္ဘူး၊ အားလုံးရဲ႕အေရး၊ ၀န္ထမ္း

ျပည္သူတရပ္လုံး အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ႏုိးၾကားလာခဲ့တယ္။ အဲဒီ

ေတြရဲ႕ အေရးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဆုိတာ တပ္မေတာ္

စိတ္ဓာတ္ႏုိးၾကားလာခဲ့တဲ့ တမ်ဳိးသားလုံးကို လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး

သားေတြလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းေတြ အားလုံးလည္း

ျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဦးေဆာင္

ပါ၀င္ပါတယ္။ တဦးခ်င္း တဦးခ်င္း ပုဂၢိဳလ္အားလုံးလည္း

ထိန္းသိမ္းၿပီးေတာ့၊ မွန္ကန္တဲ့ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ လမ္းၫႊန္မႈေပးၿပီးေတာ့ အ

တယ္။ အဲေတာ့ က်မတို႔ အားလုံးဟာ ဒီအမ်ဳိးသားေရးကို ေအာင္ပြဲခံႏုိင္

မ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲ ဆက္လက္ ဆင္ႏႊဲသြားခဲ့တဲ့အတြက္

ဖို႔ဆုိရင္ ေစာေစာက သဘာပတိႀကီး မိန္႔သြားသလိုပဲ ညီၫြတ္ရမယ္၊

ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တယ္။

ဇြဲ ၀ီရိယရွိရမယ္၊ သတၱိရွိရမယ္၊ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ရမယ္။

ပါ၀င္ပါ

“ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားရဲ႕ စြမ္းအားဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ

“အမ်ဳိးသားေရးဆုိတာ ဘယ္ႏွစ္ခါပဲ ေအာင္ပြဲခံခံ ၿပီးသြားတယ္

ေခတ္ေျပာင္းသြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ သင္ခန္းစာယူစ

ရယ္လို႔ မရွိဘူး။ ေအာင္ပြဲဟာ တခုၿပီးတခု ဆက္ၿပီးေတာ့ ခံသြားရမွာပဲ။

ရာပဲ။ ၿပီးေတာ့ တမ်ဳိးသားလုံး ညီၫြတ္စြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွား ႀကိဳးပမ္း

ဒီႏုိင္ငံတည္ရွိေနသ၍ အမ်ဳိးသားေရးဆုိတာ တည္ရွိေနမွာပဲ။ အမ်ဳိးသား

ၾကမယ္ဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေစ ေအာင္ျမင္

ေရးတည္ရွိေနသ၍ ဒီအမ်ဳိးသားေရးေတြကို ေအာင္ပြဲခံႏုိင္ဖို႔ က်မတုိ႔

ႏုိင္တယ္ဆုိတာလည္း သင္ခန္းစာ ယူစရာ ျဖစ္တယ္။

အားလုံးမွာတာ၀န္ရွိတယ္ဆုိတာ အဲဒါေလးကိုပဲ တုိတုိေျပာရင္းနဲ႔ က်မ

“ဒီေန႔လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဒီမုိကေရစီရရွိေရးအတြက္ ျပည္

နိဂုံးခ်ဳပ္ပါရေစ။”

သူတရပ္လုံးက ပါ၀င္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတယ္။ အဲဒီမွာ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္

NLD အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွစ္

ေရးရေအာင္ႀကိဳးပမ္းၿပီးေတာ့ စြမး္ ေဆာင္သြားမယ္ဆရ
ို င္ တုင
ိ း္ ျပည္ဟာ

၉၀ ျပည့္ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ အခမ္းအနားမွာ ေျပာၾကားသြားတာ

pmrsufESm 14 okd h
DECEMBER 5, 2010

Voice of Burma 791

Page 

jrefrmh'Drkdua&pDa&; e,l;ZdvefaxmufcHr_twGuf a':pkaus;Zl;wif
VOA

/ 'DZifbm 3 ? ? ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမုိကေရစီအသြင္

ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရး၊ သံတမန္ေရးနည္း စတဲ့နည္း

ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာတဲ့အေၾကာင္း၊” Mary
an Street က ေျပာသြားတာပါ။

လမ္းစုံကုိ အသုံးခ်ၿပီး အစြမ္းကုန္ ကူညီေပးသြားမယ္လုိ႔နယူးဇီလန္

အတုိက္အခံပါတီ၀င္တေယာက္ျဖစ္တဲ့ သူ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္

အတုိက္အခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္က ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ျမန္မာ့အ

မာျပည္မွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာေရးဟာ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ

ေရးကုိ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဘယ္လုိ ကူညီႏုိင္မလဲဆုိတာေတြကုိ

တခုလုံးရဲ႕ၿငိမ္းေရးနဲ႔ပါ

မေန႔က ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔တယ္

အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာေအာင္ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံေတြနဲ႔အာ

လီဖုန္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း အတုိက္အခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္

ဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံေတြပါ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္လာေအာင္အဲဒီမွာရွိေနၾက

Maryan Street က ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစုံကုိေတာ့ ဆက္သြယ္

တဲ့ နယူးဇီလန္သံတမန္ေတြကုိ အစုိးရက တုိက္တြန္းသြားဖုိ႔ျဖစ္တယ္

စုံစမ္းထားတဲ့ ကုိေဇာ္၀င္းလႈိင္က တင္ျပထားပါတယ္။

လုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။

သက္ဆုိင္ေနတာမုိ႔ဒီကိစၥအျမန္ဆုံးအေကာင္

နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိက အတုိက္အခံပါတီႀကီးျဖစ္တဲ့ အလုပ္

သူေျပာသြားတာကေတာ့ -“လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုေလာက္

သမားပါတီက လႊတ္ေတာ္အမတ္လည္းျဖစ္၊ ပါတီရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ

အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ နယူးဇီလန္အၾကား ဆက္ဆံေရးေတြေကာင္းမြန္

ေျပာခြင့္ရအမ်ဳိးသမီးလည္းျဖစ္တဲ့ Maryan Street ဟာ မေန႔ညက ျမန္

ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူးတဲ့။ ဒါေပမဲ့ နဂုိရွိခဲ့တဲ့ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈအေပၚ

မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တယ္လီဖုန္းနဲ႔

အေျခခံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ျဖစ္ေပၚလာေရး

ဆက္သြယ္ၿပီး ျမန္မာျပည္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။

အတြက္ စစ္အစုိးရကုိ ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အခုခ်ိန္ဟာ အေရးႀကီး

သူ႔အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဘာေၾကာင့္ အခုလုိ တ

ဆုံးအခ်ိန္ပဲ။” - လုိ႔ ေျပာသြားတာပါ။

ကူးတက ဖုန္းနဲ႔ဆက္သြယ္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ရတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ အ

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေနအထားဟာ ေသြးထြက္သံယုိမႈေတြ ျဖစ္ေပၚ

လုပ္သမားပါတီ လႊတ္ေတာ္အမတ္ Maryan Street က အခုလုိေျပာျပ

ဖုိ႔အလားသ႑ာန္ေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႔ေနရေပမဲ့ အဲဒီလုိမျဖစ္ေသး

ပါတယ္။

တာဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေခါင္းေဆာင္တေယာက္အျဖစ္

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔အ

ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ Maryan Street က ေျပာပါတယ္။

တြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးတဲ့နည္းနဲ႔ အေျဖရွာမွသာလွ်င္ ရႏုိင္မယ္ဆုိတဲ့

နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ ေျပာင္း

ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေရး

လဲမႈေတြျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္တဲ့အေျခ

အတြက္ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဘယ္လုိအခန္းက႑ကေန ကူညီႏုိင္

အေနမ်ဳိး ရွိပါသလားလုိ႔ ေမးၾကည့္တဲ့အခါမွာေတာ့ “အဲဒါ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် ရွိပါတယ္တဲ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္သလဲဆုိေတာ့

မလဲဆုိတာ ေမးျမန္းဖုိ႔ျဖစ္တယ္။” - လုိ႔ ေျပာသြားတာပါ။
သူမဘက္ကေတာ့ အဲဒီ ရည္မွန္းခ်က္ အေကာင္အထည္ေပၚ

က်မတုိ႔မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ႏုိင္ငံတကာ စံနစ္ရွိေနတာရယ္၊ ေနာက္

လာေအာင္ ကူညီသြားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားတယ္လုိ႔ Maryan Street

ဘက္မလုိက္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနတာေတြရယ္ ေၾကာင့္ပါတဲ့။ က်မ

က ဆက္ေျပာပါတယ္။

တုိ႔ဟာ သူမ်ား တုိင္းျပည္ေတြကုိယ္စား ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

သူေျပာသြားတာကေတာ့ - “က်မအေနနဲ႔ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္

မရွိတဲ့အတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္၊ ဒါမွမဟုတ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္လာေအာင္ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔သံဓိဌာန္ခ်

ႏွစ္ဖက္ စကားေျပာျဖစ္လာေအာင္ ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာမ်ဳိးလုပ္

ထားပါတယ္တဲ့။ ဒီကိစၥမွာ က်မနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တသေဘာ

ေပးဖုိ႔ က်မတုိ႔ဆီမွာ အခြင့္လမ္းေကာင္းေတြရွိပါတယ္။”-လုိ႔ ေျပာသြား

ထားထဲရွိပါတယ္တဲ့။ ဒါေပမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ခ်င္သလုိ

တာပါ။

မ်ဳိး ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႔ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ရႏုိင္ဖုိ႔အ တြက္ကေတာ့ႏုိင္ငံ

လႊတ္ေတာ္အမတ္ Maryan Street ဟာ တနလၤာေန႔မွာ နယူး

ေရးအင္အားေတြ၊ သံတမံနည္းလမ္းအရ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ အားလုံးကုိ

ဇီလန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သူ

အသုံးခ်ဖုိ႔ဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ေဆြးေႏြးခ်င္

ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ တင္ျပမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

လုိ႔

သူမအေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ

ဖုန္းေခၚလုိက္တာပါ။”-လုိ႔ေျပာသြား

ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္

တာပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္ကလည္း အနာဂတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ကုိ ဘယ္လုိပုံစံမ်ဳိး တည္ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆုိတာကုိ ျပန္လည္ေဆြး

လာေအာင္ အတတ္ႏုိင္ဆုံးစြမ္းေဆာင္ေပးသြားမယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။
လက္ရွိစစ္အစုိးရဟာ တရားမ၀င္ အစုိးရျဖစ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံကုိ Myanmar လုိ႔ ေခၚေ၀ၚ သုံးစြဲေနရာက Burma လုိ႔ျပန္ေျပာင္း

ေႏြးခဲ့တဲ့အေၾကာင္း ဆက္ေျပာျပပါတယ္။
“စိတ္ဓါတ္ခြန္အားအသစ္နဲ႔ ျပည့္၀ၿပီး တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္း

ေခၚေ၀ၚဖုိ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Murray McCully ရဲ႕အဆုိျပဳခ်က္ကုိ

တည္ေဆာက္လုိတဲ့အ

နယူးဇီလန္အစုိးရက လက္ခံလုိက္ၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ျမန္

ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္တဲ့။ ဒီကိစၥေတြအ

မာလုိ႔ မေခၚေတာ့ဘဲ Burma လို႔ ေခၚေ၀ၚ သုံးစြဲသြားဖုိ႔ နယူးဇီလန္

တြက္ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံက စိတ္၀င္စားမႈရွိတဲ့အေပၚမွာ ေက်းဇူးတင္တဲ့အ

အစိုးရက ဆုံးျဖတ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

စုံပါ၀င္တဲ့၏ဒီမုိကရက္တစ္ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိ

Page 

Voice of Burma 791

pmrsufESm 6 okd h

DECEMBER 5, 2010

tzGJ@csKyf w&m;0ifwnf&Sdr_qkdwm jynfoluyJ qkH;jzwf&rSmjzpf[k a':pkqkd
တရား၀င္တည္

VOA ။ ။ ျမန္မာစစ္အစိုးရဘက္ကေတာ့ သူတုိ႔ ခ်မွတ္ထားတဲ့

ရွိမႈဆုိတာ ျပည္သူကပဲ ဆုံးျဖတ္ရမွာျဖစ္တယ္္လို႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ

ႏုိင္ငံေရး လမ္းျပေျမပုံအတိုင္း ဆက္ၿပီးေဆာင္ရြက္မယ္လုိ႔ ေျပာဆုိထား

ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က VOA ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္၊

ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ အဆင့္ေျခာက္ဆင့္ကို ေရာက္ေနၿပီလို႔ဆိုပါတယ္။

ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနနဲ႔ သီးျခား ေတြ႔ဆုံေမး ျမန္းခန္းမွာ ေျပာဆုိပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါဝင္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ စစ္အစိုးရရဲလမ္း

VOA

/ Ekd0ifbm 21 ? ? အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

NLD အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ

ျပေျမပုံအတိုင္း

သေဘာတူ

လိုက္နာေဆာင္ရြက္တဲ့သေဘာသက္

အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခြင့္ ရွိတဲ့အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို

ေရာက္ ေပမဲ့ NLD ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ၿပီးဒီလမ္းျပ

ေနျပည္ေတာ္တရားရုံးမွာ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီးေတာ့

ေျမပုံအစီအစဥ္ေတြကို ဆန္႔က်င္ေက်ာခုိင္းထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

ၾကားနာပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တာမရွိတ

လည္း ေရွ႕ဆက္လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရးဟာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလားဆိုတဲ့

ာနဲ႔ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္က ရုပ္သိမ္းေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ

ေမးခြန္းထုတ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ေၾကညာပိုင္ခြင့္ မရွိဘူးဆိုၿပီး NLD ဘက္က ေခ်ပ

။အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကား

ေစ့ေရးက အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးပဲေလ။ တခုရွိလို႔တခုမရွိ

ေလွ်ာက္ထား ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ။ ။ တရားဥပေဒအရ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္

ရဘူးလည္းမဟုတ္ဘူး၊ တခုရွိလို႔ တခုက အလိုလိုပါလာမွာလည္း

ရွိတယ္၊ မရွိတယ္ဆိုတာကို သူတို႔ တရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္မွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့

မဟုတ္ဘူး။ ဒါဟာ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကေတာ့ တကယ္ကိုလို

တကယ္ကို NLD က ရပ္တည္ႏုိင္လား၊ မရပ္တည္ႏိုင္လားဆိုတာကိုေ

အပ္တဲ့ကိစၥပဲ။ လမ္းျပေျမပံုဆိုတာကေတာ့ ေျမပံုအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏိုင္တာ

တာ့ ျပည္သူ လူထုကပဲ ဆံုးျဖတ္မွာပါ။

ေပါ့။ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုေတာ့ မရွိမျဖစ္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေကာင္း

VOA ။ ။ ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ NLD ပါတီ

က်ဳိးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ကိစၥပဲ။ အဲဒီဟာေတာ့ ဆက္လုပ္သြားရမွာပဲ။
VOA ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့အ

တခုတည္း ေဆာင္ရြက္လို႔ ရမွာ မဟုတ္သလိုဘဲ သူ တေယာက္နဲ႔လည္း
ေဆာင္ရြက္လုိ႔မရဘူးလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆုိပါတယ္။

တြက္

ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနတုိးတက္မႈေတြ

ရွိလာႏုိင္တယ္ဆုိၿပီး

ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပခင္ကာလမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ အမ်ား

ေမွ်ာ္လင့္သူေတြက ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က

အျပားေပၚလာခဲ့ၿပီး NLD အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီက အဖြဲ႔

ေတာ့ သူလြတ္ေျမာက္ရုံနဲ႔ ဒါဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ

ဝင္တခ်ဳိ႕လည္း အတိက
ု အ
္ ခံပါတီအျဖစ္ သီးျခားရပ္တည္လာခဲပ
့ ါတယ္။

ရွိေနၿပီလို႔ မသတ္မွတ္သင့္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာဆုိထားပါတယ္။ တျခား

ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြအားလုံးနီးပါးကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔

ေျမာက္လာတဲ့သတင္းကို ႀကိဳဆုိလိုက္ၿပီး လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့

ဒီလို လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆက္ၿပီး ေတာင္းဆုိေပးၾကဖို႔လည္း

အေၾကာင္းကမ္းလွမ္းထားပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

ဘက္က သူ႔သေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ။ ။ တခုေတာ့ အန္တီ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ။ ။ ဒီမိုကေရစီအတြက္ လုပ္ေပးခ်င္တဲ့

ေျပာႏိုင္တာက က်န္ေနတဲ့ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေသာ ႏို္င္ငံေရးအက်ဥ္း

သူေတြကေနၿပီးေတာ့ လက္တဲြခ်င္တယ္ဆိုရင္ အန္တီတို႔ဘက္ ကေန

သားေတြ အျမန္ဆံုးလြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါ။

လက္တဲြဖို႔ အဆင္သင့္ပါပဲ။ တခ်ဳိ႕ေတြနဲ႔ေတာင္မွ ေတြ႔ဆံုဖို႔စီစဥ္ၿပီး

အဲဒါေတြအတြက္ကိုေတာ့ ေတာင္းဆိုေပးပါ ဆိုတာကိုေတာ့ အဲဒါ

ၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ႐ံုးကေနပဲ စီစဥ္ေနတာပါ။

ေတြကိုေတာ့ အန္တီ ဒီအခ်ိန္၊ ဒီေနရာမွာေျပာခ်င္တယ္။ က်န္တဲ့ကိစၥ

VOA ။ ။ လတ္တေလာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ ျပႆနာအေပၚမွာလည္း သူ႔အေနနဲ႔

ေတြကေတာ့ ေျပာစရာေတြက အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္။
VOA ။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္
သူ႔ရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကို စိုးရိမ္တဲ့ အေၾကာင္း ဒီမုိကေရစီ လိုလားတဲ့

စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ။ ။ အခုလိုပံုစံက ျပန္ၿပီးေတာ့လက္

အတုိက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ေျပာဆုိေနပါတယ္။ ၾသစေတးလ်ား

အင္မတန္မွဝမ္းနည္းတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Julia Gillard ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕လုံၿခဳံ

အန္တီတို႔အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ထူေထာင္တဲ့ေနရာမွာ မ

ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ စစ္အစိုးရဘက္က တာဝန္ယူသင့္တယ္လို႔

ေအာင္ျမင္ေသးဘူးလုိ႔… အဲဒီလိုပဲေျပာရမွာပဲ။ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္

ေျပာဆုိထားပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သူ႔ကို

အျပည့္အဝနဲ႔ ဒီႏုိင္ငံဟာ ငါတို႔ႏိုင္ငံေပါ့ေနာ္၊ ဒီေျမဟာ ငါတို႔အတြက္

ေထာက္ခံသူေတြ တုိက္ခုိက္ခံခဲ့ရတဲ့ ဒီပဲယင္းအၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္

သက္သာရာ၊ လံုၿခံဳရာ၊ ခ်မ္းသာရာ ေျမဆိုၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုတုိင္း

မႈႀကီးမ်ဳိး ေနာက္တႀကိမ္ ေပၚေပါက္လာမွာကို စိုးရိမ္ပူပန္တဲ့ အေၾကာင္း

ရင္းသားအားလံုးကအဲဒီလိုစိတ္မ်ဳိးမရွိႏိုင္သေရြ႕အန္တီတို႔ကမေအာင္

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ျမင္ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ေျပာရမွာပဲ။ အခု နယ္စပ္မွာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြ

ကေတာ့ သူ႔လုံၿခဳံေရးအတြက္ NLD လူငယ္ေတြက အျပည့္အဝ ကာ

ကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ မေျဖရွင္းဘဲနဲ႔ စစ္နည္းနဲ႔ေျဖရွင္းမလိုလိုျဖစ္ေန

ကြယ္ေပးမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔အေနနဲ႔ ဘာမွမစိုးရိမ္

တာဟာ အန္တီတို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အင္မတန္မွ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္း

ေၾကာင္း VOA ကို ေျပာပါတယ္။

နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြျဖစ္မလိုျမင္ရတာ

တယ္။ ဒါက မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥပါ။

DECEMBER 5, 2010

Voice of Burma 791

pmrsufESm 7 okd h
Page 

EkdifiHa&;tusOf;om;rdom;pk0if 70 ausmfukd a':pkawG@qkHtm;ay;pum;ajym
VOA

/ Ekd0ifbm 29 ? ?

သားေတြအားလံုး

အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္း

ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕

ေျပာခြင့္ ရသင့္တယ္ဆုိၿပီး သူက ေျပာသြားတာပါ။”
ဒီေန႔ျပဳလုပ္တဲ့ အခမ္းအနားမွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးအႀကံေပး Mr. Vijay Nambiar ရဲ႕ ၂ ရက္တာ

မိသားစု၀င္ေပါင္း

၇၀

ေက်ာ္နဲ႔

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အၿပီးမွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ဒီ

ကိေ
ု ဌးႂကြယရ
္ ဲ႕ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး လုပေ
္ ဖာ္ကင
ုိ ဘ
္ က္ သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း လာ

လိုေတာင္းဆုိလုိက္ခ်ိန္မွာပဲ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္

ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အလႉကို လာေရာက္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္

ဆန္းစုၾကည္က ဒီကေန႔ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ မိသားစု၀င္ ၇၀

ကိုမင္းကိုႏိုင္ရဲ႕ အမျဖစ္သူ ေဒၚၾကည္ၾကည္ၫြန္႔ကလည္း ေဒၚေအာင္

ေက်ာ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို မသိဂႌထိုက္က တင္ျပေပး

ဆန္းစုၾကည္က အခုလို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုေတြကို လာ

ထားပါတယ္။

ေရာက္အားေပးတာကို ေက်နပ္မိပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေန

“၀မ္းသာတယ္၊ အန္တီက ဒီမိသားစုေတြေပၚမွာ အေလးထားၿပီး

အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း

ေတာ့ ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးဆက္ဆံတာကို ေတြ႕ရေတာ့ အ

သားေတြ အျမန္ဆံုးျပန္လြတ္လာဖို႔ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမယ္

ကုန္လုံးက ေက်နပ္ၾကတယ္၊ ပီတိျဖစ္ၾကပါတယ္။”

လုိ႔ ေျပာထားပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ က်ခံေနရတဲ့

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုေဌးႂကြယ္ရဲ႕မိခင္ ကြယ္

စက္မႈေတြ၊ မိသားစုနဲ႔ေ၀းတဲ့ နယ္ေ၀းေထာင္ေတြကို စစ္အစိုးရက

လြန္တဲ့ ၃ ႏွစ္ျပည့္ အလႉျပဳလုပ္တဲ့ ပ႑ိတာရာမေရႊေတာင္ကုန္းသာ

ပို႔ေနဆဲပဲလို႔ ျပည္ပအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီ ေစာင့္

သနာ့ရိပ္သာမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြကိုေတြ႕

ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) အတြင္းေရးမႉး ကိုတိတ္ႏိုင္က လက္ရွိႏိုင္ငံ

ဆုံၿပီး

ေရးအက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ အေျခအေနကို ေျပာျပတာကေတာ့ …

သူမအေနနဲ႔တတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္က အကူအညီေပးသြားမယ့္အ

“အခုေနာက္ဆုံး ဦးအုန္းသန္းဆုိ ခႏၲီးေထာင္က မႏၲေလးေထာင္

ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သားျဖစ္သူနဲ႔အတူ ဒီအလႉကို သြား

ပို႔တယ္၊ မႏၲေလးကေန ျမစ္ႀကီးနားပို႔တယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားကေန ပူတာ

ေရာက္ခဲ့တာပါ။ ဒီအလႉမွာ စီစဥ္မထားဘဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသား

အုိပို႔တယ္။ ဖ်ာပုံေထာင္ဆုိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားက မရွိသေလာက္

စု၀င္ေတြ႕နဲ႔ ေတြ႕ခြင့္ရတာကိုလည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္မိတဲ့အ

ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္နည္းပါတယ္။ အဲဒီမွာ မႏၲေလးက NLDအဖြဲ႕

ေၾကာင္း အခုလို ေျပာၾကားပါတယ္။

၀င္ ေရႊခေမာက္လုပ္တဲ့ ဦးေရႊေမာင္ကုိ သူတုိ႔ဖမ္းတယ္၊ အခုဖ်ာပုံ

“ေထာင္၀င္စာေတြ႕တဲ့ ကိစၥေတြမွာ မိသားစုေတြအေနနဲ႔အခက္

ေထာင္မွာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈေတြ မ်ားေနတဲ့ အခါၾကေတာ့ သူကမ်က္
လုံးကို အျပင္မွာ ၂ ႀကိမ္တိတိသြားျပရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြရွိပါ

အခဲေတြရွိရင္ က်မတို႔ဆီကုိ အခ်ိန္မေရြးေျပာပါ။”
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို ေထာင္၀င္စာေတြ႕ဖို႔ အခက္အခဲ

တယ္။”

ရွိရင္ သူမတို႔အေနနဲ႔ အစြမ္းကုန္ ကူညီမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈ အၿပီးမွာ စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး

အက်ဥ္းက်ေနဆဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအားလံုးကို က်န္းမာေရးဂ

အက်ဥ္းသားေတြကို ၂ ဆတိုးၿပီး ဖမ္းဆီးလာတယ္လို႔ အေမရိကန္ျပည္

႐ုစိုက္ၾကဖို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကတိုက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။

ေထာင္စုက လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္။

“အဓိကကေတာ့ က်န္းမာေရးပဲ။ က်မ အၿမဲပဲေျပာတယ္၊ ႏုိင္ငံ

ျမန္မာ့ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေပါင္း

ေရးအက်ဥ္းသားေတြ အဓိကက က်န္းမာေရးပဲ၊ သူတုိ႔ကိုေျပာပါ၊ က်န္း

၂,၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေနတာပါ။ ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း

မာေအာင္ေနၾကပါ၊ က်န္းမာမွ အလုပ္ဆက္ၿပီးလုပ္လို႔ရမယ္။”

အ၀ိုင္းကပါ ဒီ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ျပန္လႊတ္ေပးၿပီးျမန္မာ့

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈအၿပီး ဖမ္းဆီးခံထား

ႏိုင္ငံေရးမွာ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ဖို႔ ေတာင္းဆို တိုက္တြန္းမႈေတြရွိေနေပ

ရတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ေထာင္တြင္းက အေျခအေနေတြကိုလည္း

မဲ့ ဒီႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လက္ရွိအေနအထားကေတာ့ မိသားစု

သူမ ၾကားသိထားပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရေျဖရွင္း

နဲ႔ေ၀းတဲ့ နယ္ေ၀းေထာင္ေတြ ပို႔ခံေနရတာေတြ၊ ေထာင္တြင္း က်န္းမာ

ႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေရးအေျခအေန ဆိုး၀ါးေနတာေတြ၊ ေထာင္၀င္စာ ပိတ္ပင္ခံရတာေတြ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကိုေဌးႂကြယ္ရဲ႕ မိသား
စု၀င္တဦးျဖစ္တဲ့ ကိုၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား
ခ်က္ထဲက အခုလို ထုတ္ႏႈတ္ေျပာၾကားပါတယ္။
“ရပ္တည္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခုိင္ခုိင္မာမာ ဆက္ၿပီး ရပ္တည္
ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အားေပးစကားေျပာတာပါ။ အားေပးစကားေျပာၿပီး အခု
ေထာင္၀င္စာသြားေတြ႕တဲ့အေျခအေနမွာ သူတုိ႔ကို အျပင္က အေျခ
အ ေနေတြကိုလည္း ေျပာျပပါ၊ သူတုိ႔လည္း အတြင္းထဲကေနၿပီး သူတုိ႔
ျဖစ္ခ်င္တဲ့၊ ေျပာခ်င္တဲ့အေျခအေနေတြကိုလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္

Page 

ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

pmrsufESm 4 rS
လက္ရွိ စစ္အစုိးရရဲ႕ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကုိ ကုလ
သမဂၢအေနနဲ႔ စုံစမ္းစစ္ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးေပးဖုိ႔ ျမန္မာ
ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကုိယ္စားလွယ္ Mr.Tomas Ojea
Quintana ရဲ႕ အဆုိျပဳကုိ ေထာက္ခံတဲ့ ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ နယူးဇီလန္
ႏုိင္ငံလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။

Voice of Burma 791

DECEMBER 5, 2010

pmrsufESm 5 rS
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ။ ။ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့

ေတာ့ အားလံုးကူညီႏိုင္တဲ့သူေတြ ကူညီၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ဒီလိုပဲ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က လူငယ္ေတြက အစကတည္းကလည္း လုပ္ခဲ့ပါ တယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အန္တီတို႔ အေနနဲ႔ anti-retroviral drug ေတြ

အခုလည္းလုပ္ေနပါတယ္။

အန္အယ္လ္ဒီ

ဝယ္ေပးဖို႔ဆိုတာ ေတာ္ေတာ့္ကိုလိုတယ္။ ဒီေဆးကလည္း သိတဲ့အ

လိုပါတီတခုဆိုတာက လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြကအကန္႔အ

တိုင္းပဲ အျပတ္မခံဘူး။ ေဆးအတြက္ပဲ ေတာ္ေတာ္လိုတယ္ေနာက္

သတ္နဲ႔ရွိပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔လည္း မဟုတ္ဘူး။ လံုၿခံဳေရး

ၿပီးေတာ့လည္း ေ၀ဒနာရွင္ေတြရဲ႕ စားေရး၊ ေသာက္ေရး လံုလံုေလာက္

တပ္ဖဲြ႔လည္း မဟုတ္ဘူးဆိုေတာ့ ကေလးေတြကေတာ့ လုပ္ႏိုင္သမွ်

ေလာက္ေပါ့ေနာ္၊ ဖူလံုေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔လည္း ေငြလိုပါတယ္။ အဲဒါ

လုပ္ပါတယ္။ သူတို႔ အရင္တံုးကလည္း အကာအကြယ္ေပးခဲ့တာပဲ။

ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီ VOA ကေနတဆင့္ အန္တီ့အေနနဲ႔ ေမတၱာရပ္ခံပါရ ေစ။

အခုလည္း သူတို႔ အကာအကြယ္ေပးမယ္ဆိုတာကို ယံုၾကည္ပါတယ္။

အားလံုးေပါ့ေနာ္ က်မတို႔ရဲ႕က်မတို႔ အခ်င္းခ်င္း၊ က်မတို႔ရဲ႕ ညီအကို

စိတ္ခ်ပါ။

ေမာင္ႏွမေတြ၊ က်မတို႔ရဲ႕ သားသမီးေတြျဖစ္တဲ့ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြေဝဒနာ

လုပ္ေနတာပဲေပါ့ေနာ္။

VOA ။ ။ ႏိုဝင္ဘာလ ရ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္
ပြဲမွာ မတရားမႈေတြ မဲမသမာမႈေတြရွိခဲ့တယ္ဆုိၿပီး အတိုက္အခံပါတီ

ရွင္ေတြကို ကူညီဖို႔အတြက္ ဝိုင္းၿပီးေတာ့ လွဴၾကပါ။ ဝိုင္းၿပီးေတာ့ ပံ့ပိုး
ေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။

ေတြက ေျပာဆုိေနပါတယ္။ ဒီလိုမတရားမႈေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆးဖို႔
NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေကာ္မရွင္တရပ္ဖြဲ႔စည္းထားပါတယ္။ NLD အေနနဲ႔
ေရြးေကာက္ပြဲမွာမပါေပမဲ့လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့မတ
ရားမႈေတြကိုေတာ့ လ်စ္လ်ဴရႈမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
က ေျပာပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ။ ။ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကေနၿပီးေတာ့ ေကာ္မတီဖဲြ႔ၿပီးေတာ့ အစီ
ရင္ခံစာေရးမယ္ဆိုၿပီးေတာ့

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအစီရင္

ခံစာထဲမွာ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို
ထည့္သြင္းၿပီး ေဖာ္ျပပါလိမ့္မယ္။
VOA ။ ။ ျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ေနအိမ္အ
က်ယ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ အထိမ္းသိမ္းခံခဲ့ရတဲ့သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း (၁၅)
ႏွစ္နီးပါး ရွိမယ္လို႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြက ခန္႔မွန္းပါတယ္။
ဒီလို ႏွစ္ေတြအၾကာႀကီး ႀကံ့ႀကံ့ခံရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ဆက္ၿပီး ႐ုန္းကန္တုိက္
ပြဲ၀င္ႏုိင္ဖို႔ အင္အားေတြ ဘယ္လုိရခဲ့ပါသလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကိုလည္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလို ျပန္ေျဖပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ။ ။ အဲဒါကေတာ့ အန္တီ့ကို ဝိုင္းၿပီး
အကူအညီေပးတဲ့သူေတြေၾကာင့္လို႔ပဲ ေျပာရမွာပဲ။ ကိုယ္တေယာက္
တည္း လုပ္ႏုိင္တဲ့ကိစၥမွမဟုတ္ဘဲ။ အန္တီ့ကို ဝိုင္းၿပီးေတာ့ ကူညီေပး
တဲ့သူေတြ၊ အားေပးတဲ့မိတ္ေဆြေတြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့
အန္တီလုပ္သမွ်ကို နားလည္မႈေပးတဲ့ အန္တီ့သားေတြ၊ ဒီဟာေတြ အ
ားလံုးကိုေပါင္းလိုက္လို႔ရွိရင္ အင္အားျဖစ္သြားတယ္လို႔ပဲေျပာရမွာပဲ။
VOA ။ ။ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔မွာပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဟာ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီ လူမ႔ႈအေထာက္
အကူျပဳအဖြဲ႔က ေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ HIV/ AIDS ေ၀ဒနာသည္ေတြ
ကိုေတြ႔ဆုံၿပီး ေဝဒနာသည္ေတြကို အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အန္အယ္လ္ဒီ လူမႈအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔
က ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေဂဟာသုံးခုမွာ HIVAIDS ေဝဒနာသည္ တရာ
ေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။ ဒီလူနာေတြဟာ အကူအညီအလိုအပ္ဆုံးသူေတြ
လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ။ ။ အခုလက္ငင္းကေတာ့ အန္တီတို႔
ေဆးေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ၀ယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရန္ပံုေငြေတြလုိပါ
တယ္။ အလွဴေငြေတြလုိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအခြင့္အေရးကိုသံုးၿပီး

DECEMBER 5, 2010

owif;pm&Sif;vif;yGJ wufcGifhr&
/ Ekd0ifbm 29 ? ? ukvo*~rtaxGaxGtwGif;a&;rSL;csKyf&J@ txl;
t}uHay;yk*~dKvf rpPwmADa*serfbD;,m;&J@ (3) &uf=um c&D;pOfeJ@ywfoufwJh
owif;pm&Sif; vif;yGJ jynfwGif;owif;axmufawG owif;,lcGifh r&bl;vkd@
*sme,ft,f'DwmwOD;u ajymygw,f?
owif;pm&Sif;vif;yGJudk 'Dv (28) &ufae@ nae 5 em&Du &efukef+rdKŒ/
r*Fvm'Hkavqdyfcef;rrSm jyKvkyfcJhwmjzpf+yD; avqdyfwm0ef&SdolawGu o
wif;,lzdk@cGifhrjyKcJhwmjzpfw,fvkd@ oGm;a&mufowif;,lcJhwJh owif;*sme,f
t,f'DwmwOD;u ajymygw,f?
“udk,fawGu oGm;&yf+yD; jyefvm&w,f? EkdifiHjcm;owif;axmuf
awGyJ 0ifvkd@&w,f? tm;vkH;aygif; av;ckavmuf ar;cGifh&vkdufw,fvdk@
ajymw,f? 'gayr,fh b,f[mawGar;vJawmhrodbl;/ atyDwkd@attufzfyD
wkd@u owif;awG wuf=unfhrSyJodr,f? olwkd@u ar;wJh[mawGayrSmrl
wnf+yD; ajzrvm;rodbl;? olwkd@pDu a=unmcsufwckawmhxkwfw,f?”
tckvdk jynfwGif;owif;axmufawGudk owif;,lcGifhrjyKwm[m
vHk;+cHKa&;a=umifhvdk@ avqdyfwm0ef,l&SdolawGu ajymw,fvdk@vnf;qdkyg
w,f? t&ifu ukvor*~taxGaxGtwGif;a&;rSL;csKyf rpPwmbefuDrGef;
tygt0if/ ukvor*~txl;udk,fpm;vS,frpPwmyDnJ¶dk;/ rpPwm*rfbm&D
wkd@ vma&mufpOfwkef;u owif;,lcGifh&&SdcJhayr,fh tckowif;,lcGifhr&
wJhtay: tvGefpdwfysufrdw,fvdk@vnf; tjcm;owif;*sme,ft,f'Dwm
csKyf wOD;uajymygw,f? 'Dvdk owif;,lcGifhray;wmeJ@ywfouf+yD; tjcm;
owif;*sme,f t,f'DwmwOD;uawmh
“tJ'gawmh tpDtpOfvkyfrxm;bl;? vkyfxm;&if 0ifvdk@&w,f/
,lvdk@&w,f? jyefa&;wJhtay:rSm jzwfwmawmufwmu wykdif;aygh?
trSeftwkdif;ajym&if olwkd@tpDtpOfwck vkyfw,f/ qkdygpkd@ olwkd@awG@
ay;r,f? wae&mrSm b,ftcsdef b,ftcsdefaygh? olwkd@u pm&if;awGeJ@
vkyf+yD;awmh pm&if;twkdif;yJ/ rygwJhvlawmif 0ifr&bl;/ !$ef=um;csuf
r&Sdwm? owif;pm&Sif;vif;yJG vkyfr,fqkd&if tJ'gudk jyef=um;a&;uae
pDpOfw,f/ jyef=um;a&;u rpDpOfxm;vkd@ tJvdkjzpfwm?”
jyef=um;a&;0ef}uD;XmetaeeJ@ +yD;cJhwJh&ufydkif;awGu a':atmifqef;
pk=unfvGwfajrmufvmr_eJ@ ywfouf jynfwGif;xkwf*sme,fawG a0a0
qmqmazmfjycJh=uwJhtay: *sme,ftrsm;tjym;udk ydwfyifcJh+yD;wJhaemuf
ydkif; tckvdk owif;,lcGifhawGudkyg ydwfyifvmwmjzpfw,fvdk@ tjcm;owif;
*sme,f t,f'DwmtcsdKŒu ajymqdk=uygw,f?
DVB

Voice of Burma 791

Page 

nDnGwfa&;udk wnfaqmuf/ a&S@ajcvSrf;udk jyif
&Jabmf zkd;oHacsmif;
နအဖရဲ့ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ အမ်ားတြက္ထားတဲ့အတို

သမားေတြ ပြင့္က်လာၿပီးတ ဘက္မွာေတာ့နအဖရဲ႕ မ႐ိုးသားမွဳေတြပြင့္

ငအဆံုးသတ္သြားတဲ့အတြက္ ဘာမွ စိတ္၀င္စားစရာ မေကာင္းလို႔

က်လာ၊ အတုိက္အခံေတြဘက္မွာ အင္အားေတြတိုးလာတယ္ဆိုတာ

မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ အေၾကာင္းက နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက ဘယ္သူေတြမွ

ပါပဲ။

တြက္မထားတဲ့ ညစ္နည္းေတြကို အသံုးျပဳသြားလို႔ပါပဲ။ ႀကိဳတင္မဲ၊

ေနာက္ၿပီး ဒီလိုအ ခ်ိန္တိုင္းမွာ ဗမာျပည္ ျပည္သူ ေတြရဲ႕ရပ္တည္

ျပည္ပေရာက္မဲေတြနဲ႔ ညစ္လို႔ ရတယ္၊ ညစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ အႏိုင္ႏို

ခ်က္ဟာမယိမ္းယိုင္ဘူး၊ခိုင္မာတယ္ဆိုတာလည္း အၿမဲေတြ႔ရပါတယ္။

င္ငံသမိုင္းမွာေတာ့ မေတြ႕ဖူး သေလာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာ

အမွန္ေျပာရရင္စစ္အုပ္စရဲ႕ ဒီလိုေျခလွမ္းေတြဟာ ျပည္သူေတြကို စမ္း

နအဖဟာအာဏာ႐ွင္တို႔ရဲ႕လက္နက္တိုက္ထဲကို လက္နက္သစ္ေတြ

သပ္တာမဟုတ္ဘူး၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို စမ္းသပ္တာျဖစ္တယ္လို႔

ျဖည့္ဆည္းလိုက္တယ္ဆုိတာပါ ပဲ။ ဒီအတြက္ အႏိုင္ႏိုင္ငံက အာဏာ

ျမင္ရပါမယ္။ န၀တ နအဖတို႔ရဲ႕ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံျဖစ္စဥ္ႀကီးကို

႐ွင္ေတြက သူတို႔ကို ေက်းဇူးတင္ၾကပါလိမ့္မယ္။

ပဲျပန္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ေနာက္ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအ

ဒီလိုနဲ႔ တေကာင္ထဲ ေျပးတဲ့ျမင္းပြဲမွာ စိတ္၀င္စား စရာေလးေတြ

တည္ျပဳပြဲနဲ႕ အခု ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲ။ သူတို႔ တလွမ္းလွမ္းလိုက္တိုင္းျပည္

ေတြ႕ခဲ့ရသလို လာမဲ့ အစိုးရဖြဲ႕မွဳဟာလည္း သူတို႔ခ်ည္းျဖစ္မွာ ေသခ်ာ

သူေတြဘက္မွာ အင္အားေတြ တိုးလာတာပဲမဟုတ္ပါလား။ ဒါ့အျပင္

ေပမဲ့ စိတ္၀င္စားစရာေတြ ေတြ႕ရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။စီစဥ္ၿပီးသား

သူ႔တပ္ထဲမွာပါ ဂယက္႐ိုက္တာဟာ တရားတခုလိုေတာင္ျဖစ္ေနပါၿပီ။

ေတာ့ စီစဥ္ၿပီးသားခ်ည့္ပါ။ ဒါေပမဲ့ မ်က္လွည့္ဆရာရဲ႕ အမည္းေရာင္

ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးဟာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု

အိတ္ႀကီးထဲက ဘာေတြ ထြက္လာမလဲဆိုတာကိုေစာင့္ၾကည့္ၾကရသ

ေတြအေျမာ္အျမင္႐ွိ႐ွိနဲ႔ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးကို တည္

လို ညာမွန္းသိေပမဲ့ စိတ္၀င္စားစရာေတြ၊အံ့ၾသစရာေတြေတြ႕ရတတ္

ေဆာက္ရမယ့္အ ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးဆိုတာက နအဖ

ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပတဲ့ေနရာမွာေတာ့ သူ႔လူ ေတြႏိုင္ပါ

စစ္အစိုးရရဲ႕မ႐ိုးသားမႈ၊ ညစ္ပတ္မႈေတြ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ေဘာေလာ

တယ္လို႔ အေျဖထြက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ ကမၻာကို တျခား

ေပၚၿပီး ကမၻာအႏွံ႔က႐ႈတ္ခ်ေနၾကခ်ိန္၊ ဗမာျပည္ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံ

အံ့ဘနန္းေတြ လုပ္ျပအုန္းမွာေသခ်ာပါတယ္။ ဗမာျပည္ရဲ႕ ၂၀၁၀

ေရးႏိုးၾကားမႈ အ႐ွိန္အဟုန္ျမင့္မားေနခ်ိန္၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ဖို႔ အထူး

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ ႏိုင္ငံေရးဟာ အဲဒီလို အလိမ္အညာ ညစ္ပတ္မွဳ

လိုအပ္ေၾကာင္း အားလံုးက သေဘာေပါက္လက္ခံေနၾကခ်ိန္ကို ဆိုလို

ေတြနဲ႔ အစခ်ီလိုက္ပါၿပီ။

တာျဖစ္ပါတယ္။

တပါတည္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အိမ္ခ်ဳပ္ကိုလႊတ္

ဗမာျပည္သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လုိက္ရင္ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးေတြ

လိုက္တာဟာ လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲ

မွာ ဗမာ့ႏိုင္ငံေရးကို တဆင့္ တြန္းတင္ခဲ့တာေတြ ေတြ႕ၾကရမွာပါ။တပါ

က်မွ ဖြတထ
္ က
ြ မ
္ န
ွ း္ သိတယ္ဆသ
ုိ ေ
ူ တြရ႕ဲ ရင္ဖင
ြ ပ
့္ ေ
ဲြ တြ၊ အံ ထုတ္ ပြေ
ဲ တြန႕ဲ

တည္းမွာ ဒီလိုအခြင့္အေရးမ်ိဳးဟာ အခ်ိန္တိုင္း၊ ဒါမွမဟုတ္မၾကာခဏ

နည္းနည္းေတာင္ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ျဖစ္ေနတယ္ လို႔ ဆိုရမလားပါ ပဲ။

ေပၚတတ္တာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သတိထားသင့္ပါတယ္။ အခြင့္အေရး

ဒီၾကားထဲမွာ ျမ၀တီ ဘက္က ေသနတ္သံျမည္လာတာဟာ ဆင္ဖိုနီ

ကို မယူလေနိုက္ႏိုင္ရင္ သမိုင္းတေကြ႕ ျပန္ ေစာင့္ရတဲ့အထိျဖစ္သြား

တီး၀ိုင္းႀကီးရဲတီးလံုး ကို ဗံုသံေတြ ျဖည့္လိုက္သလို ျဖစ္သြားပါတယ္။

တတ္ပါတယ္။ ဘံုရည္မွန္းခ်က္႐ွိရင္ ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုတာ ခ်မွတ္

မွန္တာေျပာရ ရင္ ထိုင္ေနရင္ အေကာင္းသား၊ ထသြားမွ က်ိဳးမွန္းသိ

လို႔ရႏိုင္ပါတယ္။ တဘက္နဲ႔တဘက္ ညိွိညွိႏိႈင္းႏိႈင္း၊ တိုင္တိုင္ပင္ပင္၊ အ

ဆိုသလို ႐ုပ္ပ်က္ ဆင္းပ်က္ေ ႐ြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ နလံမထူျဖစ္ေနတဲ့

ေပးအယူ႐ွိ႐ွိနဲ႔လုပ္သြားၾကဖို႔ပဲလိုတာပါ။ ဒါေပမဲ့ နည္းနာေတာ့ ၾကြယ္

နအဖစစ္ အစိးု ရဟာ ေဒၚစုကုိ မတတ္သာလိ႔ု လႊတေ
္ ပးလိက
ု ေ
္ တာ့ၾကမၼာ

၀ဖို႔လိုပါတယ္။ ေလွႀကီးထိုးနည္း တမ်ိဳးထဲနဲ႔ေတာ့ မၿပီးဘူးဆိုတာ ႏွလံုး

ပိုငင္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေတြနဲ႔တဆက္ထဲမွာပဲ ႏိုင္ငံေရးအျမင္

ပိုက္ရပါမယ္။ နအဖကိုယ္တိုင္က အထက္လမ္းေရာ ေအာက္လမ္းပါ

မ်ိဳးစံု၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ိဳးစံုကို ၾကားေနဖတ္ေနရပါတယ္။ မီဒီယာ

လုပ္ေနခ်ိန္မွာ ကိုယ္က စင္းစင္းႀကီးလုပ္ေနလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ ဘက္

ေတြ ကေမး၊ အေမးခံရသူက ေျဖျပည္သူလူထုအဖို႔ ဦးေဏွာက္လႈပ္

ေပါင္းစံု ညစ္ပတ္အုပ္စိုးေနတဲ့ စစ္အာဏာ႐ွင္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရာမွာ

႐ွားစရာေတြ အမ်ားႀကီးရေနတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္

သူ႔လို ညစ္ပတ္ တာမလုပ္ေပမဲ့ နည္းနာမ်ိဳးစံုေတာ့ က်င့္သံုးရပါမယ္။

ေတာ့ ေ႐ွ႕ဘယ္လိုဆက္လုပ္ၾကမလဲဆိုတာကို စိတ္အ၀င္စားၾကဆံုး

ဒါေပမဲ့ ဒီအ ခ်ိန္မွာ ကိုယ့္အစီးအစဥ္ေတြကို အကုန္ ဖြင့္ေျပာတာကိုေတာ့

ပါပဲ။ ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟာ ႀကံ႕ဖြတ္အေပၚမွာထား

သတိထားရပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုအေနနဲ႔ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္၊

တာ မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားလွပါတယ္။ ဗမာျပည္ ျပည္လူထုႀကီး

ကိုယ့္လုပ္ငန္းစဥ္၊ ကိုယ့္လမ္းစဥ္ေတြကို မကြယ္မ၀ွက္ ထုတ္ေျပာတာ

ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအသိ၊ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ဟာအၿမဲ ႏိုးၾကားတက္ၾကြေန

ကို လုပ္ရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြကို ဘယ္လိုဘယ္နည္းနဲ႔အေကာင္

တယ္ဆိုတာေပၚလြင္ေနပါတယ္။ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေပၚထြက္လာတဲ့

အထည္ေဖာ္မယ္ဆိုတဲ့

အမွန္တရားတခုကနအဖအေနနဲ႔

ကိစၥ(ႀကီး)တခုအေကာင္အထည္

ပါမယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေျခခ်ဳပ္မိေနေစမယ့္ အေျပာေတြကို သတိထား

ေဖာ္လိုက္တိုင္း ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြထဲမွာ ခို၀င္ေနတဲ့ ကိုယ္က်ိဳး

ရပါမယ္။ ကိုယ္က အာဏာမဲ့ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမိုးေလ၀သကို အကဲ

Page 

Voice of Burma 791

အေသးစိပ္ေတြကိုေတာ့

ေျပာသင့္မွေျပာရ

pmrsufESm 10 okd h
DECEMBER 5, 2010

2010

Ekd0ifbm 26 / Asahi Shimbun ? ? etzESihf 'Drkdua&pDtiftm;pk 2 zuf n‡dE_dif;&efvkdonf [k a':atmifqef;pk=unfrSqkd.?
Ekd0ifbm 27 / Olympian ? ? tar&duefonf =oZmusvmaomfvnf; a':atmifqef;pk=unfukd vHk;0axmufcHoihf./ olrukd axmufcHjcif;jzihf urBmwGif
tvm;wl tm%m&Sifrsm;/ rw&m;r_rsm;ukd tmcHwkdufckduf óu;yrf;aeolrsm;ukd vnf;tm;ay;&musa=umif; Trudy Rubin rS owif;a0zef.?
Ekd0ifbm 27 / AFP ? ukvt}uD;wrf;t&m&Sd Vijay Nambiar onfrdrdESihf aetdrfwGif aqG;aEG;cJh=uaomfvnf; wcgwnf;ESihfawmhjzifh rvHkavmuf[k
a':atmifqef;pk=unfrS qkd.?
Ekd0ifbm 27 / Inner City Press- UN ? ? ukvtxl;t}uHay; Vijay Nambiar onf jrefrmwGif attkdif'Dufpfa&m*gonfrsm; tay:etz. vkyf&yfESihf
vGwfvyfpGmajymqkdykdifcGihf zdESdyfr_rsm;tay: a0zefajymqkdr_r&Sdao;a=umif;?
Ekd0ifbm 27 / AP ? ? ygvDrH0ef;twGif qENjyolrsm;tm; axmif 2 ESpftxdcsEkdifa=umif; tpk;d&a*ZufrS qkd.?
Ekd0ifbm 28 / Asian Correspondent ? ? ygvDrHtrwfrsm; vGwfvyfpGmajymqkdcGihf&rnfjzpfaomfvnf; EkdifiHvHkðcHa&;/ wkdif;&if;pnf;vHk;a&;/ zGJ hpnf;tkyf
csKyfyHktajccHOya'wkd@ukd xdckduf/ csKd;azgufr_r&Sdap&[k AkdvfcsKyfoef;a&$vufrSwfxkd; trdef@rSqkda=umif; atyDowif;rS az:jy.?
Ekd0ifbm 28 / MAE SOT ? ? etzwyfESihf 'DaubDatwyfwkd@wkdufyGJopfrsm;a=umifh xkdif;okd@ 'kuQonf 1000 cef@ajy;0ifvm.?
Ekd0ifbm 28 / BP ? ? EkdifiHa&;tusOf;om;tm;vHk; v$wfay;&efESihf a&G;aumufyGJrSm;,Gif;csufrsm;ukd jrifomatmif ðyjyifr_rsm;ðyvkyf&ef ukvtwGif;a&;
r–;csKyf.t}uHay; Vijay Nambiar rSetzokd@qkd.?
Ekd0ifbm 28 / Washington Times ? ? pD;yGm;a&;ydwfyifr_rsm;ukd jyefvnfoHk;oyf&eftoifh&Sda=umif; a':atmifqef;pk=unfrS WT pmapmifokd@qkd.?
Ekd0ifbm 29 / Irrawaddy ? ? a':atmifqef;pk=unfonf om;xdef;vif;vkdufygvsuf EkdifiHa&;tusOf;om;rdom;pkrsm;tm;vkdufvHE_wf qufcJh.?
Ekd0ifbm 29 / Irrawaddy ? ? jrefrmokd@ ukvtxl;t&m&Sd V. Nambiar avqdyf owif;pm&Sif;yGJwGif jrefrmowif;avmurS owif;axmuf 20
a,muf cef@wufa&mufcGihfr&cJha= umif;?
Ekd0ifbm 29 / AI ? ? jrefrmwGif rdrdwkd@. vl htcGihfta&;wm0efrsm; r+yD;qHk;ao;a=umif; Amnesty International (USA) rS qkd.?
Ekd0ifbm 29 / BP ? ? rJha[mifaqmif ukefoG,fa&;tzGJ honf jrefrmwGif a&G;aumufyGJ+yD; 5 &uf avhvma&;c&D;xGufcJh.?
Ekd0ifbm 30 / Irrawaddy ? ?a':atmifqef;pk=unftm; 2010 urBmhxdyfqHk;tawG;tac:&Sif 100 0iftjzpf EkdifiHjcm;a&;ay:vpDpmapmifrS a&G;cs,f.?
Ekd0ifbm 30 / UN ? ? v_om;csif;pmemr_toif;rsm;onf emf*pfrkefwkdif; 'kuQonfrsm;tm; tultnDvHkavmufpGmay;Ekdif&ef a':vm 53 oef; vkda=umif;
,ae@ OCHA ukvor*~tzGJ h xkwfjyefcsufrSqkd.?
'DZifbm 1 / OTTAWA ? ? uae'gtpkd;&onf a':atmifqef;pk=unftm; 2007 wGif tyfESif;xm;onfh*k%fxl;aqmif uae'gEkdifiHom;jzpfr_qkukd ukd,f
wkdifwufa&muf,l&ef zdwf&ef uae'g0ef}uD;csKyfokd@ wifjyawmif;qdkxm;a=umif; NDP ygwDrSqkd.
'DZifbm 1 / Nation ? ? jrefrmrS 'kuQonfrsm;ESihfxkdif;okd@vma&mufvkyfudkifolrsm;tm; ±kdif;yifulnD&ef a':atmifqef;=unfrSxkdif;ekdifiHokdh awmif;qkd.?
'DZifbm 1 / Mizzima ? ? trsdK;om;jyefvnfoihfjrwfa&; tav;xm;&ef a':atmifqef;pk=unfESihf tJeftJvf'DrS etztm; wkdufwGef;.?
'DZifbm 1 / Mizzima ? ? a&G;aumufyGJwGif; vdrfvnfnpfywfr_rsm;wkdif;wef;&efðypkxm;onfh rl=urf;+yD;pD;a=umif; tJeftJvf'DrSqkd.?
'DZifbm 1 / AlertNet ? ? *D&drkefwkdif;a=umifh jrefrmwGif vlwodef;cef@tdk;tdrfrJhjzpfcJh&m txl;ojzihf cav;i,frsm; t[m&csKd@wJhr_jzpfEdkifa=umif; ukv
or*~rSqkd.?
'DZifbm 1 / DVB ? ? trsKd;om;ae@wGif a':atmifqef;pk=unfonf EkdifiHawmf&if=um;apha&;ukd a&S@±_I pnf;vHk;&ef/ ZGJ&Sd&efESihf owWd&Sd&ef 90 }udrfajrmuf
trsKd;om;atmifyGJae@wGifqkd.?
'DZifbm 1 / AP ? ? Ekd0ifbm 7 a&G;aumufyGJonf vGwfvyfr#wI 'Drkdua&pDokd@ ajcvSrf;jzpfa=umif; AkdvfcsKyfoef;a&$rSqkd.?
'DZifbm 1 / Japan Today ? ? *syeftpkd;tm; jrefrm'Drkdau&pD&a&;óu;yrf;aeaom tpkd;&rsm;ESihf yl;aygif;aqmif&Gufapvkda=umif; a':atmifqef;pk=unfrS
usKd'kdowif;okd@qkda=umif;?
'DZifbm 2 / Asia News Network ? ? xufrsufonfh ,cifavoHrsm;ESihf rjcm; rdrdonf 'Drkdua&pDonf jynfol h.vuf0,f&Sda=umif; oufaojy&ef
qufvufóu;yrf;rnf[k a':atmifqef;pk=unfrS qkd.?
'DZifbm 2 / Straits Times ? ? puFmyltm; jrefrm'Drkdua&pDtiftm;pkrsm;ESihf ykdrdkqufqHapvkda=umif;ESihf/ rdrdonf jrefrmwGif'Drkdua&pDxGef;um;a&;
twGuf tjynfjynfqkdif&muGeftzGJ@wGif n‡dE_dif;oltjzpf vkyfvkda=umif; a':atmifqef;pk=unfrS Towif;Xmeokd@qkd.?
'DZifbm 2 / Times of Malta ? ? jrefrmtajctaeukd ynm,lI u|Efkwkd@urBmom;rsm;onfae@pOf vGwfvyfr_ 'Drdkua&pDwkd@ukd xdef;odrf;&efESihf/ w&m;
0ifvl@tcGihfta&;abmiftwGif; jidrf;csrf;pGmtwlaexkdifcGihfwkd@ukd xdef;odrf;oihfa=umif; Caroline Galea rSa&;om;.?
'DZifbm 2 / DVB ? ?ausmfoltygt0if 'Drkdua&pDEkdifiHa&;wufºuoltEkynm&Sifrsm;tm; etzrS±kyfoHtpDtpOfrsm;rS azsmfajzr_ydwfyifxm;a=umif;?
'DZifbm 2 / Asian Tribune ? ? etzonf wkdif;&if;vlrsdK;pkrsm;tay: vufeufukdifwkdufckdufr_rsm; tygt0if vl@tcGihfta&;azgufzsufr_rsm;pGm
ðyusifhqJjzpfa=umif; Christian Solidarity Worldwide rSqkd.?
pmrsufESm 10 okdf h
DECEMBER 5, 2010

Voice of Burma 791

Page 

xkdif;ukefonf}uD;rsm; &efukefoGm;
/ Ekd0ifbm 29 ? ? xkdif;EkdifiH r,fa[mifaqmifc±dkif ukefonf}uD;
rsm;toif;OuUÏ OD;aqmifwJhtzGJ@0if 30 yg ukefoG,fa&;/ pkdufysKd;a&;eJ@
c&D;oGm;vkyfief;tzGJ@wck jrefrmEkdifiHukd 5 &uf=um oGm;a&mufvnfywfcJh
a=umif; od&ygw,f?
a&G;aumufyGJtvGefacwfeJ@ a':atmifqef;pk=unfvGwfvm+yD;aem
ufykdif; yxr-qkH; xkdif;EkdifiH&J@'DtzJGJ[m csif;rkdifuae &efukefukd tJyk*HeJ@
oGm;+yD; awmifil+rdK@wnfESpf 500 jynhftcrf;em;udkvnf; wufa&muf cJh
w,fvkd@qkdygw,f? a&G;aumufyJG+yD;aemufykdif; jrefrmEkdifiHtajctaeeJ@
ywfoufvkd@ ukefonf}uD;rsm;toif;OuUÏ Supoj Klinpraneet u tck
vkd ajymygw,f?
“jrefrmhEkdifiHa&;tajymif;vJukd cef@rSef;zkd@odyfapmaeao;ayr,fh
ukefoG,fa&;eJ@ c&D;oGm;vkyfief;uawmh ykdrkd;xGefum;vmEkdifygw,f? w
u,fuawmh jrefrmEkdifiH&J@jynfwGif;a&;rl0gukd ykH&dyfopf wpkHw&majymif;
Edkifr,fqkd&if jrefrmEkdifiHtay: oydwfarSmufxm;wJh EkdifiHwum&J@tjrif
ajymif;vJvmekdifygw,f?”
jrefrmEkdifiHuxGufvmwJh vnfyif;&Snf ya'gifwkdif;&if;om;&GmawG
a=umifh urBmhvSnfhc&D;onf tvmrsm;aewJh r,fa[mifaqmifu 'Dukef
onftzJG@[m jrefrmEkdifiHukefonf}uD;rsm;toif; wm0ef&SdolawGeJ@awG@
qkH+yD; ESpfEkdifiHukefoG,fa&;eJ@ c&D;oGm;vkyfief; yl;aygif;aqmif&Gufzkd@ aqG;
aEG;cJhygw,f? 'Dvkd aqG;aEG;csufawGxJu vwfwavmta&;}uD;wJhtcsuf
wckuawmh befwkd;El; e,fjcm;*dwfzGihfEkdifa&;jzpfw,fvkd@ od&ygw,f? 'D*dwf
udkomzGifhekdifr,fqkd&if r,fa[mifaqmife,fpyfeJ@ ppftpdk;&+rdK@awmfopf
aejynfawmf[m uDvkdrDwm 200 oma0;wJhtwGuf ESpfEkdifiHt=um;
twdkqkH;vrf;jzpfvdrfhr,fvdkh r,fa[mifaqmifukefonftoif; OuUÏu
ajyma=umif; befaumufykd@pf owif;pmrSm azmfjyxm;ygw,f?
DVB

pmrsufESm 8 rSh
ခတ္တတ္ဖို႕သိပ္လုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီေန႔လို ယုတ္မာေကာက္
က်စ္လွတဲ့ စစ္အာဏာ႐ွင္ေတြ ႀကီးစိုးေနတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာျဖစ္ပါတယ္။
နအဖရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒထဲမွာ စစ္တပ္ကို အာဏာသိမ္းခြင့္ေပးထား
တယ္ဆိုတာကိုမေမ့သင့္ပါဘူး။ ႐ွစ္ေခါဘဏီတပ္ႀကီးကို ကိုင္ထားၿပီး
အာဏာသိမ္းခြင့္႐ွိေၾကာင္း တႀကိမ္းထဲႀကိမ္းေနသူေတြကို လက္ကမ္း
တာတခုထဲနဲ႔ေတာ့ မၿပီးေသးဘူးထင္ပါတယ္။ တျခားလုပ္စရာ႐ွိတာ
ေတြလည္း လုပ္ရမွာပါ။
ဒီလိုအခ်ိန္မွာ နအဖစစ္အစိုးရဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔
ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြကို အင္တာဗ်ဴးတကာမွာ ေျပာခ်င္တာေျပာခြင့္
ေတြ ေပးထားၿပီး ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ဘာတခြန္းမွမေျပာေသးတာဟာ
သိပ္ထူးဆန္းေနပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို လႊတ္ေပးတာနဲ႕
တခ်ိန္ထဲမွာ ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာကို သူတို႔ စဥ္းစားႀကံစည္ၿပီးျဖစ္တယ္
လို႔ သူတို႔အက်င့္ကို သိေနတဲ့ လူတိုင္းက တြက္ခ်က္ သိႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့အခုေတာ့ နအဖဟာ ၿငိမ္ခ်က္သား သိပ္ေကာင္းေနပါတယ္။
ဘာမွမေျပာ၊ ဘာမွ မတုန္႔ျပန္၊ ဘာမွမလုပ္ပဲ ေနသလိုပါပဲ။
ဒီအေျခအေနကို နာမည္ေက်ာ္စံုေထာက္ႀကီး ႐ွားေလာ့ခ္ဟုမ္း
ဇာတ္လမ္းေတြထဲက လူအကိုးကားဆံုးစာပိုဒ္ေလးတခုနဲ႕ယွဥ္ျပလိုက္
ခ်င္ပါတယ္။
ပိတ္ပိတ္ပိန္းေမွာင္မည္း ေနတဲ့တညမွာပါ ႐ွားေလာ့ခ္ဟုမ္း-“ထူးေတာ့ ထူးဆန္းတာအမွန္ပဲ ေဒါက္တာ
၀တ္ဆန္။”
ေဒါက္တာ၀တ္ဆန္-“ဘာ ထူးဆန္းလို႔လဲ၊ ေခြးလဲမေဟာင္ပါ
လား။”
႐ွားေလာ့ခ္ဟုမ္း-“ေခြးမေဟာင္တာ ထူးဆန္းတာေပါ့ဗ်။”

jyuQ'defrS
'DZifbm 2 / Irrawaddy ? ? w±kwfonf tmqD,HwGif; jzpfysufr_rsmukd c%wGif; jrefrm/ vmtkd/ uarBm;'D;,m;wkd@rSwqifh od&SdaeyHk&onf[k vDuGrf,l
rSqkda=umif; tar&dueftpkd;&. v#Kd@0Sufowif; ,kdzdwfr_t&od&.?
'DZifbm 2 / UN, Inner City Press ? ? ,ckv ukvor*~vHkðcHa&;aumifpDnDvmcHwGif jrefrmta&;ukd rSwfcsuftqifhwGifyif ryga=umif;?
'DZifbm 3 / Mizzima ? ? etzonf FM toHv$ifhXme 11 ckwkd@tm; tEkynm&Sif 11 OD;ausmf. tifwmAsL;rsm;rxnfh&ef wm;jrpfydwfyifcJh.?
'DZifbm 3 / Mizzima ? ? ppfjzpfajc&SdI Laisa tjcpkdufpcef;rS xGufcGm&ef ucsif autkdiftkdtzGJ@rS owday;.?
'DZifbm 3 / ABC? ? jrefrmta&S@ykdif;wGif wkdufckdufr_rsm; qufvufjzpfyGm;aeI 'kuQonfrsm; xkdif;okd@xGufajy;vmqJjzpf&m tcsKd@jyefykd@cHae&a=umif;?
'DZifbm 3 / UPI ? ? EkdifiHa&;tusOf;om;rsm;twGuf ylyefol a':atmifqef;pk=unfonf jrefrmtusOf;axmifrsm;wGif tajcaeonf qkd;&Gm;Ekdifa=umif;
&ufpufr_rsm;&SdEkdif a=umif; Los Angeles Times okd@ qkd.?
'DZifbm 3 / New Kerala ? ? jrefrmtkyfcsKyfa&;,Eœm;wGif a&G;aumufyGJwGif ryg0ifcJholrsm;ukdvnf; xnfhoGif;&ef ukvtwGif;a&;rSL;.txl;t}uHay;
Vijay Nambiar rS t}uHðya=umif;?
'DZifbm 3 / NZ ? ? tmqD,HESihfteD;uyfqufqHaom EsL;ZDvHonf jrefrmh'Drkdua&pDajymif;a&;wGif ta&;ygaomae&mrS yg0if&ef a':atmifqef;pk=unfrS
rdrdESifh rdepf20 cef@zHk;ajymcJhol xkdEkdifiH avbmygwDrS EkdifiHjcm;a&;&majyma&;qkdcGihf&Sd Maryan Street okd@qkd.?
'DZifbm 3 / Asian Human Rights Commission ? ? Ekd0ifbm 12 wGif zsmyHkaxmifwGif EkdifiHa&;tusOf;us OD;a&$armifpmzwfaepOf rsufpdxJokd@ tr_H
rsm;jzihf tyufcH&&m pl;&SvGef;I atmf[pftultnDawmif;&m eHuf 10 em&DrS tjyifaq;±Hkokd@ðycGifh&.? csufcsif;ruk&I rsufcGHjzLonf jyefaumif;csifrS
aumif;vmrnf[k aq;cef;rSqkd.? tjzpftysufukd wkdifwef;xm;aomfvnf;ta&;r,lao;?
'DZifbm 3 / VOA ? ? Oa&myor*~tvSnhfus OuUX bJvf*sefoHtrwfonf a':atmifqef;pk=unftm; olr.aetdrfwGif awG@qHkcJhum jrefrm'Drdkua&pD
&a&;wGif ulnDrnf[kajymcJh.?
'DZifbm 3 / Irrawaddy ? ? trsKd;om;&if=um;apha&;wGif =um;0ifjzef&efóu;yrf;aeaom ukvor*~onf tcuftcJrsm;pGmESihf&ifqkdifae&a=umif; Mar
waan Macan -Markar rS owif;az0zef.?
'DZifbm 3 / Mizzima ? ? &Srf;jynfe,fwyf(ajrmufykdif;) SSA(N) . vm;±_d;òr›e,fwef@,ef±Hk;onf ,ciftywfxJrSpI tm%mykdifrsm;. trdef@t&
ydwfcJha=umif;?
Page 10

Voice of Burma 791

DECEMBER 5, 2010

o w if ; wdk xG m z wf p & m
tvSrf;a0;wJh tdyfruf
အာဆီယံႏိုင္ငံေတြဟာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က်ရင္ လြတ္လပ္တဲ့ အာဆီ
ယံဘုံေစ်းကြက္ျဖစ္လာေစဖို႕ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း

*D&d'%fcH&olrsm; t[m&csKd@wJh
ဂီရိဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကျပည္သူ

အာဆီယံအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆူရင္ပစ္ဆူ၀မ္က လက္ရွိ
အေျခအေနေတြအရဆိုရင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႕ဆိုလိုက္ပါတယ္။ အာဆီ
ယံႏိုင္ငံေတြၾကားကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈဟာ

အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ကူး

၂ သိန္းေလာက္ဟာ အစားအစာမလံုမေလာက္ျဖစ္ေနၿပီး ေသာင္းနဲ႕

သန္းေရာင္း၀ယ္မႈစုစုေပါင္း ရဲ႕ ၂၅% ပဲရွိတဲ့အတြက္လို႕ အေၾကာင္း

ခ်ီတဲ့ကေလးေတြဟာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈနဲ႕ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႕ ကု

ျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြလုိအပ္တယ္လို

လသမဂၢက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

႕ဆိုပါတယ္။ (AFPG, 30.11.2010)

ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေျမပံု၊

မင္းျပား၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတြဟာ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႕
တိုက္ခတ္ခဲ့တဲ့မုန္တိုင္းဒဏ္ အႀကီးအက်ယ္ဆံုးခံခဲ့ရပါတယ္။ (ALER

vlxkxH tm%mv$Jr,fwJh

TNET, 1.12.2010)

နအဖအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက က်င္းပၿပီးစီးခဲ့တဲ့
ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္တရားမွ်တၿပီး ျပည္သူလူထုထံ အာဏာ

wDbDa&m*g ESdrfESif;a&;

လႊဲေပးႏိုင္ေတာ့မယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ နအဖရဲ႕ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ျပည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက တီဘီေရာဂါသည္ေတြအတြက္ အခက္အခဲ
ကေတာ့

ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူရရွိေရးပဲျဖစ္တယ္လို႕

ေရးအဖြဲ႕ကေျပာပါတယ္။

တြင္းျပည္ပက မသမာမႈ လိမ္လည္မႈေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႕

ကမၻာ့က်န္းမာ

ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေနၾကပါတယ္။ ေကာ္မရွင္က အၿပီးသတ္ေၾကညာခ်က္

နအဖစစ္အုပ္စုကထုတ္ျပန္တဲ့ကိန္းဏန္း

မထုတ္ေသးေပမဲ့ လက္ရွိ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ၾကံ့ဖြတ္ပါတီက ၈၀ %

ေတြအရ ႏိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၁.၅% ဟာ တီဘီေရာဂါရွိတဲ့ သူေတြျဖစ္

အႏိုင္ရတယ္လို႕ ဆိုေနပါတယ္။ (AP, 1.12.2010)

တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ေဆး၀ါး၊ လိုအပ္တဲ့ကိရိယာ၊ေနရာအေဆာက္
အဦးေတြလည္း လံုေလာက္မႈမရွိပါဘူး။ (IRNA, 3.12.2010)

a±G;aumufyGJqdkif&m tpD&ifcHpm

wjcm;tpdk;&awGeJ@ n‡dEd_if;vkyfaqmifyg
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီက နအဖရဲ႕ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႕ပတ္သက္တဲ့
အစီရင္ခံစာမူၾကမ္းကို ေရးသားၿပီးစီးသြားၿပီလို႕သိရပါ တယ္။ မသမာမႈ၊

ျမန္မာျပည္ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးအတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရအေနနဲ႕ တ

လိမ္ညာမႈ၊ တဘက္သတ္ျပဳလုပ္မႈမ်ားရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲလို႕ အမ်ား

ျခားအစိုးရေတြနဲ႕ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ပါလို႕ တိုက္တြန္းေျပာဆိုလိုက္ပါ

ကေျပာေနတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေလ့

တယ္။ က်ဳိဒိုသတင္းဌာနနဲ႕ တယ္လီဖုန္းအေမး အေျဖျပဳလုပ္ရာမွာ

လာစံုစမ္းၿပီး အက်ဥ္းခ်ဳပ္နဲ႕ထိထိမိမိသံုးသပ္ေ၀ဖန္ထားတယ္လို႕ ဆို

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂ်ပန္ျပည္သေ
ူ တြက ဒီမက
ုိ ေရစီေရးအတြက္

ပါတယ္။ နအဖစစ္အာဏာရွင္ေတြကေတာ့ တရားမွ်တလြတ္လပ္တယ္

အျမဲတမ္းကူညီပံ့ပိုးေပးေနတဲ့အတြက္ အင္မတန္မွပဲ ေက်းဇူးတင္တယ္

လို႕ဆိုေနပါတယ္။ (MIZZIMA, 1.12.2010)

လို႕ဆိုပါတယ္။ (JAPAN TODAY, 1.12.2010)

xdkif;ppfwyf&J@ ydwfyifwm;qD;r_

AkdvfcsKyfcif!Gef@ axmifajymif;
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ရဲ့ အသံတိတ္ ဗြီဒီယုိတိတ္ေခြ မၾကာမီက အင္
တာနက္ေပၚမွာထြက္လာခဲ့ရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊြန္႔ ဘာလဲ ဘယ္လဲဆုိတဲ့
သံသယေတြ အခုေတာ့ရွင္းသြားပါၿပီ။ အသံပါတဲ့ အဲဒီဗီြဒီယုိေခြျပန္
ထြက္လာေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ကုိ ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီကဖမ္းဆီးၿပီး ရဲမြန္စခန္း
ကုိေျပာင္းၿပီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားလုိက္တာ ေသခ်ာသြားပါၿပီ။ဖမ္းဆီး ေခၚ
သြားစဥ္

လြယ္အိပ္တလုံးနဲ႔

ဗုိလ္ခင္ညြန္႔ေတြ႔လုိက္ရေတာ့ကာလ၀ိ

ဘက္အႀကိမ္ႀကိမ္တက္ပါလားလုိ႔ တရားက်မိသည္၊(VOB, 4.12.2010)

DECEMBER 5, 2010

ထိုင္းနယ္စပ္အနီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဒီေကဘီေအခြဲထြက္အဖြဲ႕နဲ႕
နအဖတပ္ေတြအၾကား တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားတာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္
သူေတြ

ေဘးလြတ္ရာ

ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ကိုထြက္ေျပးၾကတဲ့အတြက္

ထိင
ု း္ စစ္တပ္က တားဆီးပိတပ
္ င္တာေတြလပ
ု ္ ေဆာင္သလိလ
ု ာရာလမ္း
ကိုျပန္ၾကလို႕ေျပာတယ္လို႕သိရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေတြက တိုက္ပြဲၿပီးရင္
ျပန္ၾက ျပန္ျဖစ္မွျပန္လာၾကဆိုၿပီးေျပာတာေတြလည္း ရွိတယ္လို႕ထြက္
ေျပးလာသူေတြကေျပာၾကပါတယ္။ (DVB, 1.12.2010)

Voice of Burma 791

Page 11

a':atmifqef;pk=unf om;eJ@twl AdkvfcsKyfaps;oGm; vufaqmifypPnf;0,f
/ Edk0ifbm 30 ? ?ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း

ေတြက ေဒၚစုေဘးကေနလက္တြဲၿပီးရံၿပီးေတာ့မွ အဲဒီ လစ္ဘရယ္ဆို

စုၾကည္ဟာ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ ဒီကေန႔မနက္ပိုင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္

တဲ့အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ကို ေတာ္ေတာ္သြားယူရတယ္။ သြားတဲ့အ ခါက်ေတာ့

ဆန္းေစ်းကို သားျဖစ္သူနဲ႔အတူ သြားေရာက္ရာမွာ ရာဂဏန္းရွိတဲ့

ဆိုင္ထဲမွာေရာ၊ ဆိုင္ျပင္မွာေရာ လူအုပ္ႀကီးကေစာင့္၊ ေစာင့္ၿပီးေတာ့ ေ

လူထုကႏႈတ္ဆက္ၾကတယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အတူလိုက္

ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က်န္းမာပါေစ ေအာ္တဲ့လူက ေအာ္၊ လက္ခုပ္တီး

ပါသြားသူေတြက ေျပာျပပါတယ္။

တဲ့လူက လက္ခုပ္တီးေပါ့။”

RFA

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းကိုမ

“အဲဒီမွာ သူ႔သားအတြက္ အဲဒီမွာ အကႌ်အတိုင္းေတြယူ၊ ေအာ္ဒါ

ေရာက္ခဲ့တာ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းဟာ အဂၤလိပ္

ေတြေပးၿပီးခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ ထြက္လာတဲ့အခါမွာလည္း အဲလိုပဲ ခက္ခက္ခဲခဲ

ေခတ္က စေကာ့ေစ်းလို႔လူသိမ်ားၿပီး လြတ္လပ္ေရးရအၿပီး ျမန္မာ့

လူၾကားထဲက ထြက္ရတယ္။ ထြက္ၿပီးေတာ့မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈးလမ္းမႀကီး

လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုဂုဏ္ျပဳၿပီး အမည္ေျပာင္း

အလယ္တန္းကိုေရာက္ၿပီးမွ အလယ္တန္းမွာ ေဒၚစု သူလိုခ်င္တဲ့ လံု

လဲခဲ့ပါတယ္။

ခ်ည္တို႔၊ ပစၥည္းကိရိယာေတြ ဝယ္တာ ဆိုင္ႏွစ္ဆိုင္မွာ ဝယ္တယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူလိုက္ပါသြားတဲ့

NLD

ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ဦးဝင္းထိန္က ႀကိဳဆိုတဲ့လူအုပ္ႀကီးမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ညေနပိုင္းမွာ ေနအိမ္မွာ သံတမန္

လြန္းတာေၾကာင့္ သူ႔ အေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့လံုျခံဳေရးကို

တခ်ိဳ႕နဲ႔ေတြ႕ဆံုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ NLD ပါတီအေနနဲ႔ ဒီသ တင္းကိုထုတ္

ေတာင္ စိုးရိမ္မိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျပန္ျခင္းမရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ NLD အေနနဲ႔ မနက္ ျဖန္မွာ အမ်ိဳးသား

“အဲဒီ႐ႈေထာင့္ကၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့

ေတာ္ေတာ္စိုးရိမ္ရ

ေအာင္ပြဲေန႔အခမ္းအနား က်င္းပဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တာ ေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ လူထုပရိသတ္က ေဒၚစုကိုခ်စ္လို႔ ဝိုင္းၿပီး ႏႈတ္
ဆက္ၾကတာေတြ၊ လက္ခုပ္တီးၿပီး ႏႈတ္ဆက္ၾကတာေတြ၊ က်န္းမာပါ
ေစေအာ္တာေတြကေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာစရာပါပဲခင္ဗ်။ ပရိသတ္ႀကီး
ကေစာင့္ၿပီးေတာ့မွ ဝိုင္းအံုေနတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူငယ္

tzGJ@csKyf0ifrpENm ylwmtkdaxmifykd@
/ Ekd0ifbm 29 ? ? &efukefwkdif; wGHaw;+rdK@e,ftrsKd;om;'Drkdua&pd
tzGJ@csKyf0if rpENm ylwmtkdaxmifa&mufaea=umif; axmif0ifpmoGm;awG@
olwa,muf&Jhajymjy ajymjycsuft& od&w,fvkd@ rpENm&J@orD; rodrfhodrfh
olu ajymygw,f?
rpENmukd tckv 13 &uf ae@u tif;pdefaxmifuae wjcm;
axmifukd ajymif;vkdufayr,fh b,faxmifa&mufrSef;rodwJhtwGuf rdom;
pk 0ifawG pkd;&drfae=uw,fvkd@ qkdygw,f? rodrfhodrfholu tckvkdajymyg
w,f?
“tckcsdefxd vkH;0 w&m;0ifxkwfjyefwJhpmawmif rvmbl;av/
wu,f wrf;u w&m;0ifpmqkdwJh&Sd&r,f? tcku nDrwkd@ EkdifiHa&;orm;yJ/
olu tzJG@'DrSm tusOf;usaewJhvluae+yD; wqifh oGm;awG@&if; pkHprf;rS
tJ'DrSm rpENmqkdwm&SdwJhta=umif; od&wm”
'gtjyif rdcifjzpfol usef;rma&;raumif;wJhtwGuf rdctwGuf
pkd;&drfae&a=umif;eJ@ vmr,fh 'DZifbmvtwGif;rSm oGm;awG@Ekdifzkd@=udK;
pm;oGm;r,fvkd@vnf; oluqufajymygw,f? jyD;cJhwJh Edk0ifbm 20&uf
ae@paeae@u axmif0ifpmoGm;awG@wJhtcg axmiftm%mydkifawGu
pm&Gufay:rSm rEWav;okd@qkdjyD; axmif;ajymif;vkdufjyDjzpfa=umif; a&;xm;
wJhpmukdyJay;wJhtwGuf rEWav;axmifukd qufoG,far;jref;wJhcgrSm ajzykdif
cGifhr&Sdbl;vkd@omajymqkdcJhygw,f? rpENmeJ h ol hcifyGef; ukdaZmfrif;xGef;wkd@
[m ,mOfwkdufcH&wJh trsKd;orD;wOD;udk wGHaw;+rdK@ e,faq;&kHuta&;
w,laq;ukay;zkd@ ysufuGufwJhudpPeJ@ywfoufjyD; vkdufvHajym ay;&mrSm
jrdK@e,fq&m0ef a'gufwm =uLckdifu 0wW&m;aESmifh,SufrSKeJ@ w&m;pGJwJh
twGuf axmif'%fcsrSwfcH&wmygw,f? +yD;cJhwJh arv 7 7ufae@u
rpENm[m trSKESpfrSKe@J axmif'%f wESpfcJGcsrSwfcH&jyD; ukdaZmfrif;xGef; u
axmif'%fwESpfcscH cJh&wm jzpfygw,f&Sif?
DVB

Page 12

ntdyfwef;pD+yD; "mwfqDxnfhae&
/ Ekd0ifbm 29 ? ? rEWav;jrdK@ay:rSm um;awG/ qdkifu,fawG tck
&ufydkif; ntdyfwef;pD+yD; "mwfqDxnfhae=u&w,fvdk@ jrdK@cHwOD;u ajymjy
ygw,f?
“qDwkd;pm;wJh vlwef;pm;w&yfay:w,f? usaemfwkd@awmif r&Sdawmh
bl;vkd@xifwJh zrfrvD,mvdk um;rsdK;awG/ pukd'gvdk um;rsdK;awGayvmw,f?
rEWav;uvnf; avbD;awGu awmfawmfrsm;rsm; jyeftouf0ifvm
w,f? t&ifwkef;uvdkajym&if Ekd@n‡pfw,fvdk@ ac:wmaygh? Ekd@n‡pfbD;awG
trsm;}uD;ay:vmw,f? um;u ntdyfum;wwef;}uD; jynfhr,f? jynfhvkd@
'Dwwef;}uD;+yD;&if qDqkdifu ydwfvdkuf+yD/ aemufqkH;um;aygh? tJ'Daemuf
qkH;um; aemufuum;u ntdyfvkdufawmhwmaygh?”
yk*vduqDqdkifawGu reuf 6 em&Davmufuae nae 6 em&D
avmufxd qdkifzGifhw,fvdk@ ajymygw,f?yk*~vduqD qdkifutpdk;&owf
rSwfaps;w*gvefusyf 2500 eJ@a&mif;+yD; tjyifrSmw*gvef 3800 avmuf
jzpfaewmrdk@ qDwef;pDa&mif;pm;olawGrsm;vm wmyg? &efukefrSmvnf;
yk*~vdu"mwfqDqdkifawGrSm wef;pDaewJhum;awGu wwef;}uD;jzpfae+yD;
qDwcgxnfh 3-4 em&Davmuf=umatmif wef;pDxkwfae=u&w,fvdk@+rdK@
cHum;ydkif&SifawG ajymygw,f? "mwfqDxufaps;jrifhayr,fh vdkoavmuf
xnfhvdk@&+yD; wef;vJrpD&vdk@ tckawmh atmhzfwdef;qDxnfh+yD; armif;wJh
um;awGrsm;vmw,fvdk@vnf; +rdK@cHwOD;u ajymygw,f?
“&yfuGufxJrSm w&m;yJGusif;yzkd@ bkef;}uD;yifhzkd@oGm;w,fav? "mwf
qDwef;rpDEkdifawmh atmhzfwdef;qD 3100 eJ@yJ xnfhoGm;r,fqkdawmhrxl;
bl;av? tjyifrSm ±kd;±kd;"mwfqD 0,f&ifawmifrS 3300 0,f&r,fhtwlwl
ukd,fhum;tif*sif ydkoufomw,f? aemuf qDvnf;ykdaumif; w,fqkd+yD;
3100 eJ@yJ qkdifuae 0ifxkwfoGm;wmyJ? tJhxJu vkdoavmuf a&mif;ay;
w,f? 5 *gvefa&mif;ay;w,f? wkdifuDeJ@ tjynfh0,fcsifvnf;&w,f?”
aemufydkif; &efukefuqDqdkifawmfawmfrsm;rsm;u atmhzfwdef;qD
bufvSnfha&mif;cs=uawmhr,fh t&dyfta,mifawGvnf; awG@ae&ygw,f?
atmhzfwdef;u "mwfqDxufaps;jrifhayr,fh um;tif*sifudk xdcdkufr_enf;
+yD; armf',fedrfhwJhum;awG oHk;vdk@r&bl;vdk@ qdkygw,f?
DVB

Voice of Burma 791

DECEMBER 5, 2010

bk&m;okH;qle,frSm etzwyfESifh 'DaubDat wkdufyGJjyefjzpf
/ Ekd0ifbm 29 ? ? ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္

ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ လုပ္သားျပည္သူအေပါင္းတို႔၊ ဒီ သူတို႔ လံုၿခံဳေရး

တပ္ဖြဲ႕တို႔အၾကားမွာ တပ္အသြင္ေျပာင္းလဲေရး ဖိအားေပး အက်ပ္

အရေပါ့ေနာ္၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားသည္ မသကၤာဖြယ္ရာ တကယ္လို႔

ကိုင္မႈေတြေၾကာင့္

ထိုင္း၊

သည္းညည္းခံဖို႔၊ ရပ္ၿပီးေတာ့ အစစ္ေဆးခံဖို႔၊ ေမာင္းမေျပးၾကဖို႔ေနာ္။

ျမန္မာ နယ္စပ္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕မွာ မေန႔ညေနက နယ္ျခားေစာင့္တပ္

တကယ္လို႔ ေမာင္းေျပးလို႔ ဆိုင္ကယ္ေတြ ကားေတြ ေမာင္းေျပးလို႔

အသြင္ကို လက္မခံတဲ့ DKBA တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ စစ္ေရးအရ တိုက္ပြဲ

ပစ္ခတ္မိရင္ ဒီတပ္ကေနၿပီးေတာ့ လံုးဝတာဝန္ယူမွာမဟုတ္တဲ့ အ

ျဖစ္ပြားခဲ့ပါေသးတယ္။

ေၾကာင္းေပါ့ေနာ္ သူတို႔ လိုက္ေၾကညာတယ္။

VOA

အေျခအေနေတြ

တင္းမာေနပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အခုဆိုရင္ ဘုရားသံုးဆူေဒသမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္

“ဥပမာ ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားမွာရွိတဲ့ သြားလာတဲ့ လူေတြ

က စစ္အင္အားေတြ တိုးခ်ထားၿပီး လံုၿခံဳေရးအေျခအေနေတြတင္း

လည္း အဲဒီလိုမ်ဳိးေပါ့၊ အစစ္ေဆးခံဖို႔၊ တကယ္လို႔ မသကၤာဖြယ္ရာ

က်ပ္ထားသလို တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ ျပင္းထန္လာခဲ့ရင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အ

ခရီးသြားလာတာတို႔ျဖစ္ရင္ သူတို႔ ပစ္မယ္ ခတ္မယ္ေပါ့၊ သူတို႔တာဝန္

က်ဳိးမရွိသလို ေဒသခံေတြသာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ အျဖစ္နဲ႔ဒုကၡေရာက္

မယူဘူးေပါ့။ ဟို ၁၄၄ ေတာ့လည္း မဟုတ္ဘူး။မသကၤာ ဖြယ္ရာေတြ႕ရင္

ဦးမွာမို႔ စုိးရိမ္မႈေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ တျခား တိုင္းရင္းသား လက္

ပစ္ခတ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။ သူတို႔ ညပိုင္းတခ်က္ေတာ့ ကင္းေတြ

နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြကလည္း စစ္ေရးအရ ထိုးစစ္ဆင္လာရင္ အျပန္ အ

လွည့္တယ္။ ရပ္ကြက္ထဲမွာလည္း သူတို႔ရဲေဘာ္ေတြ ေတြ႕တယ္၊

လွန္စစ္ေရးအကူအညီေပးဖို႔နဲ႔ တပ္ေပါင္းစု တည္ေဆာက္ၿပီး စစ္ေရး

အေမွာင္ထဲမွာ ရဲေဘာ္ေတြ ေစာင့္ေနတယ္။ ေလးငါးေယာက္တဖြဲ႕

ျပင္ဆင္ေနတဲ့အေျခအေနေတြကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို

အဲဒီလိုမ်ဳိးေပါ့။ ပတ္ပတ္လည္ ဝိုင္းၿပီးေတာ့ ေစာင့္ေနတယ္။ ညဘက္

ဗြီအိုေအ ထိုင္းအေျခစိုက္ သတင္းေထာက္ ႏိုင္ကြန္းအိန္က တင္ျပေပး

စစ္ကား ၃ စီးနဲ႔ သူတို႔ လွည့္ေနတယ္။ ရဲေတြေရာ ရဲေဘာ္ေတြေရာ

ထားပါတယ္။

အကုန္လံုးေပါ့။”

ထိုင္း၊ ျမန္မာနယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္ဘက္မွာ

ဗိုလ္မႉးႀကီးေစာေနာ္တရာ ဦးစီးတဲ့ DKBA တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာၿပီးခဲ့

ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ DKBA တပ္ဖြဲ႕တို႔အၾကား ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ ည

တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလက ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕ကို ဝင္ေရာက္စီးနင္း သိမ္းပိုက္

ေနပိုင္းေလာက္မွာ တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ ေဒသခံေတြကေျပာ

ခဲ့ၿပီး စစ္အစိုးရတပ္ေတြနဲ႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒီတိုက္ပြဲ

ပါတယ္။ အဲဒီ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနေတြကို DKBA တပ္ရင္း

ေၾကာင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ထိုင္းဘက္ျခမ္းနဲ႔တျခား

၉၀၆ က ဗိုလ္မႉး ေစာေအဝမ္းကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ အခုလို

လြတ္ေျမာက္ရာ ေဒသေတြဘက္ကို တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးေနခဲ့ရပါ

ေျပာပါတယ္။

တယ္။ အခုခါမွာေတာ့ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္မႈရွိစျပဳၿပီဆိုေပမဲ့ လံုးဝစိတ္ခ်

“ဒီညေန ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ္မွာ နအဖတပ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႕ေတြ

ရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး မရွိဘူးလို႔လည္း ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

တဲ ၃ လံုးမွာ ပစ္ၾကတယ္ေနာ္။ ၁၅ မိနစ္၊ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ ရွိတာေပါ့

အခုလို တိုက္ပြဲေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့အေပၚ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕ခံ

တိုက္ပြဲျဖစ္တာ။ သူတို႔ဘက္က ၁ ေယာက္က်ဆံုးၿပီး ၂ ေယာက္ ဒဏ္

တဦးက အခုလို ေျပာပါတယ္။

ရာရတယ္၊ အဲဒီ ၄၀၆ အဖြဲ႕ေတြေပါ့။ သူတို႔ဟာ ဟို ရင္ေဘာင္တန္းတက္

“တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေတာ့လည္း က်ေနာ္တို႔ ဒီမွာ သူတို႔ပစ္တာက

ၿပီး လာတယ္ေလ။ အဲဒီရြာ မဝင္ခင္မွာ က်ေနာ္တို႔ဟာ အဲဒီမွာပစ္

တဘက္နဲ႔တဘက္ ထိၾကတာ မဟုတ္ဘူး၊ ျပည္သူေတြဘက္ သြားက်

ခဲ့တယ္။ ၁၅ မိနစ္၊ မိနစ္ ၂၀ နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ျပန္ဆုတ္တယ္။ အခုဟာ

တယ္။ အခု နဂါးေတာင္က ပစ္တာလည္း ၿမိဳ႕ထဲပဲ ပစ္ထည့္တယ္။DKBA

သူတို႔ အဲဒီ က်ေနာ္တို႔ပစ္တဲ့ ရြာအနားက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထဲမွာ

ကလည္း ဝင္တာၿမိဳ႕ထဲကိုပဲ။ အကုန္လံုးကလည္း ၿမိဳ႕ထဲက လူေတြပဲ

သူတို႔ရွိေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒဏ္ရာရရွိတဲ့သူကို ကုသတယ္။”

အထိနာေနၾကေတာ့ အကုန္လံုးက စိတ္ပူတယ္။ ျဖစ္လာေတာ့ အဲဒီ

ဒီတိုက္ပြဲဟာ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နဲ႔ ၁၃ မိုင္ေက်ာ္ေက်ာ္ ႀကိမ္

လိုပဲ၊ ျဖစ္လာေတာ့ အကုန္လံုး ပစ္ၿပီး ေျပးရတာပဲ ဒီမွာေတာ့။ ေျပးတဲ့

ေခ်ာင္းမေရာက္ခင္ ဇီးပင္အေရွ႕ တဲသံုးလံုးမွာ ခလရ ၄၀၆ တပ္ရင္းကို

ေနရာကလည္း သိပ္ၿပီးရွိတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ေပါ့၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္

ဗိုလ္မႉးေစာေအဝမ္း ဦးစီးတဲ့ DKBA တပ္ဖြဲ႕ေတြက ႀကိဳတင္သတင္းရလို႔

မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။

ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ ဗိုလ္မႉး ေစာေအဝမ္းကေျပာပါတယ္။

“ဘာမွလည္း သူတို႔အတြက္ အက်ဳိးရလဒ္ သိပ္ရွိတာ မဟုတ္ဘဲ။

ခလရ ၄၀၆ တပ္ရင္းဟာ လူနာေတြ ထမ္းဖို႔အတြက္ တဲသံုး လံုးမွာ ေပၚ

ဒီမွာက စီးပြားေရးလုပ္ နယ္ေျမပဲ။ သူတို႔လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္

တာအထမ္းသမားေတြလိုက္လံဖမ္းဆီးေနတယ္လို႔ မ်က္ျမင္သက္ေသ

လုပ္ရင္ေတာ့ တမ်ဳိးေပါ့။ ေတာထဲ ေတာင္ထဲမွာပစ္ရင္ အေၾကာင္းမ

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အငွားသမားတဦးက ေျပာပါတယ္။

ဟုတ္ဘူး၊ ၿမိဳ႕ထဲမွာပစ္တာ အဲဒါစိတ္ညစ္ရတယ္၊ ေျပးရလႊားရတာနဲ႔။”

အဲဒီလို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ကိုလက္မခံတဲ့ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာ

ဒီလို ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕ကို ၀င္ေရာက္သိမ္းပုိက္တာဟာ ႏုိ၀င္

ေနာ္တရာနဲ႔ ဗိုလ္မႉးေစာေအဝမ္း ဦးစီးတဲ့ DKBA ၉၀၆ တပ္ရင္းနဲ႔ စစ္

ဘာလ ၇ ရက္က စစ္အစိုးရက က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ အေထြေထြေရြး

အစိုးရတို႔ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ဘုရားသံုး

ေကာက္ပြဲကို ကန္႔ကြက္ ဆန္႔က်င္တဲ့ အေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္ သိမ္းပုိက္ျခင္း

ဆူၿမိဳ႕အတြင္းမွာ လံုၿခံဳေရးေတြ အထူးတင္းက်ပ္ေနတယ္လို႔ ၿမိဳ႕ခံတဦး

ျဖစ္တယ္လို႔လည္း DKBA ဘက္က ေျပာပါတယ္။

က အခုလို ေျပာပါတယ္။
“ညမထြက္ရေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ သူတို႔ ေၾကညာထားတာမ်ဳိး အခု

DECEMBER 5, 2010

Voice of Burma 791

pmrsufESm 15 okd h
Page 13

ESpf 90 ajrmuf trsKd;om;atmifyGJae@ tcrftem; tzGJ@csKyf±kH;rSm usif;yrnf
VOA

/ Ekd0ifbm 30 ? ? ဒီ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၁၀

ေအာင္ပြဲေန႔ အျဖစ္သတ္မွတ္ဖုိ႔ စီစဥ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ရက္ေန႔မွာ က်င္းပေနၾက အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ အခမ္းအနားကိုမနက္

ဒါဟာအဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔ရဲ႕ ကၽြန္ပညာေရးစနစ္ကို တကၠသိုလ္

ျဖန္ ဗဟန္းမွာရွိတဲ့ NLD အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ

ေက်ာင္းသားေတြ စတင္ေတာ္လွန္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကတဲ့ ေန႔အစ

က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးလွတဲ့အမ်ဳိး

လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကစၿပီး အမ်ဳိးသားေန႔ကို ၁၉၂၂၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္

သားေန႔နဲ႔အမ်ဳိးသားစိတ္ဓာတ္ေတြကို ေနာင္မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြ

ရန္ကုန္ ဂ်ီစီဘီေအ အထူးကြန္ဖရင့္မွာ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္က်င္းပ

ၾကား ဆင့္ပြားလာေအာင္ အစိုးရက ပညာေပးမႈေတြ အားနည္းတာမို႔

ခဲ့တာျဖစ္တယ္လု႔ိ ကဗ်ာဆရာႀကီး ကိုေလး (အင္း၀ဂုဏ္ရည္) က ဆုိ

တိမ္ျမဳပ္လုနီးပါးျဖစ္ေနတယ္လို႔ ကဗ်ာဆရာႀကီးကိုေလး (အင္း၀ဂုဏ္

ပါတယ္။

ရည္) က ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို မသင္းသီရိက တင္ျပေပးထား

“ဗမာႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔လုပ္ဖို႔ လူႀကီးေတြ၀ုိင္းစဥ္း
စားတဲ့အခါ ပါေတာ္မူေန႔ လုပ္ရေကာင္းမလား၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးစဥ္းစားၾက

ပါတယ္။
ႏွစ္ ၉၀ ျပည့္ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔အခမ္းအနားကို မနက္ျဖန္

တာေပါ့။ စဥ္းစားရင္း စဥ္းစားရင္းနဲ႔ ၁၉၂၀ ေကာလိပ္ သပိတ္ႀကီး၊ တကၠ

ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ တန္ေဆာင္မုန္း

သိုလ္သပိတ္ႀကီးေပါ့၊ အဲဒီေန႔ကို လုပ္ရေအာင္ဆုိၿပီးေတာ့ သေဘာတူ

လဆုတ္ ၁၀ ရက္ မနက္ ၁၁ နာရီမွာ ဗဟန္းမွာရွိတဲ့ NLD ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ

ဆုံးျဖတ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ သပိတ္ေမွာက္တာကို ေကာင္းေကာင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အဖြဲ႕၀င္လူ

အဲဒီတုန္းက မသုံးတတ္ေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘြိဳင္းေကာ့ ဆုိၿပီးေတာ့

ငယ္ေတြနဲ႔အတူ ဧည့္ပရိသတ္ေတြအျပင္ ျမန္မာစာေပ ပညာရွင္ေတြနဲ႔

အဂၤလိပ္ စကားလုံးပဲ သုံးတယ္။ Boycott ကို အမီွျပဳၿပီး ျဖစ္လာတာ။”

ပါ ပူးေပါင္းက်င္းပဖုိ႔ စီစဥ္ထားတယ္လို႔ NLD ပါတီရဲ႕ ေျပာခြင့္ရသူ

အဲဒီမွာ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းက ဘြိဳင္းေကာ့ ဋီကာ
ကဗ်ာႀကီးတခု စပ္ဆုိခဲ့ၿပီး ဒီကဗ်ာက အမ်ဳိးသားေရး လကၡဏာေတြပိုၿပီး

ဦးအုန္းႀကဳိင္က ေျပာပါတယ္။
“မနက္ျဖန္ မနက္ ၁၁ နာရီမွာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံးမွာ ႏွစ္ ၉၀ ေျမာက္

ထင္ရွားလာေစခဲ့တယ္လို႔လည္း ဆရာဦးကိုေလးက ေျပာပါတယ္။

အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား က်င္းပမွာျဖစ္ပါ

အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ကို အစိုးရ ႐ုံးပိတ္ရက္၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္

တယ္။ အဲဒီမွာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႏွစ္ ၉၀ ေျမာက္အမ်ဳိး

တခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသလို ဟိုးအရင္တုန္းကေတာ့ ပြဲလမ္းသဘင္

သားေအာင္ပြဲေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေၾကညာစာတမ္းတေစာင္ထုတ္ျပန္

ေတြ ဆင္ႏႊဲ၊ စာေပေဟာေျပာပြဲေတြနဲ႔ စည္စည္ကားကားက်င္းပခဲ့ ေပမဲ့

ပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏွစ္စဥ္အတုိင္းပဲ ကဗ်ာဆရာႀကီး ကုိေလး (အင္း၀

ဒီလိုအခမ္းအနားမ်ဳိးေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာမက်င္းပႏိုင္ခဲ့တာ ႏွစ္အေတာ္

ဂုဏ္ရည္) က ျမန္မာ့စာေပေရးရာေတြ ေဟာေျပာပါလိမ့္မယ္၊ စာေပ

ၾကာခဲ့ၿပီလို႔လည္း သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

ေဟာ ေျပာပြဲေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔ တျခားႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းေတြ
လည္း အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။”
NLD ပါတီရဲ႕ ေျပာခြင့္ရသူ ဦးအုန္းႀကိဳင္ ေျပာျပသြားတာျဖစ္ပါ
တယ္။ အခု အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ သတ္မွတ္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၉၀
ရွိခဲ့ေပမဲ့ ႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသားေန႔ဆိုတာကို မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြ
ၾကား ႏုိးၾကားမႈနည္းလာသလို အစိုးရပိုင္းေတြမွာလည္း အမ်ဳိးသားေရး
စိတ္ဓာတ္ ပညာေပးမႈေတြ တိမ္ေကာလာတာ ေတြ႕ရတယ္လို႔ ကဗ်ာ
ဆရာႀကီး ကိုေလး (အင္း၀ဂုဏ္ရည္) က သုံးသပ္ပါတယ္။
“ဒီေန႔ တိမ္ျမဳပ္ပုံကေတာ့ ကေလးေတြက ဘာမွမသိတာ။
ဒီဟာကုိ Educate လို႔ေခၚတဲ့ ပညာေပးတဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ဆုိင္
တယ္ကြ။ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ဆုိတာက တမ်ဳိးသားလုံးကို ေျပာတာ။
ဗမာေအာင္ပြဲေန႔မဟုတ္ဘူး၊

ကခ်င္ေအာင္ပြဲေန႔

မဟုတ္ဘူး၊

ခ်င္း

ေအာင္ ပြဲေန႔ မဟုတ္ဘူး။ အကုန္လုံးရဲ႕ ေအာင္ပြဲကို စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ
ျပည္ေထာင္စုႀကီးနဲ႔ဆုိင္တာ။”
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၉၂၁ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဂ်ီစီဘီေအ
ကြန္ဖရင့္ကေန အမ်ဳိးသားေန႔ သတ္မွတ္ေရးကိစၥကို စတင္ေဆြးေႏြး
လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္း၀င္ ေန႔ရက္ေတြထဲက ရက္တရက္ကို
သတ္မွတ္ဖို႔ စဥ္းစားၾကရင္း ၁၉၂၀ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရရဲ႕ရန္ကုန္
တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒကို ေက်ာင္းသားေတြ စတင္သပိတ္ ေမွာက္ခဲ့
ၾကတဲ့တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၁၀ ရက္ေန႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသား

Page 14

pmrsufESm 3 rSh
ျဖစ္ပါတယ္။
အခမ္းအနားမွာ ကဗ်ာဆရာကုိေလး (အင္း၀ဂုဏ္ရည္) က
အမ်ဳိးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္နဲ႔ ႏွစ္စဥ္လုိပဲ ကဗ်ာဖတ္၊စာေပ
ေဟာေျပာမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NLD ပါတီ
ကုိယ္စား ကုိေလး (အင္း၀ဂုဏ္ရည္) ကုိ ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္ ေပးအပ္
ခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။
ဒီကေန႔ က်င္းပတဲ့ ႏွစ္ ၉၀ ျပည့္ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔
အခမ္းအနားကုိေတာ့ NLD ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ေတြ၊ ၀ါရင့္
ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးေတြ၊ တျခား တုိင္းရင္းသားပါတီေတြ အျပင္ နယ္က
ေရာက္လာၾကတဲ့ NLD အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ ကမာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အပါအ၀င္ ဧည့္ပရိသတ္ေပါင္း ၁,၅၀၀
ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
မနက္ျဖန္ ၾကာသပေတးေန႔ NLD ႐ုံးခ်ဳပ္မွာ က်င္းပမယ့္ ကမၻာ့
HIV/AIDS အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကုိေတာ့ ႏုိင္ငံတကာက သံတမန္ေတြ၊
INGO လုိ႔ေခၚတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ NGO အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ တျခားလူမႈအ
သင္းအဖြဲ႕ေတြကုိ စုံစုံညီညီ ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ဒီကိစၥဟာ
လူမႈေရးကိစၥျဖစ္တာမုိ႔ အားလုံးစုံစုံညီညီတက္ေရာက္ၾကမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္
လင့္တဲ့ အေၾကာင္းလည္း NLD က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

Voice of Burma 791

DECEMBER 5, 2010

wkdufyGJa=umifh xkdif;bufxGufajy;vmonfh 'kuQonftrsm;pkae&yfjyef
/ Ekd0ifbm 29 ? ? အetzeJ@'DaubDatwkdufyGJawGa=umifh xGufajy;
vmwJhppfajy;'kuQonfawG tajctaetenf;i,f jyef+idrfoGm;wJhtwGuf
'Duae@ jyefoGm;=u+yDvkd@ usef;rma&;wm0efcH q&mref;ref;u ajymygw,f?
jyD;cJhwJh pae-we*FaEGae@u jr0wD+rdK@e,f zvl;aus;&GmrSm etzwyfeJ@
'DaubDat wyft=um;wkdufyGJawG qufwkdufjzpfyGm;cJhjyD; axmifeJ@csDwJh
'kuQonfawG xkdif;EkdifiH rJaqmuf+rdK@em;u aus;&GmawGrSm xGufajy;ckdv_HcJh
=uygw,f?
'kuQonftrsm;pkukd usef;rma&;qkdif&mudpPawGukd oGm;a&muf
ulnDcJhwJh e,fvSnfhausmykd;tdwf usef;rma&;vkyfom;rsm;tzGJ@&Jh wm0efcH
q&mref;ref;u 'kuQonfawG&J@ tajctaeukd tckvkd ajymygw,f?
“'Dae@awmh jyefoGm;=u+yD? wcsdK@ awmfawmfrsm;rsm;awmh raeu
avmufjyif;jyif;xefxefrjzpfawmhbl;? wkdufyJGjyefjzpf&ifawmhjyefvmEkdif
ao;wmaygh? jyefoGm;w,fqkdwm vkH;0pdwfcs&wJhtcsuf r[kwfayr,fh
vnf; wpkHw&m+idrfae+yD; odyfvnf;ra0;awmh [kdbufurf;rSmolwkd@tdrf
awGbmawG jyef=unfh=uwmaygh? vkH;0rjyef&JwJh tkyfpkawG vnf;usefao;
w,f? &GmxJudk jyefr0if&JwJh &Gmom;awGvnf; aomif&if; urf;em;rSmyJ
usefaew,f?”
'kuQonfawG[m wkdufyGJtajctae tenf;i,f+idrfoufoGm;vkd@
jyefoGm;=uayr,fh vkH;0rjyef&JwJhol (140) ausmf usefaeao;ovkd aemuf
xyfwkdufyGJjzpfvm&if xyfjyD;jyefajy;vmEkdifw,fvkd@vnf; ajymygw,f?
'kuQonfawGtckvdk jyefoGm;wm[m xkdif;tm%mykdifawG&J@ wkdufwGef;r_
ygw,fvkd@ q&mref;ref;u ajymygw,f?
“xdkif;bufu wm0ef&SdwJhvlu wpkHw&m aqmif&Gufwmvnf;
ygw,f? aqmif&Gufw,fqkdwmu [kdbufvnf; +idrfaewJhtay:rSm olwkd@
u jyefvdk@&+yDqkdwJh oabmrsdK;awmh ajymqkd=uw,f? 'Dae@pjyef=uw,f/
'gayr,fh rvkH+cHKvdk@wkdufyJGjzpfvm&ifvnf; tcsdefra&G; jyeful;vmzdk@tay:
rSm }udKwifpOf;pm;vnf; pOf;pm;rSmyg?”
tckv 27 &ufae@ paeae@reuftapmykdif;rSm jr0wD+rdK@e,f zvl;
uav;aus;&GmrSm etzwyfeJ@ 'DaubDatt=um; wkdufyGJjzpfyGm;jyD; etz
wyfu &GmxJukdvufeuf}uD;eJ@ypfcwfcJhwJhtwGuf zvl;&Gmom; wOD;xdckduf
'%f&m&oGm;jyD; vuf&Sd rJaqmufaq;&kHrSm aq;ukor_cH,lae&ygw,f?
tJ'DwkdufyGJtajctaeukd 'DaubDatwyfrSL;wOD;u tckvkd ajymygw,f?
“ reufwkef;u 5em&Dausmf 15 rdepfrSm zvl;aus;&GmrSm etzeJ@
'DaubDatwyfwkd@wkdufyJGjzpfyGm;w,f? tJ'DtcsdefrSm etzbufu w
a,mufao+yD;awmh 7a,muf '%f&m&w,f? etzu vufeuf}uD;ypf
vdk@ &Gmom;wa,muf ajcaxmuf'%f&m&+yD;awmh rJaqmufaq;±kHydk@&
w,f? reuf 12 em&D 45 rSm tJ'D zvl;tausmf apm0g;av;rSmvnf; wkduf
yJGjzpfvdk@ '%f&m&&SdwJh 2 a,mufudkawmh tajctae rodawmhbl;?”
'%f&m&wJh etzwyfawG[m tckcsdefxd aq;±kHrykd@Ekdifao;bJ
vuf&Sd zvluav;&GmrSmyJ &Sdaeao;w,fvkd@ tJ;'DwyfrSL;u ajymygw,f?
rae@ 28 &ufae@ nuvnf; zvl;awmifay:uae qif;vmwJh etzwyfeJ@
'DaubDatt=um; wkdufyGJjzpfyGm;cJhao;w,fvkd@ ajymygw,f? 'DwkdufyGJawG
a=umifh etzwyfu +yD;cJhwJh pae@u zvl;uav;&Gmu &Gmom;okH;OD;ukd
ay:wmtjzpf zrf;qD;ac:aqmifoGm;w,fvkd@ zvl;&Gmom;wOD;u 'DAGDbDukd
ajymygw,f? 'Dreuf 2 em&DausmfavmufrSmawmh jr0wD+rdK@twGif; vuf
euf}uD; 2 vkH;usayr,fh b,fbufuypfcwfvJqkdwmukd twdtus rod
&bl;vkd@ jr0wD+rdK@cHOD;u ajymygw,f? 'ga=umifh 'Dae@rSm jr0wD+rdK@u qkdif
DVB

DECEMBER 5, 2010

awGydwfxm;&ovkd uav;awGukdvnf; ausmif;rykd@&Jbl;awmhvkd@ tJ'D+rdK@
cHuyJ ajymygw,f?
“n 2 em&Dausmfavmufu c&pf,mefausmif;bufudk usw,f?
jr0wD+rdK@udk wvkH;usw,f/ b,fuaeypfwmvnf;rodbl;? 10 em&D
avmufxdypfaew,f? qdkifawmfawmfrsm;rsm;awmh ydwfxm;w,f? vrf;
awGbmawGawmh ay;oGm;vkd@ uav;awGbmawGawmh oGm;ac:xm;vkduf
w,f?”
u&ifjynfe,f bk&m;okH;ql+rdK@e,fu aus;&GmawGrSmvnf; rae@
nu etzwyfeJ@ 'DaubDatt=um; wkdufyGJjzpfyGm;cJhw,fvkd@ od&ay
r,fh tao;pdwfpkHprf;vkd@r&ao;ygbl;? aemufqkH;&&SdwJhowif;t& 'kuQ
onfawGjyefoGm;+yD; 1 em&Davmuf=umrSmyJ zvl;aus;&GmrSm wkdufyGJawG
xyfrHjzpfyGm;ovkd wzufeJ@wzuf vufeuf}uD;awGeJ@ tjyefvSefypfcwf
aewJhtwGuf 'kuQonf 50 avmuf jyefxGufajy;vmw,fvkd@ q&mref;
ref;u ajymygw,f? u&ifjynfe,f jr0wDeJ@bk&m;okH;ql+rdK@rSm a&G;aumuf
yGJtjyD; 8 &ufae@u etzeJ@ 'DaubDat wyfawGt=um; wkdufyGJawGpwif
jzpfyGm;cJh+yD; aomif;eJ@csDwJhvlawG xkdif;EkdifiHbufudk xGufajy;wdrf; a&SmifcJh
&ygw,f?
pmrsufESm 13 rSh
အခုအေနအထားမွာေတာ့ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒ
သမွာ ျမန္မာစစ္အစိုးတပ္ကေန တပ္အင္အား ၅ ရင္း ထပ္ျဖည့္ထား
ၿပီး ခြဲထြက္သြားတဲ့ DKBA တပ္ေတြနဲ႔ KNU ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း
အ႐ံုးရဲ႕တပ္ေတြေနာက္ကို

လိုက္လံထိုးစစ္ဆင္ေနတဲ့

အေျခအေန

ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲေတြ ထပ္မံျပင္းထန္လာဦးမယ္လို႔ ထိုင္းနယ္စပ္စစ္ေရး
အကဲခတ္သူေတြက ေျပာပါတယ္။
ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ အေနနဲ႔လည္း ေတာတြင္း
ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးသာမက ၿမိဳ႕တြင္း ေျပာက္က်ားစနစ္ပါ လုပ္
ေဆာင္လာႏုိင္မယ့္ အေနအထားမွာရွိတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ခံျပည္သူေတြရဲ႕
လံုၿခံဳေရးဟာ အာမခံခ်က္မရွိႏိုင္ေသးသလို တကယ္လို႔ တိုက္ပြဲျပင္း
ထန္လာရင္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြ ပိုၿပီးတိုးလာမယ့္ အေနအထားမွာ
ရွိေနတယ္လို႔လည္း ေျပာဆိုမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။
အလားတူ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ ဖလူးနဲ႔ ေဝၚေလေဒသေတြ ဘက္မွာ
လည္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္ ဦးစီးတဲ့ DKBA တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ စစ္အစိုး
ရတို႔အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ ရြာသားေတြ အမ်ားအျပား
ေနရပ္ကိုတိမ္းေရွာင္ၿပီး ထိုင္းနယ္ေျမထဲကို ဒုကၡသည္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္
လာမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ကို လက္မခံ ျငင္းပယ္ခဲ့တဲ့ တ
ျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ၆ ဖြဲ႕ကလည္းစစ္အစိုးရ အ
ေနနဲ႔ထိုးစစ္ဆင္လာရင္ အျပန္အလွန္စစ္ေရးအရ အကူညီေပးဖို႔တပ္
ေပါင္းစုတခု ဖြဲ႕စည္းထားတယ္လို႔ တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕ရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္
ရွိသူ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ႏိုင္ဟံသာကေျပာပါ
တယ္။ အခုလို စစ္အစိုးရနဲ႔တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ေတြ
ၾကားမွာ သေဘာထားတင္းမာလာၿပီး စစ္ေရးအရ ျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္
ေနတယ္လို႔ စစ္ေရးအကဲခတ္သူေတြက သံုးသပ္ထားပါတယ္။

Voice of Burma 791

Page 15

etzwyfESifh 'DaubDatwyf wkdufyGJjyif;xef xdckdufaoqkH;r_rsm;jym;
/ 'DZifbm 1 ? ? rae@eJ@wae@u wkdufyGJawGa=umifh etzwyfbuf
u xdckdufaoqkH;r_ 60 avmuf&Sd+yD; 'Duae@rSm +idrfoufaewJhta=umif;
'DaubDat AkdvfrSL;csKyfE_wfcrf;arG;u ajymygw,f?
Edk0ifbm 30 &ufae hrae@u nae 5 em&DcGJuae 6 em&DcGJ
avmuftxd zvl;aus;&Gm&Jhawmifbuf yavmwckdqkdwJhae&mrSm etzeJ@
'DaubDatt=um; wdufyGJjzpfyGm;cJhwJhta=umif;ukd 'DaubDatacgif;
aqmifAkdvfrSL;csKyfE_wfcrf;arG;u tckvkd ajymjyygw,f?
“yavmwckdrSm wkdufyGJxyfjzpfw,f? cv& 61 wyf&if;eJ@jzpfwm?
tJ'DrSm ppfa=umif; 2 AkdvfrSL;pkd;rkd;Ekdif usoGm;ygw,f? tJ'DrSm olvlawG p
um;rsm;+yD; tkyfpkawGvnf; uGJaew,f?”
xdckdufaoqkH;r_tajctaeudk odEkdifzkd@ jr0wDaq;±kHukd qufoG,f
ar;jref;cJhayr,fh qufoG,fvkd@ r&ygbl;? jr0wDaq;±kHeJ@eD;pyfolwOD;uawmh
'DreufwkdufyGJrSm '%f&m&wJh etzwyfom;awGukd bm;tHaq;±kHukd ykd@
vkduf+yD; 'DnaerSmvnf; aemufxyfvlemawG xyfa&mufvmzkd@ &Sdw,fvkd@
ajymygw,f?
“rae@ujzpfwJh[mawGu tckatmufudk ac:oGm;w,f? 15
a,muf avmuf&Sdw,f? tck '%f&m&xm;wJhvlawG ta,muf 30
avmuf &Sdao;w,f/ ra&mufao;bl;? xyfvmOD;r,fvkd@ajymw,f? aq;
&kHrSm tqifoifhvkyf+yD; apmifhaew,f?”
rae@uvnf; zl;vl&GmawmifbufrSm&SdwJh AkdvfcsKyfxdefarmifOD;
aqmifwJh u&if+idrf;csrf;a&;aumifpDwyfzGJ@ukd etzwyfu 0ifa&mufypf
cwf&mrSm wOD;aoqkH;+yD;ig;OD;udk zrf;qD;ac:aqmifoGm;cJhygw,f? u&if
+idrf;csrf;a&;aumifpDwm0ef&SdolawGu jr0wDrSm&SdwJhAsL[mrSL;qDoGm;+yD;
zrf;oGm;wJhvlawGjyefv$wfay;zkd@ rae@uyJ awmif;qkdcJh&m'Dae@naerSm
jyefv$wfay;r,fvkd@ ajymcJhayr,fh 'Duae@nae5em&Dtxd jyefrvGwf
vmao;bl;vkd@ +idrf;csrf;a&;aumif;tzGJuAkdvfoJxD;u ajymygw,f? u&if
jynfe,f bk&m;okH;ql+rdK@e,f ZD;yifwHokH;vkH;&GmrSm tckv 28 &ufae@ nu
eztcr& 406wyf&if; eJ@ 'DaubDat Akdvfat0rf;wkd@t=um; wkdufyGJjzpf
yGm;cJhygw,f? 29 &ufae@naeydkif;rSm awmh etzwyfbufu ypfcwfwJh
vufeuf =uD;usOfawG rJoAGD;&Gmay: uswJhtwGuf &Gmom;wOD;aoqkH;jyD; 4
OD;'%f&m&SdoGm;ygw,f? '%f&m &olawG[m xdkdif;EkdifiH pHcvyl&Daq;&kHrSm
ukor_cH,lae&w,fvkd@ a'ocHwOD;u ajymygw,f? 'DwkdufyGJrSm xdckduf
'%f&m&r_tajctaeeJ@ywfoufvkd@ tJ'Da'ocHu tckvkdajymygw,f?
“'Dae@Armppfwyfu av;a,muf'%f&meJ@ pHcyl&Dbufudka&muf
vmw,f? tJvdkyJ t&yfom;av;a,mufudkvnf; avSeJ@wifvmw,f?
tJ'gxdkif;e,fajrxJa&mufoGm;awmh
olwkd@b,fa&mufoGm;vJqkdwm
&SmrawG@awmhbl;? &SmrawG@awmh usaemfwkd@ aq;±kH 2 ckudk vkduf&Smw,f/
rawG@bl;?
“xkdif;tm%mydkfifawG tajymu omrmeft&yfom; av;a,muf
udkawmh olwkd@aq;&kHrSm ukocGifhay;w,f? Armppfwyfuvlawmh xkdif;
e,fajrudkjzwf+yD; xm;0,fbufudk jyefr,fajymw,f/ 'DppfwyfawGu
xm;0,fu wyfawGrsm;w,f?”
wkdufyGJawG=umifh bk&m;okH;qleJ@ =umtif;qdyf}uD;+rdK@txd oGm;vm
a&;vrf; a=umif;awG ydwfvkdufw,fvkd@ qkdygw,f?
“'DokH;qleJ@ =umtif;qdyf}uD;udkoGm;wJh a&vrf;udk rae@u ydwfvkduf
w,f? trSef 'Dtcsdefydwfr&bl;/ a&&Sdao;w,f/ oGm;vmvkd@ &ao;w,f/
jrefrmppfwyfu ydwfw,f? bmjzpfvdk@vnf; olwkd@rajymbl;/ oGm;vmr_
rjyKbl;/ tJvdkajymw,f? rkd;wGif;qkd&if omrefukefonfawGeJ@ vlawGu
DVB

Page 16

jynfwGif;udk oGm;wJhtcg avSeJ@ okH;qltjyifrSm&SdwJh acsmif;qkHbufuae
=umtif;qdyf}uD;udk avSeJ@oGm;w,f? =umtif;qdyf}uD;uae [kdbufudk
rk'kHwkd@ armfv+rdKifwkd@ um;eJ@qufoGm;vkd@&w,f? 'Dvrf;a=umif;wa=umif;yJ
&Sdw,f? aEGus&if ykHrSeftm;jzifh 'DZifbmvukefavmuf ESpfwkdif; um;vrf;
jyefzGifhw,f?”
um;vrf;awG rzGifhao;ovkd etzwyfbuf avSvrf;awG ydwf
vkdufwJhtwGuf a'ocHawG oGm;a&;vma&; tcufjzpfukefw,fvkd@a'o
cHu ajymygw,f?

a':atmifqef;pk=unfukd awG;ac:&Siftjzpf*k%fjyK
RFA

/ Edk0ifbm 30 ? ?ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း

စုႀကည္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဝါရွင္တန္ဒီစီအေျခစိုက္ For
eign Policy နိုင္ငံတကာေရးရာမူဝါဒမဂၢဇင္းက ကမၻာ့ထိပ္တန္း ေခါင္း
ေဆာင္ေတြးေခၚရွင္ ၁၀၀ စာရင္းမွာ တဦးအျဖစ္ ထည့္သြင္းဂုဏ္ျပဳလိုက္
ပါတယ္။
Foreign Policy မဂၢဇင္းကိုေပးပို႔တဲ့ဗြီဒီယိုမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ေျပာတာက သူ႔အေနနဲ႔အခုလို စကားေျပာခြင့္ရတာ အင္မတန္
ဝမ္းသာေႀကာင္း၊ သူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေျပာဆိုခြင့္ရရင္ ပိုၿပီးဝမ္း
ေျမာက္ရမွာျဖစ္ေႀကာင္း၊ Foreign Policy မဂၢဇင္းရဲ့ ကမၻာ့ေတြးေခၚ
မႈေခါင္းေဆာင္ ၁၀၀ ထဲမွာ ေဖာ္ျပခံရတဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း
Foreign Policy မဂၢဇင္းကို သီးသန္႔ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ဗီြဒီယိုသတင္းေပးပို႔မႈမွာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ဆက္လက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဲဒီ ဗြီဒီယိုမိန္႔ခြန္းမွာ
ေျပာတာက - ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ကလြတ္ေျမာက္လာၿပီး ကမၻာသစ္တ
ခုရိွေနတာကို ေတြ႕ရိွခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္ၿပီးခ်င္းမွာပဲ သူ႔ကိုလာ
ေရာက္ႏႈတ္ဆက္သူေတြ၊ ေထာက္ခံအားေပးသူေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအ
သြင္ကူးေျပာင္းေရးကိုယံုႀကည္သူေတြဟာ သူေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ မ
က် ခင္အခ်ိန္က လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြထက္ အသက္အ႐ြယ္အရ အ
မ်ားႀကီးငယ္႐ြယ္သူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
အဲဒီလို အသက္အ႐ြယ္ငယ္႐ြယ္သူေတြဟာ ဒီမိုကေရစီအေရး
လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာတဲ့အတြက္ ဒီေန႔ ဒီမိုကေရစီေရး
ႀကိဳးပမ္းမႈဟာ လူငယ္ေတြရဲ့လႈပ္ရွားမႈလို ျဖစ္လာတယ္လို႔လည္းေျပာ
ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္

သူ႔အေနနဲ႔ျမင္ေတြ႕ရတာက

လက္ရိွလူငယ္ထု

ဟာ တဟုန္ထိုးေျပာင္းလဲေနတဲ့ သတင္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ
ေတြကို သူ႔ထက္ပိုၿပီး ပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္ အသံုးခ်နိုင္ေနတာကို ေတြ႕ရတဲ့အ
တြက္လည္း သူ႔အေနနဲ႔အင္မတန္ဝမ္းေျမာက္မိေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ေတြးေခၚမႈေခါင္းေဆာင္
၁၀၀ ထဲမွာ အေမရိကန္ သမတအိုဘားမား၊ အေမရိကန္ အစိုးရေငြ
ေၾကးမူဝါဒအႀကီးအကဲ Ben Bernerke ၊ အေမရိကန္ သမတေဟာင္း
Bill Clinton၊ အီ ရန္နိုင္ငံ အစိမ္းေရာင္ေတာ္လွန္ေရးရဲ့ အထင္ကရ
ေခါင္းေဆာင္တဦးလည္းျဖစ္ အတိုက္အခံပါတီေခါင္းေဆာင္ရဲ့ဇနီးျဖစ္
သူ Zahra Rahnavard တို႔ လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

Voice of Burma 791

DECEMBER 5, 2010

'kdif,mavmhcfESifh jrefrmjynf
cifrrrsKd;
ျပည္တြင္းေရး ပဋိပကၡ (intra-state conflict) ေတြမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊

လုပ္နည္းမ်ား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကုန္ကူးမွဳအားေနာက္

ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာ ျဖစ္ပြားတဲ့ ပဋိပကၡ (inter-state conflict)

ကြယ္မွ ေထာက္ခံအားေပးျခင္း စတာေတြေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား

ေတြမာွ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒိင
ု ယ
္ ာေလာ့ခဆ
္ တ
ုိ ဲ့ ေတြ႕ဆံေ
ု ဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းကို

နဲ႕ ပဋိပကၡေတြကလဲ ၾကီးထြားလာခဲ့ပါတယ္။ အေတြးအေခၚေရးရာမွာ

ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္း တခုအေနနဲ႕ အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကပါတယ္။

လဲ တိတိပပမရွိပဲ လည္သူစားစတမ္းလုပ္ေနတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံၾကီးေတြ

ႏိုင္ငံေရးအယူအဆကြဲျပားမွဳ၊ လူမ်ိဳးေရးကြဲျပားမွဳ၊ ဘာသာေရးအယူ၀ါဒ

ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အားျပိဳင္မွဳအၾကားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၾကား

ကြဲျပားမွဳစတာေတြကေန

ပဋိပကၡေတြျဖစ္ပြားလာတဲ့အခါတဘက္နဲ႕

ညပ္ေနရျပန္ပါတယ္။ ဘာသာေရးပဋိပကၡကို ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡေျဖရွင္း

တဘက္ ရန္သူလိုသေဘာထားလာၾကတဲ့ ပဋိပကၡ၀န္းက်င္အတြင္းမွာ

နည္း တခုအေနနဲ႕ အသံုးခ်တာေၾကာင့္ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြ

တူညီတဲ့ ဘံုသေဘာထားေတြရွာေဖြဖို႕နဲ႕ကြဲျပားျခားနားမွဳ ေတြအၾကား

ကလဲ ေပၚထြက္ေနပါတယ္။

ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာဖို႕ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ေတြ ျပဳလုပ္ၾကရပါတယ္။ ဒို

ဒီလိုပဋိပကၡေပါင္းစံု အျမစ္တြယ္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံဟာ

င္ယာေလာ့ခ္ေတြျပဳလုပ္ရင္းနဲ႕ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရတဲ့အေျခခံအေၾကာင္း

ကမၻာဖြံ႕ျဖိဳးမွဳ ေနာက္အက်ဆံုးႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ပါ၀င္ေနတာ အဆန္း

ရင္းေတြထဲက လိုအပ္ခ်က္ (needs) ေတြနဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား(interests)

ေတာ့မဟုတ္ပါ။ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးရွဳေထာင့္ကို အေျခခံျပီး သံုးသပ္

ေတြကိုေဖာ္ထုတ္ျပီး ပဋိပကၡမဟုတ္တဲ့တျခား ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ဒါေတြ

သူေတြက ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မွဳကို အေလးမထားပဲ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး

ကိုေျဖရွင္းႏိုင္မလဲဆိုတာကို ရွဳေထာင့္သစ္ေတြကေနသံုးသပ္ျပီး ေဆြး

ကိုပဲ ဦးစားေပးရမယ္လို႕ဆိုတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီအဆိုဟာမွားယြင္းပါ

ေႏြးအေျဖရွာၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ႏိုင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာ

တယ္။ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မွဳရေအာင္ ၾကိဳးစားေနခ်ိန္မွာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္

ေရးပဋိပကၡေတြ ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအတြက္ ဒိုင္ယာ ေလာ့ခ္ေတြဟာ

ေရးကို ဦးစားမေပးသင့္ဟုမဆိုလိုပါ။ တျပိဳင္တည္း ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္

မျဖစ္မေန လိုအပ္ခ်က္ပါပဲ။

ေရးကိုလဲ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္
မွဳကိုေတာ့ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားတရပ္အေနနဲ႕ မလြဲမေသြဦးစားေပးရ

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံႏွင့္ ပဋိပကၡ အေမြဆိုးမ်ား

မွာပါ။ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ပေရာဂ်က္ငယ္ေလးေတြအတြက္ ေထာက္ပံ့
ေၾကးေငြအနည္းငယ္ကို အသာထားဦး။ တကမာၻလံုးက ေခ်းေငြေတြ၊

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ပဋိပကၡအေမြဆိုးေတြ ဆက္ဆံထားတဲ့ ႏိုင္ငံ
ေလးတခုျဖစ္ပါတယ္။

သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္စနစ္နဲ႕

အလွဴေငြေတြအားလံုး ျမန္မာႏိုင္ငံကို စုျပံဳေရာက္ခဲ့ရင္ေတာင္ လာဘ္

လူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒ

ေပးလာဘ္ယူမွဳ၊ အလြဲသံုးစားမွဳ ဗဟိုဘဏ္မွ ထိေရာက္ေသာ mon

အေမြ ဆိုးေတြေၾကာင့္ မ်ိဳးဆက္ေတြ တဆက္ျပီးတဆက္ လက္ဆင့္

etary policy, fiscal policy မူ၀ါဒမ်ား မခ်မွတ္ႏိုင္မွဳ၊ ဘိန္းကုန္ကူး

ကမ္း သယ္ေဆာင္လာၾကတဲ့ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ

သမားမ်ားအား စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူသည့္ေငြမ်ားကို ေခတၱ

ရွိေနပါတယ္။ ပေဒသရာဇ္စနစ္ အေမြဆိုးေတြေၾကာင့္ လူမ်ိဳးစုတခုနဲ႕

စိုက္ခိုင္းထားျပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ ျပန္လည္ေပးေခ်သည့္နည္း လမ္းျဖင့္ေငြ

တခုအၾကား

စတင္လာတဲ့ပဋိပကၡေတြလဲရွိပါ

မည္းေငြျဖဴေျပာင္းမွွဳစသည္မ်ားျဖင့္ မတည္မျငိမ္ျဖစ္ ေနေသာေငြေၾကး

တယ္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ အေမြဆိုးေတြေၾကာင့္ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႕

ေစ်းကြက္မွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳကိုေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္မွာ မ

နယ္ေျမေပၚမွာ

ဟုတ္ပါ။

နယ္ေျမလုရာကေန
အေျခခံျပီး

ျဖစ္ပြားလာတဲ့ပဋိပကၡေတြလဲရွိပါတယ္။

ကမာၻစစ္မာွ ၾကားညပ္ခတ
ဲ့ ဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေၾကာင့္ ဘက္လက
ုိ ရ
္ င္းကြဲျပား

တကယ္ေတာ့ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အန္ဂ်ီအိုအသြင္နဲ႕

မွဳကေနစတင္လာတဲ့ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေတြ ရွိေနပါတယ္။ စစ္ေအး

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွဳဟာ အေမွာင္ထဲမွာ ဖေယာင္းတိုင္ ထြန္းေပးတာနဲ႕

တိုက္ပြဲနဲ႕အတူ ၾကီးထြားလာခဲ့တဲ့ အေတြးအေခၚေရးရာ ပဋိပကၡေတြလဲ

တူပါတယ္။ ဒီဖေယာင္းတိုင္ အလင္းေရာင္ေလးေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး

ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံၾကီးေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က စြက္ဖက္မွဳေတြနဲ႕အိမ္နီး

မတည္ျငိမ္မွဳဆိုတဲ့ ေလနဲ႕ေတြ႕တဲ့အခါ အၾကိမ္ၾကိမ္မီးျငိမ္းသြားတတ္

ခ်င္း ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လႊမ္းမိုးမွဳေတြကေန ေပၚထြက္လာတဲ့ပဋိပကၡေတြလဲရွိ

ပါတယ္။ မီးမျငိမ္းရင္လဲ ဖေယာင္းတိုင္ အလင္းေရာင္ျဖစ္တဲ့အတြက္

ပါတယ္။ ဘိန္းကုန္ကူးမွဳကေန က်ယ္ျပန္႕လာခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးအားျပိဳင္

က်ယ္ျပန္႕တဲ့၊ ေရရွည္ခံတဲ့ အလင္း ေရာင္ကို မေပးႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္

မွဳ၊ ႏိုင္ငံေရးၾကိဳးကိုင္ခ်ယ္လွယ္မွဳဆိုင္ရာ ပဋိပကၡေတြလဲရွိပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မွဳရွိေရးဆိုတဲ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံုၾကီးေတြ

ဒီပဋိပကၡေတြကို စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ အေမြဆိုးေတြက မီး

တည္ေဆာက္ျပီး အလင္းေရာင္ေပးႏိုင္ဖို႕လိုပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္မွ

ေလာင္ရာေလပင့္ လုပ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး

ဳဟာဖေယာင္းတိုင္ထုတ္လုပ္တာ၊ မီးညွိေပးတာ ေလာက္ေတာ့လြယ္မွာ

နယ္ေျမက ျပည္သူလူထုေတြကို ႏိွပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရြာမီးရွိဳ႕ျခင္း၊

မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျပီးမွာလဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကို အေၾကာင္း

အတင္းအၾကပ္ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ျခင္း စတာေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတဲ့အ

မရွိ အေၾကာင္းရွာျပီး အန္ဂ်ီအိုလုပ္သူေတြနဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ

တြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြအၾကားက ပဋိပကၡေတြက ပိုျပီးၾကီး

အၾကား သူသာတယ္၊ ငါသာတယ္နဲ႕ အျငင္းပြားေနလို႕လဲမရပါဘူး။

ထြားလာခဲ့ပါတယ္။ စစ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ သံတမန္ေရးရာ လုပ္ထံုး

pmrsufESm 18 okdf h

DECEMBER 5, 2010

Voice of Burma 791

Page 17

trsKd;om;atmifyGJae@tcrf;tem;rsm; jynfwGif;jynfy ae&mtESH@usif;y
/ 'DZifbm 1 ? ? 'Dae@usa&mufwJh ESpf 90 jynfhtrsKd;om;atmif
yGJae@tcrf;tem;ukd trsKd;om;'Drkdua&pDtzGJ@csKyf e,f+rdK@awGrSm jyKvkyfcJh
=uygw,f? 'Dae@reuf 10 em&DcGJavmufrSm rdxWDvm+rdK@e,f tzGJ@csKyf±kH;rSm
jyKvkyfjyD; ompnf/ 0rf;wGif;/ rv_dif/ aysmfbG,f/ rEWav;u jynf}uD;wHcGef+rdK@
e,feJ@ ta&SeJ@ taemuf awmif+rdK@tm;vkH; +rdK@ 8 cku wufa&mufcJh=u
ygw,f?
trsdK;om;a&;twGuf wkdufyJG0if&if; usqkH;cJh&aom &[ef;&Sifvl
ausmif;om;jynfolawGtwGuf 0rf;enf;jcif;txdrf;trSwf 1 rdepf+idrf
tav;jyK+yD; tcrf;tem;udkpwifcJhygw,f? tcrf;tem;ukd vlOD;a& 50
avmufwufa&mufcJh=u+yD; t"dutcsuf okH;csufudkwifjy a[majym
cJhw,fvkd@ rdxdˆvm+rdK@e,f tzGJ@csKyftwGif;a&;rSL; a':jrifhjrihfat;u ajym
ygw,f?
“r=umcifu +yD;qkH;oGm;wJh a&G;aumufyJGu rJvdrfr_/ rJnpfr_/ ajAmif
us wJh uvdrfusr_awG vkyf+yD;awmh wzufowf tEkdif,loGm;w,f? ppf
tm%m&Sif}uD;udk acgif;aqmiftjzpf twnfjyKwJhyJGjzpfw,f? a&G;aumuf
yJGudk ppftm%m&SifawG tEdkif&w,fvdk@,lq+yD;awmh vGwf&uf aphaewJh
jrefrmh'Drkdua&pDacgif;aqmifa':atmifqef;pk=unfudkv$wfay;vkdufw,f?
“a':atmifqef;pk=unfvGwfajrmufvmwJhtcgrSm jynfolw&yf
vkH;uvlxk odef;csD+yD;awmh vrf;ay:xGuf+yD;awmh vlxkacgif;aqmiftjzpf
}udKqkdaxmufcH=uwm 'g[molwkd@ rJvdrfrJnpf+yD;awmh twif;t"rRa&G;
cs,fvdkufwJh 2010 a&G;aumufyJG}uD;eJ@t+ydKif jynfolvlxk&J@wcJ euf
a&G;cs,fvdkufwJh jynfol@'Drdkua&pDacgif;aqmiftjzpf a&G;cs,ftwnfjyKcJhr_
utrsdK;om;atmifyJGw&yfjzpfw,fvdk@ usr yxrwcsufajymcsifwmyg?”
“'kwd, tcsuftaeeJ@awmh usrwkd@ acgif;aqmifudk rvGwfcifu
wnf;u jrefrmhtrsKd ;om;acgi;f aqmifomru urBmah cgi;f aqmiftoD;oD;u
todtrSwfjyK=u&wJh urBmhacgif;aqmifvdk@ ajymae=uw,f/ rSefygw,f?
'gayr,fh yifrygwDjzpfwJh trsdK;om;'Drkdua&pDtzJG@csKyfudk tckdiftrmwnf
aqmuf &ifcGifydkufacgif;aqmif+yD;awmh jrefrmwrsdK;om;vkH; wEkdifiHvkH;udk
acgif;aqmifzkd@ wkdufwGef;a=umif; yef=um;a=umif;/ usrwkd@ 'Dae@tcrf;t
em;u wifjyw,f?”
“wwd, tcsuftaeeJ@uawmh trsdK;om;atmifyJGeJ@ trsdK;om;
&if =um;apha&;jzpfwJh trsdK;om;&if=um;apha&;qkdwm trsdK;om;nDnGwf
a&;+ydKuJGaevdk@ trsdK;om;nDnGwfa&; wnfaqmufzkd@ajymwm? yxrqkH;
uJGjym;jcm;em;aewJh 'Drkdua&pD tiftm;pkawGukd &if=um;apha&;/ nD!Gwfa&;
vkyfrSjzpfr,f? tJ'Dtiftm;udk yxrwnfaqmuf+yD;awmh quf+yD;awmh
tm%mudkifxm;wJh tm%m&SifawGeJ@ aqG;aEG;vdk@&rSm?“
tJ'ga=umifh usrwkd@ trsdK;om;'Drdkua&pDtzJG@csKyftaeeJ@ wzufu
ygwDudkvnf; wnfaqmuf/ udk,fhtiftm;udkvnf; wnfaqmuf/ wrsdK;om;
vkH;udkvnf;acgif;aqmif/ rwluJGjym;aewmawG tukefvkH;udkvnf;nD!Gwf
atmifvkyfaqmif/ jynfwGif;jynfy 'Drkdua&pDtiftm;pkawGeJ@wkdif;&if;
om;rsm;u nDnGwfatmif wnfaqmufEkdifzkd@ 'Dae@usa&mufwJh trsdK;om;
atmifyJGae@rSm wrsdK;om;vkH;ta&; atmifjrifwJhwkdufwGef;wmawG vkyfcJh
w,f?”
yJcl;wkdif; om,m0wD+rdK@e,frSmvnf; trsKd;om;atmifyGJae@ tcrf;
tem;ukd tzGJ@OuUÏOD;atmifjrifhtdrfrSm jyKvkyf+yD; +rdK@e,fpnf;±kH;a&;tzJG@eJ@
vli,f tzJG@0if 21 a,muf wufa&mufcJhw,f? trsKd;om;atmifyGJae@
ywfoufvkd@ om,m0wD+rdK@e,f tzGJ@csKyfvli,f wm0efcH 1 ukd0if;oef@
u tckvkd ajymygw,f?
DVB

Page 18

“trsdK;om;atmifyJGae@qkdwm jrefrmekdifiHvGwfvyfa&; }udK;yrf;r_
orkdif;udk tkwfjrpfcsay;wJh ae@xl;ae@jrwfjzpfygw,f? om,m0wD+rdK@e,f
vli,ftzJG@ taeeJ@awmh a':atmifqef;pk=unf aetdrftus,fcsKyfumv
wkef;u rSm=um;cJhwJh cH,lcsuftay:rSm opPm&Sdzdk@eJ@ vkyfazmfudkifzuftay:
rSm opPm&Sdzkd@/ EkdifiHa&;vrf;!$efcsuftjzpfcH,lygw,f? ”
“2 tcsufuawmh a':pk&J@ 'kwd, yifvkHnDvmcHusif;ya&; EkdifiHa&;
t,ltqudk vufcHygw,f? bma=umifhvJqkd&if 'kwd,yifvkHnDvmcHusif;
ya&;u ppfrSefwJh 'Drkdua&pDeJ@ vl@tcGifhta&;awG 'DnDvmcHuomazmf
aqmifay;Ekdifygvdrhfr,f? ESpf 60 avmufjzpfaewJh jynfwGif; ppfuvnf;
+idrf;csrf;oGm;Ekdifygw,f? ”
“3 tcsufu wyfrawmfeJ@ jynfol=um; pdwf0rf;uJGaewJh jy\em
awGudk ajyvnfapEkdifygw,f? 'ga=umifh usaemfwkd@u 'kwd,yifvkHnDvmcH
usif;yrSmudk axmufcHw,f? tm;ay;w,f?”
ppfukdif;wkdif; uav;+rdK@/ weoFm&Dwkdif; +rdwf+rdK@e,feJ@ aumhaomif;
+rdK@wkd@rSmvnf; ESpf 90 jynfh trsdK;om;atmifyGJae@tcrf;tem;rsm;ukd usif;
ycJh=uygw,f?
pmrsufESm 17 rSh
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡ၊ အေတြးအေခၚေရးရာ
ပဋိပကၡေတြအျပင္ ဒီလို ကယ္တင္ရွင္ ပဋိပကၡေတြကလဲ ရွိေနပါေသး
တယ္။ စစ္တပ္ကလဲ ျပည္တြင္းစစ္၊ က်ဴးေက်ာ္စစ္ေတြကို ဆင္ႏႊဲ ခဲ့တဲ့
သမိုင္းအစဥ္အလာကိုျပျပီး

တိုင္းျပည္ရဲ႕

ကယ္တင္ရွင္လို႕

ယူဆ

ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကလဲ ေတာ္လွန္ေရး ျဖတ္သန္းမွဳ
အစဥ္အလာကိုျပျပီး

တိုင္းျပည္ၾကီးကို

မျဖစ္မေနကယ္တင္ရေတာ့

မယ့္ ကယ္တင္ရွင္လို႕သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ civil society အား
ေကာင္း ေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ရမယ့္ အန္ဂ်ီအို လုပ္သူေတြကလဲ လူထုလူ
တန္းစားေတြအၾကားမွာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရင္း တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာ
ဂတ္ကံၾကမၼာကို

ဆံုးျဖတ္ေပးရေတာ့မယ့္

လူေတြကို

သူတို႕ဘာ

သူတို႕ ထင္လာၾကျပန္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ျမန္မာ ျပည္
အနာဂတ္ကို လူတဦးတေယာက္တည္း၊ တဖြဲ႕တည္းက မဆံုးျဖတ္
ေပးႏိုင္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္အစစ္အမွန္ဟာ ႏိုင္ငံေရး
တည္ျငိမ္မွဳ ပါပဲ။ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မွဳရွိမွ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ
ကို ထိထိေရာက္ေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႕ရပါတယ္။ လူေန မွ
ဳအဆင့္အတန္းျမင့္မားေအာင္ ျပဳလုပ္လို႕ရပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ပညာ
ေရး၊က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္းကို ျပည့္ျပည့္၀၀ျမွင့္တင္လို႕ရပါတယ္။
ဒီလိုႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မွဳ ပန္းတိုင္အတြက္ အေရးၾကီးဆံုးအ
ခ်က္က အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး (National Unity) ပါပဲ။ ဒီ အမ်ိဳးသား
ညီညြတ္ေရးကိုလဲ

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

(National

Reconiliation) ကိုေဖာ္ေဆာင္ျပီးမွ တည္ေဆာက္ယူလို႕ရပါတယ္။
အဲဒီအမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုလဲ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ နည္းလမ္း
ကို အသံုးျပဳျပီး ေဖာ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု
ေတြ၊ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရအင္အားစုေတြနဲ႕ စစ္တပ္အၾကားမွာ
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေလးေတြကအစ ညီလာခံၾကီးေတြ အထိအဆင့္
ဆင့္ကို ျဖတ္သန္းၾကရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Voice of Burma 791

DECEMBER 5, 2010

AkdvfcsKyf}uD;a[mif; cif!Gef@ AD'D,kdxGufay:vmjcif;tay: okH;oyfcsuf
လြန္ခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အတြင္း စစ္ေထာက္

ၾကားမႈ ဘယ္ေလာက္ထိ ရွိေသးသလဲဆုိတာ ေလ့လာဖုိ႔၊ ဒါမွမဟုတ္

လွမ္းေရးအႀကီးအကဲေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ခင္ၫြန္႔နဲ႔သူ႔ဇနီးတုိ႔

အရပ္သားအစုိးရသစ္အဖြဲ႕ထဲမွာ ရာထူးတခုေပးၿပီး ခန္႔အပ္ဖုိ႔ဆုိတာ

ကုိရဲမြန္မွာရွိတဲ့ အေရးႀကီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြထားတဲ့ အစုိးရ

လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါေသးတယ္။

RFA

/ 'DZifbm 2 ? ?

ဧည့္ရိပ္သာကုိ ေခၚေဆာင္သြားတဲ့ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းတခု အင္တာနက္

ေနာက္ထပ္ ရည္႐ြယ္ခ်က္တခုက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ခင္ၫြန္႔

မွာ ေပၚထြက္လာခဲ့တာကုိ ျမန္မာျပည္သူအေတာ္မ်ားမ်ားက စိတ္ဝင္

ကုိ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္သားေတြကိစၥ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေျပာင္း

တစား ရွိခဲ့ၾကသလုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ခင္ၫြန္႔နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေကာ

လဲေရးကိစၥေတြ ကုိင္တြယ္ခုိင္းမလား ဆုိတာပါ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔တုိ႔

လာဟလေတြလည္း ျပန္႔သြားခဲ့ပါတယ္။

ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ထိန္းသိမ္းမခံရခင္တုန္းက တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔

စစ္အစုိးရနဲ႔တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြၾကား ေပၚေပါက္ေန

ညိႇႏိႈင္းမႈေတြရွိခဲ့ၿပီး ဝ တပ္ဖြဲ႕အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးနဲ႔အၿပီး

တဲ့ ျပသနာေတြကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးခင္ၫြန္႔က ကူညီေျဖရွင္း

သတ္သေဘာတူညီမႈေတြ ရခါနီးအေျခအေနရွိခဲ့တယ္လုိ႔ အဲဒီတုန္းက

ေပးမွာျဖစ္တယ္၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း သူနဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိကုိ

ေထာက္လွမ္းေရးဖက္က တာဝန္ခံညိႇႏႈိင္းေရးမႉးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပန္စေစမွာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ေကာလာဟလ

တဲ့ ဗုိလ္မႉးႀကီးစန္းပြင့္က ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အတြင္း က်ေနာ့္ကုိ ထုတ္ေျပာခဲ့

ေတြပါ။ ဒီေနရာမွာ ျဖစ္ႏုိင္တာက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊကုိဘယ္

ဖူးပါတယ္။

ေတာ့မွ ေလွ်ာ့မတြက္ဖုိ႔ပါပဲ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊဟာ ကစား ကြက္

ဒီညိႇႏိႈင္းမႈေတြဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔တုိ႔အဖြဲ႕ ထိန္းသိမ္းခံရ

တခုကုိ လံုးေစ့ပတ္ေစ့စဥ္းစားၿပီး ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ရွိေလာက္ၿပီဆုိမွ လက္

တဲ့ေနာက္ပုိင္း အဆံုးသတ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီ့ေနာက္ လက္ရွိအစုိးရ အဖြဲ႕

ေတြ႕ခ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေလ့ ရွိတာပါ။ အခု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း

က ညိႇႏိႈင္းမႈေတြရွိေပမဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြဖက္က အယံုအၾကည္မရွိပဲ၊

ခင္ၫြန္႔ရဲ့ ဗီဒီယုိကုိ အင္တာနက္ေပၚမွာ ျဖန္႔လုိက္တာဟာ လည္းတမင္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းခင္ၫြန္႔နဲ႔ပဲ စကားေျပာခ်င္ၾကတာပါ။ အခုဆုိရင္

ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ၊ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ေဆာင္႐ြက္မႈတခုလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါ

တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ တင္းမာမႈက ႀကီးထြားလာေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္

တယ္။ ဒီ ဗီဒီယုိထဲမွာ ဦးခင္ၫြန္႔ဟာ အုိမင္းရင့္ေရာ္ၿပီး ႐ုပ္က်ေနပါၿပီ။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းခင္ၫြန္႔က ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္လာမလားဆုိတာ

မိသားစုနဲ႔ နီးစပ္သူေတြအေျပာအရ လြန္ခဲ့တဲ့ ၄၊ ၅ ႏွစ္ေလာက္က႐ိုက္

တုိင္းရင္းသားအုပ္စုေတြကုိပါ အသိေပးရာ ေရာက္သြားေစပါတယ္။”

သူေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ထိန္း

အင္တာနက္ေပၚမွာျဖန္႔ခ်ိလုိက္တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းခင္ၫြန္႔

သိမ္းမခံရခင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က သူနဲ႔ မၾကာခဏ ေတြ႕ဆံုခဲ့ဘူးတဲ့ သံတ

ရဲ႕ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ RFA ေဆာင္းပါးရွင္ Larry Jagan ရဲ့

မန္ေတြအေျပာအရေတာ့

သံုးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးကုိေကာက္ႏုတ္ တင္ျပလုိက္ပါတယ္။

ထားတာျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ေျပာၾကေပမဲ့
ဒီဗီဒီယုိဟာ

သိပ္မၾကာေသးခင္ကေလာ

ေလာလတ္လတ္ ႐ိုက္ကူးထားတာလုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။
ဒီလုိဆုိရင္ ဒီဗီဒီယုိကုိ ဘာ့ေၾကာင့္ ျဖန္႔လုိက္တာပါပဲ။ ဒါဟာ
ပရိယာယ္တခု၊ သတိေပးခ်က္တခုဆုိတာေတာ့ သံသယျဖစ္စရာ မရွိ

uae'grS a':vm 5 odef;*D&dokd@v–
/ 'dZifbm 1 ? ?လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေရး

ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး

RFA

မစဥ္းစားတဲ့ လက္ရွိစစ္အစုိးရအဖြဲ႕ထဲက ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက

ေပၚအကူအညီအရ ရခိုင္ျပည္နယ္က ဂီရိမုန္တိုင္းဒုကၡသည္ေတြအ

အႏုိင္ရထားတဲ့ အမတ္ေတြ၊ စစ္တပ္ထဲက အရာရွိေတြကုိ သတိေပး

တြက္ ကေနဒါႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သိန္းလႉဒါန္းဖို႔ရွိ

လုိက္တာပါ။ ဒီဗီဒီယုိကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ျပန္လႊတ္ၿပီး ရက္

တယ္လို႔ ကေနဒါ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက

ပုိင္းအတြင္းမွာ ျဖန္႔လုိက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ မေန႔က ေၾကညာပါတယ္။

ဒီပဲယင္း လုပ္ၾကံတုိက္ခုိက္မႈအၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔

မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈေတြကိုရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ဒုကၡ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဝင္း၊

သည္ေတြအေပၚ ကေနဒါႏိုင္ငံအေနနဲ႔ စာနာနားလည္ၿပီး အခုခ်ိန္ထိ

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဗုိလ္မႉးႀကီးတင္လိႈင္နဲ႔ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းထြန္းတုိ႔ဟာ

အေရးေပၚ အကူအညီေတြလိုအပ္ေနေသးတယ္ဆိုတာေၾကာင့္ အေျခ

ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲ

အေန ေတြကို စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိတယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္

ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့

တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးက

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ၫြန္႔ရဲ့အမိန္႔နဲ႔ေတြ႕ခဲ့

ၾကတာပါ။ အဲဒီေတြ႕ဆံုပြဲေတြမွာ ဘာေတြေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကတယ္ဆုိတာ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊအေနနဲ႔ အျပည့္အဝသိရွိႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔

႐ြက္ေရးဝန္ႀကီး Mrs. Beverley Oda က RFA ကို ေျပာပါတယ္။
ကေနဒါႏို္င္ငံအေနနဲ႔

အမိုးအကာေတြ၊

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ

ရန္ကုန္က အကဲခတ္သံတမန္တဦးက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဗုိလ္

အေထာက္အကူပစၥည္းေတြ၊ ေရသန္႔စင္ေရးပစၥည္းေတြအပါအဝင္ အ

ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းခင္ၫြန္႔ရဲ့

ေပၚထြက္လာခဲ့တာဟာ

ျခားလိုအပ္တဲ့အကူအညီေတြေပးဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒီအကူအညီေတြကို

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိစၥ ႀကိဳးပမ္းဖုိ႔အတြက္

ႏိုင္ငံတကာ NGO အဖဲြ႕ေတြျဖစ္တဲ့ Save the Children နဲ႔ MSF-နယ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊက အမိန္႔ေပး ၫႊန္ၾကားလုိက္တာလားဆုိတာ

စည္းမျခားဆရာဝန္မ်ားအဖဲြ႕ေတြကေနတဆင့္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္

အားလံုးကုိ သတိေပးလုိက္သလုိျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး

လို႔ Mrs. Oda ကေျပာပါတယ္။ ကေနဒါအစိုးရကလႈဒါန္းေထာက္ပ့ံမဲ့

သန္းေ႐ႊရဲ့ အဓိကဗ်ဴဟာ တခုျဖစ္ႏုိင္သလုိ တျခားပရိယာယ္ တခုအ

ေဒၚလာေငြ ၅ သိန္းကို အဲဒီအဖဲြ႕ႏွစ္ခုက အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းစ

ေနနဲ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းခင္ၫြန္႔ကုိ ျပန္မလႊတ္ခင္သူ႔ရဲ့ထင္ေပၚ ေက်ာ္

ဥ္အလိုက္ တဝက္စီ လက္ခံရယူမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဗီဒီယုိမွတ္တမ္း

DECEMBER 5, 2010

Voice of Burma 791

Page 19

jrefrmh'Drkdua&pDa&;ulnDzkd@ *syefESifh xkdif;ukd a':atmifqef;pk=unfwkdufwGef;
ဂ်ပန္အစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္

ဒီအေတာအတြင္းမွာပဲ ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ေနတဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံသား

မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကို ကူညီေနတဲ့ နိုင္ငံတကာ အစိုးရေတြနဲ႔ပူးေပါင္း

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြနဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြကို ထိုင္းနိုင္ငံအေနနဲ႔

ေဆာင္႐ြက္ေစခ်င္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာဆိုလိုက္ပါ

ညွာ ညွာတာတာဆက္ဆံဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပန္ၾကား လိုက္

တယ္။ ဂ်ပန္နိုင္ငံအေျခစိုက္ က်ိဳဒိုသတင္းဌာနနဲ႔ဆက္ သြယ္ေမးျမန္း

ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ လြယ္တဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူးဆိုတာ မိမိတို႔အေနနဲ႔သိရွိ

ခန္းမွာ ေျပာလိုက္တာပါ။

ေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ မိမိတို႔နိုင္ငံသားေတြကို ေဖးေဖးမမနဲ႔ကူညီေဆာင္႐ြက္

RFA

/ 'DZifbm 1 ? ? ျမန္မာနဲ႔ပတ္သက္လို႔

ဒါ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စစ္အစိုးရနဲ႔ အတိတ္ကာလ

မယ္ဆိုရင္ မိမိတို႔အေနနဲ႔အထူးေက်းဇူးတင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အ

ေတြမွာ အဆက္အသြယ္ရွိခဲ့ေပမဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို စစ္အစိုးရ

ေနနဲ႔ ထိုင္းနိုင္ငံနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပီသလိုတဲ့ စိတ္ဆႏၵရွိတယ္ဆို

ဖက္က ဘယ္တုန္းကမွ တက္တက္ႂကြႂကြေဆာင္႐ြက္တာမ်ိဳးမေတြ႕

တာသိေစလိုေၾကာင္း၊ တျခားနိုင္ငံတကာအစိုးရေတြကို မိမိတို႔ ေတာင္း

ခဲ့ရဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

ဆိုထားသလို ထိုင္းနိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း လက္ရွိ္အာဏာရျမန္မာအစိုး

ဒီေျပာၾကားခ်က္ေတြဟုတ္မွန္ေၾကာင္း NLD ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္

ရနဲ႔ပဲ ဆက္ဆံတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ၊ မိမိတို႔နဲ႔လည္း ဆက္ဆံေစလိုေၾကာင္း

ဦးဉာဏ္ဝင္းကလည္း RFA က ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာမွာ အတည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗန္ေကာက္အေျခစိုက္ Thai-Asean News

ျပဳေျပာဆိုပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ မိမိတို႔အေနနဲ႔နိုင္ငံ တ

Network သတင္းဌာနကို ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ကာရဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြဟာ နိုင္ငံေရးအရေရာ စီးပြား

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေပၚထြန္းကားေရးအတြက္ ဆက္

ေရး အရပါ ဘယ္လို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြရွိလဲ၊ ဒါေတြဟာ ျပည္

လက္ကူညီေထာက္ခံအားေပးသြားဖုိ႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္

သူ ေတြကို တကယ္ပဲထိခိုက္နစ္နာေနလားဆိုတာေတြ တိတိက်က်

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂ်ပန္အစိုးရကို ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ အဂၤါေန႔

သိရဖို႔ အားလံုးကိုျပန္သံုးသပ္ဖို႔ျပင္ဆင္ထားတယ္လို႔ေဒၚေအာင္ဆန္း

မွာ တိုက္တြန္းလိုက္အၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးေပၚ သ

စုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

ေဘာထားဟာ စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က နိုင္ငံေရးတက္ႂကြ

တကယ္ေတာ့ ဂ်ပန္အစိုးရဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္

လႈပ္ရွားသူေတြအားလံုး ခၽြင္းခ်က္မရွိ ညီၫြတ္ ေပါင္းစည္းနိုင္ဖို႔ဆိုတာ

လည္ လြတ္ေျမာက္လာေရးအပါအဝင္၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာသက္

လြယ္လြယ္ကူကူထူေထာင္လို႔ရတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္းနဲ႔ မိမိတို႔အေန

ဆုိင္ သူအားလုံး ပါဝင္ခြင့္ေပးဖို႔ စစ္အစိုးရကို ေတာက္ေလွ်ာက္ေျပာဆို

နဲ႔ကေတာ့ အေကာင္းဆံုးအေျခအေန ျဖစ္ေအာင္တတ္နိုင္သမွ် ႀကိဳး

ခဲ့တာပါ၊ ဒါေပမယ့္လည္း အာရွေဒသတြင္း အင္အားႀကီးႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ဂ်

ပမ္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညီၫြတ္ေရးဆိုတာ ခြန္အားတခုျဖစ္ၿပီး၊ အဲဒီ

ပန္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးမွာ ထိေရာက္တဲ့ၾကားဝင္ေဆာင္

ခြန္အားဆိုတာဟာလည္း ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္

႐ြက္မႈ မရွိတဲ့ကိစၥကိုေတာ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး ေဆာင္႐ြက္ေန သူက

႐ြက္ေပးမဲ့ ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

အားမလိုအားမရျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

Voice
B urma
of

APTO 502
7-18-1 Takinogawa
Kita Ku, Tokyo
Japan. 114 - 0023

Tel/Fax: 81 3-3949-3919
E-mail: sayarkway@yahoo.com
koko@gol.com

1995 ck atmuf wdk bm v rS p wif I t ywf pOf xkwf a0 onf

AIR MAIL
Page 20

Voice of Burma 791

PRINTED MATTER
DECEMBER 5, 2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful