P. 1
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่านปรีดีและกรณีสวรรคต

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่านปรีดีและกรณีสวรรคต

|Views: 3,180|Likes:
Published by Muzaxi
จากความขัดแย้งระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) กับรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา อันเป็นเหตุให้รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 และโดยที่รัชกาลที่ 7 ไม่ได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดเป็นองค์รัชทายาท รัฐบาลพระพหลพลพยุหเสนาจึงประชุมปรึกษาหารือกันในระหว่างเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 - 7 มีนาคม 2477 เพื่อพิจารณาหาเจ้านายในพระราชวงศ์จักรีขึ้นเป็นองค์พระมหากษัตริย์สืบต่อไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2475 และโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลพุทธศักราช 2476
จากความขัดแย้งระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) กับรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา อันเป็นเหตุให้รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 และโดยที่รัชกาลที่ 7 ไม่ได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดเป็นองค์รัชทายาท รัฐบาลพระพหลพลพยุหเสนาจึงประชุมปรึกษาหารือกันในระหว่างเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 - 7 มีนาคม 2477 เพื่อพิจารณาหาเจ้านายในพระราชวงศ์จักรีขึ้นเป็นองค์พระมหากษัตริย์สืบต่อไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2475 และโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลพุทธศักราช 2476

More info:

Published by: Muzaxi on Dec 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Sections

ในที่สุดพนักงานสอบสวนกรมตํารวจได ส งสํานวนให อัยการ หลังจากที่ได พยายามสร างพยานหลักฐานเท็จ
อยู ถึง 180 วัน และอัยการก็รับสํานวนอันเป นเท็จนั้นไปประติดประต อเพื่อสรุปเขียนคําฟ องอยู อีก 34 วันจึง
ได ยื่นฟ องต อศาลอาญาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2491 โดย เฉลียว ปทุมรส เป นจําเลยที่ 1, ชิต สิงหเสนี เป น
จําเลยที่ 2 และบุศย ป ทมศริน เป นจําเลยที่ 3 ฐานความผิดสมคบกันประทุษร ายต อรัชกาลที่ 8 และเพทุบาย
เท็จเพื่อปกป ดการกระทําผิด
คําฟ องมีทั้งหมด 5 ข อลงนามโดยหลวงอรรถปรีชาธนูปการ (โจทก ) ในจํานวน 5 ข อนี้ ข อ 3 ระบุความผิดไว
ว า

โจทก ได นําสืบในเวลาต อมาว า สถานที่ที่จําเลยและพวกไปประชุมวางแผนการปลงพระชนม นั้นคือ บ าน
ของ พล.ร.ต. พรรยา ศรยุทธเสนี ซึ่งตั้งอยู ที่ ต.ชนะสงคราม อ.พระนคร จ.พระนคร และพยานโจทก ปากเอก
ที่รู เห็นเหตุการณ ดังกล าวนี้คือ ตี๋ ศรีสุวรรณ ซึ่งอ างว าได อาศัยอยู ในบ านพระยาศรยุทธเสนีก อนเกิดกรณี
สวรรคต
ต อคําเบิกความของ ตี๋ ศรีสุวรรณ พยานปากเอกของโจทก ซึ่งเป นความเท็จที่เสกสรรป นแต งขึ้นโดย พล.ต.ต.
พินิจชนคดี และคณะซึ่งศาลอาญาและศาลอุทธรณ ไม รับฟ งคําเบิกความนั้น แม ศาลฎีกาถึงแม ว าจะไม ปฏิเสธ
คําเบิกความของ ตี๋ ศรีสุวรรณ อย างสิ้นเชิงอย างเช นศาลอาญาและศาลอุทธรณ แต ศาลฎีกาก็ไม ยืนยันว า คํา
เบิกความของ ตี๋ ศรีสุวรรณ เป นความจริง ดังข อสรุปคําวินิจฉัยของ 3 ศาลต อคําเบิกความของตี๋ คําพิพากษา
ของศาลอาญาในคดีคําที่ 1898/2491 คดีแดงที่ 1266/2494 วันที่ 27 กันยายน 2494 ว า

() เมื่อระหว างวันที่ 9 เมษายน 2489 เวลาใดไม ปรากฏถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2489 เวลากลางวัน จําเลย
ทั้ง 3 นี้กับพรรคพวกดังกล าว (ปรีดี และ .. วัชรชัย) ได ทนงองอาจสมคบกันคิดการตระเตรียมจะ
กระทําการปลงพระชนม รัชกาลที่ 8 โดยพรรคพวกดังกล าวกับจําเลยได ประชุมกันปรึกษาวางแผนการ
และตกลงกันในอันที่จะกระทําการปลงพระชนม เมื่อใด และให ผู ใดเป นผู รับหน าที่ร วมกันไปกระทําการ
ปลงพระชนม รัชกาลที่ 8 และจําเลยที่ 3 นี้ได บังอาจช วยกันปกป ดการสมคบกันจะประทุษฐร ายต อ
พระองค สมเด็จพระเจ าอยู หัวดังกล าว และจําเลยหาได เอาความนั้นไปร องเรียนไม เหตุเกิดที่ .ชนะ
สงคราม .พระนคร .พระนคร”

“ใครเลยจะเชื่อฟ งคํา ตี๋ ศรีสุวรรณ เป นความจริงไปได กลับจะยิ่งเห็นนิสัยของ ตี๋ ศรีสุวรรณ ถนัดขึ้นไป
อีกว าเข าลักษณะที่เรียกกันว า คุยโม เสียแน แล ว”

31

ศาลอุทธรณ ได วินิจฉัยคําเบิกความของตี๋ไว ในคําพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ 3056/2494 คดีหมายเลขแดงที่
2636/2494 วันที่ 28 ตุลาคม 2496 ว า

ศาลฎีกาได มีความเห็นในคําเบิกความของตี๋ไว ในคําพิพากษาลงวันที่ 12 ตุลาคม 2497 โดยสรุปว า

จากคําวินิจฉัยของ 3 ศาลในประเด็นตามฟ องของโจทก ข อ 3 (ก) ที่ว า “จําเลยทั้งสามกับพวกได ทนงองอาจ
สมคบกันคิดการตระเตรียมจะกระทําการปลงพระชนม รัชกาลที่ 8 โดยพรรคพวกดังกล าวกับจําเลยได
ประชุมกันปรึกษาวางแผนการ” และผู ที่โจทก อ างว า เป นผู รู เห็นการวางแผนการนี้คือ ตี๋ซึ่งศาลอาญาและศาล
อุทธรณ ได ปฏิเสธไม รับฟ งคําให การของตี๋ในประเด็นนี้อย างสิ้นเชิง ดังที่ยกมาข างต นนั้น
ส วนศาลฎีกาถึงแม ว าจะไม ปฏิเสธอย างสิ้นเชิงต อคําให การของตี๋อย างที่ศาลอาญาและศาลอุทธรณ ปฏิเสธ
มาแล ว แต ศาลฎีกาก็ไม ได รับว า คําให การของตี๋อันเป นโครงสร างของคดีนี้ว า เป นความจริง ศาลฎีกา
ความเห็นแต เพียงว า “ศาลเห็นว า จะฟ งความหรือถ อยคําที่พูกันให เป นอย างหนึ่งอย างใดยังไม ถนัด” เมื่อฟ ง
ไม ถนัด ตามหลักนิติธรรมก็ต องยกผลประโยชน ให แก จําเลย
นั่นคือจําเลยกับพวกไม ได มีการวางแผนการปลงพระชนม กันที่ (บ านของพระยาศรยุทธเสนี) ต.ชนะ
สงคราม อ.พระนคร จ.พระนคร ตามฟ องของโจทก 3 (ก) และโจทก ก็ไม ได นําสืบว า ได มีการวางแผนการ
ปลงพระชนม กันที่อื่นอีก
นอกจากนี้มือป นที่ลอบปลงพระชนม โจทก พยายามนําสืบให เห็นเป นว า มือป นผู นั้นคือ ร.อ. วัชรชัย 1 ใน 5
คนที่ร วมวางแผนการปลงพระชนม ณ บ านของพระยาศรยุทธเสนีนั้นซึ่งโจทก มีพยานนําสืบ 2 ชุด แต ศาล
ฎีกาได พิพากษาฟ นธงลงไปว า “พยาน 2 ชุดนี้ยังไม เป นหลักฐานพอที่จะได ชี้ว า ใครเป นผู ลงมือลอบปลง
พระชนม ”
จากคําวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล าวนี้เป นเครื่องชี้ให เห็นอีกครั้งหนึ่งว า ไม ได มีการวางแผนปลงพระชนม กัน
ที่บ านของพระยาศรยุทธเสนีตามฟ องของโจทก ข อ 3 (ก) และตามการนําสืบพยานของโจทก
อย างไรก็ดีคําพิพากษาของศาลอาญาและศาลอุทธรณ ในกรณีไม ยอมรับคําให การของตี๋พยานปากเอกของ
โจทก ว า เป นความจริงนั้น นอกจากจะได รับการยืนยันจากบันทึก (ลับ) ของพระยาศรียุทธเสนีซึ่งได เป ดเผย
ต อสาธารชนไปแล ว

“ยิ่งคิดไปก็ไม มีทางที่ศาลอุทธรณ จะรับฟ งคําให การของ ตี๋ ศรีสุวรรณ ตอนนี้ได ”

“ในเหตุต างๆที่กล าวมานี้(คําของตี๋ที่อ างว าได ยินจําเลยกับพวกพูดจาวางแผนปลงพระชนม กันว าอย าง
นั้นอย างนี้) ศาลเห็นว า จะฟ งความหรือถ อยคําที่พูดกันให เป นแน อย างใดอย างหนึ่งยังไม ถนัด”

32

ตัวตี๋ยังได ไปสารภาพบาปกับท านป ญญานันทภิกขุ แห งวัดชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อป พ.ศ.
2522 ขณะที่ตัวตี๋เองอายุได 102 ป ว า ไปเป นพยานเท็จในคดีสวรรคตทําให ผู บริสุทธิ์ 3 คนต องถูกประหาร
ชีวิต และตี๋ยังได ให บุตรเขยเขียนจดหมายไปขอขมาปรีดีที่ปารีส ข อความรายละเอียดในจดหมายว า

แต ทั้งๆที่ศาลอาญาไม เชื่อคําให การของตี๋พยานปากเอกของโจทก ว า ได มีการวางแผนปลงพระชนม กันที่
บ านของพระยาศรยุทธเสนีตามฟ องของโจทก ข อ 3 (ก) แต ศาลอาญาก็ได พิพากษาให ประหารชีวิตชิต จําเลย

บ านเลขที่ 2386
ถ.พหลโยธิน กรุงเทพ
25 มกราคม 2522

เรียน ปรีดี ที่นับถือ
ตี๋ ศรีสุวรรณ เป นพ อตาของผม ขอให ผมเขียนจดหมายถึงท าน ตี๋เขียนจดหมายไม ได เมื่อครั้งไปให การที่
ศาลก็ได แค เซ็นชื่อตัว ต. และพิมพ มือเท านั้น ตี๋จึงให ผมซึ่งเป นบุตรเขยเขียนตามคําบอกเล าของตี๋เพื่อขอ
ขมาลาโทษต อท าน ตี๋ให การต อศาลว าปรีดี, ร.อ. วัชรชัย, เฉลียว, ชิด, บุศย ไปที่บ านของพระยาศรยุทธ
ข างวัดชนะสงครามเพื่อปรึกษาลอบปลงพระชนม รัชกาลที่ 8 ไม เป นความจริง ตี๋เอาความไม จริงมาให
การต อศาล เพราะ พล.ต.ต. พระพินิจชนคดี ให เงินตี๋ 500 - 600 บาท และให ตี๋กินอยู หลับนอนอยู ที่
สันติบาลประมาณ 2 ป เศษ เดิม พล.ต.ต. พระพินิจชนคดี บอกว าจะให 20,000 บาท เมื่อเสร็จคดีแล ว
พล.ต.ต. พระพินิจชนคดี ก็ไม จ ายให อีกตามที่รับปากไว เวลานี้ตี๋รู สึกเสียใจมากที่ทําให 3 คนตาย และ
ปรีดีกับ ร.อ. วัชรชัย ที่บริสุทธิ์ต องถูกกล าวหาด วย ตี๋ได ทําบุญกรวดน้ําให กับผู ตายเสมอมา แต ก็ยังเสียใจ
ไม หาย เดี๋ยวนี้ก็มีอายุมากแล ว (102 ป ) อีกไม ช าก็ตายจึงขอขมาลาโทษปรีดี, ร.อ. วัชรชัย, ชิต และบุศย
ที่ตี๋เอาความเท็จมาให การปรักปรํา ขอได โปรดให ขมาต อตี๋ด วย
ข อความทั้งหมดนี้ ผมได อ านให ตี๋ฟ งต อหน าคนหลายคนในวันนี้ เวลาประมาณ 11.00 น.เศษ และได
ให ตี๋พิมพ ลายมือตี๋ต อหน าผมและคนฟ งด วย

ขอแสดงความนับถืออย างสูง
เลื่อน ศิริอัมพร
ต. (พิมพ มือตี๋)

33

ที่ 2 ด วยความผิดต องด วยกฎหมายลักษณะอาญามาตรา 97 ตอน 2 และปล อยตัวเฉลียว จําเลยที่ 1 กับบุศย
จําเลยที่ 3 พ นข อหาไป
ต อมาศาลอุทธรณ ทั้งๆที่ในคําพิพากษานั้นได ระบุไว อย างชัดเจน ไม เชื่อคําให การของตี๋เช นเดียวกัน แต ศาล
อุทธรณ ก็ได แก คําพิพากษาศาลอาญาให ประหารชีวิตบุศย จําเลยที่ 3 ร วมเข าไปด วย ด วยความผิดต องด วย
กฎหมายลักษณะอาญามาตรา 97 ตอน 2 คงปล อยพ นข อหาไปแต เฉลียว จําเลยที่ 1
ก อนที่ศาลอุทธรณ จะอ างกฎหมายลักษณะอาญามาตรา 97 ตอน 2 มาลงโทษบุศย จําเลยที่ 3 นั้น ศาลอุทธรณ
ได อ างคําให การของชิต จําเลยที่ 1 ที่ได ให การไว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2490 มีความว า

ส วนศาลฎีกาพิพากษาฟ นธงลงไปเลยให ประหารชีวิตจําเลยทั้งสามคนในความผิดตามกฎหมายลักษณะ
อาญามาตรา 97 ตอน 2
กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 97 ตอน 2 ว า

แต คําฟ องของโจทก ข อ 3 (ก) และการนําสืบพยานของโจทก ว าจําเลยทั้งสามกับพวก (ปรีดีและ ร.อ. วัชรชัย)
ได ไปประชุมวางแผนการปลงพระชนม กันที่บ านของพระยาศรยุทธเสนี ท องที่ ต.ชนะสงคราม อ.พระนคร
จ.พระนคร ระหว างวันที่ 9 เมษายน - 9 มิถุนายน 2489 แต ศาลอาญาและศาลอุทธรณ ก็ได วินิจฉัยไว ในคํา
พิพากษาดังที่อ างมาแล วข างต นนั้นว า ไม เชื่อถือคําเบิกความของพยานโจทก และศาลฎีกาแม ว าจะไม ปฏิเสธ
คําเบิกความของพยานโจทก อย างสิ้นเชิงอย างเช น 2 ศาลที่ผ านมาก็จริง แต ศาลฎีกาก็ได ชี้ออกมาอย างชัดเจน

“ในการลอบปลงพระชนม รัชกาลที่ 8 นี้ถ าเป นบุคคลภายนอกเข ามาลอบปลงพระชนม จะต องมี
มหาดเล็กหรือบุคคลภายในเป นสายชักจูงนําเข ามาจึงจะทําการได สําเร็จ ถ าเป นคนภายในลอบปลงพระ
ชนม แล วย อมทําได สะดวกกว าบุคคลภายนอก สําหรับบุคคลภายในที่ใกล ชิดกับเหตุการณ ดังกล าว
ข างต นนี้ก็มีแต ข ากับบุศย 2 คนเท านั้น หากว าจะมีความผิดในกรณีสวรรคตนี้แล วก็มีข ากับบุศย 2 คนนี้
เท านั้นที่จะต องรับผิดอยู ด วย...

“ผู ใดทะนงองอาจกระทําการประทุษร ายต อพระองค สมเด็จพระเจ าอยู หัวก็ดี สมเด็จพระมเหสีก็ดี
มกุฎราชกุมารก็ดี ต อผู สําเร็จราชการแผ นดินในเวลารักษาราชการต างพระองค สมเด็จพระเจ าอยู หัวก็ดี
ท านว าโทษของมันถึงต องประหารชีวิต
ผู ใดพยายามจะกระทําการประทุษร ายเช นว ามาแล ว แม เพียงตระเตรียมการก็ดี สมคบกันเพื่อการ
ประทุษร ายนั้นก็ดี หรือสมรู เป นใจด วยผู ประทุษร าย ผู พยายามจะประทุษร ายก็ดี มันรู ว าผู ใดคิด
ประทุษร ายเช นว ามานี้มันช วยปกป ดไม เอาความนั้นไปร องเรียนขึ้นก็ดี ท านว าโทษมันถึงตายดุจกัน”

34

ว า “ศาลเห็นว าจะฟ งความหรือถ อยคําที่พูดกันให เป นอย างหนึ่งใดยังไม ถนัด” และโจทก ก็ไม ได นําสืบว า ได
มีการวางแผนการปลงพระชนม กัน ณ ที่ใดได อีก
เมื่อฟ งไม ถนัดก็ต องยกผลประโยชน ให แก จําเลย ตามสุภาษิตกฎหมายที่ว า “ปล อยคนผิด 10 คน ดีกว า
ลงโทษคนบริสุทธิ์คนเดียว” แต ศาลฎีกาฟ นธงลงไปให ประหารชีวิตจําเลยทั้งสามคน โดยอ างความผิดของ
จําเลยตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา 97 ตอน 2 ความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 97 ตอน 2 ว า
ไว ประการใดขอให ย อนกลับไปอ านอีกที
ใช แล ว ชิต จําเลยที่ 2 ได ให การไว อย างชัดเจนว า ขณะเกิดเหตุมีเขากับบุศย จําเลยที่ 3 2 คนเท านั้นที่นั่งอยู
หน าประตูทางเข าออกห องพระบรรทม และได ให ความเห็นไว ว า “หากว าจะมีความผิดในกรณีสวรรคตนี้
แล วก็มีข ากับบุศย 2 คนเท านั้นที่จะต องรับผิดอยู ด วย”
ใช แล ว กรณีสวรรคตเกิดขึ้นจริงในวันที่ 9 มิถุนายน 2489 เวลาประมาณ 09.25 น. เหตุเกิด ณ ห องพระ
บรรทม บนพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง และแม ว าขณะเกิดเหตุชิต - บุศย จําเลยนั่งอยู หน า
ประตูทางเข าห องพระบรรทมก็จริง แต ก็ไม ได สมรู ร วมคิดด วย (ดังคําวินิจฉัยของศาลที่ยกมาข างต น)
สําหรับเฉลียว จําเลยที่ 1 นั้น นอกจากจะไม ได สมรู ร วมคิดเช นเดียวกับชิต - บุศย จําเลยทั้งสองนั้นแล ว ใน
เช าวันเกิดเหตุ เฉลียว จําเลยที่ 1 อยู ห างจากสถานที่เกิดเหตุนั้นนับสิบกิโลเมตร และลาออกจากราชการไป
แล วก็ไม รู เหมือนกันว า ทําไมเฉลียวจึงถูกลากเข าไปเกี่ยวข องกับกรณีสวรรคตด วย นอกเสียจากว า เฉลียว
เป นผู ก อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ นดินเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 และเป นคน จ.อยุธยา เช นเดียวกับ
ปรีดีก็เท านั้นเอง
ดังนั้นเมื่อเฉลียวถูกจับในวันที่ 10 พศฤจิกายน 2495 พ.ต.อ. เยื้อน ประภาวัตร ผู ไปจับกุมได ค นพบบันทึกลับ
ของพระยาศรยุทธเสนีที่ระบุว า ท านถูก พล.ต.ต. พระพินิจชนคดี บีบบังคับให เป นพยานเท็จ (ถ าไม ยอมเป น
พยานจะเอาเป นผู ต องหาด วย) ปรักปรําผู บริสุทธิ์ พ.ต.อ. เยื้อน จึงถามเฉลียวว า ทําไมไม หนีไปเสีย (ศาล
อาญาและศาลอุทธรณ สั่งปล อยพ นข อหาขณะนั้นคดีอยู ระหว างศาลฎีกา) เฉลียวตอบอย างนักเลงอยุธยาว า
“ผมจะหนีทําไมในเมื่อผมบริสุทธิ์” และเฉลียวก็ต องตายเพราะความบริสุทธิ์นั้นเอง

35

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->