P. 1
giayxacnhan

giayxacnhan

|Views: 0|Likes:
Published by thangvntb

More info:

Published by: thangvntb on Dec 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2010

pdf

text

original

MẪU SỐ: 01/TDSV

(Do HSSV lập)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
CỘNG HÒA X HỘI CH! NGH"A VI#T NAM
Đ$% &'( ) T* +, ) H-./ (/0%
GI12 XÁC NH3N
Họ và tên sinh viên:…………………………………………………....................
Nà! sinh:……"……"………………..Gi#i t$nh: N%& N'
C(ND s): .............................. nà! *+, ......"......."......... N-i *+,: ........................
(. t/01n th23 họ* (&. 45! 0#* t/3n t5!6n sinh ĐH7 CĐ7 TCCN): BKA
Tên t/01n:………………………………………………………………………..
Nành họ*:………………………………………………………………………...
H8 9à3 t:3 (Đ:i họ*7 *%3 9;n7 <:! nh=): Đ4I H5C
>h3?:……………………...@3:i hAnh 9à3 t:3: CH6NH 7U2
@#,:……………………….B) hi85 BV:…………………………………………..
>h3%:………………………………………………………………………….......
Nà! nhC, họ*:….."….."….…. Th1i i%n /% t/01n (th?n"nD&):…..."……"……
(Th1i i%n họ* t:i t/01n: ………….. th?n)
E B) ti=n họ* ,h$ hàn th?n:............................9Fn.
Th5G* <i8n: E >hHn &iIn iJ&
E GiJ& họ* ,h$
E (iIn họ* ,h$
Th5G* 9)i t0Kn: E (F *Hi
E >hHn &F *Hi
E T/3n th1i i%n th23 họ* t:i t/01n7 %nh (*hL) ...........................................MhHn
NL OP ,h:t hành *h$nh t/Q Rên v= *?* hành vi: *1 N:*7 nhi8n hSt7 t/G& *T,7 N5Hn RC5.
E Họ* sinh7 sinh viên s%5 Mhi nhCn ti=n v%!7 nG, ti=n họ* ,h$ *h3 t/01n:
…………………………………và3 tài Mh3Jn:……………………...............B) tài Mh3Jn:
……………………………7 t:i nUn hàn……………………………..…………..
Hà Nội , ngày ……… tháng ……… năm 200…
T89 HI#U TRƯ:NG
(Ký tên, đóng !"#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->